Thiết kế nhà máy sản xuất rượu vang nho năng suất 2 triệu lít/năm

BẢNG TÓM TẮT LUẬN VĂN Luận văn thiết kế nhà máy sản xuất rượu vang nho năng suất 2 triệu lít/năm nhằm đáp ứng tình hình nguyên liệu và nhu cầu tiêu thụ rượu vang trong nước. Tôi đã thực hiện bài luận văn được gồm 8 chương, trình bày các phần chủ yếu sau: - Tổng quan về nguyên liệu nho trong và thị trường rượu vang trong nước, tiềm năng phát triển. - Đưa ra quy trình công nghệ sản xuất rượu vang nho đỏ và rượu vang nho trắng. - Thực hiện cần bằng vật chất từ với quy trình công nghệ cho đã trình bày, kết quả từ 100 Kg nguyên liệu nho xanh sản xuất được 71,87 lít rượu vang trắng, và từ 100 Kg nguyên liệu nho đỏ sản xuất được 76,74 lít rượu vang đỏ. - Tính toán năng suất, năng lượng lựa chọn thiết bị thích hợp cho nhà máy. - Thiết kế, bố trí mặt bằng nhà máy với ba phân xưởng sản xuất chính gồm phân xưởng sơ chế, phân xưởng lên men, phân xưởng hoàn thiện sản phẩm và các công trình phụ khác, tổng diện tích của nhà máy là 22800 m2. - Tính toán vốn đầu tư xây dựng nhà máy, vốn nguyên liệu sản xuất một đơn vị sản phẩm là 15695 đồng/chai. - Thiết kế hệ thống xử lý nước thải, an toàn lao động.

doc147 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 5794 | Lượt tải: 5download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Thiết kế nhà máy sản xuất rượu vang nho năng suất 2 triệu lít/năm, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
(m3/ca) Heä soá söû duïng boàn: 0,9 Theå tích boàn: 6,48 (m3) Choïn boàn laéng hình truï, ñaùy coân laøm baèng theùp khoâng gæ. Thoâng soá kyõ thuaät cuûa boàn laéng caën Teân goïiÑôn vòThoâng soáTheâ tíchm36,5Ñöôøng kínhmm2000Chieàu caomm2300Thôøi gian veä sinh thieát bò cho phaân xöôûng sô cheá laø 1 giôø/ca Phaân xöôûng leân men Bôm dòch nho vaøo boàn phoái cheá Thôøi gian bôm: 0,5 (giôø) Theå tích dung dòch bôm vaøo boàn phoái cheá: 5,71 (m3/ca) Naêng suaát bôm: 11,43 (m3/h) Choïn bôm ly taâm gioáng bôm dòch nho vaøo thieát bò laøm laïnh (Muïc REF _Ref186519121 \r \h 4.1.2.1.10) Thoâng soá kyõ thuaät cuûa bôm dòch nho vaøo boàn phoái cheá Teân goïiÑôn vòThoâng soáNaêng suaátm3/h15Soá voøng quayvoøng/phuùt360Coâng suaát ñoäng côkW2,2Ñöôøng kính rotomm45Khoái löôïngKg110Boàn phoái cheá Thôøi gian phoái cheá: 1 (giôø) Theå tích dung dòch vaøo boàn phoái cheá: 5,71 (m3/ca) Heä soá söû duïng boàn: 0,8 Theå tích boàn: 7,14 (m3) Choïn boàn phoái cheá hình truï, ñaùy coân ñöôïc laøm baèng theùp khoâng gæ. Thoâng soá kyõ thuaät cuûa boàn phoái cheá Teân goïiÑôn vòThoâng soáTheå tíchm37,2Ñöôøng kínhmm2000Chieàu caomm2300Bôm dòch naám men vaøo boàn phoái cheá Thôøi gian bôm: 0,5 (giôø) Löôïng naám men caàn bôm: 0,11 (m3/ca) Naêng suaát bôm: 0,22 (m3/h) Choïn maùy bôm ly taâm cuûa haõng Prospero, soá hieäu EP mini TC Thoâng soá kyõ thuaät cuûa bôm dòch naám men vaøo boàn phoái cheá Teân goïiÑôn vòThoâng soáÑieän aùpV220Naêng suaâtm3/h1Kích thöôùcmm400Voû maùyChaát lieäuTheùp khoâng gæBôm dòch nho vaøo boàn leân men Thôøi gian bôm: 0,5 (giôø) Theåâ tích dòch nho caàn leân men: 5,5 (m3/ca) Naêng suaát bôm: 10,99 (m3/h) Choïn bôm gioáng bôm dòch nho vaøo thieát bò laøm laïnh (Muïc REF _Ref186519121 \r \h 4.1.2.1.10) Thuøng chöùa naám men tröôùc khi leân men Löôïng naám men caàn söû duïng: 0,11 (m3/ca) Heä soá söû duïng thuøng: 0,9 Theå tích thuøng: 0,12 (m3) Choïn boàn hình truï, ñaùy coân, laøm baèng theùp khoâng gæ. Thoâng soá kyõ thuaät cuûa thuøng naám men tröôùc khi leân men Teân goïiÑôn vòThoâng soáTheå tíchm30,15Ñöôøng kínhmm0,5Chieàu caomm0,7Bôm dòch naám men vaøo thieát bò laéng Choïn gioáng bôm dòch nho vaøo thieát bò leân men (Muïc REF _Ref186519422 \r \h 4.1.2.2.4) Boàn laéng Theå tích caàn laéng: 5,39 (m3/ca) Choïn boàn laéng: Thoâng soá kyõ thuaät cuûa boàn laéng Teân goïiÑôn vòThoâng soáTheå tíchm35,4Ñöôøng kínhmm1,5Chieàu caomm3Thuøng chöùa baõ öôùt Thôøi gian: 3 (giôø) Löôïng baõ öôùt: 0,14 (m3/h) Heä soá söû duïng thuøng: 0,9 Theåâ tích thuøng: 0,16 (m3) Choïn thuøng gioáng nhö thuøng chöùa baõ öôùt ôû phaân xöôûng sô cheá (Muïc REF _Ref186519512 \r \h 4.1.2.1.6) Thuøng chöùa baõ khoâ Thôøi gian eùp baõ öôùt: 1,5 (giôø) Löôïng baõ khoâ: 0,14 (m3/ca) Choïn thuøng gioáng nhö thuøng chöùa nho hö, daäp ôû phaân xöôûng sô cheá (Muïc REF _Ref186518334 \r \h 4.1.2.1.1) Bôm baõ öôùt vaøo maùy eùp taän thu röôïu vang non Gioáng bôm dòch nho vaøo maùy eùp taän thu dòch nho ôû phaân xöôûng sô cheá (Muïc REF _Ref186519635 \r \h 4.1.2.1.5) Phaân xöôûng chieát roùt Bôm vaän chuyeån röôïu vang non vaøo boàn laéng Thôøi gian bôm: 0,5 (giôø) Theå tích röôïu vang non: 5 (m3/ca) Naêng suaát bôm: 10 (m3/h) Choïn bôm ly taâm moät caáp cuûa haõng Prospero, soá hieäu MP 11. Thoâng soá kyõ thuaät cuûa bôm vang non vaøo boàn laéng Teân goïiÑôn vòThoâng soáNaêng suaátm3/h12Soá voøng quayvoøng/phuùt360Coâng suaát ñoäng côkW2,2Ñöôøng kính rotomm45Khoái löôïngKg110Thuøng chöùa baõ naám men Löôïng baõ naám men: 3,66 (lít/h) Heä soá söû duïng boàn: 0,9 Theå tích thuøng: 4,07 (m3) Choïn thuøng gioáng nhö thuøng chöùa nho hö, daäp ôû phaân xöôûng sô cheá (Muïc REF _Ref186518334 \r \h 4.1.2.1.1) Bôm röôïu vang non vaøo maùy loïc tinh Thôøi gian bôm: 4 (giôø) Löôïng röôïu vang non caàn bôm: 5,1 (m3/ca) Naêng suaát bôm: 1,28 (m3/h) Choïn bôm ly taâm 1 caáp naèm ngang kieåu K cuûa haõng Prospero, soá hieäu MPL 31. Thoâng soá kyõ thuaät cuûa bôm vang non vaøo maùy loïc tinh Teân goïiÑôn vòThoâng soáNaêng suaátm3/h2Soá voøng quayvoøng/phuùt150Coâng suaát ñoäng côkW0,75Ñöôøng kính rotomm31Khoái löôïng Kg30Boàn tröõ tröôùc chieát roùt Theå tích röôïu laø: 5,08 (m3/ca) Heä soá söû duïng boàn: 0,9 Theå tích boàn: 5,64 (m3) Choïn boàn hình truï, ñaùy coân, ñöôïc laøm baèng theùp khoâng gæ. Thoâng soá kyõ thuaät cuûa boàn tröõ tröôùc chieát roùt Teân goïiÑôn vòThoâng soáTheå tíchm35,8Soá löôïngcaùi5Ñöôøng kínhmm2Chieàu caomm1,8Bôm vaän chuyeån töø boàn tröõ röôïu ñeán maùy chieát roùt Thôøi gian bôm: 6 (giôø) Theå tích röôïu trong boàn tröõ: 5,08 (m3/ca) Naêng suaát bôm: 0,85 (m3/h) Choïn bôm ly taâm 1 caáp cuûa haõng Prospero, soá hieäu MPL 31. Thoâng soá kyõ thuaät cuûa bôm vaän chuyeån töø boàn tröõ ñeán maùy chieát roùt Teân goïiÑôn vòThoâng soáNaêng suaátm3/h1Soá voøng quayvoøng/phuùt100Coâng suaát ñoäng côkW0,75Ñöôøng kính rotomm31Khoái löôïng Kg30Röôïu vang ñoû Thieát bò chính Phaân xöôûng sô cheá Caân Thôøi gian caân: 7 (giôø) Löôïng nguyeân lieäu caàn ñeâm caân: 1,07 (taán/h) Naêng suaát caân: 1,07 (taán/giôø) Choïn caân: Söû duïng caân nhö ñaõ choïn trong phaàn saûn suaát röôïu vang traéng (Muïc REF _Ref186519935 \r \h 4.1.1.1.1) Thieát bò röûa daïng khí thoåi Thôøi gian röûa: 7 (giôø) Naêng suaát röûa: 7,37 (taán/ca) Naêng suaát maùy röûa: 1,05 (taán/giôø) Choïn thieát bò röûa daïng maùy thoåi Söû duïng thieát bò röûa ñaõ choïn trong phaàn saûn xuaát röôïu vang traéng (Muïc REF _Ref186519957 \r \h 4.1.1.1.2) Maùy nghieàn xeù vaø taùch cuoáng Thôøi gian nghieàn xeù nho: 3 (giôø) Löôïng nho ñöa vaøo maùy nghieàn xeù, taùch cuoáng: 7,33 (taán/ca) Naêng suaát: 2,44 (taán/giôø) Söû duïng maùy nghieàn, xeù gioáng ñaõ choïn trong phaàn saûn xuaát röôïu vang traéng (Muïc REF _Ref186519997 \r \h 4.1.1.1.3) Thieát bò sulfit hoùa Thôøi gian sulfit hoùa: 3 (giôø) Löôïng nho coù laãn xaùc caàn sulfit hoùa: 2,19 (taán/giôø) Heä soá söû duïng boàn: 0,8 Naêng suaát: 2,73 (m3/giôø) Theå tích boàn: 3 (m3) Söû duïng thieát bò sulfit hoùa ñaõ choïn trong phaàn saûn xuaát röôïu vang traéng (Muïc REF _Ref186520045 \r \h 4.1.1.1.4). Phaân xöôûng leân men Thieát bò leân men Thôøi gian leân men: 10 ngaøy. Löôïng dòch nho caàn cho leân men: 6,63(m3/ca) Heä soá söû duïng boàn: 0,8 Theå tích boàn: 8,29 (m3) Söû duïng boàn leân men nhö ñaõ choïn trong phaàn saûn suaát röôïu vang traéng (Muïc REF _Ref187365226 \r \h 4.1.1.2.1). Thoâng soá kyõ thuaät cuûa thieát bò leân men vang nho ñoû Teân goïiÑôn vòThoâng soáTheå tíchm39Ñöôøng kínhmm2000Chieàu caomm2800Trong moät ngaøy söû duïng 3 boàn. Soá boàn döï tröõ: 2 (boàn) Toång soá boàn caàn thieát: 25 (boàn). Thieát bò nhaân gioáng naám men Söû duïng thieát bò ñaõ choïn trong phaàn saûn xuaát röôïu vang traéng (Muïc REF _Ref186520109 \r \h 4.1.1.2.2) Thieát bò loïc thoâ Thôøi gian loïc döï kieán: 2,5 (giôø) Theå tích dòch leân men cho vaøo thieát bò loïc: 6,5 (m3/ca) Naêng suaát: 2,6 (m3/h) Choïn thieát bò loïc khung baûn hieäu PFK 100 cuûa haõng Prospero. Thoâng soá kyõ thuaät cuûa thieát bò loïc thoâ Teân goïiÑôn vòThoâng soáNaêng suaátm3/h3Soá khung caùi100Soá baûncaùi100Dieän tích loïcm216Kích thöôùc khungmm720Coâng suaát ñoäng côkW10Kích thöôùcmm2800×780×1000Maùy eùp taän thu röôïu vang non Thôøi gian eùp: 1,5 (giôø) Theå tích baõ öôùt caàn eùp: 0,19 (m3/h) Khoái löôïng baõ öôùt caàn eùp: 0,23 (taán/h) Söû duïng maùy eùp ñaõ choïn trong phaân xöôûng saûn xuaát röôïu vang traéng (Muïc REF _Ref186520175 \r \h 4.1.1.2.3). Boàn tröõ röôïu vang taän thu (loaïi II) Thôøi gian taøng tröõ: 3 thaùng Löôïng röôïu vang non taän thu: 125,69 (m3/meû) Heä soá söû duïng: 0,8 Theå tích boàn: 2 (m3/meû) Soá boàn döï tröõ cuûa nhaø maùy: 5 (boàn) Toång soá boàn caàn thieát: 70 (boàn) Theå tích boàn: 2 (m3) Söû duïng boàn ñaõ choïn trong saûn xuaát röôïu vang traéng (Muïc REF _Ref186520271 \r \h 4.1.1.2.4). Boàn tröõ röôïu vang thaønh phaåm (loaïi I) Thôøi gian taøng tröõ: 3 thaùng Theå tích röôïu caàn tröõ: 912,78 (m3/meû) Heä soá söû duïng cuûa boàn tröõ: 0,8 Theå tích boàn:1140,97 (m3meû) Soá boàn döï tröõ: 6 (boàn) Toång soá boàn caàn duøng: 570 (boàn) Theå tích boàn: 2 (m3) Söû duïng boàn ñaõ choïn trong phaàn saûn xuaát röôïu vang traéng (Muïc REF _Ref186520303 \r \h 4.1.1.2.5). Phaân xöôûng chieát roùt Thieát bò loïc tinh Thôøi gian loïc: 4 (giôø) Theå tích caàn loïc tinh 5,89 (m3/ca) Naêng suaát: 1,47 (m3/h) Söû duïng thieát bò loïc ñaõ choïn trong phaàn saûn xuaát röôïu vang traéng (Muïc REF _Ref186520401 \r \h 4.1.1.3.1) Maùy röûa chai Thôøi gian röûa: 6 (giôø) Löôïng chai caàn röûa: 980 (chai/h) Naêng suaát: 980 (chai/giôø) Söû duïng maùy röûa ñaõ choïn trong phaàn saûn xuaát röôïu vang traéng (Muïc REF _Ref186520511 \r \h 4.1.1.3.2). Maùy chieát chai, gheùp naép Thôøi gian chieát: 6 (giôø) Naêng suaát chieát: 980 (chai/h) Söû duïng maùy chieát ñaõ choïn trong phaàn saûn xuaát röôïu vang traéng (Muïc REF _Ref186520530 \r \h 4.1.1.4) Thieát bò thanh truøng Thôøi gian thanh truøng: 6 (giôø) Naêng suaát thanh truøng: 980 (chai/h) Söû duïng maùy thanh truøng choïn trong phaàn saûn xuaát röôïu vang traéng (Muïc REF _Ref186520562 \r \h 4.1.1.4.2) Thieát bò daùn nhaõn Thôøi gian daùn nhaõn chai: 6 (giôø) Soá nhaõn caàn daùn: 980 (nhaõn/h) Naêng suaát: 980 (chai/h) Söû duïng thieát bò ñaõ choïn trong phaàn saûn xuaát röôïu vang traéng (Muïc REF _Ref186520623 \r \h 4.1.1.4.3) Thieát bò xeáp thuøng Thôøi gian daùn nhaõn chai: 6 (giôø) Soá nhaõn caàn daùn: 980 (nhaõn/h) Naêng suaát: 980 (chai/h) Söû duïng thieát bò ñaõ choïn trong phaàn saûn xuaát röôïu vang traéng (Muïc REF _Ref186520995 \r \h 4.1.1.5) Thieát bò phuï Phaân xöôûng sô cheá Thuøng ñöïng nho daäp hö Thôøi gian laøm vieäc: 7 (giôø) Löôïng nho daäp hö taùch ra: 21,48 (Kg/ca) Khoái löôïng rieâng cuûa nho: 800 (Kg/m3) Heä soá söû duïng cuûa boàn: 0,9 Löôïng nho daäp, hö trong 1 ca: 0,03 (m3/ca) Söû duïng thieát bò ñaõ choïn trong phaàn saûn xuaát röôïu vang traéng (Muïc REF _Ref186518334 \r \h 4.1.2.1.1) Bôm nöôùc röûa nho Thôøi gian bôm: 7 (giôø/ca) Naêng suaát bôm: 1,05 (m3/giôø) Söû duïng thieát bò ñaõ choïn trong phaàn saûn xuaát röôïu vang traéng (Muïc REF _Ref186970502 \r \h 4.1.2.1.2) Thuøng ñöïng xuoáng haït Thôøi gian laøm vieäc: 3 (giôø) Löôïng cuoáng haït taùch ra: 122,18 (Kg/giôø) Khoái löôïng rieâng cuûa cuoáng haït: 30 (Kg/m3) Theå tích cuoáng haït: 4,07 (m3/ca) Heä soá söû duïng thuøng: 0,9 Theå tích thuøng: 4,53 (m3) Söû duïng thieát bò ñaõ choïn trong phaàn saûn xuaát röôïu vang traéng (Muïc REF _Ref186970528 \r \h 4.1.2.1.3) Bôm vaän chuyeån dòch nho coù laãn xaùc: (vaøo thieát bò sulfit hoùa) Thôøi gian bôm: 3 (giôø) Löôïng nho coù laân xaùc caàn vaän chuyeån: 2,32 (taán/h) Theå tích nho coù laãn xaùc: 2,19 (m3/h) Naêng suaát bôm: 2,19 (m3/h) Söû duïng thieát bò ñaõ choïn trong phaàn saûn xuaát röôïu vang traéng (Muïc REF _Ref186519635 \r \h 4.1.2.1.5) Phaân xöôûng leân men Bôm dòch nho vaøo boàn phoái cheá Söû duïng thieát bò ñaõ choïn trong phaàn saûn xuaát röôïu vang traéng (Muïc REF _Ref186970707 \r \h 4.1.2.2.1) Boàn phoái cheá Söû duïng thieát bò ñaõ choïn trong phaàn saûn xuaát röôïu vang traéng (Muïc REF _Ref186970739 \r \h 4.1.2.2.2) Bôm dòch naám men vaøo boàn phoái cheá Söû duïng thieát bò ñaõ choïn trong phaàn saûn xuaát röôïu vang traéng (Muïc REF _Ref186970707 \r \h 4.1.2.2.1) Bôm dòch nho vaøo boàn leân men Thôøi gian bôm: 1 (giôø) Theâ tích dòch nho caàn leân men: 6,63 (m3/ca) Naêng suaát bôm: 6,63 (m3/h) Gioáng bôm gioáng bôm dòch nho vaøo thieát bò sulfit hoùa (Muïc REF _Ref186519422 \r \h 4.1.2.2.4) Thuøng chöùa naám men tröôùc khi leân men Löôïng naám men caàn söû duïng: 0,09 (m3/ca) Heä soá söû duïng thuøng: 0,9 Theå tích thuøng: 0,1 (m3) Söû duïng thieát bò ñaõ choïn trong phaàn saûn xuaát röôïu vang traéng (Muïc REF _Ref186970840 \r \h 4.1.2.2.5). Bôm dòch leân men vaøo maùy loïc: Choïn gioáng bôm dòch nho vaøo thieát bò leân men (Muïc REF _Ref186519422 \r \h 4.1.2.2.4) Thuøng chöùa baõ öôùt Löôïng baõ öôùt: 0,19 (m3/ca) Heä soá söû duïng: 0,9 Theå tích thuøng: 0,22 (m3) Söû duïng thieát bò ñaõ choïn trong phaàn saûn xuaát röôïu vang traéng (Muïc REF _Ref186970954 \r \h 4.1.2.2.8) Bôm baõ öôùt vaøo maùy eùp taän thu röôïu vang non Söû duïng thieát bò ñaõ choïn trong phaàn saûn suaát röôïu vang traéng (Muïc REF _Ref186971069 \r \h 4.1.2.2.10) Thuøng chöùa baõ khoâ Löôïng baõ khoâ: 0,45 (m3/ca) Heä soá söû duïng: 0,9 Theâ tích thuøng: 0,5 (m3) Söû duïng thieát bò ñaõ choïn trong phaàn saûn xuaát röôïu vang traéng (Muïc REF _Ref186971102 \r \h 4.1.2.2.9) Phaân xöôûng chieát roùt Bôm vaän chuyeån röôïu vang non vaøo boàn laéng Thôøi gian bôm: 0,5 (giôø) Theå tích röôïu vang non: 5,77 (m3/ca) Naêng suaát bôm: 11,54 (m3/h) Söû duïng thieát bò ñaõ choïn trong phaàn saûn xuaát röôïu vang traéng (Muïc REF _Ref186971152 \r \h 4.1.2.3.1) Thuøng chöùa baõ naám men Löôïng baõ naám men: 4,23 (lít/giôø) Heä soá söû duïng boàn: 0,9 Theå tích thuøng: 4,7 (m3) Söû duïng thieát bò ñaõ choïn trong phaàn saûn xuaát röôïu vang traéng (Muïc REF _Ref186971178 \r \h 4.1.2.3.2) Bôm röôïu vang non vaøo maùy loïc tinh Thôøi gian loïc: 4 (giôø) Löôïng röôïu vang non caàn bôm: 5,89 (m3/ca) Naêng suaát bôm: 1,47 (m3/h) Söû duïng thieát bò ñaõ choïn trong phaàn saûn xuaát röôïu vang traéng (Muïc REF _Ref186971203 \r \h 4.1.2.3.3) Boàn tröõ tröôùc chieát roùt Theå tích röôïu laø: 5,86 (m3/ca) Heä soá söû duïng boàn: 0,9 Theå tích boàn: 6,51 (m3) Söû duïng thieát bò ñaõ choïn trong phaàn saûn xuaát röôïu vang traéng (Muïc REF _Ref186971263 \r \h 4.1.2.3.4) Bôm vaän chuyeån töø boàn tröõ röôïu ñeán maùy chieát roùt Thôøi gian bôm: 6 (giôø) Theå tích röôïu trong boøn tröõ: 5,86 (m3/ca) Naêng suaát bôm: 0,98 (m3/h) Söû duïng thieát bò ñaõ choïn trong phaàn saûn xuaát röôïu vang traéng (Muïc REF _Ref186971287 \r \h 4.1.2.3.5) Thieát bò ñoùng hoäp Thôøi gian döï kieán ñoùng ñoùng hoäp: 6 (giôø/ca) Soá thuøng caàn söû duïng: 980 (thuøng/h) Naêng suaát ñoùng thuøng: 1000 (thuøng/h) Söû duïng thieát bò ñaõ choïn trong phaàn saûn xuaát röôïu vang traéng (Muïc REF _Ref186520803 \r \h 4.1.1.4.4). Thieát bò xeáp thuøng Thôøi gian xeáp thuøng: 6 (giôø) Naêng suaát xeáp thuøng: 100 (thuøng/giôø) Söû duïng thieát bò ñaõ choïn trong phaàn saûn xuaát röôïu vang traéng (Muïc REF _Ref186520995 \r \h 4.1.1.5). Chöông 5: Tính naêng löôïng TÍNH NAÊNG LÖÔÏNG Tính hôi vaø choïn noài hôi Hôi ñöôïc duøng ñeå laøm veä sinh ñöôøng oáng, trong thieát bò röûa chai vaø thanh truøng. Hôi duøng trong saùt truøng ñöôøng oáng: Löôïng hôi duøng ñeå saùt truøng ñöôøng oáng: G1 = 50 (Kg/h). [21] Hôi duøng trong thieát bò röûa chai: Röûa 1000 chai caàn 35 Kg hôi [21]. Löôïng hôi tieâu toán: G2 = 34,5 (Kg/h) Hôi ñeå thanh truøng saûn phaåm: Thanh truøng 1000 chai caàn 50 Kg hôi [21] Löôïng hôi tieâu toán: G3 = 49 (Kg/h) Löôïng nhieät caàn ñeå xöû lyù dòch leân men: Giaû söû nhieät ñoä leân men ban ñaàu laø 220C ñöôïc naâng leân nhieät ñoä 670C. Nhieät dung rieâng cuûa dòch leân men: [15] t: nhieät ñoä dung dòch, 0C x: noàng ñoä dung dòch, phaàn khoái löôïng. Khoái löôïng dòch leân men caàn xöû lyù laø: 6237 (Kg/ca) Nhieät löôïng caàn cung caáp: Choïn cheá ñoä laøm vieäc cuûa noài hôi: 1950C. Khoái löôïng hôi caàn duøng: Toång khoái löôïng hôi caàn duøng: Toån thaát hôi treân ñöôøng oáng: 15%. Toång löôïng hôi caàn thieát: 400 (Kg/h) Choïn noài hôi: Naêng suaát: 400 (Kg/h) Nhieät ñoä laøm vieäc: 1950C Duøng daàu ñoát F.O laøm nguyeân lieäu cho noài hôi. Tyû troïng cuûa daàu: 0,9 Kg/lít Theå tích cuûa daàu: V = 33 (lít/h) Tính vaø choïn maùy neùn laïnh Löôïng laïnh cung caáp cho quaù trình laéng caën Theå tích dòch nho caàn leân men: Khoái löôïng dòch nho caàn leân men: (ddn: khoái löôïng rieâng dòch nho tröôùc leân men, sau khi boå sung ñöôøng ñöôïc tra theo haøm löôïng ñöôøng coù trong dung dòch). Ñoái vôùi quaù trình saûn xuaát röôïu vang traéng caàn cung caáp moät löôïng laïnh nhaèm laøm laïnh dòch nho ñeå laéng caën tröôùc khi leân men. C1: nhieät dung rieâng cuûa dòch nho (kcal/Kg0C) [15] t: nhieät ñoä dung dòch, 0C x: noàng ñoä dung dòch, phaàn khoái löôïng. tñ: nhieät ñoä nho tröôùc luùc laøm laïnh tc: nhieät ñoä nho luùc taøng tröõ Löôïng laïnh duøng trong moät ngaøy: Löôïng laïnh cung caáp cho quaù trình leân men Nhieät ñoä dòch nho tröôùc khi leân men xem nhö nhieät ñoä phoøng: 300C Khi tieán haønh leân men nhieät ñoä dung dòch leân men ñöôïc haï xuoáng 220C Löôïng laïnh caàn cung caáp: C2: nhieät dung rieâng cuûa dòch leân men mdn: khoái löôïng dòch nho (Kg) tt: nhieät ñoä tröôùc leân men (0C) ts: nhieät ñoä sau leân men (0C) Khi leân men, ñöôøng trong dòch nho ñöôïc chuyeån hoùa thaønh hai saûn phaåm chính ñoù laø etanol vaø CO2 ñoàng thôøi phoùng ra moät nhieät löôïng. Phöông trình phaûn öùng nhö sau: Haøm löôïng ñöôøng trong dòch leân men laø 20,6% [2] Haøm löôïng ñöôøng soùt: 3% Khoái löôïng ñöôøng trong dòch leân men laø: Khoái löôïng ñöôøng soùt: löôïng nhieät toûa ra trong quaù trình leân men: [5] Löôïng nhieät toûa ra trong quaù trình leân men seõ ñöôïc giöõ laïi 75%, 25% coøn laïi seõ thaát thoaùt ra moâi tröôøng beân ngoaøi. löôïng laïnh caàn cung caáp ñeå nhieät ñoä dòch leân men ñöôïc giöõ ôû 220C: Löôïng laïnh caàn cung caáp: Löôïng laïnh cung caáp cho quaù trình taøng tröõ Löôïng laïnh caàn duøng ñeå duy trì nhieät ñoä trong quaù trình taøng tröõ: : nhieät dung rieâng cuûa röôïu (kcal/Kg0C) tñ: nhieät ñoä röôïu vang non tröôùc luùc taøng tröõ tc: nhieät ñoä röôïu vang non luùc taøng tröõ Löôïng laïnh caàn duøng trong moät ngaøy: Löôïng laïnh cung caáp cho phoøng nhaân gioáng Toång theå tích dòch nho caàn duøng ñeå nhaân gioáng naám men söû duïng cho moät ngaøy saûn xuaát laø 2500 (lít). Haøm löôïng chaát khoâ (xem nhö haøm löôïng ñöôøng) cho naám men phaùt trieån toát laø 20%. Khoái löôïng rieâng cuûa dòch nho : 1,08288 (g/mL) Khoái löôïng dòch nho: löôïng laïnh caàn cung caáp ñeå haï nhieät ñoä dòch nho xuoáng 220C Trong ñoù: C4: nhieät dung rieâng cuûa dòch leân men mdn: khoái löôïng dòch nho (Kg) tt: nhieät ñoä tröôùc leân men (0C) tc: nhieät ñoä khi leân men (0C) khoái löôïng ñöôøng trong dòch nho luùc ñaàu: Döï kieán haøm löôïng ñöôøng giaûm ñi 3% cho ñeán luùc leân men. Khoái löôïng ñöôøng trong dòch nho luùc sau: löôïng nhieät toûa ra khi nhaân gioáng naám men: Löôïng laïnh cung caáp cho quaù trình giöõ nguyeân lieäu Löôïng laïnh caàn cung caáp ñeå baûo quaûn nguyeân lieäu: Cn: nhieät dung rieâng cuûa nho (vì trong quaû nho goàm nhieàu thaønh phaàn neân nhieät dung rieâng cuûa quaû nho ôû ñaây ñöôïc tính gaàn ñuùng theo haøm löôïng ñöôøng). mn: khoái löôïng dòch nho tñ: nhieät ñoä ñaàu tc: nhieät ñoä sau löôïng laïnh tieâu toán toái ña trong moät ngaøy: Laïnh tieâu toán toái ña trong 1 giôø laø 515442,77 (kcal/h) Neáu löôïng laïnh bò toån thaát 20%, vaäy maùy laïnh caàn cung caáp moät löôïng laïnh laø 618531,32 (kcal/h). Ñaët haøng maùy laïnh cuûa haõng Mycom. Thoâng soá kyõ thuaät cuûa maùy laïnh Teân goïiÑôn vòThoâng soáNaêng suaát laïnhkcal/h38000Soá löôïngcaùi3Coâng suaátkW80Tính nöôùc vaø choïn beå nöôùc Nöôùc chuû yeáu ñöôïc duøng ñeå röûa nho, röûa chai, thanh truøng, veä sinh nhaø xöôûng, phuïc vuï sinh hoaït. Nöôùc coâng ngheä Löôïng nöôùc duøng ñeå röûa nho Löôïng nöôùc duøng ñeå röûa nho trong moät ca saûn xuaát: 6,82 (m3/ca) Löôïng nöôùc toái ña duøng ñeå röûa nho trong moät ngaøy: 13,64 (m3/ngaøy) Löôïng nöôùc röûa chai Löôïng nöôùc röûa chai baèng ¼ dung tích chai caàn röûa. Soá chai caàn röûa: 980 (chai/h) Hao toån nöôùc khi röûa chai: 2,5% Löôïng nöôùc caàn duøng ñeå röûa chai: Löôïng nöôùc caàn duøng ñeå röûa chai trong moät giôø: Löôïng nöôùc söû duïng ñeå thanh truøng Nöôùc caàn söû duïng cho maùy thanh truøng laø: 3 (m3/h) Coù theå taän duïng 75% nöôùc Löôïng nöôùc boå sung: Löôïng nöôùc caàn duøng: Löôïng nöôùc veä sinh thieát bò Löôïng nöôùc duøng veä sinh thieát bò trong phaân xöôûng sô cheá: - Löôïng nöôùc veä sinh thieát bò röûa nho: 0,5 (m3/ngaøy) - Löôïng nöôùc veä sinh thieát bò nghieàn xeù: 0,5 (m3/ngaøy) - Löôïng nöôùc veä sinh thieát bò sulfit hoùa: 1 (m3/ngaøy) - Löôïng nöôùc veä sinh thieát bò laøm laïnh: 0,5 (m3/ngaøy) - Löôïng nöôùc veä sinh boàn chieám 10% theå tích boàn: taát caû caùc boàn coù theå tích laø 149,5 m3. Löôïng nöôùc caàn duøng coù theå tích laø 15 (m3). Toång löôïng nöôùc caàn duøng: 18 (m3) Löôïng nöôùc duøng veä sinh thieát bò trong phaân xöôûng leân men: - Löôïng nöôùc veä sinh caùc boàn chieám 10% theå tích caùc boàn. Taát caû caùc boàn coù theå tích laø 138 (m3). Löôïng nöôùc caàn duøng laø 13,8 (m3/ngaøy). - Löôïng nöôùc veä sinh thieát bò loïc thoâ vaø loïc tinh: 4 (m3/ngaøy) (chieám khoaûng 0,3% theå tích dòch loïc). - Löôïng nöôùc veä sinh thieát bò eùp baõ vaø eùp taän thu röôïu vang non: 1 (m3/ngaøy) - Toång löôïng nöôùc caàn duøng: 18,8 (m3/ngaøy). Löôïng nöôùc duøng trong phaân xöôûng chieát roùt: - Löôïng nöôùc veä sinh thieát bò chieát: 5 (m3/ngaøy) - Löôïng nöôùc veä sinh thieát bò ñoùng naép: 0,5 (m3/ngaøy) - Löôïng nöôùc veä sinh thieát bò daùn nhaõn: 0,5 (m3/ngaøy) - Löôïng nöôùc veä sinh thieát bò röûa chai: 3 (m3/ngaøy) Toång löôïng caàn duøng: 9 (m3/ngaøy) Löôïng nöôùc duøng cho noài hôi: Löôïng hôi söû duïng laø 1,69 (taán/h) Coù 80% hôi nöôùc ngöng tuï Löôïng nöôùc boå sung: Löôïng hôi söû duïng: toång löôïng nöôùc coâng ngheä: 13,64 + 12,66 + 12 + 18 + 18,8 + 9 + 8,12 = 73,42 (m3/ngaøy) Nöôùc xöû lyù sô boä Löôïng nöôùc veä sinh nhaø xöôûng: Xöôûng sô cheá: 5 (m3/ngaøy) Xöôûng leân men: 6 (m3/ngaøy) Xöôûng chieát: 6 (m3/ngaøy) Löôïng nöôùc duøng cho sinh hoaït: 10 (m3/ngaøy) Löôïng nöôùc duøng cho phoøng chaùy chöõa chaùy: 30 (m3/ngaøy) toång löôïng nöôùc duøng cho sinh hoaït: 57 (m3/ngaøy) Toån thaát treân ñöôøng oáng vaø ôû caùc coâng ñoaïn laøm vieäc laø 10% löôïng nöôùc nhaø maùy caàn duøng: 150 (m3/ngaøy) Beå nöôùc Löôïng nöôùc nhaø maùy caàn duøng: 150 (m3/ngaøy) Caàn xaây döïng beå baèng betong () coù söùc chöùa 200 m3 (heä soá söû duïng beå laø 0,8). Söû duïng trong 2 ngaøy. Löôïng nöôùc caàn bôm: Thôøi gian döï kieán bôm laø 10 giôø. Naêng suaát bôm: 20 (m3/h) Choïn bôm ly taâm 1 caáp kieåu IIBT naèm ngang coù caùc thoâng soá kyõ thuaät: Thoâng soá kyõ thuaät cuûa bôm ly taâm duøng cho beå nöôùc Teân goïiÑôn vòThoâng soáNaêng suaátm3/h250Soá voøng quayvoøng/phuùt750Coâng suaát ñoäng côkW2Nhieät ñoä0C<35Voû ngoaøiChaát lieäuGangBaùnh guoàngChaát lieäuGangTruïc Chaát lieäuTheùp 20X3Ñaøi nöôùc Ñaøi nöôùc ñöôïc ñaët ôû vò trí taïo aùp suaát treân ñöôøng oáng laø 2,5 ÷ 3 atm. Ñaøi nöôùc chöùa ñuû löôïng nöôùc söû duïng trong 1 ngaøy. Löôïng nöôùc coâng ngheä: Löôïng nöôùc sinh hoaït: 10 (m3/ngaøy) Toång löôïng nöôùc: 85 (m3/ngaøy) Dung tích ñaøi nöôùc coâng ngheä: 100 (m3) Kích thöôùc: Tính ñieän Toång keát coâng suaát thieát bò chính trong nhaø maùy STTThieát bòCoâng suaát (kW/h)Soá ñoäng côToång coâng suaát (kW)1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14Caân Röûa nho Nghieàn xeù EÙp Sulfit hoùa Laøm laïnh Loïc tinh Röûa chai Chieát Gheùp naép Thanh truøng Daùn nhaõn Maùy laïnh Maùy neùn0,5 2 1,5 4 0,5 5 7 10 3 3 25 2,5 80 301 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 10,5 2 1,5 4 0,5 5 7 10 3 3 25 10 80 30Toång coäng181,5Coâng suaát söû duïng ñieän naêng cuûa moät soá xöôûng phuï trôï baèng 15% coâng suaát cuûa phaân xöôûng chính. Coâng suaát ñoäng löïc cuûa nhaø maùy: Coâng suaát tính toaùn: + Ñieän chieáu saùng Döï kieán ñieän chieáu saùng baèng 10% coâng suaát cuûa nhaø maùy: Toång coâng suaát cuûa nhaø maùy: 167,9 (kW/h) Ñieän naêng tieâu thuï trong nhaø maùy trong 1 ngaøy: 2015 (kW). Chöông 6: Boá trí maët baèng nhaø maùy BOÁ TRÍ MAËT BAÈNG NHAØ MAÙY Phaân xöôûng saûn xuaát chính Phaân xöôûng sô cheá Tính dieän tích söû duïng trong phaân xöôûng: - Toång dieän tích thieát bò chính: 55 m2. - Dieän tích thieát bò phuï: chieám 20% dieän tích thieát bò chính. Dieän tích thieát bò phuï laø 11 m2. - Dieän tích coâng nhaân laøm vieäc: moãi coâng nhaân trung bình caàn 4 m2 ñeå laøm vieäc. Soá coâng nhaân laøm vieäc laø 15 ngöôøi. Toång dieän tích coâng nhaân laø 60 m2. - Dieän tích ñöôøng ñi: 96 m2. Toång dieän tích söû duïng: 211 m2. Kích thöôùc phaân xöôûng sô cheá: Chieàu daøi: 24 m; chieàu roäng: 12 m; dieän tích: 288 m2. Maët baèng phaân xöôûng sô cheá ñöôïc boá trí nhö hình REF _Ref187378015 \r \h 6.1:: Chuù thích: 1. baêng taûi phaân loaïi. 5. Thieát bò eùp taùch baõ 2. Thieát bò röûa 6. Thieát bò sulfit hoùa laàn 2 3. Thieát bò nghieàn xeù taùch cuoáng 7. Thieát bò laøm laïnh 4. Thieát bò sulfit hoùa laàn 1 8. Thuøng laéng Sô ñoà boá trí maët baèng phaân xöôûng sô cheá Phaân xöôûng leân men: Tính dieän tích söû duïng trong phaân xöôûng: - Dieän tích ñaët thieát bò chính: 690 m2. - Dieän tích ñaët thieát bò phuï: baèng 10% dieän tích thieát bò chính, dieän tích thieát bò phuï laø:70m2. - Dieän tích coâng nhaân laøm vieäc: 4 m2/ngöôøi, coù 5 ngöôøi laøm vieäc, toång dieän tích laø 20 m2. - Kích thöôùc ñöôøng ñi: 832 m2. Toång dieän tích söû duïng laø 1612 m2. Kích thöôùc cuûa phaân xöôûng leân men, taøng tröõ saûn phaåm: Chieàu daøi: 54 m; chieàu roäng: 36 m; dieän tích: 1944 m2. Maët baèng phaân xöôûng leân men ñöôïc boá trí nhö hình sau: Chuù thích: 1. Thieát bò leân men 5. Thieát bò loïc tinh 2, 3, 4. Boàn nhaân gioáng naám men 6. Boàn taøng tröõ röôïu vang nho Sô ñoà boá trí maët baèng phaân xöôûng leân men Phaân xöôûng hoaøn thieän saûn phaåm Tính dieän tích söû duïng trong phaân xöôûng: - Dieän tích ñaët thieát bò chính: 50 m2. - Dieän tích thieát bò phu:ï chieám 20% dieän tích ñaët thieát bò chính, chieám 10 m2. - Dieän tích laøm vieäc cuûa coâng nhaân: moãi coâng nhaân caàn 5 m2, coù 10 coâng nhaân caàn 50 m2. - Dieän tích ñöôøng ñi: 85 m2. Toång dieän tích söû duïng: 195 m2. Kích thöôùc phaân xöôûng hoaøn thieän saûn phaåm: Chieàu daøi: 18 m; chieàu roäng: 12 m; dieän tích: 216 m2. Maët baèng phaân xöôûng hoaøn thieän saûn phaåm ñöôïc boá trí theo hình sau: Chuù thích: 1. Thieát bò loïc tinh 5. Thieát bò daùn nhaõn, in haïn söû duïng 2. Thieát bò chieát chai gheùp naép 6. Thieát bò ñoùng hoäp 3. Thieát bò röûa chai, saáy chai 7. Thieát bò ñoùng thuøng 4. Thieát bò thanh truøng Sô ñoà boá trí maët baèng phaân xöôûng hoaøn thieäân saûn phaåm Heä thoáng kho Kho chöùa bao bì Chai ñöôïc chöùa trong caùc thuøng, moãi thuøng chöùa 10 chai, caùc thuøng ñöôïc chaát thaønh 10 choàng, kích thöôùc moãi thuøng: Kho chöùa löôïng chai ñuû söû duïng trong 7 ngaøy. Taát caû chai ñöôïc nhaäp môùi, khoâng taùi söû duïng chai cuõ. Kích thöôùc kho chöùa bao bì: Chieàu daøi: 12 m; chieàu roäng: 12 m; dieän tích: 144 m2. Kho chöùa thaønh phaåm Kho chöùa ñuû löôïng saûn phaåm saûn xuaát trong 15 ngaøy. Chai röôïu ñöôïc xeáp vaøo hoäp carton, moãi hoäp chöùa 1 chai. Caùc hoäp ñöôïc xeáp vaøo thuøng, moãi thuøng chöùa 24 chai. Kích thöôùc hoäp: Kích thöôùc caùc thuøng: Thuøng ñöôïc xeáp treân pallet, moãi pallet goàm 27 thuøng xeáp thaønh 3 choàng, moãi choàng goàm 3 thuøng. Caùc pallet ñöôïc xeáp thaønh 3 choàng. Kích thöôùc kho chöùa thaønh phaåm: Chieàu daøi: 24 m; chieàu roäng: 12 m; dieän tích 288 m2. Kho chöùa nguyeân lieäu chính Nguyeân lieäu nho mua veà ñöôïc chöùa trong caùc khay khoaûng 60 ÷ 80 Kg, caùc khay ñöôïc xeáp thaønh 10 choàng vaø baûo quaûn trong kho laïnh. Kho chöùa nguyeân lieäu ñuû duøng trong 1 meû saûn xuaát. Kích thöôùc khay ñöôïc choïn: Löôïng nguyeân lieäu söû duïng toái ña trong moät meû saûn xuaát laø 151 taán. Toång soá khay caàn duøng: 1890 (khay). Khu chöùa nguyeân lieäu coù caùc kích thöôùc nhö sau: Chieàu daøi: 24 m; chieàu roäng: 18 m; dieän tích: 432 m2. Kho chöùa nguyeân lieäu phuï Kích thöôùc kho chöùa nguyeân lieäu phuï: Chieàu daøi: 6 m; chieàu roäng: 6 m; dieän tích: 36 m2. Caùc coâng trình khaùc Nhaø haønh chính Kích thöôùc khu vöïc nhaø haønh chính: Chieàu daøi: 24 m; chieàu roäng: 12 m; dieän tích: 288 m2. Hoäi tröôøng, caên tin Hoäi tröôøng: Kích thöôùc hoäi tröôøng: Chieàu daøi: 24 m; chieàu roäng: 12 m; dieän tích: 288 m2. Caên tin: Kích thöôùc caên tin: Chieàu daøi: 12 m; chieàu roäng: 12 m; dieän tích: 144 m2. Khu kyõ thuaät Phoøng QA Kích thöôùc phoøng QA: Chieàu daøi: 8 m; chieàu roäng: 6 m; dieän tích: 48 m2. Phoøng QC Kích thöôùc phoøng QC: Chieàu daøi: 8 m; chieàu roäng: 6 m; dieän tích: 48 m2. Phoøng RD Kích thöôùc phoøng RD: Chieàu daøi: 8 m; chieàu roäng: 6 m; dieän tích: 48 m2. Nhaø chöùa maùy phaùt ñieän: Kích thöôùc maùy phaùt ñieän: Chieàu daøi: 6 m; chieàu roäng: 6 m; dieän tích: 36 m2. Nhaø chöùa noài hôi Kích thöôùc nhaø chöùa noài hôi: Chieàu daøi: 12 m; chieàu roäng: 6 m; dieän tích: 72 m2. Nhaø chöùa maùy neùn laïnh Kích thöôùc nhaø chöùa maùy neùn laïnh: Chieàu daøi: 12 m; chieàu roäng: 6 m; dieän tích: 72 m2 Nhaø chöùa daàu Boàn coù khaû naêng chöùa daàu söû duïng trong 1 tuaàn. Löôïng daàu duøng trong 2 tuaàn: Choïn 2 boàn coù kích thöôùc sau: D = 1,5 m; B = 2 m; H = 1 m. Kích thöôùc phoøng: Chieàu daøi: 4 m; chieàu roäng: 3 m; dieän tích: 12 m Phoøng cô ñieän Kích thöôùc phoøng cô ñieän: Chieàu daøi: 12 m; chieàu roäng: 6 m; dieän tích: 72 m2. Phoøng baûo trì Kích thöôùc phoøng baûo trì: Chieàu daøi: 6 m; chieàu roäng: 6 m; dieän tích: 36 m2. Khu chöùa nöôùc: Khu chöùa nöôùc goàm ñaøi nöôùc, boàn chöùa nöôùc. Kích thöôùc khu chöùa nöôùc: Chieàu daøi: 12 m, chieàu roäng 12, dieän tích 144 m2. Khu vöïc xöû lyù nöôùc thaûi Khu xöû lyù nöôùc thaûi baèng phöông phaùp sinh hoïc. Kích thöôùc khu xöû lyù nöôùc thaûi: Chieàu daøi: 24 m; chieàu roäng: 12 m; dieän tích öôùc tính: 288 m2. Khu vöïc xöû lyù cuoáng, haït Kích thöôùc khu vöïc xöû lyù cuoáng haït: Chieàu daøi: 12 m; chieàu roäng: 6 m; dieän tích: 72 m2. Phoøng baûo veä Phoøng baûo veä goàm 2 phoøng: Kích thöôùc phoøng baûo veä: Chieàu daøi: 4 m; chieàu roäng: 3 m; toång dieän tích: 24 m2. Nhaø xe Nhaø xe 2 baùnh A: Döï kieán 80% xe maùy vaø 20% xe ñaïp. Döï kieán 2 m2 nhaø maùy ñeå ñöôïc 2 xe maùy hoaëc 3 xe ñaïp. Nhaø xe 2 baùnh döï kieán coù theå chöùa ñöôïc 115 xe maùy vaø 45 xe ñaïp. Kích thöôùc nhaø xe 2 baùnh A: Chieàu daøi: 36 m; chieàu roäng: 6 m; dieän tích 216 m2. Nhaø xe 2 baùnh B: Laø nhaø xe phuï duøng chöùa xe cho coâng nhaân ra veà coång sau: Kích thöôùc nhaø xe 2 baùnh B: Chieàu daøi 24 m; chieàu roäng: 6 m; dieän tích 144 m2. Nhaø xe oâ toâ: Nhaø xe oâ toâ coù theå chöùa toái ña 5 xe con vaø 2 xe ñöa röôùc coâng nhaân loaïi 24 choã ngoài. Kích thöôùc nhaø xe oâ toâ: Chieàu daøi: 18 m; chieàu roäng: 6 m, dieän tích: 108 m2. Nhaø xe taûi: Nhaø xe taûi söï kieán chöùa toái ña 10 xe taûi. Kích thöôùc nhaø xe taûi: Chieàu daøi: 24 m; chieàu roäng: 8 m; dieän tích: 192 m2. Phoøng y teá Kích thöôùc phoøng y teá: Chieàu daøi: 12 m; chieàu roäng: 6; dieän tích: 72 m2. Phoøng theå duïc – theå thao Kích thöôùc phoøng theå duïc – theå thao: Chieàu daøi: 24 m; chieàu roäng: 6 m; dieän tích: 144 m2. Ñöôøng giao thoâng noäi boä Ñöôøng giao thoâng noäi boä chính trong nhaø maùy roäng 8 m, vóa heø roäng 1 m. Caây xanh, thaûm coû Xung quanh nhaø maùy troàng caây xanh ñeå ngaên chaën buïi vaø tieáng oàn. Laøm saïch moâi tröôøng, taïo caûnh quan cho nhaø maùy. Dieän tích caây xanh thaûm coû khoaûng 300 m2. Nhaø veä sinh Phoøng thay ñoà: Kích thöôùc phoøng thay ñoà: Chieàu daøi: 6 m; chieàu roäng: 6 m; dieän tích: 36 m2. Nhaø veä sinh chung phuïc vuï phaân xöôûng chính: Kích thöôùc nhaø veä sinh: Chieàu daøi: 12 m; chieàu roäng: 6 m; dieän tích: 72 m2. Phoøng chöùa duïng cuï veä sinh Kích thöôùc nhaø chöùa duïng cuï veä sinh: Chieàu daøi: 12 m; chieàu roäng: 12 m; dieän tích: 144 m2. Boá trí maët baèng nhaø maùy Kích thöôùc maët baèng nhaø maùy: Chieàu daøi: 190 m; chieàu roäng: 120 m; dieän tích: 22800 m2. Toång theå maët baèng nhaø maùy nhö sau: Sô ñoà boá trí maët baèng nhaø maùy Chöông 7: Tính kinh teá TÍNH KINH TEÁ Tính voán ñaàu tö xaây döïng: Voán ñaàu tö xaây döïng Teân coâng trìnhÑaëc ñieåmDieän tích (m2)Ñôn giaù (ñoàng/m2)Thaønh tieàn (trieäu ñoàng)12345Phaân xöôûng saûn xuaát chínhToaøn khoái beâ toâng chòu rung ñoäng2 4482 500 0006120Kho thaønh phaåmKhoái beâ toâng2882 000 000576Kho bao bìKhoái beâ toâng1442 000 000288Kho chöùa nguyeân lieäuKhoái beâ toâng4682 000 000936Nhaø xe, baûo veä, nhaø veä sinhNeàn xi maêng9241 000 000924Hoäi tröôøng, caên tin, khu haønh chính, kyõ thuaätKhoái beâ toâng5761 000 000576Khu vöïc loø hôi, maùy laïnh, phoøng chöùa daàuKhoái beâ toâng1561 000 000156Moät soá khu vöïc phuïc vuï saûn xuaátBeâ toâng1081 500 000162Khu xöû lyù nöôùc thaûiKhoái beâ toâng2882 000 000576Khu xöû lyù cuoáng, haïtBeâ toâng721 500 000108Ñöôøng giao thoâng Traûi nhöïa19402 000 0003880Toång coäng (X1)14 302Chi phí xaây döïng caùc coâng trình khaùc chieám 10% X1: Tieàn duøng ñeå mua ñaát cho nhaø maùy: Toång voán ñaàu tö vaøo xaây döïng: Heä soá khaáu hao trung bình veà xaây döïng: 3,5% Khaáu hao haèng naêm veà nhaø xöôûng: Tính voán ñaàu tö trang thieát bò: Giaù thaønh thieát bò ñöôïc tính treân troïng löôïng vaät lieäu cheá taïo vaø chi phí gia coâng. Voán ñaàu tö thieát bò STTThieát bò chínhSoá löôïng (caùi)Ñôn giaù (trieäu ñoàng)Thaønh tieàn (trieäu ñoàng)123451Caân410402Thieát bò röûa21002003Thieát bò nghieàn22004004Thieát bò eùp22004005Thieát bò sulfit hoùa220406Thieát bò leân men48502407Thieát bò laéng caën4502008Thieát bò taøng tröõ (I)17058509Thieát bò taøng tröõ (II)170351010Maùy laøm laïnh210020011Maùy chieát roùt, gheùp naép11500150012Maùy röûa chai13500350013Maùy thanh truøng12000200014Maùy daùn nhaõn120020015Maùy ñoùng thuøng130030016Thieát bò loïc khung baûn2600120017Thieát bò loïc ñóa140040018Thuøng chöùa naám men431219Thuøng chöùa boät loïc2102020Boàn chöùa röôïu tröôùc roùt2408021Thieát bò naïp oxi15522Boàn phoái troän1505023Maùy neùn laïnh120020024Noài hôi130030025Maùy bieán aùp2404026Maùy phaùt ñieän120020027Bôm ôû phaân xöôûng sô cheá1055028Bôm ôû phaân xöôûng leân men1758529Bôm ôû phaân xöôûng chieát roùt552530Heä thoáng cung caáp nöôùc150050031Heä thoáng xöû lyù nöôùc180080032Heä thoáng xöû lyù cuoáng, haït130030033Thuøng chöùa baõ khoâ, cuoáng, haït500,52534Thuøng chöùa baõ öôùt251035Thieát bò xöû lyõ nhieät15050Toång coäng24957Theo baûng thoáng keâ, tieàn mua thieát bò chính laø: Ñaàu tö cho thieát bò phuï chieám khoaûng 10% tieàn mua thieát bò chính: Chi phí laép raùp thieát bò chieám 5% tieàn mua thieát bò chính: Chi phí thieát bò kieåm tra, ñieàu chænh chieám 15% tieàn mua thieát bò chính: Chi phí cho thieát bò veä sinh coâng nghieäp chieám 3% tieàn thieát bò chính: Ngoaøi ra coøn coù moät soá chi phí khaùc: Chi phí thaêm doø: Chi phí thieát keá: Chi phí vaän chuyeån: Toång voán ñaàu tö thieát bò: Khaáu hao haèng naêm veà thieát bò: Toång voán ñaàu tö: Toån hao trung bình veà taøi saûn coá ñònh: Tính giaù thaønh nguyeân lieäu cho moät ñôn vò saûn phaåm: Giaù thaønh nguyeân lieäu Loaïi nguyeân lieäuÑôn giaù (ñoàng)Soá löôïng (ñôn vò/naêm)Thaønh tieàn (trieäu ñoàng)Nguyeân lieäu chínhNho8000/Kg2650 (taán)21200SO225000/Kg416 (Kg)10,4Naám men200000/oáng183,6Ñöôøng8000/Kg6875,496Nguyeân lieäu phuïChai3000/chai2 824 7358 474,205Nuùt500/caùi2 909 4781 454,739Nhaõn200/caùi2 827 560565,512Thuøng1000/thuøng222 210222,21Daàu8000/lít11 88094,4Nöôùc4000/m318 72074,88Ñieän1500/kW725 3281 087,992Toång coäng (G)33 284,434 Giaù thaønh nguyeân lieäu trung bình saûn xuaát moät lít röôïu: G: toång chi phí nguyeân lieäu saûn xuaát (ñoàng) Q: naêng suaát cuûa nhaø maùy (chai/naêm). Chöông 8: Vaán ñeà an toaøn veä sinh coâng nghieäp VAÁN ÑEÀ AN TOAØN VEÄ SINH COÂNG NGHIEÄP An toaøn lao ñoäng Choáng khí ñoäc Nguyeân nhaân, taùc haïi: Khí ñoäc trong nhaø maùy chuû yeáu laø CO2 thoaùt ra do quaù trình leân men vaø khí CO sinh ra do quaù trình ñoát nhieân lieäu töø daàu FO. Khi söûa chöõa caùc tank leân men tyû troïng cuûa CO2 lôùn hôn khoâng khí neân noù laéng xuoáng, ñieàu naøy gaây ngaït cho coâng nhaân trong nhaø maùy khi ñang laøm vieäc. Caùc maùy moùc, thieát bò khi söû duïng thöôøng coù nhieàu buïi khoùi, gaây oâ nhieãm khoâng khí khi laøm vieäc neáu khoâng caùch ly. Thieát keá, boá trí: - Thieát keá heä thoáng thu hoài khí CO2, khí thu hoài ñöôïc duøng ñeå baùn cho caùc cô sôû. - Caàn kieåm tra kó caùc ñöôøng oáng vaø thieát bò ñaàu moãi ca tröôùc khi coâng nhaân vaøo laøm vieäc. - Trang bò cho coâng nhaân khaåu trang, gaêng tay khi laøm vieäc trong phaân xöôûng leân men, trong phoøng chöùa noài hôi, maùy neùn laïnh. - Lau chuøi, veä sinh caùc thieát bò khi keát thuùc ca tröïc, laép ñaët thieát bò thoâng gioù trong phoøng chöùa noài hôi, laép ñaët heä thoáng xaû khí ñoát noài hôi. Choáng oàn vaø choáng rung Nguyeân nhaân, taùc haïi: Do hoaït ñoäng cuûa caùc maùy neùn, maùy bôm,… phaùt ra nhöõng aâm thanh vaø tieáng oàn khoù chòu aûnh höôûng ñeán söùc khoûe cuûa ngöôøi lao ñoäng nhö: meät moûi, taêng huyeát aùp, laøm vieäc keùm taäp trung, aûnh höôûng ñeán thính giaùc. Thieát keá, boá trí: - Tra daàu môõ cho maùy moùc moãi tuaàn moät laàn. - Boä phaän cô ñieän tuùc tröïc, thöôøng xuyeân theo doõi, phaùt hieän vaø kòp thôøi söûa chöõa nhöõng boä phaän hö hoûng. - Loùt caùc ñeäm choáng ñaøn hoài giöõa thieát bò vôùi saøn. An toaøn cho thieát bò chòu aùp Nguyeân nhaân, taùc haïi: Caùc thieát bò chòu aùp trong nhaø maùy nhö loø hôi, maùy neùn, bình naïp CO2. Neáu coù söï coá xaûy ra seõ gaây thieät haïi nghieâm troïng. Thieát keá, boá trí: Gaén baûng noäi quy, baûng höôùng daãn vaän haønh taïi nhöõng khu vöïc gaàn loø hôi, maùy neùn, bình naïp CO2 Kieåm tra ñoä kín cuûa thieát bò chòu aùp ñònh kyø moãi giôø moät laàn, neáu bò hö phaûi söûa chöûa hay thay môùi. An toaøn söû duïng ñieän Nguyeân nhaân, taùc haïi: Caùc boä phaän daãn dieän vaøo thieát bò hay beân trong thieát bò neáu khoâng ñöôïc che chaén kyõ löôõng coù theå daãn ñeán hö haïi veà ngöôøi vaø cuûa, nhaát laø ôû nhöõng nôi aåm thaáp. Thieát keá, boá trí: - Caùc boä phaän mang ñieän ñöôïc caùch ly baèng hoäp nhöïa hay söù vaø ñöôïc ñaët xa khu vöïc laøm vieäc. - Ñöôøng daây ñieän vaøo caùc thieát bò ñöôïc boá trí ôû goùc khuaát, coù bao nhöïa beân ngoaøi. Caàu dao ñieän ñöôïc ñaët gaàn thieát bò ñeå coù theå ngaét kòp thôøi khi coù söï coá. - Noái ñaát caùc thieát bò trong phaân xöôûng ñeå caùch ñieän. An toaøn khi söû duïng maùy moùc Coâng nhaân ñöùng maùy coù chuyeân moân vaø ñöôïc huaán luyeän kó veà thieát bò caàn söû duïng, nhaèm hieåu roõ nguyeân taéc vaän haønh cuûa maùy moùc ñeå traùnh caùc söï coá laøm hoûng thieát bò vaø tai naïn lao ñoäng. An toaøn trong phoøng thí nghieäm Laép ñaët heä thoáng thoâng gioù, heä thoáng huùt khí ñoäc trong phoøng thí nghieäm nhaèm ñaûm baûo söùc khoûe cuûa nhaân vieân. Nhaân vieân phoøng thí nghieäm ñöôïc huaán luyeän naém vöõng caùc ñaëc ñieåm cuûa caùc maùy moùc ñem söû duïng, döï kieán caùc tình huoáng coù theå xaûy ra, khi xaûy ra söï coá phaûi nhanh choùng ñöa ñeán phoøng y teá tieán haønh sô cöùu vaø chuyeån ñeán beänh vieän gaàn nhaát. Tröôùc caùc thieát bò thí nghieäm coù ñaët caùc baûng höôùng daãn söû duïng, giaáy keát quaû kieåm tra chaát löôïng thieát bò moãi thaùng moät laàn. Coâng taùc cuï theå veà an toaøn lao ñoäng cuûa caùc caùn boä trong nhaø maùy Coâng taùc toå chöùc Ban giaùm ñoác vaø toå tröôûng caùc phaân xöôûng toå chöùc caùc buoåi nhaéc nhôû caùc coâng nhaân laøm vieäc caån thaän, chuù yù ñeà phoøng tai naïn coù theå xaûy ra. Coâng nhaân tuyeät ñoái thöïc hieän ñuùng noäi quy an toaøn lao ñoäng. Ban laõnh ñaïo thöïc hieän ñaày ñuû caùc cheá ñoä baûo hoä lao ñoäng, ñoàng thôøi quyõ baûo hieåm xaõ hoäi ñöôïc quan taâm vaø ñaûm baûo cho coâng nhaân. Kieåm tra söùc khoûe Khaùm söùc khoûe ñònh kyø cho coâng nhaân 6 thaùng/laàn. Coù cheá ñoä boài döôõng theâm ôû caùc phaân xöôûng xaáu, khu vöïc vaän chuyeån boác xeáp. Boá trí lao ñoäng Taát caû coâng nhaân, vieân chöùc tröôùc khi ñöôïc nhaän vaøo nhaø maùy phaûi thoâng qua coâng ñoaïn kieåm tra söùc khoûe, tay ngheà, trình ñoä ñeå ñaûm baûo naêng suaát cho nhaø maùy. Veä sinh coâng nghieäp Nguyeân taéc chung Caù nhaân phải tự kiểm tra hằng ngaøy Toå töï kieåm tra haèng tuaàn Phaân xöôûng kieåm tra haèng thaùng Nhaø maùy kieåm tra haèng quyù Haèng ngaøy sau moãi ca quy ñònh coâng nhaân phaûi doïn veä sinh khu vöïc quy ñònh Thöôøng xuyeân kieåm tra ñöôøng oáng vaø thieát bò quan troïng ñeâ ñaûm baûo moâi tröôøng trong saïch Thoâng gioù vaø huùt buïi Khoâng khí laø moät yeáu toá quan troïng aûnh höôûng ñeán söùc khoûe ngöôøi vaø traïng thaùi lao ñoäng cuûa coâng nhaân. Yeâu caàu: Phoøng leân men coù laép ñaët heä thoáng thu hoài CO2. Phoøng thí nghieäm coù thieát keá coù nhieàu oâ cöûa thoâng gioù vaø chieáu saùng. Phaân xöôûng thaønh phaåm ñöôïc thieát keá thoâng gioù töï nhieân. Loø hôi ñaët heä thoáng thoâng gioù rieâng ñeå ñöa khoâng khí saïch ñeán cho coâng nhaân. Veä sinh Veä sinh thieát bò vaø nhaø xöôûng Caùc thieát bò leân men, loïc ñöôïc veä sinh baèng xuùt, acid, nöôùc noùng sau moãi meû. Taïi caùc tank leân men, coù khaâu kieåm tra vi sinh nöôùc röûa. Taïi phaân xöôûng chieát roùt, chai nuùt tröôùc khi chieát roùt ñöôïc veä sinh kyõ löôõng. Tieán haønh thanh truøng ngay sau khi ñoùng chai nhaèm tieâu dieät caùc vi sinh vaät vaø naám men coøn soùt laïi. Khöû truøng thieát bò vaø caùc ñöôøng oáng daãn quan troïng sau moãi ca laøm vieäc. Trang bò heä thoáng baûo trì cho taát caû maùy moùc thieát bò. Veä sinh coâng nhaân Yeâu caàu coâng nhaân tuaân thuû caùc nguyeân taéc veä sinh an toaøn lao ñoäng (maëc ñoàng phuïc tröôùc khi laøm vieäc, mang khaåu trang baûo hoä lao ñoäng,…). Toå chöùc coâng nhaân lau chuøi nhaø veà sinh saïch seõ sau moãi ca laøm vieäc, cung caáp ñuû nöôùc cho coâng nhaân söû duïng. Phoøng thay quaàn aùo coù caùc ngaên tuû, moùc treo. Xöû lyù nöôùc thaûi Caùc nguoàn nöôùc thaûi Nöôùc thaûi trong nhaø maùy chuû yeáu laø nöôùc thaûi cuûa caùc phaân xöôûng saûn xuaát röôïu vaø nöôùc sinh hoaït. Nöôùc thaûi trong saûn xuaát: Nöôùc thaûi töø khaâu röûa nguyeân lieäu, töø khaâu veä sinh thieát bò, nhaø xöôûng, töø khaâu thanh truøng saûn phaåm, thaûi töø khaâu röûa chai. Loaïi nöôùc thaûi naøy khoâng oâ nhieãm nhieàu do chai ñöôïc nhaäp môùi sau moãi ñôït saûn xuaát. Nöôùc thaûi sinh hoaït: Ñaây laø loaïi nöôùc thaûi do sinh hoaït cuûa con ngöôøi trong nhaø maùy neân ít oâ nhieãm. Caùc bieän phaùp ngaên ngöøa vaø khaéc phuïc Ñeå giaûm löôïng nöôùc thaûi vaø chaát gaây oâ nhieãm, ta boá trí moät soá bieän phaùp giaûm thieåu nhö sau: + Phaân luoàng caùc doøng nöôùc thaûi, taùi söû duïng caùc doøng nöôùc thaûi ít oâ nhieãm. + Söû duïng caùc thieát bò röûa cao aùp nhö phun tia ñeå giaûm löôïng khí thaûi. + Vaän ñoäng coâng nhaân haïn cheá, khaéc phuïc rôi vaõi nguyeân lieäu, dòch naám men, ñöôøng ñeå haïn cheá oâ nhieãm cho doøng nöôùc röûa saøn. Xöû lyù nöôùc thaûi Do ñaëc tính nöôùc thaûi trong coâng ngheä saûn xuaát röôïu vang ñoû coù haøm löôïng chaát höõu cô cao phaân töû ôû traïng thaùi hoøa tan vaø traïng thaùi lô löûng, trong ñoù chuû yeáu laø hydratcarbonat, protein vaø caùc acid höõu cô, laø caùc chaát coù khaû naêng phaân huûy sinh hoïc. Maët khaùc trong nöôùc thaûi sinh hoaït cuûa nhaø maùy cuõng khoâng coù chöùa chaát ñoäc haïi. Vì vaäy coù theå söû duïng phöông phaùp sinh hoïc ñeå xöû lyù nöôùc thaûi cho nhaø maùy. Xöû lyù baèng phöông phaùp sinh hoïc döïa treân hoaït ñoäng cuûa vi sinh vaät ñeå phaân huûy caùc chaát höõu cô gaây oâ nhieãm cho nguoàn nöôùc thaûi. Caùc vi sinh vaät söû duïng caùc chaát höõu cô vaø caùc chaát khoaùng laøm chaát dinh döôõng cho chuùng, saûn phaåm cuûa chuùng laø sinh khoái teá baøo, naêng löôïng, khí CO2, khí metan, nöôùc, nitô, moät soá ion,… Nöôùc thaûi trong nhaø maùy saûn xuaát röôïu vang ñöôïc xöû lyù baèng caû hai phöông phaùp hieáu khí vaø kò khí: Phöông phaùp hieáu khí: laø phöông phaùp söû duïng nhoùm vi sinh vaät hieáu khí phaân giaûi chaát thaûi höõu cô. Ñeå ñaûm baûo ñoä hoaït ñoäng cuûa noù caàn cung caáp oxi lieân tuïc vaø duy trì nhieät ñoä trong khoaûng 20 ÷ 400C. Phöông phaùp kò khí: laø phöông phaùp söû duïng caùc sinh vaät kò khí phaân giaûi chaát thaûi höõu cô. Nöôùc thaûi ñöôïc ñöa qua khaâu xöû lyù sô boä ñeå taùch caùc taïp chaát thoâ. Ñoái vôùi nhöùng doøng nöôùc thaûi coù tính acid cao, ta tieán haønh trung hoøa baèng löôïng CO2 thaûi ra do quaù trình leân men. Ñoàng thôøi chuùng ta boå sung theâm chaát dinh döôõng taïo ñieàu kieän cho vi sinh vaät phaùt trieån toát nhaát. Quy trình xöû lyù nöôùc thaûi: Nöôùc thaûi töø caùc phaân xöông khaùc nhau, cuøng vôùi nöôùc thaûi sinh hoaït theo heä thoáng oáng daãn ñöa veà beå thu gom, qua caùc song chaén raùc, löôùi chaén raùc ñeå loaïi boû taïp chaát raén thoâ. Nöôùc thaûi töø beå thu gom seõ ñöôïc bôm ñeán beå ñieàu hoøa ñeå oån ñònh löu löôïng vaø noàng ñoä. Sau ñoù ñöa vaøo beå UASB ñeå xöû lyù kò khí, ta caàn ñieàu chænh pH = 6,5 ÷ 7,5 ñeå beå UASB vaän haønh toát, ôû ñaây seõ xaûy ra quaù trình oxi hoùa chaát höõu cô döôùi söï tham gia cuûa vi sinh vaät kò khí. Sau khi xöû lyù kò khí, nöôùc thaûi seõ ñöôïc ñöa ñeán beå xöû lyù hieáu khí aerotank, ôû ñaây tieáp tuïc quaù trình phaân huûy caùc chaát höõu cô baèng caùc vi sinh vaät hieáu khí. Oxi ñöôïc cung caáp qua heä thoáng thoåi khí ñeå beå aerotank hoaït ñoäng toát. Caën sinh khoái sau khi qua beå aerotank ôû traïng thaùi lô löûng ñöôïc ñöa qua beå laéng ñeå loaïi boû . Sau ñoù ñöôïc thaûi ra coáng nöôùc thaûi. Löôïng buøn töø beå UASB vaø beå laéng ñöôïc ñöa vaøo beå thu gom buøn, sau ñoù laø qua beå phôi buøn ñeå laøm giaûm ñoä aåm. Tieán haønh oaøn löu khoaûng 50% löôïng buøn ôû beå laéng ñeå boå sung vaøo beå aerotank, do trong buøn ôû beå laéng chöùa moät löôïng sinh khoái vi sinh vaät khaù lôùn. Phoøng choáng chaùy noå Trong töøng phaân xöôûng coù caùc bình chöõa chaùy ôû moãi coät. Toå chöùc hoäi thao phoøng chaùy chöõa chaùy moãi naêm hai laàn ñeå huaán luyeän cho caùc caùn boä coâng nhaân vieân bieát caùc kieán thöùc veà phoøng chaùy chöõa chaùy. Xeáp thieát bò goïn gaøng, vaät lieäu dö thöøa caàn ñöôïc thu doïn voâ moät khu vöïc rieâng cho goïn. Quaàn aùo dính daàu, nhôùt sau caùc ca laøm vieäc ñöôïc giaët thaät saïch hoaëc treo vaøo tuû kín ñeå traùnh bò baét löûa. Laøm veä sinh saïch seõ phaân xöôûng saûn xuaát, kho baõi sau moãi ca laøm vieäc. Giöõ troáng traõi ôû taát caû ñöôøng ñi trong nhaø maùy ñeå deã daøng di chuyeån ngöôøi, taøi saûn, xe khi coù söï coá. Caám huùt thuoác ôû gaàn noài hôi, boàn chöùa daàu, che chaén kyõ caøng caùc thieát bò ñieän. TAØI LIEÄU THAM KHAÛO Buøi AÙi (2005). Coâng ngheä leân men öùng duïng trong coâng ngheä thöïc phaåm. Nhaø xuaát baûn Ñaïi hoïc Quoác gia Thaønh phoá Hoà Chí Minh, 235 trang. Vuõ Coâng Haäu (2007). Laøm röôïu vang traùi caây gia ñình. Nhaø xuaát baûn noâng nghieäp Thaønh phoá Hoà Chí Minh, 110 trang. Vuõ Coâng Haäu vaø coäng söï (2001). Caây nho, Nhaø xuaát baûn coâng nghieäp Thaønh phoá Hoà Chí Minh, 23 trang. Nguyeãn Ñöùc Lôïi – Phaïm Vaên Tuøy (2002). Maùy vaø thieát bò laïnh. Nhaø xuaát baûn giaùo duïc, 291 trang. Nguyeãn Ñöùc Löôïng (2007). Coâng ngheä vi sinh – Taäp 3 – Thöïc phaåm leân men truyeàn thoáng. Nhaø xuaát baûn ñaïi hoïc Quoác gia Thaønh phoá Hoà Chí Minh, 207 trang. Nguyeãn Ñöùc Löôïng – Phaïm Minh Taâm (2001). Veä sinh vaø an toaøn thöïc phaåm. Nhaø xuaát baûn Ñaïi hoïc Quoác gia thaønh phoá Hoà Chí Minh, 327 trang. Ñoã Troïng Mieân vaø coäng söï (2000). Giaùo trình caáp thoaùt nöôùc. Nhaø xuaát baûn xaây döïng Haø Noäi, 119 trang. Hoaøng Huy Thaéng (2005). Thieát keá kieán truùc nhaø coâng nghieäp. Tuû saùch Ñaïi hoïc Xaây döïng , 130 trang. Nguyeãn Vaên Thoa – Quaùnh Dónh – Nguyeãn Vaên Tieáp (2000). Coâng ngheä sau thu hoaïch vaø cheá bieán rau quaû. Tieâu Hoàng Thuùy - Quaûn Vaên Thònh. Soå tay thieát bò ngaønh coâng ngheä leân men. Ngoâ Thò Hoàng Thö (1989). Kieåm nghieäm thöïc phaåm baèng caûm quan. Nhaø xuaát baûn Khoa hoïc kyõ thuaät. Leâ Ngoïc Tuù – Nguyeãn Chuùc (1975). Men vaø coâng ngheä thöïc phaåm. Nhaø xuaát baûn Khoa hoïc kyõ thuaät. Nguyeãn Vaên Vieät vaø caùc coäng söï (2007). Naám men bia vaø öùng duïng. Nhaø xuaát baûn Noâng nghieäp Haø Noäi, 103 trang. Traàn Ñình Yeán. Giaùo trình cô sôû thieát keá nhaø maùy thöïc phaåm. Caùc taùc giaû (1992). Soå tay quaù trình thieát bò (Taäp 1, 2). Nhaø xuaát baûn Khoa hoïc kyõ thuaät Haø Noäi. Lum Eisenman (1998). The Home Winemakers Manual. Moät soá tieâu chuaån Vieät Nam: Tieâu chuaån TCVN 1327 – 79 Tieâu chuaån TCVN 7045 – 202 Tieâu chuaån TCVN 1069 – 71 Tieâu chuaån TCVN 1070 – 71 Traàn Thanh Vöông (2004). Luaän vaên toát nghieäp Ñaïi hoïc – Thieát keá nhaø maùy saûn xuaát röôïu vang nho naêng suaát 20 trieäu lít/naêm. Moät soá trang web: PHUÏ LUÏC Hình nguyeân lieäu, saûn phaåm röôïu vang nho Sauvignon Blanc Shiraz Nguyeân lieâu nho duøng saûn xuaát trong nhaø maùy Röôïu vang ngoaïi Moet Vang ñoû cuûa nhaø maùy Lado-Foo Vang traéng cuûa nhaø maùy Lado-Food Cuvée Louis La Vigne d'Antan La Vigne d'Or Prestige 1997 Rosé Prestige 1997 Brut Zéro Tradition Brut Réserve Brut Rosé Brut Oeuilly Rouge Moät soá loaïi röôïu vang ngoaïi Hình thieát bò saûn xuaát röôïu vang nho Baêng taûi phaân loaïi soá hieäu S800 x 2.5 cuûa haõng Prospero Maùy nghieàn xeù taùch cuoáng Poly1 cuûa haõng Prospero Maùy eùp dòch nho PSP5 cuûa haõng Propero Bôm dòch nho Elipompa100 cuûa haõng Propero Tank leân men vang nho CIVC dung tích 9 m3 Thieát bò laøm laïnh C2-W3 cuûa haõng Propero Thieát bò loïc khung baûn PFK100 cuûa haõng Propero Thieát bò chieát chai 2004-CM cuûa haõng Prospero Thieát bò ñoùng naép cuûa haõng Propero Thieát bò röûa chai vaø saáy khoâ 4501DT cuûa haõng Propero Thieát bò daùn nhaõn, in haïn söû duïng soá hieäu 601 cuûa Prospero Thieát bò thanh truøng

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • docHoan chinh.doc
Luận văn liên quan