Thiết kế phân xưởng sản xuất màng mỏng PVC năng suất 4100 Tấn/năm

Hiện nay, ngành nhựa Việt Nam đã, đang phát triển không ngừng . Trong đó lĩnh vực quan trọng nhất, chiếm 40% giá trị toàn ngành là trong ngành bao bì nhựa. Trong khi đó, sản phẩm trong nước hiện nay chỉ đáp ứng một phần nhỏ nhu cầu của người tiêu dùng. Bên cạnh đó nước ta hiện nay có nguồn nhân lực lao động phổ thông dồi dào và nguồn nhân công rẻ hơn so với các nước trên thế giới.Chính vì thế việc thành lập một nhà máy sản xuất bao bì – màng mỏng trong tình hình hiện nay là rất cần thiết nhằm cung cấp sản phẩm phục vụ nhu cầu trong nước cũng như xuất khẩu và giải quyết vấn đề việc làm. Luận văn đến việc thiết kế một nhà máy sản xuất màng mỏng PVC có in hoa với năng suất 4100tấn/năm.Ta bắt đầu giới thiệu sản phẩm,sau đó giới thiệu nguyên liệu,đưa ra đơn pha chế .Kế đó đưa ra qui trình công nghệ sau đó chọn thiết bị và tiến hành chonï địa điểm xây dựng,diện tích nhà máy cho thích hợp cũng như tính toán đến vấn đề điện nước, thông gio,chiếu sáng ,điện năng,đưa ra nội qui an toàn lao động Sau cùng ta sẽ phân tích tính kinh tế để chỉ ra được tính khả thi của việc thành lập nhà máy sản xuất màng mỏng.

doc5 trang | Chia sẻ: ducpro | Lượt xem: 4208 | Lượt tải: 5download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Thiết kế phân xưởng sản xuất màng mỏng PVC năng suất 4100 Tấn/năm, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Chöông 1 GIÔÙI THIEÄU Neàn kinh teá theá giôùi ñang phaùt trieån raát nhanh theo xu theá toaøn caàu. Cuøng vôùi nhòp ñoä taêng tröôûng kinh teá, caùc coâng ty treân theá giôùi ñang ngaøy caøng saûn xuaát nhieàu saûn phaåm coù söû duïng vaät lieäu laø nhöïa. Vaø ñieàu ñoù môû ra trieån voïng khaû quan cho thò tröôøng nhöïa toång hôïp (nhö polyehthylene PE vaø polypropylene PP). Trong thôøi gian gaàn ñaây, nhu caàu söû duïng nhöïa toång hôïp ngaøy moät gia taêng trong caùc ngaønh nhö bao bì, ñoùng goùi thöïc phaåm, saûn xuaát caùc phuï tuøng oâtoâ, caùc thieát bò y teá vaø phim aûnh. Naêm 2006 ñöôïc döï baùo laø naêm tieáp tuïc ñaø taêng tröôûng cuûa thò tröôøng nhöïa toång hôïp (maø PE, PP chieám tyû troïng cao) vaø xu höôùng naøy seõ coøn tieáp tuïc trong nhöõng naêm tieáp theo. Hình 1:Bieåu ñoà tæ leä caùc loaïi nhöïa treân toång theå Trong nhöõng naêm qua, ñaëc bieät laø töø naêm 1990 trôû laïi ñaây, ngaønh nhöïa Việt Nam ñaõ coù nhöõng böôùc phaùt trieån maïnh caû veà löôïng laãn veà chaát vôùi naêng löïc saûn xuaát ngaøy caøng taêng. Taïi Vieät Nam, ngaønh coâng nghieäp nhöïa coøn raát non treû. Cho ñeán naêm 1990 saûn löôïng chaát deûo trong nöôùc chöa ñaùng keå, löôïng chaát deûo tieâu thuï tính treân ñaàu ngöôøi chæ xaáp xæ ñaït 1kg/naêm, trong khi cuûa Nhaät Baûn vaø Ñöùc laø 89,97 vaø 130 kg (thaáp hôn nhieàu so vôùi caùc nöôùc khaùc treân theá giôùi). Ñieàu naøy ñöôïc theå hieän: Hình 1.2: Bieåu ñoà chæ soá chaát deûo saûn xuaát treân ñaàu ngöôøi taïi Vieät Nam Tuy nhieân nhöõng con soá treân cuõng noùi leân söï phaùt trieån nhanh choùng cuûa ngaønh nhöïa Vieät Nam. Xuaát khaåu nhöïa trong 8 thaùng ñaàu naêm 2007 ñaït trò giaù 443 trieäu USD, taêng gaàn 50% so vôùi cuøng kyø naêm ngoaùi vaø döï baùo cuûa boä thöông maïi ñeán naêm 2010 xuaát khaåu saûn phaåm nhöïa cuûa Vieät Nam seõ laø 1,5 tyû USD. Döï baùo treân raát khaû thi bôûi ngaøy 17/2/2004 Boä tröôûng Boä Coâng Nghieäp ñaõ kyù quyeát ñònh soá 11/2004/QÑ-BCN pheâ duyeät Quy hoaïch toång theå phaùt trieån ngaønh Nhöïa Vieät Nam ñeán naêm 2010, trong ñoù chæ tieâu cuï theå veà nguyeân lieäu, baùn thaønh phaåm, hoaù chaát, phuï gia nhö sau: Baûng 1.1: Chæ tieâu saûn löôïng nguyeân lieäu, baùn thaønh phaåm, hoaù chaát, phuï gia [11] Nguyeân lieäu Năm 2010 (tấn/năm)  Boät PVC 500.000  Haït PP 450.000  Haït PE 450.00  Maøng BOPP 40.000  Hoaù deûo DOP 60.000  Haït PS 60.000  Toång coäng 1.560.000  Soá lieäu treân cuõng cho thaáy PVC laø loaïi nhöïa chieám tyû troïng lôùn vaø ngaøy caøng ñöôïc ñaåy maïnh sản xuất. Hieän nay toång möùc tieâu thuï PVC treân toaøn caàu ñaït khoaûng 33 trieäu taán/naêm. Saûn xuaát PVC ñang taêng tröôûng toát taïi Chaâu AÙ do nhu caàu xaây döïng cô sôû haï taàng vaø saûn xuaát maøng. Trong ñoù Trung Quoác laø thò tröôøng PVC roäng lôùn nhaát theá giôùi vôùi möùc taêng tröôûng cao nhaát 8%. Ñieàu naøy cho thaáy, ngaønh nhöïa Vieät Nam coù moät tieàn naêng trong töông lai. Maøng PVC vôùi ñaëc tính khaùc bieät voán coù so vôùi maøng laøm töø caùc vaät lieäu khaùc nhö ñoä trong suoát cao, beà maët phaân cöïc neân möïc in baùm treân maøng toát thuaän lôïi cho vieäc in aán, khaû naêng baét löûa chaäm cuõng nhö töï daäp taét löûa, choáng thaám khí toát, beàn trong caùc moâi tröôøng acid, bazô… vaø coù theå gia coâng baèng nhieàu phöông phaùp khaùc nhau: caùn traùng, ñuøn thoåi, ñuøn taám … neân maøng PVC ñang ñöôïc söû duïng roäng raõi vaø öùng duïng treân nhieàu maët haøng: aùo möa, khaên traûi baøn, taám che, bao bì, phao bôi, baêng keo, decal maøng PVC … Moät vaøi hình aûnh veà maøng PVC vaø nhöõng öùng duïng Hình 1.3: Moät vaøi öùng duïng cuûa maøng PVC    Qua ñoù ta thaáy ñöôïc söï thieát yeáu cuûa saûn phaåm maøng moûng trong giai ñoaïn phaùt trieån nhö hieän nay cuûa ñaát nöôùc. Döïa vaøo nhu caàu thöïc teá trong thôøi ñieåm hieän nay cuûa thò tröôøng vaø cuûa caùc doanh nghieäp, ñoàng thôøi xem nhö trieån khai töøng böôùc cuûa döï aùn “Quy hoaïch toång theå phaùt triển ngaønh Nhựa Việt Nam”, Toång coâng ty nhöïa Vieät Nam taäp trung ñaàu tö vaø khuyeán khích phaùt trieån caùc döï aùn lieân quan ñeán cheá taïo khuoân maãu ngaønh nhöïa vaø saûn xuaát bao bì, ñeå haïn cheá nhaäp khaåu caùc loaïi maët haøng naøy. Theo caùc nhaø nghieân cöùu thì ñaây laø böôùc ñi thöïc söï caàn thieát cho vieäc phaùt trieån cuûa ngaønh tröôùc maét cuõng nhö laâu daøi. Bôûi leû, theo tính toaùn cuûa caùc chuyeân gia laäp döï aùn cho thaáy, ngaønh Bao Bì nhöïa Vieät Nam trong nhöõng naêm gaàn ñaây coù toác ñoä phaùt trieån. khaù cao, saûn löông naêm 2000 gaáp 4 laàn naêm 1995, chieám 38% tyû troïng trong cô caáu tyû troïng toaøn ngaønh, naêm 2005 gaáp 2,22 laàn naêm 2001, chieám 38% tyû troïng trong cô caáu tyû troïng toaøn ngaønh. Do vaäy vieäc xaây caùc nhaø maùy saûn xuaát bao bì cuõng nhö bao bì cao caáp (duøng cho caùc lónh vöïc khaùc nhau nhö bao bì thuoác laù, thöïc phaåm, may maëc, boät giaêt… maø ñang nhaäp khaåu 100%) thì coù yù nghóa cöïc kyø quan troïng trong söï phaùt trieån khoâng chæ rieâng ñoái vôùi Toång coâng ty Nhöïa Vieät Nam maø cho caû ngaønh nhöïa noùi chung.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • docchuong 1-gioi thieu.doc
 • doc2-NHIEM VU.doc
 • docchuong 10-bo tri nhan su va tinh kinh te.doc
 • docchuong 7-thiet ke xay dung.doc
 • docchuong 8-thiet ke oan toan lao dong.doc
 • docchuong 9 -tinh dien -nuoc.doc
 • docChuong2-tongquan.doc
 • docchuong3-nguyen lieu.doc
 • docchuong4-don pha che.doc
 • docchuong5-quitinh cong nghe.doc
 • docchuong6-can bang vat chat chon thiet bi.doc
 • docket luan.doc
 • docLoi cam on.doc
 • doctia lieu tham khao.doc
 • doctomtatluan van.doc
 • doctRANG BIA.doc