Thiết kế tuyến vi ba số

Sau khi trình baøy caùc kyõ thuaät cô baûn söû duïng trong Viba soá. Ñeå taïo tieàn ñeà cho vieäc thieát keá tuyeán ta baét tay vaøo phaàn lyù thuyeát thieát keá tuyeán Viba soá ñieåm noái ñieåm toång quaùt. Noùi chung coâng vieäc thieát keá trong moät heä thoáng vi ba ñieåm noái ñieåm tröïc xaï seõ bao goàm caùc böôùc sau ñaây: Böôùc 1: Nghieân cöùu dung löôïng ñoøi hoûi. Böôùc 2: Choïn baêng taàng voâ tuyeá ñeå söû duïng. Böôùc 3: Saép xeáp caùc keânh RF. Böôùc 4: Quyeát ñònh caùc tieâu chuaån thöïc hieän. Böôùc 5: Choïn vò trí vaø tính toaùn ñöôøng truyeàn. Böôùc 6: Caáu hình heä thoáng. Böôùc 7: Saép xeáp baûo trì. Böôùc 8: Caùc tieâu chuaån kyõ thuaät. Böôùc 9: Laép ñaët vaø ño thöû. Treân ñaây laø 9 böôùc cô baûn ñeå thieát keá moät heä thoáng Viba ñieåm noái ñieåm. 9 böôùc naøy moâ taû ñaày ñuû caùc coâng vieäc caàn thieát cho vieäc thieát keá moät tuyeán Viba. ÔÛ caùc böôùc sau ta seõ ñi vaøo phaàn lyù thuyeát cuûa vieäc thieát keá tuyeán ñeå taïo cô sôû cho vieäc thieát keá moät tuyeán cuï theå trong phaàn II.

doc122 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2103 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Thiết kế tuyến vi ba số, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
én + Toån hao khí quyeån = 117,46 + 2,8 + 5,52 + 0,5 + 66.81 + 0,13 = 193,22 dB ÑOÄ LÔÏI 20. Ñoä lôïi cuûa anten Ñoä lôïi cuûa anten phuï thuoäc vaøo ñöôøng kính anten, taàn soá laøm vieäc goùc môû hieäu duïng cuûa cuûa anten vaø ñöôïc bieåu dieãn baèng coâng thöùc; G= 20 lgD – 20 lg l + 10 lg n + 9,943 dB Trong ñoù: D : laø ñöôøng kính dóa anten (m) l : laø böôùc soùng ôû taàn soá trung taâm (m) n : laø goùc môû hieäu duïng cuûa anten Vôùi tuyeán thieát keá ñöôøng kính anten Parabol laø D=1,6 m, böôùc soùng laø 0,2 m, n=0,5. Ñoä lôïi cuûa anten: G = 20 lg 1,6 – 20 lg 0,2 + 10lg 0,5 + 9,943 = 25 dB 21.Ñoä lôïi maùy phaùt. Ñaây laø coâng suaát ôû ñaàu ra chính maùy phaùt: 36 dBm 22. Toång ñoä lôïi. Toång ñoä lôïi = 2*Ñoä lôïi anten + Ñoä lôïi maùy phaùt = 2*25 +36 = 86 dB 23. Toång toån hao. A1 = Toång toån hao – Toång ñoä lôïi A1 = 193,22 – 86 = 107,22 dB 24. Möùc ñaàu vaøo cuûa maùy thu Pr (dBm) Noù baèng coâng suaát ñöa ra cuûa maùy phaùt Pr tröø ñi toång tieâu hao A1 ñaõ ñöôïc tính bieãu dieãn baèng coâng thöùc sau: Pr = Pt – A1 (dBm) Pr = 36 – 107,22 = - 71,22 dBm 25-26. Caùc ngöôõng thu ñöôïc. Theo caùc thoâng soá kyõ thuaät cuûa thieát bò RMD1504 ta coù: RXa = -94dB RXb = -92dB 27-28. ñoä döï tröõ Fading phaúng. Fma = Pr – RXa ñoái vôùi BER = 10-3 Fma = -7,22 – (-94) = 22,78 dB Fmb = Pr – RXb ñoái vôùi BER = 10-6 Fmb = -7,22 – (-92) = 20,78 dB CAÙC HIEÄU ÖÙNG FADING PHAÚNG 29. Xaùc suaát Fading nhieàu tia Po. Ñeå tính Fading nhieàu tia duøng phöông trình cuûa Majoli nhö sau: P0= 0,3*a *C (f/4)(d/50)-3 Trong ñoù: P0:Xaùc suaát xuaát hieän Fading phaúng nhieàu tia d: ñoä daøi ñöôøng truyeàn (Km) C: Heä soá ñòa hình f: Taàn soá trung taâm cuûa soùng mang (GHz) a: laø heä soá caûi tieán ñaëc tröng cho ñoä goà gheà cuûa ñòa hình. Theo tuyeán thieát keá ta laáy C=1, a=4: P0=0,3*4*1*(1,5/4)*(11,8/50)3=5,91*10-3 30-31. Xaùc suaát ñaït caùc möùc ngöôõng RXa vaø RXb. Pa = 101FMa/10 Pa = 10 –2,278 = 5,27*10-3 dB Pb = 101FMb/10 Pb = 10 –2,078 = 8,36*10-3 dB 32-33 Khoaûng thôøi gian Fading: T Ta = C210-a2Fma/10 fb2 , BER>10-3 Tb = C210-a2Fmb/10 fb2 , BER>10-6 Trong ñoù: F: laø ñoä döï tröõ fading saâu ³ ñoä döï tröõ fading FMa vaø FMb FMa , FMb : ñoä döï tröõ fading phaúng a2,b2, C2 :n laø caùc haèng soá coù lieân quan ñeán soá fading treân moät giôø ñoái vôùi tuyeán thieát keá ta laáy caùc giaù trò baèng haèng soá lieân quan ñeán Fading treân moät giôø nhö sau: a2 = 0,5 ,b2= -0,5 , C2 = 10,3 d Ta = 10,3*11,8*10-0,5*20,78/10 (1,5)-0,5 ,BER>10-3 Ta = 7,206s Tb = 10,3*11,8*10-0,5*20,78/10 (1,5)-0,5 ,BER>10-6 Tb = 9,071s 34-35. Xaùc suaát fading daøi hôn 10s vaø 60s. Noù ñöôïc tính baèng bieåu thöùc sau: P(Ta³10)=P(10)=0,5 [1-erf(Za)] = 0,5 erfc(Za) P(Tb³10)=P(10)=0,5 [1-erf(Zb)] = 0,5 erfc(Zb) Trong ñoù: Erfc(Z) laø haøm xaùc suaát loãi tích chaäp coù cho ôû phaàn phuï luïc. Caùc giaù trò Za vaø Zb ñöôïc tính toaùn theo bieåu thöùc: Za = 0,548 ln(10/Ta) = 0,548* ln(10/0,9901) = 0,1796 Zb = 0,548 ln(10/Tb) = 0,548* ln(10/1,2465) = 0,0534 Tra theo haøm ercf(Z) ôû phaàn phuï luïc ta coù xaùc suaát fading daøi hôn 10s vaø 60s laø: P(Ta³10)=P(10)=0,5 [1-erf(Za)] = 0,5 erfc(0,1796) = 0,3995 P(Tb³10)=P(10)=0,5 [1-erf(Zb)] = 0,5 erfc(0,0534) = 0,469 36.Xaùc suaát BER vöôït 10-3 Xaùc suaát BER >10-3 = P0*Pa = 5,91*10-3 =3,115*10-3 37.Xaùc suaát maïch trôû neân khoâng theå söû duïng ñöôïc do fading phaúng Pu Pu= P0*Pa*P(10) = 5,91*10-3*5,27*10-3*0,3995 = 1,244*10-5 38. Ñoä khaû duïng cuûa tuyeán. ñoä khaû duïng = 100(1-Pu) % = 100*(1-1,244*10-5) % 39. Xaùc suaát BER>106 Xaùc suaát BER>106 = P0*Pb = 5,91*10-3*8,36*10-3 = 4,94*10-5 40. Xaùc suaát BER>106 trong khoaûng 60s. Xaùc suaát BER>106 trong khoaûng 60s =P0*P(600 = 5,91*10-3*0,469 =2,77* 10-3 41. Xaùc suaát BER>10-3 do Fading choïn löïa. Theo Majoli ta coù xaùc suaát BER > 10-3 ñoái vôùi fading löïa choïn nhö sau: % thôøi gian giaùn ñoaïn thoâng tin do Fading = 200hK[2*d1,5(Gb/log2M)*10-6]2 % Trong ñoù: h : laø khoaûng thôøi gian xuaát hieän trong ñoù xuaát hieän söï hoaït ñoäng cuûa Fading nhieàu tia xaáu nhaát. h = 1,44*P0 do P0<10-2 K laø moät haèng soá phuï thuoäc vaøo caùch ñieàu cheá ôû tuyeán thieát keá duøng kyõ thuaät OQPSK neân ta choïn k = 1. Thay vaøo coâng thöùc ta coù: %Thôøi gian giaùn ñoaïn thoâng tin do Fading = 200*1,44*5,91*10-3*1*[2*11,81,5(2/log24)*10-6]2 % = 11,186*10-9 42. Toång giaùn ñoaïn thoâng tin BER>10-3 Toång giaùn ñoaïn thoâng tin BER>10-3 = 11,186*10-9 + 3,115*10-5 = 3,116*10-5 43. Xaùc xuaát BER>10-6 do Fading choïn löïa. Xaùc xuaát BER>10-6 do Fading choïn löïa = 9,37*10-7*9,82 = 9,210*10-6 44.Toång BER>10-6. Toång giaùn ñoaïn thoâng tin BER>10-6 = ,210*10-6+4,49*10-5 = 5,41*10-5 CAÙC TÍNH TOAÙN KHAÛ NAÊNG SÖÛ DUÏNG 45. Ñoä khoâng söû duïng cuûa thieát bò. Ñoä khaû duïng = 100*[(MTTR)/(MTBF + MTTR)] % Ñoä khoâng khaû duïng = 100 –100*[(MTTR)/(MTBF + MTTR)] % Trong ñoù: MTBF: laø thôøi gian trung bình giöõa caùc söï coá tính baèng giôø. MTTR: laø thôøi gian trung bình ñeå khoâi phuïc laïi dòch vuï tính baèng giôø thöôøng laø 2, 4, 8 giôø. Theo thoáng keâ cuûa CCIR giaù trò ñaëc tröng cuûa MTBF ñoái vôùi tuyeán thieát keá laø Gheùp keânh sô caáp laø 4,5 naêm Maùy thu phaùt voâ tuyeán 2Mbit/s khoâng baûo veä laø 1 naêm Vaäy 1/MTBF = (1/1+1/4,5)*2 Suy ra MTBF = 0,4091 naêm hay MTBF = 3584 giôø Thôøi gian söûa chöõa cuûa moãi laàn hö hoûng choïn baèng 2 giôø suy ra MTTR = 2 giôø vì ôû ñaây caùc thieát bò thay theá coù saün daïng module, luoân luoân coù ngöôøi ôû trung taâm neân khi phaùt hieän coù hö hoûng coù theå söûa chöõa deã daøng vaø nhanh choùng. Thay vaøo ta ñöôïc: Ñoä khaû duïng cuûa thieát bò = 100*= 99,945% Ñoä khaû duïng cuûa thieát bò = 100 – 99,945 = 0,055 % 46. Ñoä khoâng söû duïng ñöôïc do möa. Vì taàn soá trung taâm cuûa tuyeán laø 1,5 GHz<<7GHz neân ñoä khoâng söû duïng ñöôïc do möa cho pheùp boû qua. 47. Ñoä khoâng söû duïng ñöôïc do Fading phaúng nhieàu tia. % xaùc xuaát cuûa tuyeán trôû neân khoâng xöû duïng ñöôïc = 100*Pu = 100*1,244*10-5 = 1,244*10-3 % 48. Ñoä khoâng söû duïng ñöôïc do Fading nhieàu tia choïn löïa. Ñoä khoâng söû duïng ñöôïc = 100*P(10)*(xaùc suaát cuûa BER>103choïn löïa) Ñoä khoâng söû duïng ñöôïc = 100*0,3995*11,186*10-9 = 4,469*10-7 % 49. Toång ñoä khoâng söû duïng ñöôïc tính theo phaàn traêm. Toång ñoä khoâng söû duïng ñöôïc tính theo phaàn traêm = = 100 – 99,945)% + 1,244*10-3 + 4,469*10-7 = 0,05624445 % Hay Trong moät thaùng thôøi khoâng söû duïng cuûa heä thoáng laø = 0.0005624445*30*24*60 = 24,29 phuùt hay laø 24 phuùt 18 giaây KEÁT LUAÄN : Vôùi keát quaû tính toaùn ñöïôc cuûa tuyeán thieát keá nhö treân ta thaáy tuyeán coù theå thöïc thi vôùi ñoä tin caäy söû duïng ñaùp öùng toát cho nhu caàu thöïc taäp cuûa sinh vieân. BÖÔÙC 6 CAÁU HÌNH HEÄ THOÁNG 1.Daïng cô baûn Daïng cô baûn cuûa moät heä thoáng Viba ñieåm noái ñieåm coù caáu hình ñôn giaûn khoâng duøng heä thoáng döï phoøng nhö sau: f1 f1 f2 f2 Boä gheùp Boä gheùp Maùy phaùt A Maùy phaùt A Maùy thu B Maùy thu B Traïm A Traïm B Hình 3-9 :caáu hình heä thoáng thöïc hieän Laép ñaët treân caùc keä ñeå: Hình 3-10:Daïng boá trí heä thoáng Caùc tín hieäu thoaïi taïi traïm A ñöôïc boä gheùp ñöa ñeán anten phaùt vôùi taàn soá f1 ñoàng thôøi taïi traïm A cuõng nhaän moät tín hieäu coù taàn soá f2 töø traïm B gôûi tôùi vaø söû lyù cho ra tín hieäu thoaïi... Boä gheùp keânh cho pheùp keát noái maùy phaùt vaø maùy thu coù theå söû duïng cuøng moät anten maø khoâng bò giao thoa töông hoã ñoàng thôøi cho tính choïn loïc ñeå choáng laïi caùc keânh keá caän . 2. Heä thoáng döï phoøng Heä thoáng döï phoøng ñeå baûo veä söï giaùn ñoaïn cuûa maïch ñieän: - Do heä thoáng thieát keá söû duïng cho nhu caàu thöïc taäp neân ñoøi hoûi ñoä tin caäy khoâng cao. - Do taàn soá laøm vieäc cuûa heä thoáng 1,5 GHz ít bò aûnh höôûng Fading saâu vaø aûnh höôûng Fading do möa khoâng ñaùng keå vaø taàn soá hoaït ñoäng cuûa tuyeán khoâng gaây aûnh höôûng ñeán caùc heä thoáng khaùc . -Tuyeán thieát keá khoâng söû duïng heä thoáng döï phoøng . 3. Caùc heä thoáng ñieàu khieån vaø caûnh baùo. Heä thoáng thieát keá söû duïng moät keânh giaùm saùt vaø ñieàu khieån ñeå ruyeàn moät soá thoâng tin caûnh baùo ALS, hieån thò vaø ñieàu khieån sau ñaây: 1. Hieån thò: - Söï hieän höuõ cuûa nguoàn ñieän. - Traïng thaùi hoaït ñoäng cuûa maùy . - Traïng thaùi hoaït ñoäng bình thöôøng vaø khoâng bình thöôøng cuûa maùy phaùt vaø maùy thu. 2. Caûnh baùo: - Caùc hö hông maùy moùc thieát bò keát noái (neáu xaûy ra). - Soùng bò nhieãu hoaøn toaøn 3. Ñieàu khieån: - Baùo hieäu söï khôûi ñoäng cuûa maùy moùc. - Ñieàu khieån caùc cuoäc goïi. 4. Caùc keânh phuïc vuï. Trong heä thoáng thieát keá söû duïng moät keânh phuïc vuï duøng cho vieäc baûo döôõng giaùm saùt vaø ñieàu khieån khi caàn thieát. Caùc traïm coù theå lieân laïc vôùi nhau qua keânh phuïc vuï khi caàn thieát. 5. Caùc heä thoáng anten - Heä thoáng anten ñöôïc söû duïng trong tuyeán thieát keá laø loaïi anten parabol coù caáu taïo ñôn giaûn vaø ít toán keùm hôn anten daïng keøn, coù ñoä lôïi cao. - Ñöôøng kín cuûa anten Parabol ñöôïc choï laø D=1,6 m. - Thaùp anten söû duïng laø loaïi thaùp anten töï ñôõ. 6. Caùc heä thoáng nguoàn cung caáp a/Caùc heä thoáng nguoàn cung caáp AC - Söû duïng nguoàn cung caáp AC ñieän löôùi thöông maïi. - Caùc heä thoáng maùy phaùt döï phoøng nhaèm giuùp heä thoáng traùnh giaùn ñoaïn . - Thieát bò döï phoøng söû duïng coù theå choïn cho tuyeán laø caùc USP(Uninterupted Supply Power) treân thò tröôøng. b/ Caùc heä thoáng cung caáp nguoàn DC - Söû duïng nguoàn Ac sau ñoù cho qua boä naén ñieän ñeå taïo ra nguoàn DC. - Ñieän aùp moät chieàu cung caáp cho thieát bò RMD1504laù 20-60V DC. Daïng nguoàn DC coù daïng sau: Hình3-11: Caáu hình nguoàn DC cung caáp cho traïm BÖÔÙC 7 KEÁ HOAÏCH BAÛO TRÌ Ñoä tin caäy cuûa moät heä thoáng coù moái quan heä maät thieát vôùi coâng taùc baûo trì heä thoáng do ñoù coâng vieäc baûo trì trong thöïc teá cuõng raát quan troïng. Coâng vieäc baûo trì ñöôïc chia thaønh hai loaïi: a/ Baûo trì ñònh kyø. Coâng vieäc baûo trì ñònh kyø cho heä thoáng thöôøng goàm caùc coâng vieäc sau: - Sôn vaø söûa laïi thaùp anten, töø 2-3 naêm tieán haønh sôn söûa laïi thaùp moät laàn ñeå choáng ræ seùt. - Kieåm tra heä thoáng Feedervaø caùc thieát bò moãi naêm moät laàn ñaëc bieät phaûi kieåm tra caùc boä phaän cô khí cuûa caùc thieát bò. - Kieåm tra caùc boä phaän phuï trôï khaùc nhö: phoøng chöùa, heä thoáng laïnh... moãi naêm moät laàn. Vieäc kieåm tra ñònh kyø naøy ñöôïc tieán haønh trong caùc khoaûng thôøi gian nghæ cuûa sinh vieân nhö laø trong caùc thaùng heø ñeå traùnh caùc hö hoûng ñaùng tieác coù theå xaûy ra cho heä thoáng. b/ Baûo trì söûa chöõa khi coù hö hoûng . Khi coù hö hoûng cuûa caùc boä phaän thieát bò neâu ôû treân ta phaûi tieán haønh söûa chöõa ngay. Vì ñaây laø heä thoáng söû duïng cho vieäc thöïc taäp cuûa sinh vieân neân thôøi gian söûa chöõa coù theå lôùn hôn thôøi gian söûa chöõa cuûa caùc heä thoáng söû duïng cho muïc ñích thoâng tin lieân laïc daân duïng. Thôøi gian söûa chöõa naøy cuõng caàn phaûi baûo ñaûm sao cho khoâng aûnh höôûng quùa nhieàu ñeán vieäc thöïc taäp cuûa sinh vieân. BÖÔÙC 8 CAÙC TIEÂU CHUAÅN KYÕ THUAÄT 1. Thaùp anten: Caáu truùc cuûa thaùp ñeà nghò söû duïng daïng thaùp daây neùo nhöng coù caáu taïo khaùc vôùi phaàn giôùi thieäu do chieàu cao cuûa thaùp anten chæ khoaûng 6 m. Noù coù daïng laø moät truï thaúng ñöùng ñöôïc döïng treân noùc nhaø taïi caùc traïm ñaàu cuoái. Thaùp phaûi coù ñoä beàn ñuû ñeå coù theå gaén moät anten parabol coù ñöôøng kính D=1,6m vaø coù theå chòu ñöïng ñöôïc söùc gioù lôùn nhaát coù theå (ñeà nghò caáp 9) 2. Nguoàn cung caáp: Traïng thaùi cô baûn vaø hoaït ñoäng cuûa nguoàn cung caáp laø nguoàn ñieän thöông maïi coù saün ôû caû hai traïm voù söû duïng maùy phaùt döï phoøng coù chuyeån maïch töï ñoäng. Ngöoõng ñieän aùp laøm vieäc laø 220 Volts ±5%AC. Nguoàn AC phaûi ñöôïc naén loïc cho ra muùc ñieän aùp DClaø 24V-48V cung caáp cho caùc thieát bò. Coù söû duïng caùc bình Acquy ñeå cung caáp nguoàn ñieän DC naøy. 3. Ñoä leäch taàn soá: Naèm trong ngöôõng cho pheùp coù giôùi thieäu trong phaàn thieát bò AWA RDM1504 vaø ñöôïc söï cho pheùp cuûa chính quyeàn ñòa phöông. 4.Trung taàn IF: Taàn soá trung taàn cuûa tuyeán laø 35 MHz. Baêng thoâng cuûa trung taàn laø 2,6 MHz. Trôû khaùng danh ñònh :75 Ohmkhoâng caân baèng 5.Baêng goác. Thöïc hieän truyeàn daãn hai luoàng tín hieäu soá 2Mbit/s 6. Caùc keânh phuïc vuï: Caùc keânh phuïc vuï ñieän thoaïi neân coù khaû naêng truyeàn baêng taàn töø 300Hz ñeán 3400Hz. 7. Moät soá moâ taû kyõ thuaät khaùc rieâng cho tuyeán vaø thieát bò söû duïng: Heä thoáng RMD khoâng döï phoøng Dung löôïng keânh thoaïi 30/60 Baêng taàn voâ tuyeán 1425-1535 MHz Coâng suaát ngoõ ra RF ôû anten Ngöôõng thu cho BER= 10-3ôû ngoõ ra anten ±36dB -95/92 dB Ñieàu cheá OQPSK Döõ lieäu ngoõ vaøo cuûa caùc traïm (a) vaø (b) HDB3 2X2048 bit/s HDB3 2X2048 bit/s Ñoä leäch keânh 15 KHz Möùc ngoõ vaøo keânh phuïc vuï (dBm) (600 Ohm) 0 Möùc ngoõ ra keânh phuïc vuï (dBm) (600 Ohm) 0 Ñoä leäch taàn soá keânh giaùm saùt 5 KHz Möùc ngoõ vaøo keânh giaùm saùt (600 Ohm) -10 Möùc ngoõ ra keânh giaùm saùt (600 Ohm) -10 Caùc chæ tieâu kyõ thuaät cuûa maùy phaùt RMD1504: Coâng suaát ngoõ ra (dBm) +37 Trôû khaùng ngoõ ra 50 Ñoä oån ñònh taàn soá ±15 Böôùc ñoåi taàn soá nhoû nhaát (KHz) 100 Böùc xaï taïp taùn <-70 Coâng suaát tieâu thuï (W) cho ngoõ ra RF 5W 51 Caùc chæ tieâu kyõ thuaät cho maùy thu RMD1504: Chæ soá taïp aâm (dB) 2.8 Ngöôõng Ber 10-3 -94 Trôõ khaùng ngoõ vaøo(Ohm) 50 Ñoä oån ñònh taàn soá ±15 Böùc xaï taïp taùn <-70 Böôùc ñoåi taàn soá nhoû nhaát (KHz) 100 Möùc AGC(dB) 50 Coâng suaát tieâu thuï (W) 12 BÖÔÙC 9 LAÉP ÑAËT VAØ ÑO THÖÛ I. LAÉP ÑAËT: Do caùc tính toaùn vaø caáu hình heä thoáng ñaõ ñöôïc choïn ôû caùc böôùc tröôùc neân caáu hình ñöôïc choïn ñeå laép ñaët coù daïng sau: Boä troän HDB3 Baêng goác ANTEN Boä loïc thoâng moät daûi Module maùy phaùt Keânh giaùm saùt Boä loïc thoâng moät daûi Module maùy thu Hình 3-12: Caáu hình traïm khoâng döï phoøng. Hình 3-13 :Laép ñaët treân giaù ñôõ Vieäc laép ñaët ñöôïc tieán haønh nhö sau: - Noái daây vôùi beân ngoaøi. - Taát caû caùc daây noái beân ngoaøi ñöôïc noái vôùi hôïp noái sau khi noù ñöôïc noái leân keä vôùi taát caû caùc module ñaõ ñöôïc di chuyeån. - Caùc loãi truy xuaát caùp coù ôû caû hai phía phaûi vaø traùi cuûa keä vaø caùc ñieåm coät caùp ñöôïc ñaët ôû panel phía bìa, phía ñaùy vaø phía hoâng. - Keát noái nguoàn cung caáp: Nguoàn cung caáp DC vaø ñaát ñöôïc keát noái hoäp bôûi moät khoái traïm noái giaù xoay ñöôïc gaén beân phía tay phaûi cuûa hoäp Board noái . - Keát noái baêng goác Caùc keát noái baêng goác 2 Mbit/s ñöôïc laøm bôûi caùc caùp ñoàng truïc 75 Ohm. Noù ñi qua phía beân tay traùi cuûa hoäp vaø keát noái baèng caùc boä noái caùp ñoàng truïc Siemens 1,6/5,6. ÔÛ Board maïch in keát noái. Caùc boä noái phuø hôïp thöôøng khoâng ñöôïc cung caáp vôùi thieát bò bôûi vì moät soá löôïng lôùn cuûa caùc caùp thích hôïp coù theå söû duïng ñöôïc 2 hoaëc 4 coång caùp ñoàng truïc 75 Ohm töông öùng vôùi caùch vaän haønh 2/8 hoaëc 2x2 Mbit/s. Caùc keát noái beân ngoaøi ñöôïc thöïc hieän qua caùc boä noái loaïi D coù 25 ñöôøng cho traïng thaùi khoâng döï phoøng .Caùc keát noái beân ngoaøi taïo ra dòch vuï vaø ngoõ vaøo keânh giaùm saùt vaø caùc coång ngoõ ra. Caùc coâng taéc module caûnh baùo vaø raát nhieàu caùc chöùc naêng phuï nhö : caùc coâng taéc Tone vaø caùc ñoàng boä ñieän aùp RF. Moät boä noái coù loaïi phuø hôïp 25 ñöôøng ñöôïc cung caáp. Noù laøm cho caùc thieát bò beân ngoaøi baèng moät caùp nhieàu chaân. - Caùc keát noái giaùm saùt vaø phuïc vuï: Noù naèm trong phaàn keát noái beân ngoaøi baèng moät boä noái ra beân ngoaøi - Keát noái anten: Keát noái anten ñöôïc laøm sau khi boä keát hôõp ñöôïc gaén leân treân keä. Caùc boä phaän noái thaúng hoaëc loaïi N coù theå ñöôïc söû duïng ôû phía beân tay phaûi cuûa hoäp. Neáu caàn Feeder anten coù ñöôøng kính lôùn thì noù khoâng ñöôïc laøm caêng boä keát noái ngoõ ra hoaëc thanh ñôõ. - Caùc keát noái boä keát hôïp . Caùc boä keát hôïp (duplexer) coù caáu hình phuï thuoäc vaøo caùc yeâu caàu cuûa caùc heä thoáng rieâng, bieåu ñoà noái daây cho caáu hình tieâu chuaån ôû traïm khoâng döï phoøng vaø vaän haønh phaân taäp hôïp cho ôû phaàn 15 cuûa saùch thieát AWA. Moãi caáu hình cuûa boä keát hôïp ñöôïc hình thaønh töø taäp hôïp cuûa caùc boä loïc qua moät baêng tieâu chuaån vaø caùc Kit töông öùng coù theå bao goàm caùc boä taùch, chuyeån tieáp caùp ñoàng truïc. Khi moät boä taäp hôïp keát hôïp ñöôïc gaén leân keä caùc caùp ñoàng truïc ñöôïc noái ñeàu caùc module maùy phaùt vaø maùy thu caùc caùp ñoàng truïc ñöôïc keát noái ñeán maùy phaùt vaø maùy thu ñaàu tieân phaûi ñöôïc lieân keát moät caùch caån thaän qua caùc ñöôøng caùp. - Caùc keát noái qua laïi giöõa maùy phaùt vaø maùy thu. Caùc module maùy phaùt vaø maùy thu ñöôïc noái ñeán hoäp qua moät noái caùp 40 ñöôøng vaø caùp deïp. Caùc caùp naøy ñöôïc gaáp laïi thaønh daïng xoaén, do ñoù noù seõ giaõn ra cho pheùp coù theå keùo caùc module ra khi noù vaãn coøn hoaït ñoäng. Caùc sô ñoà noái daây cho caùc maùy phaùt, maùy thu PSD coù ôû trong cuoán thieát bò AWA caùc phaàn 5,6,10,15. II.ÑO ÑAÏC 1.Caùc thieát bò ño ñeà nghò cho vieäc ño thöû heä thoáng: Sau ñaây laø lieät keâ caùc thieát bò ño ñeà nghò cho vieäc kieåm tra hoaït ñoäng cuûa thieát bò RDM ôû möùc heä thoáng. Caùc thieát bò ño ôû caùc phaàn töông öùng coù theå ñöôïc söû duïng khi caùc thieát bò ño thay theá naøy coù phaãm chaât töông ñöông hoaëc toát hôn. Baûng lieät keâ naøy bao goàm caùc thieát bò ño tröôøng vaø caùc thieát bò theâm coù theå ñöôïc yeâu caàu cho vieäc moâ phoûng kieåm tra lieân laïc ôû traïm söûa chöõa. Giaû ñònh raèng nguoàn ñieän aùp 240v/50Hz ñaõ coù saún ñeå caáp nguoàn cho thieát bò ñoù. Caùc thieát bò ño duøng ño ñaïc heä thoáng moãi traïm . Chöùc naêng Nhaø saûn xuaát vaø loaïi Boä ño ñaïc möùc audio Boä caûm nhaän vaø maùy ño coâng suaát Ñoàng hoà ño ñieàu cheá/ maùy ñeám Boä kieåm tra tyû leä bit loãi Maùy taïo tín hieäu RF Boä giao ñoäng 100MHz Caùc baêng goác vaø RF Boä caùp noái voøng Hewlett Packard HP8903 Hewlett Packard HP436A/HP8481B Marconi 23052 Anritsu ME448A Hewlett Packard HP8642B Tektronics 465 Phuø hôïp vôùi heä thoáng AWA1B7147B 2.Caùc phöông phaùp kieåm tra ño thöû. a.Kieåm tra noái voøng Moãi traïm voâ tuyeán ñöôïc keát noái nhö sau : Caùc traïm cuoái ñöôïc keát noái vôùi caùc anten hoaëc taûi giaû caùc ñieåm theo doõi maùy phaùt boä keát hôïp ñöôïc noái vôùi ngoõ vaøo boä chuyeån ñoåi maùy thu ñöôïc choïn. Maùy thu ñöôïc baät ñeán taàn soá phaùt vaø caùc keát noái baêng goác vaø baêng phuï ñöôïc laøm ôû giao dieän RFD/MDF/MUX. b.Do thöû töø ñaàu cuoái naøy ñeán ñaàu cuoái khaùc: Ño thöû naøy thöïc hieän khi tuyeán ñang hoaït ñoäng. 1.Noùi chung. ÔÛ ñaây giaû ñònh raèng maùy phaùt maùy thu chuyeån maïch baûo veä vaø caùc module keát hôïp ñeàu hoaït ñoäng ñuùng vaø caùc kieåm tra sau ñaây cho söï ñoàng boä heä htoáng vaø söï xaùc nhaän caùc chæ tieâu kyõ thuaät. Baát kyø module loãi naøo phaùt hieän ñöôïc neân ñöôïc söûa chöõa. Söû duïng caùc chæ daãn cho ôû caùc module. Caùc phaàn caàn ño thöû. Ñoái vôùi tuyeán ñöôïc thieát keá caàn ño thöû moät soá caùc tham soá kieåm tra möùc heä thoáng ñöôïc moâ taû döôùi ñaây: a/ Taàn soá phaùt b/ Taàn soá thu c/ Coâng suaát phaùt d/ Ñoä leäch baêng phuï ñöôïc phaùt e/ Caùcmöùc nhaän ñöôïc cuûa keânh phuïc vuï vaø giaùm saùt f/ Tæ leä bit loãi cuûa tín hieäu lôùn g/ Möùc ngöôõng h/ Söï cheøn AIS i/ Chuyeån maïch maùy phaùt vaø maùy thu j/ Caûnh baùo nôùi roäng beân ngoaøi k/ Hoaït ñoäng cuûa tone goïi laø Handset Chuù yù: Caùc phaàn seõ kieåm tra sau ñaây seõ tieán haønh khi PBA maùy phaùt baêng goác ñöôïc baät ñeán Disable. Taàn soá phaùt: Vôùi caùc traïm ñaàu cuoái hoaït ñoäng vôùi caùc taûi giaû hoaëc anten noái coå Tx Monitor ôû boä keát hôïp ñeán caùc ñoàng hoà ñieàu cheá vaø ñoàng hoà ñeám. Noù neân ñoïc moät caùch tröïc tieáp taàn soá keânh trong voøng 10KHz. Neáu taàn soá ra khoûi dung sai naøy, noù coù theå ñöôïc ñaët laïi baèng caùch môû voû che cuûa module kích thích vaø ñieàu chænh 10C9 cho ñeán khi taàn soá naèm trong dung sai naøy. Taàn soá thu: Ñaàu tieân phaûi ñaûm baûo raèng maùy phaùt ñang hoaït ñoäng ñeå phaùt soùng töông öùng cho maùy thu naøy ñaõ ñöôïc kieåm tra veà taàn soá nhö ñaõ ñeà caäp ôû treân Dôøi boä noái SMB töø 21x2 cuûa module IF vaø noái chuùng baèng moät caùp thích hôïp SMB loaïi N ñeán maùy ño taàn soá .Kieåm tra xem möùc RF ñeán maùy thu coù vöôït quùa -80dBm hay khoâng .Taàn soá ño ñöôïc ôû maùy ño taàn soá neân laø 35 MHz ±10KHz. Neáu noù khoâng naèm trong dung sai naøy môû voû che cuûa module chuyeån ñoåi vaø ñieàu chænh 18C9. Coâng suaát phaùt: Boû anten hoaëc taûi giaû ra khoûi traïm ñaàu cuoái thay noù baèng moät ñoàng hoà ño boä caûm nhöõng coâng suaát vaø ño ngoõ ra baèng ñoàng hoà ño coâng suaát. Noù phaûi laø 35,5dBm ±1 dBm neáu khoâng ñaït, ñaët laïi söï ñieàu chænh möùc RFôû phía tay phaûi cuûa maùy phaùt ñeå ñaït ñöôïc ngöôõng ngoõ ra mong muoán . Ñoä leäch baêng goác phuï ñaõ truyeàn. Ñaët maùy phaân tích aâm taàn ñeán moät KHz ,0 dB,600 Ohm Ñeán ngoõ ra vaø noái noù ñeán ngoõ vaøo keânh phuïc vuï ñaët ñoàng hoà ñieàu chænh ñeán maïch loïc 300 Hz -3,4 KHz ñaët noise AVC on vaø noái noù ñeán coång theo doõi cuûa boä keát hôïp ñoä leäch taàn soá neân laø 15KHz ±2KHz.Neáu caàn coù theå ñieàu chænh möùc ñieàu khieån SSB ôû phía beân tay phaûi cuûa maùy phaùt. Thaùo maùy phaân tích phoå aâm taàn ra ñaët ñoàng hoà ño ñieàu cheá ôû cheá ñoä maïch loïc 50Hz -15KHz aán nuùt Calltone vaø kieåm tra xem ñoä leäch coù naèm khoaûng 2KHz ñeán 15KHz. Ñaët maùy phaân tích aâm taán ñeán 4KHz, -10dBm , ngoõ ra 600 Ohm vaø noùi noù ñeán ngoõ vaøo keânh giaùm saùt kieåm tra xem ñoä leäch coù naèm trong khoaûng 0,5KHz -5KHz . Caùc möùc nhaän ñöôïc keânh giaùm saùt vaø phuïc vuï Chuù yù: Tröôùc khi thöïc hieän böôùc naøy phaûi kieåm tra doä leäch baêng goác phuï phaùt ôû phaàn tröôùc. Ñaët möùc ño ñaït audio ñeán 1KHz , 0dBm , 600 Ohm noái ngoõ ra ñeán ngoõ vaøo keânh phuïc vuï . Noái ngoõ vaøo boä ño möùc audioñeán ngoõ vaøo keânh phuïc vuï möùc tín hieäu nhaän ñöôïc thöôøng töø 0 dB ±1dB. Tín hieäu BER. Baûo ñaûm raèng tín hieäu RF thu ñöôïc ít nhaát 10 dB treân möùc ngöôõng vaø thích hôïp hôn neáu naèm ôû möùc tín hieäu trung (median). Vieäc ño ñaïc naøy coù theå thöïc hieän töø ñaàu naøy ñeán ñaàu kia cuûa tuyeán hoaëc töø moät ñaàu cuoái baèng caùch taïo voøng ngöôïc caét baêng goác maùy thu vaø maùy phaùt ôû moät traïm ñaàu cuoái. -Noái boä kieåm tra BER ñeán maùy phaùt vaø maùy thu vaø kieåm tra xem BER coù thaáp hôn 10-7 cho khoaûng ño ñaïc mong muoán hay khoâng. Trong caùc heä thoáng 2x2Mbit/s ño thöû tuaàn töï neân ñöôïc ñöa vaøo caû hai ngoõ vaøo 2Mbit/s vaø caùc ngoõ ra maùy thu ñöôïc kieåm tra xen keõ nhau. Möùc ngöôõng. -Ñeå ño BER ôû möùc ngöôõng phaûi ñaûm baûo khoâng coù söï roø ræ ñuû lôùn tröïc tieáp giöõa maùy phaùt vaø maùy thu khi thöû. Ñieàu naøy khoâng quan troïng khi thöû treân moät ñöôøng truyeàn thöïc teá. -Ñeå ñaûm baûo doä chính xaùc cuûa pheùp ño möùc ngöôõng, möùc RF nhaän ñöôïc phaûi ñöôïc laáy maãu moät caùch chính xaùc. Thöôøng söû duïng moät maùy taïo tín hieäu nhö laø moät tham chieáu chuaån. Maùy taïo tín hieäu naøy ñöôïc noái moät caùch tröïc tieáp ñeán ngoõ vaøo boä chuyeån ñoåi RMD. Söû duïng moät ñoaïn ngaén caùp ñoàng truïc 50 Ohm ñaët möùc ñeán khoaûng -80dBm ghi chæ soá ñoïc chính xaùc ôû caùc Led ñoàng hoà hieån thò ôû Panel tröôùc. Baây giôø noái ngoõ ra boä keát hôïp maùy thu ñeán ngoõ vaøo boä chuyeån ñoåi baèng moät ñoä suy giaûm coøn theå ñieàu khieån ñöôïc vaø ñaët boä suy giaûm ñeå cho cuøng soá ñoïc ôû ñoàng hoà S. Ghi chuù söï caøi ñaët cuûa boä suy giaûm vaø möùc laáy maãu, ñaây laø caùc giaù trò tham chieáu cho vieäc ño möùc ngöôõng. Huûy söï caám cuûa AIS maùy thu baèng coâng taéc treân PBA baêng goác Rx, baây giôø ta coù theå veõ ñoà thò ngöôõng BER baèng caùch taêng ñoä suy giaûm moãi laàn 1dBvaø ghi BER ñeán moät giaù trò khoaûng 10-3. Sau khi ñaõ hoaøn thaønh pheùp ño, ñaët coâng taéc AIS/Muting ñeán traïng thaùi unable. Cheøn AIS (cheøn tín hieäu chæ baùo caûnh baùo). Vôùi maùy thu hoaït ñoäng ôû moät möùc ngoõ vaøo RF bình thöôøng vaø moät tuaàn töï kieåm tra ñöôïc noái ñeán maùy phaùt, theo doõi ngoõ ra HDB3 cuûa maùy thu baèng moät dao ñoäng kí. Thaùo keát noái ngoõ vaøo RF ra khoûi ngoõ vaøo maùy thu. Moät tín hieäu chæ baùo caûnh baùo(AIS) seõ thu ñöôïc treân dao ñoäng kí. Hoaït ñoäng cuûa Calltone vaø boä caàm tay: - Töø moät traïm ñaàu cuoái nhaán nuùt Calltone ôû maët tröôùc cuûa panel vaø kieåm tra xem vieäc nhaän bieát caùc maùy thu ôû xa vôùi moät tone 2KHz. - Noái caùc boä caàm tay keânh phuïc vuï ñeán Socket ôû panel maët tröôùc maùy phaùt vaø naém giöõ coâng taéc, “nhaán ñeå goïi” kieåm tra xem coù theå lieân laïc theo caû hai chieàu theo tuyeán hay khoâng. -Sau khi tieán haønh caùc pheùp ño thöû ôû treân vaø tieán haønh caùc ñieàu chænh söûa ñoåi caàn thieát. Tuyeán thieát keá coi nhö ñaõ hoaøn thaønh baûo ñaûm cho vieäc lieân laïc theo caû hai chieàu vôùi moät phaåm chaát vaø ñoä tin caäy nhö ôû phaàn tính toaùn. PHAÀN III CHÖÔNG TRÌNH TÍNH TOAÙN TUYEÁN VIBA GIAÛI THUAÄT CHÖÔNG TRÌNH BEGIN caùc hieäu öùng fading nhaäp f ,d choïn END ñoä lôïi khaû naêng söû duïng keát quaû toån thaát tuyeán f: laø taàn soá trung taâm cuûa soùng mang (GHz) d: laø ñoä daøi ñöôøng truyeàn(Km) toång toån hao toån hao cuûa boä suy hao hoaëc caùc vaät chaén toån thaát feeder TT ÑT khoâng gian töï do TT Tuyeán tính ñoä daøi feeder, toån thaát feeder A, toån thaát feeder B, toång toån thaát feeder tính A0 choïn feeder choïn tính v,lamda ,c,l(v) nhaäp toån hao reõ nhaùnh, khí quyeån ,caùc boä phoái hôïp vaø caùc boä ñaàu noái keát quaû toån hao khí quyeån tính Aa Nhaäp Tñt: Nhaäp,d1,d2,hc i Nhaäp h1,h2 Ao:toån thaát ñöôøng truyeàn cuûa khoâng gian töï do(dB) h1,h2:ñoä cao ten cuûa traïm A,B(m) i: soá vaät chaén d1, d2: laàn löôït laø khoaûng caùch töø A vaø b ñeán vaät chaén(m) l(v): toån hao vaät chaén (dB) v: laø moät soá khoâng thöù nguyeân Tdt: toån hao ñaët tröng cuûa khí quyeån (dB) Aa: toån hao khí quyeån (dB) Keát quaû ñoä lôïi nhaäp Pt ,D goùc môû hieäu duïng n caùc ngöôõng Rxa,RXb Tính G,Gmf,Gt,A1,Pr,FMa.FMb Pt: coâng suaát maùy phaùt (dBm) D: ñöôøng kính anten (m) n: goùc môû hieäu duïng (rad) RXa, RXb: caùc ngöôõng thu ñöôïc (dB) G: ñoä lôïi anten(dB) Gt: toång ñoä lôïi(dB) Pr: möùc ñaàu vaøo cuûa maùy thu(dBm) FMa, FMb: ñoä döï tröõ fading phaúng öùng vôùi BER=10-3 vaø BER=10-6 (dB) caùc hieäu öùng fading phaúng tính Po,Pa,Pb,Ta,Tb,P(10),P(60) xs BER>10^-3 ,ñoä khaû duïng, xs BER >10^-6 ,Pu,toång giaùn ñoaïn thoâng tin trong BER >10^-3, sx BER >10^-6 trong khoaûng 60s, %thôøi gian giaùn ñoaïn do fading ,sx BER >10^-6 trong fading löaï choïn ,toång BER >10^-6 keát quaû nhaäp heä soá caûi teán a heä soá ñòa hình C, alpha2,beta2, C2, G b M toác ñoä bit cöïc ñaïi gama b ,soá möùc trong sô ñoà ñieàu cheá M Gb: toác ñoä bít cöïc ñaïi (Mbit/s) M: soá möùc trong sô ñoà ñieàu cheá. Po: xaùc suaát fading nhieàu tia. Pa, Pb: xaùc suaát ñaït caùc ngöôõng Rxa, RXb. Ta, Tb: khoaûng thôøi gian fading öùng BER >10-3 vaø BER >10-6 P(10), P(60): xaùc suaát fading daøi hôn 10 s vaø 60s. Alpha2, beta2, C2: caùc haèng soá coù lieân quan ñeán soá fading trong 1 giôø. Khaû naêng söû duïng Tính ñoä khoâng söû duïng cuûa thieát bò Ñoä khoâng söû duïng ñöôïc do fading phaúng nhieàu tia Ñoäkhoâng söû duïng ñöôïc do fading nhieàu tia löïa choïn Toång ñoä khoâng söû duïng keát quaû Nhaäp MTTR, MTBF MTTR:thôøi gian trung bình ñeå khoâi phuïc laïi dòch vuï (giôø ) thöôøng laø 2, 4, 8 giôø. MTBF:thôøi gian trung bình giöõa caùc söï coá (giôø). CHÖÔNG TRÌNH TÍNH TOAÙN TUYEÁN VI BA #include #include #include #include #include "c:\hien\viba.h" double f,ha,h1,h2,d,Ao,feeder,Lv,Aa,lamda,G,A, FMa, FMb,Gt; double A1,pr,pt,RXa,RXb,loseA,loseB,G1,po,pa,pb,Ta,Tb; double khongkhadung,Za,Zb,p10,p60; double mem =3.95,e=2.71828,giandoan,tong_giandoan; double erfc_fun(double x) { double k; int i; for (i=0;i<260;i++) if(erfd[i]==x) k=erfdr[i]; return k; } double arround(double x) { double nguyen,thapphan,tamp,tmp,temp; thapphan = modf(x,&nguyen); thapphan = thapphan*100; tamp = modf(thapphan,&temp); if(tamp<=0.3) tamp = 0; if(0.3<tamp && tamp <=0.7) tamp =0.5; if(tamp>0.7) tamp =1; thapphan = temp + tamp; thapphan = thapphan /100; return thapphan + nguyen; } void nhap_bien() { printf("\nNhap Thong So\n"); printf("Cho biet do dai duong truyen dan (km): "); scanf("%lf",&d); printf("Cho biet tan so lam viec trung tam (GHz): "); scanf("%lf",&f); clrscr(); } void free_space_lose()//ton that tuyen cua khong gian tu do { Ao = 92.5 + 20*log10(f) + 20*log10(d); printf("Ton that duong truyen cua khong gian tu do la: %.3lf dB", Ao); } void feeder_lose() //ton that feeder { double lf1,lf2,feeder_type; printf("Cho biet loai feeder su dung: \n"); printf("1. RG-59/U\n"); printf("2. RG-11/U\n"); printf("3. RG-24/U\n"); printf("4. RG-58/U\n"); switch(getch()) { case '1' : feeder_type = 3.4; break; case '2' : feeder_type = 2.5; break; case '3' : feeder_type = 2; break; case '4' : feeder_type = 7.8; break; default : feeder_type =3.4; } printf("\nCho biet do cao anten tai tram A (m): "); scanf("%lf",&h1); printf("Cho biet do cao anten tai tram B (m): "); scanf("%lf",&h2); lf1 = 1.5*h1; lf2 = 1.5*h2; loseA = lf1*3.28*feeder_type/100; loseB = lf2*3.28*feeder_type/100; feeder = loseA + loseB; printf("Ton that feeder tai tram A: %.3lf dB\n", loseA); printf("Ton that feeder tai tram B: %.3lf dB\n", loseB); printf("Ton that feeder: %.3lf dB\n", feeder); } void vatchan() //ton hao cua bo suy hao hoac cac vat chanx { double d1[100],d2[100], hc[100],V[100],c,tmp; int i, vc; printf("Co bao nhieu vat chan: "); scanf("%d",&vc); for(i=0; i<vc; i++) { printf("Cho biet khoang cach tu tram A den vat chan thu %d: ",i+1); scanf("%lf", &tmp); d1[i] =tmp; printf("Cho biet khoang cach tu tram B den vat chan thu %d: ",i+1); scanf("%lf",&tmp); d2[i]=tmp; printf("Cho biet do cao vat chan %d:",i+1); scanf("%lf",&tmp); hc[i] =tmp; } c = 3*pow(10,8); lamda = c/(f*pow(10,9)); for(i=0;i<vc;i++) printf("hc = %lf\n",hc[i]); printf("Lamda = %0.3lf c= %0.3lf\n",lamda,c); for(i=0;i<vc;i++) { V[i] = hc[i] * sqrt( (2/lamda) * (1/d1[i]) * (1/d2[i])); printf("\n V[%d] = %lf\n",i+1,V[i]); } for(Lv=0,i=0;i<vc;i++) Lv += 6.4 + 20*log10(sqrt(V[i]+1)) + V[i]; printf("Ton hao cua bo suy hao hoac cac vat chan: %.3lf dB", Lv); } void khiquyen() //ton hao khi quyen { double Tkq; printf("Cho biet ton hao dac trung cua khi quyen : "); scanf("%lf",&Tkq); Aa=Tkq*d; printf("Ton hao khi quyen: %.3lf dB ",Aa); } void total()//tong ton hao { double renhanh,bodaunoi; printf("Cho biet ton hao re nhanh ( 2dB-8dB ): "); scanf("%lf",&renhanh); printf("Cho biet ton hao cac bo dau noi( 0.5dB-1dB) : "); scanf("%lf",&bodaunoi); A = Ao + Aa + feeder + renhanh + bodaunoi + Lv; printf("Tong ton hao la: %.3lf dB", A); } void line_lose() //ton hao tuyen truyen { while(1) { clrscr(); printf("Ton that tuyen:\n"); printf("1. Ton that duong truyen cua khong gian tu do\n"); printf("2. Ton that feeder\n"); printf("3. Ton hao cua bo suy hao hoac cac vat chan\n"); printf("4. Ton hao khi quyen \n"); printf("5. Tong ton hao \n"); printf("s. Exit\n"); printf("Select: \n"); switch( getch()) { case '1' : free_space_lose(); break; case '2' : feeder_lose(); break; case '3' : vatchan(); break; case '4' : khiquyen();break; case '5' : total();break; } if(getche() == '6') break ; } } void gain() //do loi { double D,n; clrscr(); printf("\t\tTinh Toan Do Loi\n"); printf("Cho biet cong suat may phat(dBm): "); scanf("%lf",&pt); printf("Cho biet duong kinh anten (m): "); scanf("%lf",&D); printf("Cho biet goc mo hieu dung: "); scanf("%lf",&n); printf("Cho biet nguong thu ung voi BER = 10^-3 (dB): "); scanf("%lf",&RXa); printf("Cho biet nguong thu ung voi BER = 10^-6 (dB): "); scanf("%lf",&RXb); G = 20 * log10(D) - 20*log10(lamda) + 10 * log10(n) + 9.943; G1 = pt; Gt = 2*G + G1 ; A1 = A - Gt; pr = pt -A1; FMa = pr -RXa; FMb = pr - RXb; clrscr(); printf("\n"); printf("Do loi cua anten: %.3lf dB\n",G); printf("Do loi may phat: %.3lf dB\n",G1); printf("Tong do loi: %.3lf dB\n", Gt); printf("Tong ton hao: %.3lf dB\n", A1); printf("Muc dau vao cua may thu: %.3lf dBm\n", pr); printf("Do du tru fading phang FMa: %.3lf dB,voi BER = 10^-3\n", FMa); printf("Do du tru fading phang FMb: %.3lf dB,voi BER = 10^-6\n", FMb); getch(); } void fading() //gom xac suat fading nhiue tia, xs tai cac nguong, thoi gian fading { double a,c, alpha,beta,c2; double gamma,M,nuy,K,t; clrscr(); printf("Cho biet he so cai tien dac trung cho dia hinh a (0.25 - 4): "); scanf("%lf",&a); printf("Cho biet he so dia hinh C: \n"); printf(" 1. 1 cho dia hinh trung binh co khi hau on doi\n"); printf(" 2. 4 cho dia hinh tren mat nuoc bo bien hay khi hau am uot\n"); printf(" 3. 0.25 cho dia hinh mien nui va khi hau kho\n"); switch (getch()) { case '1' : c = 1;printf("C=1"); break; case '2' : c = 4;printf("C=4"); break; case '3' : c = 0.25;printf("C=0.25"); break; default : c=1; } printf("\nCho biet alpha2: "); scanf("%lf",&alpha); printf("Cho biet beta2: "); scanf("%lf",&beta); printf("Cho biet c2: "); scanf("%lf",&c2); printf("Cho biet toc do bit cuc dai gama b (MBit/s): ");scanf("%lf",&gamma); printf("Cho biet so muc trong so do dieu che M : "); scanf("%lf",&M); printf("Cho biet dang dieu che :\n"); printf("1. QAM 64\n"); printf("2. QAM 16\n"); printf("3. PSK 8\n"); printf("4. PSK 4\n"); switch( getch()) { case '1' : printf("Ban chon QAM 64\n"); K = 15.4; break; case '2' : printf("Ban chon QAM 16\n");K = 5.5; break; case '3' : printf("Ban chon PSK 8\n");K = 7; break; case '4' : printf("Ban chon PSK 4\n");K = 1; break; default : printf("Ban chon khong dung!\nMac nhieu la QAM 64!");K = 15.4; } clrscr(); po=0.3*a*c*(f/4)*pow( (d/50),3); pa = pow(10,(-FMa/10)); pb = pow(10,(-FMb/10)); Ta = c2*pow(10,( (-alpha)* FMa)/10)*pow(f,beta); Tb = c2*pow(10,( (-alpha)* FMb)/10)*pow(f,beta); Za = 0.548*log(10/Ta); Zb = 0.548*log(10/Tb); Za = arround(Za); Zb = arround(Zb); if(Za>mem || Zb>mem) { printf("So lieu ngoai bang tra!"); delay(500); exit(1);} p10 = 0.5*erfc_fun(Za); p60 = 0.5*erfc_fun(Zb); if(po>10) nuy =1; if(0.1<po && po<2) nuy =0.182*pow(po,0.1); if(po<0.01) nuy =1.44*po; t= pow( 2 * pow(d,1.5) * (gamma / ( log10(M)/log10(2) )) * pow(10,-6),2); giandoan = 200*nuy*K*t; tong_giandoan = giandoan + po*pa; printf("Xac suat fading nhieu tia la: %.8lf\n", po); printf("Xac suat dat cac nguong RXa: %.8lf\n",pa); printf("Xac suat dat cac nguong RXb: %.8lf\n",pb); printf("Khoang thoi gian fading voi BER > 10^-3: %.8lf\n",Ta); printf("Khoang thoi gian fading voi BER > 10^-6: %.8lf\n",Tb); printf("\nXac suat fading dai hon 10s: %.8lf",p10); printf("\nXac suat fading dai hon 60s: %.8lf",p60); printf("\n Xac suat BER vuot 10^-3: %.8lf", pa*po); printf("\n Xac suat BER vuot 10^-6: %.8lf", pb*po); printf("\nDo kha dung cua tuyen: %.8lf %",(1-po*pa*p10)*100); printf("\n Xac suat BER vuot 10^-6 trong khoang 60s: %.8lf", pa*p10); printf("\nXac suat mach tro nen khong su dung duoc: %.8lf",po*pa*p10); printf("\nXac suat BER > 10^-6 trong khoang 60s: %.8lf",po*p60); printf("\nThoi gian gian doan thong tin do fading: %.8lf %",giandoan); printf("\nTong gian doan thong tin trong BER > 10^-3: %.8lf %",tong_giandoan); printf("\nXac suat BER > 10^-6 do fading lua chon: %.8lf",9.82*giandoan); printf("\nTong BER > 10^-6: %.8lf", 9.828*giandoan + po*pb); getch(); } void khadung() { double MTTR,MTBF,tong; printf("Cho biet MTTR: "); scanf("%lf",&MTTR); printf("Cho biet MTBF: "); scanf("%lf",&MTBF); khongkhadung =100*(MTTR/(MTBF+MTTR)); tong = 100* po*pa*p10 + 100*p10*giandoan +khongkhadung; printf("Do khong kha dung la: %.3lf %\n",khongkhadung); printf("Do khong su dung duoc do fading phang nhieu tia: %.3lf %\n",100*po*pa*p10); printf("Do khong su dung duoc do fading nhieu tia lua chon: %.3lf %\n",100*p10*giandoan); printf("Tong do khong su dung duoc la: %.3lf%",tong); getch(); } int menu() { clrscr(); printf("\n\nTINH CAC THONG SO TON HAO DUONG TRUYEN\n"); printf("1. Ton that tuyen \n"); printf("2. Do loi\n"); printf("3. Cac hieu ung fading phang\n"); printf("4. tinh toan kha nang su dung\n"); printf("5. Exit\n"); printf("Select:\n"); switch(getch()) { case '1' : line_lose(); return 1; case '2' : gain(); return 1; case '3' : fading(); return 1; case '4' : khadung(); return 1; case '5' : return 0; default : return 1; } } void main() { int k; textcolor(BLUE); textbackground(WHITE); clrscr(); printf("\t\tCHUONG TRINH TINH TOAN CAC THONG SO DUONG TRUYEN"); nhap_bien(); while(1) { k= menu(); if(k==0) break; } } VIBA.H #include #include #include double erfd[260]={0.000,0.005,0.010,0.015,0.020,0.025 ,0.030,0.035,0.040,0.045,0.050,0.055,0.060,0.065,0.070,0.075,0.080,0.085,0.090,0.095,0.100,0.105,0.110,0.115,0.120,0.125,0.130,0.135,0.140,0.145,0.150,0.155,0.160,0.165,0.170,0.175,0.180,0.185,0.190,0.195,0.200,0.205,0.210,0.215,0.220,0.225,0.230,0.235,0.240,0.245,0.250,0.255,0.260,0.265,0.270,0.275,0.280,0.285,0.290,0.295,0.300,0.305,0.310,0.315,0.320,0.325,0.330,0.335,0.340,0.345,0.350,0.355,0.360,0.365,0.370,0.375,0.380,0.385,0.390,0.395,0.400,0.405,0.410,0.415,0.420,0.425,0.430,0.435,0.440,0.445,0.450,0.455,0.460,0.465,0.470,0.475,0.480,0.485,0.490,0.495,0.500,0.505,0.510,0.515,0.520,0.525,0.530,0.535,0.540,0.545,0.550,0.555,0.560,0.565,0.570,0.575,0.580,0.585,0.590,0.595,0.600,0.605,0.610,0.615,0.620,0.625,0.630,0.635,0.640,0.645,0.650,0.655,0.660,0.665,0.670,0.675,0.680,0.685,0.690,0.695,0.700,0.705,0.710,0.715,0.720,0.725,0.730,0.735,0.740,0.745,0.750,0.755,0.760,0.765,0.770,0.775,0.780,0.785,0.790,0.795,0.800,0.805,0.810,0.815,0.820,0.825,0.830,0.835,0.840,0.845,0.850,0.855,0.860,0.865,0.870,0.875,0.880,0.885,0.890,0.895,0.900,0.905,0.910,0.915,0.920,0.925,0.930,0.935,0.940,0.945,0.950,0.955,0.960,0.965,0.970,0.975,0.980,0.985,0.990,0.995,1.000,1.050,1.100,1.150,1.200,1.250,1.300,1.350,1.400,1.450,1.500,1.550,1.600,1.650,1.700,1.750,1.800,1.850,1.900,1.950,2.000,2.050,2.100,2.150,2.200,2.250,2.300,2.350,2.400,2.450,2.500,2.550,2.600,2.650,2.700,2.750,2.800,2.850,2.900,2.950,3.000,3.050,3.100,3.150,3.200,3.250,3.300,3.350,3.400,3.450,3.500,3.550,3.600,3.650,3.700,3.750,3.800,3.850,3.900,3.950,}; double erfdr[260]= {1.000000,0.994358,0.988717,0.983076,0.977435, 0.971976,0.961590,0.960523,0.954889,0.949257, 0.943628,0.938002,0.932378,0.926759,0.921142, 0.915530,0.909922,0.904318,0.898719,0.893126, 0.887537,0.881954,0.876377,0.870806,0.965242, 0.859684,0.854133,0.848589,0.843053,0.837524, 0.832004,0.826492,0.820988,0.815493,0.810008, 0.804531,0.799064,0.793607,0.788160,0.782723, 0.777297,0.771882,0.766478,0.761085,0.755704, 0.750335,0.744977,0.739632,0.734300,0.728980, 0.723674,0.718380,0.713100,0.707834,0.702582, 0.697344,0.692120,0.686911,0.681717,0.676537, 0.671730,0.666225,0.661092,0.655975,0.650874, 0.645789,0.640721,0.635670,0.630635,0.625618, 0.615635,0.610607,0.605723,0.600794,0.595883, 0.590990,0.586117,0.581261,0.576425,0.571608, 0.566810,0.562031,0.557272,0.552532,0.547813, 0.543113,0.538434,0.533773,0.529136,0.524518, 0.519921,.510789,0.506255,0.501742,0.479250, 0.492780,0.488332,0.483905,0.479500,0.475117, 0.470756,0.466418,0.462101,0.475807,0.453536, 0.449287,0.445061,0.440857,0.436677,0.432519, 0.428384,0.424273,0.420184,0.411619,0.412077, 0.408059,0.404063,0.400092,0.396144,0.392220, 0.388319,0.384442,0.380589,0.376759,0.372954, 0.369172,0.635414,0.361680,0.357971,0.354285, 0.350623,0.346986,0.343372,0.339783,0.336248, 0.332677,0.329600,0.325667,0.332199,0.318755, 0.315334,0.311939,0.308567,0.305219,0.315896, 0.298597,0.295322,0.292071,0.288844,0.285642, 0.282463,0.279309,0.276178,0.273072,0.269990, 0.266931,0.263897,0.260886,0.257899,0.254936, 0.251996,0.249081,0.246189,0.243321,0.240476, 0.237655,0.234857,0.232083,0.229332,0.226604, 0.223900,0.221218,0.218560,0.215925,0.213313, 0.210723,0.208157,0.205613,0.203092,0.200593, 0.198117,0.195664,0.193232,0.190823,0.188436, 0.186072,0.183729,0.181408,0.179109,0.176832, 0.174576,0.172342,0.179130,0.167938,0.165768, 0.163620,0.161492,0.159385,0.157299,0.137564, 0.119795,0.103876,0.089686,0.077100,0.065992, 0.56238,0.047715,0.040305,0.033895,0.028377, 0.023652,0.019624,0.016210,0.013328,0.010901, 0.0088889,0.0072096,0.0058207,0.0046778,0.0037419,0.0029795,0.0023614,0.0018629,0.0014627, 0.0011432,0.00088929,0.00068853,0.00053060,0.00040697,0.00031068,0.00023605,0.00017850,0.00013434,0.00010062,0.000075017,0.000055658,0.000041100,0.000030205,0.000022092,0.000016081,0.00000011649,0.0000083987,0.0000060247,0.0000043040,0.0000030593,0.0000021637,0.0000015200,0.0000010673,0.0000007437,0.0000005163,0.0000003563,0.0000002433,0.0000001683,0.0000001137,0.000000076,0.0000000527,0.0000000353,0.0000000227}; KEÁT LUAÄN Qua 9 tuaàn laøm luaän aùn, ñaây laø thôøi gia töông ñoái ngaén nhöng nhoùm thöïc hieän ñaõ heát söùc coá gaéng ñeå coù theå thu thaäp nhöõng thoâng tin vaø caùc vaán ñeà lieân quan ñeán luaän aùn vaø cuoái cuøng ñaõ hoaøn thaønh ñuùng thôøi gian quy ñònh. Cuõng qua luaän aùn nhoùm thöïc hieän ñaõ hoïc hoûi ñöôïc nhieàu kieán thöùc vaø kinh nghieäm quyù baùu veà ngeà nghieäp cuûa mình trong töông lai. Hieåu roõ nhöõng khoù khaên caàn phaûi giaûi quyeát khi baét tay vaøo nghieân cöùu moät lónh vöïc khoa hoïc môùi, caàn phaûi boá trí thôøi gian moät caùch hôïp lyù khoa hoïc thì môùi coù theå hoaøn thaønh. Noäi dung ñeà taøi chia laøm 3 phaàn chính: Phaàn I: Lyù thuyeát thieát keá tuyeán. Goàm 9 böôùc cô baûn. Ñaây laø phaàn lyù thuyeát neàn taûng khi thieát keá moät tuyeán Viba soá. Noù laø moät trong nhöõng cô sôû ñeå xaây döïng moät heä thoáng theo yeâu caàu. Treân cô sôû ñoù ta coù theå thaáy ñöôïc phaåm chaát vaø ñoä tin caäy cuûa heä thoáng thieát keá coù ñaït yeâu caàu ñaët ra hay khoâng. Phaàn II: Thieát keá vaø tính toaùn t uyeán truyeàn daãn Viba soá thöïc teá. AÙp duïng caùc böôùc ôû phaàn II,thieát keá vaû tính toaùn cho moät tuyeán cuï theå. Trong quaù trình tính toaùn caùc thoâng soá cuûa ñöôøng truyeàn, em coøn gaëp moät soá khoù khaên ñoù laø vieäc nghieân cöùu veà ñòa hình cuõng nhö tính chaát cuûa ñaát taïi caùc traïm … (do ñoù khoâng tìm ñöôïc caùc thoâng soá moät caùch chính xaùc maø chæ coù tính töông ñoáùi). Qua nghieân cöùu em nhaän thaáy raèng coâng vieäc tính toaùn caùc thoâng soá cuûa ñöôøng truyeàn khaù phöùc taïp vôùi nhöõng coâng thöùc khaù daøi coù lieân quan vôùi nhau neân deã bò sai soùt neáu ngöôøi thöïc hieän khoâng quen vaø caån thaän. Chính vì lí do treân neân em söû duïng ngoân ngöõ C ñeã hoã trôï cho vieäc tính toaùn, giuùp ngöôùi thieát keá coù theå an taâm nhaäp caùc thoâng soá caàn thieát laøm giaûm ñi raát nhieàu caùc coâng vieäc tính toaùn phöùc taïp vaø ít sai soá. Ñaây laø ñeà taøi khaù môùi meû ñoái vôùi em. Do thôøi gian vaø ñieàu kieän coøn haïn cheá vôùi moät khoái löôïng coâng vieäc khaù lôùn. Vì theá nhöõng sai soùt laø ñieàu khoâng theå traùnh khoûi. Trong ñeà taøi naøy tuyeáu thieát keá chæ laø moät daïng cô baûn cuûa heä thoáng Viba chuyeån tieáp maø thoâi. Heä thoáng khoâng söû duïng traïm laäp chöa mang tính chaát quoác teá. Chính vì vaäy ñeà taøi naøy coøn coù theå ñöôïc phaùt trieån theâm neáu coù ñieàu kieän. Raát mong ñöôïc tieáp tuïc nghieân cöùu aùp duïng thieát keá cho nhöõng heä thoáng coù qui moâ lôùn. Moät laàn nöõa em chaân thaønh caûm ôn Quí Thaày, Coâ vaø söï höôùng daãn nhieät tình cuûa Thaày NGUYEÃN HUY HUØNG, cuøng taát caû caùc baïn ñaõ giuùp em hoaøn thaønh luaän aùn naøy. PHUÏ LUÏC Caùc giaù trò haøm loãi buø erfc(t) t erfc(t) t Erfc(t) t erfc(t) t erfc(t) 0.000 1.000000 0.005 0.994358 0.010 0.988717 0.015 0.983076 0.020 0.977435 0.025 0.971976 0.030 0.961590 0.035 0.960523 0.040 0.9548889 0.045 0.949257 0.050 0.943628 0.055 0.938002 0.060 0.932378 0.065 0.926759 0.070 0.921142 0.075 0.915530 0.080 0.909922 0.085 0.904318 0.090 0.898719 0.095 0.893126 0.100 0.887537 0.105 0.881954 0.110 0.876377 0.115 0.870806 0.120 0.865242 0.125 0.859684 0.130 0.8541330 0.135 0.848589 0.140 0.843053 0.145 0.837524 0.150 0.832004 0.155 0.826492 0.160 0.820988 0.165 0.815493 0.170 0.810008 0.175 0.804531 0.180 0.799064 0.185 0.793607 0.190 0.788160 0.195 0.782723 0.200 0.777297 0.205 0.771882 0.210 0.766478 0.215 0.761085 0.220 0.755704 0.225 0.750335 0.230 0.744977 0.235 0.739632 0.240 0.734300 0.245 0.728980 0.250 0.723674 0.255 0.718380 0.260 0.713100 0.265 0.707834 0.270 0.702582 0.275 0.697344 0.280 0.692120 0.285 0.686911 0.290 0.681717 0.295 0.676537 0.300 0.671730 0.305 0.666225 0.310 0.661092 0.315 0.655975 0.320 0.650874 0.325 0.645789 0.330 0.640721 0.335 0.635570 0.340 0.630635 0.345 0.625618 0.350 0.620618 0.355 0.625635 0.360 0.610667 0.365 0.605723 0.370 0.600794 0.375 0.595883 0.380 0.590990 0.385 0.586117 0.390 0.581261 0.395 0.576425 0.400 0.571608 0.405 0.566810 0.410 0.562031 0.415 0.557272 0.420 0.552532 0.425 0.547813 0.430 0.543113 0.435 0.538434 0.440 0.533773 0.445 0.529136 0.450 0.524518 0.455 0.519921 0.460 0.515345 0.465 0.510789 0.470 0.506255 0.475 0.501742 0.480 0.479250 0.485 0.492780 0.490 0.488332 0.495 0.483905 0.500 0.479500 0.505 0.475117 0.510 0.470756 0.515 0.466418 0.520 0.462101 0.525 0.457807 0.530 0.453536 0.535 0.449287 0.540 0.445061 0.545 0.440857 0.550 0.436677 0.555 0.432519 0.560 0.428384 0.565 0.424273 0.570 0.420184 0.575 0.411619 0.580 0.412077 0.585 0.408059 0.590 0.404063 0.595 0.400092 0.600 0.396144 0.605 0.392220 0.610 0.388319 0.615 0.384442 0.620 0.380589 0.625 0.376759 0.630 0.372954 0.635 0.369172 0.640 0.365414 0.645 0.361680 0.650 0.357971 0.655 0.354285 0.660 0.350623 0.665 0.34986 0.670 0.343372 0.675 0.339783 0.680 0.336218 0.685 0.332677 0.690 0.329600 0.695 0.325667 0.700 0.332199 0.705 0.318755 0.710 3.153340 0.715 0.311939 0.720 0.308567 0.725 0.305219 0.730 0.315896 0.735 0.298597 0.740 0.295322 0.745 0.292071 0.750 0.288844 0.755 0.285642 0.760 0.282463 0.765 0.279309 0.770 0.276178 0.775 0.273072 0.780 0.269990 0.785 0.266931 0.790 0.263897 0.795 0.260886 0.800 0.257899 0.805 0.254936 0.810 0.251996 0.815 0.249081 0.820 0.246189 0.825 0.243321 0.830 0.240476 0.835 0.237655 0.840 0.234857 0.845 0.232083 0.850 0.229332 0.855 0.226604 0.860 0.223900 0.865 0.221218 0.870 0.218560 0.875 0.215925 0.880 0.213313 0.885 0.210723 0.890 0.208157 0.895 0.205613 0.900 0.203092 0.905 0.200593 0.910 0.198117 0.915 0.195664 0.920 0.193232 0.925 0.190823 0.930 0.188436 0.935 0.186072 0.940 0.183729 0.945 0.181408 0.950 0.179109 0.955 0.176832 0.960 0.174576 0.965 0.172342 0.970 0.179103 0.975 0.167938 0.980 0.165768 0.985 0.163620 0.990 0.161492 0.995 0.159385 1.000 0.157299 1.050 0.137564 1.100 0.119795 1.150 0.103876 1.200 0.089686 1.250 0.077100 1.300 0.065992 1.350 0.056238 1.400 0.047715 1.450 0.040305 1.500 0.033895 1.550 0.028377 1.600 0.023652 1.650 0.019624 1.700 0.016210 1.750 0.013328 1.800 0.010901 1.850 8.8889-3 1.900 7.2096-3 1.950 5.8207-3 2.000 4.6778-3 2.050 3.7419-3 2.100 2.9795-3 2.150 2.3614-3 2.200 1.8629-3 2.250 1.4627-3 2.300 1.1432-3 2.350 8.8929-4 2.400 6.6778-4 2.450 5.3060-4 2.500 4.0697-4 2.550 3.1068-4 2.600 2.3605-4 2.650 1.7850-4 2.700 1.3434-4 2.750 1.0062-4 2.800 7.5017-5 2.850 5.5658-5 2.900 4.1100-5 2.950 3.0205-5 3.000 2.2092-5 3.050 1.6081-5 3.100 1.1649-5 3.150 8.3987-6 3.200 6.0247-6 3.250 4.3040-6 3.300 3.0593-6 3.350 2.1637-6 3.400 1.5200-6 3.450 1.0673-6 3.500 7.437-7 3.550 5.163-7 3.600 3.563-7 3.650 2.433-7 3.700 1683-7 3.750 1.137-7 3.800 7.6-8 3.850 5.27-8 3.900 3.53-8 3.950 2.27-8 TAØI LIEÄU THAM KHAÛO NHOÙM CAÙN BOÄ KYÕ THUAÄT LOGIC, “HEÄ THOÁNG THOÂNG TIN QUANG /VOÂ TUYEÁN” , NHAØ XUAÁT BAÛN THANH NIEÂN, 1996. NGUYEÃN PHAÏM ANH DUÕNG, ”VOÂ TUYEÁN CHUYEÅN TIEÁP ”, NHAØ XUAÁT BAÛN KHOA HOÏC KYÕ THUAÄT HAØ NOÄI, 1997. BUØI THIEÄN MINH, ”VI BA SOÁ TAÄP II”, NHAØ XUAÁT BAÛN KHOA HOÏC KYÕ THUAÄT HAØ NOÄI, 1993 PHAÏM VAÊN BAÛY “TÖÏ ÑIEÅN ÑIEÄN TÖÛ TIN HOÏC ANH–VIEÄT”, NHAØ XUAÁT BAÛN KHOA HOÏC KYÕ THUAÄT, 1998 TOÁNG VAÊN ON ,”TRUYEÀN DÖÕ LIEÄU” TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC BAÙCH KHOA THAØNH PHOÁ HOÀ CHÍ MINH, 1993 DENNIS RODDY TOHN COOLEN ,”ELECTRONIC COMMUNICATIONS” ,PIENTICE HALL ,1995 MARTINS REDEN ,”ANALOG AND DIGITAL COMMUNICATIONS”,1993 MICROWARE SYSTEM (SAÙCH VIEÁT TAY) KAMILO FECHER, ”DIGITAL COMMUNICATIONS SYSTEM”. PRENTICE-HALL OF INDIA, 1987. &

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docLUANVAN.DOC
  • iniDESKTOP.INI
  • cVIBA.C
  • hVIBA.H