Thiết kế xây dựng hệ thống xử lý nước thải cho Bệnh viện Bình dân Đà Nẵng

(Luận văn này được trình bày đầy đủ, rõ ràng có kèm theo bảng biểu, hình ảnh thiết kế minh họa, sau khi tải về extract file rar sẽ được file .pdf và file .doc có thể copy từng câu, đoạn, và chỉnh sửa dễ dàng) MỤC LỤC ----------------o0o---------------- CHƯƠNG 1. MỞ ĐẦU .1 1.1. Đặt vấn đề .1 1.2. Nhiệm vụ của luận văn .1 1.3. Ý nghĩa thực tiễn của luận văn 2 1.4. Khả năng nghiên cứu và triển khai .2 1.5. Phương pháp nghiên cứu .2 CHƯƠNG 2. TỔNG QUAN CÁC PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ NƯỚC THẢI 3 2.1. Xử lý nước thải bằng phương pháp cơ học 3 2.1.1. Lọc qua song chắn hoặc lưới chắn 3 2.1.2. Lắng cát 4 2.1.3. Các loại bể lắng 4 2.1.4. Tách các tạp chất nổi 5 2.1.5. Lọc cơ học .5 2.2. Xử lý nước thải bằng phương pháp hóa lý 5 2.2.1. Phương pháp đông tụ và keo tụ 5 2.2.2. Phương pháp tuyển nổi .6 2.2.3. Phương pháp hấp phụ 6 2.2.4. Phương pháp trao đổi ion 7 2.2.5. Phương pháp tách bằng màng .7 2.2.6. Các phương pháp điện hóa .7 2.2.7. Phương pháp trích ly .8 2.3. Xử lý nước thải bằng phương pháp hóa học 8 2.3.1. Phương pháp trung hòa .8 2.3.2. Phương pháp oxi hóa khử 8 2.3.3. Khử trùng nước thải 9 2.4. Xử lý nước thải bằng phương pháp sinh học .10 2.4.1. Các công trình xử lý sinh học nước thải trong điều kiện tự nhiên 11 2.4.1-1. Cánh đồng tưới công cộng và bãi lọc 11 2.4.1-2. Cánh đồng tưới nông nghiệp .12 2.4.1-3. Hồ sinh học 12 2.4.2. Xử lý sinh học hiếu khí nước thải trong điều kiện nhân tạo 13 2.4.2-1. Bể phản ứng sinh học hiếu khí .13 2.4.2-2. Lọc sinh học .14 2.4.3. Xử lý nước thải bằng sinh học kỵ khí .14 2.4.3-1. Phương pháp kỵ khí với sinh trưởng lơ lửng .15 2.4.3-2. Phương pháp kỵ khí với sinh trưởng gắn kết 15 2.4.3-3. Hồ kỵ khí 16 2.5. Phương pháp kết hợp để xử lý nước thải bệnh viện 16 2.6. Một số quy trình công nghệ xử lý nước thải bệnh viện .17 2.6.1. Hệ thống xử lý nước thải Trung Tâm Y Tế Quận 2 - Tp.HCM 17 2.6.2. Hệ thống xử lý nước thải Bệnh Viện Đa Khoa Tư Nhân An Sương .18 2.6.3. Hệ thống xử lý nước thải Bệnh Viện Nhiệt Đới Tp.HCM .19 2.6.4. Hệ thống xử lý nước thải Bệnh Viện Đa Khoa Huyện Gò Dầu – Tây Ninh .20 2.6.5. Hệ thống xử lý nước thải Trung Tâm Y Tế Huyện Dĩ An – Bình Dương 21 2.6.6. Hệ thống xử lý nước thải Bệnh Viện Nhân Dân Gia Định .23 2.7. Nhận xét chung các quy trình công nghệ xử lý nước thải bệnh viện đề cập trên. .24 CHƯƠNG 3. CÁC THÔNG TIN CƠ BẢN VỀ BỆNH VIỆN TƯ BÌNH DÂN ĐÀ NẴNG 25 3.1. Hiện trạng bệnh viện tư bình dân Đà Nẵng 25 3.1.1. Vị trí 25 3.1.2. Nguồn cung cấp điện 26 3.1.3. Nguồn cung cấp nước 26 3.1.4. Hệ thống giao thông .26 3.1.5. Nguồn tiếp nhận chất thải rắn 26 3.1.6. Nguồn tiếp nhận nước thải 26 3.2. Mô tả sơ lược dự án mỡ rộng và nâng cấp bệnh viện tư bình dân Đà Nẵng------ 27 3.2.1. Quy mô dự án 27 3.2.2. Cơ sở pháp lý 27 3.2.3. Các hoạt động của bệnh viện .28 3.2.4. Các phòng khoa chức năng .28 3.2.5. Bố trí mặt bằng 29 3.2.5-1. Bố trí kiến trúc .29 3.2.5-2. Bố trí kết cấu 29 3.2.5-3. Bố trí các hạng mục .29 3.2.6. Nhu cầu điện nước 31 3.2.7. Nhu cầu lao động 32 3.2.8. Trang thiết bị máy móc .32 3.3. Các nguồn gây ô nhiễm .33 3.3.1. Các nguồn phát sinh chất thải rắn 33 3.3.2. Các nguồn phát sinh nước thải 36 3.3.3. Các nguồn gây ô nhiễm không khí .36 3.3.4. Tiếng ồn từ trang thiết bị, máy móc .37 3.4. Các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm .37 3.4.1. Giảm thiểu ô nhiễm chất thải rắn .37 3.4.1-1. Chất thải rắn sinh hoạt .37 3.4.1-2. Chất thải rắn y tế .38 3.4.2. Giảm thiểu ô nhiễm không khí .38 3.4.2-1. Khống chế khí thải từ máy phát điện dự phòng 38 3.4.2-2. Khống chế vi khuẩn gây bệnh trong không khí .39 3.4.2-3. Khống chế ô nhiễm mùi hôi do nước thải 40 3.4.2-4. Cải thiện điều kiện vi khí hậu 40 3.4.3. Giảm thiểu ô nhiễm ồn .41 3.4.4. Khắc phục ô nhiễm do nước thải 42 CHƯƠNG 4. LỰA CHỌN & TÍNH TOÁN THIẾT KẾ PHƯƠNG ÁN XỬ LÝ NƯỚC THẢI CHO BỆNH VIỆN TƯ BÌNH DÂN ĐÀ NẴNG 43 4.1. Các cơ sở chính lựa chọn phương án xử lý nước thải cho Bệnh Viện .43 4.1.1. Tính chất nước thải đầu vào .43 4.1.2. Yêu cầu nước thải sau xử lý (mức độ cần thiết phải xử lý) .44 4.1.3. Công suất của hệ thống xử lý .44 4.1.4. Hiện trạng và diện tích thiết kế hệ thống .44 4.1.5. Chi phí đầu tư xây dựng 45 4.1.6. Một số lưu ý khác 45 4.2. Lựa chọn phương án xử lý nước thải cho Bệnh viện .45 4.3. Mô tả nguyên lý họat động và chức năng các công trình đơn vị 46 4.4. Tính toán các công trình đơn vị .47 4.4.1. Lưới lọc rác .47 4.4.2. Hố gom nước thải - B01 48 4.4.3. Bể điều hòa kỵ khí - B02 50 4.4.4. Bể thiếu khí (Anoxic) - B03 52 4.4.5. Bể hiếu khí dạng FBR - B04 .52 4.4.6. Bể lắng B05 55 4.4.7. Bể khử trùng B06 57 CHƯƠNG 5. DỰ TOÁN KINH PHÍ CHO HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI .58 5.1. Vốn đầu tư ban đầu 58 5.1.1. Phần xây dựng 58 5.1.2. Phần thiết bị 58 5.1.3. Đường ống và các phụ kiện 59 5.1.4. Hệ thống điện điều khiển .61 5.1.5. Phần thiết kế công nghệ và chi phí khác 61 5.1.6. Tổng dự toán .61 5.2. Chi phí quản lý vận hành .62 5.2.1. Chi phí năng lượng 62 5.2.2. Chi phí hóa chất 62 5.2.3. Chi phí nhân công .63 5.2.4. Tổng chi phí vận hành 63 CHƯƠNG 6. QUẢN LÝ VẬN HÀNH HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI CHO BỆNH VIỆN TƯ BÌNH DÂN ĐÀ NẴNG 64 6.1. Hướng dẫn quản lý - vận hành hệ thống xử lý nước thải 64 6.1.1. Giai đoạn đưa công trình vào hoạt động .64 6.1.2. Phương pháp kiểm tra theo dõi chế độ làm việc của các công trình đơn vị trong hệ thống xử lý nước thải 65 6.1.1. Tổ chức quản lý và nguyên tắc an toàn lao động .66 CHƯƠNG 7. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .67 7.1. Kết luận .67 7.2. Kiến nghị .67 PHỤ LỤC .70 PL1. Các tiêu chuẩn môi trường .70 PL2. Các bản vẽ thiết kế 70 PL3. Catalogue thiết bị .70 BẢNG BIỂU ----------------o0o---------------- Hình 2.1. Các quy trình trong bể lọc sinh học 14 Bảng 2.1. Đặc trưng nước thải tại các bệnh viện .16 Bảng 2.2: Hàm lượng và tải lượng các chất ô nhiễm trong nước thải của Trung Tâm Y Tế Quận 2. 17 Hình 2.2. Sơ đồ dây chuyền công nghệ xử lý nước thải Trung Tâm Y Tế Quận 2 Tp.HCM, công suất 60 m3/ngày đêm. 18 Bảng 2.3: Hàm lượng các chất ô nhiễm trong nước thải Bệnh Viện Đa Khoa Tư Nhân An Sương .18 Hình 2.3. Sơ đồ dây chuyền công nghệ xử lý nước thải Bệnh viện Đa khoa tư nhân An Sương, công suất 60 m3/ngày đêm 19 Bảng 2.4. Tải lượng và nồng độ các chất ô nhiễn trong nước thải Bệnh Viện Nhiệt Đới Thành Phố Hồ Chí Minh 19 Hình 2.4. Sơ đồ dây chuyền công nghệ xử lý nước thải Bệnh viện Nhiệt Đới Tp.HCM, công suất 500 m3/ngày đêm. 20 Bảng 2.5. Tải lượng và nồng độ các chất ô nhiễm trong Bệnh Viện Đa Khoa Gò Dầu – Tây Ninh. .20 Hình 2.5. Sơ đồ dây chuyền công nghệ xử lý nước thải Bệnh viện Đa Khoa Gò Dầu – Tây Ninh, công suất 130 m3/ngày đêm. 21 Bảng 2.6. Tải lượng và nồng độ các chất ô nhiễm có trong nước thải Trung Tâm Y Tế Huyện Dĩ An – Bình Dương 22 Hình 2.6. Sơ đồ dây chuyền công nghệ hê thống xử lý nước thải Trung Tâm Y Tế Huyện Dĩ An – Bình Dương, công suất 60 m3/ngày đêm .22 Bảng 2.7. Tải lượng và nồng độ các chất ô nhiễm có trong nước thải Bệnh Viện Nhân Dân Gia Định 23 Hình 2.7. Quy trình công nghệ hệ thống xử lý nước thải Bệnh Viện Nhân Dân Gia Định .23 Bảng 3.1: Các phòng khoa chức năng của bệnh viện 28 Bảng 3.2: Bố trí các hạng mục của khối nhà chính 29 Bảng 3.3: Bố trí các hạng mục của khối nhà phối hợp 31 Bảng 3.4. Danh mục trang thiết bị, máy móc .32 Bảng 3.5. Định mức rác thải theo số bệnh nhân 34 Bảng 3.6. Thành phần cơ lý của rác thải sinh hoạt 35 Bảng 3.7. Thành phần vật lý của rác thải y tế được nêu trong bảng sau .35 Bảng 3.8. Kết quả phân tích mẫu không khí tại khu vực dự án .37 Hình 3.1: Nồng độ SO2 tối đa tại mặt đất theo khoảng cách ảnh hưởng đối với máy phát điện .39 Bảng 3.9. Một số hợp chất gây mùi có chứa lưu huỳnh tạo ra từ quá trình phân hủy kỵ khí nước thải và ngưỡng nghe mùi của chúng. 40 Hình 3.2. Chống ồn và rung cho máy phát điện .41 Bảng 3.10. Hàm lượng các chất ô nhiễm trong nước thải của bệnh viện tư bình dân Đà Nẵng 42 Bảng 4.1. Hàm lượng và tải lượng các chất ô nhiễm trong nước thải bệnh viện Tư Bình Dân Đà Nẵng .43 Bảng 4.2. Nồng độ giới hạn các chất ô nhiễm có trong nước thải bệnh viện 44 Hình 4.1. Sơ đồ dây chuyền công nghệ xử lý nước thải Bệnh Viện Tư Bình Dân Đà Nẵng 46

pdf6 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2923 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Thiết kế xây dựng hệ thống xử lý nước thải cho Bệnh viện Bình dân Đà Nẵng, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TCVN 5937-1995: TIEÂU CHUAÅN CHAÁT LÖÔÏNG KHOÂNG KHÍ XUNG QUANH 1. Phaïm vi aùp duïng Tieâu chuaån naøy quy ñònh giaù trò giôùi haïn caùc thoâng soá cô baûn (bao goàm buïi lô löûng, CO, NO2, SO2, O3 vaø chì). Tieâu chuaån naøy aùp duïng ñeå ñaùnh giaù möùc chaát löôïng khoâng khí xung quanh vaø giaùm saùt tình traïng oâ nhieãm khoâng khí. 2. Giaù trò giôùi haïn Giaù trò giôùi haïn caùc thoâng soá cô baûn trong khoâng khí xung quanh (mg/m3) TT Thoâng soá Trung bình 1h Trung bình 8h Trung bình 24h 1 CO 40 10 5 2 NO2 0,4 - 0,1 3 SO2 0,5 - 0,3 4 Pb - - 0,005 5 O3 0,2 - 0,06 6 Buïi lô löûng 0,3 - 0,2 TCVN 5949-1998 AÂM HOÏC – TIEÁNG OÀN KHU VÖÏC COÂNG COÄNG VAØ DAÂN CÖ MÖÙC OÀN TOÁI ÑA CHO PHEÙP Acoustics – Noise in public and residental areas Maximum permited noise level 1. Phaïm vi vaø lónh vöïc aùp duïng Tieâu chuaån naøy qui ñònh möùc oàn toái ña cho pheùp taïi caùc khu vöïc coâng coäng vaø daân cö. Tieáng oàn noùi trong tieâu chuaån naøy laø tieáng oàn do haïot ñoäng cuûa con ngöôøi taïo ra, khoâng phaân bieät loaïi nguoàn gaây oàn. Tieâu chuaån naøy aùp duïng ñeå kieåm soaùt moïi hoaït ñoäng coù theå gaây oàn trong khu coâng coäng vaø daân cö. Tieâu chuaån naøy khoâng qui ñònh möùc oàn beân trong caùc cô sôû saûn xuaát, cô sôû kinh doanh, thöông maïi, dòch vuï. 2. Tieâu chuaån trích daãn Caùc tieâu chuaån sau ñaây ñöôïc aùp duïng cuøng vôùi tieâu chuaån naøy: TCVN 5964: 1995 AÂm hoïc – Moâ taû vaø ño tieáng oàn moâi tröôøng – Caùc ñaïi löôïng vaø phöông phaùp ño chính. TCVN 5965: 1995 AÂm hoïc – Moâ taû vaø ño tieáng oàn moâi tröôøng – Aùp duïng caùc giôùi haïn tieáng oàn. TCVN 6399: 1998 AÂm hoïc – Moâ taû vaø ño tieáng oàn moâi tröôøng – Caùch laáy döõ lieäu thích hôïp ñeå söû duïng vuøng ñaát. 3. Giaù trò giôùi haïn Moïi loaïi nguoàn oàn do hoaït ñoäng saûn xuaát, kinh doanh, dòch vuï, sinh hoaït… khoâng ñöôïc gaây ra cho khu vöïc coâng coäng vaø daân cö möùc oàn vöôït giaù trò qui ñònh trong baûng 1. Phöông phaùp ño oàn ñeå xaùc ñònh möùc oàn taïi khu vöïc coâng coäng vaø daân cö ñöôïc qui ñònh trong caùc tieâu chuaån TCVN 5964: 1995, TCVN 5965: 1995 vaø TCVN 6399: 1998/ ISO 1996/2: 1987 Giôùi haïn toái ña cho pheùp tieáng oàn khu vöïc coâng coäng vaø daân cö (theo möùc aâm töông ñöông) (dBA) Thôøi gian Khu vöïc Töø 6h ñeán 18h Töø 18h ñeán 22h Töø 22h ñeán 6h 1. Khu vöïc caàn ñaëc bieät yeân tónh: Beänh vieän, thö vieän, nhaø ñieàu döôõng, nhaø treû, tröôøng hoïc, nhaø thôø, chuøa chieàn. 50 45 40 2. Khu daân cö, khaùch saïn, nhaø nghæ, cô quan haønh chính. 60 55 50 3. Khu daân cö xen keõ trong khu vöïc thöông maïi, dòch vuï, saûn xuaát. 75 70 50 TCVN 6772-2000 CHAÁT LÖÔÏNG NUÔÙC – NÖÔÙC THAÛI SINH HOAÏT – GIÔÙI HAÏN OÂ NHIEÃM CHO PHEÙP Water Quanlity – Domestic wastewater standards 1. Phaïm vi aùp duïng Tieâu chuaån naøy aùp duïng ñoái vôùi nöôùc thaûi cuûa caùc loaïi cô sôû dòch vuï, cô sôû coâng coäng vaø chung cö nhö neâu trong baûng 2 (sau ñaây goïi laø nöôùc thaûi sinh hoaït) khi thaûi vaøo caùc vuøng nöôùc qui ñònh. Tieâu chuaån naøy chæ aùp duïng cho nöôùc thaûi sinh hoaït taïi caùc khu vöïc chöa coù heä thoáng thu gom, xöû lyù nöôùc thaûi taäp trung. Tieâu chuaån naøy khoâng aùp duïng cho nöôùc thaûi coâng nghieäp nhö qui ñònh trong TCVN 5945 – 1995. 2. Giôùi haïn oâ nhieãm 2.1 Caùc thoâng soá vaø noàng ñoä thaønh phaàn oâ nhieãm trong nöôùc thaûi sinh hoaït khi thaûi ra caùc vuøng nöôùc qui ñònh, khoâng ñöôïc vöôït quaù giôùi haïn trong baûng sau: Thoâng soá oâ nhieãm vaø giôùi haïn cho pheùp Giôùi haïn cho pheùp Thoâng soá oâ nhieãm Ñôn vò Möùc I Möùc II Möùc III Möùc IV Möùc V 1 pH 5-9 5-9 5-9 5-9 5-9 2 BOD mg/l 30 30 40 50 200 3 Chaát raén lô löûng mg/l 50 50 60 100 100 4 Chaát raén coù theå laéng ñöôïc mg/l 0,5 0,5 0,5 0,5 KQÑ 5 Toång chaát raén hoøa tan mg/l 500 500 500 500 KQÑ 6 Sunfua (theo H2S) mg/l 1,0 1,0 3,0 4,0 KQÑ 7 Nitrat (NO3) mg/l 30 30 40 50 KQÑ 8 Daàu môõ (thöïc phaåm) mg/l 20 20 20 20 100 9 Phosphat (PO43-) mg/l 6 6 10 10 KQÑ 10 Toång colifroms MPN/100ml 1000 1000 5000 5000 1000 KQÑ: Khoâng quy ñònh 2.2 Caùc möùc giôùi haïn neâu trong baûng 1 ñöôïc xaùc ñònh theo caùc phöông phaùp phaân tích qui ñònh trong caùc tieâu chuaån töông öùng hieän haønh. 2.3 Tuøy theo loaïi hình, qui moâ vaø dieän tích söû duïng cuûa cô sôû dòch vuï, coâng coäng vaø chung cö, möùc giôùi haïn caùc thaønh phaàn oâ nhieãm trong nöôùc thaûi sinh hoaït ñöôïc aùp duïng cuï theå theo baûng sau: Loaïi hình cô sôû Dòch vuï/ Coâng coäng/ Chung cö Qui moâ, dieän tích söû duïng cuûa cô sôû dòch vuï, coâng coäng, chung cö Möùc aùp duïng cho pheùp theo baûng 1 Ghi chuù 1 Khaùch saïn Döôùi 60 phoøng Töø 60 ñeán 200 phoøng Treân 200 phoøng Möùc III Möùc II Möùc I 2 Nhaø troï, nhaø khaùch Töø 10 ñeán 50 phoøng Treân 50 ñeán 250 phoøng Treân 250 phoøng Möùc IV Möùc III Möùc II 3 Beänh vieän nhoû, traïm xaù Töø 10 ñeán 30 giöôøng Treân 30 giöôøng Möùc II Möùc I Phaûi khöû truøng nöôùc thaûi tröôùc khi thaûi ra moâi tröôøng 4 Beänh vieän ña khoa Möùc I Phaûi khöû truøng nöôùc thaûi. Neáu coù caùc thaønh phaàn oâ nhieãm ngoaøi nhöõng thoâng soá neâu trong baûng 1 cuûa tieâu chuaån naøy, thí aùp duïng giôùi haïn töông öùng ñoái vôùi caùc thoâng soá ñoù qui ñònh trong TCVN 5954 –1995 5 Truï sôû cô quan nhaø nöôùc, doanh nghieäp, cô quan nöôùc ngoaøi, ngaân Töø 5000 m2 ñeán 10000 m2 Treân 10000 m2 ñeán 50000 m2 Treân 50000 m2 Möùc III Möùc II Möùc I Dieän tích tính laø khu vöïc laøm vieäc haøng, vaên phoøng 6 Tröôøng hoïc, vieän nghieân cöùu vaø caùc cô sôû töông töï Töø 5000 m2 ñeán 25000 m2 Treân 25000 m2 Möùc II Möùc I Caùc vieän nghieân cöùu chuyeân ngaøng ñaëc thuø, lieân quan ñeán nhieàu hoaù chaát vaø sinh hoïc, nöôùc thaûi coù thaønh phaàn oâ nhieãm ngoaøi thoâng soá neâu trong baûng 1 cuûa tieâu chuaån naøy, thì aùp duïng giôùi haïn töông öùng ñoái vôùi caùc thoâng soá ñoù qui ñònh trong TCVN 5945 – 1995 7 Cöûa haøng baùch hoùa, sieâu thò Töø 5000 m2 ñeán 25000 m2 Treân 25000 m2 Möùc II Möùc I 8 Chôï thöïc phaåm töôi soáng Töø 500 m2 ñeán 1000 m2 Treân 1000 m2 ñeán 1500 m2 Treân 1500 m2 ñeán 25000 m2 Treân 25000 m2 Möùc IV Möùc III Möùc II Möùc I 9 Nhaø haøng aên uoáng, nhaø aên coâng coäng, cöûa haøng thöïc phaåm Döôùi 100 m2 Töø 100 m2 ñeán 250 m2 Treân 250 m2 ñeán 500 m2 Treân 500 m2 ñeán 2500 m2 Treân 2500 m2 Möùc V Möùc IV Möùc III Möùc II Möùc I Dieän tích laø dieän tích phoøng aên. 10 Khu chung cö Döôùi 100 caên hoä Töø 100 ñeán 500 caên hoä Treân 500 caên hoä Möùc III Möùc II MöùcI

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfCAC TIEU CHUAN TCVN.pdf
  • docBia lot.DOC
  • pdfLVTKmoi 1.pdf
  • dwgNguyenDinhDuc.dwg