Thiết lập mô hình mạng VPN dùng giao thức IPSEC

Chương 1: Giới Thiệu về VPN 1.1 Khái niệm vpn 1 1.2 Các mode kết nối cơ bản .2 1.2ềl Tranpsort mode 2 1.2.2 Tunnel mode 3 1.2.3 các loại vpn 5 1.2.3.1 Site to site .5 1.2.3.2 Remote access vpn 6 1.2.3.3 IntraneƯ Internal VPN 7 1.2.3.4 Firewall VPN .8 1 ể3 Ưu điểm và Nhươc điểm của VPN .8 1.3.1 Ưu điểm .8 1.3.2 Nhược điểm . 9 1.4 Yêu cầu của một hệ thống VPN .10 1.5 Các thành phần cơ bản của mộ kết nối vpn 11 1.5.1 VPN hardware . 11 1.5.1.1 VPN server .11 1.5.1.2 VPN client 12 1.5.1.3 VPN router, các bộ tập trung và các gateway 14 15.2 VPN software 14 15.2.1 VPN server software .14 1.5.2.2 VPN client software 14 1.5.3 Các ứng dụng và công cụ quản lý VPN .14 1.5.3.1 Cơ sở hạ tầng bảo mật của tổ chức 14 1.5.3.2 Firewalls 15 1.5.3.3 Net work a ddr ess tr anslation (NAT) .15 1.5.3.4 Authentication servers and database 16 1.5.3.5 AAA Architecture 17 1.5.3.6 IPSec protocol 17 Chương 2 : Các giao thức trong VPN 2.1 Cơ bản về kỹ thuật tunneling . 19 2.1.1 kh ái niệm 19 2.1.2 Các qu á tr ình ho ạt đ ộng c ủa Tunnel Technology 20 2.1.2.1 Tunneled packet f ormat 22 2.1 .2.2 Các loại tunnel 23 2.1.2.3 Tunneling protocol .25 2.2 Point point tunneling pr otocol (PPP) .25 2.2.1 Cơ bản về Point to point tunneling protocol (PPP) .26 2.2.2 Quá trình hoạt động của ppp . 26 2.2.3 ppp packet f ormat 27 2.3 Point to point tunneling pr otocol (PPTP) 28 2.3.1 PPTP data encryption and compression 36 2.3.2 Authentication 37 2ề3.3 Access protocol 38 2.3.4 Packet filtering 38 2.4 Layer 2 forwarding (L2F) .38 2.4.1 Gi ới thiệu tổng quát 38 2.4.2 Qu á trình xử lý L2F 39 2.4.3 L2F t unneling .41 2.4.4 L2F secu rity 41 2.4.4.1 L2F data encryption 41 2.4.4.2 L2F data authentication .42 2.4.4.3 L2F Pros and Cons . 43 2.5 Layer 2 Tunneling Protocol (L2TP) 44 2.5.1 Gi ới thiệu tổng quát 44 2.5.2 Các thành phần L2TP .44 2.5.2.1 Network Access Server (NAS) .45 2.5.2.2 L2TP Access Concentrator (LAC) 45 2.5.2.3 L2TP Network Server (LNS) 45 2.5.3 L2TP processes .46 2.5.4 L2TP data tunneling .47 2.5.5 L2TP tunnel mode 49 2.5.6 L2TP connection control 53 Chương 3: IPSEC 3.1 Khái niệm 56 3.2 IPSec Security Associations .57 3.3 IPSec Security Protocols .58 3.4 Các chế độ IPSec 59 3.4.1 Transport Mode 60 3.4.1.1 Transport mode .60 3.4.1.2 ESP Transport mode .60 3.4.2 Tun nel Mode .61 3.5 Internet Key Exchange 62 3.5.1 IKE Phases 62 3.5.1.1 Giai đoạn I của IKE 62 3.5.1.2 Giai đoạn II của IKE .63 3.5.2 I KE Modes 63 3.5.2.1 Main Mode 64 3.5.2.2 Aggressive Mode 64 3.5.2.3 Quick Mode .65 3.5.2.4 New Group Mode 66 3.6 Các thuật toán mã hoá .67 3.6.1 Mã ho á cổ điển .67 3.6.2 Mã ho á đối xứng .68 3.6.3 Mã ho á bất đối xứng .70 3.6.4 H ệ thống mã hoá khoá lai (Hybrid Cryptosystems) .71 Chuơng 4: Thiết lập mô hình mạng VPN

pdf112 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2924 | Lượt tải: 5download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Thiết lập mô hình mạng VPN dùng giao thức IPSEC, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfThiết lập mô hình mạng VPN dùng giao thức IPSEC.pdf