Thực tiễn ký kết và thực hiện hợp đồng giao nhận vận chuyển hàng hoá tại công ty kho vận và dịch vụ thương mại - Vinatraco

Thực tiễn ký kết và thực hiện hợp đồng giao nhận vận chuyển hàng hoá tại Công ty Kho vận và dịch vụ thương mại - VINATRACO(69 trang) Lời cảm ơn Em xin bày tỏ lòng cảm ơn chân thành tới cô giáo Thuỷ - cô giáo trực tiếp hướng dẫn trong suốt quá trình làm chuyên đề thực tập tốt nghiệp , đã tận tình chỉ bảo , hướng dẫn em hoàn thành chuyên đề thực tập tốt nghiệp này . Em xin chân thành cảm ơn các thầy cô giáo ở trong Khoa , các anh chị ở Công ty Kho vận và dịch vụ Thương mại (Vinatranco )- Bộ Thương mại đã đóng góp cho em những ý kiến quý báu và tạo điều kiện thuận lợi cho em trong suốt quá trình làm chuyên đề thực tập tốt nghiệp. Tôi xin chân thành cảm ơn các bạn sinh viên – những người đã động viên góp ý với tôi về chuyên đề thực tập này. Mục lục Lời nói đầu Chương I Cơ sở lý luận về hợp đồng giao nhận vận chuyển hàng hoá I_Giạo nhận và vai trò của giao nhận hàng hoá trong kinh doanh thương mại . 1. Khái niệm chung về giao nhận và người giao nhận ( freight forwarding ) 2. Vai trò của hoạt động giao nhận hàng hoá II_Chế độ pháp lý về hợp đồng giao nhận vận chuyển 1. Khái niệm và đặc điểm 2. Quyền và nghĩa vụ của các bên 3. Phân loại 4. Luật điều chỉnh III_Chế độ ký kết và thực hiện Hợp đồng giao nhận vận chuyển hàng hoá 1Cạc nguyên tắc ký kết 2Trịnh tự và thủ tục ký kết 3. Nội dung của hợp đồng 4. Các nguyên tắc thực hiện Chương II Thực tiễn ký kết và thực hiện Hợp đồng giao nhận vận chuyển hàng hoá tại Vinatranco I_ Khái quát về Công ty Vinatranco 1. Quá trình hình thành và phát triển 2. Chức năng và nhiệm vụ của Công ty 3. Cơ cấu tổ chức và bộ máy II_Thực tiễn ký kết và thực hiện hợp đồng tại Công ty. 1. Thực tiễn ký kết 2. Thực tiễn thực hiện hợp đồng III_Trạch nhiệm pháp lý do vi phạm hợp đồng IV_Đạnh giá quá trình ký kết và thực hiện Hợp đồng giao nhận vận chuyển hàng hoá tại Công ty. 1. Những ưu nhược điểm của hợp đồng giao nhận 2. Đánh giá quá trình ký kết và thực hiện Hợp đồng giao nhận vận chuyển hàng hoá tại Công ty. Chương III. Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện Hợp đồng giao nhận vận chuyển hàng hoá I_Nhựng thuận lợi khó khăn và nguyên nhân của các tồn tại khó khăn II_Môt. số kiến nghị nhằm góp phần hoàn thiện việc ký kết và thực hiện hợp đồng . 1. Hoàn thiện chế độ pháp lý về hợp đồng kinh tế 2. Nâng cao trình độ nghiệp vụ cho cán bộ công nhân viên tại Công ty. 3. Những kiến nghị khác Lời nói đầu Giao nhận vận chuyển hàng hoá là một trong những ngành dịch vụ Thương mại gắn liền và liên quan mật thiết với hoạt động kinh doanh trong nước và Quốc tế cũng như hoạt động vận tải nói chung. Là một loại hình kinh doanh dịch vụ Thương mại không cần đầu tư nhiều vốn nhưng lợi nhuận tương đối ổn định nếu chúng ta biết tổ chức điều hành tốt trên cơ sở tận dụng cơ sở hạ tầng sẵn có. Kể từ năm 1990 trở lại đây dịch vụ này đã phát triển mạnh cả về chiều sâu cũng như phạm vi thị trường trong và ngoài nước. Hiện nay cả nước đã có gần 400 công ty kinh doanh dịch vụ này trong đó khoảng 20 công ty liên doanh và hàng trăm công ty TNHH , chưa kể nhiều hãng giao nhận nước ngoài hoạt động tại nước ta thông qua các đại lý hình thức. Việc phát triển kinh doanh dịch vụ giao nhận vận chuyển hàng hoá đã mang lại những hiệu quả kinh tế thiết thực . Mặc dù dịch vụ này mới xuất hiện ở Việt Nam vài chục năm gần đây nhưng nó đã có những bước phát triển đáng khích lệ từng bước theo kịp các nước trong khu vực và Thế giới . Tiền thân là Tổng công ty kho vận và dịch vụ Thương mại sau này được thành lập lại theo đăng ký thành lập DNNN số 109 TMTCCB/ ngày 222/1995/, Công ty kho vận và dịch vụ Thương mại Vinatranco - trực thuộc Bộ Thương mại - là một trong những thành viên Hiệp hội giao nhận Việt Nam , đã làm tròn nghĩa vụ đối với Nhà nước trong nhiều năm qua. Trong sự chuyển đổi cơ chế hoạt động giao nhận vận chuyển hàng hoá cần phải hoàn thiện và phát triển hơn nữa nhằm đưa ngành giao nhận vận chuyển bước sang một bước mới vững chắc hơn và toàn diện hơn. Qua thời gian thực tập tại Công ty Kho vận và dịch vụ Thương mại và trên cơ sở những kiến thức được trang bị trong quá trình học tập rèn luyện ở trường , đặc biệt sự giúp đỡ nhiệt tình của cô giáo , em đã chọn đề tài ” Thực tiễn ký kết và thực hiện hợp đồng giao nhận vận chuyển hàng hoá tại Công ty Kho vận và dịch vụ thương mại - VINATRACO” làm nội dung cho chuyên đề thực tập của mình. Chương I Cơ sở lý luận về hợp đồng giao nhận vận chuyển hàng hoá I. _Giao nhận và vai trò của giao nhận hàng hoá trong kinh doanh thương mại 1. Khái niệm chung về giao nhận và người giao nhận ( freight forwarding ). Sau khi hợp đồng mua bán được ký kết, người bán thực hiện việc giao hàng tức là hàng hoá được vận chuyển từ người bán sang người mua. Để cho quá trình vận chuyển đó bắt đầu được tức là hàng hoá đến tay người mua cần phải thực hiện hàng loạt các công việc khác có liên quan như: bao bì đóng goi,lứu kho,đưa hàng ra cảng, làm các thủ tục gửi hàng, xếp hàng lên tàu, vận tải hàng hoá đến đich,dớ hàng ra khỏi tàu và giao cho người nhận hang ` Những công việc đó được gọi là giao nhận vận tải hàng hoá hay còn gọi tắt là giao nhận. Theo quy tắc mẫu của Liên đoàn các hiệp hội giao nhận quốc te(^' FIATA) về dịch vụ giao nhận, dịch vụ giao nhận được định nghĩa như là bất kỳ loại dịch vụ nào liên quan đến vận chuyển, gom hàng , lưu kho, bốc xếp, đóng gói hay phân phối hàng hoá cũng như các dịch vutự vấn hay có liên quan đến cá dịch vụ trên kể cả các vấn đề hải quan tài chính mua bảo hiểm, thanh toán thu thập chứng từ liên quan đến hàng hoá. Theo điều 163- Luật thương mại Việt nam, dịch vụ giao nhận hàng hoá là hành vi thương mại theo đó người làm dịch vụ giao nhận hàng hoá từ người gửi tổ chức vận chuyển lưu kho lưu bãi làm các thủ tục giấy tờ và các địch vụ khác có liên quan để giao nhận theo sự uỷ thác của chủ hàng, của bgười vận tải hoặc của người làm dịch vugiạo nhận khạcMúc tiêu của giao nhận hàng hoá là hoàn thành đúng yêu cầu của khách hàng và thực hiện hiệu quả cao nhất lâu dài và vững bền. Nói một cách ngắn gọn, giao nhận hàng hoá là tập hợp những nghiệp vụ thủ tục có liên quan đến quá trình vần tải nhằm thực hiện việc di chuyển hàng hoá từ nơi gửi hằng người gửi hàng ) đến nơi nhận hàng ( người nhận hàng ). Doanh nghiệp giao nhận là doanh nghiệp kinh doanh các loại dịch vụ giao nhận hàng hoá trong Xã hội, bao gồm hai loại : - Doanh nghiệp giao nhận vận tải hàng hoá trong nước khi các hoạt động của doanh nghiệp chtr diễn ra trên và trong phạm vi lãnh thổ đất nước. - Doanh nghiệp giao nhận vận tải hàng hoá Quốc tế khi các hoạt động của doanh nghiệp có những phần việc diễn ra ngoài lãnh thổ đất nước. Sản phẩm của doanh nghiệp giao nhận chính là các dịch vụ trong giao nhận ( dịch vụ giao nhận hàng hoá ) mà doang nghiệp giao nhận đóng vai trò người giao nhận ( Fowarder , Freight forwarder , Forwarding agert). Người giao nhận có thể làm các dịch vụ một cáh trực tiếp hoặc thông qua đại lý hoặc thuê dịch vụ của người thứ ba khác. Dịch vụ giao nhận hàng hoá bao gồm 4 loại thông dụng trên Thế giới hiện nay là:

doc69 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2457 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Thực tiễn ký kết và thực hiện hợp đồng giao nhận vận chuyển hàng hoá tại công ty kho vận và dịch vụ thương mại - Vinatraco, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
an ®ã , do t×nh h×nh kinh tÕ X· héi cã nhiÒu thay ®æi ,Bé néi th­¬ng nhËn thÊy cÇn ph¶i s¸t nhËp hai c«ng ty kho vËn I vµ II ®Ó thµnh lËp Tæng C«ng ty kho vËn .Tæng c«ng ty tån t¹i tõ n¨m 1985 ®Õn 1995 theo quyÕt ®Þnh thµnh lËp sè 212 NTQ§ I ra ngµy 11/11/1985. §©y lµ giai ®o¹n ph¸t triÓn m¹nh mÏ cña c«ng ty kÓ tõ khi b¾t ®Çu thµnh lËp. C«ng ty ®­îc chÝnh thøc thµnh lËp tõ n¨m 1995 vµ lÊy tªn lµ c«ng ty kho vËn vµ dÞnh vô th­¬ng m¹i víi tªn giao dÞch lµ VINATRANCO. Lµ mét doanh nghiÖp Nhµ n­íc thuéc Bé Th­¬ng m¹i , ra ®êi theo quyÕt dÞnh sè 109 TM/ TCCB ban hµnh ngµy 22 th¸nh 2 n¨m 1995. TÝnh ®Õn nayC«ng ty ®· tån t¹i ®­îc 7 n¨m víi nhiÒu ®æi míi vµ thµnh c«ng trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh . Víi sè vèn kinh doanh 5.344.000.000 ®ång ban ®Çu ,sau 7 n¨m ho¹t ®éng sè vèn trªn ®· lªn tíi 8.549.370.836 ®ång , nh­ vËy t¨ng 3.205.370.836 ®ång . 2. Chøc n¨ng vµ nhiÖm vô cña C«ng ty VINATRANCO Nãi mét c¸ch chung nhÊt C«ng ty lµ mét doanh nghiÖp Nhµ n­íc tiÕn hµnh s¶n xuÊt kinh doanh vµ hîp t¸c ®Çu t­ víi c¸c tæ chøc kinh tÕ trong vµ ngoµi n­íc. C¸c b¹n hµng trong n­íc bao gåm : H¬n 500 ®¹i lý b¸n hµng ë Hµ néi vµ c¸c tØnh ë phÝa B¾c. NhiÒu kh¸ch hµng lµ c¸c xÝ nghiÖp liªn doanh,c«ng ty liªn doanh nh­ : Thuû ®iÖn Hoµ B×nh, g¹ch Th¹ch Bµn,.... GÇn 20 h·ng taxi. C¸c nhµ m¸y l¾p r¸p chÕ t¹o « t« nh­ : VMC, FOR ,MECEDEC. C¸c b¹n hµng n­íc ngoµi bao gåm : C«ng ty Jimbrother’s §µi Loan. C«ng ty ESSO Singapor. C«ng ty Nomura NhËt B¶n. Vµ nhiÒu c¸c c«ng ty giao nhËn v©n t¶i ë c¸c khu vùc Ch©u ¸ ,Ch©u ¢u. Nãi riªng vÒ chøc n¨ng kinh doanh C«ng ty kho vËn vµ dÞch vô Th­¬ng m¹i ®­îc phÐp tiÕn hµnh nh÷ng ho¹t ®éng sau : + S¶n xuÊt gia c«ng giÇy xuÊt khÈu, s¶n xuÊt gia c«ng bao b× hµng ho¸, s¶n xuÊt gia c«ng hµng may mÆc. C«ng ty kho vËn vµ dÞch vô Th­¬ng m¹i thµnh lËp xÝ nghiÖp giµy §«ng Anh ®Ó thùc hiÖn chøc n¨ng kinh doanh nµy. XÝ nghiÖp ®­îc phÐp tù chñ kinh doanh vµ tù chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ ho¹t ®éng cña m×nh ®èi víi C«ng ty. + Kinh doanh hµng ho¸. C¸c mÆt hµng chÝnh mµ C«ng ty kho vËn vµ dÞch vô th­¬ng m¹i kinh doanh gåm cã : dÇu nhên ESSO ,x¨m lèp «t«, s¾t thÐp ph­¬ng tiÖn vËn t¶i,vËt t­,l­¬ng thùc ,hµng ho¸ b¸n lÎ cïng mét sè hµng ho¸ kh¸c. + Kinh doanh dÞch vô . C«ng ty kho vËn vµ dÞch vô th­¬ng m¹i chñ yÕu kinh doanh c¸c dÞch vô vÒ vËn t¶i .Cô thÓ lµ : kinh doanh vËn t¶i trùc tiÕp, vËn t¶i thuª ngoµi,lµm dÞch vô giao nhËn vËn chuyÓn,lµm ®¹i lý vËn t¶i Quèc tÕ. Ngoµi ra, do c¬ së kho b·i cña C«ng ty kh¸ thuËn tiÖn cho ho¹t ®éng cho thuª nªn kinh doanh kho b·i ,thuª nhµ ,thuª v¨n phßng trë thµnh mét bé phËn kinh doanh dÞch vô ®ãng gãp tû lÖ doanh sè t­¬ng ®èi lín .Trªn thùc tÕ , C«ng ty kho vËn vµ dÞch vô th­¬ng m¹i cßn ®­îc phÐp thùc hiÖn uû th¸c xuÊt nhËp khÈu . Chøc n¨ng kinh doanh nµy tuy kh«ng ph¶i lµ ho¹t ®éng cã tÝnh th­êng xuyªn ,liªn tôc song còng ®em l¹i hiÖu qu¶ kinh tÕ chung cña toµn C«ng ty . Míi ®©y cßn cã thªm dÞch vô kinh doanh hµng chuyÓn khÈu ,hµng qu¸ c¶nh,hµng triÓn l·m. Tõ c¸c chøc n¨ng kinh doanh kÓ trªn C«ng ty tù triÓn khai thµnh mét sè nhiÖm vô cô thÓ sau : + Thùc hiÖn chÕ ®é ho¹ch to¸n ®éc lËp tù chñ vÒ tµi chÝnh. + X©y dùng vµ tæ chøc thùc hiÖn cã hiÖu qu¶ c¸c kÕ ho¹ch cña C«ng ty. + Qu¶n lý vµ sö dông vèn kinh doanh ®óng chÕ ®é chÝnh s¸ch hiÖn hµnh cña Nhµ n­íc ,b¶o toµn vµ ph¸t triÓn vèn ®­îc giao. + ChÊp hµnh ®Çy ®ñ c¸c chÕ ®é,chÝnh s¸ch ph¸p luËt cña Nhµ n­íc vµ quy ®Þnh cña Bé Th­¬ng m¹i . + Thùc hiÖn ®Çy ®ñ c¸c cam kÕt trong hîp ®ång ®· ký kÕt víi kh¸ch hµng trong viÖc gi÷ hµng ho¸,giao nhËn vµ vËn chuyÓn hµng ho¸ ,c¸c hîp ®ång liªn doanh ,liªn kÕt ,hîp ®ång mua b¸n vËt t­ hµng ho¸ . + Qu¶n lý toµn diÖn ®éi ngò c«ng nh©n viªn chøc ,thùc hiÖn ch¨m lo ®êi sèng vËt chÊt tinh thÇn vµ kh«ng ngõng n©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n nghÒ nghiÖp cho c¸n bé c«ng nh©n viªn. + Lµm tèt c«ng t¸c b¶o vÖ ,an toµn lao ®éng ,trËn tù X· héi,b¶o vÖ m«i tr­êng ,b¶o vÖ tµi s¶n X· héi chñ nghÜa,b¶o vÖ an ninh quèc phßng. 3. C¬ cÊu tæ chøc vµ Bé m¸y qu¶n lý cña C«ng ty. Lµ mét C«ng ty Nhµ n­íc ®­îc thµnh lËp vµ ho¹t ®éng trªn c¬ së liªn kÕt nhiÒu ®¬n vÞ thµnh viªn cã quan hÖ g¾n bã víi nhau trong kinh doanh vµ s¶n xuÊt ,nh»m t¨ng c­êng kh¶ n¨ng kinh doanh cña c¸c thµnh viªn vµ thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô chiÕn l­îc ph¸t triÓn kinh tÕ X· héi trong tõng thêi kú . C«ng ty lµ mét doanh nghiÖp Nhµ n­íc víi t­ c¸ch ph¸p nh©n trong kinh doanh,bao gåm c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn tiÕn hµnh h¹ch to¸n ®éc lËp. Trô së chÝnh cña C«ng ty ®­îc ®ãng t¹i 473 Minh Khai- Hai Bµ Tr­ng - thµnh phè Hµ néi. Lµ mét doanh nghiÖp Nhµ n­íc kh«ng cã Héi ®ång qu¶n trÞ do vËy Bé m¸y tæ chøc qu¶n lý cña c«ng ty ®­îc thµnh lËp nh­ sau : - §øng ®Çu C«ng ty lµ Gi¸m ®èc c«ng ty do Bé tr­ëng Bé Th­¬ng m¹i bæ nhiÖm hoÆc miÔn nhiÖm ,khen th­ëng kû luËt. Gi¸m ®èc lµ ®¹i diÖn ph¸p nh©n cña c«ng ty vµ chÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc cÊp trªn chñ qu¶n vµ ph¸p luËt vÒ ®iÒu hµnh ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp. Gi¸m ®èc cã quyÒn dÞnh ,®iÒu hµnh cao nhÊt trong c«ng ty. Gi¸m ®èc ®­îc tÝnh l­¬ng c¬ b¶n theo ng¹ch bËc cña viªn chøc nhµ n­íc vµ h­ëng l­¬ng th­ëng theo chÕ ®é ph©n phèi tiÒn l­¬ng, tiÒn th­ëng trong doanh nghiÖp do ChÝnh Phñ quy ®Þnh g¾n liÒn víi hiÖu qu¶ kinh doanh s¶n xuÊt cña doanh nghiÖp. NhiÖm vô quyÒn h¹n cña gi¸m ®èc ®­îc quy ®Þnh t¹i ®iÒu 40 Ph¸p lÖnh hîp ®ång kinh tÕ. - Hç trî cho gi¸m ®èc trong c«ng t¸c ®iÒu hµnh cã mét sè phã gi¸m ®èc.C¸c phã gi¸m ®èc do gi¸m ®èc lùa chän , ®Ò nghÞ Bé Th­¬ng M¹i xem xÐt bæ nhiÖm hoÆc miÔn nhiÖm. Mçi phã gi¸m ®èc ®­îc ph©n c«ng phô tr¸ch mét sè lÜnh vùc c«ng t¸c hoÆc ®­îc uû quyÒn gi¶i quyÕt mét sè c«ng viÖc cô thÓ vµ ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc gi¸m ®èc vÒ kÕt qu¶ thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô ®­îc giao. - KÕ to¸n tr­ëng c«ng ty gióp gi¸m ®èc chØ ®¹o , tæ chøc , thùc hiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n, thèng kª cña c«ng ty theo ph¸p lÖnh kÕ to¸n thèng kª cña nhµ n­íc ban hµnh. - V¨n phßng ,c¸c phßng chuyªn m«n, nghiÖp vô cña c«ng ty cã chøc n¨ng tham m­u, gióp viÖc ban gi¸m ®èc trong viÖc qu¶n lý, ®iÒu hµnh c«ng viÖc thuéc lÜnh vùc cña tõng phßng tõng ban phô tr¸ch. _ TËp thÓ ng­êi lao ®éng trong c«ng ty bao gåm c¶ ®éi ngò c¸n bé qu¶n lý vµ c«ng nh©n s¶n xuÊt lµ 2900 ng­êi thµnh lËp ra Ban chÊp hµnh c«ng ®oµn lµ h×nh thøc ®Ó cho ng­êi lao ®éng tham gia qu¶n lý doanh nghiÖp. Bé m¸y tæ chøc qu¶n lý cña C«ng ty gåm cã 5 phßng riªng biÖt, ®­îc ®Æt t¹i v¨n phßng C«ng ty . §ã lµ: -Phßng Tæ chøc c¸n bé -Phßng KÕ to¸n tµi chÝnh -Phßng Hµnh chÝnh -Phßng Kinh doanh I -Phßng Kinh doanh II Bé m¸y tæ chøc s¶n xuÊt kinh doanh gåm c¸c chi nh¸nh, xÝ nghiÖp , cöa hµng nh­ sau: V¨n phßng c«ng ty Chi nh¸nh kho vËn vµ dÞch vô Th­¬ng m¹i H¶i Phßng (VINATRANCO H¶i Phßng- 16 TrÇn kh¸nh D­ ,Thµnh phè HP) Chi nh¸nh kho vËn vµ dÞch vô Th­¬ng m¹i §«ng Anh( khèi 4 thÞ trÊn §«ng Anh Thµnh phè HN) XÝ nghiÖp vËn t¶i Th­¬ng m¹i Hµ Néi ( ngâ H¶i Ch©u –Minh Khai-HN) XÝ nghiÖp gia c«ng giµy xuÊt khÈu §«ng Anh(khèi 4 thÞ trÊn §«ng Anh Thµnh phè HN) Chi nh¸nh kho vËn vµ dÞch vô Th­¬ng m¹i Thµnh phè Hå ChÝ Minh ( 25/74 NguyÔn BØnh Khiªm, quËn 1 Thµnh phè HCM ) Cöa hµng dÞch vô vËn t¶iTh­¬ng m¹i Hµ Néi ( 473 Minh Khai – Hµ Néi) C¬ cÊu tæ chøc cña C«ng ty Kho vËn vµ DÞch vô Th­¬ng m¹i ®­îc s¬ ®å ho¸ nh­ sau: ( S¬ ®å trang bªn. ) V¨n Phßng C«ng ty S¬ §å Bé m¸y Tæ Chøc kinh doanh C«ng Ty Kho vËn vµ DÞch vô Th­¬ng m¹i Gi¸m §èc Phã G§ Tæng hîp Phã G§ Kinh Doanh Phßng Hµnh ChÝnh Phßng KÕ To¸n XÝ NghiÖp GiÇy Phßng Tæ Chøc Chi Nh¸nh §«ng Anh XÝ NghiÖp VËn t¶i Cöa hµng Hµ Néi Chi Nh¸nh H¶i Phßng Phßng Kinh Doanh 2 Chi Nh¸nh Sµi Gßn Phßng Kinh Doanh 1 II. Thùc tiÔn ký kÕt vµ thùc hiÖn hîp ®ång t¹i C«ng ty VINATRANCO. §Ó n¾m ®­îc t×nh h×nh th­c tiÔn ký kÕt vµ thùc hiÖn hîp ®ång giao nhËn vËn chuyÓn hµng ho¸ t¹i VINATRANCO , chóng ta nghiªn cøu hîp ®ång sau , ®ã lµ Hîp ®ång giao nhËn vËn chuyÓn hµng ho¸ gi÷a C«ng ty TNHH Phó Thµnh (bªn thuª dÞch vô) vµ C«ng ty VINATRANCO (bªn lµm dÞch vô giao nhËn vËn chuyÓn hµng ho¸ ). Céng hßa X· héi chñ nghÜa ViÖt nam §éc lËp- tù do- h¹nh phóc. Hîp ®ång giao nhËn vËn chuyÓn. Sè: -C¨n cø vµo Ph¸p lÖnh Hîp ®ång kinh tÕ ban hµnh ngµy 25-9-1989 -C¨n cø vµo nghÞ ®Þnh sè 17-H§BT ban hµnh ngµy 16-1-1990 h­íng dÉn thi hµnh viÖc thùc hiÖn hîp ®ång kinh tÕ. -C¨n cø vµo nhu cÇu cña C«ng ty TNHH Phó Thµnh vµ kh¶ n¨ng cña C«ng ty kho vËn vµ dÞch vô Th­¬ng m¹i VINATRANCO , hai bªn ký kÕt hîp ®ång víi c¸c ®iÒu kho¶n sau : H«m nay ngµy 1-1-2000 chóng t«i gåm cã : Mét bªn lµ : C«ng ty TNHH phó Thµnh §Þa chØ : 4-5IF Thµnh C«ng- L¸ng H¹- Hµ Néi. §iÖn tho¹i : 04.5142343 ; Fax : 04.5142388 Gäi t¾t lµ bªn A. Mét bªn lµ : C«ng ty Kho vËn vµ dÞch vô Th­¬ng m¹i. §Þa chØ : 473 Minh Khai-Hai Bµ Tr­ng- Hµ Néi. §iÖn tho¹i : (84.4)8624876-6360983 ; Fax : (84.4) 9621214 Gäi t¾t lµ bªn B. Hai bªn ®· thèng nhÊt ký kÕt víi nhau nh÷ng ®iÒu kho¶n sau: §iÒu 1: §èi t­îng cña hîp ®ång. Bªn B nhËn lµm dÞch vô giao nhËn vËn chuyÓn cho bªn A , tiÕn hµnh c¸c thñ tôc nhËn hµng vµ lµm thñ tôc H¶i quan c¸c l« hµng ®­îc vËn chuyÓn tõ c¶ng H¶i Phßng vÒ ®Õn kho cña bªn A t¹i Hµ Néi. §iÒu 2 : Gi¸ c¶. Gi¸ cña dÞch vô ghi t¹i ®iÒu 1 nh­ sau : 1 Container 20 ¢ : 2.080.000 ® 1 Container 40 ¢ : 2.600.000 ® 1 Container 20 ¢ l¹nh : 2.750.000 ® 1 Container 40 ¢ l¹nh : 3.000.000 ® Gi¸ trªn kh«ng bao gåm : + PhÝ l­u kho b·i , phÝ gi¸m ®Þnh , kiÓm ®Þnh , thuÕ nhËp khÈu, thuÕ VAT (nÕu cã). + PhÝ bèc xÕp hµng t¹i kho cña bªn A. + PhÝ ®¹i lý , lÖ phÝ chøng tõ , phÝ CFR (®èi víi c¸c l« hµng lÎ). §iÒu 3 : Thanh to¸n. Bªn A thanh to¸n toµn bé chi phÝ dÞch vô theo ®¬n gi¸ ghi t¹i ®iÒu 2 vµ c¸c chi phÝ kh¸c ph¸t sinh nÕu cã (c¸c chi phÝ ph¸t sinh nµy ph¶i hîp lý hîp lÖ vµ thuéc tr¸h nhiÖm cña bªn A). ViÖc thanh to¸n ®­îc tiÕn hµnh vµo ngµy 10 hµng th¸ng , khi bªn A nhËn ®­îc chøng tõ hîp lÖ cña bªn B (chøng tõ cho l« hµng ®­îc giao trong th¸ng) . §iÒu 4 : Tr¸ch nhiÖm cña c¸c bªn . 1_ Tr¸ch nhiÖm cña bªn A 1.1_ Cung cÊp ®Çy ®ñ c¸c chøng tõ hîp lÖ ®Ó nhËn hµng bao gåm : + GiÊy uû quyÒn cña C«ng ty cho C«ng ty kho vËn vµ dÞch vô Th­¬ng m¹i 3 b¶n gèc. + GiÊy chøng nhËn xuÊt xø hµng hãa ( 01 b¶n gèc , 02 b¶n sao) + Tê khai H¶i quan (03 b¶n gèc , 01 b¶n sao) + Hîp ®ång ngo¹i hoÆc (t­¬ng ®­¬ng hîp ®ång) + Ho¸ ®¬n th­¬ng m¹i (01 b¶n gèc ,02 b¶n sao) + PhiÕu ®ãng gãi (01 b¶n gèc , 02 b¶n sao) + VËn ®¬n vËn chuyÓn hµng ho¸ (01 b¶n gèc , 02 b¶n sao) + GiÊy phÐp nhËp khÈu cña c¸c cÊp cã thÈm quyÒn (nÕu cÇn) 1 b¶n gèc , 1 b¶n sao. 1.2_ Bªn A cã tr¸ch nhiÖm chuÈn bÞ kho b·i, ng­êi vµ ph­¬ng tiÖn bèc xÕp t¹i nhµ m¸y . Hµng hãa ph¶i ®­îc gi¶i phãng tèi ®a trong vßng 24 giê kÓ tõ khi xe chë hµng cã mÆt t¹i kho bªn A. NÕu bªn A kh«ng s½ sµng tiÕp nhËn th× mäi tæn thÊt vµ chi phÝ ph¸t sinh ®Òu do bªn A chÞu. 2_ Tr¸ch nhiÖm cña bªn B 2.1_ Trong vßng 02 ngµy lµm viÖc kÓ tõ ngµy nhËn ®Çy ®ñ bé chøng tõ hå s¬ hoµn chØnh , hîp lÖ vÒ hµng ho¸ tõ bªn A. Bªn B chÞu tr¸ch nhiÖm hoµn toµn mäi thñ tôc H¶i quan , vËn chuyÓn hµng ho¸ ®ãng trong Container 20¢ hoÆc 40¢ tõ H¶i Phßng vÒ kho bªn A vµ tr¶ vá vÒ H¶i Phßng , thanh to¸n c­íc phÝ n©ng h¹ vá container. NÕu qu¸ thêi h¹n trªn th× mäi viÖc ph¸t sinh l­u kho , b·i sÏ do bªn B chÞu. 2.2_ Bªn B ®¶m b¶o hµng ho¸ bµn giao l¹i cho bªn A cßn nguyªn nh­ khi nhËn tõ c¶ng vµ ®· kiÓm tra phï hîp víi tµi liÖu vËn chuyÓn hµng ho¸. Trong tr­êng hîp hµng ho¸ bÞ tæn thÊt trong qu¸ tr×nh vËn chuyÓn ®­êng biÓn th× bªn B sÏ mêi c¬ quan gi¸m ®Þnh vµ lËp biªn b¶n x¸c nhËn t×nh tr¹ng hµng ho¸. 2.3_ Trong tr­êng hîp hµng ho¸ bÞ mÊt m¸t h­ háng , thiÕu hôt do lçi cña bªn B th× bªn B cã tr¸ch nhiÖm båi th­êng toµn bé thiÖ h¹i vÒ hµng ho¸ theo gi¸ trÞ cña hµng ho¸ ghi trong hîp ®ång nhËp khÈu trõ tr­êng hîp bÊt kh¶ kh¸ng. 2.4_ Bªn B cã tr¸ch nhiÖm th«ng b¸o cho bªn A biÕt tr­íc 01 ngµy vÒ thêi gian hµng vÒ kho cña bªn A. §iÒu 5 : Nh÷ng quy ®Þnh chung Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn hîp ®ång , nÕu mét trong hai bªn ®¬n ph­¬ng chÊm døt hîp ®ång th× ph¶i chÞu 100% c¸c chi phÝ ph¸t sinh , g©y thiÖt h¹i cho phÝa ®èi t¸c trong vi ph¹m hîp ®ång. NÕu cã nh÷ng thay ®æi liªn quan ®Õn hîp ®ång nµy , hai bªn sÏ cïng nhau bµn b¹c gi¶i quyÕt vµ nh÷ng thay ®æi ®ã chØ cã gi¸ trÞ khi c¶ hai bªn cïng nhÊt trÝ. Hai bªn cam kÕt sÏ thùc hiÖn ®óng ®Çy ®ñ c¸c ®iÒu kho¶n ®· tho¶ thuËn trong hîp ®ång nµy trªn c¬ së hai bªn cïng hîp t¸c. NÕu cã thay ®æi, khã kh¨n hoÆc ph¸t sinh , hai bªn ph¶i kÞp thêi th«ng b¸o cho nhau t×m biÖn ph¸p ®Ó cïng gi¶i quyÕt. Trong tr­êng hîp cã tranh chÊp ph¸t sinh mµ hai bªn kh«ng thèng nhÊt ®­îc th× sÏ ®­îc gi¶i quyÕt t¹i Trung t©m Träng tµi Quèc tÕ ViÖt Nam bªn c¹nh phßng th­¬ng m¹i vµ C«ng nghiÖp ViÖt Nam theo quy t½c tè tông träng tµi trong n­íc cña Trubg t©m träng tµi Quèc tÕ ViÖt Nam. Mäi chi phÝ liªn quan do bªn thua chÞu . Hîp ®ång nµy cã hiÖu lùc kÓ tõ ngµy ký cho ®Õn ngµy 31-12-2000. Hµ néi , ngµy 1 th¸ng 1 n¨m 2000. §¹i diÖn bªn A §¹i diÖn bªn B Gi¸m §èc Phã Gi¸m §èc NguyÔn V¨n Chøc NguyÔn ThÞ Kh­¬ng Thùc tiÔn ký kÕt hîp ®ång giao nhËn vËn chuyÓn hµng ho¸ Theo hîp ®ång giao nhËn vËn chuyÓn hµng ho¸ trªn cña C«ng ty kho vËn vµ dÞch vô th­¬ng m¹i th× chung ta thÊy c¶ hai bªn ®Òu tu©n thñ ®Çy ®ñ c¸c nguyªn t¾c ký kÕt ( ®ã lµ nguyªn t¾c tù nguyÖn , nguyªn t¾c cïng cã lîi, nguyªn t¾c b×nh ®¼ng vÌ quyÒn lîi vµ nghÜa vô, nguyªn t¾c chÞu tr¸ch nhiÖm tµi s¶n vµ kh«ng tr¸i ph¸p luËt v× c¶ hai C«ng ty trªn ký kÕt hîp ®ång giao nhËn vËn chuyÓn hµng ho¸ lµ do sù tho¶ thuËn, kh«ng v× lîi Ých cña riªng ai vµ kh«ng tr¸i ph¸p luËt) vµ néi dung ký kÕt. Riªng néi dung ký kÕt th× thùc tÕ mét sè ®iÒu kh¸c néi dung ký kÕt cña hîp ®ång giao nhËn vËn chuyÓn hµng ho¸ chung nh­ sau: _ §iÒu kho¶n vÒ ®èi t­îng hµng hãa Hîp ®ång giao nhËn vËn chuyÓn hµng ho¸ trªn lµ hîp ®ång dµi h¹n thêi gian hîp ®ång kÐo dµi gÇn mét n¨m vµ ®èi t­îng cña hîp ®ång còng lµ nhiÒu mÆt hµng do vËy ®iÒu kho¶n ®èi t­îng vÒ hµng ho¸ kh«ng thÓ ghi râ trong hîp ®ång giao nhËn vËn chuyÓn hµng ho¸ trªn mµ ph¶i ghi trong nh÷ng hîp ®ång phô kÌm theo nh÷ng bé chøng tõ xuÊt xø hµng ho¸ cña tõng ®ît giao nhËn vËn chuyÓn hµng ho¸ cô thÓ. _§iÒu kho¶n vÒ gi¸ c¶ §©y lµ ®iÒu kho¶n mµ hai bªn ®· tho¶ thuËn mét c¸ch râ rµng®Ó tr¸nh mäi tranh chÊp cã thÓ x¶y ra. Thùc tÕ cho thÊy trong hîp ®ång giao nhËn vËn chuyÓn hµng ho¸ trªn ®iÒu kho¶n nµy ®­îc quy ®Þnh rÊt chung chung v× ë ®©y khèi l­îng hµng ho¸ nhiÒu vµ sè lÇn vËn chuyÓn còng lín. Qua t×m hiÓu t¹i C«ng ty th× sè lÇn vËn chuyÓn giao nhËn hµng ho¸ cña hîp ®ång nµy trung b×nh mçi th¸ng lµ 8-10 lÇn vµ mçi lÇn trung b×nh kho¶ng 4-5 container 20¢ hoÆc 40¢. _§iÒu kho¶n vÒ thanh to¸n Th«ng th­êng c¸c hîp ®ång giao nhËn vËn chuyÓn hµng ho¸ ®­îc ký kÕt t¹i C«ng ty th× ®iÒu kho¶n thanh to¸n ®­îc quy ®Þnh lµ trong vßng hai ngµy kÓ tõ khi C«ng ty hoµn thµnh mäi nghÜa vô theo hîp ®ång. Cßn hîp ®ång giao nhËn vËn chuyÓn hµng ho¸ nµy th× thêi h¹n thanh to¸n ®­îc quy ®Þnh lµ vµo ngµy 10 hµng th¸ng khi bªn A nhËn ®­îc chøng tõ hîp lÖ cña bªn B. _ §iÒu kho¶n tuú nghi §©y lµ mét ®iÒu kho¶n th­êng lÖ mµ nÕu kh«ng cã tho¶ thuËn th× khi cã tranh chÊp x¶y ra th× hai bªn vÉn ph¶i gi¶i quyÕt theo luËt ®Þnh. Nh­ng trong hîp ®ång nµyhai bªn cïng tho¶ thuËn rÊt râ rµng vÒ ®iÒu kho¶n nµy. §©y lµ mét lµm tèt trong viÖc ký kÕt hîp ®ång, nã cã gi¸ trÞ dÉn chiÕu cô thÎ khi cã tranh chÊp x¶y ra, lµ cho thêi gian tranh chÊp ®­îc rót ng¾n h¬n, tiÕt kiÖm thêi gian cho c¶ hai bªn. ViÖc ký kÕt hîp ®ång giao nhËn vËn chuyÓn hµng ho¸ cña C«ng ty kho vËn vµ dÞch vô th­¬ng m¹i VINATRANCO lµ rÊt s¸t víi quy ®Þnh cña ph¸p luËt vµ cã phÇn ®¬n gi¶n ho¸ luËt ®Þnh ®Ó t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c bªn mét c¸ch thuËn lîi nhÊt trong óa tr×nh thùc hiÖn hîp ®ång giao nhËn vËn chuyÓn hµng ho¸ mµ hai bªn ®· ký kÕt. Qua thêi gian t×m hiÓu t¹i C«ng ty , thÊy r»ng do c«ng ty kho vËn vµ dÞch vô Vinatranco lµ mét C«ng ty cã uy tÝn vµ lu«n t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi trong qu¸ tr×nh ký kÕt còng nh­ thùc hiÖn cho bªn ®èi t¸c. V× vËy , viÖc ký kÕt hîp ®ång diÔn ra ®¬n gi¶n , hµng n¨m C«ng ty ®· ký kÕt tõ 30 ®Õn 40 hîp ®ång dµi h¹n vµ hµng tr¨m hîp ®ång ng¾n h¹n. §Æc biÖt nh÷ng n¨m gÇn ®©y sè hîp ®ång mµ C«ng ty ký kÕt ®· t¨ng lªn mét c¸ch ®¸ng kÓ vµ C«ng ty Vinatranco ch­a hÒ ®Ó x¶y ra mét vô tranh chÊp nµo. 2. Tr¸ch nhiÖm ph¸p lý do vi ph¹m hîp ®ång giao nhËn vËn chuyÓn hµng ho¸ Hîp ®ång giao nhËn vËn chuyÓn hµng ho¸ sau khi ký kÕt h×nh thµnh nghÜa vô ph¸p lý víi nhau. V× vËy, mét bªn vi ph¹m hîp ®ång , kh«ng thùc hiÖn ®Çy ®ñ nghÜa vô m×nh ®· cam kÕt th× ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm ph¸p lý . Nh­ vËy tr¸ch nhiÖm ph¸p lý do vi ph¹m hîp ®ång giao nhËn vËn chuyÓn hµng ho¸ lµ hËu qu¶ ph¸p lý bÊt lîi mµ bªn vi ph¹m hîp ®ång ph¶i g¸nh chÞu khi vi ph¹m hîp ®ång ®· cam kÕt. Theo ph¸p lÖnh hîp ®ång kinh tÕ c¸c h×nh thøc tr¸ch nhiÖm bao g«m: Ph¹t vi ph¹m Båi th­êng thiÖt h¹i: NÕu viÖc vi ph¹m hîp ®ång giao nhËn vËn chuyÓn hµng ho¸ dÉn ®Õn thiÖt h¹i cho bªn cïng ký kÕt ngoµi tiÒn ph¹t bªn vi ph¹m cßn ph¶i båi th­êng thiÖt h¹i x¶y ra. Theo §iÒu 39 ph¸p lÖnh hîp ®ång kinh tÕ vµ NghÞ ®Þnh 17 -H§BT ngµy 16-1-1990 tho¶ thuËn vÒ møc tiÒn ph¹t trong hîp ®ång giao nhËn vËn chuyÓn ph¶i phï hîp víi khung h×nh ph¹t lµ tõ 2%-12% gi¸ trÞ phÇn hîp ®ång giao nhËn vËn chuyÓn hµng hãa bÞ vi ph¹m vµ møc tiÒn ph¹t phô thuéc vµo tõng lo¹i vi ph¹m hîp ®ång giao nhËn vËn chuyÓn hµng ho¸ : a. Tr­êng hîp hîp ®ång v« hiÖu toµn bé: Nh÷ng hîp ®ång giao nhËn vËn chuyÓn hµng ho¸ cã mét trong c¸c néi dung sau ®©yth× bÞ coi lµ v« hiÖu toµn bé ngay tõ khi hîp ®ång ®­îc h×nh thµnh: - Néi dung cña hîp ®ång giao nhËn vËn chuyÓn hµng ho¸ ®ã vi ph¹m ®iÒu cÊm cña ph¸p luËt( vËn chuyÓn hµng cÊm…) - Kh«ng ®¶m b¶o t­ c¸ch chñ thÓ cña quan hÖ hîp ®ång, mét trong c¸c bªn ký kÕt hîp ®ång giao nhËn vËn chuyÓn hµng ho¸ kh«ng cã giÊy phÐp kinh doanh theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt ®Ó thùc hiÖn c«ng viÖc ®· tho¶ thuËn trong hîp ®ång. - Ng­êi ký kÕt hîp ®ång giao nhËn vËn chuyÓn hµng ho¸ kh«ng ®óng thÈm quyÒn hoÆc cã hµnh vi lõa ®¶o.Ng­êi ký kÕt hîp ®ång kh«ng ®óng thÈm quyÒn tøc lµ ng­êi ®ã kh«ng ph¶i lµ ®¹i diÖn hîp ph¸p , kh«ng ph¶i lµ ng­êi ®­îc uû quyÒn hoÆc ®­îc ñy quyÒn nh­ng v­ît qu¸ ph¹m vi ñy quyÒn mµ néi dung ký kÕt hîp ®ång n»m toµn bé trong ph¹m vi v­ît qu¸ ñy quyÒn ®ã .Khi ng­êi ký kÕt hîp ®ång cã hµnh vi lõa ®¶o nh­ gi¶ danh, gi¶ m¹o giÊy tê ch÷ ký, con dÊu , th× hîp ®ång ®ã ®­îc coi lµ v« hiÖu toµn bé. §èi víi hîp ®ång bÞ coi lµ v« hiÖu toµn bé , dï c¸c bªn ch­a thùc hiÖn , ®ang thùc hiÖn hoÆc ®· thùc hiÖn xong ®Òu ph¶i xö lý theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. Cô thÓ nh­ sau : + NÕu néi dung c«ng viÖc trong hîp ®ång ch­a thùc hiÖn th× c¸c bªn kh«ng ®ùoc phÐp thùc hiÖn. + NÕu néi dung c«ng viÖc trong hîp ®ång ®· ®­îc thùc hiÖn mét phÇn th× c¸c bªn ph¶i chÊm døt viÖc thùc hiÖn vµ bÞ xö lý tµi s¶n , kÓ c¶ trong tr­êng hîp hîp ®ång ®· thùc hiÖn xong , tøc lµ c¸c bªn cã nghÜa vô hoµn tr¶ cho nhau tÊt c¶ tµi s¶n ®· nhËn ®­îc tõ viÖc thùc hiÖn hîp ®ång. Trong tr­êng kh«ng thÓ hoµn tr¶ ®­îc b»ng hiÖn vËt th× ph¶i tr¶ b»ng tiÒn nÕu tµi s¶n ®ã kh«ng bÞ tÞch thu theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt . Thu nhËp bÊt hîp ph¸p ph¶i nép vµo ng©n s¸ch Nhµ n­íc, thiÖt h¹i ph¸t sinh c¸c bªn ph¶i chÞu. Vi ph¹m vÒ mÆt chÊt l­îng: Ph¹t tõ 3%- 12% gi¸ trÞ phÇn hîp ®ång giao nhËn vËn chuyÓn hµng ho¸ bÞ vi ph¹m vÒ chÊt l­îng , ngoµi ra bªn bÞ vi ph¹m cã quyÒn tõ chèi tiÕp nhËn hay yªu cÇu söa ch÷a hay gi¶m gi¸ ,… Vi ph¹m vÒ thêi h¹n vi ph¹m hîp ®ång : Ph¹t 2% gi¸ trÞ phÇn hîp ®ång bÞ vi ph¹m thêi h¹n thùc hiÖn cho 10 ngµy lÞch ®Çu tiªn , ph¹t thªm tõ 0.5% - 1% cho mçi ®ît 10 ngµy tiÕp theo (kh«ng qua 70 ngµy). Cho ®Õn møc tæng sè c¸c lÇn ph¹t kh«ng qu¸ 8% gi¸ trÞ phÇn hîp ®ång bÞ vi ph¹m ë thêi ®iÓm 10 ngµy lÞch ®Çu tiªn. NÕu hoµn toµn kh«ng thùc hiÖn hîp ®ång th× bÞ ph¹t tíi møc 12% gi¸ trÞ hîp ®ång. Vi ph¹m nghÜa vô tiÕp nhËn hµng ®· hoµn thµnh theo hîp ®ång giao nhËn vËn chuyÓn hµng ho¸ : Ph¹t tõ 4% gi¸ trÞ hîp ®ång ®· hoµn thµnh mµ kh«ng ®­îc tiÕp nhËn cho 10 ngµy lÞch ®Çu tiªn vµ ph¹t thªm 1% cho mçi ®ît 10 ngµy tiÕp theo cho ®Õn khi tæng sè c¸c lÇn ph¹t kh«ng qu¸ 12% gi¸ trÞ phÇn hîp ®ång ®· hoµn thµnh vµ kh«ng ®­îc tiÕp nhËn ë thêi ®iÓm 10 ngµy ®Çu tiªn . Vi ph¹m nghi· vô thanh to¸n : Ph¹t do chËm thanh to¸n b»ng møc l·i suÊt tÝn dông qu¸ h¹n cña Ng©n hµng Nhµ n­íc ViÖt nam tÝnh tõ ngµy hÕt h¹n thanh to¸n b»ng 150% cña l·i suÊt vay b×nh th­êng (víi tr­êng hîp båi th­êng th× tiÒn båi th­êng tÝnh theo l·i suÊt vay Ng©n hµng). Trong luËt Th­¬ng m¹i ViÖt Nam 1997, l¹i cã quy ®Þnh kh¸c nÕu ¸p dông chÕ tµi ph¹t vi ph¹m (kh«ng qu¸ 8% gi¸ trÞ phÇn nghÜa vô bÞ vi ph¹m hîp ®ång) th× kh«ng ¸p dông c¸c chÕ tµi kh¸c n÷a nh­ buéc tiÕp tôc thùc hiÖn hîp ®ång hay huû hîp ®ång (nÕu kh«ng cã tho¶ thuËn kh¸c ). Ngoµi ra , bªn cã quyÒn lîi bÞ vi ph¹m cã quyÒn ®ßi båi th­êng thiÖt h¹i , nÕu kh«ng yªu cÇu bªn vi ph¹m tr¶ mét kho¶n tiÒn ph¹t nhÊt ®Þnh víi cïng mét vi ph¹m vµ buéc tiÕp tôc thùc hiÖn hîp ®ång hay bªn bÞ vi ph¹m cã thÓ tuyªn bè huû hîp ®ång (theo §iÒu 235 -LuËt Th­¬ng m¹i , bªn cã quyÒn lîi bÞ vi ph¹m tuyªn bè huû hîp ®ång ,nÕu viÖc vi ph¹m cña bªn kia lµ ®iÒu kiÖn ®Ó hñy hîp ®ång mµ c¸c bªn ®· tho¶ thuËn ). Tuú theo sù lùa chän luËt ®iÒu chØnh cña c¸c bªn vµ phô thuéc vµo tõng lo¹i hîp ®ång giao nhËn vËn chuyÓn hµng ho¸ mµ tr¸ch nhiÖm ph¸p lý cña c¸c bªn trong mçi tr­êng hîp l¹i kh¸c nhau . _ Theo ®iÒu 3 C«ng ­íc Brucxen 1924 vµ ®iÒu 73 LuËt hµng h¶i viÖt nam quy ®Þnh ng­êi chuyªn chë trong hîp ®ång giao nhËn vËn chuyÓn hµng ho¸ bµng ®­êng biÓn ph¶i cã nghÜa vô tiÕn hµnh mét c¸ch thÝch ®¸ng vµ cÈn thËn viÖc xÕp san hµng, ch¨m sãc vµ dì hµng ra khái tµu.Trong qu¸ tr×nh vËn chuyÓn ph¶i th­êng xuyªn kiÓm tra hµng ho¸ ®Ó ph¸t hiÖn kÞp thêi c¸c hiÖn t­¬ngj nh­ d©y ch»ng bÞ tuét, sµn bÞ ngÊm n­íc..®Ó kÞp thêi kh¾c phôc. NÕu ng­êi chuyªn chë kh«ng lµm trßn tr¸ch nhiÖm tøc lµ ®· ph¹m lçi th­¬ng m¹i vµ båi th­êng cho chñ hµng nh÷ng tæn thÊt x¶y ra. Còng theo ®iÒu 110 LuËt hµng h¶i viÖt nam vµ Quy t¾c Hague – VÝby ®Òu quy ®Þnh sè tiÒn båi th­êng tèi ®a cña ng­êi chuyªn chë ®èi víi mÊt m¸t h­ háng ®­îc giíi h¹n lµ 835 SDR cho mçi kiÖn hay ®¬n vÞ hµng ho¸ hoÆc 2,5 SDR cho 1 kg träng l­îng c¶ b× , tuú theo c¸ch tÝnh nµo cao h¬n . §ång thêi C«ng ­íc cßn quy ®Þnh tr¸ch nhiÖm båi th­êng cña ng­êi chuyªn chë do viÖc chËm giao hµng ®­îc giíi h¹n tíi sè tiÒn t­¬ng ®­¬ng tíi 2,5 lÇn tiÒn c­íc ph¶i tr¶ cho sè hµng giao chËm , nh­ng kh«ng v­ît qu¸ tæng sè tiÒn c­íc ph¶i tr¶ theo quy ®Þnh cña Hîp ®ång giao nhËn vËn chuyÓn hµng ho¸ b»ng ®­êng biÓn. Víi hîp ®ång giao nhËn vËn chuyÓn hµng ho¸ b»ng ®­êng Hµng kh«ng , C«ng ­íc Vacsava quy ®Þnh ng­êi chuyªn chë kh«ng cßn ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ thiÖt h¹i do chËm trÔ ( §iÒu 19). Møc båi th­êng cao nhÊt cña ng­êi chuyªn chë ®èi víi mét ®¬n vÞ hµng ho¸ trong tr­êng hîp gi¸ trÞ hµng hãa kh«ng ®­îc kª khai vµo vËn ®¬n ®èi víi hµng hãa lµ 250 Fr/1 kg trõ tr­êng hîp ng­êi göi ®· kª khai gi¸ trÞ lóc göi hµng vµ nép thªm mét kho¶n tiÒn nÕu cã yªu cÇu , trong tr­êng hîp nµy tr¸ch nhiÖm cña ng­êi chuyªn chë kh«ng v­ît qu¸ sè tiÒn ®· kª khai . C¸c NghÞ ®Þnh th­ bæ sung Montreal 1975 ®· ®æi tr¸ch nhiÖm giíi h¹n trªn ra ®ång SDR ®Ó ¸p dông cho c¸c n­íc lµ thµnh viªn cña quü tiÒn tÖ Quèc tÕ, víi møc t­¬ng ®­¬ng lµ 17 SDR/1 kg hµng hãa bÞ mÊt m¸t h­ háng. Víi hîp ®ång giao nhËn vËn chuyÓn hµng ho¸ b»ng ®­êng bé , “C«ng ­íc vÒ hîp ®ång chuyªn chë hµng hãa b»ng ®­êng bé Quèc tÕ ” hay gäi t¾t lµ CMR , quy ®Þnh : khi ng­êi chuyªn chë chÞu tr¸ch nhiÖm båi th­êng vÒ mÊt toµn bé hay mét phÇn hµng ho¸ th× tiÒn båi th­êng kh«ng v­ît qu¸ 25 Fr/ 1kg hay 8,33 SDR/ 1kg hµng ho¸ bÞ tæn thÊt , ngoµi ra ng­êi chuyªn chë båi hoµn toµn bé tiÒn c­íc , trong tr­êng hîp tæn thÊt toµn bé vµ theo tû lÖ , trong tr­êng hîp tæn thÊt bé phËn . Trong tr­êng hîp chËm giao hµng nÕu ng­êi khiÕu n¹i chøng minh ®­îc h­ háng lµ do hËu qu¶ cña chËm giao hµng, th× ng­êi chuyªn chë sÏ båi th­êng h­ háng ®ã nh­ng kh«ng v­ît qu¸ tiÒn c­íc chuyªn chë . - C«ng ­íc COTIF ®­îc ¸p dông víi hîp ®ång giao nhËn vËn chuyÓn hµng ho¸ b»ng ®­êng s¾t , quy ®Þnh tiÒn båi th­êng cña ng­êi chuyªn chë kh«ng v­ît qu¸ 17 SDR/1kg (gÊp ®«i so víi C«ng ­íc CMR) hµng ho¸ bÞ tæn thÊt , ngoµi ra ng­êi chuyªn chë ph¶i hoµn l¹i c­íc phÝ chuyªn chë, phÝ h¶i quan vµ c¸c lo¹i phÝ kh¸c ph¸t sinh liªn quan ®Õn viÖc chuyªn chë hµng hãa bÞ mÊt. Trong tr­êng hîp chËm trÔ vÒ chuyªn chë th× båi th­êng kh«ng qu¸ 3 lÇn c­íc phÝ . Theo C«ng ­íc vÒ vËn t¶i ®a ph­¬ng thøc ¸p dông ®èi víi hîp ®ång giao nhËn vËn chuyÓn hµng ho¸ ®a ph­¬ng thøc th× giíi h¹n tr¸ch nhiÖm cña ng­êi chuyªn chë lµ 920 SDR cho mçi kiÖn hay ®¬n vÞ hoÆc 2,75 SDR/1kg hµng ho¸ c¶ b× bÞ mÊt tuú theo c¸ch tÝnh nµo cao h¬n . Tr¸ch nhiÖm cña MTO (ng­êi kinh doanh vËn t¶i ®a ph­¬ng thøc) ®èi víi hµng ho¸ theo “B¶n quy t¾c ” cã thÊp h¬n chót Ýt so víi C«ng ­íc . Giíi h¹n tr¸ch nhiÖm cña MTO , theo b¶n quy t¾c còng thÊp h¬n : 666,67 SDR cho mçi kiÖn hay ®¬n vÞ hoÆc 2SDR cho mçi kg hµng ho¸ bÞ mÊt hy h­ háng (nÕu hµng ho¸ kh«ng ®­îc giao trong mét thêi gian 90 ngµy liªn tôc kÓ tõ ngµy hÕt h¹n tho¶ thuËn trong hîp ®ång th× cã thÓ coi nh­ hµng ho¸ ®· mÊt). Khi cã tranh chÊp x¶y ra c¸c bªn cã thÓ tù gi¶i quyÕt nh÷ng quy ®Þnh chung. NÕu kh«ng tù hoµ gi¶i hay th­¬ng l­îng ®­îc c¸c bªn cã thÓ yªu cÇu c¸c c¬ quan tæ chøc cã thÈm quyÒn ®Ó gi¶i quyÕt ( nÕu trong hîp ®ång giao nhËn vËn chuyÓn hµng ho¸ ch­a cã ®iÒu kho¶n tho¶ thuËn vÒ viÖc nµy) IV._ §¸nh gi¸ t×nh h×nh thùc hiÖn vµ ký kÕt hîp ®ång t¹i doanh nghiÖp. Nh÷ng ­u nh­îc ®iÓm cña ho¹t ®éng giao nhËn vËn chuyÓn hµng ho¸ t¹i Vinatranco . ¦u ®iÓm : + Lµ mét doanh nghiÖp Nhµ n­íc ho¹t ®éng l©u n¨m trong lÜnh vùc kinh doanh th­¬ng m¹i vµ dÞch vô giao nhËn vËn chuyÓn hµng ho¸ , lµ thµnh viªn cña HiÖp héi giao nhËn vËn t¶i ViÖt Nam trong hÖ thèng giao nhËn vËn t¶i Quèc tÕ. Trong nh÷ng n¨m qua C«ng ty ®· thùc hiÖn ®­îc nhiÒu hîp ®ång giao nhËn vËn chuyÓn trong vµ ngoµi n­íc, sè l­îng b¹n hµng l©u n¨m ngµy cµng nhiÒu. + C«ng ty cã m¹ng l­íi chi nh¸nh réng trong c¶ n­íc víi nhµ kho réng vµ ®¹t tiªu chuÈn kinh doanh thuËn tiÖn cho viÖc cho kh¸ch hµng lµm dÞch vô giao nhËn kh«ng cã kho chøa hµng thuª trùc tiÕp ®Ó chøa hµng. + Ngoµi ra C«ng ty cã mét ®éi xe h¬n 20 Container vµ nhiÒu xe chuyªn chë kh¸c tham gia trùc tiÕp vµo dÞch vô cho ho¹t ®éng giao nhËn cña C«ng ty. Nh­îc ®iÓm : + Ho¹t ®éng giao nhËn cña C«ng ty cßn mang tÝnh thêi vô , thùc tÕ ë C«ng ty c«ng viÖc chñ yÕu dån vµo 6 th¸ng cuèi n¨m, trong khi ®ã mäi chi phÝ vÉn ph¶i thanh to¸n ®Òu ®Æn . + Ho¹t ®éng giao nhËn t¨ng gi¶m thÊt th­êng ,tÝnh c¹nh tranh trªn thÞ tr­êng ch­a cao . Lµ mét trong bèn nhiÖm vô ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh dÞch vô chÝnh cña C«ng ty nh­ng ho¹t ®éng giao nhËn hµng ho¸ vÉn ch­a ®¹t ®­îc mét tèc ®é t¨ng tr­ëng æn ®Þnh trong xu thÕ t¨ng tr­ëng kim ng¹ch xuÊt khÈu ë n­íc ta ,ngoµi ra c¸c kh¸ch hµng th­êng xuyªn cßn h¹n chÕ . Trªn thÞ tr­êng c¹nh tranh m·nh liÖt, kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña C«ng ty ch­a cao. + HiÖu qu¶ cña ho¹t ®éng giao nhËn vËn chuyÓn ch­a cao. Tuy quy m« ho¹t ®éng cña C«ng ty lµ t­¬ng ®èi lín nh­ng hiÖu qu¶ ho¹t ®éng ®¹t cßn thÊp vµ c«ng t¸c vËn chuyÓn hµng ho¸ ch­a ®­îc khai th¸c triÖt ®Ó. §¸nh gi¸ t×nh h×nh ký kÕt vµ thùc hiÖn hîp ®ång giao nhËn vËn chuyÓn t¹i Vinatranco . 2.1_ §¸nh gi¸ t×nh h×nh ký kÕt hîp ®ång MÆc dï C«ng ty lu«n ph¶i c¹nh tranh nh­ng vÉn dµnh ®­îc nhiÒu hîp ®ång cã ®­îc ®iÒu ®ã lµ do Vinatranco lu«n ®­a ra møc gi¸ c¶ hîp lý vµ ®iÒu kiÖn giao nhËn hµng thuËn tiÖn , lu«n hç trî gióp ®ì vµ t¹o mäi ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho kh¸ch hµng. C¸c hîp ®ång mµ Vinatranco ký kÕt ®Òu h¹n chÕ tèi ®a c¸c viÖc sai sãt vÒ nghiÖp vô, c«ng t¸c Hîp ®ång giao nhËn vËn chuyÓn hµng ho¸ ®¶m b¶o cã nhiÒu tiÕn bé ,cã Ýt tr­êng hîp bÞ ph¹t l­u kho ,l­u b·i. Cã thÓ nãi qu¸ tr×nh giao nhËn vËn chuyÓn hµng hãa t¹i c«ng ty võa ®¸p øng môc tiªu kinh doanh võa ®¶m b¶o tÝnh hîp lÖ vÒ mÆt ph¸p lý. MÆc dï vËy trong qu¸ tr×nh ký kÕt hîp ®ång cßn nhiÒu kÏ hë ch­a chÆt chÏ. §Ó ®¶m b¶o cho viÖc thùc hiÖn ®óng vµ ®Çy ®ñ nghÜa vô cña m×nh trong hîp ®ång th× cÇn ph¶i tho¶ thuËn mét biÖn ph¸p b¶o ®¶m nµo ®ã nh­ b¶o l·nh ,thÕ chÊp ,cÇm cè,… 2.2_ §¸nh gi¸ t×nh h×nh thùc hiÖn hîp ®ång Cã thÓ nãi trong nhiÒu n¨m ho¹t ®éng Vinatranco lu«n ®Æt ch÷ tÝn ®èi víi b¹n hµng lªn hµng ®Çu, v× vËy viÖc thùc hiÖn hîp ®ång lu«n lu«n ®­îc chó träng quan t©m ®¶m b¶o uy tÝn víi b¹n hµng trong vµ ngoµi n­íc. H¬n n÷a nhê sù chñ ®éng vµ s¸ng t¹o cña ®éi ngò c¸n bé nh©n viªn nªn tiÕn ®ä thùc hiÖn nhanh ®óng thêi gian ®· tho¶ thuËn Ch­¬ng III Mét sè kiÕn nghÞ nh»m hoµn hiÖn Hîp ®ång giao nhËn vËn chuyÓn hµng ho¸ T¹i VINATRANCO Nh÷ng thuËn lîi, khã kh¨n vµ nguyªn nh©n cña c¸c tån t¹i khã kh¨n trong ký kÕt vµ thùc hiÖn Nh÷ng thuËn lîi Qua qu¸ tr×nh t×m hiÓu thùc tÕ t×nh h×nh ký kÕt vµ thùc hiÖn Hîp ®ång giao nhËn vËn chuyÓn hµng ho¸ t¹i Vinatranco cã thÓ thÊy r»ng Vinatranco cã nh÷ng thuËn lîi trong qu¸ tr×nh ký kÕt vµ thùc hiÖn hîp ®ång giao nhËn vËn chuyÓn hµng ho¸ , ®­îc thÓ hiÖn nh­ sau : Lµ mét C«ng ty Nhµ n­íc trùc thuéc Bé Th­¬ng m¹i , do vËy qu¸ tr×nh ho¹t ®éng kinh doanh , Vinatranco cã sù gióp ®ì ®¾c lùc cña Bé Th­¬ng m¹i . §©y lµ mét ®iÒu kiÖn thuËn lîi mµ kh«ng ph¶i bÊt cø mét doanh nghiÖp nµo còng cã ®­îc . Nã lµ mét trong nh÷ng yÕu tè t¨ng thªm sù uy tÝn vµ tÝn nhiÖm cña C«ng ty víi c¸c b¹n hµng trong n­íc vµ Quèc tÕ. Ngoµi nguån vèn vµ c¬ së vËt chÊt lín m¹nh , c«ng ty lu«n cã mèi quan hÖ mËt thiÕt víi c¸c Ng©n hµng, do ®ã t¹o ®iÒu kiÖn cho viÖc huy ®éng vèn lín cña c«ng ty. Vinatranco cã ba chi nh¸nh trong n­íc lµ Vinatranco H¶i Phßng, Vinatranco Thµnh phè Hå ChÝ Minh, Chi nh¸nh §«ng Anh vµ mét hÖ thèng ®¹i lý ë c¸c khu tËp trung hµng ho¸ xuÊt nhËp khÈu vµ mét sè ®¹i lý ë mét sè n­íc trªn ThÕ giíi . Vinatranco cßn cã mét hÖ thèng kho chøa hµng cã diÖn tÝch lín vµ ®¶m b¶o yªu cÇu chøa hµng ë H¶i Phßng, §«ng Anh, vµ mét sè kho lÎ ë trªn ®Þa bµn Hµ Néi , t¹o ®iÒu kiÖn cho viÖc giao nhËn vµ cho thuª kho ®èi víi c¸c kh¸ch hµng kh«ng cã kho chøa hµng. Ngoµi ra C«ng ty cßn cã mét xÝ nghiÖp vËn t¶i víi mét l­îng xe chuyªn chë lín thuËn lîi cho c«ng viÖc chuyªn chë hµng ho¸. §iÓm thuËn lîi tiÕp theo lµ Vinatranco lµ mét c«ng ty cã th©m niªn ho¹t ®éng trong lÜnh vùc giao nhËn vËn chuyÓn hµng ho¸ . Vµ lµ doanh nghiÖp ho¹t ®éng cã uy tÝn c¶ thêi bao cÊp còng nh­ trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng. Ngoµi ra C«ng ty cßn cã rÊt nhiÒu b¹n hµng l©u n¨m do ®ã mä thñ tôc ký kÕt ®­îc hai bªn tho¶ thuËn rÊt nhanh chãng. §ång thêi C«ng ty cßn cã mét ®éi ngò c¸n bé cã tr×nh ®é chuyªn m«n nghiÖp vô cao, coi tr¸ch nhiÖm cña C«ng ty còng nh­ tr¸ch nhiÖm cña chÝnh m×nh, v× vËy nªn Ýt cã sai sãt ®¸ng tiÕc x¶y ra. Bªn c¹nh nh÷ng thuËn lîi mµ C«ng ty cã ®­îc th× trong qu¸ tr×nh ký kÕt vµ thùc hiÖn hîp ®ång giao nhËn vËn chuyÓn hµng ho¸ ,C«ng ty cßn gÆp ph¶i ,mét sè v­íng m¾c khã kh¨n lµm ¶nh h­ëng ®Õn qu¸ tr×nh giao nhËn vËn chuyÓn hµng ho¸ cña C«ng ty. 1.2_ Nh÷ng nh÷ng khã kh¨n cßn tån t¹i. Trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng c¹nh tranh gay g¾t , dÞch vô giao nhËn ®· ph¸t triÓn c¶ vÒ bÒ réng lÉn chiÒu s©u. Song sù phèi hîp gi÷a c¸c c¬ quan Nhµ n­íc cã thÈm quyÒn trong lÜnh vùc giao nhËn ch­a ®­îc chÆt chÏ vµ thiÕu ®ång bé nªn ®· n¶y sinh ra kh«ng Ýt tiªu cùc nh­ : ph¸ gi¸ , kinh doanh kh«ng ®¨ng ký ®Ó trèn thuÕ , kinh doanh kh«ng ®¨ng ký ngµnh nghÒ , cho n­íc ngoµi thuª tªn vµ biÓn hiÖu ®Ó lÊy hoa hång . Mét sè liªn doanh cña n­íc ngoµi khi xin thµnh lËp th× chøc n¨ng chñ yÕu lµ kinh doanh kho b·i , vËn t¶i néi ®Þa , nh­ng khi triÓn khai ho¹t ®éng th× nghiªng vÒ c¹nh tranh giµnh giËt vÒ dÞch vô giao nhËn . T×nh h×nh lén xén ®ã céng víi t×nh tr¹ng cung lín h¬n cÇu ®· g©y ra kh«ng Ýt khã kh¨n cho qu¸ tr×nh lµnh m¹nh ho¸ ngµnh nghÒ vµ kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña C«ng ty. Khã kh¨n ®Çu tiªn mµ C«ng ty gÆp ph¶i ®ã lµ c¬ chÕ qu¶n lý ®èi víi mét C«ng ty Nhµ n­íc cßn cã nhiÒu gß bã , ch­a ®­îc th«ng tho¸ng dÉn ®Õn lµm chËm tiÕn ®é thùc hiÖn c«ng viÖc . Do ®ã sè l­îng hîp ®ång ký kÕt cña C«ng ty cßn bÞ h¹n chÕ , t¹o ®iÒu kiÖn cho viÖc c¹nh tranh cña c¸c c«ng ty kh¸c. ThÞ tr­êng ho¹t ®éng cña C«ng ty cßn bÞ giíi h¹n trong nh÷ng khu vùc nhÊt ®Þnh , uy tÝn cña C«ng ty ch­a ®­îc n©ng cao h¬n n÷a . MÆt kh¸c kinh phÝ ®Çu t­ cho ho¹t ®éng giao nhËn cßn ch­a tho¶ ®¸ng , v× vËy viÖc më réng thÞ tr­êng vµ x©y dùng chiÕn l­îc kinh doanh cßn ®ang lµ môc tiªu ®Ó c«ng ty phÊn ®Êu më réng h¬n n÷a. Bªn c¹nh viÖc n¾m b¾t cËp nhËt th«ng tin còng nh­ nh÷ng am hiÓu vÒ luËt lÖ , kiÕn thøc giao nhËn vËn t¶i Quèc tÕ cßn ch­a ®­îc hÖ thèng. 1.3 Nguyªn nh©n cña c¸c tån t¹i khã kh¨n 1.3.1_ Nguyªn nh©n kh¸ch quan a. VÒ chÝnh s¸ch Nhµ n­íc HiÖn nay hÖ thèng v¨n b¶n ph¸p quy qu¶n lý kinh tÕ cña Nhµ n­íc cßn kh¸ phøc t¹p vµ chång chÐo h¬n n÷a c¸c quy ®Þnh cña Nhµ n­íc vÒ h­íng dÉn thùc hiÖn hîp ®ång giao nhËn vËn chuyÓn hµng ho¸ cßn thiÕu tÝnh ®ång bé . C¸c chÝnh s¸ch cña Nhµ n­íc kh«ng phï hîp víi t×nh h×nh thùc tÕ vµ c¸c thñ tôc hµnh chÝnh ph¶i thùc hiÖn trong qu¸ tr×nh giao nhËn vËn chuyÓn hµng ho¸ cßn mang tÝnh chÊt quan liªu do ®ã qu¸ tr×nh ký kÕt vµ thùc hiÖn cã phÇn mÊt thêi gian l·ng phÝ tiÒn vµ mÊt ®i tÝnh kÞp thêi ®¸p øng nhu cÇu cña thÞ tr­êng. Bªn c¹nh ®ã sù phèi hîp gi÷a c¸c c¬ quan Nhµ n­íc liªn quan trong viÖc ban hnµh nh÷ng chÝnh s¸ch vÒ viÖc thùc hiÖn Hîp ®ång giao nhËn vËn chuyÓn hµng ho¸ cßn ch­a chÆt chÏ , thiÕu tÝnh ®ång bé nªn ®· n¶y sinh nh÷ng tiªu cùc cho ho¹t ®éng giao nhËn vËn chuyÓn nãi chung vµ giao nhËn vËn chuyÓn hµng ho¸ t¹i C«ng ty nãi riªng. Cho ®Õn nay ch­a cã mét v¨n b¶n nµo nãi vÒ ngµnh nghÒ kinh doanh vËn t¶i ®a ph­¬ng thøc, tuy nhiªn l¹i cã mét sè v¨n b¶n nãi ®Õn phÇn nµo ph¹m vi ho¹t ®éng cña ph­¬ng thøc vËn chuyÓn naú nh­ : quyÕt ®Þnh sè 1991-VT ngµy 28-9-1992 cña Bé tr­ëng Bé GTVT ban hµnh quy chÕ qu¶n lý kinh doanh dÞch vô vËn t¶i ®· nãi ®Õn mét sè ho¹t ®éng trong c«ng nghÖ vËn t¶i ®a ph­¬ng thøc nh­ng quyÕt ®Þnh nµy ch­a ph¶n ¸nh râ nÐt vÒ quy m«, kü thuËt , ph¹m vi ho¹t ®éng cña vËn t¶i ®a ph­¬ng thøc . Sau nhiÒu cuéc héi th¶o do ngµnh H¶i quan vµ phßng th­¬ng m¹i vµ C«ng nghiÖp ViÖt Nam cïng HiÖp héi giao nhËn kho vËn ViÖt Nam tæ chøc ngµy 8-4-1999 t¹i quyÕt ®Þnh sè 111/1999/Q§-TCHQ Tæng côc tr­ëng Tæng côc H¶i quan ®· ban hµnh quy chÕ t¹m thêi vÒ ho¹t ®éng dÞch vô thñ tôc H¶i quan. Tuy nhiªn c¸c quy ®Þnh trªn sÏ hÕt hiÖu lùc kÓ tõ ngµy 1/7/2000 theo quyÕt ®Þnh sè 19/2000/ Q§-TTg ngµy 3/2/2000 cña Thñ t­íng ChÝnh phñ . b. VÒ phÝa thÞ tr­êng trong vµ ngoµi n­íc HiÖn nay cã gÇn 400 C«ng ty lo¹i h×nh nµy trong ®ã cã gÇn 20 c«ng ty liªn doanh víi n­íc ngoµi vµ hµng tr¨m c«ng ty TNHH , do vËy lu«n tån t¹i sù c¹nh tranh gay g¾t gi÷a c¸c ®¬n vÞ lµm dÞch vô giao nhËn vËn chuyÓn hµng ho¸ víi nhau. Sè l­îng kh¸ch hµng lu«n biÕn ®éng nh­ng kh¶ n¨ng t×m kiÕm vµ chinh phôc còng nh­ gi÷ mèi quan hÖ hîp t¸c gi÷a hai bªn lµ rÊt khã. Thùc tÕ cho thÊy c¸c doanh nghiÖp c¹nh tranh víi nhau b»ng c¸ch gi¶m gi¸ dÞch vô ®Õn møc tèi thiÓu , tr¶ l¹i mét phÇn phÝ thu cña ng­êi nhËn hµng t¹i ViÖt Nam cho ng­êi uû th¸c, hay dµnh cho ng­êi uû thÊc mét kho¶n hoa hång…miÔn sao lÊy ®­îc kh¸ch hµng. Bªn c¹nh ®ã cßn rÊt nhiÒu C«ng ty cña n­íc ngoµi ho¹t ®éng trªn danh nghÜa thuª l¹i tªn vµ biÓn hiÖu cña doanh nghiÖp ViÖt nam , hay khi ®¨ng ký xin phÐp thµnh lËp lµm kinh doanh kho b·i vËn t¶i néi ®Þa, nh­ng khi triÓn khai ho¹t ®éng l¹i nghiªng vÒ c¹nh tranh vÒ dÞch vô giao nhËn vËn chuyÓn hµng ho¸ thËm chÝ cã doanh nghiÖp ®· lîi dông vÞ thÕ còng nh­ sù non yÕu vÒ nghiÖp vô vµ tµi chÝnh cña phÝa ®èi t¸c ViÖt Nam ®Ó ®­a ra nh÷ng yªu cÇu mang tÝnh ¸p ®Æt ®¬n ph­¬ng mét chiÒu g©y khã kh¨n cho c¸c ®¬n vÞ khac cïng tham gia kinh doanh dÞch vô giao nhËn vËn chuyÓn hµng ho¸ trong n­íc. 1.3.2_ Nguyªn nh©n chñ quan Bªn c¹nh nh÷ng nguyªn nh©n kh¸ch quan lµm ¶nh h­ëng ®Õn hiÖu qu¶ thùc hiÖn c«ng t¸c giao nhËn vËn chuyÓn th× nh÷ng khã kh¨n mµ Vinatranco gÆp ph¶i lµ nh÷ng tån t¹i cÇn ph¶i kh¾c phôc cßn xuÊt ph¸t tõ nh÷ng nguyªn nh©n sau : Ho¹t ®éng giao nhËn t¹i C«ng ty cã phÇn thô ®éng s¸ng t¹o ch­a nhiÒu vµ phô thuéc vµo thÞ tr­êng XNK , thÞ tr­êng cña C«ng ty cßn h¹n hÑp ,c«ng t¸c më réng thÞ ch­a ®­îc coi lµ ®óng møc. Do ®ã khi kh¸ch hµng hay thÞ tr­êng cã phÇn thay ®æi th× lËp tøc ho¹t ®éng cña C«ng ty sÏ bÞ ¶nh h­ëng . Ph­¬ng thøc qu¶n lý cña C«ng ty cã phÇn gß bã vÉn bÞ ¶nh h­ëng cña mét sè thñ tôc cò cña mét doanh nghiÖp quèc doanh thêi kú bao cÊp. C¬ së vËt chÊt tuy cã sù n©ng cÊp th­êng xuyªn song vÉn trong t×nh tr¹ng thiÕu v× nhu cÇu dÞch vô cho c«ng t¸c giao nhËn ngµy cµng phøc t¹p . §éi ngò c¸n bé CNV cña c«ng ty tuy ®­îc ®µo t¹o liªn tôc nh­ng vÉn ch­a héi ®ñ kiÕn thøc phôc vô cho c«ng t¸c giao nhËn vËn chuyÓn hµng ho¸ , ®Æc biÖt lµ kh©u ký kÕt vµ thùc hiÖn hîp ®ång. MÆt kh¸c , C«ng ty ®ang trong qu¸ tr×nh ®a d¹ng ho¸ c¸c ho¹t ®éng dÞch vô cña m×nh nªn còng ph¶i ®a d¹ng ho¸ c¸c hiÓu biÕt vÒ kiÕn thøc chuyªn m«n cho c¸n bé nh©n viªn ®Ó ®¶m b¶o hoµn thµnh tèt c«ng viÖc ®­îc giao . Trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng hiÖn nay hÇu hÕt tÊt c¶ c¸c doanh nghiÖp trong lÜnh vùc giao nhËn vËn chuyÓn hµng ho¸ ®Òu ph¶i ®èi phã nhiÒu khã kh¨n. §Ó gi¶i quyÕt ®­îc c¸c khã kh¨n vµ tån t¹i trªn ®ßi hái ph¶i cã nhiÒu thêi gian c«ng søc vµ sù phèi hîp nhÞp nhµng gi÷a c¸c phßng ban còng nh­ sù nç lùc toµn thÓ c¸n bé CNV trong c«ng ty. II._ Mét sè kiÕn nghÞ nh»m viÖc ký kÕt vµ thùc hiÖn hîp ®ång giao nhËn vËn chuyÓn hµng ho¸ Hoµn thiÖn chÕ ®é ph¸p lý vÒ Ph¸p lÖnh hîp ®ång kinh tÕ Hîp ®ång giao nhËn vËn chuyÓn hµng ho¸ lµ mét trong nh÷ng hîp ®ång kinh tÕ chuyªn biÖt, v× vËy c¸c ®iÒu kho¶n trong hîp ®ång khi ký kÕt vµ trong thùc hiÖn ®Òu ph¶i tu©n thñ c¸c quy ®Þnh cña ph¸p lÖnh hîp ®ång kinh tÕ. Víi nh÷ng thiÕu sãt trong viÖc ký kÕt ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh t¹i VINATRANCO cho thÊy cÇn ph¶i hoµn thiÖn ph¸p lÖnh hîp ®ång kinh tÕ. Ph¸p lÖnh hîp ®ång kinh tÕ n¨m 1989 vµ nghÞ ®Þnh sè17-H§BT ngµy 6/1/1990 quy ®Þnh chi tiÕt ban hµnh ph¸p lÖnh hîp ®ång kinh tÕ®¸p øng nh÷ng yªu cÇu ®ßi hái kh¸ch quan cña viÖc ph¸t triÓn kinh tÕ theo c¬ chÕ qu¶n lý míi, ®¶m b¶o sù ph¸t triÓn cña c¸c tæ chøc kinh tÕ thuéc c¸c thµnh phÇn kinh tÕ kh¸c nhau… Tuy nhiªn c¸c v¨n b¶n vÒ hîp ®ång kinh tÕ cßn cã nh÷ng h¹n chÕ, hiÖu lùc ®iÒu chØnh ®èi víi quan hÖ tµi s¶n ph¸t sinh trong nÒn kinh tÕ nhiÒu thµnh phÇn cµn ë møc thÊp, hÖ thèng h­íng dÉn c¸c v¨n b¶n h­íng dÉn chi tiÕt cßn thiÕu ®ång bé vµ chËm ®­îc ban hµnh. Nh÷ng v¨n b¶n ®­îc ban hµnh cßn thiÕu, cßn nhiÒu ®iÓm ch­a phï hîp, ch­a s©u ,ch­a thèng nhÊt ®Én ®Õn viÖc vËn dông sai. Cô thÓ theo ®iÒu 1-Ph¸p lÖnh hîp ®ång kinh tÕ quy ®Þnh: “Hîp ®ång kinh tÕ lµ sù tho¶ thuËn b»ng v¨n b¶n tµi liÖu giao dÞch gi÷a c¸c bªn ký kÕt vµ thùc hiÖn c«ng viÖc s¶n xuÊt…” quy ®Þnh nh­ vËy cã ý nghÜa lµ c¨n cø ®Ó c¸c bªn ký kÕt hîp ®ång kinh tÕ vµ lµ c¨n cø ®Ó c¬ quan tµi ph¸n gi¶i quyÕt c¸c tranh chÊp nÕu cã. Tõ ®ã gãp phÇn gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò cÊp b¸ch vÒ hîp ®ång kinh tÕ trong giai ®o¹n hiÖn nay. Theo lý luËn hîp ®ång kinh tÕ ®­îc ký kÕt b»ng v¨n b¶n. VËy v¨n b¶n ®­îc hiÓu lµ hîp ®ång hay c¸c tµi liÖu giao dÞch mang tÝnh v¨n b¶n, cã ch÷ ký x¸c nhËn cña c¸c bªn vÒ néi dung trao ®æi tho¶ thuËn. Tµi liÖu giao dÞch ë ®©y lµ c«ng v¨n, ®¬n chµo hµng.gi¸y chÊp nhËn… Nh­ vËy hiÓu theo nghÜa réng th× v¨n b¶n®· bao gåm c¸c tµi liÖu giao dÞch, cã tÝnh v¨n b¶n kh¸c, kh«ng cã mét lo¹i tµi liÖu giao dÞch mang tÝnh v¨n b¶n nµo mµ kh«ng ®­îc xÕp lµ v¨n b¶n. Cho nªn quy ®Þnh nh­ ®iÒu 1trªn lµ thõa vµ m©u thuÉn víi lý luËn.Thùc tÕ trong nh÷ng n¨m võa qua cho thÊycã nhiÒu quan hÖ hîp ®ång ®­îc thiÕt lËp mang tÝnh môc ®Ých kinh doanh kh¸c nhau nh­ng v× h×nh thøc kh«ng ph¶i lµ v¨n b¶n hay tµi liÖu giao dÞch nªn ®a sè c¸c tr­¬ng hîp dã ®· bÞ coi lµ hîp ®ång kinh tÕ nh­ng c¸c quan hÖ ®ã còng kh«ng ph¶i lµ hîp ®ång s©n sù v× kh«ng nh»m môc ®Ých sinh ho¹t, tiªu dïng hay thuª lao ®éng. VËy c¸c quan hÖ hîp ®ång ®ã ®­íc luËt nµo ®iÒu chØnh? §Ó tr¸nh viÖc g¹t bá mét sè hîp ®ångcã môc ®Ých kinh doanh ra khái ph¹m vi ®iÒu chØnh cña Ph¸p lÖnh hîp ®ång kinh tÕ th× cÇn kh¼ng ®inh r»ng hîp ®ång nh»m môc ®Ých kinh doanh ®­îc giao kÕt gi÷a c¸c chñ thÓ do ph¸p lÖnh hîp ®ång kinh tÕ ®· quy ®Þnh, dï kh«ng tu©n theo h×nh thøc v¨n b¶n hay tµi liÖu giao dÞch vÉn d­îc coi lµ hîp ®ång kinh tÕ. §iÒu bÊt cËp thø hai cÇn ph¶i thay ®æi ®Ó hoµn thiÖn Ph¸p lÖnh hîp ®ång kinh tÕ ®ã lµ: §èi víi cïng mét quy ph¹m th× bªn vi ph¹m hîp ®ång ph¶i tr¶ cho bªn bÞ vi ph¹m tiÒn ph¹t vi ph¹m hîp ®ång vµ tiÒn båi th­êng thiÖt h¹i( ®iÒu 29 kho¶n 2) , trong khi ®ã th× LuËt th­¬ng m¹i viÖt nam l¹i quy ®Þnh bªn cã quyÒn lîi bÞ vi ph¹m ®­îc lùa chän mét trong hai chÕ tµi lµ ph¹t vi ph¹m hay båi th­¬ng thiÖt h¹i. Nh­ vËy cïng mét hµnh vi vi ph¹m mµ hai luËt cã hai quy ®Þnh kh¸c nhau. Do ®ã khi cã tranh chÊp x¶y ra ®èi víi c¸c bªn trong Hîp ®ång giao nhËn vËn chuyÓn hµng ho¸ th× kh«ng thÓ tr¸nh khái nh÷ng v­íng m¾c trong viÖc gi¶i quyÕt ®ång thêi sÏ g©y khã kh¨n h¬n khi lùa chän luËt ®iÒu chØnh ®èi víi hîp ®ång nµy,chÝnh v× thÕ mµ nªn cã söa ®æi ®Ó t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi h¬n cho c¸c bªn trong hîp ®ång giao nhËn vËn chuyÓn hµng ho¸ . 2.N©ng cao tr×nh ®é nghiÖp vô h¬n cho ®éi ngò c¸n bé t¹i C«ng ty 1.1_ VÒ mÆt luËt ph¸p V× hîp ®ång sau khi ®­îc ký kÕt th× cã gi¸ trÞ rµng buéc c¸c bªn víi nhau. Do ®ã vÒ phÝa c«ng ty cÇn ph¶i coi träng h¬n n÷a viÖc ký kÕt hîp ®ång , cÇn tr¸nh t×nh tr¹ng ch­a n¾m v÷ng ®­îc thñ tôc ,giÊy tê , ph­¬ng tiÖn vµ c¸ch thøc vËn chuyÓn hµng ho¸ mµ C«ng ty ®· véi ký kÕt hîp ®ång , ®Ó råi khi thÊy cã nhiÒu bÊt cËp l¹i xin söa ®æi hoÆc huû bá hîp ®ång ®· ký kÕt . MÆt kh¸c néi dung cña hîp ®ång rÊt réng , ng­êi ký hîp ®ång nhiÒu khi khã l­êng hÕt nh÷ng ®iÒu cÇn ph¶i quy ®Þnh trong hîp ®ång. Do ®ã trong nh÷ng m©u hîp ®ång mµ c«ng ty ®· so¹n th¶o , c«ng ty nªn linh ®éng thªm nh÷ng ®iÒu kho¶n theo quy ®Þnh cña hîp ®ång kinh tÕ ®Ó cho phï hîp víi tõng lo¹i mÆt hµng mµ c«ng ty ®¶m nhËn lµm dÞch vô giao nhËn vËn chuyÓn , ®Ó gióp c¸c bªn ký kÕt hîp ®ång cã tr¸ch nhiÖm h¬n trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn . Ngoµi ra , h×nh thøc hîp ®ång cÇn quy ®Þnh chÆt chÏ h¬n , bëi v× ®èi víi nh÷ng hîp ®ång cã gi¸ trÞ nhá giao nhËn vËn chuyÓn mét khèi l­îng hµng ho¸ nhá th× hai bªn th­êng tho¶ thuËn miÖng trªn c¬ së quen biÕt , tÝn nhiÖm . Do ®ã , khi cã x¶y ra tranh chÊp th× khã cho hai bªn ký kÕt trong viÖc gi¶i quyÕt . V× vËy dÉn ®Õn mÊt kh¸ch hµng ,lµm gi¶m uy tÝn cña C«ng ty trªn th­¬ng tr­êng . ChÝnh v× thÕ mµ c«ng ty cÇn ph¶i ban hµnh v¨n b¶n quy ®Þnh râ rµng , cô thÓ vµ chÆt chÏ ®èi víi h×nh thøc cña Hîp ®ång giao nhËn vËn chuyÓn hµng ho¸ . 1.2_ VÒ mÆt ho¹t ®éng kinh doanh Bªn c¹nh nh÷ng yÕu tè cã t¸c ®éng trùc tiÕp ®Õn ký kÕt vµ thùc hiÖn hîp ®ång giao nhËn vËn t¶i nãi trªn cßn cã nh÷ng yÕu tè vÒ t×nh h×nh ho¹t ®éng kinh doanh còng nh­ bé m¸y qu¶n lý cña Vinatranco còng ¶nh h­ëng ®Õn viÖc ký kÕt vµ thùc hiÖn hîp ®ång giao nhËn vËn chuyÓn nãi trªn . Do ®ã c«ng ty cÇn cã mét sè biÖn ph¸p nh­ sau : - Më réng thÞ tr­êng lµ biÖn ph¸p t¹o tÝnh æn ®Þnh trong ho¹t ®éng cña c«ng ty . Cã hai ph­¬ng thøc ®Ó më réng thÞ tr­êng ®ã lµ më réng thÞ tr­êng theo chiÒu réng (vÒ mÆt ®Þa lý) vµ më réng thÞ tr­êng theo chiÒu s©u (®a d¹ng ho¸ ph¹m vi kinh doanh). + Më réng thÞ tr­êng theo chiÒu réng lµ më réng thÞ tr­êng cña c«ng ty theo ph¹m vi ®Þa lý. Do ®ã c«ng ty cÇn ph¶i ¸p dông ph­¬ng thøc liªn doanh, liªn kÕt víi c¸c c«ng ty quen biÕt ®Ó len ch©n vµo thÞ tr­êng míi ; th«ng qua c¸c hiÖp héi mµ Vinatranco lµ thµnh viªn nh­ : VIFFAS ,… vµ th«ng qua hÖ thèng vi tÝnh ®­îc nèi m¹ng Quèc tÕ ®Ó khai th¸c triÖt ®Ó c¸c th«ng tin vÒ thÞ tr­êng míi nh»m tÝch luü kiÕn thøc chê ®îi thêi c¬ th©m nhËp thuËn lîi. + Më réng thÞ tr­êng theo chiÒu s©u lµ viÖc ®a d¹ng ho¸ ph¹m vi dÞch vô cña c«ng ty ®Ó thu hót nhiÒu kh¸ch hµng , ®¹t doanh thu ho¹t ®éng cao h¬n , ®ång thêi lµm gi¶m bít rñi ro trong kinh doanh . Do ®ã c«ng ty cÇn ph¶i chó träng h¬n n÷a trong dÞch vô gom vµ vËn chuyÓn hµng lÎ , g¾n giao nhËn vËn chuyÓn hµng ho¸ trong n­íc víi giao nhËn vËn chuyÓn hµng ho¸ Quèc tÕ - T¨ng c­êng ®Çu t­ nh»m hiÖn ®¹i ho¸ c¸c trang thiÕt bÞ phôc vô qu¶n lý vµ ph­¬ng tiÖn vËn chuyÓn , giao nhËn hµng ho¸. Cã thÓ nãi C«ng ty ®Çu t­ rÊt nhiÒu , song c¸c trang thiÕt bÞ phôc vô cho c«ng t¸c giao nhËn vËn chuyÓn hµng ho¸ còng nh­ c«ng t¸c qu¶n lý vÉn ë t×nh tr¹ng thiÕu . Víi c«ng t¸c vËn t¶i , trang thiÕt bÞ cÇn thiÕt kh«ng chØ ®¬n gi¶n lµ xe « t« mµ cßn rÊt nhiÒu ph­¬ng tiÖn kh¸c nh­ container,….Víi c«ng t¸c qu¶n lý , c«ng ty cßn ph¶i trang bÞ mét hÖ thèng m¹ng vi tÝnh hiÖn ®¹i trong ph¹m vi toµn c«ng ty . Qua m¹ng th«ng tin néi bé , th«ng tin sÏ ®­îc trao ®æi víi c­êng ®é cao h¬n , hiÖu qu¶ h¬n , sù phèi hîp gi÷a phßng ban vµ bé phËn míi nhÞp nhµng h¬n .§èi víi c¸c c¸n bé th­êng xuyªn ho¹t ®éng ë bªn ngoµi , viÖc trang bÞ c¸c th«ng tin di ®éng nh­ m¸y nh¾n tin , ®iÖn tho¹i di ®éng lµ rÊt cÇn thiÕt cho viÖc trao ®æi th«ng tin mét c¸ch nhanh chãng. 3. Nh÷ng kiÕn nghÞ kh¸c _VÒ vÊn ®Ò hµnh lang ph¸p lý C¨n cø vµo luËt doanh nghiÖp vµ ®Ó cho c¸c doanh nghiÖp ViÖt nam cã ®ñ ®iÒu kiÖn vÒ kinh tÕ, kü thuËt, thÞ tr­¬ng … Trong thêi gian ®Çu cña héi nhËp ChÝnh Phñ cÇn cã c¸c v¨n b¶n, quy ®Þnh thÝch hîp vÒ ngµnh nghÒ, vÒ c¸c s¾c thuÕ, cÇn cã c¸c chÝnh s¸ch b¶o hé ®Ó c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam cãthÓ ho¹t ®éng mét c¸ch b×nh ®¼ng tr­íc c¸c doanh nghiÖp trong khu vùc. C¸c ngµnh nghÒ chøc n¨ng(GTVT, Th­¬ng m¹i ,H¶i quan , qu¶n lý thÞ tr­êng , ThuÕ ) cÇn th­êng xuyªn kiÓm tra c¸c ho¹t ®éng dÞch vô nµy ®Ó tr¸nh gian lËn th­¬ng m¹i , trèn lËu thuÕ vµ c¸c hµnh vi xÊu kh¸c. CÇn gÊp rót ban hµnh c¸c v¨n b¶n d­íi luËt cña LuËt Th­¬ng m¹i ®Ó ®iÒu chØnh c¸c ho¹t ®éng trong ph¹m vi dÞch vô nµy (nªn tham kh¶o ý kiÕn cña HiÖp héi giao nhËn ViÖt Nam d­íi gãc ®é chuyªn m«n nghiÖp vô ). _VÒ tr×nh ®é nghiÖp vô ngo¹i ng÷ KÓ tõ khi ®Êt n­íc theo chÝnh s¸ch ®æi míi cña §¶ng vµ Nhµ n­íc, nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng ®· vùc ®Ëy nh÷ng nh©n tè míi c¸c ngµnh nghÒ kinh doanh ®Æc biÖt lµ trong kinh doanh dÞch vô giao nhËn vËn chuyÓn hµng ho¸. Muèn doanh nghiÖp cã nhiÒu kh¸ch hµng th× ®éi ngò c¸n bé nh©n viªn ph¶i hoµn thiÖn m×nh , n©ng cao tr×nh ®é nghÒ nghiÖp vµ nhÊt lµ tr×nh ®é ngo¹i ng÷ th× míi ®ñ kh¶ n¨ng ®øng v÷ng trong t×nh h×nh thÞ tr­êng hiÖn nay. _VÒ hîp t¸c néi bé vµ c¹nh tranh lµnh m¹nh Së dÜ trong thêi gian qua chóng ta ch­a th¾ng thÇu trong nh÷ng c«ng tr×nh lín v× chóng ta ch­a biÕt b¶o vÖ nhau ®Ó th¾ng thÇu . NhiÒu doanh nghiÖp ®· bá thÇu d­íi møc chi phÝ thùc tÕ ®Õn møc chñ thÇu kh«ng tin lµ lµm ®­îc. NhiÒu doanh nghiÖp ®i giµnh giËt kh¸ch hµng cña doanh nghiÖp kh¸c… Nh­ vËy chóng ta ch­a gi¶i quyÕt ®­îc nh÷ng v­íng m¾c trong néi bé ngµnh trong n­íc th× lµm sao cã thÓ c¹nh tranh ®­îc víi c¸c doanh nghiÖp n­íc ngoµi. Ph¶i cã c¸c biÖn ph¸p ®Ó cho viÖc c¹nh tranh trë nªn lµnh m¹nh vµ khuyÕn khÝch c¸c doanh nghiÖp tham gia hÖ thèng giao nhËn trong n­íc. _VÒ tæ chøc quy m« cña doanh nghiÖp Tr­íc ®©y Vinatranco ch­a cã lÇn nµo th¾ng thÇu vËn chuyÓn mét sè c«ng tr×nh t¹i c¸c n­íc kh¸c nh­ng khi cã LuËt ®Çu t­ n­íc ngoµi t¹i ViÖt Nam, C«ng ty míi tróng thÇu nh÷ng c«ng tr×nh võa vµ nhá, nh­ng c¸c c«ng tr×nh ®ã ®Òu lµ cña Nhµ n­íc ®Çu t­ b»ng vèn vay chñ yÕu lµ cña n­íc ngoµi, sè cßn l¹i chóng ta ®Òu ph¶i lµm thÇu phô hoÆc lµm ®¹i lý cho c¸c nhµ giao nhËn n­íc ngoµi bëi v× tªn tuæi kinh nghiÖm ph­¬ng tiÖn cña m×nh ch­a thuyÕt phôc ®­îc c¸c nhµ ®Çu t­ n­íc ngoµi vµo ViÖt Nam. VÒ quy m« gi¶i ph¸p tr­íc m¾t lµ c¸c c«ng ty cÇn liªn kÕt l¹i víi nhau ®Ó cïng chia quyÒn lîi vµ chung søc g¸nh v¸c nghÜa vô cña kh¸ch hµng cã nh­ vËy c¸c c«ng ty ë ViÖt Nam míi ®ñ søc c¹nh tranh trong thêi gian tíi. _ VÒ vai trß cña HiÖp héi giao nhËn vµ kho vËn ViÖt Nam + TiÕp tôc ph¸t triÓn héi viªn ®Ó tËp trung trÝ tuÖ nghÒ nghiÖp , ®Þnh h­íng ph¸t triÓn b¶o vÖ quyÒn lîi chÝnh ®¸ng cña héi viªn vµ gi÷a c¸c héi viªn trong céng ®ång nghÒ nghiÖp . + KiÕn nghÞ víi c¸c c¬ quan ®Ó cã c¸c chÝnh s¸ch vÒ ho¹t ®éng kinh doanh dÞch vô giao nhËn phï hîp víi t×nh h×nh hiÖn t¹i vµ héi nhËp sau nµy , còng nh­ cã chÝnh s¸ch th«ng tho¸ng trong hîp t¸c ®Çu t­ trong vµ ngoµi n­íc. + Tæ chøc in Ên c¸c b¶n tin nghiÖp vô , ¸n lÖ vÒ c¸c vô khiÕu kiÖn trong giao nhËn vËn t¶i , nh÷ng quy ®Þnh míi vÒ ho¹t ®éng kinh doanh dÞch vô giao nhËn vËn chuyÓn hµng ho¸ theo ph¸p luËt ViÖt Nam vµ th«ng lÖ Quèc tÕ. Tæ chøc c¸c buæi trao ®æi ®Ó c¸c doanh nghiÖp cã c¬ héi trao ®æi kinh nghiÖm nghÒ nghiÖp vµ hîp t¸c liªn doanh vÒ c¸c dÞch vô giao nhËn vËn chuyÓn hµng ho¸ KÕt luËn Nh÷ng n¨m tíi ®©y nÒn kinh tÕ n­íc ta ch¾c ch¾n sÏ cã nh÷ng b­íc ph¸t triÓn cao ,ngµnh giao nhËn vËn chuyÓn hµng hãa sÏ cã c¬ héi ph¸t triÓn tèt .Sù c¹nh tranh trong lÜnh vùc nµy sÏ hÕt søc gay g¾t vµ khèc liÖt. Trong lÜnh vùc giao nhËn vËn chuyÓn hµng ho¸ trong n­íc vµ Quèc tÕ sÏ ph¸t sinh tranh chÊp gi÷a ng­êi lµm dÞch vô vµ ng­êi thuª dÞch vô lµ do tr×nh ®é tËp qu¸n sù hiÓu biÕt vÒ ®iÒu kiÖn thuËt ng÷ trong c¸c hîp ®ång còng cßn cã nh÷ng m©u thuÉn vÒ mÆt luËt ph¸p cña c¸c n­íc cã ®èi t­îng tham gia ký kÕt hîp ®ång. MÆt kh¸c, nh÷ng quy ®Þnh cña ph¸p luËt ViÖt Nam vÒ lÜnh vùc nµy cßn cã nhiÒu s¬ hë chång chÐo nhau , nªn trong qu¸ tr×nh ký kÕt vµ thùc hiÖn hîp ®ång c¸c doanh nghiÖp kh«ng tr¸nh khái nh÷ng bì ngì, lóng tóng. Muèn viÖc ký kÕt vµ thùc hiÖn hîp ®ång giao nhËn vËn chuyÓn hµng ho¸ cã hiÖu qu¶ vµ theo ®óng luËt ®Þnh th× c¸c doanh nghiÖp cÇn ph¶i n¾m râ luËt ph¸p , c¸c nguyªn t¾c ph¶i thùc hiÖn trong ký kÕt còng nh­ th­c hiÖn hîp ®ång . Nh»m h¹n chÕ nh÷ng thiÕu sãt th­êng gÆp t¹i C«ng ty kho vËn vµ dÞch vô Th­¬ng m¹i trong qu¸ tr×nh ký kÕt vµ thùc hiÖn hîp ®ång chóng ta cÇn ph¶i ®­a mét sè kiÕn nghÞ ®Ó gióp cho doanh nghiÖp ph¸t triÓn dÞch vô giao nhËn vËn chuyÓn hµng ho¸ mét c¸ch v÷ng vµng vµ cã hiÖu qu¶. Trªn ®©y lµ toµn bé bµi viÕt vÒ chuyªn ®Ò thùc tËp cña em , nh­ng do tÇm hiÓu biÕt cßn nhiÒu h¹n chÕ vµ thiÕu sãt em mong c« th«ng c¶m vµ gãp ý cho bµi viÕt cña em . Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n c«. Tµi liÖu tham kh¶o C¸c v¨n b¶n ph¸p luËt Ph¸p lÖnh hîp ®ång kinh tÕ 1989. LuËt th­¬ng m¹i ViÖt Nam 1997. Bé luËt hµng h¶i ViÖt Nam 1990. NghÞ ®Þnh sè 17 ngµy16/1/1990 cña H§BT quy ®Þnh chi tiÕt thi hµnh ph¸p lÖnh vÒ hîp ®ång kinh tÕ. C¸c s¸ch tham kh¶o Gi¸o tr×nh LuËt th­¬ng m¹i Quèc tÕ – Tr­êng §HKT Quèc D©n. VËn t¶i vµ b¶o hiÓm trong ngo¹i th­¬ng. PGS- PTS NguyÔn Hång §µo LuËt kinh tÕ trong kinh doanh vµ ®Çu t­. LuËt gia TrÇn Anh Minh 4. Ph¸p luËt Th­¬ng m¹i Quèc tÕ vµ ViÖt Nam. LuËt gia Lª Quang Liªm. C¸c b¸o c¸o B¸o c¸o tæng kÕt n¨m 2000 cña Vinatranco . B¸o c¸o tæng kÕt c«ng t¸c nhiÖm kú 2 vµ ph­¬ng h­íng nhiÖm kú 3 cña HiÖp héi giao nhËn kho vËn ViÖt Nam.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docThực tiễn ký kết và thực hiện hợp đồng giao nhận vận chuyển hàng hoá tại Công ty Kho vận và dịch vụ thương mại - VINATRACO.DOC
Luận văn liên quan