Thực trạng công tác hạch toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả kinh doanh tại công ty điện máy và kỹ thuật công nghệ

I. Khái quát chung về kế toán thành phẩm 1. Khái niệm về thành phẩm, bán thành phẩm: Thành phẩm là những sản phẩm đã kết thúc giai đoạn chế biến trong quy trình công nghệ sản xuất ra sản phẩm đó của doanh nghiệp Bán thành phẩm là những sản phẩm mới hoàn thành một công đoạn chế biến nhất định nào đó ( trừ công đoạn chế biến cuối cùng) Trong quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm của doanh nghiệp đạt tiêu chuẩn chất lượng qui định được nhập kho để chờ tiếp tục chế biến hoặc được chuyển giao để tiếp tục chế biến hoặc một bộ phận nhỏ có thể bán ra bên ngoài 2. Nhiệm vụ kế toán thành phẩm - Phản ánh và kinh tế thế giới thực hiện khách hàng sản xuất sản phẩm và các mặt số lượng, chất lượng và chủng loại mặt hàng sản phẩm qua đó cung cấp thông tin kịp thời cho việc chỉ đạo, kiểm tra quá trình sản xuất ở từng khâu, từng bộ phận sản xuất. - Phản ánh và giám sát tình hình nhập, xuất tồn kho thành phẩm về mặt số lượng và giá trị, tình hình chấp hành định mức dự trữ và tình hình bảo quản thành phẩm trong kho. 3. Đánh giá thành phẩm Thành phẩm có thể đánh giá theo 2 loại giá: giá thực tế và giá hạch toán a. Giá thực tế: · Giá thực tế nhập kho Thành phẩm do các phân xưởng sản xuất chính và phụ của doanh nghiệp sản xuất ra khi mnhập kho được tính theo giá thành thực tế thành phẩm hoàn thành trong kỳ. - Thành phẩm do thuê ngoài gia công hoàn thành khi nhập kho được tính theo giá thực tế gia công * Giá thực tế xuất kho: Giá thành phẩm xuất kho có thể xác định theo

doc70 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2430 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Thực trạng công tác hạch toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả kinh doanh tại công ty điện máy và kỹ thuật công nghệ, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
. Nợ TK 641 9647 Nợ TK 133 Có TK 111,112,131 - Trích trước chi phí bảo hành sản phẩm Nợ TK 641 ( 6415 ) Có TK 335 Khi phát sinh chi phí bảo hành sản phẩm gồm chi phí vật liệu trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp, chi phí sản xuất chung đã bỏ ra để sửa chữa, bảo hành sản phẩm, kế toán ghi . Nợ TK 621,622,627 Có TK 111, 112, 152, 153, 334 , 338 Cuối kỳ, kết chuyển chi phí bảo hành sản phẩm thực tế phát sinh trong kỳ Nợ TK 154 ( chi tiết chi phí bảo hành ) Có TK 621, 622, 627 Khi sửa chữa bảo hành sản phẩm hoàn thành bàn giao cho khách hàng Nợ TK 335 Có TK 154 Trường hợp sản phẩm bảo hành không thể sửa chữa được, doanh nghiệp phải xuất sản phẩm khác giao cho khách hàng Nợ TK 335 Có TK 155 2/ Cuối kỳ, kết chuyển chi phí bán hàng sang TK 911 để xác định kết quả kinh doanh, kế toán ghi . Nợ TK 911 “ xác định kết quả kinh doanh “ Có TK 641 “ chi phí bán hàng “ 4/ Chi phí quản lý doanh nghiệp a/ Khái niệm : chi phí quản lý doanh nghiệp là toàn bộ chi phí có liên quan đến hoạt động quản lý kinh doanh, quản lý hành chính và quản lý điều hành chung của toàn doanh nghiệp . Bao gồm - Tiền lương, các khoản phụ cấp , BHXH , BHYT, KPCĐ của ban giám đốc, nhân viên quản lý các phòng, ban của doanh nghiệp . - Giá trị vật liệu xuất dùng cho công tác quản lý doanh nghiệp : giấy, bút , vật liệu sử dụng cho việc sửa chữa TSCĐ - Chi phí về thuế , chi phí về lệ phí - Chi phí khấu hao TSCĐ dùng cho doanh nghiệp : nhà của của các phòng, ban, kho tàng vật kiến trúc . b/ Tài khoản sử dụng : TK 642 TK 642 + tập hợp chi phí quản lý doanh nghiệp thực tế phát sinh trong kỳ + Các khoản được phép ghi giảm chi phí quản lý ( nếu có ) + Kết chuyển chi phí quản lý doanh nghiệp sang bên nợ TK 911 để xác định kết quả kinh doanh hoặc sang bên nợ 1422 (chi phí chờ kết chuyển) - Tài khoản này không có dư - Tài hoản 642 được chi tiết thành 8 TK cấp 2 + TK 6421 : chi phí nhân viên quản lý doanh nghiệp + TK 6422 : chi phí vật liệu quản lý + TK 6423 : chi phí đồ dùng văn phòng + TK 6424 : chi phí khấu hao TSCĐ + TK 6425 : thuế, phí, lệ phí + TK 6426 : chi phí dự phòng + TK 6427 : chi phí dịch vụ mua ngoài + TK 6428 : chi phí khác bằng tiền c/ Trình hạch toán 1/ Căn cứ vào các bảng phân bổ và các chứng từ gốc có liên quan, kế toán phản ánh chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ - Tiền lương và các khoản phụ cấp phải trả cho Ban Giám Đốc, nhân viên các phòng ban Nợ TK 642 ( 6421) Có TK 334 - Trích kinh phí công đoàn, BHXH, BHYT với tỷ lệ quy định theo tiền lương thực tế phải trả cho nhân viên bộ máy quản lý và khối văn phòng của doanh nghiệp Nợ TK 642 ( 6421 ) Có TK 338( 3382,3383,3384 ) - Giá trị vật liệu xuất dùng chung cho toàn doanh nghiệp Nợ TK 642 ( 6422) Có TK 152 - Chi phí về CC - DC xuất dùng phục vụ cho hoạt động quản lý điều hành chung toàn doanh nhiệp Nợ TK 642 ( 6423 ) Có TK 153 : giá thực tế CC - DC xuất kho loại phân bổ 1 lần Có TK 1421 ( 242 ) phân bổ CP CC - DC loại phân bổ nhiều lần - Trích khấu hao TSCĐ phục vụ chung cho doanh nghiệp Nợ TK 642 ( 6424 ) Có TK 214 - Lệ phí giao thông, lệ phí qua cầu phà, lệ phí vệ sinh đô thị Nợ TK 642 ( 6425 ) Có TK 111,112 - Tiền điện , nước, điện thọai, fax, tiền thuê nhà ngoài bảo dưỡng sửa chữa TSCĐ dùng chung cho doanh nghiệp Nợ TK 642 ( 6427 ) Có TK 111,112,331 : trả định kỳ Có TK 142 ( 242 ) : phân bổ chi phí trả trước về tiền thuê nhà, chi phí sửa chữa lớn TSCĐ ... - Các chi phí khác đã chi bằng tiền ngoài các chi phí kể trên để phục vụ cho hoạt động quản lý, điều hành chung toàn doanh ghiệp ; chi phí tiếp tân, công tác phí ... Nợ TK 642 ( 6428 ) Có TK 111, 112, 141, 331 .... 2/ Căn cứ vào biên bản kiểm kê phản ánh giá trị vật liệu thuqà trong định mức được phép ghi giảm chi phí quản lý doanh nghiệp Nợ TK 152 Có TK 642 3/ Cuối kỳ, kết chuyển chi phí quản lý doanh nghiệp sang TK 911 để xác định kết quả kinh doanh Nợ TK 911 Có TK 642 5/ Kế toán xác định kết quả tiêu thụ a/ Khái niệm : Tài khoản này dùng để xác định toàn bộ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và các hoạt động khác của doanh nghiệp b/ Tài khoản sử dụng : TK 911 TK 911 Trị giá vốn của sản phẩm hàng hóa, lao vụ, dịch vụ đã tiêu thụ + Chi phí bán hàng và chi phí doanh nghiệp + Chi phí tài chính + Chi phí khác + Lãi trước thuế về hoạt động trong kỳ + Doanh thu thuần về số sản phẩm hàng hóa, lao vụ, dịch vụ tiêu thụ trong kỳ + Doanh thu hoạt động tài chính + Thu nhập khác + Lỗ về các hoạt động trong kỳ Tài khoản này không có số dư c/ Trình tự hạch toán 1/ Cuối kỳ kế toán chiết chuyển doanh thu bán hàng thuần sang TK 911 , ghi Nợ TK 511 Có TK 911 2/ Cuối kỳ kế toán - Kết chuyển giá vốn của sản phẩm, hàng hóa, lao vụ, dịh vụ đã tiêu thụ Nợ TK 911 Có TK 641 - Kết chuyển chi phí bán hàng Nợ TK 911 Có TK 642 - Kết chuyển chi phí quản lý doanh nghiệp Nợ TK 911 Có TK 642 Trong trường hợp đặc biệt đối với các doanh nghiệp có nhu cầu hoạt động kinh doanh dài, trong kỳ trước không có doanh thu hoặc doanh thu quá ít, thì kỳ này kế toán tính và kết chuyển chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp còn lại kỳ trước trừ vào doanh thu thuần kỳ này để xác định kết quả kinh doanh . Nợ TK 911 Có TK 1422 3/ Xác định kết quả kinh doanh - Nếu doanh thu bán hàng thuần > giá vốn bán hàng + chi phí bán hàng + chi phí quản lý doanh nghiệp thì doanh nghiệp có lãi và khoản lãi được kết chuyển sẽ ghi Nợ TK 911 Có TK 421 ( 4212 ) - Nếu doanh thu bán hàng thuần < giá vốn hàng bán + chi phí bán hàng + chi phí quản lý doanh nghiệp thì doanh nghiệp lỗ và khoản lỗ được kết chuyển sẽ ghi Nợ TK 421 ( 4212 ) Có TK 911 SƠ ĐỒ HẠCH TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ : TK 632 TK 911 TK 511(512) Kết chuyển giá vốn hàng tiêu thụ TK 641 TK 642 TK 142(1422) TK 421 Kết chuyển doanh thu thuần TK 531,532,521 Kết chuyển chi phí bán hàng Kết chuyển chi phí Quản lý doanh nghiệp Kết chuyển CPQLDN còn lại kỳ Trước tính cho kỳ này Kết chuyển lãi Kết chuyển lỗ K/c các khoản làm giảm doanh thu A. GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY ĐIÊN MÁY VÀ KỶ THUẬT CÔNG NGHỆ . I. Qúa trình hình thành và phát triển của công ty. Công ty điện máy và kỹ thuật công nghệ được thành lập và bắt đầu hoạt động 17-9-1975 theo quyết định số 75/ QĐI với tên gọi là công ty điện máy cấp I Đà Nẵng do Bộ nội thương thành lập, trực thuộc công ty điện máy của Bộ nội thương. Công ty làm nhiệm vụ đại lý cho các công ty liên doanh thuộc tổng công ty điện máy, thực hiện việc mua bán với các tổ chức kinh tế nhà nước ổ miền nam, tiếp nhận hàng nhập khẩu và viện trợ tại khu vực Đà Nẵng . Đến tháng 6 năm 1981 công ty được Bộ nội thương và tổng công ty điện máy quyết định tách thành 2 chi nhánh trực thuộc tổng công ty điện máy miền trung đó là chi nhánh xe đạp, xe máy Đà Nẵng và chi nhánh điện máy Đà Nẵng . Từ năm 1986 khi nên kinh tế chuyển sang cơ chế thị trường với đủ các thành phần kinh tế, tình hình kinh tế xã hội của đất nước biến động mạnh mẽ cùng với sự chuyển biến ấy công ty điện máy, xe đạp, xe máy miền trung cũng đã trải qua những thử thách gây go phức tạp kinh tế hàng hóa nhiều thành phần đã làm thay đổi quan hệ cung cầu , cơ cấu mặt hàng chất lượng và thị hiếu. Song công ty vẫn đứng vững và hoàn thành nhiệm vụ của mình. Đến ngày 28-5-1993 theo quyết định số 607/ TCCB công ty quyết định đổi tên thành công ty điên máy miền trung thuộc Bộ thương mại, tên điện giao dịch đối ngoại là GELIMEX công ty thông qua hoạt động sản xuất kinh doanh bán buôn bán lẻ, trực tiếp xuất nhập khẩu, liên doanh liên kết hợp tác đầu tư trong và ngoài nước về các hàng trong phạm vi đăng ký kinh doanh, khai thác hiệu quả ngành hàng vật tư nguyên vật liệu, sử dụng lao động sẵn có trong nước để đáp ứng nhu cầu hàng hóa tiêu dùng cho dân cư, đẩy mạnh xuất nhập khẩu tăng thu ngoại tệ cho đất nước . Đến năm 2000 do sự thay đổi bổ sung ngành nghề kinh doanh của công ty, ngày 15-6-2000 căn cứ vào quyết định số 0892/ BTM công ty không ngừng tăng lên, doanh số bán ngày càng cao và đóng góp một phần đáng kể cho nền kinh tế đất nước. Là doanh nghiệp nhà nước có chế độ hạch toán độc lập, có tư cách pháp nhân, được sử dụng con dấu riêng, được cấp vốn kinh doanh và được mở tài khoản tại ngân hàng, có trụ sở chính đặt tại 124 Nguyễn Chí Thanh, Thành phố Đà Nẵng. II. CƠ CẤU TỔ CHỨC QUẢN LÝ Ở CÔNG TY Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý ở công ty GIÁM ĐỐC Phó Giám đốc Phó Giám đốc Phòng tổ chức hành chính thanh tra vảo vệ Phòng kế toán tài chính Phòng thị trường đối ngoại Phòng Kinh doanh CN Cty điện máy và KTCN tại HN CN Cty điện máy và KTCN tại HCM CN Cty điện máy và KTCN NT TTKD XNK 164 Bạch Đằng TTKD TH & DVTM170 Hùng Vương TT Vật tư tổng hợp Xí nghiệp xe máy Nhà máy CN kỹ thuật Deahan Xí nghiệp may xuất khẩu III. TỔ CHỨC KẾ TOÁN Ở CÔNG TY : 1. Tổ chức bộ máy kế toán ở công ty : SƠ ĐỒ TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN . Phó phòng phụ trách vốn vay tín dụng Kế toán tiền mặt Kế toán tiêu thụ Kế toán kho hàng Kế toán ngân hàng Kế toán công nợ phải thu Kế toán công nợ phải trả Thủ quỹ Phó phòng phụ trách tổng hợp Kế toán các đơn vị trực thuộc Quan hệ chỉ đạo Quan hệ trực thuộc KẾ TOÁN TRƯỞNG 2/ Chức năng nhiệm vụ của mỗi bộ phận ở phòng kế toán : Hiện nay phòng kế toán công ty gồm có 10 người, trong đó có một kế toán trưởng, 2 phó phòng kế toán, 6 nhân viên kế toán và 1 thủ quỹ. Kế toán trưởng : cũng là Trưởng phòng kế toán tài chính có nhiệm vụ tổ chức chỉ đạo công tác hạch toán kế toán ở toàn công ty. Kế toán trưởng còn là người hỗ trợ đắc lực cho giám đốc, giúp giám đốc tham gia ký kết các hợp đồng kinh tế, xây dựng các kế hoạch tài chính, chịu trách nhiệm trước giám đốc và cơ quan tài chính cấp trên về hoạt động kế toán tài chính của công ty . Phó phòng kế toán đảm nhiệm về khoảng vốn vay của công ty, thường xuyên liên hệ với ngân hàng trên địa bàn thành phố để vay vốn khi cần thiết . Phó phòng kế toán đảm nhiệm phần tổng hợp: căn cứ vào sổ sách các phần hành khác để tổng hợp lên các báo cáo kế toán của văn phòng công ty và của toàn công ty, xác định hiệu quả kinh doanh, đánh giá hiệu quả sử dụng vốn. Ngoài ra kế toán tổng hợp còn phụ trách phần hạch toán TSCĐ, theo dõi TSCĐ và tính khấu hao hàng quý, hàng năm. Các phó phòng kế toán có quyền giải quyết công việc của kế toán trưởng khi kế toán trưởng vắng mặt và chịu trách nhiệm trước kế toán trưởng là người tham mưu cho kế toán trưởng về công tác kế toán. Kế toán tiền mặt: Phụ trách theo dõi tiền mặt, tạm ứng tại văn phòng công ty cũng như kiểm tra các báo cáo về quỹ ở các chi nhánh gởi về, theo dõi tình hình thanh toán lương của CBCNN công ty . Kế toán tiêu thụ : có nhiệm vụ theo dõi tình hình nhập suất hàng hóa phát sinh trong ngày, trị giá hàng mua, chi phí mua hàng, thuế nhập khẩu, mở các sổ theo dõi chi tiết phục vụ cho việc quản lý hàng hóa của công ty, lập báo cáo về lưu chuyển hàng hóa tại công ty. Kế toán kho hàng còn thường xuyên đối chiếu với các kho, cửa hàng để quản lý chặt chẽ hàng hóa. Kế toán ngân hàng : theo dõi tình hình biến động của từng loại tiền tệ (tiền USD và VND ) ở từng ngân hàng, theo dõi tình hình vay nợ ngân hàng. Kế toán công nợ phải thu : có nhiệm vụ theo dõi các khoản công nợ phải thu của các chi nhánh trung tâm vào cuối mỗi quý. Kế toán công nợ phải trả : có nhiệm vụ theo dõi các khoản phải trả cho từng nhà cung cấp . Thủ quỹ : Theo dõi và đảm bảo quỹ tiền mặt ở công ty, phụ trách khâu thu chi tiền mặt theo chứng từ hợp lệ, theo dõi phản ánh việc cấp phát và nhận tiền mặt vào sổ quỹ. Thủ quỹ phải thường xuyên so sánh, kế toán liên quan để kịp thời phát hiện và sửa chữa những thiếu sót trong quá trình ghi chép. Kế toán ở các đơn vị trực thuộc : Ngoại trừ trung tâm vi tính, cửa hàng 35 Điện Biên Phủ, cửa hàng 124 Nguyễn Chí Thanh là hạch toán trực thuộc, còn các đơn vị khác đều hạch toán độc lập, nhưng hoạt động kinh doanh theo sự chỉ đạo thống nhất của công ty, các đơn vị hạch toán trực thuộc hàng tuần gởi về văn phòng công ty các chứng từ gốc của các nghiệp vụ phát sinh hàng ngày đồng thời lên các bảng kê chi tiết nhiệm vụ kế toán của các đơn vị trực thuộc. Theo dõi tình hình nhập xuất sử dụng hàng hóa, nguyên vật liệu chính, công cụ, dụng cụ,... và phản ánh các nghiệp vụ kế tế phát sinh, theo dõi tình hình thanh toán giữa công ty với đơn vị, tham mưu cho giám đốc đơn vị về công tác tài chính, tính toán giá thành sản phẩm của đơn vị ( đối với xí nghiệp sản xuất ), xác định kết quả kinh doanh cuối tháng kế toán các đơn vị lập báo cáo gởi về công ty theo qui định . 3 . Hình thức kế toán : Xuất phát từ công tác kế toán, kết hợp vối yêu cầu quản lý và đội ngũ nhân viên kế toán của phòng kế toán và phù hợp với tình hình hoạt động, công ty đã áp dụng hình thức “ Nhật ký chứng từ ”. với hình thức nhật ký chứng từ các nghiệp vụ kinh tế phát sinh đều đựơc phản ánh ở chứng từ gốc và từ đó lên tờ kê, sổ chi tiết nhật ký và cuối cùng lên sổ cái. SƠ ĐỒ HẠCH TOÁN THEO HÌNH THỨC KẾ TOÁN . CHỨNG TỪ GỐC SỔ QUỸ NHẬT KÝ CHỨNG TỪ TỜ KÊ, BẢNG KÊ CHI TIẾT SỔ VÀ THẺ KẾ TOÁN CHI TIẾT BẢNG TỔNG HỢP CHI TIẾT SỔ CÁI BÁO CÁO KẾ TOÁN Ghi hằng ngày hoặc định kỳ Ghi cuối tháng Quan hệ đối chiếu B. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC HẠCH TOÁN TIÊU THỤ THÀNH PHẨM VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY ĐIỆN MÁY VÀ KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ . I. CÁC PHƯƠNG THỨC TIÊU THỤ TẠI CÔNG TY. Phương thức tiêu thụ ở công ty được tiến hành thông qua hai phương thức : bán buôn và bán lẻ. 1. Phương thức bán buôn : + Bán buôn qua kho + Bán buôn chuyển thẳng có tham gia thanh toán 2.Phương thức bán lẻ : + Phương thức bán lẻ thu tiền trực tiếp + Phương thức bán hàng trả góp II. HẠCH TOÁN TIÊU THỤ THÀNH PHẨM TẠI CÔNG TY . Sơ đồ trình tự ghi sổ nghiệp vụ tiêu thụ tại văn phòng công ty . Ghi hằng ngày Ghi cuối tháng Tờ kê chi tiết TK 131 Tờ kê chio tiết TK 511, 512, 531, 532 Sổ theo dõi công nợ phải thu Nhật ký chứng từ TK 131 Nhật ký chứng từ TK 511, 512 Tờ kê chi tiết TK 156 Nhật ký chứng từ TK 632 Sổ cái TK 511,512, 532, 632, 131 Hoá đơn (GTGT) Phiếu thu 1. Tổ chức hạch toán doanh thu : a/ Hạch toán nghiệp vụ bán lẻ hàng hóa tại các cửa hàng . Tại trụ sở chính của công ty có cửa hàng bán lẻ nằm ở tầng một có nhiệm vụ bán xe máy cho người tiêu dùng. Vì ở trong trụ sở của công ty nên khi nghiệp vụ bán hàng phát sinh tại cửa hàng này, khách hàng có thể thanh toán tiền mua xe theo một trong hai cách sau: Khách hàng cầm hóa đơn ( GTGT ) liên 2 lên phòng kế toán nộp tiền. Kế toán tiền mặt căn cứ vào hóa đơn viết phiếu thu và đưa cho khách hàng một liên. Khách hàng thanh toán tiền cho cửa hàng trưởng hoặc nhân viên kế toán tiền mặt sẽ gộp tất cả hóa đơn ( GTGT) liên 3 được lập trong ngày tại từng cửa hàng và viết vào một phiếu thu trong đó có ghi rõ số các hoá đơn Khi nhận được hoá đơn (GTGT) liên 3 từ nhân viên bán hàng hoặc liên 2 từ khách hàng, kế toán tiền mặt sẽ tiến hành viết phiếu thu Ví dụ: Công ty xuất bán cho Anh Lê Quốc Thân 1 xe gắn máy Super Dream trị giá 22.000.000 thuế suất thuế GTGT 10% kế toán tiến hành ghi sổ: Kế toán doanh thu nhận được hoá đơn (GTGT) liên 3 PHIẾU XUẤT KHO KIÊM VẬN CHUYỂN NỘI BỘ Ngày 01 tháng 12 năm 2003 Liên 3: Dùng thanh toán nội bộ N0: 012408 Căn cứ vào lệnh điều động số :.............. ngày 10 tháng 12 năm 2002 Của Bộ Thương mại về việc cấp vốn Họ tên người vận chuyển: ....................................... Hợp đồng số 49753 Xuất tại kho :.......................................................................................... Nhập tại kho :.......................................................................................... TT Tên nhãn hiệu qui cách phẩm chất vật tư sản phẩm hàng hóa Mã số ĐVT Số lượng Đơn giá Thành tiền Thu nhập Thu xuất 1 Xe gắn máy Super Dream Chiếc 1 1 22.000.000 22.000.000 Xuất ngày 1 tháng 12 năm 2003 Nhập ngày 1 tháng 12 năm 2003 không .l;pp0---phương pháp; .ập tại kho :..................................................................................... TT Tên nhãn hiệu qui cách phẩm chất vật tư sản phẩm hàng hóa Mã số ĐVT Số lượng Đơn giá Thành tiền Thu nhập Thu xuất 1 Xe gắn máy Super Dream Chiếc 1 1 22.00.000 22.00.000 Xuất ngày 1 tháng 12 năm 2003 Nhập ngày 1 tháng 12 năm 2003 Người lập phiếu Thủ kho xuất Người vận chuyển Thủ kho nhập (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) HÓA ĐƠN (GTGT) Mẫu số: 01 GTKT-3LL Liên 3 : Dùng để thanh toán HM/01-N Ngày 01/12/2003 No: 012408 Đơn vị bán hàng : Công ty Điện máy và kỹ thuật Công nghệ Địa chỉ : 121 Nguyễn Chí Thanh - Đà Nẵng Điện thoại :.............................................. mã số: 0400100827 Số tài khoản : 0400100827 Họ tên người mua hàng : LÊ QUỐC THÂN Đơn vị :.......................................................................................................................... Địa chỉ :Phường Tam Thuận - Thanh Khê Số tài khoản : ..................................... mã số: ................................... Hình thức thanh toán : tiền mặt Stt Tên hàng hoá dịch vụ ĐVT Số lượng Đơn giá Thành tiền A B C 1 2 3= 1x2 Xe gắn máy Super Dream Sm: RLHHA 0605 WZ23715 SK: HAOSE-0237263 Chiếc 01 22.000.000 22.000.000 Cộng tiền hàng: 22.000.000 Thuế suất GTGT: 10% Tiền thuế GTGT: 2.200.000 Tổng cộng tiền thanh toán : 24.200.000 Số tiền bằng chữ: Hai mươi bốn triệu hai trăm ngàn đồng y Người mua hàng Kế toán trưởng Thủ trưởng đơn vị (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên) Kế toán doanh thu căn cứ vào hóa đơn ( GTGT ) liên 3 và phiếu thu để lên tờ kê doanh thu . PHIẾU THU Ngày 01/12/2003 Nợ : 111 Có: 511,3331 Họ và tên người nộp : Cửa hàng 124 Nguyễn Chí Thanh Địa chỉ : .......................................... Lý do : Thu tiền xe HĐ 12408 Số tiền : 24.200.000 Bằng chữ: Hai mươi bốn triệu hai trăm ngàn đồng y Kèm theo ............................ chứng từ gốc .................................................... Thủ trưởng đơn vị Phụ trách kế toán Người lập phiếu (Ký, họ tên đóng dấu) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) Đã nhận đủ số tiền (viết bằng chữ) Hai mươi bốn triệu hai trăm ngàn đồng y Đà Nẵng, ngày 01 tháng 12 năm 2003 Người nộp Thủ quỹ (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) Mẫu số C21-H Ban hành theo QĐ số: 999-TC/QĐ/CĐKT Ngày 02/11/1996 b/ Hạch toán nghiệp cụ bán buôn hàng hóa tại công ty Để khách hàng luôn giữ vững quan hệ buôn bán với công ty nên khi ký kết hợp đồng mua bán, công ty thường đồng ý cho khách hàng có thể thanh toán trước một khoản tiền hàng nhất định < trị giá lô hàng nếu khách hàng có đủ vốn. Trường hợp khách hàng mua hàng với số lượng lớn như mặt hàng xe máy như không đủ vốn thì khách hàng có thể trả dần trong nhiều kỳ. * Hạch toán nghiệp vụ bán buôn qua kho. Khi phát sinh nghiệp bán buôn qua kho, kế toán doanh thu nhận được hóa đơn ( GTGT) liên 3 do phòng kinh doanh suất nhập khẩu gởi đến. HÓA ĐƠN (GTGT) Mẫu số: 01 GTKT-3LL Liên 3 : Dùng để thanh toán HM/01-N Ngày 2/12/2003 No: 12507 Đơn vị bán hàng : Công ty Điện máy và kỹ thuật Công nghệ Địa chỉ : 124 Nguyễn Chí Thanh Đà Nẵng Điện thoại :.............................................. Số tài khoản : 0400100827 Mã số: 0400100827 Họ tên người mua hàng : .................................................... Đơn vị : Công ty TNHH Tiến Thu Địa chỉ : 161 Phan Chu Trinh - Đà Nẵng Số tài khoản : ..................................... mã số: 0400126575 Hình thức thanh toán : ............................... Stt Tên hàng hoá dịch vụ ĐVT Số lượng Đơn giá Thành tiền A B C 1 2 3= 1x2 Xe gắn máy Dream II Chiếc 15 11.972.284 178.909.260 Cộng tiền hàng: 178.909.260 Thuế suất GTGT: 10% Tiền thuế GTGT: 17.890.926 Tổng cộng tiền thanh toán : 196.800.186 Số tiền bằng chữ: Một trăm chín mươi sáu triệu tám trăm ngàn một trăm tám mưới sáu đồng chẵn Người mua hàng Kế toán trưởng Thủ trưởng đơn vị (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên) Căn cứ vào hóa đơn ( GTGT), kế toán doanh thu lên tờ kê doanh thu. Đồng thời, kế toán công nợ ngoài cũng căn cứ vào hóa đơn ( GTGT) liên Photo lên tờ kê chi tiết TK131 và mở sổ công nợ để theo dõi khoản nợ công ty được quyền thu của công ty TNHH Tiến Thu. TỜ KÊ CHI TIẾT TK 131 Tháng 12 năm 2003 Chứng Từ Nộ dung Tên khách hàng Tổng cộng Ghi nợ các TK sau Số Ngày 511 3331 1121 12507 2/12 12 Chiếc xe Deahan II Công Ty TNHH Tiến Thu 196800186 178909260 17890926 12510 3/12 10 Chiếc xe Deahan Supper Cửa Hàng Xe máy Sáng Thư 126200206 114727460 11472746 12517 5/12 Kính Xây dựng Công ty TNHH Phú Phong 67823700 67152455 6715245 ............. ............ Tổng Cộng 27862547169 16675130639 1667513064 7415234220 TỜ KÊ CHI TIẾT TK 131 Tháng 12 năm 2003 Chứng Từ Nộ dung Tên khách hàng Tổng cộng Ghi có TK 131, ghi nợ TK sau Số Ngày 1111 641 531 11/12 4/12 Thu tiền 5 Chiếc xe Deahan II Công Ty TNHH Tiến Thu 59636420 59636420 25/12 5/12 Thu tiền 5 Chiếc xe Deahan Supper Cửa Hàng Xe máy Sáng Thu 57363730 57363730 PN26 6/12 Hang bị trả lại Công ty TNHH Vĩnh Hưng 57363635 57363635 PKT 8/12 Hỗ trợ chi phí bán hàng DNTNTM Công Lâm 12187564 12187564 PKT 9/12 Hỗ trợ chi phí bán hàng Công Ty TNHH Tiến Thu 22000000 22000000 ........ ......... ................. ............... .............. Tổng Cộng 25568921657 2999455000 252425500 108707634 Khi công ty TNHH Tiến Thu thanh toán tiền 5 chiếc xe Daehan II, kế toán công nợ ngoài căn cứ vào phiếu thu lên tờ chi tiết TK 131, và mở sổ theo dõi công nợ ghi giảm khoản nợ cho khách hàng . SỔ CHI TIẾT THEO DÕI CÔNG NỢ NGOÀI . Khách hàng : công ty TNHH Tiến Thu Chứng từ Diễn giải KTĐU Số phát sinh Số dư Số Ngày Nợ Có 12507 2/12 Chưa trả tiền 15 chiếc xe DaehanII 511 3331 178.909.260 17,890.926 15.689.236 212.489.422 11/12 4/12 Thu tiền 5 chiếc xe Daehan 1111 59.363.420 152.853.002 PKT 9/12 Hỗ trợ chi phí bán hàng 641 22.000.000 130.853.002 56/12 10/12 Thu tiền 5 xe Daehan 1111 59.636.420 71.216.582 * Hạch toán nghiệp vụ bán hàng giao thẳng. Tại công ty, bán hàng giao thẳng thực chất là hai nghiệp vụ mua hàng và bán hàng cùng tiến hành đồng thời với nhau. Theo đó, công ty vừa là người mua hàng vừa là người bán hàng, công ty mua hàng của nhà cung cấp và tiến hành bán lại cho khách hàng, cho đơn vị trực thuộc với số lượng mua hàng bằng số lượng bán hàng hóa không qua nhập kho mà được nhà cung cấp chuyển thẳng từ cơ sở của mình đến địa điểm đã quy định trong hợp đồng. Đứng lên góc độ người mua, công ty sẽ căn cứ vào hóa đơn ( GTGT ) do nhà cung cấp lập để làm căn cứ ghi sổ hàng mua tại văn phòng công ty đồng thời thực hiện nghĩa vụ thanh toán với nhà cung cấp. Đứng trên góc độ người bán, công ty phải lập hóa đơn ( GTGT) để làm căn cứ ghi sổ doanh thu và được quyền theo dõi khoản nợ của khách hàng, của đơn vị trực thuộc với công ty . Khi phát sinh nghiệp vụ bán hàng giao thẳng, kế toán ghi sổ doanh thu theo sơ đồ trình tự ghi sổ nghiệp vụ tiêu thụ đối với đơn vị trực thuộc. * Hạch toán nghiệp vụ hàng đem đi biếu tặng. Tuy không phải là nghiệp vụ phát sinh thường xuyên nhưng thỉnh thoảng công ty cũng có đem hàng đi biếu tặng cho những cá nhân hoặc tổ chức có quan tâm đến hoạt động kinh doanh cũng như tác động đến việc thực hiện các mục tiêu kinh doanh của công ty như: quảng cáo sản phẩm cho công ty, làm tăng danh tiếng uy tín của công ty trên thị trường tiêu thụ trong và ngoài nước ... khi phát sinh nghiệp vụ này, theo quy định của chế độ kế toán hiện hành, hàng hóa đem đi biếu tặng cũng thuộc phạm vi hàng bán. Do đó, kế toán tiến hành ghi sổ doanh thu căn cứ và trong hóa đơn ( GTGT ) do phòng kinh doanh lập ghi hàng tặng không thanh toán và coi đó là một khoản chi phí phát sinh trong quá trình bán hàng tại công ty. HÓA ĐƠN (GTGT) Mẫu số: 01 GTKT-3LL Liên 3 : Dùng để thanh toán HM/01-N Ngày 2/12/2003 No: 12506 Đơn vị bán hàng : Công ty Điện máy và kỹ thuật Công nghệ Địa chỉ : 124 Nguyễn Chí Thanh Đà Nẵng Điện thoại :.............................................. Số tài khoản : 0400100827 Mã số: 0400100827 Họ tên người mua hàng : .................................................... Đơn vị : Văn phòng Báo người lao động Địa chỉ : Phan Chu Trinh - Đà Nẵng Số tài khoản : ..................................... mã số: 0400126575 Hình thức thanh toán : ............................... Stt Tên hàng hoá dịch vụ ĐVT Số lượng Đơn giá Thành tiền A B C 1 2 3= 1x2 1 2 Mũ vải Ao thun ((Hàng tặng khách không thanh toán Cái Cái 20 20 15.000 17.550 300.000 351.000 Cộng tiền hàng: 651.000 Thuế suất GTGT: 10% Tiền thuế GTGT: 65.100 Tổng cộng tiền thanh toán : 716.100 Số tiền bằng chữ: Một trăm chín mươi sáu triệu tám trăm ngàn một trăm tám mưới sáu đồng chẵn Người mua hàng Kế toán trưởng Thủ trưởng đơn vị (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên) Căn cứ vào hóa đơn ( GTGT) của các nghiệp vụ bán hàng phát sinh trong tháng, kế toán doanh thu lên tờ kê doanh thu để theo dõi số lượng, doanh thu... của tất cả các mặt hàng được bán theo hình thức bán lẻ, bán buôn, biếu tặng và dịch vụ công ty cung cấp theo yêu cầu của khách hàng. TỜ KÊ DOANH THU Tháng 12 năm 2003 Chứng Từ Kho Phiếu thu Tên người mua Loại hàng Số Lượng Đơn giá Thuế VAT Đầu ra Doanh số chưa thuế Số Ngày Nhóm hàng 10% 5793603526 57936035259 1/12 12047 VT 2036 Công Ty TNHH và dịch vụ Bảo Tín Máy In 1 420255 4202565 1/12 12048 NCT 7 Lê Quốc Thân Super Dream 1 22000000 2200000 22000000 1/12 12502 ĐBP 16 Lê Vinh Thành Future 1 22300000 2230000 22300000 1/12 12504 H Xí Nghiệp Xe Máy Pt Xe máy 42543963 245439673 1/12 12505 ĐBP Công Ty TNHH Hùng Vương Future 2 22300000 4460000 44600000 1/12 12506 VP Văn Phòng báo Người lao động Hàng biếu tặng 65100 651000 1/12 12507 Xê Công Ty TNHH Tiến Thu Deahan II 15 11363527 17890926 178909260 1/12 12508 GT Chi Nhánh Ninh Thuận honda Ware a 18 9727295 17509131 175091310 ..... ..... ..... ..... ..... .... ..... .... ..... Nhóm hàng 5% 21201631 424029099 8/12 12606 VT 152 TT dịch vụ viễn thông KV3 Mãy vi tính 1 3613820 180691 3613820 ..... ..... ..... ..... ..... .... ..... .... .... Nhóm hàng 0% 10000000 25/12 12807 VT Bệnh Viện Đà Nẵng Phần Mềm 10000000 Tổng cộng 5814805157 58370064358 2/ Hạch toán giá vốn hàng bán Hiện công ty sử dụng phương pháp thực tế đích danh để tính giá mua của hàng xuất kho. Do hàng hóa của công ty đa dạng không chỉ về số lượng mà còn cả về chủng loại, các mặt hàng lại có giá trị tương đối lớn nhưng không ổn định đồng thời số lần nhập xuất nhiều, hàng hóa được bảo quản tại các kho riêng biệt, đễ nhận diện nên công ty dùng phương pháp này để tính giá vốn hàng xuất bán là phù hợp. Khi phát sinh nghiệp vụ mua hàng, căn cứ vào háo đơn ( GTGT) của nhà cung cấp, kế toán kho hàng mở thẻ theo dõi số lượng, giá mua của từng mặt hàng được mua vào và nhập kho trong tháng. Thẻ kho được theo dõi riêng cho từng mặt hàng tại kho, từng cửa hàng và cùng một mặt hàng nhưng có giá mua khác nhau sẽ được theo dõi riêng trên các thẻ kho khác nhau, khi xuất bán, kế toán kho hàng căn cứ vào háo đơn (GTGT) do kế toán doanh thu chuyển qua lên đồng thời thẻ kho và tờ kê chi tiết TK 156. Doanh nghiệp : Công ty Điện máy và TKCN Tên kho : Xê Mẫu số 06 - VT THẺ KHO Ban hành theo QĐ số 1141 TC/ CĐTK ngày 01/11 /1995 Ngày lập thẻ : 0/12/2003 của Bộ Tài Chính Tờ số : 1 Tên nhãn hiệu, quy cách vật tư sản phẩm hàng hóa : xe Daehan II Đơn vị tính : chiếc Mã số :............... Ngày nhập xuất Chứng từ Diễn giải Số lượng Ký xác nhận của kế toán Số phiếu Ngày tháng Nhập xuất tồn N X 1/12/03 200 5 2/12 XN xe máy 1.000 11.927.284 12507 2/12 Công ty TNHH Tiến Thu 15 12512 3/12 DNTM Tiêu Mỹ 10 31/12/03 9 Từ hóa đơn ( GTGT) và thẻ kho, kế toán kho hàng lên tờ kê chi tiết ghi có TK 156 nhằm theo dõi số lượng giá mua của các mặt hàng được xuất bán từ các kho, của hàng trong tháng. TỜ KÊ CHI TIẾT Tháng 12 năm 2003 Ngày HĐ kho DIỄN GIẢI SL Tổng cộng Ghi có TK 156, Ghi nợ TK sau: 6321 6322 641 642 12 12407 VT Công TNHH Bảo Tín Máy in 1 4.002.596 4.002.596 12 12409 XÊ DNTN Thuận Phát Deahan SP 20 198.600.000 198.600.000 150.000 12 12502 ĐBP Lê Văn Thành Futue 1 21.880.000 21.880.000 12 12504 H XN xe máy PT xe máy 425.439.637 425.439.637 12 12507 XÊ Công ty TNHH Tiến Thu Deahan II 15 137.500.000 137.500.000 12 12508 GT CN Ninh Thuận Wave a 18 170.856.200 170.856.200 12 12545 VT Phòng Tổ chức Công ty Mực in 1 727.000 727.000 52.781.057.311 20.264.582.348 31.731.256.240 265.112.456 10.314.296 Từ các tờ kê chi tiết TK 156, kế toán tổng hợp lên nhật ký chứng từ TK 632 vào cuối kỳ hạch toán NHẬT KÝ CHỨNG TỪ TK 632 Tháng 12 năm 2003 Diễn giải SDDK Ghi có TK 632, Ghi nợ các TK Cộng có Ghi Nợ TK 632, Ghi Có các TK Cộng nợ SDDK Nợ Có 911 156 156 Nợ Có 6321 20.174.136.548 90.445.800 20.264.582.348 20.264.582.348 20.264.582.348 6321 31.730.738.056 518.184 31.731.256.240 31.731.256.240 31.731.256.240 3/ Hạch toán các khoản giảm trừ doanh thu : a/ Hạch toán hàng bán bị trả lại. Hàng bán bị trả lại được sử dụng khi công ty chấp nhận cho người trả lại hàng do hàng bán kém phẩm chất, không đáp ứng được yêu cầu của khách hàng như đã thỏa thuận trong hợp đồng. Tuy nhiên, vì mục tiêu của công ty là cố gắng thỏa nãm tối đa nhu cầu của khách hàng về số lượng, quy cách, nhưng lại cũng như chất lượng hàng hóa nên trường hợp này ít xảy ra tại công ty. Ngoài ra, nếu không làm được giấy tờ, công ty cũng chấp nhận cho người tiêu dùng trả lại xe máy với điều kiện xe không bi hư hỏng, trầy xước và khoảng thời gian kể từ thời điểm mua đến thời điểm trả lại không quá 5 ngày . Khi phát sinh nghiệp vụ này, đồng thời với việc nhập kho hàng bị khách hàng trả lại, phòng kinh doanh sẽ tiến hành lập phiếu nhập kho có mẫu như sau : Số : 26/12/03 PHIẾU NHẬP KHO Ngày 6 tháng 12 năm 2003 Tên và địa chỉ người nhập : Công ty TNHH Vinh Hưng Stt Tên vật tư sản phẩm ĐVT Số lượng Đơn giá Thành tiền Yêu cầu Thực nhập Xe máy Deahan Apra màu xanh nhớt chiếc 05 11.427.727 57.363.635 (Kèm 5 chiếc mũ bảo hiểm + 5 áo thun) Cộng tiền hàng 57.363.635 VAT 5.736.365 Cộng tiền thanh toán Hàng trả lại 63.100.000 ( Bằng chữ: Sáu mươi ba triệu một trăm ngàn đồng y) Người nhập Thu kho Kế toán Phụ trách Căn cứ vào hoá đơn (GTGT) và phiếu nhập kho, kế toán doanh thu lên tờ kê chi tiết TK 531 b/ Hạch toán giảm giá hàng bán : Khi tình hình giá cả của mặt hàng xe máy trên thị trường biến động theo chiều hướng giảm cùng với khả năng tiêu thụ mặt hàng xe Daehan do công ty sản xuất, lắp ráp gặp nhiều khó khăn thì ban lãnh đạo công ty sẽ họp và quyết định giảm giá hàng xe Daehan kể từ ngày ra quyết định. Trong thời gian này, nếu người tiêu dùng chi nhánh và đại lý mua hàng xe Daehan thì công ty sẽ tiến hành giảm giá trên hóa đơn ( GTGT) tức là khoản giảm giá đã được trừ vào tổng trị giá bán trên hóa đơn nên khoản giảm giá này sẽ không được theo dõi trên sổ sách kế toán. Công ty chỉ tiến hành theo dõi trên sổ sách các khoản giảm giá đối với. Hàng xe Daehan mà công ty đã bán trước đây hiện đang tồn kho tại các chi nhánh tại đại lý - Hàng xe Daehan mà các chi nhánh và đại lý đã bán cho khách hàng với số lượng lớn nhưng khách hàng chưa thanh toán tiền hàng Để hạch toán khoản giảm giá cho chi nhánh và đại lý, kế toán căn cứ vào hóa đơn ( GTGT) sau : HÓA ĐƠN (GTGT) Mẫu số: 01 GTKT-3LL Liên 3 : Dùng để thanh toán HM/01-N Ngày 24/12/2003 No: 19847 Đơn vị bán hàng : Công ty Điện máy và kỹ thuật Công nghệ Địa chỉ : 124 Nguyễn Chí Thanh Đà Nẵng Điện thoại :.............................................. Số tài khoản : 0400100827 Mã số: 0400100827 Họ tên người mua hàng : .................................................... Đơn vị : Cửa hàng xe máy Dũng Địa chỉ : Mai Thúc Loan - Huế Số tài khoản : ..................................... mã số: 3300137064 Hình thức thanh toán : ............................... Stt Tên hàng hoá dịch vụ ĐVT Số lượng Đơn giá Thành tiền A B C 1 2 3= 1x2 1 2 Giảm giá cho HĐ số 12298 (25/11/03)theo quyết định số 85/VPĐMCN ngày 418/12/03 Trong đó: xe Deahan II 2 chiếc Xe Deahan Super 2 chiếc Chiếc 04 909.141 3.636.564 Cộng tiền hàng: 3.636.564 Thuế suất GTGT: 10% Tiền thuế GTGT: 363.656 Tổng cộng tiền thanh toán : 4.000.220 Số tiền bằng chữ: Bốn triệu hai trăm hai mưôi hai ngàn đồng y Người mua hàng Kế toán trưởng Thủ trưởng đơn vị (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên) Kế toán doanh thu căn cứ vào hóa đơn ( GTGT) để lên tờ kê chi tiết TK 532 TỜ KÊ CHI TIẾT TK 532 Tháng 12 năm 2003 Chứng Từ Diễn giải Tổng cộng Ghi nợ các TK sau Số Ngày 532 3331 19846 24/12 QĐ86/VPĐMCN giảm giá 5 chiếc xe máy Daehan II 4.569.125 4.569.125 19847 24/12 QĐ86/VPĐMCN giảm giá 5 chiếc xe máy Daehan 3.636.564 3.636.564 ........ ..... .............. Tổng cộng 2.241.093.465 754.965.145 3.636.564 TỜ KÊ CHI TIẾT TK 531 Tháng 12 năm 2003 Chứng Từ Diễn giải Tổng cộng Ghi nợ các TK sau Số Ngày 531 3331 PN 26/12 6/12 Nhập hàng trả lại của Công ty TNHH Vinh Hưng HĐ26289 57.363.635 57.363.635 PN70/12 16/12 Nhập hàng trả lại của Nguyễn Quốc Thái HĐ26148 22.181.818 22.181.818 PN43/12 1/12 Nhập hàng trả lại của Trương Thị Kim Chung HĐ26212 11.181.818 11.181.818 PN17/12 28/12 Nhập hàng trả lại của TT 146 Bạch Đằng HĐ44338 572.727 572.727 ...... ... ............. ..... Tổng cộng 109.280.361 108.707.634 572.727 Từ tờ kê chi tiết TK 531 và tờ kê chi tiêt TK 532, kế toán lên nhật ký chứng từ TK 511, 512 531, 532 vào cuối tháng NHẬT KÝ CHỨNG TỪ TK 511,512,531,532 Tài khoản NỢ SDDK Số Phát Sinh Có Trong Kỳ nợ TK liên quan Nợ Có 1111 1121 131 136 6418 511 512 511 3.303.094.507 706.237.716 16.675.130.639 120.910.568 512 37.564.690.928 532 108.707.634 572.727 532 754.965.145 3.636.564 Cộng Có Số phát sinh Nợ trong kỳ Cộng Nợ SDCK 131 136 531 532 911 Nợ Có 20.805.373.430 108.707.634 754.965.145 19.941.700.651 20.805.373.430 37.564.690.928 572.727 3.636.564 36.077.989.881 37.564.690.928 109.280.361 108.707.634 572.727 109.280.361 2.241.093.465 754.695.145 1.486.128.320 2.241.093.465 Từ nhật ký chứng từ TK 511,512,531,532, kế toán tổng hợp sẽ lên sổ cái cho từng tài khoản. SỔ CÁI TK 511 SD Đà Nẵng năm : nợ - Có Ghi có các TK đối ứng với bên nợ TK này ............ Tháng 12 Tổng 911 19.941.700.651 531 108.707.634 532 754.965.145 Cộng SPS Nợ 20.805.373.430 Cộng SPS Có 20.805.373.430 SDC năm : - Nợ - Có III/ HẠCH TOÁN KẾT QUẢ TIÊU THỤ 1/ Hạch toán chi phí bán hàng . Chi phí bán hàng là chi phí biểu hiện bằng tiền của lao động vật hóa và lao động trực tiếp cho quá trình tiêu thụ hàng hóa, thành phẩm và dịch vụ. Chi phí bán hàng của công ty bao gồm cả chi phí mua hàng, tiền lương, khấu hao tài sản cố định, chi phí dịch vụ mua ngoài như điện nước, thủ tục phí ngân hàng. Các khoản chi phí này phát sinh, căn cứ vào chứng từ gốc kế toán hạch toán trên các tờ kê chi tiết có trongTK 111,112,331,334. Cuối tháng kế toán tổng hợp số liệu từ các tờ kê do các phần hành gởi lên tổng hợp lại mở sổ nhật ký chứng từ TK641 “ chi phí bán hàng “ lên sổ cái TK 641 . Công ty ĐM và KTCN PHIẾU KẾ TOÁN GELIMEX Tháng 12 năm 2003 Số chứng từ Diễn giải TK đối ứng Số tiền Nợ Có Kết chuyển chi phí bán hàng cho DN 641 131 12.187.564 TNTM Công Lâm theo QĐ ngày 6/12/2003 Cộng 12.187.564 ( viết bằng chữ ) : mười hai triệu một trăm tám mươi bảy ngàn năm trăm sáu mươi bốn đồng y . Người lập Ngày 8/ 12 / 2003 Kế toán trưởng Căn cứ vào phiếu kế toán đã được kế toán toán trưởng ký duyệt kế toán công nợ ngoài sẽ lên tờ kê chi tiết TK 131phản ánh khoản chi phí công ty hỗ trợ cho DNTNTM Công Lâm và mở sổ theo dõi công nợ ghi giảm khoản phải thu cho doanh nghiệp Công Lâm . - Chi phí mua hàng : khi trả tiền cho đơn vị cung cấp dịch vụ, kế toán tiền mặt sẽ viết phiếu chi để làm căn cứ ghi sổ chi phí . PHIẾU CHI Số : 20/12 Mẫu Số : C22 - H Ngày 8/12/2003 Ban hành theo QĐ số Nợ : 641 999- TC /QĐ/CĐKT Có : 1111 ngày 02/ 11.1996 của bộ tài chính Người nhận tiền : Nguyễn Văn Thường Địa chỉ : Tổ bóc văc Hòa Cường Lý do chi : thanh toán tiền bốc vác 112 xe máy nhập kho Số tiền : 168.000 ( viết bằng chữ ) ; một trăm sáu mươi tám ngàn đồng y Kèm theo : ( một chứng từ gốc ) Thủ trưởng đơn vị kế toán trưởng người lập phiếu ( ký, họ tên, ) ( ký, họ tên ) (ký, họ tên ) Từ phiếu chi, kế toán tiền mặt sẽ lên tờ kê chi tiết TK 641 theo dõi chi phí mua hàng và chi phí bán hàng phát sinh bằng tiền mặt tại công ty . TỜ KÊ CHI TIẾT TK 641 Tháng 12 năm 2003 Chứng từ Diễn giải Số tiền Số Ngày 641 1111 1 1/12 Thanh toán tiền làm 10.000 tờ rơi xe máy Daehan công ty TNHH Advicw 10.909.100 10.909.100 3 2/12 Thanh toán tiền quảng cáo trên báo HĐ 247- 30/12/03BáoĐN 4.545.454 4.545.454 6 3/12 thanh toán tiền vận chuyển 40 xe đi TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thu Dung 3.085.714 3.085.714 12 5/12 Thanh toán tiền thuê xe vận chuyển 132 xe Daehan Nguyễn Thị Hiền 559.999 559.999 20 8/12 Thanh toán tiền bốc vác 112 xe máy nhập kho Nguyễn Văn Thường 168.000 168.000 Tổng 572.777.054 572.777.054 2/ Hạch toán chi phí quản lý doanh nghiệp Chi phí quản lý doanh nghiệp là chi phí biểu hiện bằng tiền của lao động vật hóa và lao động sống dùng cho quá trình quản lý kinh doanh, quản lý hành chính, và các chi phí khác liên quan đến hoạt động của công ty. Chi phí quản lý doanh nghiệp bao gồm : tiền lương, khấu hao TSCĐ, chi phí tiếp khách, chi phí dự phòng, dịch vụ mua ngoài như điện nước. Ơ Công ty, các khoản chi phí này thường phát sinh vào cuối tháng, khi phát sinh căn cứ vào chứng từ kế toán hạch toán chi tiết vào tờ kê ghi có TK111,112,331,334, kế toán tổng hợp các tờ kê do các phần hành chuyển lên lấy số liệu tổng hợp mở sổ nhật ký chứng từ TK 642 “ chi phí quản lý doanh nghiệp “ lên sổ cái TK 642 . * Vd: Khi phát sinh chi phí tiếp khách tại phòng thị trường, kế toán tiền mặt viết phiếu chi : PHIẾU CHI Số : 7/12 Mẫu Số C 22 - H Ngày 4 /12/ 2003 Ban hành theo QĐ số Nợ : 642 999- TC/ QĐ/ CĐKT Có : 1111 ngày 02.11.1996 của bộ tài chính Người nhận tiền : Võ Thị Hiền Địa chỉ : phòng thị trường Lý do chi : thanh toán chi phí tiếp khách Số tiền : 488.000 ( viết bằng chữ ) : bốn trăm tám tám ngàn đồng y Kèm theo : ( một chứng từ gốc ) Thủ trưởng đơn vị Kế toán trưởng Người lập phiếu ( ký, họ tên, đóng dấu) ( ký, họ tên ) ( ký, họ tên ) Từ phiếu chi, kế toán tiền mặt lê tờ kê chi tiết TK 642 TỜ KÊ CHI TIẾT TK 642 Tháng 12 năm 2003 Chứng từ Diễn giải Số tiền Số Ngày 642 1111 7 4/12 Thanh toán chi phí tiếp khách Võ Thu Hiền 488.000 488.000 8 4/12 Thanh toán tiền công tác phí đi HCM Đỗ Anh Quân 865.125 865.125 10 4/12 Chi mua quần áo cho CBCNV văn phòng công ty 33.099.260 33.099.260 18 7/12 Thanh toán chi phí hội nghị Trần Thị Vân 842.500 842.500 Tổng 109.524.236 109.524.236 3. Hạch toán kết quả tiêu thụ Căn cứ vào hóa đơn ( GTGT), kế toán kho hàng lên tờ kê chi tiết TK 156. Cuối tháng, căn cứ vào nhật ký chứng từ của các phần hành có liên quan đến chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp, nhật ký chứng từ TK 632 và nhật ký chứng từ TK 511,512,531,532,... kế toán tổng hợp thực hiện các bút toán kết chuyển trên bảng chữ T để xác định kết quả kinh doanh của văn phòng công ty. Tháng 12 / 2003 TK 641 TK 642 (1111) 572.777.054 2.400.487.083 (1111) 109.524.236 848.336.383 (1121) 839.031.526 (1121) 37.702.227 (1122) 7.586.699 (3341) 42.360.947 (131) 252.425.500 (334.2) 159.151.500 (136) 304.215.000 (338.2) 2.015.124 (141) 26.337.224 (338.3) 6.354.142 (156) 265.112.456 (338.4) 847.219 (511) 120.910.568 (141) 2.251.540 (3331) 12.091.056 (153) 14.816.300 2.400.487.083 2.400.487.083 (139) 9.853.615 (159) 402.846.137 (156) 10.314.296 (136) 50.299.100 848.336.383 848.336.383 TK 911 (632.1) 20.174.136.548 19.941.700.651 (511) (632.2) 31.730.738.056 36.077.989.881 (512) (641) 2.400.487.083 122.125.896 (711) (642) 848.336.383 413.128.566 (721) (811) 62.617.562 (421) 1.338.629.362 56.554.944.994 56.554.944.994 NHẬT KÝ CHỨNG TỪ TK 641, 642, 911... Tháng 12 năm 2003 Tài khoản Số phát sinh có trong kỳ Cộng có Số phát sinh nợ trong kỳ 911 511 512 711 721 1111 1121 1122 641 2.400.487.083 2.400.487.083 572.777.054 839.031.526 7.586.699 642 848.336.383 848.336.383 109.524.236 37.702.227 911 19.941.700.651 36.077.989.881 122.125.896 413.128.566 56.554.944.994 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... Cộng nợ 131 136 141 6321 6322 641 811 421 ..... 252.425.500 304.215.000 26.337.224 2.400.487.083 50.299.100 2.251.540 958.336.383 20.174.136.548 31.730.738.056 2.400.487.083 62.617.562 1.338.629.362 56.554.944.994 SỔ CÁI TK 911 TK ghi có Tháng 12 TK 421 1.338.296.362 TK6321 20.174.136.548 TK6322 31.730.738.056 TK 641 2.400.487.083 TK 642 848.336.383 TK 811 62.617.562 Số phát sinh nợ 56.554.944.944 Số phát sinh có 56.554.944.944 Số dư cuối tháng Nợ Có Ngày. ... tháng .... năm Kế toán ghi sổ Kế toán trưởng (Ký ghi rõ họ tên) (Ký ghi rõ họ tên) I/ NHẬN XÉT XỀ TÌNH HÌNH HOẠCH TOÁN TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY ĐIỆN MÁY VÀ KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ . 1. Nhận xét về bộ máy kế toán và hình thức kế toán tại công ty * Ưu điểm: Hiện nay phòng kế toán của công ty gồm có 10 người tất cả đều trải qua đào tạo chuyên ngành nên rất vững về chuyên môn . Mỗi cán bộ kế toán kiêm một phần hành kế toán nhất định , chẵng hạn kế toán kho hàng thì thì theo dõi xuất nhập hàng hóa , kế toán tiêu thụ thì theo dõi tình hình tiêu thụ hàng hóa , kế toán công nợ thì theo dõi công nợ phải thu . Chính điều này làm cho bộ máy kế toán của công ty gọn nhẹ , đảm bảo cung cấp thông tin nhanh chóng , kịp thời , chính xác . Công ty đã xây dựng được bộ máy khoa học và hợp lý , phù hợp với đặc điểm kinh doanh của công ty . Mọi công việc của phòng kế toán được sự chỉ đạo của kế toán trưởng , nên các nhân viên kế toán đèu có mối quan hệ chặc chẻ và công việc của họ không bị chồng chéo . Hình thức sổ kế toán công ty đang sử dụng là “ nhật ký chứng từ “ một số điểm tương đối dể hiểu , dể sử dụng phù hợp với trình độ kế toán và quy mô sản xuất củ công ty . * Nhược điểm : Với hình thức sổ kế toán dể hiểu , dể sử dụng , nhưng sổ sách có kết cấu chưa được hợp lý , chưa đảm bảo cung cấp thông tin theo yêu cầu cảu nhà quản lý. Công ty áp dụng hình thức sổ kế toán là chứng từ ghi sổ , nhưng lại chưa sử dụng mẫu đăng ký chứng từ ghi sổ , nên khó xác định và tìm ra những sai sót của nghiệp vụ kinh tế phát sinh . 2. Nhận xét về tình hình hoạch toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp : * Ưu điểm : Ơ công ty các khoản chi phí này thường phát sinh vào cuối tháng , biên độ kế toán căn cứ vào chứng từ hoạch toán chi tiết vào tờ kê ghi có TK 111, 112, 331, 334, kế toán tổng hợp mở sổ nhật ký chứng từ TK 641 , 642 lên sổ có TK641 , 642 tiện cho việc theo dõi . * Nhược điểm : Công ty không phân chia rỏ ràng TK chi phí bán hàng và TK chi phí doanh nghiệp mà gộp chung lại bao gồm rất nhiều TK liên quan đến chi phí quản lý doanh nghiệp , chưa đáp ứng việc cung cấp thông tin cho ban lãnh đạo công ty một cách thuận lợi hơn . Việc hoạch toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp kế toán mới hoạch toán tổng hợp , chưa theo dõi chi tiết cho từng khoản mục chi phí kế toán chưa phản ánh đúng , đầy đủ các khoản chi phí phát sinh điển hình như kế toán không hoạch hoạch toán chi phí điện nước , khấu hao tài sản cố định dùng cho bộ phận quản lý . 3. Nhận xét về tình hình hoạch toán tiêu thụ : * Ưu diiểm : Việc hoạch toán kết quả tiêu thụ của công ty được đánh giá đúng dắn và khách quan , chính xác nhằm giúp cho lãnh đạo công ty cùng các bộ phận khác đề ra kế hoạch và chiến lược kinh doanh sao cho hợp lý . Kế toán công ty đã xây dựng được hệ thống sổ sách ghi chép quá trình tiêu thụ phù hợp với đặt điểm , tính chất của thành phẩm tiêu thụ cho nên kế toán đã xác định chính xác đầy đủ doanh thu trong kỳ chính , điều này giúp cho việc xác định kết quản tiêu thụ được chính xác hơn . * Nhược điểm Kế toán không cần thiết phân bổ cho hàng tồn kho và hàng bán ra trong phòng kế toán phải phân bổ cho từng mặt hàng để xác định kết quả tiêu thụ của từng mặt hàng . II/ MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC HẠCH TOÁN TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH MẶT HÀNG XE MÁY TẠI CÔNG TY ĐIỆN MÁY VÀ KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ . 1. Hoàn thiện bộ máy kế toán tại công ty . Công ty hiện sử dụng các biểu mẫu phiếu thu , phiếu xuất kho , hóa đơn GTGT rất rõ ràng , nhưng yêu cầu sử dụng 1 trong 3 mẫu phiếu trên để thuận tiện cho việc theo dõi , đối chiếu kiểm tra cụ thể nên sử dụng hóa đơn GTGT kiêm phiếu xuất kho . 2. Hoàn thiện về công tác hạch toán chi phí bán hàng , chi phí quản lý doanh nghiệp Hiện tại công ty áp dụng 2 loại chi phí này vẫn chưa được theo dõi cụ thể cho từng loại chi phí , chưa đáp ứng cho việc cung cấp thông tin cho ban lãnh đạo công ty một cách thuận lợi hơn . Vì vậy cần bố trí kế toán viên theo dõi loại chi phí này , từ đó mới tập hợp thống kê loại chi phí nào phát sinh nhiều trong kinh doanh . Nhằm phân tích đưa ra các biện pháp hợp lý , nâng cao hiệu quả kinh doanh và giảm chi phí phát sinh một cách tối ưu nhất . Từng loại chi phí phải được theo dõi một cách rõ ràng và chi tiết bằng các TK :641 , 642 Ở tài khoản cấp 2 3. Hoàn thiện công tác tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh ở công ty . Từ những nhận xét trên nhằm rút ra công tác hoàn thiện hạch toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại công ty Mục tiêu kinh doanh của các công ty nói chung và công ty điện máy nói riêng là tối đa hóa lợi nhuận và không ngừng nâng cao hiệu quả kinh tế . Để đạt được điều đó công ty phải thường xuyên đánh giá hoạt động của công ty , nghiên cứu thị trường , thu nhận thông tin về giá cả , đối thủ cạnh tranh , khách hàng . Sau đó đánh giá xác định nên kinh doanh mặt hàng nào và mặt hàng nào cần loại bỏ , chú trọng đầu tư mặt hàng chủ yếu . LỜI KẾT Công tác tiêu thụ luôn giữ vai trò quan trọng trong việc tồn tại và phát triển của công ty. Thấy được tính chất đó, nên em chọn đề tài “ Hạch toán tiêu thụ thành phẩm và kết quả kinh doanh của công ty điện máy và kỹ thuật công nghệ “ để nghiên cứu khẳng định sự phát triển vững chắc hay sự suy sụp của công ty nhằm đưa ra một số suy nghĩ nhằm góp phần hoàn thiện công tác Hạch toán tiêu thụ và kết quả kinh doanh của công ty về sau . Tuy nhiên với hạn chế về thời gian và kiến thức nên không tránh khỏi những thiếu sót . Vì thế kính mong thầy cô và các anh chị trong phòng Kế Toán - Tài Chính góp ý kiến để chuyên đề được hoàn thiện tốt hơn .. Cuối cùng em xin cảm ơn cô giáo hướng dẫn : Bùi Thị Minh Chinh và các anh chị trong phòng kế toán của công ty điện máy công nghệ đã giúp đở em hoàn thành chuyên đề tốt nghiệp này. Lời Mở Đầu Trong nền kinh tế thị trường vấn đề quan trọng được quan tâm hàng đầu không phải là sản xuất mà là công tác tiêu thụ. Vì vậy thông qua tiêu thụ doanh nghiệp thực hiện được giá trị sử dụng của sản phẩm hàng hóa, thu hồi được vốn bỏ ra góp phần tăng nhanh tốc độ thu hồi vốn, đồng thời thỏa mãn phần nào nhu cầu tiêu dùng của xã hội. Mặc khác qua tiêu thụ hàng hóa doanh nghiệp xác định được kết quả kinh doanh lãi hay lỗ và ở mức độ nào. Điều đó quyết định đến sự sụp đỗ hay đứng vững và phát triển của doanh nghiệp. Vì thế, hạch toán tiêu thụ và kết quả kinh doanh luôn là khâu quan trọng đối với bất kỳ một doanh nghiệp sản xuất kinh doanh nào Đối với nước ta hiện nay, khi nền kinh tế đã và đang hoà nhập với các nước trong khu vực và trên thế giới, khi thị trường tiêu thụ mở rộng thì sự cạnh tranh ngày càng trở nên quyết liệt. Do đó, tiêu thụ sản phẩm hàng hóa cần quan tâm hàng đầu trong các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, đặc biệt doanh nghiệp thương mại. Để nắm rõ tình hình hạch toán tiêu thụ và kết quả kinh doanh trên cơ sở đó tìm ra giải pháp thích hợp nhất nhằm hoàn thiện công tác hạch toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh nâng cao uy tín của doanh nghiệp trên thương trường, vì thế trong quá trình nghiên cứu, nhận thức được vấn đề tiêu thụ hàng hóa có tầm quan trọng đặc biệt đối với doanh nghiệp thương mại. Xuất phát từ thực tế tại Công ty điện máy và kỹ thuật công nghệ, do đó em có chọn đề tài “ Hạch toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả kinh doanh “ làm chuyên đề tốt nghiệp cho mình. Với sức hạn hẹp về kiến thức tổng hợp cũng như kinh nghiệm thực tế, cho nên báo cáo thực tập của em không tránh khỏi những thiếu sót, rất mong sự đóng góp của các thầy cô để chuyên đề tốt nghiệp được hoàn thiện hơn. Em xin chân thành cảm ơn cô giáo hướng dẫn Bùi Thị Minh Chính và các anh chi trong phòng kỹ thuật công nghệ Công ty điện máy và kỹ thuật công nghệ giúp đỡ và tạo điều kiện cho em hoàn thành chuyên đề tốt nghiệp này. PHẦN I CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÔNG TÁC HẠCH TOÁN TIÊU THỤ THÀNH PHẨM VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP PHẦN II THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TIÊU THỤ THÀNH PHẨM VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH MẶT HÀNG XE MÁY TẠI CÔNG TY ĐIỆN MÁY VÀ KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ PHẦN III MỘT SỐ SUY NGHĨ NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC HOẠCH TOÁN TIÊU THỤ THÀNH PHẨM VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH , MẶT HÀNG XE MÁY TẠI CÔNG TY ĐIỆN MÁY VÀ KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU PHẦN I CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÔNG TÁC HẠCH TOÁN TIÊU THỤ THÀNH PHẨM VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP KẾT LUẬN Nhận Xét Của Cơ Quan Thực Tập Nhận Xét Của Giáo Viên Hướng Dẫn

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docThực trạng công tác hạch toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả kinh doanh tại công ty điện máy và kỹ thuật công nghệ.doc
Luận văn liên quan