Thuế tiêu thụ đặc biệt

Kinhdoanhvũtrường, mát-xa(massage), ka-ra-ô-kê (karaoke). • Kinhdoanhca-si-nô(casino); trò chơiđiệntửcó thưởngbaogồmtròchơibằngmáygiắc-pót (jackpot), máysờ-lot (slot) vàcácloạimáytươngtự. • Kinhdoanhđặtcược. • Kinhdoanhgôn(golf). • Kinhdoanhxổsố.

pdf40 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2670 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Thuế tiêu thụ đặc biệt, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
LOGO LOGO www.trungtamtinhoc.edu.vn THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT Nhóm 1: Trần Tuấn Anh Lê Hữu Anh Phạm Huỳnh Anh Hồ Thị Thùy An www.trungtamtinhoc.edu.vn Nội dung Tổng quan Thuế tiêu thụ đặc biệt Nội dung cơ bản của thuế TTĐB hiện hành Phương pháp tính thuế TTĐB Đăng ký, kê khai nộp thuế, hoàn thuế Một số ví dụ về thuế tiêu thụ đặc biệt www.trungtamtinhoc.edu.vn Tổng quan về thuế tiêu thụ đặc biệt Khái niệm – Thuế Tiêu thụ đặc biệt (TTĐB) là loại thuế gián thu đánh vào sự tiêu dùng một số loại hàng hóa, dịch vụ đặc biệt (là hàng hóa, dịch vụ không thiết yếu, thậm chí là xa xỉ đối với đại bộ phận dân cư hiện nay) theo danh mục do Nhà nước qui định. – Là cơng cụ để tập trung thu nhập của tầng lớp cĩ thu nhập cao. – Thuế TTĐB triển khai lần đầu tiên tại Hà Lan vào thế kỷ 17. – Thuế TTĐB là loại thuế phổ biến trên thế giới. www.trungtamtinhoc.edu.vn Tổng quan về thuế tiêu thụ đặc biệt Đặc điểm của thuế TTĐB  Phạm vi chi phối của Thuế TTĐB khơng rộng như thuế GTGT. + Danh mục hàng hĩa chịu thuế TTĐB giới hạn trong phạm vi hẹp. + Danh mục hàng hĩa chịu thuế TTĐB tùy thuộc từng nước. www.trungtamtinhoc.edu.vn Tổng quan về thuế tiêu thụ đặc biệt Đặc điểm của thuế TTĐB Thuế TTĐB là loại thuế gián thu cĩ mức thuế suất cao: + Làm tăng giá bán. + Tạo áp lực thanh tốn đối với người tiêu dùng Thuế TTĐB chỉ thu 1 lần trong suốt quá trình từ khi hàng hĩa được sản xuất hoặc nhập khẩu cho đến khâu tiêu dùng cuối cùng. www.trungtamtinhoc.edu.vn Tổng quan về thuế tiêu thụ đặc biệt Vai trò của Thuế Tiêu thụ đặc biệt - Ñoäng vieân moät phaàn thu nhaäp cho ngaân saùch Nhaø nöôùc. - Quaûn lyù haøng hoùa vaø dòch vuï ñaëc bieät. - Höôùng daãn saûn xuaát, tieâu duøng haøng hoùa, dòch vuï ñaëc bieät thoâng qua heä thoáng thueá suaát cho phuø hôïp vôùi boái caûnh kinh teá xaõ hoäi cuûa ñaát nöôùc. - Ñieàu tieát thu nhaäp cuûa ngöôøi tieâu duøng caùc haøng hoùa naøy, thöïc hieän phaân phoái laïi thu nhaäp coâng baèng hôn. www.trungtamtinhoc.edu.vn Nguyên tắc thiết lập Thuế TTĐB - Đối tượng chịu thuế TTĐB được xác định trong phạm vi những hàng hóa, dịch vụ đặc biệt cần điều tiết cao - Thuế TTĐB được thiết lập theo nguyên tắckhông phân biệt hàng sản xuất trong nước và hàng NK - Thuế suất thuế TTĐB được thiết kế cao hơn mức thuế tiêu dùng thông thường và phân biệt chi tiết theo từng đối tượng hàng hóa cần điều chỉnh - Thuế TTĐB phải đảm bảo tính đồng bộ, liên hoàn với các sắc thuế tiêu dùng khác trong hệ thống thuế, đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế www.trungtamtinhoc.edu.vn Nội dung cơ bản của thuế TTĐB hiện hành I. Đối tượng chịu thuế – Hàng hóa (bao gồm hàng hóa sản xuất trong nước và nhập khẩu) và dịch vụ chịu thuế hiện hành. 1. Hàng hóa • Thuốc lá điếu, xì gà và chế phẩm từ cây thuốc lá dùng để hút, hít, nhai, ngửi, ngậm. • Rượu. • Bia • Ô tô dưới 24 chỗ, kể cả xe vừa chở người, vừa chở hàng có từ hai hàng ghế trở lên, có thiết kế vách ngăn cố định giữa khoang chở người và khoang chở hàng. www.trungtamtinhoc.edu.vn Các loại hàng hóa chịu thuế TTĐB www.trungtamtinhoc.edu.vn Nội dung cơ bản của thuế TTĐB hiện hành 1. Hàng hóa • Xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh có dung tích xi lanh trên 125cm3. • Tàu bay, du thuyền. • Xăng các loại, nap-ta (naphtha), chế phẩm tái hợp (reformade component) và các chế phẩm khác để pha chế xăng. • Điều hoà nhiệt độ công suất từ 90.000 BTU trở xuống. • Bài lá. • Vàng mã, hàng mã. www.trungtamtinhoc.edu.vn 2. Dịch vụ • Kinh doanh vũ trường, mát-xa (massage), ka-ra-ô-kê (karaoke). • Kinh doanh ca-si-nô (casino); trò chơi điện tử có thưởng bao gồm trò chơi bằng máy giắc-pót (jackpot), máy sờ-lot (slot) và các loại máy tương tự. • Kinh doanh đặt cược. • Kinh doanh gôn (golf). • Kinh doanh xổ số. Nội dung cơ bản của thuế TTĐB hiện hành www.trungtamtinhoc.edu.vn Các loại dịch vụ chịu thuế TTĐB www.trungtamtinhoc.edu.vn Nội dung cơ bản của thuế TTĐB hiện hành II. Đối tượng không chịu thuế 1. Hàng hóa xuất khẩu • Hàng hóa do các cơ sở sản xuất, gia công trực tiếp xuất khẩu ra nước ngoài bao gồm cả hàng hóa bán, gia công cho DN chế xuất, trừ ô tô dưới 24 chỗ bán cho DN chế xuất. • Cơ sở hàng hóa thuộc diện chịu thuế TTĐB nếu tạm thời xuất khẩu, tái nhập khẩu theo giấy phép tạm xuất khẩu, tái nhập khẩu, trong thời gian chưa phải nộp thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu theo chế độ quy định thì khi tái nhập khẩu không phải nộp thuế TTĐB. www.trungtamtinhoc.edu.vn Nội dung cơ bản của thuế TTĐB hiện hành 1. Hàng hóa xuất khẩu • Hàng hóa do cơ sở sản xuất bán hoặc ủy thác cho cơ sở kinh doanh để xuất khẩu theo hợp đồng kinh tế. • Hàng hóa mang ra nước ngoài để bán tại hội chợ triễn lãm ở nước ngoài. www.trungtamtinhoc.edu.vn Nội dung cơ bản của thuế TTĐB hiện hành 2. Hàng hóa nhập khẩu • Hàng viện trợ nhân đạo, viện trợ không hoàn lại. • Quà tặng của các tổ chức, cá nhân ở nước ngoài cho các cơ quan Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân. • Quà biếu, quà tặng cho các cá nhân tại Việt Nam theo mức quy định của pháp luật. www.trungtamtinhoc.edu.vn Nội dung cơ bản của thuế TTĐB hiện hành • 2. Hàng nhập khẩu • Hàng hóa chuyển khẩu, quá cảnh, mượn đường qua cửa khẩu Việt Nam theo các hình thức:  HH được vận chuyển từ nước xuất khẩu đến nước nhập khẩu qua cửu khẩu VN nhưng không làm thủ tục nhập khẩu vào VN và không làm thủ tục xuất khẩu ra khỏi VN.  HH được vận chuyển từ nước xuất khẩu đến nước nhập khẩu qua cửu khẩu VN và đưa vào kho ngoại quan, không làm thủ tục nhập khẩu vào VN và không làm thủ tục xuất khẩu ra khỏi VN.  Hàng quá cảnh, mượn đường qua cửa khẩu, biên giới VN trên cơ sở Hiệp định đã ký kết giữa Chính phủ VN với Chính phủ NN hoặc giữa cơ quan, người đại diện Chính phủ VN và Chính phủ NN ủy quyền.  HH được vận chuyển từ nước xuất khẩu đến nước nhập khẩu không qua cửa khẩu VN. www.trungtamtinhoc.edu.vn Nội dung cơ bản của thuế TTĐB hiện hành 2. Hàng nhập khẩu • Hàng tạm nhập khẩu để tái xuất khẩu, nếu thực tế tái xuất khẩu trong thời hạn chưa phải nộp thuế nhập khẩu theo quy định thì không phải nộp thuế TTĐB tương ứng số hàng thực tái xuất khẩu. • Hàng tạm nhập khẩu để dự hội chợ, triễn lãm nếu thực tái xuất khẩu trong thời hạn chưa phải nộp thuế nhập khẩu theo quy định. • Đồ dùng của tổ chức, cá nhân nước ngoài được hưởng tiêu chuẩn miễn trừ ngoại giao theo quy định pháp luật. www.trungtamtinhoc.edu.vn Nội dung cơ bản của thuế TTĐB hiện hành 2. Hàng nhập khẩu • Hàng hóa nhập khẩu để bán tại các cửa hàng kinh doanh hàng miễn thuế theo quy định của pháp luật. • Hàng hóa từ nước ngoài nhập khẩu vào khu phi thuế quan, hàng hóa từ nội địa bán vào khu phi thuế quan và chỉ sử dụng trong khu phi thuế quan, hàng hóa được mua bán giữa các khu phi thuế quan với nhau, trừ ô tô dưới 24 chỗ. www.trungtamtinhoc.edu.vn Nội dung cơ bản của thuế TTĐB hiện hành 3. Trường hợp khác • Tàu bay, du thuyền sử dụng cho mục đích kinh doanh vận chuyển hàng hóa, hành khách và kinh doanh du lịch. • Xe ô tô cứu thương; xe ô tô chở phạm nhân; xe ô tô tang lễ; xe ô tô thiết kế vừa có chỗ ngồi, vừa có chỗ đứng chở được từ 24 người trở lên; xe ô tô chạy trong khu vui chơi, giải trí, thể thao không đăng ký lưu hành và không tham gia giao thông. www.trungtamtinhoc.edu.vn Nội dung cơ bản của thuế TTĐB hiện hành 3. Trường hợp khác • Nap-ta (naphtha), condensate, chế phẩm tái hợp (reformade component) và các chế phẩm khác dùng làm nguyên liệu để sản xuất sản phẩm (trừ sản xuất xăng) do cơ sở sản xuất sản phẩm trực tiếp nhập khẩu • Điều hoà nhiệt độ có công suất từ 90.000 BTU trở xuống, theo thiết kế của nhà sản xuất chỉ để lắp trên phương tiện vận tải, bao gồm ô tô, toa xe lửa, tàu, thuyền, tàu bay. www.trungtamtinhoc.edu.vn Nội dung cơ bản của thuế TTĐB hiện hành  Đối tượng nộp thuế tiêu thụ đặc biệt • Đối tượng nộp thuế TTĐB là tổ chức, cá nhân (gọi chung là cơ sở) có sản xuất, nhập khẩu hàng hóa và kinh doanh dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế TTĐB. www.trungtamtinhoc.edu.vn Phương pháp tính thuế TTĐB www.trungtamtinhoc.edu.vn Phương pháp tính thuế TTĐB • Giá tính thuế TTĐB • 3.3.1.1- Đối với hàng sản xuất trong nước • Giá bán chưa có thuế GTGT • Giá tính thuế TTĐB = • 1 + Thuế suất thuế TTĐB • - Đối với bia hộp (bia lon): • Giá chưa GTGT – giá vỏ hộp • Giá tính thuế TTĐB = • 1 + Thuế suất thuế TTĐB • Trong đó: Giá trị vỏ hộp được ấn định 3.800đ/1 lít. www.trungtamtinhoc.edu.vn Phương pháp tính thuế TTĐB • Ví dụ 3.2: Cơ sở sản xuất Y sản xuất bia lon, giá bán của 1 lít bia lon chưa có thuế GTGT là 21.300 đồng, giá trị vỏ hộp cho 1 lít bia được trừ là 3.800 đồng, thuế suất thuế TTĐB của bia hộp là 75% thì: • 21.300 - 3.800 • Giá tính thuế TTĐB 1 lít bia hộp = • 1 + 75% • = 10.000 (đồng) • Thuế TTĐB phải nộp = 10.000 x 75% = 75.000 (đồng) www.trungtamtinhoc.edu.vn Phương pháp tính thuế TTĐB • Trường hợp cơ sở sản xuất hàng hoá chịu thuế TTĐB bán hàng qua các chi nhánh, cửa hàng, cơ sở phụ thuộc, thông qua đại lý bán đúng giá do cơ sở quy định thì giá làm căn cứ xác định giá tính thuế TTĐB là giá bán chưa có thuế GTGT do cơ sở sản xuất quy định.. • - Đối với hàng hoá chịu thuế TTĐB được tiêu thụ qua các cơ sở kinh doanh thương mại thì giá làm căn cứ tính thuế TTĐB là giá bán chưa có thuế GTGT của cơ sở sản xuất nhưng không được thấp hơn 10% so với giá bán bình quân do cơ sở kinh doanh thương mại bán ra. Trường hợp thấp hơn 10% thì do cơ quan thuế ấn định theo quy định. www.trungtamtinhoc.edu.vn Phương pháp tính thuế TTĐB Đối với hàng nhập khẩu • Giá tính thuế TTĐB = Giá tính thuế nhập khẩu + Thuế nhập khẩu. - Đối với bia hộp (lon) nhập khẩu: • Giá tính thuế TTĐB = Giá tính thuế nhập khẩu + Thuế nhập khẩu - 3.800 (đồng/1 lít bia) www.trungtamtinhoc.edu.vn Phương pháp tính thuế TTĐB • Ví dụ 3.3: Cơ sở kinh doanh Z nhập khẩu 1 lô hàng gồm 10.000 lít bia lon, giá tính thuế nhập khẩu là 12.000 đồng/lít, thuế suất thuế nhập khẩu là 65%, thuế suất thuế TTĐB là 75%, thì: • Thuế NK /1 lít bia = 12.000 x 65% = 7.800 (đồng) • Giá tính thuế TTĐB (cho 1 lít bia) = 12.000 + 7.800 – 3.800 = 16.000 (đồng) • Thuế TTĐB phải nộp cho cả lô hàng = 10.000 x 16.000 x 75% = 120.000.000 (đồng) • www.trungtamtinhoc.edu.vn Phương pháp tính thuế TTĐB • Đối với rượu chai, bia chai: khi tính thuế TTĐB không được trừ giá trị vỏ chai. • 3.3.1.4- Đối với hàng hoá gia công: Giá tính thuế TTĐB là giá bán chưa có thuế GTGT và chưa có thuế TTĐB của cơ sở đưa gia công. • 3.3.1.5- Đối với hàng hóa bán theo phương thức trả góp: Giá tính thuế TTĐB là giá bán chưa có thuế GTGT và chưa có thuế TTĐB của hàng hóa bán theo phương thức trả tiền một lần, không bao gồm khoản lãi trả góp. www.trungtamtinhoc.edu.vn Phương pháp tính thuế TTĐB • Giá tính thuế đối với dịch vụ chịu thuế TTĐB: Là giá cung ứng dịch vụ của cơ sở kinh doanh chưa có thuế GTGT và chưa có thuế TTĐB • Ví dụ 3.5: Doanh thu chưa có thuế GTGT kinh doanh vũ trường của cơ sở trong kỳ là 390.000.000 đồng, thuế suất thuế TTĐB là 30%, thì: • 390.000.000 • Giá tính thuế TTĐB = • 1 + 30% • = 300.000.000 (đồng) • Thuế TTĐB phải nộp = 300.000.000 x 30% = 90 trđ www.trungtamtinhoc.edu.vn Phương pháp tính thuế TTĐB • Thuế suất thuế TTĐB • Thuế suất thuế TTĐB được áp dụng theo thông tư số 115/2005-TT-BTC ngày 16 tháng 12 năm 2005 • (Xem giáo trình) • Đối với hàng hoá thuộc diện chịu thuế TTĐB, thuế suất thuế TTĐB không phân biệt hàng hoá nhập khẩu hay hàng hoá sản xuất trong nước. www.trungtamtinhoc.edu.vn Đăng ký, kê khai, nộp thuế, hoàn thuế Giảm Thuế • Tổ chức,cá nhân sản xuất hàng hóa thuộc diện chịu thuế TTĐB gặp khó do thiên tai,tai nạn bất ngờ được giảm thuế. • Mức giảm thuế được xác định trên cơ sở tổn thất thực tế do thiên tai,tai nạn bất ngờ gây ra nhưng không quá 30% số thuế phải nộp của năm xảy ra thiệt hại và không vượt quá giá trị tài sản thiệt hại sau khi được bồi thường. www.trungtamtinhoc.edu.vn Đăng ký, kê khai, nộp thuế, hoàn thuế HOÀN THUẾ • Hàng tạm nhập khẩu, tái xuất khẩu đã nộp thuế TT • -Còn lưu kho, lưu bãi tại cửa khẩu và đang chịu sự giám sát của cơ quan hải quan, được tái xuất ra nước ngoài • - Tái xuất khẩu ra nước ngoài được hoàn lại số thuế tiêu thụ đặc biệt đã nộp đối với số hàng xuất trả lại nước ngoài • - Hàng dự hội chợ, triển lãm, giới thiệu sản phẩm hoặc để phục vụ công việc khác trong thời hạn nhất định • - Hàng thực tế nhập khẩu ít hơn so với khai báo; hàng nhập khẩu trong quá trình nhập khẩu bị hư hỏng, mất có lý do xác đáng • - Hàng nhập khẩu chưa phù hợp về chất lượng, chủng loại theo hợp đồng, giấy phép nhập khẩu (do phía chủ hàng nước ngoài gửi sai), có giám định của cơ quan có thẩm quyền kiểm nghiệm và xác nhận của chủ hàng nước ngoài mà được phép nhập khẩu thì cơ quan Hải quan kiểm tra và xác nhận lại số thuế TTĐB phải nộp (được hoàn lại nếu nộp thừa & nộp thêm nếu nộp thiếu). www.trungtamtinhoc.edu.vn Đăng ký, kê khai, nộp thuế, hoàn thuế • HOÀN THUẾ • Hàng dự hội chợ, triển lãm, giới thiệu sản phẩm hoặc để phục vụ công việc khác trong thời hạn nhất định • Giao, bán hàng cho nước ngoài thông qua các đại lý tại Việt Nam; hàng hóa nhập khẩu để bán cho các phương tiện của các hãng nước ngoài trên các tuyến đường quốc tế qua cảng Việt Nam và các phương tiện của Việt Nam trên các tuyến đường quốc tế theo qui định của Chính phủ. • Được hoàn lại số thuế tiêu thụ đặc biệt đã nộp tương ứng với số nguyên liệu nhập khẩu dùng để sản xuất hàng hoá thực tế xuất khẩu. • Cơ sở sản xuất, kinh doanh quyết toán thuế khi sáp nhập, chia, tách, giải thể, phá sản, chuyển đổi hình thức sở hữu, giao, bán, khoán, cho thuê doanh nghiệp nhà nước có số thuế tiêu thụ đặc biệt nộp thừa, cơ sở có quyền đề nghị cơ quan thuế hoàn lại số thuế tiêu thụ đặc biệt nộp thừa. www.trungtamtinhoc.edu.vn Đăng ký, kê khai, nộp thuế, hoàn thuế KHẤU TRỪ THUẾ • Người nộp thuế sản xuất hàng hóa chịu thuế TTĐB bằng nguyên liệu chịu thuế TTĐB thì được khấu trừ số thuế TTĐB đã nộp đối với nguyên liệu nhập khẩu hoặc đã trả đối với nguyên liệu mua trực tiếp từ cơ sở sản xuất trong nước khi xác định số thuế TTĐB phải nộp. • Số thuế được khấu trừ tương đương với số thuế TTĐB của nguyên liệu đã sử dụng để sản xuất hàng hóa bán ra. www.trungtamtinhoc.edu.vn Đăng ký, kê khai, nộp thuế, hoàn thuế • Ví dụ:Công ty A sản xuất rượu thuốc có số liệu trong kỳ nhập khẩu 25.000 l rượu > 20 độ.Gía tính thuế 30.000 đ/l.A sử dụng 21.000 l để sản xuất được 63.000 chai rượu thuốc và tiêu thụ • Bán cho DN B 15.000 chai ,giá bán chưa VAT 85.000 đ/c,đồng thời biếu tặng 2.000 chai. • Gửi đại lý bán 40.000 chai,giá ĐL chưa VAT 90.000 đ/c (Hoa hồng trả ĐL là 5% giá bán chưa VAT).Đại lý đã bán hết. • A bán lẻ 3000 chai,giá bán lẻ có VAT 101.200 đ/c. • TNK :40% • TTĐB rượu > 20 độ :50% • TTĐB rượu thuốc :25% • Xác định thuế TTĐB mà công ty A phải nộp. www.trungtamtinhoc.edu.vn Đăng ký, kê khai, nộp thuế, hoàn thuế • Thuế TTĐB A nộp khi NK • = 25.000 [(30.000*0,4)+30.000]*50%= 525,000,000 • Thuế TTĐB rượu thuốc • =[ 17.000*85.000 + 40.000*90.000 +3.000* 101.200/ 1,1] *( 0,25/1,25) – [525,000,000 * (21.000/25.000) * (60.000/63.000)] = 644,200,000 www.trungtamtinhoc.edu.vn Đăng ký, kê khai, nộp thuế, hoàn thuế KÊ KHAI ,NỘP THUẾ • Đối với sản xuất,kinh doanh trong nước • Thuế TTĐB được kê khai,nộp theo từng tháng • Thời gian nộp tờ khai và nộp thuế chậm nhất là ngày thứ 20 của tháng tiếp theo. • Đối với hàng hóa nhập khẩu • Hàng hóa nhập khẩu chịu thuế TTĐB phải kê khai và nộp thuế TTĐB cùng với việc kê khai,nộp thuế nhập khẩu. www.trungtamtinhoc.edu.vn Tạm Nhập, Tái Xuất Tạm nhập tái xuất là việc thương nhân Việt Nam mua hàng của một nước để bán cho một nước khác, có làm thủ tục nhập khẩu hàng hoá vào Việt Nam và làm thủ tục xuất khẩu chính hàng hoá đó ra khỏi Việt Nam. Tạm nhập tái xuất được thực hiện trên cơ sở hai hợp đồng riêng biệt: hợp đồng mua hàng do thương nhân Việt Nam ký với thương nhân nước xuất khẩu và hợp đồng bán hàng do thương nhân Việt Nam ký với thương nhân nước nhập khẩu. Hợp đồng mua hàng có thể ký trước hoặc sau hợp đồng bán hàng. www.trungtamtinhoc.edu.vn Một số vấn đề đổi mới Thuế TTĐB • Theo dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt do Bộ Tài chính đề xuất, mặt hàng bia sẽ bị tăng mức áp thuế từ 50 lên 65%. Mức thuế cao nhất đối với mặt hàng rượu cũng là 65% thay vì 50% như trước đây. Thuốc lá điếu, xì gà tăng thuế từ 65% lên 75%. • Dự thảo cũng đề xuất bổ sung mặt hàng nước ngọt có ga và hoạt động kinh doanh trò chơi bình chọn, dự báo kết quả, trò chơi có thưởng thông qua nhắn tin phải chịu thuế tiêu thụ đặc biệt với mức thuế suất lần lượt là 10 và 30%. LOGO LOGO www.trungtamtinhoc.edu.vn

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdffile_thuyet_trinh_thue_ttdb_final_7633.pdf
Luận văn liên quan