Thuyết trình môn kiểm toán

TÌM HIỂU CHUNG VỀ KHÁCH HÀNG ã Tên công ty: Công ty TNHH ABC ã Địa chỉ: KCN Mỹ Phước, Bến Cát, Bình Dương. ã Điện thoại: 03036043388 ã Fax: 03036043388 ã Giám đốc: Nguyễn Xuân Thành ã Kế toán trưởng: Cao Thanh Liêm ã Hình thức hoạt động: Công ty trách nhiệm hữu hạn theo Luật Công ty. ã Giấy phép thành lập: ã Nội dung hoạt động: kinh doanh sản xuất. ã Vốn điều lệ : 54,233,668,678 VND ã Các ưu đãi đầu tư: không ã Chế độ kế tóan. Áp dụng chế độ kế toán Việt Nam được ban hành theo quyết định số : 1141/TC/CĐKT, ngày 1/11/1995 của Bộ Tài Chính. ã Hệ thống dổ sách kế toán. Áp dụng hình thức chứng từ ghi số. ã Ngôn ng s ữ ử dụng trong kế toán: tiếng Việt. ã Đơn vị tiền tệ chính thức sử dụng trong kế toán: Đồng Việt Nam. ã Việc hạch toán, ghi chép sổ sách kế toán được làm bằng tay. ã Niên độ kế toán: bắt đầu từ ngày 1/1 đến 31/12 hàng năm ã Ph ng pháp ươ khấu hao: phương pháp đường thẳng, tỷ lệ khấu hao áp dụng theo quyết định số 206/2003/QĐ-BTC ngày 12/12/2003. Báo cáo tài chính các năm trước đã được công ty SBC kiểm toán, dạng báo cáo kiểm toán được phát hành: chấp nhận toàn bộ. ã Tổng số nhân viên 53 nguời, trong đó nhân viên quản lý 25 người. ã Kiểm soát nội bộ: Công ty thành lập bộ phận kiểm soát nội bộ. ã Đ n v m tài ơ ị ở khoản ngoại tệ và sử dụng ngoại tệ. ã Góp vốn bằng tài sản: khoản góp vốn bằng hiện vật của ông Phạm Văn Cường bằng trị giá căn nhà số 30 Nguyễn Văn Trãi, trị giá 250.000.000đ, cho đến thời điễm ngày 31/12/2007 căn nhà này vẫn đứng tên chủ sở hữu là ông Phạm Văn Cường. ã Đơn vị nộp thuế theo phương pháp khấu trừ.

pdf19 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2534 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Thuyết trình môn kiểm toán, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
8. Nguyễn Hà Bảo Ngân 9. Trịnh Nguyễn Nh Ngư ọc 10. Vũ Thị Nhanh 11. Lê Thị Bích Ph ngươ 12. Trần Phú Quốc 13. Lã Thị Lệ Quyên 14. Trần Thị Sang 15. Nguyên Thi Hông S ng̉ ̣ ̀ ươ THÀNH VIÊN: 1. Nguyên Thi Minh Lỹ ̣ ́ 2. Nguyên Thi Maĩ ̣ 3. Vu Văn Minh̃ 4. Ly Hoai Mý ̀ 5. Lại Thị Thanh Nga 6. Trần Thị Ngát 7. Nguyễn Thị Kim Ngân TÌM HI U CHUNG V KHÁCH HÀNG Ể Ề • Tên công ty: Công ty TNHH ABC • Đ a ch : ị ỉ KCN M Ph c, B n Cát, Bình ỹ ướ ế D ng.ươ • Đi n tho i: 03036043388ệ ạ • Fax: 03036043388 • Giám đ c: Nguy n Xuân Thànhố ễ • K toán tr ng: Cao Thanh Liêmế ưở • Hình th c ho t đ ng: Công ty trách nhi m ứ ạ ộ ệ h u h n theo Lu t Công ty.ữ ạ ậ • Gi y phép thành l p:ấ ậ • N i dung ho t đ ng: kinh doanh s n xu t.ộ ạ ộ ả ấ • V n đi u l : ố ề ệ 54,233,668,678 VND • Các u đãi đ u t : khôngư ầ ư • Ch đ k tóan. Áp d ng ch đ k toán ế ộ ế ụ ế ộ ế Vi t Nam đ c ban hành theo quy t đ nh ệ ượ ế ị s : 1141/TC/CĐKT, ngày 1/11/1995 c a ố ủ B Tài Chính.ộ • H th ng d sách k toán. Áp d ng hình ệ ố ổ ế ụ th c ch ng t ghi s .ứ ứ ừ ố • Ngôn ng s d ng trong k toán: ữ ử ụ ế ti ng Vi t.ế ệ • Đ n v ti n t chính th c s d ng ơ ị ề ệ ứ ử ụ trong k toán: Đ ng Vi t Nam.ế ồ ệ • Vi c h ch toán, ghi chép s sách ệ ạ ổ k toán đ c làm b ng tay.ế ượ ằ • Niên đ k toán: b t đ u t ngày ộ ế ắ ầ ừ 1/1 đ n 31/12 hàng nămế • Ph ng pháp kh u hao: ph ng pháp ươ ấ ươ đ ng th ng, t l kh u hao áp d ng ườ ẳ ỷ ệ ấ ụ theo quy t đ nh s 206/2003/QĐ-BTC ế ị ố ngày 12/12/2003. Báo cáo tài chính các năm tr c đã đ c công ty SBC ki m ướ ượ ể toán, d ng báo cáo ki m toán đ c phát ạ ể ượ hành: ch p nh n toàn b .ấ ậ ộ • T ng s nhân viên 53 ngu i, trong đó ổ ố ờ nhân viên qu n lý 25 ng i.ả ườ • Ki m soát n i b : Công ty thành l p b ể ộ ộ ậ ộ ph n ki m soát n i b .ậ ể ộ ộ • Đ n v m tài kho n ngo i t và s d ng ơ ị ở ả ạ ệ ử ụ ngo i t .ạ ệ • Góp v n b ng tài s n: kho n góp v n ố ằ ả ả ố b ng hi n v t c a ông Ph m Văn C ng ằ ệ ậ ủ ạ ườ b ng tr giá căn nhà s 30 Nguy n Văn ằ ị ố ễ Trãi, tr giá 250.000.000đ, cho đ n th i ị ế ờ đi m ngày 31/12/2007 căn nhà này v n ễ ẫ đ ng tên ch s h u là ông Ph m Văn ứ ủ ở ữ ạ C ng.ườ • Đ n v n p thu theo ph ng pháp kh u ơ ị ộ ế ươ ấ tr .ừ I: KI M TOÁN KHO N PH I THUỂ Ả Ả DĐK 65.967.403.965 DCK 51.999.109.143 1.Ph i thu c a khách hàngả ủ 56.289.791.810 15.902.866.209 2. Tr tr c cho ng i bánả ứơ ườ 6.584.924.909 32.636.468.812 3. Thu giá tr gia tăng đ c kh u trế ị ựơ ấ ừ 3.031.446.501 2.824.166.926 4. D phòng các kho n ph i thu khó đòiự ả ả 61.240.745 635.607.196 Khoan phai thu khach hang co s chênh lêch đôt biên gi a SDĐK va ̉ ̉ ́ ̀ ́ ự ̣ ̣ ́ ữ ̀ SDCK, cu thê la giam 40.386.925.601. Trong khi khoan phai tra tr c ̣ ̉ ̀ ̉ ̉ ̉ ̉ ướ cho ng i ban đên cuôi ky lai tăng t i 26.051.543.903. co thê đa xay ra ườ ́ ́ ́ ̀ ̣ ớ ́ ̉ ̃ ̉ tr ng h p hach toan nhâm gi a cac but toan cua khoan phai thu ườ ợ ̣ ́ ̀ ữ ́ ́ ́ ̉ ̉ ̉ khach hang va phai tra tr c cho khach hang.́ ̀ ̀ ̉ ̉ ướ ́ ̀ Đôi v i d phong cac khoan phai thu kho đoi SDCK tăng lên ́ ớ ự ̀ ́ ̉ ̉ ́ ̀ 5.743.664.451 trong thang công ty co thê đa ky kêt h p đông ban hang ́ ́ ̉ ̃ ́ ́ ợ ̀ ́ ̀ v i nh ng khach hang m i đô tin cây ch a cao.ớ ữ ́ ̀ ớ ̣ ̣ ư 56.289.791.810 36.879.128 15.902.866.209 Diên giai chênh lêch:̃ ̉ ̣ Ngày 31/12/07 chuyên hang ban cho khach hang ch a hach toan̉ ̀ ́ ́ ̀ ư ̣ ́ But toan điêu chinh́ ́ ̀ ̉ : N TK 131: 36.879.128ợ Co TK 156: 36.879.128́ 131 N DĐK C 131 N DCK C 15.939.745.337 131 N K T C 131 N C L C 142 N DĐK C 142 N DCK C 142 N K T C 21.010.000 Diên giai chênh lêch:̃ ̉ ̣ Tra tr c cho khach hang con d , ngay 31/12/07 khach hang ̉ ướ ́ ̀ ̀ ư ̀ ́ ̀ chuyên tiên tra lai cho công ty, công ty ch a nhân đ c giây bao co cua ngân hang ̉ ̀ ̉ ̣ ư ̣ ượ ́ ́ ́ ̉ ̀ ch a ghi sôư ̉ But toan điêu chinh:́ ́ ̀ ̉ N TK 131: 36.879.128ợ Co TK 156: 36.879.128́ 32.615.458.812 6.584.924.909 32.636.468.812 142 N C L C 152 N DĐK C 152 N DCK C 152 N K T C 152 N C L C 458.000.000 Diên giai chênh lêch:̃ ̉ ̣ Ngày 31/12/07 mua nguên v t li u đã ki m kê, k toán ch a ậ ệ ể ế ư ghi sổ But toan điêu chinh:́ ́ ̀ ̉ N TK 152: 458.000.000ợ Co TK 331: 458.000.000́ 63.459.187.14518.467.990.289 63001187145 156 N DĐK C 156 N DCK C 156 N K T C 156 N C L C 1.000.000 Diên giai chênh lêch:̃ ̉ ̣ Ngày 31/12/07 đ i lý báo đã bán h t hàng ký g i và thanh ạ ế ử toán cho công ty nh ng k toán ch a ghi sư ế ư ổ But toan điêu chinh:́ ́ ̀ ̉ N TK 632: 1.000.000ợ Co TK 157: 1.000.000́ 5.186.4465.186.446 4.186.446 632 N DĐK C 632 N DCK C 632 N K T C 632 N C L C 720.780.000 Diên giai chênh lêch: ̃ ̉ ̣ Ngày 31/12/07 khách hàng tr l i môt s l ng hàng sai quy ả ạ ̣ ố ượ cách. Th kho đã nh p kho s hàng b tr l i nh ng không h ch toán vào s k toán.ủ ậ ố ị ả ạ ư ạ ổ ế But toan điêu chinh:́ ́ ̀ ̉ N TK 156: 720.780.000ợ Co TK 632: 720.780.000́ 180.720.578.0860 180.000.500.086 211 N DĐK C 211 N DCK C 211 N K T C 211 N C L C 10.100.000.000 Diên giai chênh lêch: ̃ ̉ ̣ Ngày 31/12/2007 doanh nghi p mua dây chuy n công ngh ệ ề ệ ph c v s n xu t k toán ch a h ch toán vào s k toán.ụ ụ ả ấ ế ư ạ ổ ế But toan điêu chinh:́ ́ ̀ ̉ N TK 211: 10.100.000.000ợ Co TK 111: 10.100.000.000́ 36.482.812.815 53.715.243.081 63.815.243.081 214 N DĐK C 214 N DCK C 214 N K T C 214 N C L C 578.000.000 Diên giai chênh lêch: ̃ ̉ ̣ Ngày 31/12/2007 thanh lý tài s n đang kh u haoả ấ k toán ch a h ch toán vào s .ế ư ạ ổ But toan điêu chinh:́ ́ ̀ ̉ N TK 1388: 578.000.000ợ Co TK 214: 578.000.000́ -4.904.474.587 -9.578.173.858 -9.000.173.858 334 N DĐK C 334 N DCK C 334 N K T C 334 N C L C 300.000 Diên giai chênh lêch: ̃ ̉ ̣ Ngày 31-12-07 đã ng tr c l ng cho nhân viên A, k toán ứ ứơ ươ ế ch a ghi sư ổ But toan điêu chinh:́ ́ ̀ ̉ N TK 334: 300.000ợ Co TK 111: 300.000́ 1.280.051.404 952.096.499 951.796.499 3388 N DĐK C 3388 N DCK C 3388 N K T C 3388 N C L C 29.000.000 Diên giai chênh lêch: ̃ ̉ ̣ Ngày 31-12-07 doanh nghi p ch a quy t toán b o hi mệ ư ế ả ể But toan điêu chinh:́ ́ ̀ ̉ N TK 334: 29.000.000ợ Co TK 111: 29.000.000́ 2.315.230.377 2.344.230.377 5.201.565.828 K t lu nế ậ • Báo cáo hoàn t t ki m toánấ ể • Báo cáo hoàn t t ki m tóan nêu ra nh ng ấ ể ữ v n đ quan tr ng phát sinh trong su t ấ ề ọ ố quá trình ki m toán mà chúng tôi xét th y ể ấ c n thi t nêu ra cho quý công ty đu c bi t ầ ế ợ ế và xem xét. Vi c l p và trình bày BCTC ệ ậ này thu c trách nhi m GĐ công ty. Trách ộ ệ nhi m c a chúng tôi là đã đ a ra ý ki n ệ ủ ư ế v các BC này căn c trên k t qu ki m ề ứ ế ả ể toán c a chúng tôi.ủ • Ý ki n c a ki m tóan viên: theo ý ki n ế ủ ể ế c a chúng tôi, BCTC đã phán ánh trung ủ th c và h p lý trên các khía c nh tr ng ự ợ ạ ọ y u tình hình tài chính cũa công ty ABC ế t i ngày 31/12/2007, cũng nh k t qu ạ ư ế ả kinh doanh và các lu n l u chuy n ti n t ồ ư ể ề ệ trong năm tài chính k t thúc t i ngày ế ạ 31/12/2007, phù h p v i chu n m c và ợ ớ ẩ ự ch đ k toán Vi t Nam hi n hành và ế ộ ế ệ ệ các quy đ nh pháp lý có liên quan.ị

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfThuyết trình môn kiểm toán.pdf
Luận văn liên quan