Tiểu luận Tìm hiểu các nguồn thông tin du lịch và lữ hành

Báo cáo thống kê hàng năm của PATA (Sanfrancisco, Hiệp hội Du lịch Châu Á Thái Bình Dương), giá 70 đôla cho các thành viên, 100 đôla cho các đối tượng không phải là thành viên. Báo cáo này đưa ra các số liệu thống kê khách đến và các dữ liệu liên quan khác do Chính phủ các nước thành viên PATA báo cáo. Báo cáo này cung cấp dữ liệu khách đến cho từng nước theo quốc tịch và hình thức du lịch. Các nguồn thị trường khách du lịch được xác định tới khu vực Thái Bình Dương được trình bày trong báo cáo cùng với số liệu về cơ sơ lưu trú, thời gian lưu trú, chi tiêu của khách, ngân sách của các tổ chức du lịch quốc gia.

pdf30 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Lượt xem: 2091 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Tiểu luận Tìm hiểu các nguồn thông tin du lịch và lữ hành, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
®­îc bè trÝ chñ yÕu ë Th­ viÖn Khoa häc Gia ®×nh vµ Ng­êi tiªu dïng, §¹i häc Purdue, lµ n¬i chuyªn vÒ c¸c tµi liÖu nhµ hµng vµ kh¸ch s¹n trong nhiÒu n¨m. - Pasarki, Alan, B¶n tãm t¾t c¸c nguån th«ng tin liªn quan ®Õn du lÞch vµ l÷ hµnh Liªn Bang (Boulder, Colorado: Phßng nghiªn cøu kinh doanh, §¹i häc Colorado, 1985), 107 trang, gi¸ 25 ®«la. B¶n tãm t¾t c¸c ch­¬ng tr×nh d÷ liÖu liªn bang liªn quan ®Õn du lÞch vµ l÷ hµnh hiÖn cã nµy cung cÊp mét sù liÖt kª vµ miªu t¶ toµn bé c¸c nguån cña chÝnh phñ. - Pizam, A., & Z. Gu. B¸o trÝch vµ tãm t¾t nghiªn cøu du lÞch (Journal of Travel Research index and Abstracts), Sè 6 - 24 (Boulder, Colorado: Bé phËn nghiªn cøu kinh doanh, Tr­êng Kinh Doanh, §¹i häc Colorado, 1988), 182 trang, gi¸ 48 ®«la. §©y lµ mét b¶ng chó dÉn vµ tãm t¾t toµn bé c¸c bµi b¸o ®· ®­îc c«ng bè trong b¸o nghiªn cøu du lÞch vµ tê b¸o tiÒn th©n cña nã lµ B¶n tin nghiªn cøu Du lÞch, (The travel research bulletin). C¸c bµi b¸o ®­îc chó dÉn theo t¸c gi¶, tiªu ®Ò, chñ ®Ò vµ ®iÓm ®Õn bªn ngoµi Hoa Kú. Tê B¸o tãm t¾t vµ chó dÉn c¸c nghiªn cøu Du lÞch, sè 25-26, 1989, 39 trang, gi¸ 18 ®«la. - C¸c thµnh tùu gÇn ®©y (Recent Acquistions) (Ottawa, Ontario, Trung t©m d÷ liÖu vµ nghiªn cøu Du lÞch, C¬ quan Du lÞch Canada, 235 Phè Queen, K1A 0H6. §©y lµ mét b¶ng T×m hiÓu “Các nguồn thông tin du lịch và lữ hành” 9 liÖt c¸c Ên phÈm cña Trung t©m tµi liÖu vµ tham kh¶o du lÞch cña C¬ quan Du lÞch Canada. - Du lÞch vµ ®i du lÞch nghØ m¸t (Tourism and vacation). Quy ho¹ch cÊp chÝnh quyÒn §Þa ph­¬ng vµ Nhµ n­íc (Springfield, Virginia: DÞch vô Th«ng tin Kü thuËt Quèc gia, Bé th­¬ng m¹i Hoa Kú, 5/1988), 50 trang, gi¸ 40 ®«la. C¸c khÝa c¹nh kinh tÕ vµ kinh tÕ x· héi cña du lÞch vµ ®i du lÞch nghØ m¸t ë c¸c ®Þa ph­¬ng kh¸c nhau ë Hoa Kú ®­îc dÉn chøng b»ng tµi liÖu. HÇu hÕt c¸c nghiªn cøu nµy ®Òu ®Ò cËp ®Õn viÖc sö dông ngµnh du lÞch cho sù ph¸t triÓn kinh tÕ cña c¸c céng ®ång ®Þa ph­¬ng. §Æc biÖt quan t©m tíi c¸c vïng hoang d·, vïng ven biÓn, hå n­íc, ®­êng thuû vµ c¸c khu b¶o tån Ng­êi Anh §iªng. Th­ môc nµy ®­îc cËp nhËt toµn bé giai ®o¹n 1970 ®Õn th¸ng 5/1988 vµ cung cÊp 175 ®o¹n trÝch dÉn. - Du lÞch: Mét cuèn h­íng dÉn ®Õn c¸c nguån th«ng tin – (Tourism, A Guide to Sources of information) (Edinburgh, v­¬ng quèc Anh, Cty Capital Planning information Ltd., sè 6 phè Castle, Edinburgh E112 3AT, Scotland, 1981), 73 trang. Cuèn s¸ch nµy ®­a ra mét b¶ng liÖt kª Tµi liÖu du lÞch ®­îc ®¸nh gi¸ vµ lùa chän chñ yÕu vÕ v­¬ng quèc Anh; tuy nhiªn nã còng bao gåm mét sè nguån quèc tÕ. - Tñ s¸ch nghiªn cøu L÷ hµnh "The travel research Bookshelf": B¸o nghiªn cøu L÷ hµnh (Boulder, Colorado: Bé phËn nghiªn cøu kinh doanh, Tr­êng Kinh Doanh, §¹i häc Colorado). Tñ s¸ch nghiªn cøu l÷ hµnh, mét số ®Æc biÖt th­êng kú cña Tê b¸o quý Nghiªn cøu L÷ hµnh, lµ mét th­ môc c¸c tµi liÖu nghiªn cøu l÷ hµnh hiÖn t¹i ®· ®­îc chó thÝch. C¸c nguån vµ sù s½n cã cña c¸c tµi liÖu ®­îc tr×nh bµy cho mçi ®Çu môc. - Whitlock, W., vµ Becker. Du lÞch dùa vµo Tù nhiªn: Mét th­ môc chó dÉn (Clemson, Nam Carolina, §¹i häc Clemson, 1991), gi¸ 40 ®«al. Gåm h¬n 300 trÝch dÉn, th­ môc nµy cã c¶ c¸c danh môc t¸c gi¶, ®Þa lý vµ chñ ®Ò. XÊp xØ 150 chñ ®Ò ®­îc tham kh¶o. III. C¸C TRUNG T¢M T¦ LIÖU Vµ C¥ Së D÷ LIÖU (Data bases and documentation centres) T×m hiÓu “Các nguồn thông tin du lịch và lữ hành” 10 Mét vµi c¬ së d÷ liÖu chøa ®ùng th«ng tin du lÞch vµ l÷ hµnh s½n cã hiÖn nay. Mét trong c¸c c¸ch nhanh nhÊt ®Ó t×m kiÕm th«ng tin lµ thùc hiÖn viÖc t×m kiÕm nh÷ng c¬ së d÷ liÖu nµy b»ng m¸y tÝnh. Mét sè c¬ së d÷ liÖu s½n cã ®­îc liÖt kª d­íi ®©y. §Ó cã mét danh s¸ch toµn bé c¸c Trung t©m t­ liÖu vµ c¬ së d÷ liÖu, h·y xem môc cuèi cïng cña phÇn nµy. - ABI/INFORM, 620 Phè South Third, Louisville, Kentucky 40202; (800) 626-2823. Mét c¬ së d÷ liÖu vÒ th«ng tin kinh doanh n¨m n¨m gÇn ®©y nhÊt ®­îc ®­a vµo m¸y tÝnh. Nã bao gåm c¸c b¶n tãm t¾t vµ chó dÉn tíi c¸c bµi b¸o kinh doanh cã trong h¬n 800 tê b¸o kh¸c nhau. - AVIATIONLINK, BACK C¸c DÞch vô Th«ng tin, 65 ®­êng High Ridge , c¨n hé 346, Suy tho¸iamford, Connecticut 06905; (800) 446-2225. DÞch vô th«ng tin ®­a vµo m¸y tÝnh trªn hÇu hÕt tÊt c¶ c¸c vÊn ®Ò cña ngµnh hµng kh«ng. C¬ së d÷ liÖu gåm cã tõ HiÖp héi VËn t¶i hµng kh«ng quèc tÕ, Bé VËn t¶i Hoa Kú, HiÖp héi hµng kh«ng Ch©u ¢u, H­íng dÉn hµng kh«ng ChÝnh thøc vµ c¸c nguån kh¸c. - CENTRE DES HAUTES ETUDES TOURISTIQUES, Fondation Vasarely 1 §¹i lé Marcel Pagnol, 13090, tØnh aix-en, Ph¸p. Trung t©m nµy th­êng xuyªn thu thËp toµn bé tµi liÖu trªn thÕ giíi vÒ du lÞch, sau ®ã ®­a toµn bé chóng vµo m¸y tÝnh. Trung t©m ®· xuÊt b¶n tõ n¨m 1964 vÒ bé s­u tËp ®ã. "Etudes et Memoires lµ mét cuèn s¸ch tham kh¶o tÊt c¶ c¸c nghiªn cøu vÒ du lÞch. §Õn nay ®· xuÊt b¶n ®­îc 25 tËp, ®· ghi l¹i ®­îc h¬n 36.500 tµi liÖu. Trung t©m còng xuÊt b¶n T¹p chÝ Ph©n tÝch Du lÞch hµng quý. Rene Baretje ng­êi ®øng ®Çu trung t©m ®· yªu cÇu mäi ng­êi göi cho «ng ta thªm c¸c b¶n photo c¸c nghiªn cøu du lÞch cña hä. - DIALOG. C¸c DÞch vô Th«ng tin, Inc., 3460 §¹i lé Hillview, Palo Alto, California, 94304; (415) 858-2700. Cã trong DIALOG lµ C¸c b¶n tãm t¾t C.A.B, mét bé tµi liÖu hoµn chØnh vÒ 26 tê b¸o do Côc N«ng nghiÖp Khèi ThÞnh v­îng chung ë Anh xuÊt b¶n. C¸c b¶n tãm t¾t C.A.B bao gåm mét bé tµi liÖu phô cã tªn lµ "C¸c b¶n tãm t¾t Du lÞch, Gi¶i trÝ vµ NghØ ng¬i". C¸c khu vùc chñ ®Ò cã trong LRTA lµ nghØ ng¬i, gi¶i trÝ vµ du lÞch; c¸c nguån tµi T×m hiÓu “Các nguồn thông tin du lịch và lữ hành” 11 nguyªn tù nhiªn; du lÞch; c¸c ho¹t ®éng vµ tiÖn nghi gi¶i trÝ; v¨n ho¸ vµ gi¶i trÝ; c¸c ho¹t ®éng ë n¬i c­ tró vµ vïng phô cËn. - Trung t©m th«ng tin (INFORMATION CENTER), HiÖp héi Kh¸ch s¹n vµ kh¸ch s¹n Ven ®­êng, 1201, §¹i lé New york, Washington D.C, 2005; (202) 289-3100. Cã c¸c th«ng tin vÒ h¬n 1300 chñ ®Ò liªn quan ®Õn ho¹t ®éng kh¸ch s¹n, kh¸ch s¹n ven ®­êng. §­îc chia lµm hai bé, c¸c tµi liÖu n¨m n¨m (th«ng tin ®­îc in trong vßng n¨m n¨m qua) vµ c¸c tµi liÖu "lÞch sö", th«ng tin cung cÊp vÒ 30 lo¹i chñ ®Ò chÝnh. Ph¶i tr¶ tiÒn c«ng (chi phÝ) cho c¸c dÞch vô. - INFOTRAC, California: Truy cËp th«ng tin, Inc, (®Üa laser hµng th¸ng). Mét hÖ thèng tham kh¶o t¹p chÝ th­êng kú ®éc lËp. Chó dÉn h¬n 900 xuÊt b¶n phÈm ®Þa ph­¬ng vµ tê b¸o liªn quan ®Õn kinh doanh. 3 n¨m nay ph¸t hµnh trªn ®Üa la de. - PAIS trªn ®Üa CD-Rom (New york: Public affairs information services, PAIS Inc). C¬ së d÷ liÖu nµy chó dÉn c¸c bµi b¸o, cuèn s¸ch vµ c¸c xuÊt b¶n phÈm cña chÝnh phñ ®Ò cËp ®Õn kinh doanh, kinh tÕ, khoa häc chÝnh trÞ, luËt ph¸p, qu¶n lý c«ng céng vµ c¸c khoa häc x· héi kh¸c. - PERIODICAL ABSTRACT ONDISC (Ann, Arbor, Michigan, §¹i häc Michigan). §©y lµ mét danh môc tãi c¸c bµi b¸o ë trªn 300 t¹p chÝ ®­îc quan t©m phæ biÕn, ®Ò cËp ®Õn c¸c chñ ®Ò nh­ lµ c¸c sù kiÖn hiÖn nay, søc khoÎ, kinh doanh, khoa häc, nghÖ thuËt vµ gi¶i trÝ. Nã b¾t ®Çu tõ th¸ng 1/1988 vµ ®­îc cËp nhËt hµng quý. - SIRLS, Khoa Nghiªn cøu Gi¶i trÝ vµ ®éng lùc häc con ng­êi, §¹i häc Waterloo, Waterloo, Ontario, Canada N2L 3G1; (519) 885-1211, EXT 2560. Lµ mét trung t©m t­ liÖu vµ c¬ së d÷ liÖu th­ môc ®· ®­îc ®­a vµo m¸y tÝnh vÒ c¸c lÜnh vùc nghØ ng¬i, thÓ thao, gi¶i trÝ, vui ch¬i, trß ch¬i vµ nh¶y móa. H¬n 12.000 trÝch dÉn ®­îc liÖt kª t¹i thêi ®iÓm hiÖn t¹i. C¸c tæ chøc bªn ngoµi cã thÓ sö dông lÊy th«ng tin tõ hÖ thèng nµy. - Trung t©m t­ liÖu vµ nghiªn cøu Du lÞch (TRDC), tÇng 3, T©y, 235 phè Queen, Ottawa, Ontario K1A 0H6, Canada; (613) 954-3943. Trung t©m l­u gi÷ bé s­u tËp toµn diÖn nhÊt vÒ c¸c th«ng liªn quan ®Õn du lÞch ë Canada. T×m hiÓu “Các nguồn thông tin du lịch và lữ hành” 12 N¾m gi÷ h¬n 5.000 cuèn s¸ch vµ tµi liÖu bao gåm c¸c bµi thuyÕt tr×nh nghiªn cøu, thèng kª, kh¶o s¸t, ph©n tÝch, tê b¸o, biªn b¶n héi nghÞ, bµi ph¸t biÓu, ®Ò xuÊt, nghiªn cøu kh¶ thi, ph¸p luËt, s¸ch h­íng dÉn, th­ môc vµ nhiÒu lo¹i kh¸c. Th«ng tin vÒ tµi liÖu nµy ®­îc gi÷ t¹i mét ng©n hµng d÷ liÖu mµ nh©n viªn TRDC hoÆc nh÷ng ng­êi sö dông tõ c¸c thiÕt bÞ ®Çu cuèi tõ xa ë c¸c vïng kh¸c cña ®Êt n­íc cã thÓ truy cËp. HÖ thèng m¸y tÝnh t¹i TRDC lµ mét hÖ thèng phôc håi vµ l­u tr÷ th«ng tin th­ môc song ng÷ cho phÐp ng­êi dïng t×m kiÕm c¸c l­u tr÷ b»ng c¸ch sö dông 1500 tõ khãa hoÆc " c¸c ký hiÖu miªu t¶" (descriptor). Th«ng tin ®­îc ph©n thµnh 8 ngµnh chÝnh: vËn t¶i, l­u tró, héi nghÞ, c¸c dÞch vô kh¸ch s¹n, sù kiÖn vµ ®iÓm du lÞch, c¸c ho¹t ®éng vµ tiÖn nghi gi¶i trÝ, gi¸o dôc, c¸c doanh nghiÖp liªn quan ®Õn du lÞch. C¸c ký hiÖu miªu t¶ cã thÓ ®­îc dïng mét m×nh hoÆc kÕt hîp ®Ó ®­a ra c¸c th«ng tin yªu cÇu. VÝ dô c¸c t×m kiÕm nµy cã thÓ thùc hiÖn theo chñ ®Ò, t¸c gi¶, nhµ tµi trî, ngµy th¸ng, lo¹i tµi liÖu, ®Þa lý hoÆc c¸c kÕt hîp kh¸c nhau theo nh÷ng lo¹i nµy. Th«ng tin ®­îc biªn so¹n ®Ó hç trî ngµnh vµ c¸c quan chøc du lÞch Canada, tuy nhiªn toµn thÓ c«ng chóng còng cã thÓ mua ®­îc tµi liÖu nµy. - Trung t©m tham vÊn l÷ hµnh - TRAVEL REFERENCE CENTER, Phßng nghiªn cøu kinh doanh, Campus Box 420, §¹i häc Colorado, Boulder, Colorado, 80309; (303) 492-5056. Trung t©m tham vÊn ®­îc thµnh lËp n¨m 1969 ®Ó gióp ®ì ngµnh l÷ hµnh trong viÖc t×m kiÕm c¸c nguån th«ng tin vµ ®Ó cung cÊp ph­¬ng tiÖn cÊt gi÷ mét bé s­u tËp toµn bé c¸c nghiªn cøu l÷ hµnh. Trung t©m hiÖn nay cã mét bé sù tËp lín nhÊt c¸c ®Ò tµi nghiªn cøu l÷ hµnh, du lÞch vµ gi¶i trÝ s½n cã ë bÊt kú n¬i nµo ë Hoa Kú. Bé s­u tËp hiÖn nay lªn tíi h¬n 10.000 tµi liÖu vµ ®ang t¨ng lªn hµng ngµy. Bé s­u tËp nµy ®­îc nhËp vµo m¸y tÝnh n¨m 1985 vµ trung t©m cã thÓ lµm c¸c t×m kiÕm b»ng viÖc nhËp h¬n 900 tõ miªu t¶. Chi phÝ cho mét t×m kiÕm tµi liÖu lµ 50 ®«la. - Danh b¹ thÕ giíi c¸c tµi nguyªn t­ liÖu l­u tr÷ vµ c¸c hÖ thèng ph©n lo¹i cho ngµnh du lÞch vµ l÷ hµnh - THE WORLD DIRECTORY OF DOCUMENTATION RESOURCES AND T×m hiÓu “Các nguồn thông tin du lịch và lữ hành” 13 SYSTEMS FOR THE TRAVEL AND TOURISM SECTOR. (Madrid, Tæ chøc Du lÞch thÕ giíi ), 200 trang, 1991, gi¸ 30 ®«la. Chøa ®ùng th«ng tin vÒ h¬n 100 trung t©m th«ng tin du lÞch quèc gia vµ quèc tÕ. Bao gåm c¸c th­ viÖn, c¸c trung t©m l­u tr÷ vµ c¸c c¬ së d÷ liÖu ®­îc vi tÝnh hãa. XuÊt b¶n b»ng tiÕng Anh, Ph¸p vµ T©y Ban Nha. IV. CÁC TẠP CHÍ XUẤT BẢN ĐỊNH KỲ (periodicals) Các tạp chí sau có các thông tin nghiên cứu về du lịch: - Báo cáo hàng năm về Nghiên cứu Du lịch (Elmsford, New York: NXB Pergamon, theo Quý), 225 đôla/năm. - Tạp Chí quản lý Đại lý ASTA (Greensboro, Bắc Carolina, Tập đoàn truyền thông Pace), Phí đăng ký: miễn phí cho các thành viên Canada và Hoa Kỳ; 36 đô la đối với các tổ chức không phải là thành viên ở Mỹ, 55 đôla cho các đối tượng khác. - Tạp chí Quản lý Khách sạn và Nhà hàng Cornell (Ithaca, New York: Trường quản lý khách sạn, Đại học Cornell, mỗi năm sáu số), 62 đôla cho các cá nhân; 95 đô la cho các tổ chức. - Người đưa tin (Lexington, bang Kentucky: Hiệp hội tour Quốc gia, hàng tháng), 36 đôla một năm. - Nhà đào tạo khách sạn và Du lịch (Washington, D.C: Hội đồng về Khách sạn, Nhà hàng và đào tạo về tổ chức, theo quý), giá 35 đôla ở Hoa Kỳ và 45 đô la ở quốc tế. - Các xu hướng của ngành khách sạn: Các dự báo và phân tích về Ngành công nghiệp khách sạn (New York: Coopers và Lybrand, hàng quý), 295 đôla một năm. - Tạp chí Nghiên cứu khách sạn (Washington D.C, Hội đồng đào tạo khach sạn, nhà hàng và tổ chức, xuất bản 3 kỳ/năm), giá 50 đô la/năm ở Mỹ. - Tạp chí quản lý khách sạn và khách sạn ven đường (Duluth, Minnesota: Edgell communications, xuất bản 18 kỳ/năm), giá 35 đôla/năm ở Mỹ, 60 đôla ở Canada, 110 đôla ở những nơi khác; một bản photo 3 đô la ở Mỹ, 5 đôla ở Canada và 10 đôla ở nơi khác. - Khách sạn: Tạp chí Quốc tế ngành khách sạn và nhà hàng (Des plaines, Bang Illinois, Cahners, xuất bản 12 kỳ/năm), giá 64,95 đôla/năm ở Mỹ, 96,25 đôla ở T×m hiÓu “Các nguồn thông tin du lịch và lữ hành” 14 Canada, 89,95 đôla ở Mexico, 119 đôla qua thư đường biển, 189 đôla qua thư hàng không. - Tạp chí đánh giá Khách sạn (Mineola, New York, Các dịch vụ đánh giá khách sạn, Inc), đăng ký hàng năm 125 đôla. - Tạp chí quản lý khách sạn quốc tế (Elmsford, New York, NXB Pergamon, hàng quý), 235 đôla/năm. - Các báo cáo du lịch quốc tế (London, Cơ quan tình báo kinh tế, xuất bản hàng quý), 470 đôla/năm. - Khách du lịch quốc tế (New York, Công bố khách du lịch quốc tế, 10 số/năm), 78,50 đôla/năm. - Tạp chí Tiếp thị khách sạn và giải trí (Binghamton, New York: NXB Haword, Inc,. xuất bản hàng quý), giá một năm cho các cá nhân là 24 đôla/năm, các tổ chức là 32 đôla, các thư viện là 48 đôla. - Tạp chí nghiên cứu giải trí (Alexandaria, Virginia: Hiệp hội Công viên và Giải trí quốc gia, xuất bản hàng quý), giá một năm cho các thành viên là 25 đôla ở Mỹ, 28 đôla ở nơi khác; không phải là thành viên là 40 đôla ở Mỹ, 43 đôla ở nơi khác, một bản photo 10 đôla ở trong nước, 12 đôla ở nước ngoài. - Tạp chí Tiếp thị du lịch và Lữ hành (Binghamton, New York, NXB Haworth, xuất bản hàng quý), giá 18 đôla/năm cho các cá nhân, 24 đôla cho các tổ chức và 32 đôla cho các thư viện. - Tạp chí Nghiên cứu du lịch (Boulder, Colorado, Bộ phận nghiên cứu kinh doanh, Trường Kinh doanh, Đại học Colorado, xuất bản hàng quý), miễn phí đối với các thành viên Hiệp hội nghiên cứu Du lịch và lữ hành, không phải là thành viên, giá 82.5 đôla/năm ở Mỹ, 87,5 đôla ở Canada và Mexico, 97,5 đôla ở nơi khác. - Tạp chí Khoa học giải trí (Washington D.C: Taylor and Francis, xuất bản hàng quý), giá 99 đôla/năm cho các tổ chức, 55 đôla/năm cho các cá nhân. - Tạp chí Lưu trú (New York: Liên đoàn Hướng dẫn Hiệp hội Khách sạn Mỹ, xuất bản hàng tháng ngoại trừ tháng 8), các thành viên giá 22 đôla/năm, không thành viên giá 35 đôla/năm. - Tạp chí Hội nghị và Hội họp (Secaucus, New Jersy: Hội Lữ hành Reed, xuất bản hàng tháng), 65 đôla/năm ở Mỹ, 95 đôla ở nơi khác; một bản photo ở Mỹ là 20 đôla ở Mỹ, 25 đôla ở nơi khác. - Tạp chí Du lịch Zeitschift Fur Frendenverkehr (St. Gallen, Thụy Sỹ: AIEST, Varnbuelstrasse 19, CH-9000 Phố Gallen, xuất bản hàng quý), giá 52 frăng Thụy Sỹ. T×m hiÓu “Các nguồn thông tin du lịch và lữ hành” 15 - Tuần Tin tức lữ hành và tua du lịch (Manhasset, New York: Nhà xuất bản CMP, hàng tuần), giá 75 đôla/năm ở Mỹ và Canada, 125 đôla ở Mexico và Trung Mỹ, 135 đôla ở Châu Âu và Nam Mỹ và 150 đôla ở Châu Á và Châu Phi. - Tạp chí quản lý Du lịch (Oxford, Vương quốc Anh, Công ty TNHH Butterworth- Heinenmann, xuất bản hàng quý), giá 136 bảng Anh/năm ở Mỹ, bản photo là 40 bảng Anh. - Tạp chí nghiên cứu giải trí Du lịch (Indira Nagar, Lucknow, Ấn Độ, Trung tâm nghiên cứu Du lịch, xuất bản năm hai lần), giá 75 đôla/năm. - Tuần báo đại lý lữ hành (New York: Bộ phận quản lý du khách Mỹ, Capital Cities ABC, Inc, xuất bản hàng tuần), giá 79 đôla/năm ở Mỹ, 149 đôla ở nơi khác. - Tạp chí Người phân tích Du lịch và Lữ hành (London: Cơ quan tình báo kinh tế, xuất bản 6 lần một năm), giá 910 đôla/năm ở Mỹ. - Thống kê Du lịch (Ottawa; Cục Thống kê Canada, xuất bản hàng quý), giá đặt mua cả năm là 42 đôla ở Canada, 50 đôla ở Mỹ, 59 đôla ở nơi khác. - Bản tin Du lịch (Printout) (Washington, D.C: Trung tâm dữ liệu Du lịch Hoa Kỳ, xuất bản hàng tháng), giá 75 đôla ở Mỹ, 80 đôla ở nơi khác. - Kinh doanh Du lịch (New York, NXB Kinh doanh Du lịch, xuất bản hàng tuần), 10 đôla/năm ở Mỹ, 13 đôla ở Canada, 25 đôla ở nơi khác. - Tuần báo Lữ hành (Secaucus, New Jersy: Hội Lữ hành Reed, xuất bản tuần hai lần), 26 đôla/năm ở Mỹ và Canada, 1 đôla/một bản photo. - Những cái nhìn về Kinh doanh và giải trí (Bowling Green, Ohio: Liên hiệp Appalachian, xuất bản hàng quý), giá 25 đôla đối với các cá nhân, 45 đôla đối với các tổ chức ở Mỹ, 40 đôla đối với các cá nhân và 80 đôla cho các tổ chức ở nơi khác. Cũng có rất nhiều các báo và tạp chí khác đề cập đến lĩnh vững du lịch. Các nguồn tài liệu cung cấp này gồm: - Dữ liệu và các giá cả (tỷ lệ) NXB Kinh Doanh, 3 bản (Wilmette, Illinois, Dịch vụ Dữ liệu và Giá cả chuẩn, xuất bản hàng tháng). Liệt kê hơn 5244 và 170 xuất bản phẩm kinh doanh, thương mại và kỹ thuật của Hoa Kỳ và Quốc tế. - Sách chỉ dẫn Phương tiện Du lịch 1992-1993 (Washington DC: Hiệp hội Công nghiệp Du lịch Mỹ, xuất bản hàng năm). Liệt kê khoảng 1200 địa chỉ liên lạc quảng cáo và xuất bản lớn về du lịch, kinh doanh và người tiêu dùng ở hơn 40 quốc gia. - Sách chỉ dẫn Tạp chí Quốc tế Ulrich, 3 bản (New York: R.R Bowker, xuất bản hàng năm), Bao gồm danh mục của hơn 108.590 tạp chí in xuất bản trên toàn thế giới. T×m hiÓu “Các nguồn thông tin du lịch và lữ hành” 16 V. C¸c hiÖp héi nghÒ nghiÖp vµ th­¬ng m¹i (Trade and proffessional associations) Có rất nhiều hiệp hội thương mại và nghề nghiệp cung cấp những dữ liệu có giá trị về nghành lữ hành. Ví dụ như: Hiệp hội các chuyên gia khoa học du lịch (AIEST), Varnabuelstrasse 19, CH- 9000, St.Gallen, Switzerland. AIEST là một tập hợp bao gồm chủ yếu các học giả có liên quan đến việc nghiên cứu và giảng dạy trong lĩnh vực du lịch. Hiệp hội này đã xuất bản tờ Tourist Review và kỷ yếu các hội thảo thường niên . Pacific Asia Travel Association (PATA), toà nhà Telesis, phòng 1750, Số 1 Phố Montgomery, San Francisco, California 94104. Hiệp hội này xuất bản báo cáo thống kê thường niên PATA và các ấn phẩm khác cũng như tổ chức các hội thảo khoa học và các hội thảo nghiên cứu. Hiệp hội nghiên cứu du lịch và lữ hành (TTRA), 10200 phố West, đại lộ 44, Phòng 304, Wheat Ridge, Colorado 80033. Hiệp hội này tài trợ cho tờ báo Journal of Travel Research và xuất bản các cuốn kỷ yếu . Hiệp hội lữ hành Mỹ (WTO), Two Lafayette Center, 113321 phố NW, Washington, D.C.20036. Hiệp hội này xuất bản các báo cáo đặc biệt và các bản tin. Tổ chức du lịch thế giới WTO, Capitan Haya 42, E-28020,Madrid, Tây Ban Nha. Một trong những nhiệm vụ chính của WTO là cung cấp cho các thành viên những thông tin thường xuyên về du lịch, cũng như những ảnh hưởng của nó đối với đời sống, kinh tế, xã hội về du lịch. Cũng như những ảnh hưởng của nó đối với đời sống kinh tế, xã hội của các quốc gia. Tổ chức này cung cấp nhiều ấn phẩm và các chương trình mới về du lịch. Có thể nhận danh sách các ấn phẩm do WTO ấn hành bằng cách gửi thư cho tổ chức này. Một số tổ chức khác như: Hiệp hội du lịch Canada, 130 phố Albert, phố 1016 Ottawa Ontario, Canada, Hiệp hội vận chuyển hãng hàng không quốc tế của Mỹ, 1301 T×m hiÓu “Các nguồn thông tin du lịch và lữ hành” 17 Pennsylvania Avenue, NW, Washington, D.C20006, phố Inter Peel, Montreal, Quebec, Canada H3A 2R4, Hiệp hội các khách sạn tại Mỹ, 1201 NewYork Avenue NW, Washington, D.C 20005, Hiệp hội các trung tâm giải trí và các điểm đến hấp dẫn quốc tế, phố 1448 Duke, Alexandria, Virginia 22302, Hiệp hội các văn phòng hội nghị và du khách quốc tế, P.O Box 758, Champaign, Illinois 61280, Hiệp hội các giám đốc Marketing lữ hành, P.O. Box 43563, Washington, D.C.20010. Hiệp hội các đại lý lữ hành, số 1101 King, Alexandria, Virginia 22314, Hiệp hội các đại lý lữ hành được cấp phép, P.O Box 3071, 546 East Main, Lexington, Kentucky 40596, Viện nghiên cứu các hãng lữ hành, 148 Linden, P.O. Box 82-56, Wellesley, Massachusetts 02181, Hiệp hội các công viên và giải trí đã được cấp phép, 3101 Park Center Drive, Alexandria, Virginia 22302. Nếu bạn có thắc mắc về các hiệp hội, có thể kiểm tra thông tin qua các ấn phẩm dưới đây: Encyclopedia of Associations: 1993, 27th ed.( Detroit, Michigan: Gale Research, 1992), Volume, National Organization of the United States, 3.645 pp, Volume 2, Geographic and Executive Indexes, 958 pp, volume 3, Supplement, International Organizations, part I and Part II, 1992, 2.344 pp. Với sự giúp đỡ của hơn 23.000 tổ chức trong và ngoài nước. Các cơ quan Chính phủ Các tổ chức chính phủ là tổ chức thu thập những thông tin về ngành công nghiệp du lịch nhiều nhất. Các dữ liệu này được xử lý một cách riêng biệt theo từng quốc gia hoặc theo mức độ quan trọng của từng lĩnh vực du lịch. Thông thường các hoạt động nghiên cứu về lữ hành và du lịch bao gồm các tổ chức: Tổng cục Du lịch, Các Sở Du lịch, Các tổ chức đặc biệt của Chính phủ về Du lịch và lữ hành, Cục thống kê, thu thập và phân tích thông tin, xuất bản các sữ liệu liên quan đến lữ hành và Du lịch. Ví dụ như: Cục thống kê của Canada, Cơ quan điều tra và Các tổ chức lữ hành cấp địa phương. T×m hiÓu “Các nguồn thông tin du lịch và lữ hành” 18 Hầu hết các tổ chức lữ hành của Chính phủ đều là thành viên của Tổ chức Du lịch thế giới, đặt trụ sở tại Capitan Haya, 42, E-28020, Madrid, Spain. Các chuyên gia đưa ra danh sách các thành viên và các hiệp hội. Cơ quan phát triển du lịch Liên bang Mỹ là Ban quản lý về lữ hành và du lịch Mỹ trực thuộc Bộ Thương mại, Washington, D.C20230. Một loạt các chính sách liên bang của Pisarski được giới thiệu trong phần 2 của chương này : Tóm lược và hướng dẫn tìm kiếm. Một số ví dụ liên quan đến lĩnh vực lữ hành: Tính hữu dụng của các tài liệu của Chính phủ về lĩnh vực Du lịch được thể hiện qua các Ví dụ: Năm 1991, Annual Abstract National Park Service), 37pp.1992, cuốn sách cung cấp các dữ liệu về các điểm du lịch trên thế giới. Canadian Travel Survey: 1988( Ottawa: Statistics Canada, Travel, Tourism and Recreation Section, quarterly). Cuốn sách cung cấp thông kê về chuyến đi du lịch hơn 80km tại các điểm đến của nước Canada. Các thông tin được đề cập đến bao gồm đối tượng khách, mục đích chuyến đi, thời gian, phương tiện , cách thức tổ chức, dịch vụ lưu trú, chi phí, hoạt động trong chuyến đi. Tổng kết về loại hình du lịch ở Canada và chứng minh cho tầm quan trọng của du lịch nội địa. The Impact of the threat of Terrorism and the Recession on the Travel and tourism Industry( United States Congress, House Committee on Small Business, Subcommittee on Procurement,, Tourism, and Rural Development). Tác động của nguy cơ khủng bố và giảm lạm phát trong ngành Du lịch và Lữ hành. Quốc hội về Hoa Kỳ về hoạt động kinh doanh quy mô nhỏ , tiểu ban giao dịch mua bán Du lịch và phát triển nông thôn). Đây là buổi điều trần trước khi tiểu ban giao dịch mua bán Du lịch và phát triển Nông thôn thuộc Uỷ ban về lĩnh vực kinh doanh nhỏ lẻ. Quốc hội, lần họp 102, phiên thứ 1, Washington, D.C,7/3/1991. Importance of Scenic Byways to Travel and Tourism ( United States Congress, Senate Committee on Commerce, Science, and Transportation, Subcommittee on T×m hiÓu “Các nguồn thông tin du lịch và lữ hành” 19 Foreign Commerce, Science and tourism). Quốc hội Mỹ. Uỷ ban thượng viện về Thương mại, Khoa học và giao thông, tiểu ban thương mại và du lịch quốc tế. Đây là buổi điều trần 14/4/1989. In – Flight Survey of International Air Travelers(Washington, D.C,U.S, phòng thương mại Mĩ, Uỷ ban lữ hành và du lịch Mỹ, phiên họp thường niên. Cuộc điều tra cung cấp những số liệu về Marketing khách hàng đáng tin cậy trên cơ sở các chuyến bay đến và đi từ Mỹ, bao gồm nơi sinh sống của du khách, mục đích của chuyến đi, nơi nhập cảnh, điểm tham quan, thời gian lưu trú, thời gian đi du lịch, các loại hình lưu trú, nguồn thông tin sử dụng, phương tiện đặt hay chỗ, có sử dụng các chuyến du lịch trọn gói hay không, vận chuyển nội địa, các thông tin về địa lý học và các khoản chi. Có 2 bản giá dành cho: Khách du lịch quốc tế đến Mỹ, khách Mỹ đi du lịch quốc tế. Giá cho một bản thông báo là 200 USD. Nếu có yêu cầu riêng thì có thể được cung cấp hàng quý. National tourism Policy Study – Final Report(Washington, D.C. Committee on commerce, Socience anh Transportation, U.S. Senate, 1979), 361 pp. Bản báo cáo được thực hiện bởi Arthur D. Little, Inc, giới thiệu những kết quả trong giai đoạn cuối của cuộc nghiên cứu các chính sách du lịch quốc gia. Báo cáo này đề xuất những chính sách du lịch ở tầm quốc gia cho nước Mỹ, xác định vai trò của chính phủ Liên bang. Các bang, các thành phố, các doanh nghiệp tư nhân, người tiêu dùng trong việc thực hiện hỗ trợ và đóng góp cho chính sách du lịch quốc gia. Gợi ý các chiến lược có tính luật pháp và có tổ chức để thực hiện chính sách du lịch quốc gia đề xuất. A strategic Look at the Travel and Tourism Industry (Washington, D.C, U.S, Department ò commerce, U.S, Travel ang Tourism Administration,1989). Bản báo cáo đề cập đến những vấn đề liên quan đến kinh doanh du lịch. Xây dựng các giả định môi trường bên ngoài, vị thế tích cực của nước Mỹ, thị trường du lịch thế giới. Các cơ T×m hiÓu “Các nguồn thông tin du lịch và lữ hành” 20 hội xây dựng thị trường du lịch cho nước Mỹ. Những khó khăn và bất lợi mà nước Mỹ gặp phải và những rào cản đối với kinh doanh du lịch trên quy mô quốc tế. Thống kê du lịch : International Travel 1987( Ottawa: Uỷ ban thống kê của Canada 1988). Bản báo cáo giới thiệu những xu hướng chính của dòng khách đến Canada cũng như dòng khách Canada đi quốc tế. Tourism in Canada, một cách tiếp cận mang tính thống kê (Ottawa: Statistics Canada 1988). Bản báo cáo gồm những con số và sự kiện liên quan đến cung và cầu du lịch. Các chuyên gia cũng đề cập đến những vấn đề liên quan mật thiết đến nghành du lịch. Use Friendly Facts, những sự kiện liên quan đến người tiêu dùng sách tham khảo 1992(Washington, D.C, U.S, Travel and Tourism Administration), 135 p.p 1992, $ 50. Cuốn sách này giới thiệu một bản tóm lược những ấn phẩm của USTTA và các số liệu quốc tế của USTTA. VI. C¸C C¥ QUAN CHÝNH PHñ (Government) Có lẽ không có cơ quan nào thu thập được nhiều thông tin về ngành du lịch hơn các cơ quan chính phủ. Các cơ quan chính phủ thường thay đổi theo các mục tiêu của riêng từng đất nước và ở hầu hết các nước thì nó tùy thuộc vào mức độ quan trọng của ngành du lịch. Nhìn chung thì các cơ quan nhà nước sau có liên quan đến các hoạt động nghiên cứu du lịch và lữ hành: (1). Các Bộ Du lịch; (2). Các tổ chức du lịch dưới bộ hoặc thuộc bộ; (3). Các cơ quan chuyên môn của chính phủ về du lịch và lữ hành (4). Các cơ quan thống kê chuyên thu thập, phân tích và công bố số liệu liên quan đến du lịch và lữ hành như Cơ quan Thống kê Canada, Cục Điều tra dân số Hoa Kỳ; (5). Các tổ chức du lịch tỉnh, thành phố (bang) Hầu hết các Tổ chức quản lý du lịch quốc gia là các thành viên của Tổ chức Du lịch Thế giới (WTO) có địa chỉ ở Capitan Haya, số 42 – E 2820, thủ đô Madrid, Tây T×m hiÓu “Các nguồn thông tin du lịch và lữ hành” 21 Ban Nha. Các nhà nghiên cứu có thể gửi yêu cầu xin danh sách các thành viên và thành viên liên kết. Tổ chức phát triển du lịch chính thức của chính phủ Mỹ là Cục Du lịch và Lữ hành Mỹ thuộc Phòng Thương mại có trụ sở ở Tp Washington D.C 2030. Một bản tóm tắt về các cơ quan liên bang của tác giả Pisarski đã được nêu ở phần hai của chương này: Các thư mục và cách tìm các hướng dẫn (Bibliographies and finding guides). Các ví dụ đã được chọn lọc về các xuất bản phẩm nhà nước hữu ích trong lĩnh vực du lịch bao gồm: - Bản báo cáo tóm tắt dịch vụ vườn quốc gia hàng năm xuất bản năm 1991 (Denver, Colorado: Dịch vụ Vườn quốc gia), trang 37,.. 1992. Báo cáo này cung cấp số liệu tham quan tới các vườn quốc gia. - Báo cáo điều tra du lịch Canada: 1998 (Ottawa, Cục thống kê Canada, phần lữ hành, du lịch và giải trí, hàng quý). Báo cáo này cung cấp số liệu thống kê về du lịch của người Canada trên các chuyến đi tới các điểm đến của Cannada có khoảng cách 80km hoặc hơn. Thông tin được cung cấp cho biết khách du lịch là ai, tại sao họ đi du lịch, họ đã đi du lịch khi nào, họ đi du lịch như thế nào, họ đã ở đâu, họ tiêu bao nhiêu tiền và họ đã làm gì. Nó đã trình bày khái quát toàn bộ tình hình du lịch ở Canada và nêu ra tầm quan trọng của du lịch nội địa. - Tác động từ sự đe dọa của chủ nghĩa khủng bố và sự suy thoái của ngành du lịch và lữ hành (Quốc hội Mỹ, Ủy ban Hạ viện về kinh doanh nhỏ; Tiểu ban về mua bán, Du lịch và phát triển Nông thôn). Đây là phiên điều trần trước Tiểu ban về mua bán, Du lịch và phát triển Nông thôn thuộc Ủy ban Kinh doanh Nhỏ, Hạ Viện của Quốc hội khóa 102, Phiên họp đầu tiên, tại Tp Washington, D.C 7/3/1991). - Tầm quan trọng của các đường phụ có phong cảnh đẹp đối với du lịch và lữ hành (Quốc Hội Mỹ; Ủy ban của Thượng viện về thương mại, Khoa học và Vận tải, Tiểu ban về Du lịch và Ngoại thương). Đây là phiên điều trần trước Tiểu ban về du lịch và Ngoại thương thuộc Ủy ban Thương mại, Khoa học và Vận tải, Thượng viện Mỹ, Quốc Hội khóa 101, phiên họp đầu tiên ngày 14/4/1989. - Khảo sát trong các chuyến bay của Các h·ng hàng không quốc tế (Washington DC: Bộ Thương mại Hoa Kỳ, Tổng cục Du lịch và Lữ hành Hoa Kỳ, xuất bản hàng năm, giá 400 đôla). Khảo sát trong chuyến bay cung cấp một cơ sở dữ liệu tiếp thị khách hàng toàn diện về du lịch quốc tế đến và đi từ Hoa Kỳ bao gồm: nơi cư trú của khách, mục đích chuyến đi, cảng nhập cảnh, các điểm đến đã tham quan, thời gian lưu trú, loại hình lưu trú, các nguồn thông tin sử dụng, phương tiện đặt (booking), sử dụng chuyến đi trọn gói, vận chuyển nội địa, các nhân khẩu học và các loại chi tiêu. Có hai bản báo cáo: (1) "Khách Du lịch nước ngoài đến Hoa Kỳ", và (2) T×m hiÓu “Các nguồn thông tin du lịch và lữ hành” 22 "Khách Du lịch Mỹ đi đến các nước khác". Các báo cáo này có thể được mua riêng với giá 200 đôla/bản. Các báo cáo quý được cung cấp theo một yêu cầu đặc biệt. - Nghiên cứu Chính sách Du lịch quốc gia, Báo cáo tổng hợp (Washington, D.C: Ủy Ban thương mại, Khoa học và Vận tải, Thượng viện Mỹ, 1979), trang 361. Báo cáo này được thực hiện bởi Arthur D. Little, Inc., trình bày những phát hiện (kết quả) của giai đoạn cuối của Nghiên cứu Chính sách Du lịch Quốc gia. Nó có nhiệm vụ xây dựng một chính sách du lịch quốc gia theo dự định; xác định các vai trò thích hợp cho chính phủ liên bang, các bang, các thành phố, ngành tư nhân và những người tiêu dùng trong việc thực hiện, hỗ trợ và đóng góp vào chính sách du lịch quốc gia; và đề xuất các chiến lược khung chương trình tổ chức và pháp luật để thực các chính sách du lịch quốc gia theo dự định. - Tầm nhìn chiến lược về ngành du lịch và lữ hành (Washington D.C: Bộ thương mại Hoa Kỳ, Cục Du lịch và Lữ hành Hoa Kỳ, 1989). Báo cáo thảo luận các chủ đề liên quan đến kinh doanh du lịch sau: planing assumption; môi trường bên ngoài; vị trí cạnh tranh Mỹ trong thị trường du lịch thế giới, các cơ hội về thị trường du lịch của Mỹ; các hạn chế mà ngành du lịch Mỹ phải đối mặt; và các thách thức với thương mại quốc tế về du lịch. - Xu thế du lịch (touriscope): Du lịch quốc tế 1987 (Ottawa: Cơ quan thống kê Canada, 1988). Báo cáo nêu ra các xu hướng đáng chú ý về khách du lịch đến Canada và về người Canada đi du lịch nước ngoài. - Du lịch ở Canada, Sách thống kê, 1988 (Ottawa: Cơ quan thống kê Canada, 1988). Báo cáo này có đầy đủ các số liệu và sự kiện hiện tại về các bên cung và cầu du lịch. Đó là các vấn đề quan trọng với ngành du lịch do các chuyên gia trình bày. - Các dữ liệu cá nhân: Sách tài nguyên 1992. (Washington D.C Cục Du lich và Lữ hành Hòa Kỳ), 135 trang. 1992 giá 50 đôla. Quyển sách này cung cấp một thư mục của NXB USTTA và tham khảo nhanh về các sữ liệu quốc tế mà USTTA có. VII. C¸C S¸CH NI£N GI¸M, B¸O C¸O HµNG N¡M, TãM T¾T KHOA HäC Vµ C¸C NGUåN KH¸C. - Tạp chí kinh tế 1990-91 về Du lịch ở Mỹ (Washington D.C: Trung tâm dữ liệu du lịch Hoa Kỳ, xuất bản hàng năm), giá 60 đôla. Báo cáo hàng năm về vai trò du lịch và lữ hành trong nền kinh tế Mỹ, nó xem xét các đóng góp của việc dời nhà đi du lịch, những phát triển trong ngành du lịch và hiệu quả của những thay đổi kinh tế đối với du lịch và lữ hành. - Khảo sát Đại lý lữ hành 1992 (Secaucus, New Jersey: Hội Lữ hành Reed, năm 1992), 126 trang. Khảo sát của Harris Louis năm 1992 này giới thiệu các phát hiện của Nghiên cứu toàn diện lần thứ 11 về kinh doanh đại lý lữ hành. Báo cáo đã T×m hiÓu “Các nguồn thông tin du lịch và lữ hành” 23 cập nhật thông tin thu được trong các nghiên cứu trước đây về kích cỡ và quy mô của thị trường đại lý lữ hành. Giống như các nghiên cứu trước đây, nghiên cứu này miêu tả tầm quan trọng của các chỉ tiêu khác nhau ảnh hưởng đến sự chọn của các đại lý lữ hành về các hãng vận chuyển hàng không, khách sạn, tầu du lịch, các đại lý cho thuê xe oto và các tua trọn gói cho các khách hàng của họ. Tuần báo du lịch ra ngày 13/8/1992, (quyển. 51, số 65) là số phát hành về nghiên cứu của Louis Harris. - Triển vọng du lịch và lữ hành 1993 (Washington, D.C: Trung tâm Dữ liệu Hoa Kỳ), xấp xỉ 150 trang, xuất bản hàng năm, giá 125 đôla. Tập hợp các tham luận của Diễn đàn Triển vọng du lịch thường niên lần thứ 18. - Vận chuyển Hàng không (Washington, D.C Hiệp hội vận chuyển Hàng Mỹ, xuất bản hàng năm). Báo cáo chính thức hàng năm về các đường hàng không theo lộ trình cố định của Hoa Kỳ gồm có các dữ liệu thống kê hiện tại và quá khứ về ngành này. - Tạp chí Du lịch thường niên 1992 (New York: Công ty Dịch Liên kết nhanh Mỹ, xuất bản hàng năm), 98 trang, giá 25 đôla. Quyển sách này các bài viết đoạt giải lần thứ 7 trong cuộc thi bài tiểu luận quốc tế của Tạp chí Du lịch Express. - Bản trích yếu Thống kế du lịch, Lần xuất bản 11 (1991) (Madrid: Tổ chức Du lịch thế giới), 230 trang, giá 25 đôla. Sách tóm tắt hàng năm về thống kê du lịch cơ bản. Phần 1: Các bảng quốc gia (170 quốc gia và vùng lãnh thổ) gồm có các loại số liệu sau: Các hoạt động, vận chuyển, các động cơ, lưu trú, du lịch và kinh tế; số liệu bao gồm từ thời kỳ 1985-1989. Phần 2: thông tin nền về lượt khách du lịch quốc tế và số thu từ khách du lịch quốc tế ở trên thế giới và khu vực trong thời kỳ 1985-1990. Có ngôn ngữ tiếng Anh, Pháp và Tây Ban Nha. - Khám phá Mỹ năm 2000 (Washington D.C: Trung tâm dữ liệu Hoa Kỳ, 1989), 80 trang. Báo cáo này đã đưa ra các gợi ý về thái độ và nhân khẩu học của đang thay đổi của Mỹ đối với ngành du lịch. - Thị trường hội nghị 1992 (Secaucas, New Jersey: Hội Lữ hành Reed, 1992), 138 trang, giá 250 đôla. Báo cáo này đưa ra phạm vi, chi tiêu và đặc điểm của thị trường hội nghị off-premise. Quy mô toàn bộ thị trường này ước tính khoảng 38,7 tỷ đôla. - Báo cáo thống kê hàng năm của PATA (Sanfrancisco, Hiệp hội Du lịch Châu Á Thái Bình Dương), giá 70 đôla cho các thành viên, 100 đôla cho các đối tượng không phải là thành viên. Báo cáo này đưa ra các số liệu thống kê khách đến và các dữ liệu liên quan khác do Chính phủ các nước thành viên PATA báo cáo. Báo cáo này cung cấp dữ liệu khách đến cho từng nước theo quốc tịch và hình thức du lịch. Các nguồn thị trường khách du lịch được xác định tới khu vực Thái Bình Dương được trình bày trong báo cáo cùng với số liệu về cơ sơ lưu trú, thời gian lưu trú, chi tiêu của khách, ngân sách của các tổ chức du lịch quốc gia. T×m hiÓu “Các nguồn thông tin du lịch và lữ hành” 24 - Chính sách du lịch và Du lịch quốc tế ở các nước thành viên OECD (Paris: Tổ chức hợp tác và triển kinh tế, hàng năm). Đây là bản báo cáo hàng năm về số liệu thống kêdu lịch ở Châu Úc, Áo, Bỉ, Canada, Đan Mạch, Phần lan, Pháp, Đức, Hy Lạp, Iceland, Ireland, Ý, Nhật Bản, Luxembourg, Hà Lan, Newzealand, Na uy, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Thuy Điển, Thụy Sỹ, Thổ Nhĩ Kỳ, vương quốc Anh và Hoa Kỳ. - Du lịch tới năm 2010. Các khía cạnh mang tính định tính (chất) ảnh hưởng đến tăng trưởng toàn cầu (Madrid: Tổ chức Du lịch thế giới, 1991), 42 trang, giá 15 đôla. Bản Tóm tắt cơ bản một nghiên cứu lớn của WTO bao gồm một đánh giá tóm tắt các biến số có thể ảnh hưởng tới phát triển du lịch trong những năm 90. Có các ngôn ngữ tiếng Anh, Pháp và Tây Ban Nha. - Các công trình (tác phẩm) Du lịch cho Châu Mỹ (Washington DC: Hội đồng giải thưởng Du lịch và lữ hành Quốc gia, 1991), giá 50 đôla. Báo cáo này nói lên tầm quan trọng của ngành du lịch và lữ hành ở Hoa Kỳ: Đạt 327,3 tỷ đôla năm 1990. - Niên giám thế giới Ngành công nghiệp Du lịch: Bức tranh lớn - 1991 (Rye, New York: Nước và trẻ em, hàng năm), giá 79 đôla ở Mỹ, 88 đôla qua chuyển thư hàng không nước ngoài. Báo cáo thường niên này đã đưa ra một sự đánh giá (xem xét lại) mới súc tích về những sự việc xảy ra mới nhất trong thế giới du lịch. - Cận cảnh thị trường Du lịch (Market close up) National Travel Survey Tabulation (Washington, D.C: Trung tâm Số liệu du lịch Hoa Kỳ, xuất bản hàng quý và hàng năm). Tháng 3 năm 1979, Trung tâm số liệu Hoa Kỳ bắt đầu tiến hành khảo sát du lịch quốc gia hàng tháng. Từ đó, các tóm tắt kết quả hàng năm và hàng quý đã được xuất bản nhằm cung cấp cho các nhà nghiên cứu các số liệu liên quan, tin cậy và kịp thời về các xu hướng chính trong hoạt động du lịch của Mỹ. - Các xu hướng du lịch ở Mỹ và Canada (Boulder, Colorado: Bộ phận nghiên cứu kinh doanh, Trường Đại học Colorado, 1984), 262 trang., giá 45 đôla. Tài liệu này cung cấp số liệu thống kê về các chuyến tham quan tới các khu vực giải trí, số lượng khách du lịch, các chi tiêu khách du lịch, thời gian lưu trú, quy mô nhóm, tác động kinh tế của du lịch, việc làm liên quan đến du lịch, cách thức vận chuyển được sử dụng, quảng cáo du lịch, thống kê hộ chiếu, du lịch quốc tế, khách nước ngoài đến, chi phí du lịch và những điểm nội bật từ khảo sát du lịch quốc gia. Số liệu đã được sưu tập từ 260 nguồn. - Các xu hướng chi tiêu cho quảng cáo du lịch và lữ hành trên các phương tiện Truyền thông của Hoa Kỳ (New York, Ogilvy và Mather, 1992), thứ tự các trang khác nhau, giá 100 đôla. Bản báo cáo hàng năm đưa ra các chi tiêu quảng cáo trên các phương tiện truyền thông Mỹ của các hãng hàng không hàng đầu của Mỹ và nước ngoài, phân theo các bang hoặc các điểm đến nội địa khác, theo các quốc gia và điểm đến nước ngoài và theo các tuyến tầu du lịch đường thủy. T×m hiÓu “Các nguồn thông tin du lịch và lữ hành” 25 - Thống kế Vận chuyển hàng không thế giới (Montreal, Hiệp hội vận chuyển hàng không Quốc tế, hàng năm). Đây là bản tổng hợp hàng năm các số liệu và dữ liệu ®­îc minh ho¹ b»ng nhiÒu ®å thÞ vµ biÓu ®å, tr×nh bµy nguån d÷ liÖu ®Çy ®ñ vµ cËp nhËt nhÊt vÒ ngµnh c«ng nghiÖp vËn t¶i hµng kh«ng. - T¹p chÝ du lÞch vµ l÷ hµnh thÕ giíi: C¸c chØ sè, Xu h­íng vµ c¸c vÊn ®Ò, b¶n 2, 1992 (Wallingford, oxon, V­¬ng quèc Anh: C.A.B. Quèc tÕ, xuÊt b¶n hµng n¨m), 310 trang, gi¸ 170 ®«la. PhÇn I ®­a ra mét c¸i miªu t¶ tæng quan toµn bé c¸c chØ sè vÒ ho¹t ®éng du lÞch vµ l÷ hµnh thÝch hîp nhÊt; PhÇn II bao gåm c¸c xu h­íng ngµnh vµ thÞ tr­êng; PhÇn III bao gåm c¸c b¸o c¸o chuyªn biÖt nªu bËt c¸c vÊn ®Ò nguån nh©n lùc, ®µo t¹o vµ gi¸o dôc. - S¸ch niªn gi¸m thèng kª du lÞch (Madrid, Tæ chøc Du lÞch ThÕ giíi), gÇn 1000 trang, 1991, gi¸ 60 ®«la, 2 quyÓn s¸ch vÒ thèng kª du lÞch toµn cÇu. QuyÒn I (1990) bao gåm toµn bé sè l­îng kh¸ch ®Õn, l­u tró qua ®ªm, doanh thu vµ chi tiªu, c«ng xuÊt l­u tró vµ du lÞch néi ®Þa cña khu vùc vµ thÕ giíi. QuyÓn II (1990) cung cÊp sè liÖu thèng kª cña 150 n­íc. XuÊt b¶n b»ng tiÕng Anh, Ph¸p vµ T©y Ban Nha. VIII. MéT Sè KHUYÕN NGHÞ (Some final suggestions) PhÇn nµy cung cÊp th«ng tin vÒ Trung t©m D÷ liÖu Du lÞch Hoa Kú vµ nhËn biÕt (t×m hiÓu) mét sè b¸o c¸o vµ cuèn s¸ch næi tiÕng vÒ c¸c nghiªn cøu du lÞch. Trung t©m D÷ liÖu Du lÞch Hoa Kú cã trô së t¹i Trung t©m Lafayette 2, sè 113321 Phè NW, Washington D.C. 20036, ®­îc thµnh lËp ®Çu n¨m 1973 nh­ lµ mét C«ng ty Kinh doanh phi lîi nhuËn nh»m môc ®Ých ®¸p øng c¸c nhu cÇu nghiªn cøu du lÞch cña ngµnh vµ ®Êt n­íc. Ngµy nay Trung t©m d÷ liÖu nµy lµ t©m ®iÓm cña v« sè c¸c nç lùc ®Ó ®o l­êng vµ nhËn thøc ®Çy ®ñ c¸c ho¹t ®éng du lÞch cña Mü vµ c¸c kh¸ch du lÞch n­íc ngoµi tíi n­íc nµy. Trong mét sè tr­êng hîp, Trung t©m D÷ liÖu thu thËp, ph©n tÝch vµ phæ biÕn c¸c sè liÖu thèng kª do c¸c Tæ chøc nghiªn cøu ®· ®­îc c«ng nhËn kh¸c xuÊt b¶n. Trong c¸c tr­êng hîp kh¸c, Trung t©m D÷ liÖu thu thËp c¸c sè liÖu gèc ®Ó ph©n tÝch T×m hiÓu “Các nguồn thông tin du lịch và lữ hành” 26 vµ xuÊt b¶n. C¸c ch­¬ng tr×nh ®­îc lùa chän cña Trung t©m d÷ liÖu lµ: (1) Kh¶o s¸t du lÞch quèc gia, (2)T¸c ®éng cña Du lÞch lªn kinh tÕ ®Êt n­íc, (3) Kh¶o s¸t c¸c v¨n phßng du lÞch nhµ n­íc, (4) ChØ sè gi¸ du lÞch, (5) DiÔn ®µn TriÓn väng du lÞch hµng n¨m. Danh môc c¸c xuÊt b¶n phÈm cña Trung t©m cã thÓ lÊy ®­îc b»ng c¸ch viÕt th­ cho Trung t©m. - American Outdoors: The Legacy, The Challenge (Washington, D.C, NXB Island, 1987), 426 trang. Cuèn s¸ch nµy lµ b¸o c¸o cuèi cïng cña ñy ban cña Tæng thèng vÒ ho¹t ®éng ngoµi trêi cña ng­êi Mü. B¸o c¸o nµy cã ®ãng gãp quan träng gióp chóng ta hiÓu ®­îc c¸c nhu cÇu vµ nguån tµi nguyªn gi¶i trÝ ngoµi trêi cña ®Êt n­íc. - Edgell, David, ChÝnh s¸ch du lÞch Quèc tÕ (International Tourism Policy) (New York: Van Nostrand, Reinhold, 1990), 204 trang,. Gi¸ 45,95 ®«la. QuyÓn s¸ch nghiªn cøu c¸c vÊn ®Ò chÝnh s¸ch du lÞch toµn cÇu vµ ®Ò cËp c¶ nh÷ng ph¸t triÓn v¨n hãa ®ang næi lªn. - Fridgen, Joseph, C¸c lÜnh vùc du lÞch Dimensions of Tourism (East Lansing, Michigan: ViÖn gi¸o dôc cña HiÖp héi Hotel and Motel Mü, 1991), 361 trang. Cuèn s¸ch nµy th¶o luËn c¸c lÜnh vùc du lÞch vÒ lÞch sö, t©m lý, x· héi vµ v¨n hãa, quèc tÕ, kinh tÕ, m«i tr­êng vµ qu¶n lý. - Gatrell, Richard. TiÕp thÞ ®iÓm ®Õn cho c¸c Vô du kh¸ch vµ Héi nghÞ Destination Marketing for convention and Visitor Bureau (Dubuque, Iowa, Kendall Hunt, 1988), 336 trang, gi¸ 29,95 ®«la. S¸ch nµy cung cÊp c¸c h­íng dÉn lý thuyÕt vµ thùc tiÔn vÒ tiÕp thÞ mét ®iÓm ®Õn, qu¶n lý mét Côc Héi nghÞ, vµ ph¸t triÓn c¸c ch­¬ng tr×nh tiÕp thÞ kh¸ch du lÞch vµ héi nghÞ. - Gee, Chuck Y. Qu¶n lý vµ ph¸t triÓn khu nghØ d­ìng, Resort Development and Management, xuÊt b¶n lÇn 2 (East Lansing, Michigan: ViÖn gi¸o dôc cña HiÖp héi Hotel and Motel Mü, 1988). Cuèn s¸ch nµy cËp nhËt th«ng tin vÒ c¸c chñ ®Ò quan träng nh­ lµ quy ho¹ch tæng thÓ cña c¸c ®iÓm T×m hiÓu “Các nguồn thông tin du lịch và lữ hành” 27 ®Õn lµ khu nghØ d­ìng, viÕt c¸c tuyªn bè t¸c ®éng m«i tr­êng, thiÕt kÕ c¸c tiÖn nghi thÓ thao vµ gi¶i trÝ, qu¶n lý ®Çu t­ khu nghØ d­ìng vµ c¸c thay ®æi c«ng nghÖ ¶nh h­ëng ®Õn t­¬ng lai cña ngµnh c«ng nghiÖp khu nghØ d­ìng. - Gee, Chuck Y., Dexter J.L. Choy, and James C. Makens. Ngµnh c«ng nghiÖp L÷ hµnh (New York: Van Nostrand Reinhold, 1989), 352 trang., gi¸ 34,95 ®«la. §iÓm nhÊn m¹nh trong cuèn s¸ch nµy lµ giíi thiÖu c¸c kh¸i niÖm vÒ l÷ hµnh nh­ lµ mét ngµnh c«ng nghiÖp. Nã võa cung cÊp mét c¸i kiÕn thøc c¬ b¶n vÒ l÷ hµnh vµ du lÞch, võa cung cÊp nh÷ng c¸i nh×n thÊu ®¸o vÒ ph¸t triÓn vµ ho¹t ®éng cña c¸c thµnh phÇn kh¸c nhau cña ngµnh c«ng nghiÖp l÷ hµnh. - Getz, Donald, LÔ héi, Sù kiÖn quan träng vµ Du lÞch - Festival, Special Event and Tourism (New York: Van Nostrand Reinhold, 1991), 374 trang, gi¸ 39,95 ®«la. Cuèn s¸ch nµy tr×nh bµy c¸c chiÕn l­îc quy ho¹ch, ph¸t triÓn vµ tiÕp thÞ mét c¸ch hÖ thèng ®Ó khuyªch tr­¬ng c¸c sù kiÖn ®Æc biÖt nh­ lµ c¸c ®iÓm du lÞch vµ nh­ lµ nh÷ng ng­êi x©y dùng h×nh ¶nh cho c¸c khu vùc ®iÓm ®Õn (khu du lÞch). - Gunn, Clare, Quy ho¹ch du lÞch - Tourism planning (New York: Taylor and Francis,1988), 356 trang. Cuèn s¸ch nµy sö dông c¸ch tiÕp cËn sinh th¸i häc con ng­êi vµ miªu t¶ c¸c c¬ héi theo quy m« vïng vµ quèc gia vÒ sù ph¸t triÓn du lÞch m¹nh h¬n mµ kh«ng lµm ph¸ hñy c¸c tµi nguyªn thiªn nhiªn máng manh cña chóng ta. Cuèn s¸ch nµy cßn cung cÊp mét khu«n khæ ®éc ®¸o ®Ó t×m hiÓu vµ tËp hîp c¸c yÕu tè cÊu thµnh ngµnh du lÞch. B»ng viÖc liªn hÖ gi÷a quy ho¹ch víi du lÞch, t¸c gi¶ ®· ®­a ra c¸c h­íng dÉn vÒ x©y dùng cho t­¬ng lai. - Gunn, Clare A. Vactionscope: Designing Tourist Regions - Môc ®Ých ®i nghØ: ThiÕt kÕ c¸c vïng du lÞch (New York: C«ng ty Van Nostrand Reinhold, 1988), 208 trang. Cuèn s¸ch nµy lµ mét cuèn s¸ch gèc vÒ lý thuyÕt, c¸c ý t­ëng míi, c¸c vÝ dô thùc tÕ thÕ giíi cho c¸c nhµ thiÕt kÕ, ph¸t triÓn, xóc tiÕn vµ sinh viªn du lÞch. - Howell, David W, Passport Hé chiÕu: Mét sù giíi thiÖu vÒ ngµnh du lÞch vµ l÷ hµnh (Cincinnati: C«ng ty XB South-Western, 1993), 436 trang. Cuèn s¸ch nµy ®­îc thiÕt T×m hiÓu “Các nguồn thông tin du lịch và lữ hành” 28 kÕ ®Ó gióp ng­êi ®äc hiÓu ®­îc c¸c vai trß cña c¸c thµnh phÇn kh¸c nhau cña ngµnh du lÞch vµ l÷ hµnh vµ gióp hä quyÕt ®Þnh xem c¸i nghÒ nµo trong sè nhiÒu nghÒ nghiÖp kh¸c nhau sÏ phï hîp víi hä nhÊt. - Krippedorf, Jost. The Holiday Maker - Nh÷ng ng­êi thiÕt kÕ kú nghØ (London: Cty TNHH William Heinenmann, 1987), 160 trang. Cuèn s¸ch nµy ph©n tÝch c¸c h×nh thøc kh¸c nhau cña du lÞch, nghiªn cøu c¸c t¸c ®éng trªn c¸c n­íc kh¸c nhau vµ nh©n d©n cña hä, v¹ch ra c¸c b­íc tÝch cùc ®Ó lµm cho c¸c yªu cÇu nghØ m¸t cña ng­êi d©n phï hîp víi c¸c cÊu tróc kinh tÕ x· héi cña thÕ giíi. - McIntosh, Rebert W., and Charles Goeldner. Du lÞch: C¸c nguyªn t¾c, Thùc TiÔn vµ lý thuyÕt (Tourism: Principles, Practices, Philosophies) (New York: John Wiley and Sons, Inc. 1990), 534 trang, gi¸ 37,95ddola. Cuèn s¸ch giíi thiÖu kinh ®iÓn vÒ du lÞch xuÊt b¶n lÇn thø s¸u nµy cung cÊp mét viÔn c¶nh toµn cÇu kh¸i qu¸t sù nhÊn m¹nh vÒ quy ho¹ch vµ ph¸t triÓn du lÞch. Nã ®iÒu tra c¸c khÝa c¹nh v¨n hãa, kinh tÕ, x· héi häc vµ t©m lý häc cña du lÞch. Cuèn s¸ch nµy ®­îc chia thµnh 5 phÇn: T×m hiÓu ngµnh du lÞch (Understanding Tourism): Thiªn nhiªn, lÞch sö vµ Tæ chøc; §éng c¬ ®i du lÞch vµ lùa chän s¶n phÈm du lÞch; Cung, CÇu, Kinh tÕ vµ ph¸t triÓn du lÞch; Sù cÇn thiÕt cña Nghiªn cøu vµ TiÕp thÞ Du lÞch; C¸c triÓn väng vµ Thùc tiÔn du lÞch. - Mill, Robert vµ Alstair M. Morrison. The Tourism System - HÖ Thèng Du lÞch(Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice - Hall, 1992), 506 trang. Cuèn s¸ch nµy tr×nh bµy mét c¸i nh×n hÖ thèng toµn diÖn vÒ du lÞch, nhÊn m¹nh c¸c mèi t­¬ng quan vµ sù phô thuéc lÇn nhau cña c¸c yÕu tè du lÞch kh¸c nhau. C¸c t¸c gi¶ ®· ®Ò cËp tÊt c¶ c¸c khÝa c¹nh trªn mét quan ®iÓm vÒ marketing vµ miªu t¶ ngµnh du lÞch ho¹t ®éng nh­ thÕ nµo. - Pearce, Douglas. Tourist Development - Ph¸t triÓn du lÞch (New York: John Wiley & Sons, Inc, 1989), 341 trang. §iÓm tËp trung cña cuèn s¸ch nµy lµ c¸ch thøc du lÞch ph¸t triÓn vµ c¸c hiÖu qu¶ kinh tÕ x· héi mµ ph¸t triÓn du lÞch ®em l¹i cho céng ®ång, kinh tÕ ®Þa ph­¬ng, vïng hoÆc ®Êt n­íc. T×m hiÓu “Các nguồn thông tin du lịch và lữ hành” 29 - Plog, Stanley. Leisure Travel - Du lÞch Gi¶i trÝ (New York: John Wiley & Sons, Inc. 1991), 244 trang. Cuèn s¸ch nµy tr×nh bµy mét c¸i nh×n tæng quan vÒ thÞ tr­êng du lÞch gi¶i trÝ vµ tiÕp theo lµ mét ch­¬ng tr×nh khung allocentrism-psychocentrism dùa vµo t©m lý ®Ó hiÓu ®­îc t¹i sao ng­êi ta ®i hoÆc kh«ng ®i du lÞch, c¸c lo¹i kú nghØ hä chän, c¸c mong ®îi cña hä vµ c¸c nguån gèc cña sù kh«ng tháa m·n. - Power, Thomas F. Introduction to Management in The Hospitality Industry Sù giíi thiÖu vÒ qu¶n lý trong ngµnh Kh¸ch s¹n (New York: John Wiley & Sons, Inc. Inc 1992), 634 trang. Cuèn s¸ch nµy viÕt vÒ ngµnh c«ng nghiÖp kh¸ch s¹n. Nã th¶o luËn c¸c vÊn ®Ò qu¶n lý cña c¸c tæ chøc cung cÊp dÞch vô l­u tró hoÆc ¨n uèng hoÆc c¶ hai cho nh÷ng ng­êi ë xa nhµ. - Shriver, Stephen J. Managing Quality Services - Qu¶n lý c¸c dÞch vô chÊt l­îng (East Lansing, Michigan: ViÖn gi¸o dôc cña HiÖp héi Hotel & Motel Mü, 1988). Cuèn s¸ch nµy ®Þnh nghÜa (x¸c ®Þnh) sù cam ®oan vÒ chÊt l­îng nh­ lµ mét hÖ thèng qu¶n lý ®¶m b¶o sù cung cÊp c¸c s¶n phÈm vµ dÞch vô mét c¸ch nhÊt qu¸n. Sù ®¶m b¶o vÒ chÊt l­îng lµm cho c¸c nhµ qu¶n lý, c¸c gi¸m s¸t vµ c¸c «ng chñ n©ng cao ho¹t ®éng cã n¨ng xuÊt vµ cã l·i b»ng c¸ch gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò vµ ph¸t triÓn c¸c tiªu chuÈn thùc hiÖn. - Smith, Valene, Hosts and Guests, The Anthropology of Tourism - Nh÷ng ng­êi chñ vµ Kh¸ch, Nh©n lo¹i häc vÒ Du lÞch (Philadelphia: NXB Tr­êng §h Pennsylvania, 1989), 341 trang. QuyÓn s¸ch xuÊt b¶n lÇn thø 2 nµy lµ mét s­u tËp ®éc ®¸o c¸c bµi viÕt vÒ t¸c ®éng v¨n hãa s©u s¾c cña du lÞch trong c¸c x· héi tõ T©y Nam Mü tíi Tonga tíi Alaska tíi Iran. - Tourism's Top Twenty (Boulder, Colorado: Phßng Nghiªn cøu Kinh doanh, Tr­êng ®¹i häc Colorado, 1992), xÊp xØ 118 trang, gi¸ 50 ®«la. Cuèn s¸ch nµy ®­îc biªn so¹n víi sù hîp t¸c cña Trung t©m d÷ liÖu Hoa Kú, Washington D.C. Nã cung cÊp c¸c th«ng tin ®Çy ®ñ vÒ l÷ hµnh, gi¶i trÝ du lÞch vµ nghØ ng¬i. Th«ng tin ®­îc tr×nh bµy chñ yÕu cho Hoa Kú; tuy nhiªn cã mét sè th«ng tin vÒ T×m hiÓu “Các nguồn thông tin du lịch và lữ hành” 30 du lÞch thÕ giíi. Nã cung cÊp c¸c th«ng tin ch¾c ch¾n vÒ mét tËp hîp réng c¸c chñ ®Ò liªn quan ®Õn du lÞch bao gåm qu¶ng c¸o, c¸c h·ng hµng kh«ng, c¸c ®iÓm du lÞch, c¸c chi tiªu, kh¸ch s¹n vµ khu nghØ d­ìng, gi¶i trÝ, du lÞch thÕ giíi vµ c¸c con sè thèng kª du lÞch. Nh÷ng nguån nµy ®­îc nªu trong mçi b¶ng, c¸c ®Þa chØ ®Çy ®ñ cho nh÷ng nguån nµy ®­îc tr×nh bµy trong mét b¶ng phô lôc. Cßn bao gåm c¶ mét b¶ng chó dÉn chñ ®Ò ®Ó dÔ dµng trong viÖc ®Þnh vÞ th«ng tin. Cã b¸n t¹i Trung t©y D÷ liÖu hoa kú, Trung t©m Lafayette 2, sè 113321, phè NW, Washington D.C. 20036. - Witt, Stephen, and Luiz Moutinho. Tourism Marketing and Management Handbook - Sæ tay h­íng dÉn Qu¶n lý vµ TiÕp thÞ Du lÞch (Hertfordshire, V­¬ng quèc Anh: Prentice Hall International, 1989), 656 trang. Cuèn s¸ch h­íng dÉn cung cÊp mét nguån tµi liÖu tham kh¶o häc thuËt vµ kinh doanh toµn diÖn liªn quan ®Õn c¸c vÊn ®Ò quan träng nhÊt vÒ qu¶n lý vµ tiÕp thÞ du lÞch. Bao gåm h¬n 100 môc chñ ®Ò du lÞch. - B¸o c¸o cña Héi §ång Du lÞch vµ L÷ hµnh ThÕ giíi (WTTC), L÷ hµnh vµ Du lÞch: Ngµnh c«ng nghiÖp lín nhÊt thÕ giíi (New York, Héi ®ång Du lÞch vµ L÷ hµnh ThÕ giíi, 1992), gÇn 50 trang, gi¸ 200 ®«la cho mét b¶n in ra giÊy, 95 ®«la/®Üa. B¸o c¸o nµy nghiªn cøu ®ãng gãp kinh tÕ cña ngµnh c«ng nghiÖp l÷ hµnh vµ du lÞch ®èi víi nÒn kinh tÕ c¸c n­íc vµ thÕ giíi.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdftieu_luan_mon_thay_thanh_7079.pdf
Luận văn liên quan