Tiêu thụ sản phẩm tại công ty thiết bị Giáo dục 1

Tiêu thụ SP tại cty thiết bị GD 1 Lời mở đầu Vấn đề muôn thủa với các doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường là kết quả và hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp đó. Kết quả và hiệu quả ở đây không chỉ đơn thuần là lợi nhuận, là tỷ suất lợi nhuận của doanh nghiệp mà nó còn phải gắn liền với mục tiêu của doanh nghiệp. Trong điều kiện sản xuất kinh doanh theo cơ chế thị trường, muốn tồn tại và phát triển đòi hỏi doanh nghiệp phải có lãi. Muốn vậy thì doanh nghiệp phải như thế nào để bán được nhiều hàng, với số lượng ngày càng tăng. Vì vậy có thể nói tiêu thụ là một khâu quan trọng nhất trong quá trình tái sản xuất. Nó là cầu nối giữa doanh nghiệp với người tiêu dùng, là khâu cuối cùng của hoạt động kinh doanh hàng hoá trong doanh nghiệp, đảm bảo cân đối giữa cung và cầu đối với từng mặt hàng cụ thể, góp phần ổn định giá cả thị trường. Đồng thời tiêu thụ tạo điều kiện cho các hoạt động kinh doanh khác nhau trong doanh nghiệp diễn ra bình thường, ăn khớp với nhau, nhất là hoạt động sản xuất cung ứng và dự trữ. Ngày nay tiêu thụ hàng hoá quyết định toàn bộ quá trình hoạt động của doanh nghiệp. Chính vì lẽ đó, là một sinh viên khoa Quản lý Doanh nghiệp trường Đại học Quản lý và Kinh doanh, dựa trên kiến thức, lý luận đã được học trong nhà trường và trong quá trình tìm hiểu khảo sát thực tế tiêu thụ hàng hoá ở Công ty Thiết bị Giáo dục I, em xin mạnh dạn chọn đề tài "Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả tiêu thụ hàng hoá ở Công ty Thiết bị Giáo dục I" làm đề tài tốt nghiệp của mình. Bài luận văn được trình bày làm 3 chương: Chương I: Cơ sở lý luận về hiệu quả tiêu thụ hàng hoá của doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường. Chương II: Thực trạng hoạt động kinh doanh và hiệu quả tiêu thụ hàng hoá ở Công ty Thiết bị Giáo dục I. Chương III: Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động tiêu thụ hàng hoá ở Công ty Thiết bị Giáo dục I. Em xin chân thành cảm ơn thầy giáo TS. Phạm Quang Huấn đã tận tình hướng dẫn em thực hiện bài luận văn này. Và em cũng xin cám ơn các bác, các chú cùng toàn thể công nhân viên trong Công ty Thiết bị Giáo dục I đã nhiệt tình chỉ bảo, giải thích và cung cấp số liệu để em hoàn thành bài luận văn này Một lần nữa em xin chân thành cảm ơn !

doc58 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2051 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Tiêu thụ sản phẩm tại công ty thiết bị Giáo dục 1, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
th­êng. + Lîi tøc tõ ho¹t ®éng tµi chÝnh. N¨m 2000 so víi n¨m 1999 gi¶m 60.357.000®, tû lÖ gi¶m 57,69%; N¨m 2001 so víi n¨m 2000 t¨ng 70.921.000® tû lÖ t¨ng 160,97%. + Lîi tøc bÊt th­êng. N¨m 2000 so víi n¨m 1999 t¨ng 63.087.000® tû lÖ t¨ng 191,97%. N¨m 2001 so víi n¨m 2000 gi¶m 35.830.000®, tû lÖ gi¶m 31,34%. §iÒu nµy cho thÊy trong n¨m 2001 C«ng ty ®· qu¶n lý tèt h¬n t×nh h×nh tµi chÝnh cña m×nh. ChÝnh v× vËy mµ gi¶m bít ®­îc c¸c kho¶n thu chi bÊt th­êng, gãp phÇn ®¸nh gi¸ chÝnh x¸c nguån lùc tµi chÝnh cña m×nh. Chi tiªu N¨m 2000/1999 N¨m 2001/2000 T¨ng (gi¶m) % T¨ng (gi¶m) % Lîi nhuËn tr­íc thuÕ 331.661.000 41,19 83.634.000 75,3 C¸c kho¶n ph¶i nép 112.407.000 39,64 32.847.000 18,54 Lîi nhuËn sau thuÕ 219.254.000 41,19 50.687.000 6,10 Bªn c¹nh ®ã, ®Ó t¨ng doanh thu, më réng thÞ phÇn, ®¶m b¶o quyÒn lîi cho kh¸ch hµng, cñng cè mèi quan hÖ bÒn chÆt víi kh¸ch hµng, C«ng ty ®· kh«ng ngõng t¨ng thªm chi phÝ b¸n hµng (chiÕt khÊu, khuyÕn m¹i) møc chi c¸c n¨m cã sù gia t¨ng ®¸ng kÓ. - N¨m 1999 chi 1.657.514.000® chiÕm tû träng 15,4% 5.414.754.000 ® __________________________ x 100% = 15,4% 35.193.917.000 ® - N¨m 2000 chi 2.470.315.000® chiÕm tû träng 14,95% trong tæng chi phÝ, t¨ng lªn 8.128.000® so víi n¨m 1999 tèc ®é t¨ng 49,04%. - N¨m 2001 chi 3.662.970.000® chiÕm tû träng 13,7% trong tæng chi phÝ, t¨ng lªn 1.192.655.000® tèc ®é t¨ng 48,28% so víi n¨m 2000. Do ho¹t ®éng chÝnh cña C«ng ty lµ ho¹t ®éng s¶n xuÊt, nªn c«ng ty ®· dµnh mét kho¶n lín trong tæng chi phÝ ®Ó phôc vô cho ho¹t ®éng nµy. Cô thÓ lµ: - N¨m 1999: 28.121.649.000® __________________________ x 100% = 79,9% 35.193.917.000 - N¨m 2000 chi 39.252.094.000® chiÕm tû träng 80,02% trong tæng chi phÝ, t¨ng lªn 11.130.445 so víi n¨m 1999, tèc ®é t¨ng 39,58%. - N¨m 2001 chi 48.893.926.000® chiÕm tû träng 80,2% trong tæng chi phÝ, t¨ng lªn 9.641.832.000® so víi n¨m 2000 tèc ®é t¨ng 24.56%. Nguyªn nh©n cña viÖc gi¶m tû träng chi phÝ s¶n xuÊt n¨m 2001 so víi n¨m 2000 lµ do C«ng ty ®· chó träng h¬n tíi ho¹t ®éng tiªu thô hµng ho¸, ®iÒu chØnh l¹i tû träng chi phÝ gi÷a ho¹t ®éng s¶n xuÊt vµ ho¹t ®éng tiªu thô hµng ho¸. C«ng ty ®· ¸p dông c¸c biÖn ph¸p khuyÕn m¹i cho kh¸ch hµng, qua ®ã t¹o ®­îc mèi quan hÖ tèt ®Ñp víi kh¸ch hµng, n©ng cao kÕt qu¶ vµ hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh nãi chung vµ ho¹t ®éng tiªu thô hµng ho¸ nãi riªng. §iÒu nµy thÓ hiÖn râ nµy thÓ hiÖn râ qua c¸c chØ tiªu lîi nhuËn mµ c«ng ty ®¹t ®­îc th«ng qua b¶ng ph©n tÝch. Nh×n chung lîi nhuËn cña C«ng ty ®Òu t¨ng lªn qua c¸c n¨m, chøng tá C«ng ty ho¹t ®éng tèt. CÇn ph¶i tiÕp tôc duy tr× ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña m×nh vµ t¨ng c­êng khai th¸c hÕt kh¶ n¨ng c¸c nguån lùc mµ C«ng ty ®· ®Çu t­. 2/ Ph©n tÝch t×nh h×nh sö dông c¸c nguån lùc cña C«ng ty TBGD I. a/ Ph©n tÝch t×nh h×nh tµi chÝnh. Cã thÓ nãi vèn lµ yÕu tè rÊt quan träng, nã ¶nh h­ëng ®Õn kh¶ n¨ng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp vµ nÕu nh­ nguån vèn cµng lín th× doanh nghiÖp cµng cã ®iÒu kiÖn më réng ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. §©y lµ mèi quan hÖ h÷u c¬ trong c¸c doanh nghiÖp th­¬ng m¹i, vµ ®èi víi C«ng ty ThiÕt bÞ Gi¸o dôc còng vËy. BiÓu 2: T×nh h×nh tµi chÝnh cña C«ng ty ThiÕt bÞ Gi¸o dôc I §VT: 1.000®. T ChØ tiªu N¨m 2000 N¨m 2001 So s¸nh T Gi¸ trÞ % I Tæng nguån vèn 31.472.230 38.741.027 7.268.797 23,09 1 Vèn tù cã 14.499.567 14.783.759 284.192 1,96 2 Vèn vay 16.972.663 23.957.268 6.984.605 41,15 - Vay ng¾n h¹n 9.990.412 15.788.364 5.797.952 58,03 - Vay dµi h¹n 6.982.251 8.168.904 1.186.653 16,99 II Tæng tµi s¶n 31.472.230 38.741.028 7.268.798 23,09 1 Tµi s¶n l­u ®éng 12.240.320 16.231.044 3.990.724 32,60 2 Dù tr÷ (tån kho) 7.233.321 8.103.000 869.679 12,02 3 Tµi s¶n cè ®Þnh 11.998.589 14.424.984 2.426.395 20,22 III ThuÕ 518.858 615.061 96.263 18,54 IV Kh¶ n¨ng thanh to¸n 1,225 1,028 - 0,197 - 16,08 V Kh¶ n¨ng th/to¸n nhanh 0,501 0,516 - 0,015 - 3,00 Tr­íc hÕt ta thÊy nguån vèn chñ së h÷u lu«n ®­îc b¶o toµn vµ cã phÇn gia t¨ng qua c¸c n¨m. §iÒu nµy chøng tá t×nh h×nh tµi chÝnh cña C«ng ty trong hai n¨m lµ t­¬ng ®èi æn ®Þnh, thÓ hiÖn: - N¨m 2000 vèn tù cã cña doanh nghiÖp lµ 14.499.567.000®. - N¨m 2001 vèn tù cã cña doanh nghiÖp lµ 14.783.759.000® t¨ng 284.192.000® so víi n¨m 2000, tû lÖ t¨ng t­¬ng øng lµ 1,69%. Bªn c¹nh ®ã, tæng nguån vèn kinh doanh còng ®­îc gia t¨ng nhanh chãng, b¶o ®¶m nguån vèn cho ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty, cô thÓ: - N¨m 2000 tæng nguån vèn lµ 31.472.230.000®; N¨m 2001 tæng nguån vèn lµ 38.741.027.000® t¨ng 7.269.798.000® so víi n¨m 2000, tû lÖ t¨ng t­¬ng øng lµ 23,09%. Kh¶ n¨ng thanh to¸n cña C«ng ty vÉn ®­îc duy tr× ë møc ®é kh¸ cao, n¨m 2000 lµ 1,225; n¨m 2001 lµ 1,028 ®¶m b¶o an toµn tµi chÝnh cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty. Møc thuÕ mµ c«ng ty ®ãng gãp cho ng©n s¸ch nhµ n­íc còng cã sù t¨ng ®¸ng kÓ: n¨m 2000 lµ 518.855.000®, n¨m 2001 lµ 615.061.000 t¨ng 18,54% øng víi sè tiÒn t¨ng lªn lµ 96.203.000 ®. Tæng nguån vèn cña C«ng ty ®­îc bæ sung th­êng xuyªn, sù gia t¨ng nµy kÐo theo sù gia t¨ng cña tµi s¶n l­u ®éng theo mèi quan hÖ tû lÖ thuËn. NÕu n¨m 2001 tµi s¶n l­u ®éng t¨ng 3.990.724.000®, tû lÖ t¨ng 32,6%, th× vèn vay còng t¨ng lªn 6.984.605.000®, tû lÖ t¨ng lµ 41,15%. XÐt vÒ mÆt gi¸ trÞ gi÷a tµi s¶n l­u ®éng vµ vèn vay qua c¸c n¨m ta thÊy: Tµi s¶n l­u ®éng n¨m 2000 lµ 12.240.320.000®, n¨m 2001 lµ 16.231.044.000®. Th× vèn vay còng t­¬ng øng lµ: n¨m 2000 lµ 16.972.663.000®, n¨m 2001 lµ 23.957.268.000®. Nh­ vËy vèn l­u ®éng cña C«ng ty phô thuéc rÊt nhiÒu vµo vèn di vay. Cã thÓ nãi vèn l­u ®éng cña C«ng ty chñ yÕu lµ vèn vay, ®iÒu nµy cho thÊy nhu cÇu vÒ vèn cña c«ng ty lµ rÊt lín, trong khi nguån vèn bæ sung tõ ng©n s¸ch vµ lîi nhuËn kh«ng chia tõ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh lµ rÊt h¹n chÕ. §Ó bï ®¾p cho sù thiÕu hôt ®ã C«ng ty ®· chñ ®éng ®i vay vèn tõ c¸c tæ chøc tµi chÝnh tÝn dông vµ huy ®éng tõ nguån vèn nhµn rçi cña c¸n bé c«ng nh©n viªn trong C«ng ty. - XÐt vÒ kh¶ n¨ng thanh to¸n, cho thÊy sù gia t¨ng vÒ vèn ë C«ng ty vÉn n»m trong kh¶ n¨ng cho phÐp, C«ng ty cã ®Çy ®ñ kh¶ n¨ng chi tr¶ c¸c kho¶n nî. Cô thÓ kh¶ n¨ng thanh to¸n cña C«ng ty ë c¸c n¨m nh­ sau: + N¨m 2000: Tµi s¶n l­u ®éng 12.240.320.000 Kh¶ n¨ng thanh to¸n = _________________________ = __________________________ = 1,225 Nî ng¾n h¹n 9.990.412.000 Tµi s¶n l­u ®éng - Dù tr÷ Kh¶ n¨ng thanh to¸n nhanh = _________________________ Nî ng¾n h¹n 12.240.320.000 - 7.233.321.000 = _____________________________________________ = 0,501 9.990.412.000 T­¬ng tù n¨m 2001, kh¶ n¨ng thanh to¸n cña C«ng ty lµ 1,028; kh¶ n¨ng thanh to¸n nhanh lµ 5,514. Víi kh¶ n¨ng thanh to¸n trªn, râ rµng viÖc gia t¨ng vèn n¨m 2001, kh¶ n¨ng tµi chÝnh cña C«ng ty vÉn ®­îc ®¶m b¶o. Tuy nhiªn, do møc t¨ng nhanh vèn vay n¨m 2001 kh¶ n¨ng thanh to¸n cña C«ng ty ®· gi¶m tõ 1,225 xuèng 1,028; nh­ng vÉn lµ kh¶ n¨ng thanh to¸n ë møc chÊp nhËn ®­îc ®èi víi c¸c doanh nghiÖp th­¬ng m¹i. MÆt kh¸c ta nhËn thÊy r»ng sù gia t¨ng vèn vay cña C«ng ty kh«ng ph¶i lµ qu¸ m¹o hiÓm, mµ dùa trªn kh¶ n¨ng l­u chuyÓn hµng ho¸ cña C«ng ty, v× kh¶ n¨ng thanh to¸n nhanh cña C«ng ty vÉn gi÷ ë møc 0,516. Qua viÖc ph©n tÝch trªn ta thÊy t×nh h×nh tµi chÝnh cña C«ng ty ®ang trong tr¹ng th¸i kh¸ tèt. Nh­ng C«ng ty vÉn tiÕp tôc gia t¨ng nguån vèn ®Ó më réng s¶n xuÊt kinh doanh, ®Çu t­ ®æi míi c«ng nghÖ s¶n xuÊt, n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng, t¨ng kh¶ n¨ng c¹nh tranh th× c«ng ty kh«ng thÓ cø tiÕp tôc gia t¨ng vèn vay nh­ c¸c n¨m võa qua ®­îc, nã sÏ lµm suy yÕu t×nh h×nh tµi chÝnh cña C«ng ty, lµm cho C«ng ty ngµy cµng lÖ thuéc vµo nguån vèn vay, tõ ®ã sÏ lµm møc ®é an toµn trong kinh doanh trë lªn khã ®¶m b¶o. b/ Ph©n tÝch t×nh h×nh sö dông lao ®éng BiÓu 3: T×nh h×nh sö dông lao ®éng §VT: 1.000® T Chi tiªu N¨m 2000 N¨m 2001 Chªnh lÖch T Gi¸ trÞ % 1 Doanh thu 51.885.885 62.821.971 10.936.086 21,08 2 Tæng sè lao ®éng 323 325 2 1 3 NSL§ b×nh qu©n/n¨m 163.678 193.298 2.962 18,1 4 Tæng quÜ l­¬ng 2.594.294 3.141.098 546.804 21,08 5 L­¬ng b×nh qu©n 748 897 149 19,92 So víi n¨m 2000, trong n¨m 2001: + Tæng sè lao ®éng t¨ng lªn 2 ng­êi, chiÕm tû lÖ 1% trong n¨m 2001, C«ng ty thùc hiÖn më réng s¶n xuÊt, ®­a nhiÒu mÆt hµng míi vµo thÞ tr­êng nªn ®· thu hót ®­îc l­îng lao ®éng ®ã. + MÆt kh¸c n¨ng suÊt L§ b×nh qu©n n¨m 2001 ®¹t193.298.000®/ng­êi/n¨m so víi n¨m 2000 ®¹t 163.678.000®/ng­êi/n¨m. VÒ t­¬ng ®èi t¨ng 18,1%. ChÝnh ®iÒu nµy lµm cho tæng doanh thu n¨m 2001 t¨ng lªn 10.936.086.000® so víi n¨m 2000, tû lÖ t¨ng 21,08%. + Tæng quÜ l­¬ng n¨m 2001 ®¹t 3.141.098.000® t¨ng lªn 546.804.000® so víi n¨m 2000 lµ 2.594.294.000®, tû lÖ t¨ng 21,08%. §iÒu nµy lµm cho l­¬ng b×nh qu©n cña c¸n bé c«ng nh©n viªn t¨ng lªn 149.000®/ng­êi/n¨m; tû lÖ t¨ng lµ 19.92%. Cã thÓ nãi r»ng møc l­¬ng b×nh qu©n cña c¸n bé c«ng nh©n viªn trong c«ng ty t¨ng lªn chñ yÕu lµ do quÜ l­¬ng t¨ng lªn. §iÒu nµy chøng tá c«ng ty ®· quan t©m rÊt lín tíi viÖc n©ng cao ®êi sèng vËt chÊt cña ng­êi lao ®éng, t¹o ®iÒu kiÖn cho hä yªn t©m lµm viÖc, qua ®ã n©ng cao ®­îc n¨ng suÊt lao ®éng cña mçi c¸n bé c«ng nh©n viªn trong C«ng ty. §©y lµ nguyªn nh©n chÝnh lµm cho doanh thu cña C«ng nh©n t¨ng lªn. Qua ph©n tÝch ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh ta thÊy kÕt qu¶ mµ C«ng ty ®¹t ®­îc trong nh÷ng n¨m qua lµ nhê ®· biÕt kÕt hîp tèt c¸c nh©n tè tæng chi phÝ, tæng vèn kinh doanh vµ tæng vèn lao ®éng. §ã lµ nh÷ng nh©n tè quyÕt ®Þnh ®Õn kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. §Ó ®¹t ®­îc môc tiªu chÝnh lµ phôc vô sù nghiÖp gi¸o dôc ®µo t¹o b»ng môc tiªu sè 1, môc tiªu më réng thÞ phÇn, ®¶m b¶o cho chiÕn l­îc kinh doanh l©u dµi cña C«ng ty. C«ng ty ®· ph¶i chÊp nhËn t¨ng chi phÝ, më réng s¶n xuÊt kinh doanh, ®µo t¹o vµ ch¨m lo ®éi ngò c¸n bé c«ng nh©n viªn. Gi¶i quyÕt hµi hoµ mèi quan hÖ gi÷a kinh tÕ vµ x· héi, gi÷a môc tiªu tr­íc m¾t vµ môc tiªu l©u dµi, gi÷a lîi Ých cña c«ng ty vµ lîi Ých toµn x· héi. III/ Ph©n tÝch kÕt qu¶ vµ hiÖu qu¶ tiªu thô hµng ho¸ cña C«ng ty ThiÕt bÞ Gi¸o dôc I. 1/ Ph©n tÝch kÕt qu¶ tiªu thô hµng ho¸ cña C«ng ty ThiÕt bÞ Gi¸o dôc I. - Trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng, s¶n xuÊt hµng ho¸ lµ nh»m ®¸p øng nhu cÇu cña thÞ tr­êng. Hµng ho¸ cã ®­îc ng­êi tiªu dïng chÊp nhËn hay kh«ng sÏ do c¬ chÕ thÞ tr­êng kiÓm chøng. ChÝnh v× ®iÒu ®ã mµ khèi l­îng hµng ho¸ b¸n ra cña mçi doanh nghiÖp lu«n lµ chØ tiªu ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. ChØ tiªu nµy cña C«ng ty ThiÕt bÞ Gi¸o dôc I ®­îc ph¶n ¸nh qua b¶ng biÓu sau. BiÓu 4: Ph©n tÝch khèi l­îng hµng ho¸ b¸n ra §VT: bé. T Nhãm hµng N¨m N¨m N¨m So s¸nh T 1999 2000 2001 2000/1999 2001/2000 1 ThiÕt bÞ ®ång bé mÉu gi¸o 400 745 980 345 235 2 ThiÕt bÞ ®ång bé tiÓu häc 896 1.550 2.110 654 560 3 ThiÕt bÞ ®ång bé THCS 200 270 325 70 55 4 ThiÕt bÞ ®ång bé THPT 60 76 87 16 11 Tæng sè 1.556 2.641 3.502 1.085 861 Qua sè liÖu thèng kª cho thÊy khèi l­îng hµng ho¸ b¸n ra cña C«ng ty kh«ng ngõng t¨ng lªn theo c¸c n¨m. N¨m 1999 ®· b¸n ®­îc tæng céng 1.556 bé, n¨m 2000 b¸n ®­îc 2.641 bé t¨ng lªn 1.085 bé so víi n¨m 1999 víi tèc ®é t¨ng 69,73%; N¨m 2001 b¸n ®­îc 3.502 bé t¨ng lªn 861 bé so víi n¨m 2000, tèc ®é t¨ng 32,6% Trong ®ã: + ThiÕt bÞ ®ång bé mÉu gi¸o n¨m 2000 t¨ng so víi n¨m 1999 lµ 345 bé, tèc ®é t¨ng lµ 86,25%. N¨m 2001 t¨ng so víi n¨m 2000 lµ 235 bé, tèc ®é t¨ng lµ 31,54%. + ThiÕt bÞ ®ång bé tiÓu häc n¨m 2000 t¨ng so víi n¨m 1999 lµ 645 bé, tèc ®é t¨ng lµ 72,45%. N¨m 2001 t¨ng so víi n¨m 2000 lµ 560 bé, tèc ®é t¨ng lµ 31,54%. + ThiÕt bÞ ®ång bé THCS n¨m 2000 t¨ng so víi n¨m 1999 lµ 70 bé, tèc ®é t¨ng lµ 35%. N¨m 2001 t¨ng so víi n¨m 2000 lµ 55 bé, tèc ®é t¨ng lµ 20,37%. + ThiÕt bÞ ®ång bé THPT n¨m 2000 so víi n¨m 1999 t¨ng 55 bé, tèc ®é t¨ng 26,66%. N¨m 2001 t¨ng so víi n¨m 2000 lµ 11 bé, tèc ®é t¨ng lµ 14,47%. Nh­ vËy khèi l­îng hµng ho¸ b¸n ra n¨m 2001 t¨ng lªn chñ yÕu lµ do sù t¨ng cña hai nhãm hµng thiÕt bÞ ®ång bé mÉu gi¸o vµ thiÕt bÞ ®ång bé tiÓu häc. §iÒu nµy chøng tá r»ng hµng ho¸ cña C«ng ty ®· b¸m s¸t yªu cÇu cña thÞ tr­êng, lµ môc tiªu phÊn ®Êu cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña m×nh. §iÒu nµy còng cho ta thÊy viÖc thu nhËn, xö lý, ph©n tÝch th«ng tin vÒ thÞ tr­êng, thÞ hiÕu ng­êi tiªu dïng ... cña C«ng ty ®· ®­îc g¾n kÕt víi viÖc c¶i tiÕn mÉu m·, n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm, hµng ho¸ cña C«ng ty dÇn dÇn ®i s©u vµo tiÒm thøc cña ng­êi tiªu dïng víi h×nh ¶nh ngµy mét tèt ®Ñp. ChÝnh v× ®iÒu ®ã mµ hµng ho¸ cña C«ng ty ®· ®­îc thÞ tr­êng chÊp nhËn, thÞ phÇn ®­îc më réng. Tuy nhiªn dßng tiÒn vµ dßng hµng lµ hai vÊn ®Ò song hµnh, mµ hÇu hÕt c¸c doanh nghiÖp ®Òu ph¶i quan t©m xem xÐt. Ph©n tÝch mèi liªn hÖ gi÷a dßng tiÒn vµ dßng hµng lµ viÖc hÕt søc quan träng ®èi víi doanh nghiÖp s¶n xuÊt kinh doanh trong c¬ chÕ thÞ tr­êng. VËy khi xem xÐt khèi l­îng hµng ho¸ b¸n ra ph¶i g¾n liÒn víi doanh thu (dßng tiÒn ®i vµo). §Ó ®¸nh gi¸ chÝnh x¸c h¬n kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty, ta cÇn ph¶i quan t©m tíi doanh thu b¸n hµng mµ c«ng ty ®· ®­îc trong nh÷ng n¨m qua. BiÓu 5: Ph©n tÝch doanh thu b¸n hµng. §VT: 1.000®. T T ChØ tiªu N¨m 1999 N¨m 2000 N¨m 2001 So s¸nh 2000/1999 So s¸nh 2001/2000 1 Tæng doanh thu 37.156.374 51.885.885 62.821.971 14.729.511 10.936.086 2 C¸c kho¶n gi¶m trõ 1.316.477 1.851.505 837.563 535.028 -1.013.942 - ChiÕu khÊu 920.939 1.297.147 208.300 376.208 -1.088.847 - Hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i 23.974 35.500 14.201 11.526 -21.299 - ThuÕ ph¶i nép 371.563 518.858 615.061 147.295 96.203 3 Doanh thu thuÇn 35.839.896 50.034.379 61.984.407 14.194.483 11.950.028 C¸c kÕt qu¶ tæng doanh thu qua c¸c n¨m mµ c«ng ty ®¹t ®­îc lµ t­¬ng thÝch víi khèi l­îng hµng ho¸ b¸n ra. §ång thêi viÖc gia t¨ng khèi l­îng hµng ho¸ b¸n ra, doanh thu cña C«ng ty còng kh«ng ngõng t¨ng theo. N¨m 1999 doanh thu ®¹t ®­îc 37.156.374.000®, n¨m 2000 doanh thu lµ 51.885.885.000® t¨ng 14.729.511.000® so víi n¨m 1999. N¨m 2001 doanh thu ®¹t 61.984.407.000® t¨ng 11.950.028.000® so víi n¨m 2000. Theo ®ã doanh thu thuÇn còng n¨m lªn qua c¸c n¨m: - N¨m 1999: 35.839.896.000®. - N¨m 2000: 50.034.379.000®. - N¨m 2001: 61.984.407.000®. Theo ®µ ph¸t triÓn trong nh÷ng n¨m qua, céng víi mét thÞ tr­êng réng lín, C«ng ty cÇn t¨ng qui m«, ®Çu t­ c«ng nghÖ tiªn tiÕn, më réng s¶n xuÊt kinh doanh ®Ó n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm trong thêi gian tíi. Hµng thiÕt bÞ gi¸o dôc lµ hµng mang tÝnh ®Æc tr­ng cao, chñng lo¹i hµng ho¸ nhiÒu. ViÖc x¸c ®Þnh møc ®é ph¸t triÓn cña tõng nhãm hµng lµ viÖc lµm cÇn thiÕt. Sau ®©y lµ doanh thu theo nhãm hµng th«ng qua b¶ng (biÓu 6). BiÓu 6: Doanh thu b¸n hµng kinh doanh §VT: 1.000®. Nhãm hµng N¨m 1999 N¨m 2000 N¨m 2001 Gi¸ trÞ % Gi¸ trÞ % Gi¸ trÞ % T. bÞ ®ång bé mÉu gi¸o 2.018.300 5,43 3.756.800 7,24 4.986.230 7,94 ThiÕt bÞ ®ång bé tiÓu häc 4.536.800 12,21 7.875.675 15,18 10.678.800 16,99 ThiÕt bÞ ®ång bé THCS 27.720.000 47,69 23.876.610 46,02 28.561.782 45,46 1/ M«n to¸n 854.000 1.075.600 1.187.670 2/ M«n v¨n 525.000 726.000 837.500 3/ M«n vËt lý 5.611.000 8.206.000 10.148.162 4/ M«n kü thuËt h/nghiÖp 1.810.000 3.075.000 3.768.750 5/ M«n ho¸ 3.200.000 3.910.010 4.856.700 6/ M«n sinh 3.900.000 4.816.000 5.520.000 7/ M«n lÞch sö 800.000 895.000 975.000 8/ M«n ®Þa lý 1.020.000 1.173.000 1.268.000 ThiÕt bÞ ®ång bé PTTH 12.881.274 34,67 16.376.800 31,56 18.595.159 29,61 1/ M«n vËt lý 4.178.200 5.648.300 6.060.159 2/ M«n kü thuËt h/nghiÖp 1.763.000 2.342.500 2.876.000 3/ M«n ho¸ 2.036.000 2.531.000 2.974.000 4/ M«n sinh 3.210.074 3.935.000 4.580.000 5/ M«n lÞch sö 780.000 850.000 920.000 6/ M«n ®Þa lý 920.000 1.070.000 1.185.000 Tæng céng 37.156.374.000 100 51.885.885 100 62.821.971 100 Qua biÓu trªn ta thÊy: XÐt vÒ mÆt gi¸ trÞ, doanh thu cña tõng nhãm hµng ®Òu t¨ng qua c¸c n¨m gÇn ®©y, ®ãng gãp chñ yÕu cho doanh thu lµ c¸c s¶n phÈm ®ång bé THCS vµ thiÕt bÞ ®ång bé THPT. Hai nhãm hµng nµy chiÕm tû träng rÊt lín trong doanh thu.. - N¨m 1999: tû träng lµ (47,69% + 34,67%) = 82,36%. - N¨m 2000: tû träng lµ (46,02% + 31,56%) = 77,58%. - N¨m 2001: tû träng lµ (45,46% + 29,61%) = 75,07%. Gi¸ trÞ doanh thu cña hai nhãm hµng nµy chiÕm tû träng lín trong tæng doanh thu lµ ®iÒu dÔ hiÓu v× c¸c s¶n phÈm cña hai nhãm hµng nµy lµ thiÕt bÞ sö dông cho c¸c m«n vËt lý, ho¸ häc, sinh häc. ChÝnh v× vËy mµ c¸c thiÕt bÞ ®ßi hái ph¶i cã ®é chÝnh x¸c cao, ®ång thêi ph¶i b¶o ®¶m tÝnh s­ ph¹m. Mét sè thiÕt bÞ rÊt phøc t¹p, kh¶ n¨ng s¶n xuÊt kh«ng ®¸p øng ®­îc nªn C«ng ty ph¶i nhËp ngo¹i. MÆc dï hai nhãm hµng nµy vÉn ®ãng gãp chñ yÕu trong tæng doanh thu, nh­ng xu thÕ cho thÊy tû träng ngµy cµng gi¶m cña hai nhãm hµng nµy. ThiÕt bÞ ®ång bé THCS tû träng gi¶m theo tõng n¨m. N¨m 1999 lµ 47,69%, n¨m 2000 lµ 46,02%, n¨m 2001 chØ cßn 45,46%. T­¬ng tù thiÕt bÞ ®ång bé THPT tû träng còng gi¶m theo tõng n¨m: n¨m 1999 lµ 34,67%, n¨m 2000 lµ 31,65% vµ n¨m 2001 cßn 29,61%. Ng­îc l¹i hai nhãm hµng thiÕt bÞ ®ång bé mÉu gi¸o vµ thiÕt bÞ ®ång bé tiÓu häc lµ hai nhãm hµng chñ yÕu s¶n xuÊt trong n­íc ®· t¨ng rÊt nhanh, vµ tû träng ®ãng gãp ngµy cµng nhiÒu trong tæng doanh thu. ThiÕt bÞ ®ång bé mÉu gi¸o, tû träng ®ãng gãp qua c¸c n¨m; n¨m 1999 lµ 5,43%, n¨m 2000 lµ 7,24%, vµ n¨m 2001 lµ 7,94%. ThiÕt bÞ ®éng bé tiÓu häc, tû träng ®ãng gãp n¨m 1999 lµ 12,21%, n¨m 2000 lµ 15,18% vµ n¨m 2001 lµ 16,69% . 2/ Ph©n tÝch hiÖu qu¶ tiªu thô hµng ho¸ ë C«ng ty ThiÕt bÞ Gi¸o dôc I. BiÓu 7: B¶ng ph©n tÝch hiÖu qu¶ tiªu thô hµng ho¸ ë c«ng ty TBGDI §VT: 1.000®. T ChØ tiªu N¨m 2000 N¨m 2001 Chªnh lÖch T Gi¸ trÞ % 1 Tæng doanh thu b¸n hµng 51.885.885 62.821.971 10.936.086 21,08 2 Doanh thu thuÇn 50.037.883 61.984.408 11.950.028 23,88 3 Tæng chi phÝ 49.058.971 60.960.953 11.901.982 29,29 4 Gi¸ vèn hµng b¸n 39.252.094 48.893.926 9.641.832 24,56 5 Lîi nhuËn thuÇn tõ ho¹t ®éng tiªu thô hµng ho¸ 974.912 1.023.455 48.543 4,97 6 Vèn kinh doanh 31.472.230 38.741.027 7.268.797 23,09 7 Dù tr÷ 7.233.321 8.103.000 869.679 12,02 8 Nép ng©n s¸ch 1.082.659 1.310.976 228.317 21,08 9 HiÖu qu¶ tiªu thô 1,0576 1,0305 - 0,0271 10 Tû suÊt lîi nhuËn/tæng c.phÝ 2% 1,7% - 0,3% 11 Tû suÊt lîi nhuËn/d.thu thuÇn 1,9% 1,7% - 0,2% 12 Tû suÊt lîi nhuËn/vèn k.doanh 3,1% 2,6% -0,5% 13 Tèc ®é chu chuyÓn hµng ho¸ + Sè lÇn chu chuyÓn h.ho¸ 7,217 7,75 0,58 8,08 + Sè ngµy chu chuyÓn h.ho¸ 51 ngµy 47 ngµy - 4 ngµy 5,88 14 HÖ sè vßng quay kho 5,43 6,03 0,6 11,04 15 Vßng quay vèn l­u ®éng + Sè vßng quay 2,09 2,6 0,51 7,88 + Thêi gian 1 vßng quay 139 ngµy 119 ngµy 20 ngµy 15,38 16 HiÖu qu¶ nép ng©n s¸ch/vèn 3,44% 3,38% - 0,06% -0,98 Tæng lîi nhuËn lu«n lµ chØ tiªu ®Ó ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ cña doanh nghiÖp. Møc t¨ng lîi nhuËn cña C«ng ty n¨m 2001 so víi n¨m 2000 lµ 4,97% t­¬ng øng víi sè tiÒn lµ 48.543.000®, møc t¨ng lîi nhuËn nµy tû lÖ thuËn víi møc t¨ng cña tæng doanh thu vµ doanh thu thuÇn qua c¸c n¨m t­¬ng øng. N¨m 2000 tæng doanh thu lµ 51.885.885.000®, doanh thu thuÇn 50.033.833.000®; N¨m 2001 tæng doanh thu lµ 62.821.971.000®, doanh thu thuÇn 61.984.408.000®. §iÒu nµy chøng tá t¨ng doanh thu, më réng thÞ phÇn vÉn ®¶m b¶o hiÖu qu¶ kinh doanh, ®óng víi nguyªn t¾c kinh doanh ph¶i cã l·i. MÆt kh¸c chØ tiªu tû suÊt lîi nhuËn thuÇn tõ ho¹t ®éng tiªu thô hµng trªn doanh thu thuÇn trong b¶ng ph©n tÝch hiÖu qu¶ tiªu thô còng ®· chøng minh cho ®iÒu trªn. MÆc dï n¨m 2001 tû suÊt lîi nhuËn nµy cã gi¶m so víi n¨m 2000 nh­ng vÉn gi÷ ë møc 1,7%/n¨m, ®¶m b¶o hiÖu qu¶ kinh doanh cña C«ng ty. Së dÜ cã sù gi¶m sót nµy lµ do C«ng ty ®· chÊp nhËn gi¶m lîi nhuËn tr­íc m¾t ®Ó më réng thÞ phÇn, lµ b­íc ®i thÝch hîp cña mét chiÕn l­îc kinh doanh l©u dµi. C«ng ty ThiÕt bÞ Gi¸o dôc I ®· vµ ®ang xóc tiÕn ®Ó tiÕn hµnh ®æi míi c«ng nghÖ, d©y chuyÒn s¶n xuÊt, c¸ch thøc tæ chøc hiÖn nay, c¶i tiÕn mÉu m·, chÊt l­îng s¶n phÈm ®¸p øng ngµy cµng tèt h¬n yªu cÇu cña ng­êi tiªu dïng. Cã thÓ thÊy r»ng hiÖu qu¶ tiªu thô hµng ho¸ n¨m 2001 kÐm h¬n n¨m 2000 thÓ hiÖn: cø mét ®ång chi phÝ vµo n¨m 2000 t¹o ra ®­îc 1,0576 ®ång doanh thu, cßn mét ®ång chi phÝ vµo n¨m 2001 chØ t¹o ra ®­îc 1,0305 ® doanh thu. HiÖu qu¶ tiªu thô hµng ho¸ ë C«ng ty gi¶m khiÕn cho hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh gi¶m theo. §©y chÝnh lµ nguyªn nh©n lµm cho chØ tiªu nép ng©n s¸ch trªn ®ång vèn cña C«ng ty còng gi¶m tõ 3,44% n¨m 2000 xuèng cßn 3,38% n¨m 2001, tû lÖ gi¶m lµ 1,74%. Tuy nhiªn tèc ®é chu chuyÓn hµng ho¸ cña C«ng ty n¨m 2001 l¹i t¨ng so víi n¨m 2000, cô thÓ lµ: + Sè lÇn chu chuyÓn hµng ho¸ tõ 7,17 lÇn/n¨m lªn 7,75 lÇn/n¨m. Sè lÇn chu chuyÓn t¨ng lªn sÏ lµm cho vèn hµng ho¸ quay nhanh lªn tiÕn kiÖm ®­îc vèn kinh doanh, m¹ng l¹i cho C«ng ty nhiÒu lîi nhuËn. + Sè ngµy chu chuyÓn hµng ho¸ gi¶m xuèng tõ 68 ngµy/vßng n¨m 2000 xuèng cßn 64 ngµy/vßng n¨m 2001. §iÒu nµy thÓ hiÖn ®­îc thÕ m¹nh vÒ thÞ tr­êng, kh¸ch hµng truyÒn thèng cña C«ng ty, uy tÝn cña C«ng ty ®èi víi b¹n hµng. + HÖ sè vßng quay qua kho n¨m 2001 nhiÒu h¬n n¨m 2000 lµ 0,6 lÇn, v× hÖ sè quay kho n¨m 2000 ®¹t 5,43 lÇn; ®Õn n¨m 2001 t¨ng lªn 6,03 lÇn, tû lÖ t¨ng 11,04%. Nh÷ng ®iÒu trªn cho thÊy C«ng ty sö dông vèn cã hiÖu qu¶ h¬n vµ ®· tiÕt kiÖm ®­îc chi phÝ (cô thÓ lµ gi¶m ®­îc chi phÝ qu¶n lý). + Sè vßng quay cña vèn l­u ®éng t¨ng lªn tõ 2,09 vßng/n¨m trong n¨m 2000, ®Õn 2,6 vßng/n¨m sang n¨m 2001, tû lÖ t¨ng 7,88%. Nh­ vËy mçi n¨m tiÕt kiÖm ®­îc 0,51 vßng. + Sè vßng quay t¨ng lªn lµm cho thêi gian mét vßng quay gi¶m xuèng 20 ngµy/vßng; Tõ 139 ngµy/vßng n¨m 2000 xuèng cßn 119 ngµy/vßng n¨m 2001, tû lÖ gi¶m lµ 15,38%. * §¸nh gi¸ chung: Nh×n chung, c¸c môc tiªu cung øng thiÕt bÞ gi¸o dôc phôc vô sù nghiÖp gi¸o dôc vµ ®µo t¹o ngµy cµng ®­îc ®¸p øng tèt h¬n vÒ chÊt l­îng, chñng lo¹i s¶n phÈm. S¶n phÈm cña C«ng ty lu«n b¸m s¸t ch­¬ng tr×nh s¸ch gi¸o khoa, ch­¬ng tr×nh d¹y vµ häc trong nhµ tr­êng. KÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty ngµy cµng ®­îc më réng, doanh thu t¨ng ®Òu theo tõng n¨m, ®¶m b¶o viÖc lµm vµ thu nhËp cho c¸n bé c«ng nh©n viªn trong C«ng ty. C¸c nguån vèn ®­îc qu¶n lý vµ sö dông cã hiÖu qu¶, vèn chñ së h÷u cña C«ng ty ngµy cµng ®­îc gia t¨ng. Møc sinh lêi cña C«ng ty vÉn ®¹t ë møc 2-3%/n¨m. Ch­¬ng III: Mét sè biÖn ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng tiªu thô hµng ho¸ ë C«ng ty TBGD I. I/ C¬ së h×nh thµnh c¸c biÖn ph¸p n©ng cao hiÖu qu¶ tiªu thô hµng ho¸. 1/ §Þnh h­íng ph¸t triÓn cña C«ng ty ThiÕt bÞ Gi¸o dôc I. HiÕn ph¸p n­íc Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam n¨m 1992, ®iÒu 35 qui ®Þnh "Gi¸o dôc vµ §µo t¹o lµ Quèc s¸ch hµng ®Çu". Qu¸n triÖt quan ®iÓm ®ã n­íc ta ®· dµnh mét phÇn søc ng­êi vµ søc cña ®Ó ®Çu t­ vµo gi¸o dôc. Víi quyÕt t©m ph¸t triÓn gi¸o dôc ®Ó ®¸p øng nhu cÇu cho sù nghiÖp c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n­íc, môc tiªu chung cña gi¸o dôc vµ ®µo t¹o ®Õn n¨m 2002 "nhanh chãng n©ng cao chÊt l­îng gi¸o dôc toµn diÖn, tiÕp tôc ph¸t triÓn qui m« ®Ó hÖ thèng gi¸o dôc vµ ®µo t¹o ë n­íc ta cã kh¶ n¨ng gi¸o dôc vµ ®µo t¹o con ng­êi ViÖt Nam cã ®ñ phÈm chÊt vµ n¨ng lùc x©y dùng vµ b¶o vÖ ®Êt n­íc, thùc hiÖn c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n­íc, gi÷ ®­îc t­ thÕ vµ vÞ trÝ thÝch hîp cña n­íc ta trong ph©n c«ng lao ®éng hîp t¸c, c¹nh tranh quèc tÕ, lµm cho hÖ thèng gi¸o dôc vµ ®µo t¹o ë n­íc ta ®¹t tr×nh ®é ph¸t triÓn cña thÕ giíi, trong giai ®o¹n tõ nay ®Õn n¨m 2010, nÒn gi¸o dôc n­íc ta phÊn ®Çu ®¹t tr×nh ®é tiªn tiÕn trong khu vùc" (Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o - §Þnh h­íng chiÕn l­îc ph¸t triÓn gi¸o dôc vµ ®µo t¹o tõ nay ®Õn n¨m 2020). §Ó thùc hiÖn môc tiªu l©u dµi nµy kh«ng chØ c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt thiÕt bÞ gi¸o dôc nh­ C«ng ty ThiÕt bÞ Gi¸o dôc I cÇn tiÕn hµnh nç lùc trong s¶n xuÊt, mµ cÇn sù ®ãng gãp cña nhµ n­íc trong viÖc ho¹ch ®Þnh nh÷ng chÝnh s¸ch chung, nh÷ng ph­¬ng h­íng ph¸t triÓn l©u dµi cã tÝnh chÊt vÜ m«. §ã lµ chÝnh s¸ch trong vÊn ®Ò t¨ng c­êng ®Çu t­ cho gi¸o dôc, cho c¸c doanh nghiÖp kinh doanh thiÕt bÞ d¹y häc vµ c¸c biÖn ph¸p tuyªn truyÒn gi¸o dôc trong d©n c­, vÊn ®Ò sö dông thiÕt bÞ trong viÖc d¹y vµ häc. Bªn c¹nh sù ®ãng gãp cña nhµ n­íc trong viÖc t¹o m«i tr­êng ho¹t ®éng hÊp dÉn, ®ßi hái C«ng ty ph¶i cã ph­¬ng h­íng, s¸ch l­îc ®ãn nhËn c¸c c¬ héi hÊp dÉn trong vÊn ®Ò kinh doanh. Tr­íc hÕt, cÇn phèi hîp víi nhµ n­íc trong viÖc x¸c ®Þnh vÒ nhu cÇu thiÕt bÞ gi¸o dôc, nh»m t¹o ®iÒu kiÖn cho nhµ n­íc x¸c ®Þnh vèn cÇn thiÕt ®Çu t­ cho ho¹t ®éng mua s¾m thiÕt bÞ d¹y häc ë c¸c thÞ tr­êng mµ C«ng ty ®ang kiÓm so¸t. Nh­ vËy vÊn ®Ò phèi hîp víi nhµ n­íc trong viÖc ®Þnh h­íng kinh doanh lµ vÊn ®Ò x¸c ®Þnh nhu cÇu chung cña x· héi vÒ thiÕt bÞ phôc vô gi¸o dôc. Gi¶i ph¸p cho viÖc x¸c ®Þnh ë ®©y lµ x¸c ®Þnh sè l­îng häc sinh ®Õn tr­êng th«ng qua b¶ng sau. BiÓu 8: Dù b¸o sè häc sinh ®Õn tr­êng qua c¸c n¨m §VT: 1.000 häc sinh. T CÊp häc N¨m T 1999 2000 2001 2002 2003 1 Nhµ trÎ 756 844 942 1.050 1.172 2 MÉu gi¸o 2.533 2.604 2.678 2.753 2.830 3 Phæ cËp gi¸o dôc 550 600 655 714 779 4 TiÓu häc 11.544 11.721 11.900 12.082 12.266 5 Trung häc c¬ së 4.722 5.295 9.538 6.658 7.466 6 Trung häc phæ th«ng 1.146 1.183 1.221 1.261 1.301 Nh­ vËy trªn c¬ së tÝnh to¸n nhu cÇu trªn, ®Þnh h­íng chñ yÕu cho ngµnh gi¸o dôc vµ ®µo t¹o thêi gian tíi lµ ph¶i t¨ng c­êng ®Çu t­ vµ qu¶n lý tèt c¸c nguån lùc cho gi¸o dôc vµ ®µo t¹o, trong ®ã cã C«ng ty ThiÕt bÞ Gi¸o dôc I. Tr­íc hÕt tæng ng©n s¸ch dµnh cho gi¸o dôc vµ ®µo t¹o t¨ng lªn 15% trong giai ®o¹n 2001-2005, vµ kho¶ng 20% cho giai ®o¹n tiÕp theo 2006-2010. Thø hai Nhµ n­íc ph¶i t¹o ®iÒu kiÖn huy ®éng mét c¸ch hîp lý vµ ®a d¹ng ho¸ c¸c nguån ®Çu t­ cho gi¸o dôc tõ x· héi. §Ó ®¶m b¶o cho vÊn ®Ò nµy cÇn kÕt hîp nhµ n­íc vµ nh©n d©n cïng lµm, nh­ häc phÝ vµ vÊn ®Ò phô thu cho gi¸o dôc. Cuèi cïng lµ viÖc sö dông vµ ph©n phæ hîp lý nguån ®Çu t­ cho gi¸o dôc. Cã thÓ häc tËp kinh nghiÖm cña NhËt b¶n ®Çu t­ 60% cho con ng­êi, 40% cho c¸c ho¹t ®éng c¶ viÖc mua s¾m thiÕt bÞ d¹y häc, thay thÕ nh÷ng bÊt hîp lý trong ph©n bæ tr­íc ®©y ë ngµnh gi¸o dôc, víi tû lÖ lµ 90% cho con ng­êi vµ 10% cho ho¹t ®éng cßn l¹i, trong ®ã cã mua s¾m thiÕt bÞ d¹y häc. Bªnh c¹nh ®ã C«ng ty cßn kÕt hîp víi c¸c C«ng ty S¸ch & ThiÕt bÞ tr­êng häc ®Þa ph­¬ng, x¸c ®Þnh c¸c kªnh ph©n phèi hµng thiÕt bÞ d¹y häc, ®Ó ®¸p øng nhu cÇu ngµy mét tèt h¬n vÒ c«ng t¸c thiÕt bÞ d¹y häc. 2/ Nh÷ng thuËn lîi vµ khã kh¨n cña C«ng ty ThiÕt bÞ Gi¸o dôc I. a/ ThuËn lîi: C«ng ty ThiÕt bÞ Gi¸o dôc I lµ doanh nghiÖp nhµ n­íc trùc thuéc Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o, do ®ã c«ng ty lu«n cã sù chØ ®¹o s¸t sao cña Bé Gi¸o dôc vµ §Ço t¹o vÒ kÕ ho¹ch b¸n hµng qua th«ng t­ 30/TT-LB Tµi chÝnh & Gi¸o dôc. C«ng ty ®· cã trªn 35 n¨m kinh nghiÖm vÒ ngµnh thiÕt bÞ tr­êng häc. Cïng víi ®éi ngò c¸n bé kü thuËt, chuyªn viªn, c¸c thÇy c« gi¸o l©u n¨m, hä ®· ®óc kÕt ®­îc nh÷ng kinh nghiÖm trong nhµ tr­êng còng nhu trong C«ng ty. §èi víi tÊt c¶ c¸c doanh nghiÖp th× thÞ tr­êng ®Çu ra lu«n lµ vÊn ®Ò cÇn chó träng th× C«ng ty l¹i cã mét thÞ tr­êng ®Çu ra kh¸ réng lín. §ã lµ c¸c c«ng ty S¸ch vµ ThiÕt bÞ tr­êng häc trong 61 tØnh thµnh trong c¶ n­íc, ®· cã mèi quan hÖ l©u dµi, cïng vãi sè tr­êng líp víi sè häc sinh ngµy cµng t¨ng. Do ®ã nhu cÇu vÒ cung øng thiÕt bÞ tr­êng häc ngµy cµng cao. §©y lµ vÊn ®Ò hÕt søc thuËn lîi ®èi víi C«ng ty. Nh­ng ng­îc l¹i kh«ng v× dùa vµo nh÷ng ®Æc ®iÓm ®ã cña m×nh mµ C«ng ty cã thÓ lµm ra c¸c mÆt hµng kÐm chÊt l­îng. Hµng ho¸ cña C«ng ty bao giê còng ®­îc qua kiÓm nghiÖm chÆt chÏ tr­íc khi nhËp kho còng nh­ xuÊt kho. Do tÝnh ®Æc thï cña C«ng ty nªn thiÕt bÞ d¹y häc kh«ng nh÷ng ®¶m b¶o chÊt l­îng mµ cßn ph¶i ®¶m b¶o tÝnh chÝnh x¸c, tÝnh s­ ph¹m. b/ Khã kh¨n. Khi nÒn kinh tÕ chuyÓn sang c¬ chÕ thÞ tr­êng th× hµng lo¹t c¸c c«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n ra ®êi. Nh­ng do kh«ng cã c¸n bé chuyªn m«n, mÉu thiÕt bÞ kh«ng ®­îc c¸c c¬ quan chøc n¨ng kiÓm duyÖt nªn chÊt l­îng s¶n phÈm kÐm. ViÖc båi d­ìng sö dông thiÕt bÞ sau b¸n hµng kh«ng cã dÉn ®Õn t×nh tr¹ng c¹nh tranh kh«ng lµnh m¹nh trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt vµ cung øng thiÕt bÞ d¹y häc. §Ó tr¸nh t×nh tr¹ng nµy nªn cÇn ph¶i cã chuÈn mùc ®Ó ®¸nh gi¸ vµ th­êng xuyªn kiÓm tra thanh to¸n viÖc nµy. Nhu cÇu cung øng thiÕt bÞ d¹y häc ngµy cµng cao nh­ng kinh phÝ ®Ó ®¸p øng rÊt h¹n chÕ. Theo th«ng t­ 30/TT-LB liªn bé Tµi chÝnh vµ Gi¸o dôc th× qui ®Þnh cÊp kinh phÝ tõ 6 ®Õn 10% ng©n s¸ch gi¸o dôc cho thiÕt bÞ, nh­ng cã ®Þa ph­¬ng thùc hiÖn d­íi 1%, ®¹i ®a sè tõ 2 - 3%. NÕu kh«ng kh¾c phôc ®­îc t×nh tr¹ng nµy th× khã cã thÓ hiÖn ®¹i ho¸ nhµ tr­êng vµ n©ng cao chÊt l­îng gi¸o dôc vµ ®µo t¹o. Còng tõ khi nÒn kinh tÕ më cöa th× hµng lo¹t c¸c ®å ch¬i cña Trung Quèc ®­îc nhËp lËu vµo ViÖt Nam víi gi¸ rÊt rÎ. §©y còng lµ mét khã kh¨n lín ®èi víi ngµnh mÇm non cña C«ng ty. II/ Mét sè biÖn ph¸p ®Ò xuÊt nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ tiªu thô hµng ho¸ ë C«ng ty ThiÕt bÞ gi¸o dôc I. BÊt kú mét doanh nghiÖp th­¬ng m¹i nµo còng ho¹t ®éng trong m«i tr­êng kinh doanh ®Çy phøc t¹p vµ biÕn ®éng, nÕu doanh nghiÖp ®ã muèn tån t¹i ®­îc nã ph¶i cèng hiÕn mét thø g× ®ã cã gi¸ trÞ víi mét sè kh¸ch hµng thuéc doanh nghiÖp th«ng qua sù trao ®æi Êy mµ doanh nghiÖp thu ®­îc lîi nhuËn cÇn thiÕt cho sù tån t¹i. Víi nhËn thøc trªn muèn n©ng cao kÕt qu¶ kinh doanh thiÕt bÞ gi¸o dôc chóng ta cÇn lµm râ ý ®Þnh kinh doanh cña C«ng ty ThiÕt bÞ Gi¸o dôc I lµ g×? ý ®Þnh kinh doanh cña C«ng ty lµ ph¶i b¸m s¸t nhiÖm vô chÝnh trÞ cña ngµnh gi¸o dôc vµ ®µo t¹o, lµ s¶n xuÊt vµ cung øng thiÕt bÞ ®å dïng d¹y häc toµn diÖn theo cÊp häc, theo qui m« tõng vïng , tõng ®Þa ph­¬ng kh¸c víi môc tiªu chèng d¹y chay häc chay, nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ d¹y vµ häc trong nhµ tr­êng. §Èy nhanh tèc ®é trang bÞ c¸c thiÕt bÞ hiÖn ®¹i nh­ tin häc vµ ph­¬ng tiÖn d¹y vµ häc ngo¹i ng÷. C¨n cø vµo c¬ së lý luËn vµ nh÷ng kiÕn thøc ®· häc hái ®­îc qua qu¸ tr×nh kh¶o s¸t thùc tÕ t×nh h×nh tiªu thô hµng ho¸ ë C«ng ty ThiÕt bÞ Gi¸o dôc I, sau khi ®äc tham kh¶o, nghiªn cøu tµi liÖu vµ ph©n tÝch nh÷ng ­u nh­îc ®iÓm, nh÷ng khã kh¨n tån t¹i vÒ t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh nãi chung vµ ho¹t ®éng tiªu thô hµng ho¸ nãi riªng. Dùa trªn sù hiÓu hiÕt vµ nhËn thøc cßn h¹n chÕ cña m×nh em xin m¹nh d¹n ®Ò xuÊt mét sè biÖn ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ tiªu thô hµng ho¸: 1/ Kh¶o s¸t n¾m b¾t nhiÖm vô trong n¨m kÕ ho¹ch b»ng nhiÒu c¸ch. + Tæ chøc héi nghÞ kh¸ch hµng. + Tæ chøc tèt c«ng t¸c tiÕp thÞ. + N¾m b¾t ®­îc t×nh h×nh kinh tÕ ë c¸c ®Þa ph­¬ng. + N¾m b¾t ®­îc nh÷ng yÕu tè cã ¶nh h­ëng tíi c«ng viÖc tiªu thô hµng ho¸ cña C«ng ty nh­ yÕu tè kinh tÕ, tranh mua, tranh b¸n, kinh phÝ ë th«ng t­ 30 liªn bé Tµi chÝnh & Gi¸o dôc vµ c¸c nguån kinh phÝ tù cã kh¸c. + B¸m s¸t nhiÖm vô ph¸t triÓn gi¸o dôc vµ ®µo t¹o cña Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o theo h­íng vµ môc tiªu ®· ®Ò ra. + B¸m s¸t ch­¬ng tr×nh s¸ch gi¸o khoa. Môc ®Ých cña viÖc kh¶o s¸t nhiÖm vô trong n¨m kÕ ho¹ch lµ nh»m dù ®o¸n nhu cÇu thiÕt bÞ gi¸o dôc trªn c¬ së ph©n tÝch nh÷ng yÕu tè biÕn ®éng cña thÞ tr­êng, n¾m b¾t ®­îc chñ ch­¬ng cña Nhµ n­íc vÒ ph¸t triÓn gi¸o dôc vµ ®µo t¹o còng nh­ kh¶ n¨ng mua s¾m cña c¸c së gi¸o dôc vµ ®µo t¹o c¸c ®Þa ph­¬ng, C«ng ty sÏ x©y dùng kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh cña m×nh, x¸c ®Þnh sè l­îng tõng lo¹i mÆt hµng cô thÓ ®Ó s¶n xuÊt cung øng ra thÞ tr­êng, còng nh­ c¸c nguån lùc tµi chÝnh, lao ®éng cÇn huy ®éng, c¸c ph­¬ng thøc, h×nh thøc b¸n hµng ®Ó phôc vô cho ho¹t ®éng tiªu thô. §ång thêi th«ng qua ph©n tÝch c¸c nh©n tè ¶nh h­ëng, C«ng ty ®¸nh gi¸ ®­îc møc ®é hoµn thµnh c¸c chØ tiªu trong n¨m kÕ ho¹ch, t×m ra nh÷ng nguyªn nh©n ch­a hoµn thµnh kÕ ho¹ch, ph¸t hiÖn c¸c n¨ng lùc tiÒm tµng vµ khuynh h­íng cña c¸c chØ tiªu kÕ ho¹ch trong n¨m tíi. ViÖc ph©n tÝch t×nh h×nh thùc hiÖn kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh lµ b­íc ®i quan träng, do ®ã C«ng ty cÇn ph©n tÝch mét c¸ch tû mØ, s©u s¾c, chÝnh x¸c dùa trªn nh÷ng c¬ së khoa häc vµ thùc tiÔn. C¬ së d÷ liÖu ®Ó ph©n tÝch lµ c¸c sè liÖu h¹ch to¸n kÕ to¸n, h¹ch to¸n thèng kª vµ h¹ch to¸n nghiÖp vô c«ng ty. 2/ Tæ chøc qu¸ tr×nh thu mua nguyªn vËt liÖu nh»m khai th¸c tèt nguån hµng phôc vô cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt vµ kinh doanh. Nguån hµng nguyªn vËt liÖu cña C«ng ty chia lµm hai nhãm chÝnh: Nhãm 1: Hµng nguyªn vËt liÖu phôc vô cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. Nhãm 2: Hµng ho¸ bæ sung trong qu¸ tr×nh kinh doanh nh»m t¹o dù tr÷ vµ c©n ®èi nhu cÇu. Víi nhãm hµng thø nhÊt, ®©y lµ nhãm hµng chÝnh duy tr× sù tån t¹i cña C«ng ty. C«ng ty cã thÓ t¹o nguån hµng th«ng qua c¸c nguån hµng lµ c¸c doanh nghiÖp cung øng vËt liÖu s¶n xuÊt, khai th¸c trong n­íc nh­ c¸c nguyªn liÖu nhùa, gç, giÊy ... c¸c nguån nhËp khÈu trùc tiÕp hoÆc th«ng qua c¸c doanh nghiÖp xuÊt nhËp khÈu. Nguån s¶n xuÊt trong n­íc, ®©y lµ nguån hµng chñ yÕu cña C«ng ty trong viÖc ®¶m b¶o nguyªn vËt liÖu cho s¶n xuÊt. Tuy c¸c h­íng ®i trong viÖc t¹o nguån hµng lµ kh¸c nhau nh­ng cã thÓ nãi cã nhiÒu bÊt cËp, ®Æc biÖt lµ thiÕu nghiÖp vô qu¶n lý nguån hµng g©y nªn t×nh tr¹ng hµng ho¸ mua vÒ kh«ng ®¸p øng nhu cÇu s¶n xuÊt, chÊt l­îng kh«ng cao, kh¶ n¨ng rµng buéc c¸c nguån hµng víi c«ng ty lµ ch­a cã, g©y nªn sù kh«ng æn ®Þnh vµ mÊt c©n ®èi gi÷a nguyªn vËt liÖu cho s¶n xuÊt vµ qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. §Ó gi¶i quyÕt t×nh tr¹ng nµy thêi gian tíi C«ng ty cÇn tiÕn hµnh c¸c ho¹t ®éng sau: + Tæ chøc nghiªn cøu nhu cÇu nguyªn vËt liÖu t¹i c¸c ph©n x­ëng s¶n xuÊt tõ ®ã x©y dùng kÕ ho¹ch c©n ®èi gi÷a c«ng t¸c t¹o nguån hµng vµ nhu cÇu nguyªn vËt liÖu t¹i c¸c x­ëng s¶n xuÊt, nhËn biÕt c¸c th«ng tin ng­îc tõ c¸c ph©n x­ëng ®Ó tiÕn hµnh ®iÒu chØnh sè l­îng còng nh­ chÊt l­îng nguyªn vËt liÖu. + Tæ chøc hîp lý m¹ng l­íi thu mua: Môc ®Ých chñ yÕu lµ gi¶m chi phÝ vËn chuyÓn, n©ng cao tÝnh qu¶n lý tíi c¸c nguån hµng nh»m cung øng mét c¸ch ®Çy ®ñ, kÞp thêi vÒ sè l­îng, chÊt l­îng vµ thêi gian cÇn hµng. ThiÕt lËp m¹ng l­íi thu mua hµng ho¸ trùc tiÕp ®Õn tËn n¬i cã nh÷ng nguån hµng tËp trung, nh÷ng thÞ tr­êng, nguån hµng chÝnh. Víi c¸c nguån hµng ph©n t¸n mµ C«ng ty ch­a n¾m ®­îc vµ qu¶n lý c¸c nguån mét c¸ch chÆt chÏ. Nh­ng vÒ mÆt l©u dµi, C«ng ty cÇn tiÕn hµnh khai th¸c c¸c nguån hµng b»ng h×nh thøc mua hµng qua ®¹i lý thu mua, liªn doanh, liªn kÕt t¹o nguån hµng nh»m tËn dông nguån hµng æn ®Þnh, chÊt l­îng còng nh­ thêi gian ®¶m b¶o. §Ó thùc hiÖn nhiÖm vô ®a d¹ng ho¸ trong kinh doanh còng nh­ viÖc më réng s¶n xuÊt, C«ng ty còng nªn tiÕn hµnh viÖc thuª gia c«ng hµng ho¸ trªn c¬ së ®¸nh gi¸ c¸c mÆt ho¹t ®éng cña ®èi t¸c, tr¸nh t×nh tr¹ng lÖ thuéc hoÆc b¶o trî th¸i qu¸. + ¸p dông c¸c biÖn ph¸p kinh tÕ trong ho¹t ®éng t¹o nguån hµng ®Ó khuyÕn khÝch, ®éng viªn ho¹t ®éng t¹o nguån hµng tiÕn hµnh cã hiÖu qu¶. C«ng ty cÇn ¸p dông c¸c biÖn ph¸p kinh tÕ ®Ó khuyÕn khÝch c¸c bé phËn tiÕn hµnh c«ng t¸c t¹o nguån hµng nh»m t¹o c¸c hµng ho¸ cã kh¶ n¨ng ®¸p øng yªu cÇu s¶n xuÊt kinh doanh. + Tæ chøc ®a d¹ng ho¸ c¸c nguån hµng nh»m t¹o ra c¸c nguån hµng ®óng, ®ñ vÒ chÊt l­îng, n©ng cao kh¶ n¨ng thay thÕ gi÷a c¸c nguån, tr¸nh t×nh tr¹ng lÖ thuéc nguån hµng. + §Çu t­ liªn doanh, liªn kÕt gióp ®ì c¸c ®¬n vÞ nguån hµng: HiÖn nay cã thùc tr¹ng lµ c¸c nguyªn vËt liÖu mua vÒ cã chÊt l­îng kh«ng cao, mét phÇn lµ do tr×nh ®é s¶n xuÊt cña c¸c ®¬n vÞ nguån hµng cßn kÐm, m¸y mãc l¹c hËu, v× thÕ khÈu hiÖu cña C«ng ty lµ "cøu ng­êi - cøu m×nh". Do vËy C«ng ty nªn tiÕn hµnh hé trî vÒ vèn cho c¸c c¬ së s¶n xuÊt cßn khã kh¨n th«ng qua h×nh thøc mua hµng nh­ng cung øng tiÒn tr­íc, ®Çu t­ n©ng cao trang thiÕt bÞ m¸y mãc, ®µo t¹o ng­êi lao ®éng. Tõ ®ã n©ng cao kh¶ c¹nh tranh víi c¸c ®èi thñ vÒ vÊn ®Ò t¹o vèn. + §èi víi c¸c nguån hµng nhËp khÈu h­íng ®i chñ yÕu lµ chän thÞ tr­êng t­¬ng øng víi chñng lo¹i hµng ho¸ cña thÞ tr­êng trong khu vùc, ®Æc biÖt lµ thÞ tr­êng Trung Quèc víi h×nh thøc nhËp khÈu trùc tiÕp víi hµng ho¸ nh­ b¶n quyÒn s¶n xuÊt cã thÓ mua ë c¸c n­íc cã sù ph¸t triÓn gi¸o dôc cao nh­ §øc, NhËt còng tiÕn hµnh bëi nh÷ng hµng ho¸ nµy, còng ®­îc coi lµ nguån nguyªn liÖu cho s¶n xuÊt. + Nhãm hµng bæ sung cho viÖc c©n ®èi cung cÇu: nhãm hµng nµy chñ yÕu lµ hµng ho¸ nhËp khÈu ®ßi hái tÝnh ®ång bé cao trong tiªu dïng vµ c¸c dÞch vô ®Æc biÖt kÌm theo nh­ tµi liÖu sö dông, chuyªn gia l¾p ®Æt. VÊn ®Ò chung cho c¶ hai nhãm hµng nhËp khÈu lµ viÖc x¸c ®Þnh thÞ tr­êng cho hîp lý vµ ph­¬ng ¸n ph©n bæ chi phÝ gi¸o dôc hiÖu qu¶ trong viÖc mua hµng ho¸ nhËp khÈu. Nh÷ng mÆt hµng mµ c«ng ty kh«ng ®ñ kh¶ n¨ng vµ ®iÒu kiÖn ®Ó s¶n xuÊt: Gi¶i ph¸p thø nhÊt lµ dµnh mét phÇn kinh phÝ ®Ó nhËp khÈu c¸c thiÕt bÞ d¹y häc hiÖn ®¹i trang bÞ cho c¸c tr­êng ®iÓm ®ßi hái tr×nh ®é gi¸o dôc cao. Gi¶i ph¸p thø hai lµ tiÕn hµnh nhËp khÈu c¸c thiÕt bÞ d¹y häc phï hîp nh»m tho¶ m·n nhu cÇu ®¹i trµ vµ cã tÝnh to¸n ®Õn kh¶ n¨ng chi tr¶ kh¸ch hµng. Gi¶i ph¸p ba tiÕn hµnh lùa chän thÞ tr­êng nhËp khÈu thiÕt bÞ d¹y häc trªn c¬ së ph©n tÝch nhu cÇu. 3/ Tæ chøc tèt kh©u dù tr÷ nh»m ®¶m b¶o liªn tôc cho hµng hãa b¸n ra tr¸nh t×nh tr¹ng thiÕu hoÆc thõa hµng. Còng nh­ c¸c lo¹i hµng hãa kh¸c, thiÕt bÞ d¹y häc còng ph¶i ®­îc dù tr÷ ®ã lµ qu¸ tr×nh thiÕt bÞ d¹y häc ®­îc gi÷ l¹i ®Ó cung øng cho c¸c nhu cÇu cña C«ng ty ®Þa ph­¬ng hay c¸c tr­êng trong c¶ n­íc. Nhu cÇu mua s¾m thiÕt bÞ d¹y häc mÆc dï cã tÝnh thêi vô th­êng lµ tr­íc khi b¾t ®Çu n¨m häc míi. Nh­ng do chi phèi bëi nguån ng©n s¸ch mua s¾m nªn ho¹t ®éng mua cña c¸c tr­êng cã thÓ tr¶i dµi trong n¨m. Nh­ vËy dù tr÷ thiÕt bÞ chñ yÕu lµ ®Ó ®¸p øng nhu cÇu mua s¾m theo c¸c n¨m häc vµ nhu cÇu th­êng xuyªn cña c¸c tr­êng phæ th«ng. Nguyªn t¾c h×nh thµnh ®¹i l­îng dù tr÷ lµ møc "tèi thiÓu" vµ ph¶i tr¸nh hai hiÖn t­îng: Thø nhÊt lµ nhËp nhiÒu dÉn ®Õn ø ®äng vèn, lµm gi¶m tèc ®é quay vßng vèn t¨ng chi phÝ b¶o qu¶n vµ nhiÒu tr­êng hîp, thiÕt bÞ d¹y häc dù tr÷ bÞ l¹c hËu do sù tiÕn bé nhanh chãng cña khoa häc kü thuËt ngµy nay. Thø hai tr¸nh nhËp "nhá giät" dù tr÷ kh«ng ®ñ b¸n ra, kh«ng ®¶m b¶o cung øng kÞp thêi cho c¸c tr­êng, nhÊt lµ vµo ®Çu n¨m häc míi ¶nh h­ëng ®Õn kÕt qu¶ vµ hiÖu qu¶ vµ chÊt l­îng gi¸o dôc ®µo t¹o. Hµng hãa ®· nhËp kho ph¶i s¾p xÕp khoa häc ®Æc biÖt ®èi víi mÆt hµng thiÕt bÞ gi¸o dôc võa ®a d¹ng mÆt hµng võa ®¶m b¶o tÝnh s­ ph¹m. V× vËy c«ng t¸c b¶o qu¶n hµng hãa ph¶i hÕt søc ®­îc chó träng. T¨ng c­êng ý thøc b¶o qu¶n hµng hãa cho mäi thµnh viªn trong C«ng ty ®Æc biÖt n©ng cao tr×nh ®é kü thuËt nghiÖp vô cho c¸n bé trùc tiÕp qu¶n lý kho, ph¶i tËp huÊn cho hä hiÓu biÕt vÒ tÝnh n¨ng, t¸c dông cña tõng lo¹i thiÕt bÞ nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ b¶o qu¶n hµng hãa. Thùc hiÖn ®Þnh h­íng vµ nguyªn t¾c h×nh thµnh dù tr÷ thiÕt bÞ d¹y häc sÏ gãp phÇn n©ng cao hiÖu qu¶ tiªu thô, tiÕt kiÖm nguån vèn vµ ®¶m b¶o an toµn cho ho¹t ®éng tiªu thô. §iÒu nµy gãp phÇn n©ng cao chÊt l­îng gi¸o dôc ®µo t¹o. 4/ Hoµn thiÖn c¸c kªnh ph©n phèi, tæ chøc cung øng nhanh, kÞp thêi ®Õn thêi vô nh»m ®Èy m¹nh tiªu thô, n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng tiªu thô hµng hãa. Tiªu thô s¶n phÈm trë thµnh cèt yÕu ®Ó kh¼ng ®Þnh sù thµnh c«ng hay thÊt b¹i cña bÊt kú doanh nghiÖp nµo trªn thÞ tr­êng. §èi víi doanh nghiÖp s¶n xuÊt kinh doanh, viÖc tiªu thô s¶n phÈm ph¶i ®­îc tiªu thô cµng nhiÒu th× lîi nhuËn ®em l¹i cµng lín. Thu lîi nhuËn tèi ®a lµ môc ®Ých cuèi cïng ®¹t tíi cña doanh nghiÖp. Cã nh­ vËy míi cã thÓ më réng s¶n xuÊt kinh doanh, ®æi míi thiÕt bÞ c«ng nghÖ, më réng thÞ tr­êng, c¶i thiÖn ®iÒu kiÖn lµm viÖc n©ng cao ®êi sèng, gãp phÇn gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò kinh tÕ x· héi cho quèc gia. C«ng ty ThiÕt bÞ Gi¸o dôc I kh«ng lµ ngo¹i lÖ mµ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng s«i ®éng hiÖn nay, v× vËy C«ng ty ph¶i tæ chøc tèt kh©u tiªu thô sao cho nhanh kÞp thêi ®óng thêi vô. Tæ chøc kh©u tiªu thô thiÕt bÞ d¹y häc trªn thÞ tr­êng gåm hai c«ng viÖc rÊt quan träng lµ ®Þnh h­íng ph©n phèi thiÕt bÞ theo c¸c kªnh kh¸c nhau vµ tæ chøc m¹ng l­íi b¸n hµng hîp lý, kÓ c¶ viÖc x¸c ®Þnh nh÷ng kh©u vµ nh÷ng ng­êi tham gia m¹ng l­íi ph©n phèi ®ã. Khi thiÕt kÕ kªnh ph©n phèi thiÕt bÞ d¹y häc cho thêi gian tíi, chóng ta cÇn ph¶i dùa vµo mét sè c¨n cø khoa häc sau: + Kªnh ph©n phèi thiÕt bÞ d¹y häc còng gåm c¸c kªnh ph©n phèi trùc tiÕp vµ gi¸n tiÕp vµ tu©n theo nh÷ng nguyªn t¾c ph©n phèi hµng hãa trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng cã sù ®iÒu tiÕt cña Nhµ n­íc. + C¨n cø vµo ®Æc ®iÓm nguån hµng, ®Æc ®iÓm tiªu thô thiÕt bÞ d¹y häc, ®Æc ®iÓm thÞ tr­êng ®Ó x¸c lËp kªnh ph©n phèi thÝch hîp. + Mét bé phËn d÷ vai trß l·nh ®¹o kªnh ph©n phèi nh»m ®¶m b¶o sù ho¹t ®éng thèng nhÊt cña kªnh trªn toµn bé thÞ tr­êng vµ ë c¸c thÞ tr­êng khu vùc kh¸c nhau. Trong t­¬ng lai, khi C«ng ty cã ®Çy ®ñ ®iÒu kiÖn thÞ tr­êng thiÕt bÞ d¹y häc thÕ giíi th× vai trß l·nh ®¹o cña kªnh ph©n phèi lµ rÊt quan träng vµ cã thÓ ph©n c«ng tr¸ch nhiÖm theo thÞ tr­êng khu vùc. + HÖ thèng kªnh ph©n phèi thiÕt bÞ tr­êng häc nãi chung vµ thiÕt bÞ d¹y häc nãi riªng ph¶i ®¶m b¶o kh«ng t¹o ra sù c¹nh tranh kh«ng cÇn thiÕt trong b¶n th©n hÖ thèng vµ c¸c bé phËn trong hÖ thèng ph¶i cã mèi quan hÖ g¾n bã, hç trî lÉn nhau ®Ó dßng thiÕt bÞ d¹y häc vËn ®éng th«ng suèt. HÖ thèng nµy còng ph¶i ®¶m b¶o bao phñ thÞ tr­êng néi ®Þa vµ th«ng suèt víi thÞ tr­êng n­íc ngoµi. 5/ T¨ng c­êng c«ng t¸c th«ng tin qu¶ng c¸o, c¸c biÖn ph¸p kÝch thÝch trªn th­¬ng tr­êng (th«ng qua viÖc sö dông kü s¶o vµ nghÖ thuËt kinh doanh) nh»m ®Èy m¹nh tiªu thô. Môc ®Ých cña th«ng tin qu¶ng c¸o lµ nh»m bæ trî ®¾c lùc cho tiªu thô hµng hãa th«ng qua l«i kÐo kh¸ch hµng, kÝch thÝch kh¸ch hµng cã nhu cÇu sö dông s¶n phÈm cña C«ng ty. Qua ®ã C«ng ty cã ®iÒu kiÖn ®Ó duy tr× vµ më réng thÞ tr­êng t×m kiÕm thªm nhiÒu kh¸ch hµng, thóc ®Èy ho¹t ®éng tiªu thô, n©ng cao kÕt qu¶ vµ hiÖu qu¶ kinh doanh. ThÞ tr­êng hiÖn t¹i cña C«ng ty vÉn lµ thÞ tr­êng trong n­íc, viÖc tiÕp tôc duy tr× thÞ tr­êng cò, t¨ng thÞ phÇn vµ t×m kiÕm thÞ tr­êng míi lµ hÕt søc cÇn thiÕt cho viÖc gia t¨ng s¶n l­îng tiªu thô, t¨ng doanh thu vµ do ®ã cã ®iÒu kiÖn ®Ó t¨ng hiÖu qu¶ tiªu thô hµng hãa. Trong thêi kú nµy, khi mµ toµn cÇu ho¸ vµ tù do ho¸ th­¬ng m¹i ®ang lµ mét xu h­íng ph¸t triÓn cña kinh tÕ thÕ giíi th× C«ng ty còng kh«ng thÓ ®øng ngoµi cuéc mµ ph¶i xem xÐt kh¶ n¨ng x©m nhËp vµo thÞ tr­êng c¸c n­íc th«ng qua con ®­êng xuÊt khÈu. Theo em, tr­íc m¾t C«ng ty nªn nghiªn cøu thÞ tr­êng ë c¸c n­íc trong khu vùc nh»m t×m kiÕm b¹n hµng xuÊt khÈu. Cïng víi víi viÖc t¨ng c­êng më réng th«ng tin qu¶ng c¸o, viÖc ¸p dông c¸c thñ thuËt b¸n hµng lµ mét viÖc lµm rÊt cÇn thiÕt trong c¬ chÕ thÞ tr­êng c¹nh tranh gay g¾t hiÖn nay. Khi sö dông c¸c thñ thuËt, C«ng ty cÇn ph¶i hÕt søc l­u ý tíi "®¹o ®øc nghÒ nghiÖp" v× s¶n phÈm cña C«ng ty cã tÝnh ®Æc thï kh¸c víi c¸c s¶n phÈm kh¸c trªn thÞ tr­êng. C«ng ty cã thÓ ¸p dông mét sè thñ thuËt nh­ b¸n tr¶ gãp, thuËt b¸n kÌm, thuËt h¹ gi¸ (®èi víi s¶n phÈm tån kho). Nh÷ng c«ng viÖc nµy ®ßi hái vµo tr×nh ®é cña c¸n bé, nh©n viªn lµm c«ng t¸c nghiªn cøu th× tr­êng. Do vËy mµ vÊn ®Ò n©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n nghiÖp vô cho hä lµ rÊt cÇn thiÕt. 6/ BiÖn ph¸p qu¶n lý tµi chÝnh: Dùa vµo n¨ng lùc tµi chÝnh cña C«ng ty, kiÖn toµn hÖ thèng tæ chøc kÕ to¸n, vßng quay vèn nhanh vµ vËn dông c¸c biÖn ph¸p h÷u hiÖu ®Ó t¨ng c­êng vèn l­u ®éng. Vèn lµ yÕu tè ¶nh h­ëng tíi qu¸ tr×nh tiªu thô hµng ho¸, nÕu vèn l­u ®éng cµng lín th× c«ng ty cµng cã ®iÒu kiÖn thuËn lîi trong viÖc tiªu thô hµng ho¸, ®Æc biÖt lµ trong tr­êng hîp kh¸ch hµng kh«ng kÞp tr¶ tiÒn, th× còng kh«ng ¶nh h­ëng tíi qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty. MÆt kh¸c, C«ng ty ph¶i t×m mäi c¸ch ®Ó t¨ng vßng quay vèn l­u ®éng. Nh­ng C«ng ty kh«ng thÓ tù ®¸p øng nhu cÇu vÒ vèn cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña m×nh mµ ph¶i huy ®éng tõ c¸c nguån kh¸c nh­ vay ng©n hµng, vay c¸c tæ chøc kinh tÕ, vay c¸n bé c«ng nh©n viªn trong c«ng ty. VÊn ®Ò ®Æt ra lµ sau khi huy ®éng ®­îc vèn th× ph¶i sö dông chóng nh­ thÕ nµo ®Ó ®em l¹i hiÖu qu¶, ph¶i lµm cho vèn sinh ra lîi nhuËn, gióp Ých cho c«ng t¸c tiªu thô hµng ho¸ cña C«ng ty. Ngoµi ra cßn ph¶i tÝnh ®Õn kh¶ n¨ng hoµn tr¶ c¶ vèn lÉn l·i. Do ®ã c«ng ty cÇn ph¶i: + X¸c ®Þnh ®óng nhu cÇu vèn, ®Æc biÖt lµ vèn l­u ®éng cÇn thiÕt cho tõng thêi kú kinh doanh nh»m huy ®éng hîp lý c¸c nguån vèn bæ sung. NÕu kh«ng x¸c ®Þnh ®óng sÏ gÆp khã kh¨n vÒ kh¶ n¨ng thanh to¸n. + TriÖt ®Ó khai th¸c nguån vèn ®ang bÞ ø ®äng hoÆc c¸c nguån vèn cßn ®ang nhµn rçi trong C«ng ty. + Më réng huy ®éng vèn tõ c¸n bé c«ng nh©n viªn trong c«ng ty. + Thu hót vèn tõ x· héi b»ng c¸ch tranh thñ c¸c ®iÒu kiÖn thanh to¸n tÝn dông tõ c¸c nhµ cung cÊp vµ kh¸ch hµng. §ång thêi C«ng ty cÇn ph¶i t¨ng c­êng c¸c biÖn ph¸p qu¶n lý tµi s¶n l­u ®éng, vèn l­u ®éng ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn l­u ®éng. §èi víi c¸c lo¹i tµi s¶n cè ®Þnh vµ vèn cè ®Þnh C«ng ty cÇn ph¶i: + Bè trÝ sö dông c¸c ph­¬ng tiÖn, thiÕt bÞ hîp lý, sö dông hÕt c«ng suÊt hÖ thèng kho b·i, nhµ x­ëng. + Qu¶n lý tµi s¶n cè ®Þnh chÆt chÏ, tÝnh khÊu hao s¸t víi thùc tÕ, tr¸nh mÊt m¸t h­ háng. + §Çu t­ vµo tµi s¶n cè ®Þnh hîp lý, ®óng môc ®Ých, phï hîp víi tõng giai ®o¹n ph¸t triÓn cña C«ng ty. Trong t­¬ng lai ®Ó tån t¹i vµ ph¸t triÓn, C«ng ty nhÊt thiÕt ph¶i ®Èy m¹nh viÖc chñ ®éng s¶n xuÊt trong n­íc, më réng h×nh thøc liªn doanh víi c¸c c«ng ty hµng ®Çu cña n­íc ngoµi trong lÜnh vùc thiÕt bÞ, thùc sù t¹o ra b­íc ®ét ph¸ míi trong viÖc s¶n xuÊt vµ cung øng thiÕt bÞ tr­êng häc. V× thÕ viÖc C«ng ty chñ ®éng kÕ ho¹ch huy ®éng vèn lµ hÕt søc cÇn thiÕt vµ quan träng. 7/ C«ng t¸c c¸n bé. C«ng ty ®· nhËn ra r»ng con ng­êi lµ yÕu tè cã tÝnh chÊt quyÕt ®Þnh nhÊt trong 3 yÕu tè chñ yÕu cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. Nã quyÕt ®Þnh sù thµnh c«ng hay thÊt b¹i cña C«ng ty. V× vËy, viÖc ®µo t¹o vµ ®µo t¹o l¹i ®éi ngò c¸n bé ®· ®­îc C«ng ty rÊt chó träng, c«ng t¸c nµy ®· ®­îc C«ng ty ®­a vµo ch­¬ng tr×nh cÇn thùc hiÖn. + T¹o ®iÒu kiÖn cho nh÷ng ng­êi cã n¨ng lùc, cã uy tÝn tham gia ®µm ph¸n ký kÕt hîp ®ång. + TuyÓn chän nh÷ng thµnh viªn cã n¨ng lùc, bè trÝ s¾p xÕp lao ®éng hîp lý sao cho ®óng ng­êi ®óng viÖc. + N©ng cao n¨ng lùc qu¶n lý cho c¸n bé ®Çu ngµnh trong C«ng ty. Kh«ng ngõng n©ng cao, båi d­ìng tr×nh ®é nghiÖp vô cho nh©n viªn th«ng qua viÖc cö c¸n bé kü thuËt tham gia c¸c kho¸ ®µo t¹o vÒ sö dông vµ b¶o qu¶n thiÕt bÞ. Tæ chøc thi n©ng cao tay nghÒ cho c«ng nh©n, qua ®ã n©ng cao ®­îc hiÖu qu¶ sö dông lao ®éng. + Cã biÖn ph¸p ®·i ngé thÝch hîp víi c¸n bé c«ng nh©n viªn trong c«ng ty khi hä ®¹t ®­îc kÕt qu¶ cao trong c«ng viÖc th«ng qua c¸c h×nh thøc khen th­ëng. Nh÷ng ng­êi vi ph¹m kû luËt, g©y thiÖt h¹i cho c«ng ty cÇn ph¶i xö lý nghiªm kh¾c. BiÖn ph¸p nµy cã t¸c dông kÝch thÝch ng­êi lao ®éng h¨ng say lµm viÖc, t×m tßi s¸ng t¹o ra nh÷ng s¶n phÈm míi, nh÷ng c¸ch thøc míi ®Ó c¶i tiÕn kü thuËt, n©ng cao n¨ng lùc sö dông thiÕt bÞ m¸y mãc. Qua ®ã n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng vµ chÊt l­îng s¶n phÈm. TiÕt kiÖm chi phÝ, gi¶m gi¸ thµnh, ®Èy m¹nh tiªu thô ®Ó t¨ng lîi nhuËn. 8/ Chèng l·ng phÝ, t×m biÖn ph¸p tiÕt kiÖm ®Ó gi¶m gi¸ thµnh, gi¶m chi phÝ l­u th«ng, t¨ng lîi nhuËn ®Ó C«ng ty tån t¹i vµ ph¸t triÓn. Qua thêi gian thùc tËp t¹i C«ng ty ThiÕt bÞ Gi¸o dôc I, em nhËn thÊy muèn t¹o ra ®­îc lîi nhuËn ngoµi viÖc n©ng cao kÕt qu¶ kinh doanh C«ng ty cÇn thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p gi¶m chi phÝ kinh doanh nãi chung vµ chi phÝ l­u th«ng nãi riªng, th«ng qua: + Thùc hiÖn gi¶m chi phÝ ®Çu vµo b»ng c¸ch ph¶i n¾m b¾t ®­îc nhu cÇu thÞ tr­êng, x©y dùng kÕ ho¹ch ®Çu vµo hîp lý, tr¸nh t×nh tr¹ng hµng ho¸ tån kho, x¸c ®Þnh khèi l­îng hµng ho¸ lu©n chuyÓn trong tõng thêi kú, phï hîp víi yªu cÇu trang bÞ ®å dïng d¹y häc ë c¸c ngµnh häc, cÊp häc trong c¶ n­íc. Tæ chøc bé m¸y tiªu thô phï hîp víi khèi l­îng hµng ho¸ lu©n chuyÓn. + Gi¶m chi phÝ qu¶n lý: Tæ chøc bé m¸y hµnh chÝnh gän nhÑ, tr¸nh t×nh tr¹ng thõa hoÆc thiÕu ng­êi, g©y ¶nh h­ëng ®Õn ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh vµ kÕt qu¶ chung cña C«ng ty. + T×m biÖn ph¸p khoa häc, c«ng nghÖ míi ®Ó gi¶m bít chi phÝ kh«ng cÇn thiÕt, gi¸o dôc c¸n bé c«ng nh©n viªn tiÕt kiÖm chi phÝ vÒ ®iÖn, ®iÖn tho¹i, c¸c chi phÝ kh¸c nh­ tiÕp kh¸ch, héi nghÞ kh¸ch hµng còng cÇn thùc hiÖn tiÕt kiÖm. + Gi¶m bít chi phÝ thùc hiÖn cho kh©u b¸n hµng th«ng qua nghiªn cøu c¸c biÖn ph¸p chµo hµng, tiÕp thÞ cã kÕt qu¶. Tæ chøc c¸c biÖn ph¸p thùc hiÖn, n¾m b¾t nhu cÇu, nh÷ng ®¬n vÞ ®Æt hµng tõ ®ã x©y dùng kÕ ho¹ch ®ãng gãi hîp lý, b¶o ®¶m bèc xÕp, vËn chuyÓn nhanh gän vµ an toµn. 9/ Mét sè kiÕn nghÞ víi Nhµ n­íc. + Nhµ n­íc cÇn cã chÝnh s¸ch qu¶n lý kinh tÕ nhÊt qu¸n, kh«ng nªn thay ®æi liªn tôc. NÕu cã, th× cÇn thay ®æi theo h­íng cã lîi cho C«ng ty. Bëi v×, mét chÝnh s¸ch cña Nhµ n­íc trong thêi ®iÓm nµy cã thÓ khuyÕn khÝch lµm cho doanh nghiÖp ®Çu t­ vµo s¶n xuÊt vµ cã lîi, nh­ng ®Õn khi doanh nghiÖp võa ®Çu t­ c«ng nghÖ th× nhµ n­íc cã chÝnh s¸ch kh¸c lµm cho c«ng viÖc ®Çu t­ trªn cña doanh nghiÖp bÞ tæn h¹i nÆng, thËm chÝ bÞ lç. + Nhµ n­íc cÇn cã biÖn ph¸p qu¶n lý hµng nhËp khÈu chÆt chÏ, tr¸nh t×nh tr¹ng nhËp lËu, ®Æt biÖt nhËp lËu ®å ch¬i tõ Trung Quèc, cã ¶nh h­ëng lín tíi mÆt hµng thiÕt bÞ mÇm non cña C«ng ty. + Cuèi cïng, Nhµ n­íc nªn gi¸m s¸t chÆt chÏ viÖc thùc hiÖn cÊp vèn ®Çu t­ cho ngµnh gi¸o dôc vµ ®µo t¹o nãi chung vµ viÖc ph©n bæ vèn cho mua s¾m thiÕt bÞ d¹y häc nãi riªng ë c¸c tr­êng häc, cÊp häc vµ c¸c së Gi¸o dôc vµ §µo t¹o t¹i c¸c tØnh thµnh trong c¶ n­íc. Môc ®Ých lµ nh»m b¶o ®¶m ®óng ho¹t ®éng ®Çu t­ thiÕt bÞ tr­êng häc tr¸nh t×nh tr¹ng häc chay hiÖn nay ®ang phæ biÕn ë n­íc ta. Cã nh­ vËy míi n©ng cao ®­îc chÊt l­îng gi¸o dôc vµ ®µo t¹o cña ®Êt n­íc c¶ hiÖn t¹i vµ t­¬ng lai. KÕt luËn Trong nh÷ng n¨m võa qua cïng víi tiÕn tr×nh ®æi míi vµ t¨ng tr­ëng kinh tÕ, sù nghiÖp Gi¸o dôc vµ §µo t¹o ®­îc §¶ng vµ Nhµ n­íc quan t©m vµ dµnh nhiÒu ­u tiªn. Ho¹t ®éng kinh doanh thiÕt bÞ gi¸o dôc ®· gãp phÇn cña m×nh vµo sù nghiÖp gi¸o dôc vµ ®µo t¹o chung cña ®Êt n­íc. C«ng ty ®· cung øng s¶n phÈm cã chÊt l­îng, tÝnh khoa häc, tÝnh s­ ph¹m mang tÝnh gi¸o dôc cao cho c¸c tr­êng häc, cÊp häc trong c¶ n­íc. Tuy nhiªn ®øng tr­íc yªu cÇu ngµy cµng cao vÒ thiÕt bÞ gi¸o dôc ®ßi hái C«ng ty ph¶i kh«ng ngõng n©ng cao chÊt l­îng phôc vô c¶i tiÕn mÉu m·, thiÕt bÞ sao cho phï hîp ®¸p øng víi nhu cÇu ngµy cµng cao cña x· héi. Trong qu¸ tr×nh thùc tËp t¹i C«ng ty ThiÕt bÞ Gi¸o dôc I, víi nh÷ng kiÕn thøc ®· thu ®­îc trong qu¸ tr×nh häc tËp cïng víi sù gióp ®ì tËn t×nh cña thÇy gi¸o tiÕn sü Ph¹m Quang HuÊn em ®· chän ®Ò tµi "Mét sè biÖn ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ tiªu thô hµng ho¸ ë C«ng ty ThiÕt bÞ Gi¸o dôc I". Do thêi gian cßn h¹n chÕ vµ tr×nh ®é cã h¹n, cho nªn bµi viÕt kh«ng thÓ tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt nhÊt ®Þnh. Em rÊt mong ®­îc sù gãp ý cña thÇy ®Ó bµi luËn v¨n tèt nghiÖp nµy ®­îc hoµn thiÖn h¬n. Cuèi cïng em xin ch©n thµnh c¶m ¬n thÇy gi¸o tiÕn sü Ph¹m Quang HuÊn ng­êi trùc tiÕp h­íng dÉn em, cïng toµn thÓ c¸c b¸c, c¸c c«, c¸c chó, c¸c anh chÞ ë C«ng ty ®· tËn t×nh gióp ®ì em hoµn thµnh bµi luËn v¨n tèt nghiÖp.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docTiêu thụ sản phẩm tại công ty thiết bị GD 1.doc
Luận văn liên quan