Tìm hiểu kỹ thuật chuyển giao và điều khiển công suất trong hệ thống WCDMA

Mở đầu Chương 1. Cấu trúc mạng WCDMA và các vấn đề liên quan Chương 2. Kỹ thuật chuyển giao và điều khiển công suất trong WCDMA Chương 3. Điều khiển công suất theo bước động và điều khiển công suất phân tán trong WCDMA Chương 4. Tính toán và mô phỏng Kết luận và hướng phát triển đề tài Tài liệu tham khảo Phụ lục

pdf10 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2218 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Tìm hiểu kỹ thuật chuyển giao và điều khiển công suất trong hệ thống WCDMA, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
               !"#$%& ! "# ' ( ) * +,--./0 &  ! "# 12 3 +,./04 56738!19 :; 8: <!= !198(>!;%1?"% @"A4B+?@A4B04 !"#$%&'(     !"# $% & ' ( ) * +,- . /0 1 2 ( ) 3 +3 "4 5 6-773 89/0 1 "4": ;"< ' =1 >-? 9 = 97 @ )#*+,-. )  54/A9+ B @ -, C "D &) E )'+ / F-7 = 9 3 7>G3-, ) @ 5-, HI  / -, /  D*J *     KHI-,/ &*JL*M'HI+3 07."**J L*M'"**JL*MN- 5/>-+,O2PKHI 7Q 2"*       -, *J7'HI+3 0/A 7."**J7 *RS'"**J7*/A N- 5/>-+,O2P /01!234$+534!67-89:; T-U V 1 / -> L+W?-? * M .   4 0 !PXJ 5474 = 9 -/ ->B"5 >-  0Y -Z 9 HI'4 0+-3/ *'9 F ' :-'[  .<?@AB CDE#<FG3HIJ I\O] ^] _ WR WR?`a b" c LdeM f /gY] _ b" c'R b"c'R?b"c'a b"cYP -Z 9 ' h /G`/Z-0' hG ,74 0+-3/ *HI CDEG#KLL<+ 2f^L2_2iMb"cje_ Lk$_e'lm_e WklM`2i`l`e_ L#M b" nopc LdkM   !"#     f /gY  2Y ( / h F 4 b"nopc  2iY4 0 F 9 -b"c  #Y/  +?q 0/  hbopc C M-.G#KLNO-..-  2f^2f`b" c LdlM f /gYb"c"r r  CPQ!2FR!S  a?^e_LlmdnekmkMb"c LddM CPQG+L<+TU3,3GVJWX ( YZ$[\  ] ^2fWa?`LI?nf sM*6b" c Ld%M f /gYLI?nf sM*6b"c t 0u\O-v- C M-.]3G.#^#34$+5!6  R _^I\O] W] `a?WRWR** WiWi`aowb"c LdM f /gY  a ? b"c'R b"c Yo4 0+-3/ *' h/G7? 0  0  R** b"c'aowb"cY h F (7/ 1-, > _ #*P5`,DE[.W3QNO35`,DE #K< _ D83aNO. b2( 01 HIg+3 07."*<7<Y2HILx2HI≤ eM `K& y-7* GL]e']k'[']2HIM ≤ ] _  -Z ?/v- 2HIHIz07.HI.l )W%" L !M ≤ L]e']k'[']2HIM≤ ke " Lek !M `2(9  0HI `2(9  0"*Lf 0M     P9  0 /v- 7 /1  />- +, ( & i {2( 0 4-| .+ 54/>-+, -Z 4 0 f G ) @ g} 1?? "r4-4 0 !PXJ + G E 7. 0/ "r 4-HIYek'k+? 'ekm+? 'lmd+?794 0/>-+,/>;+9 _.<$.$%L#*?A • cd3GDET3Q  ] ^] *WR Wa b" c Ld~M f /gY ] Y -Z ? +-3/ -Z "/ b" c ] *YIO] D *9 HIb" c R Y -9 r/v-? +-3/ -Z 7/v-7 *HIb"c   $% &'()*+" $,     a Y V = *9 HIb" c • DEe&f$64DRTU  ]^] *`R`J`a `R b" cLdmM f /gY ]Y -Z +-1 - u<7< DHIb" c RY h -> g - ?) rHI7"*b"c JY -" - b"c a Y V = * -"*b"c R Y h* 79 -fub"c • "3QDE7-<f`<e& f#UNU  \- ^]`e L2 WeM`e Pje #b" nopc Ld$M f /gY \- Y ( / :-  D9u+9&fu<7<b" nopc  PY4 0 =5 +-1 L'd€'M 2 Y 0+-1  */ _B  #Y/  ?V vbopc • "3Qg-..-h<$GLT3Qe<& f`<  \ ^\- `e LenWeMb" nopc LdeM f /gY \ Y ( / :-  D9HI&9"*+9b" nopc Y4 0 9 ;"< v 0L'M • "3Qg-..-h<f`<G&f3-#UNUNOh< &f`<  \ ^e Le 'e\ - `e 'e\ Mb" nopc LdeeM f /gY \ Y ( / :-  D9u+9/3u/ <7<7 D 9u+9b" nopc • "3QG#KL  2^e Lk$e'lme WklM`2`lb" nopc LdekM     f /gY 2Y ( / F 4 4 /  + k$ K 2Y4 0 F 9 -fub"c • "3Q#MDEg  \^e Le 'e\ `e 'e2Mb" nopc LdelM • >fij  C 4@D . -E-DF =  7.Y\^\# u\O^uiL"M`]L" Mj\je L#Mb"c LdedM f /gYui4 0 h _#*P5`,DE[.W3Q _k3l".<35`, `R-/A -( 9/>-+,L)ddM7.9  0/1  3 +& ?/v- Yu\O _^ll"'u\O  _^k~"'u\O  ^e$"'u\O ^ m"'Lα M^%'* _Lβ _ M^k'* Lβ M^e' Lγ M^ ± e' 0 ?.‚/>-+, 0v‚?  *e2r  0g ,/1 3 (&i {2( 04-| * -ƒ„ />-+,/07.4 0 v/>-+, `PG ) @ (9  0/v-7'9"< 9 E = 97-/A -( 9/,/>-+, _cd\mL#* "F^B Wu5?3/h]/+LP -Z />-+,M'u\O }HIL/, 377Q 0- +  9 N Lu\O 'u\O _MM }?. ‚ /A N  6-4 t4 -(7.- 9/S 7. 06-4 t4 -( r]7 u\O&LdedM WKu\O }HI/8 <77Q 0- )4 0 / /1  9h/N Eu\O']/+" + /h *     Wz>-+, *Xuu]P/ ? Y] x^]/+x^] _             R4  -Z ->Y ]"+^]Wαβ _ u\O*…u\O _ zS u ≤ 2R K3 S ^e † /v- P9  0 ^e u\O* ^`e ^`e ]^]"+ ≤ 2HI R4 V  -Z ->Y ]"+^]`αβ _ u u\O ≤ u\O* xu\O  zS P -Z ( 0-Y ]"+^]zS  R4 V  -Z ->Y ]"+^]`αβ u R4  -Z ->Y ]"+^]Wαβ  u u\O  ≤ u\O* xu\O  _ u\O  _≤ u\O* ≤ u\O _ u u zS u P9  0Y `] _'2HI'2RL2M `u\O _'u\O 'u\O  _' u\O  `L]e']k'[']2HIM≤ ] _ `α'β _'β -.) /0 1/23345 ] ≤ ]/+≤ ] _     _)#*P5`,DE#K< _)k3l".<35`, u\O/= /1 3 (?/v-'  @ „u\O/=^~"/0 7. =4- bedc'4 0 <+L/1+ 9 +U bedcMg 9/  5 3/3 5 <u\O7]/+ }HI'+ . ) 0/  <7 1f-+.6-9 F"/ 4 0 ' *>-v 5 4 „+^d1‡R-/A -( 9G 9X]PL)dM _)cd\mL#* "F^B Wˆ //v-/>-+,u\O?3/h  = † + 5?3 /h G E ]/+ }HI( G6-6-4 t4 -( rS + /1 9‰B ˆ / -'u\O u\O/=7]/++ /h * 7] x^]/+x^] _ WzA Nu\O7]/+ 9/S 7. -( 9/>-+,Y/A N?3 "  0* Š Wf0/  <u\O7]/+GG 9Xuu]P  fij 6789:& ; ? 1/23345                   zS ]^]"+ ≤ 2HI ^`e u zS ≤ 2 K3 S u zS † /v- 2HI'2'u\O/='] _ L]e']k'[']2HIM≤ ] _ ^e ^e u\O ]"+^]`* +Lu\O/=Wu\OM b" cb" cb" c ^`e u @-.) /1/245 ] ≤ ]"+≤ ] _           'cd!" / G 56!19!H!19 1 131 !"#,--./,./4 I !"#'( ) *,--./J5K"L" 76 KM -DF  !"# (>3JN 36 O :4 * P!"##4, < 1 131<QR1 %S "5 T UJ 76 4 I   ! "# 12 3,./! K ! S 31#Q3KK%V4 <H<<73: !"#W"XJ$31Y1 !8$(*HZ[) T#% \ J] $ ^ W Q =8 6 : ^ S 6 8 (4 KH 1 131!_Y 8"5%K=;38)`-3 86; W  3:-DF4 A789:& ? 1/245

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • pdfChuong 4.pdf
 • pdfBia chinh.pdf
 • pdfChuong1.pdf
 • pdfChuong2.pdf
 • pdfChuong3.pdf
 • pdfKet luan va huong phat trien.pdf
 • pdfLoi Cam Doan.pdf
 • pdfLoi_gioi_thieu.pdf
 • pdfMuc luc.pdf
 • pdfPhuc luc.pdf
 • pdfTailieuthamkhao.pdf
 • pdfTu viet tat.pdf