Tìm hiểu phần đo lường điều khiển của nhà máy nhiệt điện Phả Lại 2

Mục Lục Phần I. Tìm hiểu về hệ thống đo lường điều khiển của nhà máy nhiệt điện Phả Lại 2. ỹ Phần đo lường của quá trình cấp nước, hơi nước và nước ngưng. ỹ Hệ thống DCS trong nhà máy nhiệt điện Phả Lại 2. Mô hình phân cấp: 1. Cấp điều hành sản xuất. 2. Cấp vận hành giám sát. 3. Cấp điều khiển. 4. Cấp chấp hành Phần II. Thực tập xưởng với đề tài : Đồng hồ trường học. I. Nhiệm vụ thư. II. Đo nhiệt độ sử dụng sensor LM335. III. Phương pháp chọn thiết bị và sử dụng mạch. IV. Phương pháp ghép nối các thiết bị sử dụng. V. Sơ đồ khối. VI. Mạch nguyên lý. VII. Các thiếtbị sử dung. 1. Khối chuyển đổi tương tự số ADC0809. 2. DS12887. 3. VXL 89C52. 4. Mạch hiển thị LCD, đèn LED. VIII. Phần mềm.

doc33 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 3129 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Tìm hiểu phần đo lường điều khiển của nhà máy nhiệt điện Phả Lại 2, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Lêi C¶m ¥n §Ó hoµn thµnh tèt nhiÖm vô ®Æt ra trong kú thùc tËp tèt nghiÖp nµy, em xin ch©n thµnh c¶m ¬n c¸c thÇy c« gi¸o trong bé m«n Kü thuËt ®o & THCN, ®Æc biÖt lµ c¸c thÇy gi¸o: thÇy NguyÔn B×nh Thµnh, thÇy Vò ®øc Träng, thÇy TrÇn V¨n TuÊn ®· tËn t×nh gióp ®ì, h­íng dÉn, ®ãng gãp nhiÒu ý kiÕn quý b¸u vµ t¹o mäi ®iÒu kiÖn cho em hoµn thµnh kú thùc tËp nµy. C¶m ¬n c¸c b¹n trong nhãm thùc tËp ®· gióp ®ì t«i trong qu¸ tr×nh thùc tËp ®Ó hoµn thµnh c«ng viÖc cña m×nh. Hµ néi ngµy 3 th¸ng 2 n¨m 2004 Sinh viªn thùc hiÖn PhÇn I PhÇn ®o l­êng cña qu¸ tr×nh n­íc cÊp, h¬i n­íc vµ n­íc ng­ng. §©y lµ qu¸ tr×nh khÐp kÝn vµ chØ bæ xung thªm n­íc vµo qu¸ tr×nh nµy ®Ó bï tæn thÊt n­íc vµ h¬i n­íc: l­îng n­íc bæ xung tr­íc hÕt phô thuéc vµo l­îng nhiÖt n¨ng cung cÊp cho c¸c hé tiªu thô nhiÖt ë bªn ngoµi vµ l­îng n­íc ng­ng do c¸c hé tiªu thô nhiÖt tr¶ l¹i nhµ m¸y ®iÖn, vµo l­îng n­íc x¶ cña lß h¬i, vµo tæn thÊt rß rØ h¬i n­íc. §èi víi nhµ m¸y ®iÖn ng­ng h¬i, l­îng n­íc bæ sung vµo lß th­êng vµo kho¶ng 5-7 l/s hay 22-25 m3/h, 100 MW. N­íc cÊp bæ sung ®­îc xö lý b»ng ph­¬ng ph¸p c¬ giíi ho¸ häc ®Ó khö c¸c t¹p chÊt v« c¬ vµ h÷u c¬, sau ®ã ®­îc h©m nãng vµ ®­a vµo qu¸ tr×nh. Sau khi qua tuabin (biÕn nhiÖt n¨ng thµnh c¬ n¨ng) h¬i n­íc ®i vµo b×nh ng­ng, t¹i ®©y h¬i n­íc ng­ng l¹i thµnh n­íc vµ t¹o ra ch©n kh«ng trong b×nh ng­ng. N­íc ng­ng ®­îc b¬m n­íc ng­ng b¬m trë l¹i qu¸ tr×nh vµ khÐp kÝn qu¸ tr×nh n­íc cÊp, h¬i n­íc vµ n­íc ng­ng. T¹i ®©y ng­êi ta cã c¸c thiÕt bÞ ®o : §o tèc ®é. §o ®é di trôc. Sau khi qua tuabin (biÕn nhiÖt n¨ng thµnh c¬ n¨ng) h¬i n­íc ®i vµo b×nh ng­ng, t¹i ®©y h¬i n­íc ng­ng l¹i thµnh n­íc vµ t¹o ra ch©n kh«ng trong b×nh ng­ng. N­íc ng­ng ®­îc b¬m trë l¹i qu¸ tr×nh vµ khÐp kÝn qu¸ tr×nh cÊp n­íc, h¬i n­íc vµ n­íc ng­ng. T¹i b×nh ng­ng cã thiÕt bÞ ®o nh­: §o møc. §o ®é ch©n kh«ng. T¹i b¬m ng­ng ph¶i ®o ®é rung cña b¬m ®Ó kiÓm tra qu¸ tr×nh lµm viÖc c¬ khÝ. N­íc cÊp ®· khö khÝ (tøc n­íc ng­ng vµ n­íc bæ sung) ®­îc tËp trung ë bÓ chøa (®Æt d­íi b×nh khö khÝ) vµ ®­îc b¬m tiÕp qua bé tiÕt kiÖm ®Ó vµo lß h¬i. Vµ qua gia nhiÖt ®i vµo bao h¬i. T¹i thiÕt bÞ nµy ng­êi ta ph¶i ®o: ¸p suÊt. §o møc. Bao h¬i cña lß h¬i: Cã 4 van ®Ó ®iÒu chØnh qua 4 ®­êng èng ®Ó sinh h¬i. ¸p suÊt lµm viÖc 189,4 kg/cm2 NhiÖt ®é lµm viÖc 360 0 C §­êng kÝnh bªn trong 1830mm §é dÇy 182mm. §é dµi 14100mm. T¹i bao h¬i ng­êi ta dÆt c¸c senor (Tranmistor) ®Ó ®o: NhiÖt ®é. §o møc. §o ¸p suÊt. §o l­u l­îng. TÊt c¶ c¸c ®¹i l­îng ®o ®­îc ®Òu ®­îc qui chuÈn vÒ 4 ¸ 20 mA vµ ®­îc chuyÒn vÒ trung t©m xö lý. HỆ THỐNG DCS TRONG NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN PHẢ LẠI 2 Hệ thống DCS trong nhà máy nhiệt điện Phả Lại 2 là hệ thống Centum CS3000 của hãng Yokogawa (Nhật Bản). Hệ thống DCS trong nhà máy bao gồm có domain (khối): Domain 1: Phụ trách tổ máy 1 Domain 2: Phụ trách tổ máy 2 Domain 3: Phụ trách những phần chung của nhà máy như phần điện, phần sản xuất H2, hệ thống nén khí… Các domain này được liên hệ với nhau thông qua bus converter BVC, kiểu ABC-11D. Số lượng, cấu trúc, mô hình mạng, chức năng của hai khối 1 và 2 hoàn toàn giống nhau, chỉ khác nhau ở địa chỉ của khối. Mô hình phân cấp 1. Cấp điều hành sản xuất Chức năng: Giám sát sự hoạt động của toàn nhà máy. Bao gồm: 2 máy PC: Supervisor PC1 (sup1) và Supervisor PC2 (sup2) . Vị trí: Đặt tại toà nhà hành chính (Admin building) Các máy tính HISTORIAN, mỗi khối có một máy. Vị trí : Đặt tại phòng lập trình. Mỗi khối có một máy HISTORIAN được đặt trong phòng lập trình. Các máy tính HISTORIAN có dung lượng lớn để lưu trữ các thông tin vận hành của nhà máy . Đó là hệ thống quản lý dữ liệu PI (Plant Information System) có cài đặt OSI. Các máy HISTORIAN này nhận thông tin là tất cả các Tag-name từ FCS gửi lên và tất cả các thông tin từ hệ thống SOE (Sequence Of Event) đưa tới. 2. Cấp vận hành giám sát. Chức năng: Giám sát, vận hành các thiết bị công nghệ sản xuất điện. Bao gồm: Các trạm giao diện người-máy HIS Vị trí: - Đặt tại phòng điều khiển trung tâm ( 24 HIS) - Đặt tại trạm điện 220kV ( 2 HIS: 0342 và 0343) - Đặt tại trạm sản xuất Hydro (1 HIS 0344) Trên tất cả các HIS này đều được cài đặt phần mềm Centum CS3000. Các HIS đều có thể giám sát được hoạt động của toàn nhà máy nhưng để vận hành thì do người quản trị mạng phân quyền cho từng máy. Ngoài ra còn có HIS 0349 là Technician PC, đó là một máy tính kỹ thuật , có chức năng như các trạm giao diện người máy khác. Nó có nhiệm vụ nhận tín hiệu đồng hồ thời gian từ Master Clock để phân phối cho các thiết bị khác để đồng bộ thời gian. Trong trường hợp cần tách một trạm nào đó để kiểm tra, sửa chữa thì người quản trị mạng có quyền phân lại quyền thao tác cho các trạm. Người vận hành có thể lấy dữ liệu từ HISTORIAN để đưa đến HIS. Trên mỗi khối dữ liệu có 2 HIS có cài phần mềm PI để đọc dữ liệu từ HISTORIAN. Sở dĩ cần có hai HIS (PI Client) vì để dự phòng cho nhau. Các trạm kỹ thuật EWS Các trạm kỹ thuật được đặt trong phòng kỹ sư lập trình, mỗi khối có một trạm. EWS cũng được cài phần mềm Centum CS3000 giống như một trạm giao diện người máy nhưng nó đảm nhiệm các công việc về kỹ thuật. Chức năng: - Phân quyền cho các trạm giao diện HIS. - Thực hiện việc lập trình, theo dõi sự làm việc của nhà máy, thực hiện sửa đổi chương trình cho các trạm điều khiển khu vực. Các PC của hệ thống Mark V Được đặt tại phòng điều khiển trung tâm. Ở mỗi khối có một trạm giao diện PC ( là viết tắt của Interface) . Đó là máy PC theo dõi hoạt động của hệ thống tua bin-máy phát ( do hệ thống Mark V điều khiển), màn hình giao diện DOS. Các trạm MMI tại các hệ thống phụ (PLC) Được đặt ở các trạm hệ thống phụ. Ở các hệ thống phụ PLC đều được giám sát bởi hệ thống DCS thông qua Modbus nhưng các hệ thống phụ này thường được điều khiển trực tiếp tại trạm thông qua các máy tính MMI ( có cài đặt giao diện Citect) 3. Cấp điều khiển. Chức năng: Tự động điều khiển các thiết bị theo chương trình đã nạp sẵn và các thông số đặt từ cấp trên. Bao gồm: Các trạm điều khiển trường FCS Các FCS chủ yếu thuộc loại LFCS, đáp ứng với yêu cầu của hệ thống là số lượng đầu vào/ra lớn. Ngoài ra còn có các PFCS chủ yếu để nối với các hệ thống phụ. Các trạm điều khiển trường được phân tán theo từng chức năng ở từng khối. Hệ thống PLC Trong nhà máy, các hệ thống PLC được nối với hệ thống DCS thông qua một card được đặt trên FCS (loại Compact Type FCS). Hệ thống GE Mark V. Đây là hệ thống dùng để điều khiển tua bin, ở mỗi khối có một tủ Mark V Hệ thống Mark V được nối từ FCS 0101(ở khối 1) và FCS0201 (ở khối 2). Việc truyền thông giữa giao diện vận hành và các Panel điều khiển MarkV thực hiện bởi phương thức kết nối mạng Stage Link của hệ thống điều khiển. Trong cấu hình đơn giản nhất của nó, Stage Link nối một Panel điều khiển tuabin Mark V tới máy tính đơn qua một đoạn đơn. Tuy nhiên tôpô của cách truyền thông này có thể được mở rộng phù hợp với nhiều máy tính và /hoặc nhiều Panel điều khiển. Ví dụ một giao diện người vận hành đơn có thể được cấu hình để phát ra các lệnh hoặc nhận dữ liệu từ 8 bộ Mark V điều khiển tuabin khí/hơi. Hơn nữa, nhiều máy tính có thể xâm nhập tới Stage Link-mỗi máy tính liên lạc với nhiều Panel điều khiển. Theo cách này, Stage Link cung cấp tăng cường tính linh hoạt đối với việc thiết lập hiệu quả truyền thông mà có thể đáp ứng với vùng riêng biệt cần thiết. Stage Link được thiết kế đặc biệt để thực hiện những việc cần thiết điều khiển tuabin theo địa chỉ như việc downloading, uploading phần mềm giữa Mark V và máy tính , phát các lệnh, quản lý báo động và việc giám sát. Giao diện hệ thống điều khiển DCS tới Mark V thông qua liên kết truyền thông riêng tới máy tính , điển hình là việc sử dụng giao thức Modbus. 4. Cấp chấp hành Bao gồm các thiết bị đo lường, chuyển đổi và truyền tín hiệu, ví dụ như: Các trạm điều khiển tại chỗ (các trạm điện tự dùng của nhà máy : các trạm 6,6kV, 400V) - Các van khí như: MBS-CV0123, MBS-CV0143 - Các van điện như : MBC-DMP0105, MBC-DMP0106 - Các van thuỷ lực như: FWS-HYV174…. PhÇn II I - nhiÖm vô th­ §ång hå tr­êng häc lµm c¸c c«ng viÖc sau: §o ®Õm giê hiÓn thÞ trªn ®ång hå chÝnh vµ ®ång hå con. B¸o chu«ng cho ®ång hå c¸c líp . B¸o nhiÖt ®é cho c¸c líp häc. Lµm viÖc ë chÕ ®é 24 giê. Cã phÝm Ên ®Ó khëi ®éng ®ång hå vµ ®Æt chÕ ®é cho nã. khëi ®éng l¹i m¸y ch¹y: run hoÆc stop. ®Æt l¹i giê. lËp chu«ng ®¸nh chu«ng vµo ra : 5¸ 6 tiÕt /ngµy hoÆc 10¸12 tiÕt/ngµy Û10¸12 lÇn kÐo chu«ng /ngµy. KiÓu ®¸nh chu«ng. HiÓn thÞ sè. ChÞu ®­îc nhiÖt ®é (0¸70°) vµ ®é Èm víi khÝ hËu thay ®æi (85¸90%). Ngoµi ra em ®ang muèn thiÕt kÕ thªm mét hÖ thèng loa ®Õn tõng líp häc, ®ång hå tr­êng häc cßn ®­îc c¶i tiÕn thµnh ®ång hå cho c¸c c¬ quan, nhµ m¸y, xÝ nghiÖp. Víi c¸c kiÓu chu«ng ®­îc lËp tr×nh cã ©m s¾c kh¸c nhau theo ý muèn cña ng­êi dïng. §ång hå tr­êng häc cã c¸c tÝnh n¨ng nh­ sau: - Tõ mét ®ång hå mÑ cã thÓ truyÒn cho c¸c ®ång hå con ®i kh¾p tr­êng. - §­êng truyÒn tõ ®ång hå mÑ ®Õn ®ång hå con chØ gåm 4 d©y (hai d©y nguån vµ hai d©y d÷ liÖu ),ph¹m vi truyÒn trong b¸n kÝnh h»ng tr¨m mÐt. - §ång hå mÑ cã thÓ b¸o chÝnh x¸c víi sai sè nhá h¬n 1/10-4. Víi sai sè nh­ vËy th× sau mét th¸ng ®ång hå sÏ cã sai sè 1phót vµ lóc ®ã ta nªn ®Æt l¹i giê phót. - §ång hå mÑ vµ ®ång hå con chØ thÞ thêi gian vµ nhiÖt ®é b»ng LCD, ®Ìn LED 7 thanh. - §ång hå mÑ sÏ ®­îc ®Æt ë trung t©m cña tr­êng ®ång hå con sÏ ®­îc ®Æt ë c¸c líp häc hoÆc hµnh lang c¸c khu gi¶ng ®­êng. Mçi líp häc sÏ cã mét chu«ng hoÆc mçi khu gi¶ng ®­êng sÏ cã mét hoÆc nhiÒu chu«ng vµ ®ång hå mÑ sÏ ®iÒu khiÓn viÖc ®¸nh chu«ng ë c¸c líp häc hoÆc c¸c khu gi¶ng ®­êng mét c¸ch ®ång thêi vµ chÝnh x¸c. - Ph­¬ng thøc truyÒn tõ ®ång hå mÑ ®Õn ®ång hå con lµ ph­¬ng thøc truyÒn tin theo kiÓu ®ång bé tõng bÝt. §©y lµ mét chÕ ®é truyÒn tin rÊt phæ th«ng, d÷ liÖu truyÒn ®i chÝnh x¸c mµ kh«ng cÊn bÊt cø mét protocol nµo. - Nguån cung cÊp cho ®ång hå mÑ lµ nguån xoay chiÒu 220V. Nguån cung cÊp cho ®ång hå con lÊy tõ ®ång hå mÑ hoÆc cã thÓ lÊy tõ nguån n¬i ®Æt ®ång hå con. - §ång hå sö dông c¸c linh kiÖn phæ biÕn trªn thÞ tr­êng, cã thÓ l¾p ®Æt söa ch÷a thay thÕ dÔ dµng. II - §o nhiÖt ®é sö dông ®Çu ®o LM335. §Ó ®o nhiÖt ®é chÝnh x¸c th× cÇn ph¶i cã nh÷ng ®Çu ®o ®Æc biÖt vµ ®Çu ®o LM335 lµ mét ®Çu ®o ®­îc sö dông réng r·i. Vi m¹ch LM335 lµ lo¹i sens¬ ®o nhiÖt ®é cña h·ng National Semiconductor chÕ t¹o. Lo¹i sens¬ nµy ®­îc tÝch hîp d¹ng vi m¹ch cã ®é chÝnh x¸c 10C. Ho¹t ®éng cña ®Çu ®o gièng nh­ mét ®ièt Zener hai cùc, ®iÖn ¸p ®¸nh thñng t­¬ng øng víi nhiÖt ®é tuyÖt ®èi lµ 10mV/0K. Trë kh¸ng ®éng khi ®Çu ®o ho¹t ®éng trong vïng dßng 400A 5mA nhá h¬n 1. Trë kh¸ng nhá cïng ®iÖn ¸p lèi ra tuyÕn tÝnh lµ ­u ®iÓm cña lo¹i ®Çu ®o LM335. C¸c th«ng sè kÜ thuËt cña vi m¹ch : §Þnh thang trùc tiÕp theo ®é Kelvin TÝn hiÖu lèi ra b»ng 10mV/0K §é chÝnh x¸c 10C Dßng ho¹t ®éng trong vïng tõ 400A5mA §iÖn ¸p nguån nu«i : 5 18V D¶i lµm viÖc : ChÕ ®é liªn tôc tõ : -400C 1000C. ChÕ ®é kh«ng liªn tôc: 1000C¸1250C Vi m¹ch LM335 ®­îc ®ãng vá IC d¹ng TO-92 cã ba ch©n. Hai ch©n cung cÊp nguån 1 vµ 2, ®Çu ra lÊy trªn ch©n sè 2. Ch©n sè 3 dïng ®Ó hiÖu chØnh ®iÖn ¸p ®Çu ra. III - ph­¬ng ph¸p chän thiÕt bÞ vµ sö dông m¹ch. Cã rÊt nhiÒu c¸ch ®Ó chän thiÕt bÞ kh¸c nhau vµ c¸ch thiÕt kÕ l¾p ®Æt m¹ch kh¸c nhau. Ta ®· biÕt víi cïng mét tÝnh n¨ng sö dông còng cã thÓ cã nhiÒu hä vi m¹ch kh¸c nhau vµ mçi mét thiÕt bÞ l¹i thÝch hîp víi nhu cÇu sö dông trong nh÷ng ®iÒu kiÖn nhÊt ®Þnh. Lùa chän thiÕt bÞ ®ßi hái chóng ta ph¶i hiÓu râ b¶n chÊt vµ c¸ch sö dông thiÕt bÞ, quan träng nhÊt vÉn lµ kinh nghiÖm thùc tÕ. Vµ lêi gi¶i hay nhÊt vÉn lµ nh÷ng thö nghiÖm thµnh c«ng cña líp ng­êi ®i tr­íc cho nªn khi lùa chän thiÕt bÞ sö dông ta nªn tham kh¶o ý kiÕn cña mäi ng­êi. ThiÕt kÕ m¹ch vµ sö dông m¹ch còng cÇn quan t©m ®Õn rÊt nhiÒu yÕu tè nh­ ph©n bè thiÕt bÞ sao cho ®ång ®Òu tr¸nh khái c¸c yÕu tè g©y ¶nh h­ëng ®Õn c¸c thiÕt bÞ nh­ nhiÔu hoÆc c¸c t¸c ®éng cña m«i tr­êng ®Ó thiÕt bÞ cña m×nh ®¹t ®­îc yªu cÇu ®Æt ra víi sai sè Ýt nhÊt. IV - ph­¬ng ph¸p ghÐp nèi c¸c thiÕt bÞ sö dông. §Ó ghÐp nèi c¸c thiÕt bÞ sö dông ta nªn x¸c ®Þnh râ ®©u lµ phÇn ®iÒu khiÓn chÝnh (vÝ dô nh­ vi ®iÒu khiÓn) cña toµn bé hÖ thèng råi tõ ®ã ®Þnh ra c¸ch ®iÒu khiÓn tõng thiÕt bÞ bªn trong b»ng viÖc ®Þnh vïng lµm viÖc cho tõng bé phËn hay ®iÒu khiÓn b»ng cæng . Quan träng lµ khi ghÐp nèi ta cÇn ph¶i lµm sao cho c¸c thiÕt bÞ nµy ho¹t ®éng víi phÇn ®iÒu khiÓn chÝnh kh«ng bÞ xung ®ét lÉn nhau. C¸c bé phËn nµy khi ghÐp nèi víi bé phËn chÝnh ho¹t ®éng mét c¸ch nhÞp nhµng tr¸nh viÖc c¸i nµy ho¹t ®éng th× cÊm c¸i kh¸c. V - s¬ ®å khèi. Khèi vi xö lÝ 89C52 Bµn phÝm Real time clock DS12887 HiÓn thÞ LCD Khèi b¸o chu«ng Khèi ®o nhiÖt ®é Khèi biÕn ®æi ADC M¹ch truyÒn tin §ång hå con LED VI - m¹ch nguyªn lÝ : Khi cã nguån cung cÊp th× vi xö lÝ sÏ ho¹t ®éng vµ ®äc sè liÖu thu ®­îc vÒ thêi gian tõ DS12887 vµ nhiÖt ®é tõ ADC0809. Sau ®ã sè liÖu sÏ ®­îc ®­a ra vµ hiÓn thÞ trªn mµn h×nh LCD vµ LED ®ång thêi cã thÓ kÐo chu«ng b¸o thêi gian. Th«ng tin truyÒn tõ ®ång hå mÑ sang ®ång hå con ®­îc khuÕch ®¹i nhiÒu lÇn ®¶m b¶o dßng truyÒn lín. Giao tiÕp víi ng­êi sö dông th«ng qua bµn phÝm ®Ó ®Æt thêi gian vÒ giê phót gi©y, ngµy th¸ng n¨m hoÆc ®Æt chÕ ®é ®¸nh chu«ng b¸o thêi gian. VII - c¸c thiÕt bÞ sö dông gåm cã: §iÖn trë. Tô ®iÖn. BiÕn ¸p , biÕn trë. IC æn ¸p 7805,7912,7812. IC ADC0809, 74LS148, 4011, LM335, OP07, 4094. DS12887, 89C52, LCD, LED. 5 phÝm bÊm, Reset. 1. Khèi chuyÓn ®æi t­¬ng tù sè ADC0809. Khèi biÕn ®æi A/D cã nhiÖm vô chuyÓn gi¸ trÞ ®iÖn ¸p ë ®Çu vµo thµnh gi¸ trÞ sè ®Ó ®­a lªn vi xö lý tÝnh to¸n sau ®ã hiÓn thÞ ra gi¸ trÞ nhiÖt ®é.Khèi biÕn ®æi A/D lµ ADC0809 lµ mét vi m¹ch 8 kªnh,8 bit cã sai sè lµ 0.4% nªn chÊp nhËn ®­îc v× nhiÖt ®é cÇn ®o kh«ng yªu cÇu mét c¸ch chÝnh x¸c .Bé biÕn ®æi ADC0809 lµ bé biÕn ®æi A/D 8 kªnh lµm viÖc hoµn toµn ®éc lËp víi nhau ®Ó lùa chän, 8 ®Çu ra song song t­¬ng thÝch víi TTL vµ mét ®iÒu ®¸ng quan t©m lµ sù tiªu thô dßng ®iÖn cña vi m¹ch hÇu nh­ kh«ng ®¸ng kÓ ( cì 300mA ). Thêi gian biÕn ®æi nhanh :100ms. a. C¸c th«ng sè kü thuËt cña ADC0809: Kh«ng ®ßi hái ®iÒu chØnh ®iÓm '0' . QuÐt ®éng 8 kªnh b»ng logic ®Þa chØ . D¶i tÝn hiÖu lèi vµo analog tõ 0 ¸ 5v khi ®iÖn ¸p nguÇn nu«i lµ +5v TÊt c¶ c¸c tÝn hiÖu ®Òu t­¬ng thÝch víi TTL §é ph©n gi¶i 8 bits. Sai sè 1 bit l­îng tö . Thêi gian biÕn ®æi 100ms . Dßng tiªu thô : 0.3mA . GhÐp nèi t­¬ng thÝch víi VXL. NhiÖt ®é lµm viÖc : -550C ¸ 1250C . S¬ ®å ch©n cña ADC0809: TÝn hiÖu gi÷ nhÞp dïng cho bé biÕn ®æi A/D ®­îc t¹o tõ bªn ngoµi vµ ®­îc dÉn ®Õn ch©n clock (gi¶i tÇn ho¹t ®éng cña ADC0809 tõ 200KHz ¸ 1MHz ) . §iÖn ¸p so s¸nh ®­îc ®­a qua tÇng lÆp l¹i ®iÖn ¸p ®Ó ®Õn ch©n ra Vref+ ,ch©n nµy cã ®iªn trë lèi vµo cì 2.5kW. T¸m kªnh vµo analog ®­îc ®­a vµo t¸m ®Çu vµo IN0 ¸ IN7 , viÖc lùa chän kªnh do 3 mÉu bÝt ë lèi vµo ®Þa chØ A,B,C x¸c ®Þnh. B¶ng lùa chän : C B A Lèi vµo kÝch ho¹t 0 0 0 In0 0 0 1 In1 0 1 0 In2 0 1 1 In3 1 0 0 In4 1 0 1 In5 1 1 0 In6 1 1 1 In7 Nguyªn lý: §­a mét xung d­¬ng vµo ch©n START ®Ó kÝch ho¹t. Qua mÉu bit ë lèi vµo ®Þa chØ A, B, C x¸c ®Þnh kªnh ®­îc chän vµ ®ång thêi chèt l¹i ®Þa chØ ®ã . Trong qu¸ tr×nh biÕn ®æi AD ch©n EOC lu«n ë møc LOW sau mét kho¶ng thêi gian 100ms kÕt thóc qu¸ tr×nh biÕn ®æi ch©n EOC chuyÓn thµnh HIGH vµ b¸o kÕt thóc qu¸ tr×nh biÕn ®æi. KÕt qu¶ cña qu¸ tr×nh biÕn ®æi sÏ ®øng ë c¸c ®­êng dÉn tõ D0 ¸ D7 n»m ë bé ®Öm (buffer). Khi OE = 1 b¾t ®Çu qu¸ tr×nh ®äc d÷ liÖu tõ D0 ¸ D7 vµo thiÕt bÞ kh¸c. b. Ho¹t ®éng cña m¹ch ®o ®iÖn ¸p: TÝn hiÖu sau khi qua m¹ch lÆp ®­a vµo kªnh 0 cña ADC_0809. TÝn hiÖu xung Clock 500Khz cho ADC ®­îc t¹o ra tõ m¹ch dao ®éng th¹ch anh. Ch©n Refferen+ (16) cña ADC ®­îc nèi víi ®iÖn ¸p +5V t­¬ng øng víi 256 møc .TÝn hiÖu digital D0-D7 tõ ADC sÏ ®­îc vµo Port 0 cña 89C52. Vi ®iÒu khiÓn 89C52 sÏ ®äc d÷ liÖu tõ Port 0 vµo, ADC ®­îc ®iÒu khiÓn b»ng hai bit P1.2vµ P1.3 cña 89C52 ADC sÏ ph¶i mÊt kho¶ng 100ms ®Ó biÕn ®æi. Ngoµi ra ®Ó ADC biÕn ®æi gi¸ trÞ ®iÖn ¸p ra gi¸ trÞ sè th× ph¶i cã mét xung Start, xung nµy ®­îc ph¸t ra tõ cæng P1.2 cña vi xö lÝ mçi khi cÇn ®äc gi¸ trÞ nhiÖt ®é §å thÞ ho¹t ®éng cña ADC nh­ sau: Khi cÇn ®äc nhiÖt ®é vi xö lÝ sÏ ph¸t ra mét xung ë cæng. §©y lµ xung cho phÐp ADC®äc d÷ liÖu.Sau khi cã xung Start th× ADC sÏ ®äc d÷ liÖu, biÕn ®æi vµ ®­a ra chèt ë 8 bit ®Çu ra .Thêi gian ®Ó ADC biÕn ®æi lµ 120ns. Nh­ vËy,sau khi ph¸t ra xung Start th× vi xö lÝ ph¶i ®îi Ýt nhÊt lµ 120ns sau®ã ph¸t ra xung OE ë cæng P1.3 lóc nµy d÷ liÖu míi tõ ®Çu ra cña ADC ®i vµo vi xö lÝ 2. DS12887 Chøc n¨ng ®ång hå thêi gian thùc (Real Time Clock – RTC) : sÏ lu«n ho¹t ®éng vµ tÊt c¶ vïng RAM, thêi gian vïng nhí ®Ó b¸o alarm sÏ ®­îc l­u gi÷ mµ kh«ng cÇn quan t©m ®Õn møc ®iÖn ¸p vµo. Khi cã Vcc cung cÊp cho DS12887 vµ ®¹t ®­îc ®Õn møc cao h¬n 4,25 V th× thiÕt bÞ sÏ ®ùoc truy cËp sau 200ms, ®iÒu nµy lµ do ch¹y Oscillotor ë bªn trong. Thêi gian nµy cho phÐp hÖ thèng ®¹t ®­îc tr¹ng th¸i æn ®Þnh sau khi cÊp nguån. NÕu ®iÖn ¸p vµo Vcc<4,25 V, chip-select input sÏ chÞu t¸c ®éng bªn trong ®Ó ë møc kh«ng tÝch cùc mµ kh«ng tÝnh ®Õn gi¸ trÞ cña ë ch©n vµo. Qu¸ tr×nh nµy sÏ lµm cho DS12887 ®­îc b¶o vÖ khi viÕt ( write-protected ). Khi DS12887 ë tr¹ng th¸i write-protected tÊt c¶ c¸c ch©n vµo ®Òu ®­îc bá qua vµ tÊt c¶ c¸c ®Çu ra ë tr¹ng th¸i trë kh¸ng cao. Khi Vcc< 3V, nguån bªn ngoµi Vcc bÞ kho¸ l¹i vµ mét nguån n¨ng l­îng bªn trong sÏ ®­îc cung cÊp cho RTC vµ vïng nhí RAM. Víi ®é chÝnh x¸c 1 phót 1 th¸ng. TÊt c¶ 128 byte cã thÓ viÕt hoÆc ®äc trùc tiÕp trõ nh÷ng vïng sau: Thanh ghi A, B : lµ nh÷ng thanh ghi dïng trong viÖc lËp tr×nh cho ho¹t ®éng cña RTC. Thanh ghi C : ChØ ®äc. Thanh ghi cê ng¾t cña RTC. Thanh ghi D thanh ghi kh«ng cÇn quan t©m (don’t care). Vïng thêi gian, lÞch vµ alarm: Th«ng tin vÒ thêi gian, lÞch ®­îc chøa ®ùng c¸ch ®äc c¸c byte RAM. Thêi gian lÞch vµ alarm ®­îc thiÕt lËp hoÆc khëi t¹o b»ng c¸ch viÕt vµo c¸c byte RAM thÝch hîp. Chóng cã thÓ ®Þnh d­íi d¹ng binary hoÆc BCD. Tr­íc khi viÕt vµo thanh ghi thêi gian lÞch vµ alarm, bit set ë thanh ghi B nªn viÕt lµ 1 ®Ó tr¸nh update. H¬n n÷a, khi viÕt vµo nh÷ng thanh ghi ®ã th× ë chÕ ®é chä BCD hay binary, data mode bit DM cña thanh ghi B cÇn ph¶i chän møc logic thÝch hîp. CÊu t¹o vµ chøc n¨ng cña c¸c ch©n: - Ch©n GND, Vcc : Nguån mét chiÒu cung cÊp cho thiÕt bÞ ë nh÷ng ch©n nµy. Vcc lµ ch©n nguån 5V. Khi Vcc ®­îc cung cÊp, thiÕt bÞ cã thÓ truy cËp vµ d÷ liÖu cã thÓ ®­îc ®äc hoÆc ghi. Vcc< 4,25 viÖc ®äc vµ viÕt bÞ ng¨n chÆn. Tuy nhiªn viÖc l­u gi÷ thêi gian sÏ kh«ng bÞ ¶nh h­ëng bëi møc ®iÖn ¸p thÊp ë ®Çu cung cÊp. Vcc < 3V th× RAM vµ bé l­u gi÷ thêi gian sÏ ®­îc cung cÊp b»ng nguån n¨ng l­îng bªn trong. - Ch©n 1 : Mot ( Mode select) ®Ó chän 2 lo¹i bus lµ Motorola bus timing hoÆc Intel bus timing, cã ®iÖn trë treo bªn trong xÊp xØ 20 K. - Ch©n 23 : SQW (Square –Wave-Output). SQW cã thÓ cã tÝn hiÖu ra tõ 1 15 tr¹ng th¸i. TÇn sè ra cña SQW tõ 256 Hz 2Hz tøc lµ chu k× 3,90625 500 ms. TÇn sè cña ch©n SQW cã thÓ thay ®æi nhê lËp tr×nh thanh ghi A, tÝn hiÖu SQW cã thÓ bËt t¾t b»ng c¸ch sö dông bit SQWE ë thanh ghi B. TÝn hiÖu SQW kh«ng cã gi¸ trÞ khi Vcc < 4,25 V. - AD0 AD7 : multiplex Bidirection Address/ Data bus (4 11). Bus ®a hîp gi÷ c¸c ch©n v× th«ng tin ®Þa chØ vµ d÷ liÖu cïng trªn mét ®­êng tÝn hiÖu. §­êng ®Þa chØ xuÊt hiÖn trong phÇn ®Çu tiªn cña mét chu k× bus vµ c¸c ch©n kh¸c còng vËy, ®­êng tÝn hiÖu sÏ ®­îc sö dông cho d÷ liÖu ë phÇn thø 2 cña chu k×. TÝch hîp c¶ ®Þa chØ vµ d÷ liÖu sÏ kh«ng lµm chËm tiÕn tr×nh truy nhËp thêi gian cña DS12887 khi bus chuyÓn tõ ®Þa chØ tõ ®­êng ®Þa chØ sang ®­êng d÷ liÖu trong thêi gian truy nhËp RAM trong. Nh÷ng ®Þa chØ nµy ph¶i cã gi¸ trÞ ­u tiªn tíi møc thÊp cña AS/ALE vµ t¹i thêi gian ®Êy DS12887 chèt ®Þa chØ tõ AD0 AD6. Gi¸ trÞ d÷ liÖu nÕu cÇn ph¶i hiÖn hµnh vµ gi÷ æn ®Þnh trong qu¸ tr×nh cæng tiÕp theo sau (cña DS hoÆc xung ) ë 1 chu k× ®äc cña DS12887 ®­a ra 8 bits cña d÷ liÖu trong qu¸ tr×nh sau ( cña cæng DS hoÆc xung ) mét chu k× ®äc ®­îc kÕt thóc vµ bus trë l¹i tr¹ng th¸i trë kh¸ng cao khi DS dÞch xuèng thÊp trong tr­êng hîp Motorola hoÆc ë møc cao víi Intel. - Ch©n 14 : AS ( Address Strobe Input ) AS/ALE thÊp th× ®Þa chØ chèt trong DS12887 s­ên lªn tiÕp theo. - Ch©n 17 : DS ( Data Strobe or Read Input ). Ch©n DS /cã hai chÕ ®é ho¹t ®éng phô thuéc vµo møc cña ch©n MOT. Khi ch©n MOT ®­îc nèi víi Vcc th× bus Motorola ®îc chän. T¹i chÕ ®é nµy, DS lµ mét xung d­¬ng trong chu k× bus tiÕp theo vµ cã tªn lµ data strobe. Trong chu k× ®äc, khi cã tÝn hiÖu DS ë thêi gian nµy th× DS12887 sÏ ®iÒu khiÓn bus 2 chiÒu , trong chu k× viÕt DS12887 chèt d÷ liÖu ®­îc viÕt. MOT nèi ®Êt th× bus Intel ®­îc chän vµ DS ®­îc gäi lµ . Khi cã tÝn hiÖu th× DS12887 sÏ ®iÒu khiÓn bus víi d÷ liÖu ®äc. - Ch©n 15 : R/ (Read/ Write Input) . Cã 2 chÕ ®é ho¹t ®éng: . Khi MOT nèi ®Êt th× bus Intel ®­îc chän vµ R/ lµ tÝn hiÖu tÝch cùc thÊp ta gäi lµ output enable ®Ó write, ë ®Ó chÕ nµy ch©n R/ cã cïng ý nghÜa nh­ tÝn hiÖu cho phÐp viÕt ( ) ë RAM chung. . Khi MOT nèi Vcc th× bus Motorola ®­îc chän R: high, : low. ( Chip-Slect Input ) : lu«n ë møc thÊp ®Ó cã thÓ truy cËp. cÇn ®­îc gi÷ ë tr¹ng th¸i tÝch cùc nµy trong DS vµ AS ®èi Motorola vµ /víi Intel. - Ch©n 19 : lµ mét ®Çu ra tÝch cùc thÊp cña DS12887 v× vËy cã thÓ ®­îc sö dông nh­ lµ mét ng¾t ®Çu vµo ®èi víi bé vi xö lÝ. - Ch©n 18 : (Reset Input ) ch©n nµy kh«ng ¶nh h­ëng tèi ®ång hå, lÞch thêi gian hoÆc RAM vµ 4 bytes ®Ó ®iÒu khiÓn vµ ®Æt tr¹ng th¸i. Cã 3 ng¾t lµ : software, maskable, testable. Time-of-day alarm once/second to once /day Periodic rates from 120ms to 550ms. End-of-clock update cycle. 3. vi xö lÝ 89C52 Khèi vi xö lÝ sÏ ®iÒu khiÓn mäi ho¹t ®éng cña c¶ ®ång hå. Vi xö lÝ sÏ thùc hiÖn nh÷ng c«ng viÖc cô thÓ sau: §­a ra lÖnh ®Ó cho phÐp ®äc gi¸ trÞ nhiÖt ®é (®· ®­îc sè ho¸ )sau ®ã biÕn ®æi gi¸ trÞ ®ã ra sè nhiÖt ®é cô thÓ ®Ó ®­a ra hiÓn thÞ §äc m· phÝm tõ bµn phÝm vµ kiÓm tra xem phÝm nµo ®· ®­îc Ên ®Ó thùc hiÖn c«ng viÖc t­¬ng øng ®èi víi phÝm ®ã Ghi l¹i nh÷ng th«ng sè vÒ thêi gian vµ nhiÖt ®é,giê phót ®¸nh chu«ng §iÒu khiÓn m¹ch ®¸nh chu«ng cho ®Õn giê ®¸nh chu«ng Cho phÐp hiÓn thÞ c¶ thêi gian vµ nhiÖt ®é tïy theo yªu cÇu cô thÓ Khèi vi xö lÝ lµ mét vi m¹ch AT89C52 sÏ ®­îc tr×nh bµy cô thÓ ë nh­ sau: GhÐp nèi cæng trong b¶n m¹ch. Cæng P0: Nèi víi 8 ®­êng d÷ liÖu cña ADC, LCD, RTCvµ ®ång hå Cæng P1: + P1.0, P1.1, P1.2 §iÒu khiÓn phÝm. + P1.3, P1.4 §iÒu khiÓn viÖc ®äc sè liÖu tõ ADC. + P1.6, P1.7 TruyÒn tõ ®ång hå mÑ sang ®ång hå con. + P1.5 §iÒu khiÓn ®¸nh chu«ng. Cæng P2: P2.7 §iÒu khiÓn ho¹t ®éng cña RTC Cæng P3: + P3.0,P3.1,P3.5 §iÒu khiÓn ch©n R/W, EN vµ RS cña LCD. + P3.2 (INT0) NhËn ng¾t phÝm + P3. 3(INT1) §iÒu khiÓn ng¾t RTC 4. m¹ch hiÓn thÞ lcd, ®Ìn led. ë ®©y ta sö dông hai khèi hiÓn thÞ lµ LCD dïng cho ®ång hå chÝnh vµ khèi hiÓn thÞ b»ng ®Ìn LED cho ®ång hå con CÊu t¹o cña LCD Giao diÖn víi ng­êi sö dông bao gåm mµn h×nh tinh thÓ láng LCD 1 dßng 16 ký tù: a. Giíi thiÖu vÒ LCD LCD (Liquist Crystal Display) lµ mét lo¹i mµn h×nh hiÓn thÞ th«ng tin tiªu tèn Ýt n¨ng l­îng h¬n LED, v× vËy thÝch hîp víi hÖ thèng ®åi hái Ýt tiªu thô n¨ng l­îng nh­ c«ng to ®iÖn tö. B×nh th­êng mét LCD cã kÝch th­íc tõ 1 ®Õn 2 dßng, 16 tíi 80 ký tù trªn mçi dßng vµ kÝch cì cña mçi ký tù cã thÓ lµ 5x7 dots hoÆc 5x10 dots. Mét LCD Module ®­îc g¾n trªn mét m¹ch in víi bé t¹o ký tù vµ mét hÖ ®iÒu khiÓn. MÆc dï kÝch th­íc cã thÓ cã nhiÒu cì, nh­ng c¸ch ®iÒu khiÓn vµ giao thøc ®iÒu khiÓn ®Òu t­¬ng thÝch víi chuÈn TTL. VÒ ®­êng bus d÷ liÖu, cã thÓ thùc hiÖn ®iÒu khiÓn LCD víi ®]êng d÷ liÖu lµ 4 hoÆc 8 bit. Víi ®iÒu khiÓn 4 bit th× d÷ liÖu ®­îc ®­a ra lµm 2 lÇn, lÇn ®Çu lµ 4 bit cao, lÇn sau lµ 4 bit thÊp. Bèn bit d÷ liÖu ë ®©y ®­îc ®­a ra trªn nöa cao cña ®­êng vµo ra víi LCD (DB4..DB7). Ngoµi ®­êng bus, LCD Module cßn cã 3 ®­êng ®iÒu khiÓn. §ã lµ c¸c tÝn hiÖu cho phÐp E (Enable signals), tÝn hiÖu ®iÒu khiÓn ®äc/viÕt (R/W), tÝn hiÖu chän thanh ghi cho vµo hoÆc ra d÷ liÖu (RS: Register Select). Toµn bé c¸c ch©n cho 1 LCD bao gåm nh­ sau: STT Ký hiÖu møc logic chøc n¨ng chó thÝch 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 VSS VCC VEE RS R/W E DB0 DB1 DB2 DB3 DB4 DB5 DB6 DB7 H/L H/L Xung L-H-L H/L H/L H/L H/L H/L H/L H/L H/L 0V (Ground) 5V (Supply) Nguån cung cÊp ®Ó ®iÒu khiÓn cho LCD Chän thanh ghi Chän chÕ ®é §äc/ViÕt TÝn hiÖu cho phÐp Bit d÷ liÖu 0 Bit d÷ liÖu 1 Bit d÷ liÖu 2 Bit d÷ liÖu 3 Bit d÷ liÖu 4 Bit d÷ liÖu 5 Bit d÷ liÖu 6 Bit d÷ liÖu 7 H:chän thanh ghi vµo cho d÷ liÖu. L:Chän thanh ghi vµo cho ®iÒu khiÓn. H:chØ ra r»ng sÏ ®äc tõ LCD vµo CPU. L: chØ ra r»ng sÏ viÕt tõ CPU vµo LCD. Ho¹t ®éng cña LCD ChÕ ®é hiÓn thÞ: Mµn h×nh hiÓn thÞ cã hai dßng. Bé ®iÒu khiÓn LCD cã chøa bé nhí RAM cã kh¶ n¨ng l­u 80 ký tù, bé nhí nµy gäi lµ DDRAM. B×nh th­êng ta cã thÓ nh×n thÊy 20 ký tù trªn mçi dßng, tøc lµ cã 40 ký tù ë tr¹ng th¸i nh×n thÊy ë c¶ hai dßng, cßn l¹i lµ kh«ng nh×n thÊy ®­îc (t¹i mét thêi ®iÓm). C¸c ký tù kh«ng nh×n thÊy cã thÓ ®­îc nh×n thÊy th«ng qua viÖc dÞch toµn bé mµn hiÓn thÞ vÒ phÝa bªn ph¶i hoÆc tr¸i ®i mét notch. TÝn hiÖu cho phÐp (Enable Link), ký hiÖu: E §©y lµ tÝn hiÖu ®iÒu khiÓn chÝnh mµ ®­îc ®­a ra trong toµn bé qu¸ tr×nh ®iÒu khiÓn LCD còng nh­ khi chän thanh ghi vµ chän chÕ ®é ®äc hay viÕt. TÝn hiÖu nµy tÝch cùc ë møc logic cao theo s­ên lªn L-H-L. D÷ liÖu ®­îc ®­a vµo trong khi E tÝch cùc. §iÒu khiÓn ho¹t ®éng cña LCD: Cã 2 lo¹i ®iÒu khiÓn lµ ®iÒu khiÓn viÖc ®äc ghi d÷ liÖu vµ ®iÒu khiÓn c¸c tÝn hiÖu: RS, R/W, E. C¸c tÝn hiÖu ®iÒu khiÓn ®­îc ®Æt lªn LCD ®Ó ®Æt LCD vµo chÕ ®é ho¹t ®éng. Sau khi cã c¸c tÝn hiÖu ®iÒu khiÓn th× míi cã ®iÒu khiÓn vµo hoÆc ra d÷ liÖu. ViÖc ®iÒu khiÓn tr­íc tiªn lµ ph¶i ®Æt tÝn hiÖu RS ë møc l«gic thÊp ®Ó chän thanh ghi ®iÒu khiÓn. TÝn hiÖu R/W cÇn ph¶i ®­îc thiÕt lËp ®Ó ®­îc chän chÕ ®é ®äc hay viÕt. Qu¸ tr×nh diÒu khiÓn ®­îc chia lµm 5 gia ®o¹n : khëi t¹o, ®Æt con trá, ®iÒu khiÓn hiÓn thÞ, t¹o hay chän kÝ tù hiÓn thÞ vµ kiÓm tra tr¹ng th¸i bËn cña LCD tr­íc khi ®äc hay viÕt mét tõ míi. Reset LCD: LCD cÇn ph¶i ®­îc khëi ®éng l¹i ngay khi bËt nguån cung cÊp. B­íc tiÕp theo lµ göi liªn tiÕp 3 byte 30H tíi LCD. Mçi lÇn c¸ch nhau 1ms. §Æt chøc n¨ng (Function set): ViÖc LCD ®iÒu khiÓn theo chÕ ®é 4 bit hay 8 bit d÷ liÖu cÇn ph¶i ®­îc x¸c ®Þnh b»ng viÖc viÕt tõ ®iÒu khiÓn vµo LCD trong b­íc nµy. Tõ ®iÒ khiÓn cã d¹ng nh­ sau: 0 0 1 DL N F x x Trong ®ã: DL= 0 cho 4 bit 1 cho 8 bit N = 0 cho lo¹i hiÓn thÞ lµ 1 dßng 1 cho lo¹i hiÓn thÞ lµ 2 dßng F = 0 cho Font 5x7 1 cho Font 5x10 x : kh«ng cÇn quan t©m. ChÕ ®é nhËp (Entry Mode): Khi viÕt lªn LCD, cÇn ph¶i ®Æt con trá t¹i mét vÞ trÝ nµo ®ã, víi thuéc tÝnh lµ tù ®éng t¨ng hay gi¶m sau khi viÕt xong 1 ký tù. C«ng viÖc nµy ®­îc x¸c ®Þnh b»ng Entry mode. Tõ ®iÒu khiÓn cho entry mode lµ: 0 0 0 0 0 1 I/D S Trong ®ã I/D = 0 cho gi¶m con trá ®i mét ký tù vÒ bªn tr¸i. 1 cho t¨ng con trá lªn mét ký tù vÒ bªn ph¶i. S = 1 ®Ó dÞch toµn bé néi dung cÇn hiÓn thÞ trong bé nhí DDRAM ®i 1 ký tù tõ tr¸i qua ph¶i phô thuéc vµo I/D. 0 th× kh«ng dÞch chuyÓn. C¸c lÖnh con trá (Cursor Instructions): Con trá chØ ®Õn vÞ trÝ mµ ký tù tiÕp theo sÏ ®­îc viÕt hoÆc ®äc. Entry mode sÏ x¸c ®Þnh ho¹t ®éng cña con trá. Con trá ®Çu ( Home Cursor): Con trá ®Çu n»m ë phÝa bªn tr¸i cña dßng ®Çu cña mµn hiÓn thÞ. Tõ ®iÒu khiÓn cho nã trong tr­êng hîp nµy: 0 0 1 0 0 0 1 x DÞch chuyÓn con trá ®Õn mét vÞ trÝ trong bé nhí DDRAM Con trá cã thÓ ®­îc dÞch chuyÓn tíi mét vÞ trÝ bÊt kú trong DDRAM phô thuéc vµo bé nhí vµ viÖc dÞch chuyÓn. ViÖc dÞch chuyÓn con trá ®­îc thùc hiÖn b»ng chän ®Þa chØ trong DDRAM. Tõ ®iÒu khiÓn cã cÊu tróc sau: 1 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0 Trong ®ã A0 ®Õn A6 lµ ®Þa chØ cña DDRAM. §èi víi mét mµn hiÓn thÞ 2 dßng th× ®Þa chØ nµy lµ 0 ®Õn 27H víi dßng 1 vµ 40 ®Õn 67H víi dßng 2. C¸c thuéc tÝnh cña con trá (Èn/ hiÖn/ nhÊp nh¸y): Con trá cã thÓ kh«ng nh×n thÊy trªn mµn hiÓn thÞ, mÆc dï vÉn trá tíi vÞ trÝ cña ký tù tiÕp theo sÏ ®­a lªn mµn h×nh ( b×nh th­êng con trá cã thÓ coi nh­ lµ dÊu g¹ch ë ch©n ký tù). Ký tù t¹i vÞ trÝ con trá trá tíi cã thÓ bÞ che, kh«ng nh×n thÊy ®­îc b»ng thuéc tÝnh Blink (nhÊp nh¸y). Tõ ®iÒu khiÓn cho thuéc tÝnh nµy lµ: 0 0 0 0 1 D C B Trong ®ã: D = 1 hiÓn thÞ 0 t¾t. C = 1 bËt con trá 0 t¾t B = 1 thuéc tÝnh nhÊp nh¸y 0 kh«ng ph¶i thuéc tÝnh nhÊp nh¸y. Di chuyÓn con trá trªn mµn hiÓn thÞ: Con trá hay toµn bé nh÷ng g× cã thÓ thÊy trªn mµn hiÓn thÞ cã thÓ dÞch sang tr¸i hoÆc sang ph¶i b»ng tõ ®iÒu khiÓn nh­ sau: 0 0 0 1 S/C R/L x x Xo¸ hiÓn thÞ: Xo¸ hiÓn thÞ lµ ®Æt vµo toµn bé DDRAM mét ký tù tr¾ng cã m· ASCII lµ 20H vµ ®Æt con trá ë vÞ trÝ ®Çu (Home Cursor) nh­ tr×nh bµy ë trªn. Tõ ®iÒu khiÓn cho c«ng viÖc nµy lµ: 0 0 0 0 0 0 0 1 Bé ®iÒu khiÓn LCD cßn cã mét byte tr¹ng th¸i chøa cê bËn_BF (Busy Flag) vµ bé ®Õm ®Þa chØ _ AC (Address Counter). NÕu BF=1 cã nghÜa lµ LCD vÉn ®ang bËn thùc hiÖn c«ng viÖc tr­íc. Nh­ vËy ta cÇn kiÓm tra cê BF tr­íc khi thùc hiÖn mét lÖnh ®äc/ viÕt míi. Byte nµy cã d¹ng nh­ sau: BF AC6 AC5 AC4 AC3 AC2 AC1 AC0 Trong ®ã: BF lµ cê bËn. AC0 ®Õn AC6 lµ 7 bit cña bé ®Õm ®Þa chØ. B¶ng tãm t¾t c¸c tõ ®iÒu khiÓn cho viÖc ®iÒu khiÓn LCD nh­ sau Instruction RS Rw D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 Ho¹t ®éng Xo¸ hiÓn thÞ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 Xo¸ toµn bé néi dung hiÓn thÞ ®Æt con trá ë vÞ trÝ bªn tr¸i, ®Þa chØ 00. Home cursor 0 0 0 0 0 0 0 0 1 x Con trá ®Æt ë trªn cïng bªn tr¸i. Entry mode 0 0 0 0 0 0 0 1 ID S X¸c ®Þnh h­íng dÞch chuyÓn con trá sau khi mçi ký tù ®­îc viÕt. HiÓn thÞ víi con trá bËt/t¾t 0 0 0 0 0 0 0 D C B §Æt thuéc tÝnh cho mµn hiÓn thÞ. Function set 0 0 0 0 1 DL N F * * §Æt chÕ ®é giao tiÕp 4 bit hoÆc 8 bit d÷ liÖu (DL), sè dßng (N), font ch÷ (F) LCD ®­îc ®iÒu khiÓn (®èi tho¹i) b»ng 3 bit: P3.0 nèi víi LCD_R/W (ch©n sè 5), P3.5 nèi víi LCD_D/C (ch©n sè 4), P3.1nèi víi LCD_ENABLE (ch©n sè 6), 8bit d÷ liÖu D0 ¸ D7 ®­îc nèi víi Port 0 cña V§K 89C52. VIII – PhÇn mÒm. L­u ®å thuËt to¸n. Power on Int stack int RTC int LCD cho phÐp ng¾t Wait int Xo¸ cê UF. §äc phót vµ ghi vµo acc. Nh¸y gi©y Phót míi = phót cò Reti ChÐp phót míi vµo. §äc giê vµ ghi vµo acc. §äc nhiÖt ®é vµ hiÓn thÞ. ChÐp giê míi vµo. §äc ngµy vµ ghi vµo acc. ChÐp ngµy míi vµo. §äc th¸ng vµ ghi vµo acc. Giê míi = giê cò Ngµy míi = ngµy cò Reti Reti Int-RTC No Yes No Yes Th¸ng míi = th¸ng cò Reti ChÐp th¸ng míi vµo. §äc n¨m vµ ghi vµo acc. ChÐp n¨m míi vµo. N¨m míi = n¨m cò Reti Reti Yes No Yes No Int-Key P1 = 05 h Lcall Func. No No Yes P1 = 01h Lcall Inckey No Yes P1 = 06h Lcall deckey No Yes P1 = 02h Lcall OK No Yes P1 = 03h Lcall Run Yes Reti Môc Lôc PhÇn I. T×m hiÓu vÒ hÖ thèng ®o l­êng ®iÒu khiÓn cña nhµ m¸y nhiÖt ®iÖn Ph¶ L¹i 2. PhÇn ®o l­êng cña qu¸ tr×nh cÊp n­íc, h¬i n­íc vµ n­íc ng­ng. HÖ thèng DCS trong nhµ m¸y nhiÖt ®iÖn Ph¶ L¹i 2. M« h×nh ph©n cÊp: CÊp ®iÒu hµnh s¶n xuÊt. CÊp vËn hµnh gi¸m s¸t. CÊp ®iÒu khiÓn. CÊp chÊp hµnh PhÇn II. Thùc tËp x­ëng víi ®Ò tµi : §ång hå tr­êng häc. NhiÖm vô th­. §o nhiÖt ®é sö dông sensor LM335. Ph­¬ng ph¸p chän thiÕt bÞ vµ sö dông m¹ch. Ph­¬ng ph¸p ghÐp nèi c¸c thiÕt bÞ sö dông. S¬ ®å khèi. M¹ch nguyªn lý. C¸c thiÕtbÞ sö dung. Khèi chuyÓn ®æi t­¬ng tù sè ADC0809. DS12887. VXL 89C52. M¹ch hiÓn thÞ LCD, ®Ìn LED. PhÇn mÒm.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • docDoluong dienPhalai-30,bctt.doc
 • docdcs.doc
 • docDoc3.doc
 • docdoluong.doc
 • docld1.doc
 • docld3.doc
 • docnhiem_vu.doc
 • docsdchan_dk.doc
 • docsdkhoi.doc
 • docsdnguyenly.doc
 • docsld2.doc