Tìm hiểu thiết kế mạch điều khiển kích từ động cơ đồng bộ máy nghiền than

MỤC LỤC Lời nói đầu 1 Chương 1: Tổng quan về công nghệ kéo sợi PP . 3 1.1 Giới thiệu vài nét về ngành công nghiệp nhựa . 3 1.2 Nguyên lý làm việc và dây chuyền công nghệ . 5 1.3 Các thông số kỹ thuật . 6 1.4 Thiết bị máy kéo sợi PP 7 1.4.1 Máy đùn nhựa . 7 1.4.2 Bộ phận kéo màng . 9 1.4.3 Bàn gia nhiệt dãn sợi . 11 1.4.4 Bộ phận kéo sợi 11 1.4.5 Giàn máy thu sợi 12 1.4.6 Các thiết bị phụ trợ máy kéo sợi PP 12 1.4.7 Thiết bị điện của máy keo sợi PP . 14 1.5 Tóm tắt về yêu cầu công nghệ và thiết bị . 17 1.6 Trang thiết bị bộ phận kéo màng cụm ba Rulo . 18 Chương 2: Chọn động cơ truyền động . 21 2.1 Động cơ điện xoay chiều ba pha không đồng bộ 21 2.1.1 Ưu điểm . 21 2.1.2 Cấu tạo và nguyên lý làm việc 22 2.1.3 Mô tả tóan học của động cơ xoay chiều ba pha không đồng bộ 24 Chương 3: Phương pháp điều chỉnh tốc độ động cơ không đồng bộ xoay chiều ba pha 28 3.1 Điều chỉnh tốc độ động cơ điện xoay chiều ba pha không đồng bộ . 28 3.2 Một số phương pháp điều chỉnh tốc độ động cơ điện xoay chiều ba pha không đồng bộ 28 3.2.1 Điều chỉnh tốc độ bằng cách thay đổi điện trở phụ trong mạch phần ứng (rôto) 29 3.2.2 Điều chỉnh tốc độ bằng cách thay đổi điện áp đặt vào mạch phần cảm(Stato) 30 3.2.3 Điều chỉnh tốc độ bằng cách thay đổi tần số của nguồn xoay chiều 32 3.2.4 Điều chỉnh tốc độ bằng ly hợp điện từ 37 3.3 Kết luận . 40 Chương 4: Thiết kế mạch lực 42 4.1 Cấu tạo nguyên lý làm việc của ly hợp điện từ 42 4.2 Sơ đồ mạch lực 43 4.3 Tính chọn Thyristor . 45 Chương 5: Xây dựng mạch điều khiển 49 5.1 Yêu cầu mạch điều khiển 49 5.2 Nguyên tắc điều khiển 49 5.3 Sơ đồ nguyên lý mạch điều khiển . 53 5.4 Nguyên lý hoạt động của mạch điều khiển 63 Kết luận 71 Tài liệu tham khảo 73

doc18 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2588 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Tìm hiểu thiết kế mạch điều khiển kích từ động cơ đồng bộ máy nghiền than, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ch­¬ng 1 Tæng quan vÒ c«ng nghÖ kÐo sîi PP Giíi thiÖu vµi nÐt vÒ ngµnh c«ng nghiÖp nhùa. Trong mäi ngµnh s¶n xuÊt hiÖn nay, c¸c c«ng nghÖ tiªn tiÕn, c¸c d©y chuyÒn thiÕt bÞ hiÖn ®¹i ®· vµ ®ang th©m nhËp vµo n­íc ta, víi chÝnh s¸ch më cöa cña §¶ng vµ nhµ n­íc ch¾c ch¾n nÒn kü nghÖ tiªn tiÕn cña thÕ giíi ngµy cµng th©m nhËp nhanh vµo ViÖt Nam. T¸c dông cña c«ng nghÖ míi cña nh÷ng d©y chuyÒn, thiÕt bÞ hiÖn ®¹i ®· gãp phÇn tÝch cùc thóc ®Èy sù nghiÖp c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n­íc. C¸c m¸y hiÖn ®¹i trong mäi lÜnh vùc, ®a phÇn ho¹t ®éng nhê ®iÖn n¨ng th«ng qua c¸c thiÕt bÞ chuyÓn ®æi ®iÖn n¨ng thµnh c¬ n¨ng, nhiÖt n¨ng. ViÖc ®iÒu khiÓn c¸c qu¸ tr×nh chuyÓn ®æi nµy trong c¸c m¸y víi c¸c môc ®Ých kh¸c nhau còng ngµy cµng ®a d¹ng vµ phøc t¹p. Trong c¸c m¸y ®­îc ®­a vµo n­íc ta cã nhiÒu m¸y mãc ®Ó s¶n xuÊt vµo ngµnh nhùa. Cïng víi sù ph¸t triÓn vÒ c«ng nghÖ ho¸ chÊt, hîp chÊt h÷u c¬ cao ph©n tö, ngµnh nhùa ®· gióp trong cuéc sèng hµng ngµy cña con ng­êi nhiÒu øng dông trong c¸c ngµnh c«ng nghiÖp, y tÕ, qu©n sù. Nh÷ng ­u ®iÓm cña ®å nhùa: + C¸c ®å dïng b»ng nhùa bÒn, dÎo vµ nhÑ so víi c¸c ®å dïng kh¸c nh­: s¾t, ®ång, nh«m, gç. + DÔ chÕ t¹o v× nã ®­îc Ðp vµo khu«n ®Þnh h×nh s½n, sau ®ã ®Ó nguéi vµ th¸o ra lµ hoµn thµnh mét s¶n phÈm vÒ nhùa, thêi gian chÕ t¹o ng¾n. + Gi¸ thµnh cña vËt dông b»ng nhùa rÎ h¬n nhiÒu so víi gi¸ thµnh cña c¸c vËt dông chÊt liÖu kh¸c. Víi sù ph¸t triÓn cña ngµnh khai th¸c dÇu má sÏ lµ mét nguån nguyªn liÖu dåi dµo cña nhùa. + C¸c s¶n phÈm vÒ nhùa sau khi kh«ng sö dông ®­îc n÷a th× cã thÓ thu gom ®Ó t¸i chÕ. + Cã thÓ kÐo thµnh sîi ®Ó dÖt thµnh manh lµm c¸c lo¹i tói bao gãi. Nhùa PP hoÆc PE, hoÆc lµ manh ®­îc tr¸ng thªm mét líp nhùa n÷a ®Ó lµm thµnh c¸c tÊm b¹t che phñ cho c¸c c«ng cô, c«ng tr×nh c¸c qu©n khÝ trong qu©n ®éi. Mét sè lo¹i nhùa th­êng dïng trong thùc tÕ: + Nhùa PP: Poly propylen: H5300, H510, P4005, F305 Lo¹i nhùa nµy ë nhiÖt ®é th­êng ë tr¹ng th¸i r¾n, mµu trong khi nhiÖt ®é t¨ng th× ho¸ dÎo, ho¸ láng. §­îc dïng ®Ó kÐo thµnh sîi hoÆc ®Ó tr¸ng c¸c lo¹i b¹t, tr¸ng gi÷a líp giÊy vµ manh PP cña bao b× xi m¨ng hiÖn nay. §­îc dïng ®Ó thæi mµng, Ðp c¸c chi tiÕt hoÆc vËt dông dïng trong c«ng nghiÖp vµ ®êi sèng hµng ngµy. Lo¹i nhùa nµy ®­îc nhËp tõ ngoµi vµo ViÖt Nam: Nhùa cña tËp ®oµn HUYNDAI-Hµn Quèc. + Nhùa PE: Polyetylen Lo¹i nhùa nµy còng cã nh÷ng tÝnh chÊt gÇn gièng nh­ nhùa PP + Ngoµi ra cßn cã c¸c nhùa: HDPE, PA (§Ó chÕ t¹o c¸c chi tiÕt cña m¸y mãc) C¸c lo¹i phô gia dïng trong c«ng nghÖ kÐo sîi: + Tai cal: Tai cal cã t¸c dông lµm cho sîi ®­îc kÐo ra xèp h¬n, t¨ng ®é bÒn cña sîi, chÞu ®­îc sù huû ho¹i cña m«i tr­êng. Tû lÖ pha trén cña Taical chØ chiÕm 2%. + Phô gia mµu: Tuú theo yªu cÇu vÒ mµu cña sîi kÐo ra mµ ng­êi ta cã tû lÖ pha trén mµu kh¸c nhau. C¸c lo¹i mµu th­êng dïng: mµu xanh, mµu vµng, mµu ®á… Nguyªn lý lµm viÖc vµ d©y chuyÒn c«ng nghÖ - S¶n xuÊt sîi nhùa dÑp còng gièng nh­ ®Æc ®iÓm vµ ph­¬ng ph¸p kÐo sîi kim lo¹i nãng. Sîi nhùa sau khi kÐo nãng, t¸c dông cña kÐo nãng lµ s¾p xÕp mèi liªn kÕt mèi ph©n tö lín thµnh trËt tù. Nh÷ngmèi liªn kÕt cao ph©n tö nhùa tõ d¹ng hçn lo¹n gÊp khóc s¾p xÕp l¹i cã trËt tù theo chiÒu dµi cña sîi. Do ®Þnh h­íng ®­îc ph©n tö t¨ng c­êng sù hÊp thô gi÷a c¸c ph©n tö c­êng ®é cña sîi t¨ng tû lÖ gi·n gi¶m. - Xu h­íng kÐo dµi yªu cÇu ë nhiÖt ®é ®é thñy tinh hãa trë lªn, nhiÖt ®é dÝnh ch¶y trë xuèng. ë ph¹m vi nµy kÐo bÊt kú vÒ phÝa nµo sÏ kÐo ®­îc béi sè dù ®Þnh, sau ®ã nhanh chãng lµm nguéi d­íi nhiÖt ®é thñy tinh hãa vµ gi÷ l¹i ë tæ chøc ®ã. - M¸y gåm m¸y ®ïn nhùa, l­íi thanh nhanh, ®Çu ®ïn, thïng n­íc lµm nguéi, dao chÎ sîi ®Ó kÐo, tñ ®iÖn ®Ó gia nhiÖt, hai l« nhiÖt quÊn sîi vµ bé phËn hót phÕ liÖu. - D©y chuyªn c«ng nghÖ gåm: Nhùa qua vitme trén c¾t ®ïn Ðp ra miÖng khu«n qua thïng n­íc lµm l¹nh thµnh mµng máng, c¾t xÎ thµnh sîi t¨ng nhiÖt kÐo gi·n, t¨ng nhiÖt thu l¹i ®Þnh h×nh, ®­îc sîi dÑp theo yªu cÇu. 1.3. C¸c th«ng sè kü thuËt. - M¸y ®ïn nhùa: S1-65x28CY - §­êng kÝnh vÝt me: 900 - ChiÒu dµi vit me: 1820 Kh¶ n¨ng s¶n xuÊt Nhùa PP: 80kg/h Nhùa HDPE: 80kg/h S¶n l­îng: 500 – 550 tÊn/n¨m Quy c¸ch sîi. Réng: 1,8-1,3mm Dµy: 0.03-0,08mm §é sîi: 800-1000demien C­êng ®é: >3,5g/ demien §é gi·n > 16% Tèc ®é ra sîi: 80-100m/p Béi sè kÐo: 4-9 lÇn Tæng c«ng suÊt: 134 kw 1.4.ThiÕt bÞ m¸y kÐo sîi PP M¸y nµy gåm c¸c côm hîp thµnh (H×nh 1.1), c¸c hÖ thèng nÕu l¾p r¸p kh«ng ®ång bé hoÆc bÞ nhÇm vÞ trÝ th× m¸y kh«ng vËn hµnh b×nh th­êng ®­îc. Cho nªn tr­íc khi sö dông ph¶i hiÓu cÊu t¹o cña m¸y nguyªn lý lµm viÖc, c¸ch th¸o l¾p ®iÒu chØnh, söa ch÷a th× míi ph¸t huy ®­îc hiÖu qu¶, n¨ng xuÊt vµ kÐo dµi tuæi thä cña thiÕt bÞ. 1.4.1 M¸y ®ïn nhùa. PhÇn m¸y ®ïn nhùa cã 3 phÇn chÝnh. Th©n ®ïn. Th©n ®ïn lµ phÇn ®Ó luyÖn nhùa ë tr¹ng th¸i h¹t r¾n hay tr¹ng th¸i dÎo, láng vµ ®Èy ra miÖng ®ïn nhê cã vitme HÖ truyÒn ®éng cho vitme lµ mét ®éng c¬ xoay chiÒu 3 pha roto lång sãc cã ®iÒu khiÓn tèc ®é b»ng ly hîp ®iÖn tõ vµ hép sè hÖ b¸nh r¨ng. L­íi läc. M¸y ®ïn nhùa cã kÌm theo bé phËn l­íi läc thay nhanh kiÓu tay g¹t ®Ó tiÖn cho viÖc thay nhanh trong khi ®ang s¶n xuÊt, gi¶m thêi gian dõng m¸y, gi¶m c­êng ®é lao ®éng. C¬ cÊu m¸y nµy pháng theo m¸y tiªn tiÕn cña n­íc ngoµi, nghiªn cøu vËt liÖu, c«ng nghÖ an toµn, ch¾c ch¾n kh«ng rß rØ vËt liÖu. L­íi läc thay nhanh khi xuÊt x­ëng ®· ®­îc ®iÒu chØnh khe hë l¾p ghÐp ng­êi sö dông kh«ng ph¶i ®iÒu chØnh. L­íi läc tèt nhÊt lµ dïng lo¹i ®· chÕ t¹o s½n chØ viÖc ®Æt vµo m¸y h·m cña m¸y lµ ®­îc, ®Èy tay g¹t vµo vÞ trÝ lµ ®­îc. Khi thay l­íi läc, tr­íc hÕt h¹ tèc dé kÐo sîi råi dõng m¸y chÝnh (m¸y ®ïn) kÐo tay g¹t ra trong kho¶ng 2 ®Õn 10 gi©y lµ xong. Trong thêi gian nµy kh«ng ph¶i dõng kÐo sîi do thay l­íi, gi¶m c­êng ®é lao ®éng, n©ng cao hiÖu xuÊt s¶n xuÊt. MiÖng ®ïn. Lµ mét lo¹i èng kiÓu h×nh m¾c ¸o ®ïn ra khe nhá, tèt. Bé phËn gia nhiÖt cña ®Çu ®ïi b»ng tÊm nhiÖt nh«m ®óc c«ng suÊt 9kw chia lµm ba ®o¹n ®Ó khèng chÕ nhiÖt ®é( trªn ®ång hå nhiÖt còng cã ba khu vùc t­¬ng øng víi ba khoang: khoang nhiÖt 6, khoang nhiÖt 7, khoang nhiÖt 8) ®Ó tiÖn ®iÒu chØnh nhiÖt ®é mµng h­íng ngang. ChiÒu réng miÖng ®ïn ra lµ 850mm 1.4.2. Bé phËn kÐo mµng. a. Thïng n­íc lµm nguéi mµng kÐo. §Ó tháa m·n víi ®Æc ®iÓm s¶n xuÊt lín, tèc ®é kÐo sîi, tèc ®é cao dïng thïng n­íc lµm l¹nh cã dung tÝch lín, miÖng thïng cã chç n­íc trµn ®Ó n­íc ®­îc l­u ®éng lµm nguéi mµng ®ïn ra. Cßn n­íc vµo ®­îc cho tõ d­íi lªn vµ cã van ®Ó ®iÒu chØnh l­îng n­íc vµo. §Ó cè g¾ng ®¹t ®­îc ®é kÕt tinh thÊp. NÕu nh­ lµm nguéi ë d­íi nhiÖt ®é thñy tinh hãa th× cµng tèt. Do ®iÒu kiÖn nhiÖt ®é m«i tr­êng nªn ph¶i ®iÒu chØnh van n­íc lµm nguéi. Qu¶ l« trong trong thïng n­íc cã thÓ ®iÒu chØnh lªn xuèng ®Ó ®iÒu chØnh vÞ trÝ d·n xuèng cña mµng ë miÖng khu«n. ë thïng n­íc l¹nh cã g¹t n­íc, èng hót n­íc, khö hÕt n­íc b¸m trªn mµng máng. §ång thêi cã 2 qu¶ l« kÐo. §Ó ®¶m b¶o sù c©n b»ng lùc gi÷a hai qu¶ l« kÐo vµ qu¶ l« kÐo b­íc ®Çu , tû lÖ tèc ®é thÊp (3%). TruyÒn ®éng cña qu¶ l« trong thïng n­íc, th«ng qua truyÒn ®éng cña xÝch cña qu¶ l« kÐo b­íc ®Çu. §Ó t¨ng chiÒu réng cña mµng, gi¶m gãc co cña mµng ®ång thêi ®¹t ®­îc yªu cÇu lµm nguéi mµng ®ång ®Òu, th­êng ®Ó miÖng ®ïn mµng c¸ch mÆt n­íc tõ 15 ®Õn 20mm lµ ®­îc. §iÒu chØnh b»ng bul«ng d­íi ch©n thïng n­íc. Trong bÓ n­íc cã l¾p èng cao su ®Ó ®iÒu chØnh mùc n­íc. b. Dao chÎ sîi- kÐo sîi b­íc ®Çu. KÐo sîi b­íc ®Çu do trôc l« b»ng, c¬ cÊu chÎ sîi vµ 3 qu¶ l« hîp thµnh. Dïng qu¶ l« cã ®­êng kÝnh lín t¨ng ma s¸t kÐo vËn hµnh æn ®Þnh, qu¶ l« b»ng l¾p ë phÝa tr­íc dao c¾t chÎ. Cã thÓ xoay gãc ®é ®Ó ®iÒu chØnh mµng máng. Gi¶m ®é nh¨n cña mµng. ë phÇn nµy hÖ truyÒn ®éng dïng ®éng c¬ xoay chiÒu 3 pha ®iÒu khiÓn tèc ®é b»ng ly hîp ®iÖn tõ (4kw) truyÒn tèc ®é tíi c¸c trôc b»ng hép sè vµ xÝch. §é c¨ng chïng cña xÝch võa ph¶i. VËn hµnh mét thêi gian ph¶i ®iÒu chØnh ®é c¨ng cña xÝch. PhÝa trªn qu¶ l« thø 3 cã qu¶ l« b»ng cao su ®­îc ®iÒu khiÓn b»ng van h¬i ®ì hai ®Çu chïng t©m víi qu¶ l« b»ng. §iÒu chØnh b»ng bul«ng trßn ngang ( Nh÷ng bul«ng nµy tr­íc khi l¾p ®Æt ®· ®­îc chØnh ) ®iÒu chØnh ®é th¼ng víi qu¶ l« b»ng, bul«ng trªn d­íi cña tÊm kÐo. §Ó h­íng ngang kh«ng cã khe hë, ë c¹nh qu¶ l« cao su cã l¾p trang bÞ phßng hé ®Ó tr¸nh xÈy ra tai n¹n trong s¶n xuÊt. 1.4.3- Bµn gia nhiÖt d·n sîi. Bé phËn gia nhiÖt dïng tÊm thÐp kh«ng gØ cã ®é dµy 15mm, cã ®é æn ®Þnh nhiÖt tèt hiÖu suÊt táa nhiÖt cao, chiÒu dµi 2200mm phï hîp víi yªu cÇu kÐo sîi PE mËt ®é cao, tèc ®é cao. Ph­¬ng thøc gia nhiÖt dïng bé nhiÖt hång ngo¹i tõ xa, c«ng suÊt lµ 16,2kw, c«ng suÊt mçi tÊm lµ 1,8kw x 9 tÊm khèng chÕ 3 ®o¹n nhiÖt ®é b¸o nhiÖt, nhiÖt ®é trªn d©y ®ång XMT-1301 L¾p ®Æt tÊm nhiÖt dïng kiÓu th¸o rêi khi bÊt kú chç nµo cã sù cè ( b¸o trªn ®ång hå cã thÓ thay nhanh kh«ng ph¶i dõng m¸y). 1.4.4 Bé phËn kÐo sîi. Côm nµy gåm 5 qu¶ l« truyÒn ®éng do m« t¬ ®iÒu tèc ®iÖn tõ (7.5kw) vµ hép sè truyÒn ®éng ®Õn c¸c trôc b»ng xÝch. Ph­¬ng thøc truyÒn ®éng gièng nh­ kÐo lÇn ®Çu. Thu håi ®Þnh h×nh b»ng 2 qu¶ l« nhiÖt lµ qu¶ l« 3 vµ qu¶ l« 4. Ph­¬ng thøc gia nhiÖt kiÓu gi¸n tiÕp, nhiÖt ®é ®Òu, dÔ s÷a ch÷a, c«ng suÊt nhiÖt mçi qu¶ l« lµ 7,2kw do 3 thái nhiÖt ®iÖn 2,4kw hîp thµnh ®Êu b»ng d©y dÉn chÞu nhiÖt, ®¶m b¶o c¸ch nhiÖt tèt. Qu¶ l« thø 5 lµ qu¶ l« lµm nguéi cã èng ®­a n­íc vµo ra ®Ó lµm nguéi l«. Gi÷a qu¶ l« 4 vµ qu¶ l« 5 cã l¾p bé phËn khö tõ tr¸nh bÞ nhiÔm tõ khi kÐo tèc ®é cao n©ng cao chÊt l­îng in nh·n trªn bao. C«ng t¾c cña c¬ cÊu khö tÜnh ®iÖn l¾p tay trong b¶ng ®iÒu khiÓn ®iÖn trªn m¸y. §îi sau khi kÐo sîi b×nh th­êng Ên nót khö tõ ®Ó cho bé phËn khö tõ ho¹t ®éng. Trªn trôc qu¶ l« sè 1 vµ qu¶ l« sè 5 lµ trôc l« b»ng cao su, kÕt cÊu vµ ®iÒu chØnh gièng nh­ trªn trôc qu¶ l« sè 3 cña lÇn kÐo ®Çu. 1.4.5. Giµn m¸y thu sîi. Giµn m¸y thu sîi gåm 114 m¸y thu sîi (kh«ng thÓ hiÖn trªn s¬ ®å) gåm 144 mµng thu sîi riªng lÎ mçi m¸y gåm mét ®éng c¬ xoay chiÒu 1 pha cã ®iÒu chØnh tèc ®é b»ng b¶ng ®iÖn tö dïng Triac, cã chiÕt ¸p ®Æt trªn m¸y ®Ó ®iÒu chØnh tèc ®é quÊn ®Ó cho phï hîp víi tèc ®é cña sîi kÐo ra. Trªn mçi m¸y cã thiÕt kÕ c¸c c«ng t¾c hµnh tr×nh t¸c ®éng khi sîi qu¸ c¨ng hay qu¶ sîi khi ®· ®¹t ®­êng kÝnh theo yªu cÇu ®Æt ra. C¸c sù t¸c ®éng nµy ®­îc thÓ hiÖn qua c¸c ®Ìn b¸o ®Æt ngay trªn m¸y. Tèc ®é quÊn vµ tèc ®é r¶i sîi ®­îc tÝnh to¸n mét c¸ch hîp lý ®Ó sîi kh«ng bÞ rèi ®Çu hoÆc kh«ng bÞ l­în xo¾n sãng. §Ó m¸y ch¹y ®­îc ªm vµ quÊn sîi ®­îc ®Òu th× c¸c chuyÓn ®éng cña m¸y ®Òu ®­îc truyÒn chuyÓn ®éng b»ng c¸c ®ai r¨ng nhùa vµ ®ai thang cao su. 1.4.6. C¸c thiÕt bÞ phô trî m¸y kÐo sîi PP. §èi víi m¸y kÐo sîi ngoµi c¸c thiÕt bÞ chÝnh ®· giíi thiÖu ë phÇn trªn. §Ó d©y chuyÒn kÐo sîi ®­îc hoµn h¶o vµ ho¹t ®éng ®­îc yªu cÇu ph¶i cã thªm c¸c thiÕt bÞ phô trî sau. Bé phËn thu nghiÒn phÕ liÖu. Mµng máng sau khi ®ù¬c xÎ c¾t thµnh sîi, hai mÐp cña mµng máng ®ù¬c thu vµo m¸y nghiÒn, nghiÒn xong ®­îc qu¹t giã qu¹t vµo thïng ®ùng phÕ liÖu. Ta cã thÓ tËn dông phÕ liÖu theo tû lÖ phÇn tr¨m phï hîp ®Ó trén víi nguyªn liÖu chÝnh tiÕp tôc sö dông n©ng cao hiÖu qu¶ kinh tÕ. Bé phËn thu hót sîi bá. Do yªu cÇu c«ng nghÖ, khi kÐo sîi ra ®Ó cuèn vµo èng suèt kh«ng thÓ cuèn hÕt tÊt c¶ lªn èng suèt ngay. Tr­íc hÕt ph¶i hót vµo thïng l­íi sau ®ã míi cuèn tõng sîi vµo suèt. B¶o ®¶m s¶n xuÊt an toµn v¨n minh. M¸y trén nhùa. M¸y trén nhùa dïng ®Ó trén nhùa tr­íc khi ®­a vµo ch¹y m¸y nh»m môc ®Ých: + Trong qu¸ tr×nh trén do ma s¸t gi÷a c¸c h¹t nhùa víi nhau, gi÷a c¸c h¹t nhùa víi c¸ch quay vµ thµnh m¸y lµm h¹t nhùa ®­îc nãng lªn, nhùa ®­îc sÊy kh«. Tuy nhiªn nÕu thêi gian trén qu¸ lín sÏ lµm cho nhùa ph¸t nãng qu¸ nhiÖt ®é cho phÐp sÏ lµm cho nhùa keo l¹i thµnh côc to. + Trén nhùa ®Ó c¸c h¹t nhùa ®­îc trén ®Òu víi c¸c phô gia ®­îc pha trén theo yªu cÇu kü thuËt. Ngoµi ra cßn cã m¸y nÐn khÝ, c¸c b×nh läc dÇu, läc n­íc cã trong khÝ nÐn, m¸y b¬m n­íc lµm nguéi. M¸y kÐo sîi tuy cã nhiÒu bé phËn, thiÕt bÞ kh¸c nhau. Nh­ng ®èi víi hÖ truyÒn ®éng th× hÖ truyÒn ®éng cña nhãm m¸y ®­îc chia thµnh 3 hÖ thèng ®éc lËp: M¸y ®ïn nhùa. Bé phËn kÐo lÇn ®Çu. Bé phËn kÐo thu qua nhiÖt hai lÇn. C¸c bé phËn trªn ®Òu do c¸c ®éng c¬ xoay chiÒu 3 pha r«to lång sãc ®iÒu tèc b»ng ly hîp ®iÖn tõ ®¶m nhiÖm riªng. 1.4.7. ThiÕt bÞ ®iÖn cña m¸y kÐo sîi PP. a. Sè liÖu cña c¸c thiÕt bÞ ®iÖn. - §iÒu kiÖn lµm viÖc: + ë ®é cao : d­íi 1000m so víi mÆt n­íc biÓn. + NhiÖt ®é : tõ -30oC ®Õn +40oC + §é Èm : 85% C¸c th«ng sè chñ yÕu cña c¸c thiÕt bÞ ®iÖn. Nguån ®iÖn vµo : lµ ®iÖn 3 pha 4 d©y -380V – 50Hz §iÖn ¸p cña m¹ch ®iÒu khiÓn :220V C«ng suÊt cña ®éng c¬ dÞ bé ®iÒu tèc ®iÖn tõ : 48,5kw gåm: + M¸y ®ïn nhùa : 37kw + KÐo lÇn 1 : 4kw + KÐo lÇn 2 : 7.5kw C«ng suÊt ®éng c¬ qu¹t. + Lµm nguéi m¸y : 0,72kw + NghiÒn hót phÕ liÖu : 2,2 kw + Thæi n­íc trªn mÆt mµng máng : 1,5kw C«ng suÊt cña ®éng c¬ m¸y nghiÒn : 3kw Tæng c«ng suÊt nhiÖt ®iÖn : 37kw C«ng suÊt nhiÖt ®iÖn cña bµn gi·n sîi : 16,2kw C«ng suÊt gia nhiÖt cña qu¶ l« nhiÖt : 14,4kw Dung l­îng toµn bé cña m¸y : 134,52kw b. C¸c sè liÖu vÒ c«ng nghÖ: C¨n cø vµo yªu cÇu s¶n phÈm cña sîi ®Ó x¸c ®Þnh ®iÒu kiÖn gia c«ng. M¸y nµy ®ïn ra tÊm ph¼ng réng 800mm (MiÖng khu«n c¸ch mÆt n­íc 15mm) TÝnh to¸n sè l­ìi dao: ChiÒu réng lín nhÊt cña tÊm ChiÒu réng khëi phÈm cña sîi Sè l­ìi dao = TÝnh to¸n chiÒu réng sîi dÑp. W1 = (WS + 0,6) [1- ] Trong ®ã : W1 : ChiÒu réng sîi dÑp (thµnh phÈm) WS : ChiÒu réng khëi phÈm SR : Tû sè kÐo d·n. Tr­íc khi tiÕn hµnh thao t¸c thùc tÕ hoÆc v× dõng m¸y c¸c bé phËn gia nhiÖt nguéi xuèng b»ng nhiÖt ®é m«i tr­êng. C¸c thiÕt bÞ kÐo sîi ®Òu ph¶i gia nhiÖt tõ 1 ®Õn 2 giê gi÷ nhiÖt trong mét giê. Trong ®ã gia nhiÖt ë khoang 4 vµ khoang 5 ph¶i gi÷ trong hai giê. NÕu ®iÒu kiÖn gia c«ng cã thay ®æi th× tiÕn hµnh khèng chÕ vµ ®iÒu chØnh nhiÖt ®é trong qu¸ tr×nh gia nhiÖt c¸c bé phËn ( nhiÖt ®é cña c¸c khoang nhiÖt) Sau ®©y lµ nhiÖt ®é (0C) cña c¸c khoang m¸y ®ïn, bµn kÐo gi¶n, qu¶ l« kÐo. Tªn ChØ sè ch¶y Th©n nhiÖt NhiÖt ®Çu ®ïn Bµn d·n sîi Qu¶ l« kÐo 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 1 2 Nhùa PP Nhùa PE M13 M10.9 190 160 210 180 210 180 210 190 230 190 220 200 220 200 220 200 140 120 140 120 130 115 140 120 140 125 Nguyªn lý thao t¸c ®iÖn. PhÇn ®iÖn cña m¸y chia lµm hai ®¬n nguyªn. §ã lµ: + §¬n nguyªn m¸y ®ïn nhùa. + §¬n nguyªn m¸y kÐo sîi. Nguån ®iÖn 3 pha ®Êu vµo tñ ®iÖn riªng ( ®Êu vµo m¸y ®ïn nhùa) Thao t¸c: Tr­íc tiªn Ên nót nguån ®iÖn chung ®Ó cÊp ®iÖn cho m¸y, c¸c tÊm gia nhiÖt. Trªn phÇn kÐo sîi cã c¸c hép ®iÒu khiÓn vµ th«ng qua hép ®iÒu khiÓn ®Ó më c«ng t¾c vµ gia nhiÖt cho bµn nhiÖt, qu¶ l« nhiÖt vµ kiÓm tra t×nh tr¹ng cña chóng b»ng c¸c ®ång hå Ampe. Sau khi ®¹t ®Õn nhiÖt ®é c«ng nghÖ cã thÓ më c«ng t¾c cña ®éng c¬ m¸y chÝnh trªn hép ®iÒu khiÓn khiÕn cho hai ®éng c¬ ®iÒu tèc ®iÖn tõ ®ång thêi khëi ®éng. Sau ®ã tiÕn hµnh ®iÒu chØnh tèc ®é. Trong bé phËn ®iÒu khiÓn nµy cã mét nóm ®iÒu chØnh gäi lµ bé phËn thao t¸c ®iÒu chØnh ®ång bé. §îi ®ång hå b¸o tû lÖ kÐo gi·n xong cã thÓ thao t¸c muèn ®iÒu khiÓn nµy ®Ó ®iÒu chØnh tèc ®é kÐo nhanh chËm. Sau khi Ên c¸c nót Ên khëi ®éng c¸c ®éng c¬ qu¹t hót n­¬c, ®éng c¬ hót sîi bá, bé khö tõ tÜnh ®iÖn. Trªn c¸c hép ®iÒu khiÓn cã c¸c nót Ên dõng m¸y khÈn cÊp. Khi cã sù cè chØ cÇn Ên nót khÈn cÊp lµ toµn bé m¸y dõng tr¸nh ®­îc sù cè x¶y ra cho ng­êi vµ thiÕt bÞ. 1.5 Tãm t¾t vÒ yªu cÇu c«ng nghÖ vµ thiÕt bÞ . Trªn ®©y em ®· giíi thiÖu vÒ c«ng nghÖ d©y chuyÒn kÐo sîi PP. Nãi chung c«ng nghÖ kÐo sîi cã nhiÒu kiÓu, nhiÒu d¹ng kh¸c nhau vµ yªu cÇu s¶n phÈm sîi kÐo ra còng kh¸c nhau nh­ng cã mét yªu cÇu c¬ b¶n nhÊt cña sîi kÐo ra ®ã lµ. + §é ®ång ®Òu : Ph¶i cã ®é réng b»ng nhau còng nh­ ®é dµy cña sîi kh«ng cã ®o¹n dµy, ®o¹n máng. + Kh¶ n¨ng chÞu kÐo: Ph¶i ®¶m b¶o ®­îc ®é bÒn cña sîi theo yªu cÇu kü thuËt ®Æt ra. + M¸y ph¶i kÐo ra ®­îc sîi cã chiÒu réng vµ ®é dµy theo yªu cÇu. Muèn ®¹t ®­îc c¸c yªu cÇu c¬ b¶n cña s¶n phÈm sîi kÐo ra ë trªn th× thiÕt bÞ m¸y mãc lµ mét phÇn kh«ng thÓ thiÕu ®ù¬c trong c«ng nghÖ s¶n xuÊt nã ®­îc chi phèi bëi c¸c bé phËn sau: + VÒ nhiÖt: NhiÖt ®é ë c¸c khoang cña m¸y ®ïn, bµn kÐo d·n, qu¶ l« æn ®Þnh sîi ph¶i thÝch hîp. Mét phÇn rÊt quan träng vÒ thiÕt bÞ m¸y mãc ®ã lµ : ®iÒu chØnh tèc ®é ®ïn, tèc ®é kÐo cña c¸c côm l«. *.Yªu cÇu vÒ tèc ®é ®iÒu chØnh cña m¸y: . Ph¶i ®iÒu chØnh ®­îc tèc ®é v« cÊp ( ®iÒu chØnh tr¬n) - §iÒu chØnh tèc ®é ph¶i æn ®Þnh V× vËy ®Ó ®¸p øng ®­îc c«ng nghÖ s¶n phÈm ra. Trong quyÓn ®å ¸n nµy em tËp trung vµo phÇn quan träng cña thiÕt bÞ lµ thiÕt kÕ bé ®iÒu khiÓn tèc ®é cho ®éng c¬. Ph­¬ng ph¸p ®iÒu chØnh ë ®©y lµ dïng ®éng c¬ xoay chiÒu 3 pha r«to lång sãc ®iÒu khiÓn tèc ®é b»ng ly hîp ®iÖn tõ. PhÇn thiÕt kÕ bé ®iÒu khiÓn tèc ®é ®­îc giíi thiÖu ë c¸c phÇn sau. Do khèi l­îng lín vµ thêi gian cã h¹n. MÆt kh¸c ba bé ®iÒu khiÓn t­¬ng tù nhau ( ®Òu ®iÒu khiÓn tèc ®é b»ng ly hîp ®iÖn tõ). Cho nªn em chØ giíi thiÖu vµ thiÕt kÕ bé ®iÒu khiÓn tèc ®é cho côm ba l« (Bé phËn kÐo mµng). 1.6 Trang thiÕt bÞ bé phËn kÐo mµng côm ba Rul«. 1.§Æc ®iÓm c«ng nghÖ. Nhùa sau khi ®­îc ®ïn ra tõ miÖng ®ïn ®­îc luån qua bÓ n­íc råi ®­a mµng lªn theo h­íng th¼ng ®øng ®Ó thæi n­íc b¸m trªn mµng ®ã ®­îc ®­a qua gi¸ dao chÎ sîi. §Ó mµng ®­îc c¨ng ®Òu vµ ®­a qua dao chÎ sîi th× qu¶ l« tr­íc vµ sau nã ®­îc ®ång tèc b»ng xÝch víi ®é tr­ît kho¶ng 3%. Mµng sau khi ®­îc chÎ luån qua ba l« kÐo cã ®­êng kÝnh b»ng nhau ®­îc quay cïng mét tèc ®é ( H×nh 1.2.). ë ®©y c¸c qu¶ l« ®­îc truyÒn ®éng víi nhau b»ng xÝch víi tû sè truyÒn 1:1. Vµ tÊt c¶ ®­îc truyÒn ®éng b»ng mét ®éng c¬ th«ng qua hép sè b¸nh r¨ng trôc vÝt. §Ó ®¶m b¶o sîi sau khi ra khái côm ba l« ®­îc ®ång ®Òu ph¶i gi÷ ®­îc æn ®Þnh tèc ®é cña c¸c l« kÐo lu«n lu«n kh«ng ®æi. H×nh 1.2: Bé phËn kÐo mµng côm ba Rul«. 2. Yªu cÇu truyÒn ®éng Yªu cÇu c¬ b¶n cña truyÒn ®ång bé phËn kÐo mµng côm ba Rulo ph¶i ®¶m b¶o ®­îc lùc c¨ng cña sîi nhÊt ®Þnh trong suèt qu¸ tr×nh lµm viÖc lµ: T=Const. Do ®ã vËn tèc còng ph¶i kh«ng ®æi. V = 2p.R.w = Const Trong ®ã : R lµ b¸n kÝnh cña c¸c Rul« lµ kh«ng ®æi. VËy muèn v= Const th× w = Const NÕu w kh«ng æn ®Þnh vµ qu¸ tr×nh khëi ®éng x¶y ra ®ét ngét ra xung lùc lín, g©y lùc c¨ng ®ét ngét sÏ lµm cho mµng bÞ d·n kh«ng ®Òu g©y ®øt sîi. §Ó ®¸p øng ®­îc yªu cÇu trªn th×: + §éng c¬ sö dông ph¶i ®¶m b¶o ®­îc sù æn ®Þnh vÒ tèc ®é sö dông kh©u ph¶n håi tèc ®é, tÝn hiÖu tõ m¸y ph¸t tèc ®é ®­a vÒ ®iÒu khiÓn råi so s¸nh víi tÝn hiÖu ®Æt sau ®ã ®­îc ®­a vµo ®iÒu khiÓn ®éng c¬. + Ph¶i ®iÒu chØnh ®­îc mäi cÊp tèc ®é ( ®iÒu chØnh tr¬n): Tõ w=0 ®Õn wmax. VËn hµnh tin cËy cã ®é bÒn cao. Nh­ vËy muèn ®iÒu chØnh tèc ®é kÐo cña c¸c Rul« th× ta ®iÒu chØnh tèc ®é cña ®éng c¬ truyÒn ®éng. §ã lµ ®èi t­îng ®iÒu chØnh em muèn giíi thiÖu trong quyÓn ®å ¸n nµy.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docC1-18.DOC
  • dwgBANVE.DWG
  • docC2-8.DOC
  • docC3-14.DOC
  • docC4-7.DOC
  • docC5-22.DOC
  • docKL.DOC
  • docMUCLUC-1.DOC