Tìm hiểu và cấu hình MPLS VPN

MỤC LỤC Chương 1: GIỚI THIỆU MPLS 1 1.1 Tổng quan .1 1.1.1 IP truyền thống .1 1.2.2 ATM .2 1.1.3 Giới thiệu về MPLS 2 1.2 Các khái niệm cơ bản trong MPLS .5 1.2.2 Lớp chuyển tiếp tương đương (FEC) 6 1.3 Mã hóa nhãn và các chế độ đóng gói nhãn MPLS .7 1.3.1 Mã hóa stack nhãn 8 1.3.2 Ngăn xếp nhãn 8 1.3.4 Chế độ Cell 9 1.3.3 Chế độ Frame .9 1.4 MPLS và mô hình tham chiếu OSI 11 1.5 ứng dụng của MPLS 11 1.5.1 Đơn giản hóa chức năng chuyển tiếp .11 1.5.2 Kỹ thuật lưu lượng 11 1.5.3 Định tuyến QoS từ nguồn 11 1.5.4 Mạng riêng ảo VPN .12 1.5.5 Chuyển tiếp có phân cấp (Hierachical forwarding) .12 1.5.6 Khả năng mở rộng (Scalability) .12 Chương 2 : HOẠT ĐỘNG CỦA MPLS 13 2.1 Câu trúc chức năng MPLS .13 2.1.1 Kiến trúc một nút MPLS (LER và LSR) . 13 2.1.2 Mặt phẳng chuyển tiếp (mặt phẳng dữ liệu) 14 2.1.2.a Cơ sở thông tin chuyển tiếp nhãn LFIB 14 2.1.2-b Thuật toán chuyển tiếp nhãn . 15 2.1.2.C NHLFE (Next Hop Label Forwarding Entry) .15 2.1.3 Mặt phẳng điều khiển 16 2.1.4 Hoạt động mặt phẳng chuyển tiếp .16 2.1.5 Gỡ nhãn ở hop áp cuối PHP (Penultimate Hop Popping) .17 2.1.6 Một ví dụ hoạt động chuyển tiếp gói .18 2.2 Các chế độ báo hiệu MPLS 18 2.2.1 Chế độ phân phối nhãn 18 2.2.1.a Phân phối nhãn không cần yêu cầu 19 2.2.1.b Phân phối nhãn theo yêu cầu .19 2.2.2 Chế độ duy trì nhãn . 19 2.2.2.a Duy trì nhãn tự do (liberal label retention) .19 2.2.2.Ò Duy trì nhãn bảo thủ (conservative label retention) .20 2.2.3 Chế độ đieu khiển LSP 20 2.2.3.a Điều khiển độc lập (independent control) 20 2.2.3.b Điều khiển tuần tự (odered control) .21 2.2.4 Các giao thức phân phối nhãn MPLS .21 2.3 Giao thức LDP (Label Distribution Protocol) .22 2.3.1 Hoạt động của LDP 22 2.3.2 Cấu trúc thông điệp LDP 24 2.3.2.a LDP PDU .ệẵ 24 2.3.2.Ò Định dạng thông điệp LDP 24 2.3.3 Các bản tin LDP 25 2.3.3.a) Thông điệp Hello (Hello message) 25 2.3.3.Ò) Thông điệp khởi tạo (Initialization Message) .29 2.3.3c) Thông điệp KeepAlive (KeepAlive Message) .32 2.3.3 d) Thông điệp Address Withdraw(thông điệp rút lại địa chỉ) 34 2.3.3 e) Thông điệp ánh xạ nhãn (Label Mapping Message) 35 2.3.3 f) Thông điệp yêu cầu nhãn (Label Request Message) .40 2.3.3 g) Thông điệp yêu cầu bãi bỏ nhãn .41 2.3.3 h) Thông điệp “rút lại” nhãn (Label Withdraw Message) . 43 2.3.3 i) Thông điệp từ bỏ nhãn (Label Release Message) .44 2.3.3 k) Thông điệp thông báo (Notification Message) 45 2.3.4 LDP điều khiển độc lập và phân phối theo yêu cầu .48 2.4.1 Mở rộng cho định tuyến ràng buộc . 49 2.4.2 Thiết lập một CR-LSP (Constrain-based routing LSP) 49 2.5 Giao thức RSVP-TE (RSVP Traffic Engineering) 51 2.5.1 Các bản tin thiết lập dự trữ RSVP 52 2.5.2 Các bản Tear Down, Eưor và Hello của RSVP-TE .52 2.5.3 Thiết lập tuyến tường minh điều khiển tuần tự theo yêu cầu 52 2.5.4 Giảm lượng overhead làm tươi RSVP 54 chương 3: TổNG QUAN VPN VÀ MPLS VPN .55 3.1 Cấu trúc mạng riêng ảo YPN ( Virtual Private Network) 55 3.1.1 Tổng quan .55 3.1.1 Mô hình mạng ảo (Virtual Network Models) .55 3.1.2 Các yêu cầu cho VPN 57 3.1.3 Phân loại VPN . 58 3.1.4 Giao thức đường hầm VPN 59 3.1.5 Ưu điểm của mạng VPN 61 3.1.6 Tồn tại của mạng VPN .63 3.1.7 Giới thiệu mạng MPLS VPN .63 3Ế2 Thuật ngữ và cấu trúc MPLS VPN .64 3.2.1 Thành phần và mô hình MPLS VPN 65 3.2.2 Mô hình định tuyến MPLS YPN .66 3.3 Bảng chuyển tiếp và định tuyến ảo VRF .67 3.4 Route Distinguisher, MP-BGP, Route Targets và Address Families 73 3.4.1 Route Distinguisher (RD) 73 3.4.2 MP-BGP cho mạng MPLS VPN .74 3.4.3 Route Target ( RT) 75 3.4.4 Họ địa chỉ ( Address family) 78 Chươìig 4: CẤU HÌNH MẠNG MPLS VPN .80 4.1 Giới thiệu phần mêm mô phỏng router cisco (DYNAMIP ) .80 4.1ếl Cài đặt . .81 4.1.2 IOS images .81 5.1 Xây dựng mô hình kết nối MPLS VPN 82 THUẬT NGỮ VIẾT TAT TÀI LIỆU THAM KHẢO

pdf94 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 3981 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Tìm hiểu và cấu hình MPLS VPN, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfTìm hiểu và cấu hình MPLS VPN.pdf