Tìm kiếm bình đẳng trong tăng trưởng, nghiên cứu trường hợp Việt Nam (chương trình của Liên hiệp quốc)

Mục Lục Lời cảm ơn 6 Lời tựa .7 Tổng quan .8 Ch-ơng I: Việt Nam trong thời kỳ chuyển đổi 13 1.1. Mục đích nghiên cứu .13 1.2. Những lỗi hay gặp khi phân tích về các nền kinh tế chuyển đổi .16 1.3. Khung phân tích 18 1.4. Những triển vọng tăng tr-ởng ở Việt Nam 22 Ch-ơng II: Thành tựu kinh tế và thay đổi cơ cấu bắt đầu từ Đổi mới 27 2.1. Tăng tr-ởng, Th-ơng mại và Thay đổi Cơ cấu .27 2.2. Các nguồn gốc của tăng tr-ởng 29 2.3. Những thay đổi trong cấu trúc quyền sở hữu .31 Phụ lục 1: ổn định do Xuất khẩu Định h-ớng .43 Phụ lục 2: Tăng tr-ởng ‘Chất l-ợng cao’ 45 Ch-ơng III: Chính sách, Bất Bình đẳng & Đặc tr-ng của Ng-ời nghèo .50 III.1. Chuẩn nghèo, Cơ sở dữ liệu và Ng-ời nghèo .50 III.3. Tăng tr-ởng, bất bình đẳng và đói nghèo, 1993-1998 53 III.3. Tăng tr-ởng, bất bình đẳng và đói nghèo, 1998-2002 63 III.4. Kết luận .70 Phụ lục: Chiến l-ợc Toàn diện về Tăng Tr-ởng và Xóa đói Giảm nghèo (CPRGS) .71 Ch-ơng IV: Chính sách Tài khoá phục vụ tăng tr-ởng vì ng-ời nghèo 74 IV.1. Tổng quan về Kết quả của chính sách tài khoá 74 IV.2. Các xu thế thu trong khu vực công và ảnh h-ởng của thuế 75 IV.3. Các xu h-ớng chi tiêu công 77 IV.4. Đầu t- công .78 IV.5. Chính sách tài khoá vĩ mô 80 IV.6. Quỹ l-ơng h-u phổ cập 80 IV.7. Các khuyến nghị tóm tắt về chính sách 82 Ch-ơng V: Các chính sách tiền tệ và tài chính .92 V.1. Mở rộng tiền tệ và tăng chiều sâu tài chính 92 V.2. Tài khoản ngoại sinh .92 V.3. Tự do hoá tài chính .94 V.4. Các dịch vụ tài chính và cán cân thanh toán .96 V.5. Các khuyến nghị và kết luận .103 Ch-ơng VI: Chính sách th-ơng mại và đói nghèo 114 VI.1. Khuôn khổ phân tích 114 VI.2. Chính sách th-ơng mại hiện hành 117 VI.3 Chính sách th-ơng mại và ng-ời nghèo 120 Phụ lục: Chính sách th-ơng mại và tự do hoá tài khoản vốn .122 Các tài liệu tham khảo .125

pdf130 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2558 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Tìm kiếm bình đẳng trong tăng trưởng, nghiên cứu trường hợp Việt Nam (chương trình của Liên hiệp quốc), để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfTìm kiếm bình đẳng trong tăng trưởng, nghiên cứu trường hợp Việt Nam (chương trình của Liên hiệp quốc).pdf
Luận văn liên quan