Tin học 10 - Bài 3. Giới thiệu về máy tính

-Là thiết bị cho phép đưa văn bản và hình ảnh vào máy tính, có khả năng chỉnh sửa văn bản hoặc hình ảnh đã được đưa vào trong máy . d) Webcam -Là 1 camera kĩ thuật số, có thể thu để truyền trực tuyến hình ảnh qua mạng đến những máy tính đang kết nối với máy đó .

ppt12 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 11270 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Tin học 10 - Bài 3. Giới thiệu về máy tính, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
§3.GIÔÙI THIEÄU VEÀ MAÙY TÍNH 1.Khaùi nieäm heä thoáng tin hoïc Vai troø : duøng ñeå nhaäp, xöû lí, xuaát, truyeàn vaø löu tröõ thoâng tin Goàm ba thaønh phaàn : °Phaàn cöùng (Hardware) goàm maùy tính vaø moät soá thieát bò lieân quan ; °Phaàn meàm (Software) goàm caùc chöông trình lí luaän ñieàu khieån maùy tính hoaït ñoäng ; °Söï quaûn lí vaø ñieàu khieån cuûa con ngöôøi. 2.Sô ñoà caáu truùc cuûa moät maùy tính ­ Maùy tính laø thieát bò duøng ñeå töï ñoäng hoùa quaù trình thu nhaäp, löu tröõ vaø xöû lí thoâng tin 3.Boä xöû lí trung taâm (CPU - Central Processing Unit) Laø thaønh phaàn quan troïng nhaát, coù vai troø nhaän vaø thöïc hieän caùc leänh theo yeâu caàu töø beân ngoaøi . Goàm 2 boä phaän chính : ­CU (Control Unit – Boä ñieàu khieån): höôùng daãn caùc boä phaän khaùc thöïc hieän chöông trình. ­ALU(Arithmetic/Logic Unit-Boä soá hoïc / logic) : thöïc hieän caùc pheùp toaùn soá hoïc vaø logic. 4.Boä nhôù trong (Main Memory) Laø nôi chöông trình ñöôïc ñöa vaøo ñeå thöïc hieän vaø laø nôi löu tröõ döõ lieäu ñang ñöôïc xöû lí. Goàm 2 phaàn : ­ ROM (Read Only Memory -Boä nhôù chæ ñoïc) : chöùa 1 chöông trình heä thoáng ñöôïc haõng saûn xuaát naïp saün,ngöôøi söû duïng khoâng theå thay ñoåi noäi dung cuõng nhö dung löôïng ROM, thöïc hieän vieäc kieåm tra caùc thieát bò vaø taïo söï giao tieáp ban ñaàu cuûa maùy vôùi caùc chöông trình maø ngöôøi duøng ñöa vaøo deå khôûi ñoäng . Khi taét maùy, döõ lieäu trong ROM khoâng bò maát. ­ RAM (Random Access Memory - Boä nhôù truy caäp ngaãu nhieân ): chöông trình vaø döõ lieäu cuûa ngöôøi söû duïng ñöôcï naïp vaøo RAM luùc chaïy chöông trình . Khi taét maùy, döõ lieäu trong RAM seõ bò maát . 5.Boä nhôù ngoaøi (Secondary Memory) Duøng ñeå löu tröõ laâu daøi döõ lieäu ( döõ lieäu coù theå toàn taïi ngay caû khi taét maùy ) vaø hoã trôï cho boä nhôù trong . Bao goàm : ñóa cöùng, ñóa meàm, ñóa CD, thieát bò nhôù flash (USB) . 6.Thieát bò vaøo (Input device) Duøng ñeå ñöa thoâng tin vaøo maùy tính . Bao goàm : a) Baøn phím (Keyboard) -Ñöôïc chia thaønh caùc nhoùm nhö nhoùm phím kí töï vaø nhoùm phím chöùc naêng . - Moãi phím töông öùng 1 maõ . b) Chuoät (Mouse) -Laø 1 thieát bò raát tieän lôïi trong khi laøm vieäc vôùi maùy tính, coù theå thay theá cho 1 soá thao taùc baøn phím . c) Maùy queùt (Scanner) -Laø thieát bò cho pheùp ñöa vaên baûn vaø hình aûnh vaøo maùy tính, coù khaû naêng chænh söûa vaên baûn hoaëc hình aûnh ñaõ ñöôïc ñöa vaøo trong maùy . d) Webcam -Laø 1 camera kó thuaät soá, coù theå thu ñeå truyeàn tröïc tuyeán hình aûnh qua maïng ñeán nhöõng maùy tính ñang keát noái vôùi maùy ñoù . -1 soá thieát bò vaøo : maùy aûnh soá, maùy ghi hình, maùy ghi aâm, … 7.Thieát bò ra (Output device) Duøng ñeå ñöa döõ lieäu ra töø maùy tính 1 soá loaïi thieát bò ra : a) Maøn hình (Monitor) -Coù caáu taïo töông töï nhö maøn hình tivi, laø taäp hôïp caùc ñieåm aûnh (Pixel), chaát löôïng ñöôïc quyeát ñònh bôûi ñoä phaân giaûi vaø cheá ñoä maøu . b) Maùy in (Printer) -Duøng ñeå in thoâng tin ra giaáy . -Coù nhieàu loaïi nhö maùy in kim, in phun, in laser, … c) Maùy chieáu (Projector) -Laø thieát bò duøng ñeå hieån thò noäi dung maøn hình maùy tính leân maøn aûnh roäng . d) Loa vaø tai nghe (Speaker and Headphone) -Laø caùc thieát bò ñeå ñöa döõ lieäu aâm thanh ra moâi tröôøng ngoaøi e) Moâñem (Modem) -Laø thieát bò duøng ñeå truyeàn thoâng giöõa caùc heä thoáng maùy tính thoâng qua ñöôøng truyeàn (VD : ñöôøng ñieän thoaïi, …), hoã trôï vieäc ñöa vaø laáy döõ lieäu töø maùy tính . 8. Hoaït ñoäng cuûa maùy tính Nguyeân lí ñieàu khieån baèng chöông trình Maùy tính hoaït ñoäng theo chöông trình (1 daõy leänh cho tröôùc) -Thoâng tin veà 1 leänh bao goàm : °Ñòa chæ cuûa leänh trong boä nhôù ; °Maõ cuûa thao taùc caàn thöïc hieän ; °Ñòa chæ caùc oâ nhôù lieân quan . Nguyeân lí löu tröõ chöông trình Leänh ñöôïc ñöa vaøo maùy tính döôùi daïng maõ nhò phaân ñeå löu tröõ, xöû lí nhö nhöõng döõ lieäu khaùc . Nguyeân lí truy caäp theo ñòa chæ Vieäc truy caäp döõ lieäu trong maùy tính ñöôïc thöïc hieän thoâng qua ñòa chæ nôi löu tröõ döõ lieäu ñoù . -Khi xöû lí döõ lieäu, maùy tính xöû lí ñoàng thôøi 1 daõy bit chöù khoâng xöû lí töøng daõy bit . Daõy bit nhö vaäy ñöôïc goïi laø töø maùy Nguyeân lí Phoân Noâi-man Maõ hoùa nhò phaân, ñieàu khieån baèng chöông trình, löu tröõ chöông trình vaø truy caäp theo ñòa chæ taïo thaønh 1 nguyeân lí chung goïi laø nguyeân lí Phoân Noâi-man

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pptTin học 10 - Bài 3 Giới thiệu về máy tính ( bài trình chiếu ).ppt