Tình hình thu chi quỹ bảo hiểm xã hội tại bảo hiểm xã hội quận Hai Bà Trưng

Lời nói đầu. Trong công cuộc xây dựng và đổi mới đất nước, BHXH là một trong những vấn đề được Đảng và Nhà nước ta quan tâm nhiều. Sở dĩ như vậy là do đi đôi với công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế thì sự quan tâm và phát triển của BHXH là điều hết sức cần thiết. Chúng ta thấy được tầm quan trọng của BHXH thông qua vai trò đích thực mà nó đem lại cho đông đảo tầng lớp nhân dân lao động. Giúp họ ổn định cuộc sống khi gặp khó khăn hoặc khi không còn tham gia vào lao động nữa. Mặt khác, khi có sự phân công, phân cực trong xã hội ngày càng cao thì để giải quyết các mối quan hệ phức tạp trong quan hệ lao động, đòi hỏi BHXH phải thực sự trở thành một chính sách kinh tế hữu hiệu góp phần giải quyết mâu thuẫn giữa người lao động và người sử dụng lao động. Để thực hiện đựơc điều này đòi hỏi nghành BHXH phải hoạt động thực sự có hiệu quả, trong đó quỹ BHXH là sương sống giúp cho BHXH duy trì và hoạt động. Vấn đề đặt ra là phải xem xét quỹ BHXH để thấy được nguồn thu, nguồn chi của quỹ để từ đó rút ra những mặt đã được và những mặt còn chưa đạt được, từ đó nhằm đưa ra những biện pháp cụ thể để thúc đẩy sự phát triển của BHXH góp phần ổn định đời sống kinh tế xã hội. Xuất phát từ những lý do trên, em đã lựa chọn nghiên cứu đề tài “ Tình hình thu chi quỹ BHXH tại BHXH quận Hai Bà Trưng”. Kết cấu của đề tài ngoài lời nói đầu và kết luận gồm 3 Chương. Chương I: Khái quát chung về BHXH và quỹ BHXH. Chương II: Thực trạng thu chi quỹ BHXH tại BHXH quận Hai Bà Trưng. Chương III: Một số kiến nghị và giải pháp nhằm hoàn thiện công tác thu chi quỹ BHXH tại BHXH quận Hai Bà Trưng. Mục lục Lời nói đầu 1 Chương I: Khai quát chung về bảo hiểm xã hội 2 I. Tổng quan về bảo hiểm xã hội 2 1. Khái niệm và bản chất của bảo hiểm xã hội 2 2. Sự cần thiết của BHXH 4 3. Tác dụng của BHXH 4 4. Đối tượng và nguyên tắc của BHXH 5 II. Khái quát về lịch sử phát triển của BHXH 7 III. Một số vấn đề về quỹ BHXH 11 1. Khái niệm về quỹ BHXH 11 2. Nguồn hình thành quỹ BHXH 12 3. Mục đích sử dụng quỹ BHXH 14 Chương II: Tình hình thu chi quỹ BHXH tại BHXH quận hai bà trưng 16 I. Vài nét về BHXH quận Hai Bà Trưng 16 1. Vài nét về BHXH quận Hai Bà Trưng 16 II. Tình hình thu chi quỹ BHXH 25 1. Giai đoạn từ trước cách mạng tháng 8 đến năm 1995 25 2. Giai đoạn 1995 đến nay 28 III. Tình hình thu chi quỹ BHXH tại BHXH quận Hai Bà Trưng 32 1. Vài nét về BHXH quận Hai Bà Trưng 32 2. Tình hình thu chi quỹ BHXH tại BHXH quận Hai Bà Trưng 37 2.1. Công tác thu BHXH tại BHXH quận Hai Bà Trưng .38 2.2. Tình hình chi trả các chế độ BHXH tại BHXH quận Hai Bà Trưng 40 2.3. Tình hình chi trả trợ cấp thai sản tại BHXH quận Hai Bà Trưng 41 2.4. Tình hình chi trả chế độ trợ cấp tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp tại BHXH quận Hai Bà Trưng 42 2.5. Tình hình chi trả chế độ trợ cấp tử tuất tại BHXH quận Hai Bà Trưng 44 2.6. Tình hình chi trả chế độ chăm sóc y tế tại BHXH quận Hai Bà Trưng trong năm 2003 46 Chương III: Một số kiến nghị, giải pháp nhằm hoànthiện công tác thu chi quỹ BHXH 48 I. Một số thuận lợi và khó khăn trong vấn đề quản lý, thu chi quỹ BHXH 48 1. Những thuận lợi 48 2. Những khó khăn 49 II. Một số kiến nghị và giải pháp 50 1. Về mặt quản lý nhà nước 50 2. Về mặt quản lý sự nghiệp BHXH 52 Kết luận 61 Tài liệu tham khảo 62

doc64 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2463 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Tình hình thu chi quỹ bảo hiểm xã hội tại bảo hiểm xã hội quận Hai Bà Trưng, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
lµ hoµn toµn phï hîp bëi trong phÇn thu ta ®· biÕt, ®èi t­îng tham gia BHXH ngµy cµng t¨ng chÝnh v× thÕ ®èi t­îng h­ëng còng t¨ng len t­¬ng øng. MÆt kh¸c do ®Æc ®iÓm trung ë n­íc ta sè lao ®éng n÷ chiÕm tû lÖ kh¸ ®«ng trong tæng sè lao ®éng, thªm vµo ®ã ®Þa bµn quËn Hai Bµ Tr­ng l¹i tËp trung nhiÒu lao ®éng n÷ v× thÕ mµ sè lao ®éng n÷ ®ang ë ®é tuæi sinh ®Î t¨ng lªn hµng n¨m nªn trî cÊp yhai s¶n còng t¨ng lªn hµng n¨m. Nh­ng cung ph¶i nãi viÖc t¨ng hay gi¶m sè ng­êi h­ëng chÕ ®é thai s¶n cßn phô thuéc vµo sè ®«i vî ch«ng trªn ®Þa bµn quËn kÕt h«n tr­íc vµ trong n¨m ®ã. 2.4. T×nh h×nh chi tr¶ chÕ ®é trî cÊp tai n¹n lao ®éng vµ bÖnh nghÒ nghiÖp t¹i BHXH quËn Hai Bµ Tr­ng. ë n­¬c ta hiÖn nay cïng víi sù ph¸t triÓn kinh tÕ, ®iÒu kiÖn lao ®éng vµ c«ng t¸c an toµn lao ®éng trong c¸c doanh nghiÖp ®ang cã nh÷ng thay ®æi ®¸ng kÓ. §Æc biÖt lµ trong nh÷ng nghµnh c«ng nghiÖp nÆng, n¨ng l­îng hay ho¸ chÊt, th× c«ng t¸c b¶o hé lao ®éng, trang thiÕt bÞ an toµn cung nh­ viÖc c¶i thiÖn m«i tr­êng lµm viÖc lµ ®iÒu kiÖn ®Æc biÖt ph¶i ®­îc quan t©m nhiÒu h¬n. MÆc dï vËy, ®Ó xo¸ bá hoµn toµn tai n¹n lao ®éng vµ bÖnh nghÒ nghiÖp th× kh«ng bao giê cã thÓ thùc hiÖn ®­îc, mµ chØ cã thÓ dïng c¸c biÖn ph¸p nh­ trªn ®Ó lµm gi¶m tai nan lao ®éng vµ bÖnh nghÒ nghiÖp cho ng­êi lao ®éng mµ th«i. Cã thÓ ®¸nh gi¸, nhËn xÐt d­íi gãc ®é kh¸ch quan th× ®iÒu kiÖn lao ®éng vµ an toµn vÖ sinh trong lao ®éng ë n­íc ta ch­a thËt sù ®­îc quan t©m mét c¸ch ®óng møc, chØ cã mét sè Ýt doanh nghiÖp lµm tèt c«ng t¸c nµy. ChÝnh v× vËy mµ sè vô tai n¹n lao ®éng x¶y ra vÊn chiÕm sè l­îng kh¸ lín vµ lµm ®au ®Çu nhiÒu c¬ qu©n chøc n¨ng.Theo ®iÒu tra th× n¨m 1999 ë n­íc ta cã tíi 1.451 vô tai n¹n lao ®éng s¶y ra ë mét sè nghµnh : C¬ khÝ , n¨ng l­îng, ho¸ chÊt. Trong ®ã, sè vô tai n¹n x¶y ra do vi pham an toµn lao ®éng lªn ®Õn 69,29%, x¶y ra do rñi ro lµ 23,6%, x¶y ra do c«ng t¸c an toµn vÖ sinh kh«ng ®¶m b¶o lµ 7,11%. Sè vô tai n¹n lao ®éng vµ bÖnh nghÒ nghiÖp t¨ng lµm cho t×nh h×nh chi tr­ chÕ ®é nµy v× thÕ mµ t¨ng lªn. H¬n n­a khi søc lao ®éng cña hä bÞ gi¶m sót hoÆc mÊt kh¶ n¨ng klao ®éng th× sÏ tao ra gh¸nh nÆng cho NSNN v× ph¶i trî cÊp cho hä ®Ó hä cßn ®¶m b¶o cuéc sèng. T¹i ®Þa bµn quËn Hai Bµ Tr­ng th× t×nh h×nh ®ã còng lµ mét trong nh÷ng vÊn ®Ò mµ c¸c cÊp, c¸c ban nghµnh quan t©m nhiÒu, nhÊt lµ c¬ quan BHXH quËn v× hä ph¶i trù tiÕp ®èi ®Çu víi vÊn ®Ò nµy. KÕt qu¶ chi tr¶ chÕ ®é tai n¹n lao ®éng vµ bÖnh nghÒ nghiÖp t¹i BHXH quËn Hai Bµ Tr­ng. B¶ng 14: T×nh h×nh chi tr¶ trî cÊp TNL§- BNN t¹i BHXH quËn Hai Bµ Tr­ng trong (1999 -2003). §¬n vÞ: Ngh×n ®ång. N¨m Chi tr¶ trî cÊp TNL§ - BNN 1999 274.000 2000 501.991 2001 406.347 2002 320.000 2003 349.520 Nguån: BHXH quËn HBT. So víi c¸c chÕ ®é kh¸c th× chÕ ®é TNL§ - BNN lµ kh«ng ®¸ng kÓ vµ nã chiÕm tû lÖ nhá nhÊt lµ trong tæng sè ng­êi ®­îc h­ëng trî cÊp c¸c lo¹i chÕ ®é. Song t×nh h×nh chi cho chÕ ®é nµy l¹i cã xu h­íng t¨ng lªn vµ t¨ng rÊt cao t­ n¨m 1999 ®Õn 2001 ®iÒu nµy cã nghÜa lµ tr­íc kia viÖc tr­íc kia qu¸ tr×nh tiÕn hµnh an toµn trong lao ®éng vµ vÖ sinh phßng bÖnh bÖnh ®· phÇn nµo ch­a ®­îc quan t©m nhiÒu trong c¸c doanh nghiÖp ®ãng trªn ®Þa bµn quËn Hai Bµ Tr­ng. Nh­ng trong hai n¨m gÇn ®©y (2002, 2003) th× vÊn ®Ò an toµn lao ®éng vµ vµ vÖ sinh phßng dÞch trong qu¸ tr×nh lao ®éng ®· ®­îc quan t©n tíi ng­êi lao ®éng. Trong c¸c doanh nghiÖp nã ®· ®­îc c¸c c¬ quan chøc n¨ng quan t©m nhiÒu vµ ®iÒu nµy ®· thÊy dâ lµ sè tiÒn chi tr¶ cho chÕ ®é tai n¹n lao ®éng vµ bÖnh nghÒ nghiÖp ®· gi¶m xuèng ®¸ng kÓ, tuy trong n¨m 2003 cã h¬n n¨m 2002 mét chót nh­ng mµ kh«ng ®¸ng kÓ ®iÒu ®ã chØ ph¶n ¸nh tÝnh kh¸ch quan ngÉu nhiªn trong n¨m cña chÕ ®é nµy mµ th«i. Nh­ng còng ph¶i nãi, víi sè liÖu trªn th× con sè nµy vÉn lµ con sè d¸ng lo ng¹i vÒ t×nh h×nh TNL§ -BNN trªn ®Þa bµn quËn Hai Bµ Tr­ng. Víi chÕ ®é nµy th× tû lÖ chi tõ NSNN lµ chñ yÕu do vËy mµ nghµnh BHXH còng nh­ c¸c doanh nghiÖp trªn ®Þa bµn quËn cÇn ph¶i cã biÖn ph¸p kh¾c phôc, quan t©m nhiÒu h¬n n÷a ®Õn vÊn ®Ò nµy, mét mÆt ®em lai sù ®¶m b¶o cho ng­êi lao ®éng, mÆt kh¸c sÏ lµm gi¶m bít gh¸nh nÆng cho NSNN. T×nh h×nh TNL§ - BNN gia t¨ng trªn ®Þa bµn quËn cã thÓ kÓ ®Õn mét sè nguyªn nh©n sau: + §iÒu kiÖn lao ®éng vµ vÖ sinh an toµn lao ®éng, b¶o hé lao ®éng ë c¸c doanh nghiÖp cßn ch­a ®­îc tèt. + ý thøc chÊp hµnh quy ®Þnh vÒ an toµn lao ®éng cña ng­êi lao ®éng cßn ch­a cao. + Sù bïng næ m¹nh mÏ c¸c c¬ së s¶n xuÊt víi viÖc øng dông khoa häc c«ng nghÖ vµo s¶n xuÊt ®ßi hái ng­êi lao ®éng ph¶i cã søc khoÎ, cã tr×nh ®é tay nghÒ, n¨ng lùc chuyªn m«n… nh­ng trong khi ®ã ng­êi lao ®éng cã thÓ ®¸p øng ®­îc nh÷ng yªu cÇu nµy th× cßn qu¸ Ýt vµ han chÕ vÒ nhiÒu mÆt. XuÊt ph¸t tõ mét sè nguyªn nh©n kÓ trªn mµ trong thêi gian qua th× chi cho chÕ ®é TNL§ -BNN t¨ng lªn vµ t¨ng kh¸ nhanh qua c¸c n¨m. Trong thêi gian tíi kh«ng chØ c¸c doanh nghÖp trong quËn Hai Bµ Tr­ng mµ tÊt c¶ c¸c doanh nghiÖp vµ c¸c ban nghµnh ph¶i quan t©m nhiÒu h¬n n÷a ®Õn vÊn ®Ò nµy. 2.5. T×nh h×nh chi tr¶ chÕ ®é trî cÊp tö tuÊt t¹i BHXH quËn Hai Bµ Tr­ng. Trong qu¸ tr×nh lao ®éng kh«ng thÓ tr¸nh khái ng­êi lao ®éng do mét nguyªn nhan nµo ®ã mµ bÞ chÕt, nÕu nh­ ng­êi lao ®éng ®ã lµ ng­êi ®em l¹i thu nhËp cho gia ®×nh th× sÏ ¶nh h­ëng rÊt lín ®Õn c¸c thµnh viªn kh¸c trong gia ®×nh kÓ c¶ vÒ vËt chÊt lÉn tinh thÇn. VÒ mÆt vËt chÊt sÏ ph¸t sinh nh­ng chi phÝ nh­: Chi phÝ ch«n cÊt, chi phÝ cho tang lÔ, ®ång thêi mÊt ®i c¶ kho¶n thu nhËp mµ khi ng­êi lao ®éng cßn sèng mang l¹i. Nªn viÖc trî cÊp cho th©n nh©n ng­êi lao ®éng khi ng­êi lao ®«ng chÝnh trong gia ®×nh bÞ chÕt nh»m gióp th©n nh©n cña hä cã thªm mét phÇn tµi chÝnh ®Ó ®Êp øng nhu cÇu tèi thiÓu trong cuéc sèng th× ®©y gäi lµ chÕ ®é trî cÊp tö tuÊt. HiÖn nay chÕ ®é trî cÊp tö tuÊt gåm nh÷ng loai sau: + Mai t¸ng phÝ: Lµ kho¶n mµ nhµ n­íc trî cÊp cho gia ®×nh ®Ó gia ®×nh lo c«ng viÖc mai t¸ng cho ng­êi lao ®éng khi hä bÞ chÕt, cã thÓ bao gåm c¶ chi phÝ tang lÔ vµ chi phÝ ch«n cÊt. HiÖn nay BHXH trî cÊp mai t¸ng phÝ b»ng 8 th¸ng l­¬ng tèi thiÓu cho mét lao ®éng h­ëng trî cÊp tuÊt khi ng­êi lao ®éng bÞ chÕt. + TuÊt ®Þnh suÊt c¬ b¶n: ¸p dông cho th©n nh©n ng­êi chÕt, BHXH quy ®Þnh mét th©n nh©n ®­îc h­ëng 40% m­c l­¬ng tèi thiÓu. +TuÊt ®Þnh suÊt nu«i d­¬ng: ¸p dông trong nh÷ng tr­êng hîp trÎ em må c«i c¶ cha lÉn mÑ, ng­êi c« ®¬n kh«ng n¬i l­¬ng tùa b»ng 70% møc l­¬ng tèi thiÓu. + Trî cÊp mét lÇn: §­îc tÝnh mçi th¸ng b»ng 1/2 th¸ng l­¬ng ®èi víi gia ®×nh ng­êi lao ®éng khi ®ang lµm viÖc nh­ng tèi ®a kh«ng qu¸ 12 th¸ng. §èi víi víi nh÷ng gia ®×nh ®ang h­ëng h­u hoÆc trî cÊp BHXH th× tèi ®a lµ 12 th¸ng vµ tèi thiÓu lµ 3 th¸ng. BHXH quËn Hai Bµ tr­ng cßn chÞu tr¸ch nhiÖm qu¶n lý ®èi t­îng lµ nh­ng ng­êi vÒ h­u, nh÷ng c¸n bé l·o thµnh c¸ch m¹ng, vµ ®èi t­îng mÊt søc lao ®éng. Khi nh÷ng ng­êi nµy bÞ chÕt th× th©n nh©n ph¶i tiÕn hµnh khai b¸o vµ lµm hå s¬ xin h­ëng tiÒn tuÊt, tuú theo ®iÒu kiÖn mµ cã thÓ h­ëng tuÊt mét lÇn hay tuÊt hµng th¸ng. Chi tr¶ chÕ ®é nµy á BHXH quËn Hai Bµ Tr­ng chñ yÕu lµ cho ®èi tùng h­u c«ng nh©n viªn chøc, chiÕm tíi h¬n 70% tæng sè ®èi t­îng h­ëng trî cÊp BHXH t¹i quËn, tû lÖ ng­êi mÊt søc lao ®éng c¶ nh÷ng ng­êi ch­a bÞ c¾t lÉn h­ëng l¹i chiÕm kho¶ng 20%, cßn l¹i lµ h­u qu©n ®éi vµ c¸n bé l·o thµnh c¸ch m¹ng. C¸c ®èi t­îng h­ëng chÕ ®é tuÊt trªn ®Þa bµn quËn Hai Bµ Tr­ng tõ n¨m 1999 ®Õn n¨m2003 nh­ sau: B¶ng 15: Sè ®èi t­îng h­ëng chÕ ®é trî cÊp tö tuÊt t¹i BHXH quËn Hai Bµ Tr­ng (1999 – 2000). §¬n vÞ: Ng­êi. N¨m §èi t­îng 1999 2000 2001 2002 2003 Tæng sè chi 1.500 1.400 1.573 1.502 1.514 - Chi tõ NSNN. 1.344 1.211 1.348 1.810 1.921 - Chi tõ quü BHXH. 156 198 225 300 303 Nguån: BHXH quËn Hai Bµ Tr­ng. Tõ sè liÖu b¶ng 15 ta thÊy: Sè ®èi t­îng h­ëng chÕ ®é tuÊt t¹i quËn lµ t­¬ng ®èi æn ®Þnh, mçi n¨m trung b×nh kho¶ng 1.500 ng­êi. Trong ®ã ®èi t­îng do NSNN ®¶m b¶o lµ chñ yÕu, cßn do quü ®¶m b¶o chiÕm tû lÖ rÊt nhá chØ kho¶ng 7%-8% so víi tæng sè ®èi t­­îng h­ëng trî cÊp tuÊt. Tuy nhiªn ®èi t­îng do NSNN ®¶m b¶o gi¶m trong mét sè n¨m, råi l¹i t¨ng lªn trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y lai t¨ng lªn. MÆc dï sè ®èi t­îng h­ëng trî cÊp tuÊt trªn ®Þa bµn quËn cã sù t¨ng gi¶m trªn d­íi 1.500 lao ®éng cã thÓ nãi lµ t­¬ng ®èi æn ®Þnh xong viÖc chi tr¶ b»ng tiÒn cho chÕ ®é nµy qua c¸c n¨m l¹i cã sù kh¸c biÖt râ rÖt. Cô thÓ nh­ sau: B¶ng 16: KÕt qu¶ chi tr¶ chÕ ®é trî cÊp tuÊt t¹i BHXH quËn Hai Bµ Tr­ng (1999-2003). §¬n vÞ: Ngh×n ®ång. N¨m Sè tr­êng hîp Chi tr¶ chÕ ®é trî cÊp tuÊt 1999 641 2.302.200 2000 611 3.998.787 2001 488 2.427.808 2002 502 2.658.400 2003 848 3.121.578 Nguån: BHXH quËn – HBT. Së dÜ cã sù kh¸c biÖt vÒ kÕt qu¶ chi tr¶ trî cÊp chÕ ®é tuÊt qua c¸c n¨m lµ do: + Nh­ phÇn tr­íc ®· tr×nh bµy, gi÷a c¸c n¨m cã sù thay ®æi vÒ tiÒn l­¬ng tèi thiÓu tõ møc 180000; 210000; ®Õn nay lµ 290000, mµ viÖc chi tr¶ trî cÊp tuÊt phÇn lín dùa trªn møc l­¬ng tèi thiÓu, møc l­¬ng cña ng­êi lao ®éng tr­íc khi chÕt. + Víi chÕ ®é tuÊt cã ®Æc ®iÓm riªng kh¸c víi c¸c chÕ ®é kh¸c ®ã lµ chØ ®­îc h­ëng khi ng­êi lao ®éng chÕt do ®ã kh«ng nh÷ng lÇn h­ëng tiÕp theo cña ®èi t­îng nµy mµ cßn ¶nh h­ëng ®Õn nh÷ng kho¶n trî cÊp kh¸c nh­: trî cÊp nu«i d­ìng cho con c¸i må c«i trî cÊp cho ng­êi c« ®¬n kh«ng n¬i n­¬ng tùa tùa. ChÝnh v× vËy nªn víi c¸c ®èi t­îng kh¸c nhau, ®­îc h­ëng mét trong c¸c lo¹i kÓ trªn( tuÊt ®Þnh suÊt c¬ b¶n, tuÊt trî cÊp mét lÇn, tuÊt ®Þnh suÊt nu«i d­ìng…) Th× l¹i cã sù kh¸c biÖt vÒ sè tiÒn ®­îc h­ëng. §©y lµ hai lý do c¬ b¶n dÉn ®Õn sè tiÒn chi tr¶ trî cÊp tuÊt c¸ sù kh¸c biÖt qua c¸c n¨m. Nh×n vµo b¶ng sè liÖu trªn ta thÊy: Sè tiÒn chi tr¶ trî cÊp tuÊt t¨ng dÇn qua c¸c n¨m, chØ cã n¨m 2000 ®· chi v­ît tréi so víi nh÷ng n¨m tr­íc vµ sau ®ã. KÕt qu¶ chi t¨ng kh«ng nh÷ng do ®èi t­îng h­ëng chÕ ®é tuÊt biÕn ®éng t¨ng mµ cßn do tiÒn l­¬ng c¬ b¶n thay ®æi trong nh÷ng n¨m v­a qua vµ sè ng­êi chÕt ®ang d­îc h­ëng l­¬ng ë møc cao cña c¸c n¨m lµ kh¸c nhau. Do ®ã chi cho chÕ ®é tuÊt dùa vµo l­¬ng cña hä lµm cho tæng chi cho chÕ ®é nµy t¨ng lªn. N¨m 1999 sè tr­êng hîp chÕt trong n¨m lµ 641 vãi tæng sè tiÒn chi tr¶ cho chÕ ®é nµy lµ 2.302.200 ngh×n ®ång ®Õn n¨m 2003 th× con sè nµy ®· nªn tíi 884 ng­êi chÕt vµ t­¬ng øng víi nã lµ 3.121.578 ngh×n ®ång tiÒn chi tr¶ cho chÕ ®é nµy. 2.6. T×nh h×nh chi tr¶ chÕ ®é ch¨m sãc y tÕ tai BHXH quËn Hai Bµ Tr­ng trong n¨m 2003. (Tõ khi BHXH s¸t nhËp víi BHYT). Ngay tõ cuèi n¨m 2002, khi cã chñ tr­¬ng tiÕt nhËn BHYT vµ thùc hiÖn chØ ®¹o cña BHXH thµnh phè, quËn ®· x©y dùng ph­¬ng ¸n bè trÝ, s¾p xÕp c¸n bé … do ®ã khi cã quyÕt ®Þnh chÝnh thøc BHXH quËn ®· thùc hiÖn theo ph­¬ng thøc, c¸n bé míi cò ®­îc ph©n c«ng xen kÏ b­íc ®Çu phï hîp víi n¨ng lùc vµ së tr­êng cña tõng c¸n bé. Do nh÷ng kÕt qu¶ cè g¾ng tõ b­íc ®Çu ®ã tõ b­íc ®Çu ®ã nªn qu¸ tr×nh tri tr¶ cho chÕ ®é ch¨m sãc y tÕ tai c¬ quan BHXH qu©n ®· diÔn ra mét c¸ch thuËn tiÖn. Víi ®iÒu kiÖn ai tham gia BHXH còng tham gia BHYT nªn ë BHXH quËn hai bµ tr­ng ®· cã tíi 100% ®èi t­îng tham gia BHXH ®Òu tham gia BHYT. BH0XH quËn ®· phèi hîp víi phßng gi¸o dôc - ®µo t¹o triÓn khai c«ng t¸c ph¸t hµnh thÎ BHYT tíi 100% c¸c tr­êng trªn ®Þa bµn quËn, kÕt qu¶ ®· cã 94 tr­êng víi 58.513 häc sinh tham gia mua BHYT häc sinh víi sè tiÒn 2.926.000.000 ®ång, ®¹t 102% kÕ ho¹ch ®Æt ra. Cßn trong qu¸ tr×nh chi tr¶ chÕ ®é ch¨m sãc y tÕ BHXH quËn ®· kÕt hîp víi c¸c bÖnh viÖn th«ng qua qu¸ tr×nh ph¸t hµnh thÎ BHYT nªn viÖc chi tr¶ chÕ ®é nµy diÔn ra rÊt tèt, t¹o ®iÒu kiÖn cho BHYT ph¸t triÓn trong m«i trõng míi. Ngoµi ra qu¸ tr×nh chi tr¶ BHYT cho ng­êi lao ®éng kÞp thêi lªn phÇn n¸o ®· ®¸p øng d­îc yªu cÇu kh¸m ch÷a bªnh cña ng­êi lao ®éng, tao cho hä sù tin t­ëng h¬n vÒ chÝnh s¸ch nµy cña §¶ng vµ Nhµ n­íc ta. Trªn ®©y lµ mét sè vÊn ®Ò vÒ c«ng t¸c thu chi quü BHXH tai BHXH quËn Hai Bµ Tr­ng trong thêi gian gÇn ®©y. Qua bµi ph©n tÝch trªn mét lÇn n÷a chóng ta kh¼ng ®Þnh r»ng viÖc thu chi lµ hai nhiÖm vô quan träng nhÊt cña chÝnh s¸ch BHXH. Thu BHXH ®Ó t¹o nªn nguån quü BHXH ®éc lËp víi NSNN. Lµm tèt c«ng t¸c thu BHXH sÏ t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho c«ng t¸c chi tr¶ BHXH theo c¸c chÕ ®é ®­îc kÞp thêi. Bªn c¹nh ®ã c¸c c¸n bé BHXH qu©n Hai Bµ Tr­ng cßn thùc hiÖn mét sè c«ng t¸c kh¸c mµ viÖc hoµn thµnh nã còng kh«ng kÐm phÇn quan träng vµ hç trî rÊt nhiÒu cho c¸c ®èi t­îng ®ang h­ëng BHXH trªn ®Þa bµn quËn nh­: + C«ng t¸c gi¶i quyÕt h­ëng chÕ ®é BHXH : BHXH quËn ®· lµm thñ tôc tiÕp nhËn hµng ngµn hå s¬ ®Ó h­ëng c¸c chÕ ®é kh¸c cho hµng ngµn ng­êi kh¸c nhau. + C«ng t¸c x¸c nhËn thêi gian c«ng t¸c ®Ó mua nhµ, xin sang hå s¬ ®Ó h­ëng c¸c chÕ ®é kh¸c cho hµng ngµn ng­êi. + Thùc hiÖn s¾p xÕp, ph©n lo¹i vµ qu¶n lý hå s¬ h­ëng BHXH theo ®¬n vÞ hµnh chÝnh, ph­êng ®óng theo quy ®Þnh cña nghµnh. + Gi¶i quyªt khiÕu lai th¾c m¾c cña c¸c ®èi t­îng … Tuy míi ®i vµo ho¹t ®éng nªn cßn gÆp nhiÒu khã kh¨n trong c«ng t¸c tæ chøc, triÓn khai nghÖp vô BHXH … nh­ng do ®­îc sù l·nh ®¹o cña QuËn Uû, UBND quËn, sù chØ ®¹o s¸t sao vÒ nghiÖp vô cña BHXH thµnh phè Hµ Néi vµ víi sù cè g¾ng cña toµn bé c¸n bé nh©n viªn trong c¬ quan, BHXH quËn ®· dÇn dÇn kh¾c phôc ®­îc nh÷ng khã kh¨n vµ nhanh chãng thu ®­îc nh÷ng kÕt qu¶ trªn mäi mÆt vµ giê ®©y BHXH quËn Hai Bµ Tr­ng ®ang lµ mét trong nh÷ng l¸ cê ®Çu cña nghµnh BHXH thµnh phè Hµ Néi. MÆc dï vËy trong thêi gian têi, c¸c c¸n bé , nh©n viªn trong c¬ quan BHXH quËn cÇn ph¶i cè g¾ng phÊn ®Êu vµ nç lùc h¬n n÷a ®Ó sù nghiÖp BHXH quËn còng nh­ toµn nghµnh BHXH cã ®­îc nh÷ng thµnh tÝch tèt h¬n n÷a. Ch­¬ng III Mét sè kiÕn nghÞ, gi¶i ph¸p nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c thu chi quü BHXH t¹i bhxh quËn hai bµ tr­ng. I. mét sè thuËn lîi vµ khã kh¨n trong v¸n ®Ò qu¶n lý, thu chi quü BHXH. 1. Nh÷ng thuËn lîi: Trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng BHXH ®· cã nh÷ng thuËn lîi ®Ó thùc hiÖn tèt c«ng t¸c cña m×nh: + Ngay tõ nh÷ng ngµy ®Çu thµnh lËp vµ trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng BHXH ViÖt Nam lu«n nhËn ®­îc sù quan t©m chØ ®¹o cña c¸c cÊp uû §¶ng, chÝnh quyÒn tõ trung ­¬ng ®Õn ®Þa ph­¬ng, ®Æc biÖt lµ chØ thÞ 15/CPTW ngµy 26/05/1997 cña Bé chÝnh trÞ vÒ t¨ng c­êng l·nh ®¹o thùc hiÖn c¸c chÕ ®é BHXH. Sau khi cã chØ thÞ, ë tÊt c¶ c¸c ®Þa ph­¬ng tõ c¸c TØnh uû, Thµnh uû, UBND tØnh thµnh phè ®· kÞp thêi triÓn khai thùc hiÖn chØ thÞ nµy. V× vËy ®· thóc ®Èy sù quan t©m chØ ®¹o cña c¸c cÊp ñy §¶ng vµ chÝnh quyÒn ®Þa ph­¬ng, cïng c¸c Bé, ban nghµnh, c¸c tæ chøc ®oµn thÓ ®èi víi c«ng t¸c BHXH nãi chung vµ ®èi víi ho¹t ®éng cña c¬ quan BHXH nãi riªng. + Víi c¬ chÕ míi, nhµ n­íc ®· t¹o mäi ®iÒu kiÖn cho mäi thµnh phÇn kinh tÕ tham gia ph¸t triÓn s¶n xuÊt kinh doanh, sè l­îng lao ®éng tham gia vµo c¸c thµnh phÇn kinh tÕ v× thÕ còng t¨ng lªn nhanh chãng, ®©y lµ ®iÒu kiÖn thu©n lîi ®Ó BHXH ViÖt Nam më réng ®èi t­îng vµ t¨ng thu cho quü BHXH cña m×nh. + BHXH ViÖt Nam ®­îc tiÕp nhËn vµ kÕ thõa nh÷ng kinh nghiÖn trong c«ng t¸c BHXH cña ®éi ngò c«ng chøc, viªn chøc tõ hai nghµnh: L§TBXH vµ Tæng liªn ®oµn lao ®éng chuyÓn sang. V× vËy, ngay tõ ngµy ®Çu thµnh lËp BHXH ViÖt Nam ®· kÞp thêi cã nh÷ng kÕ ho¹ch thùc hiÖn nhiªm vô cña m×nh mµ kh«ng bÞ ¸ch t¾c hoÆc g©y ra sù x¸o trén trong thêi gian chuyÓn giao vÒ nhiÖm vô vµ nh©n sù. + ChÝnh phñ ®· cã c¸c buæi lµm viÖc vµ ra c¸c v¨n b¶n cô thÓ ®Ó chØ d¹o ®èi víi ho¹t ®éng cña BHXH ViÖt nam ®Æc biÖt lµ quyÕt ®Þnh sè 20/1998/Q§-TTg ngµy 26/01/1998 cña Thñ T­íng ChÝnh Phñ ban hµnh quy chÕ qu¶n lý tµi chÝnh ®èi víi BHXH ViÖt Nam. QuyÕt ®Þnh trªn ®· quy ®Þnh râ tr¸ch nhiÖm, quyÒn h¹n cña c¬ quan qu¶n lý nhµ n­íc vÒ mÆt tµi chÝnh cã liªn quan ®Õn quü BHXH. Ngoµi ra ®· t¹o ®iÒu kiÖn cho BHXH ViÖt Nam tËp chung vèn ®Çu t­ x©y dùng c¸c trô së lµm viÖc trªn toµn quèc. + BHXH ViÖt Nam th­êng xuyªn nhËn ®­îc sù chØ ®¹o, l·nh d¹o , sù phèi hîp vµ t¹o ®iÒu kiÖn thuén lîi trong ho¹t ®éng cña Bé L§TB-XH, Tæng liªn ®oµn lao ®éng ViÖt Nam, Bé tµi chÝnh, Ban tæ chøc ChÝnh Phñ, Thanh Tra Nhµ N­íc, ViÖn kiÓm so¸t nh©n d©n, c¸c tæ chøc ®oµn thÓ vµ c¬ quan th«ng tin ®¹i chóng trong viÖc thùc hiÖn chøc n¨ng vµ nhiÖm vô ®­îc giao. + BHXH ViÖt Nam ®· cã quan hÖ víi nhiÒu tæ chøc BHXH cña c¸c n­íc, c¸c tæ chøc quèc tÕ trªn thÕ giíi. §©y lµ ®iÒu kiÖn thuËn lîi ®Ó BHXH ViÖt nam häc hái kinh nghiÖm trong lÜnh vùc BHXH ®Ó hoµn thiÖn h¬n n÷a ho¹t ®éng BHXH ë ViÖt Nam. 2. Nh÷ng khã kh¨n. Trong nh÷ng n¨m qua ho¹t ®éng BHXH ViÖt Nam còng ®· ®¹t ®­îc nhiÒu thµnh c«ng, song còng gÆp kh«ng Ýt nh÷ng khã kh¨n: + B­íc sang thêi kú ®æi míi, khã kh¨n lín nhÊt trong nh÷ng n¨m ®Çu lµ sù chuyÓn biÕn vÒ nh÷ng nhËn thøc cña ng­êi lao ®éng, chñ sö dông lao ®éng vÒ ý nghÜa vµ tÇm quan träng cña viÖc thùc hiÖn chÕ ®é, chÝnh s¸ch vÒ BHXH theo c¬ chÕ thÞ tr­êng, c¬ chÕ míi dùa trªn nguyªn t¾c cã ®ãng BHXH míi ®­îc quyÒn h­ëng BHXH, V× vËy viÖc triÓn khai c¸c mÆt c«ng t¸c cña c¬ quan BHXH gÆp rÊt nhiÒu nh÷ng khã kh¨n, nhÊt lµ trong c«ng t¸c thu BHXH, xÐt duyÖt vµ chi tr¶ c¸c chÕ ®é èm ®au , thai s¶n… . Nguyªn nh©n chÝnh cña t×nh h×nh nµy lµ trong suèt qu¸ tr×nh dµi, c¸c chÕ ®é BHXH ë n­íc ta ®­îc thùc hiÖn trong c¬ chÕ bao cÊp, ng­êi lao ®éng chØ cÇn trong biªn chÕ Nhµ n­íc lµ mÆc nhiªn ®­îc h­ëng c¸c quyÒn lîi cña BHXH mµ kh«ng ph¶i ®ãng BHXH nÕu cã th× còng chØ ph¶i ®ãng víi tû lÖ rÊt thÊp so víi møc ®­îc h­ëng. + Sè l­îng, tr×nh ®é chuyªn m«n cña mét sè c¸n bé, trong nghµnh chua ®¸p øng ®­îc cho ho¹t ®éng BHXH trong thêi kú míi. Víi mét khèi l­îng l¬n c«ng viÖc trong viÖc triÓn khai thu BHXH ë c¸c ®¬n vÞ sö dông lao ®éng theo quy ®Þnh cña luËt, ®¶m b¶o chi tr¶ kÞp thêi, an toµn vµ ®Çy ®ñ cho gÇn hai triÖu ®èi t­îng ®ang h­ëng chÕ ®é BHXH nh­ng trong toµn nghµnh thêi gian ®Çu chØ cã 3.000 c¸n bé nªn cã phÇn nµo han chÕ. VÒ chÊt l­îng, mét sè cong chøc viªn chøc vµo thêi ®iÓm nµy ch­a ®­îc ®µo t¹o c¬ b¶n vÒ c«ng t¸c tµi chÝnh, lao ®éng, tiÒn l­¬ng nhÊt lµ vÒ lÜnh vùc BHXH, do vËy kh«ng tr¸nh khái nh÷ng khã kh¨n nhÊt ®Þnh khi triÓn khai thùc hiÖn nhiªm vô ®­îc giao. + Trong thêi gian ®Çu, trang thiªt bÞ, trô së, ph­¬ng tiÖn phôc vô cho c«ng t¸c BHXH cßn rÊt nhiÒu khã kh¨n. HÇu hÕt trô së lµm viÖc cña BHXH cÊp tØnh, thµnh phè, quËn, huyÖn ®Òu ph¶i ®i thuª hoÆc nÕu cã th× còng ®· xuèng cÊp. Trang thiÕt bÞ nh­ bµn, ghÕ, m¸y tÝnh… míi chØ ®¸p øng ®­îc phÇn nhá so víi yªu cÇu c«ng viÖc. + T×nh h×nh ®Êt n­íc trong thêi gian qua ®· cã nh÷ng chuyÓn biÕn nh­ng nh×n chung vÉn cßn nhiÒu kho kh¨n. Cuéc khñng ho¶ng kinh tÕ -tµi chÝnh n¨m 1998 cña c¸c n­íc trong khu vùc ®· ¶nh h­ëng trùc tiÕp hoÆc gi¸n tiÕp ®Õn t×nh h×nh s¶n xuÊt vµ tiªu thô s¶n phÈm cña nhiÒu doanh nghiÖp lín trong n­íc, nhÊt lµ c¸c doanh nghiÖp lín cã vèn ®Çu t­ n­íc ngoµi. Ngoµi ra diÔn biÕn thêi tiÕt trong nh÷ng n¨m qua cã nhiÒu biÕn ®éng phøc t¹p, h¹n h¸n lò lôt… ®· g©y thiÖt h¹i nÆng nÒ vÒ ng­êi vµ vËt chÊt, lµm ®×nh trÖ c«ng viÖc s¶n xuÊt kinh doanh dÉn ®Õn doanh nghiÖp kh«ng cã kh¶ n¨ng ®ãng BHXH cho ng­êi lao ®éng. T×nh h×nh nµy g©y khã kh¨n cho viÖc thu nép BHXH cho quü BHXH. Nh÷ng khã kh¨n trong qu¶n lý vµ sö dông quü BHXH. Theo quy ®Þnh cña ®iÒu lÖ BHXH, quü BHXH ®­îc h×nh thµnh vµ ho¹ch to¸n ®éc lËp víi NSNN, ®iÒu ®ã còng cã nghÜa lµ quü BHXH ph¶i tù c©n ®èi thu-chi. Nh­ng trªn thùc tÕ kh¶ n¨ng nµy lai ch­a thùc hiÖn ®­îc v×: + §Ó ®¶m b¶o cho quü BHXH tù c©n ®èi thu-chi, b¾t buéc møc h­ëng c¸c chÕ ®é BHXH ph¶i d­îc quy ®Þnh trªn c¬ së m­c ®ãng BHXH. Thùc tÕ ë n­íc ta thêi kú tr­íc n¨m 1994 th× ng­êi lao ®éng hÇu nh­ kh«ng ph¶i ®ãng BHXH nh­ng vÉn ®­îc h­ëng ®Çy ®ñ quyÒn lîi vÒ BHXH, ngay c¶ khi ®iÒu lÖ BHXH míi cã hiÖu lùc th× kho¶ng c¸ch gi÷a møc ®ãng vµ m­c h­ëng vÉn cã chªnh lÖch ®¸ng kÓ (®ãng 20%, h­ëng tèi ®a 75%), víi tû lÖ trªnh lÖch nµy th× quü BHXH khã cã thÓ tù c©n ®èi thu chi nÕu kh«ng cã sù ®ãng gãp vµ hç trî thªm cña nhµ n­íc. + Víi nguyªn t¾c ho¹t ®éng tù can ®èi thu chi, quü BHXH ph¶i th­êng xuyªn ®­îc bæ xung nguån tµi chÝnh tõ c¸c ho¹t ®éng ®Çu t­ tµi chÝnh cña m×nh. HiÖn nay, quü BHXH thùc hiÖn nhiªm vô bo¶ toµn vµ t¨ng tr­ëng b»ng c¸ch cho vay tõ quü nhµn rçi theo sù chØ ®¹o cña ChÝnh Phñ víi møc l·i suÊt thÊp nªn khã cã thÓ b¶o toµn. + Ngêi ra, víi chñ tr­ng lµ ngµy cµng gi¶m b¬t sù phô thuéc vµo NSNN cña quü BHXH. V× vËy nguån thu tõ ng­êi lao ®éng vµ ng­êi sö dung lao ®éng sÏ lµ nguån thu chñ yÕu. Tuy vËy, trªn thùc tÕ nhËn thøc cña mét sè ng­êi lao ®éng vµ chñ sö dông lao ®éng cßn ch­a ®­îc cao, ®Æc biÖt lµ c¸c doanh nghiÖp thuéc c¸c thµnh phÇn kinh tÕ ngoµi qu«c doanh. + ViÖc ®Çu t­ nh»m b¶o toµn vµ t¨ng tr­ëng quü BHXH ph¶i theo quy ®Þnh cña ChÝnh Phñ do ®è rÊt khã kh¨n cã thÓ t×m ra biªn ph¸p, lÜnh vùc ®Çu t­ ®Ó cã hiÖu qu¶ cao h¬n. + ViÖc thanh tra, kiÓm tra qu¸ tr×nh thùc hiÖn c¸c chÕ ®é, chÝnh s¸ch BHXH cßn ch­a chÆt chÏ nªn ch­a kÞp thêi ph¸t hiÖ vµ sñ lý c¸c vi pham trong viÖc thùc hiÖn chÝnh s¸ch BHXH ®Ó ®¶m b¶o thùc hiÖn tèt h¬n c¸c chÕ ®é, chÝnh s¸ch BHXH. §Ó kh¾c phôc vµ gi¶i quyªt tèt nh÷ng khã mh¨n trªn cÇn cã c¸c biÖn ph¸p hîp lý vµ kÞp thêi. II. mét sè kiÕn nghÞ vµ gi¶i ph¸p. 1. VÒ mÆt qu¶n lý nhµ n­íc. a. T¨ng c­êng sù chØ ®¹o cña §¶ng vµ Nhµ n­íc ®Õn sù nghiÖp BHXH. Mäi ho¹t ®éng cña c¸c lÜnh vùc kinh tÕ, x· héi ®Òu cÇn sù chØ ®¹o cña §¶ng vµ Nhµ n­íc. Ho¹t ®éng BHXH còng lu«n lu«n cÇn cã sù chØ ®¹o cña §¶ng vµ Nhµ n­íc. V× môc tiªu cña nghµnh BHXH lµ môc tiªu phôc vô con ng­êi, v× lîi Ých vËt chÊt cña ng­êi lao ®éng. Môc tiªu ®ã chÝnh lµ môc tiªu ph¸t triÓn kinh tÕ, x· héi vµ gãp phÇn gi÷ v÷ng thÓ chÕ chÝnh trÞ cña §¶ng vµ Nhµ n­íc. §Æc biÖt BHXH ViÖt nam lµ mét nghµnh míi ®­îc thµnh lËp, c¸c chÕ ®é vµ chÝnh s¸ch vÒ BHXH ch­a ®­îc hoµn chØnh, c¬ chÕ qu¶n lý tµi chÝnh vÒ BHXH còng cßn nhiÒu vÊn ®Ò ch­a hîp lý, ®éi ngò c¸n bé cãn yÕu vÒ chuªn m«n vµ nghiÖp vô nªn cÇn ph¶i ®­îc ®µo t¹o kÞp thêi. MÆt kh¸c sù chØ ®¹o cña §¶ng vµ Nhµ n­íc ®Ó cho nghµnh BHXH phÊt triÓn ®óng ®Þnh h­íng mµ §¶ng vµ Çnh n­íc ta ®· ®Æt ra. TÊt c¶ vÊn ®Ò ®ã BHXH viÖt nam cÇn ph¶i cã sù chØ ®¹o th­êng xuyªncña §¶ng vµ Nhµ n­íc. b. Hoµn thiÖn hÖ thèng ph¸p luËt vÒ BHXH. X· héi ngµy cµng ph¸t triÓn th× c¸c ho¹t ®éng kinh tÕ, x· héi cµng cÇn cã sù ®¶m b¶o ph¸p lý trong ®ã mäi c«ng d©n ®Òu ph¶i sèng vµ lµm viÖc theo ph¸p luËt, BHXH cung kh«ng lµ ngo¹i lÖ. Trong thêi gian qua §¶ng vµ Nhµ n­íc ®· rÊt quan t©m vÒ mÆt ph¸p lý cho ho¹t ®éng BHXH nãi chung vµ lÜnh vùc qu¶n lý quü BHXH nãi riªng. Cho ®Õn nay, Nhµ n­íc ®· h×nh thµnh ®­îc hÖ thèng ph¸p lý c¬ b¶n vµ t­¬ng ®èi ®Çy ®ñ ®Ó ®iÒu chØnh c¸c mèi quan hÖ trong lÜnh vùc ho¹t ®éng BHXH, bao gåm: C¸c ®iÒu luËt trong Bé luËt lao ®éng ®­îc quèc héi th«ng qua ngµy 23/06/1994, trong ph¸p lÖnh c¸n bé c«ng chøc, trong luËt sü quan qu©n ®éi nh©n d©n ViÖt Nam vµ trong c¸c, NghÞ ®Þnh, NghÞ quyÕt, ®iÒu lÖ, c¸c th«ng t­ vµ c¸c v¨n b¶n ph¸p quy h­ìng dÉn sù nghiÖp BHXH. Tuy nhiªn, do t×nh h×nh thùc tiÔn ®· thay ®æi, ho¹t ®éng BHXH cã liªn quan tíi nhiÒu ®èi t­îng lao ®éng vµ ho¹t ®éng cã phÇn phøc t¹p, nªn mét sè v¨n b¶n ph¸p quy ®· ban hµnh kh«ng cßn phï hîp víi ®iÒu kiÖn thùc tÕ hiÖn nay n÷a mµ nã ®· trë nªn lçi thêi hoÆc g©y khã trë ng¹i cho ho¹t ®éng BHXH. V× vËy trong thêi gian tíi, cÇn gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò sau: - §Ó cã thÓ cã mét hÖ thèng ph¸p luËt vÒ BHXH ®Çy ®ñ vµ ®ång bé th× tr­íc hÕt ph¶i s¾p xÕp, rµ so¸t l¹i toµn bé hÖ thèng v¨n b¶n ph¸p quy ®· ban hµnh trong lÜnh vùc BHXH ®Ó söa ®æi, bæ sung vµ hoµn thiÖn. VÝ dô söa ®æi ®iÒu 17 QuyÕt ®Þnh 20/1998/Q§-TTg ngµy 21/01/1998 cña Thñ T­íng ChÝnh phñ, söa ®æi vµ bæ sung mét sè ®iÒu kh«ng cßn phï hîp trong NghÞ ®Þnh 19/CP ngµy 16/02/1995 cña chÝnh phñ vÒ viÖc thµnh lËp BHXH vµ quyÕt ®Þnh 606/TTg cña Thñ T­íng ChÝnh Phñ ngµy 26/09/1995 ban hµnh quy chÕ tæ chøc ho¹t ®éng cña BHXH ViÖt Nam. - Ban hµnh c¸c v¨n b¶n ph¸p quy míi ®Ó thùc hiÖn lo¹i h×nh BHXH tù nguyÖn cho mäi lao ®éng nãi riªng vµ mäi ng­êi sèng trªn ®Êt n­íc ViÖt Nam nãi chung, trong ®ã cã quy ®Þnh râ møc ®ãng, møc h­ëng, ®èi t­îng tham gia. §ång thêi n©ng cao kh¶ n¨ng thùc thi cña v¨n b¶n ph¸p lý trong lÜnh v­c BHXH. Muèn thùc hiªn nh÷ng ®iÒu nµy th× viÖc ®ãng gãp x©y dùng vµ hoµn thiÖn cña c¸c chuyªn gia, nh÷ng c¸n bé cã kinh nghiÖm trong vµ ngoµi nghµnh th× viÖc häc tËp kinh nghiÖm x©y dùng khung ph¸p lý trong c¸c v¨n b¶n quy ®Þnh vÒ BHXH cña nh÷ng n­íc kh¸c trªn thÕ giíi còng rÊt cÇn thiÕt. KhÈn tr­¬ng x©y d­ng vµ ban hµnh luËt BHXH t¹o thµnh hµnh lang ph¸p lý c¬ b¶n cho ho¹t ®éng thu, chi quü BHXH. C¬ chÕ chÝnh s¸ch BHXH ph¶i phï hîp víi c¬ chÕ ®æi míi cña §¶ng vµ Nhµ n­íc, ph¶i thùc sù t¹o mäi ®iÒu kiÖn cho mäi ng­êi lao ®éng ë c¸c thµnh phÇn kinh tÕ ®Òu cã quyÒn tham gia, luËt BHXH ph¶i x¸c ®Þnh râ hÖ thèng tæ chøc ho¹t ®éng BHXH, ph¶i cã c¬ chÕ kiÓm tra, kiÓm so¸t vµ cã chÕ ®Þnh ®ñ m¹nh ®Ó ®¶m b¶o cho ng­êi lao ®éng. Quü ph¶i ®­îc ho¹ch to¸n ®éc lËp c©n b»ng thu chi vµ ph¶i cã dù phßng. HiÖn nay, Quèc héi, ChÝnh phñ ®· giao cho Bé lao ®éng th­¬ng binh x· héi chñ tr× cïng c¸c Bé nghµnh liªn quan kh¸c x©y dùng luËt BHXH ®Ó tr×nh quèc héi xem xÐt vµ phª chuÈn… - kiÖn toµn c¸c chÝnh s¸ch, ph¸p luËt kh¸c cã liªn quan ®Õn c«ng t¸c thu chi quü BHXH. c. Nhµ n­íc t¹o mäi ®iÒu kiÖn ph¸t triÓn vµ t¨ng tr­ëng kinh tÕ t¹o tiÒn ®Ò cho BHXH ngµy cµng ph¸t triÓn. Víi c¬ chÕ kinh tÕ míi, Nhµ n­íc t¹o mäi ®iÒu kiÖn cho c¸c thµnh phÇn kinh tÕ tham gia ph¸t triÓn s¶n xuÊt kinh doanh nh­ t¹o hµnh lang ph¸p lý cho viÖc s¶n xuÊt kinh doanh, hç trî thªm vÒ vèn, c«ng nghÖ… gióp cho c¸c doanh nghiÖp thuéc c¸c thµnh phÇn kinh tÕ më réng s¶n xuÊt kinh doanh thu hót nhiÒu lao ®éng vµo lµm viÖc ®©y lµ diÒu kiÖn thuËn lîi ®Ó BHXH ViÖt Nam nãi chung vµ BHXH quËn Hai Bµ tr­ng nãi riªng t¨ng sè ng­êi tham gia BHXH ®ång thêi t¨ng thu BHXH. Song vÊn ®Ò lµ Nhµ n­íc ph¶i duy tr× ®­îc sù ph¸t triÓn æn ®Þnh, c¸c doanh nghiÖp ¨n lªn lµm ra vµ thu nhËp cña ng­êi lao ®éng ®­îc ®¶m b¶o. §èi víi quü BHXH, Nhµ n­¬c ph¶i cã tr¸ch nhiªm ®¶m b¶o hç trî ®Çy ®ñ, kÞp thêi vµo quü BHXH ®Ó quü chi tr¶ cho c¸c chÕ ®é BHXH nh­ l­¬ng h­u vµ ch¸c chÕ ®é kh¸c cho ng­êi nghØ h­u vµ c¸c ®èi t­îng h­ëng trî cÊp BHXH tr­íc n¨m 1995. Cã nh­ vËy míi ®¶m b¶o cho quü BHXH tån t¹i vµ ph¸t triÓn, ®ång thêi nh»m æn ®Þnh ®êi sèng cho c¸c ®èi t­îng vµ æn ®Þnh x· héi. 2. VÒ mÆt qu¶n lý sù nghiÖp BHXH. a. §èi víi c«ng t¸c thu. * Më réng pg­¬ng thøc thu BHXH cña ®èi t­îng tham gia BHXH. HiÖn nay, d©n sè n­íc ta kho¶ng 80 triÖu ng­êi, trong ®ã cã h¬n 38 triÖu lao ®éng th× sè ng­êi ®­îc thùc hiÖn chÝnh s¸ch BHXH theo lo¹i h×nh b¾t buéc chØ cã h¬n 6 triÖu ng­êi (kho¶ng 14% lao ®éng toµn x· héi). Sè cßn l¹i lµ lao ®éng lµm viÖc trong c¸c doanh nghiÖp cã sö dông d­íi 5 lao ®éng (míi), lao ®éng n«ng nghiÖp vµ tiÓu thñ c«ng nghiÖp nghoµi quèc doanh ch­ ®­îc tham gia BHXH. Do ®ã, sè lao ®éng ch­a ®­îc tham gia BHXH lµ rÊt lín. Nh­ vËy, ®Ó thùc hiÖn b×nh d¼ng x· héi cÇn ®a d¹ng ho¸ c¸c lo¹i h×nh BHXH ®Ó ®¶m b¶o mäi ng­êi lao ®éng trong tÊt c¶ c¸c thµnh phÇn kinh tÕ cã thÓ tham gia BHXH. HiÖn nay ®èi t­îng tham gia BHXH theo NghÞ ®Þnh 12/CP ngµy 26/01/1995 cña Thñ t­íng ChÝnh phñ bao gåm: - Ng­êi lao ®éng lµm viÖc trong doanh nghiÖp Nhµ n­íc. - Ng­êi lao ®éng lµm viÖc trong c¸c doanh nghiÖp thuéc c¸c thµnh phÇn kinh tÕ ngoµi quèc doanh cã sö dông tõ 5 lao ®éng trë lÖn. - Ng­êi lao ®éng lµm trong c¸c doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t­ n­íc ngoµi, khu chÕ xuÊt, khu c«ng nghiÖp, trong c¸c c¬ quan, tæ chøc n­íc ngoµi t¹i ViÖt Nam. - Ng­êi lµm viÖc trong c¸c tæ chøc kinh doanh dÞch vô thuéc c¬ quan hµnh chÝnh sù nghiÖp, c¬ quan §¶ng, ®oµn thÓ. - Ng­êi lao ®éng lµm viÖc trong c¸c doanh nghiÖp, tæ chøc dÞch vô thuéc l­îng vò trang. - Ng­êi gi÷ chøc vô d©n bÇu, d©n cö vµ nh÷ng ng­êi lµm viÖc trong c¸c c¬ quan qu¶n lý nhµ n­íc , §¶ng , §oµn thÓ tõ trung ­¬ng ®Õn cÊp huyÖn (®Çu n¨m 2003 th× cã s­ thay ®æi nhá trong cÊp x·, ph­êng). - C«ng ch­c, viªn chøc Nhµ n­íc lµm viÖc trong c¸c c¬ quan hµnh chÝnh sù nghiÖp. * Nªn më réng thªm c¸c ®èi t­îng: - Ng­êi lµm viÖc trong c¸c doanh nghiÖp ngoµi quèc doanh khi cã mong muèn tham gia BHXH nªn cho hä tham gia. - Ng­êi lµm viÖc trong c¸c hîp t¸c x· phi n«ng nghiÖp. - Ng­êi lao ®éng c¸c ®¬n vÞ, c¬ së ngoµi quèc doanh, c¸c hé gia ®×nh cã ®¨ng ký kinh doanh cã thuª m­ín lao ®éng. - C¸c tæ chøc b¸n c«ng, ®©n lËp cã thuª m­ín lao ®éng thuéc c¸c ngµnh v¨n ho¸, du lÞch… - Ng­êi n­íc ngoµi lµm viÖc t¹i ViÖt Nam. Môc ®Ých më réng ®èi t­îng tham gia BHXH lµ t¹o nguån thu trong quü BHXH ®ång thêi ®¶m b¶o quyÒn lêi cho ng­êi lao ®éng cã ®­îc thu nhËp ®Ó æn ®Þnh cuéc sèng khi gÆp khã kh¨n. Trªn thùc tÕ viÖc më réng thªm c¸c ®èi t­îng trªn lµ vÊn ®Ò khã kh¨n bëi víi ®èi t­îng ®· triÓn khai th× c«ng t¸c thu cßn nhiÒu vÊn ®Ò tån t¹i nh­: HiÖn t­îng chèn ®ãng BHXH, nî ®äng,… cña chñ sö dông lao ®éng. Tuy nhiªn, thùc tÕ cho thÊy b¶n th©n c¸c ®èi t­îng thuéc diÖn më réng trªn còng nh­ chñ sö dông lao ®éng ®a phµn lµ nh÷ng ng­êi lµ ch­a thÊy ®­îc vai trß, t¸c dông cña BHXH trong cuéc sèng nh­ng hä còng muèn tham gia ®ãng BHXH ®Ó ®­îc h­ëng c¸c chÕ ®é cña BHXH. ChÝnh v× vËy viÖc triÓn khai thªm c¸c ®èi t­îng kÓ trªn sÏ ®¹t ®­îc kÕt qu¶ tèt ®iÒu ®ã ®ßi hái nghµnh BHXH thùc sù ph¶i quan t©m nhiÒu h¬n n÷a ®Õn c«ng t¸c th«ng tin, tuyªn truyÒn vÒ BHXH ®Ó n©ng cao sù hiÓu biÕt, nhËn thøc cña ng­êi lao ®éng vµ chñ sö dông lao ®éng. NÕu nghµnh BHXH lµm tèt ®­îc ®iÒu nµy th× viÖc më réng thªm c¸c ®ãi t­îng nãi trªn lµ rÊt cã lîi, kÓ c¶ trong c«ng t¸c thu BHXH còng ®­îc thuËn lîi h¬n hiÖn nay, lµm t¨ng thªm ®­îc nguån quü cho nghµnh vµ ®iÒu quan träng nhÊt ®ã lµ ®Èm b¶o sù c«ng b»ng cho mäi ng­êi lao ®éng ®ang lµm viÖc trong mäi thµnh phÇn kinh tÕ. Trªn thùc tÕ th× Bé luËt lao ®éng còng ®· quy ®Þnh hai h×nh thøc BHXH dã lµ h×nh thø b¾t buéc vµ h×nh thøc tù nguyÖn cho ng­êi lao ®éng. Cho nªn trong thêi gian tíi lo¹i h×nh BHXH b¾t buéc cÇn ph¶i ®­îc ph¸p luËt quy ®Þnh vµ ®­îc ¸p dông víi tÊt c¶ ng­êi lao ®éng lµm viÖc trong c¸c ®¬n vÞ cã quan hÖ lao ®éng tøc lµ cã quan hÖ thuª m­ín lao ®éng. Lo¹i h×nh BHXH tù nguyÖn cÇn ph¶i nhanh chãng cô thÓ ho¸ b»ng v¨n b¶n ph¸p luËt. Lo¹i h×nh nµy thùc hiÖn cho c¸c ®èi t­îng sau: + X· viªn hîp t¸c x· n«ng nghiÖp, ng­ nghiÖp, l©m nghiÖp. + Ng­êi lao ®éng tù do. + Nh÷ng ng­êi lao ®éng tham gia BHXH thuéc diÖn b¾t buéc muèn tham gia thªm BHXH tù nguyÖn. Trong tr­êng hîp ng­êi tham gia BHXH tù nguyÖn kh«ng cã kh¶ n¨ng ®ãng BHXH do c¸c nguyªn nh©n kh¸ch quan th× còng nªn ®­îc h­ëng trî cÊp 1 lÇn, hoÆc ®­îc b¶o l­u tiÒn ®ãng BHXH ®Õn khi ng­êi tham gia cã ®ñ ®iÒu kiÖn tham gia l¹i. Sè tiÒn ®ãng vµ sè n¨m tham gia BHXH nªn ®­îc céng dån cho ng­êi lao ®éng. Quü BHXh tù nguyÖn ph¶i hoµn toµn ®éc lËp c©n ®èi thu chi. §Ó më réng ®èi t­îng tham gia chóng ta cÇn ph¶i lµm tèt c¸c c«ng viÖc: - Më réng c«ng t¸c tuyªn truyÒn vÒ c«ng t¸c BHXH ®Ó mäi ng­êi d©n ®Òu thÊy ®­îc lîi Ých cña viÖc tham gia lo¹i h×nh nµy, ®ång thêi c¶i c¸ch thñ tôc hµnh chÝnh trong viÖc gi¶i quyÕt chÕ ®é chÝnh s¸ch BHXH cho ng­êi tham gia ®Ó hä kÞp thêi æn ®Þnh cuéc sèng. - Víi c¸c ®èi t­îng cã thu nhËp kh«ng æn ®Þnh do kh«ng cã møc l­¬ng ®Ó tÝnh phÝ th× BHXH nªn cã biÓu phÝ quy dÞnh cô thÓ cho c¸c h×nh thøc tham gia. - Tæ chøc m¹ng l­íi c¸n bé thu phÝ trùc tiÕp tõ ng­êi tham gia. ViÖc më réng ®èi t­îng tham gia BHXH theo h×nh thøc trªn ®©y lµ mét mÆt b¶o ®¶m quy luËt sè ®«ng bï sè Ýt, mét mÆt t¹o lªn sù lín m¹nh cña quü BHXH, g¾n chÆt quyÒn lîi cña ng­êi lao ®éng víi quü, ®­a BHXH trë thµnh c«ng cô x· héi quan träng. * Bæ sung hoµn thiÖn c«ng t¸c thu vµ chèng thÊt thu nî ®äng BHXH. Quü BHXH ®­îc h×nh thµnh trªn c¬ së cã sù ®ãng gãp cña ng­êi lao ®éngvµ cña ng­êi sö dông lao ®éng. Tham gia vµ qu¸ tr×nh h×nh thµnh quü BHXH cßn cã Nhµ n­íc bï thiÕu. Mét nguån thu quan träng n÷a cña quü lµ ®Çu t­ sinh lêi ®Ó t¨ng tr­ëng quü.ngoµi ra cßn cã mét kho¶n thu tõ phÇn nép ph¹t do chËm nép tiÒn BHXH cña c¸c ®¬n vÞ, doanh nghiÖp nh»m tao nªn tÝnh chÆt chÏ vµ hiÖu lùc qu¶n lý quü BHXH. Bæ sung vµ hoµn thiÖn møc thu ®Ó ®Èm b¶o c©n ®èi thu chi, ®iÒu nµy cã ý nghÜa quan träng ®èi víi quü BHXH. CÇn tiÕp tôc lÊy nguyªn t¾c ho¹ch to¸n c©n ®èi thu chi quü lµm c¨n b¶n trong chÝnh s¸ch BHXH. Trªn c¬ së nguyªn t¾c nµy, x¸c ®Þnh møc ®ãng vµ møc trî cÊp cÇn hîp lý theo tõng thêi kú. HiÖn nay víi møc ®ãng gãp lµ 23% th× trong t­¬ng lai NSNN ph¶i bï thiÕu lµ rÊt lín. Theo tÝnh to¸n ®¬n gi¶n gi¶ sö bªn tham gia BHXH ®ãng 23% theo luËt ®Þnh th× sau 30 n¨m sÏ ®ãng d­îc 72 th¸ng tiÒn l­¬ng. Khi vÒ h­u sÏ ®­îc tÝnh 75% møc l­¬ng trung b×nh trong 5 n¨m cuèi. Nh­ vËy sau khi nghØ h­u ®­îc h¬n 8 n¨m th× ®· lÜnh ®ñ 72 th¸ng d· ®ãng vµo quü BHXH . Gi¶ sö khi vÒ h­u ng­êi lao ®éng sèng ®­îc 10 n¨m th× ®­¬ng nhiªn Nhµ n­íc ph¶i bao cÊp Ýt nhÊt lµ 2 n¨m ch­ kÓ c¸c kho¶n ph¸t sinh kh¸c. V× vËy ®Ó kh¾c phôc t×nh trang trªn BHXH sÏ ph¶i t¨ng dÇn møc thu nh­ng vÊm ®Ò nµy cßn ph¶i nªn c©n nh¾c nhiÒu bëi v× nã cßn liªn quan tíi nh÷ng chÝnh s¸ch cña §¶ng vµ Nhµ n­íc ta. HiÖn nay ®êi sèng kinh tÕ d­îc c¶i thiÖn do ®ã mµ tuæi thä cña ng­êi lao ®éng ®­îc t¨ng lªn, ®iÒu nµy còng ¶nh h­ëng trùc tiÕp ®Õn quü BHXH mµ ch¾c ch¾n trong thêi gian tíi sÏ dÉn tíi th©m hôt quü. Nªn ch¨ng ph¶i kÐo dµi thêi gian ®ãng gãp b»ng c¸ch t¨ng tuæi nghØ h­u cña ng­êi lao ®éng. KÕt hîp víi gi¶i ph¸p nµy BHXH còng ph¶i tÝnh to¸n l¹i møc h­ëng cña tõng chÕ ®é trong ®ã ®Æc biÖt l­u ý viÖc dïng tiÒn l­¬ng b×nh qu©n cña 5 n¨m cuèi cïng tr­íc khi vÒ h­u ®Ó lµm c¨n cø tÝnh møc h­ëng. Ngoµi ra ®Ó tao thªm nguån thu cho quü th× cÇn ph¶i cã nh÷ng quy ®Þnh vµ chÕ tµi nghiªm ngÆt h¬n ®èi víi c¸c c¬ quan doanh nghiÖp ch©m nép tiÒn BHXH, gian lËn hoÆc chèn ®ãng BHXH cho ng­êi lao ®éng. HiÖn nay víi møc ph¹t lµ 2 triÖu ®ång ®èi víi mét doanh nghiÖp lµ qu¸ nhÑ cÇn ph¶i xem lai, Cã lµm d­îc nh­ vËy th× míi ®¶m b¶o thu ®óng, thu ®ñ tr¸nh ®­îc hiÖn t­îng nî ®äng, gian lËn trÝch nép cho c¬ quan BHXH. * VÒ c¬ chÕ thu. - viÖc trÝch nép toµn bé sè tiÒn ®ãng BHXH vµo tµi kho¶n thu BHXH ®· thÓ hiÖn mÆt tÝch cùc cña c«ng t¸c thu. Song mét sè tØnh, thµnh phè vÉn ®Ó l¹i ®¬n vÞ mét sè tiÒn qu¸ lín, ®iÒu nµy lµm ¶nh h­ëng ®Õn c«ng t¸c thu. ChÝnh v× vËy ngµnh BHXH cÇn ph¶i qu¶n lý chÆt chÏ vµ ®«n ®èc c¸c tØnh, thµnh phè chuyÓn toµn bé sè thu nªn thµi kho¶n thu BHXH. Nªn thùc hiÖn chØ më mét tµi kho¶n thu t¹i c¸c tØnh, thµnh phè mµ th«i, nh­ mét sè tØnh vµ thµnh phè ®· thùc hiÖn. HiÖn nay BHXH dùa vµo møc l­¬ng th¸ng ®Ó lµm c¨n cø ®ãng BHXH, theo quy ®Þnh hiÖn hµnh lµ l­¬ng theo ngh¹ch, bËc, chøc vô vµ c¸c kho¶n trî cÊp khu vùc… . V× vËy khi vÒ h­u l­¬ng h­u cña hä tÊt yÕu se ®­îc tÝnh trªn c¬ së tiÒn l­¬ng cÊp bËc mµ tiÒn l­¬ng cÊp bËc th× l¹i th¸p cho nªn tiÒn ­¬ng h­u l¹i cµng thÊp. Trong khi l­¬ng thùc tÕ cña hä l¹i rÊt cao, th«ng th­êng cao gÊp 3 lÇn so víi l­¬ng cÊp bËc cña hä v× vËy mét thùc tÕ x¶y ra lµ khi vÒ h­u hä sÏ nhËn ®­îc kho¶n tiÒn thÊp h¬n nhiÒu so víi tr­íc khi vÒ h­u tõu ®ã lµm cho chi tiªu cña ng­êi vÒ h­u bÞ gi¶m xuèng. MÆt kh¸c môc tiªu cña BHXH lµ ®¶m b¶o cuéc sèng cho ng­êi lao ®éng khi hä vÒ h­u vÉn ch­a ®­îc ®¶m b¶o. Tõ thùc tÕ nµy nªn ch¨ng chóng ta quy ®Þnh møc l­¬ng th¸ng lµm c¨n cø ®ãng BHXH. Thùc hiÖn ®­îc ®iÒu nµy mét mÆt lµm t¨ng thu cho quü, ®¶m b¶o quyÒn lîi cho ng­êi lao ®«ng sau khi vÒ h­u vµ chóng ta hoµn thiÖn thªm ®­îc chÝnh s¸ch cña Nhµ N­íc vÒ BHXH. Tuy nhiªn ®Ó thùc hiÖn ®­îc ®iÒu nµy lµ hªt søc khã kh¨n bëi qu¶n lý tiÒn l­¬ng thùc tÕ cña ng­êi lao ®éng kh«ng ph¶i chØ cã sù nç lùc cña c¸n bé trong c¬ quan BHXH mµ cßn ®ßi hái sù phèi hîp chÆt chÏ cña nhiÒu c¬ quan chøc n¨ng ®Æc biÖt lµ chñ sö dông lao ®éng vµ ng­êi lao ®éng. * Thùc hiÖn c«ng t¸c th«ng tin tuyªn truyÒn, n©ng cao nh©n th­c vÒ BHXH cho ng­êi lao ®éng vµ chñ sö dông lao ®éng. §i ®«i víi viÖc ®µo t¹o ®éi ngò c¸n bé, c«ng t¸c th«ng tin tuyªn truyÒn vÒ BHXH trong giai ®o¹n hiÖn nay cã ý nghÜa hÕt søc quan träng. Môc ®Ých lµ n©ng cao nhËn thøc ®Çy ®ñ vÒ ý nghÜa, tr¸ch nhiÖm vµ quyÒn lîi cña mäi ng­êi lao ®éng, vµ chñ sö dông lao ®éng vÒ chÝnh s¸ch, chÕ ®é BHXH, cÇn phØ coi th«ng tin tuyªn truyÒn lµ nhiÖm vô quan träng trong thêi gian hiÖn t¹i cung nh­ thong kÕ ho¹ch l©u dµi, cÇn ph¶i chñ ®éng vµ cã biÖn ph¸p chÆt chÏ th­êng xuyªn, víi néi dung h×nh thøc tuyªn truyÒn phong phó vµ da d¹ng thu hót ®­îc sù quan t©m cña mäi ng­êi. C«ng t¸c th«ng tin tuyªn truyÒn vÒ BHXH ®ßi hái ph¶i cã lµ tæ chøc c«ng ®oµn vµ c¸c c¬ quan th«ng tin ®¹i chóng. §Ó th­c sù tham gia, phèi hîp gi÷a c¸c c¬ quan, c¸c tæ chøc chÝnh trÞ x· héi ®Æc biÖt hiÖn tèt c«ng t¸c th«ng tin tuyªn truyÒn cÇn ph¶i lµm tèt c¸c vÊn ®Ò sau: + Ph¶i ®¶m b¶o kinh phÝ cho ho¹t ®éng th«ng tin tuyÒn. + §Çu t­ c¸n bé cã tr×nh ®é hiÓu biÕt vÒ BHXH chuyªn tr¸ch lµm c«ng t¸c th«ng tin tuyÒn tõ cÊp trung ­¬ng ®Õn cÊp tØnh, thµnh phè. + §Çu t­ ph­¬ng tiÖn, trang thiÕt bÞ lµm viÖc ®Ó ®¶m b¶o cho ho¹t ®éng th«ng tin tuyªn truyÒn. NÕu lµm tèt c«ng t¸c th«ng tin tuyªn truyÒn vÒ BHXH sÏ gióp ng­êi lao ®éng hiÓu dâ h¬n vÒ ý nghÜa, tr¸ch nhiªm vµ quyÒn lîi cña viÖc tham gia BHXH, tõ ®ã thóc ®Èy hä tham gia BHXH nh»m t¨ng thu quü cho BHXH vµ ®em lai c«ng b»ng cho ng­êi lao ®éng trong mäi thµnh phÇn kinh tÕ. b. §èi víi c«ng t¸c chi. *C«ng t¸c thanh tra, kiÓm so¸t. Mét lµ: Thanh tra kiÓm tra tµi chÝnh ®èi víi quü BHXH , do nguån quü cña ta cßn nhá vµ yªu cÇu ph¸t triÓ quü nh»m ®¶m b¶o thu chi nªn trong thêi gian tíi cÇn ph¶i t¨ng c­êng c«ng t¸c thanh tra, kiÓm so¸t c«ng t¸c thu chi quü BHXH. Ph¶i qu¶n lý chÆt chÏ hå s¬ cña tõng ®èi t­îng kÓ c¶ ®èi t­îng tham gia, ®ang h­ëng vµ ®èi t­îng ®· c¾t chÕ ®é BHXH nh»m tr¸nh c¸c hiÖn t­îng tiªu cùc, mãc ngoÆc g©y thÊt tho¸t quü. Thùc hiÖn chi tr¶ ®óng ®èi t­îng, ®óng ®Þnh møc vµ ®óng chÕ ®é. Quü BHXH ph¶i ®­îc kiÓm to¸n trong qu¸ tr×nh qu¶n lý vµ sñ dông nh»m ®¶m b¶o trËt tù kû c­¬ng trong qu¶n lý tµi chÝnh Nhµ n­íc ®èi víi ho¹t ®éng cña quü BHXH. §Ó thùc hiÖn viÖc nµy cÇn ph¶i cã sù phèi hîp gi÷a c¸c Bé vµ c¸c c¬ quan chøc n¨ng. Hai lµ: Thanh tra kiÓm tra viÖc ®ãng gãp, trÝch nép BHXH cña c¸c ®¬n vÞ, doanh nghiÖp nh»m ph¸t hiÖn ra nhn÷ng ®èi t­îng gian lËn hay chèn ®ãng BHXH cho ng­êi lo ®éng mµ doanh nghiÖp sö dông, ®Ó tõ ®ã cã h×nh ph¹t thÝch ®¸ng vµ ®em lai quyÒn lîi cho ng­êi lao ®éng. Ba lµ: Thanh tra, kiÓm tra sö lý c¸c ®èi t­îng cè ý vi ph¹m ®Ó h­ëng chÕ ®é tr¸i víi quy ®Þnh vµ truy thu l¹i sè tiÒn mµ hä ®· h­ëng sai. * Hoµn thiÖn quy chÕ qu¶n lý chi quü BHXH. - VÒ tû lÖ h­ëng c¸c chÕ ®é BHXH: Theo c«ng ­íc ILO vµ kinh nghiÖm tõ c¸c n­íc th× tû lÖ h­ëng BHXH ë n­íc ta lµ cao, trong khi møc ®ãng BHXH ë n­íc ta l¹i thÊp h¬n c¸c n­íc vµ c«ng t¸c ®Çu t­ t¨ng tr­ëng quü BHXH l¹i ch­a ph¸t triÓn, cßn bÞ h¹n chÕ nhiÒu. Tõ thùc tÕ ®ã cã thÓ nãi quü BHXH cña n­íc ta trong t­¬ng lai sÏ bÞ mÊt c©n ®èi vµ lóc Êy sÏ lµ g¸nh nÆng cho NSNN. §Ó h¹n chÕ sù mÊt c©n ®èi cña quü BHXH cïng víi c¸c biÖn ph¸p t¨ng thu thi ngay t­ b©y giê chóng ta ph¶i xem xÐt møc h­ëng vµ ®iÒu kiÖn h­ëng cña mét sè chÕ ®é. * Tû lÖ h­ëng trî cÊp h­u trÝ: Trong ®iÒu 67 c«ng ­íc 102 cña ILO quy ®Þnh ng­êi vÒ h­u ®­îc h­ëng40% l­¬ng ®ãng BHXH. ë n­íc ta tû lÖ nµy tèi ®a lµ 75% møc l­¬ng ®ãng BHXH. Tr­íc tiªn ta kh«ng thÓ kÐo tû lÖ trî cÊp xuèng nh­ møc quy ®Þnh cña ILO. Nh­ng khi nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn, thu nhËp ng­êi lao ®éng ®­îc n©ng cao, lóc ®ã chóng ta sÏ ph¶i nghiªn cøu ®iÒu chØnh tû lÖ trî cÊp h­u trÝ xuèng ®Ó tao c©n ®èi cho quü BHXH. Ngoµi ra ë mét sè n¬i cã mét sè tr­¬ng hîp lîi dông BHXH ®Ó ntrôc lîi c¸ nh©n vµ ®· g©y kh«ng Ýt thiÖt h¹i cho quü BHXH. §Ó cã thÓ ng¨n chÆn ®Õn møc thÊp nhÊt th× c¬ quan BHXH cÇn ph¶i cã c¸c biÖn ph¸p: + Rµ so¸t l¹i c¸c v¨n b¶n quy ®Þnh ®iÒu kiªn h­ëng BHXH. + Th­êng xuyªn kiÓm tra c¸c doanh nghiÖp vµ c¬ quan khi co¸ biÕn ®éng bÊt th­êng vÒ t×nh tr¹ng èm ®au, thai s¶n ®Ó h¹n chÕ tiªu cùc. + Trong viÖc cÊp ph¸t sæ h­u còng cÇn cã sù qu¶n lý chÆt chÏ gi­a c¸c ®Þa ph­¬ng nh»m tr¸nh t×nh tr¹ng mét ng­êi vÒ h­u cã nhiÒu sæ h­u ë nhiÒu ®Þa ph­¬ng kh¸c nhau. + Nªn cã h×nh thøc sö ph¹t thÝch ®¸ng ®èi víi c¸ nh©n vµ tæ chøc lîi dông BHXH ®Ó trôc lîi. HiÖn nay viÖc ban hµnh c¸c chøng tõ kÕ to¸n phôc vô cho c«ng t¸c chi tr¶ quü BHXH ®· cã t¸c dông trong c«ng t¸c thu chi BHXH xong nhiÒu ®¬n vÞ vÉn kh«ng ý thøc ®­îc viÖc chuÈn bÞ chøng tõ gèc hîp lÖ. ChÝnh v× vËy nghµnh cÇn ph¶i qu¶n lý chÆt chÏ c«ng t¸c nµy ®ång thêi h­íng dÉn tuyªn truyÒn gi¶i thÝch râ, cô thÓ nh÷ng quy ®Þnh vÒ chøng tõ kÕ to¸n míi cho ng­êi sö dông lao ®éng. Bªn c¹nh ®ã c«ng t¸c kho¸n chi cho c¸c ®¬n vÞ ®· tao ra ®éng lùc tÝch cùc, chi tr¶ kÞp thêi, nhanh chãng xong còng t¹o ra mét sè khe hë ®Ó mét sè tæ chøc, c¸ nh©n lîi dông lµm gi¶ m¹o hå s¬ ®Ó h­ëng chÕ ®é. V× vËy c¸n bé BHXH cÇn ph¶i kiÓm tra mét c¸ch th­êng xuyªn h¬n c¸c ®¬n vÞ c¬ së khi chi tr¶. * TiÕt kiÖm c¸c kho¶n chi phÝ hµnh chÝnh vµ chi phÝ qu¶n lý trong c«ng t¸c BHXH. Trong ®iÒu kiÖn quü BHXH cßn h¹n hÑp, ®øng tr­íc nhiÒu khã kh¨n mét mÆt ®Èy m¹nh c¸c biÖn ph¸p thiªt thùc nh»m t¨ng nguån thu cho quü ®ång thêi tiÕt kiÖm c¸c kho¶n chi tõ quü lµ ®iÒu cÇn thiÕt. Trong ®ã ta cã thÓ tiÕt kiÖm tõ b¶n th©n c¬ quan BHXH lµ thùc hiÖn tiÕt kiÖm trong toµn nghµnh, gi¶m thiÓu c¸c chi phÝ hµnh chÝnh, chi phÝ qu¶n lý cã nh­ vËy míi phÇn nµo gi¶i quyÕt khã kh¨n t×nh h×nh quü hiÖn nay. c. Gi¶i ph¸p cô thÓ cho c«ng t¸c thu chi quü BHXH. * C«ng t¸c ®µo t¹o c¸n bé. §Ó t¨ng c­êng c«ng t¸c qu¶n lý thu , chi BHXh vµ thùc hiÖn kho¸n chi th× bé m¸y BHXH viÖt nam cÇn ph¶i cã ®éi ngò c¸n bé c«ng ch­c cã n¨ng lôc vµ phÈm chÊt ®¹o ®øc tèt. BHXH lµ nghµnh cã chuyªn m«n s©u nh­ng hÇu hÕt sè c¸n bé lµm c«ng t¸c BHXH hiÖn nay l¹i chñ yÕu cã chuyªn m«n vÒ kinh tÕ, tµi chÝnh, x· héi hä ch­a ®­îc ®µo t¹o chuyªn vÒ BHXH. XuÊt phat tõ ®Æc ®iÓm ®ã, trong thêi gian tíi c«ng t¸c c¸n bé cña nghµnh BHXH ph¶i tËp trung vµo thùc hiÖn c¸c mÆt sau: + Rµ so¸t, s¾p xÕp l¹i ®éi ngò c¸n bé, c«ng chøc cña nghµnh sao cho phï hîp víi n¨ng lùc chuyªn m«n vµ nhiªm vô ®­îc giao. + TuyÓn lùa thªm mét sè c¸n bé, c«ng chøc ®Æc biÖt lµ ®éi ngò c¸n bé chñ chèt lµ c¸c chuyªn gia giái, trÎ, khoÎ ®Ó thùc thi nhiÖm vô thay thÕ trong t­¬ng lai. + N©ng cao tr×nh ®é mäi mÆt cña c¸n bé, c«ng chøc trªn cá së båi d­ìng vµ ®µo t¹o l¹i c¸n bé c«ng chøc ®¸p øng nhu cÇu ®Æt ra trong c¸c n¨m tíi, §éi ngò c¸n bé, c«ng chøc cña nghµnh ph¶i giái vÒ chuyªn m«n nghiÖp vô, v÷ng vµng vÒ chÝnh trÞ, t­ t­ëng, cã phÈm chÊt ®¹o ®øc tèt, hÕt lßng phôc vô nh©n d©n vµ phôc vô sù nghiÖp BHXH. Víi nh÷ng ng­êi c¸n bé, c«ng chøc nh­ vËy viÖc qu¶n lý BHXH nãi chung vµ qu¶n lý quü BHXH nãi riªng sÏ cã hiÖu qu¶ h¬n. * øng dông khoa häc c«ng nghÖ vµ c«ng t¸c qu¶n lý BHXH. HiÖn nay, c«ng t¸c qu¶n lý BHXH nh­ qu¶n lý thu, chi, qu¶n lý ®èi t­îng h­ëng c¸c chÕ ®é BHXH, c«ng t¸c ho¹ch to¸n kÕ to¸n, c«ng t¸c qu¶n lý c¸n bé trong nghµnh hÇu hÕt cßn lµ thñ c«ng. Víi sù ph¸t triÓn cña khoa häc kü thuËt, cña c«ng nghÖ th«ng tin cho ra ®êi rÊ nhiÒu m¸y mãc hiÖn ®¹i cã thÓ ®¸p øng tèt c«ng t¸c cña nghµnh. V× vËy, hiÖn ®¹i ho¸ biÖn ph¸p qu¶n lý b»ng c«ng nghÖ tin häc lµ mét ®ßi hái cÇn thiÕt. Song song víi viÖc x©y dùng trô së lµm viÖc th× c¬ së h¹ tÇng m¹ng l­íi th«ng tin cÇn ph¶i trang bÞ kÞp thêi c¸c m¸y mãc, thiÕt bÞ kü thuËt nh»m ®¶m b¶o ®Çy ®ñ c¸c ®iÒu kiÖn kü thuËt tèi thiÓu cho c¸n bé, c«ng chøc cña nghµnh thùc hiÖn tèt vµ hiÖu qu¶ sù nghiÖp BHXH. Bªn c¹nh trang thiÕt bÞ m¸y mãc, thiÕt bÞ kü thuËt cÇn ph¶i quan t©m ®Õn c«ng t¸c båi d­ìng kiÕn thøc khoa häc vÌ c«ng nghÖ th«ng tin vµ øng dông c¸c phÇn mÒm vµo qu¶n lý BHXH. * Hoµn thiÖn c«ng t¸c cÊp sæ BHXH. C«ng t¸c nµy kh«ng chØ cã vai trß quan träng ®èi v¬pÝ ng­êi lao ®éng mµ cßn ®èi víi c¬ quan BHXH. §èi víi ng­êi lao ®éng, nã ghi nhËn sù ®ãng gãp vµo quü BHXH cña tõng ng­êi, trong tõng giai ®o¹n theo l­¬ng th¸ng. Trªn c¬ së ®ã tÝnh møc l­¬ng h­ëng BHXH theo chÕ ®é, gióp ng­êi lao ®éng gi¸m s¸t kÕt qu¶ ®ãng BHXH cña chñ sö dông lao ®éng, viÖc thùc hiÖn c¸c chÕ ®é cña c¬ quan BHXH. Víi viÖc qu¶n lý sæ gióp c¬ quan BHXH tËn thu ®­îc tiÒn ®ãng BHXH tr¸nh t×nh tr¹ng bá sãt, t¹o ra c¸ch qu¶n lý thèng nhÊt ®Ó gi¶i quyÕt c¸c chÕ ®é BHXH mét c¸ch chÝnh x¸c, ®óng ®èi t­îng. Tuy nhiªn, vÊn ®Ò v­íng m¾c trong c«ng t¸c cÊp sæ BHXH lµ hå s¬ cßn tån t¹i mét sè khã kh¨n. C¬ quan BHXH cÇn cã ph­¬ng thøc thao gì nh÷ng v­íng m¾c trªn ®Ó t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho ng­êi lao ®éng cã ®­îc sæ BHXH. KiÕn nghÞ ®èi víi BHXH quËn Hai Bµ Tr­ng. BHXH quËn Hai Bµ Tr­ng lµ mét trong nh÷ng ®¬n vÞ tr­c thuéc BHXH thµnh phè Hµ Néi, n»m trong hÖ thèng BHXH ViÖt Nam. Bëi vËy mµ BHXH quËn còng mang ®Æc ®iÓm chung cña nghµnh, do ®ã nh÷ng kiÕn nghÞ gi¶i ph¸p mµ nghµnh ®­a ra xem xÐt hay ý kiÕn c¸ nh©n nhËn thÊy trªn ®©y vÒ BHXH hay thu chi quü BHXH lµ vÊn ®Ò cÇn d­îc xem xÐt vµ ph¸t huy nh÷ng mÆt ®­îc vµ ®ång thêi kh¾c phôc nh÷ng mÆt ch­a ®­îc ®èi víi nghµnh còng nh­ BHXH quËn Hai Bµ Tr­ng. Tuy nhiªn BHXH quËn Hai Bµ Tr­ng cßn mang mét sè ®Æc diÓm riªng cÇn xem xÐt ®Ó hoµn thiÖn tèt h¬n nhiÖm vô vµ BHXH thµnh phè HµNéi giao phã trong thêi gian tíi. - QuËn Hai Bµ Tr­ng víi mét ®Þa bµn réng, ®«ng d©n c­ do ®ã ®èi t­îng tham gia còng nh­ hwowngr c¸c chÕ ®é BHXH ®«ng gÊp nhiÒu lÇn so víi c¸c quËn huyÖn kh¸c: gÊp 9 lÇn so víi quËn t©y hå, 6 lÇn so víi huyÖn Sãc S¬n vÒ sè lao ®éng tham gia BHXH. Song sè BHXH c¸n bé lµm viÖc t¹i quËn còng chØ t­¬ng víi c¸c quËn kh¸c, v× thÕ c¸c c¸n bé BHXH quËn Hai Bµ Tr­ng ph¶i lµm viÖc rÊt vÊt v¶ víi khèi l­îng c«ng viÖc lín. MÆc dï ®· hÕt søc nç lùc vµ quyÕt tam víi c«ng viÖc, víi nghµnh song nÕu kÐo dµi t×nh tr¹ng trªn sÏ rÊt khã kh¨n cho c¸n bé t¹i c¬ quan, nã cã thÓ ¶nh h­ëng ®Õn søc khoÎ, chÊt l­îng còng nh­ tiÕn bé cña c«ng viÖc mµ BHXH thµnh phè giao cho. V× vËy trong thêi gian tíi BHXH quËn nªn cã kiÕn nghÞ víi cÊp trªn t¹o ®iÒu kiÖn thªm vÒ nh©n sù, kinh phÝ hç trî,… ®Ó BHXH quËn dÇn dÇn th¸o gì nh÷ng khã kh¨n trªn. - Sau khi ®­îc thµnh lËp BHXH quËn Hai Bµ Tr­ng, do ®iÒu kiÖn ch­a cã trô së lµm viÖc riªng nªn ph¶i ®Æt trô së nhê bªn Toµ ¸n nh©n d©n quËn Hai Bµ Tr­ng víi c¬ së vËt chÊt cßn nhiÒu thiÕu thèn, mÆt b»ng th× chËt hÑp. V× trô së ph¶i nhê nªn b¶n th©n ®èi t­îng ®Õn liªn hÖ còng rÊt v¶ khi t×m kiÕm trô së do BHXH quËn kh«ng thÓ g¾n biÓn hiÖu lín t¹i ®Þa ®iÓm toµ ¸n. Bëi vËy BHXH quËn Hai Bµ Tr­ng cÇn ®Õn sù quan t©m mét sè c¬ quan chøc n¨ng còng nh­ c¸c ban nghµnh cã liªn quan t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho c«ng t¸c cÊp ®Êt vµ x©y dùng trô së lµm viÖc cho BHXH quËn lµ ®iÒu cÊn thiÕt ph¶i lµm trong mét sè n¨m tíi. - Thùc tÕ cho thÊy kh«ng chØ trªn ®Þa bµn quËn Hai Bµ Tr­ng mµ r¸t nhiÒu ®Þa ph­¬ng kh¸c tån t¹i hiÖn t­îng: + Cã nhiÒu ®èi t­îng h­ëng BHXH ®½ chÕt nh­ng th©n nh©n kh«ng b¸o cho c¬ quan BHXH biÕt ®Ó c¾t chi tr¶ mµ vÉn ®Õn lÜnh tiÒn trong thêi gian dµi lµm thÊt tho¸t quü BHXH + Do c¸n bé gi¶i quyÕt chÕ ®é BHXH t¹i quËn Hai Bµ Tr­ng qu¸ Ýt nªn viÖc gi¶i quyÕt c¸c chÕ ®é nhiÒu lóc cßn ch­a ®­îc kÞp thêi g©y t×nh tr¹ng ø ®äng hå s¬. Víi nh÷ng khã kh¨n trªn ®ßi hái BHXH quËn Hai Bµ Tr­ng ph¶i tuyÓn thªm c¸n bé, cã thÓ lµ hîp ®ång, sau ®ã dÇn dÇn kh¾c phôc nh÷ng khã kh¨n trªn. KÕt luËn. BHXH lµ mét chÝnh s¸ch lín cña §¶ng vµ Nhµ n­íc ta thùc hiÖn nh»m môc ®Ých b¶o vÖ cuéc sèng cho ng­êi lao ®éng nãi chung, nh÷ng ng­êi ®· cã c«ng cèng hiÕn trong c¸c cuéc c¸ch m¹ng gi¶i phãng d©n téc vµ trong chiÕn tranh b¶o vÖ Tæ quèc nãi riªng. BHXH ë ViÖt nam ®· tr¶i qua rÊt nhiÒu giai ®o¹n vµ víi c¸c h×nh thøc kh¸c nhau. Cho ®Õn nay ho¹t ®éng BHXH ®· ®­îc ®iÒu chØnh theo mét hÖ thèng tæ chøc tõ Trung ­¬ng tíi ®Þa ph­¬ng trong c¶ n­íc. Tuy nhiªn trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng, BHXH ViÖt nam nãi chung vµ BHXH quËn Hai Bµ Tr­ng nãi riªng vÉn cßn gÆp nhiÒu vÊn ®Ò khã kh¨n nh­: VÒ c«ng t¸c tæ chøc c¸n bé trong bé m¸y, vÊn ®Ò nhËn thøc cña ng­êi lao ®éng, ng­êi sö dông lao ®éng vÒ BHXH, vÊn ®Ò hµnh lang ph¸p lý,… ®· phÇn nµo lµm ¶nh h­ëng tíi ho¹t ®éng cña quü BHXH. Do ®ã, sau mét thêi gian thùc tËp t¹i BHXH quËn Hai Bµ Tr­ng em ®· t×m vµ nghiªn cøu ®Ò tµi: “ T×nh h×nh thu chi quü BHXH t¹i BHXH quËn Hai Bµ Tr­ng”, qua ®ã phÇn nµo ®· thÊy ®­îc nh÷ng mÆt tÝch cùc , nh÷ng mÆt cßn h¹n chÕ vµ tÇm quan träng cña c«ng t¸c thu chi trong lÜnh vùc BHXH nãi chung vµ t¹i BHXH quËn Hai Bµ Tr­ng nãi riªng. Trong mét thêi gian ng¾n thùc tËp t¹i BHXH quËn Hai Bµ Tr­ng em ®· häc hái ®­îc rÊt nhiÒu ®iÒu bæ Ých cho b¶n th©n, kh«ng nh÷ng trong pham trï nghiªn cøu ®Ó phôc vô cho ®Ò tµi mµ em cßn häc ®­îc nhiÒu ®iÒu trong cuéc sèng còng nh­ trong c«ng t¸c. Cuèi cïng, Em xin tr©n thµnh c¶m ¬n tÊt c¶ c¸c thÇy c« ®· d¹y dç em trong suèt qu¸ tr×nh em theo häc t¹i tr­êng §¹i häc kinh tÕ quèc d©n Hµ néi. §Æc biÖt, em xin tr©n thµnh c¶m ¬n c« gi¸o h­íng dÉn Th¹c sü NguyÔn ThÞ ChÝnh, c¶m ¬n c¸c c«, c¸c chó vµ c¸c anh chÞ ®ang lµm viÖc t¹i BHXH quËn Hai Bµ Tr­ng ®· t¹o ®iÒu kiÖn cho em thùc tËp t¹i c¬ quan vµ gióp ®ì, cung cÊp cho em nh÷ng th«ng tin cÇn thiÕt ®Ó em cã thÓ hoµn thµnh ®Ò tµi nµy. Mét lÇn n÷a em xin tr©n thµnh c¶m ¬n ! Sinh viªn thùc tËp: Ng« Duy Minh. Tµi liÖu tham kh¶o Gi¸o tr×nh kinh tÕ b¶o hiÓm – tr­êng §HKTQD Hµ Néi. T¹p chÝ lao ®éng vµ x· héi c¸c n¨m: 2000, 2001, 2002, 2003. Bé luËt lao ®éng. T¹p chÝ vÒ BHXH. H­íng dÉn nghiÖp vô BHXH- BHXH thµnh phè Hµ néi. NghÞ ®Þnh 12/CP, NghÞ ®Þnh 48/CP cña ChÝnh phñ. HÖ thèng c¸c v¨n b¶n hiÖn hµnh vÒ BHXH 1995. Cïng mét sè tµi liÖu kh¸c. Môc lôc Lêi nãi ®Çu 1 Ch­¬ng I: Khai qu¸t chung vÒ b¶o hiÓm x· héi 2 I. Tæng quan vÒ b¶o hiÓm x· héi 2 1. Kh¸i niÖm vµ b¶n chÊt cña b¶o hiÓm x· héi 2 2. Sù cÇn thiÕt cña BHXH 4 3. T¸c dông cña BHXH 4 4. §èi t­îng vµ nguyªn t¾c cña BHXH 5 II. Kh¸i qu¸t vÒ lÞch sö ph¸t triÓn cña BHXH 7 III. Mét sè vÊn ®Ò vÒ quü BHXH 11 1. Kh¸i niÖm vÒ quü BHXH 11 2. Nguån h×nh thµnh quü BHXH 12 3. Môc ®Ých sö dông quü BHXH 14 Ch­¬ng II: T×nh h×nh thu chi quü BHXH t¹i BHXH quËn hai bµ tr­ng 16 I. Vµi nÐt vÒ BHXH quËn Hai Bµ Tr­ng 16 1. Vµi nÐt vÒ BHXH quËn Hai Bµ Tr­ng 16 II. T×nh h×nh thu chi quü BHXH 25 1. Giai ®o¹n tõ tr­íc c¸ch m¹ng th¸ng 8 ®Õn n¨m 1995 25 2. Giai ®o¹n 1995 ®Õn nay 28 III. T×nh h×nh thu chi quü BHXH t¹i BHXH quËn Hai Bµ Tr­ng 32 1. Vµi nÐt vÒ BHXH quËn Hai Bµ Tr­ng 32 2. T×nh h×nh thu chi quü BHXH t¹i BHXH quËn Hai Bµ Tr­ng 37 2.1. C«ng t¸c thu BHXH t¹i BHXH quËn Hai Bµ Tr­ng .38 2.2. T×nh h×nh chi tr¶ c¸c chÕ ®é BHXH t¹i BHXH quËn Hai Bµ Tr­ng 40 2.3. T×nh h×nh chi tr¶ trî cÊp thai s¶n t¹i BHXH quËn Hai Bµ Tr­ng 41 2.4. T×nh h×nh chi tr¶ chÕ ®é trî cÊp tai n¹n lao ®éng vµ bÖnh nghÒ nghiÖp t¹i BHXH quËn Hai Bµ Tr­ng 42 2.5. T×nh h×nh chi tr¶ chÕ ®é trî cÊp tö tuÊt t¹i BHXH quËn Hai Bµ Tr­ng 44 2.6. T×nh h×nh chi tr¶ chÕ ®é ch¨m sãc y tÕ t¹i BHXH quËn Hai Bµ Tr­ng trong n¨m 2003 46 Ch­¬ng III: Mét sè kiÕn nghÞ, gi¶i ph¸p nh»m hoµnthiÖn c«ng t¸c thu chi quü BHXH 48 I. Mét sè thuËn lîi vµ khã kh¨n trong vÊn ®Ò qu¶n lý, thu chi quü BHXH 48 1. Nh÷ng thuËn lîi 48 2. Nh÷ng khã kh¨n 49 II. Mét sè kiÕn nghÞ vµ gi¶i ph¸p 50 1. VÒ mÆt qu¶n lý nhµ n­íc 50 2. VÒ mÆt qu¶n lý sù nghiÖp BHXH 52 KÕt luËn 61 Tµi liÖu tham kh¶o 62

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docTình hình thu chi quỹ bảo hiểm xã hội tại bảo hiểm xã hội quận Hai Bà Trưng.Doc
Luận văn liên quan