Tính toán thiết kế chống sét cho đường dây và TBA 220/110 KV

Mục lục Chương mở đầu: Tình hình giông sét ở Việt Nam Và ảnh hưởng của giông sét đến hệ thống điện: 2 1. Sơ lược về tình hình giông sét ở Việt nam 2 2. ảnh hưởng của giông sét tới hệ thống điện 5 Chương I: Tính toán bảo vệ chống sét đánh trực tiếp cho trạm 220/110KV: 1. 1 Khái niệm chung: . .8 1. 2 Các yêu cầu về kỹ thuật: . 9 1. 3 Đặc điểm và kết cấu của cột thu lôi: . 10 1. 4 Trình tự tính toán: . 12 1. 4. 1 Số liệu tính toán bảo vệ chống sét đánh trực tiếp: 12 1.4. 2 Trình tự tiến hành: . 12 1.5. Tính toán các phương án báo vệ trạm: . 14 1. 5. 1 Tính toán phương án 1: . 15 1. 5. 2 Tính toán phương án 2: . . 18 Chương II: Tính toán nối đất cho trạm biến áp 220/110 KV:. 2. 1 Lời mở đầu. 1 . Nối đất an toàn (bảo vệ): .42 2 . Nối đất chống sét: . 42 3 . Nối đất làm việc: 42 2. 2 Trị số điện trở cho phép của điện trở nối đất: 43 2. 3 Hệ số mùa: . .45 2. 3 .1 Tính toán nối đất tự nhiên: 46 2. 3. 2 Tính điện trở nối đất nhân tạo . 47 2. 3. 3 Tính toán nối đất chống sét cho trạm 50 1 - Dòng điện sét trong hệ thống nối đất: . 50 2 - Dạng sóng tính toán của dòng điện sét: . 51 3 -Tính toán điện trở nối đất nhân tạo theo yêu cầu chống sét: 52. 4 - Tính toán nối đất bổ sung cho trạm . 61 Chương III: Bảo vệ chống sét đường dây 110 KV 67 1-Yêu cầu chung: . 67 2- Các yếu tố ảnh hưởng đến chỉ tiêu chống sét của đường dây 3- Tính toán bảo vệ chống sét cho đường dây 110KV: 69 3.1 Tham số của đường dây: .69 3. 2 Các số liệu tính toán khác . . .70 3. 3 Xác định hệ số ngẫu hợp K giữa dây dẫn và dây chống sét: 71 3. 4 Xác định các thông số khi sét đánh vào đường dây 110KV có treo dây chống sét . 73 3.4.1- Số lần sét đánh vòng qua dây chống sét vào dây dẫn: . 74 3.5 Xác định suất cắt đường dây . . 74 3.5.1 Suất cắt của đường dây do sét đánh vòng qua dây chống sét vào dây dẫn: . .74 3. 5. 2 Tính suất cắt của đường dây do sét đánh vào khoảng vượt: 75 3. 5. 3 Tính suất cắt của đường dây do sét đánh vào dây chống sét, ở đỉnh cột hoặc lân cận đỉnh cột: . 82 3. 5. 4 Tính toán điện áp đặt lên cách điện của các pha A, B, C: 85 3. 5. 5 tính toán điện áp đặt lên cách điện của pha A khi các giá trị a,t, và R thay đổi: .88 3. 5. 6 Tính xác suất phóng điện ứng với các trường hợp: . 95 Chương IV: Bảo vệ chống sóng chuyền từ đường dây vàoTBA 220/110KV. 4. 1 Khái niệm chung: . . 101 4. 2 Phương trình truyền sóng trên đường dây: 102 4. 3 Tính toán điện áp trên cách điện của thiết bị khi có sóng. truyền vào trạm bằng phương pháp lập bảng: 103 4.3. 1 Nội dung phương pháp : 103 4.3. 2 Trình tự tính toán: . 109 3.3. 3 Kiểm tra an toàn các thiết bị của trạm: 120 1 - Kiểm tra an toàn máy biến áp: 120 2 - Kiểm tra dòng điện trong chống sét van: . 121 3 - Kiểm tra an toàn cách điện của thanh góp 110: 122 .

doc144 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2457 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Tính toán thiết kế chống sét cho đường dây và TBA 220/110 KV, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
,5 43,11 36,72 30,33 24,53 17,55 100 84,30 120,37 81,35 76,32 69,22 62,1 55,0 47,9 40,80 33,70 27,27 19,5 B¶ng 3-17: Gi¸ trÞ : Tr­íc khi cã ph¶n x¹ Sau khi cã ph¶n x¹ a,t 1 1,4 1,4 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 7,99 11,55 7,64 6,74 6,07 5,4 4,73 4,06 3,39 2,72 2,05 1,38 20 15,93 23,1 15,28 13,48 12,1 10,72 9,34 7,96 6,58 5,2 3,82 2,44 30 23,93 34,66 22,93 20,23 18,23 16,04 13,95 11,86 9,77 7,68 5,59 3,5 40 31,92 46,21 30,56 26,97 24,30 21,36 18,56 15,76 12,96 10,16 7,36 4,56 50 39,86 57,76 38,2 33,71 30,38 26,68 23,17 19,66 16,15 12,64 9,13 5,62 60 47,85 69,32 45,85 40,46 36,34 32,0 27,78 23,56 19,34 15,12 10,9 6,68 70 55,84 80,87 53,49 47,20 42,52 37,32 32,39 27,46 22,53 17,60 12,67 7,74 80 63,64 92,43 61,13 53,94 48,59 42,64 37,0 31,36 25,72 20,08 14,44 8,8 90 71,78 103,98 68,78 60,68 54,66 47,96 41,61 35,26 28,91 22,56 16,21 9,86 100 79,91 115,5 76,4 67,43 60,74 53,28 46,22 39,16 32,10 25,04 17,98 10,92 B¶ng 3-18: gi¸ trÞ cña Uc® (a,t) víi R = 10 W: Tr­íc khi cã ph¶n x¹ Sau khi cã ph¶n x¹ a.t 1 1,4 1,4 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 342,1 400,1 364,1 429,3 497,0 565,9 612,7 664,7 714,3 762,6 811,5 855,4 20 591,0 743,5 671,4 801,3 935,2 1056,6 1169,8 126,2 1374,3 1469,9 1567,8 1656,0 30 857,8 1086,9 978,7 1173,4 1373,5 1551,3 1726,9 1861,7 2033,8 2177,2 2324,1 2456,6 40 1124,7 1430,3 1286,0 1545,5 1811,7 2044,0 2284,0 2460,2 2693,4 2884,4 3080,5 3257,2 50 1391,1 1773,7 1593,3 1917,5 2250 2536,7 2841,1 3058,8 3353,0 3591,7 3836,8 4057,7 60 1658,5 2117,1 1900,6 2289,6 2688,2 3029,4 3398,2 3657,3 4012,6 4298,9 4593,1 4858,3 70 1925,6 2460,5 207,9 2661,6 3126,5 3522,1 3955,3 4255,8 4672,2 5006,2 5349,4 5658,9 80 2192,2 2803,8 2515,3 3033,7 3564,7 4014,8 4512,1 4854,4 5331,7 5713,5 6105,8 6459,5 90 2459,1 3147,3 2822,6 3405,8 4003 4507,5 5069,6 5452,8 5991,3 6420,8 6862,1 7260,1 100 2725,96 3490,7 3129,9 3777,9 4441,2 5000,2 5626,7 6051,4 6650,9 7128,0 7618,4 8060,6 B¶ng 3-19: gi¸ trÞ cña Uc® (a,t) víi R = 20 W Tr­íc khi cã ph¶n x¹ Sau khi cã ph¶n x¹ a.t 1 1,4 1,4 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 381,6 481,9 444,1 521,7 654,2 779,4 900,2 1017,0 1131,8 1244,6 1358,2 1466,9 20 706,1 907,2 831,3 986,1 1246,8 1502,7 1743,6 1966,7 2207,4 2432,8 2660,4 2877,7 30 1030,5 1332,5 1218,4 1450,4 1839,5 2226,0 2587,1 2916,4 3282,9 3621,8 3962,6 4288,5 40 1355,0 1757,8 1605,6 1914,8 2432,1 2949,3 3430,6 3866,7 4358,5 4809,4 5264,8 5699,3 50 1679,5 2183,1 1992,8 2379,2 3024,7 3672,6 4274,1 4815,7 5434,1 5997,6 6567,0 7110,0 60 2004,1 2608,4 2380,0 2843,3 3617,4 4395,9 5117,5 5765,4 6509,7 7185,8 7869,3 8520,8 70 2328,5 3033,7 2767,2 3307,9 4210,0 5119,2 5961,0 6715,0 7585,2 8374,2 9171,5 9931,6 80 2653 3458,9 3154,4 3772,3 4802,7 5842,5 6804,4 7664,7 8660,8 9562,8 10473,7 11342,4 90 2977,5 3884,3 3541,6 4236,6 5395,4 6565,8 7647,9 8614,4 9736,4 10750,6 11775,9 12753,2 100 3302 4309,6 3928,9 4701,0 5988,0 7289,1 8491,4 9564,1 10812 11938,9 13078,1 14164,3 B¶ng 3-20: gi¸ trÞ cña Uc® (a,t) víi R = 30 W Tr­íc khi cã ph¶n x¹ Sau khi cã ph¶n x¹ a.t 1 1,4 1,4 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 433,3 556,7 515,8 612,8 764,8 909,68 1046,6 1185,8 1319,0 1452,2 1585,2 1713,4 20 809,3 1057,8 961,8 1166,2 1467,9 1764,62 2046,3 2310,3 2591,8 2858,1 3126,4 3384,8 30 1185,4 1558,9 1407,9 1719,6 2170,8 2619,56 3046,1 3434,8 3864,6 4264,0 4667,5 5056,3 40 1561,4 2060,0 1853,9 2273,0 2873,8 3474,5 4045,8 4559,3 5137,4 5670,0 6208,7 6727,7 50 1937,5 2561,1 2300,1 2826,4 3576,9 4329,44 5045,6 5683,8 6410,2 7075,9 7749,9 8399,2 60 2313,5 3062,2 2746,1 3379,8 4279,9 5184,38 6045,4 6808,4 7683,0 8481,9 9291,1 10070,6 70 2689,6 3563,4 3192,1 3933,2 4982,9 6039,32 7045,2 7932,9 8955,8 9887,8 10832,3 11742,1 80 3065,6 4064,5 3638,2 4486,6 5685,9 6894,26 8044,9 9057,4 10228, 11293,8 12373,8 13413,5 90 3441,7 4565,6 4084,3 5040,0 6389,0 7749,2 9044,6 10181,9 11501,4 12699,8 13914,6 15084,9 100 3817,7 5066,7 4530,3 5593,4 7092,0 8604,14 10045 11306,4 12774,2 14105,7 15455,8 16756,5 x¸c suÊt phãng ®iÖn øng víi c¸c tr­êng hîp: Ta dùa vµo ®å thÞ Uc® (a,t) vµ ®Æc tÝnh V-S cña chuçi sø ta suy ra ®­îc b¶ng sè liÖu (ai , ti) nh­ sau: +)Víi RC = 10 W: §å thÞ Uc® (a,t) khi RC = 10 W: H×nh 3- 9: §å thÞ Uc® (a,t) khi RC = 10 W: Tõ ®å thÞ ta cã b¶ng gi¸ trÞ sau: B¶ng 3-21: a,i 10 20 30 Ti(s) 5,75 2,4 1,4 Ii(KA) 57,5 48,0 42,0 +)-Víi RC = 20 W: §å thÞ Uc® (a,t) khi RC = 20 W: H×nh 3- 10: §å thÞ Uc® (a,t) khi RC = 20 W: Tõ ®å thÞ ta cã b¶ng gi¸ trÞ sau: B¶ng 3-22: a,i 10 20 30 Ti(s) 3,75 1,7 1,05 Ii(KA) 37,5 35,19 31,5 +)- Víi RC = 30 W: §å thÞ Uc® (a,t) khi RC = 30 W: H×nh 3 -11: §å thÞ Uc® (a,t) khi RC = 30 W: Tõ ®å thÞ ta cã b¶ng gi¸ trÞ sau: B¶ng 3-23: a,i 10 20 Ti(s) 2,95 1,4 Ii(KA) 29,5 28 Tõ c¸c b¶ng trªn ta tÝnh ®­îc x¸c suÊt phãng ®iÖn øng víi c¸c tr­êng hîp nh­ sau: ¸p dông c«ng thøc (3-24), (3-25),(3-26),(3-27), ta cã: +)Víi RC = 10 W: VP§ = = 3,91. 10-2 ¸p dông c«ng thøc (3-28) ta suy ra suÊt c¾t cña ®­êng d©y do sÐt ®¸nh vµo ®Ønh cét hoÆc l©n cËn ®Ønh cét lµ: n = 94,5. 3,91.10-2. 0,61 = 2,25 lÇn/1 km,n¨m +)Víi RC = 20 W: VP§ = = 6,3. 10-2 ¸p dông c«ng thøc (3-28) ta suy ra suÊt c¾t cña ®­êng d©y do sÐt ®¸nh vµo ®Ønh cét hoÆc l©n cËn ®Ønh cét lµ: n = 94,5. 6,3.10-2. 0,61 = 3,63 lÇn/1 km,n¨m +) Víi RC = 30 W: VP§ = = 4,4. 10-2 ¸p dông c«ng thøc (3-28) ta suy ra suÊt c¾t cña ®­êng d©y do sÐt ®¸nh vµo ®Ønh cét hoÆc l©n cËn ®Ønh cét lµ: n = 94,5. 4,4.10-2. 0,61 = 2,54 lÇn/1 km,n¨m SuÊt c¾t tæng do sÐt ®¸nh vµo ®­êng d©y lµ: n+nkv +na (3-44): +) Víi RC = 10 W: n = 0,071 + 2,25 + 0,917 = 3,25 lÇn/100 km, n¨m +) Víi RC = 20 W: N = 0,071 + 3,63 + 0,415 = 4,10 lÇn/100 km, n¨m +) Víi RC = 30 W: N = 0,071 + 2,54 + 1,67 = 4,3 lÇn/100 km, n¨m ChØ tiªu chèng sÐt cña ®­êng d©y t¶i ®iÖn. m=1/n (3-45) +) Víi RC = 10 W: m=1/n=1/3,25 = 0,3 (n¨m/1 lÇn c¾t ®iÖn). +) Víi RC = 20 W: m=1/n=1/4,1 = 0,245 (n¨m/1 lÇn c¾t ®iÖn). +) Víi RC = 30 W: m=1/n=1/4,3 = 0,23 (n¨m/1 lÇn c¾t ®iÖn). KÕt luËn: Qua viÖc tÝnh to¸n ë trªn ta cã b¶ng gi¸ trÞ cña n ,m theo RC nh­ sau: RC(W) 10 20 30 n (lÇn/100 km, n¨m) 3,13 3,89 4,15 m/(n¨m 1 lÇn c¾t) 0,3 0,245 0,23 §å thÞ quan hÖ n = f(RC) vµ m = f(RC) H×nh 3 -12: §å thÞ quan hÖ n = f(RC) vµ m = f(RC) Nh­ vËy: kÕt qu¶ tÝnh to¸n cho thÊy suÊt c¾t cña ®­êng d©y 110KV phô thuéc vµo rÊt nhiÒu yÕu tè v× vËy trong tÝnh to¸n thiÕt kÕ b¶o vÖ chèng sÐt cho ®­êng d©y ph¶i chän ph­¬ng ¸n sao cho hîp lý vÒ kinh tÕ vµ ®¶m b¶o vÒ mÆt kü thuËt. Sè lÇn sÐt ®¸nh vµo ®­êng d©y (cã thÓ dÉn tíi nh¶y m¸y c¾t hay cã thÓ kh«ng nh¶y m¸y c¾t ®iÖn) phô thuéc vµo ®Þa lý n¬i cã ®­êng d©y ®i qua. Vïng ®Þa lý cã mËt ®é phãng ®iÖn sÐt nhiÒu hay cã sè ngµy d«ng sÐt trong n¨m lín th× kh¶ n¨ng ®­êng d©y ®i qua sÏ bÞ phãng ®iÖn sÐt nhiÒu. Ta cã thÓ h¹n chÕ sè lÇn c¾t ®iÖn ®­êng d©y do sÐt: + §Ó gi¶m x¸c suÊt h×nh thµnh hå quang h ta cã thÓ t¨ng chiÒu dµi chuçi sø c¸ch ®iÖn nh­ng nh­ vËy sÏ kh«ng hîp lý vÒ mÆt kinh tÕ. + SuÊt c¾t do sÐt ®¸nh vßng qua d©y chèng sÐt vµo d©y dÉn kh«ng phô thuéc vµo trÞ sè ®iÖn trë nèi ®Êt cña cét ®iÖn vµ cã thÓ gi¶m ®­îc khi ta gi¶m gãc b¶o vÖ a hay gi¶m ®é cao cña cét ®iÖn nh­ng viÖc gi¶m gãc b¶o vÖ hay gi¶m ®é cao treo cét còng bÞ giíi h¹n bëi ®é cao cho phÐp tèi thiÓu cña d©y dÉn víi mÆt ®Êt vµ kho¶ng c¸ch cña d©y dÉn víi th©n cét ®iÖn. SuÊt c¾t do sÐt ®¸nh vµo kho¶ng v­ît hay ®Ønh cét còng phô thuéc vµo ®é cao d©y chèng sÐt vµ d©y dÉn nh­ng chñ yÕu phô thuéc vµo trÞ sè ®iÖn trë nèi ®Êt cét ®iÖn. V× vËy cÇn lùa chän trÞ sè ®iÖn trë nèi ®Êt cét ®iÖn mét c¸ch hîp lý sao cho võa ®¶m b¶o an toµn kü thuËt võa ®¶m b¶o tÝnh kinh tÕ. Ch­¬ng IV B¶o vÖ chèng sãng truyÒn tõ ®­êng d©y vµo tr¹m biÕn ¸p 220kv/ 110kv. 4.1)- Kh¸i niÖm chung: Khi cã sÐt ®¸nh vµo ®­êng d©y t¶i ®iÖn, trªn ®­êng d©y (t¹i ®iÓm sÐt ®¸nh) sÏ xuÊt hiÖn sãng qu¸ ®iÖn ¸p vµ c¸c sãng nµy sÏ lan truyÒn tõ ®iÓm sÐt ®¸nh vµo tr¹m, g©y ra c¸c phãng ®iÖn trªn c¸ch ®iÖn cña c¸c thiÕt bÞ, mÆc dï c¸ch ®iÖn cña c¸c thiÕt bÞ ®· ®­îc thùc hiÖn sao cho møc c¸ch ®iÖn trong lín h¬n møc c¸ch ®iÖn ngoµi, dï cã nh÷ng ph­¬ng tiÖn b¶o vÖ hiÖn ®¹i vÉn g©y ra nh÷ng sù cè trÇm träng trong hÖ thèng. Trªn thùc tÕ c¸c thiÕt bÞ cña tr¹m th­êng ®­îc ®Æt ngoµi trêi do ®ã ph¶i chÞu qu¸ tr×nh lý ho¸ kh¸ phøc t¹p vµ qu¸ tr×nh giµ cçi c¸ch ®iÖn diÔn ra nhanh vµ m¹nh h¬n dÉn ®Õn d­íi t¸c dông cña qu¸ ®iÖn ¸p th× cã thÓ x¶y ra phãng ®iÖn chäc thñng c¸ch ®iÖn cña thiÕt bÞ. B¶o vÖ chèng sÐt tr¹m biÕn ¸p cã yªu cÇu cao h¬n nhiÒu so víi b¶o vÖ chèng sÐt ®­êng d©y. tr­íc tiªn phãng ®iÖn trong tr¹m t­¬ng ®­¬ng víi ng¾n m¹ch trªn thanh gãp, vµ ngay c¶ khi cã ph­¬ng tiÖn b¶o vÖ hiÖn ®¹i còng vÉn ®­a ®Õn sù cè trÇm träng nhÊt trong hÖ thèng, nh­ng trong vËn hµnh do qu¸ tr×nh giµ cçi cña c¸ch ®iÖn trong m¹ch h¬n nhiÒu lªn sù phèi hîp ®ã cã thÓ bÞ ph¸ ho¹i d­íi t¸c dông cña qu¸ ®iÖn ¸p. Tuy nhiªn kh«ng thÓ ®¹t ®­îc møc an toµn tuyÖt ®èi nh­ng khi tÝnh to¸n chän c¸c biÖn ph¸p chèng sÐt ph¶i cè g¾ng gi¶m x¸c suÊt sù cè tíi giíi h¹n thÊp nhÊt vµ “ ChØ tiªu chÞu sÐt cña tr¹m “ – Sè n¨m vËn hµnh an toµn kh«ng cã xuÊt hiÖn ®iÖn ¸p nguy hiÓm ®èi víi c¸ch ®iÖn cña tr¹m, ph¶i ®¹t møc hµng tr¨m n¨m. Néi dung cña b¶o vÖ chèng sÐt tr¹m biÕn ¸p bao gåm: B¶o vÖ chèng sÐt ®¸nh th¼ng. b¶o vÖ chèng sÐt ®¸nh tõ ®­êng d©y truyÒn vµo tr¹m. B¶o vÖ chèng sÐt ®¸nh th¼ng ®­îc thùc hiÖn b»ng cét thu sÐt dµy thu sÐt mµ ta ®· xÐt ë c¸c ch­¬ng tr­íc. Trong ph¹m vi ch­¬ng nµy sÏ nghiªn cøu vÒ chèng sÐt truyÒn tõ ®­êng d©y vµo tr¹m. Møc c¸ch ®iÖn xung kÝch cña tr¹m ®­îc chän theo trÞ sè ®iÖn ¸p d­ cña chèng sÐt van vµ cã chiÒu h­íng ngµy cµng gi¶m thÊp do chÊt l­îng cña lo¹i thiÕt bÞ nµy cµng ®­îc n©ng cao. Bëi vËy møc c¸ch ®iÖn cña tr¹m kh«ng phô thuéc vµo møc c¸ch ®iÖn cña ®­êng d©y mµ cßn lín h¬n nhiÒu. VÝ dô tr¹m 110KV cã ®iÖn ¸p thÝ nghiÖm xung kÝch m¸y biÕn ¸p kho¶ng 460KV, trong ®ã trÞ sè ®iÖn ¸p phãng ®iÖn xung kÝch bÐ nhÊt cña chuçi sø ®­êng d©y cét s¾t tíi 660KV. §Ó b¶o vÖ chèng sãng truyÒn vµo tr¹m. Ng­êi ta dïng chèng sÐt èng, chèng sÐt van t¨ng c­êng b¶o vÖ cho tr¹m ®­êng d©y gÇn tr¹m, sö dông ®­êng d©y c¸p tô kh¸ng ®iÖn… TÝnh to¸n sãng truyÒn vµo tr¹m nh»m: X¸c ®Þnh chØ tiªu b¶o vÖ chèng sãng truyÒn vµo tr¹m ( sè n¨m lµm viÖc an toµn cña tr¹m víi sãng qu¸ ®iÖn ¸p ) sau khi dù kiÕn ®Æt thiÕt bÞ b¶o vÖ. X¸c ®Þnh chiÒu dµi cÇn thiÕt cña ®o¹n tíi tr¹m cÇn b¶o vÖ. Trªn c¬ së nh÷ng sè liÖu tÝnh to¸n, theo chØ tiªu kinh tÕ kü thuËt, x¸c ®Þnh sè l­îng vÞ trÝ ®Æt chèng sÐt van vµ c¸c thiÕt bÞ b¶o vÖ kh¸c mét c¸ch hîp lÝ. ChØ tiªu b¶o vÖ chèng sãng truyÒn vµo tr¹m lµ mét sè liÖu quan träng, nã cho phÐp ®¸nh gi¸ møc ®é an toµn ®èi víi sãng ®iÖn ¸p cña tr¹m. 4.2- Ph­¬ng tr×nh truyÒn sãng trªn ®­êng d©y: Khi sÐt ®¸nh th¼ng vµo ®­êng d©y hoÆc sÐt ®¸nh xuèng mÆt ®Êt gÇn ®­êng d©y sÏ sinh ra sãng ®iÖn tõ truyÒn däc theo ®­êng d©y g©y nªn ®iÖn ¸p khÝ quyÓn t¸c dông lªn c¸ch ®iÖn cña hÖ thèng. Bëi vËy khi nghiªn cøu c¸c biÖn ph¸p b¶o vÖ chèng sÐt cho hÖ thèng ®iÖn cÇn ph¶i dùa trªn c¬ së cña sù tÝnh to¸n ph©n tÝch c¸c qu¸ tr×nh truyÒn sãng trªn ®­êng d©y. Qu¸ tr×nh truyÒn sãng trªn ®­êng d©y tr­êng hîp tæng qu¸t ®­îc m« t¶ bëi hÖ ph­¬ng tr×nh vi ph©n sau: (4-2) Trong ®ã: R,G,L, C t­¬ng øng lµ c¸c gi¸ trÞ ®iÖn trë ®iÖn dÉn, ®iÖn c¶m, ®iÖn dung, øng víi c¸c ®¬n vÞ chiÒu dµi cña ®­êng d©y. ViÖc gi¶i hÖ ph­¬ng tr×nh vi ph©n nµy rÊt phøc t¹p, do ®ã ®Ó cho ®¬n gi¶n ta gi¶ thiÕt r»ng qu¸ tr×nh truyÒn sãng trong tr¹m kh«ng bÞ biÕn d¹ng ( v× qu¸ tr×nh truyÒn sãng trong tr¹m ng¾n ). tøc lµ ta chØ xÐt víi tham sè L, C bá qua G, R. Khi ®ã hÖ ph­¬ng tr×nh ®­îc viÖt l¹i nh­ sau: (4-2) NghiÖm cña ph­¬ng tr×nh nµy ®­îc biÓu thÞ ë d¹ng tæng hîp gåm hai thµnh phÇn sãng tíi vµ sãng ph¶n x¹, vµ nã ®­îc biÓu diÔn nh­ sau: (4-3) Trong ®ã: Z – tæng trë sãng cña ®­êng d©y. §èi víi ®­êng d©y trªn kh«ng th× tæng trë sãng phô thuéc vµo b¸n kÝnh d©y dÉn vµ ®é treo cao cña d©y dÉn ®èi víi ®Êt. t – Thêi gian truyÒn sãng t = x/v; 4.3- TÝnh to¸n ®iÖn ¸p trªn c¸ch ®iÖn cña thiÕt bÞ khi cã sãng truyÒn vµo tr¹m b»ng ph­¬ng ph¸p lËp b¶ng. 4.3.1 - Néi dung ph­¬ng ph¸p : Thùc chÊt cña ph­¬ng ph¸p nµy lµ gi¶i bµi to¸n truyÒn sãng trong c¸c m¹ng phøc t¹p. Do sãng truyÒn trong tr¹m trong nh÷ng kho¶ng c¸ch kh«ng lín gi÷a c¸c nót, nªn cã thÓ coi qu¸ tr×nh truyÒn sãng lµ kh«ng biÕn d¹ng. §iÒu ®ã cho phÐp tÝnh to¸n ®¬n gi¶n vµ thùc hiÖn ®­îc dÔ dµng nhê ph­¬ng ph¸p lËp b¶ng. Ta h·y xÐt kü b¶n chÊt cña ph­¬ng ph¸p nµy: Tr­íc hÕt do qu¸ tr×nh truyÒn sãng lµ kh«ng biÕn d¹ng vµ truyÒn ®i víi vËn tèc kh«ng ®æi v trªn ®­êng d©y, nªn nÕu cã mét sãng tõ nót m nµo ®ã tíi nót x, t¹i nót m sãng cã d¹ng Umax(t), th× khi tíi nót X sãng cã d¹ng: U’mx(t) = Umx( t- Dt ) ( 4-4 ) Víi Dt= l/v; H×nh 4-1: Tõ ®ã ta thÊy r»ng nÕu dïng ph­¬ng ph¸p lËp b¶ng th× c¸c gÝa trÞ cña sãng ph¶n x¹ t¹i nót m ®­îc ghi trong mét cét, cét gi¸ trÞ sãng ®ã tíi nót x gièng nh­ cét sãng ph¶n x¹ t¹i nót m, chØ lïi mét kho¶ng täa ®é thêi gian. ViÖc x¸c ®Þnh sãng ph¶n x¹ vµ khóc x¹ t¹i mét nót dÔ dµng gi¶i ®­îc nhê qui t¾c Peterson vµ nguyªn lý sãng ®¼ng trÞ. a- Qui t¾c Peterson: Khi thay ®æi m«i tr­êng sãng sÏ cã hiÖn t­îng ph¶n x¹ vµ khóc x¹ cña sãng t¹i nót ( ®iÓm thay ®æi m«i tr­êng ) cã thµnh phÇn khóc x¹ sang m«i tr­êng míi vµ thµnh phÇn ph¶n x¹ trë vÒ m«i tr­êng cò. Theo qui t¾c Peterson, mét sãng truyÒn trªn ®­êng d©y cã tæng trë sãng Z ®Õn mét tæng trë sãng Zx ë cuèi th× sãng ph¶n x¹ vµ khóc x¹ ë cuèi ®­êng d©y cã thÓ tÝnh ®­îc nhê s¬ ®å t­¬ng ®­¬ng víi th«ng sè tËp trung nh­ (h×nh 4.2): H×nh 4-2 : Víi s¬ ®å nµy sãng khóc x¹ Ux ®­îc tÝnh nh­ ®iÖn ¸p trªn phÇn tö Zx cßn sãng ph¶n x¹ cã d¹ng. Uxm = Ux – Ut (4 - 5) ë ®©y Ut lµ sãng tíi. Cã c¸c ph­¬ng ph¸p tÝnh to¸n kh¸c nhau: NÕu Z vµ Zx lµ c¸c th«ng sè tuyÕn tÝnh, Ut lµ hµm thêi gian cã ¶nh phøc hoÆc to¸n tö th× cã thÓ t×m Ux b»ng ph­¬ng ph¸p to¸n tö hoÆc ph­¬ng ph¸p phøc sè. NÕu Zx lµ ®iÖn dung tËp trung vµ Ut lµ d¹ng ®­êng cong bÊt kú th× Ux ®­îc x¸c ®Þnh b»ng mét trong c¸c ph­¬ng ph¸p gi¶i gÇn ®óng, NÕu Zx lµ phi tuyÕn ph¶i x¸c ®Þnh Ux b»ng ph­¬ng ph¸p ®å thÞ. Tr­êng hîp nót x cã nhiÒu ®­êng d©y ®i tíi th× cã thÓ lËp s¬ ®å Peterson b»ng c¸ch ¸p dông qui t¾c sãng ®¼ng trÞ. Trong tr­êng hîp nµy s¬ ®å t­¬ng ®­¬ng vÉn gièng nh­ khi cã mét ®­êng d©y, chØ kh¸c trÞ sè nguån ph¶i lÊy lµ 2.U®t tæng trë sãng ph¶i lÊy Z®t. B - Qui t¾c sãng ®¼ng trÞ: Thùc tÕ cã thÓ gÆp tr­êng hîp nhiÒu phÇn tö ( ®­êng d©y, c¸c tham sè tËp chung R, L, C ) nèi chung vµo cïng mét ®iÓm nót nh­ (h×nh 4.3), c¸c phÇn tö nµy cã tæng trë sãng Z1, Z2…Zn vµ däc theo chóng cã sãng d¹ng bÊt kú U1x, U2x….Unx truyÒn vÒ phÝa ®iÓm nót, taÞ ®iÓm nót cã ghÐp phÇn tö Zx ( tham sè tËp chung ) nÕu gi÷a c¸c phÇn tö nµy kh«ng cã ph¸t sinh ngÉu hîp víi nhau, qui ­íc chiÒu dßng ®iÖn ®i vÒ phÝa ®iÓm nót lµ chiÒu d­¬ng th× cã thÓ viÕt ®­îc c¸c ph­¬ng tr×nh sau ®©y: U = U1x + Uxl =U2x + Ux2 = …. = Umx + Uxm ( 4.6 ) ( m = 1.2.3…n) H×nh 4-3 : (4-7) Víi: Umx = Zm . imx Uxm = - Zm . ixm Tõ ®ã ta suy ra: Ix = (4-8) Ix = (4-9) Chia c¶ 2 vÕ cho sÏ ®­îc: Ux + ix . Z®t = 2.U®t ( 4.10 ) Trong ®ã: Ux lµ ®iÖn ¸p t¹i nót x ; Ix lµ dßng ®iÖn ®i trong phÇn tö Zx; C«ng thøc x¸c ®Þnh U®t vµ Z®t nh­ sau: U®t = (4-11) Zdt = (4-12) Hay Z®t = Z1// Z2 //…// Zn ( 4.13 ) Tõ c¸c biÓu thøc trªn cã thÓ rót ra ®­îc qui t¾c ®Ó tÝnh to¸n trÞ sè ®iÖn ¸p vµ dßng ®iÖn ë ®iÓm nót. Cã thÓ thay thÕ c¸c tham sè ph©n bè ( ®­êng d©y ) b»ng tham sè tËp trung, h×nh thµnh m¹ch gåm Z®t vµ Zx ghÐp nèi tiÕp víi nguån e = 2.U®t , cã trÞ sè b»ng tæng sè c¸c sãng khóc x¹ t¹i ®iÓm nót víi gi¶ thiÕt Zx = . e = = 2.U®t (4-14) amx = 2. (4-15) Lµ hÖ sè khóc x¹ t¹i ®iÓm x cña sãng truyÒn tõ m¹ch Zm; 1- X¸c ®Þnh ®iÖn ¸p trªn Zx khi Zx =Zc: LËp s¬ ®å tæng qu¸t cho tr­êng hîp t¹i nót x cã nhiÒu ®­êng d©y ®i ®Õn. Ta cã s¬ ®å thay thÕ nh­ sau: ( H×nh 4-4 ): H×nh 4-4: Ph­¬ng tr×nh c©n b»ng ®iÖn ¸p: 2 U®t = Uc(t) + Z®t .ic(t) ( 4-16 ) Trong ®ã: Uc(t) - §iÖn ¸p trªn tô C ; ic(t) - Dßng ®iÖn ®i qua tô C ; 2.U®t = Uc (t) + Z®t.C. (4-17) Víi T = C.Z®t Tõ c«ng thøc (4.18 ) ta rót ra ®­îc d¹ng sai ph©n: (4-19) DUC = (4-20) Vµ Uc( t + Dt ) = Uc(t) + DUc (4.21) BiÓu thøc (4.21) cho ta tÝnh liªn tiÕp ®iÖn ¸p Uc(t). §iÒu kiÖn ®Çu: Khi t = 0 th× Uc(t) = 0 . Dt lµ b­íc thêi gian, Dt cµng nhá th× ®é chÝnh x¸c cµng cao. 2) X¸c ®Þnh ®iÖn ¸p trªn Zx khi Zx lµ chèng sÐt van: S¬ ®å thay thÕ Peterson nh­ sau: ( h×nh 4.5 ) H×nh 4-5: Ta x¸c ®Þnh Ucsv(t) theo ph­¬ng ph¸p ®å thÞ. Ph­¬ng tr×nh c©n b»ng ®iÖn ¸p: 2.U®t= Ucsv + Z®t.Icsv §å thÞ biÓu diÔn ®Æc tÝnh V-S vµ ®Æc tÝnh V-A chèng sÐt van nh­ sau: PhÇn bªn ph¶i vÏ quan hÖ U(I ), hay chÝnh lµ ®Æc tÝnh V- A cña chèng sÐt van: Ucsv = ƒ ( Icsv) = Icsv . Z®t ( 4.22) Sau ®ã x©y dùng ®­êng cong Icsv . Z®t + Ucsv b»ng c¸ch céng ®å thÞ. PhÇn bªn tr¸i lµ ®Æc tÝnh V – S: Nguyªn t¾c x¸c ®Þnh Ucsv(t) nh­ sau: PhÇn bªn ph¶i vÏ ®­êng ®Æc tÝnh V-A: Ucsv = f(icsv) cña ®iÖn trë phi tuyÕn vµ ®iÖn ¸p gi¸ng lªn tæng trë sãng ( icsv.Z®t). Sau ®ã x©y dùng ®­êng cong ( Ucsv + icsv.Z®t) b»ng c¸ch céng c¸c gi¸ trÞ trªn hai ®­êng Ucsv = f(icsv) vµ (icsv. Z®t) t­¬ng øng víi mçi gi¸ trÞ icsv nµo ®ã. PhÇn bªn tr¸i vÏ quan hÖ 2U®t(t) øng víi mét sè bÊt kú cña sãng tíi ta sÏ x¸c ®Þnh ®­îc ®iÓm A trªn ®­êng 2U®t(t). Tõ ®iÓm A giãng sang ngang ta sÏ ®­îc ®iÓm B trªn ®­êng ( Ucsv + icsv . Z®t). Tõ B giãng th¼ng xuèng sÏ gÆp ®­êng ®Æc tÝnh V-A lµ UCSV = A.I t¹i ®iÓm C,Tõ ®iÓm C giãng ngang c¾t ®­êng giãng tõ A xuèng ®iÓm D. D chÝnh lµ gi¸ trÞ UCSV =(t) ,t­¬ng øng víi gi¸ trÞ cña A.Tõ C ta l¹i giãng th¼ng xuèng trôc i c¸t trôc i t¹i G. §iÓm G chuyÓn sang täa ®é míi cã ®iÓm G’,tõ G’ ta giãng sang c¾t ®­êng giãng th¼ng tõ A xuèng t¹i E, E chÝnh lµ gi¸ trÞ iCSV(t)øng víi c¸c gi¸ trÞ cña A thay ®æi víi nhiÒu gi¸ trÞ cña A kh¸c nhau vµ lµm theo c¸ch t­¬ng tù ta cã ®­êng UCSV = (t), iCSV (t): H×nh 4-6: 4.3.2 - Tr×nh tù tÝnh to¸n: Cã thÓ tÝnh to¸n dùa theo tr×nh tù sau: Dùa vµo s¬ ®å nguyªn lý lËp s¬ ®å thay thÕ cña tr¹m ë tr¹ng th¸i sãng. Trong s¬ ®å nµy ®­êng d©y,thanh gãp ®­îc thay thÕ b»ng c¸c ®o¹n ®­êng d©y dµi víi tæng trë sãng cña chóng. Trong tÝnh to¸n th­êng lÊy gÇn ®óng Z = 400 W cho c¶ ®­êng d©y vµ thanh gãp. Tèc ®é truyÒn sãng: V = 300 (m/ms) C¸c thiÕt bÞ ®­îc thay thÕ b»ng c¸c ®iÖn dung t­¬ng ®­¬ng cña nã. Vµ ®­îc lÊy theo b¶ng sau: B¶ng 4-1 Läai thiÕt bÞ §Æc tÝnh cña thiÕt bÞ §iÖn dung PF TrÞ sè giíi h¹n TrÞ sè trung b×nh M¸y biÕn ¸p ®iÖn lùc C«ng suÊt lín cã bï ®iÖn dung 1000-3000 1500 C«ng suÊt bÐ kh«ng bï ®iÖn dung 300-1000 500 M¸y c¾t ®iÖn ë tr¹ng th¸i ®ãng 300-800 500 ë tr¹ng th¸i më 200-500 300 Dao c¸ch ly ë tr¹ng th¸i ®ãng 40-80 60 ë tr¹ng th¸i më 30-60 40 Sø xuyªn KiÓu tô ®iÖn 150-300 200 KiÓu kh¸c 100-200 150 M¸y biÕn ¸p ®o l­êng 200-500 300 C¨n cø vµo s¬ ®å ®Çy ®ñ ®· lËp víi chiÒu dµi c¸c ®o¹n ®­êng d©y thanh gãp ®· biÕt, ph©n tÝch s¬ bé t×m ra tr¹ng th¸i vËn hµnh bÊt lîi nhÊt.Th­êng ®ã lµ c¸c tr¹ng th¸i mµ thiÕt bÞ cÇn b¶o vÖ(m¸y biÕn ¸p, m¸y c¾t)ë xa chèng sÐt van, qu¸ tr×nh lan truyÒn sãng Ýt qua c¸c nót cã ®iÖn dung tËp trung vµ nhiÒu ®­êng d©y rÏ nh¸nh. TiÕn hµnh ®¬n gi¶n hãa s¬ ®å theo nguyªn t¾c: C¸c nót gÇn nhau nh­ ®iÓm nèi vµo thanh gãp cã thÓ nhËp trung thµnh mét nót nh»m lµm gi¶m khèi l­îng tÝnh to¸n, c¸c ®iÖn dung tËp trung kh«ng n»m ë vÞ chÝ cÇn x¸c ®Þnh ®iÖn ¸p. ë c¸c nót ph©n nh¸nh cña ®­êng truyÒn sãng cã thÓ di chuyÓn vÒ c¸c nót gÇn nhÊt theo nguyªn t¸c m« men. NghÜa lµ mçi ®iÖn dung ®­îc chia lµm hai phÇn chuyÓn vÒ hai nót gÇn nhÊt víi trÞ sè tû lÖ víi kho¶ng c¸ch tõ ®ã ®Õn nót. Sãng truyÒn vµo tr¹m tõ ®­êng d©y 110 KV lµ sãng d¹ng xiªn gãc biªn ®é b»ng ®iÖn ¸p c¸ch ®iÖn U50% cña c¸ch ®iÖn ®­êng d©y(ë ®©y chÝnh lµ U50% cña chuçi sø 110 KV = 660 KV), §é dèc ®Çu sãng ta lÊy a =300 (KA/ms).Thanh gãp vµ d©y nèi trong tr¹m ®­îc thay thÕ b»ng nhiÒu chuçi phÇn tö d¹ng , ®iÖn c¶m vµ ®iÖn dung cña chuçi h×nh ch÷ ®­îc chän theo trÞ sè tæng trë sãng. Trong tÝnh toµn th­êng lÊy gÇn ®óng tæng trë sãng Z = 400 W cho c¶ ®­êng d©y vµ thanh gãp. Tèc ®é truyÒn sãng lÊy V = 300 m/ms §iÖn c¶m trªn mét ®¬n vÞ dµi cña thanh gãp: L = (mH/m) §iÖn dung trªn mét ®¬n vÞ dµi cña thanh gãp: C = = 2,5 (pF/m ) S¬ ®å ®¼ng trÞ cña tr¹m ®­îc ®¬n gi¶n hãa theo nguyªn t¾c sau: Chän theo ®iÒu kiÖn tÝnh to¸n nÆng nÒ nhÊt, nguy hiÓm nhÊt ®èi víi c¸ch ®iÖn cña tr¹m. VÝ dô : tr¹m cã 3 lé ®­êng d©y th× ta gi¶ thiÕt r»ng sãng ®i vµo mét ®­êng d©y, cßn 2 ®­êng d©y kia hë m¹ch. TËp trung ®iÖn dung vµo c¸c ®iÓm nót chÝnh cÇn xÐt nh­ ®iÒm ®Æt dao c¸ch ly, ®iÓm ®Æt thanh gãp, ®iÓm ®Æt m¸y biÕn ¸p, ®iÓm ®Æt chèng sÐt van… c¸c nót rÊt gÇn nhau nh­ ®iÓm nèi vµo thanh gãp cã thÓ tËp trung thµnh mét nót nh»m lµm gi¶m khèi l­îng tÝnh to¸n. Trong s¬ ®å nµy ta tÝnh to¸n sãng truyÒn vµo tr¹m tõ phÝa ®­êng d©y 110 KV cã s¬ ®å nguyªn lý nh­ sau : H×nh 4-7: S¬ ®å nguyªn lý ®­êng d©y 110KV Tõ s¬ ®å trªn ta lËp s¬ ®å thay thÕ d¹ng ®Çy ®ñ nh­ sau: (h×nh 4-8) H×nh 4-8: S¬ ®å thay thÕ d¹ng ®Çy ®ñ. Ta nhËn thÊy tr¹ng th¸i vËn hµnh nguy hiÓm nhÊt lµ khi tr¹m chØ vËn hµnh víi mét ®­êng d©y,mét m¸y biÕn ¸p cßn ®­êng d©y kia hë m¹ch, m¸y biÕn ¸p thø hai nghØ. Bëi v× khi sãng truyÒn trªn ®­êng d©y vµo tr¹m, nÕu cã nhiÒu ®­êng d©y nèi vµo thanh gãp, th× sãng sÏ bÞ ph©n t¸n vµ t¸c dông lªn c¸ch ®iÖn cña tr¹m kh«ng cßn nh­ ban ®Çu n÷a.V× vËy nÕu chØ cã mét ®­êng d©y nèi vµo thanh gãp vµ sãng truyÒn theo ®­êng d©y ®ã th× qu¸ ®iÖn ¸p ®Æt nªn c¸ch ®iÖn sÏ rÊt nguy hiÓm. XÐt tr¹m vËn hµnh víi ®­êng d©y D1 vµ m¸y biÕn ¸p B1 .§­êng d©y D2, D3, vµ m¸y biÕn ¸p B2 nghØ khi ®ã c¸c dao c¸ch ly D2, D3, vµ m¸y biÕn ¸p B2 më.Ta cã s¬ ®å thay thÕ nh­ sau: (H×nh 4-9) H×nh 4-9: Ta tiÕn hµnh tÝnh ®iÖn dung t¹i c¸c ®iÓm nót. S¬ ®å thay thÕ rót gän nh­ sau: (sau khi ®· biÕn ®æi ®¼ng trÞ) H×nh 4-10: S¬ ®å thay thÕ rót gän. §iÖn dung cña thanh gãp : CTG = LTG . C’ Trong ®ã: C’ Lµ ®iÖn dung ®¬n vÞ cña thanh gãp. LTG lµ chiÒu dµi cña thanh gãp: LTG = 80 m Suy ra: CTG = 80. 2,5 = 200 pF Trªn h×nh vÏ ta cã c¸c ®iÓm nguy hiÓm cÇn xÐt lµ: + §iÓm 1: §iÓm ®Æt m¸y c¾t ®­êng d©y D1. + §iÓm 2: §iÓm nèi víi thanh gãp m¸y biÕn ¸p. + §iÓm 3: §iÓm ®Æt m¸y biÕn ¸p. + §iÓm 4: §iÓm ®Æt chèng sÐt van. TÝnh ®iÖn dung t¹i c¸c ®iÓm trªn: C1 = 60 + 464,54 pF C2 = 200 + = 678,0 pF C3 = 1500 + = 1701,36 pF C4 = = 268 pF Thêi gian truyÒn sãng gi÷a c¸c ®iÓm nót: Kháang thêi gian truyÒn sãng gi÷a c¸c ®iÓm nót ®­îc tÝnh theo c«ng thøc sau: t = ms Trong ®ã: L - lµ kho¶ng c¸ch gi÷a hai nót: V- lµ vËn tèc truyÒn sãng: V = 300 m/ms; Thêi gian truyÒn sãng gi÷a nót 1 vµ nót 2 lµ: T12 = = 0,15 ms` Thêi gian truyÒn sãng gi÷a nót 2 vµ nót 3 lµ: T23 = = 0,15 ms Thêi gian truyÒn sãng gi÷a nót 2 vµ nót 4 lµ: T24 = = 0,1 ms VËy ta chän lµ ­íc sè chung cña c¸c kho¶ng thêi gian nãi trªn. ta chän = 0,05 ms: Chän gèc thêi gian: Chän gèc thêi gian t¹i nót 1 lµ: t(t) = 0 ms Nh­ vËy gèc thêi gian t¹i nót 2 lµ: t(2) = t(1) – t12 = 0 – 0,15 = - 0,15 ms T¹i nót 3 lµ: t(3) = t(2) – t23 = - 0,15 – 0,15 = - 0,3 ms T¹i nót 4 lµ: t(4) = t(2) – t24 = - 0,15 – 0,1 = - 0,25ms TÝnh to¸n ®iÖn ¸p t¹i c¸c nót: a)- TÝnh ®iÖn ¸p t¹i nót 1: H×nh 5-11: T¹i nót 1 lµ ®iÓm ®Æt dao c¸ch ly cña ®­êng d©y. T¹i nót 1 cã hai ®­êng d©y ®i tíi cña tæng trë sãng Z = 400 W.Tæng trë tËp trung t¹i nót 1 lµ mét ®iÖn dung: C1 = 464,54 pF. Do ®ã ®Ó tÝnh ®­îc ®iÖn ¸p t¹i nót 1 ta ¸p dông c«ng thøc tuyÕn tÝnh. ë ®©y trong s¬ ®å Peterson cã: Zdt = am1 == 2.Udt = = U01+ U’21 Trong ®ã: U01 lµ sãng tõ ®­êng d©y tíi nót 1 : U’21 lµ sãng tíi nót 1 do sãng ph¶n x¹ U21 ®i tõ nót 2: -Trong kho¶ng thêi gian t < t12 = 0,15 ms th× U’21 = 0. Do ®ã 2.Udt = U01 -Trong kho¶ng thêi gian t > t12 = 0,15 ms th× U’21 ¹ 0. Do ®ã ®Ó tÝnh ®­îc 2.Udt th× ta cÇn xÐt qu¸ tr×nh truyÒn sãng t¹i nót 2: Ta cã U21 lµ sãng ph¶n x¹ ®i tõ nót 2 vÒ nót 1, U’21 lµ sãng tíi nót 1 do sãng ph¶n x¹ U21 tõ nót 2 truyÒn ®Õn nót 1 th× ta cã: U’21 = U21(t-2.t12) = U21.(t- 0,3) Ph­¬ng tr×nh vi ph©n ®èi víi ®iÖn ¸p nót 1 lµ: Ta cã ph­¬ng tr×nh sai ph©n: U1(t+Dt) = U1(t) + Trong ®ã: TC1 lµ h»ng sè thêi gian n¹p cña m¹ch: TC1 = C1. Zdt = 464,54.200.106 = 929,08.10 - 4 ms Dt lµ b­íc thêi gian tÝnh: Dt = 0,05 ms DU1(t) = BiÕt Udt th× suy ra U1(t+Dt) b)- TÝnh ®iÖn ¸p t¹i nót 2: S¬ ®å nh­ sau: H×nh 4-12: T¹i nót 2 lµ ®iÓm ®Æt thanh c¸i m¸y biÕn ¸p. T¹i nót 2 cã ba ®­êng d©y ®i tíi, nèi víi ®iÖn dung: C2 = 678,0 pF ta ¸p dông ph­¬ng ph¸p tiÕp tuyÕn ®Ó tÝnh ®iÖn ¸p t¹i nót 2. ë ®©y trong s¬ ®å Peterson ta cã: Zdt = amt = 2.Udt = 0,667.(U’12 +U’32 + U’42) H»ng sè thêi gian n¹p cña m¹ch: TC2 = C2 . Zdt = 678,0.133,33.10-6 = 903,9.10 - 4ms Víi U’m2 lµ sãng tíi nót 2 do sãng ph¶n x¹ tõ nót m vÒ nót 2. Khi t < t24 = 0,1ms Th× U’32 = U’42 = 0. VËy 2.Udt = 0,667 . U’12 U’12 lµ sãng tíi nót 2 do sãng ph¶n x¹ tõ nót 1 truyÒn vÒ nót 2: U’12 = U12 (t-2.t12) =U12 (t-0,3) Khi t > t24 vµ t > t23 th× U’42, vµ U’32 ¹ 0 BiÕt ®­îc 2.Udt vµ Zdt, C2. Ta tÝnh ®­îc ®iÖn ¸p t¹i nót 2 theo ph­¬ng ph¸p tiÕp tuyÕn. Theo s¬ ®å Peterson ph­¬ng tr×nh vi ph©n ®èi víi ®iÖn ¸p t¹i nót 2 nh­ sau: Ta cã ph­¬ng tr×nh sai ph©n: U2(t+Dt) = U2(t) + DU2(t) = DU2(t) = = 0,553 U2(t+Dt) = U2 (t) + DU2 (t) BiÕt U2(t) ta tÝnh ®­îc sãng lan truyÒn tõ nót 2 ®Õn c¸c nót 1,2,4 U21 = U2 – U’12 U23 = U2 – U’32 U24 = U2 – U’32 Trong ®ã: U’32 = U32 (t-t32) = U32.(t-0,15) U’42 = U42 (t-t42) = U42.(t-0,1) c)-TÝnh ®iÖn ¸p t¹i nót 3: T¹i nót 3 cã mét ®­êng d©y truyÒn ®Õn nèi víi tæng trë sãng tËp chung lµ mét tô ®iÖn cã ®iÖn dung: C3 = 1701,36 p F. S¬ ®å nh­ sau: H×nh 4-13: Trong s¬ ®å Peterson ta cã: Zdt = Z = 400 W am1 = 2.Udt = a.U’23 = 2.U’23 H»ng sè thêi gian n¹p cña m¹ch lµ: TC3 = Zdt . C3 = 400.1701,36.10-6 = 0,6805 ms Trong ®ã: U’23 lµ sãng tíi nót 3 do sãng ph¶n x¹ U23 ®i tõ nót 2 truyÒn ®Õn. U23 = U2 – U’23 U’23 = U23 (t-t23) = U23 .(t- 0,15) Ta sö dông ph­¬ng ph¸p tiÕp tuyÕn ®Ó tÝnh ®iÖn ¸p t¹i nót 3: DU3 (t) = DU3 (t) = = 0,0731 U3 (t+Dt) = U3 (t) + DU3 (t) Khi t < t23 = 0,15ms th× lóc nµy U’32 = 0, suy ra U23 = U2 . VËy U’23 = U2.(t-0,15) Khi t > t23 th× U’32 kh¸c kh«ng,vµ U’32 ®­îc tÝnh theo c«ng thøc sau: U’32 = U32 (t-t32) = U32 .(t- 0,15) U32 = U3 – U’23 e)- TÝnh ®iÖn ¸p t¹i nót 4 S¬ ®å nh­ sau: (H×nh 4-14) H×nh 4-14 T¹i nót 4 cã mét ®­êng d©y cïng tæng trë sãng tËp trung lµ chèng sÐt van ®Êu song song víi tô ®iÖn, ®iÖn dung C4 = 268 pF võa mang tÝnh chÊt lµ ®iÖn dung tËp trung khi chèng sÐt van ch­a lµm viÖc, võa mang tÝnh chÊt lµ ®iÖn trë phi tuyÕn khi chèng sÐt van lµm viÖc.VËy ®Ó tÝnh ®iÖn ¸p nót 4 ta ph¶i dïng hai ph­¬ng ph¸p ®ã lµ khi chèng sÐt van ch­a lµm viÖc th× tÝnh b»ng ph­¬ng ph¸p ®å thÞ, cßn khi chèng sÐt van lµm viÖc th× ta tÝnh b»ng ph­¬ng ph¸p ®å thÞ (lóc nµy ®iÖn dung C4 bÞ nèi ®Êt qua chèng sÐt van). Khi chèng sÐt van ch­a lµm viÖc: S¬ ®å peter son nh­ sau: H×nh 4-15: Ta cã: 2.Udt = 2.U’24 Trong ®ã: U’24 lµ sãng tíi nót 4 do sãng ph¶n x¹ U24 tõ nót 2 truyÒn tíi nót 4: U24 = U2 – U’24 Khi thêi gian t < t24 = 0,1 ms Th× U’42 = 0 do ®ã U24 = U2 Khi t > t24 th× U’24 kh¸c kh«ng U42 = U4 – U’24 U’24 = U24 (t-t24) = U42. (t-0,1) Khi chèng sÐt van lµm viÖc: Chèng sÐt van chØ lµm viÖc khi ®iÖn ¸p ®Æt lªn chèng sÐt van c¾t ®­êng ®Æc tÝnh V-S cña chèng sÐt van. §iÖn ¸p t¹i ®iÓm 4 hoµn toµn cho ®iÖn ¸p d­ trªn chèng sÐt van quyÕt ®Þnh: UCSV + i CSV. Z = 2.U’2 Sau khi ®· ph©n tÝch vµ t×m biÓu thøc tÝnh to¸n ®iÖn ¸p t¹i c¸c nót ta tiÕn hµnh lËp b¶ng vµ tÝnh to¸n kÕt qu¶ ghi trong b¶ng (4-2),(4-3),(4-4),(4-5). H×nh 4-16: §å thÞ ®iÖn ¸p t¸c dông lªn c¸c nót 3-3-3 KiÓm tra an toµn c¸c thiÕt bÞ cña tr¹m: 1)- KiÓm tra an toµn m¸y biÕn ¸p: - §Æc tÝnh chÞu ®ùng cña m¸y biÕn ¸p 110KV. U®m = 110 KV Umac = 460 KV Tra trong gi¸o tr×nh kü thuËt ®iÖn cao ¸p ta cã ®Æc tÝnh c¸ch ®iÖn cña m¸y biÕn ¸p theo ®iÖn ¸p chÞu ®ùng cùc ®¹i. H×nh 4-17: §Æc tÝnh chÞu ®ùng cña m¸y biÕn ¸p 110KV. §å thÞ biÓu diÔn sù biÕn thiªn ®iÖn ¸p trªn c¸ch ®iÖn cña m¸y biÕn ¸p, khi cã sãng truyÒn vµo tr¹m: H×nh 4- 18: §­êng 1 : §­êng cong chÞu ®iÖn ¸p cña m¸y biÕn ¸p: §­êng 2 : §iÖn ¸p trªn c¸ch ®iÖn cña m¸y biÕn ¸p khi cã sãng truyÒn vµo tr¹m: Tõ ®å thÞ h×nh vÏ ta thÊy ®iÖn ¸p do sÐt truyÒn vµo tr¹m ®Æt lªn m¸y biÕn ¸p lu«n nhá h¬n kh¶ n¨ng chÞu sÐt cña nã.V× vËy khi ®Æt chèng sÐt van trong tr¹m víi kho¶ng c¸ch ®· tÝnh to¸n th× mµy biÕn ¸p lµm viÖc an toµn khi cã sãng truyÒn vµo tr¹m. 2)- KiÓm tra dßng ®iÖn trong chèng sÐt van: §Ó ®¶m b¶o ®iÒu kiÖn lµm viÖc b×nh th­êng cña chèng sÐt van cÇn ph¶i h¹n chÕ dßng ®iÖn qua nã kh«ng ®­îc v­ît qu¸ giíi h¹n cho phÐp tõ 5 ®Õn 10 KA. Dßng ®iÖn lµm viÖc lín lµm cho ®iÖn ¸p d­ t¨ng cao ¶nh h­ëng tíi sù c¸ch ®iÖn trong néi bé tr¹m vµ cã thÓ g©y h­ háng chèng sÐt van. H×nh 4–19: §å thÞ dßng ®iªn qua chèng sÐt van Tõ kÕt qu¶ tÝnh to¸n trong b¶ng vµ trong ®å thÞ cho ta thÊy dßng ®iÖn qua chèng sÐt van lín nhÊt lµ ICSV = 3,65 KA nhá h¬n (5 KA) v× vËy chèng sÐt van an toµn. 3)- KiÓm tra an toµn c¸ch ®iÖn cña thanh gãp 110 KV §å thÞ biÒu diÔn sù biÕn thiªn ®iÖn ¸p trªn thanh gãp khi cã sãng truyÒn vµo tr¹m: H×nh 4- 20: Trªn ®å thÞ ta thÊy ®iÖn ¸p xuÊt hiÖn trªn thanh gãp cña tr¹m khi cã sÐt truyÒn vµo lu«n nhá h¬n ®Æc tÝnh phãng ®iÖn cña chuçi sø c¸ch ®iÖn. V× vËy thanh gãp vËn hµnh an toµn. KÕt luËn : Trong tr¹m cã n ®­êng d©y nèi víi thanh gãp, nÕu sãng tõ mét ®­êng d©y nµo ®ã truyÒn vµo tr¹m th× theo s¬ ®å petecxen cã thÓ tÝnh to¸n ®iÖn ¸p trªn thanh gãp: UA = Ut . (Z lµ ®iÖn trë sãng cña ®­êng d©y) H×nh 4-21: VËy Sãng khóc x¹ gi¶m ®i khi sè ®­êng d©y t¨ng, nh­ng sè ®­êng d©y nèi vµo thanh gãp cµng Ýt th× sãng khóc x¹ truyÒn vµo thanh gãp cµng t¨ng. Trong tr­êng hîp tÝnh sãng truyÒn vµo tr¹m ta sÐt lµ tr­êng hîp chØ cã mét ®­êng d©y vµ mét m¸y biÕn ¸p,v× vËy khi cã sãng truyÒn vµo tr¹m th× c¸ch ®iÖn trong tr¹m sÏ ph¶i chÞu ®iÖn ¸p lín nhÊt. Qua kÕt qu¶ tÝnh to¸n ta thÊy r»ng chèng sÐt van b¶o vÖ an toµn cho c¸c thiÕt bÞ trong tr¹m. V× vËy lo¹i chèng sÐt van ®· chän vµ c¸ch bè trÝ chèng sÐt van nh­ vËy lµ hîp lý, ®¶m cho tr¹m vËn hµnh an toµn. B¶ng 4-2: Nót 1 t(ms) U01 U’21 2U21 DU1 U1 U12 0 0 0.00 0.00 0.00000 0.00 0.00 0.05 15 0.00 15.00 6.91321 6.91 6.91 0.1 30 0.00 30.00 10.64025 17.55 17.55 0.15 45 0.00 45.00 12.64957 30.20 30.20 0.2 60 0.00 60.00 13.73284 43.94 43.94 0.25 75 0.00 75.00 14.31685 58.25 58.25 0.3 90 0.00 90.00 14.63170 72.88 72.88 0.35 105 -5.37 99.63 12.32602 85.21 90.58 0.4 120 -12.61 107.39 10.22148 95.43 108.04 0.45 135 -20.18 114.82 8.93726 104.37 124.55 0.5 150 -27.46 122.54 8.37379 112.74 140.20 0.55 165 -33.95 131.05 8.43751 121.18 155.13 0.6 180 -39.35 140.65 8.97384 130.15 169.50 0.65 195 -46.11 148.89 8.63391 138.79 184.90 0.7 210 -51.56 158.44 9.05507 147.84 199.41 0.75 225 -55.81 169.19 9.83731 157.68 213.49 0.8 240 -59.46 180.54 10.53581 168.22 227.68 0.85 255 -62.78 192.22 11.06123 179.28 242.06 0.9 270 -66.08 203.92 11.35735 190.63 256.71 0.95 285 -70.77 214.23 10.87218 201.51 272.28 1.0 300 -75.14 224.86 10.76171 212.27 287.41 1.05 315 -79.53 235.47 10.39295 222.96 302.49 1.1 330 -84.03 245.94 10.60587 233.57 317.59 1.15 345 -88.51 256.49 10.56521 244.13 332.64 1.2 360 -92.86 267.14 10.60398 254.74 347.60 1.25 375 -97.59 277.41 10.4512 265.19 362.77 1.3 390 -101.29 288.71 10.84107 276.03 377.32 1.35 405 -103.87 301.13 11.57051 287.60 391.47 1.4 420 -104.98 315.02 12.63884 300.24 105.22 1.45 435 -104.57 330.43 13.91384 314.15 418.72 1.5 450 -103.16 346.84 15.06498 329.22 432.38 1.55 465 -102.25 362.75 15.45635 344.67 446.92 1.6 480 -101.55 378.45 15.56453 360.24 461.79 1.65 495 -101.42 393.58 15.36445 375.60 477.03 1.7 510 -102.16 407.84 14.85866 390.46 492.62 1.75 525 -104.41 420.59 13.88423 404.35 508.76 1.8 540 -108.50 431.50 12.51471 416.86 525.36 1.85 555 -114.80 440.20 10.75798 427.62 542.42 1.9 570 -122.43 447.57 9.19652 436.81 559.24 1.95 585 -131.31 453.69 7.77709 444.59 575.90 2.0 600 -141.16 458.84 6.56687 451.16 592.32 Nót 1 t (ms) U01 U’21 2U21 DU1 U1 U12 2.05 615 -151.82 463.18 5.54073 456.70 608.52 2.1 630 -163.13 466.87 4.68710 451.39 624.52 2.15 645 -175.36 469.64 3.80187 447.19 640.55 2.20 660 -187.83 472.17 3.21830 443.41 656.24 2.25 660 -200.56 459.44 -4.13138 439.28 664.83 2.3 660 -231.74 446.26 -8.30175 434.97 669.71 2.35 660 -227.75 432.25 -10.93292 426.04 672.79 2.4 660 -242.67 417.33 -12.77211 417.27 674.94 2.45 660 -258.78 401.22 -14.30858 408.96 676.74 2.5 660 -275.71 384.29 -15.51816 392.44 678.15 2.55 660 -288.31 371.69 -14.17104 382.27 676.58 2.6 660 -300.07 359.93 -13.05982 375.21 675.28 2.65 660 -312.51 347.49 -12.77642 362.43 674.95 2.7 660 -326.10 333.9 -13.15158 349.28 675.38 2.75 660 -340.71 319.29 -13.82187 335.46 676.17 2.8 660 -355.43 304.57 -14.23640 321.22 676.65 2.85 660 -367.41 292.59 -13.19811 308.03 675.44 2.9 660 -379.22 280.78 -12.55690 295.47 674.69 2.95 660 -390.82 269.18 -12.11805 283.35 674.18 3.0 660 -401.62 258.38 -11.50864 271.84 673.46 3.05 660 -411.25 248.75 -10.64247 261.20 672.45 3.1 660 -419.54 240.46 -9.55680 251.64 671.18 3.15 660 -425.45 234.55 -7.87684 243.77 669.21 3.2 660 -431.12 228.88 -6.86058 236.91 668.03 3.25 660 -436.60 223.40 -6.22259 230.68 667.28 3.3 660 -441.98 218.02 -5.83637 224.85 666.83 3.35 660 -447.48 212.52 -5.68305 219.16 666.65 3.4 660 -453.19 206.81 -5.69351 213.47 666.66 3.45 660 -458.45 201.55 -5.49203 207.98 666.42 3.5 660 -464.43 195.57 -571757 202.26 666.69 3.55 660 -470.55 189.45 -5.90389 196.36 666.91 3.6 660 -476.45 183.55 -5.90412 190.45 666.91 3.65 660 -481.96 178.04 -5.72162 184.73 666.69 3.7 660 -486.79 173.21 -5.31089 179.42 666.21 3.75 660 -490.09 169.91 -4.38109 175.04 665.12 3.8 660 -492.39 167.61 -3.42465 171.61 664.01 3.85 660 -493.34 166.66 -2.28221 169.33 662.67 3.9 660 -492.99 167.01 1.07077 168.26 661.25 3.95 660 -491.45 168.55 0.13474 138.40 659.84 4.0 660 -488.67 171.33 1.35120 169.75 658.42 4.05 660 -484.35 175.65 2.72189 172.47 656.82 4.1 660 -479.26 180.74 3.80967 176.28 655.54 4.15 660 -473.44 186.56 4.73881 181.02 654.46 B¶ng4-3: Nót 2 t (ms) U’12 U’42 U’32 2U®t 2 DU2 U2 U24 U23 U21 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.1 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.2 6.91 0.00 0.00 4.61 1.542136 1.54 1054 1.54 -5.37 0.25 17.55 0.00 0.00 11.71 3.399916 4.94 4.94 4.94 -12.61 0.3 30.20 0.00 0.00 20.15 5.084604 10.03 10.03 10.03 -20.18 0.35 43.94 0.00 0.00 29.31 6.44751 16.47 16.47 16.47 -27.46 0.4 58.25 1.54 0.00 39.88 7.828889 24.30 22.76 24.30 -33.95 0.45 72.88 4.94 0.00 51.91 9.232931 33.54 28.59 33.54 -39.35 0.5 90.58 10.03 -1.32 66.23 10.93336 44.47 34.44 45.79 -46.11 0.55 108.04 16.47 -4.01 80.38 12.00954 56.48 40.00 60.49 -51.56 0.60 124.55 22.76 -7.69 93.12 12.25457 68.73 45.97 76.43 -55.81 0.65 140.20 28.59 -11.90 104.65 12.01201 80.75 52.15 92.65 -59.46 0.7 155.13 34.44 -16.51 115.43 11.60132 92.35 57.90 108.85 -62.78 0.75 169.50 40.00 -21.40 125.47 11.07634 103.42 63.42 124.83 -66.08 0.8 184.90 45.97 -27.84 135.42 10.70229 114.13 68.15 141.96 -70.77 0.85 199.41 52.15 -35.00 144.44 10.13982 124.27 72.11 159.27 -75.14 0.9 213.49 57.90 -41.62 153.26 9.697493 133.96 76.06 175.58 -79.53 0.95 227.68 63.42 -46.83 162.93 9.686937 143.65 80.23 190.47 -84.03 1.0 242.06 68.15 -50.45 173.26 9.90302 153.55 85.40 204.01 -88.51 1.05 256.71 72.11 -52.43 184.36 10.30296 163.86 91.74 216.28 -92.86 1.1 272.28 76.06 -54.09 196.27 10.84016 174.70 98.64 228.78 -97.59 1.15 287.41 80.23 -54.51 208.86 11.42627 186.12 105.89 240.63 -101.29 1.2 302.49 85.40 -52.79 223.51 12.50422 198.63 113.23 251.42 -103.87 1.25 317.59 91.70 -48.79 240.46 13.99038 212.62 120.91 261.41 -104.98 1.3 332.64 98.23 -42.83 258.82 15.45285 228.07 129.84 270.90 -104.57 1.35 347.60 102.95 -35.24 277.01 16.36617 244.44 141.49 279.68 -103.16 1.4 362.77 103.34 -27.51 292.55 16.09281 260.53 157.19 288.03 -102.25 1.45 377.32 100.44 -18.86 306.08 15.23509 275.76 175.33 294.63 -101.55 1.5 391.47 95.06 -9.08 318.45 14.27714 290.04 194.98 299.12 -101.42 1.55 405.22 86.53 1.46 328.96 13.01733 303.06 216.53 301.60 -102.16 1.6 418.72 73.70 12.38 336.71 11.25293 314.31 240.61 301.93 -104.41 1.65 432.38 57.94 23.80 342.91 9.56615 323.88 265.94 300.08 -108.50 1.7 446.92 40.22 35.40 348.53 8.245222 332.12 291.90 296.73 -114.80 1.75 461.79 20.35 48.26 353.78 7.243447 339.37 319.01 291.11 -122.43 1.8 477.03 -2.22 62.45 358.35 6.350723 345.72 347.93 283.26 -131.31 1.85 492.62 -26.21 77.66 362.89 5.742854 351.46 377.67 273.80 -141.16 1.9 508.76 -51.03 93.76 367.85 5.480257 356.94 407.97 263.18 -151.82 1.95 525.36 -77.08 110.58 372.76 5.290552 362.23 439.31 251.65 -163.13 2,0 542.42 -105.04 127.31 376.65 4.821316 367.05 472.09 239.74 -175.36 Nót 2 t (ms) U’12 U’24 U’32 2U®t 2 DU2 U2 U24 U23 U21 2.05 559.24 -133.89 144.50 380.09 4.36219 371.41 505.30 226.91 -187.83 2.1 575.90 -163.36 161.93 383.17 3.93167 375.35 538.71 213.42 -200.56 2.15 592.32 -193.96 178.88 385.02 3.235587 378.58 572.54 199.70 -213.74 2.2 608.52 -226.02 194.90 385.13 2.189567 380.77 606.79 185.87 -227.75 2.25 624.52 -258.57 209.74 383.98 1.075021 381.85 640.41 172.10 -242.67 2.3 640.55 -291.36 222.91 381.64 -0.07037 381.78 673.13 158.80 -258.78 2.35 656.24 -324.62 235.1 378.04 -1.25045 380.52 705.14 145.37 -275.71 2.4 664.83 -358.32 246.07 368.57 -3.99786 376.53 734.85 130.46 -288.31 2.45 669.71 -391.44 255.39 355.95 -6.88164 369.65 761.09 114.26 -300.07 2.5 672.79 -423.71 263.12 341.64 -9.36707 360.28 783.98 97.16 -312.51 2.55 674.94 -455.29 269.21 326.07 -11.439 348.84 804.12 79.63 -326.10 2.6 676.74 -484.62 273.46 310.54 -12.8087 336.03 820.65 62.57 -340.71 2.65 678.15 -510.54 276.54 296.24 -13.3064 322.72 833.27 46.19 -355.43 2.7 676.58 -533.18 279.67 282.18 -13.5594 309.16 842.35 29.50 -367.41 2.75 675.28 -553.10 282.58 269.97 -13.1067 296.06 849.15 13.48 -379.22 2.8 674.95 -569.44 284.85 260.37 -11.9362 284.12 853.56 -0.73 -390.82 2.85 675.38 -581.93 286.08 253.15 -10.3569 273.76 855.69 -12.32 -401.62 2.9 676.17 -590.91 285.53 247.32 -8.84518 264.92 855.83 -20.61 -411.25 2.95 676.65 -597.65 283.20 241.59 -7.80194 257.12 854.76 -26.08 -419.54 3.0 675.44 -602.00 280.10 235.81 -7.12623 249.99 851.99 -30.11 -425.45 3.05 674.69 -604.11 275.43 230.79 -6.42186 243.57 847.68 -31.87 -431.12 3.1 674.18 -604.25 268.39 225.66 -5.98965 237.58 841.83 -30.81 -436.60 3.15 673.46 -603.20 258.59 219.35 -6.09744 231.48 834.68 -27.11 -441.98 3.20 672.45 -600.46 245.85 212.00 -6.51692 224.97 825.42 -20.88 -447.48 3.25 671.18 -596.18 231.01 204.11 -6.97573 217.99 814.17 -13.02 -453.19 3.3 669.21 -590.40 215.63 196.40 -7.22149 210.77 801.17 -4.87 -458.45 3.35 668.03 -583.32 199.15 189.33 -7.17019 203.60 786.92 4.45 -464.43 3.4 667.28 -574.17 181.34 183.06 -6.86812 196.73 770.90 15.39 -470.55 3.45 666.83 -563.03 162.65 177.72 -6.35618 190.37 753.40 27.72 -476.45 3.5. 666.65 -550.18 143.45 173.37 -5.68748 184.69 734.86 41.24 -481.96 3.55 666.66 -536.08 124.72 170.28 -4.8182 179.87 715.95 55.15 -486.79 3.6 666.42 -520.25 107.67 169.32 -3.52914 176.34 696.59 68.67 -490.09 3.65 666.69 -502.95 91.48 170.23 -2.042 174.30 677.25 82.81 -492.39 3.7 666.91 -484.63 75.78 172.12 -.07279 173.57 658.20 97.79 -493.34 3.75 666.91 -465.96 60.83 174.61 0.346601 173.92 639.88 113.08 -492.99 3.8 666.96 -446.85 46.87 177.90 1.331407 175.25 622.10 128.38 -491.45 3.85 666.21 -427.77 34.58 182.11 2.293718 177.54 605.31 142.96 -488.67 3.9 665.12 -408.98 24.55 187.22 3.237634 180.78 589.76 156.23 -484.35 3.95 664.01 -390.91 15.70 192.63 3.963298 184.74 575.65 169.04 -479.26 4.0 662.67 -373.40 7.83 198.17 4.489308 189.23 562.63 181.40 -473.44 4.05 661.25 -356.86 1.36 203.93 4.917503 194.15 551.01 192.79 -467.10 4.1 659.84 -341.55 -3.52 209.95 5.284567 199.43 540.99 202.96 -460.41 4.15 658.42 -327.67 -6.32 216.39 5.672569 205.11 532.78 211.43 -453.31 B¶ng 4-4: Nót 3 t (ms) U’23 2U®t 3 DU3 U3 U32 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.05 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.1 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.15 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.2 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.25 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.3 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.35 1.54 3.08 0.225722 0.23 -1.32 0.4 4.94 9.88 0.706849 0.93 -4.01 0.45 10.03 20.05 1.399352 2.33 -7.69 0.5 16.47 32.95 2.240662 4.57 -11.90 0.55 24.30 48.61 3.222594 7.80 -16.51 0.6 33.54 67.07 4.338173 12.13 -21.40 0.65 45.79 91.57 5.813683 17.95 -27.84 0.7 60.49 120.98 7.54023 25.49 -35.00 0.75 76.43 152.86 9.32151 34.81 -41.62 0.8 92.65 185.29 11.01327 45.82 -46.83 0.85 108.85 217.71 12.57957 58.40 -50.45 0.9 124.83 249.65 13.99663 72.40 -52.43 0.95 141.96 283.93 15.48083 87.88 -54.09 1.0 159.27 318.53 16.88039 104.76 -54.51 1.05 175.58 351.16 18.03314 122.79 -52.79 1.1 190.47 380.95 18.8932 141.69 -48.79 1.15 204.01 408.01 19.49105 161.18 -42.83 1.2 216.28 432.57 19.86164 181.04 -35.24 1.25 228.78 457.56 20.23736 201.28 -27.51 1.3 240.63 481.26 20.49049 221.77 -18.86 1.35 251.42 502.83 20.56977 242.34 -9.08 1.4 261.41 522.81 20.52656 262.86 1.46 1.45 670.90 541.80 20.4138 283.28 12.38 1.5 279.68 559.36 20.20523 303.48 23.80 1.55 288.03 576.07 19.94916 323.43 35.40 1.6 294.63 589.25 19.45415 342.89 48.26 1.65 299.12 598.24 18.68822 361.57 62.45 1.7 301.60 603.20 17.68359 379.26 77.66 1.75 301.93 603.87 16.43801 395.69 93.76 1.8 300.08 600.15 14.96317 410.66 110.58 1.85 296.73 593.45 13.37764 424.04 127.31 1.9 291.11 582.21 11.57628 435.61 144.50 1.95 283.26 566.53 9.581057 442.19 161.93 2.0 273.80 547.61 7.495176 447.69 178.88 Nót 3 t (ms) U’23 2U®t 3 DU3 U3 U32 2.05 263.18 526.36 5.391341 452.08 194.90 2.1 251.65 503.30 3.309168 455.39 209.74 2.15 239.47 479.48 1.324143 456.71 222.97 2.2 226.91 453.82 -0.651 450.06 235.15 2.25 213.42 426.83 -2.57828 447.48 246.07 2.3 199.70 399.39 -4.39776 443.09 255.39 2.35 185.87 371.74 -6.09985 436.99 263.12 2.4 172.10 344.21 -7.66805 429.23 269.21 2.45 158.80 317.61 -9.05382 425.26 273.46 2.5 145.37 290.74 -10.3572 418.91 276.54 2.55 130.46 260.92 -11.7819 410.12 279.67 2.6 114.26 228.51 -13.2914 369.83 282.58 2.65 97.16 194.32 -14.8208 382.02 284.85 2.7 79.63 159.25 -16.3027 365.74 286.08 2.75 62.57 125.14 -17.6062 348.10 285.53 2.8 46.19 92.38 -18.7153 329.39 283.20 2.85 29.50 59.00 -19.7885 309.60 280.10 2.9 13.48 26.96 -20.685 288.92 275.43 2.95 -0.73 -1.46 -21.2511 267.66 268.39 3.0 -12.32 -24.64 -21.3921 246.27 258.59 3.05 -20.61 -41.23 -21.0407 225.23 245.85 3.1 -26.08 -52.16 -20.3011 204.93 231.01 3.15 -30.11 -60.22 -19.4049 185.53 215.63 3.2 -31.87 -63.73 -18.2418 167.28 199.15 3.25 -30.81 -61.63 -16.7529 150.53 181.34 3.3 -27.11 -54.22 -14.9844 135.55 162.65 3.35 -20.88 -41.76 -12.9761 122.57 143.45 3.4 -13.02 -26.04 -10.8763 111.69 124.72 3.45 -4.87 -9.73 -8.88652 102.81 10.6 3.5 4.45 8.90 -6.87262 95.93 91.48 3.55 15.39 30.77 -4.76894 91.17 75.78 3.6 27.72 55.44 -2.61462 88.55 60.83 3.65 41.24 82.47 -0.44478 88.11 46.87 3.7 55.15 110.31 1.624673 89.73 34.58 3.75 68.67 137.33 3.48372 93.21 24.55 3.8 82.81 165.62 5.299356 98.51 15.70 3.85 97.79 195.58 7.103717 105.62 7.83 3.9 113.08 226.17 8.822574 114.44 1.36 3.95 128.38 256.76 10.41536 124.86 -3.52 4.0 142.96 285.93 11.78794 136.64 -6.32 4.05 156.23 312.46 12.86717 149.51 -6.72 4.1 169.04 338.08 13.80052 163.31 -5.73 4.15 181.40 362.81 6.0005 177.91 -3.49 B¶ng 4-5: Nót 4 t (ms) U’24 2U®t 4 U4 ICSV U42 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.3 1.54 3.08 3.08 0.00 1.54 0.35 4.94 9.88 9.88 0.00 4.94 0.4 10.03 20.05 20.05 0.00 10.03 0.45 16.47 32.95 32.95 0.00 16.47 0.5 22.76 45.52 45.52 0.00 22.76 0.55 28.59 57.19 57.19 0.00 28.59 0.6 34.44 68.89 68.89 0.00 34.44 0.65 40.00 80.01 80.01 0.00 40.00 0.7 45.97 91.95 91.95 0.00 45.97 0.75 52.15 104.30 104.30 0.00 52.15 0.8 57.90 115.81 115.81 0.00 57.90 0.85 63.42 126.84 126.84 0.00 63.42 0.9 68.15 136.31 136.31 0.00 68.15 0.95 72.11 144.23 144.23 0.00 72.11 1.0 76.06 152.12 152.12 0.00 76.06 1.05 80.23 160.46 160.46 0.00 80.23 1.1 85.40 170.80 170.80 0.00 85.40 1.15 91.74 183.48 183.44 0.00 91.70 1.2 98.64 197.27 196.86 0.00 98.23 1.25 105.89 211.78 208.84 0.001 102.95 1.3 113.23 226.46 216.57 0.002 103.34 1.35 120.91 241.83 221.35 0.005 100.44 1.4 129.84 259.69 224.90 0.009 95.06 1.45 141.49 282.97 228.01 0.14 86.53 1.5 157.19 314.37 230.89 0.21 73.70 1.55 175.33 350.65 233.26 0.29 57.94 1.6 194.98 389.97 235.20 0.39 40222 1.65 216.53 433.06 236.89 0.49 20.35 1.7 240.61 481.22 238.39 0.61 -2.22 1.75 265.94 531.88 239.73 .073 -26.21 1.8 291.90 583.81 240.88 0.86 -51.03 1.85 319.01 638.02 241.93 0.99 -77.08 1.9 347.93 695.87 242.89 1.13 -105.04 1.95 377.67 755.35 243.78 1.28 -133.89 2.0 409.97 815.93 244.60 1.43 -163.36 Nót 4 t (ms) U’24 2U®t 4 U4 ICSV U42 2.05 439.31 878.63 245.35 1.58 -193.96 2.1 472.09 944.18 246.07 1.75 -226.02 2.15 505.30 1010.61 246.74 1.91 -258.57 2.2 538.71 1077.42 247.35 2.08 -291.36 2.25 572.54 1145.09 247.93 2.24 -324.62 2.3 60679 1213.58 248.47 2.41 -358.32 2.35 640.41 1280.83 248.97 2.58 -391.44 2.4 673.13 1346.27 249.43 2.74 -423.71 2.45 705.14 1410.28 249.86 2.90 -455.29 2.5 734.85 1469.69 250.23 3.05 -484.62 2.55 761.09 1522.17 250.54 3.18 -510.54 2.6 783.98 1567.97 250.80 3.29 -533.18 2.65 804.12 1608.25 251.03 3.39 -553.10 2.7 820.65 1641.30 251.21 3.48 -569.44 2.75 833.27 1666.54 251.34 3.54 -581.93 2.8 342.35 1684.70 251.44 3.58 -590.91 2.85 849.15 1698031 251.51 3.62 -597.65 2.9 853.56 1707.12 251.56 3.64 -602.00 2.95 855.65 1711038 251.58 3.65 -604.11 3.0 855.83 1711.66 251.58 3.65 -604.25 3.05 854.76 1709.53 251.57 3.64 -603.20 3.1 851.99 1703.99 251.53 3.63 -600.46 3.15 847.68 1695.36 251.50 3.61 -596.18 3.2 841.83 1683.66 251.43 3.58 -590.40 3.25 834.68 1669.36 251.36 3.55 -583.32 3.3 825.42 1650.85 251.26 3.50 -574.17 3.35 814.17 1628.34 251.14 3.44 -563.03 3.4 801.17 1602.34 250.99 3.38 -550.18 3.45 786.92 1573.84 250.84 3.31 -536.08 3.5 770.90 1541.80 250.65 3.23 -520.25 3.55 753.40 1506.80 250.45 3.14 -502.95 3.6 734.86 1469.72 250.23 3.05 -484.63 3.65 715.95 1431.90 249.99 2.95 -456.96 3.7 696.59 1398.18 249.74 2.86 -446.85 3.75 677.25 1354.50 249.48 2.76 -427.77 3.8 658.20 1316.41 249.22 2.67 -408.98 3.85 639.88 1279.75 248.97 2.58 -390.91 3.9 622.10 1244.20 248.70 2.49 -373.40 3.95 605.31 1210.62 248.55 2.41 -356.86 4.0 589.76 1179.52 248.32 2.33 -341.55 4.05 575.65 1151.30 247.94 2.26 -327.67 4.1 562.63 1125..26 247.76 2.19 -314.87 4.15 551.01 1102.01 247.57 2.14 -303.44 Tµi liÖu tham kh¶o 1. H­íng dÉn thiÕt kÕ tèt nghiÖp kü thuËt ®iÖn cao ¸p. T¸c gi¶ : TS NguyÔn Minh Ch­íc. Nhµ xuÊt b¶n khoa häc kü thuËt. 2. M¹ng l­íi ®iÖn. T¸c gi¶ : TS NguyÔn V¨n §¹m. Nhµ xuÊt b¶n khoa häc kü thuËt. 3. L­ãi vµ hÖ thèng ®iÖn. T¸c gi¶: TS TrÇn B¸ch. Nhµ xuÊt b¶n khoa häc kü thuËt. 4. Bï c«ng suÊt ph¶n kh¸ng l­íi cung cÊp vµ ph©n phèi ®iÖn. T¸c gi¶: Phan §¨ng Kh¶i – Huúnh B¸ Minh. Nhµ xuÊt b¶n khoa häc kü thuËt. 5. Nhµ m¸y ®iÖn vµ tr¹m biÕn ¸p T¸c gi¶: TrÞnh Hïng Th¸m, NguyÔn H÷u Kh¸i, §µo Quang Th¹ch, L· V¨n ót, Ph¹m V¨n Hßa, §µo Kim Hoa. Nhµ xuÊt b¶n khoa häc kü thuËt. 6. ThiÕt kÕ cung cÊp ®iÖn: T¸c gi¶: Ng« Hång Quang, Vò TrÇn TÇm. Nhµ xuÊt b¶n khoa häc kü thuËt. 7. Gi¸o tr×nh kü thuËt ®iÖn cao ¸p T¸c gi¶ : Vâ ViÕt §¹n. Tr­êng §¹i häc B¸ch Khoa Hµ Néi.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docTính toán thiết kế chống sét cho đường dây và TBA 220-110 KV.doc
Luận văn liên quan