Tính toán thiết kế quy trình công nghệ gia công thân động cơ TS130

Lời nói đầu Hiện nay khoa học kỹ thuật đang phát triển như vũ bão, mang lại những lợi ích cho con người về tất cả nhữnh lĩnh vực tinh thần và vật chất. Để nâng cao đời sống nhân dân, để hoà nhập vào sự phát triển chung của các nước trong khu vực cũng như trên thế giới. Đảng và Nhà nước ta đã đề ra những mục tiêu trong những năm tới là nước công nghiệp hoá hiện đại hoá . Muốn thực hiện được điều đó một trong những ngành cần quan tâm phát triển nhất đó là ngành cơ khí chế tạo máy vì ngành cơ khí chế tạo máy đóng vai trò quan trọng trong việc sản xuất ra các thiết bị công cụ cho mọi ngành kinh tế quốc dân. Để thực hiện việc phát triển ngành cơ khí cần đẩy mạnh đào tạo đội ngũ cán bộ kỹ thuật có trình độ chuyên môn cao, đồng thời phải đáp ứng được các yêu cầu của công nghệ tiên tiến, công nghệ tự động hoá theo dây truyền trong sản xuất . Sau một thời gian học tập tại trường, Em đã hoàn thành khoá học với chuyên ngành Chế Tạo Máy. Với những kiến thức đã học và học hỏi thêm của bản thân, Em đã tính toán thiết kế quy trình công nghệ gia công thân động cơ TS130. Đây là một chi tiết cơ sở của động cơ TS130, Sản phẩm này đã và đang được sử dụng một cách có hiệu quả trong các ngành nông nghiệp, công nghiệp nhẹ trong và ngoài nước . Mục Lục Lời nói đầu 3 Phần I Phân tích chi tiết gia công 4 Phần II Xác định dạng sản xuất 6 Phần III Xác định phương pháp chế tạo phôi 7 Phần IV Thiết kế qui trình công nghệ 9 Phần V Tính và tra lượng dư 48 Phần VI Tính và tra chế độ cắt 53 Phần VII Tính toán và thiết kế đồ gá 59 Tài liệu tham khảo

doc41 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2405 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Tính toán thiết kế quy trình công nghệ gia công thân động cơ TS130, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Môc Lôc trang Lêi nãi ®Çu 3 PhÇn I Ph©n tÝch chi tiÕt gia c«ng 4 PhÇn II X¸c ®Þnh d¹ng s¶n xuÊt 6 PhÇn III X¸c ®Þnh ph­¬ng ph¸p chÕ t¹o ph«i 7 PhÇn IV ThiÕt kÕ qui tr×nh c«ng nghÖ 9 PhÇn V TÝnh vµ tra l­îng d­ 48 PhÇn VI TÝnh vµ tra chÕ ®é c¾t 53 PhÇn VII TÝnh to¸n vµ thiÕt kÕ ®å g¸ 59 Tµi liÖu tham kh¶o ThiÕt kÕ ®å ¸n c«ng nghÖ chÕ t¹o m¸y Sæ tay c«ng nghÖ chÕ t¹o m¸y tËp I,II,III,IV Nhµ xuÊt b¶n khoa häc kü thuËt 1979. Sæ tay thiÕt kÕ c«ng nghÖ chÕ t¹o m¸y TR­êng §H B¸ch Khoa Hµ Néi. §å g¸ trªn m¸y c¾t kim lo¹i T¸c gi¶ : Hµ V¨n Vui NguyÔn V¨n Long. Kü thuËt tiÖn Nhµ xuÊt b¶n §H vµ gi¸o dôc chuyªn nghiÖp. Kü thuËt phay Nhµ xuÊt b¶n §H vµ gi¸o dôc chuyªn nghiÖp. ThiÕt kÕ dao c¾t kim lo¹i T¸c gi¶: TrÞnh Kh¾c Nghiªm Gi¸o tr×nh c«ng nghÖ chÕ t¹o m¸y tËp I,II. TÝnh to¸n vµ thiÕt kÕ ®å g¸ T¸c gi¶: §Æng Ngäc Giao Sæ tay thiÕt kÕ c¬ khÝ . ChÕ ®é c¾t khi gia c«ng c¬ . Dung sai vµ ®o l­êng kü thuËt . Lêi nãi ®Çu HiÖn nay khoa häc kü thuËt ®ang ph¸t triÓn nh­ vò b·o, mang l¹i nh÷ng lîi Ých cho con ng­êi vÒ tÊt c¶ nh÷nh lÜnh vùc tinh thÇn vµ vËt chÊt. §Ó n©ng cao ®êi sèng nh©n d©n, ®Ó hoµ nhËp vµo sù ph¸t triÓn chung cña c¸c n­íc trong khu vùc còng nh­ trªn thÕ giíi. §¶ng vµ Nhµ n­íc ta ®· ®Ò ra nh÷ng môc tiªu trong nh÷ng n¨m tíi lµ n­íc c«ng nghiÖp ho¸ hiÖn ®¹i ho¸ . Muèn thùc hiÖn ®­îc ®iÒu ®ã mét trong nh÷ng ngµnh cÇn quan t©m ph¸t triÓn nhÊt ®ã lµ ngµnh c¬ khÝ chÕ t¹o m¸y v× ngµnh c¬ khÝ chÕ t¹o m¸y ®ãng vai trß quan träng trong viÖc s¶n xuÊt ra c¸c thiÕt bÞ c«ng cô cho mäi ngµnh kinh tÕ quèc d©n. §Ó thùc hiÖn viÖc ph¸t triÓn ngµnh c¬ khÝ cÇn ®Èy m¹nh ®µo t¹o ®éi ngò c¸n bé kü thuËt cã tr×nh ®é chuyªn m«n cao, ®ång thêi ph¶i ®¸p øng ®­îc c¸c yªu cÇu cña c«ng nghÖ tiªn tiÕn, c«ng nghÖ tù ®éng ho¸ theo d©y truyÒn trong s¶n xuÊt . Nh»m thùc hiÖn môc tiªu ®ã, chóng Em lµ sinh viªn tr­êng §¹i Häc Kü ThuËt C«ng NghiÖp - Th¸i Nguyªn nãi riªng vµ nh÷ng sinh viªn cña c¸c tr­êng kü thuËt nãi chung trong c¶ n­íc lu«n cè g¾ng phÊn ®Êu trong häc tËp vµ rÌn luyÖn, trau dåi nh÷ng kiÕn thøc ®· ®­îc d¹y trong tr­êng ®Ó sau khi ra tr­êng cã thÓ ®ãng gãp mét phÇn trÝ tuÖ vµ søc lùc cña m×nh vµo c«ng cuéc ®æi míi cña ®Êt n­íc trong thÕ kû míi . Sau mét thêi gian häc tËp t¹i tr­êng, Em ®· hoµn thµnh kho¸ häc víi chuyªn ngµnh ChÕ T¹o M¸y. Víi nh÷ng kiÕn thøc ®· häc vµ häc hái thªm cña b¶n th©n, Em ®· tÝnh to¸n thiÕt kÕ quy tr×nh c«ng nghÖ gia c«ng th©n ®éng c¬ TS130. §©y lµ mét chi tiÕt c¬ së cña ®éng c¬ TS130, S¶n phÈm nµy ®· vµ ®ang ®­îc sö dông mét c¸ch cã hiÖu qu¶ trong c¸c ngµnh n«ng nghiÖp, c«ng nghiÖp nhÑ trong vµ ngoµi n­íc . Qua ®Ò tµi nµy Em ®· tæng hîp ®­îc nhiÒu kiÕn thøc chuyªn m«n, gióp Em hiÓu râ h¬n nh÷ng c«ng viÖc cña mét kü s­ thiÕt kÕ quy tr×nh c«ng nghÖ. Song víi nh÷ng hiÓu biÕt cßn h¹n chÕ cïng víi kinh nghiÖm thùc tÕ ch­a nhiÒu nªn ®Ò tµi cña Em kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt. Em rÊt mong ®­îc sù chØ b¶o cña c¸c thÇy trong bé m«n C«ng NghÖ ChÕ T¹o M¸y vµ c¸c ThÇy C« gi¸o trong khoa ®Ó ®Ò tµi cña Em ®­îc hoµn thiÖn h¬n . Cuèi cïng Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n sù quan t©m chØ b¶o cña c¸c ThÇy C« trong khoa vµ bé m«n C«ng NghÖ ChÕ T¹o M¸y tr­êng §¹i Häc Kü ThuËt C«ng NghiÖp vµ ®Æc biÖt lµ sù h­íng dÉn tËn t×nh cña thÇy gi¸o Th¹c SÜ : Lª ViÕt B¶o . Ngµy 20 th¸ng 3 n¨m 2001 Sinh viªn : Bïi V¨n VÞnh PhÇn I Ph©n tÝch chi tiÕt gia c«ng 1. S¬ l­îc vÒ th©n ®éng c¬ TS130 : Th©n ®éng c¬ TS130 lµ chi tiÕt d¹ng hép cã h×nh khèi rçng, cã v¸ch ng¨n, cã c¸c te chøa dÇu b«i tr¬n, xung quanh cã thµnh v¸ch vµ g©n gê ®Ó t¨ng ®é cøng v÷ng . Th©n ®éng c¬ TS130 lµm nhiÖm vô cña chi tiÕt c¬ së ®Ó l¾p c¸c ®¬n vÞ l¾p t¹o thµnh mét ®éng c¬ ®èt trong hoµn chØnh. 2. §Æc ®iÓm : Th©n ®éng c¬ TS130 cã nhiÒu v¸ch víi ®é dÇy máng kh¸c nhau, trong c¸c v¸ch cã nhiÒu g©n cã nhiÒu phÇn låi lâm. Trªn hép cã nhiÒu mÆt ph¶i gia c«ng víi ®é chÝnh x¸c kh¸c nhau vµ còng cã nhiÒu bÒ mÆt kh«ng ph¶i gia c«ng, cã nhiÒu bÒ mÆt tham gia l¾p ghÐp nh­ : n¾p s¬ mi, thïng nhiªn liÖu, thïng n­íc .v.v. §Æc biÖt cã nhiÒu lç cÇn gia c«ng chÝnh x¸c vµ ®é bãng cao ®Ó l¾p s¬ mi, æ bi, b¹c trôc ®iÒu tèc.v.v. 3. Chøc n¨ng vµ ®iÒu kiÖn lµm viÖc cña c¸c bÒ mÆt vµ lç : BÒ mÆt tr­íc : Trªn phÇn bÒ mÆt bÝch cã 8 lç ren M8 ®Ó l¾p víi l¾p tr­íc, phÝa bªn cã lç F32+0,025 vµ hai lç ren M6 ®Ó l¾p víi b¬m cao ¸p, phÝa trªn cã lç F11+0,015 ®Ó trôc ®iÒu tèc . BÒ mÆt sau : Trªn mÆt bÝch cã 8 lç ren M8 ®Ó l¾p víi n¾p sau, lç F29-0,007 ®Ó l¾p víi b¹c trôc c©n b»ng, lç F24+0,021 ®Ó l¾p víi b¹c trôc cam , lç F5 dïng ®Ó ®Þnh vÞ khi l¾p víi l¾p sau, lç F15+0,1 dïng ®Ó l¾p èng b¬m dÇu b«i tr¬n tõ c¸c te lªn c¸c bé phËn. MÆt trªn cã 5 lç M10, 1 lç M12, 1 lç M12x1,5 bÒ mÆt nµy ®Ó l¾p b×nh n­íc lµm m¸t vµ b×nh nhiªn liÖu, lç M12x1,5 lµ lç dÉn dÇu b«i tr¬n . MÆt ®Çu s¬ mi cã 4 lç M14x1,5 ®Ó l¾p víi ®Çu n¾p s¬ mi, bªn trong cã 2 lç F11 ®Ó l¾p ®Öm ®Èy . MÆt bªn cã 9 lç M8 l¾p víi côm l¾p bªn vµ g¸ tay quay . Ngoµi ra cßn cã lç th¨m dÇu, 2 lç th¸o dÇu, phÝa ch©n ®Õ cã 4 lç F13 ®Ó l¾p víi g¸ ®ì ®éng c¬, bªn trong cã 2 r·nh 4x4 ®Ó l¾p vßng g¨ng ch¾n n­íc tõ ®Çu s¬ mi vµo trong c¸c te . Nh­ vËy th©n ®éng c¬ lµm nhiÖm vô liªn kÕt c¸c ®¬n vÞ l¾p t¹o thµnh ®éng c¬ ®èt trong . Lµm viÖc trong ®iÒu kiÖn chÞu t¶i thay ®æi liªn tôc, ph¶i chÞu lùc rung ®éng lín nh­ng lµm viÖc ®ßi hái ®é chÝnh x¸c cao . 4. C¸c yªu cÇu kü thuËt : + §é kh«ng ®ång t©m cña lç F152 so víi F100; F55 so víi F24kh«ng qu¸ 0,2; F104 so víi F103.5 kh«ng qu¸ 0.04; F80 so víi F29 vµ F26 kh«ng qu¸ 0.02 . §Ó ®¶m b¶o ®é ®ång t©m gi÷a c¸c lç nh­ vËy cã c¸c biÖn ph¸p gia c«ng sau: • Gia c«ng ®ång thêi hai lç trªn mét lÇn g¸. • Gia c«ng lç thø nhÊt sau ®ã dïng lç ®ã lµm chuÈn gia c«ng lç cßn l¹i. • Gia c«ng lç thø nhÊt sau ®ã quay bµn m¸y mang ph«i ®i 1800 ®Ó gia c«ng lç cßn l¹i . §Ó gia c«ng c¸c lç trªn ®¹t cÊp chÝnh x¸c 7 víi ®é nh½n bÒ mÆt Ra=2,5 µm nªn chän biÖn ph¸p gia c«ng lÇn cuèi lµ tiÖn tinh, víi F24, F29 dïng ph­¬ng ph¸p doa. + §é c«n, « van cña c¸c lç F125, F100, F55, F24, F80, F29, F104, F103,5 kh«ng qu¸ 0.015. V× ®é c«n, « van cña c¸c lç chñ yÕu do sai sè in dËp g©y lªn do vËy tiÕn hµnh gia c«ng nhiÒu b­íc : Th«, b¸n tinh, tinh . + §é kh«ng vu«ng gãc cña ®­êng t©m chung lç F103,5 vµ F104 víi ®­êng t©m G vµ víi mÆt H kh«ng qu¸ 0.016/100, cña ®­êng t©m 4 lç M14x1,15 víi mÆt M kh«ng qu¸ 0.04/100, cña 2 lç F11 so víi ®­êng t©m chung cña 2 lç F55 vµ F24 kh«ng qu¸ 0.1/100 . §Ó ®¶m b¶o ®é vu«ng gãc cña ®­êng t©m c¸c lç cã c¸c biÖn ph¸p gia c«ng sau: • Gia c«ng ®ång thêi c¸c lç trªn mét lÇn g¸ . • Gia c«ng ®ång thêi c¸c lç cã cïng ®­êng t©m chung sau ®ã quay bµn m¸y mang ph«i ®i 900 ®Ó gia c«ng c¸c lç cßn l¹i . • Dïng chuÈn tinh thèng nhÊt ®Ó gia c«ng . + §é kh«ng song song cña ®­êng t©m chung lç F55, F24, F80 vµ F29 so víi ®­êng t©m trôc khuûu kh«ng qu¸ 0.05/100 vµ ®¶m b¶o chÝnh x¸c kho¶ng c¸ch t©m cña c¸c lç cã thÓ gia c«ng nh­ sau: • Gia c«ng c¸c lç vµ mÆt ®Çu trªn cïng mét mÆt g¸ . • Gia c«ng mÆt ®Çu lç, sau ®ã ®Þnh vÞ vµo mÆt ®Çu ®ã ®Ó gia c«ng lç . • Gia c«ng lç tr­íc, sau ®ã lµm chuÈn ®Ó gia c«ng mÆt ®Çu . + §Ó ®¶m b¶o ®é song song gi÷a c¸c bÒ mÆt th× : • Gia c«ng ®ång thêi c¸c bÒ mÆt trªn mét lÇn g¸ . • Gia cong tõng bÒ mÆt sau ®ã dïng lµm chuÈn gia c«ng mÆt tiÕp theo . §Ó ®¹t cÊp ®é bãng Ra=2,5 nªn chän biÖn ph¸p gia c«ng lÇn cuèi lµ doa tinh . Víi c¸c bÒ mÆt lç kh«ng ®ßi hái ®é chÝnh x¸c vµ ®é bãng cao th× chØ cÇn gia c«ng mét lÇn lµ ®­¬c . 5. Ph©n tÝch tÝnh c«ng nghÖ trong kÕt cÊu : Dùa vµo b¶n vÏ vµ c¸c kÝch th­íc cho trªn b¶n vÏ, víi vËt liÖu lµ gang x¸m GX21-40 th× : + Hép cã ®ñ ®é cøng v÷ng ®Ó khi gia c«ng kh«ng bÞ biÕn d¹ng vµ cho phÐp gia c«ng ë chÕ ®é c¾t cao, ®¹t n¨ng suÊt cao . + C¸c bÒ mÆt chuÈn cã ®ñ diÖn tÝch, cho phÐp thùc hiÖn nhiÒu nguyªn c«ng, cho phÐp g¸ ®Æt nhanh . + C¸c bÒ mÆt thuËn lîi cho viÖc ¨n dao, tho¸t dao, cho phÐp gia c«ng ®ång thêi nhiÒu dao . + C¸c bÒ mÆt gia c«ng ®Òu lµ c¸c bÒ mÆt chÝnh, c¸c lç gia c«ng hÇu hÕt lµ c¸c lç tiªu chuÈn . + KÕt cÊu tuy phøc t¹p nh­ng víi vËt liÖu lµ gang x¸m GX21-40cho phÐp ®óc ®¬n gi¶n . PhÇn II X¸c ®Þnh d¹ng s¶n xuÊt D¹ng s¶n xuÊt lµ mét kh¸i niÖm ®Æc tr­ng cã tÝnh chÊt tæng hîp gióp cho viÖc x¸c ®Þnh hîp lý ®­êng lèi, biÖn ph¸p c«ng nghÖ vµ tæ chøc s¶n xuÊt ®Ó chÕ t¹o ra s¶n phÈm ®¹t c¸c chØ tiªu kinh tÕ kü thuËt . ViÖc x¸c ®Þnh d¹ng s¶n xuÊt nãi lªn quy m« s¶n xuÊt víi ý nghÜa cho phÐp ®Çu t­ vèn, ®Çu t­ c¬ s¬ vËt chÊt kü thuËt kh¸c ®Ó tæ chøc s¶n xuÊt nh»m ®¹t ®­îc hiÖu qu¶ kinh tÕ cao . D¹ng s¶n xuÊt ®­îc x¸c ®Þnh bëi : • S¶n l­îng hµng n¨m cña chi tiÕt gia c«ng ( NchiÕc/ n¨m ) . • Khèi l­îng cña chi tiÕt gia c«ng ( kg ). 1. s¶n l­îng hµng n¨m cña chi tiÕt gia c«ng : TÝnh theo c«ng thøc : (chiÕc/ n¨m ) . Trong ®ã : Ni : S¶n l­îng hµng n¨m cña chi tiÕt gia c«ng N : S¶n l­îng tÝnh theo s¶n phÈm chøa chi tiÕt i , N=12000 (chiÕc/ n¨m ) . mi : Sè chi tiÕt i cã trong mçi s¶n phÈm . a : Sè % dù phßng do phÕ phÈm khi chÕ t¹o hoÆc ph¸t hiÖn trong chÕ t¹o ; lÊy a=5% . b : Sè % dù phßng do mÊt m¸t, h­ háng trong qu¶n lý vµ vËn chuyÓ; lÊy b=3% . (chiÕc/ n¨m ) . 2. Khèi l­îng cña chi tiÕt : X¸c ®Þnh theo c«ng thøc : G=Vxd (kg) . Trong ®ã : G : Khèi l­îng cña chi tiÕt (kg) . V : ThÓ tÝch cña chi tiÕt (dm3 ) . d : Khèi l­îng riªng cña vËt liÖu chÕ t¹o chi tiÕt ; víi gang x¸m d=7.2kg/dm3 Víi th©n ®éng c¬ TS130. §Ó tÝnh ®­îc thÓ tÝch ta cÇn ph¶i chia ra nhiÒu phÇn nhá, sau ®ã tÝnh thÓ tÝch cña tõng phÇn råi ®em céng l¹i sÏ ®­îc thÓ tÝch toµn bé cña chi tiÕt . Tõ ®ã sÏ tÝnh ®­îc khèi l­îng cña chi tiÕt . • ThÓ tÝch hai mÆt tr­íc vµ sau : 2V1=4.0x3.03x0.095x2 = 2.3028 dm3 . • ThÓ tÝch hai mÆt bªn : 2V2=3.03x1.5x0.095x2 = 0.8635 dm3 . • ThÓ tÝch mÆt treen vµ d­íi : 2V3=4.0x1.5x0.095x2 = 1.14 dm3 . • ThÓ tÝch phÇn c¸c te : 2V4=1.15x0.095x0.06x2 = 0.1311 dm3 . VËy tæng thÓ tÝch cña c¸c thµnh v¸ch chi tiÕt : V=2V1+2V2+2V3+2V4 =2.3028 + 0.8635 + 1.14 + 0.1311 = 4.4374 dm3 . Khèi l­îng cña chi tiÕt lµ : G = 4.4374 x 7.2 = 31.95 » 32 kg . Dùa trªn khèi l­îng cña chi tiÕt vµ s¶n l­îng hµng n¨m cña chi tiÕt gia c«ng Ni=12978 (chiÕc/n¨m ) . Tra b¶ng 2 [trang] : [1] . KÕt luËn d¹ng s¶n xuÊt hµng khèi . PhÇn III X¸c ®Þnh ph­¬ng ph¸p chÕ t¹o ph«i VËt liÖu th©n ®éng c¬ TS130 lµ gang x¸m GX21-40 cã c¬ tÝnh : sk= 21 GK/mm2 su = 40 GK/mm2 HB = 170 ¸ 241 Dùa vµo ®Æc ®iÓm kÕt cÊu, h×nh d¸ng h×nh häc cña chi tiÕt, kÕt hîp víi vËt liÖu chÕ t¹o ph«i vµ d¹ng s¶n xuÊt nªn chän ph­¬ng ph¸p chÕn t¹o ph«i lµ ph­¬ng ph¸p ®óc . §óc trong khu«n c¸t, lµm khu«n b»ng tay, mÉu gç : + ¦u ®iÓm : • Gi¸ thµnh rÎ • §óc ®­îc c¸c chi tiÕt cã h×nh d¸ng tõ ®¬n gi¶n ®Õn phøc t¹p víi khèi l­îng tõ nhá ®Õn lín . + Nh­îc ®iÓm : • L­îng d­ cña ph«i ®óc lín • §é chÝnh x¸c cña ph«i ®óc thÊp • §é chÝnh x¸c cña ph«i ®óc phô thuéc vµo tay nghÒ cña ng­êi lµm khu«n . + Ph¹m vi øng dông : Tõ nh÷ng ®Æc ®iÓm trªn thÊy r»ng ph­¬ng ph¸p ®óc nµy phï hîp víi d¹ng s¶n xuÊt ®¬n chiÕc , lo¹t nhá . 2. §óc trong khu«n c¸t, mÉu kim lo¹i, lµm khu«n b»ng m¸y : + ¦u ®iÓm : §é chÝnh x¸c cña ph«i cao N¨ng suÊt ®óc cao do khu«n ®­îc lµm b»ng m¸y • §óc ®­îc c¸c chi tiÕt cã träng l­îng tõ bÐ ®Õn lín L­îng d­ ®Ó l¹i cho gia c«ng nhá VËt liÖu chÕ t¹o khu«n lµ c¸t, ®Êt sÐt cã s½n nªn h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm . + Nh­îc ®iÓm : Gi¸ thµnh chÕ t¹o mÉu kh¸ cao . + Ph¹m vi øng dông : Ph­¬ng ph¸p ®óc nµy phï hîp víi d¹ng s¶n xuÊt hµng khèi lo¹t lín . 3. §óc ¸p lùc : + ¦u ®iÓm : N¨ng suÊt, chÊt l­îng cña ph«i ®óc cao N¨ng suÊt, chÊt l­îng cña ph«i ®óc cao cã thµnh máng, kÕt cÊu phøc t¹p +Nh­îc ®iÓm : Ph¶i tÝnh chÝnh x¸c lùc ®Ì khu«n Khu«n ph¶i ®­îc chÕ t¹o chÝnh x¸c nªn gi¸ thµnh cao. + Ph¹m vi øng dông : Ph­¬ng ph¸p ®óc nµy nªn ¸p dông cho d¹ng s¶n xuÊt hµng khèi, lo¹t lín víi nh÷ng chi tiÕt cã thµnh máng, nhá nhÑ . 4. §óc trong khu«n kim lo¹i : + ¦u ®iÓm : N¨ng suÊt, chÊt l­îng cña ph«i ®óc cao §óc ®­îc c¸c chi tiÕt phøc t¹p vµ cã khèi l­îng nhá Khu«n cã thÓ dïng ®­îc nhiÒu lÇn TiÕt kiÖm ®­îc vËt liÖu ®óc do tÝnh to¸n chÝnh x¸c ph«i liÖu . + Nh­îc ®iÓm : Gi¸ thµnh chÕ t¹o mÉu cao . Ph¶i tÝnh chÝnh x¸c träng l­îng cña ph«i liÖu. + Ph¹m vi øng dông : Ph­¬ng ph¸p ®óc nµy phï hîp víi d¹ng s¶n xuÊt hµng khèi lo¹t lín . 5. §óc trong khu«n vá máng : + ¦u ®iÓm : Ph«i ®óc cã ®é chÝnh x¸c cao, c¬ tÝnh tèt §¬n gi¶n qu¸ tr×nh rì khu«n vµ lµm s¹ch vËt ®óc DÔ c¬ tÝnh ho¸ vµ tù ®éng ho¸ qu¸ tr×nh lµm khu«n . + Nh­îc ®iÓm : • ChØ ®óc ®­îc c¸c chi tiÕt cã ®é phøc t¹p võa vµ khèi l­îng nhá . +Ph¹m vi øng dông : Ph­¬ng ph¸p ®óc nµy nªn ¸p dông khi cÇn n©ng cao chÊt l­îng vËt ®óc. 6. §óc trong khu«n mÉu chÈy : + ¦u ®iÓm : §óc ®­îc vËt ®óc cã h×nh d¸ng phøc t¹p, cã ®é bãng cao §óc ®­îc c¸c lo¹i kim lo¹i vµ hîp kim • Kh«ng cÇn mÆt ph©n khu«n, kh«ng cÇn rót mÉu nªn t¨ng ®é chÝnh x¸c cho ph«i ®óc . + Nh­îc ®iÓm : Quy tr×nh chÕ t¹o khu«n phøc t¹p, gi¸ thµnh cao. +Ph¹m vi øng dông : Ph­¬ng ph¸p ®óc nµy chØ nªn ¸p dông ë d¹ng s¶n xuÊt lo¹t lín hµng khèi víi nh÷ng ph«i cã chÊt l­îng cao . KÕt luËn : Qua c¸c ph­¬ng ph¸p ®óc trªn, ph­¬ng ph¸p ®óc trong khu«n c¸t, mÉu kim lo¹i vµ lµm khu«n b»ng m¸y lµ hîp lý nhÊt . V× ph­¬ng ph¸p ®óc nµy v­µ ®¶m b¶o ®­îc chÊt l­îng vËt ®óc, ®ång thêi gi¸ thµnh chÕ t¹o phï hîp vµ ®¸p øng ®­îc c¸c nhu cÇu s¶n xuÊt d¹ng hµng khèi lo¹t lín . VËy chän ph­¬ng ph¸p ®óc trong khu«n c¸t, mÉu kim lo¹i vµ lµm khu«n b»ng m¸y ®Ó chÕ t¹o ph«i . B¶n vÏ chi tiÕt ®óc PhÇn IV thiÕt kÕ quy tr×nh c«ng nghÖ I. Chän chuÈn ®Ó gia c«ng chi tiÕt : Môc ®Ých chän chuÈn : Chän chuÈn rÊt quan träng trong viÖc thiÕt kÕ quy tr×nh c«ng nghÖ . Chän chuÈn hîp lý cÇn tho¶ m·n hai yªu cÇu : §¶m b¶o chÊt l­îng cña chui tiÕt trong suèt qu¸ tr×nh gia c«ng . §¶m b¶o n¨ng suÊt cao vµ giÊ thµnh h¹ . Tõ hai yªu cÇu trªn ng­êi ta ®Ò c¸c nguyªn t¾c chän chuÈn nh­ sau : Nguyªn t¾c chung : Nguyªn t¾c 1 : Khi chän chuÈn ph¶i xuÊt ph¸t tõ nguyªn t¾c 6 ®iÓm ®Ó khèng chÕ hÕt sè bËc tù do cÇn thiÕt mét c¸ch hîp lý nhÊt, tuyÖt ®èi tr¸nh thiÕu vµ siªu ®Þnh vÞ, trong mét sè tr­êng hîp cÇn tr¸nh thõa ®Þnh vÞ . Nguyªn t¾c 2 : Chän chuÈn sao cho kh«ng bÞ lùc c¨t, lùc kÑp lµm biÕn d¹ng chi tiÕt qu¸ nhiÒu, ®ång thêi lùc kÑp ph¶i nhá ®Ó gi¶m bít søc lao ®éng cña c«ng nh©n . Nguyªn t¾c 3 : Chän chuÈn sao cho kÕt cÊu ®å g¸ ph¶i ®¬n gi¶n , sö dông thuËn lîi nhÊt vµ thÝch hîp víi tõng lo¹i h×nh s¶n xuÊt . Chän chuÈn tinh : Yªu cÇu khi chän chuÈn tinh : §¶m b¶o ph©n bè ®ñ l­îng d­ cho c¸c bÒ mÆt gia c«ng §¶m b¶o ®é chÝnh x¸c vÒ vÞ trÝ t­¬ng quan gi÷a c¸c bÒ mÆt gia c«ng víi nhau C¸c nguyªn t¾c khi chän chuÈn tinh : Nguyªn t¾c 1 : Cè g¾ng chän chuÈn tinh lµ chuÈn tinh chÝnh . NÕu ®­îc nh­ vËy chi tiÕt cã vÞ trÝ khi gia c«ng gièng nh­ khi lµm viÖc vµ ®é chÝnh x¸c ®¹t ®­îc mét c¸ch trùc tiÕp nªn sÏ dÔ dµng h¬n, ®ång thêi ®¬n gi¶n ho¸ qu¸ tr×nh l¾p r¸p vµ ®ì ph¶i gia c«ng thªm c¸c chuÈn tinh phô . Nguyªn t¾c 2 : Cè g¾ng chän chuÈn tinh sao cho tÝnh trïng chuÈn cµng cao cµng tèt . NÕu ®­îc nh­ vËy sÏ gi¶m ®­îc sai sè gia c«ng vµ khi chuÈn c¬ së trïng víi chuÈn khëi xuÊt th× sai sè chuÈn : ec = 0 . Nguyªn t¾c 3 : Cè g¾ng chän chuÈn tinh thèng nhÊt cho c¶ qu¸ tr×nh gia c«ng . NÕu ®­îc nh­ vËy th× sè chñng lo¹i cña ®å g¸ sÏ gi¶m bít, do ®ã gi¶m bít chi phÝ thiÕt kÕ tÝnh to¸n vµ chÕ t¹o ®å g¸ nªn gi¸ thµnh sÏ gi¶m C¸c ph­¬ng ¸n chän chuÈn tinh : Ph­¬ng ¸n I : S­ dông mét mÆt ph¼ng, mét chèt trô ng¾n vµ mét chèt tr¸m . Trong ®ã : MÆt ph¼ng khèng chÕ 3 bËc tù do Chèt trô ng¾n khèng chÕ 2 bËc tù do Chèt tr¸m khèng chÕ 1 bËc tù do . + ¦u ®iÓm : §å g¸ ®¬n gi¶n . ChuÈn tinh lµ chu¶n tinh chÝnh. +Nh­îc ®iÓm : Ph¶i gia c«ng chÝnh x¸c hai lç ®Þnh vÞ , hai chèt ®Þnh vÞ dÔ bÞ mßn khi g¸ ®Æt chi tiÕt nhiÒu lÇn . Thêi gian g¸ ®Æt chi tiÕt l©u, khã tù ®éng ho¸ . Ph­¬ng ¸n II : Sö dông ba mÆt ph¼ng vu«ng gãc (A,B,C) : MÆt ph¼ng A khèng chÕ 3 bËc tù do . MÆt ph¼ng B khèng chÕ 2 bËc tù do . MÆt ph¼ng C khèng chÕ 1 bËc tù do . +¦u ®iÓm : • ViÖc g¸ ®Æt chi tiÕt nhanh chãng dÔ dµng ngay c¶ khi chi tiÕt cã khèi l­îng lín - Cã hai bÒ mÆt lµm chuÈn lµ bÒ mÆt gia c«ng chÝnh x¸c ®Ó l¾p ghÐp nªn chØ gia c«ng thªm mét mÆt chuÈn tinh phô, nh­ng gia c«ng ®ång thêi víi mÆt kh¸c do ®ã kh«ng mÊt thªm thßi gian phô . • DÔ tù ®éng ho¸ vµ c¬ khÝ ho¸, phï hîp víi d¹ng s¶n xuÊt hµng khèi . • §å g¸ cã ®é chÝnh x¸c cao, Ýt mßn nªn dÔ ®¹t ®­îc c¸c yªu cÇu kü thuËt. • Tho¶ m·n lµ chuÈn tinh thèng nhÊt . + Nh­îc ®iÓm : §å g¸ cång kÒnh phøc t¹p . KÕt luËn : Víi s¶n l­îng lín cÇn rót ng¾n thêi gian phô do ®Þnh vÞ vµ g¸ ®Æt chi tiÕt gia c«ng, vµ s¶n xuÊt theo d©y truyÒn nªn chän ph­¬ng ¸n II lµm chuÈn tinh . Ph­¬ng ¸n nµy cã sù thay ®æi mÆt chuÈn nh­ng vÉn ®¶m b¶o c¸c yªu cÇu kü thuËt khi gia c«ng . s¬ ®å chän chuÈn tinh chÝnh theo ph­¬ng ¸n I S¬ ®å chän chuÈn tinh chÝnh theo ph­¬ng ¸n II : C A B C. Chän chuÈn th« : ViÖc chän chuÈn th« cã ý nghÜa rÊt quan träng, nã quyÕt ®Þnh ®Õn qu¸ tr×nh c«ng nghÖ v× nã ¶nh h­ëng trùc tiÕp tíi c¸c nguyªn c«ng tiÕp theo sau ®ã vÒ ph©n bè l­îng d­ vµ ®é chÝnh x¸c gia c«ng . Khi chän chuÈn th« ph¶I ®¹t hai yªu cÇu : Ph©n bè ®ñ l­îng d­ cho c¸c bÒ mÆt gia c«ng . §¶m b¶o ®é chÝnh x¸c vÒ vÞ trÝ t­¬ng quan gi÷a c¸c bÒ mÆt gia c«ng vµ bÒ mÆt kh«ng gia c«ng . Nguyªn t¾c I : Theo mét ph­¬ng kÝch th­íc nhÊt ®Þnh nÕu trªn chi tiÕt gia c«ng cã mét bÒ mÆt kh«ng gia c«ng th× nªn chän bÒ mÆt ®ã lµm chuÈn th«, chän nh­ vËy sÏ tho¶ m·n ®­îc yªu cÇu thø hai . Nguyªn t¾c II : Theo mét ph­¬ng kÝch th­íc nhÊt ®Þnh nÕu trªn chi tiÕt gia c«ng cã hai hay nhiÒu bÒ mÆt kh«ng gia c«ng th× nªn chän bÒ mÆt nµo cã yªu cÇu vÒ ®é chÝnh x¸ct­¬ng quan víi bÒ mÆt gia c«ng cao nhÊt lµm chuÈn th«, nÕu chän nh­ vËy sÏ tho¶ m·n ®­îc yªu cÇu thø hai . Nguyªn t¾c III : Theo mét ph­¬ng kÝch th­íc nhÊt ®Þnh nÕu trªn chi tiÕt gia c«ng cã tÊt c¶ c¸c bÒ mÆt ®Òu gia c«ng th× nªn chän bÒ mÆt nµo øng víi bÒ mÆt cña ph«i cã yªu cÇu trªn nã ph¶i ph©n bè l­îng d­ nhá vµ ®Òu nhÊt lµm chuÈn th« . Nguyªn t¾c IV : Theo mét ph­¬ng kÝch th­íc nhÊt ®Þnh nÕu trªn chi tiÕt gia c«ng cã rÊt nhiÒu bÒ mÆt ®ñ tiªu chuÈn lµm chuÈn th« th× nªn chän bÒ mÆt nµo b»ng ph¼ng tr¬n chu nhÊt lµm chuÈn th«, khi ®ã viÖc g¸ ®Æt sÏ ®¬n gi¶n dÔ dµng h¬n . Nguyªn t¾c I : øng víi mét bËc tù do cÇn thiÕt cña chi tiÕt gia c«ng ta chØ ®­îc phÐp chän vµ sö dông chuÈn th« kh«ng qu¸ mét lÇn trong suèt qu¸ tr×nh gia c«ng . Dùa trªn nh÷ng nguyªn t¾c vµ yªu cÇu khi chän chuÈn, ®ång thêi c¨n cø vµo chuÈn tinh ®· chän, cã c¸c ph­¬ngchän chuÈn th« nh­ sau : S¬ ®å chän chuÈn th« F' F A G E H C D B Z Y X NÕu xÐt theo ph­¬ng OZ cã thÓ sö dông c¸c bÒ mÆt sau lµm chuÈn th« : MÆt A : Víi bÒ mÆt nµy cho phÐp sö dông ®å g¸ kh«ng chiÕm nhiÒu diÖn tÝch kh«ng gian . MÆt kh¸c ®©y lµ bÒ mÆt kh«ng gia c«ng nªn ®¶m b¶o sù t­¬ng quan gi÷a c¸c bÒ mÆt cao h¬n . §ång thêi mÆt A lµ mÆt ch©n ®Õ cña th©n ®éng c¬ nªn khi g¸ ®Æt sÏ ®iÒu chØnh ®¹t ®­îckÝch th­íc dÔ dµng h¬n . MÆt B : §©y lµ bÒ mÆt lç nªn khi sö dông lµm chuÈn th« sÏ khã ®¶m b¶o ®­îc l­îng d­ gia c«ng c¬, ®ång thêi khi ®Þnh vÞ ë bÒ mÆt nµy sÏ lµm cho c¬ cÊu ®å g¸ phøc t¹p vµ cång kÒnh . MÆt C : §©y lµ bÒ mÆt ë ®Ønh còng lµ bÒ mÆt sÏ qua gia c«ng, nªn còng khã ®¶m b¶o l­îng d­ gia c«ng hay sù biÕn ®æi vÞ trÝ t­¬ng quan gi÷a bÒ mÆt ®ã vµ mÆt chuÈn sÏ lín . NÕu xÐt theo ph­¬ng OX cã thÓ sö dông mét sè bÒ mÆt chuÈn sau : MÆt D : BÒ mÆt nµy cã diÖn tÝch lín ®¶m b¶o ®é cøng v÷ng khi g¸ ®Æt vµ kÑp chÆt , ®ång thêi ®¶m b¶o ®é b»ng ph¼ng, tr¬n tru v× lµ mÆt ®¸y cña ph«i ®óc. MÆt E : BÒ mÆt nµy cã diÖn tÝch nhá h¬n ®ång thêi kh«ng ®¶m b¶o ®é b»ng ph¼ng nªn dÔ g©y sai sè kÑp lín. MÆt F vµ F’ : Hai bÒ mÆt nµy tuy lµ bÒ mÆt kh«ng gia c«ng nh­ng do tiÕt diÖn nhá nªn kh«ng ®¶m b¶o ®é cøng v÷ng cña chi tiÕt khi gia c«ng. NÕu xÐt theo ph­¬ng OY cã thÓ dïng c¸c bÒ mÆt lµm chuÈn sau : MÆt G : MÆt ph¼ng nµy ®¶m b¶o ®é cøng v÷ng, cã mèi t­¬ng quan víi c¸c bÒ mÆt kh¸c cao ®¶m b¶o ®­îc vÞ trÝ t­¬ng quan víi mÆt chuÈn vµ khi ®Þnh vÞ sÏ dÔ dµng h¬n . - MÆt H : MÆt ph¼ng nµy ®¶m b¶o ®é cøng v÷ng nh­ng bÒ mÆt nµy khã ®Þnh vÞ h¬n so víi mÆt nªn khã ®¶m b¶o ®é chÝnh x¸c t­¬ng quan. KÕt luËn : Qua sù ph©n tÝch c¸c bÒ mÆt trªn, dùa trªn nh÷ng lêi khuyªn vµ nh÷ng nguyªn t¾c khi chän chuÈn th«, mÆt kh¸c v× chi tiÕt hép lµ d¹ng ph«i ®óc cã c¸c thµnh v¸ch liÒn nªn c¸c bÒ mÆt lç vµ c¸c bÒ mÆt trong lµm chuÈn th« sÏ g©y khã kh¨n cho viÖc ®Þnh vÞ, ®å ®Þnh vÞ phøc t¹p, c¨n cø bÒ mÆt ®· chän lµm chuÈn tinh chän ba mÆt ph¼ng lµm chuÈn th« sau : • MÆt ph¼ng D khèng chÕ 3 bËc tù do . • MÆt ph¼ng A khèng chÕ 2 bËc tù do . • MÆt ph¼ng G khèng chÕ 1 bËc tù do . II. Quy tr×nh c«ng nghÖ gia c«ng : ViÖc lËp quy tr×nh c«ng nghÖ gia c«ng ph¶i hîp lý nhÊt, ®Ó rót ng¾n thêi gian phô vµ thêi gian gia c«ng ®¶m b¶o n¨ng suÊt, hiÖu qu¶ kinh tÕ cao . §ång thêi viÖc s¾p xÕp c¸c nguyªn c«ng hîp lý sÏ tr¸nh ®­îc hiÖn t­îng gia c«ng c¶ nh÷ng ph«i ®· bÞ phÕ phÈm ë nguyªn c«ng tr­íc . Khi thiÕt kÕ cÇn dùa vµo hai nguªn t¾c sau : • C¨n cø vµo tr¹ng th¸i cuèi cïng cña bÒ mÆt gia c«ng ®Ó lËp ph­¬ng ¸n theo thø tù hîp lý . • Cè g¾ng bè trÝ c¸c nguyªn c«ng dÔ g©y phÕ phÈm lªn tr­íc ®Ó tr¸nh thêi gian gia c«ng ph«i phÕ phÈm . §Ó lËp quy tr×nh c«ng nghÖ gia c«ng chi tiÕt, tr­íc tiªn ta ph¶I xem xÐt c¸c yªu cÇu kü thuËt tõ ®ã ®­a ra c¸c biÖn ph¸p c«ng nghÖ ®Ó gia c«ng . §èi víi c¸c mÆt ph¼ng chÝnh cã thÓ gia c«ng b»ng ph­¬ng ph¸p sau : • Phay th« - phay tinh • Phay th« - mµi ph¼ng . §èi víi c¸c lç chÝnh : F100H7 ; F80H7 ; F130.5 ; F150H7 ; . . .th× : • TiÖn th« - tiÖn tinh • TiÖn th« - b¸n tinh – tiÖn tinh §èi víi c¸c lç ren : • Khoan – ta r« • Khoan – kho¶ mÆt ®Çu – ta r« §èi víi c¸c lç ®Þnh vÞ , l¾p ghÐp : F24H7 ; F11H7 ; F29H7 . . . th× : • Khoan - khoÐt – doa • Khoan – doa Dùa trªn c¸c ®iÒu kiÖn, mét sè biÖn ph¸p c«ng nghÖ gia c«ng ®Ó ®¹t ®­îc c¸c yªu cÇu kü thuËt cña chi tiÕt nªn chän c¸c biÖn ph¸p gia c«ng sau : §èi víi c¸c bÒ mÆt : • Phay th« - phay tinh §èi víi c¸c lç chÝnh : • TiÖn th« - tiÖn tinh • Khoan - khoÐt – doa §èi víi c¸c lç ren : • Khoan – ta r« • Khoan – kho¶ mÆt ®Çu – ta r« §èi víi c¸c lç l¾p gÐp , lç chuÈn : • Khoan - khoÐt – doa Dùa vµo d¹ng s¶n xuÊt hµng khèi vµ ®iÒu kiÖn s¶n xuÊt hiÖn nay cña n­íc ta mµ chän ®­êng lèi c«ng nghÖ gia c«ng cho phï hîp . cã hai ®­êng lèi c«ng nghÖ ®ang ®­îc ¸p dông ®ã lµ : TËp trung nguyªn c«ng vµ ph©n t¸n nguyªn c«ng . Víi ®­êng lèi c«ng nghÖ lµ tËp trung nguyªn c«ng th× cÇn ®ßi hái cã c¸c trang thiÕt bÞ gia c«ng tæ hîp cho phÐp gia c«ng hoµn chØnh mét chi tiÕt hoÆc phÇn lín c«ng viÖc trªn mét nguyªn c«ng . Xu h­íng hiÖn nay ë c¸c n­íc c«ng nghiÖp ph¸t triÓn th­êng ¸p dông ph­¬ng ph¸p nµy . Cßn ë n­íc ta ®­êng lèi c«ng nghÖ ph©n t¸n nguyªn c«ng lµ phï hîp nhÊt v× sÏ sö dông d­îc c¸c trang thiÕt bÞ cã s½n vµ t¹o nhiÒu c«ng ¨n viÖc lµm . §Ó ®¶m b¶o n¨ng suÊt vµ chÊt l­îng s¶n phÈm khi ¸p dông ®­êng lèi c«ng nghÖ nµy cã sö dông c¸c trang thiÕt bÞ v¹n n¨ng vµ chuyªn dïng kÕt hîp víi nh÷ng ®å g¸ chuyªn dïng , gia c«ng theo ph­¬ng ph¸p tù ®éng ®¹t kÝch th­íc b»ng chØnh s½n dao ë c¸c nguyªn c«ng phay, tiÖn lç . . . ®èi víi c¸c nguyªn c«ng khoan sö dông tÊm dÉn h­íng. Quy tr×nh c«ng nghÖ stt n.c Tªn nguyªn c«ng m¸y DCC Phay th« mÆt A 6H13 Dao phay mÆt ®Çu D = 250, BK8 Phay th« mÆt B 6H13 Dao phay mÆt ®Çu D = 320, BK8 Phay th« mÆt C 6M83 Dao phay mÆt ®Çu D = 100, BK8 Phay th« mÆt D, ChuÈn tinh phô 6606 Dao phay mÆt ®Çu D = 200;50 BK8 Phay th« mÆt E,F 6606 Dao phay mÆt ®Çu D = 320;200, BK8 Phay tinh mÆt A,B 6606 Dao phay mÆt ®Çu D = 320;250, BK8 Phay tinh mÆt F 6M83 Dao phay mÆt ®Çu D = 200, BK8 Phay th« mÆt H 6M83 Dao phay mÆt ®Çu D = 200, BK8 TiÖn th« lçF151;F99;F90 2P614 Trôc dao, BK8 TiÖn th« lçF79, kho¶ F112 2P614 Trôc dao, BK8 Khoan - KhoÐtF28,2 2P614 Dao tæ hîp, P18 TiÖn th« lçF54, v¸t mÐp 2P614 Trôc dao, BK8 Khoan - KhoÐt F23,2 2P614 Dao tæ hîp, P18 TiÖn th« lçF102,5;F104,5;F107,5 2P614 Trôc dao, BK8 TiÖn tinh lçF152;F100 2620B Trôc dao, BK8 TiÖn tinh lçF80,v¸t mÐp 2620B Trôc dao, BK8 Doa lç F29 2620B Dao doa, P18 TiÖn tinh lç F55 2620B Trôc dao, BK8 Doa lç F24 2620B Dao doa,P18 TiÖn tinh lçF103,5;F104;F108,5 2620B Trôc dao, BK8 TiÖn tinh 2 r·nh 4x5xF108,5 2620B Trôc dao, BK8 KiÓm tra trung gian Khoan 4 lç F13 2Ш55 Khoan, P18 Khoan lç F30 2H150 Khoan, P18 KhoÐt lç F31,5 2H150 KhoÐt, P18 Doa lç F32 2H150 Doa, P18 Khoan lç F9,6 2Ш55 Khoan, P18 KhoÐt 2 lç F10,6 2Ш55 KhoÐt, P18 Doa 2 lç F11 2Ш55 Doa, P18 Khoan lç F14,5 2Ш55 Khoan, P18 Khoan 4 lç F11,5 2Ш55 Khoan, P18 Khoan 2 lç F4,5 2Ш55 Khoan, P18 KhoÐt 4 lç F12,5 2Ш55 KhoÐt, P18 Kho¶ mÆt lç F25x2 2Ш55 Kho¶, P18 Khoan lç F7 s©u 72 2Ш55 Khoan, P18 Khoan 13 lç F6,6 2Ш55 Khoan, P18 Kho¶ 2 lç bËc F20x2 2Ш55 Kho¶, P18 Khoan 8 lç F6,6 2Ш55 Khoan, P18 Khoan lç F 15 2Ш55 Khoan, P18 Khoan 5 lç F8,4 2Ш55 Khoan, P18 Khoan 1 lç F 10,2 2Ш55 Khoan, P18 Khoan 1 lç F7 2Ш55 Khoan, P18 Khoan lç F10,7 2Ш55 Khoan, P18 KhoÐt lç F9,4 2Ш55 Khoan, P18 Kho¶ mÆt lç F22x2 2Ш55 Kho¶, P18 Khoan 9 lç F6,6 2Ш55 Khoan, P18 Khoan lç F14,5 2Ш55 Khoan, P18 Kho¶ mÆt lç F25x2 2Ш55 Kho¶,P18 Ta r« 4 lç M14x1,5 2Ш55 Ta r«, P18 Ta r« 2 lç M6 2Ш55 Ta r«, P18 Ta r« lç M16x1,5 2Ш55 Ta r«, P18 Ta r« 12 lç M8 2Ш55 Ta r«, P18 Ta r« 8 lç M8 2Ш55 Ta r«, P18 Ta r« 5 lç M10 2Ш55 Ta r«, P18 Ta r« lç M12 2Ш55 Ta r«, P18 Ta r« lç M12x1,25 2Ш55 Ta r«, P18 KhoÐt lç F10,4 2Ш55 KhoÐt,P18 Doa lç F11 2Ш55 Doa, P18 Ta r« 9 lç M8 2Ш55 Ta r«, P18 Ta r« lç M16x1,5 2Ш55 Ta r«, P18 Khoan lç F2 2Ш55 Khoan, P18 Dïng chèt F2x8 t¸n chÆt sau khi khoan Tæng kiÓm tra - s¬n ®á- nhËp kho 1. nguyªn c«ng I : Phay th« mÆt A : • M¸y : 6H13 • Dao : dao phay mÆt ®Çu BK8; D = 250 • §å g¸ : chuyªn dïng • Dông cô ®o :v¹n n¨ng 2. nguyªn c«ng II : Phay th« mÆt B : • M¸y : 6H13 • Dao : dao phay mÆt ®Çu BK8; D = 320 • §å g¸ : chuyªn dïng • Dông cô ®o :v¹n n¨ng n 3. nguyªn c«ng III : Phay th« mÆt C : • M¸y : 6M83 • Dao : dao phay mÆt ®Çu BK8; D = 100 • §å g¸ : chuyªn dïng • Dông cô ®o :v¹n n¨ng S 4. nguyªn c«ng IV : Phay th« mÆt D; chuÈn tinh phô : • M¸y : 6606 • Dao : dao phay mÆt ®Çu BK8; D = 200; 50 • §å g¸ : chuyªn dïng • Dông cô ®o :v¹n n¨ng n 5. nguyªn c«ng V : Phay th« mÆt E,F : • M¸y : 6606 • Dao : dao phay mÆt ®Çu BK8; D = 320; 200 • §å g¸ : chuyªn dïng • Dông cô ®o :v¹n n¨ng S n 25 6. nguyªn c«ng VI : Phay tinh mÆt A,B : • M¸y : 6606 • Dao : dao phay mÆt ®Çu BK8; D = 250; 320 • §å g¸ : chuyªn dïng • Dông cô ®o :v¹n n¨ng 243 211 s n s n 7. nguyªn c«ng VII : Phay tinh mÆt F : • M¸y : 6606 • Dao : dao phay mÆt ®Çu BK8; D = 200 • §å g¸ : chuyªn dïng • Dông cô ®o :v¹n n¨ng s n 399 8. nguyªn c«ng VIII : Phay th« mÆt H : • M¸y : 6M83 • Dao : dao phay mÆt ®Çu BK8; D = 250; 320 • §å g¸ : chuyªn dïng • Dông cô ®o :v¹n n¨ng 276 S n 9. nguyªn c«ng IX : TiÖn th« lç : • M¸y : 2P614 • Dao : Trôc dao, BK8 • §å g¸ : chuyªn dïng • Dông cô ®o :v¹n n¨ng 10. nguyªn c«ng X : TiÖn th« lç ; Khoan - KhoÐt : B­íc 1 : TiÖn th« lç F79,kho¶ F112 B­íc 2 : Khoan - khoÐt lç F28,2 • M¸y : 2P614 • Dao : Trôc dao BK8; khoan P18 • §å g¸ : chuyªn dïng • Dông cô ®o :v¹n n¨ng 11. nguyªn c«ng XI : TiÖn th« lç ; Khoan - KhoÐt : B­íc 1 : TiÖn th« lç F54,v¸t mÐp 1x45o B­íc 2 : Khoan - khoÐt lç F23,2 • M¸y : 2P614 • Dao : Trôc dao BK8; khoan P18 • §å g¸ : chuyªn dïng • Dông cô ®o :v¹n n¨ng 12. nguyªn c«ng XII : TiÖn th« lç : B­íc 1 : TiÖn tinh lç F102,5; F104; F107,5 • M¸y : 2P614 • Dao : Trôc dao, BK8 • §å g¸ : chuyªn dïng • Dông cô ®o :v¹n n¨ng 13. nguyªn c«ng XIII : TiÖn tinh lç : B­íc 1 : TiÖn tinh lç F152; F100 • M¸y : 2620B • Dao : Trôc dao, BK8 • §å g¸ : chuyªn dïng • Dông cô ®o :v¹n n¨ng 14. nguyªn c«ng XIV : TiÖn tinh lç - Doa : B­íc 1 : TiÖn tinh lç F80, v¸t mÐp 1x450 B­íc 2 : Doa lç F29 • M¸y : 2620B • Dao : Trôc dao, BK8; Doa, P18 • §å g¸ : chuyªn dïng • Dông cô ®o :v¹n n¨ng 15. nguyªn c«ng XV : TiÖn tinh lç - Doa : B­íc 1 : TiÖn tinh lç F55 B­íc 2 : Doa lç F24 • M¸y : 2620B • Dao : Trôc dao, BK8; Doa, P18 • §å g¸ : chuyªn dïng • Dông cô ®o :v¹n n¨ng 16. nguyªn c«ng XVI : TiÖn tinh lç : B­íc 1 : TiÖn tinh lç F103,5; F104; F108,5 • M¸y : 2620B • Dao : Trôc dao, BK8 • §å g¸ : chuyªn dïng • Dông cô ®o :v¹n n¨ng 17. nguyªn c«ng XVII : TiÖn 2 r·nh 4x5xF108,5 : • M¸y : 2620B • Dao : Trôc dao, BK8 • §å g¸ : chuyªn dïng • Dông cô ®o :v¹n n¨ng

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docts130 1.doc
  • docts 130 2.doc