Tổ chức hoạt động nhóm cho học sinh trong một tiết dạy - Học

A- ĐĂT VẤN ĐỀ: Nói đến phương pháp dạy học hiện nay, điều phải quan tâm trước tiên đó là kích thích được tính tích cực, chủ động của HS (học sinh). Để làm được điều đó, việc tổ chức hoạt động nhóm cho HS là một vấn đề không thể thiếu nếu không muốn nói là rất cần thiết. Nói như thế không có nghĩa là bất cứ tiết dạy nào chúng ta cũng phải tổ chức cho HS hoạt động nhóm. Tuy nhiên, phải thừa nhận rằng khi tham gia hoạt động nhóm thì bản thân mỗi HS luôn chủ động tư duy. Vấn đề ở chổ là phải tổ chức như thế nào cho phù hợp với đặc điểm, tình hình lớp mà chúng ta đang trực tiếp giảng dạy? Bản thân tôi, lần đầu tiên khi áp dụng việc đổi mới phương pháp dạy học, tôi không khỏi lúng túng, nhất là khâu tổ chức hoạt động nhóm cho HS. Và do đó đã nhiều lần tôi thất bại. Ở đây tôi xin nói thêm, tôi có đến một số điểm trường, kể cả trường đạt chuẩn quốc gia, tất cả đều không có “lí tưởng” về bàn ghế dành cho HS giống như bàn ghế có trong lớp học trên băng đĩa ở tiết dạy mẫu mà tôi đã từng gặp những khi tập huấn thay sách. Tôi chỉ gặp toàn những bàn đôi (một bàn dành cho hai HS cùng ngồi). Vâng! Tôi muốn nói đến bàn đôi. Chính loại bàn này đã làm cho tôi biết bao khó khăn mỗi khi tổ chức hoạt động nhóm cho HS. Từ đó, tôi bắt đầu công việc của mình là tìm tòi, nghiên cứu xây dựng cho kì được cách thức tổ chức hoạt động nhóm cho HS. Tôi bắt đầu bằng nhiều hình thức chia nhóm: hai nhóm, bốn nhóm, sáu nhóm Nghĩa là tôi chỉ quan tâm đến số lượng nhóm. Dần dần đổi thành nhóm hai (mỗi nhóm có hai HS), nhóm bốn (mỗi nhóm có không quá bốn HS), nhóm sáu Tôi đã chuyển sang quan tâm đến số lượng HS trong nhóm. Bây giờ tôi thấy mình đã khắc phục được rất nhiều những rút mắc mà trước đây tôi vấp phải. Đó cũng là lí do vì sao tôi tâm đắc vấn đề này. Nhân đây, tôi xin trình bày những kinh nghiệm của mình về “Hình thức tổ chức hoạt động nhóm trong tiết dạy”.

doc8 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 4013 | Lượt tải: 5download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Tổ chức hoạt động nhóm cho học sinh trong một tiết dạy - Học, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
LÔØI NGOÛ Kính thöa: - Hoäi ñoàng Khoa hoïc Tröôøng THCS ……………………... - Hoäi ñoàng Khoa hoïc Phoøng Giaùo duïc ………………….. Vieäc ñoåi môùi phöông phaùp daïy hoïc ñöa vaøo aùp duïng nhieàu naêm qua vaø ñaõ mang laïi nhöõng keát quaû raát khaû quan trong coâng taùc giaûng daïy. Tuy nhieân, nhöõng keát quaû ñaït ñöôïc khoâng theå hieän heát vieäc aùp duïng trieät ñeå cuûa phöông phaùp môùi. Treân thöïc teá, vaán ñeà aùp duïng phöông phaùp môùi vaøo giaûng daïy coøn gaëp khoâng ít khoù khaên, baát caäp. Vaán ñeà toå chöùc hoaït ñoäng nhoùm cho hoïc sinh trong moät tieát daïy – hoïc laø moät ñieån hình. Nhö chuùng ta ñaõ bieát, thaønh coâng lôùn nhaát cuûa vieäc aùp duïng phöông phaùp môùi laø kích thích ñöôïc tính chuû ñoäng, saùng taïo cuûa hoïc sinh. Vaán ñeà toå chöùc hoaït ñoäng nhoùm cho hoïc sinh mang moät yù nghóa quan troïng ñeán söï thaønh coâng ñoù. Ñeå moät tieát daïy – hoïc, ñöôïc thaønh coâng, ñoøi hoûi ngöôøi giaùo vieân phaûi coù nhöõng khaû naêng nhaát ñònh vaø kinh nghieäm laø vaán ñeà khoâng theå thieáu. Laø moät giaùo vieân qua thöïc tieãn giaûng daïy, ñaõ ñuùc keát ñöôïc nhöõng kinh nghieäm nhaát ñònh veà vaán ñeà: “Toå chöùc hoaït ñoäng nhoùm cho hoïc sinh trong moät tieát daïy - hoïc”. Raát mong Hoäi ñoàng Khoa hoïc caùc caáp vaø ñoàng nghieäp ñoùng goùp yù kieán ñeå baøi baùo ñöôïc ñaày ñuû hôn. Xin chaân thaønh caûm ôn! TOÅ CHÖÙC HOAÏT ÑOÄNG NHOÙM CHO HOÏC SINH TRONG MOÄT TIEÁT DAÏY - HOÏC A- ÑAÊT VAÁN ÑEÀ: Noùi ñeán phöông phaùp daïy hoïc hieän nay, ñieàu phaûi quan taâm tröôùc tieân ñoù laø kích thích ñöôïc tính tích cöïc, chuû ñoäng cuûa HS (hoïc sinh). Ñeå laøm ñöôïc ñieàu ñoù, vieäc toå chöùc hoaït ñoäng nhoùm cho HS laø moät vaán ñeà khoâng theå thieáu neáu khoâng muoán noùi laø raát caàn thieát. Noùi nhö theá khoâng coù nghóa laø baát cöù tieát daïy naøo chuùng ta cuõng phaûi toå chöùc cho HS hoaït ñoäng nhoùm. Tuy nhieân, phaûi thöøa nhaän raèng khi tham gia hoaït ñoäng nhoùm thì baûn thaân moãi HS luoân chuû ñoäng tö duy. Vaán ñeà ôû choå laø phaûi toå chöùc nhö theá naøo cho phuø hôïp vôùi ñaëc ñieåm, tình hình lôùp maø chuùng ta ñang tröïc tieáp giaûng daïy? Baûn thaân toâi, laàn ñaàu tieân khi aùp duïng vieäc ñoåi môùi phöông phaùp daïy hoïc, toâi khoâng khoûi luùng tuùng, nhaát laø khaâu toå chöùc hoaït ñoäng nhoùm cho HS. Vaø do ñoù ñaõ nhieàu laàn toâi thaát baïi. ÔÛ ñaây toâi xin noùi theâm, toâi coù ñeán moät soá ñieåm tröôøng, keå caû tröôøng ñaït chuaån quoác gia, taát caû ñeàu khoâng coù “lí töôûng” veà baøn gheá daønh cho HS gioáng nhö baøn gheá coù trong lôùp hoïc treân baêng ñóa ôû tieát daïy maãu maø toâi ñaõ töøng gaëp nhöõng khi taäp huaán thay saùch. Toâi chæ gaëp toaøn nhöõng baøn ñoâi (moät baøn daønh cho hai HS cuøng ngoài). Vaâng! Toâi muoán noùi ñeán baøn ñoâi. Chính loaïi baøn naøy ñaõ laøm cho toâi bieát bao khoù khaên moãi khi toå chöùc hoaït ñoäng nhoùm cho HS. Töø ñoù, toâi baét ñaàu coâng vieäc cuûa mình laø tìm toøi, nghieân cöùu xaây döïng cho kì ñöôïc caùch thöùc toå chöùc hoaït ñoäng nhoùm cho HS. Toâi baét ñaàu baèng nhieàu hình thöùc chia nhoùm: hai nhoùm, boán nhoùm, saùu nhoùm… Nghóa laø toâi chæ quan taâm ñeán soá löôïng nhoùm. Daàn daàn ñoåi thaønh nhoùm hai (moãi nhoùm coù hai HS), nhoùm boán (moãi nhoùm coù khoâng quaù boán HS), nhoùm saùu… Toâi ñaõ chuyeån sang quan taâm ñeán soá löôïng HS trong nhoùm. Baây giôø toâi thaáy mình ñaõ khaéc phuïc ñöôïc raát nhieàu nhöõng ruùt maéc maø tröôùc ñaây toâi vaáp phaûi. Ñoù cuõng laø lí do vì sao toâi taâm ñaéc vaán ñeà naøy. Nhaân ñaây, toâi xin trình baøy nhöõng kinh nghieäm cuûa mình veà “Hình thöùc toå chöùc hoaït ñoäng nhoùm trong tieát daïy”. B- NHÖÕNG KINH NGHIEÄM ÑÖÔÏC ÑUÙT KEÁT TÖØ THÖÏC TIEÃN. I- ÑAËC ÑIEÅM CHUNG CUÛA HOAÏT ÑOÄNG NHOÙM 1- Öu ñieåm: Öu ñieåm cuûa vieäc toå chöùc hoaït ñoäng nhoùm laø giuùp HS: - Bieát caùch laøm vieäc ñoàng ñoäi, thaáy ñöôïc söï caàn thieát phaûi phoái hôïp vôùi nhau ñeå giaûi quyeát moät vaàn ñeà, bieát caùch phaân coâng, chia vieäc. Töø ñoù taïo cho HS tình ñoaøn keát giöõa caùc thaønh vieân. - Tích cöïc tö duy, khaéc phuïc ñöôïc tính töï ti, kích thích söï naêng ñoäng, saùng taïo ôû HS. - Bieát thaûo luaän, coù theå tranh luaän, bieåu quyeát töø ñoù ñi ñeán thoáng nhaát. Treân cô sôû ñoù HS nhôù baøi ñöôïc laâu hôn. - Hoïc hoûi ñöôïc laãn nhau, HS coù söï so saùnh baûn thaân vôùi baïn beø. Töø ñoù taïo ñoäng löïc thuùc ñaåy caùc em phaán ñaáu vöôn leân trong hoïc taäp. - Coù phong caùch nhanh nheïn, laøm vieäc coù khoa hoïc hôn. 2- Nhöôïc ñieåm: Beân caïnh nhöõng öu ñieåm treân, vieäc toå chöùc hoaït ñoäng nhoùm coøn coù nhöõng nhöôïc ñieåm sau ñaây: - Maát nhieàu thôøi gian do moät soá phoøng hoïc khoâng ñaûm baûo “lí töôûng” veà baøn, gheá hoaëc do boá trí baøn, gheá khoâng phuø hôïp; soá löôïng HS ñoâng… - Khoù quaûn lí, gaây oàn aøo, maát taäp trung ôû moät soá HS hoaëc xaûy ra moät vaøi tình huoáng khaùc. - Möùc hoïc giöõa caùc thaønh vieân khoâng ñeàu, moät nhoùm coù theå coù moät hoaëc hai HS hoaït ñoäng. Do ñoù coù theå taêng theâm tính thuï ñoäng, töï ti ôû moät soá HS yeáu, keùm. - Möùc ñoä coâng vieäc khoâng ñoàng ñeàu. Chaúng haïn: baøi taäp cuûa nhoùm naøy coù nhieàu phaàn hôn hoaëc khoù hôn so vôùi nhoùm khaùc. II- NHÖÕNG SAI LAÀM THÖÔØNG MAÉC PHAÛI KHI TOÅ CHÖÙC HOAÏT ÑOÄNG NHOÙM. - Phaân phoái soá löôïng thaønh vieân nhoùm vaø soá löôïng coâng vieäc khoâng phuø hôïp. Chaúng haïn, vôùi möùc ñoä baøi taäp ñôn giaûn, caàn coù nhanh keát quaû ñeå vaøo tình huoáng coù vaán ñeà maø GV (giaùo vieân) huy ñoäng nhoùm saùu hoaëc nhoùm taùm thì maát quaù nhieàu thôøi gian. Trong khi ñoù chuùng ta chæ caàn nhoùm hai laø ñuû. - Khoâng höôùng daãn caùch thöùc toå chöùc hoaït ñoäng nhoùm hoaëc höôùng daãn chöa roõ raøng. Coù moät soá GV, khi giao vieäc cho nhoùm hoaït ñoäng xong thì ñi höôùng daãn töøng nhoùm. Laøm nhö theá maát seõ maát nhieàu thôøi gian. Ñoâi luùc coù nhöõng nhoùm khaùc ngoài “gieát” thôøi gian ñeå chôø söï höôùng daãn cuûa GV. Theá thì taïi sao ta khoâng höôùng daãn hay quy öôùc tröôùc caùch thöùc toå chöùc hoaït ñoäng nhö theá naøo, caùc thaønh vieân trong nhoùm phaûi laøm nhöõng coâng vieäc gì?... - Khoâng höôùng daãn caùch xöû lí coâng vieäc maø khi giao vieäc xong chæ chôø heát thôøi gian môùi trôû laïi cuøng vôùi HS xöû lí coâng vieäc ñoù. Trong khi coù moät vaøi nhoùm khoâng xöû lí ñöôïc coâng vieäc. Theá laø thôøi gian hoaït ñoäng cuûa nhöõng nhoùm naøy coi nhö bò laõng phí vaø nhö vaäy lôùp hoïc hoaït ñoäng khoâng ñeàu. - Chia phaàn vieäc cho caùc nhoùm khoâng ñeàu. Coù nhoùm hoaøn thaønh raát nhanh nhöng laïi coù nhoùm khoâng ñuû thôøi gian ñeå hoaït ñoäng. - Khoâng coù söï lieân keát coâng vieäc giöõa caùc nhoùm vôùi nhau. Do ñoù coâng vieäc cuûa nhoùm naøy ñoâi luùc nhoùm khaùc khoâng bieát hoaëc khoâng caàn bieát ñeán. III- CAÙC HÌNH THÖÙC TOÅ CHÖÙC HOAÏT ÑOÄNG NHOÙM. Ñeå toå chöùc hoaït ñoäng nhoùm coù hieäu quaû thì ngay khi nhaän lôùp, laøm quen HS – ngoaøi nhöõng yeâu caàu theo quy cheá naêm hoïc cuûa nhaø tröông – GV neân coù nhöõng quy öôùc caùch thöùc laøm vieäc giöõa GV vôùi HS trong ñoù coù quy öôùc veà hình thöùc hoaït ñoäng nhoùm. Khoâng phaûi toâi ñeà xuaát raèng GV phaûi theå hieän caùi “toâi” ñoái vôùi HS, nhöng khi ñöa ra nhöõng quy öôùc thì veà sau khi giaûng daïy vieäc toå chöùc hoaït ñoäng nhoùm seõ nhanh choùng hôn, HS laøm vieäc coù khoa hoïc hôn; vieäc xöû lí tình huoáng (HS vi phaïm nhöõng quy öôùc) cuõng hieäu quaû hôn. Tuyø theo töøng lôùp hoïc, töøng baøi hoïc, töøng phaàn vieäc cuï theå maø ta coù theå chia hoaëc khoâng chia nhoùm. Cuõng vaäy, ta coù theå chia theo nhoùm hai, nhoùm boán,… 1- Nhoùm hai: * Ñaëc ñieåm: Hình thöùc chia nhoùm naøy coù thôøi gian hoaït ñoäng töông ñoái ngaén (khoâng quaù 1 phuùt), thöôøng daønh cho nhöõng coâng vieäc (traû lôøi caâu hoûi, giaûi baøi taäp, laøm thí nghieäm…) ñôn giaûn, nhaèm cuûng coá nhöõng kieán thöùc cô baûn hoaëc ñöa HS vaøo tình huoáng coù vaán ñeà. * Caùch toå chöùc: Cho hai HS cuøng baøn hôïp thaønh moät nhoùm, GV giao cho taát caû caùc nhoùm cuøng giaûi quyeát moät coâng vieäc. Yeâu caàu HS thaûo luaän nhanh. Sau ñoù yeâu caàu moät vaøi nhoùm baùo caùo keát quaû hoaït ñoäng. Töø ñoù ñi ñeán neâu vaán ñeà neáu laø daïng caâu hoûi, baøi taäp nhaèm neâu vaán ñeà, hoaëc choát laïi vaán ñeà neáu laø daïng caâu hoûi, baøi taäp cuûng coá. * Tình huoáng xaûy ra vaø caùch xöû lí: Hình thöùc chia nhoùm naøy coù theå xaûy ra caùc tình huoáng sau: - Coù moät vaøi HS ngoài leû baøn (ngoài moät mình). GV khoâng neân cho nhöõng HS ngoài leû baøn hôïp laïi thaønh nhoùm hai vì nhö theá seõ laøm maát thôøi gian cuûa caùc em. Ta coù theå cho nhöõng HS ngoài leû naøy cuøng vôùi hai HS ngoài phía sau hôïp laïi thaønh moät nhoùm (nhoùm ba). Neáu coù HS ngoài leû ôû baøn sau cuøng cuûa daõy baøn thì cho hai HS ngoài treân cuøng vôùi HS ngoài leû naøy hôïp thaønh moät nhoùm. Toát hôn heát, ngay khi oån ñònh lôùp, GV neân saép xeáp choå ngoài cho HS theo döï kieán cuûa mình thì seõ ruùt ngaén ñöôïc thôøi gian khi cho HS tieán haønh hoaït ñoäng nhoùm. - Coù söï baát ñoàng quan ñieåm veà keát quaû cuûa coâng vieäc daãn ñeán khoâng ñöa ra keát quaû chung cuûa nhoùm. Tröôøng hôïp naøy raát hieám xaûy ra vì ñaây laø nhöõng coâng vieäc ñôn giaûn. Ña soá HS thöïc hieän toát. Nhöng neáu ñaõ xaûy ra thì seõ coù ít nhaát moät keát quaû sai ôû nhoùm ñoù. Luùc naøy – khi keát thuùc hoaït ñoäng – GV khoâng neân phuû nhaän ngay keát quaû cuûa HS maø caàn bieåu döông HS bieát baûo veä yù kieán cuûa mình nhaèm trang bò tính quyeát ñoaùn cho HS. Sau ñoù GV nhaän xeùt ñaùnh giaù keát quaû hoaït ñoäng vaø ñöa ra ñaùp aùn ñuùng. 2- Nhoùm boán: * Ñaëc ñieåm: Hình thöùc chia nhoùm naøy Hình thöùc chia nhoùm naøy coù thôøi gian hoaït ñoäng vöøa phaûi (khoaûng 3 – 5 phuùt), thöôøng daønh cho nhöõng coâng vieäc mang tính cuûng coá kieán thöùc hoaëc vaän duïng kieán thöùc môùi. Möùc ñoä coâng vieäc vöøa phaûi, coù ñoâi luùc môû roäng ñaøo saâu. * Caùch toå chöùc: Cho hai HS ngoài baøn treân cuøng hai HS ngoài baøn phía sau hôïp thaønh moät nhoùm. GV neân höôùng daãn caùch hoaït ñoäng nhö sau: Moãi nhoùm cöû moät HS laøm nhoùm tröôûng, moät HS laøm thö kí (nhoùm tröôûng vaø thö kí caàn luaân phieân cho nhöõng hoaït ñoäng laàn sau nhaèm phaùt huy tính tích cöïc chuû ñoäng cuûa moãi HS). Caùch hoaït ñoäng laø: - Thaûo luaän tìm caùch xöû lí coâng vieäc. - Bieåu quyeát. - Thoáng nhaát keát quaû hoaït ñoäng. - Giaûi taùn nhoùm. GV caàn höôùng daãn theâm ngoaøi vieäc thaûo luaän, nhoùm tröôûng coù nhieäm vuï quyeát ñònh keát quaû hoaït ñoäng cuûa nhoùm vaø thö kí coù nhieäm vuï ghi laïi ñaày ñuû keát quaû cuûa hoaït ñoäng. GV neân chia vieäc cho caùc nhoùm vôùi möùc ñoä nhö nhau, coù theå duøng phieáu hoïc taäp (phieáu ghi saün noäi dung coâng vieäc). Tröôøng hôïp coù coâng vieäc khoù caàn giaûi quyeát thì GV neân höôùng daãn caùch xöû lí tröôùc khi giao vieäc. Sau khi hoaït ñoäng nhoùm xong, neáu laø lôùp coù “lí töôûng” veà soá löôïng HS (soá HS ít, khoaûng töø 25 – 30 HS), GV yeâu caàu taát caû caùc nhoùm baùo caùo keát quaû hoaït ñoäng baèng caùch daùn phieáu hoïc taäp leân baûng. Tröôøng hôïp neáu lôùp coù soá löôïng HS lôùn thì vôùi moãi moät coâng vieäc GV neân choïn ngaåu nhieân moät hoaëc hai nhoùm baùo caùo keát quaû roài yeâu caàu HS ôû caùc nhoùm nhaän xeùt keát quaû laãn nhau. Sau ñoù GV nhaän xeùt ñaùnh giaù keát quaû hoaït ñoäng cuûa caùc nhoùm. Cuoái cuøng ñöa ra ñaùp aùn ñuùng baèng caùch treo baûng phuï (ñaõ chuaån bò saün) leân baûng. * Caùc tình huoáng xaûy ra vaø caùch xöû lí: Hình thöùc chia nhoùm naøy coù theå xaûy ra caùc tình huoáng sau: - Coù moät soá HS leû nhoùm: + Neáu leû moät HS thì cho HS naøy cuøng vôùi nhoùm laân caän hôïp thaønh nhoùm naêm. + Neáu leû hai HS thì coù theå cho hai HS naøy hôïp thaønh nhoùm hai nhö tröôøng hôïp nhoùm hai (ñaõ noùi ôû treân) hoaëc taùch hai HS naøy moãi HS cuøng vôùi nhoùm khaùc hôïp thaønh nhoùm naêm. + Neáu leû ba HS thì cho ba HS naøy hôïp thaønh nhoùm ba. - Coù söï baát ñoàng quan ñieåm veà keát quaû. + Neáu coù moät thaønh vieân coù yù kieán khaùc vôùi nhöùng thaønh vieân coøn laïi thì GV höôùng daãn HS bieát phuïc tuøng yù kieán ña soá nhaèm trang bò cho HS bieát caùch soáng taäp theå: phaûi laéng nghe vaø phuïc tuøng yù kieán taäp theå. + Neáu nhoùm chia thaønh hai phaân nhoùm coù yù kieán khaùc nhau (2 – 2) GV caàn höôùng daãn HS bieát phuïc tuøng yù kieán cuûa nhoùm tröôûng. - Nhöõng nhoùm hoaøn thaønh coâng vieäc tröôùc vaø ñaõ giaûi taùn, gaây oàn aøo laøm aûnh höôûng hoaït ñoäng cuûa nhöõng nhoùm coøn laïi. GV caàn yeâu caàu nhöõng HS naøy ñoäc laäp giaûi quyeát caùc coâng vieäc cuûa nhöõng nhoùm khaùc, ñeå sau khi keát thuùc hoaït ñoäng cho caùc em nhaän xeùt hoaït ñoäng cuûa nhoùm khaùc nhaèm taïo söï lieân keát coâng vieäc cuûa caùc nhoùm vôùi nhau. 3- Nhoùm saùu, nhoùm taùm: * Ñaëc ñieåm: Hình thöùc chia nhoùm naøy coù thôøi gian hoaït ñoäng töông ñoái nhieàu (khoaûng 10 – 15 phuùt), thöôøng aùp duïng cho nhöõng tieát thöïc haønh, thí nghieäm nhaèm cuûng coá, vaän duïng kieán thöùc vaøo thöïc tieãn. * Caùch toå chöùc: - Neáu coù phoøng thöïc haønh – thí nghieäm thì vieäc chia nhoùm seõ raát tieän lôïi. GV chæ caàn höôùng daãn coâng vieäc cuûa caùc nhoùm caàn laøm. - Tröôøng hôïp khoâng coù phoøng thöïc haønh – thí nghieäm, phaûi thöïc hieän taïi lôùp thì sau khi höôùng daãn coâng vieäc cuûa caùc nhoùm, GV coù theå cho ba baøn cuøng daõy hôïp thaønh moät nhoùm. Vôùi boán daõy baøn, ta coù boán nhoùm. Soá HS coøn laïi (soá thöøa ra ôû moãi daõy) hôïp thaønh moät nhoùm. Hoaëc GV coù theå gheùp hai daõy baøn laïi vôùi nhau, ta ñöôïc hai daõy ñoâi, moãi daõy chia laøm ba nhoùm (hai baøn ñoâi treân cuøng vôùi hai baøn ñoâi phía döôùi hôïp thaønh moät nhoùm). Neáu laø tieát thöïc haønh thí nghieäm thì sau khi chia nhoùm, baàu nhoùm tröôûng, thö kí xong, GV cho nhoùm tröôûng nhaän duïng cuï thöïc haønh. Caàn nhaéc nhôõ HS caån thaän khi söû duïng duïng cuï, hoaù chaát… nhaèm höôùng cho HS bieát giöû gìn, baûo quaûn cuûa coâng vaø an toaøn lao ñoäng. Sau khi hoaït ñoäng xong, GV thu baùo caùo vaø yeâu caàu HS chuøi röõa saïch seõ duïng cuï (neáu caàn) naïp laïi. GV sau khi kieåm tra duïng cuï neân nhaän xeùt tieát thöïc haønh. Caàn bieåu döông nhöõng HS tích cöïc, naêng ñoäng trong coâng vieäc vaø pheâ bình nhöõng tröôøng hôïp thieáu nhieät tình, thôø ô trong coâng vieäc. - Rieâng ñoái vôùi tieát thöïc haønh ngoaøi trôøi, GV cho moãi nhoùm xeáp thaønh moät haøng (ngang), cho HS ngoài vaø höôùng daãn cuï theå caùch thöïc hieän coâng vieäc. Sau ñoù cho nhoùm tröôûng nhaän duïng cuï thöïc haønh vaø baét ñaàu tieán haønh coâng vieäc. Trong khi HS thöïc hieän GV caàn theo doõi, uoán naén, söûa sai neáu HS thöïc hieän chöa toát. Sau khi hoaït ñoäng xong, cho HS trôû laïi phoøng hoïc. Neáu caàn coù baøi kieåm tra thì cho HS thöïc hieän rieâng leû, coøn neáu yeâu caàu HS vieát baùo caùo thì tieán haønh chia nhoùm nhö ñaõ noùi ôû treân. * Tình huoáng xaûy ra vaø caùch xöû lí: Hình thöùc chia nhoùm naøy coù theå xaûy ra nhöõng tình huoáng sau: - Maát nhieàu thôøi gian cho vieäc chia nhoùm (neáu thöïc hieän taïi phoøng hoïc). Muoán ruùt ngaén thôøi gian thì ngay tieát hoïc tröôùc, sau khi höôùng daãn veà nhaø, GV höôùng daãn theâm cho HS caùch boá trí baøn gheá ñeå chuaån bò tieát thöïc haønh. - HS khoâng bieát caùch söû duïng duïng cuï hoaëc söû duïng sai. Tröôøng hôïp naøy, neáu xaûy ra ôû nhoùm naøo thì GV höôùng daãn tröïc tieáp ôû nhoùm ñoù vaø yeâu caàu HS thöïc hieän laïi. Neáu ña soá caùc nhoùm khoâng bieát caùch thöïc hieän, GV cho caû lôùp ngöøng ngay hoaït ñoäng, GV laøm maãu moät laàn sau ñoù yeâu caàu HS baét ñaàu thöïc hieän laïi. Khi ñoù coù theå giaûm bôùt moät soá yeâu caàu cuûa coâng vieäc nhaèm ñaûm baûo thôøi gian. 4- Nhoùm coù töø ¼ - ½ HS lôùp: * Ñaëc ñieåm: Thôøi gian daønh cho hoaït ñoäng naøy tuyø theo möùc ñoä cuûa coâng vieäc. Hình thöùc chia nhoùm naøy thöôøng daønh cho nhöõng buoåi sinh hoaït, hoaït ñoäng ngoaøi giôø leân lôùp, ngoaïi khoaù, chuyeân ñeà… * Caùch toå chöùc: - GV coù theå chia moãi nhoùm moät daõy baøn (thöôøng laø moät toå) hoaëc gheùp hai daõy baøn hôïp thaønh moät nhoùm. Sau ñoù höôùng daãn coâng vieäc cuûa moãi nhoùm. Tuyø theo hình thöùc sinh hoaït, möùc ñoä coâng vieäc (coù theå laø ñoá vui, baøi taäp vui, thi ca, troø chôi…) maø coù caùch thöïc hieän coâng vieäc khaùc nhau. - Neáu thöïc hieän ngoaøi trôøi, GV cho HS xeáp haøng theo ñuùng yeâu caàu cuûa coâng vieäc roài höôùng daãn caùch thöïc hieän vaø cho HS tieán haønh hoaït ñoäng. C- KEÁT QUAÛ ÖÙNG DUÏNG. Sau khi aùp duïng caùc hình thöùc chia nhoùm treân vaøo trong tieát daïy, toâi thaáy mình ñaõ ñaït ñöôïc nhöõng keát quaû sau: - HS ñaõ bieát caùch laøm vieäc ñoàng ñoäi, bieát phaûi phoái hôïp vôùi nhau ñeå giaûi quyeát moät vaàn ñeà, bieát caùch phaân coâng, chia vieäc, coù söï ñoaøn keát giöõa caùc thaønh vieân. - HS tích cöïc tö duy, tích cöïc phaùt bieåu, naêng ñoäng trong hoïc taäp. - HS coù söï hoïc hoûi laãn nhau, vaø coù thaùi ñoä thi ñua hoïc taäp. - HS coù phong caùch nhanh nheïn, laøm vieäc coù khoa hoïc hôn. Treân ñaây laø nhöõng kinh nghieäm ñöôïc ñuùt keát trong quaù trình giaûng daïy cuûa baûn thaân. Song, baèng voán kinh nghieäm vaø khaû naêng cuûa mình, toâi nghó raèng seõ coøn raát nhieàu khieám khuyeát. Raát mong Hoäi ñoàng Khoa hoïc caùc caáp cuøng caùc ñoàng nghieäp goùp yù kieán ñeå baøi baùo caùo ñöôïc ñaày ñuû hôn. Xin chaân thaønh caûm ôn! ………………………….., ngaøy … thaùng 5 naêm 2008. Duyeät cuûa BGH Ngöôøi vieát

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docTổ chức hoạt động nhóm cho học sinh trong một tiết dạy - học.doc
Luận văn liên quan