Toán học và các trò chơi cho trẻ lớp mẫu giáo 3 - 4 - 5 tuổi

A. PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ 1. Lý do chọn đề tài. Giáo dục - Đào tạo là một trong những công tác được Đảng và Nhà nước quan tâm hàng đầu một đất nước có văn minh giầu đẹp kinh tế phát triển mạnh hay không phần lớn phụ thuộc vào giáo dục - Đào tạo của đất nước đó. Chính vì thế Đảng đã giao cho ngành giáo dục - Đào tạo trực tiếp giữ vai trò chính trong việc đào tạo con người. Như chúng ta đã biết muc tiêu của giáo dục từ Mầm non trở lên, là hình thành cho trẻ những chức năng tâm lý, năng lực và nhân cách ban đầu và chuẩn bị cho trẻ những kiến thức sơ đẳng rồi đi đến những kiến thức cơ bản hiện đại và phù hợp với thực tiễn của nước ta. Đồng thời rèn cho trẻ có một hệ thống kỹ năng, kỹ sảo để trẻ nhớ lâu và kỹ hơn. Để đạt được những mục tiêu đó hiện nay ở ngành học Mầm non đang đẩy mạnh đổi mới phương pháp dạy học. Riêng dạy học môn toán dựa vào những hoạt động tích cực chủ động sáng tạo của học sinh với sự trợ giúp hợp lý của các hình thức tổ chức dạy học là chủ thể tích cực cô là người tạo ra cơ hội hướng dẫn trẻ gợi mở các hoạt động tìm tòi khám phá. Thật vậy, trong thực tế mỗi con người sinnh ra ai cũng phải trải qua quá trình giáo dục về mọi mặt đó là quá trình không ngừng học tập, rèn luyện, tu dưỡng. Nói đến giáo dục tự giáo dục cho từng giai đoạn, theo từng lứa tuổi. Trên đây đã không quên đến chương trình giáo dục Mầm non nói chung và chương trình giáo dục mẫu giáo 3- 4-5 tuổi nói riêng. Trong môn học và đã không quên môn toán là môn khoa học nghiên cứu nó đã xác định rõ của một thế giới hiện thực như quan hệ số lượng, cân đo những đối tượng như vậy rất trừu tượng khái quát với đặc điểm của môn toán. Như vậy cần phải có phương pháp phù hợp làm sao cho mỗi gìơ học toán để trẻ nhớ lâu hơn và kỹ hơn những kiến thức. Đặc biệt là với toán của trẻ Mẫu giáo 3- 4-5 tuổi bài nọ liên quan đến bài kia và đặc trưng cho lứa tuổi Mầm non là “ Chơi mà học, học mà chơi ”. Bởi vậy trò chơi toán học giữ một vai trò quan trọng và cần thiết là được coi là thành phần chính trong nội dung dạy học trò chơi làm tăng tính chất thoải mái vui tươi trong học tập kích thích sự hứng thú, nâng cao tính tích cực của tư duy trẻ. Trong giảng dạy thực tế trên lớp tôi nhận thấy đối với tiết toán học sinh thương không thích học bởi bản chất của môn học này vừa khó và vừa khô khan học sinh ít được chơi, có trò chơi thường chỉ là những trò chơi củng cố. Tôi chợt nghĩ mình cần phải làm như thế nào để học sinh hào hứng đón đợi giờ học toán như những giờ học khác, làm thế nào để học sinh nhớ được kiến thức của bài sâu hơn xuất phát từ những lý do trên tôi quyết định chọn nghiên cứu đề tài: “ Toán học và các trò chơi cho trẻ Mầm non ”.

doc8 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 4584 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Toán học và các trò chơi cho trẻ lớp mẫu giáo 3 - 4 - 5 tuổi, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
To¸n häc vµ c¸c trß ch¬i cho trÎ líp mÉu gi¸o 3- 4 - 5 tuæi. A. PhÇn I: §Æt vÊn ®Ò 1. Lý do chän ®Ò tµi. Gi¸o dôc - §µo t¹o lµ mét trong nh÷ng c«ng t¸c ®­îc §¶ng vµ Nhµ n­íc quan t©m hµng ®Çu mét ®Êt n­íc cã v¨n minh giÇu ®Ñp kinh tÕ ph¸t triÓn m¹nh hay kh«ng phÇn lín phô thuéc vµo gi¸o dôc - §µo t¹o cña ®Êt n­íc ®ã. ChÝnh v× thÕ §¶ng ®· giao cho ngµnh gi¸o dôc - §µo t¹o trùc tiÕp gi÷ vai trß chÝnh trong viÖc ®µo t¹o con ng­êi. Nh­ chóng ta ®· biÕt muc tiªu cña gi¸o dôc tõ MÇm non trë lªn, lµ h×nh thµnh cho trÎ nh÷ng chøc n¨ng t©m lý, n¨ng lùc vµ nh©n c¸ch ban ®Çu vµ chuÈn bÞ cho trÎ nh÷ng kiÕn thøc s¬ ®¼ng råi ®i ®Õn nh÷ng kiÕn thøc c¬ b¶n hiÖn ®¹i vµ phï hîp víi thùc tiÔn cña n­íc ta. §ång thêi rÌn cho trÎ cã mét hÖ thèng kü n¨ng, kü s¶o ®Ó trÎ nhí l©u vµ kü h¬n. §Ó ®¹t ®­îc nh÷ng môc tiªu ®ã hiÖn nay ë ngµnh häc MÇm non ®ang ®Èy m¹nh ®æi míi ph­¬ng ph¸p d¹y häc. Riªng d¹y häc m«n to¸n dùa vµo nh÷ng ho¹t ®éng tÝch cùc chñ ®éng s¸ng t¹o cña häc sinh víi sù trî gióp hîp lý cña c¸c h×nh thøc tæ chøc d¹y häc lµ chñ thÓ tÝch cùc c« lµ ng­êi t¹o ra c¬ héi h­íng dÉn trÎ gîi më c¸c ho¹t ®éng t×m tßi kh¸m ph¸. ThËt vËy, trong thùc tÕ mçi con ng­êi sinnh ra ai còng ph¶i tr¶i qua qu¸ tr×nh gi¸o dôc vÒ mäi mÆt ®ã lµ qu¸ tr×nh kh«ng ngõng häc tËp, rÌn luyÖn, tu d­ìng. Nãi ®Õn gi¸o dôc tù gi¸o dôc cho tõng giai ®o¹n, theo tõng løa tuæi. Trªn ®©y ®· kh«ng quªn ®Õn ch­¬ng tr×nh gi¸o dôc MÇm non nãi chung vµ ch­¬ng tr×nh gi¸o dôc mÉu gi¸o 3- 4-5 tuæi nãi riªng. Trong m«n häc vµ ®· kh«ng quªn m«n to¸n lµ m«n khoa häc nghiªn cøu nã ®· x¸c ®Þnh râ cña mét thÕ giíi hiÖn thùc nh­ quan hÖ sè l­îng, c©n ®o nh÷ng ®èi t­îng nh­ vËy rÊt trõu t­îng kh¸i qu¸t víi ®Æc ®iÓm cña m«n to¸n. Nh­ vËy cÇn ph¶i cã ph­¬ng ph¸p phï hîp lµm sao cho mçi g׬ häc to¸n ®Ó trÎ nhí l©u h¬n vµ kü h¬n nh÷ng kiÕn thøc. §Æc biÖt lµ víi to¸n cña trÎ MÉu gi¸o 3- 4-5 tuæi bµi nä liªn quan ®Õn bµi kia vµ ®Æc tr­ng cho løa tuæi MÇm non lµ “ Ch¬i mµ häc, häc mµ ch¬i ”. Bëi vËy trß ch¬i to¸n häc gi÷ mét vai trß quan träng vµ cÇn thiÕt lµ ®­îc coi lµ thµnh phÇn chÝnh trong néi dung d¹y häc trß ch¬i lµm t¨ng tÝnh chÊt tho¶i m¸i vui t­¬i trong häc tËp kÝch thÝch sù høng thó, n©ng cao tÝnh tÝch cùc cña t­ duy trÎ. Trong gi¶ng d¹y thùc tÕ trªn líp t«i nhËn thÊy ®èi víi tiÕt to¸n häc sinh th­¬ng kh«ng thÝch häc bëi b¶n chÊt cña m«n häc nµy võa khã vµ võa kh« khan häc sinh Ýt ®­îc ch¬i, cã trß ch¬i th­êng chØ lµ nh÷ng trß ch¬i cñng cè. T«i chît nghÜ m×nh cÇn ph¶i lµm nh­ thÕ nµo ®Ó häc sinh hµo høng ®ãn ®îi giê häc to¸n nh­ nh÷ng giê häc kh¸c, lµm thÕ nµo ®Ó häc sinh nhí ®­îc kiÕn thøc cña bµi s©u h¬n xuÊt ph¸t tõ nh÷ng lý do trªn t«i quyÕt ®Þnh chän nghiªn cøu ®Ò tµi: “ To¸n häc vµ c¸c trß ch¬i cho trÎ MÇm non ”. 2. Môc ®Ých chän ®Ò tµi. Víi môc ®Ých b­íc ®Çu t×m hiÓu thùc tr¹ng cña m«n to¸n vµ viÖc ¸p dông c¸c trß ch¬i trong viÖc d¹y häc ®Ó n©ng cao chÊt l­îng häc tËp tõ ®ã t«i vËn dông kiÕn thøc ®· häc vµ qua häc hái ®Ó nghiªn cøu vµ ¸p dông trß ch¬i vµo c¸c tiÕt d¹y häc to¸n nh»m ph¸t huy tÝnh tÝch cùc chñ ®éng cña häc sinh trong m«n häc to¸n cho phï hîp víi môc ®Ých gi¸o dôc vµ tr×nh ®é nhËn thøc cña trÎ trong tr­êng MÇm non. 3. §èi t­îng ph¹m vi nghiªn cøu. Nghiªn cøu ®Ò tµi to¸n häc vµ c¸c trß ch¬i cho trÎ 3- 4-5 tuæi. Häc sinh tr­êng MÇm non Ta Gia Häc sinh líp MÉu gi¸o B¶n Huæi CÇy 4. §Æc ®iÓm t×nh h×nh. Tæng sè: 15 häc sinh. Trong ®ã trÎ: 5 tuæi: 3 4 tuæi: 7 3 tuæi: 5 100% lµ d©n téc HM«ng. a. ThuËn lîi: Ban gi¸m hiÖu th­êng xuyªn quan t©m vµ chØ ®¹o s¸t sao mäi ho¹t ®éng cña líp. Tr­ëng b¶n cïng c¸c bËc phô huynh lu«n cã tinh thÇn ®oµn kÕt gióp ®ì c« gi¸o trong viÖc huy ®éng trÎ ra líp. b. Khã kh¨n: Do trÎ cã nhiÒu ®é tuæi ghÐp l¹i nªm viÖc nhËn thøc cña trÎ cßn h¹n chÕ. Mét sè trÎ b¾t ®Çu ®Õn líp nªn cßn quÊy khãc nhiÒu cã phÇn ¶nh h­ëng ®Õn viÖc d¹y häc cña c« gi¸o. TrÎ 100% lµ con d©n téc nªn trÎ cßn nãi ngäng, mét sè trÎ cßn ch­a biÕt nãi TiÕng viÖt nªn viÖc häc tËp ch­a cã hiÖu qu¶. Líp häc cßn ph¶i häc nhµ t¹m nªn ch­a cã ®iÒu kiÖn cho trÎ ho¹t ®éng tho¶ ®¸ng. 5. NhiÖm vô nghiªn cøu. a. §èi víi gi¸o viªn. CÇn cã kÕ ho¹ch cô thÓ cho tõng tuÇn, tõng th¸ng. Nghiªn cøu kü néi dung cña tõng lo¹i bµi trong to¸n häc sao cho phï hîp. N¾m râ vµ lµm næi bËt kiÕn thøc träng t©m cña bµi häc to¸n. TruyÒn thô kiÕn thøc chÝnh x¸c cña m«n häc. Ra vµo líp ®óng giê, gi¶ng d¹y nhiÖt t×nh, cã ®å dïng trùc quan. b. §èi víi häc sinh: §i häc chuyªn cÇn. Trong líp chó ý nghe c«. 6. C¸c ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu. - Kh¶o s¸t ®iÒu tra ®óc rót kinh nghiÖm vËn dông vµo thùc tÕ. - T×m hiÓu sù høng thó vµ ®Æc ®iÓm nhËn thøc cña trÎ MÇm non vÒ ph­¬ng ph¸p d¹y to¸n vµ trß ch¬i to¸n häc. - Ph­¬ng ph¸p ¸p dông c¸c trß ch¬i trong m«n to¸n vµ høng thó cña trß ch¬i to¸n häc ®èi víi häc sinh. - §Ò xuÊt c¸c biÖn ph¸p ®­a trß ch¬i d¹y häc to¸n vµo tiÕt häc mét c¸ch hîp lý nh»m ph¸t huy hiÖu qu¶ cña ph­¬ng ph¸p trß ch¬i trong d¹y häc to¸n. - Ph­¬ng ph¸p ®¸nh gi¸ kÕt qu¶. B. PhÇn II: Gi¶i quyÕt vÊn ®Ò. 1. Mét sè vÊn ®Ò chung vÒ m«n to¸n häc vµ ph­¬ng ph¸p trß ch¬i d¹y to¸n trÎ mÉu gi¸o. a. Vµi nÐt vÒ ®Æc ®iÓm nhËn thøc häc to¸n cña trÎ. - Häc sinh mÇm non nãi chung vµ häc sinh MÉu gi¸o nãi riªng, th­êng sù tri gi¸c trªn tæng thÓ sù chó ý kh«ng chñ ®Þnh cßn chiÕm ­u thÕ sù chó ý nµy ch­a bÒn v÷ng, sù chó ý nµy th­êng h­íng ra bªn ngoµi, ch­a cã kh¶ n¨ng h­íng vµo bªn trong trÝ nhí trùc quan h×nh t­îng vµ trÝ nhí m¸y mãc ph¸t triÓn h¬n trÝ nhí m¸y mãc h×nh t­îng, h×nh ¶nh cô thÓ lµ c¸c c©u ch÷ kh« khan. - TrÝ t­ëng t­îng cßn t¶n m¹n Ýt cã tÝnh chÊt cßn chÞu t¸c ®éng nhiÒu cña høng thó, kinh nghiÖm sèng vµ mÉu h×nh ®· biÕt. b. Ph­¬ng ph¸p chñ yÕu khi d¹y to¸n ë tr­êng MÇm non. * H×nh thµnh c¸c biÓu t­îng to¸n s¬ ®¼ng cho trÎ. - D¹y trÎ ®Õm, biÕt so s¸nh Ýt nhiÒu. - D¹y trÎ biÕt thùc hµnh theo tèc ®é ®¬n gi¶n vÒ chiÒu cao cña 3 ®èi t­îng. - TrÎ nhËn biÕt gäi tªn c¸c h×nh vµ mÇu s¾c. - X¸c ®Þnh vÞ trÝ cña vËt víi c¸c h­íng c¬ b¶n cña b¹n vµ cña m×nh, nh­ phÝa trªn, ph¶i, tr¸i, tr­íc, sau. Víi c¸c môc tiªu ®ã khi d¹y m«n to¸n viÖc sö dông ph­¬ng ph¸p trùc quan ®­îc ¸p dông nhiÒu, ngoµi ra cßn ph­¬ng ph¸p quan s¸t, ph©n tÝch, so s¸nh, tæng hîp vµ ph­¬ng ph¸p kh«ng thÓ thiÕu ®­îc lµ ph­¬ng ph¸p d¹y häc m«n to¸n rÊt phï hîp víi ®Æc ®iÓm t©m lý vµ trß ch¬i gi÷ vai trß quan träng vµ ®­îc coi lµ mét phÇn trong néi quy d¹y häc lµm t¨ng tÝnh chÊt tËp kÝch thÝch høng thó, n©ng cao tÝnh tÝch cùc. c. Trß ch¬i d¹y häc to¸n. - Trß ch¬i d¹y häc to¸n lµ mét ph­¬ng ph¸p vµ lµ h×nh thøc tæ chøc d¹y häc gãp phÇn ph¸t huy tÝnh tÝch cùc cña häc sinh vµ lµm cho viÖc d¹y häc to¸n cã kÕt qu¶ cao g©y høng thó häc tËp cho häc sinh cã t¸c dông cñng cè kh¾c s©u, vµ më réng vµ vËn dông kiÕn thøc mét c¸ch linh ho¹t s¸ng t¹o gãp phÇn gi¸o dôc häc sinh qua trß ch¬i to¸n häc cÇn lùa chän tæ chøc c¸c trß ch¬i trong c¸c giê häc to¸n cho phï hîp. d. Trß ch¬i häc tËp lµ trß ch¬i cã môc ®Ých vµ râ nÐt võa lµ ph­¬ng ph¸p võa lµ h×nh thøc d¹y häc thÊy hÊp dÉn, thÝch hîp víi ®Æc ®iÓm t©m sin h lý cña løa tuæi MÇm non. - Trß ch¬i gãp phÇn gi¶i quyÕt tètg m©u thuÊn viÖc trÎ muèn ®éc lËp, tù chñ, thÝch lµm ng­êi lín víi kh¶ n¨ng tù cã cña b¶n th©n. - Qua trß ch¬i trÎ ®­îc häc tËp lµm thö ®ån t×nh tÝch cùc suy nghÜ ®Ó kh¼ng ®Þnh m×nh tõ ®ã cã thÓ h×nh thµnh ®­îc nh©n c¸ch rÌn tÝnh trung thùc tinh thÇn hîp t¸c tËp thÓ tù tin khÐo lÐo, linh ho¹t vµ s¸ng t¹o trÎ ®­îc “ ch¬i khi häc vµ häc khi ch¬i ”. 2. Ph©n lo¹i trß ch¬i vµ c¸ch thøc. a. Ph©n lo¹i trß ch¬i. b. C¸ch thøc. - Nªu tªn trß ch¬i. - Giíi thiÖu trß ch¬i - lµm mÉu ch¬i thö. - TiÕn hµnh ch¬i: c¸ nh©n - nhãm - tËp thÓ. - §¸nh gi¸ - xÕp lo¹i. 3. Giíi thiÖu mét sè trß ch¬i to¸n häc. * Trß ch¬i t×m ®óng nhµ. a. ChuÈn bÞ: Cã 3 ng«i nhµ: 1 nhµ d¸n mét chÊm trßn. Nhµ thø 2 gi¸n 2 chÊm trßn. Nhµ thø 3 gi¸n 3 chÊm trßn. - Sè l­îng ®ñ mçi trÎ 1 thÎ vµ cho trÎ quan s¸t thÎ trªn tay vµ qua s¸t nhµ cã sè chÊm trßn gièng trªn tay c« vµ trÎ võa ®i võa h¸t khi nghe t×n hiÖu t×m nhµ th× trÎ t×m nhanh vÏ nhµ cña m×nh. 4. Vµi nÐt vÒ sù høng thó cña häc sinh. Khi ta thÊy mét häc sinh thËt sù cã sù høng thó víi m«n to¸n lµ ta ®· nhËn ra r»ng trÎ nµy ®· cã ý thøc vµ hiÓu râ ý nghÜa cña m«n häc ®èi víi b¶n th©n m×nh. §ång thêi trÎ Êy còng cã t×nh c¶m ®Æc biÖt víi m«n häc vµ häc tËp say s­a ®Ó ®¹t ®­îc kÕt qu¶ cao. 5. Quan ®iÓn c¸ nh©n. T«i nghÜ víi trÎ mÇm non ho¹t ®éng vui ch¬i lµ chñ ®¹o, chÝnh v× thÕ trÎ ®­îc häc trong lóc ch¬i vµ ng­îc l¹i trÎ ®­îc vui ch¬i trong lóc häc v× thÕ nªn dï häc hay ch¬i th× trÎ vÉn ph¸t triÓn c¶ vÒ thÓ chÊt lÉn t©m hån. vui ch¬i cho trÎ vui vÎ tho¶i m¸i, trÎ ®­îc ch¬i c¸c trß ch¬i chän läc vµ xuÊt hiÖn c¸c trß ch¬i míi. Nh÷ng trß ch¬i ®­îc vËn dông vµo kiÕn thøc m«n to¸n nh÷ng trß ch¬i sau nh÷ng bµi häc ®­îc sù tæ chøc cña c« t¸c ®éng ®Õn tri thøc cña trÎ gãp phÇn lµm cho t©m hån trÎ thªm phong phó cuéc sãng cña trÎ thªm t­¬i s¸ng, lµnh m¹nh h¬n nh÷ng trß ch¬i ®· ®i vµo chøc n¨ng nh­ mét h×nh thøc ho¹t ®éng t¹o ra sù tho¶i m¸i vui vÎ, kh«ng lµm cho trÎ bÞ øc chÕ trong qua tr×nh häc tËp kÐo dµi. Duy tr× tÝnh tÝch cùc häc tËp cña m«n to¸n cña trÎ MÇm non víi tÝnh chÊt nµy lµ ph­¬ng ph¸p d¹y häc qua trß ch¬i häc sinh sÏ ®­îc cñng cè kiÕn thøc b»ng h×nh thøc “ ch¬i mµ häc ”. 6. Nh÷ng kÕt qu¶ ®iÒu tra kh¶o s¸t thùc tÕ. a. Mét sè th«ng tin ban ®Çu vÒ viÖc häc to¸n qua tæ chøc trß ch¬i cho trÎ líp ghÐp tr­êng MÇm non Ta Gia. Sau khi nhËn líp qua thùc tÕ gi¶ng d¹y cña ®Çu n¨m häc ®· kiÓm tra kh¶o s¸t chÊt l­îng häc sinh cô thÓ nh­ sau: Thùc tr¹ng vÒ viÖc tæ chøc trß ch¬i d¹y to¸n. N¨m häc Líp TSHS XÕp lo¹i Giái Kh¸ TB YÕu 2008 - 2009 MÉu gi¸o 3- 4 - 5 tuæi 15 §Çu n¨m 1 10 4 Kú I Mét sè trÎ míi ®Õn líp cßn khãc nhiÒu nªn viÖc nhËn thøc cña trÎ cßn nhiÒu h¹n chÕ. - TrÎ cã nhiÒu ®é tuæi kh¸c nhau nªn viÖc nhËn thøc cña trÎ kh«ng ®ång ®Òu. - Sau mét häc kú, t«i thÊy chÊt l­îng m«n to¸n ®· t¨ng lªn râ rÖt so víi ®Çu n¨m c¸c giê to¸n ®· ®­îc tæ, ®¸nh gi¸ % trÎ nhËn thøc ®­îc bµi. - Sö dông trß ch¬i to¸n häc vµo tiÕt häc to¸n ®· ®­a l¹i nh÷ng kÕt qu¶ ®¸ng khÝch lÖ trÎ h¨ng h¸i häc to¸n h¬n, giê to¸n trë nªn s«i næi nh­ c¸c giê häc kh¸c trÎ nhí kiÕn thøc l©u h¬n qua c¸c trß ch¬i vµ rÊt mong ®­îc ch¬i thËt nhiÒu c¸c trß ch¬i to¸n häc. 7. Gi¶i ph¸p. Muèn ®¹t ®­¬c vÊn ®Ò nªu trªn mét c¸ch cã hiÖu qu¶ b¶n th©n c« gi¸o ph¶i lµ ng­êi t©m huyÕt víi nghÒ, yªu nghÒ mÕn trÎ, nhiÖt t×nh víi c«ng viÖc cã dù chuÈn bÞ bµi chu ®¸o vµ nhËn thøc râ vÒ vÊn ®Ò cÇn thùc hiÖn cã nh­ vËy chÊt l­îng míi ®­îc tõng b­íc ®i lªn. - Gi¸o viªn cÇn nghiªn cøu kü tµi liÖu, so¹n gi¸o ¸n ®Ó t×m ra trß ch¬i mét c¸ch khoa häc vµ phï hîp víi bµi häc vµ nhËn thøc cña trÎ. - Ngoµi c¸c trß ch¬i tham kh¶o, vµ c¸c trß ch¬i ph¶n ¸nh sinh ®éng gi¸o viªn nªn s­u tÇm nh÷ng c©u ®è vÒ to¸n häc vµ chuÈn bÞ ®Çy ®ñ c¸c ph­¬ng tiÖn ch¬i vµ chän thêi ®iÓm thÝch hîp dù kiÕn thêi gian ch¬i cã h×nh thøc th­ëng ph¹t kÞp thêi ®Ó kÝch thÝch sù høng thó cña häc sinh. - ¸p dông th­êng xuyªn c¸c trß ch¬i vµo to¸n häc. C. PhÇn III: KÕt thóc vÊn ®Ò. Qua thùc tÕ nghiªn cøu gi¶ng d¹y t«i thÊy trß ch¬i to¸n häc lµ mét ph­¬ng ph¸p h×nh thøc tæ chøc d¹y häc gãp phÇn ph¸t triÓn tÝnh tÝch cùc cña trÎ bëi lÏ ®Æc tr­ng cña løa tuæi häc sinh MÇm non lµ “ Ch¬i mµ häc häc mµ ch¬i”. NÕu nh­ c¸c tiÕt häc ( §Æc biÖt lµ tiÕt to¸n ) mµ kh«ng cã c¸c trß ch¬i th× sÏ rÊt c¨ng th¼ng trÎ ë løa tuæi nµy l¹i nhanh ch¸n dÉn ®Õn viÖc tiÕp thu kiÕn thøc sÏ bÞ ®éng kh«ng ph¸t huy ®­îc tÝnh tù gi¸c s¸ng t¹o vèn cã cña trÎ. Ta th­êng nãi nÕu ch¬i cho tinh thÇn s¶ng kho¸i trë l¹i sau mçi giê häc c¨ng th¼ng viÖc ®­a c¸c trß ch¬i vµo m«n häc to¸n lµ viÖc lµm cÇn thiÕt v× sau mçi trß ch¬i cã t¸c ®éng rÊt nhiÒu ®Õn trÝ tuÖ cña trÎ qua ®ã khiÕn trÎ nhí l©u h¬n ngoµi ra trß ch¬i cã chøc n¨ng nh­ mét h×nh thøc nghØ ng¬i, th­ gi·n kh«ng bÞ øc chÕ trong qu¸ tr×nh häc tËp kÐo dµi duy tr× tÝnh tÝch cùc to¸n häc ë trÎ. Tãm l¹i c« gi¸o lµ ng­êi trùc tiÕp ®µo t¹o con ng­êi míi x· héi chñ nghÜa. Mçi ng­êi ta ®Òu ph¶i cè g¾ng hÕt m×nh ë mäi lÝnh vùc nhiÒu h×nh thøc vµ lßng say mª nghÒ nghiÖp tÊt c¶ v× häc sinh cac d©n téc th©n yªu, thùc sù lµ ng­êi mÑ thø 2 ®èi víi häc sinh, cÇn gÇn gòi quan t©m, gióp ®â c¸c em vÒ mäi mÆt. §Ó ®¹t ®­îc ®iÒu ®ã gi¸o viªn cÇn kh«ng ngõng rÌn luyÖn tu d­ìng vÒ phÈm chÊt ®¹o ®øc, trau dåi c¸c kiÕn thøc ®· häc rót ra nh÷ng kinh nghiÖm gi¶ng d¹y sao cho bµi d¹y ngµy cµng hay h¬n, chÊt l­îng tiÕt d¹y ngµy cµng cao h¬n ®Ó ®¸p øng nhu cÇu cña x· héi ngµy cµng ®æi míi vµ tiÕn bé nh»m chuÈn bÞ cho trÎ nh÷ng hµnh trang ban ®Çu ®Ó b­íc vµo häc líp 1 vµ hiÓu thªm vÒ nh©n c¸ch con ng­êi míi cña x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam hiÖn nay. Ng­êi viÕt TrÇn ThÞ §µo

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docToán học và các trò chơi cho trẻ lớp mẫu giáo 3- 4 - 5 tuổi.doc
Luận văn liên quan