Tóm tắt Luận án Cải thiện môi trường đầu tư trong điều kiện hội nhập - Nghiên cứu điển hình tại tỉnh Nghệ An

Các báo cáo thương niên của các tồ chức quốc tế đều cỏ cùng một mục đích là đánh giá và đo lường chất lượng MTKD, nhưng vi với phương pháp tính trọng số cũng như các tiêu chí khác, nên có thế xếp hạng các nước rất khác nhau và nhiều khi mâu thuẫn. Chưa có sự đồng nhất tuyệt đối về các chỉ tiêu cùa MTK.D giữa các nghiên cứu nên vẫn chưa có nghiên cứu đánh giá một cách toàn diện, đầy đủ và sâu sắc các khía cạnh khác nhau cùa môi trường có thể tác động một cách trực tiếp và gián tiếp đến hoạt động của các doanh nghiệp. Hầu hết các nghiên cứu chưa đưa ra quan diêm chung về khái niệm, đặc điểm và yếu tố cấu thành về MTĐT, chưa xây dựng khung lý thuyết thống nhất về các các tiêu chí khi đánh giá về mức độ cải thiện MTĐT. Các nghiên cứu chỉ căn cứ vào phạm vi và mục tiêu nghiên cứu đế giải quyết một vấn đề nhất định liên quan trực tiếp hay gián tiếp đến cải thiện MTĐT. Phần lớn các nghiên cứu chưa tính đến yếu tố “đặc thù” khi nghiên cứu về MTĐT gắn với địa phương, do đó làm rõ tính đặc thù từ khái niệm, đặc điểm, yếu tố cấu thành và xây dựng khung nghiên cứu về các tiêu chí để có cách đánh giá khái quát theo hướng đôi mới, cải cách và cải thiện MTĐT cấp tỉnh. Các nghiên cứu chủ yếu từ điều kiện truyền thống và tiềm năng có thế khai thác trong xây dưng tiêu chí, mà chưa tính tới tính “đặc thù” trong xây dựng cơ chế, chính sách; cơ chế thực thi và thủ tục hành chính liên quan; và cơ sờ hạ tầng kỹ thuật - xã hội và các lợi thế liên quan.

pdf14 trang | Chia sẻ: tueminh09 | Ngày: 07/02/2022 | Lượt xem: 117 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Tóm tắt Luận án Cải thiện môi trường đầu tư trong điều kiện hội nhập - Nghiên cứu điển hình tại tỉnh Nghệ An, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdftom_tat_luan_an_cai_thien_moi_truong_dau_tu_trong_dieu_kien.pdf
Luận văn liên quan