Tóm tắt Luận văn Bồi dưỡng công chức các cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế

Bồi dưỡng và phát triển đội ngũ công chức Nhà nước là bộ phận nhân lực quan trọng của quốc gia, có vai trò quyết định thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, phát triển đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng và văn minh. Đây là một cuộc cải cách ở lĩnh vực cán bộ công chức, đòi hỏi phải được nhận thức đúng, thống nhất trong cả hệ thống chính trị và trong toàn xã hội. Nhằm có những bước chuyển22 đổi cơ bản về năng lực của nền công vụ; đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ của đất nước trong thời gian đến. Do đó, các cơ quan chức năng cần phải có những quan tâm đầu tư đúng mức cho công tác bồi dưỡng công chức: - Đối với Chính phủ: Chính phủ phải có kế hoạch hằng năm và các biện pháp kiên quyết thực hiện; tập trung chỉ đạo, đầu tư khoa học, kinh phí cần thiết bao gồm cả các nguồn lực trong nước và tài trợ nước ngoài cho các mục tiêu và giải pháp. - Đối với Bộ Nội vụ: ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ từng ngạch công chức để làm cơ sở cho việc bồi dưỡng theo đúng định hướng, thiết thực, nâng cao chất lượng, hiệu quả bồi dưỡng. - Đối với Bộ Tài chính: Ban hành quy định về định mức, quản lý và sử dụng kinh phí bồi dưỡng, công chức phù hợp với yêu cầu thực tế. Ban hành cơ chế, chính sách đãi ngộ hợp lý làm động cơ thúc đẩy công chức đi học nâng cao trình độ. - Đối với tỉnh Thừa Thiên Huế: Ban hành chính sách hỗ trợ cho công chức đi bồi dưỡng phù hợp với điều kiện thực tế hiện nay để tạo điều kiện cho công chức yên tâm khi được cử đi học.

pdf26 trang | Chia sẻ: yenxoi77 | Ngày: 21/08/2021 | Lượt xem: 288 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Tóm tắt Luận văn Bồi dưỡng công chức các cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ / / HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA HOÀNG THỊ THÙY LINH BỒI DƯỠNG CÔNG CHỨC CÁC CƠ QUAN CHUYÊN MÔN THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN PHONG ĐIỀN, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ Chuyên ngành: Quản lý công Mã số: 60 34 04 03 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ CÔNG THỪA THIÊN HUẾ - NĂM 2017 Công trình được hoàn thành tại: HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. LÊ VĂN ĐÍNH Phản biện 1: ................................................................................ Phản biện 2: ............................................................................... Luận văn được bảo vệ tại Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ, Học viện Hành chính Quốc gia Địa điểm: Phòng họp ....., Nhà...... - Hội trường bảo vệ luận văn thạc sĩ, Học viện Hành chính Quốc gia. Số: 201- Đường Phan Bội Châu - Tp Huế - tỉnh Thừa Thiên Huế Thời gian: vào hồi giờ...ngày.....thángnăm 2017 1 MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Trong thời gian qua, công tác bồi dưỡng công chức ở các cấp, các ngành, các địa phương đã có chuyển biến tích cực, bước đầu đạt được những kết quả quan trọng. Nhìn chung, đội ngũ công chức ở các cơ quan, địa phương có bản lĩnh chính trị vững vàng, có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, năng động và sáng tạo; tích cực thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Trình độ, kiến thức và năng lực hoạt động thực tiễn của đội ngũ công chức ngày càng được nâng cao, thích nghi với cơ chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Đội ngũ công chức có đóng góp quan trọng trong việc đạt được những thành tựu trong phát triển kinh tế - xã hội, đưa nước ta gia nhập các nước đang phát triển, có thu nhập trung bình đầu người tăng lên qua từng năm, bảo đảm vững chắc an ninh, quốc phòng. Để xây dựng được đội ngũ công chức có phẩm chất đạo đức tốt, có bản lĩnh chính trị, có năng lực, có tính chuyên nghiệp cao, tận tụy phục vụ nhân dân, bên cạnh các khía cạnh khác nhau của công tác tổ chức cán bộ còn cần phải có các hình thức bồi dưỡng phù hợp, hiệu quả. Công chức có vai trò rất quan trọng trong việc hoạch định, triển khai và tổ chức thực hiện chính sách của Đảng, Nhà nước; quyết định sự thành công hay thất bại của đường lối, chính sách do cơ quan, tổ chức vạch ra. Đội ngũ công chức trực tiếp thực thi các chính sách, kế hoạch của cơ quan, tổ chức; các mục tiêu quốc gia; thực hiện các giao tiếp (trao đổi, tiếp nhận thông tin,...) giữa các cơ quan nhà nước với nhau, với doanh nghiệp và người dân. Vì vậy, đội ngũ công chức phải được quan tâm bồi dưỡng về năng lực công tác, kỹ năng nghiệp vụ, tinh thần trách nhiệm và ý thức phục vụ nhân dân. Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác bồi dưỡng đội ngũ công chức là một nhiệm vụ quan trọng được xác định trong Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011- 2020. Bồi dưỡng nhằm xây dựng được đội ngũ công chức thực sự có năng lực, biết giải quyết các vấn đề được giao trên nguyên tắc kết quả, hiệu quả và chất lượng. Trong những năm gần đây, đội ngũ công chức trong các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND huyện Phong Điền đã có những bước phát triển về chất lượng. Tuy nhiên, đội ngũ công chức này vẫn còn bộc lộ những yếu kém, bất cập về kiến thức, năng lực, trình độ trước những yêu cầu của tình hình, nhiệm vụ mới. Vì vậy, một số công 2 chức gặp khó khăn, lung túng, thậm chí va vấp, vi phạm trong thực thi nhiệm vụ. Những điều đó đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến uy tín và hiệu quả trong công tác lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, làm giảm sút lòng tin của nhân dân với Đảng, đồng thời, đặt ra đòi hỏi bức thiết phải đổi mới, nâng cao chất lượng đội ngũ công chức trong các cơ quan chuyên môn. Để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thì công tác bồi dưỡng công chức giữ vị trí hết sức quan trọng. Do đó, thời gian qua Ủy ban nhân dân huyện Phong Điền luôn quan tâm đầu tư cho công tác bồi dưỡng công chức. Tuy nhiên, công tác này còn nhiều hạn chế, bất cập chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển trong tình hình mới. Vì vậy, việc nghiên cứu, đánh giá một cách khoa học về công tác bồi dưỡng đội ngũ công chức hành chính tại các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế sẽ có ý nghĩa hết sức quan trọng, là cơ sở để hoạch định chiến lược bồi dưỡng công chức hành chính có chất lượng. Xuất phát từ yêu cầu đó, tôi chọn đề tài: “Bồi dưỡng công chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế” làm luận văn thạc sĩ của mình. Hy vọng luận văn sẽ góp phần trong công tác bồi dưỡng đội ngũ công chức hành chính của Ủy ban nhân dân huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế trong thời gian đến. 2. Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài luận văn Việc nghiên cứu, khảo sát về đội ngũ công chức; xây dựng đội ngũ công chức và bồi dưỡng công chức được nhiều nhà khoa học, nhiều cán bộ quản lý quan tâm nghiên cứu. Có thể đưa ra một số công trình, đề tài, hội thảo và bài viết tiêu biểu của các tác giả có liên quan đến đề tài nghiên cứu của luận văn này: - Bộ Nội vụ - Viện Nghiên cứu & Phát triển tổ chức, Hội thảo khoa học với chủ đề “Thực trạng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức trong điều kiện hội nhập quốc tế”, Đà Nẵng ngày 12/6/2017. - Lê Thị Vân Hạnh: “Bồi dưỡng cán bộ chính quyền cơ sở - vấn đề và giải pháp”, Tạp chí Cộng sản số 20/2002. - TS. Ngô Thành Can: Đào tạo, bồi dưỡng phát triển nguồn nhân lực trong khu vực công, Nxb Lao động, Hà Nội, 2014. - TS. Ngô Thành Can có nhiều bài viết công tác bồi dưỡng công chức như: Nâng cao hiệu quả bồi dưỡng công chức, TS Ngô Thành Can, Tạp chí Lao động và Xã hội, số 338 - 7/2008. Đổi mới, nâng cao hiệu quả bồi dưỡng, bồi dưỡng công chức, TS Ngô Thành Can, Tạp chí Quản lý nhà nước, số 175/8-2010. Những yêu cầu cải 3 cách công tác bồi dưỡng công chức, TS Ngô Thành Can, Bộ Nội vụ, 2013 - Nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức ở Thành phố Đà Nẵng, Hoàng Hữu Nghị - Tạp chí phát triển kinh tế - xã hội thành phố Đà Nẵng, năm 2010. - Nguyễn Thị La (Học viện Hành chính quốc gia), Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức trong quá trình cải cách hành chính, Tạp chí Cộng sản 9/2015. - Ths. Đào Thị Tùng - Học viện Chính trị - Hành chính khu vực III, Kinh nghiệm trong đào tạo, bồi dưỡng công chức ở một số nước, Tạp chí Tổ chức nhà nước Online, 7/5/2014. - ThS. Nguyễn Văn Phong - Trường Đại học Nội vụ Hà Nội, Nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức ở nước ta hiện nay, Tạp chí Tổ chức nhà nước online, 30/3/2017. - Hồ Vũ Ngọc Lợi (2013), Nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức xã, phường từ thực tiễn của thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế, Luận văn Thạc sĩ Quản lý Hành chính công, Học viện Hành chính. - Nguyễn Thị Khởi (2014), Đào tạo, bồi dưỡng công chức cấp xã, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị, Luận văn Thạc sĩ Quản lý Hành chính công, Học viện Hành chính. - Lê Thành Quyết,“Đào tạo, bồi dưỡng công chức Ủy ban nhân dân phường trên địa bàn quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng”, Luận văn Thạc sĩ Quản lý Hành chính công, Học viện Hành chính. - Nguyễn Phước Sơn (2015), Đào tạo, bồi dưỡng công chức xã người dân tộc thiểu số trên địa bàn các huyện miền núi, tỉnh Quảng Nam, Luận văn Thạc sĩ Quản lý công, Học viện Hành chính. - Luận văn thạc sĩ: “Bồi dưỡng nguồn cán bộ quản lý hành chính nhà nước cấp xã trên địa bàn Thành phố Cần Thơ - Thực trạng và giải pháp”, Trần Văn Tài, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, năm 2004. Các công trình và các bài viết trên chừng mực nhất định đã đề cập một số vấn đề lý luận về đào tạo, bồi dưỡng công chức; từ đó rút ra những thành tựu cũng như những hạn chế trong công tác bồi dưỡng công chức hiện nay ở nước ta và một số địa phương. Tuy nhiên, chưa có công trình nào đề cập, nghiên cứu đến vấn đề bồi dưỡng công chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế. Vì vậy, đề tài nghiên cứu của 4 luận văn không trùng với các công trình khoa học đã được công bố. Mặc dù vậy, các công trình khoa học trên đây là tài liệu tham khảo có giá trị cho việc nghiên cứu và hoàn thiện luận văn này. 3. Mục đích và nhiệm vụ của luận văn 3.1. Mục đích: Đề xuất những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng bồi dưỡng công chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế. 3.2. Nhiệm vụ: - Hệ thống hóa cơ sở lý luận và thực tiễn về công tác bồi dưỡng công chức các cơ quan chuyên môn cấp huyện. - Phân tích thực trạng công tác bồi dưỡng công chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2012 - 2016. - Đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng bồi dưỡng công chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế trong thời gian đến (2017-2021). 4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 4.1. Đối tượng nghiên cứu: Đội ngũ công chức hành chính tại các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế. Gồm những người được tuyển dụng giữ một chức danh chuyên môn, nghiệp vụ thuộc UBND huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế (không bao gồm những người được bổ nhiệm bầu giữ chức vụ theo nhiệm kỳ trong UBND). 4.2. Phạm vi nghiên cứu - Về nội dung: Đề tài chỉ tập trung nghiên cứu công tác bồi dưỡng công chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế. - Về không gian: Chỉ nghiên cứu các về đề về bồi dưỡng đội ngũ công chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế. - Về thời gian: Luận văn nghiên cứu kết quả bồi dưỡng công chức hành chính các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế từ năm 2012 - 2016; đề xuất giải pháp cho giai đoạn 2017 - 2021 và tầm nhìn đến năm 2025 5. Phương pháp luận và Phương pháp nghiên cứu 5.1. Phương pháp luận Luận văn dựa trên cơ sở lý luận và phương pháp luận của Chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm của 5 Đảng và chính sách của Nhà nước ta về công tác bồi dưỡng công chức. 5.2. Phương pháp nghiên cứu - Phương pháp thống kê mô tả. - Phương pháp điều tra, khảo sát thực tế. - Phương pháp phân tích, so sánh 6. Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của luận văn 6.1. Ý nghĩa lý luận Luận văn góp phần vào việc hệ thống hóa, hoàn thiện những vấn đề mang tính lý luận chung về bồi dưỡng công chức chung và công chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện nói riêng. 6.2. Ý nghĩa thực tiễn - Việc nghiên cứu, đánh giá một cách khoa học về công tác bồi dưỡng công chức cấp huyện sẽ có ý nghĩa hết sức quan trọng, là cơ sở để hoạch định chiến lược bồi dưỡng công chức có chất lượng huyện Phong Điền nói riêng và tỉnh Thừa Thiên Huế nói chung. - Luận văn góp phần cụ thể hóa, hiện thực hóa các nghị quyết, nghị định của Đảng, Nhà nước về đào tạo, bồi dưỡng công chức: Bộ Chính trị, Nghị quyết số 32-NQ/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ lãnh đạo, quản lý; Chính phủ, Nghị định số 101/2017/NĐ - CP ngày 01 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; Chính phủ, Quyết định số 163/QĐ-TTg ngày Phê duyệt Đề án đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2016 - 2025. 7. Kết cấu của luận văn Ngoài phần mục lục, lời mở đầu, danh mục các bảng và danh mục tài liệu tham khảo, đề tài chia làm 3 chương: Chương 1: Cơ sở lý luận và thực tiễn về bồi dưỡng công chức các cơ quan chuyên môn cấp huyện ở nước ta hiện nay Chương 2: Thực trạng công tác bồi dưỡng công chức tại các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế. Chương 3: Một số giải pháp nâng cao chất lượng bồi dưỡng công chức tại các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế. 6 Chương 1 CƠ SƠ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ BỒI DƯỠNG CÔNG CHỨC CÁC CƠ QUAN CHUYÊN MÔN CẤP HUYỆN Ở NƯỚC TA HIỆN NAY 1.1. Khái quát về công chức các cơ quan chuyên môn cấp huyện Thuật ngữ “công chức” thường được hiểu một cách khái quát là những người được nhà nước tuyển dụng, nhận một công việc hoặc một nhiệm vụ nhất định, do Nhà nước trả lương và có nghĩa vụ, bổn phận phục vụ nhân dân, phục vụ nhà nước theo các quy định của pháp luật. Tuy nhiên, phạm vi xác định công chức là khác nhau đối với mỗi quốc gia khác nhau, phụ thuộc vào thể chế chính trị, hệ thống pháp luật, cách thức tổ chức bộ máy và lịch sử, văn hóa dân tộc mỗi quốc gia. 1.1.1. Khái niệm công chức, công chức các cơ quan chuyên môn cấp huyện 1.1.1.1.Khái niệm công chức 1.1.1.2 Khái niệm công chức các cơ quan chuyên môn cấp huyện 1.1.2 Yêu cầu đối với đội ngũ công chức các cơ quan chuyên môn cấp huyện Để xây dựng đội ngũ công chức huyện có đủ phẩm chất, năng lực tốt, phương pháp, tác phong công tác khoa học phù hợp với vị trí, vai trò, chức năng nhiệm vụ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, cần phải đạt được các yêu cầu sau: 1.1.2.1. Về phẩm chất chính trị 1.1.2.2. Về phẩm chất đạo đức 1.1.2.3. Về trình độ 1.1.2.4. Về khả năng hoàn thành nhiệm vụ 1.1.3. Chức năng, nhiệm vụ các cơ quan chuyên môn cấp huyện - Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân: - Thanh tra: - Phòng Nội vụ: - Phòng Lao động - Thương binh và xã hội: - Phòng Văn hóa và Thông tin: - Phòng Y tế: - Phòng Tư pháp: - Phòng Tài nguyên và Môi trường: - Phòng Tài chính - Kế hoạch: - Phòng Giáo dục và Đào tạo: - Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: - Phòng Kinh tế và Hạ tầng: 7 1.1.4. Đặc điểm công chức các cơ quan chuyên môn cấp huyện Xuất phát từ đặc thù riêng hệ thống chính trị ở nước ta bao gồm các cơ quan của Đảng, Nhà nước và các tổ chức chính trị - xã hội. Công chức các CQCM thuộc UBND cấp huyện là một bộ phận của công chức - nguồn nhân lực quan trọng trong hệ thống chính trị do Đảng lãnh đạo. Theo quy định hiện hành ở nước ta, công chức có thể làm việc trong các cơ quan khác nhau thuộc hệ thống chính trị và có sự luân chuyển, bố trí giữa các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị. 1.1.5. Vị trí, vai trò, nhiệm vụ của công chức các cơ quan chuyên môn cấp huyện 1.1.5.1 Vị trí, vai trò của công chức cơ quan chuyên môn cấp huyện Đội ngũ công chức HCNN nói chung và công chức trong các CQCM thuộc UBND cấp huyện nói riêng có vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng trong nền HCNN, là lực lượng trực tiếp vận hành và quyết định hiệu lực, hiệu quả, chất lượng hoạt động của bộ máy HCNN. Trong giai đoạn hội nhập, phát triển đất nước hiện nay vai trò chủ đạo của đội ngũ công chức trong các CQCM thuộc UBND cấp huyện thể hiện trên các phương diện: trong hoạch định chính sách; trong tổ chức thực hiện chính sách; trong vai trò cầu nối giữa cơ quan hành chính với nhân dân 1.1.5.2. Nhiệm vụ của công chức các cơ quan chuyên môn Công chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, thực hiện chức năng tham mưu, giúp UBND huyện quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực ở địa phương theo quy định của pháp luật và theo phân công hoặc ủy quyền của UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện. Chính vì vậy, có thể nói công chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện có vai trò và nhiệm vụ rất quan trọng, vừa đóng vai trò tham mưu cho huyện, vừa có nhiệm vụ chuyển tải và hướng dẫn triển khai tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách từ trung ương đến địa phương; từ cấp tỉnh đến cấp huyện và cấp xã. 1.1.5.3. Đặc trưng công chức Hoạt động quản lý nhà nước chủ yếu được vận hành thông qua nền công vụ và đội ngũ công chức nhà nước, do vậy công chức có các đặc trưng sau: - Là chủ thể của nền công vụ, có trách nhiệm thực thi công vụ và được Nhà nước đảm bảo các điều kiện cần thiết, quyền lợi chính đáng để có khả năng và yên tâm thực thi công vụ. 8 - Là lực lượng lao động chuyên nghiệp, có tính chuyên môn hóa cao với các hoạt động diễn ra thường xuyên, liên tục trên phạm vi rộng và mang tính phức tạp. - Công chức nhà nước tương đối ổn định, luôn mang tính kế thừa và không ngừng được nâng cao về chất lượng - Luôn trung thành với Đảng, Chính phủ với Tổ quốc và nhân dân 1.2. Công tác bồi dưỡng công chức các cơ quan chuyên môn cấp huyện 1.2.1. Khái niệm về bồi dưỡng công chức Nhận thức được tầm quan trọng của công tác bồi dưỡng công chức trong giai đoạn cách mạng mới, Đảng ta đã chủ trương: “Đẩy mạnh bồi dưỡng công chức với chương trình, nội dung sát hợp; chú trọng đội ngũ cán bộ phường. Có chương trình kế hoạch bồi dưỡng lại và bồi dưỡng thường xuyên công chức nhà nước” [27, tr 8]. Đảng ta coi việc bồi dưỡng công chức là việc làm thường xuyên, cần được ưu tiên trong sự nghiệp đổi mới theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Nhìn chung, bồi dưỡng là hoạt động nhằm: Trang bị, bổ sung, nâng cao kiến thức, kỹ năng liên quan đến công việc; Thay đổi thái độ và hành vi; Nâng cao hiệu quả thực hiện công việc; Hoàn thành những mục tiêu của cá nhân và của tổ chức. Bồi dưỡng CC là thực hiện nhiệm vụ lấp đầy khoảng trống giữa một bên là những điều đã đạt được, đã có trong hiện tại với một bên là những yêu cầu cho những thứ cần ở tương lai, những thứ mà cần phải có theo chuẩn mực. 1.2.2. Mục tiêu bồi dưỡng công chức Để xây dựng một chương trình bồi dưỡng, trước tiên chúng ta cần phải xác định mục tiêu bồi dưỡng. Xác định mục tiêu bồi dưỡng là xác định cái đích đến, tiêu chuẩn cần đạt, những kết quả cần đạt được của người tham gia bồi dưỡng khi kết thúc chương trình bồi dưỡng. Đẩy mạnh công tác bồi dưỡng nhằm xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức các cơ quan chuyên môn có đủ kiến thức, trình độ năng lực quản lý, điều hành, thành thạo về chuyên môn, nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực ở địa phương. Mục tiêu bồi dưỡng là trang bị cho đội ngũ CC có tầm nhìn, có năng lực làm việc thực tế đáp ứng với yêu cầu của vị trí công tác, 9 đảm bảo tính chuyên nghiệp, hướng tới việc phát triển năng lực cạnh tranh. - Mục tiêu chung: - Mục tiêu cụ thể: 1.2.3. Một số nguyên tắc bồi dưỡng công chức các cơ quan chuyên môn cấp huyện Bồi dưỡng công chức phải căn cứ vào sự yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, yêu cầu tiêu chuẩn của từng chức danh; nghĩa là phải căn cứ vào nhu cầu bồi dưỡng của công chức, của cơ quan, tổ chức. Trong công tác bồi dưỡng phải quán triệt các nguyên tắc: đảm bảo các quan điểm, đường lối, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của Đảng và Nhà nước; đảm bảo gắn với tính thực tế 1.2.4. Nội dung về bồi dưỡng công chức các cơ quan chuyên môn cấp huyện 1.2.4.1 Bồi dưỡng về Lý luận chính trị Nhằm thường xuyên xây dựng đội ngũ công chức có lập trường chính trị vững vàng, thái độ chính trị đúng đắn, phẩm chất tư tưởng tốt. Chương trình đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị gồm có: bồi dưỡng các Nghị quyết của Đảng, đào tạo sơ cấp, trung cấp, cao cấp, cử nhân chính trị... 1.2.4.2. Bồi dưỡng về kiến thức Quốc phòng và an ninh Bồi dưỡng quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về quốc phòng, an ninh. Nâng cao nhận thức, vận dụng có hiệu quả trong tổ chức thực hiện hai nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới theo từng cương vị. Chương trình bồi dưỡng gồm cho nhiều đối tượng như: bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho đối tượng 1, đối tượng 2, đối tượng 3, đối tượng 4 và tương đương, 1.2.4.3. Bồi dưỡng về kiến thức, kỹ năng quản lý nhà nước Bồi dưỡng kiến thức về hành chính nhà nước, về quản lý nhà nước trong nền kinh tế thị trường nhằm xây dựng đội ngũ công chức vững mạnh, tăng cường khả năng thích ứng của công chức trước yêu cầu của nhiệm vụ mới, trang bị những kiến thức, kỹ năng cơ bản về kinh tế thị trường và vai trò của Nhà nước trong cơ chế mới. Chương trình gồm có: bồi dưỡng cập nhật kiến thức mới; bồi dưỡng chương trình cán sự, chuyên viên, chuyên viên chính, chuyên viên cao cấp. 1.2.4.4. Bồi dưỡng về kiến thức quản lý chuyên ngành, chuyên môn, nghiệp vụ; đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp, kiến thức hội nhập quốc tế 10 Nhằm cập nhật kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ, nâng cao trình độ và năng lực thực thi công việc; xây dựng đội ngũ chuyên gia giỏi, có năng lực xây dựng, hoạch định, triển khai và tổ chức thực hiện các chính sách, quản lý các chương trình, dự án có hiệu quả, đáp ứng các mục tiêu phát triển. Gồm có các chương trình bồi dưỡng, cập nhật, kỹ năng hoạt động, sơ cấp, trung cấp, đại học, sau đại học thuộc các lĩnh vực chuyên môn; các chương trình bồi dưỡng theo chức danh công chức, ngạch công chức. 1.2.4.5. Bồi dưỡng về ngoại ngữ, tin học Để tăng cường khả năng giao dịch, nghiên cứu tài liệu nước ngoài, mở rộng hội nhập kinh tế quốc tế, ứng dụng công nghệ hiện đại, hiện đại hóa, nâng cao năng suất và năng lực làm việc của công chức và hoạt động của cả hệ thống chính trị. 1.2.5. Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng công chức cấp huyện Muốn làm tốt nội dung bồi dưỡng công chức các cơ quan chuyên môn cấp huyện thì yêu cầu trước tiên và cơ bản là phải có một chiến lược lâu dài với các bước đi cụ thể được thể hiện ở việc xây dựng, quy hoạch, kế hoạch bồi dưỡng. Nếu xây dựng được quy hoạch, kế hoạch bồi dưỡng đảm bảo khoa học, phù hợp với tình hình thực tế khi triển khai thực hiện sẽ đạt hiệu quả cao, đúng các mục tiêu đề ra, còn ngược lại sẽ không đạt kết quả như mong muốn gây nên sự lãng phí, thậm chí là kế hoạch đó bị “phá sản”. Để xây dựng được kế hoạch bồi dưỡng công chức tốt đòi hỏi phải làm tốt việc phân tích nhu cầu bồi dưỡng (bồi dưỡng ai? bồi dưỡng những nội dung gì là thích hợp?) đồng thời xác định các mục tiêu cụ thể của việc bồi dưỡng (bồi dưỡng nhằm đáp ứng yêu cầu thực thi một chức trách, nhiệm vụ cụ thể hoặc bồi dưỡng nhằm đáp ứng tiêu chuẩn về trình độ), từ đó làm cơ sở cho việc tổ chức thực hiện đạt kết quả cao. Một vấn đề quan trọng là cần phải xây dựng một Kế hoạch bồi dưỡng, bao gồm các nội dung sau: 1.2.6. Lựa chọn phương pháp và loại hình bồi dưỡng 1.2.6.1. Bồi dưỡng công chức tại các cơ sở đào tạo 1.2.6.2. Tự bồi dưỡng để nâng cao trình độ và năng lực thực thi công việc 1.2.7. Kinh phí bồi dưỡng Theo thông tư số 139/2010/TT-BTC về quy định việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí từ Ngân sách Nhà nước dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức thì việc chi ngân sách và lập dự toán. 11 1.2.8. Đánh giá kết quả công tác bồi dưỡng Kiểm tra, giám sát, đánh giá chất lượng bồi dưỡng công chức là nội dung cơ bản và được thực hiện thường xuyên trong công tác quản lí hành chính Nhà nước nhằm đảm bảo quá trình tổ chức bồi dưỡng công chức hoàn thiện tuân thủ các quy định về bồi dưỡng công chức do Chính phủ ban hành và triển khai theo đúng mục đích, yêu cầu, nội dung, tiến độ... của các chương trình quy hoạch, kế hoạch bồi dưỡng do các cơ quan có thẩm quyền đã xác định. 1.2.9. Chính sách đối với người được bồi dưỡng Xây dựng các chế độ khuyến khích công chức không ngừng học tập, nâng cao trình độ và năng lực công tác. Đây là công tác xây dựng, ban hành và thực hiện các quy phạm pháp luật quy định về chế độ, chính sách khuyến khích công chức tham gia các khóa bồi dưỡng để nâng cao trình độ, kiến thức cho bản thân, đồng thời nâng cao năng lực thực thi công vụ. Chế độ, chính sách khuyến khích bao gồm: - Về vật chất: - Về mặt tinh thần: 1.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác bồi dưỡng công chức tại các cơ quan chuyên môn cấp huyện 1.3.1. Nhân tố môi trường bồi dưỡng 1.3.1.1. Đòi hỏi của nhiệm vụ xây dựng, quản lý nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở nước ta hiện nay 1.3.1.2. Nhiệm vụ, công vụ được giao, điều kiện làm việc của công chức 1.3.1.3. Môi trường xã hội, điều kiện cơ sở vật chất 1.3.1.4. Giảng viên dành cho bồi dưỡng công chức 1.3.1.5. Nội dung, phương pháp, hình thức bồi dưỡng công chức 1.3.2. Nhân tố thuộc về tổ chức Nhờ công tác xây dựng kế hoạch bồi dưỡng công chức mà từng cơ quan, đơn vị sử dụng họ có thể đưa đúng đối tượng công chức đi bồi dưỡng. Từ đó tránh tình trạng bồi dưỡng một cách tràn lan gây lãng phí các nguồn lực và đảm bảo được sự chuyển tiếp hợp lý giữa các thế hệ công chức. Nếu công tác này không được làm tốt thì khó có thể nâng cao chất lượng bồi dưỡng công chức một cách toàn diện. Công tác tuyên truyền nhận thức về vai trò của việc bồi dưỡng công chức của từng cơ quan đơn vị sử dụng đối với từng công 12 chức của mình để từng công chức nhận thức được và tự giác học tập, nghiên cứu để nâng cao nhận thức của mình. 1.3.3. Nhân tố thuộc về người được bồi dưỡng Con người nói chung và công chức nói riêng luôn luôn có nhu cầu hoàn thiện bản thân mình, mong muốn và cố gắng nhận thức thế giới được nhiều hơn, tạo cho mình có một giá trị sức lao động và sử dụng nó một cách tốt hơn, có hiệu quả hơn, được trả công cho lao động của mình ngày càng tốt hơn, thỏa mãn những nhu cầu vật chất và tinh thần ngày càng cao hơn. Do đó, đòi hỏi phải tích cực học tập, không ngừng sáng tạo để sản sinh cho mình sức lao động cao hơn. 1.4. Kinh nghiệm đào tạo, bồi dưỡng công chức ở một số nước trên thế giới; một số địa phương ở nước ta và bài học kinh nghiệm rút ra 1.4.1. Công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức ở một số nước trên thế giới Mỗi quốc gia trên thế giới có những kinh nghiệm khác nhau trong vấn đề đào tạo, bồi dưỡng công chức. Do đó, việc nghiên cứu, học tập những kinh nghiệm của các nước và vận dụng là việc làm cần thiết. Luận văn tiếp thu tóm tắt những kết quả nghiên cứu của một số tác giả về đào tạo, bồi dưỡng công chức như nước Pháp, Singapore 1.4.2. Kinh nghiệm đào tạo, bồi dưỡng công chức cơ sở tại một số tỉnh thành trong nước 1.4.2.1. Công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức ở Thành phố Đà Nẵng 1.4.2.2. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức ở tỉnh Vĩnh Phúc 1.4.3. Bài học kinh nghiệm rút ra cho huyện Phong Điền Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức được xác định là nhiệm vụ thường xuyên, có ý nghĩa quan trọng, góp phần tích cực trong việc nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực công tác, chất lượng và hiệu quả làm việc của cán bộ, công chức, viên chức, hướng tới mục tiêu là tạo được sự thay đổi về chất trong thực thi nhiệm vụ chuyên môn. Trong 5 năm qua, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức luôn được huyện quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, cùng với đó các cơ quan, đơn vị, địa phương và cơ sở đào tạo có sự phối hợp chặt chẽ nên đã đạt được những kết quả tích cực, góp phần nâng cao trình độ và chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn toàn huyện. Thời gian qua, công tác bồi dưỡng công chức các cơ quan chuyên môn thuộc huyện Phong Điền được chú trọng với một số 13 cách làm mới, sáng tạo và hiệu quả. Việc đào tạo, bồi dưỡng công chức để đạt chuẩn được tiến hành thường xuyên nên chất lượng đội ngũ không ngừng được nâng cao. Đặc biệt, là đối với những cán bộ trẻ có triển vọng, lớp cán bộ tạo nguồn cần đào tạo cơ bản, toàn diện để có kiến thức cơ bản, có năng lực thực tiễn và có kỹ năng thực hành nhất định để có thể đảm đương được nhiệm vụ đáp ứng yêu cầu về lâu dài. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức được chú trọng ở cả cấp huyện và cấp xã và đạt được kết quả nhất định. Công tác chính sách đào tạo tập trung vào kỹ năng thực hành, nâng cao khả năng quản lý thực tiễn, đối phó với những tình huống cụ thể và đặc biệt rất coi trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn cán bộ đảm bảo đội ngũ cán bộ, công chức ngày càng hoàn thiện về trình độ nghiệp vụ và năng lực thực thi công việc. Những kết quả đạt được trong công tác đào tạo, bồi dưỡng đã góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức huyện Phong Điền có đủ phẩm chất, năng lực và trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu công việc được giao, qua đó thúc đẩy quá trình phát triển kinh tế - xã hội huyện nói riêng và của toàn tỉnh nói chung. Tuy nhiên, hiện nay vẫn còn một số bộ phận cán bộ, công chức năng lực còn hạn chế, chưa có nhiều đổi mới; trong hoạt động thực thi công vụ vẫn còn tình trạng gây phiền hà, sách nhiễu cho người dân, tổ chức; công tác đào tạo, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tại một số cơ quan, đơn vị đôi lúc chưa gắn với yêu cầu sử dụng... Qua đó, rút ra được một số bài học kinh nghiệm trong công tác bồi dưỡng tại huyện Phong Điền, như sau: Một là, tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy các cấp; sự phối hợp chặt chẽ giữa các phòng, ban, cơ quan cấp huyện trong việc bồi dưỡng cán bộ, coi đây là sự đổi mới hình thức bồi dưỡng có hiệu quả. Hai là, nội dung bồi dưỡng phải gắn với nhiệm vụ cụ thể của công chức và bảo đảm đầy đủ các nghiệp vụ chuyên môn theo chức trách, nhiệm vụ của mỗi cán bộ, công chức; chú trọng bồi dưỡng kiến thức và kinh nghiệm thực tiễn để nâng cao trình độ, năng lực công tác. Ba là, gắn công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức với việc quan tâm, tạo điều kiện bố trí, sử dụng cán bộ, công chức sau khi hoàn thành những khoá đào tạo, bồi dưỡng. 14 Bốn là, hằng năm, tổ chức đánh giá, rút kinh nghiệm trong quá trình triển khai thực hiện, bổ sung nội dung đào tạo, bồi dưỡng sát thực hơn với chức trách, nhiệm vụ của từng cán bộ, công chức; phát huy tính chủ động, sáng tạo của các cơ quan, phòng, ban cấp huyện; đồng thời nhân rộng những cách làm mới, sáng tạo. Chương 2 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC BỒI DƯỠNG CÔNG CHỨC CÁC CƠ QUAN CHUYÊN MÔN THUỘC UBND HUYỆN PHONG ĐIỀN, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 2.1. Đặc điểm tự nhiên, tình hình kinh tế - xã hội tác động đến công tác bồi dưỡng công chức huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế Phong Điền là huyện phía Bắc của tỉnh Thừa Thiên Huế, dân số hơn 929.38 người, diện tích đất tự nhiên 948.228 ha. Trong đó đất nông nghiệp chiếm 69,53%, đất phi nông nghiệp chiếm 10,11% các loại đất khác chiếm 20,34% có đất cát nội đồng 10.000 ha và cát ven biển 7.000 ha với lợi thế là vùng có 3 dạng địa hình: vùng núi, gò đồi; đồng bằng; đầm phá và ven biển. Huyện Phong Điền có đường Quốc lộ 1A dài gần 17 km và đường sắt Bắc-Nam đi qua, bờ biển dài trên 15 km và mặt nước phá Tam Giang rộng gần 600 ha. 2.2. Thực trạng đội ngũ công chức huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế Đội ngũ công chức thực hiện việc quản lý mọi mặt đời sống KT-XH, có tính ổn định lâu dài do vậy mà đòi hỏi người công chức phải có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cao để đáp ứng yêu cầu của công việc trong quá trình công tác và hoàn thành tốt nhiệm vụ quản lý nhà nước. Trình độ chuyên môn nghiệp vụ của đội ngũ công chức là yếu tố quyết định đến tính hiệu quả của quá trình thực hiện công vụ. Trình độ chuyên môn của đội ngũ công chức hành chính được biểu hiện thông qua nhiều cấp độ bồi dưỡng: sơ cấp, trung cấp, cao đẳng, đại học và sau đại học. Ở mỗi cấp độ là sự thể hiện bề dày kiến thức, kỹ năng chuyên môn của người công chức. Chính vì vậy, kiến thức chuyên môn nghiệp vụ là một lĩnh vực không thể thiếu đối với công chức. Chúng ta xem xét cơ cấu theo trình độ chuyên môn của đội ngũ công chức các cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế. 15 TT Tên cơ quan, đơn vị Tổng số biên chế được giao năm 2015 Tổng số biên chế được giao năm 2016 Tổng số Trong đó Tổn g số Trong đó Côn g chứ c HĐ 68 Công chức HĐ 68 1 VP HĐND&UBND huyện 24 20 4 24 20 4 2 Phòng Nội vụ huyện 10 10 - 9 9 - 3 Phòng LĐTB&XH huyện 12 10 2 11 9 2 4 Phòng TC&KH huyện 11 11 - 11 11 - 5 Phòng NN&PTNT huyện 7 7 - 7 7 - 6 Phòng TN&MT huyện 9 9 - 8 8 - 7 Phòng KT-HT huyện 8 8 - 8 8 - 8 Thanh tra huyện 6 6 - 5 5 - 9 Phòng Tư pháp huyện 6 6 - 6 6 - 10 Phòng VH&TT huyện 11 10 1 7 6 1 11 Phòng GD&ĐT huyện 9 9 - 9 9 - 12 Phòng Y tế huyện 3 3 - 3 3 - Cộng 116 109 7 108 101 7 Nguồn: Phòng Nội vụ huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế 16 Theo đánh giá chung thì đội ngũ CC các cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND huyện hiện nay đã có nhiều tiến bộ. Tỷ lệ CC đã qua BD về chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị... tăng lên đáng kể; tinh thần trách nhiệm trong học tập, công tác; phẩm chất đạo đức, lối sống và phong cách, lề lối làm việc của đội ngũ CC có sự chuyển biến rõ rệt, phần lớn họ đều làm việc với thái độ khách quan vô tư và rất nhiệt tình, hiệu lực, hiệu quả hoạt động và trình độ QLNN ngày càng được hoàn thiện và nâng cao hơn trước... 2.3. Công tác bồi dưỡng công chức các cơ quan chuyên môn huyện Phong Điền trong thời gian qua 2.3.1. Triển khai chủ trương, chính sách và nâng cao nhận thức của cấp ủy, chính quyền về bồi dưỡng công chức tại các cơ quan chuyên môn cấp huyện Chủ trương, chính sách nói chung và trên lĩnh vực BD đối với CC nói riêng được Đảng, Nhà nước ta luôn quan tâm, thể hiện ở các văn kiện của Đảng, Nhà nước 2.3.2. Bố trí ngân sách, thực hiện chính sách, bồi dưỡng và xã hội hóa bồi dưỡng đối với công chức các cơ quan chuyên môn huyện Phong Điền 2.3.3. Kết quả bồi dưỡng công chức tại các cơ quan chuyên môn trực thuộc huyện thời gian qua 2.3.3.1. Đánh giá hiệu quả của công tác bồi dưỡng công chức các cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND huyện thời gian qua Đánh giá hiệu quả của công tác bồi dưỡng là một công đoạn quan trọng trong công tác bồi dưỡng nguồn nhân lực, nó giúp cho các nhà quản lý, các nhà lãnh đạo đánh giá được kết quả mà công tác bồi dưỡng đạt được so với chi phí đã bỏ ra và so với mục tiêu mà tổ chức đặt ra với chương trình bồi dưỡng. Trên cơ sở việc đánh giá hiệu quả giúp tổ chức phát hiện những tồn tại để điều chỉnh cho phù hợp và rút ra những bài học kinh nghiệm để xây dựng chương trình bồi dưỡng trong tương lai. Trong thời gian qua, huyện Phong Điền đã rất chú trọng đến công tác bồi dưỡng công chức các tại các cơ quan chuyên môn, nhiều công chức được cử tham gia các chương trình bồi dưỡng ngắn và dài hạn 2.3.3.2 Thực hiện chính sách đối với người được bồi dưỡng Hiện nay, chỉ mới thực hiện được một số chính sách cơ bản cho công chức tham gia bồi dưỡng như thanh toán chi phí đi lại, học phí, tiền tài liệu, hỗ trợ một phần kinh phí học tập. Tuy nhiên, một số chính sách khác vẫn chưa được quan tâm thực hiện như tạo điều kiện về thời gian, một số công chức vẫn còn 17 vừa đi học vừa đi làm ảnh hưởng đến quá trình học. Công chức được bồi dưỡng đúng chuyên môn nhưng chưa được bố trí đúng theo chức năng, nhiệm vụ và chưa được xem xét đưa vào diện quy hoạch các vị trí cần thiết. 2.3.4. Những hạn chế và những vấn đề đặt ra đối với công tác bồi dưỡng đội ngũ công chức các cơ quan chuyên môn cấp huyện Qua kết quả điều tra cho thấy công tác BDCC trên địa bàn huyện Phong Điền chưa mang tính ổn định, thiếu sự cân đối giữa các chức danh, hiện nay chỉ tập trung vào bồi dưỡng các các chức danh chủ chốt ... một số CC chưa được bồi dưỡng về chuyên môn để thực thi, giải quyết công việc yêu cầu trong quá trình thực thi công vụ. Thực tế, cho thấy các công chức chưa được bồi dưỡng theo đúng chức danh, đúng đối tượng. Điều đó cho thấy đã có sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương nhưng chưa có chiều sâu, cụ thể chỉ mới dừng lại ở chủ trương, nghị quyết chung chung; chưa được cụ thể hóa bằng những chương trình, kế hoạch, đề án cụ thể về BD và nâng cao chất lượng đội ngũ CC các phòng, ban cấp huyện. Khảo sát 101 công chức về mức độ quan tâm của cấp uỷ, lãnh đạo về công tác bồi dưỡng công chức. 2.4. Nguyên nhân hạn chế của công tác bồi dưỡng công chức tại các cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND huyện 2.4.1 Chưa đánh giá hết tầm quan trọng của công tác bồi dưỡng Nguồn nhân lực và bồi dưỡng nguồn nhân lực có vai trò rất quan trọng, là động lực góp phần giúp cho các địa phương đạt được các mục tiêu, chỉ tiêu mà mình đã đặt ra. Chủ yếu tập trung cho công tác đào tạo mà xem nhẹ công tác bồi dưỡng ngắn hạn. Tuy nhiên, qua thực tế cho thấy vẫn chưa có sự nhận thức đúng và đầy đủ về vai trò, tầm quan trọng cũng như nội dung của chương trình bồi dưỡng nguồn nhân lực. Công tác bồi dưỡng nguồn nhân lực cho bộ máy chính quyền của các cơ quan chuyên môn trên địa bàn huyện vẫn chưa được lãnh đạo chú trọng. Việc bồi dưỡng đội ngũ công chức chủ yếu dựa vào nhu cầu của các đơn vị tuyển dụng (tức là các đơn vị giáo dục phối hợp với các sở, ban ngành rồi có công văn gửi UBND các huyện), trong khi đó các địa phương vẫn chưa xây dựng cho đơn vị mình một đề án hay chương trình bồi dưỡng nguồn nhân lực cụ thể để triển khai thực hiện. Do công tác bồi dưỡng không phù hợp với mục tiêu của tổ chức, không phù hợp với công tác quy hoạch công chức ở địa phương, do đó hiệu quả của công tác bồi dưỡng vẫn không đảm bảo. 18 2.4.2. Chưa thực hiện đầy đủ các nội dung và yêu cầu của công tác bồi dưỡng đối với công chức Công tác bồi dưỡng đội ngũ công chức là một công việc thường xuyên và liên tục. Để thực hiện có hiệu quả công việc này đòi hỏi các cơ quan chức năng của huyện phải thực hiện đồng bộ các nội dung và yêu cầu của công tác bồi dưỡng như thực hiện công tác lập quy hoạch cán bộ, xây dựng kế hoạch bồi dưỡng cho từng giai đoạn, từng năm và hỗ trợ kinh phí, tổ chức giám sát học viên Tuy nhiên, công tác này hiện vẫn chưa được các cơ quan chức năng quan tâm làm ảnh hưởng đến chất lượng công tác bồi dưỡng. 2.4.3. Công tác phối kết hợp giữa cơ quan chức năng huyện Phong Điền với hệ thống cơ sở bồi dưỡng chưa chặt chẽ. Để đạt được yêu cầu, mục tiêu, kế hoạch đã đề ra trong công tác bồi dưỡng đội ngũ công chức hành chính bên cạnh việc lựa chọn công chức cử đi học, hỗ trợ kinh phí, tạo điều kiện về thời gian thì một vấn đề không thể thiếu đó là sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan chức năng với nhau, đặc biệt là sự phối kết hợp giữa cơ quan chức năng của huyện với các cơ sở bồi dưỡng là cơ sở đảm bảo cho việc thực hiện tốt công tác bồi dưỡng công chức trân địa bàn huyện 2.4.4. Năng lực của báo cáo viên và chương trình, nội dung bồi dưỡng chưa phù hợp Có thể khẳng định những năm đổi mới, cùng với sự phát triển đi lên của đất nước, sự lớn mạnh của địa phương sau những năm đổi mới, phải nói đội ngũ giáo viên cũng không ngừng trưởng thành. Tuy nhiên, đội ngũ giảng viên của các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng công chức vẫn còn nhiều bất cập như năng lực còn hạn chế, nhất là về kiến thức, kinh nghiệm quản lý nhà nước và phương pháp giảng dạy. 2.4.5. Công tác quy hoạch công chức chưa rõ rang Để có được đội ngũ công chức có bản lĩnh chính trị, có năng lực thực sự để quản lý điều hành, chúng ta phải thực hiện cho được công tác quy hoạch, phải trẻ hóa đội ngũ công chức nhưng đồng thời phải phát huy được đội ngũ công chức cao tuổi, tôn trọng tính liên tục và kế thừa. 2.4.6. Bố trí, đãi ngộ công chức sau bồi dưỡng chưa hợp lý. Việc bố trí, đãi ngộ công chức sau khi hoàn thành chương trình bồi dưỡng một cách hợp lý sẽ góp phần nâng cao hiệu quả của công tác bồi dưỡng. Công chức được bố trí, phân công nhiệm vụ đúng chuyên môn, sở trường sẽ giúp phát huy khả năng của người lao động, tạo tâm lý tích cực trong công việc, giúp cho mọi vị trí 19 công tác đều hoạt động trôi chảy, linh hoạt, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức. Chương 3 QUAN ĐIỂM VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG BỒI DƯỠNG CÔNG CHỨC CÁC CƠ QUAN CHUYÊN MÔN THUỘC UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN PHONG ĐIỀN 3.1.Quan điểm, yêu cầu, mục tiêu, nguyên tắc 3.1.1.Quan điểm - Đào tạo, bồi dưỡng công chức là nhiệm vụ quan trọng của Đảng, Nhà nước. - Quán triệt sâu sắc tinh thần Nghị quyết Trung ương 8 khoá XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; bảo đảm tính hệ thống và liên thông giữa các bậc học, trình độ và giữa các phương pháp đào tạo, phù hợp với tiêu chuẩn chức danh cán bộ, công chức để tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng. - Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức phải luôn bám sát mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ của chiến lược cán bộ và gắn kết chặt chẽ với các khâu trong công tác cán bộ. 3.1.2.Yêu cầu - Nâng cao toàn diện chất lượng, hiệu quả hoạt động bồi dưỡng công chức đáp ứng yêu cầu của thời kỳ mới. - Bảo đảm nâng cao năng lực, kỹ năng thực thi công vụ được giao; ý thức trách nhiệm, đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp; gắn bồi dưỡng với nhu cầu và quy hoạch sử dụng lâu dài. Có cơ chế khuyến khích công chức, công tác tại vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn học tập nâng cao trình độ, năng lực làm việc. - Tăng cường trách nhiệm và tạo điều kiện cho người đứng đầu cơ quan quản lý, người đứng đầu đơn vị sử dụng và bản thân công chức tham gia hoạt động bồi dưỡng một cách tích cực. - Xây dựng hệ thống cơ sở bồi dưỡng phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao; thu hút và tạo điều kiện để các cơ sở đào tạo, nghiên cứu có đủ năng lực tham gia bồi dưỡng công chức. - Kế thừa và phát huy những kinh nghiệm hay về bồi dưỡng ở trong nước, đồng thời chủ động nghiên cứu kinh nghiệm tiên tiến của các nước, áp dụng phù hợp vào thực tiễn của Việt Nam. 20 3.1.3. Mục tiêu Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng và hiệu quả đào tạo, bồi dưỡng, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chuyên nghiệp có đủ phẩm chất, trình độ và năng lực, đáp ứng yêu cầu phục vụ nhân dân, sự nghiệp phát triển của đất nước và hội nhập quốc tế. 3.1.4. Nguyên tắc 3.2. Một số giải pháp chủ yếu nâng cao chất lượng bồi dưỡng công chức các cơ quan chuyên môn trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện trong thời gian đến 3.2.1. Chuẩn hóa quy trình bồi dưỡng 3.2.1.1. Xác định đúng mục tiêu cần bồi dưỡng 3.2.1.2 Xác định đúng nội dung cần bồi dưỡng 3.2.1.3. Đổi mới công tác xây dựng kế hoạch bồi dưỡng a. Xác định nhu cầu bồi dưỡng b. Xác định đúng đối tượng 3.2.2. Lựa chọn loại hình bồi dưỡng Do đặc thù công việc và trình độ của từng công chức chuyên môn khác nhau nên cần phải có hình thức và phương pháp bồi dưỡng cho thích hợp với từng đối tượng. Đối tượng công chức rất đa dạng với nhiều ngành nghề và trình độ khác nhau, do đó đòi hỏi phải đổi mới và đa dạng các loại hình bồi dưỡng là một việc làm hết sức cần thiết. 3.2.3. Sử dụng hiệu quả kinh phí bồi dưỡng Kinh phí là điều kiện quan trọng, là giải pháp tích cực trong công việc nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác bồi dưỡng. Trong những năm qua, UBND huyện đặc biệt quan tâm đầu tư kinh phí cho công tác bồi dưỡng đội ngũ công chức; tuy nhiên, so với yêu cầu thì còn nhiều hạn chế. Thực tế kinh phí phân bổ cho hoạt động bồi dưỡng, công chức hàng năm chỉ mới đáp ứng 50% nhu cầu. Do vậy, cần quan tâm đầu tư nhiều hơn nữa kinh phí để nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác bồi dưỡng đội ngũ công chức. 3.2.4. Tăng cường công tác đánh giá kết quả bồi dưỡng Công tác bồi dưỡng cần được đánh giá thường xuyên. Các cơ quan đơn vị cần tổ chức đánh giá ngay, trong và sau khi kết thúc quá trình bồi dưỡng. Kiểm tra kiến thức là một công cụ thiết yếu trong hoạt động quản lý nhà nước đối với công chức, vì kiểm tra kiến thức cho phép đánh giá chuẩn xác kết quả, hiệu quả hoạt động của công chức, trong việc thực thi, thừa hành nhiệm vụ. Thực hiện việc kiểm tra kiến thức 21 chuyên môn, nghiệp vụ đối với công chức thông qua các hội thi, kiểm tra trực tiếp... Kết quả kiểm tra kiến thức là căn cứ để nhận xét, đánh giá, bố trí, sử dụng, phân công nhiệm vụ cho công chức. Do vậy, thực hiện việc kiểm tra kiến thức sau khi bồi dưỡng là giải pháp thúc đẩy công chức tích cực nghiên cứu, học tập và nâng cao trình độ. 3.3. Một số kiến nghị 3.3.1. Thực hiện công khai hóa chế độ chính sách, công tác quy hoạch và kế hoạch bồi dưỡng đối với công chức Trên cơ sở đề án phát triển nguồn nhân lực của huyện đã ban hành, cần tiến hành công khai hóa đề án và các chủ trương, chính sách, công tác quy hoạch, kế hoạch bồi dưỡng cho tất cả công chức ở các cơ quan chuyên môn được biết để có thể tìm hiểu, nắm bắt và nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ của mình phục vụ tốt nhiệm vụ được giao. 3.3.2. Tạo điều kiện thuận lợi đối với người đang tham gia chương trình bồi dưỡng Để nâng cao chất lượng của đội ngũ công chức đáp ứng ngày càng tốt hơn trong công tác, nhất là trong công cuộc cải cách thủ tục hành chính hiện nay, vấn đề đặt ra cho các địa phương là không ngừng bồi dưỡng chuyên môn cho công chức. Để làm được điều đó các cần phải quan tâm tạo điều kiện nhiều hơn để công chức tham gia các khóa bồi dưỡng 3.3.3. Thực hiện chính sách ưu đãi và bố trí phù hợp với công chức sau bồi dưỡng Trong giai đoạn hiện nay, chính sách về lợi ích có tầm quan trọng đặc biệt; trước mắt cần thực hiện một số vấn đề cơ bản sau: * Chú trọng việc bố trí công chức sau bồi dưỡng * Quan tâm chế độ đãi ngộ đối với công chức sau bồi dưỡng: Như vậy, cần phải có chính sách lương và khen thưởng thích đáng với cán bộ công chức có năng lực, có thành tích công tác; khắc phục tình trạng bình quân lên lương theo thâm niên; chống tình trạng “chảy máu chất xám” ra khỏi khu vực nhà nước. 3.3.4. Kiến nghị đối với các cơ quan chức năng Bồi dưỡng và phát triển đội ngũ công chức Nhà nước là bộ phận nhân lực quan trọng của quốc gia, có vai trò quyết định thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, phát triển đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng và văn minh. Đây là một cuộc cải cách ở lĩnh vực cán bộ công chức, đòi hỏi phải được nhận thức đúng, thống nhất trong cả hệ thống chính trị và trong toàn xã hội. Nhằm có những bước chuyển 22 đổi cơ bản về năng lực của nền công vụ; đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ của đất nước trong thời gian đến. Do đó, các cơ quan chức năng cần phải có những quan tâm đầu tư đúng mức cho công tác bồi dưỡng công chức: - Đối với Chính phủ: Chính phủ phải có kế hoạch hằng năm và các biện pháp kiên quyết thực hiện; tập trung chỉ đạo, đầu tư khoa học, kinh phí cần thiết bao gồm cả các nguồn lực trong nước và tài trợ nước ngoài cho các mục tiêu và giải pháp. - Đối với Bộ Nội vụ: ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ từng ngạch công chức để làm cơ sở cho việc bồi dưỡng theo đúng định hướng, thiết thực, nâng cao chất lượng, hiệu quả bồi dưỡng. - Đối với Bộ Tài chính: Ban hành quy định về định mức, quản lý và sử dụng kinh phí bồi dưỡng, công chức phù hợp với yêu cầu thực tế. Ban hành cơ chế, chính sách đãi ngộ hợp lý làm động cơ thúc đẩy công chức đi học nâng cao trình độ. - Đối với tỉnh Thừa Thiên Huế: Ban hành chính sách hỗ trợ cho công chức đi bồi dưỡng phù hợp với điều kiện thực tế hiện nay để tạo điều kiện cho công chức yên tâm khi được cử đi học. 23 KẾT LUẬN Công chức trong các cơ quan hành chính nhà nước nói chung và các CQCM thuộc UBND huyện Phong Điền nói riêng là yếu tố quan trọng để cơ quan, đơn vị đó tồn tại, vận động và phát triển. Việc đầu tư cho công chức là hoàn toàn có lợi, trước hết là trực tiếp cho bản thân của công chức và gián tiếp là cho xã hội. Nếu đội ngũ công chức có năng lực, có phẩm chất chính trị và trình độ chuyên môn tốt thì mọi công việc của cơ quan, tổ chức được thực hiện nhanh chóng, hiệu quả và ngược lại. Việc nâng cao năng lực đội ngũ công chức là yêu cầu cấp bách, khách quan trong sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước. Chính vì vậy, việc bồi dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị cho đội ngũ công chức hành chính nhà nước hiện nay là hết sức cần thiết. Việc nâng cao năng lực cho công chức các cơ quan nói chung, cho công chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện nói riêng là một trong những nội dung cần thiết trong tiến trình cải cách hành chính nhà nước hiện nay. Chính vì vậy, các cấp các ngành cần có những biện pháp phù hợp với mỗi ngành, mỗi cấp, mỗi cơ quan đơn vị, có như vậy mới có thể xây dựng và nâng cao năng lực đội ngũ công chức có đầy đủ năng lực và phẩm chất để thực hiện những nhiệm vụ đặt ra trong giai đoạn đổi mới toàn diện của đất nước. Tuy nhiên, đứng trước quá trình đổi mới toàn diện của huyện Phong Điền, đội ngũ công chức các cơ quan chuyên môn thuộc huyện Phong Điền còn bộc lộ nhiều bất cập, mà biểu hiện rõ nét nhất là hạn chế về năng lực chuyên môn dẫn đến hiệu quả giải quyết công việc trước dân còn thấp. Nguyên nhân thì có nhiều, song đối với công tác bồi dưỡng công chức đặt ra cho chúng ta thấy đó cũng là một chủ trương lớn cần phải được Đảng, chính quyền các cấp quan tâm đúng mức. Tuy nhiên, công tác này vẫn còn nhiều hạn chế, do đó giải pháp để bồi dưỡng đội ngũ công chức là cần thiết. Luận văn “Bồi dưỡng công chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế” đã làm rõ cơ sở khoa học của viêc bồi dưỡng công chức tại các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện; đi sâu nghiên cứu, phân tích, đánh giá. Trên cơ sở hệ thống hóa lý luận về công chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, chất lượng bồi dưỡng công chức, nghiên cứu kinh nghiệm các địa 24 phương và rút ra một số kinh nghiệm có thể vận dụng vào huyện Phong Điền. Luận văn đã làm rõ nguyên nhân vì sao công tác bồi dưỡng công chức chưa cao, chưa đáp ứng được yêu cầu của quá trình công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước và quá trình hội nhập kinh tế quốc tế. Luận văn đã phân tích, đưa ra các căn cứ và các giải pháp cụ thể nhằm nâng cao chất lượng bồi dưỡng công chức. Bên cạnh những giải pháp thuộc về huyện thì cũng cần có một số giải pháp đồng bộ từ các cấp các ngành thì mới có thể tác động tích cực và hiệu quả hơn.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdftom_tat_luan_van_boi_duong_cong_chuc_cac_co_quan_chuyen_mon.pdf
Luận văn liên quan