Tóm tắt Luận văn Bồi dưỡng công chức chính quyền cấp xã trên địa bàn huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi

Thực trạng đội ngũ công chức chính quyền cấp xã trên địa bàn huyện Nghĩa Hành hiện nay cho thấy, còn một số lượng không nhỏ công chức chính quyền cấp xã chưa đảm bảo các tiêu chuẩn chức danh mà mình đang đảm nhận; một số khác tuy hoàn thiện đủ tiêu chuẩn chức danh nhưng thực tế năng lực, trình độ còn yếu kém, chưa đạt yêu cầu. Để nâng cao chất lượng bồi dưỡng công chức chính quyền cấp xã trên địa bàn huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi trong những năm tới cần thực hiện đồng bộ các giải pháp: quy hoạch cán bộ; xây dựng bản mô tả công việc cho từng chức danh; nghiên cứu xác định nhu cầu bồi dưỡng của công chức; nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên. Bên cạnh đó cần tăng cường năng lực của các cơ sở ĐTBD trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi và huyện Nghĩa Hành, đổi mới hình thức mở lớp, đổi mới phương pháp giảng dạy, học tập; kiểm tra, khen thưởng, kỷ luật công chức trong quá trình bồi dưỡng. Tất cả các giải pháp này phải được xây dựng trên cơ sở hỗ trợ, bổ sung cho nhau để tăng tính hiệu quả của mỗi giải pháp và các giải pháp được thực hiện thống nhất, hướng tới thực hiện mục tiêu nâng cao chất lượng bồi dưỡng công chức chính quyền cấp xã trên địa bàn huyện. Qua nghiên cứu lý luận và phân tích, đánh giá thực trạng đội ngũ CBCC cấp xã và những kết quả đã đạt được cũng như những hạn chế trong hoạt động bồi dưỡng công chức chính quyền cấp xã trên địa bàn huyện Nghĩa Hành, học viên đã mạnh dạn đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng bồi dưỡng công chức chính quyền cấp xã trên địa bàn huyện trong những năm tới. Do hạn chế về thời gian và khả năng của học viên nên luận văn chắc chắn còn một số hạn chế. Với sự cầu thị và cả ý thức trách nhiệm của mình, học viên rất mong nhận được sự góp ý, chỉ bảo của các thầy, cô giáo và các bạn học viên.

pdf26 trang | Chia sẻ: yenxoi77 | Lượt xem: 514 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Tóm tắt Luận văn Bồi dưỡng công chức chính quyền cấp xã trên địa bàn huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ / / HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA NGUYỄN THỊ THANH HÀ BỒI DƯỠNG CÔNG CHỨC CHÍNH QUYỀN CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN NGHĨA HÀNH, TỈNH QUẢNG NGÃI Chuyên ngành: Quản lý công Mã số: 60 34 04 03 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ CÔNG Thừa Thiên Huế - 2017 Công trình được hoàn thành tại: HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. BÙI HUY KHIÊN Phản biện 1:...................................................................... :....................................................................................... Phản biện 2::.................................................................... :........................................................................................ Luận văn được bảo vệ tại Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ, Học viện Hành chính Quốc gia Địa điểm: Phòng họp ....., Nhà...... - Hội trường bảo vệ luận văn thạc sĩ, Học viện Hành chính Quốc gia. Số: 203- Đường Phan Bội Châu - Tp Huế - tỉnh Thừa Thiên Huế Thời gian: vào hồi giờ...ngày.....thángnăm 2017 1 MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài luận văn Mở cửa hội nhập và đổi mới cơ chế quản lý kinh tế là đường lối đúng đắn của Đảng và Nhà nước ta. Để tiếp tục sự nghiệp đổi mới, nước ta cần phải phát huy tối đa các nguồn lực như tài nguyên thiên nhiên, nguồn vốn, khoa học - công nghệ, nguồn nhân lực Trong đó, cùng với các yếu tố vốn và khoa học - công nghệ thì nguồn nhân lực giữ vai trò quan trọng, quyết định sự thành công của sự nghiệp đổi mới và phát triển của đất nước. CBCC là nhân tố con người trong các cơ quan, tổ chức nhà nước. Nhân tố con người đã và luôn được xem là mối quan tâm hàng đầu của Đảng và Nhà nước ta. Nhiều chủ trương, chính sách về vấn đề CBCC đã được ban hành như: Pháp lệnh cán bộ, công chức ngày 26 tháng 02 năm 1998; Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh cán bộ, công chức ngày 28 tháng 4 năm 2000; Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh cán bộ, công chức ngày 29 tháng 4 năm 2003 và gần đây, ngày 13 tháng 11 năm 2008, tại Kỳ họp thứ 4 (Quốc hội Khóa XII), Luật cán bộ, công chức (hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2010) đã được thông qua nhằm củng cố, đổi mới, phát triển, nâng cao chất lượng đội ngũ này đáp ứng yêu cầu đổi mới của đất nước. ĐTBD cán bộ, công chức là một trong những yếu tố quyết định để xây dựng đội ngũ CBCC có phẩm chất tốt, chuyên nghiệp, hiện đại, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp đổi mới, trong đó có đội ngũ công chức chính quyền cấp xã. Đội ngũ công chức chính quyền cấp xã có vai trò hết sức quan trọng trong việc đảm bảo thực hiện thành công các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội, quốc phòng an ninh. Hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền cấp xã được quyết định bởi phẩm chất, năng lực và hiệu quả công tác của đội ngũ công chức cơ sở. Công chức cấp xã có vai trò là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với quần chúng nhân 2 dân đồng thời trực tiếp bảo đảm kỷ cương phép nước tại cơ sở, bảo vệ các quyền tự do dân chủ, quyền con người, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân. Chính vì đội ngũ công chức cấp xã có vai trò quan trọng như vậy nên việc xây dựng đội ngũ công chức cấp xã vững vàng về chính trị, trong sạch về lối sống, có trí tuệ, kiến thức và trình độ năng lực để thực hiện các nhiệm vụ được giao luôn là mối quan tâm hàng đầu của Đảng và Nhà nước ta. Đảng ta xác định đầu tư xây dựng đội ngũ công chức cơ sở có phẩm chất, đạo đức và năng lực ngang tầm sự nghiệp đổi mới mang ý nghĩa như sự đầu tư cho hạ tầng cơ sở trong công tác cán bộ. Trong những năm qua chính quyền huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi đã quan tâm xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ CBCC cấp xã trên địa bàn huyện. Công tác bồi dưỡng công chức chính quyền cấp xã trên địa bàn huyện đã đạt được những kết quả bước đầu, góp phần xây dựng đội ngũ CBCC cấp xã có chất lượng. Tuy đã đạt được những kết quả bước đầu, nhưng công tác này vẫn còn tồn tại nhiều hạn chế, yếu kém. Nội dung chương trình và phương pháp bồi dưỡng công chức chính quyền cấp xã chưa phù hợp với đối tượng người học; cơ sở vật chất và đội ngũ giảng viên vừa yếu lại vừa thiếu; việc bố trí, sử dụng công chức cấp xã sau các khóa bồi dưỡng chưa có tác dụng khuyến khích, động viên những người tham gia các khóa học. Để góp phần nâng cao chất lượng bồi dưỡng công chức chính quyền cấp xã trên địa bàn huyện trong những năm tới, học viên chọn đề tài “Bồi dưỡng công chức chính quyền cấp xã trên địa bàn huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi” làm luận văn tốt nghiệp của mình. 2. Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài luận văn Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức là chủ đề nghiên cứu của khá nhiều đề tài của các cơ quan trung ương như Ban Tổ chức Trung ương, Bộ Nội vụ, Học viện Hành chính quốc gia từ nhiều 3 năm nay. Một số đề tài khoa học, luận án, luận văn đã tập trung vào nghiên cứu công tác ĐTBD cán bộ, công chức. * Các nghiên cứu về ĐTBD cán bộ, công chức, viên chức nói chung Các nghiên cứu về ĐTBD cán bộ, công chức nói chung trước hết phân tích bản chất, đặc điểm của ĐTBD cán bộ, công chức. PGS.TS. Lưu Kiếm Thanh trong bài viết Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức một hình thức giáo dục - đào tạo đặc thù và chuyên biệt, Tạp chí Quản lý nhà nước, số 201 (10/2012) cho rằng ĐTBD cán bộ, công chức có sự khác biệt về đối tượng, mục tiêu, phương thức ĐTBD. Việc ĐTBD cán bộ, công chức một mặt là để chuẩn hoá, lấp đầy khoảng trống năng lực hiện tại đồng thời quá trình này phải là quá trình phát triển năng lực thực thi nhiệm vụ của CBCC. Cùng cách tiếp cận này, TS. Huỳnh Văn Thới trong bài viết Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức từ khái niệm đến nhận thức và hành động, Tạp chí Quản lý nhà nước, số 188 (9/2011) quan niệm ĐTBD cán bộ, công chức phải nhằm mục tiêu nâng cao năng lực của CBCC. * Các nghiên cứu về ĐTBD cán bộ, công chức theo vị trí việc làm ĐTBD cán bộ, công chức theo vị trí việc làm đã bước đầu được các nhà khoa học quan tâm nghiên cứu trong những năm gần đây. Các công trình nghiên cứu đề tài này được thể hiện trong các chương trình, dự án, các đề tài nghiên cứu khoa học và trong các bài báo đăng trên các tạp chí khoa học. Dự án ADB về ĐTBD cán bộ, công chức của Bộ Nội vụ đã đưa ra một quy trình đào tạo phù hợp với đào tạo người lớn là CBCC với các bước triển khai ĐTBD như: xác định bản mô tả công việc, xác định những kỹ năng cần thiết cho vị trí công việc, xác định năng lực hiện có của người đang đảm trách công việc, xác định nhu cầu đào tạo và tổ chức đào tạo, đánh giá. 4 Một số luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ của Học viện Hành chính quốc gia nghiên cứu về ĐTBD cán bộ, công chức theo hai hướng khá rõ nét. Thứ nhất, nghiên cứu lý thuyết về ĐTBD như đào tạo, bồi dưỡng công chức hành chính; ĐTBD cán bộ, công chức trong các ngành khác nhau. Thứ hai, nghiên cứu tập trung vào ĐTBD từng loại công chức khác nhau như CBCC cấp xã, cấp huyện, cấp tỉnh. Kết quả các nghiên cứu này chưa thật sâu, nhưng hướng nghiên cứu đã từng bước đi đến gần với ĐTBD dựa trên năng lực thực thi công vụ theo vị trí việc làm. Các công trình, đề tài nghiên cứu nêu trên đề cập đến những vấn đề lý luận về ĐTBD cán bộ, công chức cấp xã, đề xuất các giải pháp đẩy mạnh và nâng cao chất lượng ĐTBD cán bộ công chức cấp xã đáp ứng đòi hỏi của thời kỳ CNH - HĐH đất nước. Đây là những công trình nghiên cứu cung cấp cơ sở lý luận và phương pháp luận bổ ích cho học viên khi nghiên cứu đề tài này, góp phần nâng cao chất lượng bồi dưỡng công chức chính quyền cấp xã trên địa bàn huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi trong những năm tới. 3. Mục tiêu, nhiệm vụ nghiên cứu của luận văn 3.1. Mục tiêu Trên cơ sở nghiên cứu, đánh giá thực trạng công tác bồi dưỡng công chức chính quyền cấp xã trên địa bàn huyện Nghĩa Hành, từ đó tác giả luận văn đề xuất định hướng và các giải pháp nâng cao chất lượng của công tác này trên địa bàn huyện trong những năm tới. 3.2. Nhiệm vụ - Hệ thống hóa những vấn đề lý luận về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức nhà nước. - Phân tích, đánh giá thực trạng hoạt động bồi dưỡng công chức cấp xã trên địa bàn huyện Nghĩa Hành, những kết quả đã đạt được, những hạn chế, yếu kém, nguyên nhân của những hạn chế, yếu kém. 5 - Đề xuất định hướng và các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng bồi dưỡng công chức cấp xã trên địa bàn huyện Nghĩa Hành trong những năm tới. 4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 4.1. Đối tượng nghiên cứu Công tác bồi dưỡng công chức chính quyền cấp xã trên địa bàn huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi. 4.2. Phạm vi nghiên cứu Về không gian: Đề tài được thực hiện nghiên cứu trên địa bàn huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi. Về thời gian: Các dữ liệu, thông tin thu thập trong thời gian từ năm 2012 đến năm 2016. Một số số liệu khảo sát mới được điều tra trong năm 2016. 5. Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu 5.1. Phương pháp luận Luận văn được nghiên cứu dựa trên cơ sở lý luận của chủ nghĩa Mác-Lênin, quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác cán bộ và đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức. 5.2. Phương pháp nghiên cứu Luận văn sử dụng các phương pháp: - Phương pháp phân tích thực chứng; - Hệ thống hóa, phân tích các tài liệu tham khảo và các kết quả nghiên cứu của các đề tài đã được công bố; - Nghiên cứu khảo sát tại cơ sở; 6. Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của luận văn Luận văn phân tích rõ một số cơ sở lý luận và thực tiễn về ĐTBD cán bộ, công chức; Đánh giá đúng thực trạng công tác bồi dưỡng công chức chính quyền cấp xã trên địa bàn huyện Nghĩa Hành trong 5 năm qua (từ năm 2012 đến năm 2016), trên cơ sở đó đề xuất phương hướng và các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác này trên địa bàn huyện trong những năm tới. 6 Kết quả của luận văn có thể được dùng làm tài liệu tham khảo cho công tác bồi dưỡng công chức chính quyền cấp xã trên địa bàn huyện Nghĩa Hành và các huyện khác của tỉnh Quảng Ngãi. 7. Kết cấu của luận văn Ngoài các phần mở đầu, kết luận, mục lục, phụ lục, danh mục tài liệu tham khảo, luận văn được kết cấu thành 3 chương: Chương 1: Cơ sở lý luận và thực tiễn về đào tạo, bồi dưỡng công chức chính quyền cấp xã. Chương 2: Thực trạng công tác bồi dưỡng công chức chính quyền cấp xã trên địa bàn huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi. Chương 3: Mục tiêu và các giải pháp nâng cao chất lượng bồi dưỡng công chức chính quyền cấp xã trên địa bàn huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi. 7 Chương 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÔNG CHỨC CHÍNH QUYỀN CẤP XÃ 1.1. Khái quát về chính quyền cấp xã và công chức chính quyền cấp xã 1.1.1. Khái niệm và đặc điểm chính quyền cấp xã 1.1.1.1. Khái niệm chính quyền cấp xã 1.1.1.2. Đặc điểm chính quyền cấp xã 1.1.2. Khái niệm và đặc điểm của công chức chính quyền cấp xã 1.1.2.1. Khái niệm công chức chính quyền cấp xã 1.1.2.2. Đặc điểm công chức chính quyền cấp xã 1.2. Đào tạo, bồi dưỡng công chức cấp xã 1.2.1. Khái niệm, mục tiêu đào tạo, bồi dưỡng công chức cấp xã 1.2.1.1. Khái niệm đào tạo, bồi dưỡng 1.2.1.2. Mục tiêu đào tạo, bồi dưỡng 1.2.2. Các hình thức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức 1.2.3. Quy trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức 1.2.3.1. Xác định nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng 1.2.3.2. Xác định mục tiêu đào tạo, bồi dưỡng 1.2.3.3. Lựa chọn đối tượng đào tạo, bồi dưỡng 1.2.3.4. Xây dựng nội dung chương trình đào tạo, bồi dưỡng và lựa chọn phương pháp đào tạo, bồi dưỡng 1.2.3.5. Lựa chọn và đào tạo giảng viên 1.2.3.6. Dự tính chi phí đào tạo, bồi dưỡng 1.2.3.7. Đánh giá chương trình và kết quả đào tạo, bồi dưỡng 1.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã 1.3.1. Cơ chế chính sách của Nhà nước Đảng và Nhà nước coi đào tạo nguồn nhân lực là yếu tố then chốt, có ý nghĩa quyết định cho sự phát triển kinh tế - xã hội; đào tạo nguồn nhân lực vừa là yêu cầu vừa là động lực quan trọng để phát triển. Quan điểm của Đảng, Nhà nước có ảnh hưởng rất lớn đến công tác đào tạo nguồn nhân lực nói chung và ĐTBD cán bộ, công chức nói riêng. 8 1.3.2. Hệ thống các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng Hệ thống các cơ sở ĐTBD có vai trò quan trọng đối với công tác ĐTBD cán bộ, công chức. Thể hiện thông qua 2 yếu tố sau: Một là, Năng lực của các cơ sở ĐTBD: Hiệu quả của công tác ĐTBD phụ thuộc vào năng lực của các cơ sở ĐTBD. Hai là, Sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật. 1.3.3. Nhân tố thuộc về người học Con người là nhân tố tác động trực tiếp đến chất lượng của chương trình ĐTBD bởi vì người lao động là đối tượng trực tiếp tiếp nhận những kiến thức, kỹ năng mà chương trình ĐTBD cung cấp. Cần quan tâm đến các yếu tố chính sau: Trình độ của CBCC; - Ý thức mong muốn của CBCC. 1.4. Kinh nghiệm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã của một số địa phương ở Việt Nam 1.4.1. Kinh nghiệm của một số địa phương ở Việt Nam 1.4.1.1. Tỉnh Quảng Ninh 1.4.1.2. Thành phố Đà Nẵng 1.4.1.3. Thành phố Hồ Chí Minh 1.4.2. Bài học cho công tác bồi dưỡng công chức chính quyền cấp xã của huyện Nghĩa Hành Tiểu kết chương 1 9 Chương 2 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC BỒI DƯỠNG CÔNG CHỨC CHÍNH QUYỀN CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN NGHĨA HÀNH, TỈNH QUẢNG NGÃI 2.1. Đặc điểm của địa phương nghiên cứu 2.1.1. Vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên của huyện Nghĩa Hành Nghĩa Hành là huyện trung du duy nhất của tỉnh Quảng Ngãi. Phía bắc và đông bắc giáp huyện Tư Nghĩa; phía nam giáp huyện Ba Tơ và huyện Đức Phổ; phía tây giáp huyện Minh Long; phía đông giáp huyện Mộ Đức; phía đông nam giáp huyện Đức Phổ. Hình thế của huyện hẹp theo chiều chiều đông - tây, trải dài từ bắc xuống nam. Địa hình trung du chuyển tiếp từ vùng núi phía Tây đến đồng bằng ở phía Đông. 2.1.2. Tình hình phát triển kinh tế - xã hội của huyện Nghĩa Hành Kinh tế của huyện Nghĩa Hành cơ bản là kinh tế nông nghiệp. Đến nay tính chất thuần nông còn rất đậm, dù đã có sự chuyển biến khá trên lĩnh vực tiểu thủ công nghiệp, thương mại và dịch vụ. Tính ở thời điểm năm 2016, giá trị sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp (phần lớn là nông nghiệp) là 203.955 triệu đồng (38,66%), công nghiệp - xây dựng là 218.143 triệu đồng (41,35%), thương mại - dịch vụ 105.500 triệu đồng (19,99%). Số dân sống bằng nghề nông là 74.801 người; số lao động nông, lâm, thuỷ sản là 39.087 lao động; chiếm phần lớn số dân và số lao động trong huyện (hơn 9/10). Về xã hội, vấn đề xã hội lớn nhất là tình trạng thiếu việc làm. Một số tệ nạn xã hội ở Nghĩa Hành có xảy ra, nhưng ở mức độ thấp. Section 1.01 2.2. Ảnh hưởng của yếu tố vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội đến đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức huyện Nghĩa Hành 2.2.1. Thuận lợi - Quê hương có truyền thống cách mạng và hiếu học, đây sẽ là yếu tố tích cực, là động lực cho đội ngũ CBCC ra sức phấn đấu học tập, rèn luyện khi được cử đi đào tạo, bồi dưỡng. - Đội ngũ CBCC hầu hết mới được tuyển dụng, có tuổi đời trẻ nên sẽ dễ dàng tiếp thu, lĩnh hội kiến thức khi tham gia các khóa ĐTBD. 10 - Các cấp lãnh đạo huyện có sự quan tâm, khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi để CBCC tham gia các khóa ĐTBD. 2.2.2. Khó khăn - Điều kiện kinh tế - xã hội của huyện còn nghèo, nên chưa có cơ chế thích hợp trong việc hỗ trợ cho CBCC tham gia các khóa ĐTBD; cũng như chưa có các chính sách khen thưởng kịp thời để động viên, khuyến khích cho những CBCC có thành tích tốt trong quá trình học tập. - Nghĩa Hành là một huyện trung du, địa hình hiểm trở, thường bị chia cắt vào mùa mưa lũ nên khó khăn cho CBCC tham gia các khóa ĐTBD. - Đội ngũ CBCC hầu hết mới được tuyển dụng, do đó nhu cầu bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ, cũng như đào tạo chính trị rất nhiều, trong khi các cơ sở vật chất, hệ thống các cơ sở ĐTBD cán bộ, công chức của huyện còn chưa được hoàn thiện nên khó khăn cho công tác ĐTBD. - Điều kiện kinh tế hộ gia đình của đội ngũ CBCC còn khó khăn, bên cạnh đó chế độ hỗ trợ của huyện cho CBCC tham gia các khóa ĐTBD còn quá thấp nên chưa khuyến khích được CBCC tham gia. Section 1.02 2.3. Cơ sở pháp lý về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức huyện Nghĩa Hành 2.3.1. Các văn bản quy phạm pháp luật về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức của Nhà nước Đảng và Nhà nước ta luôn chú trọng đến công tác ĐTBD cán bộ, công chức nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ CBCC. Nhiều chủ trương, chính sách về vấn đề này đã được ban hành nhằm tạo cơ sở pháp lý để các địa phương, đơn vị đẩy mạnh và nâng cao chất lượng ĐTBD cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu cải cách HCNN. 2.3.2. Các văn bản quy định về đào tạo, bồi dưỡng của tỉnh Quảng Ngãi và huyện Nghĩa Hành - Quyết định số 269/QĐ-UBND ngày 03/3/2015 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức xã năm 2015 theo Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ. - Kế hoạch số 2418/KH-UBND ngày 26/5/2015 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc triển khai Quyết định số 124/QĐ-TTg ngày 11 16/01/2014 của Thủ tướng chính phủ phê duyệt đề án tiếp tục củng cố, kiện toàn chính quyền cơ sở vùng Tây Nguyên giai đoạn 2014-2020 về nội dung ĐTBD cán bộ, công chức cấp xã. Section 1.03 2.4. Thực trạng công chức cấp xã trên địa bàn huyện Nghĩa Hành 2.4.1. Tuổi đời, năm công tác chung và năm công tác đang đảm nhiệm của công chức cấp xã Công chức cấp xã, có tổng số 126 người (chiếm 87,5%) thể hiện cụ thể như bảng 2.1. Bảng 2.1. Số lượng công chức cấp xã của huyện Nghĩa Hành (đến 01/12/2016) STT Chức danh công chức Định biên (người) Hiện có (người) So sánh (%) 1 Trưởng công an 12 12 100 2 Chỉ huy trưởng quân sự 12 12 100 3 Văn phòng – Thống kê 24 20 83,33 4 Địa chính – Xây dựng 24 24 100 5 Tài chính – kế toán 24 21 87,50 6 Tư pháp – Hộ tịch 24 22 91,67 7 Văn hóa xã hội 24 21 87,50 Tổng cộng 144 126 87,50 Nguồn: Phòng Nội vụ huyện Nghĩa Hành 2.4.2. Trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn nghiệp vụ và trình độ lý luận chính trị của đội ngũ công chức cấp xã Tỷ lệ công chức có trình độ chuyên môn cao đẳng, đại học tăng dần qua các năm (năm 2013 tỷ lệ 28,81% đến năm 2016 tỷ lệ là 33,33%), số công chức có trình độ trung cấp lý luận chính trị cũng tăng dần qua các năm (năm 2013 tỷ lệ 18,64% đến năm 2016 tỷ lệ là 56,35%). Tuy nhiên, so với mặt bằng chung của tỉnh Quảng Ngãi thì trình độ chuyên môn nghiệp vụ và lý luận chính trị của đội ngũ công chức cấp xã thuộc huyện Nghĩa Hành vẫn rất thấp, đến nay vẫn còn 3,18% công chức có trình độ sơ cấp chuyên môn, số công chức có trình độ chuyên môn nghiệp vụ cao đẳng, đại học mới chỉ đạt 12 33,33%, số công chức có trình độ sơ cấp lý luận chính trị và chưa được đào tạo về lý luận chính trị chiếm tỷ lệ 43,65%. 2.4.3. Nội dung đào tạo, bồi dưỡng và việc vận dụng kiến thức được đào tạo, bồi dưỡng của công chức cấp xã Qua tìm hiểu thì xu hướng chung công chức thường chọn lĩnh vực nâng chuẩn theo chuyên môn mình được ĐTBD trước đây để rút ngắn thời gian học. Qua đó chúng ta cũng có thể thấy nếu không có sự định hướng trong công tác ĐTBD thì dễ dẫn đến trình trạng một số chức danh sẽ bị thừa và số chức danh sẽ bị thiếu công chức. Qua bảng 2.5, chúng ta nhận thấy hàng năm vẫn còn tồn tại một lượng công chức không sử dụng đúng chuyên môn được đào tạo, mặc dù tỉ lệ này giảm dần qua các năm, song vẫn còn khá cao. Điều này gây lãng phí kinh phí đào tạo đồng thời không phát huy được khả năng chuyên môn của công chức. 2.5. Thực trạng công tác bồi dưỡng công chức cấp xã của huyện Nghĩa Hành 2.5.1. Sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ đảng, chính quyền các cấp đối với công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã Một trong những giải pháp quan trọng để nâng cao chất lượng của đội ngũ CBCC là công tác ĐTBD. Vì vậy, sự quan tâm sâu sát của cấp ủy Đảng và chính quyền các cấp đối với công tác ĐTBD cán bộ, công chức có ý nghĩa quan trọng, tác động trực tiếp đến kết quả, chất lượng công tác ĐTBD. Sự quan tâm trong lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng được thể hiện bằng các chương trình, kế hoạch hành động, nghị quyết chuyên đề về công tác ĐTBD; tổ chức triển khai thực hiện, trong đó có sự phân công, phân nhiệm rõ ràng; thường xuyên theo dõi, giám sát, kiểm tra, đồng thời có những sự điều chỉnh nếu cần. 2.5.2. Vai trò của các cơ sở đào tạo trong việc thực hiện chương trình bồi dưỡng công chức cấp xã Hệ thống cơ sở giáo dục, đào tạo trên địa tỉnh Quảng Ngãi đến nay đã có 37 đơn vị, trong đó có 15 đơn vị đã tham gia ĐTBD cán bộ, công chức cấp xã. Từ năm 2012 - 2016, các cơ sở ĐTBD trên địa bàn tỉnh đã tổ chức ĐTBD về chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị cho hàng ngàn CBCC cấp xã. 13 2.5.3. Nguồn lực kinh phí tổ chức bồi dưỡng công chức cấp xã Tổng kinh phí thực hiện chương trình bồi dưỡng công chức cấp xã giai đoạn 2013 - 2016 là 12.009 triệu đồng, trong đó: Ngân sách tỉnh: 7.450 triệu đồng (chiếm 62,04%), ngân sách huyện: 3.805 triệu đồng (chiếm 31,68%), các chương trình, dự án hỗ trợ: 754 triệu đồng (chiếm 6,28%). Nguồn kinh phí chi cho công tác bồi dưỡng công chức cấp xã là: 7.531 triệu đồng (chiếm 62,71%). 2.5.4. Công tác tuyển sinh, mở lớp, biên soạn giáo trình, giáo án Công tác tuyển sinh, mở lớp bồi dưỡng công chức cấp xã tại Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Nghĩa Hành thực hiện theo sự hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; sự phối hợp về nội dung với Ban Tuyên giáo Huyện ủy, dưới sự lãnh đạo chỉ đạo của Thường trực Huyện ủy. Nội dung chương trình học tại Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện do Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn và ban hành. 2.5.5. Công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá, cấp bằng, chứng chỉ Trên cơ sở quy định của Ban Tuyên giáo Trung ương về nội dung, chương trình ĐTBD, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã ban hành các văn bản để các Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện tổ chức thực hiện như: Hướng dẫn công tác thi, kiểm tra, viết tiểu luận cuối khóa, hướng dẫn việc tổ chức cho học viên nghiên cứu thực tế cuối học phần, cuối khóa học Công tác đánh giá chất lượng sau bồi dưỡng vẫn chưa được thực hiện thường xuyên và còn có tình trạng nể nang, né tránh. 2.5.6. Chính sách hỗ trợ, khuyến khích công chức cấp xã tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng Cùng với các chính sách của Trung ương, tỉnh, huyện Nghĩa Hành đã ban hành các chính sách về hỗ trợ, khuyến khích CBCC cấp xã tham gia các chương trình ĐTBD để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. - Hỗ trợ về thời gian - Hỗ trợ về tài chính - Sử dụng sau khi ĐTBD 2.5.7. Kết quả bồi dưỡng công chức cấp xã của huyện Nghĩa Hành giai đoạn 2012-2016 Từ năm 2012 đến năm 2016 đã có hơn 200 lượt công chức xã tham gia các khóa ĐTBD. Số công chức xã không tham gia các khóa 14 ĐTBD tăng lên hàng năm, năm 2013 là 69 người (tỷ lệ 58,47%) đến năm 2016 là 78 người (tỷ lệ 61,90%). - Bồi dưỡng về lý luận chính trị Giai đoạn 2013 - 2016, số CBCC cấp xã được đào tạo bồi dưỡng về lý luận chính trị là: 450 lượt người. Trong đó: Bồi dưỡng ngắn hạn: 346 lượt người, chiếm 76,89% tổng số; đào tạo nghiệp sơ cấp chính trị: 44 người, chiếm 9,78%; trung cấp chính trị: 60 người, chiếm 13,33%, cao cấp chính trị và cử nhân chính trị: không cử người đi học. Kết quả bồi dưỡng công chức cấp xã trên địa bàn huyện được người học đánh giá tốt. Để có cơ sở đánh giá kết quả bồi dưỡng từ phía người học, học viên đã tiến hành khảo sát đội ngũ công chức cấp xã trên địa bàn huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi. Kết quả về mức độ đáp ứng đối với người học sau khi tham gia các khóa bồi dưỡng thể hiện qua biểu đồ sau: Biểu đồ 2.1. Đánh giá kết quả bồi dưỡng công chức cấp xã Khi được hỏi về mức độ đáp ứng của các khóa bồi dưỡng đã có 73,5% công chức cho rằng các khóa bồi dưỡng đã đáp ứng nhu cầu của họ. Kết quả phản hồi trên cho thấy công chức hài lòng sau khi được cử đi tham gia các khóa bồi dưỡng. Nhiều công chức đánh giá cao các chương trình bồi dưỡng về kỹ năng quản lý nhà nước và các nghiệp vụ chuyên ngành như thanh tra, công tác văn thư, nghiệp vụ về đất đai. Tuy nhiên, có một bộ phận công chức thấy chương trình bồi dưỡng chưa đáp ứng được nhu cầu công việc, chủ yếu là chương trình chưa phù hợp với chuyên môn, bồi dưỡng các lĩnh vực mà công chức ít vận dụng đến. 15 Section 1.04 2.6. Đánh giá chung về công tác bồi dưỡng công chức cấp xã trên địa bàn huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi 2.6.1. Những kết quả đã đạt được Qua phân tích thực trạng công chức chính quyền cấp xã và công tác ĐTBD công chức cấp xã trên địa bàn huyện Nghĩa Hành cho thấy, tuy còn rất nhiều khó khăn, nhưng Huyện ủy và chính quyền huyện Nghĩa Hành đã có sự quan tâm đầu tư cho công tác ĐTBD công chức cấp xã, trình độ chuyên môn nghiệp vụ của đội ngũ công chức ở cấp xã không ngừng được nâng lên. Được sự quan tâm của các cấp ủy Đảng và chính quyền huyện, các lớp bồi dưỡng công chức chính quyền cấp xã đạt kết quả tốt; học viên tham gia đầy đủ, trách nhiệm và nhiệt tình; trình độ của công chức chính quyền cấp xã được nâng lên, tăng khả năng tham mưu, đề xuất ý kiến đóng góp cùng cấp uỷ Đảng xây dựng kế hoạch công tác, xác định các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn xã. 2.6.2. Những hạn chế Bên cạnh những kết quả đã đạt được nêu trên, công tác bồi dưỡng công chức chính quyền cấp xã trên địa bàn huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi vẫn còn một số tồn tại sau: - Việc quản lý công tác bồi dưỡng, quản lý cán bộ chưa được tăng cường và thống nhất trong toàn hệ thống. - Công tác bồi dưỡng công chức chính quyền cấp xã trên địa bàn huyện chưa thật sự căn cứ vào yêu cầu, nhiệm vụ của từng chức danh công chức đảm nhận để xét cử hoặc chấp thuận cho công chức tham gia các khóa bồi dưỡng phù hợp. - Còn thiếu những quy định, quy chế để quản lý công tác bồi dưỡng công chức chính quyền cấp xã trong toàn huyện một cách có hiệu quả. - Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng chưa sát nên số lượng công chức cho đi bồi dưỡng cùng thời điểm quá nhiều đã ảnh hưởng đến kết quả công tác ở xã. 2.6.3. Nguyên nhân của những hạn chế - Hệ thống văn bản pháp quy về ĐTBD cán bộ, công chức cấp xã chưa được ban hành đầy đủ, đồng bộ và kịp thời. - Đội ngũ giáo viên giảng dạy tại Trường Chính trị tỉnh Quảng Ngãi và Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Nghĩa Hành thiếu kinh nghiệm thực tiễn nên việc truyền đạt kiến thức và giảng 16 dạy gặp nhiều khó khăn. - Cơ sở vật chất mặc dù đã được đầu tư, nhưng vẫn chưa đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. - Hệ thống giáo trình chưa được cập nhật, đổi mới đáp ứng yêu cầu của thực tiễn. - Nguồn kinh phí ngân sách địa phương cấp cho công tác ĐTBD cán bộ, công chức cấp xã chưa đáp ứng được yêu cầu và phụ thuộc vào nguồn ngân sách cấp trên; việc giải ngân nguồn kinh phí này thường rất chậm. - Phần đông người học tiếp thu một cách thụ động, chỉ cần đủ bằng cấp, chứng chỉ quy định, học để nâng lương, nâng ngạch chứ chưa thực sự xuất phát từ nhu cầu mong muốn thực hiện công vụ được tốt hơn. Tiểu kết chương 2 17 Chương 3 MỤC TIÊU VÀ CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG BỒI DƯỠNG CÔNG CHỨC CHÍNH QUYỀN CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN NGHĨA HÀNH, TỈNH QUẢNG NGÃI 3.1. Nhu cầu bồi dưỡng công chức chính quyền cấp xã của huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi Sau 30 năm đổi mới, kinh tế - văn hoá - xã hội ở huyện Nghĩa Hành đang phát triển mạnh cả bề rộng và chiều sâu. Quá trình hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng mở rộng. Thực tiễn đang đặt ra những vấn đề mới đòi hỏi công tác ĐTBD cán bộ, công chức nói chung và bồi dưỡng công chức chính quyền cấp xã nói riêng phải được đổi mới mạnh mẽ cả về chương trình, nội dung và phương pháp. Nhu cầu cần phải nâng cao chất lượng CBCC cấp xã mà giải pháp quan trọng là đổi mới nội dung, phương pháp và hình thức ĐTBD cán bộ, công chức cấp xã. Đổi mới công tác ĐTBD cán bộ, công chức cấp xã hiện nay trở thành vấn đề quan trọng, góp phần tiếp tục củng cố, xây dựng chính quyền cơ sở vững mạnh. 3.2. Mục tiêu và yêu cầu đào tạo, bồi dưỡng công chức chính quyền cấp xã của huyện Nghĩa Hành 3.2.1. Mục tiêu đào tạo, bồi dưỡng công chức chính quyền cấp xã của huyện Nghĩa Hành Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức nhà nước nói chung luôn được Đảng và Nhà nước ta quan tâm, nhất là trong xu thế hội nhập và toàn cầu hóa hiện nay thì công tác ĐTBD cán bộ, công chức cần phải được quan tâm đặc biệt, nhằm xây dựng đội ngũ CBCC đáp ứng một cách tốt nhất những yêu cầu của cải cách hành chính. Section 1.05 Căn cứ vào mục tiêu chung, UBND huyện Nghĩa Hành đã đề ra mục tiêu cụ thể trong ĐTBD cán bộ, công chức cấp xã trên địa bàn huyện. Trong Quyết định số 112/QĐ-UBND ngày 14/3/2016 của UBND huyện đã nhấn mạnh: “Tập trung đào tạo trung cấp lý luận chính trị, đại học chuyên môn và bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước, kỹ năng quản lý, điều hành cho đội ngũ cán bộ chủ chốt; đào tạo trình độ trung cấp chính trị, đại học chuyên môn trở lên phù hợp với vị trí việc làm, hình thành thái độ tận tụy phục 18 vụ nhân dân cho công chức chuyên môn; đẩy mạnh bồi dưỡng theo yêu cầu nhiệm vụ cho những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và ở thôn, tổ dân phố”. Để thực hiện tốt các mục tiêu đã đề ra đòi hỏi phải có sự phối hợp đồng bộ giữa các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban ngành chức năng trong huyện về công tác đào tạo, bồi dưỡng CBCC nói chung và công chức cấp xã nói riêng của huyện Nghĩa Hành và thực hiện tốt các nhiệm vụ chủ yếu sau: - Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn. - Phòng Nội vụ huyện. - Phòng Tài chính. - Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện. 3.2.2. Yêu cầu đối với đào tạo, bồi dưỡng công chức chính quyền cấp xã của huyện Nghĩa Hành Vai trò của ĐTBD cán bộ, công chức cần được nhận thức đầy đủ và đúng đắn. Để đạt được điều đó, công tác ĐTBD cán bộ, công chức nói chung, bồi dưỡng công chức chính quyền cấp xã nói riêng cần đảm bảo các yêu cầu sau: Một là, đảm bảo các quan điểm, đường lối, chính sách phát triển kinh tế - xã hội của Đảng và Nhà nước trong ĐTBD cán bộ, công chức. Hai là, ĐTBD cán bộ, công chức cấp xã phải phù hợp với phương hướng đổi mới ĐTBD cán bộ, công chức: chuyển từ định hướng “cung” sang định hướng “cầu”. Ba là, ĐTBD gắn liền với thực hành, học đi đôi với hành. Bốn là, đảm bảo tính hiệu quả thực tế trong ĐTBD. Năm là, ĐTBD cán bộ, công chức phải đảm bảo các yêu cầu chuẩn mực nhằm nâng cao chất lượng, năng lực thực thi công vụ của CBCC cấp xã trong thời kỳ đổi mới, mở cửa hội nhập. Section 1.06 3.3. Giải pháp nâng cao chất lượng bồi dưỡng công chức chính quyền cấp xã trên địa bàn huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi Giải pháp nâng cao chất lượng bồi dưỡng công chức là những biện pháp tác động đến công chức nhằm làm cho công chức đó lĩnh hội và nắm bắt những tri thức, kỹ năng, kỹ xảo... một cách có hệ thống, chuẩn bị cho công chức đó thích nghi với công việc và khả năng nhận sự phân công lao động nhất định, hoàn thành tốt nhiệm 19 vụ, công việc được giao. Bồi dưỡng là quá trình liên tục nâng cao trình độ chuyên môn, kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp, nâng cao năng lực của công chức trên cơ sở mặt bằng kiến thức đã được đào tạo trước đó. Để nâng cao chất lượng công tác bồi dưỡng công chức chính quyền cấp xã trên địa bàn huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi trong những năm tới cần thực hiện một số giải pháp sau: 3.3.1. Nâng cao nhận thức về tầm quan trọng và mục tiêu của công tác bồi dưỡng công chức chính quyền cấp xã Cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến nhằm thay đổi nhận thức và tư duy về tầm quan trọng và mục tiêu của bồi dưỡng công chức chính quyền cấp xã. 3.3.2. Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng công chức cấp xã phù hợp với thực tế địa phương và thực trạng đội ngũ công chức cấp xã Kế hoạch ĐTBD là cơ sở quan trọng để thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức có hiệu quả. Xây dựng kế hoạch ĐTBD phải xuất phát từ thực tế của địa phương và tình hình thực tiễn của đội ngũ công chức cấp xã. Xây dựng kế hoạch ĐTBD trên cơ sở quy hoạch cán bộ, rà soát, đánh giá tình hình đội ngũ CBCC hiện có và kết quả ĐTBD cán bộ, công chức thời gian qua; từ đó xác định nhu cầu, xây dựng kế hoạch ĐTBD ngắn hạn và dài hạn. Trên cơ sở quy hoạch cán bộ, cấp ủy các cơ quan, đơn vị và các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch ĐTBD cán bộ, công chức phù hợp với từng chức danh, vị trí công tác, trong đó cần quan tâm đến công chức trẻ, có chiều hướng phát triển lâu dài. 3.3.3. Đổi mới biên soạn giáo trình, tài liệu Nội dung, chương trình bồi dưỡng là một trong những yếu tố quan trọng tác động trực tiếp đến chất lượng bồi dưỡng công chức chính quyền cấp xã. Việc tổ chức biên soạn chương trình, tài liệu cho công chức chính quyền cấp xã cần bắt đầu từ việc “điều tra tình hình” công việc của công chức chính quyền cấp xã như Bác Hồ đã dạy; từ đó “chọn những điểm chính làm tài liệu huấn luyện cán bộ”. Nội dung chương trình phải trả lời câu hỏi: Ở vị trí chức danh đó, người công chức được (phải) làm những việc gì và làm thế nào để thực hiện những việc đó cho có chất lượng, đạt hiệu quả cao nhất? 20 3.3.4. Xây dựng đội ngũ giảng viên đủ về số lượng và đảm bảo về chất lượng Xây dựng đội ngũ giảng viên đủ về số lượng và đảm bảo về chất lượng, bao gồm cả giảng viên chuyên trách, giảng viên kiêm chức và báo cáo viên. * Đối với giảng viên chuyên trách: Chú trọng nâng cao kiến thức, kinh nghiệm thực tiễn đồng thời có cơ chế khuyến khích, động viên giảng viên áp dụng các phương pháp giảng dạy tích cực. Có kế hoạch ĐTBD đội ngũ giảng viên chuyên trách của Trường Chính trị tỉnh Quảng Ngãi và Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Nghĩa Hành về trình độ chuyên môn từ Thạc sĩ trở lên, trình độ chính trị là Cao cấp chính trị nhằm đáp ứng một cách tốt nhất những yêu cầu của công tác ĐTBD cán bộ, công chức trong giai đoạn đổi mới đất nước. * Đối với đội ngũ giảng viên kiêm chức và báo cáo viên ngoài các cơ sở ĐTBD cần làm tốt các việc sau: Thứ nhất, xây dựng mạng lưới giảng viên kiêm chức giàu kinh nghiệm thực tế cũng như kinh nghiệm giảng dạy. Thứ hai, xây dựng, bổ sung, hoàn thiện các chế độ, chính sách hợp lý đối với đội ngũ giảng viên, tạo ra cơ chế thu hút đội ngũ giảng viên giảng dạy trong các cơ sở ĐTBD cán bộ, công chức ở huyện. Thứ ba, thường xuyên tổ chức các khoá huấn luyện về phương pháp giảng dạy nhằm nâng cao năng lực sư phạm cho đội ngũ báo cáo viên, giảng viên kiêm chức; những chuyên gia vốn không phải là những người được đào tạo về kỹ năng, nghiệp vụ sư phạm. 3.3.5. Đổi mới phương pháp tổ chức, giảng dạy và kiểm tra, đánh giả kết quả học tập Bồi dưỡng công chức chính quyền cấp xã là hình thức bồi dưỡng cho người lớn. Do đó việc giảng dạy và học tập không đơn thuần là việc truyền đạt và thu nhận kiến thức. Bồi dưỡng công chức chính quyền cấp xã là nhằm hướng tới mục tiêu làm thay đổi nhận thức và hành vi của công chức theo hướng tích cực trên cơ sở kiến thức thu nhận được. Tiếp tục đổi mới và áp dụng các phương pháp giảng dạy tích cực. Đổi mới việc ra đề thi, việc tổ chức thi, chấm thi và viết tiểu luận tốt nghiệp. Đây là khâu quan trọng góp phần nâng cao chất lượng công tác bồi dưỡng công chức chính quyền cấp xã. Việc ra đề kiểm tra, đề thi phải buộc học viên phát huy tính sáng tạo, 21 biết vận dụng lý luận đã học vào giải quyết những vấn đề thực tiễn ở xã. 3.3.6. Các giải pháp về công tác cán bộ Thực tế cho thấy, trình độ, năng lực của đội ngũ công chức chính quyền cấp xã trên địa bàn huyện Nghĩa Hành chưa đáp ứng được yêu cầu của công cuộc cải cách hành chính nhà nước và còn có sự chênh lệch giữa các xã với nhau. Trên cơ sở đó, huyện cần xây dựng tiêu chuẩn đội ngũ công chức chính quyền cấp xã của huyện theo hướng chú trọng vào trình độ, năng lực và kết quả thực thi công vụ của công chức và đẩy mạnh bồi dưỡng công chức chính quyền cấp xã nhằm đạt được những tiêu chuẩn đã đề ra. Bên cạnh đó cần thực hiện một số giải pháp cụ thể sau: Thứ nhất, xây dựng bản mô tả công việc cụ thể với từng chức danh công chức chính quyền cấp xã trên địa bàn huyện. Thứ hai, đổi mới công tác quy hoạch cán bộ làm cơ sở cho việc xây dựng kế hoạch bồi dưỡng. Thứ ba, thực hiện tốt công tác tuyển dụng công chức chính quyền cấp xã. Thứ tư, có cơ chế đánh giá công chức chính quyền cấp xã theo đúng năng lực làm việc. Thứ năm, có chế độ đãi ngộ công chức chính quyền cấp xã một cách hợp lý. 3.3.7. Giải pháp về kinh phí bồi dưỡng Xây dựng và triển khai kế hoạch bồi dưỡng công chức chính quyền cấp xã trên địa bàn huyện đòi hỏi một nguồn kinh phí đủ lớn. Do đó, huyện cũng cần có những cơ chế, chính sách về tài chính phù hợp để động viên, khuyến khích các giảng viên, học viên cũng như đội ngũ các chuyên viên, báo cáo viên,... tham gia vào đội ngũ giảng viên chuyên trách. 3.3.8. Nâng cao chất lượng hoạt động của Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Cùng với sự ra đời của hệ thống chính trị huyện, năm 1996 Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Nghĩa Hành được thành lập với nhiệm vụ chính là bồi dưỡng sơ cấp lý luận chính trị cho đội ngũ CBCC trên địa bàn huyện, tổ chức các lớp nhận thức về Đảng và bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới; bồi dưỡng các lớp chuyên đề và nghiệp vụ dành cho cán bộ Mặt trận và các hội đoàn thể ở cơ sở. 22 Để thực hiện tốt công tác ĐTBD cán bộ, công chức trong thời gian đến, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Nghĩa Hành cần kết hợp chặt chẽ với Ban Tổ chức Huyện ủy, Phòng Nội vụ và các xã, thị trấn để xây dựng kế hoạch, nội dung chương trình bồi dưỡng thích hợp. 3.4. Một số đề xuất và kiến nghị 3.4.1. Đề xuất Sớm ban hành các văn bản quy phạm pháp luật. Cải cách chế độ hỗ trợ đối với hoạt động đào tạo bồi dưỡng CBCC xã, phường, thị trấn. Xây dựng và thực hiện các chương trình, đề án về tăng cường năng lực thực thi nhiệm vụ cho CBCC cấp xã, nhất là chương trình bồi dưỡng kỹ năng, cập nhật kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ cho công chức cấp xã. Sửa đổi, bổ sung quy trình ban hành các văn bản quy phạm pháp luật đối với cán bộ, công chức cấp xã. 3.4.2. Khuyến nghị * Đối với huyện Nghĩa Hành và các Phòng ban có liên quan Sau khi có các văn bản hướng dẫn của Trung ương về công tác đào tạo bồi dưỡng CBCC, cần sớm ban hành các văn bản hướng dẫn cụ thể, tổ chức triển khai, quán triệt để các đơn vị cơ sở thực hiện. Thường xuyên kiểm tra, đánh giá hiệu quả công tác của những cán bộ, công chức được đào tạo, bồi dưỡng. * Đối với các xã, thị trấn Tổ chức thực hiện tốt công tác quy hoạch, sử dụng CBCC cấp xã theo phân cấp. Thường xuyên tổ chức đánh giá hiệu quả công tác đối với CBCC được cử đi đào tạo bồi dưỡng, báo cáo về trình độ CBCC cấp xã tại địa phương, kiến nghị với cấp trên có thẩm quyền về những vướng mắc, khó khăn trong công tác đào tạo bồi dưỡng CBCC cấp xã. Tuyên truyền, vận động, tạo điều kiện để đội ngũ CBCC, đặc biệt là CBCC chuyên môn cấp xã nâng cao ý thức tự giác học tập, rèn luyện nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ và năng lực công tác. Tiểu kết chương 3 23 KẾT LUẬN Nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị cấp cơ sở đã và đang là vấn đề được các cấp ủy Đảng và chính quyền các địa phương rất quan tâm. Đảng ta đã khẳng định, chính quyền cấp xã có vị trí rất quan trọng, là cấp gần dân nhất, sát dân nhất, hiểu tâm tư, nguyện vọng của dân nhất. Để hệ thống chính trị ở cơ sở phát huy được sức mạnh của mình, Đảng ta đã đề ra nhiều chủ trương, chính sách, đặc biệt là Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX về “Đổi mới và nâng cao chất lượng hệ thống chính trị ở cơ sở xã, phường, thị trấn”. Để đạt được mục tiêu đó, vấn đề hàng đầu, có tính chất quyết định là chất lượng của đội ngũ CBCC cấp cơ sở. Nhận thức được vị trí và tầm quan trọng của chất lượng đội ngũ CBCC trong sự nghiệp xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội của huyện, Huyện ủy, chính quyền huyện Nghĩa Hành đã có nhiều giải pháp đẩy mạnh và nâng cao chất lượng ĐTBD cán bộ, công chức của huyện nhằm xây dựng đội ngũ CBCC có đủ năng lực, trình độ và các phẩm chất đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính nhà nước, nhất là đội ngũ công chức chính quyền cấp xã. Trong những năm qua, công tác ĐTBD cán bộ, công chức nói chung, bồi dưỡng công chức chính quyền cấp xã của huyện Nghĩa Hành nói riêng đã đạt được những kết quả bước đầu, góp phần từng bước nâng cao chất lượng đội ngũ CBCC của huyện. Tuy nhiên, cải cách hành chính và hội nhập mở cửa khu vực và quốc tế đang đặt ra yêu cầu và áp lực mới đối với công tác ĐTBD cán bộ, công chức. Nâng cao chất lượng ĐTBD cán bộ, công chức cấp xã đã được chính quyền huyện Nghĩa Hành đề cập đến nhiều. Huyện ủy, UBND huyện đã ban hành nhiều nghị quyết và quyết định để chỉ đạo, tuy nhiên do nhiều nguyên nhân, chất lượng ĐTBD cán bộ, công chức trên địa bàn huyện vẫn còn nhiều hạn chế, chưa có những chuyển biến tích cực. CBCC tham gia nhiều các khóa ĐTBD nhưng chất lượng của đội ngũ CBCC chưa được nâng lên tương ứng. Vấn đề quan trọng nhất trong hoạt động bồi dưỡng công chức chính quyền cấp xã là bồi dưỡng theo chức danh. Đây là một loại hình bồi dưỡng có nhiều ưu điểm, vừa đảm bảo các tiêu chuẩn chức danh công chức cấp xã, vừa đảm bảo cho công chức chính quyền cấp 24 xã được bồi dưỡng những kiến thức, kỹ năng, thái độ theo yêu cầu công việc được giao nhằm hoàn thành tốt nhất chức trách, nhiệm vụ của mình. Thực trạng đội ngũ công chức chính quyền cấp xã trên địa bàn huyện Nghĩa Hành hiện nay cho thấy, còn một số lượng không nhỏ công chức chính quyền cấp xã chưa đảm bảo các tiêu chuẩn chức danh mà mình đang đảm nhận; một số khác tuy hoàn thiện đủ tiêu chuẩn chức danh nhưng thực tế năng lực, trình độ còn yếu kém, chưa đạt yêu cầu. Để nâng cao chất lượng bồi dưỡng công chức chính quyền cấp xã trên địa bàn huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi trong những năm tới cần thực hiện đồng bộ các giải pháp: quy hoạch cán bộ; xây dựng bản mô tả công việc cho từng chức danh; nghiên cứu xác định nhu cầu bồi dưỡng của công chức; nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên. Bên cạnh đó cần tăng cường năng lực của các cơ sở ĐTBD trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi và huyện Nghĩa Hành, đổi mới hình thức mở lớp, đổi mới phương pháp giảng dạy, học tập; kiểm tra, khen thưởng, kỷ luật công chức trong quá trình bồi dưỡng. Tất cả các giải pháp này phải được xây dựng trên cơ sở hỗ trợ, bổ sung cho nhau để tăng tính hiệu quả của mỗi giải pháp và các giải pháp được thực hiện thống nhất, hướng tới thực hiện mục tiêu nâng cao chất lượng bồi dưỡng công chức chính quyền cấp xã trên địa bàn huyện. Qua nghiên cứu lý luận và phân tích, đánh giá thực trạng đội ngũ CBCC cấp xã và những kết quả đã đạt được cũng như những hạn chế trong hoạt động bồi dưỡng công chức chính quyền cấp xã trên địa bàn huyện Nghĩa Hành, học viên đã mạnh dạn đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng bồi dưỡng công chức chính quyền cấp xã trên địa bàn huyện trong những năm tới. Do hạn chế về thời gian và khả năng của học viên nên luận văn chắc chắn còn một số hạn chế. Với sự cầu thị và cả ý thức trách nhiệm của mình, học viên rất mong nhận được sự góp ý, chỉ bảo của các thầy, cô giáo và các bạn học viên.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdftom_tat_luan_van_boi_duong_cong_chuc_chinh_quyen_cap_xa_tren.pdf
Luận văn liên quan