Tóm tắt Luận văn Cải cách thủ tục hành chính theo mô hình "một cửa liên thông" tại UBND thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang

Từ thực trạng của việc thực hiện mô hình “một cửa liên thông” tại UBND thành phố, luận văn đã đề xuất các giải pháp về tiếp tục thực hiện mô hình “một cửa liên thông” tại UBND thành phố nhƣ: các giải pháp về việc cụ thể hóa hệ thống thể chế công tác xây dựng đề án; xác định phạm vi; quy trình thực hiện cơ chế; công tác CB, CC; kinh phí; giám sát của HĐND. góp phần nâng cao hiệu quả thực hiện và cũng nhƣ triển khai thực hiện thành công mô hình “một cửa liên thông” tại UBND thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang trong giai đoạn tiếp theo. Các giải pháp nhằm tiếp tục thực hiện mô hình “một cửa liên thông” tại UBND thành phố Rạch Giá mà tác giả đề xuất chỉ là kết quả nghiên cứu bƣớc đầu. Các giải pháp đó có thể chƣa đầy đủ, hoàn thiện nhƣng cũng đã đƣa ra đƣợc những vấn đề mới, hƣớng giải quyết mới trong quá trình tiếp tục thực hiện mô hình "một cửa liên thông” tại UBND thành phố Rạch Giá trong thời điểm hiện nay và các năm tiếp theo. Việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính trong chƣơng trình cải cách hành chính nói chung là hết sức cần thiết. Với những thành công đã đạt đƣợc, với quyết tâm to lớn của cả hệ thống chính trị, chắc chắn cải cách hành chính trong thời gian tới sẽ thu đƣợc những thành công to lớn, góp phần quan trọng thúc đẩy công cuộc đổi mới, hội nhập và phát triển nhanh, mạnh, vững chắc cho Việt Nam nói chung và cho tỉnh Kiên Giang nói riêng.

pdf26 trang | Chia sẻ: yenxoi77 | Lượt xem: 460 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Tóm tắt Luận văn Cải cách thủ tục hành chính theo mô hình "một cửa liên thông" tại UBND thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
1 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ / / HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA HUỲNH THỊ KIM HƢƠNG CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO MÔ HÌNH "MỘT CỬA LIÊN THÔNG" TẠI UBND THÀNH PHỐ RẠCH GIÁ, TỈNH KIÊN GIANG Chuyên ngành: Quản lý công Mã số: 60 34 04 03 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ CÔNG TP. HỒ CHÍ MINH - NĂM 2017 2 Luận văn đƣợc hoàn thành tại: HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA Ngƣời hƣớng dẫn: TS. NGUYỄN THỊ HÀ Phản biện 1: TS. Nguyễn Thị Thủy Phản biện 2: TS. Nghiêm Kỳ Hồng Luận văn đƣợc bảo vệ tại Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ, Học viện Hành chính Quốc gia. Địa điểm: phòng 211, nhà A, Học viện Hành chính Quốc gia cơ sở TP. Hồ Chí Minh. Thời gian: lúc 13 giờ 30 ngày 21 tháng 7 năm 2017. Có thể tìm hiểu luận văn tại: Thƣ viện Học viện Hành chính Quốc gia hoặc trên trang Web Khoa Sau đại học, Học viện Hành chính Quốc gia 3 MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Trong quá trình phát triển, mỗi quốc gia tự xây dựng các chƣơng trình, các chiến lƣợc phát triển phù hợp nhằm phát triển kinh tế, ổn định chính trị và mang lại giá trị bền vững về mặt xã hội. Để thực hiện đƣợc các mục tiêu này, có rất nhiều giải pháp quan trọng đƣợc đề ra và một trong số những giải pháp đó là cải cách hành chính. Cải cách hành chính đƣợc thực hiện với kỳ vọng sẽ giải quyết các vấn đề nhƣ giảm thâm hụt ngân sách, những vấn đề về cơ cấu, cạnh tranh và toàn cầu hóa, những áp lực về chính trị và xã hội, sự giảm sút lòng tin của ngƣời dân vào chính phủ, đồng thời đáp ứng các yêu cầu ngày càng cao đối với dịch vụ công. Theo Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ về việc ban hành Chƣơng trình tổng thể cải cách hành chính nhà nƣớc giai đoạn 2011-2020, cải cách hành chính đƣợc triển khai với nhiều nội dung gồm cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính, cải cách tổ chức bộ máy hành chính, xây dựng và nâng cao chất lƣợng đội ngũ cán bộ, công chức, cải cách tài chính công và hiện đại hóa nền hành chính. Thực hiện cải cách thủ tục hành chính, giải quyết các thủ tục hành chính theo mô hình một cửa liên thông là một khâu quan trọng và đƣợc đặt ra ngay từ giai đoạn đầu của tiến trình cải cách hành chính. Quá trình thực hiện cải cách thủ tục hành chính gắn liền với việc thực hiện mô hình một cửa, sau đó là một cửa liên thông và nay là cải cách thủ tục hành chính theo mô hình một cửa liên thông hiên đại.Thủ tục hành chính có vai trò rất quan trọng trong quản lý nhà nƣớc, là công cụ của nhà nƣớc trong việc quản lý xã hội và phục vụ nhân dân do đó giải quyết thủ tục hành chính không chỉ là việc thực thi nhiệm vụ của cơ quan hành chính nhà nƣớc mà còn là thƣớc đo để đánh giá sự hài lòng của ngƣời dân đối với cơ quan công quyền. Thành phố Rạch Giá, trong thời gian qua đã chủ động tích cực đẩy mạnh tiến trình này theo mô hình "một cửa liên thông" tại UBND thành phố với nhiều biện pháp đƣợc thực hiện: đơn giản hóa các thủ tục hành chính; công khai minh bạch các thủ tục hành chính tại trụ sở UBND; xây dựng đội ngũ cán 4 bộ có trình độ và phẩm chất tốt tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả .... qua đó đã đạt đƣợc những kết quả khả quan có thể thấy nhƣ: Hiện nay, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả khu hành chính tập trung Ủy ban nhân dân Thành phố đang áp dụng 39 thủ tục hành chính của 5 lĩnh vực: Đất đai, nhà ở và công sở, hạ tầng kỹ thuật, tƣ pháp, đăng ký kinh doanh hộ cá thể; ứng dụng phần mềm “Một cửa điện tử”, gắn với triển khai Trang thông tin điện tử thành phố Rạch Giá, bƣớc đầu đã có trên 54 ngàn lƣợt khai thác; triển khai đề án thí điểm thực hiện mô hình “Một cửa liên thông” về đất đai giữa Ủy ban nhân dân xã Phi Thông đến Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất Thành phố; Khai sinh, khai tử; Thuế và cấp bảo hiểm y tế trẻ em dƣới 6 tuổi. Mặt khác, thành phố còn triển khai ứng dụng hệ thống quản lý chất lƣợng theo tiêu chuẩn Việt Nam ISO. Trong cải cách thủ tục hành chính chú trọng rút ngắn thời gian giải quyết, tỷ lệ hồ sơ giải quyết trƣớc hẹn và đúng hẹn năm sau cao hơn năm trƣớc, năm 2005 đạt 93,8%, đến nay tăng lên 99,82%, với chất lƣợng ngày càng tốt hơn, giảm công sức, đi lại “Nhiều cửa” của nhân dân, tạo niềm tin cho ngƣời dân và tổ chức tự mình tham gia trực tiếp vào các giao dịch hành chính, hạn chế đáng kể “Cò” làm dịch vụ; ngoài ra với việc công khai quy trình, thủ tục, thời gian giải quyết, phí và lệ phí đã tạo điều kiện cho cá nhân, tổ chức giám sát tình hình thực hiện nhiệm vụ và nâng lên tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức; qua đó tiếp tục khẳng định tính đúng đắn, hiệu quả của mô hình này trong cách thức giải quyết công việc hành chính có liên quan tổ chức và công dân của cơ quan hành chính nhà nƣớc. Bên cạnh kết quả và những thành tựu đạt đƣợc nhƣ đã nêu trên, việc thực hiện mô hình "một cửa liên thông" tại UBND Thành phố Rạch Giá cũng còn một số hạn chế nhất định nhƣ: năng lực chuyên môn của một bộ phận đội ngũ cán bộ, công chức tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ chƣa đáp ứng yêu cầu công việc; Tinh thần trách nhiệm đôi lúc chƣa cao; cơ sở vật chất, trang thiết bị chƣa đƣợc đầu tƣ đúng mức; một số cơ quan, đơn vị chƣa thƣờng xuyên kiểm tra và nhắc nhở cán bộ, công chức cập nhật đầy đủ hồ sơ tiếp nhận vào phần mềm và sổ lƣu đúng theo quy định và phần mềm quản lý cán bộ, công chức do Sở 5 Nội vụ chuyển giao; một số cơ quan, đơn vị còn nhận trực tiếp hồ sơ tại phòng chuyên môn không qua bộ phận một cửa, một cửa liên thông... Xuất phát từ những lý do nêu trên, tác giả chọn đề tài "Cải cách thủ tục hành chính theo mô hình "một cửa liên thông" tại UBND Thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang” nghiên cứu làm luận văn thạc sĩ quản lý công của mình. 2. Tình hình nghiên cứu liên quan đến luận văn Trong những năm qua nhiều hội thảo, công trình nghiên cứu khoa học, các luận văn thạc sỹ, luận án tiến sĩ đã phần nào phản ánh thực trạng, đồng thời đề ra nhiều giải pháp khả thi, cụ thể ở từng địa phƣơng, đơn vị. Tuy nhiên chƣa có một đề tài nào nghiên cứu mô hình“một cửa liên thông” tại thành phố Rạch Giá thế nên có thể nói đây mới là vấn đề mới. Trong quá trình nghiên cứu, tác giả kế thừa có chọn lọc một số ý tƣởng, một số vấn đề trong các công trình nghiên cứu có liên quan, kết hợp với việc phân tích thực trạng, đề ra các giải pháp phù hợp với điều kiện thực tế, xu thế phát triển chung trong giai đoạn hiện nay để thực hiện nhiệm vụ của đề tài. 3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu 3.1. Mục đích nghiên cứu Mục tiêu nghiên cứu cơ bản của đề tài này là nghiên cứu cơ sở lý luận và pháp lý về cải cách thủ tục hành chính theo mô hình một cửa liên thông tại UBND Thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang; đánh giá thực trạng, làm rõ những ƣu điểm để phát huy, phân tích những hạn chế, tìm ra nguyên nhân của những hạn chế; trên cơ sở đó đề xuất các giải pháp hoàn thiện việc giải quyết thủ tục hành chính theo mô hình một cửa liên thông tại UBND thành phố Rạch Giá, tình Kiên Giang trong thời gian sắp tới. 3.2. Nhiệm vụ nghiên cứu - Nghiên cứu, hệ thống hoá cơ sở lý luận về cải cách thủ tục hành chính và cải cách thủ tục hành chính theo mô hình “một cửa liên thông”. - Phân tích, đánh giá thực trạng việc thực hiện cải cách TTHC theo mô hình “một cửa liên thông” tại UBND thành phố Rạch Giá, chỉ ra những mặt đạt đƣợc, những hạn chế và tìm ra những nguyên nhân của những hạn chế. 6 - Đề ra quan điểm, mục tiêu và hệ thống các giải pháp nhằm hoàn thiện mô hình "một cửa liên thông” trong giải quyết thủ tục hành chính tại UBND thành phố Rạch Giá trong thời gian tiếp theo. 4. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu 4.1. Đối tượng nghiên cứu - Cải cách TTHC theo mô hình “một cửa liên thông” tại Ủy ban nhân dân thành phố Rạch Giá. 4.2. Phạm vi nghiên cứu - Phạm vi nội dung: Đề tài tập trung nghiên cứu thực trạng thực hiện mô hình “một cửa liên thông” tại UBND thành phố Rạch Giá với 03 lĩnh vực: đất đai; khai sinh, đăng ký thƣờng trú, cấp bảo hiểm y tế trẻ em dƣới 6 tuổi; thuế - Phạm vi thời gian: từ năm 2011 - 2015 5. Phƣơng pháp luận và phƣơng pháp nghiên cứu Phương pháp luận Để nghiên cứu đề tài này, tác giả tiếp cận đối tƣợng nghiên cứu bằng phƣơng pháp duy vật biện chứng, duy vật lịch sử, lấy học thuyết Mác - Lênin, Tƣ tƣởng Hồ Chí Minh cùng các quan điểm, chủ trƣơng, đƣờng lối của Đảng và Nhà nƣớc về nhà nƣớc và pháp luật làm cơ sở phƣơng pháp luận. Để giải quyết các vấn đề cụ thể, các phƣơng pháp nghiên cứu khoa học chuyên ngành đều đƣợc sử dụng nhƣ: - Phƣơng pháp khảo sát tài liệu thứ cấp; Phƣơng pháp phân tích; Phƣơng pháp tổng hợp; Phƣơng pháp điều tra xã hội học;Ngoài ra, luận văn còn sử dụng các phƣơng pháp thống kê, so sánh 6. Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của luận văn - Ý nghĩa lý luận Luận văn góp phần hệ thống hoá cơ sở lý luận, cơ sở pháp lý về cải cách thủ tục hành chính và cải cách thủ tục hành chính theo mô hình “một cửa liên thông” tại địa phƣơng - Ý nghĩa thực tiễn + Luận văn có thể giúp cho các nhà hoạch định chính sách, các nhà 7 nghiên cứu có thêm cơ sở thực tiễn để nghiên cứu và ban hành chính sách phù hợp với thực tiễn hơn + Việc nghiên cứu thực trạng thực hiện cải cách thủ tục hành chính theo mô hình một cửa liên thông sẽ giúp cho cán bộ, công chức thực hiện tốt hơn công tác cải cách thủ tục hành chính theo mô hình một cửa liên thông tại UBND thành phố Rạch Giá tỉnh Kiên Giang. + Luận văn có thể làm tài liệu tham khảo cho các nhà nghiên cứu và cho các cơ sở đào tạo trên địa bàn tỉnh nói riêng, các tỉnh Đồng Bằng Sông Cửu Long nói chung. 7. Kết cấu của luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận và danh mục tài liệu tham khảo, nội dung của luận văn gồm 3 chƣơng: Chƣơng 1: Cơ sở lý luận và pháp lý về cải cách thủ tục hành chính theo mô hình “một cửa liên thông” tại UBND cấp huyện Chƣơng 2: Thực trạng cải cách thủ tục hành chính theo mô hình “một cửa liên thông” tại Ủy ban nhân dân thành phố Rạch Giá Chƣơng 3: Một số giải pháp tiếp tục cải cách thủ tục hành chính theo mô hình “một cửa liên thông” tại Ủy ban nhân dân thành phố Rạch Giá 8 Chƣơng 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ PHÁP LÝ VỀ CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO MÔ HÌNH “MỘT CỬA LIÊN THÔNG” TẠI UBND CẤP HUYỆN 1.1. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 1.1.1. Khái niệm thủ tục hành chính TTHC là những quy định mang tính pháp lý về thời gian, địa điểm, trình tự, cách thức giải quyết công việc của cơ quan hành chính Nhà nước có thẩm quyền trong thực thi công vụ. 1.1.2. Đặc điểm của thủ tục hành chính Thứ nhất, Thủ tục hành chính đƣợc điều chỉnh bằng các quy phạm thủ tục hành chính; Thứ hai, TTHC là quá trình thực hiện thẩm quyền trong QLHC; Thứ ba, TTHC rất đa dạng, phức tạp; Thứ tư, thủ tục hành chính có tính năng động hơn so với các quy phạm nội dung của luật hành chính, đòi hỏi phải thay đổi nhanh hơn để thích ứng và phù hợp với nhu cầu thực tế của đời sống xã hội. 1.2. CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VÀ CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO MÔ HÌNH "MỘT CỬA LIÊN THÔNG" 1.2.1. Khái niệm cải cách thủ tục hành chính Cải cách thủ tục hành chính có thể được hiểu là một tổng hợp các hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước nhằm phát huy những yếu tố tích cực, loại bỏ những yếu tố đã lạc hậu và tìm kiếm những cách thức tổ chức thực hiện mới có hiệu quả, phù hợp với xu thế phát triển chung nhằm đáp ứng tốt hơn các nhu cầu của khách hàng khi đến giải quyết các thủ tục hành chính. 1.2.2. Cải cách thủ tục hành chính theo mô hình “một cửa liên thông” Theo khoản 2, Điều 1 Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ngày 25/3/2015 của Thủ tƣớng Chính Phủ “Một cửa liên thông” là cách thức giải quyết công việc của cá nhân, tổ chức, thuộc trách nhiệm, thẩm quyền của nhiều cơ quan hành chính nhà nƣớc cùng cấp hoặc giữa các cơ quan hành chính nhà nƣớc 9 các cấp trong việc công khai, hƣớng dẫn thủ tục hành chính, tiếp nhận hồ sơ, giải quyết và trả kết quả đƣợc thực hiện tại một đầu mối là Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của một cơ quan hành chính nhà nƣớc”. [ 05] 1.2.3. Vai trò của cải cách thủ tục hành chính theo mô hình "một cửa liên thông" - Thứ nhất, mô hình này góp phần khắc phục đƣợc các TTHC rƣờm rà, chồng chéo; - Thứ hai, ngƣời dân không phải đi lại nhiều lần, qua nhiều phòng, ban chuyên môn; - Thứ ba, cũng góp phần khắc phục tình trạng các cơ quan HCNN tùy tiện đặt ra và thu các loại phí khác; - Thứ tư, khắc phục tình trạng cán bộ lãnh đạo mất nhiều thời gian vào các công việc sự vụ hành chính. 1.2.4. Địa vị pháp lý của Ủy ban nhân dân cấp huyện Từ những phân tích trên, có thể khẳng định địa vị pháp lý của UBND cấp huyện nhƣ sau: “UBND cấp huyện do HĐND cấp huyện bầu ra, là cơ quan chấp hành của HĐND, cơ quan hành chính nhà nước ở cấp huyện, chịu trách nhiệm trước HĐND và cơ quan nhà nước cấp trên. UBND cấp huyện tổ chức việc thi hành Hiến pháp và pháp luật trên địa bàn huyện; tổ chức thực hiện nghị quyết của HĐND và thực hiện các nhiệm vụ do cơ quan nhà nước cấp trên giao”. 1.2.5. Các loại thủ tục hành chính giải quyết theo mô hình một cửa liên thông tại Ủy ban nhân dân cấp huyện Theo Khoản 4, Điều 4 và Điều 5, Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg thì cơ chế một cửa đƣợc thực hiện trong giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện, cơ chế một cửa liên thông đƣợc thực hiện trong giải quyết TTHC thuộc các lĩnh vực: đầu tƣ, đất đai, đăng ký kinh doanh, cấp phép xây dựng, tƣ pháp và các lĩnh vực khác thuộc thẩm quyền của nhiều cơ quan hành chính nhà nƣớc. 10 1.2.6. Quy trình thực hiện cải cách thủ tục hành chính theo mô hình “một cửa liên thông” - Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của cơ quan chủ trì giải quyết thủ tục hành chính (sau đây gọi chung là cơ quan chủ trì) hoặc nộp qua dịch vụ bƣu chính, nộp trực tuyến ở những nơi có quy định nhận hồ sơ qua dịch vụ bƣu chính, nhận hồ sơ trực tuyến; - Công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra tính hợp lệ, đầy đủ của hồ sơ và tiếp nhận hồ sơ theo quy định; - Sau khi tiếp nhận hồ sơ, cơ quan chủ trì tổ chức lấy ý kiến của các cơ quan phối hợp bằng văn bản, cơ quan đƣợc hỏi ý kiến phải trả lời trong thời gian quy định; Trƣờng hợp việc giải quyết thủ tục hành chính cần đƣợc thực hiện sau khi có kết quả giải quyết của cơ quan phối hợp thì cơ quan chủ trì gửi văn bản, hồ sơ cho cơ quan phối hợp để giải quyết trong thời gian quy định; - Trên cơ sở giải quyết hồ sơ của các cơ quan phối hợp, cơ quan chủ trì thẩm định và trình cấp có thẩm quyền quyết định và chuyển kết quả giải quyết hồ sơ đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả nơi cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ; - Trƣờng hợp hồ sơ chƣa đủ điều kiện giải quyết: Cơ quan có trách nhiệm trả lại hồ sơ kèm theo thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do, nội dung cần bổ sung. - Trƣờng hợp hồ sơ không đủ điều kiện giải quyết: Cơ quan có trách nhiệm trình cấp có thẩm quyền thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do không giải quyết hồ sơ. - Trƣờng hợp hồ sơ quá hạn giải quyết: Cơ quan có trách nhiệm phải có văn bản gửi Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả và văn bản xin lỗi cá nhân, tổ chức của cơ quan ghi rõ lý do quá hạn và thời hạn trả kết quả. - Trả kết quả giải quyết hồ sơ thực hiện theo quy định. 1.3. CÁC YẾU TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN CẢI CÁCH TTHC THEO MÔ HÌNH MỘT CỬA LIÊN THÔNG 1.3.1. Thể chế về mô hình một cửa liên thông 11 1.3.2. Tổ chức Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả 1.3.3. Năng lực của đội ngũ cán bộ, công chức 1.3.4. Cơ chế phối hợp giữa các cơ quan 1.3.5. Chế độ kiểm tra, giám sát 1.4. KINH NGHIỆM THỰC HIỆN CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO MÔ HÌNH "MỘT CỬA LIÊN THÔNG" TẠI CÁC ĐỊA PHƢƠNG VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM CHO THÀNH PHỐ RẠCH GIÁ 1.4.1. Mô hình cải cách hành chính trên địa bàn Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 1.4.2. Kinh nghiệm của thành phố Đà Nẵng 1.4.3. Bài học kinh nghiệm Tiểu kết chƣơng 1 Trong chƣơng này, tác giả trình bày những nội dung cơ bản nhất về cơ sở lý luận, cụ thể phân tích nội hàm thủ tục hành chính và cải cách thủ tục hành chính, khái niệm, đặc điểm, phân loại thủ tục hành chính; phạm vi, quy trình tổ chức thực hiện mô hình “một cửa liên thông”; đồng thời phân tích vai trò của mô hình này trong giải quyết công việc theo TTHC và kinh nghiệm thực hiện tại một số địa phƣơng và bài học kinh nghiệm cho thành phố Rạch Giá để làm cơ sở triển khai các nội dung tại thực trạng ở chƣơng 2. 12 Chƣơng 2 THỰC TRẠNG CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO MÔ HÌNH MỘT CỬA LIÊN THÔNG TẠI ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ RẠCH GIÁ 2.1. KHÁI QUÁT VỀ THÀNH PHỐ RẠCH GIÁ 2.1.1. Vị trí địa lý và điều kiện dân cƣ Thành phố Rạch Giá thuộc tỉnh Kiên Giang đƣợc thành lập theo Nghị định số: 97/2005/NĐ-CP ngày 26 tháng 7 năm 2005 của Chính phủ. Thành phố có 11 đơn vị hành chính cấp phƣờng và 1 xã với 68 khu phố-ấp, 1.209 tổ nhân dân tự quản. 2.1.2. Tình hình phát triển kinh tế - xã hội Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ thành phố Rạch Giá nhiệm kỳ 2010 – 2015 đã xác định cơ cấu kinh tế của thành phố là: Thƣơng mại, Dịch vụ và Du lịch; Công nghiệp - xây dựng; Nông nghiệp – Thủy sản. Cơ cấu kinh tế đã chuyển biến theo hƣớng tích cực. Và cơ cấu này tiếp tục đƣợc duy trì trong nhiêm kỳ tiếp theo. Kết quả nhiệm kỳ qua: Tỷ trọng Thƣơng mại, Dịch vụ và Du lịch chiếm 78,46%; Công nghiệp – Xây dựng chiếm 13,45%; Nông nghiệp và Thủy sản chiếm 8,09%. Tốc độ tăng trƣởng kinh tế bình quân đạt 15,19%; thu nhập bình quân đầu ngƣời đạt trên 69,51 triệu đồng, tƣơng đƣơng 3.278 USD. Tổng vốn đàu tƣ toàn xã hội trong nhiệm kỳ qua là 25.244 tỷ đồng, tăng 3,15 lần so với nhiệm kỳ trƣớc. 2.2. PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG VIỆC THỰC HIỆN CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO MÔ HÌNH "MỘT CỬA LIÊN THÔNG" 2.2.1. Công tác xây dựng và ban hành văn bản Thực hiện Nghị quyết số 38/CP ngày 04/5/1994 của Chính phủ về việc cải cách một bƣớc thủ tục hành chính, Nghị quyết 30c/NQ-CP ngày 13 08/11/2011 của Chính phủ về Chƣơng trình tổng thể về cải cách hành chính nhà nƣớc giai đoạn 2011 – 2020 và các văn bản chỉ đạo khác. UBND tỉnh Kiên Giang cũng đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo về công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, UBND thành phố Rạch Giá cũng đã tiếp tục cụ thể hóa để thực hiên có hiệu quả công tác này trên địa bàn thành phố. Có thể kể đến nhƣ: Đề án số: 02/ ĐA-UBND ngày 23 tháng 3 năm 2011 của UBND Thành phố Rạch Giá về việc thí điểm thực hiện mô hình một cửa liên thông tại UBND thành phố Rạch Giá; Quyết định số: 112/QĐ-UBND ngày 22 tháng 4 năm 2011 về ban hành quy chế quy định, tiếp nhận, chuyển hồ sơ, xử lý, trình ký, trả lại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; trách nhiệm của các bộ phận, cơ quan có liên quan và cán bộ, công chức bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo mô hình một cửa liên thông; Kế hoạch số: 16/KH-UBND ngày 30/3/2012 của UBND thành phố về đẩy mạnh thực hiện Chƣơng trình tổng thể CCHC nhà nƣớc giai đoạn 2011- 2020, đề ra những nhiệm vụ trọng tâm chỉ đạo tổ chức thực hiện đến năm 2015, định hƣớng đến năm 2020 trong cán bộ, đảng viên, công chức và nhân dân; Công văn số: 59/UBND-CCHC ngày 25 tháng 3 năm 2015 của UBND thành phố Rạch Giá về xây dựng kế hoạch thực hiện, giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn thành phố Rạch Giá. 2.2.2. Công tác tổ chức triển khai thực hiện 2.2.2.1. Công tác chỉ đạo điều hành Căn cứ mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết số 30c/NQ-CP của Chính phủ và Kế hoạch số 03/KH-UBND của UBND tỉnh Kiên Giang; UBND thành phố đã cụ thể hóa chƣơng trình, kế hoạch chỉ đạo của trên thông qua xây dựng, ban hành các kế hoạch, xác định đầy đủ các nhiệm vụ trên các lĩnh vực công tác CCHC hàng năm nói chung và theo mô hình một cửa liên thông nói riêng gắn với Kế hoạch số 16/KH-UBND về thực hiện Chƣơng trình tổng thể CCHC nhà nƣớc giai đoạn 2011-2020 của thành phố. UBND thành phố thƣờng xuyên kiểm tra, giám sát và điều chỉnh các hoạt động có liên quan cho phù hợp với thực tế. Bên cạnh đó, UBND thành 14 phố còn ban hành các kế hoạch: thực hiện công tác CCHC nói chung và mô hình một cửa liên thông nói riêng, thông tin-tuyên truyền, kiểm tra... 2.2.2.2. Công tác tổ chức thực hiện Trong thời gian qua, UBND thành phố đã cụ thể hóa và triển khai thực hiện mô hình một cửa theo quy định tại Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg ngày 22/6/2007 của Chính phủ (hiện nay là Quyết định số: 09/2015/QĐ-TTg ngày 25 tháng 3 năm 2015 của Thủ tƣớng Chính phủ) và Quyết định số:09/2016/QĐ-UBND ngày 18 tháng 02 năm 2016 của UBND tỉnh Kiên Giang về việc ban hành Quy định thực hiện mô hình một cửa, một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nƣớc trên địa bàn tỉnh Kiên Giang; UBND thành phố Rạch Giá đã thành lập Bộ phận tiếp nhận và giao trả kết quả, ban hành các văn bản nhằm quy định trình tự, thủ tục tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ của tổ chức, cá nhân theo mô hình một cửa liên thông, đồng thời UBND thành phố đã quan tâm đầu tƣ trang thiết bị công nghệ thông tin, phần mềm tin học trong tiếp nhận và giải quyết hồ sơ của tổ chức và công dân. Sắp xếp, bố trí cán bộ và tiến hành niêm yết, công khai các thủ tục hành chính có liên quan để công dân tiếp cận, nắm bắt thực hiện trên các mặt: nhân sự; năng lực chuyên môn; kỹ năng hoạt động; đạo đức công vụ; tƣ tƣởng nhận thức. 2.2.3. Công tác tiếp nhận và giải quyết/ xử lý hồ sơ 2.2.3.1. Quy trình thực hiện Bước 1: Tổ chức, cá nhân đến giao tiếp với Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thông qua máy bốc số thứ tự QMS và hệ thống thông báo tự động để tổ chức, cá nhân đến đúng quày cần quan hệ giao tiếp. Bước 2: Tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ với sự hỗ trợ của các chƣơng trình cài đặt sẵn trên máy tính; Bước 3: Nhập thông tin của hồ sơ hợp lệ vào hệ thống máy tính và kết xuất các thông tin ra giấy hẹn có ghi rõ ngày trả kết quả hoặc trả ngay trong ngày theo quy định. Bƣớc 4: Chuyển hồ sơ đã tiếp nhận cho phòng, ban chức năng liên quan. Bước 5: Trả kết quả hồ sơ đã giải quyết cho tổ chức, cá nhân theo quy 15 trình và thời gian ghi trên giấy hẹn. Với 153/259 thủ tục trong bộ TTHC áp dụng chung tại xã, phƣờng trên địa bàn thành phố, trong đó có lĩnh vực: Đăng ký khai sinh, khai tử, cấp bảo hiểm y tế trẻ em dƣới 6 tuổi, thuế, lĩnh vực đất đai đƣợc thực hiện theo mô hình “một cửa liên thông”, quy trình thực hiện TTHC đã đƣợc đơn giản hơn rất nhiều. 2.2.3.2. Kết quả thực hiện Việc thực hiện giải quyết TTHC theo mô hình một cửa, một cửa liên thông tại ngày càng ổn định, phát huy hiệu quả. Công tác CCHC của thành phố đã có chuyển biến tích cực và đạt nhiều kết quả khá toàn diện trên nhiều mặt. Riêng đối với việc thực hiện Đề án thí điểm mô hình một cửa liên thông đạt kết quả rất khả quan, nhất là ở khâu trả kết quả với số lƣợng hồ sơ trả đúng hẹn chiếm một tỷ lệ trên 90%. 2.3. ĐÁNH GIÁ, NHẬN XÉT CHUNG 2.3.1. Những điểm đạt đƣợc Thứ nhất, công tác chỉ đạo điều hành được thực hiện có hiệu quả. Thứ hai, công tác xây dựng quy trình thực hiện TTHC và công tác bố trí sắp xếp đội ngũ công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả có sự chặt chẽ, thống nhất, hiệu quả cao. Thứ ba, chất lượng giải quyết TTHC được cải thiện rõ rệt. Thứ tư, thực hiện TTHC theo mô hình một cửa liên thông đã tăng cường cơ chế giám sát trong hoạt động tại UBND Thành phố, hạn chế tiêu cực trong đội ngũ CBCC, cụ thể: Thứ năm, thực hiện TTHC theo mô hình một cửa liên thông đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, hiện đại hoá nền hành chính tại UBND thành phố. 2.3.2. Những điểm còn hạn chế Một là, xây dựng và thực hiện mô hình một cửa liên thông còn lúng túng, nhất là trong xây dựng các giải pháp hƣớng đến quy trách nhiệm đối với những cá nhân không thực hiện đúng chức trách nhiệm vụ. 16 Hai là, Bộ TTHC chƣa ổn định và việc tổ chức thực hiện TTHC tại UBND Thành phố vẫn còn nhiều hạn chế. Ba là, tổ chức bộ máy thực hiện TTHC chƣa đƣợc sử dụng một cách triệt để, cơ chế phối hợp trong thực hiện TTHC chƣa nhịp nhàng. Bốn là, điều kiện vật chất đảm bảo cho hoạt động của mô hình một cửa liên thông còn hạn chế. Năm là, năng lực của một bộ phận đội ngũ CBCC trong giải quyết hồ sơ, TTHC cho ngƣời dân vẫn còn hạn chế. Sáu là, Việc giải quyết và giao trả hồ sơ trên lĩnh vực đất đai tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND thành phố Rạch Giá còn nhiều hồ sơ trễ hẹn tạo nên sự bức xúc, phiền hà cho tổ chức, công dân... 2.3.3. Nguyên nhân của những hạn chế Thứ nhất, xuất phát từ những quy định của văn bản pháp luật về mô hình một cửa liên thông còn khá chung chung, chƣa gắn với đặc thù của từng cấp hành chính, từng nơi mới bắt đầu giai đoạn thí điểm. Thứ hai, lực lƣợng CBCC còn mỏng Thứ ba, các quy định thƣờng xuyên thay đổi, đặc biệt là trong lĩnh vực nhà đất, tƣ pháp hộ tịch nhƣng chậm có văn bản hƣớng dẫn, có Nghị định đã có hiệu lực thi hành nhƣng vẫn chƣa có Thông tƣ hƣớng dẫn. Thứ tư, hồ sơ lĩnh vực đất đai bị chậm trễ còn nhiều xuất phát từ nguyên nhân lớn là sự phân định chức năng, nhiệm vụ giữa các cơ quan chuyên môn. Thứ năm, công tác đánh giá chất lƣợng hoạt động Tiếp nhận, trả kết quả vẫn còn chung chung, chƣa phản ánh thực chất kết quả hoạt động, cơ chế kiểm tra giám sát chƣa chặt chẽ và ít hiệu quả, chế tài xử lý vẫn chƣa đủ sức răn đe. Thứ sáu, Chủ tịch UBND thành phố, thủ trƣởng các đơn vị, cơ quan chuyên môn... tuy rất quan tâm đến công tác triển khai thực hiện mô hình “một cửa liên thông " nhƣng nhìn chung vẫn còn bị cuốn hút vào các công việc chuyên môn khác. 17 Tiểu kết chƣơng2 Tại chƣơng hai, tác giả đã đi nghiên cứu một cách khái quát về thành phố Rạch Giá, từ điều kiện tự nhiên, dân cƣ; tình hình phát triển kinh tế xã hội. Đây là những yếu tố có ảnh hƣởng nhất định đến việc cải cách TTHC theo mô hình một cửa liên thông.Tiếp đến tôi tập trung làm rõ thực trạng thực hiện mô hình “một cửa liên thông” trên hai mặt là: Công tác xây dựng và ban hành thể chế; cùng với công tác tổ chức triển khai thực hiện từ đó đánh giá mô hình“một cửa liên thông” trong việc khắc phục những “yếu kém” của tiến trình cải cách thủ tục hành chính hiện nay nhƣ: quá nhiều giấy tờ gây phiền hà cho ngƣời dân, nhiều cửa, nhiều cấp trung gian không cần thiết, rƣờm rà, không rõ trách nhiệm; thủ tục thiếu thống nhất thƣờng bị thay đổi tùy tiện, thiếu công khai minh bạch... qua đánh giá một cách khái quát những kết quả đã đạt đƣợc trong thực hiện mô hình “một cửa liên thông” tại UBND Thành phố Rạch Giá trên từ năm 2011 đến 2015; từ đó tác giả đi vào đánh giá nhƣng mặt đã làm đƣợc; những hạn chế tồn tại và nguyên nhân của những hạn chế tồn tại. Đây là cơ sở để tác giả đƣa ra các giải pháp tại chƣơng 3. Chƣơng 3 MỘT SỐ GIẢI PHÁP TIẾP TỤC CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO MÔ HÌNH “MỘT CỬA LIÊN THÔNG” TẠI ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ RẠCH GIÁ 3.1. CƠ SỞ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP 3.1.1. Quan điểm của Đảng và nhà nƣớc về công tác cải cách TTHC trong giai đoạn hiện nay - Giảm đầu mối, bỏ cấp trung gian, hình thành bộ quản lý đa ngành, đa lĩnh vực. - Tiếp tục phân cấp mạnh và giao quyền chủ động hơn nữa cho chính quyền địa phƣơng. 18 - Tập trung chỉ đạo rà soát và cải cách mạnh mẽ các thủ tục hành chính, tạo môi trƣờng thuận lợi nhất cho sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và nhu cầu chính đáng của ngƣời dân. - Các cấp chính quyền và từng cơ quan HCNN khẩn trƣơng rà soát các loại TTHC, bãi bỏ hoặc sửa đổi, bổ sung theo thẩm quyền hoặc trình cấp trên xem xét sửa đổi theo hƣớng tạo thuận tiện cho nhân dân và doanh nghiệp. - Công bố công khai các thủ tục (các loại giấy tờ, biểu mẫu) và quy trình giải quyết công việc, thời gian giải quyết, phí và lệ phí theo quy định để nhân dân biết và thực hiện thuận lợi. - Tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện có hiệu quả cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại các cơ quan HCNN và mở rộng áp dụng tại các đơn vị sự nghiệp dịch vụ công nhƣ bệnh viện, trƣờng học 3.1.2. Định hƣớng cải cách TTHC của tỉnh Kiên Giang Văn kiện Đại hội đại biểu tỉnh đảng bộ lần thứ X (NK 2015 - 2020) đã chỉ rõ: triển khai đồng bộ, hiệu quả mô hình một cửa, một cửa liên thông, gắn với đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin tạo sự liên thông giữa các cơ quan chức năng trong giải quyết thủ tục hành chính đƣợc nhanh chóng, kịp thời, rõ trách nhiệm ở từng khâu; công kkhai, minh bạch các thủ tục hành chính, cơ chế, chính sách....xử lý nghiêm công chức gây nhũng nhiễu, phiền hà cho ngƣời dân trong thực thi công vụ . Báo cáo số 141/BC-UBND ngày 30 tháng 6 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang, về sơ kết công tác cải cách hành chính giai đoạn I (2011-2015) và phương hướng nhiệm vụ CCHC nhà nước giai đoạn II (2016- 2020) nêu rõ, trong giai đoạn này, tỉnh phải thực 5 trọng tâm trong CCHC gồm: cải cách thể chế hành chính; cải cách tổ chức bộ máy; cải cách công vụ, công chức; cải cách tài chính công và hiện đại hóa nền hành chính. 3.1.3. Định hƣớng cải cách TTHC của thành phố Rạch Giá Tiếp tục triển khai thực hiện chƣơng trình tổng thể cải cách hành chính nhà nƣớc giai đoạn 2011 - 2020; ....Tập trung củng cố nâng cao tinh thần, trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân; thực hiện nghiêm túc việc công khai, 19 minh bạch, tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về thủ tục hành chính và rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính so với quy định... Mục tiêu chung: nâng cao nhận thức, trách nhiệm, thống nhất trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính tại các cơ quan, đơn vị; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lƣợng thực hiện mô hình một cửa, cơ chế một cửa liên thông; đội ngũ cán bộ, công chức có trình độ chuyên môn cao, phẩm chất đạo đức tốt nhằm xây dựng bộ máy hành chính phục vụ nhân dân, trong sạch, hiện đại. Và 05 mục tiêu cụ thể. 3.2. MỘT SỐ GIẢI PHÁP TIẾP TỤC CẢI CÁCH TTHC THEO MÔ HÌNH "MỘT CỬA LIÊN THÔNG" TẠI UBND THÀNH PHỐ RẠCH GIÁ 3.2.1. Hoàn thiện thể chế về thực hiện thủ tục hành chính theo mô hình một cửa liên thông Một là, hoàn thiện quy chế phối hợp trong thực hiện TTHC theo mô hình một cửa liên thông. Hai là, ban hành quyết định công bố TTHC giải quyết theo mô hình một cửa liên thông Ba là, hoàn thiện bộ TTHC đang được áp dụng tại UBND thành phố Rạch Giá 3.2.2. Tăng cƣờng công tác đào tạo, bồi dƣỡng đội ngũ cán bộ, công chức nhằm đáp ứng tốt các yêu cầu của công việc nhất là đội ngũ cán bộ, công chức tại bộ phận tiếp nhận, trả kết quả. Thực trạng đội ngũ công chức tại UBND thành phố đã đƣợc nêu trong chƣơng 2, có thể thấy: đội ngũ công chức chuyên môn làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả mặc dù đã đƣợc đƣa đi đào tạo cơ bản về chuyên môn nghiệp vụ trên các lĩnh vực đất đai, xây dựng, luật, kế toán tài chính nhƣng số lƣợng và chất lƣợng lại chƣa tƣơng xứng khi mà đại đa số công chức chuyên môn đƣợc đào tạo về trung cấp luật, sơ trung cấp quản lý đất đai, hệ đào tạo chủ yếu là không tập trung, tại chức, đào tạo từ xa, trong khi đó chuyên môn hành chính văn phòng chiếm tỷ lệ khá khiêm tốn 20 3.2.3. Kiện toàn về tổ chức bộ máy và nhân sự Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả Trong thời gian tới, UBND thành phố cần phải chủ động kiện toàn, sắp xếp lại tổ chức bộ máy, đội ngũ CBCC tại Bộ phận TN&TKQ theo đúng quy định của Quyết định 09/2015/QĐ-TTg. Theo đó, cần chuyển tất cả các CBCC làm việc tại Bộ phận TN&TKQ về thuộc biên chế Văn phòng HĐND và UBND, chịu sự lãnh đạo và điều hành trực tiếp của Chánh Văn phòng HĐND và UBND. Điều này làm cho Bộ phận TN&TKQ làm việc tập trung hơn, tuân theo chỉ một sự chỉ đạo chung của Chánh Văn phòng. 3.2.4. Tăng cƣờng hơn nữa trong đầu tƣ cơ sở vật chất và ứng dụng công nghệ thông tin vào thực hiện mô hình “một cửa liên thông” Thứ nhất, tiếp tục cho đầu tƣ xây, sửa chữa cho hoàn thiện trụ sở làm việc của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả nhằm bảo đảm tiêu chuẩn theo quy định của Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ngày 25 tháng 3 năm 2015 của Thủ tƣớng Chính phủ. Thứ hai, rà soát lại các trang thiết bị, phƣơng tiện làm việc đã cũ, hƣ hỏng; Thứ ba, bố trí sắp xếp lại các trang thiết bị tại phòng làm việc của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo hƣớng gọn gàng, sạch sẽ; Thứ tư, về trang phục và biển hiệu của CB, CC làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Thứ năm, cần tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của cơ quan hành chính nhà nƣớc tại cơ sở. 3.2.5. Tăng cƣờng cải cách thủ tục tục hành chính theo hƣớng đơn giản, dễ hiểu, dễ thực hiện - Đối với những TTHC đã đƣợc xác định là rƣờm rà, phức tạp nhƣng không thuộc thẩm quyền quyết định, UBND Thành phố Rạch Giá cần tiếp tục kiến nghị cơ quan, cá nhân có thẩm quyền sớm giải quyết. - Thƣờng xuyên thực hiện rà soát TTHC để kịp thời phát hiện những TTHC không cần thiết, không phù hợp; - Thực hiện công khai đầy đủ tất cả các TTHC và các biểu mẫu, tờ khai 21 (nếu có) tại Bộ phận TN&TKQ và trên trang thông tin điện tử của đơn vị. - Thực hiện trả kết quả cho tổ chức, cá nhân qua dịch vụ bƣu chính, - Định kỳ 6 tháng tổ chức đối thoại với tổ chức, cá nhân về TTHC để kịp thời có biện pháp tháo gỡ các khó khăn, vƣớng mắc phát sinh - Lãnh đạo UBND Thành phố Rạch Giá cần tích cực hơn nữa trong việc tƣơng tác với tổ chức, cá nhân thông qua các buổi tiếp dân định kỳ hoặc bất thƣờng. 3.2.6. Tăng cƣờng sự giám sát của Hội đồng nhân dân thành phố, và của nhân dân đối với thực hiện mô hình “một cửa liên thông” tại UBND thành phố Rạch Giá - Tăng cƣờng sự giám sát của xã hội đối với việc thực hiện mô hình này. - Cần lắp đặt camera nhằm kiểm tra, giám sát thái độ phục vụ của công chức mỗi khi ngƣời dân có việc cần đến giải quyết. - Lập đƣờng dây nóng tại UBND thành phố để nhân dân kịp thời phản ánh, đóng góp ý kiến. - Định kỳ hàng quý tổ chức tiếp xúc, hoặc tổ chức diễn đàn đối thoại. 3.2.7. Tiếp tục xây dựng Đề án thực hiện mô hình một cửa liên thông đối với các lĩnh vực còn lại tại UBND thành phố Rạch Giá - Xác định cơ quan chủ trì xây dựng đề án - Xác định phạm vi các thủ tục hành chính được áp dụng - Xác định cơ quan làm đầu mối và cơ quan phối hợp - Xây dựng và ban hành quy chế phối hợp liên thông giữa cơ quan hành chính đầu mối và cơ quan phối hợp. 3.3. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT 3.3.1. Đối với Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang 3.3.2. Đối với Ủy ban nhân dân thành phố Rạch Giá Tiểu kết chƣơng 3 Trên cơ sở phân tích hạn chế và những nguyên nhân hạn chế của việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính theo mô hình một cửa liên thông tại 22 UBND thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang, tại chƣơng 3 này chúng tôi đã đi vào xác định các cơ sở để đề xuất giải pháp, đồng thời cũng đề xuất các giải pháp lớn để tiếp tục thực hiện trong thời gian tới và có một số kiến nghị, đề xuất đối với UBND tỉnh Kiên Giang, UBND thành phố Rạch Giá trong việc nâng cao chất lƣợng cải cách thủ tục hành chính theo mô hình một cửa liên thông của thành phố Rạch Giá nói riêng và của nƣớc ta nói chung. KẾT LUẬN Cải cách và giải quyết thủ tục hành chính theo mô hình một cửa liên thông là giải pháp mang tính đột phá và bền vững trong tiến trình cải cách thủ tục hành chính. Đối với các cấp chính quyền địa phƣơng, đây là nơi trực tiếp cung cấp nhiều loại dịch vụ hành chính công nên việc áp dụng mô hình một cửa liên thông tại các thị xã, quận, huyện, thành phố là hết sức cần thiết, hƣớng đến xây dựng một nhà nƣớc thật sự của dân, do dân và vì dân. Nghiên cứu lý luận và thực tiễn về mô hình “một cửa liên thông” tại UBND thành phố Rạch Giá nhằm đề xuất các giải pháp để hoàn thiện thêm việc thực hiện mô hình này ở địa phƣơng là một vấn đề hết sức khó khăn vì đây là một vấn đề mới mẻ, mới đƣa vào thực hiện thí điểm nên lý luận về vấn đề này chƣa đƣợc hoàn chỉnh, thời gian thực hiện chƣa nhiều, còn rất nhiếu hạn chế mà trong khuôn khổ luận văn này chƣa trình bày hết. Song chúng tôi vẫn khẳng định đây là một hƣớng nghiên cứu đúng đắn, phù hợp với yêu cầu đòi hỏi của thực tế tại địa phƣơng nơi tác giả đang sinh sống và công tác. Đối chiếu với mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, luận văn “ Cải cách thủ tục hành chính theo mô hình một cửa liên thông tại UBND thành phố Rạch Giá” đã hoàn thành các nội dung sau: 1. Đã hệ thống hóa, phân tích làm sáng tỏ các vấn đề có tính lý luận về mô hình “một cửa liên thông” tại UBND thành phố. 2. Đã khái quát cụ thể về thực trạng của mô hình và phân tích cụ thể thực trạng thực hiện mô hình “một cửa liên thông” tại UBND thành phố Rạch Giá. Từ đó rút ra những nhận xét về thành tựu, hạn chế, nguyên nhân của hạn chế trong 23 quá trình thực hiện mô hình này tại UBND thành phố Rạch Giá. Từ thực trạng của việc thực hiện mô hình “một cửa liên thông” tại UBND thành phố, luận văn đã đề xuất các giải pháp về tiếp tục thực hiện mô hình “một cửa liên thông” tại UBND thành phố nhƣ: các giải pháp về việc cụ thể hóa hệ thống thể chế công tác xây dựng đề án; xác định phạm vi; quy trình thực hiện cơ chế; công tác CB, CC; kinh phí; giám sát của HĐND... góp phần nâng cao hiệu quả thực hiện và cũng nhƣ triển khai thực hiện thành công mô hình “một cửa liên thông” tại UBND thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang trong giai đoạn tiếp theo. Các giải pháp nhằm tiếp tục thực hiện mô hình “một cửa liên thông” tại UBND thành phố Rạch Giá mà tác giả đề xuất chỉ là kết quả nghiên cứu bƣớc đầu. Các giải pháp đó có thể chƣa đầy đủ, hoàn thiện nhƣng cũng đã đƣa ra đƣợc những vấn đề mới, hƣớng giải quyết mới trong quá trình tiếp tục thực hiện mô hình "một cửa liên thông” tại UBND thành phố Rạch Giá trong thời điểm hiện nay và các năm tiếp theo. Việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính trong chƣơng trình cải cách hành chính nói chung là hết sức cần thiết. Với những thành công đã đạt đƣợc, với quyết tâm to lớn của cả hệ thống chính trị, chắc chắn cải cách hành chính trong thời gian tới sẽ thu đƣợc những thành công to lớn, góp phần quan trọng thúc đẩy công cuộc đổi mới, hội nhập và phát triển nhanh, mạnh, vững chắc cho Việt Nam nói chung và cho tỉnh Kiên Giang nói riêng. 24 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 1. Chính phủ (2010), Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ Về kiểm soát thủ tục hành chính. 2. Chính phủ (2011), Nghị quyết 30C//NQ-CP ngày 08/11/2011 về việc Ban hành chương trình tổng thể cải cách hành nhà nước giai đoạn 2011-2020. 3. Chính phủ (2013), Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 22/5/2013 về việc đẩy mạnh thực hiện Chương trình tổng thể cải cách HCNN giai đoạn 2011 – 2020. 4. Chính phủ (2013), Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 13/06/2013 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 30/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ Ban hành Chương trình tổng thể cải cách CHNN giai đoạn 2011 – 2020. 5. Chính phủ (2015), Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ngày 25/03/2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế thực hiện mô hình “một cửa”, “một cửa liên thông” tại cơ quan HCNN ở địa phương. 6. Chính phủ (2007), Nghị định số 158/2007/NĐ-CP ngày 27/10/2007 quy định danh mục các vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức. 7. Chính phủ (2011), Báo cáo tổng kết thực hiện Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2001- 2010 và Chương trình CCHC nhà nước giai đoạn 2011 – 2020. 8. Đảng Cộng sản Việt Nam (1996), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội. 9. Đảng Cộng sản Việt Nam (1996), Nghị quyết Trung ương V, khóa X về đẩy mạnh CCHC, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội. 10. Đảng Cộng sản Việt Nam (2001), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội 11. Đảng Cộng sản Việt Nam (2011), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội. 25 12. Đảng Cộng sản Việt Nam (2016), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội 13. Học viện Hành chính quốc gia (2007), Giáo trình Thủ tục hành chính, NXB Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội. 14. Nguyễn Văn Thâm và Võ Kim Sơn, “Thủ tục hành chính – Lý luận và thực tiễn”, Nxb Chính trị quốc gia, HN.2002 15. Đảng Cộng sản Việt Nam (2015), Văn kiện Đại hội đại biểu tỉnh Đảng bộ lần thứ X. 16. UBND tỉnh Kiên Giang, Chỉ thị số 12 /CT-UBND ngày 19/12/2011, Về việc đẩy mạnh thực hiện mô hình một cửa, mô hình một cửa liên thông theo Quyết định 93/2007/QĐ-TTg ngày 22 tháng 6 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. 17. UBND tỉnh Kiên Giang, Quyết định số: 09/2016/QĐ-UBND ngày 18 tháng 02 năm 2016 về ban hành quy định thực hiện cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 18. UBND tỉnh Kiên Giang, Báo Cáo số: 141/BC-UBND ngày 30 tháng 6 năm 2015 của UBND tỉnh Kiên Giang, về sơ kết công tác cải cách hành chính nhà nước giai đoạn I (2011 - 2015) và phương hướng, nhiệm vụ cải cách hành chính giai đoạn 2 (2016 - 2020) trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. 19. Đảng Cộng sản Việt Nam (2015), Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Rạch Giá lần thứ XI. 20. UBND thành phố Rạch Giá, Báo Cáo số: 55/BC-UBND ngày 15 tháng 5 năm 2015 của UBND thành phố Rạch Giá, về sơ kết công tác cải cách hành chính nhà nước giai đoạn I (2011 - 2015) và phương hướng, nhiệm vụ cải cách hành chính giai đoạn 2 (2016 - 2020) trên địa bàn thành phố Rạch Giá. 21. UBND thành phố Rạch Giá, Đề án số: 02/ĐA-UBND ngày 23 tháng 3 năm 2011 của UBND thành phố Rạch Giá. 22. Cổng thông tin điện tử tỉnh Kiên Giang. 23. Cổng thông tin điện tử Thành phố Rạch Giá. 26 24. Trang Cải cách hành chính thuộc website Sở Nội vụ Kiên Giang. 25. Cổng thông tin điện tử Chính phủ - WWW.Chinhphu.vn. 26. Cổng thông tin điện tử Thành phố Đà Nẵng 27. Cổng thông tin điện tử Thành phố Hồ Chí Minh 28. Viện Nghiên cứu Hành chính - Học viện Hành chính Quốc gia (2000), Một số thuật ngữ hành chính, NXB. Thế Giới, Hà Nội. 29. Quốc hội (2013), Hiến pháp, Hà Nội. 30. Quốc hội (2015), Luật Tổ chức Chính quyền địa phương, Hà Nội. 31. Từ điển mở Wikipedia - www.vi.wikipedia.com. 32. Viện Ngôn ngữ học (2007), Từ điển Tiếng Việt, Trung tâm từ điển học, NXB Đà Nẵng, Hà Nội – Đà Nẵng. 33. Đoàn Trọng Truyến (2006), Cải cách hành chính và công cuộc xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, NXB. Chính trị Quốc gia, Hà Nội. 34. Hà Quang Thanh (2013), Đề tài Nghiên cứu khoa học cấp cơ sở “Đánh giá mô hình “một cửa, một cửa liên thông” tại cơ quan hành chính nhà nước cấp huyện của TP. Hồ Chí Minh”, Học viện Hành chính Quốc gia, TP. Hồ Chí Minh. 35. Hà Quang Thanh (2015), Cải cách hành chính theo cơ chế “một cửa” và “một cửa liên thông” ở các quận, huyện tại TP. Hồ Chí Minh, Tạp chí Quản lý nhà nƣớc - Học viện Hành chính Quốc gia số tháng 8/2015, Hà Nội 36. Nguyễn Thị Minh Tâm (2009), Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ “Nghiên cứu các giải pháp nâng cao hiệu quả cơ chế “Một cửa” tại xã, phường, thị trấn”, Viện Khoa học Tổ chức nhà nƣớc – Bộ Nội vụ, Hà Nội.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdftom_tat_luan_van_cai_cach_thu_tuc_hanh_chinh_theo_mo_hinh_mo.pdf