Tóm tắt Luận văn Chất lượng công chức các phường thuộc thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình

* Đối với Nhà nước - Tiến hành cải cách, hoàn thiện mô hình tổ chức của bộ máy chính quyền phường, đảm bảo tổ chức bộ máy gọn nhẹ, hợp lý, vững mạnh, đủ năng lực để thực thi nhiệm vụ quản lý nhà nước có hiệu lực. - Đề nghị Nhà nước xây dựng hệ thống văn bản quy phạm pháp luật riêng về tổ chức và hoạt động của chính quyền phường. * Đối với địa phương - Thực hiện nghiêm các Chỉ thị, Nghị định, văn bản về công tác cán bộ nhất là cán bộ cấp cơ sở.23 - Xây dựng kế hoạch, phương án, chương trình củng cố và phát triển đội ngũ cán bộ, công chức chính quyền cấp phường hợp lý về công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức - Xây dựng, bổ sung, hoàn thiện chính sách tạo điều kiện phát triển cho cán bộ, công chức nữ. Đồng thời xây dựng cơ chế đảm bảo thực hiện hiệu quả công tác nữ.

pdf26 trang | Chia sẻ: yenxoi77 | Lượt xem: 541 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Tóm tắt Luận văn Chất lượng công chức các phường thuộc thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ / / HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA NGUYỄN THÚY HẰNG CHẤT LƯỢNG CÔNG CHỨC CÁC PHƯỜNG THUỘC THÀNH PHỐ ĐỒNG HỚI, TỈNH QUẢNG BÌNH Chuyên ngành: Quản lý công Mã số: 60 34 04 03 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ CÔNG Thừa Thiên Huế - NĂM 2017 Công trình được hoàn thành tại: HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA Người hướng dẫn khoa học : TS. TRƯƠNG TẤN QUÂN Phản biện 1: ................................................................................. .................................................................................. Phản biện 2: ................................................................................. .................................................................................. Luận văn được bảo vệ tại Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ, Học viện Hành chính Quốc gia Địa điểm: Phòng họp , Nhà - Hội trường bảo vệ luận văn thạc sĩ, Học viện Hành chính Quốc gia Số: - Đường - Quận - TP Thời gian: vào hồi giờ tháng năm 201 Có thể tìm hiểu luận văn tại Thư viện Học viện Hành chính Quốc gia hoặc trên trang Web Khoa Sau đại học, Học viện Hành chính Quốc gia 1 MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Đào tạo nguồn nhân lực nói chung, nguồn nhân lực về kinh tế phát triển trong thời kỳ hội nhập quốc tế nói riêng là một vấn đề cấp bách đang thu hút sự quan tâm và hành động của các cấp, các ngành, đặc biệt là các trường đại học và các cơ quan đào tạo ở nước. Đội ngũ cán bộ cơ sở ở các cấp xã, phường, thị trấn (sau đây gọi tắt là công chức cấp phường) có vai trò đặc biệt quan trọng trong quá trình phát triển KT-XH, thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, giữ vững ổn định chính trị, trật tự và an toàn xã hội, xóa đói giảm nghèo và chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi tại mỗi địa phương. Để nghiên cứu, tìm hiểu trình độ của cán bộ, công chức cấp phường trên địa bàn thành phố hiện nay như thế nào? Chất lượng công tác cho cán bộ, công chức cấp phường hiện nay ra sao? Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng cán bộ là gì? Xuất phát từ những vấn đề đó chúng tôi chọn đề tài nghiên cứu: "Chất lượng công chức các phường thuộc thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình”. 2. Tổng quan các công trình có liên quan: Đã có nhiều công trình nghiên cứu về chất lượng đội ngũ cán bộ như Nguyễn Đức Vân (2003) Nâng cao chất lượng cán bộ quản lý trong các doanh nghiệp nhà nước có qui mô lớn Luận án tiến sỹ, Trường Đại học Kinh tế quốc dân [20]; Phạm Thành Minh (2010) 2 Nâng cao chất lượng cán bộ quản lý tại văn phòng Cục Đăng kiểm Việt Nam Luận văn thạc sỹ, trường Đại học Kinh tế quốc dân [23]; Các nghiên cứu trên đã xây dựng khung lý thuyết nghiên cứu nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ. Cho đến nay chưa có nghiên cứu nào đề cập đến chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác tại các phường trên địa bàn thành phố Đồng Hới. Vì thế việc nghiên cứu vấn đề này có ý nghĩa thiết thực. 3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu - Mục đích nghiên cứu: Đánh giá chất lượng công tác cho đội ngũ công chức phường ở thành phố Đồng Hới, từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác cho đội ngũ công chức phường trên địa bàn thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình trong thời gian tới. - Nhiệm vụ nghiên cứu: Hệ thống hoá lý luận và thực tiễn về chất lượng công chức phường; Đánh giá thực trạng chất lượng cán bộ, công chức cấp xã ở thành phố Đồng Hới hiện nay, chỉ ra những thành ựu, hạn chế và nguyên nhân hạn chế. 4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu: - Đối tượng nghiên cứu: Đối tượng nghiên cứu của đề tài là chất lượng đội ngũ công chức phường. - Phạm vi nghiên cứu: Nghiên cứu chất lượng đội ngũ công chức phường về trình độ và năng lực chuyên môn, phẩm chất chính trị và đạo đức nghề nghiệp và sức khỏe. 3 * Không gian: Đề tài nghiên cứu trên địa bàn thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình. *Thời gian: Thông tin số liệu thu thập trong thời gian 2011- 2016, đề xuất phương hướng giải pháp đến năm 2020. 5. Phương pháp nghiên cứu Luận văn sử dụng phương pháp thu thập số liệu (thu thập số liệu thứ cấp, thu thập số liệu sơ cấp, phương pháp thu thập số liệu và phân tích (phương pháp thống kê mô tả, phương pháp thống kê so sánh) và tham khảo các tài liệu liên quan. 6. Ý nghĩa của nghiên cứu: Góp phần luận giải lý luận và thực tiễn liên quan đến đánh giá chất lượng cán bộ nói chung và công chức phường nói riêng. Luận văn đã đánh giá thực trạng chất lượng cán bộ công chức cấp phường tại thành phố Đồng Hới trong thời gian qua, đã phân tích được các yếu tố ảnh hưởng, rút ra được những kết quả đạt được, những hạn chế và nguyên nhân của những hạn chế đó. 7. Kết cấu của đề tài: Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo và phụ lục, luận văn có kết cấu 3 chương như sau: Chương 1. Những vấn đề lý luận và kinh nghiệm thực tiễn về nâng cao chất lượng đội ngũ công chức phường; Chương 2. Thực trạng chất lượng đội ngũ công chức phường ở 4 thành phố Đồng Hới; Chương 3. Phương hướng và giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ công chức phường thành phố Đồng Hới đến năm 2020. 5 CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ KINH NGHIỆM THỰC TIỄN VỀ CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CÔNG CHỨC PHƯỜNG 1.1. Đặc điểm và yêu cầu về chất lượng của đội ngũ công chức phường: 1.1.1. Khái niệm, đặc điểm công chức phường: 1.1.1.1. Khái niệm cán bộ công chức phường: Căn cứ nghị định số 112/2011/NĐ-CP ngày 05/12/2011 của Chính phủ về cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn quy định [10]: 1) Những người do bầu cử để đảm nhiệm chức vụ theo nhiệm kỳ (sau đây gọi là cán bộ chuyên trách cấp phường) gồm có các chức vụ sau đây: a) Bí thư, Phó Bí thư đảng uỷ, Thường trực đảng uỷ (nơi không có Phó Bí thư chuyên trách công tác đảng). Bí thư, Phó Bí thư chi bộ (nơi chưa thành lập Đảng uỷ cấp phường); b) Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân; c) Chủ tịch, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân; d) Chủ tich Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc, Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ, Chủ tịch Hội Nông dân và Chủ tịch Hội Cựu chiến binh; 1.1.1.2. Tiêu chuẩn công chức cấp phường: 6 * Tiêu chuẩn chung: Cán bộ công chức cấp phường phải đáp ứng những tiêu chuẩn sau đây: + Có tinh thần yêu nước sâu sắc, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; có năng lực và tổ chức vận động nhân dân thực hiện có kết quả đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước. + Cần kiệm liêm chính, chí công vô tư, công tâm, thạo việc, tận tuỵ với dân. Không tham nhũng và kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng. Có ý thức tổ chức kỷ luật trong công tác. Trung thực, không cơ hội, gắn bó mật thiết với nhân dân, được nhân dân tín nhiệm. 1.1.1.3. Vị trí, vai trò của công chức phường: Với nguồn nhân lực tốt nhất là nguồn nhân lực có chất lượng cao sẽ đảm bảo chắc chắn trong việc đưa ra những quyết định sáng suốt, đúng đắn đối với đường lối, chủ trương chính sách và phương thức thực hiện các quyết sách về phát triển và hưng thịnh của quốc gia... 1.1.2. Yêu cầu chất lượng đội ngũ công chức phường: 1.1.2.1. Khái niệm về chất lượng đội ngũ công chức phường: Trong giai đoạn hiện nay thì cần hơn hết là phải coi trọng chất lượng của CBCC trên cơ sở bảo đảm số lượng hợp lý. Từ những đặc điểm trên có thể khái niệm: “Chất lượng đội ngũ CC phường là một 7 hệ thống những phẩm chất, giá trị được kết nối như một chỉnh thể toàn diện được thể hiện quan phẩm chất chính trị, phẩm chất đạo đức, trình độ năng lực, khả năng hoàn thành nhiệm vụ của mỗi CB và cơ cấu, số lượng, độ tuổi, thành phần của cả đội ngũ CC phường”. 1.1.2.2. Yêu cầu chất lượng đội ngũ công chức phường: * Yêu cầu của Công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước Công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước là một bước đi tất yếu trong tiến trình phát triển của mỗi quốc gia, dân tộc vươn tới văn minh, hiện đại. Trong điều kiện của nước ta, với những thuận lợi do sự nghiệp đổi mới tạo ra và trên cơ sở kế thừa có chọn lọc tri thức của văn minh nhân loại về công nghiệp hóa, Đảng ta đã xác định công nghiệp hóa ở nước ta phải đi liền với hiện đại hóa. * Yêu cầu của Cải cách hành chính Hành chính nhà nước là sự tác động và điều chỉnh bằng quyền lực nhà nước đối với quá trình xã hội và hành vi hoạt động của công dân, các cơ quan trong hệ thống hành pháp từ Trung ương đến cơ sở để thực hiện chức năng và nhiệm vụ của Nhà nước, phát triển các mối quan hệ xã hội, duy trì trật tự an ninh, thỏa mãn nhu cầu hợp pháp của nhân dân. * Yêu cầu phát huy vai trò của chính quyền phường và CC phường Cấp phường là cấp cuối cùng trong hệ thống hành chính của Nhà nước. Theo cơ cấu tổ chức bộ máy Nhà nước ta hiện nay, tất cả 8 mọi đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước đều được triển khai thực hiện ở cấp cuối cùng là cấp xã. * Yêu cầu nâng cao phẩm chất đạo đức; khắc phục tình trạng thoái hóa, biến chất của đội ngũ CC phường Căn cứ đánh giá chung của Vụ chính quyền địa phương – Bộ Nội vụ, số cán bộ chủ chốt ở xã, phường, thị trấn là bộ đội xuất ngũ và cán bộ về hưu (chiếm tỷ lệ khá đông) đã được rèn luyện thử thách nên có bản lĩnh chính trị vững vàng, lối sống trong sạch, giản dị, quan tâm chăm lo đến sự nghiệp chung. 1.2. Nội dung, những nhân tố ảnh hưởng và sự cần thiết nâng cao chất lượng đội ngũ công chức phường 1.2.1. Nội dung chất lượng đội ngũ công chức phường Về phẩm chất chính trị: Phẩm chất chính trị là tiêu chuẩn được đặt lên hàng đầu, có tính chất quyết định đến chất lượng hoạt động của CBCC. Phẩm chất chính trị của CC phường được biểu hiện trước hết là sự tin tưởng tuyệt đối với lý tưởng cách mạng, chất hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước; quyết tâm cụ thể hóa chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Về phẩm chất đạo đức: Người cán bộ muốn xác lập được uy tín của mình trước nhân dân, trước hết đó phải là người cán bộ có phẩm chất đạo đức tốt. Xây dựng các tiêu chuẩn đạo đức của người cán bộ và hình thành ở họ các phẩm chất đạo đức tương ứng với vị 9 trí, vai trò, chức năng nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ là việc làm cần thiết và cấp bách. Về trình độ năng lực: Năng lực là một khái niệm rộng, tùy thuộc vào môi trường, trách nhiệm, vị thế của mỗi người, mỗi cán bộ trong những điều kiện cụ thể. 1.2.2. Những nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng đội ngũ công chức phường a) Yếu tố đào tạo, bồi dưỡng công chức chính quyền phường Đào tạo đội ngũ CC phường là làm cho đội ngũ này có được những năng lực theo tiêu chuẩn nhất định. Năng lực ở đây bao gồm trình độ về kiến thức, năng lực về hiểu biết, nhận thức sự việc, năng lực điều hành, tổ chức thực hiện, sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm và đề xuất giải pháp để thực hiện đạt mục tiêu... b) Cơ chế tuyển dụng, bổ nhiệm, sử dụng CC chính quyền phường Việc tuyển dụng, bổ nhiệm đội ngũ cán bộ cấp phường hầu như chưa gắn với việc thi tuyển, lựa chọn về chuyên môn, nghiệp vụ. Đối với các chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý ở cấp phường đều thông qua cơ chế: Đảng cử, dân bầu. c) Yếu tố pháp luật về chế độ, chính sách CC chính quyền phường Chế độ, chính sách là công cụ điều tiết cực kỳ quan trọng trong quản lý xã hội. Chế độ, chính sách tác động mạnh mẽ đến hoạt 10 động của con người. Vì vậy, chế độ chính sách là yếu tố ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng cán bộ, công chức. d) Công tác quản lý, kiểm tra, giám sát đội ngũ CC phường Thực tế cho thấy, đối với đội ngũ CC phường, một số cán bộ khi mới được đề bạt, bổ nhiệm, mới được bầu cử đều là những người tốt, có đạo đức, trung thành, tận tụy, liêm khiết, có uy tín đối với đồng bào nhân dân địa phương song trong quá trình hoạt động vốn dĩ đã hạn chế về trình độ năng lực so với đội ngũ cán bộ các vùng khác nhưng lại thiếu tu dưỡng, rèn luyện học tập, không được quản lý tốt dần dần thoái hóa, biến chất, sa ngã. 1.3. Kinh nghiệm của một số địa phương về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cấp phường 1.3.1. Kinh nghiệm của một số tỉnh trong nước * Kinh nhiệm của tỉnh Hải Dương Đến nay, trong 6 chức danh chủ chốt bí thư, phó bí thư, chủ tịch HĐND, chủ tịch UBND, phó chủ tịch HĐHD, phó chủ tịch UBND có 68,3% đạt trình độ chuyên môn từ trung cấp trở lên (trong đó cao đẳng, đại học là 20,5%); 75% có trình độ lý luận chính trị trung cấp. Đội ngũ công chức cấp xã: 10,36% có trình độ chuyên môn đại học, cao đẳng, 64,3% có trình độ chuyên môn trung cấp; 31,8% có trình độ lý luận chính trị trung cấp, 0,4% có trình độ đại học về quản lý nhà nước, 4,2% có trình độ trung cấp về quản lý nhà nước và 27,4% có kiến thức về tin học. 11 1.3.2. Bài học kinh nghiệm cho thành phố Đồng Hới Một là, Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng từ huyện đến cơ sở. Hai là, Cụ thể hoá tiêu chuẩn chức danh cán bộ cấp xã làm cơ sở bố trí, sắp xếp cán bộ phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ. Ba là, Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ văn hoá, lý luận chính trị và chuyên môn nghiệp vụ. Kết hợp nhiều hình thức đào tạo, bồi dưỡng; đề cao ý thức tự học, tự rèn luyện. Bốn là, Đổi mới và nâng cao chất lượng công tác đánh giá, quy hoạch CB, đẩy mạnh việc điều động, luân chuyển CB. Năm là, Xây dựng quy hoạch CB đi đôi với xây dựng, củng cố tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể; phát huy vai trò của chính quyền, đoàn thể ở cơ sở 12 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG ĐỘI NGŨ CÔNG CHỨC PHƯỜNG Ở THÀNH PHỐ ĐỒNG HỚI 2.1. Đặc điểm tự nhiên, kinh tế xã hội ảnh hưởng đến chất lượng đội ngũ công chức phường thành phố Đồng Hới 2.1.1. Đặc điểm tự nhiên, kinh tế xã hội thành phố Đồng Hới 2.1.1.1. Đặc điểm tự nhiên Thành phố Đồng Hới là một đơn vị hành chính gắn liền với quá trình hình thành, phát triển của tỉnh Quảng Bình. Trải qua nhiều giai đoạn lịch sử, thành phố Đồng Hới đã và đang từng ngày thay da đổi thịt. * Diện tích tự nhiên: 155,54 km² * Dân số: 160.325 người 2.1.1.2.Điều kiện kinh tế xã hội Thành phố Đồng Hới có 16 đơn vị hành chính, gồm 10 phường và 6 xã. 2.1.2. Khái quát về đội ngũ công chức cấp phường trên địa bàn thành phố Đồng Hới Theo số liệu thống kê số lượng cán bộ, công chức chính quyền cấp xã của Phòng Nội vụ thành phố Đồng Hới đến 31 tháng 12 năm 2016 toàn thành phố có tổng số 475 cán bộ, công chức cấp phường, 13 trong đó có 71 cán bộ Đảng cấp xã; Đoàn và các hội; 103 cán bộ chính quyền cấp xã và 301 công chức chuyên môn. Trong tổng số 475 cán bộ, công chức có 120 người là nữ chiếm tỷ lệ 25.26%. 2.2. Phân tích thực trạng chất lượng đội ngũ công chức phường ở thành phố Đồng Hới hiện nay 2.2.1. Thực trạng chất lượng đội ngũ công chức phường ở thành phố Đồng Hới 2.2.1.1.Thực trạng trình độ học vấn, trình độ chuyên môn của công chức phường Trong tổng số 475 cán bộ, công chức cơ sở của thành phố năm 2015 thì cán bộ có trình độ thạc sỹ là 02 người chiếm tỷ lệ 0,42%, đại học là 180 người chiếm tỷ lệ 37.89%; cao đẳng có 24 người chiếm tỷ lệ 5,05%, cán bộ có trình độ trung cấp có 265 người chiếm tỷ lệ 55,78% cán bộ có trình độ sơ cấp là 04 người chiếm tỷ lệ 0,86%. 2.2.1.2. Thực trạng phẩm chất chính trị và đạo đức nghề nghiệp Về trình độ lý luận chính trị của CC phường năm 2016: Số cán bộ có trình độ cử nhân chính trị và cao cấp lý luận chiếm rất ít chiếm tỷ lệ 1,68%; trình độ trung cấp chiếm số đông 47,58%; sơ cấp 6,74%; đặc biệt số cán bộ chưa qua đào tạo lý luận vẫn chiếm một tỷ lệ cao 44,00% 2.2.2. Phân tích chất lượng của đội ngũ công chức phường 14 Thành phố Đồng Hới qua điều tra khảo sát 2.2.2.1 Về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống Phẩm chất chính trị là những chỉ báo hết sức quan trọng trong đánh giá chất lượng đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt cấp phường. Lý luận chính trị là cơ sở xác định lập trường quan điểm của cán bộ, công chức nhà nước nói chung và đội ngũ CC cấp phường nói riêng. Đạo đức, lối sống của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý xã, thị trấn ở cơ sở có ý nghĩa rất quan trọng. 2.2.2.2 Về năng lực làm việc Đối với CC cấp phường, năng lực thường bao gồm những tố chất cơ bản về đạo đức cách mạng, về tinh thần phục vụ nhân dân, về trình độ kiến thức pháp luật, kinh tế, văn hóa – xã hội, an ninh, quốc phòng... * Khả năng hoàn thành nhiệm vụ 2.2.2.3. Về khả năng tổ chức, tập hợp, vận động nhân dân Quan điều tra và phân tích thực trạng thì khả năng tổ chức, tập hợp quần chúng của CC được người dân đánh giá khá cao, có 4/6 chỉ báo có tỷ lệ trên 50% trong đó có 4 chỉ báo đạt trên 60% là khả năng gây ảnh hưởng tốt đến người khác, chăm lo đến lợi ích chung; hòa đồng biết lắng nghe và có thể tạo niềm tin cho mọi người. 2.2.3. Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng công chức cấp phường ở thành phố 15 2.2.3.1 Công tác quy hoạch cán bộ, công chức cấp phường Việc xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ, công chức cấp phường có vai trò rất quan trọng, quyết định mức độ hoàn thành nhiệm vụ chính trị và xây dựng đất nước. 2.2.3.2 Công tác bồi dưỡng, đào tạo cán bộ, công chức cấp phường * Chủ trương chính sách của thành phố về đào tạo, bồi dưỡng Làm tốt công tác quán triệt, xây dựng các chương trình, kế hoạch, triển khai thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị, Quyết định, kế hoạch, đề án của Trung ương, của tỉnh về công tác cán bộ, góp phần nâng cao nhận thức, chất lượng của đội ngũ cán bộ trong toàn huyện, đặc biệt là chất lượng của đội ngũ cán bộ, công chức cấp phường. * Kết quả đào tạo nâng cao năng lực đội ngũ công chức phường Về sự phù hợp giữa công việc với năng lực sở trường Sự phù hợp giữa công việc được giao với năng lực sở trường là một yếu tố ảnh hưởng tới động lực làm việc của CBCC. Trong số những người được hỏi, có 17,4% trả lời có tác động rất nhiều đến động lực làm việc của CBCC; 36,1% trả lời tác động nhiều; 34% trả lời tác động vừa phải; chỉ có 9,8% trả lời tác động ít và 2,8% trả lời tác động rất ít. Về sự thách thức trong công việc 16 Công việc được giao mang tính chất thách thức là yếu tố có tác động nhiều đến động lực làm việc của CBCC. Trong số CBCC cấp phường được hỏi, có 11,9% tin rằng công việc được giao mang tính thách thức có tác động rất nhiều đến động lực làm việc; 25,3% tin rằng có tác động nhiều; 43,7% tin rằng có tác động vừa phải; chí có 12,3% tin rằng có tác động ít và 6,8% tin rằng tác động rất ít đến động lực làm việc. Về cơ hội thăng tiến trong công việc Cơ hội thăng tiến cũng là một trong những yếu tố có tác động nhiều đến động lực làm việc của CBCC cấp phường. Kết quả khảo sát cho thấy: có 25,3% CBCC tin rằng cơ hội thăng tiến có tác động rất nhiều đến động lực làm việc; 33,8% tin rằng có tác động nhiều; 27,8% tin rằng có tác động vừa phải; chỉ có 8,7% tin rằng tác động ít và 4,5% tin rằng tác động rất ít. 2.2.3.4. Thực trạng chế độ đãi ngộ cán bộ, công chức cấp phường * Tiền lương cơ bản. Cán bộ cấp phường có trình độ sơ cấp hoặc chưa qua đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ có 2 bậc lương. * Các khoản phụ cấp * Khen thưởng. 2.2.4 Đánh giá chung về chất lượng của đội ngũ công chức phường ở thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình 2.2.4.1 Những kết quả đạt được 17 2.2.4.2 Những hạn chế chủ yếu Thứ nhất, về trình độ chuyên môn Thứ hai, kỹ năng của một bộ phận cán bộ, công chức còn thấp. Thứ ba, về phẩm chất đạo đức. CHƯƠNG 3: PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CÔNG CHỨC PHƯỜNG THÀNH PHỐ ĐỒNG HỚI ĐẾN NĂM 2020 3.1. Bối cảnh phát triển, yêu cầu và phương hướng nâng cao chất lượng đội ngũ công chức phường, Thành phố Đồng Hới đến năm 2020 3.1.1. Quan điểm và mục tiêu tổng quát phát triển 3.1.1.1. Quan điểm phát triển - Phát huy tối đa lợi thế so sánh về vị trí địa lý kinh tế và xây dựng thành phố là trung tâm chính trị, kinh tế, xã hội của tỉnh ngang tầm với các đô thị trong vùng. - Đẩy nhanh quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hóa và đô thị hoá. 3.1.1.2. Mục tiêu tổng quát Nâng cao tốc độ và chất lượng tăng trưởng trong từng ngành, từng lĩnh vực; bảo đảm cho nền kinh tế thành phố tiếp tục phát triển với tốc độ cao. 18 3.1.2. Yêu cầu đặt ra đối với cán bộ, công chức cấp phường Thành phố Đồng Hới đến năm 2020 - Nâng cao chất lượng cán bộ chính quyền cấp phường phải nhận thức đúng vị trí, vai trò cấp phường. - Nhận thức đúng đắn vai trò của đội ngũ CC phường. - Nâng cao chất lượng của CC phường và chế độ chính sách đối với đội ngũ CC phường. 3.1.3. Phương hướng nâng cao chất lượng đội ngũ công chức cấp phường Thành phố Đồng Hới 3.1.3.1. Phương hướng nâng cao trình độ chuyên môn của đội ngũ công chức phường - Nêu cao trách nhiệm cá nhân người đứng đầu và của cơ quan sử dụng công chức, của bản thân công chức. - Bố trí, sử dụng công chức phải xuất phát từ công tác quy hoạch. Bởi nếu không dựa trên quy hoạch, việc bố trí, sử dụng dễ dẫn đến tuỳ tiện, chủ quan. 3.1.3.2. Nâng cao kỹ năng của một bộ phận công chức phường - Bố trí, sử dụng phải đảm bảo phù hợp giữa nhiệm vụ được giao với ngạch công chức được bổ nhiệm. - Bố trí, sử dụng theo ngành nghề đã được đào tạo và chuyên môn hoá. 19 3.1.3.3. Nâng cao phẩm chất chính trị đạo đức của công chức phường - Xây dựng tiêu chuẩn cụ thể về năng lực, phẩm chất đạo đức và trình độ của hệ thống chức danh lãnh đạo trong các cơ quan hành chính nhà nước từ cấp trưởng, phó trưởng phòng trở lên. - Đề cao trách nhiệm cá nhân người đứng đầu trong công tác bổ nhiệm, đặc biệt tăng quyền của cấp trưởng khi lựa chọn, giới thiệu cấp phó tức là người trợ giúp cho mình. 3.2. Giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức cấp phường tại Thành phố Đồng Hới 3.2.1. Làm tốt công tác quy hoạch cán bộ trên cơ sở chuẩn hóa các chức danh và xác định cơ cấu của đội ngũ CC phường 3.2.1.1. Tiêu chuẩn hóa đội ngũ CC 3.2.1.2. Xác định cơ cấu của đội ngũ CC phường 3.2.1.3. Tiêu chuẩn từng chức danh cụ thể 3.2.2. Tiếp tục hoàn thiện và đẩy mạnh thực hiện hệ thống chế độ, chính sách đối với công chức phường 3.2.2.1. Chính sách đào tạo, bồi dưỡng cán bộ - Xây dựng chương trình đào tạo, bồi dưỡng phải xuất phát từ nhu cầu thực tế, có chọn lọc nội dung, nắm bắt nhu cầu đặc điểm của đối tượng đào tạo. - Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học 20 cho Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị thành phố, Trường Chính trị tỉnh, đặc biệt không ngừng nâng cao chất lượng giảng dạy của đội ngũ giáo viên. - Mở các lớp tập huấn bồi dưỡng, rèn luyện các kỹ năng, kỹ năng giải quyết công việc . 3.2.2.2. Chính sách bảo đảm lợi ích vật chất và động viện tinh thần Theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 và Nghị định 117/2016/NĐ-CP ngày 21/7/2016 của Chính phủ, chế độ tiền lương và chế độ phụ cấp lương của CBCC cấp phường đã có bước cải thiện đáng kể song vẫn còn nhiều bất cập. Hệ thống chính sách của chúng ta chưa đồng bộ và thiếu tính thống nhất. 3.2.2.3. Đổi mới chính sách sử dụng CBCC, đặc biệt là CBCC sau đào tạo - Đối với cán bộ từ nơi khác đến, hiện đang hoạt động ở cơ sở, phải có chế độ đãi ngộ thích hợp để động viên họ an tâm với công tác được giao, trước hết là chế độ tiền lương, phụ cấp. - Đối với tri thức trẻ cần ban hành nhiều chính sách ưu đãi nhằm huy động được nhiều hơn tri thức trẻ xuống làm việc tại cơ sở. Các chính sách này được thể hiện trên các lĩnh vực thu nhập, bảo hiểm và điều kiện lao động cho họ. 3.2.2.4. Thực hiện tốt chính sách thu hút nhân tài, đặc biệt là sinh viên tốt nghiệp đại học và cao đẳng về cơ sở công tác 21 Chính sách thu hút cán bộ trẻ về công tác tại cơ sở đã được nhiều tỉnh thành trong cả nước thực hiện cụ thể như: Tỉnh Hưng Yên, Thành phố Đà Nẵng; Thành phố Thanh Hóa, bước đầu đã thu được những thành tựu đáng kể. 3.2.3. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với cán bộ công chức phường - Quan tâm đúng mức đến việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức nhằm chuẩn hóa cán bộ, công chức chính quyền cấp phường. - Bố trí, sử dụng cán bộ, công chức cấp phường phù hợp với năng lực, trình độ, sở trường, đảm bảo cho cán bộ hoàn thành nhiệm vụ. - Thực hiện luân chuyển cán bộ, công chức có năng lực, có chiều hướng phát triển ở tỉnh, huyện về phường để dẫn dắt cán bộ cơ sở phát triển phong trào ở cơ sở. 3.2.4. Nâng cao trách nhiệm cá nhân và tăng cường sự giúp đỡ của cấp ủy, chính quyền, đoàn thể cấp trên trong việc xây dựng đội ngũ CC phường 3.2.4.1. Nâng cao việc tự học tập, rèn luyện của đội ngũ cán bộ, công chức Các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ngành và đội ngũ cán bộ, công chức nói chung, CBCC ở cơ sở nói riêng cần khắc phục tình trạng cán bộ, công chức đăng ký tự học, tự rèn luyện bản thân, nhưng 22 kết quả chất lượng không cao, kiến thức không đáp ứng yêu cầu dẫn đến vi phạm kỷ luật, không hoàn thành nhiệm. 3.2.4.2. Tăng cường sự giúp đỡ của cấp ủy, chính quyền, đoàn thể cấp trên trong việc xây dựng đội ngũ CC phường Đảng ta xác định, đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ, đi đôi với phát huy trách nhiệm của các tổ chức và người đứng đầu các tổ chức trong hệ thống chính trị về công tác cán bộ, theo nguyên tắc tập chung dân chủ, đồng thời phát huy đầy đủ trách nhiệm cá nhân, trước hết là người đúng đầu trong công tác quản lý cán bộ. 3.3. Một số kiến nghị * Đối với Nhà nước - Tiến hành cải cách, hoàn thiện mô hình tổ chức của bộ máy chính quyền phường, đảm bảo tổ chức bộ máy gọn nhẹ, hợp lý, vững mạnh, đủ năng lực để thực thi nhiệm vụ quản lý nhà nước có hiệu lực. - Đề nghị Nhà nước xây dựng hệ thống văn bản quy phạm pháp luật riêng về tổ chức và hoạt động của chính quyền phường. * Đối với địa phương - Thực hiện nghiêm các Chỉ thị, Nghị định, văn bản về công tác cán bộ nhất là cán bộ cấp cơ sở. 23 - Xây dựng kế hoạch, phương án, chương trình củng cố và phát triển đội ngũ cán bộ, công chức chính quyền cấp phường hợp lý về công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức - Xây dựng, bổ sung, hoàn thiện chính sách tạo điều kiện phát triển cho cán bộ, công chức nữ. Đồng thời xây dựng cơ chế đảm bảo thực hiện hiệu quả công tác nữ... 24 KẾT LUẬN Đề tài đã hệ thống hóa cơ sở lý luận và thực tiễn về chất lượng CBCC và nâng cao chất lượng CC phường thông qua các nội dung: một số khái niệm chính quyền cấp xã, cán bộ công chức phường, chất lượng cán bộ công chức cấp phường; vị trí, vai trò của cán bộ công chức cấp phường; phân tích các nhân tố ảnh hưởng tới chất lượng cán bộ công chức cấp phường; sự cần thiết phái nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức cấp phường. Kinh nghiệm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức cấp phường của một số địa phương trong nước. Để nâng cao chất lượng cho đội ngũ CC phường, thành phố Đồng Hới cần thực hiện tốt một số giải pháp nhất định như: Chuẩn hóa các chức danh và xác định cơ cấu của đội ngũ CC phường; Tiếp tục hoàn thiện và đẩy mạnh thực hiện hệ thống chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức phường; Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, Chính quyền đối với đội ngũ CC phường. Thực hiện tốt chính sách thu hút nhân tài, công tác tạo nguồn quy hoạch và quản lý tại địa phương; đề cao việc tự học tập, rèn luyện, tinh thấn trách nhiệm và tăng cường sự giúp đỡ của cấp ủy, chính quyền, đoàn thể trong việc xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức cấp phường.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdftom_tat_luan_van_chat_luong_cong_chuc_cac_phuong_thuoc_thanh.pdf
Luận văn liên quan