Tóm tắt Luận văn Chất lượng công chức ngành thanh tra tỉnh Phong Sa Ly, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

Đội ngũ công chức ngành thanh tra có vai trò quan trọng trong việc bảo đảm sự thành công cuộc của cải cách hành chính, tăng cường hiệu lực, hiệu quả của quản lý nhà nước, thiết lập trật tự kỷ cương xã hội. Sự chuyển đổi từ nền kinh tế kế hoạch hóa tập chung sang nền kinh tế thị trường, kéo theo những thay đổi to lớn trong đời sống xã hội, ảnh hưởng trực tiếp đến từng cán bộ, công chức. Do vậy việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức là cần thiết.26 Ngành thanh tra luôn Đảng và Chính phủ quan tâm xây dựng, bồi dưỡng. Thanh tra tỉnh Phong Sa Ly đã nỗ lực vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Song do nhiều nguyên nhân, đội ngũ công chức ngành thanh tra tỉnh Phong Sa Ly còn nhiều hạn chế. Với mong muốn nâng cao chất lượng đội ngũ công chức ngành thanh tra tỉnh để phục vụ tốt hơn sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và phục vụ thiết thực lợi ích của các tổ chức và công dân, luận văn đã đánh giá, đưa ra một số phương hướng và giải pháp cho việc nâng cao chất lượng công chức ngành thanh tra tỉnh Phong Sa Ly trong giai đoạn hiện nay. Mỗi giải pháp có những ưu điểm và hạn chế nhất định, thực tiễn cho thấy để tăng cường hiệu quả của việc thực hiện các giải pháp thì cần thực hiện đồng bộ các giải pháp, hoặc tùy điều kiện cụ thể của tỉnh và của cơ quan thanh tra mà có sự ưu tiên cho từng giải pháp.

pdf26 trang | Chia sẻ: yenxoi77 | Lượt xem: 508 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Tóm tắt Luận văn Chất lượng công chức ngành thanh tra tỉnh Phong Sa Ly, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
1 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀOTẠO BỘ NỘI VỤ HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA KHAMDENG INDAVONG CHẤT LƯỢNG CÔNG CHỨC NGÀNH THANH TRA TỈNH PHONG SA LY, NƯỚC CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀ TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ CÔNG HÀ NỘI, NĂM 2016 2 Luận văn được hoàn thành tại: HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA Người hướng dẫn khoa học: TS. Trần Thị Diệu Oanh Phản biện 1: PGS. TS Vũ Đức Đán. Phản biện 2: TS. NguyỄN Quốc Văn. Luận văn được bảo vệ tại Hội đồng chấm luận văn, Học viện Hành chính quốc gia Địa điểm: Phòng họp 402c nhà A Hội đồng bảo vệ luận văn thạc sĩ, Học viện Hành chính quốc gia Số 77 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội Thời gian: vào hồi: 08 giờ 00phút ngày 21 tháng 11 năm 2016 Có thể tìm hiểu luận văn tại thư viện Học viện Hành chính quốc gia hoặc trên trang web của Khoa Sau đại học Học viện Hành chính quốc gia 3 MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài luận văn Đội ngũ công chức có vị trí, vai trò quan trọng trong nền hành chính nhà nước của bất kỳ quốc gia nào. Nền hành chính phát triển hay lạc hậu là phụ thuộc vào đội ngũ này. Thanh tra là lực lượng đặc biệt trong đội ngũ công chức, bởi họ là những người kiểm tra, kiểm soát việc tuân thủ pháp luật. Đội ngũ công chức ngành thanh tra tỉnh Phong Sa Ly, nước Cộng hòa dân chủ nhân dân (CHDCND) Lào những năm qua có nhiều chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, ngành thanh tra tỉnh Phong Sa Ly chưa có đội ngũ công chức thanh tra ổn định và chuyên nghiệp. Trình độ và năng lực của đội ngũ công chức thanh tra chưa ngang tầm với yêu cầu nhiệm vụ, còn bất cập về nhiều mặt. Bên cạnh đó, tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật của một bộ phận công chức còn yếu, phong cách làm việc chậm đổi mới; tình trạng hẫng hụt giữa các thế hệ công chức còn phổ biến... Để nâng cao hiệu quả làm việc, xây dựng nhà nước pháp quyền, thúc đẩy công cuộc cải cách hành chính thì chất lượng lượng đội ngũ công chức ngành thanh tra tỉnh Phong Sa Ly cần phải được nâng cao hơn nữa. Xuất phát từ thực trạng chất lượng đội ngũ công chức ngành thanh tra tỉnh Phong Sa Ly, với mong muốn đóng góp một số giải pháp cho vấn đề này, tác giả chọn vấn đề “Chất lượng công chức ngành thanh tra tỉnh Phong Sa Ly, nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào” làm đề tài nghiên cứu luận văn. 2. Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài luận văn Sách của Nguyễn Phú Trọng và Trần Xuân Sầm (2001), “Luận cứ khoa học cho việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”, Nxb Chính trị quốc gia. Sách của Thang Văn Phúc, Nguyễn Minh Phương (2005), “Cơ sở lý luận và thực tiễn xây dựng đội ngũ cán bộ công chức”, Nxb Chính trị quốc gia xuất bản. Bài báo “Vấn đề công vụ và trách nhiệm công vụ trong luật cán bộ, công chức” của Trần 4 Anh Tuấn đăng trên Tạp chí Tổ chức nhà nước số 11/2009. Luận văn của Khăm Chăn Khăm Vông Chay (2006), “Giải pháp nâng cao năng lực quản lý của cán bộ chủ chốt tỉnh Phong Sa Ly”. Luận văn “Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức ngành kiểm sát tỉnh Kham Muon, nước CHDCND Lào của Somphet Khamsomphou (2015). Luận văn của Chanxi Sengxomphu (2001), “Nâng cao chất lượng hoạt động của Ủy ban kiểm tra Đảng và Nhà nước cấp tỉnh ở Phong Sa Ly hiện nay”. Luận văn của Oulaphom Lakhonesam (2015), “Nâng cao năng lực quản lý của đội ngũ cán bộ, công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý ở tỉnh Phong Sa Ly, nước CHDCND Lào”. Luận văn của Đuông Pha Chăn (2005), “Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, công chức lãnh đạo cấp huyện của tỉnh Sa La Văn CHDCND Lào”. Như vậy có thể thấy vấn đề năng lực của cán bộ, công chức nói chung, chất lượng công chức ngành thanh tra nói riêng đã có một số công trình nghiên cứu. Trên cơ sở kế thừa thành tựu của các công trình trước, luận văn đi vào vấn đề năng lực công chức ngành thanh tra tỉnh Phong Sa Ly. 3. Mục đích và nhiệm vụ của luận văn - Mục đích: Trên cơ sở nghiên cứu thực trạng chất lượng đội ngũ công chức ngành thanh tra tỉnh Phong Sa Ly, nước CHDCND Lào, đề xuất những giải pháp nâng cao năng lực cho đội ngũ này. - Nhiệm vụ: Hệ thống hóa lý luận về chất lượng đội ngũ công chức ngành thanh tra. Đánh giá thực trạng chất lượng đội ngũ công chức ngành thanh tra tỉnh Phong Sa Ly, nước CHDCND Lào. Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công chức ngành thanh tra tỉnh Phong Sa Ly, nước CHDCND Lào. 4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của luận văn - Đối tượng nghiên cứu: Luận văn nghiên cứu chất lượng công chức ngành thanh tra. 5 - Phạm vi nghiên cứu: Luận văn nghiên cứu ngành thanh tra tỉnh Phong Sa Ly, nước CHDCND Lào giai đoạn 2011 đến nay. 5. Cơ sở lý luận, phương pháp nghiên cứu của luận văn - Phương pháp luận: Luận văn nghiên cứu trên cơ sở phương pháp duy vật biện chứng, duy vật lịch sử. - Phương pháp nghiên cứu: Luận văn sử dụng phương pháp điều tra, khảo sát thực tế, thống kê, phân tích, tổng hợp, so sánh số liệu, phương pháp chuyên gia. 6. Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của luận văn Luận văn là tài liệu tham khảo cho việc nghiên cứu chất lượng đội ngũ công chức ngành thanh tra tỉnh Phong Sa Ly. Đồng thời đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng công chức ngành thanh tra ở nước CHDCND Lào nói chung và tỉnh Phong Sa Ly nói riêng. 7. Kết cấu của luận văn Ngoài phần Mở đầu và Kết luận, luận văn có 3 chương. Chương 1. Cơ sở lý luận về chất lượng công chức ngành thanh tra Chương 2. Thực trạng chất lượng công chức ngành thanh tra tỉnh Phong Sa Ly, CHDCND Lào Chương 3. Quan điểm, giải pháp nâng cao chất lượng công chức ngành thanh tra tỉnh Phong Sa Ly, CHDCND Lào 6 Chương 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHẤT LƯỢNG CÔNG CHỨC NGÀNH THANH TRA 1.1. Khái quát về ngành thanh tra, công chức ngành thanh tra 1.1.1. Khái quát về ngành thanh tra 1.1.1.1. Khái niệm, đặc điểm ngành thanh tra Có nhiều cách hiểu khác nhau về thanh tra. Theo Luật Thanh tra (2007) của CHDCND Lào: Thanh tra là sự giám sát, thu thập thông tin, bằng chứng về việc tổ chức thực hiện chính sách, nhiệm vụ trách nhiệm của tổ chức và cá nhân trong cơ quan hành chính Nhà nước để xem xét, đánh giá nhận xét kết quả tổ chức thực hiện công việc đó. Đồng thời đề xuất phương hướng và biện pháp cho cơ quan hữu quan giải quyết kết quả của việc thanh tra theo luật định. Ngành thanh tra là hệ thống các cơ quan thực hiện chức năng thanh tra. Ngành thanh tra có đặc điểm: Có mối quan hệ với cơ quan quản lý nhà nước; luôn mang tính quyền lực nhà nước; có tính độc lập tương đối. 1.1.1.2. Vị trí, vai trò ngành thanh tra Các cơ quan thanh tra thuộc hệ thống cơ quan hành pháp, có chức năng quản lý nhà nước về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng. Ngành thanh tra có vai trò hoàn thiện cơ chế, chính sách về kiểm soát quyền lực trong lĩnh vực hành pháp; đảm bảo việc thực thi chính sách một cách thống nhất, nhất quán trong hệ thống hành pháp; đảm bảo sự tuân thủ chỉ đạo điều hành của cơ quan cấp trên với cơ quan cấp dưới trong việc tổ chức thực hiện pháp luật và quản lý hành chính nhà nước; hạn chế lạm dụng quyền lực, phòng ngừa vi phạm pháp luật của các cơ quan nhà nước, công chức trong bộ máy nhà nước; đảm bảo cung cấp thông tin phản hồi liên quan đến việc thực hiện chính sách pháp luật và kiến nghị việc sửa đổi, bổ sung hoàn thiện chính sách, pháp luật 7 phù hợp với thực tiễn; góp phần đảm bảo phát huy dân chủ, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức và công dân từ đó thúc đẩy cơ chế kiểm soát quyền lực của công dân đối với các cơ quan nhà nước. 1.1.1.3. Hệ thống cơ quan thanh tra Cấp trung ương (Thanh tra Chính phủ, Thanh tra bộ và cơ quan ngang bộ), cấp tỉnh (Thanh tra tỉnh, Thanh tra sở), cấp huyện (Thanh tra huyện). Thanh tra thẩm quyền chung (Thanh tra Chính phủ, Thanh tra tỉnh, Thanh tra huyện) và thanh tra chuyên ngành (Thanh tra bộ và cơ quan ngang bộ, Thanh tra sở). 1.1.2. Khái quát về công chức ngành thanh tra 1.1.2.1. Khái niệm, phân loại công chức ngành thanh tra Theo Luật Cán bộ, công chức (2015), cán bộ, công chức là những người được tuyển dụng, bổ nhiệm vào một ngạch công chức, viên chức hoặc được giao giữ một nhiệm vụ thường xuyên trong các cơ quan Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, được hưởng lương từ ngân sách nhà nước, chịu sự giám sát của nhân dân và chịu trách nhiệm của pháp luật. Công chức ngành thanh tra là công dân được tuyển dụng, bổ nhiệm vào ngạch, chức vụ, chức danh chuyên môn, nghiệp vụ thuộc ngành thanh tra, trong biên chế và hưởng lương từ ngân sách nhà nước, thực hiện nhiệm vụ thanh tra. Công chức ngành thanh tra được chia thành công chức là lãnh đạo thanh tra các cấp và công chức thừa hành. 1.1.2.2. Nhiệm vụ, quyền hạn công chức ngành thanh tra * Đối với thanh tra hành chính: thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của Trưởng đoàn thanh tra; yêu cầu đối tượng thanh tra cung cấp thông tin, tài liệu, báo cáo bằng văn bản, giải trình về vấn đề liên quan đến nội dung thanh tra; yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân có thông tin, tài liệu liên quan đến nội dung thanh tra cung cấp 8 thông tin, tài liệu đó; kiến nghị Trưởng đoàn thanh tra áp dụng biện pháp thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của Trưởng đoàn thanh tra; kiến nghị việc xử lý về vấn đề khác liên quan đến nội dung thanh tra; bbáo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao với Trưởng đoàn thanh tra, chịu trách nhiệm trước Trưởng đoàn thanh tra và trước pháp luật về tính chính xác, trung thực, khách quan của nội dung đã báo cáo. * Đối với thanh tra chuyên ngành: - Khi tiến hành thanh tra theo Đoàn: thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của Trưởng đoàn thanh tra; yêu cầu đối tượng thanh tra cung cấp thông tin, tài liệu, báo cáo bằng văn bản, giải trình về vấn đề liên quan đến nội dung thanh tra; yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân có thông tin, tài liệu liên quan đến nội dung thanh tra cung cấp thông tin, tài liệu đó; kiến nghị Trưởng đoàn thanh tra áp dụng biện pháp thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của Trưởng đoàn thanh tra quy định; xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; kiến nghị việc xử lý về vấn đề khác liên quan đến nội dung thanh tra; báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao với Trưởng đoàn thanh tra, chịu trách nhiệm trước pháp luật và Trưởng đoàn thanh tra về tính chính xác, trung thực, khách quan của nội dung đã báo cáo. - Khi tiến hành thanh tra độc lập: yêu cầu đối tượng thanh tra xuất trình giấy phép, đăng ký kinh doanh, chứng chỉ hành nghề và cung cấp thông tin, tài liệu, báo cáo bằng văn bản, giải trình về vấn đề liên quan đến nội dung thanh tra; yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân có thông tin, tài liệu liên quan đến nội dung thanh tra cung cấp thông tin, tài liệu đó; lập biên bản về việc vi phạm của đối tượng thanh tra; xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; báo cáo Chánh Thanh tra, Thủ trưởng cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành về việc thực hiện nhiệm vụ được phân công; chịu trách nhiệm trước Chánh 9 Thanh tra, Thủ trưởng cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và trước pháp luật về hành vi, quyết định của mình. 1.1.2.3. Vị trí, vai trò công chức ngành thanh tra Công chức ngành thanh tra có vị trí, vai trò quan trọng của công chức nói chung. Ngoài ra công chức thanh tra còn là tai mắt của Đảng và Chính phủ, tai có sáng suốt thì người mới sáng suốt. Chủ tịch KAYSONE PHOMVIHAN luôn quan tâm đến đội ngũ cán bộ, công chức nói chung và đội ngũ công chức thanh tra nói riêng. Công chức ngành thanh tra là người kiểm tra việc thực hiện theo pháp luật nên càng phải gương mẫu, càng phải trung thành với Nhà nước. 1.1.2.4. Tiêu chuẩn công chức ngành thanh tra * Tiêu chuẩn chung: Có phẩm chất chính trị tốt, có phẩm chất đạo đức yêu nước và có sự chung thủy với Đảng và Nhà nước; Nắm vững chắc chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và hiểu rõ pháp luật của nhà nước; Có tiềm năng vừa có tài, chuyên gia và trách nhiệm cao trong việc thực thi công vụ, trong sạch, tính khách quan mỗi khi giải quyết vấn đề và làm gương mẫu trong việc thi hành pháp luật; Có kiến thức pháp lý, khả năng đáp ứng các yêu cầu chính xác, có trình độ chuyên môn trung cấp trở lên; Đã được đào tạo hoặc bồi dưỡng về việc thanh tra; Trung thực với Đảng và giữ được bí mật trong công việc của mình; Không bao giờ có sự sai sót và đã vi phạm pháp luật trước; Có sức khỏe tốt và mạnh. * Tiêu chuẩn về nghiệp vụ các ngạch thanh tra viên: - Thanh tra viên: Tốt nghiệp Đại học trở lên; Qua bồi dưỡng kiến thức cơ bản về nghiệp thanh tra; Qua đào tạo quản lý hành chính nhà nước ngạch chuyên viên; Trình độ chính trị trung cấp trở lên; Biết một ngoại ngữ trình độ A, đọc, hiểu sách chuyên môn. - Thanh tra viên chính: Tốt nghiệp đại học trở lên, có thâm niên ngạch thanh tra viên hoặc chuyên viên tối thiểu là 9 năm; Qua bồi dưỡng chương trình nâng cao nghiệp vụ thanh tra; Qua khóa đào 10 tạo quản lý hành chính nhà nước ngạch chuyên viên chính; Trình độ chính trị trung cấp trở lên; Biết một ngoại ngữ trình độ B, đọc dịch thông thường. - Thanh tra viên cao cấp: Tốt nghiệp đại học trở lên, có thâm niên ở ngạch thanh tra viên chính hoặc chuyên viên chính tối thiểu là 6 năm; Qua khóa đào tạo và quản lý hành chính nhà nước ngạch chuyên viên cao cấp; Trình độ trị cao cấp; Có một ngoại ngữ trình độ cấp C, đọc, dịch, nói thông thạo. * Phẩm chất và đức tính cơ bản của công chức thanh tra: Có lý tưởng, ước mơ phải có động cơ vì dân, vì nước, vì Đảng, vì sự công bình xã hội; Có bản lĩnh vững vàng, không sợ khó, sợ khổ và không sa ngã; Có tài năng và nghệ thuật trong giao tiếp; Có đời sống tình cảm trong sáng; Có phẩm chất đạo đức tốt; Có tri thức rộng và trí tuệ phát triển; Có tính trung thực, thẳng thắn, nguyên tắc, khiêm tốn, dũng cảm. 1.2. Khái niệm, yêu cầu và các yếu tố cấu thành chất lượng công chức ngành thanh tra 1.2.1. Khái niệm chất lượng công chức ngành thanh tra Chất lượng được hiểu là tổng thể những đặc điểm, tính chất tạo nên giá trị của một người, một sự vật, một sự việc. Chất lượng công chức là tổng hợp những phẩm chất, các yếu tố về trình độ chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ, thái độ nghề nghiệp của công chức. Các phẩm chất, yếu tố đó giúp cho công chức có thể đáp ứng được yêu cầu của công việc. Chất lượng công chức ngành thanh tra là tổng thể các yếu tố về trình độ chuyên môn, kỹ năng, nghiệp vụ thanh tra, thái độ của công chức ngành thanh tra với việc thực thi công vụ. 1.2.2. Yêu cầu về chất lượng công chức ngành thanh tra Chất lượng công chức ngành thanh tra không chỉ được đo bằng các yếu tố phẩm chất đạo đức, trình độ, năng lực, mà quan trọng là sự hài lòng của người dân đối với các hoạt động thanh tra. 11 Khi đánh giá chất lượng công chức ngành thanh tra, phải xem xét đến mọi yếu tố, cả chủ quan và khách quan. Đánh giá cần có những tiêu chí cụ thể. 1.2.3. Các yếu tố cấu thành chất lượng công chức ngành thanh tra 1.2.3.1. Yếu tố phẩm chất chính trị Công chức ngành thanh tra phải thấm nhuần và luôn trung thành với mục tiêu của tổ chức, phải có bản lĩnh chính trị vững vàng, luôn đặt lợi ích tổ chức, của tập thể lên trên hết; phải có phong cách làm việc tốt; phải có tư tưởng trong sáng, thực sự là tấm gương trong công tác và cuộc sống. 1.2.3.2. Yếu tố trình độ Trình độ thể hiện qua năng lực, khả năng tổ chức hoạt động thực tiễn, quá trình đào tạo tại trường hoặc tự đào tạo. 1.2.3.3. Yếu tố kỹ năng Công chức ngành thanh tra cần phải có những kỹ năng cơ bản để tham gia vào hoạt động quản lý, đồng thời phải có kỹ năng chuyên sâu về chuyên ngành, lĩnh vực phù hợp với vị trí công tác; phải có kỹ năng pháp lý, am hiểu pháp luật và biết khai thác, sử dụng pháp luật; phải có kỹ năng phân tích, tổng hợp, bao quát vấn đề; có khả năng tìm tòi, giải quyết công việc từ những vấn đề cơ bản, gốc rễ; phải có kỹ năng tổ chức công việc, tác nghiệp độc lập và làm việc theo nhóm một cách hiệu quả; phải có kỹ năng giao tiếp, ứng xử. 1.2.3.4. Yếu tố đạo đức Công chức ngành thanh tra phải gương mẫu chấp hành ý thức tổ chức kỷ luật, giữ gìn đoàn kết, nhất trí nội bộ, giúp đỡ đồng nghiệp; có tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân, liên hệ chặt chẽ với nhân dân để lắng nghe tâm tư nguyện vọng, kiến nghị của người dân. 12 1.3. Những yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng công chức ngành thanh tra 1.3.1. Thể chế Thể chế về công chức không chỉ tạo thành hành lang pháp lý cho đội ngũ công chức (trong đó có công chức ngành thanh tra) thực thi công vụ, mà còn quy định trực tiếp buộc công chức phải tuân thủ. 1.3.2. Năng lực hoạt động Năng lực hoạt động thể hiện ở khả năng xét đoán vấn đề, có mục đích rõ ràng, có chiều sâu. Năng lực hoạt động phần lớn là do học tập, rèn luyện trong thực tế công tác, do đó về chủ quan, công chức ngành thanh tra phải tự mình nỗ lực học tập các kiến thức liên quan đến công việc. Công tác đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng công chức ngành thanh tra là nhân tố khách quan, quan trọng ảnh hưởng tới chất lượng của đội ngũ công chức thanh tra. 1.3.3. Phẩm chất đạo đức Công chức thanh tra trước hết là một con người, vì thế khi công chức thanh tra thiếu tu dưỡng phẩm chất đạo đức sẽ ảnh hưởng đến chất lượng đội ngũ công chức thanh tra. Công tác thanh tra phần lớn nhằm giải quyết những vấn đề quyền lợi, lợi ích của con người. Do đó, để bảo vệ được lợi ích của mình các đối tượng thanh tra dùng nhiều hình thức mua chuộc, giăng bẫy... Mặt khác, hệ thống pháp luật chưa chặt chẽ, thiếu hoàn chỉnh còn kẽ hở cho kẻ xấu tồn tại. 1.3.4. Môi trường làm việc Nhân tố chủ quan là việc sử dụng công chức, bao gồm các hoạt động: Quy hoạch; Bố trí, phân công công tác; Điều động, luân chuyển công chức; Bổ nhiệm công chức. Nhân tố khách quan, bao gồm: Văn hoá công sở; Môi trường làm việc; Cơ sở vật chất, trang thiết bị làm việc. Kết luận chương 1 Thanh tra là khâu thiết yếu của quản lý nhà nước. Hiệu lực, hiệu quả của thanh tra phụ thuộc rất nhiều vào chất lượng đội ngũ 13 công chức làm công tác thanh tra. Có thể nói, phẩm chất, kỹ năng công tác của công chức ngành thanh tra là yếu tố quan trọng, đảm bảo hiệu lực, hiệu quả của quản lý nhà nước. Phẩm chất, kỹ năng của công chức ngành thanh tra không tự nhiên mà có, mà do nhiều nguyên nhân tác động bao gồm cả chủ quan và khách quan. Chương 2 THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG CÔNG CHỨC NGÀNH THANH TRA TỈNH PHONG SA LY, NƯỚC CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO 2.1. Giới thiệu tỉnh Phong Sa Ly và thanh tra tỉnh Phong Sa Ly 2.1.1. Khái quát điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội tỉnh Phong Sa Ly Tỉnh Phong Sa Ly có diện tích 16,275 Km2, trong đó đồi núi chiếm 99%, có 347 km biên giới tiếp giáp Việt Nam, 333 km biên giới giáp với Trung Quốc. Tỉnh có 7 huyện, 531 bản với dân số khoảng hơn 178.000 người của 15 dân tộc. Tỉnh Phong Sa Ly có nhiều sông, suối, rừng, khoáng sản phù hợp với điều kiện phát triển lĩnh vực nông lâm nghiệp, công nghiệp khai thác và chế biến khoáng sản, thủy điện cỡ trung bình và nhỏ, du lịch thiên nhiên, văn hóa và thương mại khu biên giới. Thu nhập bình quân đầu người đạt 837 đô la Mỹ/người/năm. Lĩnh vực nông nghiệp chủ yếu là: trồng cây lúa, chè, cao su, xa nhân, cà phê, chuối, trồng cây hoa màu trong mùa hè, bảo vệ và sử dụng lâm sản, chăn nuôi. Lĩnh vực công nghiệp được củng cố và phát triển các xưởng chế biến nông sản quy mô nhỏ, thủ công truyền thống. Đồng thời, cũng được phát triển một số lĩnh vực năng lượng - khoáng sản. Văn hóa - xã hội từng bước được phát triển, nhất là phổ 14 cập giáo dục tiểu học bắt buộc. Tỉnh đã chú trọng quan hệ với nước ngoài, đặc biệt là Việt Nam và Trung Quốc. Tuy nhiên cũng có một số điểm tồn tại phải tiếp tục giải quyết. Tỉnh có nhiều bản nghèo chiếm 63,03%, hộ gia đình nghèo chiếm 27,02 %. Sự phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo chưa đạt được mục tiêu đề ra. Về quan hệ hợp tác với nước ngoài, nhất là với các tỉnh của Việt Nam có một số ngành hợp tác chỉ được hình thức chung chung không đi sâu vào thực tế. 2.1.2. Công tác thanh tra tỉnh Phong Sa Ly 2.1.2.1. Vị trí, vai trò của công tác thanh tra Thanh tra tỉnh Phong Sa Ly là một cơ quan trong hệ thống cơ quan thanh tra, có vai trò quan trọng trong việc đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật, đảm bảo sự công bằng, công khai và minh bạch của nền hành chính nhà nước tại địa phương, đặc biệt là trong vấn đề giải quyết các khiếu nại, tố cáo và công tác phòng ngừa và đấu tranh chống tham nhũng trong giai đoạn hiện nay. 2.1.2.2. Tổ chức, nhiệm vụ và quyền hạn của Thanh tra tỉnh Phong Sa Ly * Tổ chức thanh tra tỉnh Phong Sa Ly: Thanh tra tỉnh là cơ quan chuyên môn thuộc chính quyền cấp tỉnh. Chánh Thanh tra tỉnh do tỉnh trưởng bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức sau khi thống nhất với Tổng Thanh tra Chính phủ; Phó Chánh Thanh tra tỉnh giúp Chánh Thanh tra tỉnh thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của Chánh Thanh tra tỉnh. Thanh tra tỉnh chịu sự chỉ đạo, điều hành của tỉnh trưởng và chịu sự chỉ đạo về công tác, hướng dẫn về tổ chức, nghiệp vụ của Thanh tra Chính phủ. Tổ chức bộ máy Thanh tra tỉnh Phong Sa Ly có 4 phòng, cụ thể: Văn phòng Thanh tra tỉnh; Phòng Thanh tra; Phòng Đấu tranh phòng chống tham nhũng; Phòng khiếu nại. * Nhiệm vụ và quyền hạn của thanh tra tỉnh Phong Sa Ly 15 - Trong quản lý nhà nước về thanh tra: Xây dựng kế hoạch thanh tra trình tỉnh trưởng phê duyệt và tổ chức thực hiện kế hoạch đó; Yêu cầu cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện báo cáo về công tác thanh tra; tổng hợp, báo cáo kết quả về công tác thanh tra; Chỉ đạo công tác thanh tra, hướng dẫn nghiệp vụ thanh tra hành chính đối với Thanh tra sở, Thanh tra huyện; Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra của tỉnh trưởng, Thanh tra tỉnh. - Trong hoạt động thanh tra: Thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật và nhiệm vụ, quyền hạn của sở, của Ủy ban nhân dân cấp huyện; thanh tra đối với doanh nghiệp nhà nước do tỉnh trưởng quyết định thành lập; Thanh tra vụ việc phức tạp, liên quan đến trách nhiệm của nhiều sở, Ủy ban nhân dân cấp huyện; Thanh tra vụ việc khác do tỉnh trưởng giao; Kiểm tra tính chính xác, hợp pháp của kết luận thanh tra và quyết định xử lý sau thanh tra của Giám đốc sở, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện khi cần thiết. - Giúp chính quyền cấp tỉnh quản lý nhà nước về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng. 2.2. CHẤT LƯỢNG CÔNG CHỨC NGÀNH THANH TRA TỈNH PHONG SA LY 2.2.1. Về số lượng - Số lượng: Bảng 2.1. Số lượng công chức ngành thanh tra Phong Sa Ly (đơn vị tính: người) Cấp huyện Cấp tỉnh Toàn tỉnh Nam Nữ Nam Nữ Nam Nữ 24 18 16 07 40 25 42 23 65 (nguồn: Thanh tra tỉnh Phong Sa Ly) 16 - Cơ cấu: Bảng 2.2. Cơ cấu thanh tra viên của tỉnh Phong Sa Ly Thanh tra viên cao cấp Thanh tra viên chính Thanh tra viên SL % SL % SL % 03 4,62 19 27,69 43 67,69 (nguồn: Thanh tra tỉnh Phong Sa Ly) Số lượng thanh tra viên có cơ cấu không đồng đều ở các tổ chức thanh tra: ở thanh tra tỉnh số lượng thanh tra viên chiếm đến 65% biên chế, được bố trí tương đối đồng đều ở các phòng nghiệp vụ; ở thanh tra Sở, ngành tỷ lệ thanh tra viên đạt 75%, song không có sự đồng đều giữa các Sở. Đối với cấp huyện tỷ lệ thanh tra viên chỉ đạt 46% (mỗi huyện, thị xã có 5 - 7 thanh tra viên). Cơ cấu công chức thanh tra tỉnh còn rất mỏng, thiếu về số lượng. 2.2.2. Về trình độ của cán bộ, công chức - Trình độ chuyên môn Bảng 2.3. Trình độ chuyên môn của công chức thanh tra tỉnh Phong Sa Ly Trình độ Số lượng % Thạc sĩ 02 3,10 Đại học 27 41,53 Cao đẳng 27 41,53 Trung cấp 06 9,23 Sơ cấp 03 4,61 (nguồn: Thanh tra tỉnh Phong Sa Ly) Như vậy có thể thấy, tỷ lệ công chức thanh tra dưới bậc đại học chiếm tỷ lệ lớn. - Trình độ lý luận chính trị và kiến thức quản lý nhà nước 17 Bảng 2.4. Trình độ lý luận chính trị và kiến thức quản lý nhà nước của thanh tra tỉnh Phong Sa Ly (đơn vị tính: người) Trình độ lý luận Kiến thức quản lý nhà nước Cao cấp Trung cấp Sơ cấp Chưa có trình độ CV cao cấp CV chính CV Cán sự 05 31 14 15 05 08 12 40 (nguồn: Thanh tra tỉnh Phong Sa Ly) Có thể thấy số lượng công chức đã qua đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, kiến thức quản lý nhà nước của là rất thấp. - Trình độ ngoại ngữ và tin học: có 45% công chức đã qua các lớp cấp chứng chỉ tin học A, B và có 49% có trình độ ngoại ngữ bậc A, B, còn lại là công chức khác chưa được đi đào tạo, học tập. - Về công tác đào tạo nghiệp vụ thanh tra: Tính đến hết năm 2015 số công chức đã qua đào tạo nghiệp vụ thanh tra đạt 60%. 2.2.3. Về phẩm chất chính trị Công chức thanh tra phải thấm nhuần và luôn trung thành với mục tiêu của Nhà nước, phải có bản lĩnh chính trị vững vàng, luôn đặt lợi ích Nhà nước, của tập thể lên trên hết; phải có phong cách làm việc tốt, phải coi trọng và luôn ứng xử theo những tiêu chuẩn, nguyên tắc, chuẩn mực đạo đức của nghề thanh tra; phải có lối sống lành mạnh, tư tưởng trong sáng, thực sự là tấm gương trong công tác và trong cuộc sống. 2.2.4. Về đạo đức lối sống Nêu cao trách nhiệm, tận tụy với công việc được giao; phấn đấu vượt qua mọi khó khăn gian khổ để hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Có phong cách, phương pháp làm việc khoa học; coi trọng nguyên tắc, kỷ cương. Có tinh thần học tập, cầu tiến bộ; coi trọng thực tiễn. Có ý thức rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất, đạo đức cá nhân trong sáng, lành mạnh; gương mẫu, tiêu biểu trong lối sống sinh hoạt cá nhân; có tinh thần xây dựng và đoàn kết, thống nhất 18 trong nội bộ; tích cực đấu tranh bài trừ tệ tệ nạn. Có tấm lòng vì dân, gần gũi, tôn trọng nhân dân, biết chia sẻ, thông cảm với nhân dân khi xử lý công việc; biết lắng nghe và tiếp thu ý kiến đúng đắn của nhân dân; hoạt động vì lợi ích của đất nước, của nhân dân. 2.2.5. Về kỹ năng thực thi công vụ Về kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ: Nhiều công chức chưa có khả năng vận dụng vào chuyên môn, giải quyết công việc. Về kỹ năng giao tiếp, ứng xử: Đội ngũ công chức đang được chuẩn hóa và dần hoàn thiện các kỹ năng cơ bản trong thực thi công vụ, kỹ năng chuyên nghiệp ngày càng tăng, chiếm tới hơn 80% số công chức thanh tra tỉnh. 2.2.6. Về kết quả thực thi công vụ 2.2.6.1. Công tác thanh tra Trong thời gian qua, thanh tra tỉnh Phong Sa Ly đã tổ chức nhiều cuộc thanh tra khác nhau mang lại hiệu quả cao, đảm bảo công bằng, nghiêm minh của pháp luật. Tuy nhiên, vấn đề cần phải thực hiện là phải phân định giữa thanh tra thanh tra hành chính với thanh tra chuyên ngành. 2.2.6.2. Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo Chánh thanh tra các cấp có trách nhiệm xác minh, kết luận, kiến nghị việc giải quyết khiếu nại thuộc thẩm quyền giải quyết của thủ trưởng cơ quan quản lý cùng cấp. Thanh tra các cấp có thẩm quyền xác minh, kết luận nội dung tố cáo, kiến nghị biện pháp xử lý tố cáo thuộc thẩm quyền của thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp khi được giao, xem xét, kết luận nội dung tố cáo mà thủ trưởng cơ quan cấp dưới trực tiếp đã giải quyết nhưng có vi phạm pháp luật, kiến nghị người đã giải quyết xem xét và giải quyết lại. 19 2.2.6.3. Công tác phòng chống tham nhũng Thanh tra các cấp, các ngành có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật, tổng hợp, báo cáo kết quả phòng, chống tham nhũng thuộc phạm vi trách nhiệm của ngành, của cấp mình. 2.3. Đánh giá chung về chất lượng công chức ngành thanh tra tỉnh phong sa ly 2.3.1. Ưu điểm và nguyên nhân 2.3.1.1. Những ưu điểm - Về số lượng và cơ cấu thanh tra viên ở các cơ quan thanh tra: So với một số tỉnh thì số lượng và cơ cấu thanh tra viên của Phong Sa Ly tương đối cao. - Về trình độ chuyên môn: Thanh tra tỉnh chiếm 50,2% công chức tốt nghiệp các ngành luật, tài chính; thanh tra huyện là 42%; thanh tra Sở ngành chiếm tỷ lệ khá cao, đạt 85% số công chức tốt nghiệp các ngành luật và tài chính. - Trình độ lý luận chính trị, kiến thức quản lý nhà nước: Một số lượng lớn công chức ngành thanh tra của tỉnh được đào tạo lý luận chính trị và kiến thức quản lý nhà nước, đảm bảo đáp ứng yêu cầu công tác trong giai đoạn hiện nay. - Về chất lượng và khả năng thực thi công vụ: Công chức thanh tra được xây dựng trưởng thành qua quá trình công tác thực tiễn, có kinh nghiệp trong quá trình thực thi công vụ, có trình độ chuyên môn, năng lực điều hành. - Về công tác tuyển dụng và sử dụng công chức thanh tra. Từ 2010 - 2015 tổng số công chức tuyển dụng là 17 người. Việc bố trí, sử dụng công chức thanh tra tỉnh là khá hợp lý và khoa học. - Công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức thanh tra: Đội ngũ công chức thanh tra của tỉnh hiện nay chủ yếu là được đào tạo trong những năm trước, đa phần là theo kinh nghiệm, từ thực tế. Được 20 tuyển dụng vào ngành từ nhiều nguồn khác nhau, với kiến thức khác nhau, sau đó được cử đi đào tạo về chuyên môn nghiệp vụ thanh tra. - Công tác đánh giá công chức thanh tra của tỉnh: Từ năm 2010 - 2015 công chức được phân loại qua các mức độ như: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chiếm 55,4%; Hoàn thành nhiệm vụ chiếm 15,5%; Không hoàn thành nhiệm vụ, bị kỷ luật chiếm 0%. 2.3.1.2. Nguyên nhân của những ưu điểm trên - Nguyên nhân khách quan: Xuất phát từ mục tiêu lấy dân làm chủ, mọi nguồn lực đều phải dựa vào dân và nền công vụ phải lấy dân làm gốc. Do cải cách chế độ cán bộ, công chức, đội ngũ công chức thanh tra được quan tâm và đầu tư nhiều hơn để đảm bảo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong thời kỳ mới. Do công cuộc cải cách, mở cửa ở nước CHDCND Lào, đảm bảo tính công khai, minh bạch của nền hành chính là một yêu cầu cấp thiết. - Nguyên nhân chủ quan: Được sự quan tâm sâu sắc của các cấp ủy đảng và chính quyền về công tác thanh tra. Chất lượng nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực thanh tra ngày càng tăng lên. Hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật, cơ sở hạ tầng và các chế độ đãi ngộ với đội ngũ công chức thanh tra ngày càng được kiện toàn và đầu tư. 2.3.2. Hạn chế và nguyên nhân 2.3.2.1. Hạn chế Trình độ chuyên môn, lý luận chính trị, kiến thức quản lý nhà nước còn yếu kém. Công tác đào tạo chưa chú trọng đến các nghiệp vụ cụ thể. Công tác tuyển dụng và sử dụng công chức thanh tra chưa chú trọng đến lực lượng thanh tra viên, công chức trẻ có năng lực thực sự. Công tác đào tạo, bồi dưỡng chưa chú trọng đến đối tượng là thanh tra viên, những người trực tiếp thực thi công vụ. Công tác đánh giá công chức thanh tra còn chung chung, mang nặng tính hình thức, chưa chú trọng đến hiệu quả thực thi công vụ. 2.3.2.2. Nguyên nhân 21 Số lượng công chức ngành thanh tra của tỉnh còn yếu. Thiếu cơ chế nhằm hợp lý hóa công chức. Chưa có quy định về chuyên môn nghiệp vụ của công chức thanh tra viên một cách khoa học. Thiếu quy trình đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá công chức thanh tra một cách khoa học và hợp lý. Thiếu chiến lược tổng thể về công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức, thanh tra viên một cách thống nhất với đầy đủ các luận cứ khoa học và hợp lý. Nhìn chung công chức thanh tra tỉnh Phong Sa Ly đều có bản lĩnh chính trị vững vàng, có kiến thức, bbiết phát huy trí tuệ tập thể, luôn sâu sát với quần chúng nhân dân. Tuy nhiên trình độ của công chức chỉ mới dừng lại ở mức độ chuẩn hóa, chưa có sự chuyển biến về chất. Công chức có trình độ không đồng đều giữa các chuyên ngành, tập trung ở những lĩnh vực khoa học xã hội, phần lớn là ngành nông, lâm nghiệp, y tế, Kết luận chương 2 Công tác thanh tra ở tỉnh Phong Sa Ly trong thời gian qua, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn tồn tại những yếu kém nhất định. Đội ngũ công chức ngành thanh tra tỉnh Phong Sa Ly ngày càng được phát triển về số lượng, chất lượng, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, các kỹ năng. Tuy nhiên để đáp ứng được yêu cầu tời kỳ mới thì cần nâng cao hơn nữa. Chương 3 QUAN ĐIỂM, GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG CHỨC NGÀNH THANH TRA TỈNH PHONG SA LY, CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO 3.1. Quan điểm nâng cao chất lượng công chức ngành thanh tra tỉnh Phong Sa Ly 3.1.1. Quan điểm của tỉnh Phong Sa Ly đối với đội ngũ công chức ngành thanh tra 22 Văn kiện Đại hội tỉnh Đảng bộ lần IX có nêu: Tăng cường vai trò hướng dẫn kiểm tra, thanh tra, việc chấp hành pháp luật của các cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân các cấp. Về công tác thanh tra cần: Xây dựng kế hoạch, chương trình công tác thanh tra, kiểm tra phù hợp với tình hình thực tiễn của mỗi ngành, địa phương đơn vị. Tập trung triển khai các hoạt động thanh tra, kiểm tra về kinh tế - xã hội, quản lý tài chính, ngân sách, đất đai, quy hoạch và thực hiện quy hoạch, các hoạt động sản xuất, kinh doanh, các lĩnh vực văn hóa xã hội... Tăng cường công tác thanh tra công chức, công vụ. Thực hiện có hiệu quả hơn nữa công tác thanh tra trách nhiệm giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân. 3.1.2. Quan điểm phát triển công chức ngành thanh tra tỉnh Phong Sa Ly Trong giai đoạn hiện nay, hoạt động thanh tra phải đổi mới cho phù hợp với quá trình đổi mới cơ chế từ kế hoạch hóa tập trung bao cấp sang nền kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa. Do đó đòi hỏi hoạt động thanh tra phải tuân theo pháp luật, đảm bảo tính khách quan; giúp thủ trưởng cơ quan quản lý cùng cấp thanh tra việc chấp hành pháp luật khiếu nại, tố cáo; kiểm tra trách nhiệm giải quyết các khiếu kiện tố cáo; kiểm tra trách nhiệm giải quyết các khiếu kiện của công dân, đồng thời xem xét, xác minh kết luận, kiến nghị giải quyết khiếu nại, tố cáo. Như vậy, ngành thanh tra tỉnh Phong Sa Ly cần phải xây dựng đội ngũ công chức có đủ phẩm chất đạo đức, trình độ chuyên môn, năng lực thực thi công vụ. 3.2. Một số giải pháp nâng cao chất lượng công chức ngành thanh tra tỉnh Phong Sa Ly 3.2.1. Đổi mới công tác tuyển dụng công chức thanh tra Khi tuyển dụng công chức cho thanh tra tỉnh cần phải quan tâm đến 3 mặt: năng lực, phẩm chất và sức khỏe. Về năng lực, trước hết phải căn cứ vào quá trình đào tạo. Về phẩm chất, phải có thái độ 23 chính trị rõ ràng. Về sức khỏe, ngoài sức khỏe cần quy định một số tiêu chuẩn về ngoại hình (chiều cao, cân nặng...). Cần xây dựng kế hoạch thống nhất trong tuyển dụng cho các vị trí, các ngạch công chức với số lượng cụ thể. Tuyển chọn công chức thanh tra cần khách quan về tư tưởng, chống tư tưởng cục bộ, phong kiến, thái độ thành kiến với quá khứ. Thực hiện dân chủ, công khai việc tuyển dụng; xây dựng và thực hiện quy trình tuyển chọn; công khai nhu cầu đối tượng, tiêu chuẩn cần tuyển; nội dung tuyển cần chú ý kiến thức pháp luật về thanh tra, khiếu nại, tố cáo... 3.2.2. Đổi mới công tác đánh giá công chức thanh tra Đổi mới phương pháp đánh giá bằng cách cho điểm theo thang điểm 100. Việc đánh giá cần đi vào thực chất, có căn cứ, tiêu chí rõ ràng. Nội dung đánh giá phải bao hàm cả hai mặt: Phẩm chất đạo đức và năng lực công tác. Để đánh giá được chính xác, có căn cứ xác thực thì trong hoạt động công tác mỗi công việc đều phải có kế hoạch chi tiết cụ thể của mỗi công chức thanh tra được thủ trưởng phê duyệt và đây cũng là căn cứ để xem xét đánh giá. Ngoài ra, cũng cần nghiên cứu thực hiện thi sát hạch khả năng tay nghề và với định kỳ 2 hoặc 3 một lần. 3.2.3. Kịp thời khen thưởng và kỷ luật công chức thanh tra Về khen thưởng, phải được thực hiện khách quan, công bằng, tạo thành phong trào thi đua phấn đấu vươn lên công chức để nhận được sự khen thưởng. Không nên khen thưởng một cách hình thức làm cho công chức không hào hứng và không muốn phấn đấu để vươn lên trong công việc. Về lỷ luật, phải thường xuyên theo dõi, kiểm tra việc thực hiện quy chế đoàn thanh tra khi công chức thực hiện các cuộc thanh tra, kiểm tra để ngăn chặn xử lý kịp thời những việc làm vi phạm pháp luật nếu có xảy ra. 24 3.2.4. Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao chuyên môn và đạo đức công vụ cho công chức thanh tra Đánh giá lại công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức, xây dựng và thực hiện tốt công tác quy hoạch, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đối với từng loại công chức theo yêu cầu tiêu chuẩn hóa công chức thanh tra. Việc lựa chọn công chức đưa đi đào tạo, bồi dưỡng phải đảm bảo đúng yêu cầu công tác. Nội dung đào tạo, bồi dưỡng phải thiết thực, phù hợp với yêu cầu của từng loại công chức thanh tra. Phương thức đào tạo, bồi dưỡng kết hợp đào tạo tại trường lớp với việc rèn luyện qua thực tế công tác, có chế độ khuyến khích và bắt buộc với việc tự học, tự nghiên cứu. Bên cạnh đó cần giao lưu học hỏi kinh nghiệm giữa các đơn vị, tổ chức thanh tra với nhau. Nâng cao nhận thức trách nhiệm của lãnh đạo các cấp, cũng như từng công chức đối với công tác đào tạo, bồi dưỡng, coi đây vừa là quyền lợi vừa là nghĩa vụ của mọi công chức trong ngành. 3.2.5. Tăng cường giáo dục, rèn luyện đạo đức và văn hóa công sở 3.2.5.1. Về tăng cường giáo dục, rèn luyện đạo đức Bên cạnh việc giáo dục đào tạo nhà trường, thì việc giáo dục đạo đức công chức trong từng cơ quan thanh tra là rất quan trọng. Thực hiện chỉ thị 09/CT-TW của Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa VIII về tích cực vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Chủ tịch Kaysone Phomvihan. Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước, quản lý trực tiếp đối với cơ quan thanh tra cần phải giám sát, kiểm tra chặt chẽ làm cho hoạt động thanh tra không vượt qua phạm vi, nội dung cho phép; công chức thanh tra thể không sách nhiễu, gây khó khăn, phiền hà cho đối tượng thanh tra. 3.2.5.2. Về tăng cường xây dựng văn hóa công sở Xây dựng văn hóa công sở là xây dựng một nền nếp làm việc khoa học, có kỷ cương dân chủ. Đó là công khai, minh bạch về thủ 25 tục trong giải quyết các công việc cho tổ chức và công dân, cũng như các quy định về quyền lợi, nghĩa vụ, trách nhiệm công chức trong hoạt động công vụ xây dựng lề lối, mối quan hệ làm việc thật sự khoa học, hiệu quả, thiết thực nhằm bảo đảm kỷ cương, kỷ luật cơ quan, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, thực hành dân chủ. 3.2.6. Có chế độ đãi ngộ, chính sách phù hợp đối với công chức thanh tra Chính sách phù hợp sẽ khuyến khích, thúc đẩy, hỗ trợ, ngược lại nếu chính sách không phù hợp sẽ gây cản trở cho sự phát huy năng lực của đội ngũ công chức thanh tra. Việc trả lương tránh tình trạng nặng về chủ nghĩa bình quân, bởi điều đó sẽ làm mất động lực phấn đấu của những cá nhân tích cực. Chế độ đãi ngộ là điều kiện để thu hút và giữ chân công chức có khả năng, tâm huyết về cơ quan thanh tra làm việc. Kết luận chương 3 Với quan điểm và định hướng phát triển công chức thanh tra tỉnh Phong Sa Ly trong giai đoạn hiện, cần thực hiện một số giải pháp cơ bản để nâng cao chất lượng đội ngũ này. Tùy điều kiện, hoàn cảnh cụ thể cần ưu tiên giải pháp này hơn giải pháp khác để đạt được mục tiêu đã đề ra. KẾT LUẬN Đội ngũ công chức ngành thanh tra có vai trò quan trọng trong việc bảo đảm sự thành công cuộc của cải cách hành chính, tăng cường hiệu lực, hiệu quả của quản lý nhà nước, thiết lập trật tự kỷ cương xã hội. Sự chuyển đổi từ nền kinh tế kế hoạch hóa tập chung sang nền kinh tế thị trường, kéo theo những thay đổi to lớn trong đời sống xã hội, ảnh hưởng trực tiếp đến từng cán bộ, công chức. Do vậy việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức là cần thiết. 26 Ngành thanh tra luôn Đảng và Chính phủ quan tâm xây dựng, bồi dưỡng. Thanh tra tỉnh Phong Sa Ly đã nỗ lực vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Song do nhiều nguyên nhân, đội ngũ công chức ngành thanh tra tỉnh Phong Sa Ly còn nhiều hạn chế. Với mong muốn nâng cao chất lượng đội ngũ công chức ngành thanh tra tỉnh để phục vụ tốt hơn sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và phục vụ thiết thực lợi ích của các tổ chức và công dân, luận văn đã đánh giá, đưa ra một số phương hướng và giải pháp cho việc nâng cao chất lượng công chức ngành thanh tra tỉnh Phong Sa Ly trong giai đoạn hiện nay. Mỗi giải pháp có những ưu điểm và hạn chế nhất định, thực tiễn cho thấy để tăng cường hiệu quả của việc thực hiện các giải pháp thì cần thực hiện đồng bộ các giải pháp, hoặc tùy điều kiện cụ thể của tỉnh và của cơ quan thanh tra mà có sự ưu tiên cho từng giải pháp.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdftom_tat_luan_van_chat_luong_cong_chuc_nganh_thanh_tra_tinh_p.pdf
Luận văn liên quan