Tóm tắt Luận văn Chất lượng đội ngũ công chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang

Chất lượng đội ngũ công chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện đóng vai trò quyết định đến sự thành công các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong giai đoạn hiện nay. Những năm gần đây, đội ngũ cán bộ, công chức đã được rèn luyện, thử thách luôn có bản lĩnh chính trị vững vàng, trung thành với sự nghiệp cách mạng. Cán bộ, công chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện đã được rèn luyện, thử thách và trưởng thành qua công tác; số lượng, chất lượng, cơ cấu có sự chuyển biến theo hướng tích cực; có bản lĩnh chính trị vững vàng, luôn có ý thức rèn luyện, giữ vững phẩm chất chính trị, xây dựng khối đoàn kết nội bộ; thường xuyên trau dồi, rèn luyện, gương mẫu trên các mặt, nêu cao trách nhiệm, năng động, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được phân công. Do đó,bên cạnh việc đổi mới công tác tuyển dụng, đánh giá, đào tạo, bồi dưỡng công chức như trình bày ở trên, cần phải kết hợp hài hòa các nội dung dung khác trong công tác quản lý cán bộ, công chức như việc sử dụng, luân chuyển, các chế độ đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật. đối với công chức; hướng tới xây dựng một nền công vụ trách nhiệm, chuyên nghiệp và trong sạch. Nâng cao chất lượng đội ngũ công chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND của huyện là một vấn đề rất khó khăn, phức tạp, lâu dài và phụ thuộc rất nhiều yếu tố như: chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị từ trung ương tới địa phương và đặc biệt là sự đoàn kết, nhất trí cao, sự chủ động, tích cực, nỗ lực và quyết tâm phấn đấu của mỗi cán bộ, công chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND của huyện.

pdf26 trang | Chia sẻ: yenxoi77 | Ngày: 20/08/2021 | Lượt xem: 531 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Tóm tắt Luận văn Chất lượng đội ngũ công chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA MAI HOÀNG KHỞI CHẤT LƢỢNG ĐỘI NGŨ CÔNG CHỨC CÁC CƠ QUAN CHUYÊN MÔN THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN VĨNH THUẬN, TỈNH KIÊN GIANG Chuyên ngành : Quản lý công Mã số : 60 34 04 03 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SỸ QUẢN LÝ CÔNG TP. HỒ CHÍ MINH – NĂM 2017 Công trình đƣợc hoàn thành tại HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: TS. Lê Nhƣ Thanh Phản biện 1: TS. Trần Trí Trinh Phản biện 2: TS.Trƣơng Đình Chiến Luận văn được bảo vệ tại hội đồng chấm luận văn thạc sỹ, Học viện Hành chính Quốc gia Địa điểm: Phòng 207 , nhà A – Hội trường bảo vệ luận văn thạc sĩ, Học viện Hành chính Quốc gia Số 10 Đường 3/2- Quận 10-Thành phố Hồ Chí Minh Thời gian: 13h30 đến 15g, Ngày 19 tháng 7 năm 2017 2 PHẦN MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức là một trong năm nhiệm vụ trọng tâm của cải cách hành chính. Chất lượng đội ngũ công chức các cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân huyện có vị trí hết sức quan trọng trong tổ chức và hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước. Đây là lực lượng có vai trò quyết định đến sự phát triển của đất nước, là người trực tiếp tham gia vào quá trình xây dựng và thực thi luật pháp, quản lý mọi mặt của đời sống kinh tế - xã hội; tham mưu, hoạch định, tổ chức thực hiện và thanh tra, kiểm tra việc thực thi các đường lối, chính sách. Bên cạnh những kết quả đã đạt được, chất lượng đội ngũ công chức các cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân huyện còn tồn tại một số hạn chế nhất định chưa đáp ứng được yêu cầu phục vụ nhân dân và sự phát triển của đất nước trong giai đoạn hiện nay. Do đó, tiếp tục đổi mới công tác quản lý, nâng cao chất lượng đội ngũ công chức các cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân huyện là một yêu cầu có tính tất yếu khách quan, vừa mang tính cấp thiết và vừa mang tính kế thừa, thường xuyên, liên tục và lâu dài. Là cán bộ lãnh đạo, quản lý đang công tác tại UBND huyện Vĩnh Thuận, qua thực tiễn công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ; trước những vấn đề còn tồn tại, hạn chế của đội ngũ công chức các cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân huyện và yêu cầu của đội ngũ công chức trong giai đoạn tới; nhằm góp phần thiết thực để nâng cao chất lượng đội ngũ công chức của huyện nên tôi đã chọn đề tài: “Chất lượng đội ngũ công chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Thuận tỉnh 3 Kiên Giang” làm đề tài nghiên cứu cho luận văn tốt nghiệp thạc sỹ quản lý công của mình. 2. Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài Vấn đề chất lượng đội ngũ công chức các cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân huyện được sự quan tâm nghiên cứu của các nhà khoa học, nhà quản lý với nhiều góc độ khác nhau. Tuy nhiên, cho đến hiện nay chưa có công trình khoa học nào nghiên cứu về chất lượng đội ngũ công chức các cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang. Những quan điểm, nhận định, đánh giá của những công trình khoa học liên quan đến đề tài đều được tác giả nghiên cứu, tham khảo có chọn lọc. 3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu Khảo sát, đánh giá thực trạng chất lượng đội ngũ công chức các cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang; đề xuất phương hướng và giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ công chức các cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang trong thời gian tới. Làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn về chất lượng đội ngũ cán bộ công chức hành chính cấp huyện; sự cần thiết phải nâng cao chất lượng đội ngũ công chức các cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân huyện trong giai đoạn hiện nay. 4. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu Chất lượng đội ngũ công chức các cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Thuận tỉnh Kiên Giang hiện nay. Phạm vi nghiên cứu Đề tài tập trung nghiên cứu từ năm 2010 đến nay. 4 5. Phƣơng pháp nghiên cứu Luận văn được thực hiện dựa trên quan điểm của Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, các quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về cán bộ công chức hành chính nhà nước làm cơ sở phương pháp luận. Luận văn sử dụng các phương pháp cụ thể để triển khai như: phương pháp phân tích và tổng hợp, phương pháp logics và lịch sử, phương thống kê, so sánh, phương pháp điều tra xã hội học, phương pháp nghiên cứu tư liệu. 6. Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của đề tài 6.1. Ý nghĩa lý luận Luận văn làm sâu sắc hơn nội hàm của các khái niệm cơ bản có liên quan đến đề tài: cán bộ, công chức; công chức hành chính; chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức hành chính cấp huyện. Các tiêu chí đánh giá chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức hành chính cấp huyện. 6.2. Ý nghĩa thực tiễn Vận dụng vào thực tiễn trong việc xây dựng chính sách cụ thể, hợp lý góp phần thực hiện các chủ trương, chính sách của đảng và nhà nước đối với đội ngũ cán bộ công chức trong giai đoạn hiện nay. 6. Kết cấu của luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, nội dung luận văn gồm 3 chương, 9 tiết. Chương 1: Một số vấn đề lý luận về chất lượng đội ngũ công chức các cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân huyện hiện nay. Chương 2: Thực trạng chất lượng đội ngũ công chức các cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang hiện nay. Chương 3: Phương hướng và giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ công chức các cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang. 5 Chƣơng 1 MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ CHẤT LƢỢNG ĐỘI NGŨ CÔNG CHỨC CÁC CƠ QUAN CHUYÊN MÔN THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN HIỆN NAY 1.1. Một số khái niệm về đặc điểm, vai trò đội ngũ công chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện 1.1.1. Công chức Công chức là khái niệm được dùng phổ biến ở nhiều quốc gia trên thế giới nhưng được hiểu không giống nhau, thậm chí ngay trong phạm vi một quốc gia quan niệm về công chức qua các thời kỳ cũng khác nhau. Công chức là bộ phận quan trọng trong nền hành chính của một quốc gia. Nền hành chính nước ta không chỉ nằm trong hệ thống chính quyền hành pháp như cách hiểu của một số nước trên thế giới. Do vậy công chức vẫn được hiểu ở phạm vi rộng. 1.1.2. Chất lượng và chất lượng công chức các cơ quan chuyên môn Chất lượng đội ngũ công chức các cơ quan chuyên môn cấp huyện được tổng hợp từ nhiều yếu tố, nói cách khác là chất lượng của tập hợp công chức các cơ quan chuyên môn trong một huyện, đó chính là hiệu lực, hiệu quả của quá trình quản lý, tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ, chất lượng, kết quả quá trình lao động, tinh thần, thái độ, trách nhiệm phục vụ nhân dân của đội ngũ công chức các cơ quan chuyên môn cấp huyện. Do đó, chất lượng của đội ngũ công chức các cơ quan chuyên môn cấp huyện quyết định đến chất lượng hoạt động của các cơ quan trong bộ máy chính quyền nhà nước cấp huyện. 1.2. Đặc điểm, vị trí, vai trò của đội ngũ công chức cấp huyện 1.2.1. Đặc điểm của đội ngũ công chức cấp huyện. 6 Đội ngũ công chức các cơ quan chuyên môn cấp huyện có vị trí vai trò rất quan trọng đối với sự ổn định và phát triển của mỗi huyện. Nếu đội ngũ này có số cơ cấu hợp lý, chất lượng tốt, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ thì các đường lối, các chủ trương của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước được tổ chức thực hiện có hiệu quả, nhanh chóng đi vào cuộc sống đáp ứng được nhu cầu của nhân dân. Thực tế cũng đã chứng minh rằng huyện nào quan tâm, chăm lo, củng cố, xây dựng đội ngũ các cơ quan chuyên môn thì kinh tế - xã hội của huyện đó phát triển nhanh chóng và bền vững, quốc phòng - an ninh được đảm bảo và giữ vững, lòng tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước được nâng lên. 1.2.2. Vị trí, vai trò của đội ngũ công chức các cơ quan chuyên môn cấp huyện Đội ngũ công chức các cơ quan chuyên môn cấp huyện là bộ phận quan trọng trong nền HCNN của một quốc gia. Sự ra đời, phát triển của công chức HCNN là sự phát triển và hoàn thiện của nhà nước pháp quyền. Xã hội càng phát triển bao nhiêu thì càng cần một đội ngũ công chức có năng lực, trình độ chuyên môn cao bấy nhiêu để đảm bảo quản lý và thúc đẩy xã hội phát triển. Đội ngũ công chức các cơ quan chuyên môn cấp huyện có vị trí đặc biệt quan trọng trong hệ thống chính trị cấp huyện; là những người thừa hành các quyền lực nhà nước giao; chấp hành các công vụ của nhà nước và thực hiện chức năng quản lý nhà nước trên địa bàn huyện theo quy định của pháp luật; là những người quyết định tính hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền cấp huyện; là những người quyết định sự thành công hay thất bại của các nhiệm vụ Kinh tế - Xã hội, Quốc phòng - An ninh... trên địa bàn huyện. 7 1.3. Các tiêu chí đánh giá chất lƣợng đội ngũ công chức các cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân cấp huyện 1.3.1 Tiêu chí về phẩm chất chính trị đạo đức Phẩm chất đạo đức của người công chức các cơ quan chuyên môn là một tiêu chí quan trọng để đánh giá chất lượng đội ngũ CCHC. Do vậy, cần thiết phải có các tiêu chuẩn đạo đức của người CCHC nói chung và công chức các cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân cấp huyện nói riêng để xây dựng được một đội ngũ CCHC tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước, Tổ quốc và nhân dân; có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định với mục tiêu và con đường XHCN mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn, có phẩm chất đạo đức tốt, giỏi chuyên môn, nghiệp vụ, tận tụy với công việc, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, tất cả vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. 1.3.2.Tiêu chí về trình độ đào tạo - Tiêu chí về trình độ văn hoá phổ thông Trình độ văn hoá phổ thông phản ánh mức độ kiến thức mà công chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện đạt được thông qua hệ thống giáo dục phổ thông. Đây là những kiến thức cơ bản, là nền tảng cho CCHC tiếp thu những kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị, quản lý nhà nước, tin học... là điều kiện để công chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện tiếp tục vào học các hệ trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học. - Tiêu chí về trình độ chuyên môn Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của công chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện phản ánh mức độ tri thức về chuyên môn, nghiệp vụ mà CCHC tiếp nhận được thông qua hệ thống giáo dục chuyên nghiệp, trường trung cấp, cao đẳng, đại học, sau đại học theo từng lĩnh vực chuyên môn phù 8 hợp yêu cầu của công việc được phân chia thành các bậc: sơ cấp, trung cấp, cao đẳng, đại học, thạc sĩ, tiến sĩ. Khi đánh giá chất lượng đội ngũ CCHC cấp huyện cần phải quan tâm, chú ý về sự phù hợp giữa chuyên môn đào tạo với vị trí việc làm và yêu cầu thực tế của công việc. - Tiêu chí về trình độ lý luận chính trị Trình độ LLCT phản ánh mức độ tri thức của công chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện về những vấn đề cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh về vai trò lãnh đạo Nhà nước và xã hội của Đảng CSVN, về CNXH và con đường đi lên CNXH của Việt Nam... Trình độ LLCT là một trong những tiêu chí cần thiết để đánh giá chất lượng của công chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện. Qua chương trình đào tạo này giúp cho công chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và CNXH; trung thành tuyệt đối với Đảng CSVN, nhà nước cộng hòa XHCN Việt Nam; tận tụy với công việc, hết lòng hết sức vì mục tiêu dân giầu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. - Tiêu chí về trình độ quản lý hành chính Nhà nước Trình độ quản lý hành chính Nhà nước phản ánh mức độ tri thức mà CHC nắm được về những vấn đề cơ bản về nhà nước, pháp luật, nền hành chính nhà nước, chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước, chế độ công vụ, cải cách hành chính trên các lĩnh vực chủ yếu: thể chế, tổ chức bộ máy, xây dựng và phát triển đội ngũ CBCC và cải cách tài chính công... - Tiêu chí về bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng - An ninh Qua bồi dưỡng kiến thức QPAN, công chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện được trang bị và nâng cao kiến thức về QPAN để đáp ứng 9 yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Nội dung chủ yếu về đường lối lãnh đạo của Đảng, quản lý điều hành của nhà nước đối với nhiệm vụ QPAN; âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch đối với cách mạng nước ta và các biện pháp phòng chống; nhận thức về hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN. - Tiêu chí về trình độ tin học, ngoại ngữ việc đào tạo và nâng cao trình độ tin học và ngoại ngữ cho đội ngũ công chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện ngày càng trở nên cấp thiết. Trang bị tin học, ngoại ngữ cho đội ngũ công chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện để phục vụ cho công tác quản lý và thực thi công vụ nhằm góp phần nâng cao chất lượng công tác quản lý hành chính cũng như chất lượng phục vụ nhân dân và giao tiếp quốc tế. Vì vậy, trình độ tin học, ngoại ngữ cũng là một trong các tiêu chí quan trọng để đánh giá chất lượng đội ngũ công chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện cấp huyện. 1.3.3.Tiêu chí về kỹ năng nghề nghiệp Kỹ năng là năng lực cá nhân để vận dụng có hiệu quả những tri thức, phương pháp, cách thức và hành động đã được học tập, nghiên cứu, tiếp thu để thực hiện những nhiệm vụ, công vụ được giao. Đây là một trong những tiêu chí quan trọng đánh giá chất lượng của công chức. Kỹ năng nghề nghiệp phản ánh tính chuyên nghiệp trong phân tích và xử lý tình huống, giải quyết công việc của CCHC trong thực thi công vụ. Muốn thực hiện tốt nhiệm vụ, công vụ được giao, công chức các cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân cấp huyện cần phải có những kỹ năng cần thiết. Các kỹ năng của công chức các cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân cấp huyện có thể phân thành: Các kỹ năng chung và các kỹ năng riêng (chuyên biệt). 1.3.4 Tiêu chí về sức khỏe thể chất và tinh thần 10 Sức khoẻ của công chức các cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân huyện được xem là tiêu chí quan trọng để đánh giá chất lượng CCHC. Vì sức khoẻ được hiểu là trạng thái thoải mái về thể chất, tinh thần và xã hội, chứ không đơn thuần chỉ là không có bệnh tật. Sức khỏe là tổng hoà nhiều yếu tố được tạo bởi bên trong và bên ngoài, thể chất và tinh thần. Vì vậy, việc xây dựng tiêu chí phản ánh về sức khoẻ của công chức cần xuất phát từ yêu cầu cụ thể đối với hoạt động có tính đặc thù đối với từng loại công chức. Yêu cầu về sức khoẻ không chỉ là một quy định bắt buộc khi tuyển chọn công chức, mà còn phải là điều kiện phải được đảm bảo trong suốt quá trình công tác của công chức. 1.3.5. Tiêu chí về khả năng đáp ứng và mức độ hoàn thành nhiệm vụ Đây là tiêu chí đánh giá năng lực thực thi nhiệm vụ thực tế của đội ngũ CCHC, được biểu hiện ở khả năng đáp ứng yêu cầu, linh hoạt và áp dụng đúng các quy định, tính tư duy, sáng tạo và mức độ hoàn thành nhiệm vụ. Mức độ hoàn thành nhiệm vụ được phân thành 3 loại: Hoàn thành tốt nhiệm vụ, hoàn thành nhiệm vụ và không hoàn thành nhiệm vụ. Hoàn thành tốt nhiệm vụ đó là hoàn thành toàn bộ nhiệm vụ được giao, đảm bảo về thời gian và chất lượng tốt. Hoàn thành nhiệm vụ là hoàn thành nhưng có một số nhiệm vụ không hoàn thành, không đảm bảo về thời gian, chất lượng bình thường. Không hoàn thành nhiệm vụ là không hoàn thành nhiệm vụ được giao cả về thời gian và chất lượng. 1.3.6. Tiêu chí về cơ cấu của đội ngũ công chức Theo quy định khi tuyển dụng công chức đều có quy định về độ tuổi. Tuy nhiên khi xây dựng đội ngũ công chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện phải tính toán cơ cấu độ tuổi hợp lý, có tính kế thừa, cần quan tâm 11 cán bộ trẻ có trình độ năng lực, cán bộ nữ, cán bộ là người dân tộc. Khi nghiên cứu, phân tích, đánh giá chất lượng đội ngũ công chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện cần phải quan tâm tới tiêu chí này. Ngoài các tiêu chí đánh giá về phẩm chất, đạo đức, năng lực, trình độ, kỹ năng, sức khỏe... chất lượng đội ngũ công chức các cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân huyện còn được thể hiện bằng cơ cấu của đội ngũ CCHC như: Cơ cấu theo độ tuổi, thành phần, cơ cấu theo giới tính, dân tộc, cơ cấu ngạch công chức... 1.4. Các nhân tố ảnh hƣởng chất lƣợng đội ngũ công chức các cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân cấp huyện 1.4.1. Công tác tuyển dụng, bố trí, sử dụng đội ngũ công chức các cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân Tuyển dụng, bố trí, sử dụng đội ngũ công chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND là khâu quan trọng hàng đầu, quyết định tới chất lượng của đội ngũ CCHC nói chung và đội ngũ công chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện nói riêng. 1.4.2. Công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ công chức các cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân Quy hoạch đội ngũ công chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND là việc lựa chọn những người có đủ các tiêu chuẩn về trình độ chuyên môn, năng lực công tác, đạo đức, sức khỏe, kinh nghiệm công tác, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ của từng địa phương, từng ngành, từng cơ quan trong trước mắt và lâu dài, để đưa vào nguồn kế cận, nhằm tạo nguồn bổ sung đội ngũ công chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND. 1.4.3. Đánh giá, phân loại, khen thưởng, kỷ luật đội ngũ công chức các cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân huyện 12 Trên cơ sở đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Pháp luật của Nhà nước; quy trình, nội quy, quy chế làm việc của cơ quan; căn cứ vào nhiệm vụ, công vụ được giao; quá trình tổ chức thực hiện và kết quả công tác, hàng năm theo quy định hiện hành các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện phải tổ chức nhận xét đánh giá để xếp loại đội ngũ công chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND. Qua nhận xét, đánh giá, phân loại đội ngũ công chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND giúp cho đội ngũ công chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND phát huy được những ưu điểm và kịp thời khắc phục những tồn tại hạn chế và có hướng phấn đấu vươn lên hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ, công vụ được giao. 1.4.4. Chế độ tiền lương phụ cấp và điều kiện làm việc Chế độ tiền lương, phụ cấp lương, phụ cấp đặc thù, phụ cấp thu hút... là những nhân tố tạo động lực cho CBCC nói chung và đội ngũ công chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND nói riêng. Khi tổ chức đáp ứng được nhu cầu về vật chất và tinh thần, thường xuyên chăm lo tới chính quyền lợi chính đáng của đội ngũ công chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thì mới khơi dậy được tinh thần sáng tạo, trách nhiệm, tận tâm, tận lực trong công việc của đội ngũ đội ngũ công chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND, từ đó nâng cao chất lượng, hiệu quả nhiệm vụ, công vụ được giao. 1.5. Sự cần thiết phải nâng cao chất lượng đội ngũ công chức các cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân cấp huyện ở nước ta Chất lượng đội ngũ đội ngũ công chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện là một trong những tiêu chí quan trọng phản ánh trình độ phát triển về kinh tế xã hội của địa phương. Hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước và của toàn bộ hệ thống chính trị, xét đến cùng được quyết 13 định bởi nhiều yếu tố, tuy nhiên có một yếu tố quyết định đó là chất lượng đội ngũ đội ngũ công chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện. Nâng cao chất lượng đội ngũ đội ngũ công chức các cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân huyện là một biện pháp quan trọng, cơ bản để xây dựng đội ngũ đội ngũ công chức các cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân cấp huyện bảo đảm số lượng, chất lượng, cơ cấu hợp lý phù hợp với điều kiện, đặc điểm của huyện; khắc phục được tình trạng bị động, chắp vá, hẫng hụt trong công tác cán bộ của huyện. Tiểu kết chƣơng 1 Nền hành chính được xây dựng trên bốn yếu tố. Một số nhà khoa học gọi đó là bốn cột trụ để xây dựng nên nền hành chính. Bốn cột trụ đó là: Thể chế hành chính, Tổ chức bộ máy chính phủ từ trung ương đến địa phương, vấn đề nhân sự hành chính, Tài chính công. Trong bốn cột trụ này, việc xây dựng một đội ngũ nhân sự hành chính có đạo đức, tài năng là vấn đề tốn rất nhiều công sức và có tính chất lâu dài nhất. Vì vậy, ở bất cứ một quốc gia nào, muốn có một nền hành chính hiện đại, đáp ứng được sự phát triển của kinh tế xã hội đều rất chú trọng vấn đề này. Chƣơng 2 THỰC TRẠNG CHẤT LƢỢNG ĐỘI NGŨ CÔNG CHỨC CÁC CƠ QUAN CHUYÊN MÔN THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN Ở HUYỆN VĨNH THUẬN, TỈNH KIÊN GIANG HIỆN NAY 2.1. Tổng quan điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội của huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang 2.1.1. Đặc điểm tự nhiên 14 Vĩnh Thuận là huyện đất liền nằm ở phía đông nam tỉnh Kiên Giang; Phía Bắc giáp huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang; Phía Tây giáp huyện U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang; Phía Đông giáp huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu; Phía Nam giáp huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau. Diện tích tự nhiên 394,75 km². Huyện Vĩnh Thuận có 1 thị trấn và 7 xã với 50 ấp, 4 khu phố có tổng số 551 tổ nhân dân tự quản. Khí hậu nhiệt đới gió mùa đặc trưng với hai mùa mưa nắng rõ rệt. Mùa mưa bắt đầu vào khoảng tháng 5 và kết thúc vào đầu tháng 11. Vùng này rất ít thiên tai, không có bão đổ bộ trực tiếp, không rét. Hướng gió chủ yếu là hướng tây nam đông bắc. Ánh sáng và nhiệt lượng dồi dào, nên rất thuận lợi cho nhiều loại cây trồng và vật nuôi sinh trưởng. Nhiệt độ trung bình trong năm từ 27 - 27,5 o C. 2.1.2. Về điều kiện kinh tế - xã hội Vĩnh Thuận là huyện vùng sâu, vùng xa của tỉnh Kiên Giang, nhưng huyện Vĩnh Thuận có lợi thế để phát triển, có quốc lộ 63 và các tuyến lộ liên tỉnh nối với tỉnh Cà Mau, tỉnh Bạc Liêu và tuyến đường thủy phía Nam. Vĩnh Thuận là một huyện thuần nông nghiệp, nằm trong vùng U Minh Thượng. Tổng sản phẩm GDP đạt 3.278 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng 14,65%. Nông nghiệp chiếm 54,5% cơ cấu GDP của huyện, trong đó, chủ yếu sản xuất lúa (năm 2015 gần 32.780 ha với tổng sản lượng 169.963 tấn); mía, khóm và rau màu (năm 2015 gần 2.181ha với sản lượng thu hoạch 48.980 tấn). Đặc biệt, ngành thủy sản với nhiều mô hình nuôi tôm công nghiệp, mô hình nuôi cá đặc sản, cá đồng đã phát huy tác dụng, góp phần cải thiện kinh tế, tăng thu nhập cho các hộ dân. Dân số có 21.263 hộ với 91.139 người, mật độ dân số 230,88 người/km, trong đó dân tộc Kinh chiếm 91,25%, Khmer chiếm 7,12%, Hoa chiếm 1,59%, còn lại dân tộc khác. Dân số trung bình sống ở nông thôn chiếm 84,52%, thành 15 thị 15,48%. Đời sống nhân dân những năm qua từng bước được nâng lên, thu nhập bình quân đầu người năm 2015 là 35,975 triệu đồng, tương đương 1.689 USD theo giá hiện hành. Điều kiện sinh hoạt, nhu cầu hưởng thụ, vui chơi giải trí của nhân dân đáp ứng ngày càng cao. 2.2. Thực trạng chất lƣợng đội ngũ công chức các cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Thuận 2.2.1 Chất lƣợng đội ngũ công chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện Theo số liệu của Phòng Nội vụ huyện Vĩnh Thuận tại thời điểm tháng 12/2016, đội ngũ công chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện có 77 người, làm việc tại 13 phòng, công chức lãnh đạo quản lý có 33 người, công chức chuyên môn 43 người. ( Phụ lục: Bảng 2.1: Thống kê số lượng đội ngũ công chức các cơ quan chuyên môn cấp huyện theo chức danh, vị trí công tác). 2.2.2. Về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Trình độ chuyên môn của đội ngũ công chức các cơ quan chuyên môn huyện Vĩnh Thuận: Trung cấp 3,6%, cao đẳng 1,2%, đại học 90,36% và trên đại học là 4,81%. Nhiệm vụ đặt ra trong những năm tới đó là cần phải quan tâm hơn nữa tới công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ thì mới đảm bảo được tiêu chuẩn và đáp ứng được yêu cầu. 2.2.3. Trình độ lý luận chính trị Trong những năm qua huyện Vĩnh Thuận đã quan tâm đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho đội ngũ công chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện, số công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý có trình độ cao cấp, cử nhân lý luận chính trị tăng từ 79,5 năm 2010 lên 100% năm 2016; Số công 16 chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý có trình độ trung cấp lý luận chính trị tăng từ 65.31 năm 2010 lên 90,91% năm 2016. 2.2.4. Trình độ quản lý hành chính nhà nƣớc Kiến thức quản lý hành chính nhà nước của đội ngũ công chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện đã được nâng lên qua từng năm. Công chức lãnh đạo, quản lý chưa qua đào tạo giảm từ 37,1% năm 2010 xuống còn 6,1 năm 2016; được đào tạo kiến thức quản lý hành chính nhà nước ngạch chuyên viên tăng từ 60 % năm 2010 lên 88,7% năm 2016; năm 2010 chưa có công chức lãnh đạo quản lý có kiến thức quản lý hành chính nhà nước ngạch chuyên viên chính, đến năm 2016 có 10 người có kiến thức quản lý hành chính nhà nước ngạch chuyên viên chính, chiếm 12,3%. 2.2.5. Kiến thức quốc phòng, an ninh Kiến thức QPAN là tiêu chí quan trọng, phản ánh trình độ đào tạo, bồi dưỡng của đội ngũ công chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện. Trong thời kỳ đẩy mạnh hội nhập với các nước trong khu vực và quốc tế thì yêu cầu đặt ra là mỗi công chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện phải nhận thức đầy đủ hai nhiệm vụ chiến lược của cách mạng nước ta đó là xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN. 2.2.6. Trình độ về tin học, ngoại ngữ Trong thời gian qua huyện đã quan tâm đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ Tin học và ngoại ngữ cho đội ngũ công chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, góp phần đẩy mạnh cải cách hành chính và hội nhập quốc tế. 2.2.7. Cơ cấu đội ngũ công chức các cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân cấp huyện 17 Cơ cấu độ tuổi của đội ngũ công chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện của huyện Vĩnh Thuận đã được trẻ hóa và có cơ cấu hợp lý. Công chức lãnh đạo quản lý có độ tuổi từ 31- 45 tuổi chiếm 42%, độ tuổi từ 46- 60 chiếm 58%; công chức chuyên môn có độ tuổi dưới 30 chiếm 23%, độ tuổi từ 31- 45 tuổi chiếm 61%. Với cơ cấu độ tuổi này sẽ đáp ứng được yêu cầu của nhiệm vụ trong những năm tới. 2.3. Về kỹ năng nghề nghiệp 2.3.1. Về các kỹ năng chung Tác giả luận văn tiến hành phỏng vấn 50 công chức của 13 cơ quan thuộc UBND huyện, chiếm 48% tổng số công chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện (trong đó có 15 công chức lãnh đạo, quản lý và 35 công chức chuyên môn). Các kỷ năng phỏng vấn bao gồm: Kỹ năng sử dụng máy tính, kỹ năng soạn thảo văn bản hành chính, kỹ năng nghiên cứu, vận dụng các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước vào thực tiện công tác, kỹ năng về quan hệ, giao tiếp, 2.3.2. Các kỹ năng riêng Phỏng vấn 50 công chức công chức lãnh đạo, quản lý và công chức chuyên môn về trình độ, năng lực có đáp ứng được yêu cầu của nhiệm vụ đang đảm nhiệm không?. Kết quả như sau: Khó trả lời 4%; đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ 55%; đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ 41%; chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ 0%. 2.4. Về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; năng lực, chất lƣợng, hiệu quả công tác Theo kết quả khảo sát về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; năng lực, chất lượng, hiệu quả công tác của đội ngũ công chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện cho thấy: Đa số đội ngũ công chức các cơ quan 18 chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện chấp hành tốt đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước; có phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, tác phong và lề lối làm việc tốt; có năng lực, trình độ chuyên môn nghiệp vụ; có kết quả thực hiện nhiệm vụ tốt; có tinh thần trách nhiệm và phối hợp tốt trong thực hiện nhiệm vụ và có thái độ phục vụ nhân dân tốt. 2.5. Chất lượng đội ngũ công chức theo kết quả và hiệu qủa công tác quản lý Chất lượng đội ngũ đội ngũ công chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện được thể hiện qua kết quả và hiệu quả công tác của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện và kết quả thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh trên địa bàn huyện. 2.6. Đánh giá các giải pháp đảm bảo chất lƣợng đội ngũ công chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Thuận đã đƣợc áp dụng 2.6.1. Khâu tuyển dụng đội ngũ công chức Tuyển dụng đội ngũ công chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện là khâu quan trọng hàng đầu, quyết định tới chất lượng của đội ngũ công chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện nói chung và CCHC cấp huyện nói riêng. 2.6.2. Khâu quản lý, sử dụng đội ngũ công chức Bố trí đội ngũ công chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện là việc sắp xếp công chức vào đảm nhận một vị trí việc làm trong các cơ quan quản lý nhà nước. Trong những năm qua, UBND huyện đã bố trí đội ngũ công chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện theo vị trí việc làm, đúng trình độ chuyên môn được đào tạo, đúng ngạch bậc công chức và biên chế công chức được giao. 19 2.7. Khâu phát triển đội ngũ công chức Xuất phát từ vị trí, vai trò của đội ngũ CBCC nói chung và đội ngũ công chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện nói riêng đối với sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh và cải cách hành chính của huyện, trong những năm vừa qua, Huyện Ủy, HĐND, UBND huyện Vĩnh Thuận đã quan tâm chăm lo phát triển đội ngũ CCHC cấp huyện cả về số lượng và chất lượng. Tiểu kết chương 2 Đất nước ta đang trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập kinh tế quốc tế, đòi hỏi Đảng và Nhà nước phải xây dựng được một đội ngũ cán bộ, công chức đủ đức, đủ tài đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Đội ngũ cán bộ, công chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện phải có bản lĩnh chính trị vững vàng, trung thành với sự nghiệp cách mạng; có kiến thức, trình độ và năng lực hoạt động thực tiễn, đã góp phần quan trọng vào những thành công của công cuộc đổi mới đất nước. Bên cạnh những kết quả đã đạt được, đội ngũ cán bộ, công chức vẫn còn bất cập, hẫng hụt về một số mặt như: tri thức và năng lực quản lý nhà nước về xã hội, kinh tế thị trường, pháp luật, hành chính, kỹ năng thực thi công vụ cũng như khả năng vận dụng khoa học công nghệ hiện đại trong công tác quản lý 20 Chƣơng 3 MỤC TIÊU, QUAN ĐIỂM VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG ĐỘI NGŨ CÔNG CHỨC CÁC CƠ QUAN CHUYÊN MÔN THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN VĨNH THUẬN, TỈNH KIÊN GIANG 3.1. MỤC TIÊU VÀ QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO BẢO ĐẢM CHẤT LƢỢNG ĐỘI NGŨ CÔNG CHỨC THUỘC UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN VĨNH THUẬN Mục tiêu đại hội Đại biểu đảng bộ huyện Vĩnh Thuận lần thứ XI nhiệm kỳ (2015-2020) là xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, các ngành từ huyện đến cơ sở có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức lối sống lành mạnh, có tinh thần đoàn kết, có ý thức tổ chức kỷ luật cao và phong cách làm việc khoa học, gắn bó với nhân dân; không quan liêu, tham nhũng, lãng phí và kiên quyết đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí; có năng lực lãnh đạo, quản lý, có tư duy đổi mới, sáng tạo, có kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ vững vàng; dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội trong thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước và hội nhập kinh tế quốc tế. 3.2. NHỮNG GIẢI PHÁP CHỦ YẾU BẢO ĐẢM CHẤT LƢỢNG CÔNG CHỨC CÁC CƠ QUAN THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN VĨNH THUẬN HIỆN NAY 3.2.1. Hoàn thiện pháp luật về công chức, công vụ Xác định rõ cơ cấu và tiêu chuẩn chức danh công chức trong từng cơ quan nhà nước để làm căn cứ tuyển dụng và bố trí sử dụng cán bộ, công chức. Quy định việc tuyển dụng công chức được thực hiện bằng hình thức thi tuyển cạnh tranh, việc xét tuyển chỉ thực hiện trong một số trường hợp đặc biệt nhằm thực hiện chính sách xã hội. Đối với những người đã được tuyển dụng công chức định kỳ 5 năm một lần tổ chức các kỳ kiểm tra sát hạch năng lực, trình độ. Kỳ thi này không 21 phải cạnh tranh nhưng công chức nào không đạt yêu cầu sẽ được chuyển công tác khác có mức lương thấp hơn hoặc có thể bị buộc thôi việc. 3.2.2. Đổi mới công tác tuyển dụng công chức Tuyển dụng là khâu đầu tiên quyết định chất lượng công chức. Tuyển dụng chính là công việc làm sao phát hiện ra những người có đủ đức, tài đáp ứng yêu cầu, chức trách công việc đặt ra. Do vậy, để làm tốt công tác tuyển dụng phải đảm bảo nguyên tắc công khai, minh bạch, đúng pháp luật trong tuyển dụng; phải đảm bảo tính cạnh tranh để lựa chọn người đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công vụ 3.2.3. Nâng cao chất lƣợng công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dƣỡng và rèn luyện đội ngũ công chức các cơ quan chuyên môn UBND huyện Vĩnh Thuận Thứ nhất: Đổi mới cách thức, quy trình thực hiện quy hoạch công chức Cần khẳng định phải đưa công tác quy hoạch công chức trở thành nhiệm vụ thường xuyên của các cấp ủy đảng. Các cấp ủy đảng, thủ trưởng cơ quan, đơn vị cần thường xuyên tổng kết, đánh giá kết quả, tìm nguyên nhân, bổ sung kịp thời những khiếm khuyết trong việc thực hiện quy hoạch công chức của cơ quan mình. Có kết luận cụ thể về mức độ phấn đấu, trưởng thành của công chức trong diện quy hoạch. Kịp thời bố trí, sử dụng công chức trong diện quy hoạch khi họ có chiều hướng phát triển đi lên. Loại bỏ tình trạng quy hoạch một đằng, sử dụng một nẻo, quy hoạch không gắn với đào tạo, luân chuyển cán bộ. Thứ hai: Đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức Kết hợp việc xem xét, đánh giá phẩm chất, năng lực sẵn có (trình độ đào tạo, kinh nghiệm thực tiễn, kĩ năng thực hành, quan hệ xã hội, định hướng giá trị) với xem xét quá trình công tác và kết quả công tác, từ đó đánh giá tiềm năng phát triển trong tương lai của đội ngũ công chức các cơ quan chuyên môn UBND huyện Vĩnh Thuận, xem họ có thể phát triển đến đâu để có lộ trình đào tạo, bồi dưỡng và hướng sử dụng cho phù hợp. 22 3.2.4. Xây dựng, hoàn thiện quy chế, quy trình đánh giá công chức Đánh giá đội ngũ công chức các cơ quan chuyên môn UBND huyện Vĩnh Thuận không phải chỉ làm một lần, không chỉ làm một khâu đầu xong đã coi như kết luận cho cả một đời công chức. Đánh giá phải được hiểu là thường xuyên, như là sợi chỉ đỏ xuyên suốt trong công tác công chức, trong cuộc sống của mỗi công chức. Do vậy, đánh giá công chức phải đứng trên quan điểm phát triển, không cứng nhắc, định kiến. 3.2.5. Thực hiện đúng đắn việc bố trí, sử dụng, đề bạt, luân chuyển công chức Việc bố trí sử dụng, đề bạt, luân chuyển công chức là vô cùng quan trọng. Lựa chọn được người tài, đặt người tài vào đúng chỗ để họ phát huy hết năng lực, cống hiến tối đa cho Tổ quốc, cho nhân dân. Vì vậy trong công tác đối với công chức nói chung, đội ngũ công chức các cơ quan chuyên môn UBND huyện Vĩnh Thuận nói riêng hơn lúc nào hết chúng ta phải tiếp tục đổi mới, đảm bảo việc bố trí, sử dụng, luân chuyển công chức ngày càng đúng tiêu chuẩn, phù hợp năng lực, sở trường. 3.2.6. Thực hiện tốt chế độ chính sách đãi ngộ đối với đội ngũ công chức các cơ quan chuyên môn UBND huyện Vĩnh Thuận Để nâng cao chất lượng công chức phải đồng thời xây dựng và hoàn thiện hệ thống chính sách đối với công chức. Việc đổi mới và hoàn thiện hệ thống chính sách công chức trong thời kỳ mới phải đảm bảo yêu cầu cơ bản: quán triệt, thể hiện được những quan điểm chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước ta. Nói cách khác chính sách phải đảm bảo trả công giá trị sức lao động thỏa đáng. Đó là nguyên tắc phân phối của xã hội chủ nghĩa. 3.2.7. Tăng cƣờng công tác thanh tra công vụ Tăng cường kiểm tra, giám sát, thanh tra đối với hoạt động công vụ của công chức là việc cần thiết. Công tác thanh tra công vụ là một bộ phận quan 23 trọng của cơ chế kiểm tra, giám sát một mặt nhằm nâng cao trách nhiệm của công chức, mặt khác giúp phát hiện những hạn chế yếu kém của công chức để kịp thời điều chỉnh, xử lý. 3.2.8. Kiện toàn và nâng cao chất lƣợng hoạt động của các cơ quan tham mƣu về công tác cán bộ, công chức Nhân tố quyết định trực tiếp đến chất lượng công chức chính là công tác cán bộ, mà chất lượng của công tác cán bộ lại được quyết định bởi bộ máy và con người làm công tác tổ chức cán bộ. Vì vậy, kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của bộ máy làm công tác tổ chức cán bộ là đòi hỏi cấp thiết, khách quan trong việc nâng cao chất lượng đội ngũ công chức. 3.2.9. Tăng cƣờng sự lãnh đạo của Đảng đối với việc nâng cao chất lƣợng đội ngũ công chức các cơ quan chuyên môn UBND huyện Vĩnh Thuận Đảng bộ huyện Vĩnh Thuận phải chú trọng xây dựng các phương án, biện pháp phát triển kinh tế-xã hội nói chung, công tác tổ chức cán bộ nói riêng, để cấp ủy cơ sở vận dụng vào việc xác định nhiệm vụ chính trị và kế hoạch công tác của mình. Cần phải tăng cường sự lãnh đạo tập thể về công tác cán bộ, vì quyết định vấn đề cán bộ có ý nghĩa quan trọng đến việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và ảnh hưởng đến sinh mệnh chính trị của từng cá nhân. Đồng thời phải đề cao tính chịu trách nhiệm của cá nhân lãnh đạo. 3.3. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 3.3.1. Kiến nghị với Chính Phủ và Bộ Nội vụ Tiếp tục hoàn thiện và nâng cao chất lượng thể chế quản lý đối với đội ngũ công chức hành chính nhà nước phù hợp với yêu cầu xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn hội nhập quốc tế và tiến trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Hoàn thiện các quy định về vị trí việc làm, về tuyển dụng, thi nâng ngạch và tiêu chuẩn công chức. Triển khai xác 24 định vị trí việc làm, cơ cấu công chức theo ngạch trong các cơ quan, tổ chức từ Trung ương đến địa phương, 3.3.2. Kiến nghị với Tỉnh Ủy, HĐND, UBND tỉnh Kiên Giang Nâng cao chất lượng thi tuyển công chức. Việc tuyển dụng công chức phải căn cứ vào yêu cầu nhiệm vụ, vị trí việc làm và chỉ tiêu biên chế. Trong tuyển dụng bảo đảm các nguyên tắc: công khai, minh bạch, khách quan và đúng pháp luật; Bảo đảm tính cạnh tranh; Tuyển chọn đúng người đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và vị trí việc làm; Ưu tiên tuyển chọn người có tài năng, người có công với nước, người dân tộc thiểu số. Xây dựng và triển khai thực hiện cơ chế lựa chọn, tuyển dụng CCHC phải đảm bảo đúng tiêu chuẩn các chức danh, đúng cơ cấu, đảm bảo có đủ phẩm chất đạo đức, trình độ năng lực và khả năng thực hiện nhiệm vụ là vấn đề rất quan trọng trong việc nâng cao chất lượng đội ngũ công chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện. Ủy quyền cho UBND cấp huyện tổ chức tuyển dụng CCHC cấp huyện để công tác tuyển dụng kịp thời, sát thực tế và đáp ứng được yêu cầu của huyện. Tiểu kết chƣơng 3 Việc bảo đảm chất lượng đội ngũ công chức các cơ quan chuyên môn UBND huyện Vĩnh Thuận cần nâng cao chất lượng đội ngũ công chức các cơ quan chuyên môn UBND huyện Vĩnh Thuận phải gắn liền với mục tiêu xây dựng đội ngũ công chức của nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân. Nâng cao chất lượng đội ngũ công chức các cơ quan chuyên môn UBND huyện Vĩnh Thuận hiện nay phải bám sát mục tiêu, quan điểm, yêu cầu của Đảng về cải cách hành chính. 25 KẾT LUẬN Chất lượng đội ngũ công chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện đóng vai trò quyết định đến sự thành công các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong giai đoạn hiện nay. Những năm gần đây, đội ngũ cán bộ, công chức đã được rèn luyện, thử thách luôn có bản lĩnh chính trị vững vàng, trung thành với sự nghiệp cách mạng. Cán bộ, công chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện đã được rèn luyện, thử thách và trưởng thành qua công tác; số lượng, chất lượng, cơ cấu có sự chuyển biến theo hướng tích cực; có bản lĩnh chính trị vững vàng, luôn có ý thức rèn luyện, giữ vững phẩm chất chính trị, xây dựng khối đoàn kết nội bộ; thường xuyên trau dồi, rèn luyện, gương mẫu trên các mặt, nêu cao trách nhiệm, năng động, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được phân công. Do đó,bên cạnh việc đổi mới công tác tuyển dụng, đánh giá, đào tạo, bồi dưỡng công chức như trình bày ở trên, cần phải kết hợp hài hòa các nội dung dung khác trong công tác quản lý cán bộ, công chức như việc sử dụng, luân chuyển, các chế độ đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật... đối với công chức; hướng tới xây dựng một nền công vụ trách nhiệm, chuyên nghiệp và trong sạch. Nâng cao chất lượng đội ngũ công chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND của huyện là một vấn đề rất khó khăn, phức tạp, lâu dài và phụ thuộc rất nhiều yếu tố như: chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị từ trung ương tới địa phương và đặc biệt là sự đoàn kết, nhất trí cao, sự chủ động, tích cực, nỗ lực và quyết tâm phấn đấu của mỗi cán bộ, công chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND của huyện.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdftom_tat_luan_van_chat_luong_doi_ngu_cong_chuc_cac_co_quan_ch.pdf
Luận văn liên quan