Tóm tắt Luận văn Đào tạo, bồi dưỡng công chức văn phòng - Thống kê cấp xã tại huyện Thuận Thành tỉnh Bắc Ninh

Trong công cuộc xây dựng, phát triển kinh tế xã hội và hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay thì nguồn lực con người giữ vai trò quyết định, trong đó, có đội ngũ công chức, viên chức. Với vai trò người thực thi công vụ, cung ứng các dịch vụ công, đội ngũ công chức, viên chức là lực lượng quan trọng trong việc tham mưu hoạch định chính sách và cũng là đối tượng trực tiếp triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước. Do đó, để nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ của công chức, viên chức thì công tác đào tạo, bồi dưỡng là một vấn đề quan trọng được ưu tiên ở hầu hết các quốc gia. Để thực hiện nhiệm vụ to lớn đó đòi hỏi sự cố gắng, nỗ lực cao của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong huyện, trong đó vai trò quan trọng thuộc về đội ngũ CBCC nói chung, công chức Văn phòng – Thống kê nói riêng trong việc xây dựng và hoạch định chính sách, cơ chế thu hút đầu tư, quan tâm coi trọng công tác cán bộ công chức cấp cơ sở, đây là những cán bộ gần dân, triển khai thực hiện các Nghị quyết, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến với nhân dân, đứng trước sự phát triển mạnh mẽ về kinh tế, khoa học kỹ thuật và xu hướng toàn cầu hóa thế giới, càng đòi hỏi cán bộ công chức Văn phòng – Thống kê cấp xã không ngừng học tập, đào tạo, bồi dưỡng để đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao của công việc, đặc biệt là có chính sách quan tâm hỗ trợ, đổi mới chính sách thu hút nhân tài, chế độ đãi ngộ, hỗ trợ cho đào tạo bồi dưỡng, đặc biệt là trẻ hóa công tác cán bộ. Để góp phần nâng cao chất lượng BDDT cán bộ công chức Văn phòng – Thống kê cấp xã ở huyện Thuận Thành. Luận văn “Đào tạo, bồi dưỡng công chức Văn phòng – Thống kê cấp xã tại huyện Thuận Thành” dựa trên cơ sở nghiên cứu lý luận của Đảng, chính sách đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức cơ sở của Nhà nước, luận văn đã đi sâu phân tích, đánh giá thực trạng và căn cứ vào quan điểm định hướng của Đảng, đưa ra một số giải pháp nâng cao26 chất lượng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ công chức Văn phòng – Thống kê cấp xã trong giai đoạn hiện nay.

pdf26 trang | Chia sẻ: yenxoi77 | Ngày: 24/08/2021 | Lượt xem: 245 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Tóm tắt Luận văn Đào tạo, bồi dưỡng công chức văn phòng - Thống kê cấp xã tại huyện Thuận Thành tỉnh Bắc Ninh, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA NGUYỄN ĐỨC HÙNG ĐÀO TẠO, BỒI DƢỠNG CÔNG CHỨC VĂN PHÕNG - THỐNG KÊ CẤP XÃ TẠI HUYỆN THUẬN THÀNH TỈNH BẮC NINH Chuyên ngành: Quản lí công Mã số: 60 34 04 03 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÍ CÔNG HÀ NỘI - 2016 Công trình đƣợc hoàn thành tại: HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: TS. CHU XUÂN KHÁNH Phản biện 1: PGS. TS. Bùi Huy Khiên - Học viện Hành chính Quốc gia Phản biện 2: TS. Tạ Ngọc Hải – Bộ Nội vụ Luận văn đƣợc bảo vệ tại Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ, Học viện hành chính Quốc gia Địa điểm: Phòng họp 402 Hội trƣờng bảo vệ luận văn thạc sĩ, Học viện Hành chính Quốc gia Số: 77- Đƣờng Nguyễn Chí Thanh – Quận Đống Đa – Tp Hà Nội Thời gian: vào hồi 17 giờ, ngày 14 tháng 11 năm 2016 Có thể tìm hiểu luận văn tại Thƣ viện Học viện Hành chính Quốc gia 3 MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Nguồn nhân lực luôn là yếu tố quyết định đối với sự phát triển kinh tế, xã hội của mỗi địa phương, mỗi tỉnh và mỗi quốc gia. Đất nước ta đang chuyển sang giai đoạn phát triển mới, giai đoạn đẩy mạnh CNH – HĐH, giai đoạn "ra khỏi tình trạng kém phát triển, nâng cao rõ rệt đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại”. Công chức Văn phòng - Thống kê cấp xã là người giúp Ủy ban nhân dân làm công tác chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã, có chức năng, nhiệm vụ “Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân cấp xã trong các lĩnh vực: Văn phòng, thống kê, tổ chức, nhân sự, thi đua, khen thưởng, kỷ luật, tín ngưỡng, tôn giáo, dân tộc và thanh niên trên địa bàn theo quy định của pháp luật” (Theo Thông tư số 06/2012/TT-BNV, ngày 30/10/2012 của Bộ Nội vụ quy định về chức trách, tiêu chuẩn cụ thể và nhiệm vụ của công chức cấp xã). Với vai trò là người vừa làm nhiệm vụ của cán bộ Văn phòng, vừa phải làm nhiệm vụ theo dõi thống kê, tổng hợp trên các nội dung hoạt động của chính quyền cấp xã với nhiệm vụ hết sức nặng nề đòi hỏi công chức Văn phòng – Thống kê phải có trình độ nghiệp vụ chuyên môn tốt mới hoàn thành tốt nhiệm vụ. Thực tế hiện nay đội ngũ công chức Văn phòng - Thống kê cấp xã tuy đủ về số lượng, nhưng chất lượng không đồng đều, trình độ nghiệp vụ chuyên môn còn hạn chế, thiếu tính chuyên nghiệp, gây trở ngại cho chương trình cải cách hành chính, mục tiêu, kết quả thực hiện trong các kế hoạch đặt ra không cao. Công tác đào tạo, bồi dưỡng (ĐTBD) công chức Văn phòng - Thống kê cấp xã vẫn còn chưa đáp ứng kịp yêu cầu đổi mới nền hành chính. Vì vậy còn tình trạng công chức phải học qua nhiều khóa, lớp đào tạo, tốn nhiều thời gian nhưng vẫn thiếu kiến thức chuyên môn và kỹ năng cần thiết cho công 4 việc. Hệ thống đào tạo còn nhiều bất cập cả về quy mô, hình thức, chương trình, nội dung, phương pháp... Huyện Thuận Thành vốn là vùng đất nông nghiệp, hiện nay đang trong quá trình đẩy mạnh CNH, HĐH đòi hỏi các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương và đội ngũ cán bộ, công chức phải mang tính chuyên nghiệp để đáp ứng được những yêu cầu đòi hỏi ngày càng cao của quá trình CNH, HĐH đối với cả nước nói chung và đối với tỉnh Bắc Ninh, huyện Thuận Thành nói riêng. Tuy nhiên từ thực trạng thực tế "Làm thế nào để nâng cao chất lượng đội ngũ công chức Văn phòng – Thống kê cấp xã ?". Ý thức được tầm quan trọng của cả vấn đề lý luận và thực tiễn, cùng với sự hướng dẫn khoa học của TS. Chu Xuân Khánh, tôi chọn đề tài: “Đào tạo, bồi dưỡng công chức Văn phòng – Thống kê cấp xã tại huyện Thuận Thành” làm Luận văn tốt nghiệp thạc sĩ, nhằm đưa ra một số giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng công chức Văn phòng – Thống kê cấp xã tại huyện Thuận Thành giai đoạn hiện nay. 2. Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài luận văn Vấn đề đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức xã, công chức Văn phòng – Thống kê cấp xã. Trong thời gian vừa qua đã có rất nhiều công trình nghiên cứu, bài viết, đề tài nghiên cứu về nội dung này. Các công trình nghiên cứu, bài viết, đề tài nghiên cứu trên đã tập trung làm rõ cơ sở khoa học, thực trạng và đưa ra nhiều giải giải pháp để nâng cao hiệu quả chất lượng cán bộ công chức. Những công trình đề tài trên là những luận cứ khoa học được tác giả nghiên cứu, gợi mở cách tiếp cận riêng và là tài liệu tham khảo hữu ích cho việc hoàn thành đề tài luận văn. Từ đó đề xuất các giải pháp mới để góp phần nâng cao hiệu quả đào tạo, bồi dưỡng công chức Văn phòng – Thống kê cấp xã tại địa phương. 5 3. Mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu 3.1. Mục tiêu nghiên cứu Nghiên cứu, đề xuất các giải pháp góp phần nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức Văn phòng – Thống kê cấp xã, tại huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh. 3.2. Nhiệm vụ nghiên cứu Để đạt được mục đích nghiên cứu trên, luận văn tập trung vào các vấn đề sau đây: - Hệ thống hóa cơ sở lý luận cơ bản về công chức và đào tạo, bồi dưỡng công chức Văn phòng – Thống kê cấp xã. - Đánh giá thực trạng công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức Văn phòng – Thống kê cấp xã trên địa bàn huyện Thuận Thành. - Đề xuất các giải pháp để nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng công chức Văn phòng – Thống kê cấp xã trên địa bàn huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh. 4. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu của luận văn 4.1. Đối tượng nghiên cứu Công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức Văn phòng – Thống kê cấp xã trên địa bàn huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh. 4.2. Phạm vi nghiên cứu + Luận văn tập trung nghiên cứu công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức Văn phòng – Thống kê cấp xã trên địa bàn huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh. + Đánh giá công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức Văn phòng – Thống kê cấp xã giai đoạn từ năm 2012 – 2015. 5. Phƣơng pháp luận và phƣơng pháp nghiên cứu 5.1. Phương pháp luận 6 Luận văn dựa trên lý luận của chủ nghĩa Mác – Lê Nin (Chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử), tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm chủ trương của Đảng và chính sách của Nhà nước ta, về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức Văn phòng – Thống kê cấp xã trong giai đoạn hiện nay. 5.2. Phương pháp nghiên cứu - Phương pháp thu thập, phân tích, tổng hợp tư liệu. - Phương pháp so sánh, đánh giá 6. Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của luận văn 6.1. Ý nghĩa lý luận Góp phần làm sáng tỏ lý luận về công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức xã nói chung và đào tạo, bồi dưỡng công chức Văn phòng – Thống kê cấp xã nói riêng, là cơ sở cho những nghiên cứu tiếp theo về vấn đề này. 6.2. Ý nghĩa thực tiễn + Kết quả phân tích thực trạng sẽ làm tư liệu tham khảo cho các nhà quản lý đánh giá thực tiễn công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức Văn phòng – Thống kê cấp xã trên địa bàn huyện Thuận Thành. + Những giải pháp của đề tài làm tư liệu tham khảo cho các cơ quan quản lý tại địa bàn hoặc các cơ quan quản lý nhà nước ở địa phương khác. 7. Kết cấu của luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận và danh mục tài liệu tham khảo, kết cấu của luận văn gồm 3 chương: Chương 1 Cơ sở lý luận về công chức và đào tạo, bồi dưỡng công chức Văn phòng – Thống kê cấp xã. Chương 2 Thực trạng đội ngũ công chức và công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức Văn phòng – Thống kê cấp xã trên địa bàn huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh. Chương 3 Giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng công chức Văn phòng – Thống kê cấp xã trên địa bàn huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh. 7 Chƣơng 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÔNG CHỨC VÀ ĐÀO TẠO, BỒI DƢỠNG CÔNG CHỨC VĂN PHÕNG – THỐNG KÊ CẤP XÃ 1.1. Công chức cấp xã và công chức Văn phòng - Thống kê cấp xã 1.1.1. Khái niệm công chức cấp xã, công chức Văn phòng – Thống kê cấp xã Điều 4 Luật Cán bộ Công chức năm 2008 quy định: “Công chức là công dân Việt Nam, được tuyển dụng, bổ nhiệm vào ngạch, chức vụ, chức danh trong cơ quan của Đảng cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội ở trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện, trong cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân mà không phải là sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng, trong cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân mà không phải là sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp và trong bộ máy lãnh đạo, quản lý của đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội ( Sau đây gọi chung là đơn vị sự nghiệp công lâp), trong biên chế và hưởng lương từ ngân sách nhà nước, đối với công chức trong bộ máy lãnh đạo quản lý của đơn vị sự nghiệp công lập thì lương được đảm bảo từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật” “Công chức cấp xã là công dân Việt Nam được tuyển dụng giữ một chức danh chuyên môn, nghiệp vụ thuộc UBND cấp xã, trong biên chế và hưởng lương từ ngân sách Nhà nước”.[32, tr2]. Công chức Văn phòng – Thống kê cấp xã là người giúp Ủy ban nhân dân làm công tác chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã, có trách nhiệm “Chủ trì, phối hợp với công chức khác xây dựng và theo dõi việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; tổng hợp thống kê, báo cáo tình hình phát triển kinh tế công nghiệp, thương mại, dịch vụ và các hoạt động kinh tế - xã hội trên địa bàn cấp xã; dự thảo các văn bản theo yêu cầu của Hội đồng nhân dân cấp xã”. (Theo Thông tư số 06/2012/TT-BNV, ngày 30/10/2012 của Bộ 8 Nội vụ quy định về chức trách, tiêu chuẩn cụ thể và nhiệm vụ của công chức cấp xã). 1.1.2. Đặc điểm của công chức văn phòng – Thống kê cấp xã Công chức Văn phòng – Thống kê cấp xã hoạt động theo thẩm quyền được pháp luật quy định, phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước nhân dân địa phương và cơ quan quản lý cấp trên. Công chức Văn phòng – Thống kê cấp xã có những đặc điểm riêng như sau: - Công chức Văn phòng – Thống kê cấp xã được tuyển dụng từ nhiều nguồn khác nhau như: Luân chuyển công tác theo yêu cầu của tổ chức về sắp xếp nhân sự, tuyển dụng theo chính sách thu hút, cử tuyển. - Công chức Văn phòng – Thống kê cấp xã chịu sự quản lý về chuyên môn nghiệp vụ của nhiều cơ quan chuyên môn cấp huyện: Văn phòng Huyện ủy; Văn phòng HĐND - UBND huyện, Phòng Nội vụ, Tư pháp, Chi cục Thống kê - Công chức Văn phòng – Thống kê cấp xã là đầu mối của nhiều lĩnh vực quản lý nhà nước như lĩnh vực: Thống kê, cải cách thủ tục hành chính, thi đua –khen thưởng; văn thư lưu trữ, quản trị văn phòng, công tác nội vụ. 1.1.3.Nhiệm vụ, quyền hạn của công chức Văn phòng – Thống kê Điều 5 Thông tư 06/2012/TT-BNV, ngày 30/12/2012 của Bộ Nội vụ quy định về chức năng, nhiệm vụ của công chức Văn phòng - Thống kê cấp xã cụ thể như sau: “ Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân cấp xã trong các lĩnh vực: Văn phòng, thống kê, tổ chức, nhân sự, thi đua, khen thưởng, kỷ luật, tín ngưỡng, tôn giáo, dân tộc và thanh niên trên địa bàn theo quy định của pháp luật”. Trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ sau: - Xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình công tác thường kỳ. 9 - Tổng hợp tình hình, báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, tham mưu giúp UBND xã trong việc chỉ đạo thực hiện. - Tổ chức các cuộc họp, cuộc làm việc của Uỷ ban nhân dân xã. - Giúp UBND về công tác thi đua khen thưởng. - Tham gia bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trong giao dịch giữa Uỷ ban với cơ quan, tổ chức, công dân theo cơ chế “một cửa”. - Giữ mối quan hệ công tác giữa UBND xã với các cơ quan, đoàn thể và nhân dân. - Đảm bảo cơ sở vật chất và phương tiện làm việc. - Quản lý và trực tiếp thực hiện công tác văn thư, lưu trữ, hành chính của Uỷ ban nhân dân xã. - Thực hiện công tác tổ chức - cán bộ Văn phòng giúp Chủ tịch UBND xã thực hiện nghiệp vụ công tác tổ chức và cán bộ. 1.1.4. Vị trí, vai trò của công chức Văn phòng – Thống kê cấp xã Vị trí vai trò của công chức xã được thể hiện trong các mối quan hệ sau: Thứ nhất, Công chức xã trong mối quan hệ với chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước ở địa phương. Thứ hai, Công chức xã trong mối quan hệ với bộ máy nhà nước ở địa phương. Thứ ba. Công chức xã trong mối quan hệ với hoạt động thực thi công vụ. Thứ tư, Công chức xã trong cải cách hành chính nhà nước ở địa phương. 1.2. Những quy định về tiêu chuẩn công chức Văn phòng – Thống kê cấp xã 1.2.1. Tiêu chuẩn của công chức cấp xã 1.2.2. Tiêu chuẩn cụ thể công chức Văn phòng – Thống kê cấp xã Được quy định tại Điều 3, Nghị định 112/2011/NĐ - CP ngày 05/12/2011 của Chính phủ về công chức cấp xã, thị trấn và Thông tư số 06/2012/TT- 10 BNV, ngày 30/10/2012 của Bộ Nội vụ quy định về chức trách, tiêu chuẩn cụ thể và nhiệm vụ của công chức cấp xã đó là: - Hiểu biết về lý luận chính trị, nắm vững quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật Nhà nước. - Có năng lực tổ chức vận động nhân dân ở địa phương thực hiện có hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước. - Có trình độ văn hóa và chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ, vị trí việc làm, có đủ năng lực, sức khỏe để hoàn thành nhiệm vụ được giao. - Am hiểu và tôn trọng phong tục, tập quán của cộng đồng dân cư trên địa bàn công tác. 1.3. Khái quát chung đào tạo, bồi dƣỡng công chức - Hệ thống hóa lý luận để làm rõ khái niệm về Đào tạo, bồi dưỡng và đào tạo, bồi dưỡng công chức Văn phòng – Thống kê cấp xã. Theo quy định tại Điều 5, Nghị định 18/2010/NĐ – CP của Chính phủ ban hành ngày 05/03/2010 về đào tạo, bồi dưỡng công chức thì bồi dưỡng gồm có các loại sau: - Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn ngạch công chức là: Trang bị kiến thức, kỹ năng hoạt động theo chương trình quy định cho ngạch công chức. - Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức vụ lãnh đạo, quản lý là: Trang bị kiến thức, kỹ năng, phương pháp làm việc theo chương trình quy định theo từng chức vụ lãnh đạo, quản lý. - Bồi dưỡng theo vị trí việc làm là: Trang bị, cập nhật kiến thức, kỹ năng, phương pháp cần thiết để làm tốt công việc được giao. Với quan niệm như vậy, ĐTBD nhằm tới các mục tiêu chính sau: - Trang bị, kiến thức, kỹ năng, cách thức làm việc đáp ứng yêu cầu tương lai của vị trí việc làm, tiêu chuẩn ngạch của CBCC, viên chức theo yêu cầu của tổ chức. 11 - Trang bị, cung cấp kiến thức, kỹ năng, thái độ và cách thức làm việc cần thiết để giúp CBCC, viên chức làm quen, thích ứng với vị trí công việc, việc làm mới do luân chuyển, thuyên chuyển, biệt phái. - Trang bị, cập nhật, nâng cao kiến thức, kỹ năng, thái độ thực hiện công việc thực tế theo từng vị trí công việc, việc làm của CBCC, viên chức, đáp ứng yêu cầu nâng cao năng lực làm việc hiện tại của cá nhân và tổ chức đó. Để làm rõ hơn cách toàn diện hơn về ĐTBD CBCC, chúng ta tìm hiểu thêm một số khái niệm sau: Kỹ năng, năng lực, nhu cầu. 1.4. Nội dung của đào tạo, bồi dƣỡng công chức Văn phòng – Thống kê cấp xã. 1.4.1. Về bồi dưỡng Bồi dưỡng trình độ lý luận chính trị theo tiêu chuẩn quy định cho công chức văn phòng – Thống kê cấp xã. Cập nhật nội dung các văn kiện, Nghị quyết, đường lối của Đảng; cập nhật nâng cao trình độ lý luận chính trị theo quy định. Bồi dưỡng kiến thức về quản lý nhà nước, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng quản lý nhà nước theo tiêu chuẩn chức danh công chức Văn phòng – Thống kê cấp xã. Cập nhật kiến thức, kỹ năng, phương pháp quản lý chuyên ngành; kiến thức, phương pháp thực hiện nhiệm vụ, công vụ được giao. Cập nhật kiến thức pháp luật, văn hóa công sở, nâng cao ý thức đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp. Bồi dưỡng cho công chức Văn phòng – Thống kê cấp xã kiến thức về quốc phòng - an ninh theo các chương trình quy định. Bồi dưỡng cho công chức Văn phòng – Thống kê cấp xã cập nhật và nâng cao kiến thức, năng lực hội nhập quốc tế, xu hướng toàn cầu hóa hiện nay trên thế giới, trong đó Văn phòng – Thống kê cấp xã cần được bồi dưỡng 12 nâng cao kiến thức về công nghệ thông tin, biết về ngoại ngữ là hết sức cần thiết, để đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao của thực thi công vụ. 1.4.2. Về đào tạo Đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng, đại học cho Văn phòng – Thống kê cấp xã phù hợp với điều kiện và yêu cầu phát triển của từng vùng, miền. Khuyến khích tự học và đào tạo trình độ sau đại học cho công chức Văn phòng – Thống kê cấp xã phù hợp với chuyên môn, gắn với quy hoạch sử dụng lâu dài đáp ứng yêu cầu xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao, sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. 1.5. Vai trò của đào tạo, bồi dƣỡng công chức Văn phòng – Thống kê cấp xã Một là, ĐTBD nâng cao chất lượng công chức Văn phòng – Thống kê cấp xã, tăng cường hiệu quả thực thi công vụ. Hai là, Đào tạo, bồi dưỡng công chức Văn phòng – Thống kê hoàn thiện đạo đức công chức.. Ba là, ĐTBD công chức Văn phòng – Thống kê để đáp ứng nhu cầu cải cách hành chính. Bốn là, ĐTBD công chức Văn phòng – Thống kê phục vụ sự nghiệp CNH, HĐH đất nước. 1.6. Các yếu tố ảnh hƣởng đến chất lƣợng công tác đào tạo, bồi dƣỡng công chức Văn phòng – Thống kê cấp xã 1.6.1. Các yếu tố ảnh hưởng gián tiếp đến chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức Văn phòng – Thống kê cấp xã ` Thứ nhất, sự quan tâm của cấp ủy, thủ trưởng đơn vị. Thứ hai, tính khoa học của quy hoạch, kế hoạch ĐTBD. 1.6.2. Các yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức Văn phòng – Thống kê cấp xã 13 Thứ nhất, đánh giá đào tạo bồi dưỡng công chức Văn phòng – Thống kê thông qua các tiêu chí: - Đánh giá chất lượng chương trình ĐTBD công chức Văn phòng – Thống kê: Tính phù hợp, tính khoa học, tính thực tế, ứng dụng của chương trình. - Đánh giá chất lượng học viên. - Đánh giá chất lượng đội ngũ giảng viên. - Đánh giá chất lượng cơ sở vật chất Thứ hai, tính khoa học, hợp lý trong việc lựa chọn chương trình, cơ sở ĐTBD, đội ngũ giảng viên để công chức Văn phòng – Thống kê tham gia ĐTBD. Chương trình đào tạo: Chương trình có vai trò quan trọng cho việc ĐTBD công chức Văn phòng – Thống kê đạt chất lượng và hiệu quả. Thứ ba, cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ giảng dạy và học . - Đội ngũ giảng viên và quản lý. Vai trò của người thầy ở đây được thể hiện là người hướng dẫn, tổ chức hoạt động giảng dạy, hướng dẫn học sinh phát huy tính tích cực học tập, lĩnh hội kiến thức. - Thực hiện chế độ chính sách ĐTBD. + Hỗ trợ về thời gian: + Hỗ trợ về tài chính: 1.7. Kinh nghiệm về đào tạo bồi dƣỡng công chức Văn phòng – Thống kê ở một số địa phƣơng. 1.7.1. Tỉnh Gia Lai. 1.7.2. Huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh. 1.7.3. Huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh. 1.7.4. Bài học kinh nghiệp đối với đào tạo, bồi dưỡng công chức Văn phòng- Thống kê cấp xã. 14 Chƣơng 2 THỰC TRẠNG ĐÀO TẠO, BỒI DƢỠNG CÔNG CHỨC VĂN PHÕNG THỐNG KÊ CẤP XÃ TẠI HUYỆN THUẬN THÀNH, TỈNH BẮC NINH 2.1. Khái quát tình hình, đặc điểm kinh tế - xã hội của huyện Thuận Thành 2.1.1. Vị trí địa lý 2.1.2. Tình hình kinh tế - xã hội - Về kinh tế - Về xã hội: 2.1.3. Những ảnh hưởng của điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội đến công tác đào tạo bồi dưỡng công chức Văn phòng – Thống kê xã tại huyện Thuận Thành - Mặt tích cực Huyện Thuận Thành đang trong quá trình CNH, HĐH, là huyện có vị trí địa lý thuận lợi cho phát triển kinh tế, văn hóa, xã. Huyện Thuận Thành rất có truyền thống yêu nước, truyền thống hiếu học, cần cù chịu khó, sáng tạo trong lao động, kiên cường bất khuất đấu tranh là động lực to lớn nuôi dưỡng ý thức tự hào, bồi dưỡng bản thân để cán bộ công chức Văn phòng – Thống kê hoàn thành tốt nhiệm vụ. - Tỷ lệ dân số trong độ tuổi lao động cao, có trình độ qua đào tạo ngày càng tăng, tạo cho huyện nguồn nhân lực dồi dào và đây sẽ là nguồn bổ sung cho đội ngũ cán bộ, công chức xã. - Tình hình an ninh chính trị ổn định, kinh tế ngày càng phát triển, đó là những điều kiện thuận lợi cho đội ngũ CBCC xã phát huy năng lực trình độ chuyên môn của mình thực hiện chuyên môn, nghiệp vụ. - Mặt khó khăn 15 - Trong khi đó đa số công chức Văn phòng – Thống kê cấp xã trình độ đào tạo, kiến thức chuyên môn còn hạn chế, sau khi được bổ nhiệm thì mới tham gia bồi dưỡng, đào tạo đó cùng khó khăn trong việc bố trí, sử dụng công chức Văn phòng – Thống kê theo đúng chuyên môn. - Chế độ tiền lương cho công chức Văn phòng – Thống kê cấp xã thấp so với thu nhập bình quân của người dân trên địa bàn địa phương. 2.2. Thực trạng đội ngũ công chức Văn phòng – Thống kê cấp xã huyện Thuận Thành 2.2.1. Về số lượng, cơ cấu công chức Văn phòng – Thống kê cấp xã Căn cứ theo báo cáo Tổng hợp chất lượng kết quả rà soát số lượng, chất lượng công chức xã, thị trấn huyện Thuận Thành năm 2015, tính đến 30/10/2015, tổng số công chức Văn phòng – Thống kê xã biên chế được giao là 18, hiện tại biên chế hiện có của công chức Văn phòng – Thống kê là 18 người. Trong đó: Cơ cấu công chức theo độ tuổi: - Dưới 30 tuổi: 12 người, chiếm tỷ lệ: 7,1 % - Từ 31 đến 40 tuổi: 51 người, chiếm tỷ lệ: 30,1 - Từ 41 đến 50 tuổi: 71 người, chiếm tỷ lệ: 43,1 - Từ 51 đến 60 tuổi: 35 người, chiếm tỷ lệ: 20,7 Số lượng công chức là Đảng viên: 156 người, chiếm tỷ lệ: 92,3 % 2.2.2. Trình độ văn hóa, chuyên môn, lý luận chính trị 2.2.3. Khảo sát thực trạng đào tạo, bồi dưỡng công chức Văn phòng – Thống kê cấp xã 2.2.3.1. Quá trình khảo sát đào tạo, bồi dưỡng công chức Văn phòng – Thống kê cấp xã huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh 16 2.2.3.2. Kết quả khảo sát, ý kiến đánh giá về trình độ, chuyên môn của công chức Văn phòng – Thống kê cấp xã huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh 2.3. Công tác đào tạo, bồi dƣỡng công chức Văn phòng – Thống kê cấp xã trên địa bàn huyện Thuận Thành 2.3.1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo Hàng năm, căn cứ vào các văn bản hướng dẫn của Trung ương, các bộ, ban, ngành trung ương, của tỉnh, UBND huyện đã có các văn bản hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn tiến hành rà soát, đánh giá chất lượng đội ngũ nguồn nhân lực, đề xuất nhu cầu ĐTBD đội ngũ CBCC để xây dựng kế hoạch nâng cao chất lượng nguồn nhân lực công chức, trong đó có công chức Văn phòng – Thống kê xã. 2.3.2. Xây dựng quy hoạch, kế hoạch và cử công chức đi đào tạo, bồi dưỡng Yêu cầu các xã rà soát đối tượng, xây dựng quy hoạch, lập kế hoạch, dự toán ngân sách, xây dựng chương trình đào tạo cho công chức cấp xã về mọi mặt để đáp ứng được yêu cầu của công việc, nhiệm vụ được giao. 2.3.3. Về cơ sở đào tạo và đội ngũ giảng viên Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Thuận Thành là đơn vị sự nghiệp trực thuộc huyện ủy Thuận Thành và UBND huyện Thuận Thành quản lý, có chức năng tổ chức đào tạo về lý luận chính trị - hành chính; các Nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; mở các lớp đào tạo bồi dưỡng kiến thức chuyên môn nghiệp công tác xây dựng Đảng, chính quyền. Đào tạo sơ cấp chính trị cho đối tượng đảng viên mới, liên kết với các trường Đại học, Cao đẳng, trung cấp để mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ. 2.3.4. Về chương trình đào tạo, bồi dưỡng công chức Văn phòng – Thống kê cấp xã - Khung chương trình đào tạo, bồi dưỡng công chức chung theo quy định của nhà nước. 17 Thứ nhất: Huyện Thuận Thành xác định đội ngũ công chức xã nói chung, công chức Văn phòng – Thống kê cấp xã nói riêng phải có trình độ Trung cấp chuyên nghiệp, Cao đẳng, Đại học. 2.3. Công tác ĐTBD công chức văn phòng – Thống kê cấp xã trên địa bàn huyện Thuận Thành 2.3.1. Công tác lãnh, chỉ đạo 2.3.2. Xây dựng quy hoạch, kế hoạch và cử công chức đi đào tạo, bồi dưỡng 2.3.3. về cơ sở đào tạo và đội ngũ giảng viên 2.3.4. về chương trình ĐTBD công chức văn phòng – Thống kê 2.3.5. Kết quả đào tạo, bồi dưỡng 2.4. Đánh giá hoạt động đào tạo, bồi dƣỡng công chức công chức Văn phòng – Thống kê cấp xã, tại huyện Thuận Thành 2.4.1. Ưu điểm Huyện ủy, UBND huyện, xã có sự nhìn nhận quan tam đến công tâm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ công chức xã nói chung, công chức Văn phòng – Thống kê cấp xã nói riêng. Số công chức Văn phòng – Thống kê cấp xã được đưa đi đào tạo, bồi dưỡng ngoài huyện ngày càng tăng lên. Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chuyên môn nghiệp vụ đã có sự liên kết phối hợp chặt chẽ giữa Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện với các trường Đại học, Cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp trên toàn quốc. 2.4.2. Hạn chế - Việc lập kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cho công chức Văn phòng – Thống kê cấp xã mới chưa chú ý đến những nhiệm vụ trước mắt, chưa có chiến lược đào tạo, bồi dưỡng lâu dài. 18 - Hệ thống văn bản quản lý nhà nước về đào tạo, bồi dưỡng công chức Văn phòng – Thống kê cấp xã vẫn chưa cụ thể, còn bồi dưỡng chung cho công chức xã. - Công tác quy hoạch, kế hoạch dào tạo, bồi dưỡng còn phụ thuộc vào chỉ tiêu tỉnh giao hàng năm, chưa có sự khảo sát cụ thể từng nội dung công việc cụ thể mà công chức Văn phòng – Thống kê cấp xã phải thực hiện. - Bộ phận đội ngũ quản lý về công tác đào tạo, bồi dưỡng CBCC năng lực còn hạn chế, một số kiêm nghiệm. Nội dung, chương trình đào tạo có phần chồng chéo, nặng về lý thuyết, ít kỹ năng thực hành. - Phương pháp giảng dạy của giảng viên còn mang nặng lý thuyết, chậm đổi mới. - Chính sách tiền lương cho đội ngũ công chức Văn phòng – Thống kê cấp xã còn chưa tương xứng với nhiệm vụ công việc được giao. 2.4.3. Nguyên nhân của những hạn chế 2.4.3.1. Nguyên nhân khách quan: - Thứ nhất, hệ thống văn bản pháp luật về CB, CC cấp xã còn chồng chéo, mâu thuẫn và có nhiều bất cập. - Thứ hai, việc quy định các tiêu chuẩn cụ thể cho việc tuyển dụng công chức xẫ nói chung, công chức Văn phòng – Thống kê cấp xã bộc lộ nhiều hạn chế, chưa phù hợp. - Thứ ba, quy hoạch, đào tạo, sử dụng, bồi dưỡng, kiểm tra, giám sát chưa thống nhất. Chất lượng đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ Văn phòng - Thống kê thực tế chưa đáp ứng về truyền thụ kiến thức, nâng cao năng lực, trình độ cho công chức Văn phòng – Thống kê cấp xã để hoàn thành trong thời kỳ mới. 2.4.3.2. Nguyên nhân chủ quan: - Ảnh hưởng của đặc điểm dân cư, tình hình kinh tế - xã hội huyện Thuận Thành. 19 .- Trình độ chuyên môn công chức Văn phòng – Thống kê cấp xã huyện Thuận Thành còn nhiều hạn chế. - Cơ sở vật chất nhìn chung chưa đảm bảo cho hoạt động công vụ. - Tiêu chí đánh giá sau đào tạo, bồi dưỡng chưa cụ thể rõ ràng, đánh giá thiếu khách quan. 20 Chƣơng 3 GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG ĐÀO TẠO, BỒI DƢỠNG CÔNG CHỨC VĂN PHÕNG – THỐNG KÊ CẤP XÃ TẠI HUYỆN THUẬN THÀNH, TỈNH BẮC NINH 3.1. Yêu cầu của Đảng và Nhà nƣớc đối với công tác đào tạo, bồi dƣỡng công chức cấp xã hiện nay Đại hội đại biểu lần thứ IX của Đảng xác định tiếp tục đổi mới công tác cán bộ: “Xây dựng đội ngũ cán bộ, trước hết là cán bộ lãnh đạo quản lý ở các cấp, vững vàng về chính trị, gương mẫu về đạo đức, trong sạch về lối sống, có trí tuệ, kiến thức và năng lực hoạt động thực tiễn, gắn bó với nhân dân. Có cơ chế và chính sách phát hiện, tuyển chọn, ĐTBD cán bộ, trọng dụng người có đức có tài”.[9]. Ngày 25/01/2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 163/QĐ-TTg về phê duyệt Đề án đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức giai đoạn 2016 – 2020 chỉ rõ: Mục tiêu chung “Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng và hiệu quả đào tạo, bồi dưỡng, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chuyên nghiệp có đủ phẩm chất, trình độ và năng lực, đáp ứng yêu cầu phục vụ nhân dân, sự nghiệp phát triển của đất nước và hội nhập quốc tế”. Mục tiêu cụ thể: - Xây dựng hệ thống thể chế thống nhất, đồng bộ cho hoạt động đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức, phù hợp với điều kiện của Việt Nam và yêu cầu hội nhập quốc tế; hệ thống chính sách khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức học tập và tự học để không ngừng nâng cao trình độ và năng lực thực hiện nhiệm vụ, công vụ được giao. - Tổ chức hệ thống quản lý và cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức gọn nhẹ, khoa học, phù hợp với mục tiêu, yêu cầu nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng. 21 - Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực hoạt động thực hiện nhiệm vụ, công vụ của cán bộ, công chức, viên chức, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp. - Đối với cán bộ, công chức ở Trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện + Tập trung bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu tiêu chuẩn quy định về trình độ lý luận chính trị, kiến thức quản lý nhà nước, kiến thức quốc phòng - an ninh, tin học, ngoại ngữ. Phấn đấu đến năm 2020, 100% cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu tiêu chuẩn quy định trước khi bổ nhiệm ngạch, bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý. + Bảo đảm hàng năm ít nhất 80% cán bộ, công chức được cập nhật kiến thức pháp luật, được bồi dưỡng về đạo đức công vụ; 70% được bồi dưỡng cập nhật kiến thức, kỹ năng, phương pháp thực thi công vụ. - Đối với cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã + Đến năm 2020, 100% cán bộ, công chức cấp xã có trình độ chuyên môn từ trung cấp trở lên; 90% công chức cấp xã có trình độ chuyên môn phù hợp với vị trí đảm nhiệm. + Hàng năm, ít nhất 60% cán bộ, công chức cấp xã được bồi dưỡng cập nhật kiến thức, kỹ năng, phương pháp, đạo đức công vụ. + Đến năm 2025, 100% cán bộ, công chức người dân tộc Kinh công tác tại vùng có đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống sử dụng được ít nhất một thứ tiếng dân tộc tại địa bàn công tác. + Người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã được bồi dưỡng cập nhật và nâng cao kỹ năng, phương pháp hoạt động ít nhất 01 lần trong thời gian 02 năm. - Đối với viên chức + Bảo đảm đến năm 2020, ít nhất 60% và đến năm 2025, 100% viên chức được bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp. 22 + Đến năm 2020, ít nhất 70% và đến năm 2025, 100% viên chức giữ chức vụ quản lý được bồi dưỡng năng lực, kỹ năng quản lý trước khi bổ nhiệm. + Hàng năm, ít nhất 60% viên chức được bồi dưỡng về đạo đức nghề nghiệp; cập nhật nâng cao kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp chuyên ngành. Văn kiện Đại hội XII cũng đã yêu cầu phải: “Xây dựng và thực hiện tốt các quy định để phát huy vai trò gương mẫu trong rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, phong cách, tác phong, lề lối công tác của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo các cấp, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị”[12]. 3.2. Định hƣớng, mục tiêu công tác đào tạo, bồi dƣỡng công chức Văn phòng – Thống kê cấp xã của tỉnh Bắc Ninh 3.2.1. Định hướng Trên cơ sở quy hoạch cán bộ, trước năm 2010, Tỉnh uỷ Bắc Ninh đã xây dựng và ban hành đề án “Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ và đội ngũ trí thức huyện đến năm 2015”, với mục tiêu “thiếu gì học nấy”, nhằm tạo ra đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý “thạo một việc, biết nhiều việc”. Đến nay, đề án được thực hiện có hiệu quả từ cấp cơ sở đến cấp huyện, tạo sự chủ động trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ về mặt chuyên môn, nghiệp vụ và lý luận chính trị. Hàng năm, Sở Nội vụ tham mưu UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành và tổ chức thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức; đồng thời, từng bước đổi mới cả về hình thức, nội dung và chất lượng để góp phần nâng cao chất lượng cán bộ, công chức cấp xã. 3.2.2. Mục tiêu - Từ năm 2013 trở đi đến năm 2020 CBCC xã nói chung, CBCC Văn phòng – Thống kê phấn đấu: + 70% CBCC có trình độ lý luận chính trị trung cấp trở lên. + 100% CBCC có trình độ chuyên từ Trung cấp trở lên, trong đó 60% có trình độ Cao đẳng, Đại học. 23 + 60 đến 70% được bồi dưỡng kiến thức Quản lý nhà nước chương trình chuyên viên. + 100% CBCC Văn phòng – Thống kê có chứng chỉ Tin học A, Tiếng Anh khung B1 châu Âu. 3.3. Chủ trương, yêu cầu công tác đào tạo, bồi dưỡng CBCC Văn phòng – Thống kê cấp xã của huyện Thuận Thành - Xây dựng đội ngũ cán bộ công chức cấp xã có phẩm chất đạo đức, bản lĩnh chính trị vững vàng, có năng lực, chuyên môn cao, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiền phong gương mẫu, gần dân, sát dân, có trách nhiệm với công việc được giao. - Quan tâm công tác quy hoạch cán bộ, chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, trình độ lý luận chính trị, ngoại ngữ, tin học cho đội ngũ cán bộ công chức. - Công tác ĐTBD Văn phòng – Thống kê cấp xã phải bám sát yêu cầu nhiệm vụ cụ thể, đặc thù huyện, bắt đầu từ việc xây dựng kế hoạch, xác định mục tiêu, chương trình, đào tạo, bồi dưỡng, phương pháp cách thức tiến hành. 3.4. Các nhóm giải pháp 3.4.1. Nhóm giải pháp đối với cơ quan quản lý - Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức Văn phòng – Thống kê cấp xã phù hợp với điều kiện địa phương. - Tăng cường quản lý ĐTBD CBCC Văn phòng – Thống kê cấp xã. - Đổi mới tư duy ĐTBD công chức Văn phòng – Thống kê cấp xã . - Đổi mới chế độ, chính sách hỗ trợ ĐTBD công chức Văn phòng – Thống kê cấp xã. 3.4.2. Nhóm giải pháp đối với cơ sở đào tạo, bồi dưỡng Thứ nhất, chuẩn hóa hệ thống chương trình đào tạo bồi dưỡng dành riêng cho đối tượng công chức Văn phòng – Thống kê cấp xã. 24 Thứ hai, đổi mới phương giảng dạy, đánh giá. Thứ ba, nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên. Thứ tư, hoàn thiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ giảng dạy và học tập. Thứ năm, tổ chức các lớp ĐTBD theo nhu cầu nhằm cập nhật thường xuyên những kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ và bồi dưỡng kỹ năng thực thi công vụ cho công chức Văn phòng – Thống kê cấp xã. - Về công tác đào tạo: - Về công tác bồi dưỡng: 3.4.3. Nhóm giải pháp đối với bản thân công chức Văn phòng – Thống kê cấp xã Thứ nhất, nâng cao nhận thức của đội ngũ công chức Văn phòng – Thống kê cấp xã về vị trí, trách nhiệm của bản thân họ trong hệ thống hành chính. Thứ hai, chủ động xác định nhu cầu học tập cho bản thân. Thứ ba, tham gia các lớp ĐTBD với thái độ tinh thần tích cực và nghiêm túc. Thứ tư, tự đào tạo, bồi dưỡng. 3.5. Một số kiến nghị - Làm tốt công tác quy hoạch cán bộ, tuyển dụng. Làm tốt công tác tuyển dụng sẽ giúp cho việc xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng sát thực với thực tế sử dụng, bố trí sắp xếp đúng người đúng việc. - Các giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cho công chức Văn phòng – Thống kê cấp xã cần thực hiện đồng bộ, gắn ĐTBD với chuẩn hóa cán bộ công chức cơ sở. - Đổi mới phương pháp giảng dạy, coi trọng với phương pháp thực hành. Đổi mới kiểm tra đánh giá lấy hiệu quả công việc sau đào tạo làm một cơ sở đánh giá phân loại công chức Văn phòng – Thống kê hàng năm. 25 KẾT LUẬN Trong công cuộc xây dựng, phát triển kinh tế xã hội và hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay thì nguồn lực con người giữ vai trò quyết định, trong đó, có đội ngũ công chức, viên chức. Với vai trò người thực thi công vụ, cung ứng các dịch vụ công, đội ngũ công chức, viên chức là lực lượng quan trọng trong việc tham mưu hoạch định chính sách và cũng là đối tượng trực tiếp triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước. Do đó, để nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ của công chức, viên chức thì công tác đào tạo, bồi dưỡng là một vấn đề quan trọng được ưu tiên ở hầu hết các quốc gia. Để thực hiện nhiệm vụ to lớn đó đòi hỏi sự cố gắng, nỗ lực cao của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong huyện, trong đó vai trò quan trọng thuộc về đội ngũ CBCC nói chung, công chức Văn phòng – Thống kê nói riêng trong việc xây dựng và hoạch định chính sách, cơ chế thu hút đầu tư, quan tâm coi trọng công tác cán bộ công chức cấp cơ sở, đây là những cán bộ gần dân, triển khai thực hiện các Nghị quyết, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến với nhân dân, đứng trước sự phát triển mạnh mẽ về kinh tế, khoa học kỹ thuật và xu hướng toàn cầu hóa thế giới, càng đòi hỏi cán bộ công chức Văn phòng – Thống kê cấp xã không ngừng học tập, đào tạo, bồi dưỡng để đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao của công việc, đặc biệt là có chính sách quan tâm hỗ trợ, đổi mới chính sách thu hút nhân tài, chế độ đãi ngộ, hỗ trợ cho đào tạo bồi dưỡng, đặc biệt là trẻ hóa công tác cán bộ. Để góp phần nâng cao chất lượng BDDT cán bộ công chức Văn phòng – Thống kê cấp xã ở huyện Thuận Thành. Luận văn “Đào tạo, bồi dưỡng công chức Văn phòng – Thống kê cấp xã tại huyện Thuận Thành” dựa trên cơ sở nghiên cứu lý luận của Đảng, chính sách đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức cơ sở của Nhà nước, luận văn đã đi sâu phân tích, đánh giá thực trạng và căn cứ vào quan điểm định hướng của Đảng, đưa ra một số giải pháp nâng cao 26 chất lượng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ công chức Văn phòng – Thống kê cấp xã trong giai đoạn hiện nay. Các giải pháp trên cần được thực hiện một các đồng bộ, từ nhận thức đúng vị trí, vai trò chức năng của đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn,nghiệp vụ của công chức Văn phòng – Thống kê cấp xã, gắn nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng với thực hiện chuẩn hóa đội ngũ cán bộ công chức cơ sở, là nội dung quan trọng trong cải cách hành chính nhà nước. Nâng cao chất lượng đào tạo , bồi dưỡng đội ngũ của công chức Văn phòng – Thống kê cấp xã là đòi hỏi cấp bách trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội của huyện trong giai đoạn xây dựng nền kinh tế công nghiệp hóa, hiện đại hóa của huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdftom_tat_luan_van_dao_tao_boi_duong_cong_chuc_van_phong_thong.pdf
Luận văn liên quan