Tóm tắt Luận văn Quản lý chi đầu tư xây dựng cơ bản bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước tại huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An

Hiệu quả kinh tế-xã hội và không ngừng nâng cao hiệu quả quản lý chi vốn đầu tư nói chung và chi vốn XDCB nói riêng luôn là vấn đề quan tâm của toàn xã hội. Ở nước ta việc chi đầu tư XDCB bằng nguồn vốn NSNN luôn là vấn đề cấp thiết và quan trọng, vì nguồn vốn luôn khan hiếm nếu chi không có hiệu quả thì không thể tăng trưởng và phát triển kinh tế được. Quản lý chi đầu tư XDCB là một lĩnh vực quản lý rất khó khăn vì nó phụ thuộc vào nhiều nhân tố tác động: không chỉ là cơ chế chính sách, con người mà còn phụ thuộc các điều kiện khác. Vì vậy, để nâng cao hiệu quả đầu tư XDCB, hoàn thiện công tác quản lý chi đầu tư XDCB cần phải có thời gian và điều kiện nhất định. Tuy nhiên, chúng ta cần phải đẩy nhanh quá trình này, điều này có thể làm được nếu có sự chỉ đạo từ Trung ương xuống địa phương và sự quyết tâm của người “đứng đầu ngành”. Đối với một địa phương như huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An lại còn có ý nghĩa cấp bách và cần thiết hơn lúc nào hết. Luận văn đã khái quát và làm sáng tỏ những những vấn đề lý luận cơ bản về ngân sách nhà nước, chi ngân sách nhà nước, quản lý chi đầu tư xây dựng cơ bản bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước và các nhân tố ảnh hưởng đến quản lý chi đầu tư xây dựng cơ bản bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước. Luận văn đã phân tích, đánh giá thực trạng về quản lý chi đầu tư xây dựng cơ bản bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước tại huyện Cần Giuộc-tỉnh Long An. Từ đó chỉ ra những kết quả đạt được, những hạn chế và nguyên nhân của những hạn chế trong quản lý chi đầu tư xây dựng cơ bản bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước tại huyện Cần Giuộc – tỉnh Long An.

pdf26 trang | Chia sẻ: yenxoi77 | Ngày: 20/08/2021 | Lượt xem: 197 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Tóm tắt Luận văn Quản lý chi đầu tư xây dựng cơ bản bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước tại huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO / BỘ NỘI VỤ / HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA PHẠM HỒNG NGỌC QUẢN LÝ CHI ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN BẰNG NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TẠI HUYỆN CẦN GIUỘC, TỈNH LONG AN Chuyên ngành: Quản lý công Mã số: 60 34 04 03 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ CÔNG TP. HỒ CHÍ MINH - NĂM 2017 Công trình được hoàn thành tại: HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA Người hướng dẫn khoa học: TS. Nguyễn Huy Hoàng Phản biện 1: TS. Nguyễn Ngọc Thao Phản biện 2: PGS. TS. Trương Thị Hiền Luận văn được bảo vệ tại Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ, Học viện Hành chính Quốc gia Địa điểm: Phòng họp 207, Nhà A - Hội trường bảo vệ luận văn thạc sĩ, Học viện Hành chính Quốc gia Số 10 - Đường 3/2 - Quận 10 – TP. Hồ Chí Minh Thời gian: vào hồi 13 giờ 30, ngày 08 tháng 8 năm 2017 Có thể tìm hiểu luận văn tại Thư viện Học viện Hành chính Quốc gia hoặc trên trang Web Khoa Sau đại học, Học viện Hành chính Quốc gia 1 MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Trong quá trình phát triển nền kinh tế xã hội, công việc đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng là một trong những vấn đề then chốt nhất. Thực hiện đường lối đổi mới của Đảng và Nhà nước về phát triển đất nước, đặc biệt được sự hỗ trợ của nguồn vốn Ngân sách nhà nước (NSNN) và nguồn huy động từ nội bộ nền kinh tế của tỉnh Long An, công tác đầu tư xây dựng cơ bản (XDCB) ở huyện Cần Giuộc thời gian qua đã có nhiều khởi sắc, góp phần làm diện mạo của Huyện nhà ngày một đổi mới. Kết cấu hạ tầng kỹ thuật từng bước hiện đại hóa và hệ thống “điện, đường, trường, trạm” ngày càng được đồng bộ hóa đã tạo tiền đề cho kinh tế - xã hội huyện không ngừng tăng trưởng, hòa nhập chung vào sự phát triển của Tỉnh và cả nước. Bên cạnh những kết quả đạt được của việc sử dụng vốn NSNN cho đầu tư xây dựng cơ bản, còn có những tồn đọng và hạn chế như: đầu tư manh mún, dàn trải... dẫn đến kém hiệu quả và làm thất thoát nguồn vốn của Nhà nước. Huyện Cần Giuộc có nền kinh tế với xuất phát điểm thấp, việc huy động nguồn vốn đầu tư từ nội bộ nền kinh tế của tỉnh còn hạn chế, chủ yếu dựa vào nguồn hỗ trợ của ngân sách Trung ương và khai thác quỹ đất, nên việc tiết kiệm và sử dụng hiệu quả vốn đầu tư nói chung và đầu tư XDCB từ nguồn vốn ngân sách nói riêng càng mang tính cấp thiết. Tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X nhận định: “Đầu tư của Nhà nước còn dàn trải, hiệu quả chưa cao, thất thoát nhiều. Lãng phí chi tiêu NSNN...còn nghiêm trọng”. Nghị Quyết của Đại hội nêu rõ: “Phải xóa bỏ cơ chế “xin cho”, nếu còn 2 cơ chế này thì sẽ phát sinh tiêu cực...Đồng thời phải cải cách thủ tục hành chính, phân cấp đầu tư hợp lý. Trong lĩnh vực XDCB phải chấn chỉnh từ khâu dự toán, thiết kế đến thi công”. Từ những cơ sở trên đặt ra yêu cầu, cần phải sử dụng hiệu quả vốn đầu tư XDCB từ NSNN, đây là vấn đề hết sức phức tạp và khó khăn không thể giải quyết triệt để cùng một lúc. Để góp phần làm sáng tỏ cơ sở lý luận và hoàn thiện việc sử dụng có hiệu quả nguồn vốn NSNN cho đầu tư XDCB, tác giả đã chọn đề tài “Quản lý chi đầu tư xây dựng cơ bản bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước tại huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An” để làm luận văn Thạc sĩ quản lý công. 2. Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài luận văn Chi đầu tư XDCB bằng nguồn vốn NSNN là một khoản chi lớn của NSNN, do đó tăng cường quản lý chi đầu tư XDCB bằng nguồn vốn NSNN là rất quan trọng, và nó càng quan trọng hơn khi nguồn lực ngân sách bị thiếu hụt nhưng đòi hỏi chi đầu tư phải hiệu quả. Vì vậy, vấn đề quản lý chi đầu tư XDCB bằng nguồn vốn NSNN trở thành đối tưởng nghiên cứu phổ biến trong các đề tài khoa học. 3. Mục đích và nhiệm vụ của luận văn - Mục đích: Thông qua kết quả nghiên cứu luận văn đề xuất các giải pháp quản lý chi đầu tư xây dựng cơ bản bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước tại huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An dựa trên cơ sở làm rõ về mặt lý luận và đánh giá thực trạng quản lý chi đầu tư xây dựng cơ bản bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước tại địa bàn. - Nhiệm vụ: + Hệ thống hoá những vấn đề lý luận cơ bản về quản lý chi đầu tư xây dựng cơ bản bằng nguồn ngân sách nhà nước trong điều kiện hiện nay. 3 + Phân tích đánh giá thực trạng quản lý chi đầu tư xây dựng cơ bản bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước tại huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An. + Đề xuất các giải pháp quản lý chi đầu tư xây dựng cơ bản bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước tại huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An gắn với bối cảnh, điều kiện và những yêu cầu mới đặt ra. 4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của luận văn - Đối tượng nghiên cứu: Thể chế, chính sách, phương pháp, cách thức quản lý chi đầu tư xây dựng cơ bản bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước tại địa bàn. - Phạm vi nghiên cứu: Về mặt không gian chủ yếu tập trung nghiên cứu công tác quản lý chi đầu tư xây dựng cơ bản bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước tại huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An. Về mặt thời gian: chủ yếu sử dụng các số liệu, tài liệu hệ thống; đánh giá tổng kết việc quản lý chi đầu tư xây dựng cơ bản bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước tại huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An trong giai đoạn 2013-2016. 5. Phương pháp nghiên cứu của luận văn - hương h nghiên cứu: Trong quá trình thực hiện đề tài, nhiều phương pháp nghiên cứu chuyên ngành được sử dụng như: điều tra xã hội học; phương pháp phân tích; phương pháp thống kê, so sánh và tổng hợp để chứng minh cho đề tài. Cụ thể là: sử dụng các tài liệu thứ cấp từ các báo cáo kinh tế - xã hội của Ủy ban nhân dân và Niên giám thống kế của phòng Thống kê huyện Cần Giuộc; Về điều tra xã hội học: học viên phát hành 150 phiếu điều tra với 07 câu hỏi chủ yếu về quản lý chi đầu tư XDCB bằng nguồn vốn NSNN, kết cấu trên 05 thang đo, sử dụng phần mềm SPSS để thống kê mô tả. 6. ngh a luận và th c tiễn của luận văn Giúp cho công tác quản lý chi đầu tư xây dựng cơ bản bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước tại huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An đạt hiệu quả, hạn chế thất thoát ngân sách Nhà nước trong đầu tư xây dựng cơ bản. 4 7. Kết cấu của luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận, phụ lục, danh mục tài liệu tham khảo, luận văn được kết cấu thành 03 chương như sau: - Chương 1: Cơ sở khoa học về quản lý chi đầu tư xây dựng cơ bản bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước. - Chương 2: Thực trạng quản lý chi đầu tư xây dựng cơ bản bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước tại huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An. - Chương 3: Phương hướng và các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý chi đầu tư xây dựng cơ bản bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước tại huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An. 5 Chương 1 CƠ SỞ KHOA HỌC VỀ QUẢN L CHI ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN BẰNG NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 1.1. Tổng quan về đầu tư xây d ng cơ bản và quản lý chi đầu tư xây d ng cơ bản bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước 1.1.1. Lý luận về đầu tư xây dựng cơ bản 1.1.1.1. Khái niệm Đầu tư xây dựng cơ bản: Đầu tư xây dựng cơ bản là hoạt động đầu tư nhằm tạo ra các công trình xây dựng theo mục đích của người đầu tư, là lĩnh vực sản xuất vật chất tạo ra các tài sản cố định và tạo ra cơ sở vật chất kỹ thuật cho xã hội. 1.1.1.2. Đặc điểm của đầu tư xây dựng cơ bản Là hoạt động đòi hỏi lượng vốn lớn và nằm đọng lại trong suốt quá trình thực hiện đầu tư. Có tính chất lâu dài. Được tiến hành trong tất cả các nền kinh tế quốc dân, các lĩnh vực kinh tế - xã hội. Thường được tiến hành ngoài trời nên luôn chịu ảnh hưởng của điều kiện tự nhiên. Sản phẩm đầu tư XDCB là các công trình xây dựng gắn liền với đất xây dựng công trình; sản phẩm đầu tư XDCB có tính đơn chiếc, mỗi hạng mục công trình, công trình có một thiết kế và dự toán riêng tùy thuộc vào mục đích đầu tư và điều kiện địa hình, địa chất, thủy văn, khí hậu, thời tiết..của nơi đầu tư xây dựng công trình. 1.1.1.3. Các giai đoạn đầu tư xây dựng cơ bản Do đặc điểm của sản phẩm xây dựng và đặc điểm của sản xuất xây dựng chi phối nên hoạt động đầu tư và xây dựng đòi hỏi phải tuân thủ trình tự các bước theo từng giai đoạn. 1.1.2. Lý luận về quản lý chi đầu tư xây d ng cơ bản bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước 1.1.2.1. Chi đầu tư xây dựng cơ bản bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước  Khái niệm 6  Đặc điểm chi đầu tư xây dựng cơ bản bằng nguồn vốn ngân s ch Nhà nước: Là khoản chi lớn của NSNN nhưng không có tính ổn định. Gắn liền với đặc điểm của đầu tư XDCB. Gắn với đặc điểm của NSNN và đặc điểm của chi NSNN.  Nội dung chi đầu tư xây dựng cơ bản bằng nguồn vốn ngân s ch Nhà nước: Chi NSNN cho các dự án đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh không có khả năng thu hồi vốn thuộc địa phương quản lý. Các dự án quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của địa phương như: quy hoạch khu công nghiệp, quy hoạch chung xây dựng đô thị, quy hoạch nông thôn; quy hoạch chi tiết các trung tâm đô thị. Các dự án đầu tư của các doanh nghiệp đầu tư vào các lĩnh vực cần thiết có sự tham gia của Nhà nước theo quy định của pháp luật được NSNN hỗ trợ. Các dự án đầu tư XDCB khác theo quyết định của Trung ương, chính quyền địa phương (nếu có). 1.1.2.2. Quản lý chi đầu tư xây dựng cơ bản bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước  Khái niệm Quản lý chi đầu tư XDCB bằng nguồn vốn NSNN là quản lý quá trình phân phối và sử dụng một phần vốn tiền tệ từ quỹ ngân sách Nhà nước để đầu tư tái sản xuất tài sản cố định nhằm tăng cường, hoàn thiện, hiện đại hóa cơ sở vật chất kỹ thuật và năng lực sản xuất phục vụ của nền kinh tế quốc dân đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn.  Các nhân tố ảnh hưởng đến quản lý chi đầu tư XDCB bằng nguồn vốn ngân s ch Nhà nước a) Nhóm nhân tố bên trong: Năng lực quản lý của người lãnh đạo các cơ quan quản lý và trình độ chuyên môn của đội ngũ cán bộ trong bộ máy quản lý chi đầu tư XDCB bằng nguồn vốn NSNN, tổ chức bộ máy quản lý chi NSNN cũng như quy trình nghiệp vụ, công nghệ quản lý chi đầu tư XDCB bằng nguồn vốn NSNN. 7 b) Nhóm nhân tố bên ngoài: Điều kiện kinh tế - xã hội; Điều kiện tự nhiê; Cơ chế chính sách và các quy định của Nhà nước về quản lý chi đầu tư XDCB bằng nguồn vốn NSNN; Khả năng về nguồn lực của NSNN 1.1.2.3. Quy trình quản lý chi đầu tư xây dựng cơ bản bằng nguồn vốn NSNN  Lậ và điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản của ngân s ch Nhà nước  Cấp phát thanh toán vốn đầu tư đối với các công trình thuộc dự n đầu tư sử dụng nguồn vốn ngân s ch Nhà nước Thứ nhất, cấp phát tạm ứng và thu hồi tạm ứng Thứ hai, cấp phát thanh toán khối lượng xây lắp hoàn thành  Quyết toán vốn đầu tư hoàn thành Khi hạng mục công trình, tiểu dự án, dự án thành phần và dự án đầu tư hoàn thành; chủ đầu tư có trách nhiệm lập báo cáo quyết toán vốn đầu tư gửi cơ quan thẩm tra và phê duyệt quyết toán, cơ quan cấp trên trực tiếp của chủ đầu tư nếu có, Kho bạc nhà nước. Thẩm tra quyết toán vốn đầu tư hoàn thành: các dự án do địa phương quản lý, Sở Tài chính chủ trì thẩm tra đối với các dự án do Tỉnh/thành phố trung ương quản lý; Phòng Tài chính – kế hoạch chủ trì thẩm tra đối với các dự án do huyện/quận/thành phố trực thuộc tỉnh quản lý; Bộ máy quản lý ngân sách xã chủ trì thẩm tra đối với các dự án thuộc cấp xã quản lý. Thẩm quyền phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành được phê duyệt như sau: - Các dự án do địa phương quản lý, người có thẩm quyền quyết định đầu tư là người có thẩm quyền phê duyệt quyết toán. - Thời hạn quyết toán vốn đầu tư hoàn thành bao gồm. - 1.1.2.4. Nguyên tắc quản lý chi đầu tư xây dựng cơ bản bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước Bao gồm: Đúng đối tượng; Theo mức độ khối lượng thực tế hoàn thành kế hoạch và chỉ trong phạm vi giá dự toán được duyệt; Đúng mục đích, đúng kế hoạch; Giám đốc bằng đồng tiền 8 1.1.2.5. Nội dung quản lý chi đầu tư xây dựng cơ bản bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước Bao gồm: Lập dự toán chi ngân sách nhà nước trong đầu tư xây dựng cơ bản; Chấp hành dự toán chi ngân sách nhà nước trong đầu tư xây dựng cơ bản; Quyết toán chi ngân sách nhà nước trong đầu tư xây dựng cơ bản 1.1.2.6. Bộ máy quản lý chi đầu tư xây dựng cơ bản bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước ở địa phương Theo Hiến pháp, quản lý chung về tài chính trên phạm vi cả nước thuộc Quốc hội và Chính phủ, ở địa phương là Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân các cấp còn quản lý các hoạt động nghiệp vụ tài chính là trách nhiệm của Bộ máy tổ chức các cơ quan tài chính (Sở Tài chính ở cấp tỉnh, phòng tài chính- kế hoạch ở cấp huyện và Ban tài chính ở cấp xã), các tổ chức quản lý tài chính chuyên ngành (kho Bạc nhà nước các cấp) thực hiện toàn bộ công tác quản lý tài chính công nói chung, trong đó có quản lý về chi đầu tư XDCB bằng nguồn vốn NSNN nói riêng. 1.2. S cần thiết khách quan và các tiêu chí đánh giá hiệu quả của chi đầu tư xây d ng cơ bản bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước 1.2.1. Sự cần thiết khách quan Chi đầu tư XDCB bằng nguồn vốn NSNN là một khoản chi lớn của NSNN, do đó tăng cường quản lý chi đầu tư XDCB bằng nguồn vốn NSNN là rất quan trọng, và nó càng quan trọng hơn khi nguồn lực ngân sách bị thiếu hụt nhưng đòi hỏi chi đầu tư phải hiệu quả. Bên cạnh đó, chi đầu tư XDCB bằng nguồn vốn NSNN hầu hết là chi NSNN cho các dự án đầu tư XDCB không có khả năng thu hồi vốn, hoặc là lĩnh vực không đem lại lợi nhuận cao. Nếu quá trình quản lý chi đầu tư XDCB bằng nguồn vốn NSNN không tốt, bị buông lỏng, nhiều kẻ hở thì thất thoát vốn đầu tư sẽ tăng. Từ đó giảm hiệu quả chi đầu tư XDCB bằng nguồn vốn NSNN. Vì vậy, việc đánh giá hiệu quả chi đầu tư XDCB bằng nguồn vốn NSNN của mỗi dự án dựa trên các tiêu chí là hết sức cần thiết nhằm tăng cường hiệu quả, hạn chế thất thoát vốn đầu tư XDCB. 9 1.2.2. C c tiêu chí đ nh gi hiệu quả chi đầu tư xây dựng cơ bản bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước 1.2.2.1. Khái niệm hiệu quả chi đầu tư xây dựng cơ bản bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước 1.2.2.2. Các tiêu chí đánh giá hiệu quả chi đầu tư xây dựng cơ bản bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước  Các tiêu chí đánh giá hiệu quả chi đầu tư xây dựng cơ bản bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước (cấp độ dự án) Hiệu quả của chi đầu tư XDCB sử dụng vốn NSNN được đánh giá ở hai góc độ: hiệu quả tài chính và hiệu quả kinh tế - xã hội.  Các tiêu chí đánh giá hiệu quả chi đầu tư xây dựng cơ bản bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước (cấp độ vùng) Hệ thống chỉ tiêu hiệu quả chi đầu tư XDCB sử dụng vốn NSNN ở cấp độ vùng bao gồm chỉ tiêu hiệu quả tuyệt đối và hiệu quả tương đối 1.3. Kinh nghiệm quản lý chi đầu tư xây d ng cơ bản bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước ở các địa phương trong nước và bài học kinh nghiệm cho huyện Cần Giuộc 1.3.1. Kinh nghiệm quản lý chi đầu tư xây dựng cơ bản bằng nguồn vốn ngân s ch Nhà nước ở c c địa hương trong nước 1.3.1.1. Kinh nghiệm quản lý chi đầu tư xây dựng cơ bản bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước của thành phố Tân An, tỉnh Long An 1.3.1.2. Kinh nghiệm quản lý chi đầu tư xây dựng cơ bản bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước ở Thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang 1.3.2. Kinh nghiệm quản lý chi đầu tư xây dựng cơ bản bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước của huyện Cần Giuộc Một là, cần có hướng dẫn cụ thể cho từng khâu quản lý chi đầu tư XDCB bằng nguồn vốn NSNN, các phương pháp đánh giá, kỹ thuật đánh giá và các tiêu chí đánh giá cụ thể cho từng lĩnh vực đầu tư XDCB. Hai là, cần sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan chức năng. Ba là, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức quản lý chi đầu tư XDCB bằng nguồn vốn NSNN. 10 Bốn là, quy định trách nhiệm rõ ràng trong từng khâu quản lý chi đầu tư XDCB bằng nguồn vốn NSNN. Năm là, công tác thanh tra, kiểm tra phải có ý nghĩa thực sự, kết quả đánh giá được sử dụng để điều chỉnh, hoàn thiện công tác quản lý chi đầu tư XDCB bằng nguồn vốn NSNN trong tương lai. Tăng cường vai trò giám sát của Hội đồng nhân dân và giám sát đầu tư cộng đồng. Sáu là, nâng cao chất lượng công tác thẩm định tổng mức đầu tư của dự án. 11 Chương 2 THỰC TRẠNG QUẢN L CHI ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN BẰNG NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TẠI HUYỆN CẦN GIUỘC, TỈNH LONG AN 2.1. Khái quát về điều kiện t nhiên, tình hình kinh tế - xã hội huyện Cần Giuộc giai đoạn 2013-2016 2.1.1. Điều kiện tự nhiên 2.1.2. Tình hình kinh tế - xã hội 2.1.2.1. Tăng trưởng kinh tế Trong bối cảnh kinh tế vẫn còn khó khăn, song với sự chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ của Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện cùng với sự nỗ lực phấn đấu của các cấp, các ngành, của cán bộ, quân và dân trong huyện trong việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hàng năm, đến nay đã đạt được kết quả khá toàn diện. 2.1.2.2. Thu - chi ngân sách trên địa bàn huyện Cần Giuộc giai đoạn 2013-2016 Mặc dù tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh nói chung và của huyện nói riêng còn nhiều khó khăn nhưng đã có dấu hiệu phục hồi, tăng trưởng và đạt được một số kết quả tích cực. Dự toán thu NSNN tăng qua các năm và tăng nhiều trong năm 2015 và 2016. Tổng chi ngân sách giai đoạn 2013-2016 là 1.532,11 tỷ đồng (trong đó chi đầu tư XDCB là 275 tỷ đồng). 2.2. Th c trạng quản lý chi đầu tư xây d ng cơ bản bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước tại huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An giai đoạn 2013-2016 2.2.1. Bộ máy quản lý chi đầu tư xây dựng cơ bản bằng nguồn vốn ngân s ch Nhà nước tại huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An Theo Luật NSNN thì việc quản lý chung về tài chính trên địa bàn huyện là HĐND huyện và UBND huyện, còn quản lý các hoạt động nghiệp vụ tài chính là trách nhiệm của cơ quan tài chính cấp 12 huyện đó là Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện, Kho bạc Nhà nước huyện, Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện và các Chủ đầu tư thực hiện quản lý về chi đầu tư XDCB trên địa bàn huyện. 2.2.2. Quy trình quản lý chi đầu tư xây dựng cơ bản bằng nguồn vốn ngân s ch Nhà nước tại huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An 2.2.2.1. Lập và thông báo kế hoạch thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước 2.2.2.2. Cấp phát thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước 2.2.2.3. Quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước tại huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An Thẩm quyền phê duyệt quyết toán: Ở huyện Cần Giuộc là Chủ tịch UBND huyện. Cơ quan thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành: Phòng Tài chính – Kế hoạch tổ chức thẩm tra. 2.2.3. Tình hình quản lý chi đầu tư xây dựng cơ bản bằng nguồn vốn ngân s ch Nhà nước tại huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An 2.2.3.1. Lập và thông báo kế hoạch thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước Trong thời gian qua việc giao kế hoạch vốn trên địa bàn huyện có những tiến bộ đáng kể, từ chỗ thường xuyên phải điều chỉnh nhiều lần thì những năm gần đây không phải điều chỉnh nhiều trong năm, đặc biệt từ khi Quốc hội ban hành Luật đầu tư công. Tuy nhiên, việc phân bổ vốn đầu tư XDCB của huyện Cần Giuộc cho các Chủ đầu tư vẫn còn chậm. Nguyên nhân chủ yếu là do dự án không đủ trình tự đầu tư xây dựng. Bảng: Tình hình thực hiện giao kế hoạch vốn đầu tư XDCB trên địa bàn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An giai đoạn 2013-2016 13 Đơn vị tính: Triệu đồng Năm Kế hoạch vốn đầu tư Vốn XDCB huyện quản lý Vốn XDCB tỉnh quản lý 2013 35.228 50.466 2014 33.322 61.037 2015 89.752 83.619 2016 103.557 96.409 “Nguồn: Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư XDCB huyện Cần Giuộc năm 2013,2014,2015 và 2016” 2.2.3.2. Cấp phát thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước Việc triển khai thực hiện dự án đầu tư vẫn rất chậm và thường thực hiện vào quý III năm kế hoạch dẫn đến việc ứ đọng vốn ở cơ quan cấp phát thanh toán và tập trung vào thanh toán ở những tháng cuối năm gây khó khăn cho KBNN trong việc kiểm soát, thanh toán vốn đầu tư XDCB. Thực tế tại KBNN huyện Cần Giuộc trong những năm qua chủ yếu chỉ mới kiểm tra sự đầy đủ tính hợp lý của hồ sơ, thấy đủ điều kiện là giải quyết cho thanh toán. Còn việc kiểm tra dự toán hầu như là chưa thực hiện được. Nguyên nhân chủ yếu là do năng lực trình độ cán bộ kiểm soát thanh toán không có chuyên môn về xây dựng. 2.2.3.3. Quyết toán vốn đầu tư XDCB 2.3. Đánh giá th c trạng quản lý chi đầu tư xây d ng cơ bản bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước tại huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An trong giai đoạn 2013-2016 14 2.3.1. Kết quả khảo sát từ phát phiếu điều tra xã hội học về quản lý chi đầu tư xây dựng cơ bản bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước tại huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An 2.3.1.1. Thiết kế khảo sát Tác giả đã tiến hành khảo sát bằng việc xây dựng bảng hỏi gồm 59 câu với 5 thang đo, cấu trúc theo bảy nhóm lớn. 2.3.1.2. Khảo sát các nhân tố tác động đến quản lý chi đầu tư xây dựng cơ bản bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước Việc khảo sát được thực hiện đối với toàn bộ các đơn vị có sử dụng, quản lý vốn NSNN cho đầu tư XDCB. 2.3.1.3. Phương pháp thống kê: Sử dụng phần mềm SPSS. 2.3.1.4. Kết quả khảo sát Chính sách ngân sách và lập kế hoạch chi đầu tư XDCB bằng nguồn vốn NSNN tại huyện Cần Giuộc chưa thật rõ ràng, chưa thực hiện thưởng phạt nghiêm minh. Chính sách và kế hoạch đầu tư XDCB được liên kết chặt chẽ với ngân sách hằng năm, có khả năng ảnh hưởng đến các chính sách và quyết định. Tuy nhiên người ra quyết định ở mỗi cấp không có trách nhiệm đối với nhiệm vụ của họ. Quy trình lập dự toán đã được xác định rõ ràng về thời gian, là một chuỗi logic và chặt chẽ. Phân quyền đã không làm giảm kiểm soát chi đầu tư XDCB bằng nguồn vốn NSNN và thanh toán chi đầu tư XDCB bằng nguồn vốn NSNN không vượt quá giới hạn đã phân bổ. Chất lượng công trình đầu tư XDCB bằng nguồn vốn NSNN còn chưa đảm bảo theo quy định, tiến độ giải ngân khối lượng thi công còn chậm. Cán bộ quản lý chi đầu tư XDCB cho rằng công tác thanh tra, kiểm tra có phát huy được vai trò của nó. 2.3.2. Ưu điểm trong công tác quản lý chi đầu tư xây dựng cơ bản bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước tại huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An 15 Một là, công tác lập kế hoạch, phân bổ kế hoạch và giao kế hoạch vốn đầu tư xây dựng trong thời gian qua ở huyện có những thay đổi tích cực. Hai là, công tác kiểm soát thanh toán vốn đầu tư qua hệ thống KBNN đối với các dự án, công trình đầu tư XDCB bằng nguồn vốn NSNN trên địa bàn huyện được KBNN tiến hành kiểm soát khá tốt, nhất là ở khâu kiểm soát sự đầy đủ của hồ sơ, thủ tục. Ba là, công tác quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành ở huyện có những tiến bộ rõ nét. 2.3.3. Những bất cập, yếu kém trong công tác quản lý chi đầu tư xây dựng cơ bản bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước tại huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An 2.3.3.1. Bộ máy quản lý chi đầu tư xây dựng cơ bản bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước bộc lộ nhiều hạn chế: - Bộ máy nhân sự tại phòng Tài chính – kế hoạch huyện quá mỏng - Năng lực quản lý dự án của một số đơn vị Chủ đầu tư (đặc biệt là Chủ đầu tư cấp xã) còn hạn chế. 2.3.3.2. Kế hoạch phân bổ vốn đầu tư xây dựng cơ bản bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước còn nhiều bất cập: Kế hoạch vốn đầu tư XDCB vẫn còn phải điều chỉnh trong năm gây khó khăn cho việc theo dõi, quản lý, cấp phát thanh toán vốn, làm giảm tính pháp lý của kế hoạch dẫn đến sự không nghiêm túc của các Chủ đầu tư trong việc thực hiện kế hoạch. 2.3.3.3. Cấp phát và thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước thiếu kịp thời: Việc triển khai thực hiện dự án đầu tư rất chậm và thường thực hiện vào cuối năm kế hoạch dẫn đến việc ứ đọng vốn ở cơ quan cấp phát thanh toán và tập trung vào thanh toán ở những tháng cuối năm gây khó khăn cho cơ quan thanh toán vốn đầu tư XDCB. 2.3.3.4. Công tác quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước còn chậm - Quyết toán vốn đầu tư thời gian qua còn chậm so với quy định. 16 - Chưa có chế tài để buộc các nhà thầu, Chủ đầu tư phải quyết toán đúng giá trị khối lượng. 2.3.4. Nguyên nhân tồn tại yếu kém trong công tác quản lý chi đầu tư xây dựng cơ bản bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước tại huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An 2.3.4.1. Nguyên nhân khách quan Luật và các quy định về quản lý chi đầu tư XDCB bằng nguồn vốn NSNN chưa hoàn thiện. Chịu ảnh hưởng chung của tình hình suy thoái kinh tế. 2.3.4.2. Nguyên nhân chủ quan Chạy theo các tiêu chí xã Nông thôn mới nên công tác quy hoạch và chủ trương đầu tư còn vội vàng, chưa xem xét đến hiệu quả lâu dài của các dự án đầu tư XDCB, chưa sát thực với tình hình thực tế tại địa phương. Sự phân định trách nhiệm giữa các nhân và tổ chức tham gia vào công tác quản lý chi đầu tư XDCB bằng nguồn vốn NSNN chưa rõ ràng, có nhiều cơ quan tham gia. Công tác triển khai thủ tục đầu tư còn chậm so với yếu cầu thực tế.. Năng lực của chủ đầu tư còn chưa đáp ứng yêu cầu trong điều kiện hiện tại. 2.3.5. Các nhiệm vụ cần giải quyết trong quản lý chi đầu tư xây dựng cơ bản bằng nguồn vốn ngân s ch nhà nước tại huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An đến năm 2025 2.3.5.1. Huy động và sử dụng vốn đầu tư xây dựng cơ bản có hiệu quả 2.3.5.2. Qui hoạch đầu tư theo từng ngành, địa phương nằm trong qui hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội 2.3.5.3. Nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước, chống thất thoát lãng phí vốn đầu tư xây dựng cơ bản. 17 Chương 3 PHƯƠNG HƯỚNG VÀ CÁC GIẢI PHÁP QUẢN L CHI ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN BẰNG NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TẠI HUYỆN CẦN GIUỘC, TỈNH LONG AN 3.1. Phương hướng hoàn thiện công tác quản lý chi đầu tư xây d ng cơ bản bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước tại huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An 3.1.1. Những định hướng chi đầu tư xây dựng cơ bản cho mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của huyện Cần Giuộc 3.1.1.1. Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2025: 3.1.1.2. Các chương trình trọng điểm:  Đẩy mạnh phát triển đô thị  Nâng chất phát triển khu v c nông thôn  Phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng và công trình công cộng 3.1.2. Công t c dự b o 3.1.2.1. Dự báo tình hình phát triển kinh tế - xã hội: 3.1.2.2. Cơ hội 3.1.2.3. Thách thức 3.1.3. Định hướng phân bổ chi đầu tư xây dựng cơ bản bằng nguồn vốn ngân s ch Nhà nước trên địa bàn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An đến năm 2025 3.1.3.1 Nguyên tắc chung Bảo đảm tính công khai, minh bạch, công bằng trong việc phân bổ vốn đầu tư xây dựng cơ bản. Bảo đảm sử dụng có hiệu quả vốn đầu tư của ngân sách nhà nước, tạo điều kiện để thu hút tối đa các nguồn vốn khác cho đầu tư xây dựng cơ bản. 3.1.2.1. Định hướng phân bổ chi đầu tư chi đầu tư xây dựng cơ bản bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước - Bố trí vốn quy hoạch và chuẩn bị đầu tư các công trình do huyện quản lý. 18 - Thanh toán nợ khối lượng hoàn thành các công trình do các ngành của Huyện làm chủ đầu tư. - Bố trí vốn cho các công trình chuyển tiếp - Bố trí vốn cho các công trình khởi công mới có đầy đủ thủ tục. 3.2 Một số giải pháp quản lý chi đầu tư xây d ng cơ bản bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước tại huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An 3.2.1. Hoàn thiện c c văn bản pháp lý của huyện Cần Giuộc có liên quan đến quản lý chi đầu tư xây dựng cơ bản bằng nguồn vốn ngân s ch Nhà nước Thứ nhất, tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam. Thứ hai, căn cứ tình hình thực tiễn của địa phương, tiến hành đối chiếu, rà soát các quy định của Luật NSNN nhằm kiến nghị, điều chỉnh, bổ sung xây dựng, ban hành quy định cụ thể của địa phương cho phù hợp với tình hình thực tiễn. Thứ ba, trên cơ sở các quy định của Trung ương, của tỉnh Long An, huyện Cần Giuộc cần xây dựng và kịp thời ban hành quy định của Huyện theo hướng công khai rõ ràng, minh bạch trong việc quy định rõ trình tự, trách nhiệm giải quyết thủ tục hành chính, trách nhiệm chủ đầu tư và các tổ chức, cá nhân có liên quan, thời gian thực hiện các nội dung công việc, chế tài và quy trình áp dụng chế tài đối với các vi phạm. 3.2.2. Hoàn thiện công tác lập chủ trương đầu tư của các dự án Thứ nhất, khi xác định chủ trương đầu tư cần được bàn bạc, cân nhắc, tính toán các khía cạnh về nguồn vốn, hiệu quả kinh tế - xã hội. Thứ hai, đối với những dự án lớn liên quan đến nhiều lĩnh vực, được nhiều người quan tâm thì nên mời các chuyên gia đóng góp ý kiến. Thứ ba, UBND huyện phải quy định cụ thể thời gian chuẩn bị đầu tư đảm bảo đủ thời gian xem xét kỹ lưỡng về các giải pháp kinh tế, giải pháp kỹ thuật, tránh tình trạng xem nhẹ công tác chuẩn bị đầu tư như hiện nay. - Đối với chủ trương cho lập dự án mới: ngoài các dự án đã được thông báo chuẩn bị đầu tư trong năm kế hoạch, các chủ đầu tư chỉ được trình xin chủ trương lập đối với các dự án thực sự cấp bách và các dự án xin nguồn tài trợ từ nguồn vốn xã hội hóa. UBND huyện sẽ xem xét kỹ các chủ 19 trương cho phép lập dự án để tập trung vốn đầu tư giải quyết tồn tại nợ đọng và thực hiện các dự án cấp bách đã được phê duyệt. - Đối với chủ trương cho phép lập lại, điều chỉnh bổ sung: Chủ đầu tư phải giải trình nguyên nhân điều chỉnh, bổ sung, phê duyệt lại dự án và phải nộp báo cáo đánh giá đầu tư cùng với hồ sơ dự án. Nếu việc điều chỉnh, bổ sung do sai sót của đơn vị tư vấn, chủ đầu tư phải phạt đơn vị tư vấn với giá trị 20%÷30% giá trị hợp đồng, giao phòng Kinh tế & Hạ tầng huyện theo dõi báo cáo UBND huyện những đơn vị tư vấn lập dự án có chất lượng thấp để UBND huyện có biện pháp không cho phép các đơn vị này thực hiện công tác tư vấn lập dự án vốn ngân sách trên địa bàn với thời gian 1÷3 năm, chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm trước UBND huyện do không kiểm tra để xảy ra các sai sót đó. Nếu việc điều chỉnh, bổ sung do sai sót của các cơ quan quản lý, thủ trưởng cơ quan và các cá nhân có liên quan phải chịu trách nhiệm trước UBND huyện. - Không cho phép thay đổi quy mô của các dự án khi chưa đi vào giai đoạn thực hiện đầu tư. 3.2.3 Tổ chức hợp lý bộ máy và nâng cao năng lực cán bộ, công chức quản lý chi đầu tư xây dựng cơ bản bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước 3.2.3.1. Tổ chức hợp lý bộ máy quản lý chi đầu tư xây dựng cơ bản 3.2.3.2. Nâng cao năng lực cán bộ, công chức quản lý chi đầu tư xây dựng cơ bản bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước 3.2.4. Nâng cao chất lượng công t c quản lý và thực hiện dự n đầu tư 3.2.4.1. Công tác tư vấn lập báo cáo đầu tư, dự án và thẩm định dự án 3.2.4.2. Công tác nghiệm thu, bàn giao, tiếp nhận và vận hành kết quả đầu tư 3.2.4.3. Công tác đấu thầu 3.2.5. Hoàn thiện c c khâu trong quy trình quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản bằng nguồn vốn ngân s ch Nhà nước qua Kho bạc Nhà nước 20 3.2.5.1. Hoàn thiện khâu lập kế hoạch vốn đầu tư 3.2.5.2. Hoàn thiện khâu phân bổ kế hoạch vốn 3.2.5.3. Hoàn thiện khâu cấp phát vốn đầu tư XDCB từ NSN 3.2.5.4. Hoàn thiện khâu quyết toán vốn công trình hoàn thành tất toán tài khoản. 3.2.5.5. Phối hợp 3 khâu phân bổ kế hoạch vốn – kiểm soát thanh toán và quyết toán tất toán thành một hệ thống trong quá trình quản lý vốn. 3.2.6. Hoàn thiện công t c thanh tra, kiểm tra, giám sát của c c cơ quan quản lý nhà nước ở địa hương đối với qu trình chi đầu tư xây dựng cơ bản bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước Thứ nhất, xác định rõ trách nhiệm của các bên trong việc triển khai công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát. Thứ hai, kết quả công tác kiểm tra, thanh tra cần được công khai, rút kinh nghiệm. Đặc biệt là các vi phạm qua thanh tra, kiểm tra cần phải được xử lý nghiêm. Thứ ba, phát huy vai trò giám sát của HĐND trong việc quản lý chi đầu tư XDCB bằng nguồn vốn NSNN. HĐND là cơ quan dân cử, đại diện cho dân nên phải thực hiện đầy đủ quyền giám sát của mình đối với quá trình đầu tư xây dựng, xét duyệt, quyết định ngân sách cũng như giám sát trong quá trình tổ chức thực hiện. Tăng cường vai trò giám sát đầu tư cộng đồng của Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam các cấp. 3.3. Kiến nghị 3.3.1. Kiến nghị Bộ Tài chính và tỉnh Long An 3.3.1.1. Một số kiến nghị đối với Bộ Tài Chính 3.3.1.2. Một số kiến nghị đối với tỉnh Long An 3.3.2. Kiến nghị và xử lý các tồn đọng đối với huyện Cần Giuộc UBND huyện phải bố trí giao kế hoạch vốn sớm để các Chủ đầu tư có cơ sở pháp lý triển khai đầu tư XDCB. 21 Phải đồng bộ hóa công tác kế hoạch vốn đầu tư XDCB trong phạm vi toàn huyện, có sự phối hợp chặt chẽ giữa các ngành, các xã thị trấn cũng như các chương trình mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Tập trung thu hút và đào tạo lại nguồn nhân lực phục vụ cho đầu tư XDCB chú trọng cả về đức và tài. Chỉ đạo các ngành, các cấp nâng cao chất lượng công tác chuẩn bị đầu tư từ khâu lập và thẩm định dự án đầu tư. Tiếp tục chỉ đạo các chủ đầu tư tăng cường công tác nghiệm thu, thanh quyết toán công trình, nhất là những công trình thanh toán khối lượng năm trước. Chấn chỉnh công tác giám sát, đánh giá đầu tư của các chủ đầu tư theo quy định tại Nghị định số 113/2009/NĐ-CP của Chính Phủ, Thông tư số 13/2010/TT-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Thực hiện các biện pháp chế tài theo qui định pháp luật. Chấn chỉnh công tác lựa chọn nhà thầu, đảm bảo tuyển chọn nhà thầu đủ năng lực tài chính, kỹ thuật, nhân công để hoàn thành công trình đúng tiến độ theo hồ sơ mời thầu. Đưa vào hồ sơ mời thầu tiêu chuẩn về năng lực thi công để không xét chọn các nhà thầu đã từng bị xử lý vi phạm tiến độ. Xử lý kiên quyết, kịp thời đối với nhà thầu chậm tiến độ. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát đánh giá đầu tư để phát hiện và xử lý kịp thời các hiện tượng tiêu cực trong quản lý đầu tư xây dựng, chống thất thoát vốn đầu tư xây dựng, đảm bảo chất lượng công trình. 22 Chấn chỉnh công tác quyết toán của chủ đầu tư, đảm bảo công trình phải được quyết toán ngay sau khi hoàn thành, đúng thời gian quy định tại Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính và Chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 11/4/2013 của UBND tỉnh chỉ đạo về tăng cường công tác quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn NSNN. UBND huyện có chỉ đạo cho cơ quan chuyên môn tổ chức tập huấn nâng cao chất lượng trong công tác quản lý xây dựng, nhất là các chủ đầu tư cấp xã. Giúp nâng cao trình độ cho cán bộ làm công tác quản lý đầu tư tại xã. 23 KẾT LUẬN Hiệu quả kinh tế-xã hội và không ngừng nâng cao hiệu quả quản lý chi vốn đầu tư nói chung và chi vốn XDCB nói riêng luôn là vấn đề quan tâm của toàn xã hội. Ở nước ta việc chi đầu tư XDCB bằng nguồn vốn NSNN luôn là vấn đề cấp thiết và quan trọng, vì nguồn vốn luôn khan hiếm nếu chi không có hiệu quả thì không thể tăng trưởng và phát triển kinh tế được. Quản lý chi đầu tư XDCB là một lĩnh vực quản lý rất khó khăn vì nó phụ thuộc vào nhiều nhân tố tác động: không chỉ là cơ chế chính sách, con người mà còn phụ thuộc các điều kiện khác. Vì vậy, để nâng cao hiệu quả đầu tư XDCB, hoàn thiện công tác quản lý chi đầu tư XDCB cần phải có thời gian và điều kiện nhất định. Tuy nhiên, chúng ta cần phải đẩy nhanh quá trình này, điều này có thể làm được nếu có sự chỉ đạo từ Trung ương xuống địa phương và sự quyết tâm của người “đứng đầu ngành”. Đối với một địa phương như huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An lại còn có ý nghĩa cấp bách và cần thiết hơn lúc nào hết. Luận văn đã khái quát và làm sáng tỏ những những vấn đề lý luận cơ bản về ngân sách nhà nước, chi ngân sách nhà nước, quản lý chi đầu tư xây dựng cơ bản bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước và các nhân tố ảnh hưởng đến quản lý chi đầu tư xây dựng cơ bản bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước. Luận văn đã phân tích, đánh giá thực trạng về quản lý chi đầu tư xây dựng cơ bản bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước tại huyện Cần Giuộc-tỉnh Long An. Từ đó chỉ ra những kết quả đạt được, những hạn chế và nguyên nhân của những hạn chế trong quản lý chi đầu tư xây dựng cơ bản bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước tại huyện Cần Giuộc – tỉnh Long An. 24 Trên cơ sở khoa học ở Chương 1 và đánh giá thực trạng ở Chương 2, luận văn đã đề xuất một số phương hướng, giải pháp và kiến nghị trong quản lý chi đầu tư xây dựng cơ bản bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước tại huyện Cần Giuộc-tỉnh Long An. Các giải pháp trên cần được thực hiện đồng bộ nhằm tạo hiệu ứng mạnh để nâng cao hiệu quả công tác quản lý chi đầu tư XDCB bằng nguồn vốn NSNN góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Tuy nhiên để các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý chi đầu tư XDCB tại huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An được thực thi, cần có sự hỗ trợ và giúp đỡ của Nhà nước bằng pháp luật, chủ trương, chính sách. Đặc biệt đối với huyện Cần Giuộc, ngoài sự nỗ lực thực hiện tốt và đổi mới công tác quản lý chi đầu tư XDCB thì cần có sự giúp đỡ của Trung ương và của tỉnh Long An.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdftom_tat_luan_van_quan_ly_chi_dau_tu_xay_dung_co_ban_bang_ngu.pdf
Luận văn liên quan