Tóm tắt Luận văn Quản lý nhà nước đối với hoạt động của tổ chức phi chính phủ nước ngoài trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Quản lý nhà nước đối với công tác PCPNN là một trong những nhiệm vụ vô cùng quan trọng. Trong thời gian qua QLNN đối với hoạt động của các TCPCPNN đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Hiện nay, trên địa bàn thành phố TCPCPNN đang phát triển mạnh cả về số lượng và lĩnh vực đầu tư. Đây là một trong những lĩnh vực khá mới mẻ, nhiều phức tạp và nhạy cảm nên QLNN về hoạt động của các TCPCPNN vẫn còn tồn tại những hạn chế nhất định. Và để nâng cao hiệu quả QLNN đối với hoạt động của các TCPCPNN thành phố Đà Nẵng cần quan tâm thực hiện tốt hàng loạt các phương hướng và giải pháp mà tác giả đã nêu lên ở chương 3. Nghiên cứu về các TCPCPNN và hoạt động của nó còn hết sức mới mẻ và khó khăn. Vì vậy, trong phạm vi nghiên cứu, đề tài này chỉ cố gắng đi sâu nghiên cứu, xem xét và phân tích các hoạt động QLNN đối với các TCPCPNN để đưa ra những giải pháp kiến nghị chủ yếu nhằm nâng cao hiệu quả QLNN đối với hoạt động của các TCPCPNN trên địa bàn thành phố trong thời gian tới. Cuối cùng, vì điều kiện nghiên cứu có hạn nên luận văn không tránh khỏi những khiếm khuyết. Tác giả rất mong nhận được sự góp ý, quan tâm của các nhà khoa học, thầy cô và các bạn.

pdf26 trang | Chia sẻ: yenxoi77 | Lượt xem: 599 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Tóm tắt Luận văn Quản lý nhà nước đối với hoạt động của tổ chức phi chính phủ nước ngoài trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ / / HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA NGUYỄN THỊ ĐỨC HẢO QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ CHỨC PHI CHÍNH PHỦ NƯỚC NGOÀI TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG Chuyên ngành: Quản lý công Mã số: 60 34 04 03 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ CÔNG THỪA THIÊN HUẾ - NĂM 2017 Công trình được hoàn thành tại: HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA Người hướng dẫn khoa học: PGS. TS. VŨ TRỌNG HÁCH Phản biện 1: ...................................................................... Phản biện 2: ...................................................................... Luận văn được bảo vệ tại Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ, Học viện Hành chính Quốc gia Địa điểm: Phòng họp ....., Nhà...... - Hội trường bảo vệ luận văn thạc sĩ, Học viện Hành chính Quốc gia. Số: 201- đường Phan Bội Châu - Tp Huế - tỉnh Thừa Thiên Huế Thời gian: vào hồi giờ...ngày.....thángnăm 2017 1 MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài luận văn (tính cấp thiết của đề tài luận văn) Việc tăng cường hợp tác quốc tế để giải quyết các vấn đề xã hội là một xu hướng tất yếu của các nước nghèo, nước đang phát triển hay nói một cách khác là các nước đi sau. Trong quá trình hợp tác quốc tế đó diễn ra theo ba mối quan hệ chính đó là hợp tác giữa Chính phủ với các tổ chức quốc tế như UNDP, UNICEF, WHO, gọi chung là hợp tác đa phương; thứ hai là hợp tác giữa các chính phủ với các chính phủ đó là hợp tác song phương; và ba là hợp tác giữa chính phủ với các tổ chức phi chính phủ nước ngoài (viết tắt: TCPCPNN). Thủ tướng đã ký Quyết định số 40/2013/QĐ-TTg về việc ban hành Chương trình quốc gia xúc tiến vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài giai đoạn 2013-2017. Đối với thành phố Đà Nẵng, trong những năm qua, công tác quản lý các TCPCPNN luôn được quan tâm, chú trọng và tạo ra ảnh hưởng lan tỏa nhất định cũng như thu hút được một lượng lớn các TCPCPNN đến hoạt động trên địa bàn thành phố. Có thể thấy thành phố Đà Nẵng đã giải quyết được hầu hết vấn đề xã hội của địa phương. Các dự án hợp tác với các TCPCPNN đều quan tâm đến hiệu quả và tính bền vững của dự án. Do đó các cơ quan chính phủ cũng như địa phương là đối tác thực hiện dự án cần 2 chủ động nâng cao tinh thần làm chủ, tính hiệu quả, tính bền vững của các dự án. Từ thực tế này, tôi xin chọn đề tài "Quản lý nhà nước đối với hoạt động của tổ chức phi chính phủ nước ngoài trên địa bàn thành phố Đà Nẵng " làm nội dung cho luận văn của mình. 2. Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài luận văn Đã có một số công trình khoa học của một số tác giả nghiên cứu về Tổ chức phi chính phủ, Tổ chức phí chính phủ nước ngoài, quản lý nhà nước đối với tổ chức phi chính phủ, như: - Bài viết nghiên cứu - lý luận về "Hoạt động của tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam", nguồn Trung tâm bồi dưỡng đại biểu dân cử. - Luận văn tốt nghiệp cao học năm 2014 của tác giả Đặng Quang Toàn, Học viện Hành chính Quốc gia về "Quản lý nhà nước đối với các tổ chức Phi chính phủ tại tỉnh Quảng Trị". - Luận án tiến sĩ Quản lý hành chính công, năm 2015 của tác giả Cấn Việt Anh, Học viện Hành chính Quốc gia về "Hoàn thiện nội dung Quản lý nhà nước đối với tổ chức Phi chính phủ nước ngoài ở Hà Nội hiện nay" Những công trình khoa học trên đề cập đến nhiều khía cạnh từ lý luận đến hoạt động thực tiễn của tổ chức phi chính phủ, tổ chức phi chính phủ nước ngoài, quản lý nhà nước đối với hoạt động của tổ chức phi chính phủ. Các kết quả trên được tác giả nghiên cứu kế thừa 3 trong luận văn. Tuy nhiên, bàn về "Quản lý nhà nước đối với hoạt động của tổ chức phi chính phủ nước ngoài trên địa bàn thành phố Đà Nẵng " thì hiện nay chưa có đề tài nào nghiên cứu. 3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu của luận văn 3.1. Mục đích Làm rõ về mặt lý luận và thực tiễn trong công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động của tổ chức phi chính phủ nước ngoài trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Từ đó đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp cần thiết nhằm hoàn thiện công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động của các TCPCPNN trên địa bàn thành phố Đà Nẵng hiện nay. 3.2. Nhiệm vụ Hệ thống hóa cơ sở lý luận;Phân tích và đánh giá thực trạng; Đề xuất hệ thống giải pháp nhằm hoàn thiện quản lý nhà nước đối với hoạt động của TCPCPNN trên địa bàn thành phố Đà Nẵng hiện nay. 4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của luận văn 4.1. Đối tượng nghiên cứu Luận văn nghiên cứu hoạt động quản lý nhà nước đối với TCPCPNN đang hoạt động trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 4.2. Phạm vi nghiên cứu - Về không gian: Luận văn nghiên cứu quản lý nhà nước đối 4 với các TCPCPNN đang hoạt động/có dự án tại thành phố Đà Nẵng. - Về thời gian: Luận văn nghiên cứu quản lý nhà nước đối với các TCPCPNN từ giai đoạn 2010 đến năm 2015. 5. Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu 5.1. Phương pháp luận Tác giả sử dụng phương pháp luận triết học Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và những quan điểm của Đảng, Nhà nước Việt Nam nhằm làm rõ sự quản lý của nhà nước đối với hoạt động của các TCPCPNN trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 5.2. Phương pháp nghiên cứu cụ thể - Phương pháp thu thập và phân tích thông tin, tài liệu; - Phương pháp kết hợp giữa phân tích và tổng hợp; 6. Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của luận văn 6.1. Về mặt lý luận Góp phần làm phong phú cơ sở lý luận, cơ sở thực tiễn quản lý nhà nước đối với các TCPCPNN; Phát hiện những vấn đề khó khăn, vướng mắc, chồng chéo và xác định nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế;Đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước đối với các TCPCPNN trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 6.2. Về mặt thực tiễn 5 Đề tài có thể làm tài liệu tham khảo cho việc học tập, nghiên cứu của sinh viên, học viên và là tài liệu tham khảo cho các cán bộ quản lý liên quan tới các TCPCPNN. 7. Kết cấu của luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận, tài liệu tham khảo, mục lục và phụ lục. Nội dung chính của luận văn bao gồm 3 chương, cụ thể như sau: Chương 1: Cơ sở khoa học quản lý nhà nước đối với hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài Chương 2: Thực trạng quản lý nhà nước đối với hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài trên địa bàn thành phố Đà Nẵng Chương 3: Định hướng và giải pháp hoàn thiện hiệu quả quản lý nhà nước đối với hoạt động của tổ chức phi chính phủ nước ngoài trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 6 Chương 1 CƠ SỞ KHOA HỌC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ CHỨC PHI CHÍNH PHỦ NƯỚC NGOÀI 1.1. Một số khái niệm cơ bản liên quan đến đề tài nghiên cứu 1.1.1. Tổ chức Phi chính phủ - Quan niệm của thế giới; - Quan niệm của Việt Nam: “là tổ chức tự nguyện của nhân dân, có tư cách pháp nhân: Tập hợp những cá nhân có cùng đặc trưng, cùng ngành nghề, giới, sở thích, nhu cầu v.v... Hoạt động một cách thường xuyên để thực hiện mục tiêu chung là không vì mục tiêu lợi nhuận. Hoạt động trong khuôn khổ của pháp luật Việt Nam" - [3- Luật Tổ chức Chính phủ năm 1992. Sau đó là Luật Hợp tác xã năm 1996 và một số văn bản pháp quy gần đây]. 1.1.2. Tổ chức Phi chính phủ nước ngoài Theo định nghĩa của Liên Hiệp Quốc, các tổ chức phi chính phủ nước ngoài: “Là bất kỳ tổ chức quốc tế nào được lập ra không phải do một thỏa thuận liên chính phủ quốc tế, nhưng tổ chức phi chính phủ đó có thể bao gồm các thành viên do chính phủ cử ra, với điều kiện thành viên đó không được can thiệp vào quyền tự do bày tỏ ý kiến của tổ chức đó”. 1.1.3. Quản lý nhà nước đối với hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài 7 Quản lý nhà nước: là hoạt động thực hiện quyền lực nhà nước của các cơ quan trong bộ máy nhà nước nhằm thực hiện các chức năng đối nội và đối ngoại của Nhà nước trên cơ sở các quy luật phát triển xã hội, nhằm mục đích ổn định và phát triển đất nước. 1.2. Sự cần thiết phải quản lý nhà nước đối với hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài 1.2.1. Bảo đảm, tạo điều kiện cho các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tham gia hoạt động nhân đạo và phát triển Hiện nay, ở Việt Nam, có thể kể ra các loại hình tổ chức phi chính phủ nước ngoài sau đây: a. Các quỹ văn hóa – xã hội (thường được gọi là Foundation trong tiếng Anh, hay Fondation trong tiếng Pháp hay Stiftung trong tiếng Đức) b. Các tổ chức phi chính phủ nước ngoài có nguồn gốc tôn giáo. c. Các tổ chức phi chính phủ nước ngoài khác 1.2.2. Ngăn ngừa các tổ chức phi chính phủ nước ngoài lợi dụng hoạt động nhân đạo và phát triển để vi phạm phát luật Để đảm bảo công tác quản lý nhà nước về hoạt động của các TCPCPNN tại Việt Nam tránh bị lợi dụng, chiếm đoạt, lừa đảo tài chính, Ủy ban công tác TCPCPNN đề nghị các địa phương cần đề cao cảnh giác với các nhân, tổ chức có các hoạt động vi phạm. 8 a. Đối với các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã và các tổ chức, đơn vị thuộc tỉnh b. Sở Ngoại vụ c. Công an tỉnh 1.3. Nội dung, chủ thể và những yếu tố tác động đến quản lý nhà nước đối với hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài 1.3.1. Nội dung quản lý nhà nước đối với hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài 1.3.1.1. Quản lý việc xét cấp, gia hạn, sửa đổi, thu hồi các loại giấy phép a, Quy định điều kiện để được xét cấp giấy phép và thủ tục xin cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung và thu hồi giấy phép b, Quy định cơ chế phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước với TCPCPNN trong việc cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung và thu hồi giấy phép 1.3.1.2. Quản lý hoạt động viện trợ của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài a, Nhà nước quản lý các hoạt động vận động, đàm phán, phê duyệt và ký kết. b, Nhà nước quản lý hồ sơ để đàm phán, ký kết thỏa thuận viện trợ với tổ chức phi chính phủ nước ngoài 9 c, Nhà nước quy định thẩm quyền phê duyệt đối với các dự án phi chính phủ nước ngoài d, Nhà nước ban hành quy chế quản lý và sử dụng các khoản viện trợ của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài e, Kiểm tra và xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật. 1.3.2. Chủ thể quản lý nhà nước đối với hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài 1.3.2.1. Cấp Trung Ương - Chính Phủ: - Bộ ngoại giao: - Ủy ban Công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài: - Văn phòng Chính phủ - Bộ Công an - Bộ Nội vụ - Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Bộ Tài chính - Ban Tôn giáo Chính phủ - Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam 1.3.2.2. Cấp địa phương - Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành trực thuộc Trung Ương 10 1.3.3. Những yếu tố tác động đến quản lý nhà nước đối với hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài 1.3.3.1. Mức độ hoàn thiện của các văn bản quy phạm pháp luật trong quản lý nhà về hoạt động tổ chức phi chính phủ nước ngoài 1.3.3.2. Yêu cầu của quá trình phát triển kinh tế, xã hội, sự phát triển tổ chức phi chính phủ nước ngoài 1.3.3.3. Thu hút nguồn viện trợ của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài 1.4. Kinh nghiệm về công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài ở một số địa phương 1.4.1. Kinh nghiệm của các địa phương trong nước 1.4.1.1. Kinh nghiệm của Quảng Nam 1.4.1.2. Kinh nghiệm của Hà Nội 1.4.2. Bài học kinh nghiệm có thể áp dụng cho thành phố Đà Nẵng - Thường xuyên phổ biến, quán triệt tới các cấp, các ngành, địa phương các văn bản chỉ đạo của Trung ương và của Ủy ban nhân dân - Thứ hai, xây dựng các cơ chế, chính sách, tạo điều kiện thuận lợi và phối hợp chặt chẽ với các TCPCPNN đến thực hiện khảo sát và triển khai các chương trình, dự án trên địa bàn thành phố... 11 TIỂU KẾT CHƯƠNG 1 Chương 1 của luận văn đã trình bày cơ sở lí luận quản lý nhà nước đối với hoạt động của các TCPCPNN. Trong đó làm rõ các nội dung như: các khái niệm liên quan đến PCPNN, quản lý nhà nước đối với hoạt động của các TCPCPNN; Nội dung, chủ thể, các yếu tố ảnh hưởng tới sự quản lý của nhà nước đối với các TCPCPNN; Kinh nghiệm về công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động của các TCPCPNN ở một số địa phương, thành phố như Quảng Nam và Hà Nội từ đó rút ra bài học kinh nghiệm có thể áp dụng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Đây cũng là chương nền tảng để có thể nghiên cứu tốt thực trạng quản lý nhà nước đối với hoạt động của các tổ chức PCPNN trên địa bàn thành phố Đà Nẵng ở chương 2, và tìm ra định hướng, giải pháp phát huy hiệu lực hiệu quả hoạt động của các tổ chức PCPNN trên địa bàn thành phố Đà Nẵng ở chương 3. PCPNN là một lĩnh vực khá mới mẻ. Trong khi dó, QLNN đối với hoạt động của các TCPCPNN bao gồm nhiều nội dung khác nhau với nhiều công cụ, phương diện, lĩnh vực cụ thể. Thực hiện tốt các nội dung quản lý đó chính là quản lý nhà nước đối với các hoạt động của TCPCPNN đã đạt hiệu lực, hiệu quả. Tuy nhiên, hiệu lực, hiệu quả QLNN đối với hoạt động của các TCPCPNN lại bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố. Vậy, để nâng cao hiệu lực, hiệu quả QLNN đối với hoạt động của các TCPCPNN bên cạnh việc nghiên cứu những vấn đề có tính chất lý luận chúng ta cần tìm hiểu, xem xét kỹ những vấn đề thực tế từ đó có cơ sở đưa ra các giải pháp hoàn thiện phù hợp. 12 Chương 2 THỰC TRẠNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ CHỨC PHI CHÍNH PHỦ NƯỚC NGOÀI TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 2.1. Khái quát chung 2.1.1. Vị trí địa lý thành phố Đà Nẵng 2.1.2. Thực trạng hoạt động của tổ chức phi chính phủ nước ngoài trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 2.1.2.1. Thực trạng về số lượng tổ chức phi chính phủ nước ngoài và giá trị viện trợ trên địa bàn thành phố a, Về số lượng tổ chức Biểu đồ 2.1: Thống kê khu vực các tổ chức PCPNN tại thành phố Đà Nẵngnăm 20162016 0 20 40 60 Châu MỹChâu ÂuChâu Á - Thái Bình Dương 13 (Nguồn: Tổng hợp báo cáo công tác vận động viện trợ PCPNN 6 tháng đầu năm 2016 của Sở Ngoại vụ thành phố Đà Nẵng). b, Giá trị viện trợ Tính đến ngày 15/11/2016, toàn thành phố tiếp nhận hơn 106 chương trình, dự án, viện trợ từ các tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ, quỹ doanh nghiệp nước ngoài với tổng kinh phí cam kết hơn 196,9 tỷ đồng, trong đó Sở Ngoại vụ xúc tiến vận động 29 chương trình, dự án với kinh phí hơn 125,7 tỷ đồng. Dự án điển hình là vận động thành công tổ chức OneSky tài trợ dự án xây dựng Trung tâm giáo dục đầu đời cho trẻ em là con của công nhân Khu công nghiệp Hòa Khánh, kinh phí gần 2 triệu USD. Cũng năm 2016, thành phố xác định mục tiêu sẽ vận động từ 90-100 tỷ đồng viện trợ từ các tổ chức quốc tế, phi chính phủ nước ngoài. 2.1.2.2. Thực trạng về lĩnh vực dự án và tiến độ giải ngân dự án Biểu đồ 2.2: Thống kê lĩnh vực hoạt động của các TCPCPNN Thành phố Đà Nẵng 15 25 25 35 Giáo dục và đào tạo Y tế (Nguồn: Tổng hợp báo cáo công tác vận động viện trợ PCPNN 6 14 tháng đầu năm 2016 của Sở Ngoại vụ thành phố Đà Nẵng). b, Tiến độ giải ngân dự án Bảng 2.2. Tỷ lệ giải ngân dự án viện trợ PCPNN 6 tháng đầu năm 2016 trên địa bàn tỉnh Đà Nẵng Tỷ lệ giải ngân 6 tháng đầu năm 2016 (Tổng vốn giải ngân 6 tháng đầu năm 2016/ tổng vốn cam kết 2016) Tỷ lệ giải ngân Số dự án > 80% 17 80% - 60% 05 60% - 40% 15 <40% 05 Tổng 42 (Nguồn: Báo cáo Tình hình vận động và thực hiện các khoản viện trợ PCPNN 6 tháng đầu năm 2016, tỉnh Đà Nẵng) Biểu đồ 2.3. Xếp loại các dự án PCPNN được viện trợ trên địa bàn tỉnh Đà Nẵng Loại A Loại B Loại C Loại D Xếp loại dự án 17 5 15 5 0 5 10 15 20 15 (Nguồn: Báo cáo Tình hình vận động và thực hiện các khoản viện trợ PCPNN 6 tháng đầu năm 2016, tỉnh Đà Nẵng) 2.1.2.3. Thực trạng hoạt động của một số tổ chức phi chính phủ nước ngoài a. Tổ chức Newborns Viet Nam, Vương quốc Anh b. Tổ chức Steady Footsteps, Inc. Hoa Kỳ c. Tổ chức Trẻ em Việt Nam (COV), Hoa Kỳ d. Tổ chức Tầm nhìn Thế giới (WVI), Hoa Kỳ e. Tổ chức Assemblies of God in Australia World Relief, Inc., Úc f. Tổ chức Catholic Relief Service (CRS)/Hoa Kỳ 2.1.2.4. Hiệu quả của các chương trình, dự án 2.2. Phân tích thực trạng quản lý nhà nước đối với hoạt động của tổ chức phi chính phủ nước ngoài trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 2.2.1. Xây dựng và ban hành văn bản tổ chức thực hiện hoạt động quản lý nhà nước đối với các tổ chức phi chính phủ ngước ngoài trên địa bàn thành phố 2.2.2. Tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về hoạt động tổ chức phi chính phủ ngước ngoài trên địa bàn thành phố Đà Nẵng - Trách nhiệm của Sở Ngoại vụ - Trách nhiệm của Sở Kế hoạch và Đầu tư. 16 - Trách nhiệm của Công an thành phố: - Trách nhiệm của Sở Tài chính - Trách nhiệm của Ban Tôn giáo - Sở Nội vụ - Trách nhiệm của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố - Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị a, Trách nhiệm chung b, Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị tiếp nhận viện trợ PCPNN 2.2.3. Quản lý cán bộ, nhân viên làm việc cho các tổ chức phi chính phủ nước ngoài Về phẩm chất Về năng lực 2.2.4. Quản lý việc tiếp nhận và sử dụng nguồn viện trợ của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài Một là, quản lý quá trình thẩm định, phê duyệt các khoản viện trợ. Hai là, quản lý việc thực hiện các chương trình dự án và sử dụng nguồn viện trợ của các TCPCPNN. 2.2.5. Công tác thanh tra, kiểm tra đối với hoạt động của tổ chức phi chính phủ nước ngoài trên địa bàn thành phố 2.3. Đánh giá chung về thực trạng quản lý nhà nước đối với hoạt động của tổ chức phi chính phủ nước ngoài trên địa bàn thành phố 17 2.3.1. Thành tựu cơ bản và nguyên nhân 2.3.1.1. Thành tựu Thứ nhất, bổ sung, sửa đổi hệ thống văn bản liên quan theo hướng tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức PCPNN vào hoạt động tại thành phố Đà Nẵng: Thứ hai, xây dựng, chương trình vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài ở cấp thành phố: Thứ ba, tăng cường hợp tác, cung cấp thông tin giới thiệu nhu cầu của địa phương: Thứ tư, công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá hiệu quả viện trợ phi chính phủ nước ngoài được thường xuyên tăng cường nhằm nâng cao hiệu quả nguồn viện trợ: Thứ năm, tăng cường nguồn nhân lực trong công tác phi chính phủ nước ngoài: Thứ sáu, củng cố bộ máy, cơ quan quản lý ở địa phương liên quan đến hoạt động và viện trợ của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài: 2.3.1.2. Nguyên nhân 2.3.2. Tồn tại, hạn chế và nguyên nhân 2.3.2.1. Tồn tại, hạn chế 2.3.2.2. Nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế 18 TIỂU KẾT CHƯƠNG 2 Chương 2 của luận văn đã nêu rõ vị trí địa lý cũng như điều kiện tự nhiên của thành phố Đà Nẵng và sự cần thiết trong việc quản lý nhà nước đối với hoạt động của các TCPPNN trên địa bàn thành phố. Nhưng trọng tâm của chương 2 chính là bàn về thực trạng tình hình hoạt động của các TCPCPNN tại thành phố Đà Nẵng như thực trạng về số lượng TCPCPNN và giá trị viện trợ; về lĩnh vực dự án và tiến độ giải ngân dự án; địa bàn dự án. Từ đó đánh giá kết quả thực hiện QLNN đối với hoạt động của các TCPNN trên địa bàn thành phố. Luận văn đã đánh giá dựa trên các nội dung như: Xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật về hoạt động TCPCPNN trên địa bàn thành phố; Tổ chức bộ máy QLNN về hoạt động TCPCPNN trên địa bàn thành phố; Quản lý cán bộ, nhân viên làm việc cho các TCPCPNN; Quản lý việc tiếp nhận và sử dụng nguồn viện trợ của các TCPCPNN; Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát đối với hoạt động của TCPCPNN trên địa bàn thành phố. Và cuối chương, luận văn đã đánh giá những thuận lợi và khó khăn, vướng mắc trong việc quản lý TCPCPNN trên địa bàn thành phố. Việc hiểu và xác định rõ những nguyên nhân sẽ giúp tìm ra những định hướng và giải pháp phù hợp để phát huy những kết quả đạt được, giải quyết những vấn đề còn tồn tại, hạn chế các thách thức và tận dụng những cơ hội để đạt hiệu quả quản lý tốt hơn nữa trong tương lai. Đây chính là cơ sở để tác giả luận văn đưa ra giải pháp nhằm đảm bảo hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý đối với hoạt động của các TCPCPNN trên địa bàn thành phố Đà Nẵng trong thời gian tới. 19 Chương 3 ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ CHỨC PHI CHÍNH PHỦ NƯỚC NGOÀI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐÀ NẴNG 3.1. Định hướng quản lý nhà nước đối với hoạt động của tổ chức phi chính phủ nước ngoài trên địa bàn tỉnh Đà Nẵng 3.1.1. Định hướng chung Công tác xúc tiến, vận động viện trợ PCPNN phải phù hợp với quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của thành phố, với chương trình mục tiêu, kế hoạch của từng ngành, từng địa phương, hỗ trợ nỗ lực giảm nghèo và phát triển bền vững. 3.1.2. Mục tiêu a, Mục tiêu chung Tăng cường huy động và nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn viện trợ PCPNN, góp phần xóa đói, giảm nghèo và phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Đà Nẵng. b, Mục tiêu cụ thể - Bám sát chương trình trọng tâm theo giai đoạn 2015 – 2017 do UBND ban hành; - Lập kế hoạch tổ chức đánh giá các chương trình hợp tác PCPNN tại các sở, ban ngành, địa phương và tại các TCPCPNN; - Chú trọng nghiên cứu về các TCPCPNN, chính sách của 20 các nhà tài trợ, cơ chế hợp tác hiệu quả để đề xuất những biện pháp hữu hiệu trong vận động, viện trợ, quản lý hoạt động và viện trợ PCPNN; - Tiếp tục vận động các TCPCPNN có kế hoạch thực hiện chương trình, dự án dài hạn nhằm giúp địa phương chủ động trong việc lập kế hoạch hợp tác thực hiện; - Chuyển đổi phương thức vận động chung sang vận động theo từng dự án cụ thể. Xác định rõ lĩnh vực và địa bàn ưu tiên, tránh trùng lặp trong viện trợ. Đa dạng hóa các kênh kêu gọi hợp tác, khuyến khích, phát huy vai trò chủ động của các cơ quan, đơn vị, địa phương, thường xuyên tiếp cận, duy trì, mở rộng mối quan hệ với các TCPCPNN; - Tăng cường công tác bồi dưỡng, nâng cao nhận thức và kỹ năng về quan hệ và hợp tác với các TCPCPNN, kỹ năng xây dựng, quản lý dự án PCPNN cho đội ngũ cán bộ các cấp. 3.1.3. Các lĩnh vực trọng điểm a, Nông, lâm, ngư nghiệp và phát triển nông thôn b, Y tế c, Giáo dục – đào tạo d, Đào tạo dạy nghề và hướng nghiệp e, Văn hóa, thể thao f, Giải quyết các vấn đề xã hội 21 g, Khắc phục hậu quả chiến tranh h, Tài nguyên và môi trường i, Phòng ngừa, giảm nhẹ thiên tai và cứu trợ khẩn cấp k, Ứng phó với biến đổi khí hậu 3.2. Giải pháp hoàn thiện hiệu quả quản lý nhà nước đối với hoạt động của tổ chức phi chính phủ nước ngoài trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 3.2.1. Hoàn thiện thể chế hành chính quản lý nhà nước đối với hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 3.2.2. Kiện toàn tổ chức bộ máy quản lý nhà nước đối với hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 3.2.3. Đào tạo, bồi dưỡng và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực làm công tác phi chính phủ nước ngoài trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 3.2.4. Tăng cường thu hút sự viện trợ của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 3.2.5. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm trong quản lý nhà nước đối với hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 22 TIỂU KẾT CHƯƠNG 3 Chương 3 của luận văn đã chỉ ra định hướng và giải pháp nhằm hoàn thiện quản lý nhà nước đối với hoạt động của tổ chức PCPNN trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Để thực hiện đúng định hướng của Đảng và mục tiêu mà tỉnh đề ra, thành phố Đà Nẵng cần xem xét những giải pháp: thứ nhất, tỉnh cần hoàn thiện thể chế hành chính quản lý nhà nước đối với hoạt động của các TCPCPNN trên địa bàn thành phố Đà Nẵng; thứ hai, kiện toàn tổ chức bộ máy QLNN đối với hoạt động của các TCPCPNN trên địa bàn thành phố Đà Nẵng; thứ ba, đào tạo, bồi dưỡng và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực làm công tác PCPNN trên địa bàn thành phố Đà Nẵng; thứ tư, tăng cường thu hút sự viện trợ của các TCPCPNN trên địa bàn thành phố Đà Nẵng và cuối cùng tỉnh cần phải tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm trong QLNN đối với hoạt động của các TCPCPNN trên địa bàn thành phố. Kết quả nghiên cứu của chương 3 dựa trên cơ sở lý thuyết của chương 1 và phân tích thực trạng quản lý nhà nước đối với hoạt động PCPNN trên địa bàn thành phố Đà Nẵng ở chương 2. Qua chương 3, ta thấy rằng để hoàn thiện, nâng cao hiệu quả QLNN đối với hoạt động của các TCPCPNN cần tiếp tục xây dựng và hoàn thiện nhiều yếu tố từ môi trường pháp lý đến tổ chức bộ máy, con người, thanh tra, kiểm tra giám sát Điều này đòi hỏi sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo của lãnh đạo nhà nước và lãnh đạo tỉnh, sự nỗ lực 23 và phối hợp nhuần nhuyễn của các cơ quan quản lý nhà nước về hoạt động PCPNN tại địa phương. 24 KẾT LUẬN Quản lý nhà nước đối với công tác PCPNN là một trong những nhiệm vụ vô cùng quan trọng. Trong thời gian qua QLNN đối với hoạt động của các TCPCPNN đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Hiện nay, trên địa bàn thành phố TCPCPNN đang phát triển mạnh cả về số lượng và lĩnh vực đầu tư. Đây là một trong những lĩnh vực khá mới mẻ, nhiều phức tạp và nhạy cảm nên QLNN về hoạt động của các TCPCPNN vẫn còn tồn tại những hạn chế nhất định. Và để nâng cao hiệu quả QLNN đối với hoạt động của các TCPCPNN thành phố Đà Nẵng cần quan tâm thực hiện tốt hàng loạt các phương hướng và giải pháp mà tác giả đã nêu lên ở chương 3. Nghiên cứu về các TCPCPNN và hoạt động của nó còn hết sức mới mẻ và khó khăn. Vì vậy, trong phạm vi nghiên cứu, đề tài này chỉ cố gắng đi sâu nghiên cứu, xem xét và phân tích các hoạt động QLNN đối với các TCPCPNN để đưa ra những giải pháp kiến nghị chủ yếu nhằm nâng cao hiệu quả QLNN đối với hoạt động của các TCPCPNN trên địa bàn thành phố trong thời gian tới. Cuối cùng, vì điều kiện nghiên cứu có hạn nên luận văn không tránh khỏi những khiếm khuyết. Tác giả rất mong nhận được sự góp ý, quan tâm của các nhà khoa học, thầy cô và các bạn.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdftom_tat_luan_van_quan_ly_nha_nuoc_doi_voi_hoat_dong_cua_to_c.pdf
Luận văn liên quan