Tóm tắt Luận văn Quản lý nhà nước về công tác thanh niên trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Trong khuôn khổ của đề tài “Quản lý nhà nước về công tác thanh niên trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế”, luận văn đã tập trung nghiên cứu những vấn đề ý luận chung quản lý nhà nước về công tác thanh niên, đưa ra một số nội dung cơ bản cần nghiên cứu của luận văn. Qua đó, phân tích vai trò, vị trí của Quản lý nhà nước đối với công tác thanh niên. Từ những vấn đề lý luận và thực tiễn cho thấy, Quản lý nhà nước về công tác thanh niên là nhiệm vụ rất quan trọng của Đảng và nhà nước, làm tốt công tác thanh niên là đảm bảo sự kế tục và phát triển không ngừng sự nghiệp cách mạng, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Với sự quan tâm của các cấp ủy đảng, chính quyền và sự phối hợp của các lực lượng xã hội, việc quản lý nhà nước về công tác thanh niên của tỉnh Thừa Thiên Huế trong thời gian tới nhất định sẽ có những chuyển biến tích cực và hiệu quả hơn; góp phần quan trọng trong việc đào tạo, bồi dưỡng để nhanh chóng hình thành một lớp thanh niên mới có lý tưởng cách mạng, giàu về trí tuệ, trong sáng về đạo đức, phong phú về tâm hồn, lành mạnh về lối sống và cường tráng về thể chất góp phần xây dựng con người Thừa Thiên Huế “Phát triển toàn diện, hướng đến chân - thiện - mỹ, thấm nhuần tinh thần dân tộc, nhân văn, dân chủ và khoa học”. Từ đó, phát huy cao độ thế mạnh và tiềm năng to lớn của thanh niên ra sức phấn đấu cùng toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế hoàn24 thành thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hoá - hiện đại hoá quê hương đất nước.

pdf26 trang | Chia sẻ: yenxoi77 | Lượt xem: 652 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Tóm tắt Luận văn Quản lý nhà nước về công tác thanh niên trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ / / HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA HOÀNG VĨNH PHÚ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ CÔNG TÁC THANH NIÊN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ Chuyên ngành: Quản lý công Mã số: 60 34 04 03 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ CÔNG THỪA THIÊN HUẾ - NĂM 2017 Công trình được hoàn thành tại: HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA Người hướng dẫn khoa học: TS. CHU XUÂN KHÁNH Phản biện 1: ....................................................................... Phản biện 2: ...................................................................... Luận văn được bảo vệ tại Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ, Học viện Hành chính Quốc gia Địa điểm: Phòng họp ....., Nhà...... - Hội trường bảo vệ luận văn thạc sĩ, Học viện Hành chính Quốc gia. Số: 201- Đường Phan Bội Châu - Tp Huế - tỉnh Thừa Thiên Huế Thời gian: vào hồi giờ...ngày.....thángnăm 2017 1 MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Quản lý nhà nước về công tác thanh niên là một dạng quản lý xã hội đặc biệt, mang tính quyền lực Nhà nước đối với một đối tượng đặc biệt là thanh niên; là quá trình tác động của hệ thống các cơ quan Nhà nước đối với công tác thanh niên bằng chính sách, pháp luật, cơ chế vận hành và tổ chức bộ máy, bằng kiểm tra, giám sát, đồng thời cũng bằng các chính sách, luật pháp, Nhà nước huy động mọi tổ chức, mọi nguồn lực xã hội tham gia thực hiện các nhiệm vụ công tác thanh niên. Những năm qua Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã có nhiều cố gắng trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác thanh niên. Tuy nhiên những khó khăn, hạn chế trong việc thực hiện nhiệm vụ quản lý Nhà nước về công tác thanh niên cũng không ít. Trước tiên đó là nhận thức của lãnh đạo xã, phường, thị trấn, thậm chí là các huyện, ngành trực thuộc tỉnh có lúc, có nơi chưa thật toàn diện. Công tác chỉ đạo triển khai thực hiện các nội dung, mục tiêu, chương trình phát triển thanh niên ở một số địa phương, đơn vị thiếu quyết liệt, chậm ban hành các chương trình, kế hoạch tổ chức thực hiện, hoặc có ban hành nhưng không đôn đốc thực hiện, kiểm tra, giám sát Thậm chí có những địa phương, đơn vị còn xem công tác thanh niên là của tổ chức Đoàn, Hội. Vì những lý do đó, tác giả chọn vấn đề: “Quản lý nhà nước về công tác thanh niên trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế” làm luận văn thạc sỹ. 2 2. Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài Qua nghiên cứu và tìm hiểu, tác giả nhận thấy các công trình, đề tài nghiên cứu về quản lý công tác thanh niên, vai trò của công tác thanh niên đã được công bố có đề cập trên nhiều khía cạnh liên quan đến công tác thanh niên, quản lý nhà nước về công tác thanh niên. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại chưa thấy tác giả hay công trình nào nghiên cứu về “Quản lý Nhà nước về công tác thanh niên trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế”. Đề tài luận văn không trùng lặp với những đề tài đã được công bố. Những công trình trên sẽ cung cấp cho tác giả những cứ liệu tham khảo quan trọng để nghiên cứu, giải quyết những nhiệm vụ đặt ra của đề tài. 3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu 3.1. Mục đích nghiên cứu Trên cơ sở hệ thống hóa lý luận, đánh giá thực trạng quản lý nhà nước về công tác thanh niên , luận văn đề xuất những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về công tác thanh niên trong thời gian đến. 3.2. Nhiệm vụ Để thực hiện mục đích nghiên cứu, luận văn có các nhiệm vụ cơ bản sau: Hệ thống hóa cơ sở lý luận về quản lý nhà nước đối với công tác thanh niên; Đánh giá thực trạng quản lý nhà nước đối với công tác thanh niên tại Thừa Thiên Huế; Đề xuất một số giải pháp nhằm góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với công tác thanh niên tại Thừa Thiên Huế. 3 4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của luận văn 4.1. Đối tượng nghiên cứu Quản lý nhà nước đối với công tác thanh niên tại Thừa Thiên Huế. 4.2. Phạm vi nghiên cứu Nghiên cứu được thực hiện tại địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế trong thời gian từ năm 2010 đến năm 2016. 5. Phương pháp nghiên cứu của luận văn 5.1. Phương pháp luận: Luận văn được thực hiện trên cơ sở phương pháp luận duy vật biện chứng và duy vật lịch sử Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm của Đảng, chính sách của Nhà nước về công tác thanh niên. 5.2. Phương pháp khảo sát - thống kê xã hội học: Phương pháp này được sử dụng để nghiên cứu thực trạng sự quản lý của nhà nước đối với công tác thanh niên trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 5.3. Phương pháp tổng hợp: Vận dụng phương pháp tổng hợp, trong đó chú trọng đánh giá, phân tích, so sánh với thực tiễn đang diễn ra như thế nào, rút ra những giải pháp, đề xuất kiến nghị áp dụng vào những điều kiện cụ thể và đối tượng thanh niên Việt Nam nói chung và thanh niên tỉnh Thừa Thiên Huế nói riêng. 6. Đóng góp mới về khoa học và ý nghĩa của luận văn 4 Luận văn góp phần hệ thống hóa các vấn đề lý luận quản lý nhà nước về công tác thanh niên. Đánh giá thực trạng về năng lực, trình độ, số lượng, chất lượng và quản lý nhà nước về công tác thanh niên . Nghiên cứu cũng chỉ ra các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về công tác thanh niên trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế trong thời gian đến. Kết quả nghiên cứu có thể làm tài liệu tham khảo cho các cơ quan quản lý nhà nước về công tác thanh niên các cấp để sử dụng, tăng cường quản lý nhà nước về công tác thanh niên trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế trong thời gian tới. Làm tài liệu tham khảo giảng dạy trong các trường đại học, cao đẳng chuyên ngành về công tác thanh niên và làm tài liệu tham khảo cho những người quan tâm đến lĩnh vực này. 7. Kết cấu của luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, phụ lục luận văn gồm 03 chương: Chương 1: Cơ sở lý luận Quản lý nhà nước về công tác thanh niên Chương 2: Thực trạng quản lý nhà nước về công tác thanh niên Chương 3: Một số giải pháp nâng cao hiệu quả Quản lý nhà nước về công tác thanh niên 5 Chương 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ CÔNG TÁC THANH NIÊN 1.1. Một số khái niệm 1.1.1. Khái niệm “Thanh niên và công tác thanh niên” 1.1.1.1. Khái niệm Thanh niên Theo quy định tại Điều 1 của Luật Thanh niên Việt Nam năm 2005 thì “Thanh niên là công dân Việt Nam từ đủ 16 đến 30 tuổi”. 1.1.1.2. Khái niệm Công tác thanh niên Theo quy định tại Khoản 2, Điều 4 của Nghị định số 120/2007/NĐ-CP ngày 23/7/2007 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh niên thì “Công tác thanh niên là những hoạt động của Đảng, Nhà nước và xã hội nhằm giáo dục, bồi dưỡng, tạo điều kiện thuận lợi cho thanh niên phấn đấu và trưởng thành; đồng thời phát huy vai trò xung kích, sức sáng tạo và tiềm năng to lớn của thanh niên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc”. 1.1.2. Khái niệm “Quản lý Nhà nước về công tác thanh niên” Quản lý nhà nước về công tác thanh niên là một dạng quản lý xã hội tổng hợp, mang tính quyền lực nhà nước đối với một đối tượng đặc trưng là thanh niên; là quá trình tác động của hệ thống các cơ quan nhà nước đối với công tác thanh niên và thanh niên bằng chính sách, luật pháp, cơ chế vận hành và tổ chức bộ máy, bằng kiểm tra, giám sát, đồng thời cũng bằng các chính sách, luật pháp, Nhà 6 nước huy động mọi tổ chức, mọi nguồn lực xã hội tham gia thực hiện các nhiệm vụ công tác thanh niên. 1.1.3. Khái niệm về Tổ chức thanh niên 1.1.3.1. Tổ chức thanh niên Tổ chức thanh niên là tổ chức tự nguyện của thanh niên nhằm đoàn kết, tập hợp thanh niên, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của thanh niên; phát huy vai trò của thanh niên trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. 1.1.3.2. Một số tổ chức thanh niên hiện nay Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh. Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam. Ủy ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam. 1.2. Đặc điểm của Quản lý nhà nước về công tác thanh niên Nhà nước thực hiện chức năng quản lý đối với công tác thanh niên trong sự phối hợp và huy động sự tham gia cộng đồng trách nhiệm của mọi tổ chức, mọi nguồn lực xã hội trong công tác thanh niên. Kết hợp hài hòa giữa phương pháp mệnh lệnh hành chính với phương pháp vận động, thuyết phục là những đặc điểm đặc thù của công tác thanh niên ở nước ta. 1.3. Chủ thể Quản lý nhà nước về công tác thanh niên Theo Luật Thanh niên 2005 quy định các chủ thể Quản lý nhà nước về công tác thanh niên gồm: Tại khoản 2, điều 5: Chính phủ thống nhất Quản lý nhà nước về công tác thanh niên; Các Bộ, cơ quan ngang Bộ thực hiện chức năng Quản lý nhà nước về công tác thanh niên theo sự phân công của 7 Chính phủ; Ủy ban Nhân dân các cấp thực hiện Quản lý nhà nước về công tác thanh niên ở địa phương theo sự phân cấp của Chính phủ. Ngoài ra, tại điều 3, chương I, Nghị định 120/NĐ-CP ngày 23/7/2007 của Chính phủ về Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh niên: Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân các cấp căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm tạo điều kiện cho thanh niên thực hiện đầy đủ các quyền, nghĩa vụ của thanh niên theo quy định của pháp luật và phối hợp với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh để huy động thanh niên xung kích, tình nguyện tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 1.4. Các yếu tố ảnh hưởng đến Quản lý nhà nước về công tác thanh niên Thứ nhất, thể chế Quản lý nhà nước về công tác thanh niên. Thứ hai, việc ban hành các chính sách cho thanh niên. Thứ ba, tổ chức bộ máy Quản lý nhà nước về công tác thanh niên. Thứ tư, sự phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong Quản lý nhà nước về công tác thanh niên. 1.5. Nội dung quản lý nhà nước về công tác thanh niên 1.5.1. Ban hành và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chiến lược, chính sách, chương trình phát triển thanh niên và công tác thanh niên Việc ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, chiến lược, chính sách, chương trình phát triển thanh niên và công tác thanh niên là quá trình thể chế hóa các quan điểm, chủ trương, đường lối của 8 Đảng đã đề ra, đồng thời quy định trách nhiệm, nhiệm vụ của các cấp, các ngành trong hoạt động quản lý nhà nước về công tác thanh niên. 1.5.2. Đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác thanh niên Nội dung đào tạo, bồi dưỡng cần tập trung vào 3 vấn đề chính sau: Kiến thức chung về quản lý nhà nước về công tác thanh niên; Kỹ năng, nghiệp vụ và phương pháp trong công tác quản lý nhà nước về công tác thanh niên; Mối quan hệ phối hợp giữa cơ quan thực hiện chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác thanh niên với các tổ chức có liên quan. 1.5.3. Thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm trong việc thực hiện chính sách, pháp luật về thanh niên và công tác thanh niên Nghiên cứu, đề xuất với cơ quan có thẩm quyền ở trung ương phương hướng giải quyết những vấn đề quan trọng, liên ngành đối với thanh niên và công tác thanh niên; Phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các Bộ, ngành và địa phương triển khai thực hiện pháp luật, chính sách thanh niên và công tác thanh niên. 1.5.4. Quản lý hoạt động hợp tác quốc tế về công tác thanh niên Bồi dưỡng và nâng cao nhận thức của thanh niên về công tác đối ngoại của Đảng, Nhà nước theo tinh thần độc lập, tự chủ, hợp tác, phát triển, đa phương hóa, góp phần bảo vệ hòa bình, tiến bộ xã hội. 9 Đẩy mạnh quan hệ hợp tác với các nước, các tổ chức quốc tế về quản lý nhà nước đối với công tác thanh niên, trao đổi kinh nghiệm xây dựng, thực hiện chính sách đối với thanh niên. Tranh thủ nguồn lực của các tổ chức quốc tế cho phát triển thanh niên và công tác thanh niên. Tạo điều kiện để học sinh, sinh viên và người lao động Việt Nam ở nước ngoài trong độ tuổi thanh niên thường xuyên được học tập, quán triệt chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của nhà nước. 1.5.5. Tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về công tác thanh niên Thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 25/7/2008 của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khoá X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá, Bộ Chính trị đã thảo luận và thông qua Đề án “Tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về công tác thanh niên”. Đề án đã xác định Bộ Nội vụ là cơ quan giúp Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về công tác thanh niên và Bộ Nội vụ được thành lập Vụ Công tác thanh niên và Sở Nội vụ được thành lập Phòng Công tác thanh niên để thực hiện chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác thanh niên trên địa bàn. 10 Chương 2 THỰC TRẠNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ CÔNG TÁC THANH NIÊN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 2.1. Tổng quan về tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế 2.1.1. Đặc điểm tự nhiên, kinh tế - xã hội của tỉnh Thừa Thiên Huế Thừa Thiên Huế là một trong 4 tỉnh thuộc vùng kinh tế trọng điểm miền Trung, có toạ độ địa lý 16 - 16,80 độ vĩ bắc và 107,8 - 108,20 độ kinh đông. Phía Bắc giáp tỉnh Quảng Trị, phía Nam giáp thành phố Đà Nẵng, phía Tây giáp nước CHDCND Lào, phía Đông được giới hạn bởi Biển Đông. Diện tích tự nhiên 5.053,99 km2, dân số năm 2016 là 1.149.871 người, chiếm 1,5% về diện tích và 1,5% về dân số so với cả nước. Về tổ chức hành chính, Thừa Thiên Huế có 06 huyện, 02 thị xã và thành phố Huế với 154 xã, phường, thị trấn. 2.1.2. Tình hình thanh niên và công tác thanh niên tỉnh Thừa Thiên Huế, ảnh hưởng của tình hình tự nhiên, kinh tế - xã hội của tỉnh Thừa Thiên Huế đến thanh niên và công tác thanh niên Thanh niên tỉnh Thừa Thiên Huế tính đến năm 2016 có 313.729 người, chiếm 27.28% dân số và chiếm tỷ lệ lớn lực lượng lao động toàn xã hội, trong đó thanh niên nông thôn là 161.089 người chiếm tỷ lệ 51,35%, thanh niên thành thị là 152.640 người chiếm 48,65%, đoàn viên Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh có 99.693 người (chiếm 31.78% thanh niên); số đảng viên tham gia sinh hoạt Đoàn là 14.024 người (chiếm 14,07% số đoàn viên). Đây là lực lượng đông đảo, nguồn nhân lực dồi dào, xung kích trên mọi lĩnh vực, đã và đang giữ vai trò quan trọng trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng và phát triển quê hương. 11 Trong nhiều nhiệm kỳ, kinh tế - xã hội của tỉnh Thừa Thiên Huế có những phát triển rõ nét, từ đó ngân sách chi cho công tác thanh niên có sự chuyển biến tích cực. Quá trình tăng thu ngân sách tạo ra nguồn lực để đầu tư cho quá trình xây dựng bộ máy, đào tạo nguồn nhân lực cho công tác thanh niên, xây dựng các cơ sở đào tạo, hỗ trợ thanh niên,... 2.2. Tình hình Quản lý nhà nước về công tác thanh niên trên địa bàn Thừa Thiên Huế 2.2.1. Ban hành và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chiến lược, chính sách, chương trình phát triển thanh niên và công tác thanh niên Nhằm thực hiện có hiệu quả những nội dung quản lý nhà nước về công tác thanh niên trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế trên cơ sở những văn bản quy định của Trung ương, tỉnh Thừa Thiên Huế đã thể chế hóa, đồng thời ban hành một số văn bản quy định chế độ, chính sách riêng của địa phương nhằm phát huy vai trò của thanh niên. Dựa trên các văn bản chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về lĩnh vực quản lý nhà nước về thanh niên, theo đó, các sở ban ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế cũng đã cụ thể hóa thành các kế hoạch về công tác thanh niên theo ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi mình quản lý và tình hình kinh tế - xã hội tại địa phương. 2.2.2. Đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác thanh niên UBND tỉnh Thừa Thiên Huế giao Sở Nội vụ phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức 16 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước về thanh niên cho 260 công chức trực tiếp tham mưu thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên của các cơ quan 12 chuyên môn thuộc cấp tỉnh, huyện và công chức Văn phòng - Thống kê cấp xã và Bí thư, Phó Bí thư Huyện Đoàn, Đoàn trực thuộc. Qua đó đã góp phần nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của công tác thanh niên cũng như hoạt động quản lý nhà nước về công tác thanh niên. 2.2.3. Thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm trong việc thực hiện chính sách, pháp luật về thanh niên và công tác thanh niên Hầu hết các cơ quan và các huyện, thị xã, thành phố đều bám sát nội dung các chỉ tiêu, mục tiêu của Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2012 - 2020. Kết quả 85% cơ quan, đơn vị và UBND cấp huyện có xây dựng kế hoạch, nhiệm vụ thực hiện Chiến lược. Tuy nhiên, sự vào cuộc của các ban, ngành chuyên môn trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ theo lĩnh vực, ngành mình phụ trách còn chậm; nguồn kinh phí hỗ trợ công tác quản lý nhà nước về thanh niên còn hạn chế, công tác chỉ đạo, lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền chưa quyết liệt, có nơi chưa kịp thời; công chức trực tiếp tham mưu triển khai thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên ở Sở Nội vụ và công chức Văn phòng - Thống kê tại huyện kiêm nhiệm thêm rất nhiều nhiệm vụ nên hiệu quả mang lại chưa cao. 2.2.4. Quản lý hoạt động hợp tác quốc tế về công tác thanh niên Các hoạt động hợp tác, giao lưu quốc tế đã tạo cơ hội giao lưu, trao đổi, hiểu biết lẫn nhau giữa thanh niên các nước với thanh niên tỉnh Thừa Thiên Huế nói riêng, thanh niên Việt Nam nói chung. Tỉnh Thừa Thiên Huế nhận đào tạo 455 lưu học sinh của nước bạn Lào đang học tại các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Triển khai, thực hiện 15 Chương trình Hè quốc tế 13 trên địa bàn tỉnh của tổ chức, các trường Đại học của Hàn Quốc, Nhật Bản. 2.2.5. Tổ chức bộ máy Quản lý nhà nước về công tác thanh niên trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 2.2.5.1. Bộ máy Quản lý nhà nước về công tác thanh niên cấp tỉnh Sở Nội vụ thành lập Phòng Công tác thanh niên thuộc Sở có 03 biên chế. Ngoài ra đối với các sở, ban ngành cấp tỉnh còn phân công 01 công chức tại phòng tổ chức cán bộ hoặc văn phòng phụ trách công tác thanh niên tại cơ quan, đơn vị; Hiện nay có tổng số 36 công chức phụ trách công tác thanh niên (kiêm nhiệm) tại các sở, ban, ngành. 2.2.5.2. Bộ máy quản lý nhà nước về công tác thanh niên cấp huyện Hiện nay có 09 công chức tại Phòng Nội vụ của 09 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh phụ trách công tác thanh niên chuyên trách. Ngoài ra tại các phòng, ban chuyên môn thuộc Ủy ban Nhân dân của 09 huyện có 103 công chức phụ trách công tác thanh niên (kiêm nhiệm). 2.2.5.3. Bộ máy quản lý nhà nước về công tác thanh niên ở cấp xã Hiện nay 152/152 xã, phường, thị trấn trên toàn tỉnh đều có phân công 01 Công chức Văn phòng - thống kê phụ trách công tác thanh niên (kiêm nhiệm). 2.2.6. Kết quả thực hiện quản lý nhà nước về công tác thanh niên ở một số lĩnh vực trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế Trong lĩnh vực giáo dục truyền thống, giáo dục chính trị tư tưởng được cụ thể hóa qua Cuộc vận động “Tuổi trẻ Thừa Thiên Huế học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh” bằng nhiều mô hình hay gắn với việc làm cụ thể trong công 14 việc, lao động, học tập;... đã tổ chức được 1.489 đợt tuyên truyền, giáo dục thu hút trên 105.000 lượt ĐVTN tham gia, từ năm 2010 đến năm 2016 đã giới thiệu 25.795 đoàn viên ưu tú cho Đảng và được Đảng xem xét kết nạp 10.822 đồng chí. Trong lĩnh vực học tập, lao động và hoạt động khoa học, công nghệ, Tỉnh đã đã chỉ đạo các tổ chức cơ sở Đoàn duy trì tổ chức các đợt thi đua theo chủ đề, chủ điểm, hưởng ứng và tham gia tốt cuộc vận động “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”; các hoạt động Tiếp sức mùa thi, Tiếp sức đến trường, Ngăn dòng bỏ học, Ôn tập hè, Tư vấn hướng nghiệp nghề, Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Thừa Thiên Huế. Trong lĩnh vực đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trẻ, tỉnh Thừa Thiên Huế đã tăng cường tiếp nhận và bố trí công tác cho sinh viên mới ra trường về công tác ở huyện và các xã,. Thông qua các phong trào “Sáng tạo trẻ”, phong trào “Bốn mới”, cuộc vận động “Tuổi trẻ Thừa Thiên Huế chung sức xây dựng nông thôn mới, nếp sống văn minh đô thị”, Trong lĩnh vực lao động và giải quyết việc làm, hàng năm UBND tỉnh cùng các ban ngành đều tổ chức từ các sàn giao dịch việc làm, qua đó đã tư vấn cho hơn 60.000 đoàn viên thanh niên, hơn 35.000 đoàn viên thanh niên được tuyển dụng. Ngoài ra, đến thời điểm tháng 12/2016, thanh niên đang quản lý 73 tổ tiết kiệm với 2.683 hộ gia đình thanh niên tham gia vay vốn tín dụng ưu đãi với tổng nguồn vốn gần 63 tỷ đồng để giải quyết việc làm và phát triển kinh tế hộ gia đình. Trong lĩnh vực bảo vệ tổ quốc, các cấp ủy và chính quyền từ tỉnh đến cơ sở đã tạo điều kiện giao cho Đoàn Thanh niên cùng cấp đảm nhận thực hiện nhiều công trình, phần việc thanh niên tham gia xây dựng và bảo vệ tổ quốc. 15 Trong lĩnh vực văn hoá, nghệ thuật, vui chơi, giải trí, bảo vệ sức khoẻ, hoạt động thể dục, thể thao, hằng năm, tỉnh duy trì tổ chức Hội diễn nghệ thuật quần chúng, hoạt động Văn hóa văn nghệ - Thể dục thể thao, Liên hoan các nhóm tuyên truyền ca khúc cách mạng đã giúp cho phong trào văn hóa văn nghệ quần chúng được duy trì, trong đó thanh niên đóng vai trò nòng cốt. Trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe cho thanh niên, Trong những năm qua, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã chỉ đạo ngành y tế đẩy mạnh triển khai thực hiện các công tác nhằm chăm sóc sức khỏe cho thanh thiếu niên trên địa bàn. Trong lĩnh vực thanh niên tham gia quản lý nhà nước và xã hội, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ban hành nhiều chính sách thu hút, hỗ trợ, khuyến khích nguồn nhân lực của tỉnh Thừa Thiên Huế nhằm thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao về làm việc tại tỉnh nhà. Trong công tác đấu tranh phòng, chống tệ nạn xã hội và tội phạm trong thanh thiếu niên, những năm gần đây, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh có những bước phát triển đáng kể, đời sống nhân dân từng bước được cải thiện. Bên cạnh đó, mặt trái của sự phát triển là sự tiềm ẩn làm phát sinh tội phạm hình sự và tệ nạn xã hội đặc biệt là tội phạm trong độ tuổi thanh niên, ảnh hưởng trực tiếp đến tình hình an ninh, trật tự tại địa phương. 2.3. Những ưu điểm và hạn chế trong quản lý nhà nước về công tác thanh niên 2.3.1. Ưu điểm và nguyên nhân 2.3.1.1. Những ưu điểm đạt được: Nhìn chung tổ chức bộ máy làm công tác thanh niên tỉnh Thừa Thiên Huế sớm được kiện toàn và đi vào hoạt động, bước đầu đã phát huy được hiệu quả quản lý Nhà nước đối với công tác thanh niên. Đã có nhiều hình thức trong công tác phối hợp với các cấp, các 16 ngành để tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về công tác thanh niên ở các các ngành, các lĩnh vực. 2.3.1.2. Nguyên nhân Các cấp ủy Đảng, chính quyền đã quan tâm, kịp thời chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn trực thuộc bằng việc kiểm tra giám sát chặt chẽ các hoạt động trong đó có hoạt động về công tác thanh niên theo từng ngành, lĩnh vực phụ trách; Thanh niên hiện nay đã ý thức được trách nhiệm và tầm quan trong của mình trong việc tham gia các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương cũng như chấp hành các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước. 2.3.2. Hạn chế và nguyên nhân 2.3.2.1. Những hạn chế Cấp ủy Đảng và chính quyền địa phương ở một số cơ sở, lãnh đạo các ngành, đoàn thể còn nhận thức chưa đầy đủ đối với công tác quản lý nhà nước về công tác thanh niên; Công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho thanh niên chưa đáp ứng được yêu cầu; đào tạo nghề chưa gắn với đầu ra dẫn đến thực tế là thanh niên. 2.3.2.2. Nguyên nhân Nguồn lực đầu tư để thực hiện các chương trình, đề án đối với thanh niên còn nhiều hạn chế, chưa đáp ứng được yêu cầu, mức độ “xã hội hóa” chưa được quan tâm nhiều; Công tác phối hợp giữa các cấp, ngành và trong hệ thống chính trị về triển khai các chương trình, đề án phát triển thanh niên chưa đồng bộ; chất lượng, hiệu quả thực hiện chưa cao; Trách nhiệm giáo dục, quản lý, chăm sóc của một số gia đình chưa đúng mức, một số gia đình chỉ tập trung làm kinh tế hoặc do hoàn cảnh khó khăn, không ổn định... nên thiếu sự quan tâm, quản lý thanh niên. 17 Chương 3 MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ CÔNG TÁC THANH NIÊN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 3.1. Cơ sở đề xuất các giải pháp Thứ nhất, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về công tác thanh niên là yêu cầu mang tính cấp thiết. Thứ hai, quản lý nhà nước về công tác thanh niên là trực tiếp góp phần thực hiện các mục tiêu của Nghị quyết số 25-NQ/TW của Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá. Thứ ba, quản lý nhà nước về công tác thanh niên trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhằm góp phần tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá. 3.2. Các định hướng xây dựng giải pháp Thứ nhất, quản lý nhà nước về công tác thanh niên có ý nghĩa quan trọng, không chỉ xuất phát từ đòi hỏi phát triển của thanh niên mà còn là yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước theo con đường xã hội chủ nghĩa. Thứ hai, quản lý nhà nước về công tác thanh niên phải được đặt trong bối cảnh đất nước đang bước vào thời kỳ phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN, bước vào thời kỳ hội nhập trực tiếp, ngày càng sâu rộng về kinh tế, về giao lưu, hợp tác quốc tế trên rất nhiều lĩnh vực. 18 Thứ ba, quản lý nhà nước về công tác thanh niên cần phải được thực hiện dựa trên các chương trình, kế hoạch cụ thể, phải xây dựng các mục tiêu, giải pháp khả thi, có lộ trình thực hiện rõ ràng. Thứ tư, quản lý nhà nước về công tác thanh niên vừa là nhiệm vụ chính trị quan trọng, vừa là nhiệm vụ cụ thể gắn với việc giải quyết những nhu cầu quan trọng của thanh niên. Thứ năm, Quốc hội khoá XI đã thông qua Luật Thanh niên vào năm 2005. Đây là một bước tiến quan trọng trong quản lý nhà nước đối với công tác thanh niên. 3.3. Các giải pháp nâng cao hiệu quả Quản lý nhà nước về công tác thanh niên trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 3.3.1. Nâng cao nhận thức về phát triển thanh niên và ban hành, tổ chức thực hiện cơ chế, chính sách đối với thanh niên Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức ở toàn thể lãnh đạo từ cấp tỉnh đến cơ sở, trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về tầm quan trọng và ý nghĩa của Chương trình Phát triển thanh niên tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2012 - 2020. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra của các cấp ủy Đảng, chính quyền đối với công tác thanh niên và phát triển thanh niên tỉnh Thừa Thiên Huế. Các sở, ban, ngành, các huyện, thị xã, thành phố kết hợp với gia đình và xã hội đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức để thanh niên ý thức về vị trí, vai trò, trách nhiệm của mình nhằm thực hiện tốt quyền, nghĩa vụ công dân của thanh niên. 19 3.3.2. Tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng, truyền thống, lý tưởng, đạo đức, lối sống và pháp luật cho thanh niên Tăng cường công tác giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và tuyên truyền phổ biến nghị quyết của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; công tác giáo dục đạo đức và lối sống, lịch sử và truyền thống dân tộc, niềm tự hào và ý thức tự tôn dân tộc, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, địa phương và tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại cho thanh niên. Nâng cao hiểu biết của thanh niên về tình hình địa phương, đất nước, thế giới và các vấn đề mà các thế lực phản động đang lợi dụng thanh niên để chống phá đất nước. Đẩy mạnh phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật và trách nhiệm của thanh niên. 3.3.3. Xây dựng và sử dụng nguồn nhân lực trẻ có chất lượng cao Phát hiện, tôn vinh cơ chế, chính sách phát hiện, bồi dưỡng, đào tạo, bố trí và trọng dụng tài năng trẻ; đào tạo, bồi dưỡng, giúp thanh niên có tài năng; sử dụng có hiệu quả các tài năng thanh niên. Ban hành và tổ chức thực hiện có hiệu quả các chính sách để thu hút thanh niên có trình độ tốt nghiệp đại học và sau đại học tình nguyện đến công tác tại các nơi có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, vùng sâu, vùng xa. Xây dựng cơ chế, chính sách tạo môi trường thuận lợi để khuyến khích các thành phần kinh tế đầu tư phát triển sản xuất, tạo việc làm mới và tăng thu nhập cho thanh niên, giảm tỷ lệ thất nghiệp trong thanh niên. 20 3.3.4. Thực hiện tốt các chính sách đối với các đối tượng thanh niên đặc thù Đối với thanh niên dân tộc thiểu số Đẩy mạnh khuyến khích và hỗ trợ thanh niên dân tộc thiểu số giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, xây dựng nếp sống văn minh, đấu tranh chống các hủ tục, tập quán lạc hậu; Đảm bảo ưu tiên dạy nghề, giải quyết việc làm và cho vay vốn phát triển sản xuất. Chăm lo đào tạo, bồi dưỡng thanh niên ưu tú người dân tộc thiểu số để tạo nguồn cán bộ quản lý, lãnh đạo các cấp. Đối với thanh niên xung phong Cần có các chính sách, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị thanh niên xung phong thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, đồng thời cùng các cấp, ngành liên quan hướng dẫn việc thực hiện và nghiên cứu, hoàn chỉnh các chính sách khuyến khích đối với thanh niên xung phong. Đối với thanh niên yếu thế, thanh niên hoàn lương Cần có cơ chế khuyến khích các tổ chức cá nhân, xã hội hóa việc hỗ trợ các thanh niên yếu thế, thanh niên hoàn lương bên cạnh các chính sách của Nhà nước. 3.3.5. Xây dựng môi trường xã hội lành mạnh, nâng cao thể chất và tinh thần, kỹ năng sống, kiến thức về giới và sức khỏe sinh sản cho thanh niên Phát huy vai trò của các cơ quan văn hóa, nghệ thuật, xuất bản, báo chí, sáng tác, sản xuất và phổ biến các tác phẩm, những công 21 trình văn hóa nghệ thuật có giá trị nhân văn cao để giáo dục, định hướng cho thanh niên. 3.3.6. Tăng cường phối hợp với các địa phương trong cả nước và hợp tác quốc tế về công tác thanh niên Tăng cường phối hợp với các địa phương trong cả nước và hợp tác với các nước, các tổ chức quốc tế trong hoạt động quản lý nhà nước đối với công tác thanh niên nhằm trao đổi kinh nghiệm về xây dựng, thực hiện chính sách đối với thanh niên. 3.3.7. Huy động các nguồn lực đầu tư cho phát triển thanh niên Các sở, ban, ngành, Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã và thành phố Huế có kế hoạch đầu tư ngân sách bảo đảm cho phát triển thanh niên. Khuyến khích, huy động các nguồn lực xã hội, thu hút các nguồn vốn khác trong nước, nước ngoài đầu tư phát triển thanh niên. 3.3.8. Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện bộ máy quản lý nhà nước về công tác thanh niên đủ năng lực để tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ được giao Kiện toàn và zây dựng tổ chức bộ máy làm công tác thanh niên trên địa bàn tỉnh. Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm trong việc thực hiện chính sách, pháp luật đối với thanh niên và công tác thanh niên trên địa bàn tỉnh. 3.3.9. Phát huy vai trò của các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, đoàn thể nhân dân các cấp và xã hội trong việc chăm lo giáo dục, đào tạo và phát triển thanh niên 22 Tăng cường phối hợp chặt chẽ giữa Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và đoàn thể nhân dân các cấp nhằm đa dạng hóa các hình thức, phương pháp tuyên truyền, giáo dục của thanh niên; Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và đoàn thể nhân dân các cấp. 3.4. Một số kiến nghị 3.4.1. Đối với Bộ Nội vụ Tham mưu cho Chính phủ để trình Quốc hội sớm sửa đổi, bổ sung Luật Thanh niên năm 2005; Tăng cường công tác tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng đối với những người làm công tác quản lý nhà nước về công tác thanh niên các cấp; Xây dựng và hoàn thiện cơ chế, chính sách và thể chế quản lý nhà Nước về công tác thanh niên; Bổ sung kinh phí cho tỉnh để đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao cho thanh niên. 3.4.2. Đối với Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế Chỉ đạo ban ngành xây dựng quy chế phối hợp hoạt động, để thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về công tác thanh niên; Hoàn thành việc phân công bố trí nhân sự làm công tác quản lý nhà nước về công tác thanh niên; Cụ thể hóa các mục tiêu, chỉ tiêu của chương trình phát triển thanh niên; Nâng cao hiệu quả công tác tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác quản lý nhà nước về công tác thanh niên; Rà soát, xem xét, sửa đổi, bổ sung các cơ chế, chính sách đối với thanh niên và công tác thanh niên. 23 C. KẾT LUẬN Trong khuôn khổ của đề tài “Quản lý nhà nước về công tác thanh niên trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế”, luận văn đã tập trung nghiên cứu những vấn đề ý luận chung quản lý nhà nước về công tác thanh niên, đưa ra một số nội dung cơ bản cần nghiên cứu của luận văn. Qua đó, phân tích vai trò, vị trí của Quản lý nhà nước đối với công tác thanh niên. Từ những vấn đề lý luận và thực tiễn cho thấy, Quản lý nhà nước về công tác thanh niên là nhiệm vụ rất quan trọng của Đảng và nhà nước, làm tốt công tác thanh niên là đảm bảo sự kế tục và phát triển không ngừng sự nghiệp cách mạng, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Với sự quan tâm của các cấp ủy đảng, chính quyền và sự phối hợp của các lực lượng xã hội, việc quản lý nhà nước về công tác thanh niên của tỉnh Thừa Thiên Huế trong thời gian tới nhất định sẽ có những chuyển biến tích cực và hiệu quả hơn; góp phần quan trọng trong việc đào tạo, bồi dưỡng để nhanh chóng hình thành một lớp thanh niên mới có lý tưởng cách mạng, giàu về trí tuệ, trong sáng về đạo đức, phong phú về tâm hồn, lành mạnh về lối sống và cường tráng về thể chất góp phần xây dựng con người Thừa Thiên Huế “Phát triển toàn diện, hướng đến chân - thiện - mỹ, thấm nhuần tinh thần dân tộc, nhân văn, dân chủ và khoa học”. Từ đó, phát huy cao độ thế mạnh và tiềm năng to lớn của thanh niên ra sức phấn đấu cùng toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế hoàn 24 thành thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hoá - hiện đại hoá quê hương đất nước.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdftom_tat_luan_van_quan_ly_nha_nuoc_ve_cong_tac_thanh_nien_tre.pdf
Luận văn liên quan