Tóm tắt Luận văn Quản lý nhà nước về giáo dục tiểu học trên địa bàn huyện Krông Buk, tỉnh Đăk Lăk

Trong khuôn khổ và giới hạn nhất định về hiểu biết, cùng với những kiến thức được trang bị trong thời gian học tập tại Học viện Hành chính quốc gia, dựa trên các tài liệu, và số liệu thực tiễn, tác giả đã tập trung nghiên cứu những nội dung cơ bản: Thứ nhất: tác giả đã nêu được cơ sở lý luận QLNN về giáo dục bậc tiểu học trên địa bàn huyện Krông Buk, tỉnh Đăk Lăk. Làm rõ các khái niệm GD&ĐT, khái niệm giáo dục tiểu học, khái niệm QLNN về GD&ĐT, khái niệm QLNN về giáo dục tiểu học, quan điểm của Đảng và Nhà nước về GD&ĐT; sự cần thiết phải QLNN về giáo dục tiểu học; kinh nghiệm của các tỉnh trong việc QLNN về giáo dục tiểu học. Thứ hai: Với đối tượng nghiên cứu cụ thể là QLNN đối với giáo dục tiểu học trên địa bàn huyện Krông Buk, luận văn đã đi sâu vào nghiên cứu, làm rõ thực trạng giáo dục ở huyện về quy mô trường, lớp, chất lượng giáo dục, đội ngũ công chức, viên chức, cơ sở vật chất và trang thiết bị phục vụ dạy và học, luận văn đi sâu phân tích công tác QLNN về giáo dục theo quy định của nhà nước để khẳng định hiệu quả của QLNN về giáo dục trong thời gian qua đồng thời chỉ ra những khuyết điểm, bất cập, nguyên nhân trong quản lý cần giải quyết. Thứ ba: Nhiệm vụ và các giải pháp quản lý nhà nước đối với giáo dục Tiểu học trên địa bàn huyện Krông Buk, qua đó đưa ra một số giải pháp phát triển giáo dục tiểu học trên địa bàn huyện Krông Buk, tỉnh Đăk Lăk giai đoạn hiện nay từ việc đổi mới quản lý giáo dục tiểu học, xây dựng đội ngũ nhà giáo và CBQL giáo dục, đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức dạy học, xã hội hóa giáo dục, kiểm định chất lượng giáo dục tiểu học thông qua thanh tra, kiểm tra. Nêu ra một số kiến nghị đối với Đảng, Nhà nước, Bộ GD&ĐT, GD&ĐT và UBND huyện cũng như đối với Phòng GD&ĐT huyện Krông Buk, tỉnh Đăk Lăk. Qua nghiên cứu 3 chương, luận văn đã tập trung tìm hiểu, nghiên cứu, tiếp thu và vận dụng các kiến thức đã học, các tài liệu tham khảo, từ thực trạng giáo dục của địa phương để hoàn thành được mục tiêu, nhiệm vụ và yêu cầu của đề tài đặt ra. Nhưng với năng lực và thời gian hạn chế vì vậy luận văn chỉ mới tập trung nghiên cứu một số lý luận về giáo dục và QLNN về giáo dục tiểu học trên địa bàn huyện. Dựa vào những điều kiện tự nhiên, kinh tế-xã hội đối với phát triển giáo dục, giáo dục tiểu học, để đánh giá một số nét khái quát và đưa ra được một số giải pháp cơ bản nhằm nâng cao hiệu quả QLNN về giáo dục tiểu học trên địa bàn huyện.

pdf27 trang | Chia sẻ: yenxoi77 | Ngày: 20/08/2021 | Lượt xem: 291 | Lượt tải: 7download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Tóm tắt Luận văn Quản lý nhà nước về giáo dục tiểu học trên địa bàn huyện Krông Buk, tỉnh Đăk Lăk, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ức trách, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, thẩm quyền theo luật định của các cơ quan QLNN về giáo dục. - Công cụ chính sách: chính sách được hiểu theo nghĩa rộng bao gồm các chủ trương, đường lối lớn cũng như nghĩa hẹp là các chính sách cụ thể về giáo dục nhằm làm cho các hoạt động giáo dục phù hợp với các mục tiêu và lợi ích quốc gia, xã hội và từng cá nhân. Hệ thống chính sách là công cụ chủ yếu để chi phối, định hướng toàn bộ các hoạt động giáo dục của quốc gia. - Công cụ về kinh tế: trong quá trình thực thi công tác QLNN về giáo dục, các cơ quan quản lý sử dụng các biện pháp kinh tế như công cụ để quản lý và điều tiết các hoạt động giáo dục thông qua các chính sách, các quy định, chế độ về đầu tư, học phí, tài chính - Công cụ tâm lý – xã hội: trong một chừng mực nhất định và trong những hoàn cảnh cần thiết Nhà nước cũng sử dụng các công cụ tâm lý xã hội như tổ chức các phong trào, cuộc vận động để tạo ra sự ủng hộ, đồng thuận trong các tầng lớp, trong cộng đồng để thực thi các chính sách giáo dục có hiệu quả. 1.4. Kinh nghiệm của một số địa phương và bài học kinh nghiệm cho huyện Krông Buk, tỉnh Đăk Lăk 1.4.1. Tỉnh Gia Lai Theo báo cáo của Sở GD&ĐT tỉnh Gia Lai, trong thời gian qua, mặc dù còn nhiều khó khăn khi là một tỉnh miền núi, nhưng có được sự quan tâm chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự chăm lo của các ban ngành đoàn thể, của cha mẹ học sinh cũng như với sự nỗ lực quyết tâm của toàn bộ cán bộ quản lý, giáo viên, viên chức ngành giáo dục, sự nghiệp giáo dục đã được củng cố và phát triển. Về giáo dục tiểu học: - Chỉ đạo các Phòng GD-ĐT tham mưu ủy ban các huyêṇ, thi ̣xa,̃ thành phố trong việc xây dưṇg đôị ngũ nhà giáo đủ số lươṇg theo yêu cầu qui điṇh của các mô hình daỵ hoc̣, đăc̣ biêṭ là Thông tư 35. Đảm bảo yêu cầu về chất lươṇg, có tâm huyết với nghề. - Tăng cường công tác bồi dưỡng cán bộ quản lý về những đổi mới trong công tác quản lý chỉ đaọ daỵ và hoc̣. Tăng cường công tác bồi dưỡng giáo viên bằng các hoạt động chuyên môn đa dạng, đổi mới sinh hoaṭ chuyên môn theo hướng thiết thưc̣ hiêụ quả. 7 - Tổ chức Hôị thảo “nâng cao chất lươṇg hoc̣ sinh” trong đó đăc̣ biêṭ chú troṇg đến các giải pháp tăng cường Tiếng viêṭ cho hoc̣ sinh dân tộc thiểu số và đa ̃có kết luâṇ để triển khai thưc̣ hiêṇ. - Chỉ đạo giáo viên thực hiện thống nhất việc lâp̣ kế hoac̣h daỵ hoc̣, soạn bài, tổ chức dạy học và kiểm tra đánh giá. - Tiếp tục thực hiện Chương trình đảm bảo chất lượng giáo dục trường học (SEQAP) tại 08 huyện, 42 trường tiểu học, với 903 lớp 22.269 học sinh và Mô hình trường học mới Việt Nam (VNEN) tại 70 trường tiểu học, tại 77 điểm trường lẻ, 910 lớp, 25.568 học sinh. - Triển khai thí điểm dạy học chương trình Tiếng Việt 1- Công nghệ giáo dục, và phương pháp dạy học “Bàn tay nặn bột”, Tiếp tục triển khai dạy học ngoại ngữ theo đề án dạy học ngoại ngữ và dạy học tự chọn. - Tổ chức dạy học các môn học tự chọn ở những vùng đủ điều kiện về cơ sở vật chất, giáo viên và đáp ứng nhu cầu của phụ huynh, học sinh. 1.4.2. Tỉnh Lâm Đồng Theo Báo cáo của Sở GD&ĐT tỉnh Lâm Đồng, trong thời gian qua toàn ngành giáo dục tỉnh đã đạt được các kết quả sau: Quy mô GD&ĐT được mở rộng, chất lượng ngày càng được nâng cao, đáp ứng cơ bản nhu cầu học tập của nhân dân, cơ sở vật chất, hệ thống trường lớp phát triển đến tất cả các địa bàn vùng sâu, vùng xa, tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh các vùng khó khăn có điều kiện và cơ hội học tập. Công tác quản lý giáo dục có bước chuyển biến tích cực theo hướng chuẩn hóa; phân cấp quản lý giáo dục và quyền tự chủ của cơ sở giáo dục được tăng cường; cải cách hành chính trong ngành giáo dục được đẩy mạnh; công nghệ thông tin được ứng dụng rộng rãi trong công tác quản lý; trật tự, kỷ cương trong ngành được chấn chỉnh. Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý đã có nhiều chuyển biến tích cực, Sở GD&ĐT đã triển khai sử dụng đồng bộ phần mềm Văn phòng điện tử online cho toàn ngành giáo dục, góp phần cập nhật thông tin kịp thời, đầy đủ, chính xác cho công tác quản lý của ngành. Hệ thống đào tạo đại học, cao đẳng được củng cố và phát triển, quy mô đào tạo tăng lên hàng năm. Công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao được quan tâm; nhiều chương trình hợp tác, liên kết trong đào tạo phát triển nguồn nhân lực được triển khai thực hiện. Quy mô trường lớp tiếp tục được mở rộng phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của địa phương, đáp ứng cơ bản nhu cầu học tập của HS trong tỉnh. Đối với giáo dục tiểu học: toàn tỉnh hiện có 254 trường tiểu học. Tập trung chỉ đạo dạy học và đánh giá kết quả học tập của học sinh theo chuẩn kiến thức, kỹ năng các môn học; triển khai một số phương pháp giáo dục mới: mô hình trường học mới Việt Nam (VNEN), phương pháp Bàn tay nặn bột. Áp dụng dạy 8 học Tiếng Việt lớp 1 theo tài liệu Công nghệ giáo dục, đẩy mạnh xây dựng trường chuẩn quốc gia; duy trì và nâng cao chất lượng và kết quả phổ cập giáo dục tiểu học; quan tâm đặc biệt đến việc tiếp nhận và tổ chức giáo dục hòa nhập cho 493 trẻ khuyết tật. Tiếp tục triển khai Đề án “Dạy và học ngoại ngữ” ở tiểu học, toàn tỉnh có 266 trường triển khai dạy học tiếng Anh. Có 12 trường tiểu học tham gia Dự án Mô hình trường học mới Việt Nam (VNEN) và 107 trường triển khai nhân rộng mô hình này; triển khai Tiếng Việt 1 Công nghệ giáo dục tại 88 trường với 299 lớp và 8209 học sinh lớp 1. 1.4.3. Bài học kinh nghiệm cho giáo dục tiểu học tại huyện Krông Buk, tỉnh Đăk Lăk Sau khi đã tìm hiểu về phương thức QLNN về giáo dục nói chung ở hai tỉnh bạn, chúng ta có thể chọn lọc một số điểm tích cực để áp dụng trong QLNN về giáo dục tiểu học tại địa phương mình, đó là: Đặc trưng của giáo dục là một loại hàng hoá công, xã hội và Nhà nước cần có các chính sách hỗ trợ, nhất là đầu tư kinh phí để đảm bảo việc học tập cho tất cả các công dân của họ, đảm bảo sự công bằng trong giáo dục. Quan tâm đến giáo dục tiểu học bằng những hành động cụ thể hơn nữa, ví dụ như: thông qua công tác tuyên truyền với nhiều loại phương tiện như: phát thanh truyền hình, giáo dục qua sinh hoạt cộng đồng, phối hợp với các tổ chức xã hội, dân vận nhằm giúp người dân hiểu rõ hơn về vai trò của giáo dục, cụ thể hơn là giáo dục tiểu học. Thường xuyên đi sâu, đi sát về giáo dục tiểu học, nắm bắt tâm lý cán bộ, giáo viên trong ngành tại địa phương, nâng cao hơn nữa vai trò của người giáo viên tiểu học trong đào tạo nhân tài cho đất nước sau này. Cần có những chính sách đãi ngộ với đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên công tác lâu năm trong ngành, cũng như công tác lâu dài tại những địa bàn có kinh tế xã hội khó khăn. Có chế độ thi đua, khen thưởng kịp thời với thành tích của các tập thể, cá nhân ngành giáo dục, nhằm động viên, khuyến khích họ tận tâm, tận lực với công tác giáo dục. Trong công tác quản lý, giảng dạy cần ứng dụng nhiều hơn nữa công nghệ thông tin. Khuyến khích cán bộ quản lý áp dụng những phần mềm quản lý mới về nhân sự, chất lượng giáo dục. Với giáo viên trực tiếp giảng dạy cần thường xuyên áp dụng các phương pháp mới từ công nghệ thông tin. Song song với đó cần có chế độ đãi ngộ, thu hút nhân tài về bậc giáo dục tiểu học, đồng thời khuyến khích cán bộ quản lý, giáo viên luôn tự nâng cao trình độ bằng nguồn kinh phí từ ngân sách hoặc tạo điều kiện thuận lợi về thời gian để họ có thể tham gia các lớp bồi dưỡng. 9 Chương 2 THỰC TRẠNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI GIÁO DỤC TIỂU HỌC TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN KRÔNG BUK, TỈNH ĐĂK LĂK 2.1. Khái quát chung về điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện Krông Buk, tỉnh Đăk Lăk 2.1.1. Điều kiện tự nhiên Huyện Krông Búk đươc̣ thành lâp̣ theo Nghị định số 07/NĐ – CP, ngày 23/12/2008 của Chính phủ "Về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã thuộc huyện Krông Búk, điều chỉnh địa giới hành chính huyện Krông Búk để thành lập thị xã Buôn Hồ và thành lập các phường trực thuộc thị xã Buôn Hồ - tỉnh Đắk Lắk” [15]. Sau khi chia tách, huyện Krông Búk có 07 đơn vị hành chính bao gồm các xa:̃ Cư Né, Cư Pơng, Ea Sin, Chứ Kbô, Ea Ngai, Pơng Drang và Tân Lập; 106 thôn, buôn, trong đó có 42 buôn đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ, 13 thành phần dân tộc thiểu số sinh sống, trong đó đồng bào Ê Đê chiếm đa số, sống xen ghép ở tất cả 07 xã trong huyện. Dân số toàn huyện khoảng 62.162 người (số liệu tính đến tháng 10/2014), đồng bào dân tộc thiểu số là 20.458 người, chiếm 32,9% so với dân số toàn huyện, đồng bào dân tộc tại chỗ là 19.591 người, chiếm 95,76%. 2.1.2. Điều kiện kinh tế - xã hội Tổng giá trị sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp; công nghiệp, xây dựng; thương mại, dịch vụ giai đoạn 2010-2015 (theo giá so sánh năm 2010) đạt 15.333 tỷ đồng. Tốc độ tăng trưởng kinh tế theo giá trị sản xuất bình quân hàng năm đạt 2,9%. Cơ cấu kinh tế (năm 2014) ngành nông, lâm, ngư nghiệp: 62,71%; công nghiệp, xây dựng: 7,64%; thương mại, dịch vụ: 29,65%. 2.2. Thực trạng quản lý nhà nước về giáo dục tiểu học của huyện Krông Buk, tỉnh Đăk Lăk 2.2.1. Thực trạng giáo dục tiểu học trên địa bàn huyện Krông Buk, tỉnh Đăk Lăk - Đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên các cơ sở giáo dục trực thuộc + Đội ngũ công chức, viên chức ngành giáo dục Nhìn chung đội ngũ công chức, viên chức ngành giáo dục huyện nhà trong những năm gần đây đáp ứng được nhu cầu phát triển của giáo dục. Tỷ lệ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên đạt trình độ trên chuẩn được nâng cao theo từng năm. Giáo viên được dạy đúng chuyên môn được đào tạo, được đánh giá xếp loại cuối năm từ trung bình trở lên. Tại địa bàn huyện Krông Buk, tổng số công chức, viên chức, người lao động bậc tiểu học: 528. Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên ngày càng được nâng cao. + Đội ngũ cán bộ quản lý 10 Theo đánh giá chung, đội ngũ cán bộ quản lý các trường tiểu học trên địa bàn huyện đáp ứng đủ về số lượng, chất lượng, và các yêu cầu khác của CBQL. Cụ thể: Tổng số CBQL: 40, trong đó Hiệu trưởng: 18, Hiệu phó 22. + Đội ngũ giáo viên Tiểu học Huyện Hàng năm, Phòng GD&ĐT tham mưu cho UBND huyện tổ chức các đợt tập huấn về chuyên môn, cũng như lý luận, hoạt động thi đua theo cụm chuyên môn, tổ chức thi giáo viên dạy giỏi, và giáo viên chủ nhiệm giỏi, giáo viên Tổng phụ trách Đội giỏi; theo định kỳ 2 năm/lần đối với cấp huyện, 4 năm/lần đối với cấp tỉnh, các cơ sở giáo dục hàng năm tổ chức thi giáo viên dạy giỏi cấp trường theo thông tư số: 21/2010/TT-BGDĐT, ngày 20 tháng 7 năm 2010 của Bộ GD&ĐT ban hành. Hiện nay đội ngũ GV tiểu học toàn huyện là: 404 giáo viên. - Mạng lưới trường lớp giáo dục Tiểu học Trong những năm vừa qua, quy mô về hệ thống trường lớp phát triển không ngừng. Nhìn chung, mạng lưới trường tiểu học phát triển một cách hợp lý, đáp ứng nhu cầu người học và thực hiện nhiệm vụ góp phần phát triển kinh tế đất nước. Các trường được đặt ở địa điểm thuận lợi phù hợp với tình hình dân số tại địa phương cụ thể, giúp học sinh đi học gần, giảm bớt tình trạng bỏ học do đi học xa. - Quy mô trường học: Huyện Krông Buk đã tập trung củng cố, phát triển một cách cơ bản hệ thống giáo dục phổ thông phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương. Tính đến năm 2016 toàn huyện có 06 trường mầm non công lập, 09 cơ sở giáo dục mầm non tư thục, 18 trường tiểu học, 08 trường trung học cơ sở, 01 trường phổ thông dân tộc bán trú, 01 trường phổ thông dân tộc nội trú, 07 trung tâm học tập cộng đồng, 02 trường THPT. - Chất lượng giáo dục tiểu học qua các năm học Với việc thực hiện các chủ trương, chính sách đối với giáo dục trong suốt thời gian qua, ngành giáo dục huyện nhà đã có được những thành tích đáng kể. Chất lượng đại trà của học sinh tiểu học được cải thiện qua từng năm học. Tỷ lệ học sinh hoàn thành xuất sắc, hoàn thành tốt được nâng cao, tỷ lệ học sinh yếu, kém, chưa hoàn thành có xu hướng giảm. Công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, học sinh có năng khiếu được tạo điều kiện và đã đạt được những thành tích đáng biểu dương. Số học sinh giỏi tại các kỳ thi học sinh giỏi do Sở giáo dục tổ chức, các cuộc thi qua mạng Internet do Bộ GD&ĐT tổ chức với các môn học như Toán, Tiếng Anh liên tục được nâng cao. - Tài chính, cơ sở vật chất và trang thiết bị phục vụ dạy và học bậc Tiểu học trên địa bàn Huyện Krông Buk Các thiết bị, cơ sở vật chất phục vụ dạy và học 11 - Máy tính dạy học: 109 máy vi tính. - Laptop: 99 máy. - Máy tính văn phòng: 135 máy. - Máy chiếu (Projetor): 31 máy. - Màn hình LCD 50 trở lên: 15 màn hình. Năm học 2014 - 2015 toàn huyện có 442 phòng học (trong đó có 152 phòng hoc̣ kiên cố, đaṭ tỷ lê ̣34,4 %; 264 phòng hoc̣ bán kiên cố. 2.2.2. Quản lý nhà nước về giáo dục tiểu học trên địa bàn huyện Krông Buk, tỉnh Đăk Lăk 2.2.2.1. Thực hiện chính sách, pháp luật trong quản lý nhà nước về giáo dục tiểu học trên địa bàn huyện Krông Buk, tỉnh Đăk Lăk Đối với ngành giáo dục Đăk Lăk nói chung, giáo dục huyện Krông Buk nói riêng tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp, nhiệm vụ. Đẩy mạnh việc xây dựng trường lớp, tập trung ưu tiên ở cấp học mầm non, các điểm trường tại thôn, buôn ở các vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn nhằm đảm bảo tỉ lệ huy động trẻ em đến trường. Tiếp tục hoàn chỉnh chương trình kiên cố hoá trường lớp gắn với việc xây dựng trường chuẩn quốc gia. Thực hiện tốt công tác xã hội hoá trong lĩnh vực GD&ĐT. Có giải pháp hạn chế thấp nhất tình trạng học sinh bỏ học. Để tiến hành thắng lợi các nhiệm vụ đã đặt ra, nhận thức rõ tầm quan trọng của GD&ĐT trong phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, UBND huyện Krông Buk đã chỉ đạo các ban ngành liên quan phối hợp với ngành GD&ĐT huyện nhà tham mưu, đề xuất để có thể ban hành những văn bản, chính sách định hướng, chỉ đạo, hỗ trợ công tác QLNN về giáo dục một cách sát thực, hiệu quả, tiến hành xây dựng chương trình, kế hoạch nhằm cụ thể hóa các nội dung như: chương trình học, phương pháp giảng dạy, tăng cường thực hành trong giảng dạy, đổi mới công tác quản lý, đẩy mạnh việc dạy tin học, ngoại ngữ trong các trường học trên địa bàn. 2.2.2.2. Tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về giáo dục tiểu học trên địa bàn huyện Krông Buk, tỉnh Đăk Lăk - Cơ cấu quản lý về giáo dục của UBND Huyện Krông Buk Hiện nay cơ cấu quản lý về giáo dục của UBND Huyện Krông Buk gồm 1 Chủ tịch UBND phụ trách chung và một Phó chủ tịch phụ trách mảng văn hóa xã hội. UBND huyện Krông Buk chịu trách nhiệm về phát triển sự nghiệp giáo dục của huyện, thực hiện chức năng QLNN về giáo dục trên địa bàn huyện. UBND huyện có trách nhiệm thực hiện chức năng QLNN về giáo dục trên địa bàn huyện; chịu trách nhiệm trước UBND cấp tỉnh về phát triển giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở và xây dựng xã hội học tập trên địa bàn huyện. - Phòng GD&ĐT Huyện Krông Buk 12 Phòng GD&ĐT Huyện là cơ quan QLNN về giáo dục đóng trên địa bàn huyện trực thuộc Sở Giáo dục và đào tạo, chịu sự quản lý, chỉ đạo hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở GD&ĐT về mặt chuyên môn, đồng thời là cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, chức năng thực hiện nhiệm vụ QLNN về giáo dục đào tạo ở địa phương, thực hiện một số quyền hạn, nhiệm vụ theo sự ủy quyền của UBND huyện, Phòng GD&ĐT chịu sự quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của UBND Huyện. - Cơ cấu quản lý về giáo dục của Ủy ban nhân dân cấp xã Tại địa bàn Huyện Krông Buk, hiện nay có 07 xã. Mỗi xã đều có 01 Phó chủ tịch UBND phụ trách công tác văn hóa xã hội. UBND xã thực hiện một số nhiệm vụ về giáo dục như: thực hiện kế hoạch phát triển sự nghiệp giáo dục tại địa bàn xã, phối hợp với các cơ sở giáo dục trong địa bàn huy động trẻ em đến trường, vào lớp 1 đúng độ tuổi cũng như hoàn thành chương trình phổ cập giáo dục. Tổ chức, thực hiện chủ trương xã hội hóa giáo dục, huy động các nguồn lực để phát triển sự nghiệp giáo dục tại địa bàn xã. Tuyên truyền, vận động nhân dân phối hợp với nhà trường giáo dục con em mình, tham gia bảo vệ, xây dựng các công trình cho hoạt động học tập, vui chơi của thiếu nhi, góp phần xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh. Quản lý trung tâm học tập cộng đồng. 2.2.2.3. Công tác xã hội hóa với giáo dục tiểu học Công tác xã hội hóa giáo dục là chủ trương lớn, lâu dài của Đảng và Nhà nước ta. Chủ trương này đã nhận được sự hưởng ứng của toàn dân ta, đem lại những tín hiệu tích cực cho nền giáo dục nói chung. Trên địa bàn huyện Krông Buk cũng không nằm ngoài tác động này. Những năm qua, hệ thống cơ sở vật chất từ trường lớp, trang thiết bị dạy và học của các trường trên địa bàn huyện luôn được củng cố, phát triển góp phần đáp ứng nhu cầu học tập cho con em các dân tộc. Có được kết quả này là nhờ việc đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục; đặc biệt là sự đóng góp, hưởng ứng nhiệt tình của nhân dân. 2.2.2.4. Quản lý nhà nước về chất lượng giáo dục tiểu học - Thực hiện kế hoạch thời gian năm học, chương trình giảng dạy Đối với tất cả các năm học, khi chuẩn bị bước vào năm học mới, UBND Huyện, Phòng GD&ĐT Huyện thực hiện theo Quyết định của UBND Tỉnh Đăk Lăk về kế hoạch thời gian năm học, cũng như chương trình giảng dạy. Với đặc điểm Huyện Krông Buk hiện nay chương trình giảng dạy được chia ra ba chương trình đó là: Chương trình giảng dạy theo hiện hành (15/18 trường), chương trình giảng dạy mô hình trường học mới VNEN (04/18 trường), giảng dạy môn Tiếng Việt lớp 1 theo Công nghệ giáo dục (03/18 trường). Do đó Phòng GD&ĐT Huyện luôn quan tâm chỉ đạo sát sao các trường nghiêm túc thực hiện chương trình các môn học với tinh thần phù hợp trong dạy học. GV phát huy tính chủ động trong dạy học đối với từng nội dung giảng dạy và đối tượng học sinh, 13 nhưng vẫn đảm bảo yêu cầu về chuẩn kiến thức kỹ năng, nhằm đạt kết quả cao nhất. - Thực hiện công tác chỉ đạo dạy và học 100% các trường tiểu học đã được quán triệt các Chỉ thị của Bộ Chính trị và Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về việc thực hiện cuộc vận động trong giáo dục. Nhằm thực hiện tốt giáo dục phẩm chất, đạo đức, lối sống, lương tâm nghề nghiệp, nhân cách, kiên quyết đấu tranh với các biểu hiện vi phạm, thiếu gương mẫu của đội ngũ nhà giáo. Các trường tiểu học luôn tăng cường các hoạt động giáo dục truyền thống với các hoạt động thực tế. Bắt đầu từ năm học 2016 - 2017 các trường sẽ tiến hành đánh giá học sinh tiểu học theo thông tư số 22/2016/TT-BGDĐT, ngày 22 tháng 9 năm 2016, của Bộ GD&ĐT. Phòng GD&ĐT Huyện đã thường xuyên tổ chức các chuyên đề cấp Phòng, cụm nhằm giúp giáo viên có thể thống nhất nội dung chương trình, phương pháp dạy học trong các môn học Giáo dục đạo đức, kỹ năng sống cho HS thông qua các môn học, hoạt động giáo dục và xây dựng quy tắc ứng xử văn hoá. Đồng thời công tác sử dụng trang thiết bị trong dạy học thường xuyên được quan tâm. Giáo viên luôn chủ động trong sử dụng đồ dùng dạy học, cũng như đẩy mạnh phong trào tự làm đồ dùng dạy học. Tiếp tục triển khai phương pháp “Bàn tay nặn bột” tại 13 trường Tiểu học. Tổ chức các hội thảo, chuyên đề (cấp trường, cụm trường) về phương pháp “Bàn tay nặn bột”, rút bài học kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo, triển khai nhân rộng. Tiếp tục triển khai dạy học Mỹ thuật theo phương pháp mới tại các trường tiểu học. Thực hiện có hiệu quả dạy học Tiếng Việt lớp 1 - Công nghệ giáo dục (CGD) tại 03 trường tiểu học. Công tác bồi dưỡng học sinh giỏi và phụ đạo học sinh yếu kém được quan tâm đặc biệt nhằm phát huy chất lượng giáo dục tiểu học. Công tác dạy các môn tự chọn: Tin học và Tiếng Anh, Tiếng Ê Đê. Tại Huyện môn Tiếng Anh được dạy ở 14/18 trường. Chương trình dạy Tiếng Anh được chỉ đạo dạy thí điểm là sách “Let’s learn EngLish - quyển 1, 2, 3”. Môn tin học được triển khai dạy ở 8/18 trường. Sử dụng sáng tạo sách giáo khoa Tin học “Cùng học Tin học - quyển 1,2,3” của Nhà xuất bản Giáo dục. Tiếng Ê Đê dạy ở 5/18 trường Tiểu học. Thực hiện dạy Tiếng Ê Đê là bộ sách “Klei Ê Đê Hdrôm quyển 1,2,3” của Bộ Giáo dục và đào tạo. 2.2.2.5. Thực hiện công tác phổ cập giáo dục tiểu học: UBND Huyện – Phòng GD&ĐT, UBND các xã đã thực hiện điều tra nghiêm túc, cập nhật dữ liệu HS và quản lý hồ sơ công tác phổ cập giáo dục tiểu học đúng quy định. Trong năm 2016 vừa qua Sở GD&ĐT đã tiến hành kiểm tra 15 thành 14 phố, huyện, thị xã trong tỉnh Đăk Lăk, trong đó có huyện Krông Buk, Huyện nhà đã làm tốt công tác phổ cập, hồ sơ sổ sách đầy đủ, kết quả giữ vững và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục. Đối với trẻ em khuyết tật: Tăng cường cơ hội tiếp cận giáo dục cho trẻ khuyết tật theo Luật Người khuyết tật và các văn bản quy phạm pháp luật về giáo dục khuyết tật. Tích cực tham mưu với UBND các cấp trong việc xây dựng kế hoạch triển khai 2.2.2.6. Thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học và quản lý Tích cực đổi mới công tác quản lý: thực hiện hiệu quả chủ trương phân cấp quản lý và giao quyền tự chủ cho cơ sở, xã hội hoá giáo dục, “ba công khai”. 2.2.2.7. Công tác thanh tra, kiểm tra đối với giáo dục tiểu học trên địa bàn huyện Krông Buk, tỉnh Đăk Lăk Trong những năm qua, công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về giáo dục trong đó có giáo dục tiểu học nói riêng được tăng cường, đi vào hoạt động nề nếp, có chất lượng và đạt hiệu quả cao hơn. Công tác kiểm tra của ngành giáo dục đề ra theo từng năm học. 2.2.2.8. Quản lý nhà nước về hoạt động thu hút, tuyển dụng nguồn nhân lực cho giáo dục tiểu học Công tác QLNN về hoạt động thu hút, tuyển dụng nguồn nhân lực cho giáo dục tiểu học được thực hiện dưới sự chỉ đạo cao nhất của UBND huyện, sự tham mưu phối hợp thực hiện giữa Phòng Nội vụ Huyện và Phòng GD&ĐT Huyện. 2.3. Kết quả, hạn chế, nguyên nhân của hạn chế trong thực hiện quản lý nhà nước về giáo dục tiểu học trên địa bàn huyện Krông Buk, tỉnh Đăk Lăk 2.3.1. Kết quả đạt được Với sự cố gắng nỗ lực của chính quyền, nhân dân của tập thể ngành giáo dục địa phương, trong năm năm qua, giáo dục tiểu học huyện nhà đã đạt được thành tựu đáng kể về quy mô giáo dục, chất lượng giáo dục, thực hiện chính sách của Đảng và Nhà nước, cơ sở vật chất... 2.3.2. Những hạn chế Việc thể chế hóa các văn bản cấp trên đến các cơ sở giáo dục còn chậm, chưa kịp thời, dẫn đến xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện còn chung chung, chưa cụ thể, rõ ràng, thực hiện chưa đạt hiệu quả cao. Cơ chế quản lí giáo dục chậm đổi mới, chưa đúng tinh thần cải cách của Chính phủ, đặc biệt là trong việc quản lý ngân sách, tuyển dụng biên chế. Công tác đào tạo, quản lý, sử dụng nguồn lực chưa chặt chẽ, tính kế hoạch chưa cao, việc tuyển dụng, luân chuyển GV chưa thật hợp lý, còn gây dư luận không tốt trong nhân dân, xã hội. Trong công tác cán bộ chưa tạo sự hài hòa, cân đối về cơ cấu, năng lực, phẩm chất, trong công tác bổ nhiệm CBQL chưa chú trọng đến ý kiến của cấp trưởng cũng như ý kiến tham gia của cán bộ, GV trong 15 đơn vị. Việc đánh giá, xếp loại cán bộ, đội ngũ nhà giáo ít có tác dụng trong việc động viên, khuyến khích, giáo dục họ. Sự phát triển các trường tiểu học chưa cân đối cả về qui mô cũng như chất lượng giữa các địa phương trên địa bàn trong huyện. Thực tế có những trường tiểu học được thành lập khi chỉ có 4 – 5 lớp học cho toàn bộ các khối, số lượng GV quá ít, và lại tăng thêm đội ngũ quản lý cũng như nhân viên văn phòng. Điều này gây lãng phí trong công tác tài chính. Tình hình kinh tế xã hội của huyện nhà còn nghèo, đo đó kinh phí đầu tư cho giáo dục còn hạn hẹp. Trong nhiều năm qua chỉ đầu tư chủ yếu về giải quyết nhu cầu phòng học, còn các phòng phục vụ cho học tập và các phòng chức năng hầu như chưa được chú ý đến. Cơ sở vật chất, thiết bị của một số cơ sở giáo dục chưa đảm bảo về số lượng, chất lượng và chủng loại so với yêu cầu nâng cao chất lượng giáo dục; đất dành cho trường học còn thiếu nhiều nên nhiều trường chưa đạt chuẩn quy định. Điều kiện cơ sở vật chất không đảm bảo đặc biệt là đất xây dựng phòng học đạt chuẩn ở nhiều trường chưa đủ làm cho việc phát triển toàn diện của HS tiểu học khó thực hiện được. Dẫn đến việc không thể xây dựng thêm các trường chuẩn quốc gia. Chương trình giáo dục tiểu học còn mang nặng dạy chữ, thi cử, nhẹ về dạy người, chưa chú trọng đến tính sáng tạo, áp dụng thực tiễn, chưa gắn với nhu cầu của người học. Đội ngũ nhà giáo và CBQL chưa đáp ứng được nhiệm vụ giáo dục trong thời kỳ mới. Đội ngũ cán bộ quản lý đều xuất phát từ GV, chủ yếu có kinh nghiệm giảng dạy, chưa được đào tạo về năng lực quản lý, khi được bổ nhiệm mới đi học chứng chỉ quản lý giáo dục, do đó năng lực quản lý hành chính, lập kế hoạch, còn yếu. Năng lực nghề nghiệp của một bộ phận nhà giáo chưa đáp ứng được yêu cầu nâng cao chất lượng GD&ĐT. Khả năng dạy học hướng tới HS và sử dụng ngoại ngữ, công nghệ thông tin của GV, CBQL còn hạn chế. Trình độ giáo viên tiểu học đạt trình độ trên chuẩn chưa cao, bên cạnh đó mặc dù đã trên chuẩn trình độ đào tạo nhưng về phương pháp sư phạm còn chưa linh hoạt đáp ứng yêu cầu đổi mới của giáo dục, do đó việc tác động mạnh đến học sinh để các em thay đổi mạnh mẽ phương pháp học, tạo đột phá về kết quả chưa có, đồng thời chất lượng giáo dục đại trà chưa cao. 2.4.2. Nguyên nhân QLNN về giáo dục tiểu học theo các nội dung quy định còn bị hạn chế. Nhận thức về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan QLNN về giáo dục tiểu học chưa đầy đủ. Công tác chỉ đạo, điều hành còn tồn tại những yếu kém, bất cập, chưa có những chính sách ở tầm vĩ mô. Năng lực của cán bộ QLNN về giáo dục còn thiếu so với yêu cầu thực tiễn, chưa đáp ứng được tinh thần đổi mới mạnh mẽ của giáo dục. 16 Tổ chức bộ máy quản lý giáo dục chậm được kiện toàn, đổi mới để phù hợp với tình hình thực tế, phương thức hoạt động còn bị động, máy móc, thiếu tính sáng tạo, chưa chú ý tới những người có năng lực quản lý mà chỉ căn cứ vào thâm niên và trình độ chuyên môn của lượng cán bộ nằm trong quy hoạch. Phân cấp quản lý còn chưa đủ mạnh, nhất là trong quản lý ngân sách, tuyển dụng biên chế, xây dựng chương trình giảng dạy. Công tác xã hội hóa giáo dục, huy động các nguồn lực cho phát triển giáo dục còn bất cập, chủ yếu dựa vào nguồn kinh phí nhà nước cấp, còn năng về tư tưởng bao cấp, chờ đợi vào cấp trên, do đó ít đầu tư vào mua sắm trang thiết bị, cơ sở vật chất, phục vụ cho công tác dạy và học đạt hiệu quả, chất lượng cao. Công tác thanh tra, kiểm tra chưa thực sự đạt chất lượng như mong đợi, hoạt động thanh kiểm tra còn mang tính hình thức, sức răn đe chưa đủ mạnh, cũng như đội ngũ thanh tra viên chưa được đào tạo về chuyên môn, nghiệp vụ còn hạn chế. Bên cạnh đó Krông Buk là một huyện nghèo của tỉnh Đăk Lăk, địa bàn rộng, khoảng cách dân cư còn rải rác, mặt bằng kinh tế không đồng đều (có địa bàn xã tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số chiếm đến hơn 70% dân số) dẫn đến việc phát triển quy mô, nâng cao chất lượng còn hạn chế, không theo kịp các huyện khác trong tỉnh. Chương 3 PHƯƠNG HƯỚNG, GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ GIÁO DỤC TIỂU HỌC TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN KRÔNG BUK, TỈNH ĐĂK LĂK 3.1. Nhiệm vụ chủ yếu của giáo dục tiểu học trên địa bàn huyện Krông Buk, tỉnh Đăk Lăk Các mục tiêu cụ thể cho ngành giáo dục tiểu học tỉnh Đăk Lăk: - Giảm bất bình đẳng trong tiếp cận giáo dục giữa các nhóm dân cư có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, vùng dân tộc ít người; - Tăng cường cơ sở vật chất, hoàn thiện mạng lưới cơ sở giáo dục, phát triển giáo dục miền núi, vùng dân tộc và vùng có nhiều khó khăn; - Nâng cao chất lượng dạy và học, thực hiện đổi mới chương trình nội dung sách giáo khoa và tài liệu giảng dạy. - Tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi: củng cố vững chắc phổ cập tiểu học đúng độ tuổi; tỷ lệ trẻ 6 tuổi vào lớp 1 đạt 100%; 80% trẻ khuyết tật ra lớp. - Đổi mới phương pháp lập và giao kế hoạch ngân sách cho giáo dục và thực hiện quyền tự chủ tài chính tại các đơn vị, trường học; - Nâng cao năng lực cho CBQL giáo dục các cấp và trường học. - Khẩn trương thực hiện Chương trình phát triển nguồn nhân lực về công nghệ thông tin từ nay đến năm 2020 của Chính phủ và tham gia chuẩn bị nhân lực, đáp 17 ứng Đề án dạy Tin học, ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong trường phổ thông của ngành; - Sắp xếp, bố trí đội ngũ GV các bộ môn ở các vùng, miền, phù hợp khả năng chuyên môn. Quan tâm, mạnh dạn giao việc thực hiện các chuyên đề, các công việc chuyên môn cho đội ngũ giáo viên trẻ, có trình độ đào tạo trên chuẩn; - Xây dựng và phê duyệt quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng giáo viên của tỉnh đến năm 2020; - Căn cứ vào quy định về định mức biên chế cho GV phổ thông, quy mô phát triển đội ngũ GV phổ thông Đắk Lắk đến năm 2020. Trên cơ sở mục tiêu chung của tỉnh UBND Huyện, Phòng GD&ĐT có nhiệm vụ cụ thể hóa các mục tiêu và đề ra nhiệm vụ thực hiện cho đơn vị huyện mình một cách thực tế, phù hợp với điều kiện dân cư, kinh tế xã hội địa phương: - Mở rộng, hoàn thiện hệ thống các trường tiểu học trên cơ sở đầu tư thêm cho các trường hiện tại, khuyến khích mở trường tiểu học ngoài công lập tại địa phương (Huyện Krông Buk hiện tại chưa có trường Tiểu học tư thục). Đầu tư về cơ sở vật chất, cần được sửa chữa, xây dựng mới kiên cố, các trường có đầy đủ các phòng phục vụ cho học tập. Thực hiện có hiệu quả việc đổi mới chương trình, phương pháp dạy và học. - Nâng cao nhận thức của nhân dân địa phương về vai trò, vị trí của giáo dục, đổi mới công tác tuyên truyền, phổ biến các chính sách giáo dục mới đến với tất cả các địa bàn trong huyện. Tăng cường, phối hợp giữa gia đình, nhà trường và xã hội trong công tác giáo dục HS. Huy động tối đa các nguồn lực xã hội, phát triển mạnh mẽ công tác xã hội hóa giáo dục để phát triển sự nghiệp giáo dục chung của huyện nhà. - Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị giáo dục, quy hoạch diện tích đất đầy đủ theo quy định cho các trường có diện tích nhỏ trong địa bàn để xây dựng thêm các trường chuẩn quốc gia. Huy động toàn cộng đồng xã hội, các tổ chức kinh tế trên địa bàn tham gia đóng góp sức người, sức của thực hiện công tác xã hội hóa giáo dục. - Quan tâm và giải quyết kịp thời các chính sách cho đội ngũ CBQL, nhà giáo, viên chức ngành giáo dục như: về nguồn lực tài chính cho các trường trong các hoạt động, công tác thi đua, khen thưởng, công tác bồi dưỡng trình độ chuyên môn và quản lý nhằm nâng cao chất lượng giáo dục tiểu học một cách toàn diện. - Cần có quy chế phối hợp giữa các cấp, các ngành trong địa bàn huyện tạo điều kiện và giúp các cơ sở giáo dục tổ chức được nhiều hơn các hoạt động giáo dục truyền thống cho HS. - Các cơ sở giáo dục cần chủ động trong công tác tham mưu, lập kế hoạch, đề xuất với những lực lượng xã hội khác, định hướng hoạt động giáo dục mà các lực lượng xã hội có thể phối hợp giải quyết. 18 3.2. Phương hướng hoàn thiện quản lý nhà nước về giáo dục Tiểu học trên địa bàn huyện Krông Buk, tỉnh Đăk Lăk Đổi mới công tác QLNN về giáo dục chính là sự cải tiến, kế thừa hoặc bổ sung những điểm mới vào công tác quản lý nhằm tạo ra sự phát triển ổn định và thúc đẩy chất lượng của giáo dục. Đổi mới giáo dục, đào tạo cần bắt đầu từ đổi mới quan điểm, tư tưởng chỉ đạo đến mục tiêu, nội dung, phương pháp, cơ chế, chính sách, điều kiện bảo đảm thực hiện; đổi mới từ sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước đến hoạt động quản trị của các cơ sở GD&ĐT và việc tham gia của gia đình, cộng đồng, xã hội và bản thân người học; đổi mới ở tất cả các bậc học, ngành học... Tiếp tục quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, triển khai chương trình hành động của ngành về đổi mới căn bản và toàn diện nền giáo dục Việt Nam, thực hiện chiến lược phát triển giáo dục 2011 – 2020 theo quyết định số 711/QĐ-TTg ngày 13/6/2012 của Thủ tướng Chính phủ. Tăng cường thực hiện có hiệu lực, hiệu quả chức năng QLNN về giáo dục từ trung ương đến địa phương. Đẩy mạnh cải cách hành chính, trong đó chú trọng việc hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, thực hiện cải cách thủ tục hành chính; thực hiện đồng bộ phân cấp quản lý với thẩm quyền, trách nhiệm, năng lực và các điều kiện thực hiện của các cơ quan quản lý giáo dục; hoàn thiện cơ chế phối hợp giữa ngành giáo dục với các Bộ, ngành và địa phương; tăng quyền tự chủ và tự chịu trách nhiệm của các cơ sở giáo dục. Thực hiện phân công, phân cấp, nâng cao tính chủ động của chính quyền địa phương, kết hợp chặt chẽ quản lý ngành và quản lý lãnh thổ. Kiện toàn các cơ quan chuyên môn thuộc UBND Huyện, và bộ máy chính quyền cấp xã. Hoàn thiện thể chế, đổi mới tổ chức và hoạt động thanh tra giáo dục, chú trọng nâng cao nghiệp vụ chuyên môn cho thanh tra viên và cộng tác viên thanh tra giáo dục. Tăng cường kiểm tra, giám sát của các cấp quản lý giáo dục và UBND các xã, UBND Huyện đối với các trường tiểu học trên địa bàn. Tiếp tục phát huy và thực hiện tốt các chính sách, pháp luật về giáo dục trên địa bàn huyện Krông Buk. Không ngừng củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đội ngũ Đảng viên, đảm bảo tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng trong các trường. Cần có chính sách thu hút người tài, sinh viên tốt nghiệp loại giỏi ở các trường có chất lượng đào tạo cao về công tác tại địa phương. Thực hiện sự bình đẳng trong giáo dục đối với các vùng còn gặp khó khăn về điều kiện kinh tế xã hội. Tạo điều kiện thuận lợi cho việc mở các cơ sở giáo dục tiểu học ngoài công lập tại địa phương như về quỹ đất, cơ chế, chính sách thuế, đơn giản hóa các thủ tục hành chính 19 Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong công tác quản lý giáo dục và dạy học. Chủ động phối hợp tuyên truyền các hoạt động giáo dục tạo sự đồng thuận của xã hội. Tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng theo hướng thiết thực, hiệu quả, tăng cường công tác truyền thông trong thi đua khen thưởng. 3.3. Giải pháp quản lý nhà nước về giáo dục tiểu học trên địa bàn huyện Krông Buk 3.3.1. Xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên giáo dục tiểu học Xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ quản lý trong nhà trường Tiểu học vẫn phải quy tụ vào 3 vấn đề chính: Số lượng, chất lượng, cơ cấu. Cần có các biện pháp nhằm xây dựng đội ngũ CBQL giáo dục tiểu học , có phẩm chất chính trị và có trình độ chuyên môn nghiệp vụ giỏi, tận tâm với sự nghiệp giáo dục. Đảm bảo 100% cán bộ chủ chốt đạt chuẩn công chức và qui định của ngành. Tăng cường công tác lập kế hoạch, tăng quyền chủ động và trách nhiệm của các cấp quản lý trong nhà trường. Các bộ phận giúp việc cho CBQL trong trường cần phải có năng lực về các nhiệm vụ gắn với trách nhiệm của mình. Ban giám hiệu cần phải tạo điều kiện cho GV có điều kiện được học tập để nâng cao trình độ về chuyên môn và nghiệp vụ, động viên kịp thời khuyến khích họ tích cực chủ động trong hoạt động dạy và học. Phát huy sức mạnh đoàn kết trong toàn đơn vị, xây dựng môi trường giáo dục thân thiện, lành mạnh, hợp tác, đoàn kết. Cần có nhiều biện pháp giáo dục ý thức thi hành pháp luật về GD&ĐT cho cán bộ GV trong nhà trường, hướng mọi người vào việc thực hiện và làm theo pháp luật. Phân công trách nhiệm trong công việc cần rõ ràng, hợp lý, đối với mọi GV ở các môn dạy khác nhau. Tạo ra sự công bằng trong xét thi đua. Có chính sách thu hút nhân tài, thu hút GV giỏi. Các tổ chức trong nhà trường như Công đoàn, Đoàn thanh niên,... cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy vai trò người đại diện của mình. Quản lý tốt công tác thi đua khen thưởng. Đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ thường xuyên cho đội ngũ nhà giáo và CBQL giáo dục. Đào tạo GV đảm bảo tính đồng bộ và dạy đủ môn học theo quy định và chủ động đáp ứng yêu cầu cải cách giáo dục nhằm đổi mới mục tiêu, nội dung, chương trình và phương pháp. Tiếp tục đầu tư bồi dưỡng để nâng cao chất lượng phong trào thi GV giỏi các cấp. Vận động GV và CBQL tăng cường áp dụng các sáng kiến kinh nghiệm có giá trị trong quản lý giảng dạy. Khuyến khích động viên GV và CBQL học tập nâng cao trình độ ngoại ngữ, tin học; tích cực tham mưu lãnh đạo cấp trên tạo điều kiện cho CBQL, GV của 20 ngành được giao lưu, tiếp cận với thành tựu, công nghệ, phương pháp giáo dục tiên tiến. Đối với đội ngũ CBQL giáo dục tại địa phương, UBND Huyện cần trình với UBND Tỉnh và các bộ phận có liên quan có thêm các biện pháp nhằm đào tạo, bổ nhiệm đội ngũ này có chất lượng cao hơn thời gian vừa qua. Thực hiện luân chuyển CBQL, GV tạo sự đồng đều về chất lượng giáo dục, quản lý chặt chẽ việc thi tuyển hoặc xét tuyển GV, nhân viên, đảm bảo chất lượng trong tuyển dụng GV, nhân viên; xây dựng cơ chế chính sách để thay thế số GV cao tuổi không đạt yêu cầu. Bổ sung các chính sách ưu đãi đối với CBQL và GV công tác ở khu vực miền núi và các vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. 3.3.2. Đổi mới phương pháp, hình thức dạy học Đổi mới chương trình học sẽ dẫn tới việc thay đổi về phương pháp, hình thức dạy học. Tuy vậy không phải là bỏ hẳn những phương pháp, hình thức dạy cũ mà cần bổ sung, cải tiến cho phù hợp với tình hình mới. Cải tiến các phương pháp dạy học truyền thống. Kết hợp đa dạng phương pháp dạy học. Vận dụng dạy học giải quyết vấn đề. Phương pháp dạy học kết hợp giữa các hoạt động về trí óc và hoạt động thể lực. Tăng cường sử dụng công nghệ thông tin hỗ trợ dạy học. 3.3.3. Kiểm định chất lượng tiểu học thông qua thanh tra, kiểm tra, đánh giá hoạt động giáo dục tiểu học Kiểm định chất lượng giáo dục hướng tới việc giao quyền tự chủ về chất lượng giáo dục cho các nhà trường. Kết quả kiểm định chất lượng giáo dục là cơ sở để các cấp chính quyền, cơ quan quản lý giáo dục và xã hội thực hiện việc giám sát, hỗ trợ nhà trường duy trì và nâng cao chất lượng giáo dục. Công tác thanh tra, kiểm tra nhằm đánh giá hoạt động dạy học ở các trường tiểu học trên cơ sở kiểm tra đối chiếu với quy định của Luật giáo dục và các văn bản pháp quy hướng dẫn thực hiện của Bộ GD&ĐT. Đối với các cơ sở giáo dục, công tác kiểm tra nội bộ sẽ được áp dụng thường xuyên nhằm quản lý hoạt động dạy và học thực tế nhất. Hiện nay cũng cần quan tâm đến những đổi mới trong công tác Thanh tra, kiểm tra các trường học. Đó là tách bạch quản lý Nhà nước và quản lý chuyên môn. Phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương các xã, thống nhất kế hoạch, tập trung chỉ đạo, giúp đỡ, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc tại một số trường có tỉ lệ học sinh bỏ học cao và chất lượng giáo dục thấp trong năm học trước nhằm giảm thiểu học sinh bỏ học và nâng cao chất lượng giáo dục tại các trường. 3.3.4. Quản lý, đầu tư, xây dựng cơ sở vật chất cho giáo dục tiểu học 21 Ưu tiên dành quỹ đất trong quy hoạch phát triển cho các trường Tiểu học, đảm bảo có đủ chỗ học, chỗ chơi dành cho các trẻ từ 6 đến 10 tuổi đạt chuẩn cho học sinh ở các địa bàn. Tập trung ưu tiên xây dựng trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia, phấn đấu có đủ trường công lập đảm bảo nhu cầu học tập của mọi trẻ em, đặc biệt quan tâm tới con em gia đình chính sách, gia đình nghèo, học sinh khuyết tật, HS có tư chất đặc biệt. Đẩy mạnh xây dựng phòng học bộ môn, thư viện, nhà giáo dục thể chất trong trường học theo chuẩn. Đầu tư trang thiết bị hiện đại để phục vụ cho việc đổi mới phương pháp nâng cao chất lượng dạy học. Tăng cường cơ sở vật chất để tất cả các trường có điều kiện dạy hai buổi/ngày. 3.3.5. Thực hiện công tác xã hội hóa giáo dục tiểu học Tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức của nhân dân về quan điểm của Đảng và Nhà nước “Giáo dục là quốc sách hàng đầu, đầu tư cho giáo dục là đầu tư cho sự phát triển”. Biến nhận thức đổi mới thành hành động cụ thể đi vào cuộc sống của từng gia đình. Phát triển giáo dục phải là trách nhiệm của mọi người, mọi nhà và của toàn xã hội. Khuyến khích và tạo điều kiện để cho người Việt Nam ở nước ngoài và người nước ngoài giúp đỡ, đầu tư vào lĩnh vực GD&ĐT theo quy định của Nhà nước. Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, các cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ tích cực góp phần phát triển giáo dục. Kết hợp giáo dục xã hội, giáo dục gia đình và giáo dục nhà trường, xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh. 3.4. Một số kiến nghị 3.4.1. Đối với Chính phủ Phân cấp hơn nữa trong QLNN về giáo dục, giáo dục phổ thông. Đẩy mạnh phân cấp quản lý ở ba lĩnh vực tài chính, nhân sự, chuyên môn một cách đồng bộ. Làm tăng quyền tự chủ thực sự cũng như tăng cường trách nhiệm cá nhân trong công tác quản lý. Thay đổi nhận thức của cán bộ quản lý cấp trên trong việc phân cấp quản lý giáo dục cho cấp dưới và giao quyền tự chủ cho cơ sở, để tránh tình trạng đã phân cấp nhưng cơ quan quản lý cấp trên vẫn can thiệp quá nhiều vào cấp dưới. Nhưng bên cạnh đó cần chủ động đánh giá năng lực quản lý của cán bộ cấp dưới để thực hiện phân cấp cho phù hợp. Ban hành các văn bản quy phạm pháp luật để điều chỉnh mối quan hệ giữa "nhà trường – gia đình – xã hội". Chính phủ cần xem xét bổ sung chức danh thanh tra chuyên ngành ở Phòng GD&ĐT nhằm thực hiện thanh tra thường xuyên, thanh tra giải quyết khiếu nại tố cáo trong lĩnh vực giáo dục trên địa bàn. Điều chỉnh hệ số phụ cấp chức vụ cho cán bộ quản lý cấp Sở, Phòng GD&ĐT. 22 Lương và các chế độ phụ cấp nhà giáo, cán bộ quản lý cần nghiên cứu bảo đảm được cuộc sống trung bình, nghĩa là tăng thêm từ 1.3 đến 1.5 lần so với mức lương hiện nay. Chính phủ cần xem xét mở rộng chính sách đưa tri thức trẻ về vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số. 3.4.2. Đối với Bộ Giáo Dục và Đào Tạo Bộ GD&ĐT cần có phương pháp và thu thập ý kiến nhằm đổi mới chương trình giáo dục, đặc biệt là giáo dục tiểu học. Nên lựa chọn chương trình học nào phù hợp với thực tế của Việt Nam và từng khu vực để kiến nghị thay đổi chương trình, tránh sự áp đặt ồ ạt tất cả các địa phương như nhau. Cũng như cần có phân phối chương trình phù hợp làm cho khối kiến thức cần truyền đạt quá nhiều trong khi thời gian học trên lớp chưa đủ dẫn đến việc dạy thêm, học thêm tràn lan, thiếu kiểm soát. Mạnh dạn để một số địa phương có chất lượng giáo dục, trình độ công nghệ cao chủ động trong việc xây dựng nội dung chương trình học, sách giáo khoa sao cho phù hợp với tình hình thực tế địa phương nhưng cần dựa trên khung chương trình quy định của Bộ GD&ĐT. Cần ban hành và công bố rộng rãi một quy chuẩn để đánh giá chất lượng giáo dục ở từng địa phương. Qua đây để đánh giá cả về trình độ quản lý nhà nước về giáo dục của các cấp, cũng như quản lý về chuyên môn của các Sở, Phòng GD&ĐT. Trong công tác kiểm tra đánh giá học sinh, cần đưa ra phương pháp đánh giá theo đặc thù của nhiều môn học. Các tiêu chí đánh giá chuẩn Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, chuẩn nghề nghiệp GV tiểu học cần thực tế, hợp lý hơn. Trong công tác đào tạo đội ngũ CBQL, GV hiện nay cần phù hợp với nhu cầu phát triển của xã hội. 3.4.3. Đối với Ủy ban nhân dân tỉnh và Sở Giáo Dục và Đào Tạo Cần có văn bản hướng dẫn cụ thể thực hiện các Nghị định của Chính phủ, các Quyết định, Thông tư của Bộ GD&ĐT hoặc các thông tư liên Bộ để thực hiện một cách đồng bộ, có hệ thống từ trên xuống dưới, nhằm thống nhất chủ trương, chính sách của nhà nước trên địa bàn cấp huyện ở tỉnh Đăk Lăk. Đồng thời quán triệt chỉ đạo UBND cấp huyện, và các phòng có liên quan cần thực hiện nghiêm túc theo nội dung Nghị định 115/2010/NĐ-CP 24 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ. 3.4.4. Đối với Ủy ban nhân dân huyện Thực hiện tốt các hướng dẫn của UBND tỉnh và có sự chỉ đạo sát sao hơn việc xây dựng cơ chế phối hợp thực hiện giữa cơ quan quản lý giáo dục và các cơ quan chức năng khác trên địa bàn huyện trong công tác giáo dục, nhằm tạo điều kiện thuận lợi để Phòng GD&ĐT, các cơ sở giáo dục có nhiều điều kiện để thực hiện mục tiêu giáo dục. 23 Cần đẩy mạnh, tăng cường thực hiện trao quyền tự chủ nhiều hơn nữa cho Phòng GD&ĐT theo tinh thần phân cấp quản lý như Nghị định 115/2010/NĐ- CP về trách nhiệm quản lý nhà nước giáo dục, Quyết định 30/2012/QĐ-UBND, ngày 07/8/2012 của UBND tỉnh Đăk Lăk. Tham mưu với UBND tỉnh có những chính sách khuyến khích xây dựng các trường tiểu học ngoài công lập để nâng cao hơn nữa chất lượng giáo dục tiểu học. Chính quyền cần dành quỹ đất để ưu tiên đầu tư xây dựng nhà ở cho học sinh nghèo vùng đặc biệt khó khăn, nhà công vụ cho GV... 3.4.5. Đối với Phòng Giáo dục và Đào tạo Thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ của mình trong việc quản lý nhà nước về giáo dục tại địa bàn huyện. Thường xuyên quan tâm, theo dõi sát sao việc thực hiện hoạt động giáo dục tại các cơ sở giáo dục do mình quản lý. PHẦN KẾT LUẬN GD&ĐT là nhân tố quyết định đối với sự phát triển của mỗi quốc gia. Bất kỳ một đất nước nào cũng luôn coi GD&ĐT là quốc sách hàng đầu, là con đường để phát huy nguồn lực con người cho công cuộc phát triển kinh tế xã hội của mình. Giáo dục là tiền đề quan trọng cho sự phát triển của tất cả các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa, quốc phòng an ninh. Chỉ có những con người được tiếp thu nền giáo dục tốt mới có khả năng giải quyết một cách chủ động, sáng tạo, hiệu quả những vấn đề của sự phát triển xã hội. Một đất nước được đánh giá phát triển hay không phụ thuộc nhiều vào việc phát triển kinh tế. Do đó một nền kinh tế muốn có sức mạnh để phát triển cần tạo ra được trình độ trí tuệ, nguồn chất xám, và nguồn nhân lực kỹ thuật luôn đầy đủ khả năng đổi mới, nâng cao năng suất lao động. Muốn có được kết quả này hoàn toàn phụ thuộc vào chất lượng giáo dục. Giáo dục Tiểu học là bậc học đầu tiên của hệ thống giáo dục quốc dân Việt Nam. Đây là bậc học đào tạo những cơ sở ban đầu cho các em như giúp các em biết đọc, biết viết, biết tính toán, cũng như thiết lập những hiểu biết rất cơ bản về cuộc sống, những đường nét chính nhân cách. Do đó giáo dục tiểu học có tính chất, đặc trưng riêng, và tính sư phạm cũng rất khác biệt. Trong bối cảnh hiện nay, QLNN về giáo dục nói chúng và giáo dục tiểu học nói riêng cần có một cách nhìn nghiêm túc, sự đánh giá chất lượng khách quan để hướng tới mục tiêu thực chất, tạo chuyển biến căn bản toàn diện về chương trình, nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức dạy và học, hệ thống quy mô, mạng lưới trường lớp, đặc biệt là đổi mới triệt để hệ thống QLNN về giáo dục tiểu học. Thực tiễn hoạt động QLNN về giáo dục tiểu học ở huyện Krông Buk tuy đã đạt được những thành tựu đáng kể: kết quả sau khi thực hiện cuộc vận động “hai không” kết quả học sinh đã thực chất hơn, kết quả chất lượng đại trà đã được nâng lên, tỷ lệ học sinh giỏi các cấp đã cao hơn so với giai đoạn trước; môi trường sư phạm thoải mái, lành mạnh hơn, tỷ lệ HS bỏ học giảm, việc thực hiện các mô 24 hình dạy học mới đã giảm bớt tình trạng “thầy đọc – trò chép” tăng tính chủ động, sáng tạo cho HS; hoàn thành chương trình phổ cập giáo dục tiểu học; ứng dụng tốt công nghệ thông tin vào quản lý và dạy học; trình độ chuyên môn của đội ngũ CBQL và GV được nâng dần qua các năm. Tuy vậy, vẫn còn tồn tại những hạn chế, bất cập trong đó lớn nhất là chất lượng giáo dục tiểu học tại địa bàn chưa đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao của xã hội, chưa sánh được với các trung tâm giáo dục lớn trong cả nước. Trong khuôn khổ và giới hạn nhất định về hiểu biết, cùng với những kiến thức được trang bị trong thời gian học tập tại Học viện Hành chính quốc gia, dựa trên các tài liệu, và số liệu thực tiễn, tác giả đã tập trung nghiên cứu những nội dung cơ bản: Thứ nhất: tác giả đã nêu được cơ sở lý luận QLNN về giáo dục bậc tiểu học trên địa bàn huyện Krông Buk, tỉnh Đăk Lăk. Làm rõ các khái niệm GD&ĐT, khái niệm giáo dục tiểu học, khái niệm QLNN về GD&ĐT, khái niệm QLNN về giáo dục tiểu học, quan điểm của Đảng và Nhà nước về GD&ĐT; sự cần thiết phải QLNN về giáo dục tiểu học; kinh nghiệm của các tỉnh trong việc QLNN về giáo dục tiểu học. Thứ hai: Với đối tượng nghiên cứu cụ thể là QLNN đối với giáo dục tiểu học trên địa bàn huyện Krông Buk, luận văn đã đi sâu vào nghiên cứu, làm rõ thực trạng giáo dục ở huyện về quy mô trường, lớp, chất lượng giáo dục, đội ngũ công chức, viên chức, cơ sở vật chất và trang thiết bị phục vụ dạy và học, luận văn đi sâu phân tích công tác QLNN về giáo dục theo quy định của nhà nước để khẳng định hiệu quả của QLNN về giáo dục trong thời gian qua đồng thời chỉ ra những khuyết điểm, bất cập, nguyên nhân trong quản lý cần giải quyết. Thứ ba: Nhiệm vụ và các giải pháp quản lý nhà nước đối với giáo dục Tiểu học trên địa bàn huyện Krông Buk, qua đó đưa ra một số giải pháp phát triển giáo dục tiểu học trên địa bàn huyện Krông Buk, tỉnh Đăk Lăk giai đoạn hiện nay từ việc đổi mới quản lý giáo dục tiểu học, xây dựng đội ngũ nhà giáo và CBQL giáo dục, đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức dạy học, xã hội hóa giáo dục, kiểm định chất lượng giáo dục tiểu học thông qua thanh tra, kiểm tra... Nêu ra một số kiến nghị đối với Đảng, Nhà nước, Bộ GD&ĐT, GD&ĐT và UBND huyện cũng như đối với Phòng GD&ĐT huyện Krông Buk, tỉnh Đăk Lăk. Qua nghiên cứu 3 chương, luận văn đã tập trung tìm hiểu, nghiên cứu, tiếp thu và vận dụng các kiến thức đã học, các tài liệu tham khảo, từ thực trạng giáo dục của địa phương để hoàn thành được mục tiêu, nhiệm vụ và yêu cầu của đề tài đặt ra. Nhưng với năng lực và thời gian hạn chế vì vậy luận văn chỉ mới tập trung nghiên cứu một số lý luận về giáo dục và QLNN về giáo dục tiểu học trên địa bàn huyện. Dựa vào những điều kiện tự nhiên, kinh tế-xã hội đối với phát triển giáo dục, giáo dục tiểu học, để đánh giá một số nét khái quát và đưa ra được một số giải pháp cơ bản nhằm nâng cao hiệu quả QLNN về giáo dục tiểu học trên địa bàn huyện.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdftom_tat_luan_van_quan_ly_nha_nuoc_ve_giao_duc_tieu_hoc_tren.pdf
Luận văn liên quan