Tóm tắt Luận văn Quản lý nhà nước về nguồn nhân lực giáo viên trung học cơ sở công lập trên địa bàn quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

Từ những hạn chế, nguyên nhân của những hạn chế trong hoạt động quản lý nhà nước về nguồn nhân lực giáo viên THCS công lập trên địa bàn quận Thanh Xuân cũng như trên cơ sở quan điểm của Đảng, Luận văn đã tập trung đưa ra 6 nhóm giải tăng cường hiệu quà quản lý nhà nước về nguồn nhân lực giáo viên THCS công lập trên địa bàn quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội giai đoạn 2016-2020, bao gồm: (l)Nhóm giải pháp hoàn thiện hệ thống thể chế, chính sách, pháp luật, chiến lược, kế hoạch phát triển nguồn nhân lực giáo viên THCS thành phố Hà Nội giai đoạn 2016-2020, (2)Nhóm giải pháp kiện toàn tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về nguồn nhân lực giáo viên THCS công lập giai đoạn 2016-2020; (3)Nhóm giải pháp phát triển nguồn nhân lực giáo viên THCS công lập trên địa bàn quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội giai đoạn 2016- 2020, (4) Nhóm giải pháp thu hút và sử dụng các nguồn lực để phát triển sự nghiệp nguồn nhân lực giáo viên THCS công lập thuộc quận Thanh Xuân giai đoạn 2016-2020, (5)Nhóm giải pháp xây dựng và quản lý chương trình, nội dung giáo dục THCS các trường công lập thuộc quận Thanh Xuân, (6)Nhóm giải pháp tăng cường hoạt động thanh tra, kiểm tra và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật của nguồn nhân lực giáo viên THCS công lập trên địa bàn quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội giai đoạn 2016-2020. Đe có thể đạt được hiệu quả toàn diện, cần áp dụng đồng bộ, nghiêm túc và thường xuyên cả 6 nhóm giải pháp này, song cần tập trung vào giải pháp (1), (2), (3) với chủ trương sử dụng nguồn nhân lực tại chỗ cũng như huy động cao nhất nguồn lực của địa phương. Điều này sẽ góp phần nâng cao hiệu quà hoạt động quàn lý nhà nước về nguồn nhân lực giáo viên THCS công lập trên địa bàn quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội giai đoạn 2016-2020, tăng cường chất lượng giáo dục của quận, đáp ứng yêu cầu phát triển và tiềm năng của quận, qua đó, góp phần vào sự phát triển KT-XH của quận Thanh Xuân và cả nước.

docx21 trang | Chia sẻ: yenxoi77 | Lượt xem: 1331 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Tóm tắt Luận văn Quản lý nhà nước về nguồn nhân lực giáo viên trung học cơ sở công lập trên địa bàn quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BỘ NỘI VỤ / BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO .../ HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA TRẦN HUYỀN LI QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ NGUỒN NHÂN LỰC GIÁO VIÊN TRUNG HỌC CƠ SỞ CÔNG LẬP TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN THANH XUÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ CÔNG Chuyên ngành: Quản lý công Mã số: 60 34 04 03 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS. NGUYỄN THỊ HƯỜNG HÀ NỘI - 2017 Công trình được hoàn thành tại: HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA Người hướng dẫn khoa học: TS. Nguyễn Thị Hường Phản biện 1: Phản biện 2: Luận văn được bảo vệ tại Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ, Học viện Hành chính Quốc gia. Địa điểm: Phòng , Nhà A - Hội trường bảo vệ luận văn thạc sĩ, Học viện Hành chính Quốc gia. Số: 77 - Đường Nguyễn Chí Thanh - Quận Đống Đa - TP. Hà Nội. Thời gian: vào hồi giờ phút ngày tháng năm 2017. MỞ ĐẦU Tính cấp thiết của đề tài luận văn Khi nói đến sự khác biệt về giáo dục của một quốc gia so với các quốc gia khác, cái đầu tiên phải nói đến là hệ thống giáo dục quốc dân (HTGDQD) của nước đó. Bức tranh tổng quát về HTGDQD nước ta cho thấy, về cơ cấu HTGDQD bao gồm giáo dục phổ thông (tiểu học, THCS và THPT); giáo dục đại học (đại học, thạc sĩ và tiến sĩ). Trong đó, giáo dục phổ thông là một bộ phận quan trọng, mang những đặc thù. Đây là cấp học căn bản, tói càn thiết đói với bất cứ cá nhân nào nói riêng, đối với sự phát triển của xã hội nói chung. Giáo dục THCS được thực hiện trong bốn năm học, từ lớp sáu đến lớp chín. Học sinh vào học lớp sáu phải hoàn thành chương trình tiểu học, có tuổi là mười một tuổi; nhằm giúp học sinh củng cố và phát triển những kết quả của giáo dục tiểu học; có học vấn phổ thông ở trình độ cơ sở và những hiểu biết ban đầu về kỹ thuật và hướng nghiệp để tiếp tục học trung học phổ thông, trung cấp, học nghề hoặc đi vào cuộc sống lao động. Giáo dục trung học cơ sở phải củng cố, phát triển những nội dung đã học ở tiểu học, bảo đảm cho học sinh có những hiểu biết phổ thông cơ bản về tiếng Việt, toán, lịch sử dân tộc; kiến thức khác về khoa học xã hội, khoa học tự nhiên, pháp luật, tin học, ngoại ngữ; có những hiểu biết cần thiết tối thiểu về kỹ thuật và hướng nghiệp. Vì vậy, để phát triển giáo dục THCS, ngoài yếu tố về đường lối chính sách, đổi mới cơ chế, phát triển cơ sở vật chất, đổi mới chương trình đào tạo thì vai trò người giáo viên rất quan trọng. Luật Giáo dục được Quốc hội nước cộng xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 14/6/2005 nêu rõ: “Nhà giảo giữ vai trò quyết định trong việc bảo đảm chất lượng giáo dục”. Trong Chỉ thị so 40/CT - TU của Ban Bí thư Trung ương Đảng chỉ rõ “Mục tiêu của chiến lược phát triển giáo dục và đào tạo là xây dựng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục được chuẩn hóa, bảo đảm chất lượng, đủ về sổ lượng, đồng bộ về cơ cẩu, đặc biệt chú trọng nâng cao bản lĩnh chỉnh trị, pham chat, lối sống, lương tâm, tay nghề của nhà giáo Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011 - 2020 cũng đã xác định một trong ba đột phá là phát triển nhanh nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao, tập trung vào việc đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục quốc dân, gắn kết chặt chẽ phát triển nguồn nhân lực với phát triển và ứng dụng khoa học, công nghệ. Vì thế, quan tâm tới đội ngũ giáo viên THCS không chỉ là biện pháp nâng cao chất lượng sống mà còn là con đường phát triển kinh tế- xã hội vững chắc, ổn định cho quốc gia. Là một trong 30 quận huyện của Hà Nội, quận Thanh Xuân- thành phố Hà Nội là một trong những địa bàn có tốc độ phát triển kinh tế xã hội nhanh chóng của thành phố hiện nay. Trong những năm qua, với sự quan tâm, đầu tư mọi mặt của các cấp lãnh đạo Đảng và chính quyền Quận Thanh Xuân với sự phấn đấu bền bỉ, liên tục của các thầy giáo, học sinh, các trường THCS quận Thanh Xuân đã từng bước trưởng thành và ngày một vững mạnh. Các nhà trường đã có những chiến lược và giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo, chuẩn hoá và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nhà giáo nhằm đáp ứng yêu cầu của xã hội. Tuy nhiên bên cạnh những thành quả đã đạt được, đội ngũ giáo viên của các nhà trường còn nhiều bất cập, chưa đáp ứng kịp với những đòi hỏi lớn và ngày càng cao về việc đào tạo nguồn nhân lực của công cuộc đổi mới kinh tể - xã hội. Do lịch sử để lại nên đội ngũ giáo viên vừa thừa, vừa thiếu so với định biên, cơ cấu chưa đồng bộ nên khó khăn trong công tác đào tạo, trong việc bồi dưỡng nâng cao trình độ đội ngũ. Chất lượng đội ngũ còn hạn chế, trình độ chưa đồng đều giữa các bộ môn, còn hạn chế về năng lực chuyên môn. Công tác tự học, tự bồi dưỡng để nâng cao trình độ, năng lực sư phạm của giáo viên chưa được tổ chức một cách có hệ thống. Các trường THCS quận Thanh Xuân đang rất cần những biện pháp về xây dựng và phát triển nguồn nhân lực giáo viên, một nhân tố quyết định cho sự phát triển của nhà trường. Vì vậy, việc quản lý của Nhà nước đối với nguồn nhân lực giáo viên THCS nói chung và nguồn nhân lực giáo viên THCS của quận Thanh Xuân - Hà Nội nói riêng là hết sức cần thiết, giúp cho đội ngũ giáo viên cấp THCS của Quận đảm bảo về số lượng, mạnh về chất lượng, có cơ cấu hợp lý đáp ứng yêu càu phát triển giáo dục trung học cơ sở của quận Thanh Xuân trong giai đoạn 2016-2020. Từ những cơ sở lý luận và thực tiễn nêu trên, tôi chọn đề tài: “ Quản lý nhà nước về nguồn nhân lực giáo viên trung học cơ sở công lập trên địa bàn quận Thanh Xuân, thành pho Hà Nội” làm đề tài của luận văn tốt nghiệp cao học chuyên ngành Quản lý công. Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài luận văn Nhìn chung, các nghiên cứu liên quan đến đề tài luận văn đều chỉ ra những điểm hạn chế, khó khăn trong quản lý nhà nước về giáo dục phổ thông và đưa ra các giải pháp nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả của hoạt động này. Vì vậy việc khảo sát thực tiễn, nghiên cứu cơ sở lý luận để xây dựng các giải pháp tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước đối với nguồn nhân lực giáo viên THCS các trường công lập của quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội giai đoạn 2016-2020 một cách khoa học, có tính khả thi và hiệu quả, phù hợp với thực tiễn địa bàn là hết sức cần thiết. Mục đích và nhiệm vụ của luận văn Mục đích: Nghiên cứu quản lý nhà nước về nguồn nhân lực giáo viên trung học cơ sở các trường công lập thuộc quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội nhằm góp phần nâng cao hiệu quả quản lý đáp ứng yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực cho Thành phố. Nhiệm vụ: Luận văn thực hiện các nhiệm vụ sau đây: + Hệ thống hóa cơ sở lý luận về quản lý nhà nước nói chung và quản lý nhà nước về nguồn nhân lực giáo viên trung học cơ sở công lập nói riêng. + Khảo sát, đánh giá thực trạng quản lý nhà nước về nguồn nhân lực giáo viên THCS công lập trên địa bàn quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội; Nguyên nhân của thực trạng. + Đề xuất và khảo nghiệm một số giải pháp tăng cường quản lý nhà nước về nguồn nhân lực giáo viên THCS công lập trên địa bàn quận Thanh Xuân giai đoạn 2016-2020 nhằm nâng cao chất lượng giáo dục trên địa bàn quận. Đối tuợng và phạm vỉ nghiên cứu của luận văn Đối tượng nghiên cứu: Hoạt động quản lý nhà nước về nguồn nhân lực giáo viên THCS công lập (gồm nguồn nhân lực giáo viên và các nhà quàn lý) trên địa bàn quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội hiện nay. Phạm vi nghiên cứu: + Phạm vi không gian: Gồm các trường THCS thuộc hệ thong công lập trong diện khảo sát trên địa bàn quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội: Trường THCS Phan Đình Giót, trường THCS Việt Nam - Angieri, trường THCS Thanh Xuân Nam, trường THCS Hạ Đình, trường THCS Khương Đình, trường THCS Khương Mai, trường THCS Nguyễn Trãi, trường THCS Nhân Chính, trường THCS Kim Giang, trường THCS Phương Liệt. + Thời gian nghiên cứu: Chủ yếu nghiên cứu các số liệu, tài liệu có liên quan trong giai đoạn 2010- 2016 (thời điểm Đại hội Đảng lần thứ XI quyết định Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011 - 2020) + Nội dung nghiên cứu: Nghiên cứu các nội dung quản lý nhà nước về nguồn nhân lực THCS công lập theo quy định tại Luật Giáo dục 2005 (sửa đổi một số điều năm 2009). Tuy nhiên, do đặc thù của giáo dục THCS công lập trên địa bàn quận Thanh Xuân, tác giả chỉ tập trung vào một số nội dung cơ bản, gắn chặt với hoạt động quản lý của Nhà nước. Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu của luận văn Phương pháp luận: Đe tài được nghiên cứu trên cơ sở phương pháp luận của Chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và các quan điểm, chính sách của Đảng Cộng sản Việt Nam, nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về giáo dục đào tạo đội ngũ giáo viên THCS thời kỳ đổi mới. Phương pháp nghiên cứu Phương pháp phân tích và tổng hợp các tài liệu thứ cấp Phương pháp phỏng vẩn Phương pháp tổng kết kinh nghiệm Phương pháp lẩy ỷ kiến chuyên gia Phương pháp xử lý số liệu bằng thống kê toán học Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của luận văn Ỷ nghĩa lý luận của luận văn Luận văn đã hệ thống hóa cơ sở lý luận về quản lý nhà nước nói chung và quản lý nhà nước đối với nguồn nhân lực giáo viên THCS nói riêng. Luận văn đưa ra khái niệm quản lý nhà nước đói với nguồn nhân lực giáo viên THCS công lập và luận giải về những điểm đặc thù của hoạt động này mà các nghiên cứu đi trước chưa đề cập hoặc đã đề cập nhưng còn những điểm cần phát triển, bổ sung. Tổng quan làm rõ kinh nghiệm quản lý nhà nước của một số quận trên địa bàn Hà Nội đối với nguồn nhân lực giáo viên THCS công lập, từ đó rút ra những bài học tại quận Thanh Xuân. Ỷ nghĩa thực tiễn của luận văn Luận văn đã cung cấp những luận cứ khoa học và thực tiễn để đưa ra kiến nghị hoàn thiện hoạt động quản lý nhà nước đối với nguồn nhân lực giáo viên THCS công lập trên địa bàn quận Thanh Xuân giai đoạn 2016-2020 theo hướng kết hợp giữa sự đổi mới trong quản lý của nhà nước, sự chủ động tích cực của địa phương, của các trường công lập và sự ủng hộ của xã hội đối vói sự phát triển giáo dục THCS mà trong đó, hoạt động quản lý của nhà nước là yếu tố quyết định. - Luận văn đã đề xuất những giải pháp quản lý nhà nước đối với với nguồn nhân lực giáo viên THCS công lập trên địa bàn quận Thanh Xuân giai đoạn 2016-2020, trong đó nhấn mạnh trách nhiệm phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng chủ thể quản lý. Kết cấu của luận văn Ngoài phần Mở đầu, Ket luận, Danh mục tài liệu tham khảo, Phụ lục, luận văn được cấu trúc thành 3 chương: Chương 1: Cơ sở khoa học quản lý nhà nước về nguồn nhân lực giáo viên trung học cơ sở công lập. Chương 2: Thực trạng quản lý nhà nước về nguồn nhân lực giáo viên trung học cơ sở công lập trên địa bàn quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội. Chương 3: Giải pháp tăng cường quản lý nhà nước về nguồn nhân lực giáo viên trung học cơ sở công lập trên địa bàn quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội. Chương 1: Cơ SỞ KHOA HỌC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ NGUỒN NHÂN Lực GIÁO VIÊN TRUNG HỌC cơ SỞ CÔNG LẬP Nguồn nhân lực giáo viên trung học cơ sở Bậc trung học cơ sở trong hệ thong giáo dục quốc dân Trong hệ thống giáo dục quốc dân, “Trung học cơ sở là một bậc trong hệ thống giáo dục ở Việt Nam và hầu hết các quốc gia trên thể giới hiện nay còn được gọi là cấp II, trên Tiểu học và dưới Trung học phổ thông. Trung học cơ sở kéo dài 4 năm (từ lớp 6 đến lớp 9) hay 3 năm (từ lớp 7 đến lớp 9). Thông thường, độ tuổi học sinh ở trường Trung học cơ sở là từ 11 (hoặc 12) tuổi đến 15 tuổi. Trước đây, để tốt nghiệp Trung học cơ sở, học sinh phải vượt qua một kì thi tốt nghiệp vào cuối lớp 9 nhưng kể từ năm học 2005-2006 thì kì thi đã chính thức bị bãi bỏ. Trường Trung học cơ sở được bố trí tại từng xã, phường, thị trấn. Tuy nhiên, trong thực tế vẫn có một số xã không có trường Trung học cơ sở. Đó thường là các xã ở vùng sâu, vùng xa hoặc hải đảo. Theo quy định trong Luật Ngân sách Nhà nước, đầu tư xây dựng trường Trung học cơ sở cũng như trường Tiểu học thuộc trách nhiệm của chính quyền cấp quận, huyện”. (Nguồn: Wikipedia) Nguồn nhân lực giáo viên bậc Trung học cơ sở Nguồn nhân lực Theo Liên hợp quốc: "Nguồn nhãn lực là trình độ lành nghề, là kiến thức và năng lực của toàn bộ cuộc sống con người hiện có thực tế, hoặc tiềm năng để phát triển kinh tế-xã hội trong một cộng đồng" [5]. Theo các nhà khoa học tham gia chương trình KX-07: ‘‘Nguồn nhân lực cần được hiểu là sổ dân và chất lượng con người, bao gồm cả thế chất và tinh thẩn, sức khỏe và trí tuệ, năng lực, phẩm chất và đạo đức của người lao động" [2], Theo giáo trình “Nguồn nhân lực” của Nhà xuất bản Lao động xã hội: ‘Nguồn nhân lực bao gồm toàn bộ dân cư có khả năng lao động, không phân biệt người đỏ đang được phân bố vào ngành nghề, lĩnh vực, khu vực nào và có thể coi đây là nguồn nhân lực xã hội" [1], Kinh tế phát triển cho rằng: Nguồn nhân lực là một bộ phận dân số trong độ tuổi quy định có khả năng tham gia lao động. Nguồn nhân lực được biểu hiện trên hai mặt: về số lượng, đó là những người trong độ tuổi có khả năng lao động và thời gian lao động có thể huy động được từ họ; về chất lượng, đó là sức khỏe và trình độ chuyên môn, kiến thức, kỹ năng của người lao động (Văn Đình Tấn,2009). Từ những khái niệm trên của “Nguồn nhân lực”, có thể định nghĩa khái niệm “Nguồn nhân lực bậc THCS” như sau: Nguồn nhân lực bậc THCS là nguồn lực con người có trình độ, kiến thức, năng lực hoặc tiềm năng tham gia bậc THCS để duy trì và phát triển lĩnh vực này. Nguồn nhân lực giáo viên trung học cơ sở Dựa trên cách hiểu về nguồn nhân lực, nguồn nhân lực giáo viên được hiểu là một tập hợp những người làm nghề dạy học - giáo dục, được tổ chức thành một lực lượng (có tổ chức) dùng chung một nhiệm vụ là thực hiện các mục tiêu giáo dục đã đề ra cho tập hợp đó, tổ chức đó. Họ làm việc có kế hoạch và gắn bó với nhau thông qua lợi ích về vật chất và tinh thần trong khuôn khổ quy định của pháp luật, thể chế xã hội. Họ chính là nguồn nhân lực quan trọng trong lĩnh vực giáo dục. Nguồn nhân lực giáo viên được xác định qua các tiêu chí về chất lượng và số lượng. Chất lượng của nguồn nhân lực có quan hệ mật thiết với số lượng của nó. Các chỉ số về cơ cấu nguồn nhân lực có ý nghĩa quan họng đối với chất lượng của nguồn nhân lực. Từ những khái niệm chung về nguồn nhân lực giáo viên, có thể quan niệm về nguồn nhân lực giáo viên THCS là: Những người làm công tác giảng dạy - giáo dục trong trường THCS, có cùng một nhiệm vụ giáo dục, rèn luyện học sinh của trường giúp các em hình thành và phát triển nhân cách để sau khi tốt nghiệp các em có đủ trình độ văn hoá tiếp tục học lên bậc trung học phổ thông, đồng thời giúp các em chọn đúng hướng đi phù hợp với năng lực sở trường và hoàn cảnh của mình. Như vậy, nguồn nhân lực giáo viên THCS gắn bó mục đích, mục tiêu của tổ chức về quyền lợi vật chất và tinh thần. Theo Điều lệ trường THCS, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học ban hành kèm theo Thông số: 12/2011/TT - BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo: "Giáo viên trường trung học là người làm nhiệm vụ giảng dạy, giáo dục trong nhà trường, gồm: Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, giáo viên bộ môn, giáo viên làm công tác Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (Bí thư, phó bí thư hoặc trợ lí thanh niên, cố vấn Đoàn), giáo viên làm tổng phụ trách Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh (đối với trường trưng học có cấp tiểu học hoặc THCS), giáo viên làm công tác tư vấn cho học sinh". ĩ. Đặc điểm nguồn nhân lực giáo viên trung học cơ sở công lập Là một bộ phận nguồn nhân lực có học vẩn cao nhất. Ket quả hoạt động nguồn nhân lực giáo viên THCS công lập không chỉ phụ thuộc vào bản thân nó mà còn phụ thuộc vào môi trường xã hội. Chất lượng nguồn nhân lực giáo viên THCS công lập quyết định chất lượng đào tạo nguồn nhân lực nói chung của quốc gia. Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng; năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của nguồn nhãn lực giáo viên trung học cơ sở công lập Quản lý nhà nước về nguồn nhân lực giáo viên trung học cơ sở công lập Quản lý nhà nước về giáo dục bậc trung học cơ sở - Quản lý nhà nước là một dạng quản lý xã hội đặc biệt, mang tỉnh quyền lực nhà nước và sử dụng pháp luật nhà nước để điều chỉnh hành vi hoạt động của con người trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội do các cơ quan trong bộ máy nhà nước thực hiện, nhằm thỏa mãn nhu cầu hợp pháp của con người, duy trì sự ổn định và phát triển của xã hội ”.Như vậy, quản lý nhà nước về giáo dục- đào tạo là nhà nước, thông qua quyền lực, bộ máy và các công cụ quản lý nhằm duy trì và phát triển giáo dục theo định hướng và mục tiêu đã đề ra. Quản ìý nhà nước về nguồn nhân lực giáo viên trung học cơ sở QLNN về nguồn nhân lực giáo viên QLNN về nguồn nhân lực giáo viênđược hiểu là hoạt động chấp hành - điều hành theo đó chấp hành là hoạt động thực hiện trên thực tế các quy định pháp luật của Nhà nước và các quy chế riêng của cơ cở đối với đội ngũ giảng viên; điều hành là hoạt động chi đạo của cơ quan nhà nước cấp trên và trực tiếp là của các cán bộ quản lý đối với đội ngũ giảng viên. Đặc trưng của hoạt động điều hành là ban hành văn bản pháp luật và văn bản hướng dẫn thi hành pháp luật. Theo Điều 70 Luật Giáo dục năm 2005 quy định “Nhà giáo là người làm nhiệm vụ giảng dạy, giáo dục trong nhà trường, cơ sở giáo dục khác”. Đội ngũ giảng viên được hiểu là tập thể giảng viên (nhà giáo), được tập hợp và tổ chức thành một lực lượng có chung nhiệm vụ thực hiện các mục tiêu giáo dục của cơ sở giáo dục đó Quản ỉỷ nhà nước về nguồn nhãn lực giáo viên trung học cơ sở công lập Quản lý nhà nước về nguồn nhân lực giáo viên trung học cơ sở công lập được hiếu là sự tác động có tổ chức bằng quyền lực của nhà nước đối với toàn bộ hoạt động đào tạo, bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực giáo viên THCS công lập, trên cơ sở pháp luật, do các cơ quan nhà nước có thẩm quyền tiến hành để thực hiện chức năng, nhiệm vụ do nhà nước ủy quyền nhằm thực hiện những mục tiêu phát triển giáo dục THCS công lập, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Vì vậy, khi đề cập đến khái niệm quản lý nhà nước đối với nguồn nhân lực giáo viên THCS công lập phải quan tâm đến trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục đã được quy định trong Nghị định 115/2010/NĐ-CP ngày 24.5.2010 quy định về trách nhiệm quản lý giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các Bộ, cơ quan ngang Bộ (gọi chung là Bộ), ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (gọi chung là UBND cấp tỉnh), Sở GD&ĐT thuộc UBND cấp tỉnh, ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (gọi chung là UBND cấp huyện), Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc UBND cấp huyện, ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (gọi chung là UBND cấp xã). Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ quyền hạn của từng cơ quan nêu trên, đã có sự phân cấp tương đói rõ ràng về trách nhiệm, lĩnh vực phụ trách cho từng cấp quản lý, bảo đảm tính thống nhất, thông suốt và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về giáo dục đối với nguồn nhân lực giáo viên THCS, bảo đảm tương ứng giữa nhiệm vụ, thẩm quyền, trách nhiệm với nguồn lực tài chính, nhân sự và các điều kiện cần thiết khác để thực hiện nhiệm vụ được giao, đồng thời phát huy cao nhất tính chủ động, sáng tạo của cơ quan quản lý giáo dục các cấp trong việc thực hiện chức trách và nhiệm vụ được giao. Điều này giúp các cấp, các ngành phối hợp nhịp nhàng trong quản lý đối với ngành (giáo dục phổ thông) và lãnh thổ (quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội), bảo đảm đạt mục tiêu phát triển kinh tế -xã hội nói chung. Những đặc thù trong quản lý nhà nước về nguồn nhân lực giáo viên trung học cơ sở công lập a. về chủ thể quản lý: Chủ thể quàn lý nhà nước là Nhà nước - một chủ thể đặc biệt. Nhà nước quản lý nguồn nhân lực giáo viên THCS thông qua chính sách, pháp luật, phát triển nguồn nhân lực giáo viên THCS theo mục tiêu mà Nhà nước đã định ra. b. về khách thể quản lý Hệ thống trường học, cơ sở đào tạo, chương trình, giáo trình và học sinh trong hệ thống các trường công lập của quận Thanh Xuân mang đầy đủ những đặc điểm cơ bản như trong cả nước, tuy nhiên lại có nhiều nét riêng khiến cho phương thức tổ chức, quản lý cũng mang những điểm đặc thù nhằm đạt được hiệu lực, hiệu quả. Những yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động quản lý nhà nước về nguồn nhân lực giáo viên trung học cơ sở công lập Công tác phát triển đội ngũ giáo viên THCS công lập chịu ảnh hưởng của rất nhiều yếu tố khác nhau, trong đó có yếu tố khách quan và chủ quan. Yeu to khách quan Sự phát triển nhanh chóng của nền kinh tế xã hội trong hội nhập kinh tế quốc tế. Các cơ chế, chỉnh sách quản lỷ của Nhà nước, của ngành. Yeu tố cạnh tranh. Yeu tố chủ quan Trình độ của đội ngũ cản bộ quản lý Môi trường nhãn văn trong nhà trường. Điều kiện cơ sở vật chất. Trình độ, nhận thức của nguồn nhăn lực giáo viên. Sự cần thiết của quản lý nhà nước về nguồn nhân lực giáo viên trung học cơ sở công lập Xây dựng chỉnh sách thu hút, tuyển dụng, sử dụng giáo viên Đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng nguồn nhãn lực giáo viên THCS công lập Nội dung quản lý nhà nước về nguồn nhân lực giáo viên trung học cư sở công lập Xây dựng và thực hiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển nguồn nhân lực giáo viên trưng học cơ sở công lập Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật và chính sách về nguồn nhân lực giáo viên trung học cơ sở Tổ chức và vận hành bộ máy quản lý về nguồn nhân lực giáo viên trung học cơ sở công lập Quản lý, đào tạo, bồi dưỡng và phát triển nguồn nhân lực giáo viên trung học cơ sở công lập Huy động, sử dụng và quản lý các nguồn lực để phát triển nguồn nhân lực giáo viên trung học cơ sở công lập Thanh tra, kiểm tra và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật của đội ngũ giáo viên trung học cơ sở công lập Kinh nghiệm quản lý nhà nước về nguồn nhân lực giáo viên trung học cư sở công lập và bài học cho quận Thanh Xuân Kinh nghiệm quản lý nhà nước về nguồn nhân lực giáo viên trung học cơ sở trên địa bàn quận càu Giấy Bài học cho việc quản lý nhà nước về nguồn nhân lực giáo viên trung học cơ sở công lập trên địa bàn quận Thanh Xuân TIÊU KẾT CHƯƠNG 1 Chương 1 đã hệ thống hóa và làm sáng tỏ cơ sở khoa học quản lý nhà nước về nguồn nhân lực giáo viên THCS công lập. Các khái niệm như: hệ thống giáo dục quốc dân, bậc THCS, nguồn nhân lực bậc THCS, nguồn nhân lực giáo viên, nguồn nhân lực giáo viên THCS công lập, quản lý nhà nước về nguồn nhân lực giáo viên THCS công lập,... đã được đưa ra và phân tích. Vai trò đặc biệt của nhà nước trong phát triển đội ngũ giáo viên THCS công lập trên hai phương diện cũng đã được làm rõ. Ở đó, Nhà nước, vừa là chủ thể quản lý với công cụ đặc biệt là hệ thống chính sách đặc thù mang tính ưu tiên, hỗ trợ, vừa là chủ thể cung ứng dịch vụ giáo dục nhằm thực hiện chức năng của Nhà nước, nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài và đảm bảo công bằng trong giáo dục, đào tạo. Do những đặc trưng của nguồn nhân lực giáo viên THCS công lập, Chương 1 luận văn đã nêu bật những điểm đặc thù trong quản lý nhà nước về nguồn nhân lực giáo viên THCS công lập (về chủ thể quản lý, đối tượng quản lý, khách thể quản lý và nội dung quản lý nhà nước đối với nguồn nhân lực giáo viên THCS công lập), làm cơ sở cho việc xác định những nét riêng về phương pháp quản lý, nội dung quản lý cũng như những phương hướng, kiến nghị và giải pháp quản lý nhà nước ở những chương sau theo hướng hỗ trợ, ưu tiên. Căn cứ vào nội dung quản lý nhà nước về giáo dục đã được quy định rõ trong Luật Giáo dục 2005, Luận án đã chỉ ra 7 nội dung trọng tâm của quản lý nhà nước đối với nguồn nhân lực giáo viên THCS công lập, đó là (1) Xây dựng và thực hiện chiến lược, kế hoạch phát triển nguồn nhân lực giáo viên THCS công lập, (2) Xây dựng và thực hiện hệ thống văn bản pháp luật và chính sách về giáo dục THCS, (3) Tổ chức bộ máy quản lý giáo dục THCS, (4) Quản lý, đào tạo, bồi dưỡng quản lý giáo viên THCS, (5) Quản lý, sử dụng các nguồn lực để phát triển sự nghiệp giáo dục THCS, (6) Quản lý chương trình, nội dung giáo dục, (7) Thanh tra, kiểm tra và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật của đội ngũ giáo viên THCS. Đây cũng là khung nội dung chính của Luận văn trong chương 2. Chương 2: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ NGUỒN NHÂN Lực GIÁO VIÊN TRUNG HỌC Cơ SỞ CÔNG LẬP TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN THANH XUÂN, THÀNH PHỐ HÀ NỘI Khái quát về điều kiện tự nhiên - kỉnh tế xã hội của quận Thanh Xuân Điều kiện tự nhiên Kinh tế - xã hội Dân cư và văn hóa trên địa bàn quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội Thực trạng nguồn nhân lực giáo viên trung học cơ sở công lập trên địa bàn quận Thanh Xuân, thành phổ Hà Nội về quy mô về chất lượng nguồn nhân lực giáo viên trung học cơ sở công lập trên địa bàn quận Thanh Xuân Đánh giá chung Những điểm mạnh Nguồn nhân lực giáo viên THCS quận Thanh Xuân trong những năm qua ổn định về số lượng. Cơ cấu giáo viên từng bước đồng bộ, giải quyết dần sự mất cân đối giữa các môn, giáo viên trẻ hóa, đang bước vào "độ chín" của tay nghề. Chất lượng nguồn nhân lực giáo viên THCS: tỉ lệ giáo viên đạt trên chuẩn cao, trình độ nghiệp vụ sư phạm của giáo viên được nâng cao, thực hiện chấp hành tốt chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước, quy định của ngành GD&ĐT. Tỉ lệ giáo viên là Đảng viên được tăng hàng năm. Những hạn chế + về số lượng: tỷ lệ giáo viên trên lớp đủ so với định biên. Nhưng tính về so lượng từng môn/lớp thì lại thiếu cục bộ, như môn Tin học, Công nghệ, GDCD, Lịch sử,.... + về cơ cấu: Cơ cấu bộ môn chưa hợp lý, thừa giáo viên Toán, Văn, Ngoại ngữ, Sinh học, Thể dục, Âm nhạc, Mĩ thuật....thiếu các môn Tin học, Công nghệ, GDCD, Lịch sử,....Nhiều bộ môn phải bố trí giáo viên dạy chéo môn. Thực trạng quản lý nhà nước về nguồn nhân lực giáo viên trung học cơ sở công lập trên địa bàn quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội giai đoạn 2010-2015 Xây dựng và thực hiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển nguồn nhân lực giáo viên trưng học cơ sở công lập trên địa bàn quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội Xây dựng và thực hiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật và chính sách về giáo dục trung học cơ sở các trường công lập thuộc quận Thanh Xuân Tổ chức bộ máy quản lý giáo dục trung học cơ sở các trường công lập thuộc quận Thanh Xuân Quản lý, đào tạo, bồi dưỡng, quản lý giáo viên trung học cơ sở công lập thuộc quận Thanh Xuân Quản lý, sử dụng các nguồn lực để phát triển sự nghiệp giáo dục trung học cơ sở các trường công lập thuộc quận Thanh Xuân Quản lý chương trình, nội dung giáo dục trung học cơ sở các trường công lập thuộc quận Thanh Xuân Thanh tra, kiểm tra và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật của đội ngũ giáo viên trung học cơ sở các trường công lập thuộc quận Thanh Xuân giai đoạn 2010-2015 Đánh giá thực trạng quản lý nhà nước đổi vói nguồn nhân lực giáo viên trung học ca sở công lập trên địa bàn quận Thanh Xuân, thành phổ Hà Nội Những mặt đạt được Đã xây dựng và tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch phát triển nguồn nhân lực giáo viên THCS công lập, đặt trong quy hoạch, kế hoạch giáo dục của thành phố và cả nước, cơ bản đàm bảo sự phù hợp với điều kiện kinh tế- xã hội của thành phố cũng như yêu cầu phát triển. Hệ thống chính sách và văn bản pháp luật về nguồn nhân lực giáo viên THCS công lập ngày càng đồng bộ, hoàn thiện và được thực hiện thống nhất, nghiêm túc trong thành phố. Bộ máy tổ chức quản lý nhà nước về nguồn nhân lực giáo viên THCS công lập dần được ổn định, hoàn thiện, đáp ứng yêu cầu quản lý trên địa bàn rộng lớn có đông học sinh. Sự quản lý trên các mặt đặc thù như nội dung giáo dục, chương trình sách giáo khoa, quản lý hệ thống trường,., dần đi vào nề nếp, đem lại những chuyển biến tích cực cho chất lượng giáo dục phổ thông THCS. Việc phát triển, quản lý các nguồn lực vật chất cho nguồn nhân lực giáo viên THCS công lập không ngừng được quan tâm, đầu tư, đặc biệt là công tác xã hội hóa nhằm chăm lo ngày càng tốt hơn việc dạy và học của thầy, trò. Hoạt động thanh tra, kiểm tra giáo dục được tăng cường, thực hiện thường xuyên, liên tục, là cơ sở cho việc biểu dương, phát huy nhiều điển hình tiên tiến, những kinh nghiệm hay trong quản lý, đồng thời cũng giúp phát hiện những bất cập, sai phạm để có thể điều chỉnh cho phù hợp hoặc răn đe, xử lý. Những mặt hạn chế Tuy nhiên, thực trạng cũng cho thấy những bất cập không nhỏ, nổi bật trên các phương diện: Việc triển khai, thực hiện các chính sách, văn bản pháp luật, chương trình hỗ trợ học tập đã và đang còn nhiều điểm chưa hợp lý, thiếu thống nhất, vướng mắc về thủ tục. Chính sách đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục chưa đồng bộ, chưa thỏa đáng và thiếu kịp thời. Chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục còn nhiều hạn chế, đưa đáp ứng được yêu cầu của hoạt động quản lý. Công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục còn hạn chế, ảnh hưởng tới chất lượng giáo dục - đào tạo. Hoạt động thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm trong một chừng mực nào đó vẫn còn biểu hiện chiếu lệ, hình thức, chưa thực sự phát huy được tầm ảnh hưởng của mình trong việc nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về giáo dục phổ thông THCS. Nhìn chung, hoạt động quản lý nhà nước về nguồn nhân lực giáo viên THCS công lập còn chưa được coi trọng, chưa tương xứng với yêu cầu trên thực tế, chưa tạo được sự kích thích, thúc đẩy chất lượng giáo dục của vùng cho xứng với tiềm năng sẵn có. Nguyên nhân của những hạn chế trong quản lý nhà nước đổi vói nguồn nhân lực giáo viên trung học cơ sở công lập trên địa bàn quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội Thứ nhất, tư duy và cơ chế quản lý của nhà nước về nguồn nhân lực giáo viên THCS công lập còn nhiều điểm chưa họp lý. Đó là bệnh hình thức, bệnh thành tích còn tồn tại khá đậm nét, còn tình trạng buông lỏng quản lý ở một số khâu. Tư duy bao cấp, trông chờ, ỷ lại còn khá nặng nề. Thứ hai, hoạt động quản lý nhà nước về nguồn nhân lực giáo viên THCS công lập chưa được quan tâm đúng mức. Bộ máy và đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục phổ thông THCS chậm được hình thành. Nhiều địa phương còn đang quản lý theo phương thức “giải quyết tình thế” vì những giới hạn bởi vấn đề biên chế và tổ chức, gây nên tình trạng khó khăn, vướng mắc. Biên chế hạn chế nên chưa có biện pháp quản lý phù hợp trên địa bàn rộng lớn. Thứ ba, cơ chế phối hợp, thông tin giữa các cấp quản lý từ cấp trung ương với địa phương, cấp trên với cấp dưới và phối hợp ngang cấp, thông qua các đầu mối quản lý còn nhiều yếu kém, chưa chặt chẽ, sâu sát và thông suốt. Thứ tư, hoạt động thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật về nguồn nhân lực giáo viên THCS công lập còn chưa được coi là biện pháp quan trọng trong quản lý. Nhiều lúc, nhiều nơi còn biểu hiện chiếu lệ, hình thức, nhiều trường hợp sai phạm bị xử lý nhẹ, chưa đủ sức răn đe. TIẺU KẾT CHƯƠNG 2 Trên cơ sở tìm hiểu những đặc điểm của quận Thanh Xuân, Luận văn đã phân tích những đặc thù về vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên, điều kiện kinh tế- xã hội của quận có ảnh hưởng trực tiếp và mạnh mẽ đến hoạt động quản lý nhà nước với đội ngũ giáo viên THCS công lập trên địa bàn quận Thanh Xuân. Nội dung chính mà Chương 2 của Luận văn đã đi sâu nghiên cứu là thực trạng hoạt động quản lý nhà nước với đội ngũ giáo viên THCS công lập trên địa bàn quận Thanh Xuân. Nhìn chung, hoạt động quản lý nhà nước với đội ngũ giáo viên THCS công lập trên địa bàn quận Thanh Xuân trong những năm qua đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận trên các nội dung. Việc xây dựng và tổ chức thực hiện chiến lược, kế hoạch, chính sách, pháp luật ngày càng đồng bộ hoàn thiện đã đem lại những tác động tích cực đến hoạt động dạy và học của thầy, trò. Tổ chức bộ máy quản lý nhà nước dần được ổn định, bước đầu đáp ứng được với yêu cầu quản lý. Bên cạnh đó, địa phương cũng đã thực hiện nghiêm túc, linh hoạt việc quản lý trên các mặt đặc thù như nội dung giáo dục, chương trình sách giáo khoa,... Những hoạt động đó dần đi vào nề nếp, đem lại những chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, thực trạng cũng cho thấy những bất cập không nhỏ, nổi bật trên các phương diện. Hoạt động quản lý nhà nước về đội ngũ giáo viên THCS công lập trên địa bàn quận Thanh Xuân còn nhiều tồn tại, hạn chế. Các nội dung quản lý đôi khi còn mang tính hình thức dẫn đến việc thực thi chính sách, pháp luật có lúc, có nơi còn thiếu thống nhất, thiếu tính bền vững, cứng nhắc, chậm chạp. Tổ chức bộ máy và nguồn nhân lực chưa được phát triển phù hợp. Việc phát triển và quản lý hệ thống trường lớp, cơ sở vật chất, các nguồn lực còn bộc lộ sự bị động, yếu kém... Hoạt động quản lý nhà nước về đội ngũ giáo viên THCS công lập trên địa bàn quận Thanh Xuân còn nhiều hạn chế, chưa hiệu quả, chưa tạo được sự kích thích, khiến cho chất lượng còn thấp, chưa xứng với tiềm năng sẵn có và yêu cầu trên thực tế. Sự hạn chế này bắt nguồn từ nhiều nguyên nhân cả chủ quan và khách quan. Luận văn đã chỉ ra những nguyên nhân từ những đặc thù về mặt kinh tế- xã hội cũng như trong khâu quản lý. Điều này đặt ra những yêu càu cấp bách trên nhiều mặt cho hoạt động quản lý nhà nước nhằm đạt được hiệu quả cao, bền vững đối với đội ngũ giáo viên THCS công lập trên địa bàn quận Thanh Xuân. Chương 3: GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG HIỆU QUẢ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VÈ NGUỒN NHÂN Lực GIÁO VIÊN TRUNG HỌC cơ SỞ CÔNG LẬP TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN THANH XUÂN, THÀNH PHÓ HÀ NỘI Quan điểm, phương hướng và nhiệm vụ phát triển Quan điểm của Đảng và Nhà nước về giáo dục đào tạo trung học cơ sở giai đoạn 2015-2020 Phương hướng và nhiệm vụ phát triển nguồn nhân lực giáo viên trung học cơ sở công lập trên địa bàn quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội giai đoạn 2016-2020 Đối với giáo dục THCS: Tiếp tục ổn định các trường THCS với quy mô như hiện nay. Củng cố và nâng cao chất lượng phổ cập THCS. Đổi mới mạnh mẽ phương pháp giáo dục để nâng cao chất lượng giáo dục THCS. Tích cực bồi dưỡng để chất lượng giáo dục mũi nhọn trong học sinh và giáo viên ngày càng tốt hơn, phấn đấu số học sinh giỏi hàng năm tăng, đặc biệt là số học sinh lớp 9 dự thi học sinh giỏi cấp Thành phố đạt giải cao Nhất, Nhì trong kỳ thi học sinh giỏi do Sở giáo dục và đào tạo tổ chức hàng năm. Chăm lo xây dựng đội ngũ giáo viên, phấn đấu đội ngũ giáo viên THCS đảm bảo đủ số lọng, đồng bộ về cơ cấu theo quy định, chất lượng ngày một tốt hơn, đảm bảo hợp lý về cơ cấu các bộ môn. -Thực hiện tót công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ nâng cao trình độ lý luận chính trị, nghiệp vụ quản lý Nhà nước, nghiệp vụ quản lý giáo dục; trình độ Tin học, ngoại ngữ đáp ứng yêu cầu hội nhập khu vực và Quốc tế. Tăng cường xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị dạy học đặc biệt là các trang thiết bị hiện đại, trang thiết bị công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển của sự nghiệp giáo dục. Phấn đấu 100% số trường THCS có thư viện đạt chuẩn. Xây dựng thêm trường THCS đạt chuẩn quốc gia. Một số giải pháp nhằm tăng cưòmg hiệu quả quản lý nhà nước về nguồn nhân lực giáo viên trung học cơ sở công lập trên địa bàn quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội giai đoạn 2016-2020 Nhóm giải pháp hoàn thiện hệ thống thể chế, chính sách, pháp luật, chiến lược, kế hoạch phát triển nguồn nhân lực giáo viên trung học cơ sở công lập trên địa bàn quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội giai đoạn 2016-2020 Xây dựng và hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật đồng bộ làm cơ sở triển khai thực hiện đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục. Đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hiện thống nhất đầu mối quản lý và hoàn thiện tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về giáo dục. Thực hiện đồng bộ phân cấp quản lý, hoàn thiện và triển khai cơ chế phối hợp giữa các bộ, ngành và địa phương trong quản lý nhà nước về giáo dục theo hướng phân định rõ chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền gắn với trách nhiệm và tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra; tăng quyền tự chủ và hách nhiệm xã hội của các cơ sở giáo dục đi đôi với hoàn thiện cơ chế công khai, minh bạch, đảm bảo sự giám sát của cơ quan nhà nước, của các tổ chức chính trị xã hội và nhân dân. Bảo đảm dân chủ hóa trong giáo dục. Hoàn thiện cơ cấu hệ thống giáo dục quốc dân. Phân loại chất lượng giáo dục phổ thông, giáo dục nghề nghiệp và đại học theo các tiêu chuẩn chất lượng quốc gia. Thực hiện quản lý theo chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển giáo dục và quy hoạch phát triển nhân lực của từng ngành, địa phương trong từng giai đoạn phù hợp tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, truyền thông nhằm nâng cao hiệu quả quản lý giáo dục ở các cấp. Nhóm giải pháp kiện toàn tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về giáo dục đào tạo giai đoạn 2016-2020 Đổi với Sở Giáo dục và Đào tạo Đối với UBND quận Thanh Xuân Đổi với Phòng GD&ĐT Nhóm giải pháp phát triển nguồn nhân lực giáo viên trung học ca sờ công lập trên địa bàn quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội giai đoạn 2016-2020 Xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển đội ngũ cán bộ, công chức hoạt động trong lĩnh vực giáo dục trung học cơ sở của quận Thanh Xuân Chuẩn hóa đội ngũ giáo viên phổ thông, cán bộ quản lý giáo dục phổ thông trung học cơ sở của quận Thanh Xuân Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục phổ thông trung học cơ sở trên địa bàn quận Thanh Xuân Nhóm giải pháp thu hút và sử dụng các nguồn lực để phát triển nguồn nhân lực giáo viên trung học cơ sở công lập thuộc quận Thanh Xuân giai đoạn 2016-2020 Thu hút các nguồn lực để phát triển nguồn nhân lực giáo viên trung học cơ sở công lập: Một là, nguồn ngân sách nhà nước Hai là, nguồn ngoài ngân sách Ba là, kết hợp giữa ngân sách trung ương và ngân sách địa phương trong phát triển giáo dục phổ thông THCS của quận Thanh Xuân. Nhóm giải pháp xây dựng và quăn lý chương trình, nội dung giáo dục trung học cơ sở các trường công lập thuộc quận Thanh Xuân Nhóm giải pháp tăng cường hoạt động thanh tra, kiểm tra và xử lý các hành vỉ vỉ phạm pháp luật của nguồn nhân lực giáo viên trung học cơ sở công lập trên địa bàn quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội giai đoạn 2016-2020 Thực hiện thường xuyên, nghiêm túc việc thanh tra, kiểm tra Hoạt động thanh tra, kiểm tra trong nội dung này cần tuân thủ những yêu cầu sau: Một là, tiến hành thường xuyên, liên tục, rộng rãi và triệt để công tác thanh tra, kiểm tra các cơ sở giáo dục phổ thông THCS trên địa bàn quận Thanh Xuân; Hai là, kết hợp giữa kiểm tra định kỳ vói kiểm tra đột xuất, nhằm đảm bảo sự khách quan, đày đủ trong nội dung, kết quả thanh, kiểm tra. Ba là, cần thông báo công khai kết quả thanh, kiểm tra, đảm bảo tính minh bạch, đúng đắn. Gắn thanh tra, kiểm tra với thi đua khen thưởng, kỉ luật Một là, nêu cao mục đích của thanh tra, kiểm tra. Hai là, gắn kết quả thanh tra, kiêm tra với những khâu còn lại của quy trình quản lý. Ba là, tập trung vào thanh tra, kiểm tra việc sử dụng các nguồn lực phát triển giáo dục phổ thông THCS. Bổn là, tập trung vào nội dung thanh tra, kiểm tra là việc triển khai các chính sách, pháp luật của cấp địa phương vì khi phân cấp mạnh cho địa phương dễ gây ra tình trạng lạm quyền, sai phạm. Tăng cường phổi hợp trong hoạt động thanh tra, kiểm tra TIẺU KẾT CHƯƠNG 3 Từ thực tiễn quản lý nhà nước về nguồn nhân lực giáo viên THCS công lập trên địa bàn quận Thanh Xuân với những mặt đạt được, những hạn chế và nguyên nhân của những hạn chế cũng như trên cơ sở quan điểm của Đảng, phương hướng phát triển giáo dục THCS giai đoạn 2015-2020, định hướng phát triển giáo dục đào tạo của quận, Luận văn đã tập trung đưa ra 6 nhóm giải pháp quản lý nhà nước đối với nguồn nhân lực giáo viên THCS công lập trên địa bàn quận Thanh Xuân giai đoạn 2016-2020 nhằm nâng cao hiệu quả quàn lý, bao gồm: (l)Nhóm giải pháp hoàn thiện hệ thống thể chế, chính sách, pháp luật, chiến lược, kế hoạch phát triển nguồn nhân lực giáo viên THCS thành phố Hà Nội giai đoạn 2016-2020, (2)Nhóm giải pháp kiện toàn tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về nguồn nhân lực giáo viên THCS công lập giai đoạn 2016-2020, (3) Nhóm giải pháp phát triển nguồn nhân lực giáo viên THCS công lập trên địa bàn quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội giai đoạn 2016-2020, (4)Nhóm giải pháp thu hút và sử dụng các nguồn lực để phát triển nguồn nhân lực giáo viên THCS công lập thuộc quận Thanh Xuân giai đoạn 2016-2020, (5)Nhóm giải pháp xây dựng và quản lý chương trình, nội dung giáo dục THCS các trường công lập thuộc quận Thanh Xuân, (6)Nhóm giải pháp tăng cường hoạt động thanh tra, kiểm tra và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật của nguồn nhân lực giáo viên THCS công lập trên địa bàn quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội giai đoạn 2016-2020. Những nhóm giải pháp trên bao gồm nhiều giải pháp cụ thể, được chi tiết hóa. Để có thể đạt được hiệu quả toàn diện, cần áp dụng đồng bộ, nghiêm túc và thường xuyên cả 6 nhóm giải pháp này, trên phạm vi toàn quận. Trên cơ sở đó, có sự vận dụng linh hoạt những giải pháp này để chủ động và phù hợp với điều kiện sẵn có cũng như phù hợp với mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Vì vậy, giải pháp quản lý nhà nước về nguồn nhân lực giáo viên THCS công lập quận Thanh Xuân cho thấy sự thống nhất cao, phối họp tốt giữa các nhà quản lý đối với đội ngũ giáo viên, cũng như sự tích cực, phù hợp trong việc ban hành các văn bản pháp luật, chính sách, cơ chế của các cơ quan chức năng. KẾT LUẬN Quản lý nhà nước về nguồn nhân lực giáo viên THCS công lập là một bộ phận đặc biệt được coi trọng trong quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo của hệ thống giáo dục quốc dân. Đen nay, tuy đã có rất nhiều công trình nghiên cứu đã công bo có giá trị tham khảo, kế thừa liên quan đến nguồn nhân lực giáo viên THCS công lập dưới góc độ quản lý nhà nước. Tuy nhiên, chưa có một nghiên cứu nào được công bố đề cập một cách toàn diện hoạt động quản lý nhà nước về nguồn nhân lực giáo viên THCS công lập trên địa bàn quận Thanh Xuân . Luận văn: “ Quản lý nhà nước về nguồn nhân lực giáo viên trung học cơ sở công lập trên địa bàn quận Thanh Xuân, thành pho Hà Nội”” đã tập trung vào một số nội dung cơ bản sau: Thứ nhất, phân tích, làm rõ cơ sở lý luận của nguồn nhân lực giáo viên THCS công lập, đặt giáo dục THCS trong tong thể hệ thống giáo dục quốc dân. Luận văn không chỉ nhấn mạnh vai trò của giáo dục THCS, vai trò của Nhà nước với tư cách người quản lý và người cung ứng dịch vụ giáo dục mà còn phân tích rõ những điểm đặc thù trong hoạt động quản lý nhà nước đối với nguồn nhân lực giáo viên THCS công lập hên các mặt chủ thể, đối tượng và khách thể quản lý. Thứ hai, nghiên cứu kinh nghiệm quản lý nhà nước của quận cầu Giấy qua đó rút ra bài học kinh nghiệm quý báu cho hoạt động quản lý nhà nước và ban hành chính sách liên quan đến nguồn nhân lực giáo viên THCS công lập trên địa bàn quận Thanh Xuân. Thứ ba, nghiên cứu, đánh giá thực trạng quản lý nhà nước về nguồn nhân lực giáo viên THCS công lập trên địa bàn quận Thanh Xuân. Luận văn đã phân tích, đánh giá trên 7 nội dung trọng tâm của quản lý nhà nước đối với nguồn nhân lực giáo viên THCS công lập. Qua đó cho thấy, hoạt động quản lý nhà nước về nguồn nhân lực giáo viên THCS công lập trên địa bàn quận Thanh Xuân trong những năm qua đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận trên các nội dung. Việc xây dựng và tổ chức thực hiện chiến lược, kế hoạch, chính sách, pháp luật ngày càng đồng bộ hoàn thiện đã đem lại những tác động tích cực đến hoạt động dạy và học của thầy, trò. Tổ chức bộ máy quản lý nhà nước dần được ổn định, bước đầu đáp ứng được với yêu cầu quản lý. Bên cạnh đó, địa phương cũng đã thực hiện nghiêm túc, linh hoạt việc quản lý trên các mặt đặc thù như nội dung giáo dục, chương trình sách giáo khoa,... Những hoạt động đó dần đi vào nề nếp, đem lại những chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, thực trạng cũng cho thấy những bất cập không nhỏ, nổi bật trên các phương diện. Hoạt động quản lý nhà nước về nguồn nhân lực giáo viên THCS công lập trên địa bàn quận Thanh Xuân còn nhiều tồn tại, hạn chế. Các nội dung quản lý đôi khi còn mang tính hình thức dẫn đến việc thực thi chính sách, pháp luật có lúc, có nơi còn thiếu thống nhất, thiếu tính bền vững, cứng nhắc, chậm chạp. Tổ chức bộ máy và nguồn nhân lực chưa được phát triển phù hợp. Việc phát triển và quản lý hệ thống trường lớp, cơ sở vật chất, các nguồn lực còn bộc lộ sự bị động, yếu kém... Hoạt động quản lý nhà nước về nguồn nhân lực giáo viên THCS công lập trên địa bàn quận Thanh Xuân còn nhiều hạn chế, chưa hiệu quả, chưa tạo được sự kích thích, khiến cho chất lượng còn thấp, chưa xứng với tiềm năng sẵn có và yêu cầu trên thực tế. Sự hạn chế này bắt nguồn từ nhiều nguyên nhân cả chủ quan và khách quan. Luận văn đã chỉ ra những nguyên nhân từ những đặc thù về mặt kinh tế- xã hội cũng như trong khâu quản lý. Điều này đặt ra những yêu cầu cấp bách trên nhiều mặt cho hoạt động quản lý nhà nước nhằm đạt được hiệu quả cao, bền vững đối với đội ngũ giáo viên THCS công lập trên địa bàn quận Thanh Xuân. Trên cơ sở những mặt đạt được và hạn chế của thực trạng hoạt động quản lý nhà nước về nguồn nhân lực giáo viên THCS công lập trên địa bàn quận Thanh Xuân, Luận văn cũng đã chỉ ra một số vấn đề đặt ra trong hoạt động quản lý nhà nước hiện nay. Trong đó, nhấn mạnh đến quản lý nhà nước về nguồn nhân lực giáo viên THCS công lập trên địa bàn quận Thanh Xuân cần căn cứ trên tình hình kinh tế- xã hội, những đặc thù của từng vùng miền và điều kiện học tập, trình độ dân trí trên địa bàn. Từ những hạn chế, nguyên nhân của những hạn chế trong hoạt động quản lý nhà nước về nguồn nhân lực giáo viên THCS công lập trên địa bàn quận Thanh Xuân cũng như trên cơ sở quan điểm của Đảng, Luận văn đã tập trung đưa ra 6 nhóm giải tăng cường hiệu quà quản lý nhà nước về nguồn nhân lực giáo viên THCS công lập trên địa bàn quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội giai đoạn 2016-2020, bao gồm: (l)Nhóm giải pháp hoàn thiện hệ thống thể chế, chính sách, pháp luật, chiến lược, kế hoạch phát triển nguồn nhân lực giáo viên THCS thành phố Hà Nội giai đoạn 2016-2020, (2)Nhóm giải pháp kiện toàn tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về nguồn nhân lực giáo viên THCS công lập giai đoạn 2016-2020; (3)Nhóm giải pháp phát triển nguồn nhân lực giáo viên THCS công lập trên địa bàn quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội giai đoạn 2016- 2020, (4) Nhóm giải pháp thu hút và sử dụng các nguồn lực để phát triển sự nghiệp nguồn nhân lực giáo viên THCS công lập thuộc quận Thanh Xuân giai đoạn 2016-2020, (5)Nhóm giải pháp xây dựng và quản lý chương trình, nội dung giáo dục THCS các trường công lập thuộc quận Thanh Xuân, (6)Nhóm giải pháp tăng cường hoạt động thanh tra, kiểm tra và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật của nguồn nhân lực giáo viên THCS công lập trên địa bàn quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội giai đoạn 2016-2020. Đe có thể đạt được hiệu quả toàn diện, cần áp dụng đồng bộ, nghiêm túc và thường xuyên cả 6 nhóm giải pháp này, song cần tập trung vào giải pháp (1), (2), (3) với chủ trương sử dụng nguồn nhân lực tại chỗ cũng như huy động cao nhất nguồn lực của địa phương. Điều này sẽ góp phần nâng cao hiệu quà hoạt động quàn lý nhà nước về nguồn nhân lực giáo viên THCS công lập trên địa bàn quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội giai đoạn 2016-2020, tăng cường chất lượng giáo dục của quận, đáp ứng yêu cầu phát triển và tiềm năng của quận, qua đó, góp phần vào sự phát triển KT-XH của quận Thanh Xuân và cả nước.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docxtom_tat_luan_van_quan_ly_nha_nuoc_ve_nguon_nhan_luc_giao_vie.docx
  • pdflv_cua_tran_huyen_li_hc20b2tt_1725_2144543.pdf
Luận văn liên quan