Tóm tắt Luận văn Tăng cường quản lý nhà nước đối với cán bộ, công chức ở tỉnh U-Đôm Xay nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào giai đoạn hiện nay

Việc tăng cường quản lý nhà nước đối với cán bộ, công chức của tỉnh U -Đôm Xay nước CHDCND Lào giai đoàn hiện nay đăc biệt quan trọng, vì tỉnh U -Đôm Xay là cấp chính quyền địa phương trực tiếp tổ chức thực hiện chủ trương , đường lối, chính sách của Đảng và các văn bản của nhà nước là cầu nối giữa tỉnh với TW , giữa tỉnh vớ i cấp huyện. Trong đó việc quản lý cán bộ , công chức cấp tỉnh là quan trọng nhất, quản lý cán bộ , công chức cấp huyện thông qua cấp tỉnh phản ánh lên cấp TW để giải quyết các vấn đề nảy sinh trong thực tiễn hoặc các vấn đề không còn phù hợp trình lên cấp trên nghiên cứu điều chỉnh, bổ sung để kịp thời , phù hợp với đòi hỏi khách quan của thực tiễn. Điều này cho thấy vai trò quan trọng của đội ngũ cán bộ , công chức lãnh đạo, quản lý cấp tỉnh trong thực hiện công tác quản lý cán bộ, công chức thành công hay thật bại là do đội ngũ cán bộ , công chức.

pdf29 trang | Chia sẻ: yenxoi77 | Lượt xem: 444 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Tóm tắt Luận văn Tăng cường quản lý nhà nước đối với cán bộ, công chức ở tỉnh U-Đôm Xay nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào giai đoạn hiện nay, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ................./................ BỘ NỘI VỤ ...../..... HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA BOUNXAY XAYSAVATH TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI CÁN BỘ,CÔNG CHỨC Ở TỈNH U-ĐÔM XAY NƯỚC CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO GIAI ĐOẠN HIỆN NAY Chuyên ngành: Quản lý công Mã số: 60.34.04.03 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ CÔNG HÀ NỘI – 2016 Công trình được hoàn thành tại: HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Nguyễn Hữu Tri Phản biện 1: PGS.TS Đặng Khắc Ánh Phản biện 2: TS Nguyễn Thế Thuấn Luận văn được bảo vệ tại Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ, Học viện Hành chính Quốc gia. Địa điểm: Phòng 402 C, Nhà A. - Hội trường bảo vệ luận văn thạc sĩ, Học viện Hành chính Quốc gia Số: 77 - Đường Nguyễn Chí Thanh - Quận Đông Đa- TP Hà Nội Thời gian: vào hồi 15 giờ 00, Ngày 16 tháng 11 năm 2016. Có thể tìm hiểu luận văn tại Thư viện Học viện Hành chính Quốc gia hoặc trên trang Web Khoa Sau đại học, Học viện Hành chính Quốc gia. MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU.................................................................................1 1. Lý do chọn đề tài.............................................................................1 2. Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài...................................3 3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu.................................................7 3.1. Mục đích nghiên cứu....................................................................7 3.2. Nhiệm vụ nghiên cứu....................................................................7 4. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu......................................................7 4.1. Đối tượng nghiên cứu..7 4.2. Phạm vi nghiên cứu.....8 5. Phương pháp nghiên cứu................................................................8 7. Kết cấu của luận văn.......................................................................9 6.2. Ý nghĩa thực tiễn...........................................................................9 6. Ý nghĩa lý luận và thực tiễn............................................................9 6.1. Ý nghĩa lý luận..............................................................................9 Chương 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI CÁN BỘ , CÔNG CHỨC Ở CHDCND LÀO....................................................................................................10 1.1. Tổng quan về cán bộ, công chức...............................................10 1.1.1. Khái niệm cán bộ , công chức trong h ệ thống pháp luật ở CHDCND Lào....................................................................................11 1.1.2. Phân loại và các lĩnh vực bố trí cán bộ, công chức...............11 1.1.3. Quyền h ạn, nghĩa vụ , chức năng và vai trò cán bộ , công chức.................................................................................................11 1.2. Quản lý nhà nước đối với cán bộ, công chức..........................13 1.2.1. Khái niệm quản lý nhà nước đối với cán bộ, công chức........13 1.2.2. Những nội dung cơ bản về quản lý nhà nước đối với cán bộ , công chức ở nước CHDCND Lào.....................................................13 1.3. Kinh nghiệm quản lý nhà nước đối với cán bộ , công chức của một số nước trên thế giới và bài học kinh nghiệm cho CHDCND Lào......................................................................................................15 Chương 2 THỰC TRẠNG QUẢ N LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI CÁN BỘ , CÔNG CHỨC Ở TỈNH U ĐÔM XAY , NƯỚC CHDCND LÀO GIAI ĐOẠN HIỆN NAY.....................................16 2.1. Đặc điểm chung về kinh tế , xã hội và đội ngũ cán bộ , công chức tỉnh U Đôm Xay.......................................................................16 2.1.1. Đặc điểm về kinh tế, xã hội tỉnh U Đôm Xay.........................16 2.1.2. Đặc điểm đội ngũ cán bộ, công chức tỉnh U Đôm Xay..........16 2.2. Thực trạng hoạt động quản lý nhà nước đối với đội ngũ cán bộ, công chức tỉnh U Đôm Xay........................................................17 2.2.1. Hoạt động ban hành các văn bản qui phạm pháp luật về cán bộ, công chức......................................................................................17 2.2.2. Xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển cán bộ, công chức.......17 2.2.3. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức....................18 2.2.4. Hoạt động đánh giá cán bộ, công chức...................................18 2.2.5. Chế độ chính sách, trách nhiệm của cán bộ, công chứ........19 2.2.6. Việc tổ chức thực hiện pháp lu ật, chính sách đối với cán bộ, công chức............................................................................................19 2.3. Đánh giá chung về hoạt động QLNN đối với đội ngũ cán bộ, công chức tỉnh U Đôm Xay...............................................................20 2.3.1. Những thành công...................................................................20 2.3.2. Những hạn chế còn tồn tại......................................................20 2.3.3. Nguyên nhân của những hạn chế..........................................21 Chương 3 NHỮNG QUAN ĐIỂM VÀ GIẢI PHÁP NHẰM TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI CÁN BỘ , CÔNG CHỨC Ở TỈNH U ĐÔM XAY, NƯỚC CHDCND LÀO..............22 3.1. Quan điểm tăng cư ờng quản lý nhà nước đối với đội ngũ cán bộ, công chức nhằm mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội ở tỉnh U Đôm Xay.............................................................................................22 3.2. Một số giải pháp nhằm tăng cường quản lý nhà nước đối với cán bộ, công chức ở tỉnh U-Đôm Xay thời gian tới........................22 3.2.1. Một số các giải pháp cơ bản...................................................22 3.2.2. Mối liên hệ giữa các giải pháp.................................................23 KẾT LUẬN....................................................................................... 24 PHẦN MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài Vấn đề cán bộ, công chức luôn có vị trí quan trọng trong bất kỳ một quốc gia nào bởi cán bộ, công chức luôn là một trong những nhân tố có tính chất quyết định đối với sự thành bại của tổ chức. Hiệu quả, hiệu lực vận hành bộ máy hành chính nhà nước các cấp phụ thuộc vào phẩm chất, trình độ, năng lực của đội ngũ cán bộ, công chức nhà nước. Hiện nay, cải cách hành chính nhà nước tại Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào được xác định là tiền đề, động lực của quá trình phát triển kinh tế - xã hội, làm cho bộ máy hành chính nhà nước trở nên gần với dân hơn, dần dần từng bước khắc phục những hạn chế, bất cập trong quá trình hoạch định, tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch, quyết định của nhà nước và xây dựng nền hành chính quốc gia. Đảng và Nhà nước Lào hiện nay rất coi trọng công tác về cán bộ, công chức, coi đây là một nhiệm vụ quan trọng và xuyên suốt. Và để làm tốt công tác quản lý cán bộ, công chức, Đảng nhân dân cách mạng Lào phải xây dựng được một hệ thống tổ chức vững mạnh, một lực lượng đội ngũ cán bộ, công chức vừa giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, lại vừa có đạo đức, có lương tâm trong sạch. Kết quả của công cuộc cải cách chính hiện nay ở Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào phụ thuộc chủ yếu vào năng lực của đội ngũ cán bộ, công chức nước nhà. Đội ngũ này có vai trò rất quan trọng trong việc hoạch định các đường lối, chính sách, hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước. Họ trực tiếp thực thi các chính sách, kế hoạch của cơ quan, tổ chức; các chương trình, mục tiêu quốc gia. Họ trực tiếp thực hiện giao tiếp (trao đổi, tiếp nhận thông tin...) giữa các cơ quan nhà nước với nhau, giữa các cơ quan nhà nước với doanh nghiệp và công dân. Muốn hoạt động này có hiệu quả, đội ngũ cán bộ, công chức phải được quản lý một cách khoa học để họ phát huy được về năng lực công tác, tinh thần trách nhiệm và ý thức phục vụ nhân dân. Cùng với xu thế chung của cả nước hiện nay, công tác quản lý nhà nước đối với cán bộ, công chức ở tỉnh U Đôm Xay đã đạt được những kết quả bước đầu đáng khích lệ. Tuy nhiên, trong bối cảnh mới hiện nay của hội nhập quốc tế, bộ máy hành chính của tỉnh U Đôm Xay nói riêng, cả nước nói chung đang có sự thay đổi căn bản về chức năng nhiệm vụ của nhà nước sang hướng nền hành chính có sự phân cấp, có sự kết hợp đúng đắn giữa tập trung với phân quyền hành chính, chuyển giao từ phân nhiệm của Trung ương xuống cho địa phương đang đặt ra những thách thức mới cho công tác quản lý và trình độ đội ngũ cán bộ, công chức nhà nước.Mặt khác, nền kinh tế có sự thay đổi mạnh mẽ từ tập trung bao cấp sang nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa cũng là yếu tố đòi hỏi phải thay đổi phương thức quản lý cho phù hợp.Thêm nữa, quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước với điều kiện Lào đã trở thành thành viên của Tổ chức thương mại thế giới (WTO) đã tạo áp lực phải đổi mới nền công vụ nhà nước nhằm đáp ứng các tiêu chí chung của thế giới trong lĩnh vực hành chính công. Tất cả những thay đổi này đặt ra cho bộ máy hành chính nhà nước yêu cầu phải hiện đại hóa tổ chức và phương thức quản lý như: phải hoàn thiện thể chế quản lý, cải cách bộ máy, xây dựng, phát triển đội ngũ cán bộ, công chức.Trước những yêu cầu trên, nhằm đảm bảo cán bộ, công chức là người am hiểu luật pháp quốc tế, có kỹ năng giải quyết công việc hành chính, thực hiện quản lý theo các tiêu chí của nền hành chính công mới và đảm bảo các tiêu chuẩn về phẩm chất đạo đức công vụ, về văn hóa hành chính cần đào tạo, bồi dưỡng và thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về cán bộ, công chức. Xuất phát từ thực tiễn nêu trên cho thấy vấn đề quản lý nhà nước đối với cán bộ, công chức cần phải được nghiên cứu, phân tích trên phương diện lý luận cũng như thực tế nói chung, cụ thể trong phạm vi tỉnh U Đôm Xay nói riêng. Do đó, đề tài: “Tăng cường quản lý nhà nước đối với cán bộ, công chức tỉnh U Đôm Xay, nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào” được chọn làm luận văn tốt nghiệp của tác giả.Luận văn sẽ tổng kết tình hình thực tiễn quản lý nhà nước đối với cán bộ, công chức ở U Đôm Xay, chỉ ra những mặt tích cực để tiếp tục phát huy, cải tiến cho phù hợp tình hình mới, đồng thời, nhận diện những mặt tồn tại, hạn chế của quản lý nhà nước đối với lĩnh vực này. Từ đó, nghiên cứu, đề xuất một số giải pháp cơ bản, khả thi, có thể mang lại những chuyển biến tích cực hơn nữa trong lĩnh vực quản lý nhà nước đối với cán bộ, công chức ở tỉnh U Đôm Xay. 2. Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài Đây là mảng đề tài được nhiều nhà nghiên cứu quan tâm. Có thể nêu một số công trình nghiên cứu liên quan đến đề tài như sau: Một số công trình nghiên cứu ở Việt Nam: + Đề tài khoa học cấp Bộ do Ban Tổ chức cán bộ Chính phủ (nay là Bộ Nội vụ) thực hiện (1997): Cơ sở khoa học của việc xây dựng đội ngũ công chức Nhà nước đến năm 2000. + Đề tài cấp Bộ do Ban Tổ chức cán bộ Chính phủ thực hiện (1998): Xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ, công chức. + Đề tài cấp Nhà nước KHXH.05-03, nằm trong chương trình KHXH.05 do GS.TS Nguyễn Phú Trọng và PGS.TS Trần Xuân Sầm làm chủ nhiệm (2003): Luận chứng khoa học cho việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Trên cơ sở các quan điểm lý luận, tổng kết thực tiễn và kế thừa kết quả của nhiều công trình đi trước, tập thể các tác giả đã phân tích, lý giải, hệ thống hoá các căn cứ khoa học của việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ. Từ đó, đưa ra một hệ thống các quan điểm, phương hướng và giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, trong đó có đội ngũ công chức hành chính nhà nước đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và hội nhập kinh tế quốc tế trong những thập niên đầu của thế kỷ XXI. + Ban chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ có Báo cáo tổng hợp đề tài (2005): Năng lực, hiệu quả, hiệu lực quản lý hành chính nhà nước; thực trạng, nguyên nhân và giải pháp. Đề tài này đã tập trung nghiên cứu về hiệu lực quản lý hành chính nhàn ước, trong đó đã đặt công chức trong mối quan hệ với việc nâng cao hiệu quả và hiệu lực quản lý hành chính nhà nước. + Tác giả Nguyễn Bắc Son (2005): Nâng cao chất lượng đội ngũ công chức quản lý nhà nước đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Đề tài đã phân tích đánh giá đội ngũ cán bộ, công chức Việt Nam, phân tích nguyên nhân dẫn tới những hạn chế về chất lượng đội ngũ công chức quản lý nhà nước và đưa ra một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ công chức QLNN, đáp ứng thời kỳ công nghiêp hoá, hiện đại hoá đất nước trong giai đoạn hiện nay và trong những năm tới. + Dự án ASIAN-LINK (mã số ASI/B7-301/98/679-042), trường Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội đã phối hợp với trường Đại học Tổng hợp Mardrid (Tây Ban Nha) tiến hành điều tra, đánh giá chất lượng công chức quản lý cấp tỉnh ở Việt Nam để xác lập chương trình đào tạo về kinh tế và quản lý công chức cho đội ngũ công chức cấp tỉnh. Kết quả điều tra, đánh giá được công bố tháng 7-2004 đã nêu rõ những yếu kém, thiếu hụt về kiến thức và kỹ năng của đội ngũ công chức hành chính cấp tỉnh trong lĩnh vực quản lý công và quản lý kinh tế. Báo cáo nêu lên một trong những thiếu hụt lớn nhất hiện nay của đội ngũ công chức cấp tỉnh là sự thiếu hụt về kiến thức và kỹ năng quản lý trong nền kinh tế thị trường, đó là sự thiếu hiểu biết về kiến thức quản lý hành chính công. Báo cáo đề xuất cần thiết phải xây dựng chương trình đào tạo về kinh tế và quản lý hành chính công cho đội ngũ công chức hành chính cấp tỉnh đặc biệt là đội ngũ công chức quản lý. Một số công trình nghiên cứu ở Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào: - Đề tài của tác giả Sidakham ChamPa:Các giải pháp quản lý nhà nước nhằm xóa đói giảm nghèo và phát triển nông thôn ở tỉnh U Đôm Xay. Luận văn thạc sĩ qu ản lý hành chính công, Hà Nội, 2010. Đề tài thông qua đánh giá thực trạng giảm nghèo và phát triển nông thông tỉnh U Đôm Xay giai đoạn 2005 – 2010 đã đề xuất các nhóm giải pháp cụ thể đối với quản lý nhà nước trong lĩnh vực này đến giai đoạn 2015. - Đề tài của tác giả Damlongsouk KhamChanh: Tăng cường quản lý nhà nước đối với cán bộ , công chức tỉnh Cham Pa Sắc , nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào , Luận văn thạc sĩ qu ản lý hành chính công, Hà Nội, 2010. Luận văn đã phan tích thực trạng quản lý nhà nước đối với cán bộ, công chức của tỉnh Chăm Pa Sắc, từ đó đánh giá, đúc kết kinh nghiệm và đề ra các giải pháp tăng cường quản lý nhà nước đối với cán bộ, công chức chính quyền cấp tỉnh của nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. - Đề tài của tác giả Bunxi KonBut: Phát triển năng lực quản lý nhà nước của chính quyền cấp huyện (qua thực tiễn huyện Xaythany, thủ đô Viêng Chăn, Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào), Luận văn thạc sỹ quản lý hành chính công, Hà Nội, 2006. Luận văn đã trình bày một cách có hệ thống về năng lực quản lý nhà nước của Chính quyền huyện Xaythany, đề xuất giải pháp thiết thực, có tính khả thi để phát triển năng lực quản lý nhà nước của Chính quyền huyện Xaythany. - Đề tài của tác giả Nylaxay Tayphakhanh: Nâng cao năng lực quản lý cho đội ngũ công chức lãnh đạo cấp huyện ở tỉnh Chăm Pa Sắc nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, Luận văn thạc sỹ quản lý hành chính công, Thành phố Hồ Chí Minh, 2010. Luận văn này tập trung đánh giá thực trạng năng lực và hoạt động của tổ chức bộ máy hành chính nhà nước nói chung và hành chính nhà nước cấp huyện nói riêng, từ đó đề xuất những giải pháp khắc phục những hạn chế trong hoạt động quản lý hành chính nhà nước của các cơ quan quản lý nhà nước cấp huyện, góp phần nâng cao năng lực quản lý hành chính nhà nước cho cơ quan hành chính nhà nước cấp huyện tại tỉnh Chăm-pa- sắc nói riêng và nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào nói chung. - Đề tài của tác giả PhommaSay SengPhet: Quản lý nhà nước về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức hành chính ở thành phố Viêng Chăn nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào, luận văn thạc sỹ quản lý hành chính công, Thành phố Hồ Chí Minh, 2010. Luận văn trên cơ sở nghiên cứu lý luận về đào tạo, bồi dưỡng và thực tiễn quản lý nhà nước về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức tại thành phố Viêng Chăn, đã nêu lên những bất cập trong khâu quản lý nhà nước và một số vướng mắc về mặt pháp lý khi thực hiện quản lý nhà nước về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức hành chính. Từ đó, đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức hành chính tại thành phố Viêng Chăn nói riêng và cả nước nói chung. Ngoài ra, đã có khá nhiều bài báo, bài viết chuyên đề trên các báo, tạp chí và các cổng thông tin điện tử của các địa phương, các cơ quan, tổ chức nhà nước cũng như tổ chức phi Chính phủ ở Lào, Việt Nam từ các góc độ, phương diện khác nhau, tạo nên một cái nhìn đa chiều, toàn diện về vấn đề quản lý nhà nước đối với cán bộ, công chức. Tuy nhiên chưa có công trình nào nghiên cứu một cách cụ thể về tăng cường quản lý nhà nước đối với cán bộ, công chức ở tỉnh U Đôm Xay, nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào. Vì vậy, đề tài “Tăng cường quản lý nhà nước đối với cán bộ, công chức ở tỉnh U Đôm Xay, nước Cộng hòa dân chủ nhân dânLào giai đoạn hiện nay” sẽ là công trình nghiên cứu có tính độc lập. 3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu 3.1. Mục đích nghiên cứu Trên cơ sở đánh giá thực trạng việc quản lý nhà nước đối với cán bộ, công chức ở tỉnh U Đôm Xay, đề tài đề xuất một số giải pháp nhằm tăng cường quản lý nhà nước đối với cán bộ, công chức ở tỉnh U Đôm Xay, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào trong thời gian tới. 3.2. Nhiệm vụ nghiên cứu - Làm rõ vị trí, vai trò, đặc điểm đội ngũ cán bộ, công chức ở Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào; Đưa ra quan niệm về quản lý nhà nước đối với cán bộ công chức và các tiêu chí đánh giá. - Khảo sát, đánh giá thực trạng đội ngũ cán bộ, công chức, thực trạng quản lý nhà nước đối với cán bộ, công chức ở tỉnh U Đôm Xay, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào; chỉ ra kết quả đạt được, những hạn chế, nguyên nhân. - Đề xuất những giải pháp tăng cường quản lý nhà nước đối với cán bộ, công chức ở tỉnh U Đôm Xay trong thời gian tới. 4. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu 4.1. Đối tượng nghiên cứu Luận văn nghiên cứu công tác quản lý nhà nước đối với đội ngũ cán bộ, công chức tại tỉnh U Đôm Xay, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. 4.2. Phạm vi nghiên cứu Về không gian: Luận văn tiến hành nghiên cứu ở nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào, trong đó, tập trung nghiên cứu trong phạm vi tỉnh U Đôm Xay. Về thời gian: Luận văn nghiên cứu các tài liệu liên quan tới quản lý nhà nước đối với cán bộ, công chức tỉnh U Đôm Xay giai đoạn 2011 – 2015. 5. Phương pháp nghiên cứu Các nghiên cứu của Luận văn được thực hiện trên cơ sở phương pháp luận duy vật biện chứng và duy vật lịch sử của Chủ nghĩa Mác - Lênin, quan điểm của Đảng nhân dân cách mạng Lào và Nhà nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào về cán bộ, công chức nói chung, hoạt động quản lý cán bộ, công chức nói riêng. Cụ thể, Luận văn được thực hiện dựa trên một số phương pháp nghiên cứu như: phương pháp thống kê - xử lý số liệu, phương pháp phân tích, phương pháp đánh giá, phương pháp so sánh, phương pháp tổng hợp diễn dịch, phương pháp quan sát Trong Chương 1, Luận văn sử dụng phương pháp nghiên cứu tài liệu, quy nạp và phân tích – tổng hợp để hệ thống hóa những vấn đề có tính lý luận về cán bộ, công chức và quản lý cán bộ, công chức. Chương 2 Luận văn sử dụng phương pháp tổng kết kinh nghiệm thực tiễn, so sánh, phân tích, đánh giá để làm rõ những vấn đề thực tiễn về cán bộ, công chức, hoạt động quản lý nhà nước đối với cán bộ, công chức ở tỉnh U Đôm Xay với những đánh giá cụ thể về tiêu chí, thể hiện ở các mặt ưu điểm, nhược điểm và nguyên nhân của thực trạng đó. Chương 3 Luận văn tập trung hệ thống các quan điểm của Đảng và Nhà nước Lào về quản lý nhà nước đối với cán bộ, công chức. Trên cơ sở đó, đề ra các giải pháp có tính cụ thể, khả thi để có thể tổ chức thực hiện trên thực tiễn thông qua các phương pháp nghiên cứu: hệ thống hóa, phân tích, quy nạp, chứng minh. 6. Ý nghĩa lý luận và thực tiễn 6.1. Ý nghĩa lý luận Luận văn làm phong phú thêm lý luận về quản lý nhà nước đối với cán bộ, công chức ở Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào nói chung và ở tỉnh U Đôm Xay nói riêng. Hoạt động quản lý nhà nước đối với cán bộ, công chức có nhiều quan niệm, nhiều cách tiếp cận với những nội dung, tiêu chí khác nhau; tác giả hy vọng sẽ đóng góp một cách nhìn mới, làm cho lý luận về quản lý nhà nước đối với cán bộ, công chức được nâng lên. 6.2. Ý nghĩa thực tiễn Kết quả nghiên cứu của luận văn phản ánh thực trạng, với những số liệu phong phú của tỉnh U Đôm Xay cũng như số liệu sơ cấp của tác giả sẽ giúp cho những nhà nghiên cứu, cán bộ quản lý và sinh viên, học viên có thể tham khảo, vận dụng. Luận văn có thể được dùng làm tài liệu tham khảo phục vụ công tác cán bộ của tỉnh U Đôm Xay cũng như ở các địa phương khác. Đồng thời, kết quả đó cũng có thể sử dụng làm tài liệu tham khảo trong công tác giảng dạy và nghiên cứu về công tác cán bộ ở các địa phương của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. 7. Kết cấu của luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo và phụ lục, nội dung của luận văn gồm 3 chương: Chương 1: Cơ sở lý luận và thực tiễn của quản lý nhà nước đối với cán bộ, công chức ở nước CHDCND Lào. Chương 2: Thực trạng quản lý nhà nước đối với cán bộ , công chức ở tỉnh U Đôm Xay, nước CHDCND Lào giai đoạn hiện nay Chương 3: Những quan điểm và giải pháp nhằm tăng cường quản lý nhà nước đối với cán bộ , công chức ở tỉnh U Đôm Xay , nước CHDCND Lào Chương 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC Ở CHDCND LÀO 1.1. Tổng quan về cán bộ, công chức 1.1.1. Khái niệm cán bộ, công chức trong hệ thống pháp luật ở CHDCND Lào 1.1.1.1. Khái niệm cán bộ Do tính chất đặc thù của nền công vụ ở Lào, khái niệm cán bộ được dùng với nhiều nghĩa khác nhau: - Khái niệm cán bộ gắn liền với những người được bầu vào các cấp lãnh đạo, chỉ huy từ cơ sở đến trung ương (cán bộ lãnh đạo) để phân biệt với đảng viên thường, đoàn viên, hội viên hoặc cán bộ là những người công tác chuyên trách hưởng lương trong các tổ chức đảng, đoàn thể. - Cán bộ là những người giữ cương vị chỉ huy từ tiểu đội trưởng trở lên (cán bộ tiểu đội, đại đội, cán bộ tiểu đoàn, trung đoàn, sư đoàn) hoặc là sỹ quan từ cấp úy trở lên trong quân đội nhân dân Lào. - Trong hệ thống bộ máy nhà nước, khái niệm cán bộ được hiểu với nghĩa trùng với khái niệm công chức, chỉ những người làm việc trong cơ quan nhà nước. Đồng thời, cán bộ cũng được hiểu là những người có chức trách, lãnh đạo. Tuy cách dùng, cách thức biểu đạt khái niệm cán bộ có khác nhau nhưng về cơ bản thuật ngữ cán bộ bao hàm nghĩa chính của nó là bộ khung, là nòng cốt, là lãnh đạo, là chỉ huy. 1.1.1.2. Khái niệm công chức Công chức là công dân của nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào có chức vụ hành chính, công chức chuyên môn và công chức giúp việc hành chính, được bầu, bổ nhiệm vào chức vụ hành chính, chức vụ chuyên môn hoặc được sắp xếp vào một chức vụ nào đó trong cơ quan Đảng, Nhà nước , Mặt trận tổ quốc và các cơ quan quần chúng cấp TW và địa phương. 1.1.2. Phân loại và các lĩnh vực bố trí cán bộ, công chức 1.1.2.1. Phân loại cán bộ, công chức Cán bộ cao cấp. Công chức hành chính Công chức chuyên môn Công chức giúp việc hành chính 1.1.2.2. Các lĩnh vực bố trí cán bộ, công chức Cán bộ, công chức lĩnh vực hành chính. Cán bộ, công chức lĩnh vực chuyên môn. 1.1.3. Quyền hạn, nghĩa vụ, chức năng và vai trò cán bộ , công chức 1.3.1.1. Quyền hạn của cán bộ, công chức Được trao quyền phù hợp với nhiệm vụ công tác; Có nơi làm vi ệc, phương tiện , thiết bị phục vụ công vi ệc theo luật định; Được nhận thông tin trừ thông tin bí mật; Được tiếp nhận cơ hội đi đào tạo, bồi dưỡng và phát triển; Đóng góp ý kiến , đề nghị và giải pháp đối với cơ quan đang công tác; Được nhận sự bảo vệ của tổ chức theo luật định; Áp dụng quyền khác theo Luật định. 1.3.1.2. Về nghĩa vụ của cán bộ, công chức Nhóm nghĩa vụ liên quan đến thể chế. Nhóm nghĩa vụ liên quan đến đạo đức công vụ. Nhóm nghĩa vụ liên quan đến trách nhiệm công vụ và trật tự thứ bậc. Nhóm nghĩa vụ liên quan đến kỷ cương, tác phong và ý thức công dân. Nhóm nghĩa vụ liên quan đến trách nhiệm rèn luyện, học tập trao đổi chuyên môn. 1.3.1.3. Chức năng và nhiệm vụ của cán bộ, công chức Chức năng chung của cán bộ, công chức ở Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào được qui định như sau: Thực hiện thường xuyên công tác của mình và bảo đảm kết quả; Tích cực tham gia hoạt động trong cơ quan tổ chức nơi mình đang công tác; Tạo điều kiện thuận lợi và hết sức dịch vụ nhân dân; Báo cáo công tác của mình cho cấp trên đúng hạn và thường xuyên; Thực hiện việc khác theo luật định. 1.1.3.4. Vai trò của cán bộ, công chức Cán bộ, công chức đóng vai trò chủ đạo trong công cuộc đổi mới và xây dựng đất nước. Cán bộ, công chức là lực lượng nòng cốt trong hệ thống chính trị. Đội ngũ cán bộ, công chức là nguồn nhân lực quan trọng có vai trò quyết định trong việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả của bộ máy hành chính nhà nước. Đội ngũ cán bộ, công chức là đội ngũ chủ yếu trực tiếp tham gia xây dựng đường lối đổi mới kinh tế của đất nước, hoạch định các chính sách, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, tổ chức QLNN và kiểm tra. 1.2. Quản lý nhà nước đối với cán bộ, công chức 1.2.1. Khái niệm quản lý nhà nước đối với cán bộ, công chức Quản lý cán bộ, công chức nhằm đạt được mục tiêu sau: Quản lý cán bộ, công chức nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu của tổ chức (cơ quan Nhà nước) để thực hiện mục tiêu của tổ chức đã đề ra; Phát triển đội ngũ cán bộ, công chức thích ứng với yêu cầu của từng giai đoạn xây dựng và hoàn thiện Nhà nước, cải cách nền hành chính, cải cách chế độ công vụ, công chức và yêu cầu quản lý mọi mặt của đời sống kinh tế, văn hoá, xã hội; Tạo cơ hội để cán bộ, công chức phát triển tài năng; Bảo đảm việc thực thi công vụ đúng pháp luật Nhà nước quy định; Xây dựng một môi trường làm việc có văn hoá, có hiệu quả trên cơ sở hợp tác, phối hợp giữa từng cán bộ - công chức với nhau trong cơ quan, tổ chức. 1.2.2. Những nội dung cơ bản về quản lý nhà nước đối với cán bộ, công chức ở nước CHDCND Lào 1.2.2.1. Xây dựng kế hoạch phát triển cán bộ, công chức Kế hoạch về số lượng và cơ cấu nhân lực. Kế hoạch bổ sung nguồn nhân lực. Kế hoạch nâng cao trình độ chuyên môn, tay nghề cho nhân lực. Kế hoạch tiền lương. 1.2.2.2. Xây dựng chính sách tiền lương cho cán bộ, công chức Chế độ tiền lương và đãi ngộ là loại chính sách quan trọng trong quản lý cán bộ, công chức. Đó là điều kiện, yếu tố đảm bảo cho người cán bộ, công chức làm việc một cách có hiệu quả nhất. 1.2.2.3. Đào tạo, bồi dưỡng và phát triển cán bộ, công chức Đào tạo, bồi dưỡng là hai thuật ngữ được sử dụng khá phổ biến trong các lĩnh vực cuộc sống của xã hội hiện đại , đặc biệt là trong lĩnh vực quản lý nhà nước . Hiện nay, nhiều quốc gia trên thế giới đã hoàn thành quy trình đào tạo , bồi dưỡng cán bộ , công chức . Có thể nhận thấy, công tác đào tạo , bồi dưỡng cán bộ , công chức nhà nước là hoạt động riêng biệt được thực hiện trong hệ thống các cơ quan nhà nước và đối tượng được đào tạo , bồi dưỡng là đội ngũ cán b ộ, công chức không phải là sự nghiệp giáo dục đào tạo. 1.2.2.4. Ban hành và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về cán bộ, công chức Việc ban hành các văn bản qui phạm pháp luật về cán bộ, công chức: Thời gian qua nhà nước, các cơ quan, các ngành, các sở có thẩm quyền đã thực hiện việc quản lý cán bộ , công chức là căn cứ theo các nghị định của Thủ tướng Chính phủ đến Ngày 11 tháng 11 năm 1993 Thủ tướng nước CHDCND Lào đã ký Nghị định số 171/TTg về quy chế quản lý cán bộ , công chức nước CHDCND Lào một cách thống nhất trên phạm vi toàn quốc. Đồng thời nhiều văn bản quy phạm pháp luật khác cũng được ban hành kèm theo liên quan đến công tác quản lý cán bộ, công chức. Việc tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp lu ật về cán bộ, công chức: Sau khi Thủ tướng , các Ban, các Bộ , cơ quan ngang Bộ, đã ban hành một số văn bản quy phạm pháp luật và bản hướng dẫn để thực hiện các văn bản đó , chủ yếu là đến thời hiện nay đã có Luật cán bộ , công chức thay đổi các Ng hị định về quản lý cán b ộ, công chức toàn quốc. 1.2.2.5. Đánh giá cán bộ, công chức Đánh giá thực hiện công việc của cán bộ, công chức đóng vai trò quan trọng trong quản trị nguồn nhân lực nói chung và trong công tác quản lý nhà nước với cán bộ, công chức nói riêng. Đánh giá mức độ hoàn thành công việc không chỉ là cấp trên đánh giá cấp dưới mà còn là việc tự đánh giá mức độ hoàn thành công việc của từng cán bộ, công chức và sự đánh giá của cấp dưới đối với cấp trên. 1.3. Kinh nghiệm quản lý nhà nước đối với cán bộ, công chức của một số nước trên thế giới và bài học kinh nghiệm cho CHDCND Lào Anh, Pháp, Mỹ, Đức, Nhật là những nước phát triển, đồng thời là các quốc gia đã xây dựng chế độ công chức nhà nước sớm và nay đã đạt đến trình độ cao. Chế độ công chức ở những nước này có những đặc trưng chung như sau: - Thi cử công khai, chọn dùng người giỏi. - Sát hạch nghiêm túc, thưởng người giỏi, phạt người kém. - Chế độ cấp bậc nghiêm túc với nhiều cấp bậc. - Kiện toàn pháp quy, làm việc theo luật. - Hệ thống quản lý đồng bộ. - Nhấn mạnh tác phong, kỷ luật, đạo đức chức nghiệp. Qua nghiên cứu kinh nghiệm của một số nước có thể rút ra một số kinh nghiệm cho Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào: Một là, Nhà nước phải ban hành đồng bộ các văn bản pháp quy để thống nhất việc xây dựng, quản lý, sử dụng đội ngũ cán bộ, công chức. Hai là, Nhà nước xây dựng tiêu chuẩn các chức danh cụ thể cho từng loại công việc của cán bộ, công chức. Ba là, thực hiện tốt việc tuyển chọn cán bộ, công chức thông qua thi tuyển công khai, nghiêm túc, công bằng. Bốn là, cần bố trí, sử dụng hợp lý đội ngũ cán bộ, công chức. Chương 2 THỰC TRẠNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC Ở TỈNH U ĐÔM XAY, NƯỚC CHDCND LÀO GIAI ĐOẠN HIỆN NAY 2.1. Đặc điểm chung về kinh tế , xã hội và đội ngũ cán bộ, công chức tỉnh U Đôm Xay 2.1.1. Đặc điểm về kinh tế, xã hội tỉnh U Đôm Xay U Đôm xay là Tỉnh miền núi nhằm ở giữa 5 Tỉnh phía bắc Lào , có diện tích 15.370 km2, chiếm 6,5% tổng diện tích cả nước, dân số là 307.600 người, trong đó nữ 152.900 người, mật độ dân số bình quân 20 người/km2. Phía Bắc giáp tỉnh Phông Sa ly và Cộng hòa nhân dân Trung Hoa, phía Nam giáp tỉn h Xay Nha Bu Ly , phía Đông giáp tỉnh Luang Pha Bang, phía Tây giáp tỉnh Luang Nam Tha và tỉnh Bó Kẹo. 2.1.2. Đặc điểm đội ngũ cán bộ, công chức tỉnh U Đôm Xay 2.1.2.1. Về số lượng Toàn tỉnh có t ổng số 8.169 cán bộ, công chức, trong đó, số cán bộ, công chức nữ là 3.104 người (chiếm 37,99%). 2.1.2.2. Cơ cấu độ tuổi, giới tính Độ tuổi của đội ngũ cán bộ , công chức tỉnh U Đôm Xay rất đa dạng và khác nhau , có một số cán bộ , công chức rất trẻ, một số khác đã đến tuổi nghỉ hưu nhưng vẫn giữ vai trò quan trọng trong qu ản lý Đảng và nhà nước . Nếu phân tích về độ tuổi thì cán bộ , công chức trẻ tuổi chiếm số lượng cao hơn. 2.2. Thực trạng hoạt động quản lý nhà nước đối với đội ngũ cán bộ, công chức tỉnh U Đôm Xay 2.2.1. Hoạt động ban hành các văn bản qui phạm pháp luật về cán bộ, công chức Nước CHDCND Lào ban hành Nghị định số 171/TTg, ngày 11/11/1993 về “Quy chế công chức nhà nước” . Đồng thời nhiều Nghị định khác cũng được ban hành theo , liên quan đến công tác quản lý cán bộ, công chức như: - Nghị định số 172/TTg, ngày 11/11/1993 về “cấp bậc công chức”. - Nghị định số 173/TTg, ngày 11/11/1993 về “chức vụ điều hành cán bộ nhân sự”. - Nghị định số 175/TTg, ngày 11/11/1993 về “chế độ lương mới”. - Nghị định số 176/TTg, ngày 11/11/1993 về “tiêu chuẩn nghỉ hưu và trợ cấp”. - Nghị định số 82/TTg, ngày 19/5/2003 về “quy chế công chức”. Ngày 18 tháng 12 năm 2015 Quốc hội đã phê duyệt Luật cán bộ, công chức số 074/QH và có hiệu lực từ ngày 28 tháng 1 năm 2016. 2.2.2. Xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển cán bộ, công chức 2.2.2.1. Công tác xây dựng quy hoạch Những năm qua Ban tổ chức Tỉnh đã phối hợp với Ban Tổ chức TW Đảng , các vụ , các cơ quan ngang Bộ , các sở , các cơ quan quần chúng trong Tỉnh và các huyện , để khuyến khích cho các ngành hoạt động lập quy hoạch cán bộ , công chức lãnh đạo quản lý để trình lên cấp trên, để bố trí, sắp xếp, bổ nhiệm cho cán bộ lãnh đạo quản lý theo quy hoạch của các đơn vị trình lên. 2.2.2.2. Công tác tuyển dụng cán bộ, công chức Thời gian qua Sở nội vụ Tỉnh đã phối hợp với Bộ Nội vụ và các bộ phận liên quan tổ chức thi tuyển cho đối tượng dự tuyển vào ngạch công chức năm 2014 và 2015 là 1.149 người; trong đó có 1.112 người vượt qua được các vòng sát hạch, đạt tỷ lệ 96,77%. 2.2.2.3. Công tác sử dụng cán bộ, công chức Việc bố trí, sử dụng cán bộ, công chức ở các sở, ban, ngành thực hiện theo qui trình, công khai, dân chủ, khách quan trên cơ sở đánh giá đúng cán bộ, công chức, đúng người, đúng việc, nâng cao trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu cơ quan, đơn vị, đồng thời phát huy được vai trò, trí tuệ của tập thể trong công tác cán bộ, công chức. 2.2.2.4. Việc bố trí, đề bạt, điều động, luân chuyển cán bộ , công chức Việc bố trí, đề bạt cán bộ, công chức ở tỉnh U Đôm Xay thời gian qua còn mang nặng thói quen bao cấp, thói quen của những người sản xuất nhỏ, chỉ thích người thân quen, họ hàng, người cùng địa phương, người cùng bộ tộc... không muốn tiếp cận cán bộ, công chức từ nơi khác đến và thành kiến đối với người trung thực, dám thẳng thắn phê bình. 2.2.3. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức Trong những năm qua việc nâng cao trình độ chuyên môn , nghiệp vụ cho cán bộ , công chức các cấp được tăng lên liên tục , chủ yếu là đã coi trọng việc nâng cao trình độ của đội ngũ cán bộ , công chức bộ tộc , cán bộ nữ và cán bộ , công chức vùng sâu vùng xa , đào tạo, bồi dưỡng tại chỗ , tạo cho họ có cơ hội về mặt nâng cao trì nh độ và phát triển bản thân mình. 2.2.4. Hoạt động đánh giá cán bộ, công chức Hiện nay, ở tỉnh U - Đôm Xay việc đánh giá cán b ộ, công chức được Ủy ban nhân dân rất quan tâm nhằm đảm bảo chất lượng cán bộ, công đang đảm nhiệm từng nhiệm vụ cụ thể. Chính quyền tỉnh U-Đôm Xay giao cho các cơ quan có trách nhiệm quản lý đội ngũ cán bộ , công chức trực tiếp lập kế hoạch và tự đánh giá đội ngũ cán bộ , công chức để trình lên cấp trên có thẩm quyền quyết đị nh khen, thưởng và phải chịu trách nhiệm trước cấp trên về việc theo dõi và đánh giá cán bộ, công chức. 2.2.5. Chế độ chính sách, trách nhiệm của cán bộ, công chức Chế độ chính sách: Cùng với việc thực hiện kịp thời, đầy đủ các chính sách chung của Đảng và Nhà nước đối với cán bộ, công chức, Tỉnh ủy, Chính quyền tỉnh U Đôm Xay còn có các chính sách riêng của mình để thu hút, sử dụng có hiệu quả đội ngũ cán bộ, công chức của địa phương mình. Trách nhiệm đội ngũ cán bộ, công chức: Cán bộ, công chức tỉnh U Đôm Xay phải chịu trách nhiệm toàn diện về các hoạt động trong thực thi công vụ, bao gồm cả trách nhiệm kỷ luật, trách nhiệm dân sự, trách nhiệm vật chất và trách nhiệm hình sự, tùy theo tính chất, mức độ của hành vi khi xảy ra vi phạm. 2.2.6. Việc tổ chức thực hiện pháp luật, chính sách đối với cán bộ, công chức Một là, cùng với việc tuân thủ các văn bản pháp qui do Trung ương qui định, tỉnh U Đôm Xay cũng ban hành cán văn bản pháp qui riêng để đáp ứng yêu cầu thực tế của địa phương mình. Hai là, về phạm vi điều chỉnh: thực tế cho thấy, đội ngũ cán bộ, công chức ở Tỉnh đã hình thành và phát triển qua nhiều giai đoạn lịch sử khách nhau với nhiều nét đặc thù. Ba là, về chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức còn nhiều điều chưa hợp lý. Bốn là, về công tác thanh tra, kiểm tra: hiện nay chư có quy định kiểm tra chuyên ngành, thường xuyên đối với hoạt động thực thi công vụ của cán bộ, công chức trong Tỉnh. 2.3. Đánh giá chung về hoạt động QLNN đối với đội ngũ cán bộ, công chức tỉnh U Đôm Xay 2.3.1. Những thành công Tỉnh ủy và Chính quyền tỉnh U Đôm Xay đã ban hành được một số chủ trương, chính sách về cán bộ, công chức, trở thành căn cứ cơ bản cho việc quản lý cán bộ, công chức theo hướng ngày càng phù hợp và đáp ứng yêu cầu xây dựng nhà nước pháp quyền và đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Công tác quản lý, đánh giá và bố trí cán bộ, công chức ngày càng đi vào nền nếp, kỷ luật, kỷ cương ngày càng cao. Việc phân cấp quản lý giữa Trung ương và địa phương, các ngành chiều dọc và cơ quan chiều ngang, có sự phối hợp hành động của các cơ quan quản lý cán bộ, công chức dần dần có sự thay đổi theo hướng tiến bộ. Tỉnh U Đôm Xay cũng khắc phục một bước tình trạng buông lỏng công tác cán bộ, công chức của một số cấp ủy, coi công tác cán bộ, công chức chủ yếu do tham mưu, các bộ phận chuyên trách tiến hành. 2.3.2. Những hạn chế còn tồn tại Đội ngũ cán bộ, công chức trong Tỉnh tuy số lượng tăng nhưng chưa đáp ứng được yêu cầu của nhiệm vụ hiện nay của công cuộc đổi mới nền kinh tế và đổi mới đất nước. Trong Tỉnh hiện nay chưa có đội ngũ chuyên gia cố vấn trong lĩnh vực hành chính và thiếu cán bộ, công chức quản lý hành chính giỏi, thông thạo, am hiểu pháp luật, có khả năng hội nhập kinh tế quốc tế và khu vực. Cơ cấu cán bộ, công chức chưa đáp ứng được yêu cầu trước mắt và lâu dài, tình trạng hụt hẫng giữa các thế hệ trong mỗi cơ quan, đơn vị. Công tác qui hoạch cán bộ, công chức: vẫn là vấn đề mới, chưa tạo thành ý thức tự giác, thường xuyên, chưa nhận thức đúng về yêu cầu bức xúc và tầm quan trọng chiến lược của vấn đề này, nhất là qui hoạch cán bộ, công chức lâu dài. Công tác đào tạo, bồi dưỡng: đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức chưa gắn với qui hoạch. Việc tuyển dụng: chỉ làm hình thức, chưa khách quan, công khai, việc bố trí, phân công công tác chưa xuất phát từ yêu cầu công việc và năng lực, sở trường của cán bộ, công chức. Việc phân cấp quản lý của các cơ quan quản lý cán bộ, công chức chưa thật rõ ràng. 2.3.3. Nguyên nhân của những hạn chế + Cơ chế quản lý đội ngũ cán bộ, công chức còn thiếu đồng bộ. + Khả năng dự báo và đánh giá đúng những nhân tố ảnh hưởng đến tiến trình xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức như xu thế toàn cầu hóa với những diễn biến nhanh chóng, phức tạp của quá trình hội nhập kinh tế quốc tế, mặt trái của nền kinh tế thị trường, cũng như đặc điểm hoạt động và sinh hoạt của đội ngũ cán bộ, công chức trong quá trình chuyển đổi cơ chế quản lý kinh tế, xã hội còn bị động. + Việc nâng cao đời sống đối với cán bộ, công chức chưa được coi là nguồn lực quan trọng cho sự phát triển bền vững đất nước. Chương 3 NHỮNG QUAN ĐIỂM VÀ GIẢI PHÁP NHẰM TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC Ở TỈNH U ĐÔM XAY, NƯỚC CHDCND LÀO 3.1. Quan điểm tăng cường quản lý nhà nước đối với đội ngũ cán bộ, công chức nhằm mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội ở tỉnh U Đôm Xay Quán triệt những quan điểm của Đảng và Nhà nước Lào về quản lý đội ngũ cán bộ, công chức Quản lý đội ngũ cán bộ, công chức phải gắn với công tác xây dựng tổ chức bộ máy và đổi mới cơ chế chính sách gắn với cán bộ, công chức Quản lý đội ngũ cán bộ, công chức dựa trên cơ sở xây dựng và hoàn chỉnh chiến lược phát triển nguồn nhân lực của tỉnh U Đôm Xay Quản lý đội ngũ cán bộ, công chức phải gắn với qui hoạch và đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức 3.2. Một số giải pháp nhằm tăng cường quản lý nhà nước đối với cán bộ, công chức ở tỉnh U-Đôm Xay thời gian tới 3.2.1. Một số các giải pháp cơ bản - Đẩy mạnh và đổi mới công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ, côngchức ở tỉnh U Đôm Xay. - Xây dựng phong cách làm việc chuyên nghiệp cho đội ngũ cán bộ, công chức trong toàn tỉnh U Đôm Xay. - Đổi mới căn bản việc tuyển dụng đội ngũ cán bộ, công chức. - Kiên quyết xử lý số cán bộ, công chức không đủ kiến thức chuyên môn. - Đổi mới căn bản việc đánh giá đội ngũ cán bộ, công chức - Chủ động tạo nguồn đội ngũ cán bộ, công chức. - Xây dựng và ban hành quy chế công vụ và thanh tra, kiểm tra thực hiện công vụ đối với đội ngũ cán bộ, công chức toàn tỉnh. - Quan tâm chế độ chính sách và điều kiện làm việc của cán bộ, công chức - Tăng cường sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, kiện toàn tổ chức và nâng cao năng lực những người làm công tác tổ chức, cán bộ. 3.2.2. Mối liên hệ giữa các giải pháp Quản lý nhà nước đối với cán bộ, công chức trong giai đoạn hiện nay trở thành vấn đề cấp bách đối với tất cả các tổ chức, vì con người là nhân tố quyết định trong sự phát triển nói chung. Đối với chính quyền tỉnh U Đôm Xay, nước CHDCND Lào nói riêng, hoạt động của đội ngũ cán bộ, công chức là một trong những yếu tố quan trọng hàng đầu để thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Trong thực tiễn cho thấy, năng lực của đội ngũ công chức này vẫn còn nhiều vấn đề hạn chế, nhất là năng lực hiểu và áp dụng thực hiện đúng pháp luật, dự báo các vấn đề kinh tế - xã hội, năng lực giải quyết khiếu nại, tố cáo, nhưng chậm được khắc phục, thiếu chuyên gia và cũng còn không ít người thiếu tâm huyết với nghề. Một bộ phận cán bộ, công chức do tác động tiêu cực của kinh tế thị trường, đã có biểu hiện suy thoái về phẩm chất, đạo đức, sống xa dân, quan liêu, hách dịch, cửa quyền, mất dân chủ, tham nhũng, lãng phí, lợi dụng chức vụ làm trái các nguyên tắc quản lý, thậm chí bớt xén, tham ô tiền của nhà nước gây tổn hại không nhỏ đến uy tín và làm giảm sút lòng tin của nhân dân. Các giải pháp như nêu ở trên hy vọng phần nào khắc phục được tình trạng đó và các giải pháp có mối quan hệ mật thiết với nhau để tăng cường sự quản lý nhà nước đối với đội ngũ cán bộ, công chức trong toàn Tỉnh, tạo nên một đội ngũ cán bộ, công chức mạnh về chuyên môn nghiệp vụ, có tư cách đạo đức tốt và được quần chúng nhân dân yêu mến. KẾT LUẬN Việc tăng cường quản lý nhà nước đối với cán bộ, công chức của tỉnh U -Đôm Xay nước CHDCND Lào giai đoàn hiện nay đăc biệt quan trọng , vì tỉnh U -Đôm Xay là cấp chính quyền địa phương trực tiếp tổ chức thực hiện chủ trương , đường lối, chính sách của Đảng và các văn bản của nhà nước là cầu nối giữa tỉnh với TW , giữa tỉnh vớ i cấp huyện. Trong đó việc quản lý cán bộ , công chức cấp tỉnh là quan trọng nhất , quản lý cán bộ , công chức cấp huyện thông qua cấp tỉnh phản ánh lên cấp TW để giải quyết các vấn đề nảy sinh trong thực tiễn hoặc các vấn đề không còn phù hợp trình lên cấp trên nghiên cứu điều chỉnh, bổ sung để kịp thời , phù hợp với đòi hỏi khách quan của thực tiễn. Điều này cho thấy vai trò quan trọng của đội ngũ cán bộ , công chức lãnh đạo , quản lý cấp tỉnh trong thực hiện công tác quản lý cán bộ, công chức thành công hay thật bại là do đội ngũ cán bộ , công chức.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdftom_tat_luan_van_tang_cuong_quan_ly_nha_nuoc_doi_voi_can_bo.pdf
Luận văn liên quan