Tổng quan về hệ thống WDM

Lời nói đầu Thời gian gần đây, nhu cầu lưu lượng tăng mạnh do sự phát triển bùng nổ của các loại hình dịch vụ Internet và các dịch vụ băng rộng đã tác động không nhỏ tới việc xây dựng cấu trúc mạng viễn thông. Việc xây dựng mạng thế hệ sau NGN đang được quan tâm như là một giải pháp hữu hiệu nhằm thoả mãn nhu cầu của mạng lưới trong thời gian tới. Trong cấu trúc NGN, mạng truyền tải lưu lượng là khâu quan trọng nhất có nhiệm vụ truyền thông suốt lưu lượng lớn trên mạng, trong đó mạng truyền dẫn được xem là huyết mạch chính. Để thoả mãn việc thông suốt lưu lượng với băng tần lớn, các hệ thống thông tin quang sử dụng công nghệ WDM được xem là ứng cử quan trọng nhất cho đường truyền dẫn. Công nghệ WDM đã và đang cung cấp cho mạng lưới khả năng truyền dẫn cao trên băng tần lớn sợi đơn mode, nhiều kênh quang truyền đồng thời trên một sợi, trong đó mỗi kênh tương đương một hệ thống truyền dẫn độc lập tốc độ nhiều Gbps. Với nhận thức ấy,luận văn tốt nghiệp của em báo cáo về công nghệ WDM. Bố cục của luận văn gồm 4 chương: Chương 1: Tổng quan về hệ thống WDM. Chương 2: Các thành phần trong hệ thống WDM. Chương 3: Một số vấn đề công nghệ then chốt trong hệ thống WDM. Chương 4: ứng dụng của hệ thống WDM. Mặc dù đã hết sức cố gắng nhưng chắc hẳn các vấn đề nêu ra trong phạm vi đồ án này chưa thể mang tính hoàn chỉnh về một vấn đề hết súc quan trọng như vậy. Nội dung của đồ án vẫn còn có các vấn đề cần phải xem xét thêm và không thể tránh khỏi những khiếm khuyết. Rất mong được các Thầy Cô giáo chỉ bảo, các bạn sinh viên và các bạn đọc quan tâm tới vấn đề này góp ý, chỉ dẫn thêm. Em xin được cảm ơn sâu sắc Thầy giáo TS. Phùng Văn Vận, nguời Thầy đã hướng dẫn, chỉ bảo, giúp em hoàn thành bản đồ án này. Xin gửi lời cảm ơn tới các Thầy, Cô giáo trong bộ môn thông tin quang, khoa viễn thông I, đặc biệt là Thầy giáo TS. Bùi Trung Hiếu, trưởng bộ môn thông tin quang, đã hết sức tạo điều kiện giúp đỡ em trong thời gian làm đồ án.

ppt22 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 3290 | Lượt tải: 7download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Tổng quan về hệ thống WDM, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
11 – 2005 HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG KHOA VIỄN THÔNG I ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Gi¸o viªn h­íng dÉn: Th.s NguyÔn ThÞ Thu Nga Sinh viªn thùc hiÖn: NguyÔn Thµnh Chung Nội dung đồ án Phần1: Kỹ thuật WDM Phần2: Một số vấn đề công nghệ then chốt trong hệ thống truyền dẩn WDM Phần3:Ưng dụng của hệ thống WDM Lý thuyết về kỹ thuật WDM Nguyên lý hoạt động của hệ thống tách/ghép kênh quang Đặc điểm của hệ thống WDM Các tham số kỹ thật của hệ thống Các thành phần trong hệ thống WDM Các thành phần trong hệ thống WDM Bé ph¸t quang Bé t¸ch quang/ghÐp quang Bé khuÕch ®¹i quang Bé thu quang Sîi quang Bé ph¸t quang §é chÝnh x¸c cña b­íc sãng ph¸t §é réng ®­êng phæ hÑp Dßng ng­ìng thÊp Kh¶ n¨ng ®iÒu chØnh ®­îc b­íc sãng TÝnh tuyÕn tÝnh NhiÔu thÊp Yêu cầu đối với nguồn quang trong WDM Bé ph¸t quang LASER håi tiÕp ph©n bè (DFB) LASER ph©n bè ph¶n x¹ Bragg Bé t¸ch/ghÐp quang Bé läc Mach-Zender [P] [D] [Q] Cấu trúc bộ lọc Mạch-Zender bộ quay pha Bé t¸ch/ghÐp quang Bé läc Fabry-Perot Bé t¸ch/ghÐp quang §å thÞ hµm truyÒn ®¹t cña bé läc Fabry-Perot Độ lớn của T(f) tải đỉnh cộng hưởng: Bé läc Fabry-Perot Trong ®ã R lµ hÖ sè ph¶n x¹ A lµ suy hao do hÊp thô tai dÇu vµo vµ ra Bé t¸ch/ghÐp quang C¸ch tö nhiÔu x¹ Độ chênh lệch về pha giữa hai tia phản xạ hai rãnh cách từ kề nhau Bé t¸ch/ghÐp quang Cách từ phản xạ Bragg Sîi quang 1300 1400 1500 1600 T¸n s¾c cña mét sè lo¹i sîi quang Một số vấn đề công nghệ then chốt Ổn ®Þnh b­íc sãng cña nguån quang Ảnh h­ëng cña t¸n s¾c sîi quang ®èi víi truyÒn dÉn Ảnh h­ëng cña hiÖu øng phi tuyÕn ®Õn truyÒn dÉn §é b»ng ph¼ng cña t¨ng Ých bé khuyÕch ®¹i quang sîi TÝch luü t¹p ©m khi dïng bé khuyÕch ®¹i quang EDFA nhiÒu tÇng Ảnh h­ëng cña t¸n s¾c sîi quang ®èi víi truyÒn dÉn T¸n s¾c g©y ra hiÖn t­îng tr¶i réng xung tÝn hiÖu , lµm cho biÕn d¹ng xung tÝn hiÖu trong khi truyÒn vµ tØ sè læi bÝt cao,do ®ã ¶nh h­ëng ®Õn tèc ®é truyÒn dÉn vµ kho¶ng c¸nh tr¹m. C¸c gi¶i ph¸p gi¶m ¶nh h­ëng cña t¸n s¾c: Sö dông c¸c nguån ph¸t cã ®é réng phæ hÑp kÕt hîp víi ®iÒu chÕ ngoµi. Lùa chän sîi quang phï hîp. Sö dông c¸c bé bï t¸n s¾c… Ph­¬ng ph¸p bï t¸n s¾c b»ng ®iÒu chÕ tù dÞch pha(SPM) Sù d·n xung do ¶nh h­ëng cña hiÖu øng SPM Ưu điểm: -Tăng đáng kể khoảng cách trạm lặp nên giảm số trạm lặp trên tuyến -Cho phép tận dụng số sợi G.652 có sẵn trên tuyến Nhược điểm:-Dạng xung yêu cầu là RZ trong khi hiện naydạng xung đang sử dụng là NRZ. -Có thể xảy ra hiện tượng nén xung không mong muốndo bị “bù quá” -Phương pháp này yêu cầu độ rộng phổ laser phải tốt Phương pháp bù tán sắc PDC ¦u ®iÓm: - ThiÕt bÞ bï t¸n s¾c hoµn toµn thô ®éng. - Bï ®­îc kho¶ng t¸n s¾c lín. Nh­îc ®iÓm:- Suy hao cña bé bï t¸n s¾c lín vµ phô thuéc vµo kho¶ng t¸n s¾c ph¶i bï -Ph¶i gi¸m s¸t c«ng suÊt tÝn hiÖu truyÒn ®Ó tr¸nh c¸c hiÖn t­îng hiÖu øng. Các hiÖu øng phi tuyÕn trong hệ thống WDM HiÖu øng Raman SRS HiÖu øng SBS HiÖu øngBrillouin SPM HiÖu øng ®iÒu chÕ pha chÐo XPM HiÖu øng trén bèn b­íc sãng FWM øng dông cña hÖ thèng WDM øng dông WDM trong m¹ng truyÒn dÉn øng dông cña WDM trong m¹ng ®a truy nhËp øng dông cña WDM trong m¹ng chuyÓn m¹ch quang øng dông WDM trong m¹ng truyÒn dÉn M¹ng qu¶ng b¸ Công suất tín hiệu mỗi thuê bao nhận được là: Pr =(PT/N) (1- ) log2N (1-CL) PT= lµ c«ng suÊt truyÒn trung b×nh cña tÝn hiÖu  lµ suy hao xen cña mçi coupler cÊu t¹o nªn sao qu¶ng b¸ CL lµ c¸c lo¹i suy hao kh¸c nh­ suy hao sîi quang, suy hao connector øng dông cña WDM trong m¹ng ®a truy nhËp Mạng WDMA đơn chặng øng dông cña WDM trong m¹ng ®a truy nhËp Mạng WDMA đa chặng Nút 3 Nút 7

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • ppt7729COM.ppt
  • rar7729 hinh ve.rar
Luận văn liên quan