Trắc nghiệm Hóa học - Bộ giáo dục đào tạo

Cho m gam glucozơ lên men thành rượu etylic với hiệu suất 80%. Hấp thụ hoàn toàn khí CO2 sinh ra vào dung dịch nước vôi trong dư thu được 20 gam kết tủa. Giá trị của m là

doc38 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2354 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Trắc nghiệm Hóa học - Bộ giáo dục đào tạo, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
C©u 1 C¸c r­îu (ancol) no ®¬n chøc t¸c dông ®­îc víi CuO nung nãng t¹o an®ehit lµ A) r­îu bËc 1. B) r­îu bËc 3. C) r­îu bËc 2. D) r­îu bËc 1 vµ r­îu bËc 2. §¸p ¸n A C©u 2 D·y gåm c¸c dung dÞch ®Òu t¸c dông víi Cu(OH)2 lµ A) glucoz¬, glixerin, mantoz¬, natri axetat. B) glucoz¬, glixerin, mantoz¬, r­îu (ancol) etylic. C) glucoz¬, glixerin, andehit fomic, natri axetat. D) glucoz¬, glixerin, mantoz¬, axit axetic. §¸p ¸n D C©u 3 §Ó chøng minh aminoaxit lµ hîp chÊt l­ìng tÝnh ta cã thÓ dïng ph¶n øng cña chÊt nµy lÇn l­ît víi A) dung dÞch KOH vµ dung dÞch HCl. B) dung dÞch KOH vµ CuO. C) dung dÞch NaOH vµ dung dÞch NH3. D) dung dÞch HCl vµ dung dÞch Na2SO4 . §¸p ¸n A C©u 4 ChÊt kh«ng ph¶n øng víi Na lµ A) CH3COOH. B) CH3CHO. C) HCOOH. D) C2H5OH. §¸p ¸n B C©u 5 D·y ®ång ®¼ng cña r­îu etylic cã c«ng thøc chung lµ A) CnH2n - 7OH (n≥6). B) CnH2n +2 - x(OH)x (n≥x, x>1). C) CnH2n + 1OH (n≥1). D) CnH2n - 1OH (n≥3). §¸p ¸n C C©u 6 D·y gåm c¸c chÊt ®Òu cã thÓ ®iÒu chÕ trùc tiÕp ®­îc axit axetic lµ A) C2H5OH, CH3CHO, HCOOCH3. B) C2H5OH, HCHO, CH3COOCH3. C) C2H2, CH3CHO, HCOOCH3 . D) C2H5OH, CH3CHO, CH3COOCH3. §¸p ¸n D C©u 7 ChÊt cã nhiÖt ®é s«i cao nhÊt lµ A) CH3COOH. B) CH3CHO. C) CH3OH. D) C2H5OH. §¸p ¸n A C©u 8 ChÊt ph¶n øng ®­îc víi Ag2O trong dung dÞch NH3, ®un nãng t¹o thµnh Ag lµ A) CH3 - CH2 - COOH. B) CH3 - CH2 - OH. C) CH3 - CH(NH2) - CH3. D) CH3 - CH2-CHO. §¸p ¸n D C©u 9 §Ó t¸ch riªng tõng chÊt tõ hçn hîp benzen, anilin, phenol ta chØ cÇn dïng c¸c ho¸ chÊt (dông cô,®iÒu kiÖn thÝ nghiÖm ®Çy ®ñ) lµ A) dung dÞch NaOH, dung dÞch HCl, khÝ CO2. B) dung dÞch NaOH, dung dÞch NaCl, khÝ CO2. C) dung dÞch Br2, dung dÞch HCl, khÝ CO2. D) dung dÞch Br2, dung dÞch NaOH, khÝ CO2. §¸p ¸n A C©u 10 Hai chÊt ®ång ph©n cña nhau lµ A) saccaroz¬ vµ glucoz¬. B) fructoz¬ vµ glucoz¬. C) fructoz¬ vµ mantoz¬. D) glucoz¬ vµ mantoz¬. §¸p ¸n B C©u 11 ChÊt kh«ng cã kh¶ n¨ng tham gia ph¶n øng trïng hîp lµ A) propen. B) isopren. C) toluen. D) stiren. §¸p ¸n C C©u 12 Cho 0,87 gam mét an®ehit no ®¬n chøc ph¶n øng hoµn toµn víi Ag2O trong dung dÞch NH3 thu ®­îc 3,24 gam b¹c kim lo¹i. C«ng thøc cÊu t¹o cña an®ehit lµ A) C3H7CHO. B) CH3CHO. C) HCHO. D) C2H5CHO. §¸p ¸n D C©u 13 Cho m gam glucoz¬ lªn men thµnh r­îu etylic víi hiÖu suÊt 80%. HÊp thô hoµn toµn khÝ CO2 sinh ra vµo n­íc v«i trong d­ thu ®­îc 20 gam kÕt tña. Gi¸ trÞ cña m lµ A) 14,4 B) 45. C) 22,5 D) 11,25 §¸p ¸n C C©u 14 ChÊt kh«ng cã kh¶ n¨ng lµm xanh n­íc quú tÝm lµ A) Natri axetat. B) Anilin C) Amoniac. D) Natri hi®roxit. §¸p ¸n B C©u 15 Cho 18,4 gam hçn hîp gåm phenol vµ axit axetic t¸c dông võa ®ñ víi 100 ml dung dÞch NaOH 2,5M. Sè gam phenol trong hçn hîp lµ A) 9,4. B) 9,0. C) 14,1. D) 6,0. §¸p ¸n A C©u 16 Cho s¬ ®å ph¶n øng: X C 6H6 Y ’! anilin. X vµ Y t­¬ng øng lµ A) C2H2, C6H5-NO2. B) C6H12(xiclohexan), C6H5-CH3. C) C2H2, C6H5-CH3. D) CH4, C6H5-NO2. §¸p ¸n A C©u 17 Nhùa phenolfomandehit ®­îc ®iÒu chÕ b»ng c¸ch ®un nãng phenol (d­) víi dung dÞch A) HCOOH trong m«i tr­êng axit. B) CH3COOH trong m«i tr­êng axit. C) HCHO trong m«i tr­êng axit. D) CH3CHO trong m«i tr­êng axit. §¸p ¸n C C©u 18 Anken khi t¸c dông víi n­íc (xóc t¸c axit) cho r­îu duy nhÊt lµ A) CH2 = C(CH3)2. B) CH2 = CH - CH2 - CH3. C) CH3 - CH = CH - CH3. D) CH2 = CH - CH3. §¸p ¸n C C©u 19 Cho 18 gam mét r­îu no ®¬n chøc t¸c dông hÕt víi Na d­ thu ®­îc 3,36 lÝt H2 (®ktc). C«ng thøc cña r­îu ®ã lµ A) C2H5OH. B) CH3OH. C) C4H9OH. D) C3H7OH. §¸p ¸n D C©u 20 Trong sè c¸c lo¹i t¬ sau: A) (3). B) (1), (2), (3). C) (2). D) (1). §¸p ¸n D C©u 21 (1) [-NH-(CH2)6-NH-OC-(CH2)4-CO-]n (2) [-NH-(CH2)5-CO-]n (3) [C6H7O2(OOC-CH3)3]n T¬ nilon-6,6 lµ A) (3). B) (1), (2), (3) C) (2) D) (1) §¸p ¸n D C©u 22 Cã thÓ dïng Cu(OH)2 ®Ó ph©n biÖt ®­îc c¸c chÊt trong nhãm A) C3H7OH, CH3CHO. B) CH3COOH, C2H3COOH. C) C3H5(OH)3, C2H4(OH)2. D) C3H5(OH)3, C12H22O11 (saccaroz¬). §¸p ¸n A C©u 23 §Ó trung hßa 4,44 g mét axit cacboxylic (thuéc d·y ®ång ®¼ng cña axit axetic) cÇn 60 ml dung dÞch NaOH 1M. C«ng thøc cña axit ®ã lµ A) C2H5COOH. B) CH3COOH. C) C3H7COOH. D) HCOOH. §¸p ¸n A C©u 24 An®ehit cã thÓ tham gia ph¶n øng tr¸ng g­¬ng vµ ph¶n øng víi H2 (Ni, to). Qua hai ph¶n øng nµy chøng tá an®ehit A) thÓ hiÖn c¶ tÝnh khö vµ tÝnh oxi ho¸. B) kh«ng thÓ hiÖn tÝnh khö vµ tÝnh oxi ho¸. C) chØ thÓ hiÖn tÝnh khö. D) chØ thÓ hiÖn tÝnh oxi ho¸. §¸p ¸n A C©u 25 Cho c¸c polime sau: (-CH2- CH2-)n ; (- CH2- CH=CH- CH2-)n ; (- NH-CH2-CO-)n. C«ng thøc cña c¸c monome ®Ó khi trïng hîp hoÆc trïng ng­ng t¹o ra c¸c polime trªn lÇn l­ît lµ A) CH2=CH2, CH3- CH=CH- CH3, NH2- CH2- CH2- COOH. B) CH2=CH2, CH3- CH=C= CH2, NH2- CH2- COOH. C) CH2=CH2, CH2=CH- CH= CH2, NH2- CH2- COOH. D) CH2=CHCl, CH3- CH=CH- CH3, CH3- CH(NH2)- COOH. §¸p ¸n C C©u 26 Sè ®ång ph©n øng víi c«ng thøc ph©n tö C3H8O lµ A) 3. B) 4. C) 2. D) 1. §¸p ¸n A C©u 27 Cho 6 gam mét este cña axit cacboxylic no ®¬n chøc vµ r­îu no ®¬n chøc ph¶n øng võa hÕt víi 100 ml dung dÞch NaOH 1M. Tªn gäi cña este ®ã lµ A) etyl axetat. B) metyl fomiat. C) metyl axetat. D) propyl fomiat. §¸p ¸n B C©u 28 (1) HO-CH2-CH2-OH; (2) CH3 - CH2 - CH2OH; (3) CH3 - CH2 - O - CH3; (4) HO-CH2-CH(OH)-CH2-OH. C¸c chÊt hßa tan ®­îc Cu(OH)2 ë nhiÖt ®é phßng lµ A) (1); (4) B) (2); (3) C) (3); (4) D) (1); (2) §¸p ¸n A C©u 29 D·y gåm c¸c chÊt ®Òu ph¶n øng ®­îc víi C2H5OH lµ A) CuO, KOH, HBr. B) Na, Fe, HBr. C) Na, HBr, CuO. D) NaOH, Na, HBr. §¸p ¸n C C©u 30 ChÊt võa t¸c dông víi Na, võa t¸c dông víi NaOH lµ A) CH3 - CH2 - COO-CH3. B) CH3-COO- CH2 - CH3. C) CH3 - CH2 - CH2 - COOH. D) HCOO-CH2 - CH2 - CH3. §¸p ¸n C C©u 31 Thuèc thö dïng ®Ó nhËn biÕt c¸c dung dÞch axit acrylic, r­îu etylic, axit axetic ®ùng trong c¸c lä mÊt nh·n lµ A) quú tÝm, dung dÞch Na2CO3. B) quú tÝm, Cu(OH)2. C) quú tÝm, dung dÞch NaOH. D) quú tÝm, dung dÞch Br2. §¸p ¸n D C©u 32 Cho 0,1 mol r­îu X ph¶n øng hÕt víi Na d­ thu ®­îc 2,24 lÝt khÝ H2 (®ktc). Sè nhãm chøc -OH cña r­îu X lµ A) 2. B) 1. C) 3. D) 4. §¸p ¸n A C©u 33 ChÊt kh«ng ph¶n øng víi Ag2O trong dung dÞch NH3, ®un nãng t¹o thµnh Ag lµ A) HCOOH. B) CH3COOH. C) HCHO. D) C6H12O6 (glucoz¬). §¸p ¸n B C©u 34 ChÊt kh«ng ph¶n øng víi dung dÞch NaOH lµ A) C6H5NH3Cl. B) C6H5OH. C) p-CH3C6H4OH. D) C6H5CH2OH. §¸p ¸n D C©u 35 Cho 11,6 gam an®ehit propionic ph¶n øng víi hi®ro ®un nãng cã chÊt xóc t¸c Ni (gi¶ sö ph¶n øng x¶y ra hoµn toµn). ThÓ tÝch khÝ hi®ro (®o ë ®ktc) ®· tham gia ph¶n øng vµ khèi l­îng s¶n phÈm thu ®­îc lµ A) 4,48 lÝt vµ 9,2 gam. B) 8, 96 lÝt vµ 24 gam. C) 4,48 lÝt vµ 12 gam. D) 6,72 lÝt vµ 18 gam. §¸p ¸n C C©u 36 Cho s¬ ®å chuyÓn hãa sau: Tinh bét ’! X ’! Y ’! axit axetic. X vµ Y lÇn l­ît lµ A) r­îu (ancol) etylic, an®ehit axetic. B) glucoz¬, r­îu (ancol) etylic. C) glucoz¬, an®ehit axetic. D) glucoz¬, etyl axetat. §¸p ¸n B C©u 37 Mét trong nh÷ng ®iÓm kh¸c nhau gi÷a protit víi gluxit vµ lipit lµ A) protit lu«n cã khèi l­îng ph©n tö lín h¬n. B) ph©n tö protit lu«n cã chøa nguyªn tö nit¬ . C) protit lu«n lµ chÊt h÷u c¬ no. D) ph©n tö protit lu«n cã chøa nhãm chøc -OH. §¸p ¸n B C©u 38 §un nãng dung dÞch chøa 27 gam glucoz¬ víi Ag2O trong dung dÞch NH3 (d­) th× khèi l­îng Ag tèi ®a thu ®­îc lµ A) 21,6 gam. B) 32,4 gam. C) 10,8 gam. D) 16,2 gam. §¸p ¸n B C©u 39 Cho 500 gam benzen ph¶n øng víi HNO3 (®Æc) cã mÆt H2SO4 ®Æc, s¶n phÈm thu ®­îc ®em khö thµnh anilin. NÕu hiÖu suÊt chung cña qu¸ tr×nh lµ 78% th× khèi l­îng anilin thu ®­îc lµ A) 564 gam. B) 456 gam. C) 546 gam. D) 465 gam. §¸p ¸n D C©u 40 Trong ph©n tö cña cacbohy®rat lu«n cã A) nhãm chøc xeton. B) nhãm chøc an®ehit. C) nhãm chøc axit. D) nhãm chøc r­îu. §¸p ¸n D C©u 41 Cho 0,05 mol mét axit no ®¬n chøc X t¸c dông võa ®ñ víi dung dÞch NaOH. C« c¹n dung dÞch sau ph¶n øng, thu ®­îc 4,1 gam muèi khan. C«ng thøc ph©n tö cña X lµ A) a. HCOOH. B) C3H7COOH. C) C2H5COOH. D) CH3COOH. §¸p ¸n D C©u 42 ChÊt võa t¸c dông víi Na, võa t¸c dông víi NaOH lµ A) CH3 - CH2 - COO-CH3. B) HCOO-CH2 - CH2 - CH3. C) CH3-COO- CH2 - CH3. D) CH3 - CH2 - CH2 - COOH. §¸p ¸n D C©u 43 §Ó t¸ch riªng tõng chÊt tõ hçn hîp benzen, anilin, phenol ta chØ cÇn dïng c¸c ho¸ chÊt (dông cô, ®iÒu kiÖn thÝ nghiÖm ®Çy ®ñ) lµ A) dung dÞch Br2, dung dÞch HCl, khÝ CO2. B) dung dÞch Br2, dung dÞch NaOH, khÝ CO2. C) dung dÞch NaOH, dung dÞch NaCl, khÝ CO2. D) dung dÞch NaOH, dung dÞch HCl, khÝ CO2. §¸p ¸n D C©u 44 ChÊt cã nhiÖt ®é s«i cao nhÊt lµ A) CH3COOH. B) CH3OH. C) C2H5OH. D) CH3CHO. §¸p ¸n A C©u 45 D·y gåm c¸c chÊt ®Òu cã thÓ ®iÒu chÕ trùc tiÕp ®­îc axit axetic lµ A) C2H5OH, HCHO, CH3COOCH3. B) C2H5OH, CH3CHO, CH3COOCH3 . C) C2H2, CH3CHO, HCOOCH3 . D) C2H5OH, CH3CHO, HCOOCH3 . §¸p ¸n B C©u 46 Cho s¬ ®å chuyÓn hãa sau: Tinh bét ’! X ’! Y ’! axit axetic. X vµ Y lÇn l­ît lµ A) glucoz¬, etyl axetat. B) glucoz¬, r­îu (ancol) etylic. C) r­îu (ancol) etylic, an®ehit axetic. D) glucoz¬, an®ehit axetic. §¸p ¸n B C©u 47 §Ó trung hßa 4,44 g mét axit cacboxylic (thuéc d·y ®ång ®¼ng cña axit axetic) cÇn 60 ml dung dÞch NaOH 1M. C«ng thøc ph©n tö cña axit ®ã lµ A) C2H5COOH. B) CH3COOH. C) C3H7COOH. D) HCOOH. §¸p ¸n A C©u 48 Sè ®ång ph©n øng víi c«ng thøc ph©n tö C3H8O lµ A) 1. B) 3. C) 2. D) 4. §¸p ¸n B C©u 49 §èt ch¸y hoµn toµn mét l­îng este no ®¬n chøc th× thÓ tÝch khÝ CO2 sinh ra lu«n b»ng thÓ tÝch khÝ O2 cÇn cho ph¶n øng ë cïng ®iÒu kiÖn nhiÖt ®é vµ ¸p suÊt. Tªn gäi cña este ®em ®èt lµ A) metyl axetat. B) propyl fomiat. C) metyl fomiat. D) etyl axetat. §¸p ¸n C C©u 50 Cho 0,1 mol r­îu X ph¶n øng hÕt víi Na d­ thu ®­îc 2,24 lÝt khÝ H2 (®ktc). Sè nhãm chøc -OH cña r­îu X lµ A) 2. B) 1. C) 3. D) 4. §¸p ¸n A C©u 51 An®ehit cã thÓ tham gia ph¶n øng tr¸ng g­¬ng vµ ph¶n øng víi H2 (Ni, to). Qua hai ph¶n øng nµy chøng tá an®ehit A) chØ thÓ hiÖn tÝnh khö. B) thÓ hiÖn c¶ tÝnh khö vµ tÝnh oxi ho¸. C) chØ thÓ hiÖn tÝnh oxi ho¸. D) kh«ng thÓ hiÖn tÝnh khö vµ tÝnh oxi ho¸. §¸p ¸n B C©u 52 ChÊt th¬m kh«ng ph¶n øng víi dung dÞch NaOH lµ A) C6H5CH2OH. B) p-CH3C6H4OH. C) C6H5OH. D) C6H5NH3Cl. §¸p ¸n A C©u 53 §un nãng dung dÞch chøa 27 gam glucoz¬ víi Ag2O trong dung dÞch NH3 (d­) th× khèi l­îng Ag tèi ®a thu ®­îc lµ A) 16,2 gam. B) 10,8 gam. C) 21,6 gam. D) 32,4 gam. §¸p ¸n D C©u 54 Cho 0,1 mol hçn hîp hai an®ehit ®¬n chøc, kÕ tiÕp nhau trong d·y ®ång ®¼ng ph¶n øng hÕt víi Ag2O trong dung dÞch NH3 d­, ®un nãng, thu ®­îc 25,92g Ag. C«ng thøc cÊu t¹o cña hai an®ehit lµ A) CH3CHO vµ C2H5CHO. B) C2H5CHO vµ C3H7CHO. C) HCHO vµ C2H5CHO. D) HCHO vµ CH3CHO. §¸p ¸n D C©u 55 D·y gåm c¸c dung dÞch ®Òu t¸c dông víi Cu(OH)2 lµ A) glucoz¬, glixerin, mantoz¬, r­îu (ancol) etylic. B) glucoz¬, glixerin, mantoz¬, natri axetat. C) glucoz¬, glixerin, mantoz¬, axit axetic. D) glucoz¬, glixerin, andehit fomic, natri axetat. §¸p ¸n C C©u 56 Mét trong nh÷ng ®iÓm kh¸c nhau gi÷a protit víi gluxit vµ lipit lµ A) protit lu«n lµ chÊt h÷u c¬ no. B) protit lu«n cã khèi l­îng ph©n tö lín h¬n. C) protit lu«n cã nguyªn tè nit¬ trong ph©n tö. D) protit lu«n cã nhãm chøc -OH trong ph©n tö. §¸p ¸n C C©u 57 Hai chÊt ®ång ph©n cña nhau lµ A) fructoz¬ vµ glucoz¬. B) mantoz¬ vµ glucoz¬. C) fructoz¬ vµ mantoz¬. D) saccaroz¬ vµ glucoz¬. §¸p ¸n A C©u 58 ChÊt kh«ng cã kh¶ n¨ng tham gia ph¶n øng trïng hîp lµ A) propen. B) stiren. C) isopren. D) toluen. §¸p ¸n D C©u 59 Trong ph©n tö cña c¸c gluxit lu«n cã A) nhãm chøc r­îu. B) nhãm chøc an®ehit. C) nhãm chøc axit. D) nhãm chøc xet«n. §¸p ¸n A C©u 60 §Ó chøng minh amino axit lµ hîp chÊt l­ìng tÝnh ta cã thÓ dïng ph¶n øng cña chÊt nµy víi A) dung dÞch HCl vµ dung dÞch Na2SO4 . B) dung dÞch KOH vµ dung dÞch HCl. C) dung dÞch NaOH vµ dung dÞch NH3. D) dung dÞch KOH vµ CuO. §¸p ¸n B C©u 61 Cho 500 gam benzen ph¶n øng víi HNO3 (®Æc) cã mÆt H2SO4 ®Æc, s¶n phÈm thu ®­îc ®em khö thµnh anilin. NÕu hiÖu suÊt chung cña qu¸ tr×nh lµ 78% th× khèi l­îng anilin thu ®­îc lµ A) 456 gam. B) 564 gam. C) 465 gam. D) 546 gam. §¸p ¸n C C©u 62 Cho s¬ ®å ph¶n øng: X C 6H6 Y ’! anilin. X vµ Y t­¬ng øng lµ A) CH4, C6H5-NO2. B) C2H2, C6H5-NO2. C) C6H12(xiclohexan), C6H5-CH3. D) C2H2, C6H5-CH3. §¸p ¸n B C©u 63 ChÊt ph¶n øng ®­îc víi Ag2O trong dung dÞch NH3, ®un nãng t¹o thµnh Ag lµ A) CH3 - CH2 - COOH. B) CH3 - CH2 - OH. C) CH3 - CH2-CHO. D) CH3 - CH(NH2) - CH3. §¸p ¸n C C©u 64 Cho c¸c polime sau: (-CH2- CH2-)n, (- CH2- CH=CH- CH2-)n, (- NH-CH2-CO-)n. C«ng thøc cña monome ®Ó khi trïng hîp hoÆc trïng ng­ng t¹o ra c¸c polime trªn lÇn l­ît lµ A) CH2=CH2, CH3- CH=C= CH2, NH2- CH2- COOH. B) CH2=CH2, CH3- CH=CH- CH3, NH2- CH2- CH2- COOH. C) CH2=CH2, CH2=CH- CH= CH2, NH2- CH2- COOH. D) CH2=CHCl, CH3- CH=CH- CH3, CH3- CH(NH2)- COOH. §¸p ¸n C C©u 65 Cho 11 gam hçn hîp hai r­îu no ®¬n chøc, kÕ tiÕp nhau trong d·y ®ång ®¼ng t¸c dông hÕt víi Na d­ thu ®­îc 3,36 lÝt H2 (®ktc). Hai r­îu ®ã lµ A) C2H5OH vµ C3H7OH. B) C4H9OH vµ C5H11OH. C) CH3OH vµ C2H5OH. D) C3H7OH vµ C4H9OH. §¸p ¸n C C©u 66 ChÊt kh«ng ph¶n øng víi Na lµ A) CH3CHO. B) C2H5OH. C) CH3COOH. D) HCOOH. §¸p ¸n A C©u 67 Thuèc thö dïng ®Ó nhËn biÕt c¸c dung dÞch axit acrylic, r­îu etylic, axit axetic ®ùng trong c¸c lä mÊt nh·n lµ A) quú tÝm, Cu(OH)2. B) quú tÝm, dung dÞch Br2. C) quú tÝm, dung dÞch Na2CO3. D) quú tÝm, dung dÞch NaOH. §¸p ¸n B C©u 68 Anken khi t¸c dông víi n­íc (xóc t¸c axit) cho r­îu duy nhÊt lµ A) CH2 = CH - CH3. B) CH2 = C(CH3)2. C) CH3 - CH = CH - CH3. D) CH2 = CH - CH2 - CH3. §¸p ¸n C C©u 69 D·y ®ång ®¼ng cña r­îu etylic cã c«ng thøc chung lµ A) CnH2n + 1OH (n≥1). B) CnH2n - 7OH (n≥6). C) CnH2n - 1OH (n3). D) C_nH2n +2 - x(OH)x (n≥x, x>1). §¸p ¸n A C©u 70 C¸c r­îu (ancol) no ®¬n chøc t¸c dông ®­îc víi CuO nung nãng t¹o an®ehit lµ A) r­îu bËc 1. B) r­îu bËc 2. C) r­îu bËc 3. D) r­îu bËc 1 vµ r­îu bËc 2. §¸p ¸n A C©u 71 Cho 3,0 gam mét axit no ®¬n chøc X t¸c dông võa ®ñ víi dung dÞch NaOH. C« c¹n dung dÞch sau ph¶n øng, thu ®­îc 4,1 gam muèi khan. C«ng thøc ph©n tö cña X lµ A) CH3COOH. B) C2H5COOH. C) HCOOH. D) C3H7COOH. §¸p ¸n A C©u 72 ChÊt kh«ng ph¶n øng víi Ag2O trong dung dÞch NH3, ®un nãng t¹o thµnh Ag lµ A) CH3COOH. B) C6H12O6 (glucoz¬). C) HCOOH. D) HCHO. §¸p ¸n A C©u 73 Cho 0,92 gam mét hçn hîp gåm C2H2 vµ CH3CHO t¸c dông võa ®ñ víi Ag2O trong dung dÞch NH3 thu ®­îc 5,64 gam hçn hîp r¾n. PhÇn tr¨m khèi l­îng cña C2H2 vµ CH3CHO t­¬ng øng lµ A) 27,95% vµ 72,05%. B) 28,26% vµ 71,74%. C) 25,73% vµ 74,27%. D) 26,74% vµ 73,26%. §¸p ¸n B C©u 74 ChÊt kh«ng cã kh¶ n¨ng lµm xanh n­íc quú tÝm lµ A) Amoniac. B) Anilin C) Natri hi®roxit. D) Natri axetat. §¸p ¸n B C©u 75 D·y gåm c¸c chÊt ®Òu ph¶n øng ®­îc víi C2H5OH lµ A) CuO, KOH, HBr. B) NaOH, Na, HBr. C) Na, Fe, HBr. D) Na, HBr, CuO. §¸p ¸n D C©u 76 Cã thÓ dïng Cu(OH)2 ®Ó ph©n biÖt ®­îc c¸c chÊt trong nhãm A) CH3COOH, C2H3COOH. B) C3H5(OH)3, C2H4(OH)2. C) C3H5(OH)3, C12H22O11 (saccaroz¬). D) C3H7OH, CH3CHO. §¸p ¸n D C©u 77 Nhùa phenolfomandehit ®­îc ®iÒu chÕ b»ng c¸ch ®un nãng phenol (d­) víi dung dÞch A) HCHO trong m«i tr­êng axit. B) CH3COOH trong m«i tr­êng axit. C) CH3CHO trong m«i tr­êng axit. D) HCOOH trong m«i tr­êng axit. §¸p ¸n A C©u 78 (X) HO-CH2-CH2-OH; (Y) CH3 - CH2 - CH2OH; (Z) CH3 - CH2 - O - CH3; (T) HO-CH2-CH(OH)-CH2-OH Sè l­îng chÊt hßa tan ®­îc Cu(OH)2 ë nhiÖt ®é phßng lµ : A) 1 B) 4 C) 3 D) 2 §¸p ¸n D C©u 79 Cho m gam glucoz¬ lªn men thµnh r­îu etylic víi hiÖu suÊt 80%. HÊp thô hoµn toµn khÝ CO2 sinh ra vµo dung dÞch n­íc v«i trong d­ thu ®­îc 20 gam kÕt tña. Gi¸ trÞ cña m lµ A) 45. B) 11,25. C) 14,4. D) 22,5. §¸p ¸n D C©u 80 Cho 18,4 gam hçn hîp gåm phenol vµ axit axetic t¸c dông víi dung dÞch NaOH 2,5M th× cÇn võa ®ñ 100 ml. PhÇn tr¨m sè mol cña phenol trong hçn hîp lµ A) 18,49%. B) 51,08%. C) 40%. D) 14,49%. §¸p ¸n C C©u 81 Trung hoµ 1 mol α- amino axit X cÇn 1 mol HCl t¹o ra muèi Y cã hµm l−îng clo lµ 28,286% vÒ khèi l−îng. C«ng thøc cÊu t¹o cña X lµ A) CH3-CH(NH2)-COOH. B) H2N-CH2-CH2-COOH. C) H2N-CH2-COOH. D) H2N-CH2-CH(NH2)-COOH. §¸p ¸n A C©u 82 Nhóng mét thanh Cu vµo 200ml dung dÞch AgNO31M, khi ph¶n øng x¶y ra hoµn toµn, toµn bé Ag t¹o ra ®Òu b¸m vµo thanh Cu, khèi l­îng thanh Cu sÏ A) t¨ng 15,2 gam. B) t¨ng 21,6 gam. C) t¨ng 4,4 gam. D) gi¶m 6,4 gam. §¸p ¸n A C©u 83 Cã thÓ dïng Cu(OH)2 ®Ó ph©n biÖt ®­îc c¸c chÊt trong nhãm A) CH3COOH, C2H3COOH. B) C3H5(OH)3, C2H4(OH)2. C) C3H7OH, CH3CHO. D) C3H5(OH)3, C12H22O11 (saccaroz¬). §¸p ¸n C C©u 84 Trong nhãm IA, theo chiÒu ®iÖn tÝch h¹t nh©n t¨ng dÇn, n¨ng l−îng ion ho¸ thø nhÊt cña c¸c nguyªn tö A) t¨ng dÇn råi gi¶m. B) t¨ng dÇn. C) kh«ng ®æi. D) gi¶m dÇn. §¸p ¸n D C©u 85 Trong ph©n tö cña c¸c cacbohy®rat lu«n cã A) nhãm chøc axit. B) nhãm chøc an®ehit. C) nhãm chøc xet«n. D) nhãm chøc ancol. §¸p ¸n D C©u 86 Ph©n biÖt 3 dung dÞch: H2N-CH2-COOH, CH3COOH vµ C2H5-NH2 chØ cÇn dïng 1 thuèc thö lµ A) natri kim lo¹i. B) dung dÞch NaOH. C) qu× tÝm. D) dung dÞch HCl. §¸p ¸n C C©u 87 Tõ c¸c cÆp oxi ho¸ khö sau: Fe2+/Fe, Mg2+/Mg, Cu2+/Cu vµ Ag+/Ag, sè pin ®iÖn ho¸ cã thÓ lËp ®−îc tèi ®a lµ A) 4. B) 5. C) 6. D) 3. §¸p ¸n C C©u 88 Khi trïng ng−ng 7,5 gam axit amino axetic víi hiÖu suÊt lµ 80%, ngoµi amino axit d− ng−êi ta cßn thu ®−îc m gam polime vµ 1,44 gam n−íc. Gi¸ trÞ cña m lµ A) 4,25 gam. B) 5,56 gam. C) 4,56 gam. D) 5,25 gam. §¸p ¸n C C©u 89 C«ng thøc cÊu t¹o cña alanin lµ A) H2N-CH2-COOH. B) CH3-CH(NH2)-COOH. C) C6H5NH2. D) H2N-CH2-CH2-COOH. §¸p ¸n B C©u 90 Trïng hîp hoµn toµn 6,25 gam vinyl clorua ®−îc m gam PV Sè m¾t xÝch –CH2-CHCl- cã trong m gam PVC nãi trªn lµ A) 6,02.1023. B) 6,02.1021. C) 6,02.1020. D) 6,02.1022. §¸p ¸n D C©u 91 ChÊt kh«ng ph¶n øng víi dung dÞch AgNO3/NH3 (®un nãng) t¹o thµnh Ag lµ A) CH3COOH. B) HCOOH. C) C6H12O6 (glucoz¬). D) HCHO. §¸p ¸n A C©u 92 ChÊt kh«ng cã kh¶ n¨ng tham gia ph¶n øng trïng hîp lµ A) propen. B) toluen. C) stiren. D) isopren. §¸p ¸n B C©u 93 §Ó ph©n biÖt 2 khÝ CO2 vµ SO2 ta dïng A) dung dÞch Ca(OH)2. B) quú tÝm. C) dung dÞch BaCl2. D) dung dÞch n­íc brom. §¸p ¸n D C©u 94 Nhãm mµ tÊt c¶ c¸c chÊt ®Òu t¸c dông ®−îc víi H2O (khi cã mÆt chÊt xóc t¸c trong ®iÒu kiÖn thÝch hîp) lµ A) C2H6, CH3-COO-CH3, tinh bét. B) Tinh bét, C2H4, C2H2. C) C2H4, CH4, C2H2. D) Saccaroz¬, CH3COOCH3, benzen. §¸p ¸n B C©u 95 Cho c¸c chÊt C2H5-NH2 (1), (C2H5)2NH (2), C6H5NH2 (3). D·y c¸c chÊt ®−îc s¾p xÕp theo chiÒu tÝnh baz¬ gi¶m dÇn lµ A) (3), (1), (2). B) (1), (2), (3). C) (2), (1), (3). D) (2), (3), (1). §¸p ¸n C C©u 96 Cho 5,58 gam anilin t¸c dông víi dung dÞch brom, sau ph¶n øng thu ®−îc 13,2 gam kÕt tña 2,4,6-tribrom anilin. Khèi l−îng brom ®· ph¶n øng lµ A) 9,6 gam. B) 19,2 gam. C) 7,26 gam. D) 28,8 gam. §¸p ¸n B C©u 97 D·y gåm c¸c dung dÞch ®Òu t¸c dông víi Cu(OH)2 lµ A) glucoz¬, glixerol, mantoz¬, ancol etylic. B) glucoz¬, glixerol, mantoz¬, axit axetic. C) glucoz¬, glixerol, mantoz¬, natri axetat. D) glucoz¬, glixerol, an®ehit fomic, natri axetat. §¸p ¸n B C©u 98 Mantoz¬, xenluloz¬ vµ tinh bét ®Òu cã ph¶n øng A) mµu víi ièt. B) víi dung dÞch NaCl. C) tr¸ng g−¬ng. D) thuû ph©n trong m«i tr−êng axit. §¸p ¸n D C©u 99 Hai chÊt ®ång ph©n cña nhau lµ A) fructoz¬ vµ mantoz¬. B) saccaroz¬ vµ glucoz¬. C) glucoz¬ vµ mantoz¬ . D) fructoz¬ vµ glucoz¬ . §¸p ¸n D C©u 100 Nhùa phenolfoman®ehit ®­îc ®iÒu chÕ b»ng c¸ch ®un nãng phenol (d­) víi dung dÞch A) HCHO trong m«i tr­êng axit. B) CH3CHO trong m«i tr­êng axit. C) CH3COOH trong m«i tr­êng axit. D) HCOOH trong m«i tr­êng axit. §¸p ¸n A C©u 101 ChÊt kh«ng cã kh¶ n¨ng lµm xanh n­íc quú tÝm lµ A) anilin. B) natri axetat. C) amoniac. D) natri hi®roxit. §¸p ¸n A C©u 102 Mét cacbohi®rat X cã c«ng thøc ®¬n gi¶n nhÊt lµ CH2O. Cho 18 gam X t¸c dông víi dung dÞch AgNO3/NH3 (d−, ®un nãng) thu ®−îc 21,6 gam b¹c. C«ng thøc ph©n tö cña X lµ A) C2H4O2. B) C3H6O3. C) C5H10O5. D) C6H12O6. §¸p ¸n D C©u 103 Cho ph¶n øng ho¸ häc x¶y ra trong pin ®iÖn ho¸: Zn+Cu2+ Cu +Zn2+ (BiÕt =-0,76 V; =0,34 V). SuÊt ®iÖn ®éng chuÈn cña pin ®iÖn ho¸ trªn lµ A) +1,10V. B) +0,42V. C) -1,10V. D) -0,42V. §¸p ¸n A C©u 104 Cho 500 gam benzen ph¶n øng víi HNO3 (®Æc) cã mÆt H2SO4 (®Æc), s¶n phÈm thu ®­îc ®em khö thµnh anilin. NÕu hiÖu suÊt chung cña qu¸ tr×nh lµ 78% th× khèi l­îng anilin thu ®­îc lµ A) 456 gam. B) 546 gam. C) 564 gam. D) 465 gam. §¸p ¸n D C©u 105 Nhãm cã chøa dung dÞch (hoÆc chÊt) kh«ng lµm giÊy quú tÝm chuyÓn sang mµu xanh lµ A) NaOH, NH3. B) NaOH, CH3-NH2. C) NH3, CH3-NH2. D) NH3, anilin. §¸p ¸n D C©u 106 Cho c¸c polime sau: (-CH2- CH2-)n ; (- CH2- CH=CH- CH2-)n ; (- NH-CH2-CO-)n. C«ng thøc cña c¸c monome ®Ó khi trïng hîp hoÆc trïng ng­ng t¹o ra c¸c polime trªn lÇn l­ît lµ A) CH2=CH2, CH3- CH=CH- CH3, H2N- CH2- CH2- COOH. B) CH2=CH2, CH2=CH- CH= CH2, H2N- CH2- COOH. C) CH2=CHCl, CH3- CH=CH- CH3, CH3- CH(NH2)- COOH. D) CH2=CH2, CH3- CH=C= CH2, H2N- CH2- COOH. §¸p ¸n B C©u 107 Trïng hîp 5,6 lÝt C2H4 (®iÒu kiÖn tiªu chuÈn), nÕu hiÖu suÊt ph¶n øng lµ 90% th× khèi l−îng polime thu ®−îc lµ A) 4,3 gam. B) 6,3 gam. C) 5,3 gam. D) 7,3 gam. §¸p ¸n B C©u 108 Mét trong nh÷ng ®iÓm kh¸c nhau gi÷a protein víi gluxit vµ lipit lµ A) protein lu«n lµ chÊt h÷u c¬ no. B) ph©n tö protein lu«n cã chøa nguyªn tö nit¬. C) protein lu«n cã khèi l­îng ph©n tö lín h¬n. D) ph©n tö protein lu«n cã nhãm chøc -OH. §¸p ¸n B C©u 109 Cho m gam anilin t¸c dông víi dung dÞch HCl (®Æc, d−). C« c¹n dung dÞch sau ph¶n øng thu ®−îc 15,54 gam muèi khan. HiÖu suÊt ph¶n øng lµ 80% th× gi¸ trÞ cña m lµ A) 8,928 gam. B) 12,5 gam C) 13,95 gam. D) 11,16 gam. §¸p ¸n C C©u 110 Cho=-0,76 V; =0,34 V; =-0,23 V. D·y c¸c cation s¾p xÕp theo chiÒu tÝnh oxi ho¸ gi¶m dÇn lµ A) Cu2+, Zn2+,Ni2+. B) Ni2+,Zn2+,Cu2+. C) Cu2+, Ni2+, Zn2+. D) Ni2+,Cu2+, Zn2+. §¸p ¸n C C©u 111 Sè ®ång ph©n cña C3H9N lµ A) 5 chÊt. B) 2 chÊt. C) 3 chÊt. D) 4 chÊt. §¸p ¸n D C©u 112 Cho s¬ ®å chuyÓn hãa sau: Tinh bét ’! X ’! Y ’! axit axetic. X vµ Y lÇn l­ît lµ A) mantoz¬, glucoz¬. B) ancol etylic, an®ehit axetic. C) glucoz¬, ancol etylic. D) glucoz¬, etyl axetat. §¸p ¸n C C©u 113 ChÊt ph¶n øng ®­îc víi dung dÞch AgNO3/NH3 (®un nãng) t¹o thµnh Ag lµ A) CH3 - CH2 - OH. B) CH3 - CH2 - COOH. C) CH3 - CH(NH2) - CH3. D) CH3 - CH2-CHO. §¸p ¸n D C©u 114 §un nãng dung dÞch chøa 27 gam glucoz¬ víi dung dÞch AgNO3/NH3 (d­) th× khèi l­îng Ag tèi ®a thu ®­îc lµ A) 16,2 gam. B) 32,4 gam. C) 21,6 gam. D) 10,8 gam. §¸p ¸n B C©u 115 §Ó chøng minh amino axit lµ hîp chÊt l­ìng tÝnh ta cã thÓ dïng ph¶n øng cña chÊt nµy lÇn l­ît víi A) dung dÞch HCl vµ dung dÞch Na2SO4 . B) dung dÞch NaOH vµ dung dÞch NH3. C) dung dÞch KOH vµ CuO. D) dung dÞch KOH vµ dung dÞch HCl. §¸p ¸n D C©u 116 Cho s¬ ®å ph¶n øng: X C 6H6 Y ’! anilin. X vµ Y t­¬ng øng lµ A) C2H2, C6H5-NO2. B) C6H12(xiclohexan), C6H5-CH3. C) CH4, C6H5-NO2. D) C2H2, C6H5-CH3. §¸p ¸n A C©u 117 Mét thanh Zn ®ang t¸c dông víi dung dÞch HCl, nÕu thªm vµi giät dung dÞch CuSO4 vµo th× A) l­îng bät khÝ H2 bay ra nhiÒu h¬n. B) l­îng bät khÝ H2 bay ra kh«ng ®æi. C) bät khÝ H2 kh«ng bay ra n÷a. D) l­îng bät khÝ H2 bay ra Ýt h¬n. §¸p ¸n A C©u 118 §Ó t¸ch riªng tõng chÊt tõ hçn hîp benzen, anilin, phenol ta chØ cÇn dïng c¸c ho¸ chÊt (dông cô, ®iÒu kiÖn thÝ nghiÖm ®Çy ®ñ) lµ A) dung dÞch Br2, dung dÞch NaOH, khÝ CO2. B) dung dÞch Br2, dung dÞch HCl, khÝ CO2. C) dung dÞch NaOH, dung dÞch HCl, khÝ CO2. D) dung dÞch NaOH, dung dÞch NaCl, khÝ CO2. §¸p ¸n C C©u 119 §èt ch¸y hoµn toµn m gam mét amin m¹ch hë ®¬n chøc, sau ph¶n øng thu ®−îc 5,376 lÝt CO2; 1,344 lÝt N2 vµ 7,56 gam H2O (c¸c thÓ tÝch khÝ ®o ë ®iÒu kiÖn tiªu chuÈn). Amin trªn cã c«ng thøc ph©n tö lµ A) CH5N. B) C3H7N. C) C2H7N. D) C2H5N. §¸p ¸n C C©u 120 Thuèc thö dïng ®Ó nhËn biÕt c¸c dung dÞch axit acrylic, ancol etylic, axit axetic ®ùng trong c¸c lä mÊt nh·n lµ A) quú tÝm, dung dÞch Br2. B) quú tÝm, dung dÞch Na2CO3. C) quú tÝm, dung dÞch NaOH. D) quú tÝm, Cu(OH)2. §¸p ¸n A C©u 121 Mantoz¬, xenluloz¬ vµ tinh bét ®Òu cã ph¶n øng A) mµu víi ièt. B) víi dung dÞch NaCl. C) tr¸ng g−¬ng. D) thuû ph©n trong m«i tr−êng axit. §¸p ¸n D C©u 122 ChÊt ph¶n øng ®­îc víi dung dÞch AgNO3/NH3 (®un nãng) t¹o thµnh Ag lµ A) CH3 - CH2 - OH. B) CH3 - CH2-CHO. C) CH3 - CH(NH2) - CH3. D) CH3 - CH2 - COOH. §¸p ¸n B C©u 123 Cho c¸c chÊt C2H5-NH2 (1), (C2H5)2NH (2), C6H5NH2 (3). D·y c¸c chÊt ®−îc s¾p xÕp theo chiÒu tÝnh baz¬ gi¶m dÇn lµ A) (3), (1), (2). B) (1), (2), (3). C) (2), (3), (1). D) (2), (1), (3). §¸p ¸n D C©u 124 Cã thÓ dïng Cu(OH)2 ®Ó ph©n biÖt ®­îc c¸c chÊt trong nhãm A) CH3COOH, C2H3COOH. B) C3H7OH, CH3CHO. C) C3H5(OH)3, C2H4(OH)2. D) C3H5(OH)3, C12H22O11 (saccaroz¬). §¸p ¸n B C©u 125 §èt ch¸y hoµn toµn m gam mét amin m¹ch hë ®¬n chøc, sau ph¶n øng thu ®−îc 5,376 lÝt CO2; 1,344 lÝt N2 vµ 7,56 gam H2O (c¸c thÓ tÝch khÝ ®o ë ®iÒu kiÖn tiªu chuÈn). Amin trªn cã c«ng thøc ph©n tö lµ A) C3H7N. B) C2H7N. C) CH5N. D) C2H5N. §¸p ¸n B C©u 126 Nhãm cã chøa dung dÞch (hoÆc chÊt) kh«ng lµm giÊy quú tÝm chuyÓn sang mµu xanh lµ A) NH3, anilin. B) NaOH, CH3-NH2. C) NH3, CH3-NH2. D) NaOH, NH3. §¸p ¸n A C©u 127 C«ng thøc cÊu t¹o cña alanin lµ A) H2N-CH2-COOH. B) C6H5NH2. C) CH3-CH(NH2)-COOH. D) H2N-CH2-CH2-COOH. §¸p ¸n C C©u 128 Cho s¬ ®å chuyÓn hãa sau: Tinh bét ’! X ’! Y ’! axit axetic. X vµ Y lÇn l­ît lµ A) ancol etylic, an®ehit axetic. B) mantoz¬, glucoz¬. C) glucoz¬, etyl axetat. D) glucoz¬, ancol etylic. §¸p ¸n D C©u 129 Cho m gam anilin t¸c dông víi dung dÞch HCl (®Æc, d−). C« c¹n dung dÞch sau ph¶n øng thu ®−îc 15,54 gam muèi khan. HiÖu suÊt ph¶n øng lµ 80% th× gi¸ trÞ cña m lµ A) 13,95 gam. B) 8,928 gam. C) 11,16 gam. D) 12,5 gam §¸p ¸n A C©u 130 C¸c ancol no ®¬n chøc t¸c dông ®­îc víi CuO nung nãng t¹o an®ehit lµ A) ancol bËc 2. B) ancol bËc 3. C) ancol bËc 1. D) ancol bậc 1 và ancol bậc 2. §¸p ¸n C C©u 131 ChÊt võa t¸c dông víi Na, võa t¸c dông víi NaOH lµ A) HCOO-CH2 - CH2 - CH3. B) CH3 - CH2 - CH2 - COOH. C) CH3 - CH2 - COO-CH3. D) CH3-COO- CH2 - CH3. §¸p ¸n B C©u 132 Sè ®ång ph©n cña C3H9N lµ A) 5 chÊt. B) 3 chÊt. C) 2 chÊt. D) 4 chất. §¸p ¸n D C©u 133 §Ó chøng minh amino axit lµ hîp chÊt l­ìng tÝnh ta cã thÓ dïng ph¶n øng cña chÊt nµy lÇn l­ît víi A) dung dÞch NaOH vµ dung dÞch NH3. B) dung dÞch KOH vµ dung dÞch HCl. C) dung dÞch KOH vµ CuO. D) dung dÞch HCl vµ dung dÞch Na2SO4 . §¸p ¸n B C©u 134 Trïng hîp hoµn toµn 6,25 gam vinyl clorua ®−îc m gam PV Sè m¾t xÝch –CH2-CHCl- cã trong m gam PVC nãi trªn lµ A) 6,02.1023. B) 6,02.1021. C) 6,02.1020. D) 6,02.1022. §¸p ¸n D C©u 135 ChÊt kh«ng cã kh¶ n¨ng tham gia ph¶n øng trïng hîp lµ A) propen. B) stiren. C) toluen. D) isopren. §¸p ¸n C C©u 136 ChÊt kh«ng cã kh¶ n¨ng lµm xanh n­íc quú tÝm lµ A) anilin. B) natri hi®roxit. C) natri axetat. D) amoniac. §¸p ¸n A C©u 137 Hîp chÊt th¬m kh«ng ph¶n øng víi dung dÞch NaOH lµ A) C6H5CH2OH. B) p-CH3C6H4OH. C) C6H5NH3Cl. D) C6H5OH. §¸p ¸n A C©u 138 Hai chÊt ®ång ph©n cña nhau lµ A) fructoz¬ vµ mantoz¬. B) saccaroz¬ vµ glucoz¬. C) glucoz¬ vµ mantoz¬ . D) fructoz¬ vµ glucoz¬ . §¸p ¸n D C©u 139 Trïng hîp 5,6 lÝt C2H4 (®iÒu kiÖn tiªu chuÈn), nÕu hiÖu suÊt ph¶n øng lµ 90% th× khèi l−îng polime thu ®−îc lµ A) 5,3 gam. B) 4,3 gam. C) 6,3 gam. D) 7,3 gam. §¸p ¸n C C©u 140 Cho 5,58 gam anilin t¸c dông víi dung dÞch brom, sau ph¶n øng thu ®−îc 13,2 gam kÕt tña 2,4,6-tribrom anilin. Khèi l−îng brom ®· ph¶n øng lµ A) 9,6 gam. B) 7,26 gam. C) 28,8 gam. D) 19,2 gam. §¸p ¸n D C©u 141 Cho 500 gam benzen ph¶n øng víi HNO3 (®Æc) cã mÆt H2SO4 (®Æc), s¶n phÈm thu ®­îc ®em khö thµnh anilin. NÕu hiÖu suÊt chung cña qu¸ tr×nh lµ 78% th× khèi l­îng anilin thu ®­îc lµ A) 456 gam. B) 564 gam. C) 546 gam. D) 465 gam. §¸p ¸n D C©u 142 §un nãng dung dÞch chøa 27 gam glucoz¬ víi dung dÞch AgNO3/NH3 (d­) th× khèi l­îng Ag tèi ®a thu ®­îc lµ A) 32,4 gam. B) 21,6 gam. C) 16,2 gam. D) 10,8 gam. §¸p ¸n A C©u 143 ChÊt kh«ng ph¶n øng víi dung dÞch AgNO3/NH3 (®un nãng) t¹o thµnh Ag lµ A) CH3COOH. B) HCOOH. C) C6H12O6 (glucoz¬). D) HCHO. §¸p ¸n A C©u 144 Cho s¬ ®å ph¶n øng: X C 6H6 Y ’! anilin. X vµ Y t­¬ng øng lµ A) C6H12(xiclohexan), C6H5-CH3. B) C2H2, C6H5-NO2. C) CH4, C6H5-NO2. D) C2H2, C6H5-CH3. §¸p ¸n B C©u 145 D·y gåm c¸c dung dÞch ®Òu t¸c dông víi Cu(OH)2 lµ A) glucoz¬, glixerol, an®ehit fomic, natri axetat. B) glucoz¬, glixerol, mantoz¬, natri axetat. C) glucoz¬, glixerol, mantoz¬, axit axetic. D) glucoz¬, glixerol, mantoz¬, ancol etylic. §¸p ¸n C C©u 146 Nhùa phenolfoman®ehit ®­îc ®iÒu chÕ b»ng c¸ch ®un nãng phenol (d­) víi dung dÞch A) CH3COOH trong m«i tr­êng axit. B) HCOOH trong m«i tr­êng axit. C) HCHO trong m«i tr­êng axit. D) CH3CHO trong m«i tr­êng axit. §¸p ¸n C C©u 147 Ph©n biÖt 3 dung dÞch: H2N-CH2-COOH, CH3COOH vµ C2H5-NH2 chØ cÇn dïng 1 thuèc thö lµ A) natri kim lo¹i. B) dung dÞch NaOH. C) qu× tÝm. D) dung dÞch HCl. §¸p ¸n C C©u 148 Trong ph©n tö cña c¸c cacbohy®rat lu«n cã A) nhãm chøc xet«n. B) nhãm chøc axit. C) nhãm chøc an®ehit. D) nhãm chøc ancol. §¸p ¸n D C©u 149 Trung hoµ 1 mol α- amino axit X cÇn 1 mol HCl t¹o ra muèi Y cã hµm l−îng clo lµ 28,286% vÒ khèi l−îng. C«ng thøc cÊu t¹o cña X lµ A) H2N-CH2-CH(NH2)-COOH. B) H2N-CH2-COOH. C) H2N-CH2-CH2-COOH. D) CH3-CH(NH2)-COOH. §¸p ¸n D C©u 150 Mét trong nh÷ng ®iÓm kh¸c nhau gi÷a protein víi gluxit vµ lipit lµ A) protein lu«n lµ chÊt h÷u c¬ no. B) ph©n tö protein lu«n cã chøa nguyªn tö nit¬. C) protein lu«n cã khèi l­îng ph©n tö lín h¬n. D) ph©n tö protein lu«n cã nhãm chøc -OH. §¸p ¸n B C©u 151 Khi trïng ng−ng 7,5 gam axit amino axetic víi hiÖu suÊt lµ 80%, ngoµi amino axit d− ng−êi ta cßn thu ®−îc m gam polime vµ 1,44 gam n−íc. Gi¸ trÞ cña m lµ A) 5,56 gam. B) 5,25 gam. C) 4,25 gam. D) 4,56 gam. §¸p ¸n D C©u 152 Cho 11 gam hçn hîp hai ancol no ®¬n chøc, kÕ tiÕp nhau trong d·y ®ång ®¼ng t¸c dông hÕt víi Na d­ thu ®­îc 3,36 lÝt H2 (®ktc). Hai ancol ®ã lµ A) CH3OH vµ C2H5OH. B) C4H9OH vµ C5H11OH. C) C2H5OH vµ C3H7OH. D) C3H7OH vµ C4H9OH. §¸p ¸n A C©u 153 Cho c¸c polime sau: (-CH2- CH2-)n ; (- CH2- CH=CH- CH2-)n ; (- NH-CH2-CO-)n. C«ng thøc cña c¸c monome ®Ó khi trïng hîp hoÆc trïng ng­ng t¹o ra c¸c polime trªn lÇn l­ît lµ A) CH2=CH2, CH3- CH=C= CH2, H2N- CH2- COOH. B) CH2=CHCl, CH3- CH=CH- CH3, CH3- CH(NH2)- COOH. C) CH2=CH2, CH2=CH- CH= CH2, H2N- CH2- COOH. D) CH2=CH2, CH3- CH=CH- CH3, H2N- CH2- CH2- COOH. §¸p ¸n C C©u 154 §Ó t¸ch riªng tõng chÊt tõ hçn hîp benzen, anilin, phenol ta chØ cÇn dïng c¸c ho¸ chÊt (dông cô, ®iÒu kiÖn thÝ nghiÖm ®Çy ®ñ) lµ A) dung dÞch Br2, dung dÞch HCl, khÝ CO2. B) dung dÞch Br2, dung dÞch NaOH, khÝ CO2. C) dung dÞch NaOH, dung dÞch HCl, khÝ CO2. D) dung dÞch NaOH, dung dÞch NaCl, khÝ CO2. §¸p ¸n C C©u 155 Anken khi t¸c dông víi n­íc (xóc t¸c axit) cho duy nhÊt mÐt ancol lµ A) CH2 = C(CH3)2. B) CH3 - CH = CH - CH3. C) CH2 = CH - CH2 - CH3. D) CH2 = CH - CH3. §¸p ¸n B C©u 156 Mét cacbohi®rat X cã c«ng thøc ®¬n gi¶n nhÊt lµ CH2O. Cho 18 gam X t¸c dông víi dung dÞch AgNO3/NH3 (d−, ®un nãng) thu ®−îc 21,6 gam b¹c. C«ng thøc ph©n tö cña X lµ A) C2H4O2. B) C3H6O3. C) C6H12O6. D) C5H10O5. §¸p ¸n C C©u 157 Nhãm mµ tÊt c¶ c¸c chÊt ®Òu t¸c dông ®−îc víi H2O (khi cã mÆt chÊt xóc t¸c trong ®iÒu kiÖn thÝch hîp) lµ A) Saccaroz¬, CH3COOCH3, benzen. B) C2H4, CH4, C2H2. C) C2H6, CH3-COO-CH3, tinh bét. D) Tinh bét, C2H4, C2H2. §¸p ¸n D C©u 158 §Ó trung hßa 4,44 g mét axit cacboxylic (thuéc d·y ®ång ®¼ng cña axit axetic) cÇn 60 ml dung dÞch NaOH 1M. C«ng thøc ph©n tö cña axit ®ã lµ A) CH3COOH. B) HCOOH. C) C2H5COOH. D) C3H7COOH. §¸p ¸n C

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docTrắc nghiệm Hóa học - Bộ GDDT.doc
Luận văn liên quan