Trắc nghiệm sinh lý tim mạch

56. AÏ p suáú t thuí y ténh cuí a huyãú t tæång : A. Tàng dáö n tæì tiãø u âäü ng maû ch sang âáö u tiãø u ténh maû ch B. Gèam roî trong khu væû cmao ténh maû ch C. Gèam roî trong khu væû cmao âäü ngmaû ch D. Gèam dáö n tæì tiãø u âäü ng maû ch sang âáö u tiãø u ténhmaû ch E. Gèam dáö n tæì tiãø u âäü ng maû ch räö i tàng dáö n lãn åí âáö u tiãø u ténhmaû ch 57. Dëch trong khoaí ng keî vaì o loì ngmaû ch tàng lãn : A. Do tàng chãnh lãû ch aï p suáú t thuí y ténh vaì aï p suáú t keo trongmaomaû ch B. Do giaí m aï p suáú t thuí y ténh åí mao âäü ngmaû ch vaì tàng aï p suáú t keo C. Do giaí m aï p suáú t thuí y ténh åí mao âäü ngmaû ch D. Do tàng aï p suáú t keo åí mao ténhmaû ch E. Do giaí m aï p suáú tmaï u ténh maû ch

pdf30 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2960 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Trắc nghiệm sinh lý tim mạch, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Suu tầm YHDP 08-14Tràõc nghiãûm Bäü män Sinh lyï Lưu hành nội bộ 1 TRÀÕC NGHIÃÛM SINH LYÏ TIM MAÛCH 1. Tiãúng tim thæï nháút laì do : A. Âoïng van nhé-tháút B. Sæû rung cuía tám tháút trong thç tám thu C. Âoïng van hai laï D. Luäöng maïu chaíy ngæåüc laûi trong ténh maûch chuí E. Cáu A vaì B âãöu âuïng 2. So saïnh chu kyì hoaût âäüng cuía tim trãn tám âäüng âäö (1) vaì chu kyì hoaût âäüng cuía tim trãn lám saìng (2) : A. Hai chu kyì hoaìn toaìn truìng nhau B. (1) daìi hån (2) C. (1) ngàõn hån (2) D. (1) khäng tênh âãún tám nhé thu, coìn (2) coï tênh âãön E. (2) khäng tênh âãún tám nhé thu, coìn (1) coï tênh âãön 3. Tám tháút traïi coï thaình daìy hån tháút phaíi vç : A. Noï phaíi täúng maïu våïi täúc âäü cao hån B. Noï chæïa nhiãöu maïu hån C. Tim nghiãng sang traïi trong läöng ngæûc D. Noï phaíi täúng maïu våïi aïp suáút cao hån E. Noï phaíi täúng maïu qua läø heûp laì van täø chim 4. Thãø têch cuäúi tám træång : A. Bë giaím nãúu van âäüng maûch chuí bë heûp B. Låïn nháút khi bàõt âáöu thç tám thu C. Phuû thuäüc vaìo læåüng maïu vãö tám nhé D. Phuû thuäüc hoaìn toaìn vaìo nhé thu E. Caïc cáu trãn âãöu âuïng 5. Tiãúng tim thæï hai laì do : A. Sæû däüi tråí laûi cuía maïu âäüng maûch sau khi van âäüng maûch âoïng B. Maïu roït nhanh xuäúng tám tháút kyì tám træång C. Âoïng van âäüng maûch chuí D. Âoïng caïc van baïn nguyãût E. Cáu A vaì D âãöu âuïng Lu u h nh no i b o Suu tầm YHDP 08-14Tràõc nghiãûm Bäü män Sinh lyï Lưu hành nội bộ 2 6. Sæû kêch thêch cå tim chè coï thãø taûo nãn sæû âaïp æïng khi : A. Kêch thêch våïi cæåìng âäü täúi âa B. Kêch thêch âaût âãún ngæåîng vaì vaìo thåìi kyì trå tæång âäúi C. Kêch thêch vaìo giai âoaûn tám træång D. Kêch thêch vaìo thåìi kyì trå tuyãût âäúi E. Táút caí âãöu sai 7. Tám tháút thu : A. Laì giai âoaûn co cå âàóng træåìng B. Laì nguyãn nhán gáy ra caïc tiãúng T1 vaì T2 C. Laìm âoïng van nhé-tháút vaì måí van täø chim D. Laì giai âoaûn daìi nháút trong mäüt chu kyì hoaût âäüng cuía tim E. Cháúm dæït âuïng vaìo luïc nghe tiãúng tim thæï hai 8. Khoang tim âoïng vai troì chuí yãúu trong chu kyì tim laì : A. Tám nhé vaì tám tháút B. Tám nhé traïi vaì tám tháút traïi C. Tám tháút traïi D. Toaìn tám tháút E. Tám tháút phaíi 9. Thaình pháön âàûc biãût cuía mä tim taûo nãn tênh tæû âäüng cuía tim : A. Nuït xoang B. Nuït nhé tháút C. Hãû thäúng dáùn truyãön D. Bäü näúi nhé tháút E. Tãú baìo cå nhé 10. Tênh cháút sinh lyï naìo coï taïc duûng baío vãû tim : A. Tênh hæng pháún B. Tênh tæû âäüng C. Tênh dáùn truyãön D. Tênh trå tæång âäúi E. Tênh trå coï chu kyì 11. Âuïng vaìo luïc nghe tiãúng tim thæï nháút thç : A. Nhé âang giaîn, sau khi co B. Nhé âang giaîn, tháút væìa måïi co Lu u h a h n oi bo Suu tầm YHDP 08-14Tràõc nghiãûm Bäü män Sinh lyï Lưu hành nội bộ 3 C. Nhé âang giaîn, tháút âang täúng maïu D. Nhé bàõt âáöu co, tháút âang täúng maïu E. Tháút âang co 12. Cå tim âàûc træng båíi : A. Tênh håüp baìo B. Dáùn truyãön âiãûn thãú ráút nhanh qua caïc cáöu näúi C. Caïc boï cå ván vaì cå trån cuìng hoaût âäüng D. Sæû co boïp âäöng nháút E. Cáu A vaì B âuïng 13. Mä tim coï khaí nàng phaït xung báút thæåìng âæåüc goüi laì : A. ÄØ ngoaûi vë B. Mä hoaûi tæí C. Cáöu Kent D. Tàng tênh tæû âäüng E. Táút caí âãöu âuïng 14. Sæû âoïng van hai laï vaì ba laï xaíy ra do : A. Sæû giaîn cuía maûng Purinje B. Sæû co ruït cuía caïc cäüt cå C. Nhé co D. Sæû chãnh lãûch aïp suáút giæîa nhé vaì tháút E. Cáu a vaì c âuïng 15. Trong chu kyì hoaût âäüng cuía tim, thåìi kyì bàõt âáöu âoïng van nhé tháút cho âãún cuäúi kyì âoïng van âäüng maûch, phuì håûp våïi giai âoaûn : A. Tám nhé thu B. Tám nhé giaîn C. Tám tháút thu D. Tám tháút giaîn E. Cáu B vaì C âuïng 16. Âuïng vaìo luïc nghe tháúy tiãúng tim thæï hai : A. Nhé âang giaîn, tháút âaî giaîn hoaìn toaìn B. Tháút væìa giaîn, nhé âang giaîn C. Tháút âang co, nhé bàõt âáöu co D. Nhé bàõt âáöu co, tháút âang giaîn E. Nhé bàõt âáöu co 17. Sæû âoïng van âäüng maûch chuí xaíy ra luïc bàõt âáöu cuía pha naìo trong chu chuyãøn tim : L u h an h n oi bo Suu tầm YHDP 08-14Tràõc nghiãûm Bäü män Sinh lyï Lưu hành nội bộ 4 A. Co âàóng træåìng B. Sæû täúng maïu nhanh C. Cuäúi tám træång D. Giaîn âàóng træåìng E. Âáöy tháút nhanh 18. Tênh tæû âäüng cuía tim thãø hiãûn trãn : A. Hoaût âäüng cuía nuït xoang B. Hãû thäúng nuït C. Hoaût âäüng cuía sæû dáùn truyãön nhé-tháút D. Hoaût âäüng cuía tãú baìo cå nhé vaì cå tháút E. Toaìn bäü traïi tim 19. Sæû chãnh lãûch aïp suáút giæîa tim vaì âäüng maûch chuí laì åí : A. Tháút traïi trong thåìi kyì tám træång B. Tháút traïi trong thåìi kyì tám thu C. Tháút phaíi trong thåìi kyì tám træång D. Tháút phaíi trong thåìi kyì tám træång E. Nhé traïi trong thç tám thu 20. Thåìi kyì trå âäúi våïi cå nhé vaì âäúi våïi cå tháút theo thæï tæû nhæ sau : A. 0,02giáy ; 0,3giáy B. 0,3giáy; 0,3giáy C. 0,15giáy; 0,3giáy D. 0,02giáy; 3,0giáy E. 0,15giáy; 3,0giáy 21. Táön säú co täúi âa cuía nhé. . . . .táön säú cuía tám tháút, do sæû khaïc nhau vãö. . . . . . . A. Låïn hån; täúc âäü dáùn truyãön B. Låïn hån; thåìi kyì trå C. Nhoí hån; täúc âäü dáùn truyãön D. Nhoí hån; thåìi kyì trå E. Táút caí cáu traí låìi trãn âãöu sai 22. Thåìi gian co cuía tháút chuí yãúu phuû thuäüc vaìo : A. Thåìi gian cuía âiãûn thãú hoaût âäüng B. Tênh tæû phaït nhëp näüi taûi cuía tim C. Âiãûn thãú maìng khi nghè D. Hoaût âäüng cuía hãû tháön kinh thæûc váût E. Váûn täúc lan truyãön âiãûn thãú 23. Thåìi kyì cuía chu chuyãøn tim tæì khi âoïng van nhé tháút cho âãún khi âoïng van âäüng maûch phuì håüp våïi giai âoaûn : A. Nhé thu B. Tháút thu L u h an h n oi bo Suu tầm YHDP 08-14Tràõc nghiãûm Bäü män Sinh lyï Lưu hành nội bộ 5 C. Nhé træång D. Tám træång E. Cáu B vaì C âuïng 24. Tim nháûn maïu tæì : A. Maûch vaình, thåìi kyì tám træång B. Maûch vaình vaì maïu tháúm tæì caïc buäöng tim C. Maûch vaình vaì tæì caïc ténh maûch Thebeus D. Maûch vaình vaì tæì xoang vaình E. Táút caí âãöu âuïng 25. Tãú baìo............ âãöu coï khaí nàng phaït xung trong âiãöu kiãûn bãûnh lyï, màûc duì tãú baìo...............váùn hoaût âäüng bçnh thæåìng A. Cå nhé; nuït nhé tháút B. Cå tim; nuït xoang C. Hãû thäúng dáùn truyãön; cå tim D. Cå tháút; nuït nhé tháút E. Táút caí âãöu sai 26. Trong pha co âàóng têch cuía chu chuyãøn tim, hoaût âäüng caïc van nhæ sau : A. Van nhé tháút måí, van âäüng maûch âoïng B. Caí hai hãû thäúng van âãöu måí C. Caí hai âãöu âoïng D. Van nhé tháút âoïng, van âäüng maûch måí E. Táút caí caïc cáu trãn âãöu sai 27. Thãø têch täúng maïu tám thu trung bçnh. . . . . . . ml vaì xáúp xè. . . . . . . láön thãø têch cuäúi tám træång : A. 50; 1 B. 70; 0,5 C. 200; 0,2 D. 5; 0,2 E. 70; 1 28. Thán nhiãût tàng gáy. . . . . . . nhëp tim, do tênh tháúm cuía maìng tãú baìo cå tim âäúi våïi caïc cation. . . . . . . . A. Tàng; tàng B. Tàng; giaím C. Gèam; tàng D. Gèam; giaím E. Tàng; khäng thay âäøi 29. Váûn täúc dáùn truyãön xung âäüng trong såüi cå tháút laì : Lu u h an h n oi bo Suu tầm YHDP 08-14Tràõc nghiãûm Bäü män Sinh lyï Lưu hành nội bộ 6 A. 0,03-0,05 m/s B. 0,3-0,5m/s C. 1,5-4m/s D. 5-25m/s E. 2-5m/s 30. Thaình pháön mä tim coï váûn täúc dáùn truyãön nhanh nháút laì : A. Maûng Purkinje B. Nuït nhé-tháút C. Cå nhé D. Cå tháút E. Bäü näúi tæì nuït nhé-tháút âãún boï His 31. Pha 4 trong âiãûn thãú hoaût âäüng cuía tãú baìo nuït xoang âæåüc sinh ra båíi : A. Sæû tàng doìng Natri âi vaìo tãú baìo B. Sæû giaím doìng Kali âi ra khoíi tãú baìo C. Sæû tàng hoaût âäüng cuía båm Na+ K+ ATPase D. Sæû giaím doìng chlorua ra khoíi tãú baìo E. Sæû giaím hoaût âäüng cuía båm Na+ K+ ATPase 32. Sæû måí kãnh Ca+ cháûm åí maìng tãú baìo cå tim laì åí giai âoaûn : A. Khæí cæûc B. Taïi cæûc C. Âiãûn thãú maìng luïc nghè D. Bçnh nguyãn E. Phán cæûc 33. Caïc cháút coï taïc duüng lãn âiãöu hoìa huyãút aïp do coï taïc âäüng lãn maûch maïu vaì âäöng thåìi taïc âäüng lãn taïi háúp thu åí äúng tháûn laì : A. Epinephrin vaì Norepinephrin B. Prostaglandin vaì ANF C. Angiotensin II vaì Aldosteron D. Angiotensin II vaì Vasopressin E. Angiotensin II vaì Norepinephrin 34. Taïc duûng coï yï nghéa nháút cuía hãû phoï giao caím lãn hãû tuáön hoaìn laì trãn : A. Sæïc co cuía tim B. Sæû âaìn häöi cuía maûch maïu C. Sæïc âãö khaïng cuía maûch maïu D. Nhëp tim E. Cáu B vaì D âuïng 35. Sæû kêch thêch giao caím seî gáy baìi tiãút : A. Epinephrin B. Norepinephrin C. Dopamin vaì Serotonin D. Acetylcholin E. Chè coï cáu C vaì D laì sai 36. Khi gàõng sæïc täúi âa, thãø têch täúng maïu tám thu coï thãø âaût...........so våïi bçnh thæåìng L u h an h n oi bo Suu tầm YHDP 08-14Tràõc nghiãûm Bäü män Sinh lyï Lưu hành nội bộ 7 laì..........: Lu u h an h n oi bo Suu tầm YHDP 08-14Tràõc nghiãûm Bäü män Sinh lyï Lưu hành nội bộ 8 A. 100 ml; 60 ml B. Gáúp ba; 70 ml C. 130 ml; 70 ml D. 150 ml; 60 ml E. Gáúp hai; 60 ml 37. Trong chu kyì tim, hoaût âäüng cuía hãû thäúng van nhé tháút vaì van âäüng maûch âoïng måí................vaì phuû thuäüc.............. : A. Cuìng luïc; aïp læûc qua van B. Ngæåüc nhau; aïp læûc træåïc vaì sau van C. Cuìng luïc; aïp læûc tháút traïi D. Cuìng luïc; aïp læûc âäüng maûch E. Ngæåüc nhau; aïp læûc tám tháút 38. Caïc phaín xaû giaím aïp vaì phaín xaû tim - tim : A. Xaíy ra thæåìng xuyãn trong cå thãø B. Xuáút hiãûn khi bãûnh lyï C. Nhàòm âiãöu hoaì aïp læûc âäüng maûch D. Chè coï åí ngæåìi bçnh thæåìng E. Cáu A vaì D âuïng 39. Hãû phoï giao caím giæî vai troì chuí yãúu åí traûng thaïi............, ngæåüc laûi, hãû giao caím laûi âoïng vai troì quan troüng khi................. : A. Nguí; hoaût âäüng B. Khäng hoaût âäüng; thay âäøi tæ thãú C.Nghè ngåi; váûn cå D.Sinh lyï; bãûnh lyï E. Táút caí âãöu sai 40. Qui luáût Frank-Starling : A. Noïi lãn aính hæåíng cuía hãû giao caím lãn tim B. Noïi lãn khaí nàng co boïp cuía tám tháút C. Noïi lãn sæû tæû âiãöu hoìa hoaût âäüng cuía tim D. Noïi lãn khaí nàng nháûn maïu thç tám træång E. Khäng coìn khi bë suy tim Lu u h an h n oi bo Suu tầm YHDP 08-14Tràõc nghiãûm Bäü män Sinh lyï Lưu hành nội bộ 9 41. Sæû kêch thêch phoï giao caím gàûp trong : A. Phaín xaû màõt- tim khi áún nhaîn cáöu thäng qua dáy X vãö haình naîo B. Phaín xaû tim-tim nhàòm ngàn sæû æï maïu åí nhé phaíi C. Phaín xaû giaím aïp do tàng aïp suáút trong quai âäüng maûch chuí D. Phaín xaû giaím aïp do tàng aïp suáút trong nhé phaíi E. Cáu A vaì C laì âuïng 42. Huyãút aïp âäüng maûch : A. Tè lãû thuáûn våïi sæïc caín maûch maïu vaì læu læåüng tim B. Tè lãû thuáûn våïi læu læåüng tim vaì âæåìng kênh âäüng maûch C. .Phuû thuäüc vaìo sæïc co cuía cå tim D. Tè lãû thuáûn våïi baïn kênh maûch maïu E. Cáu C vaì D âuïng 43. Huyãút aïp trung bçnh : A. Laì trung bçnh cäüng giæîa Huyãút aïp täúi âa vaì Huyãút aïp täúi thiãøu B. Laì hiãûu säú giæîa Huyãút aïp täúi âa vaì Huyãút aïp täúi thiãøu C. Phuû thuäüc vaìo sæïc co cuía cå tim D. Laì trung bçnh caïc aïp suáút maïu âo âæåüc trong maûch nhàòm âaím baío læu læåüng E. Phuû thuäüc vaìo huyãút aïp tám træång 44. Yãúu täú chuí yãúu taûo nãn sæïc caín ngoaûi biãn toaìn bäü : A. Hãû tiãøu âäüng maûch B. Hãû âäüng maûch C. Såüi cå trån taûo nãn tênh co thàõt åí maûch maïu D. Hoaût âäüng hãû giao caím E. Hoaût âäüng cuía caïc cå thàõt tiãön mao maûch 45. Huyãút aïp giaím trong træåìng håüp : A. Táön säú tim < 60 láön/phuït B. Giaím âæåìng kênh âäüng maûch C. Giaím læu læåüng tim D. Thay âäøi tæ thãú E. Táút caí âãöu âuïng L u h nh no i b o Suu tầm YHDP 08-14Tràõc nghiãûm Bäü män Sinh lyï Lưu hành nội bộ 10 46. Huyãút aïp coï xu hæåïng tàng åí ngæåìi gia tàng troüng læåüng do : A. Tàng chiãöu daìi maûch maïu B. Tàng cholesterol maïu C. Tàng thãø têch maïu D. Giaím khaí nàng âaìn häöi maûch maïu E. Tàng læu læåüng tim 47. Sæû táûp luyãûn thãø duûc thãø thao âãöu âàûn âem laûi låüi êch sau : A. Giaím huyãút aïp B. Giaím stress C. Phaït triãøn hãû cå D. Tàng thãø têch täúng maïu tám thu E. Táút caí âãöu âuïng 48. Cå chãú trao âäøi cháút qua mao maûch chuí yãúu laì : A. Cå chãú áøm baìo B. Váûn chuyãøn chuí âäüng C. Nhåì caïc kãnh váûn chuyãøn D. Khuãúch taïn thuû âäüng E. Táút caí âãöu sai 49. AÏp suáút keo cuía huyãút tæång : A. Tàng dáön tæì âáöu tiãøu âäüng maûch sang âáöu tiãøu ténh maûch B. Tàng cao nháút trong mao ténh maûch C. Gèam roî trong mao âäüng maûch D. Gèam dáön tæì âáöu tiãøu âäüng maûch sang âáöu tiãøu ténh maûch E. Táút caí âãöu sai 50. Haîy choün cáu traí låìi âuïng nháút cho : Caïc giai âoaûn co, giaîn vaì hoaût âäüng âiãûn cuía cå tim : A. Phuû thuäüc vaìo hoaût âäüng cuía tháön kinh giao caím B. Bë ruït ngàõn khi nhëp tim nhanh C. Phuû thuäüc vaìo sæïc co cuía såüi cå tim D. Keïo daìi khi nhëp tim nhanh E. Phuû thuäüc vaìo hoaût âäüng cuía tháön kinh phoï giao caím Lu a nh no i b o Suu tầm YHDP 08-14Tràõc nghiãûm Bäü män Sinh lyï Lưu hành nội bộ 11 51. Thãø têch maïu vaìo nhé phaíi mäùi phuït phuû thuäüc vaìo : A. Qui luáût Frank-Starling B. Caïc yãúu täú tuáön hoaìn ngoaûi vi C. AÏp suáút âäüng maûch D. Sæïc caín âäüng maûch phäøi E. Tæû âiãöu hoìa 52. Sæû tæû âiãöu hoìa læu læåüng maïu âãún täø chæïc cå quan naìo âoï laì do : A. Sæû kiãøm soaït taûi chäù B. Phaín xaû giao caím C. Trung tám váûn maûch D. Näüi tiãút täú E. Nhu cáöu cuía täø chæïc hoàûc cå quan âoï 53. Huyãút aïp tám thu åí ngæåìi træåíng thaình khoaíng. . . . . . . .mmHg, phuì håüp våïi aïp læûc trung bçnh laì. . . . . . . . mmHg A. 80; 40 B. 100; 40 C. 120; 40 D. 80; 20 E. 120; 90 54. Choün cáu traí låìi âuïng nháút vãö huyãút aïp : Huyãút aïp tàng khi : A. Nhëp tim nhanh B. Læu læåüng tim tàng C. Âäü quaïnh maïu tàng D. Tuäøi giaì E. Caïc cáu trãn âãöu âuïng 55. Nhæîng cháút caím thuû hoïa hoüc (cheïmoreïcepteurs), ráút nhaûy caím våïi näöng âäü oxygen. . .. . . . . . . , cuîng nhæ âäúi våïi näöng âäü ion hydro. . . . . A. Tàng; tàng B. Tàng; giaím C. Gèam; tàng D. Gèam; giaím Lu u h an h n oi bo Suu tầm YHDP 08-14Tràõc nghiãûm Bäü män Sinh lyï Lưu hành nội bộ 12 E. Tàng; bçnh thæåìng 56. AÏp suáút thuíy ténh cuía huyãút tæång : A. Tàng dáön tæì tiãøu âäüng maûch sang âáöu tiãøu ténh maûch B. Gèam roî trong khu væûc mao ténh maûch C. Gèam roî trong khu væûc mao âäüng maûch D. Gèam dáön tæì tiãøu âäüng maûch sang âáöu tiãøu ténh maûch E. Gèam dáön tæì tiãøu âäüng maûch räöi tàng dáön lãn åí âáöu tiãøu ténh maûch 57. Dëch trong khoaíng keî vaìo loìng maûch tàng lãn : A. Do tàng chãnh lãûch aïp suáút thuíy ténh vaì aïp suáút keo trong mao maûch B. Do giaím aïp suáút thuíy ténh åí mao âäüng maûch vaì tàng aïp suáút keo C. Do giaím aïp suáút thuíy ténh åí mao âäüng maûch D. Do tàng aïp suáút keo åí mao ténh maûch E. Do giaím aïp suáút maïu ténh maûch 58. Tuáön hoaìn phäøi vaì tuáön hoaìn hãû thäúng coï nhæîng tênh cháút sau, ngoaûi træì : A. Âãöu laì tuáön hoaìn chæïc pháûn vaì dinh dæåîng B. Váûn chuyãøn khê vaì dæåîng cháút âãún caïc täø chæïc C. Váûn chuyãøn vaì trao âäøi khê åï phäøi D. Phuû thuäüc vaìo sæïc båm cuía tim vaì sæïc caín cuía hãû maûch E. Læu læåüng maïu vaìo hai voìng tuáön hoaìn laì bàòng nhau 59. Nuït xoang laì nuït dáùn nhëp cho tim vç : A. Nhëp phaït xung cao nháút B. Taûo caïc xung âäüng âiãûn thãú C. Do hãû tháön kinh thæûc váût chi phäúi D. ÅÍ vë trê cao nháút trong tim E. Táút caí âãöu sai 60. Vë trê dáùn nhëp bçnh thæåìng åí tim ngæåìi laì : A. Nuït nhé tháút B. Thán boï His C. Nuït xoang nhé D. Boï His Lu u h an h n oi bo Suu tầm YHDP 08-14Tràõc nghiãûm Bäü män Sinh lyï Lưu hành nội bộ 13 E. Såüi purkinje 61. Trong giai âoaûn bçnh nguyãn cuía âiãûn thãú âäüng, âäü dáùn kãnh naìo sau laì låïn nháút : A. Kãnh Natri B. Kãnh kali C. Kãnh canxi vaì kãnh natri D. Kãnh canxi E. Kãnh clor 62. Pha khæí cæûc cuía tãú baìo nuït xoang laì do : A. Tênh tæû âäüng cuía hãû thäúng nuït B. Sæû âi vaìo tãú baìo cuía doìng natri C. Sæû trao âäøi cuía ion natri vaì canxi D. Hoaût âäüng cuía båm natri-kali E. Sæû têch luyî kali trong tãú baìo nhiãöu 63. Sæû lan truyãön âiãûn thãú âäüng nhanh nháút trong tim laì åí : A. Cå tháút B. Cå nhé C. Bäü näúi D. Såüi Purkinje E. Nuït xoang 64. Cå tim khäng thãø co cæïng theo kiãøu uäún vaïn vi lyï do : A. Hãû tháön kinh thæûc váût ngàn sæû lan truyãön nhanh cuía âiãûn thãú âäüng B. Co cå tim chè xaíy ra khi tim âáöy maïu C. Bäü näúi dáùn truyãön ráút cháûm D. Cå tim laì loaûi cå ván âàûc biãût E. Táút caí âãöu sai 65. Âiãûn tim hæîu êch nháút trong khaïm phaï báút thæåìng vãö : A. Dáùn truyãön nhé tháút B. Nhëp tim C. Khaí nàng co cuía tim D. Læu læåüng tim Lu u h an h n oi bo Suu tầm YHDP 08-14Tràõc nghiãûm Bäü män Sinh lyï Lưu hành nội bộ 14 E. Vë trê tim trong läöng ngæûc 66. Van âäüng maûch chuí âoïng luïc bàõt âáöu pha naìo cuía chu chuyãøn tim : A. Täúng maïu nhanh B. Co âàông træåìng C. Giaîn âàông træåìng D. Âäù âáöy tháút nhanh E. Âäù âáöy tháút cháûm 67. Thãø têch cuäúi tám thu : A. Låïn nháút trong thåìi kyì tám thu B. Giaím khi nhëp tim nhanh C. Tàng khi giaím co boïp tim D. Khäng thay âäøi trong chu kyì tim E. Læåüng maïu coìn laûi trong tám tháút sau giai âoaûn co âàông têch 68. Khi nghè ngåi åí ngæåìi træåíng thaình bçnh thæåìng, tim båm bao nhiãu lêt trong mäüt phuït : A. 3-4 lêt B. 5-6 lêt C. 8-10 lêt D. 10-15 lêt E. Táút caí âãöu sai 69. Thãø têch täúng maïu tám thu giaím do : A. Tàng co boïp cå tháút B. Nhé giaím co boïp C. Giaím aïp suáút maïu D. Giaím sæïc caín ngoaûi biãn toaìn bäü E. Táút caí âãöu sai 70. Khi hoaût âäüng chè säú naìo gia tàng ? A. Læu læåüng tim B. AÏp suáút nhé phaíi C. AÏp suáút âäüng maûch phäøi D. Huyãút aïp tám træång Lu ha nh no i b o Suu tầm YHDP 08-14Tràõc nghiãûm Bäü män Sinh lyï Lưu hành nội bộ 15 E. Sæïc caín ngoaûi biãn toaìn bäü 71. Tàng kich thêch phoï giao caím seî laìm tàng hoaût âäüng : A. Nhëp tim B. Dáùn truyãön nhé tháút C. Baìi tiãút acetylcholin D. Baìi tiãút noradrenalin E. Táút caí âãöu sai 72. Cáu naìo sau âáy âuïng A. Khi hêt vaìo nhëp tim tàng vaì thåí ra nhëp tim giaím B. Khi hêt vaìo nhëp tim giaím vaì thåí ra nhëp tim tàng C. Hoaût âäüng hä háúp khäng liãn quam âãún nhëp tim D. Khi hêt vaìo nhëp tim khäng thay âäøi nhæng thåí ra nhëp tim giaím E. Khi hêt vaìo nhëp tim tàng vaì thåí ra nhëp tim khäng thay âäøi 73. Sæû tàng hoaût giao caím gáy ra : A. Tàng nhëp tim vaì giaím thãø têch täúng maïu B. Tàng nhëp tim vaì tàng co boïp C. Tàng thãø têch täúng maïu tám thu vaì tàng thãø têch cuäúi tám træång D. Tàng læåüng maïu tråí vãö vaì tàng aïp suáút nhé phaíi E. Táút caí âãöu sai 74. Bçnh thæåìng, læåüng maïu do tim täúng ra trong mäùi nhëp seî tàng trong âiãöu kiãûn naìo ? A. Tàng hoaût dáy X B. Tàng aïp suáút nhé phaíi C. Giaím sæïc caín ngoaûi biãn toaìn bäü D. Tàng dáùn truyãön nhé tháút E. Tàng hoaût giao caím 75. Yãúu täú naìo laìm thay âäøi huyãút aïp maûnh nháút A. Thãø têch täúng maïu tám thu B. Tàng nhëp tim C. Tàng sæïc co cuía tim D. Giaím sæïc caín ngoaûi biãn toaìn bäü L u h a h n oi bo Suu tầm YHDP 08-14Tràõc nghiãûm Bäü män Sinh lyï Lưu hành nội bộ 16 E. Âäü co giaîn maûch maïu 76. Yãúu täú naìo sau âáy quyãút âënh âàûc tênh sinh lyï âäüng maûch A. Âàûc tênh âaìn häöi åí hãû thäúng âäüng maûch B. Hoaût âäüng hãû tháön kinh thæûc váût C. Låïp aïo giæîa cuía thaình âäüng maûch D. Nhu cáöu cuía täø chæïc E. Tè lãû giæîa såüi âaìn häöi vaì såüi cå trån 77. AÏp læûc maûch giaím khi A. Tàng huyãút aïp âäüng maûch vaì tàng co boïp B. Giaím sæïc co cuía tim C. Giaím aïp suáút ténh maûch trung æång D. Tàng thãø têch cuäúi tám træång E. Tàng co boïp cå tim 78. Caïc yãúu täú sau âáy laìm tàng huyãút aïp, ngoaûi træì : A. Tàng læu læåüng tim B. Tàng sæïc caín ngoaûi vi toaìn bäü C. Tàng hoaût giao caím D. Tàng thãø têch maïu E. Tàng tênh âaìn häöi thaình âäüng maûch 79. Sæû trao âäøi khê, dæåîng cháút giæîa maïu vaì täø chæïc xaíy ra åí : A. Mao maûch B. Ténh maûch C. Âäüng maûch D. Tiãøu âäüng maûch E. Mao maûch phäøi 80. Täøng thiãút diãûn låïn nháút åí hãû maûch naìo ? A. Âäüng maûch låïn B. Tiãøu âäüng maûch C. Ténh maûch D. Ténh maûch phäøi Lu u h nh no i b o Suu tầm YHDP 08-14Tràõc nghiãûm Bäü män Sinh lyï Lưu hành nội bộ 17 E. Mao maûch 81. Nåi chæïa tè lãû thãø têch maïu låïn nháút : A. Âäüng maûch B. Ténh maûch C. Mao maûch D. Tiãøu âäüng maûch E. Tám nhé 82. Læu læåüng tim A. Voìng tuáön hoaìn hãû thäúng låïn hån voìng tuáön hoaìn phäøi B. Bàòng nhau åí hai voìng tuáön hoaìn C. Khaïc biãût nhau åí hai voìng tuáön hoaìn tuyì theo hoaût âäüng cå thãø D. Voìng tuáön hoaìn phäøi låïn hån tuáön hoaìn hãû thäúng E. Táút caí âãöu sai 83. Nguyãn nhán cuía maûch âäüng maûch : A. Tám tháút co giaîn B. Soïng maûch truyãön âãún trong chu kyì tim C. Thay âäøi aïp suáút trong maûch maïu D. Sæû co giaîn cå trån E. Sæïc co cuía tim 84. Khi nghe tim, coï thãø nghe âæåüc caïc tiãúng..............vaì T3, T4.............. : A. T1 vaì T2; chè tháúy qua tám âäüng âäö B. T1, T2, T3 vaì T4; chè nghe âæåüc bàòng maïy C. T1 vaì T2; khäng coï D. T1, T2, T3 vaì T4; chè nghe âæåüc åí treí em E. T1 vaì T2; chè phaït hiãûn trãn tám thanh âäö 85. Caïc cháút thuû caím baín thãø tiãúp nháûn nhæîng thay âäøi...............vaì gáy................ : A. Liãn quan giao caím; tàng nhëp tim B. Liãn quan âãún cæí âäüng; tàng nhëp tim C. Váûn maûch da; tàng huyãút aïp D. Taûi caïc maûch maïu ngoaûi biãn; tàng hoaût giao caím Lu u h an h n oi bo Suu tầm YHDP 08-14Tràõc nghiãûm Bäü män Sinh lyï Lưu hành nội bộ 18 E. AÏp læûc maïu; thay âäøi huyãút aïp 86. Trong âo huyãút aïp theo phæång phaïp nghe maûch cuía Korotkov, nhæîng tiãúng maûch âáûp nghe âæåüc laì do : A. Maïu âi qua âäüng maûch caïnh tay bë heûp laûi B. Sæû rung âäüng cuía thaình âäüng maûch âaìn häöi nàòm giæîa hai chãú âäü aïp suáút bàòng nhau åí trong bao vaì trong âäüng maûch C. Do thay âäøi aïp suáút trong âäüng maûch D. Sæû co boïp cuía tám tháút E. Cáu A vaì B âuïng 87. Maïu tæì ténh maûch vãö tim nhåì caïc yãúu täú sau, ngoaûi træì : A. Sæïc co cuía tim B. Sæïc caín maûch maïu C. AÏp suáút ám trong läöng ngæûc D. Sæû co giaîn cå ván E. Hãû thäúng van trong loìng ténh maûch 88. Yãúu täú quan troüng âiãöu hoaì näüi taûi hãû âäüng maûch : A. AÏp suáút trong loìng maûch B. Caïc cháút sinh ra tæì tãú baìo näüi maûc C. Thiãúu oxy täø chæïc D. Hoaût âäüng giao caím E. Táút caí âãöu sai 89. Phaín xaû tim-tim coï muûc âêch : A. Gáy cháûm nhëp tim B. Giaím gaïnh nàûng cho tháút traïi C. Âiãöu hoaì aïp suáút tám thu D. Giaíi quyãút æï âoüng maïu åí nhé phaíi E. Chäúng æï trãû tuáön hoaìn phäøi 90. ANP (ANF : atrial natriuretic peptide hay factor) do ................ baìi tiãút gáy .................. : A. Tháûn; tàng huyãút aïp B. Tám nhé ; tàng huyãút aïp C. Tám tháút phaíi; tàng thãø têch täúng maïu Lu u h an h n oi bo Suu tầm YHDP 08-14Tràõc nghiãûm Bäü män Sinh lyï Lưu hành nội bộ 19 D. Naîo; haû huyãút aïp E. Tám nhé ; haû huyãút aïp 91. AÏp læûc ténh maûch trung tám âæåüc âo åí...............vaì thæåìng bàòng............... : A. Nhé traïi; 0 mmHg B. Nhé phaíi; 12 cm H20 C. Ténh maûch chuí trãn; -2 mmHg D. Ténh maûch dæåïi âoìn; 0 mmHg E. Nhé phaíi; 0 mmHg 92. Ngoaûi tám thu âæåüc taûo ra khi kêch thêch vaìo : A. Thåìi kyì trå tuyãût âäúi B. Thåìi kyì siãu bçnh thæåìng C. Thåìi kyì trå tæång âäúi D. Tám tháút thu E. Cáu B vaì C âuïng 93. Hiãûn tæåüng gç xaíy ra khi nhëp tim nhanh ? A. Thåìi gian tám træång ngàõn laûi B. Tim co boïp maûnh hån C. Thãø têch cuäúi tám træång giaím D. Tàng læu læåüng vaình E. Táút caí âãöu âuïng 94. Sæû âoïng läù báöu duûc hoaìn toaìn xaíy ra vaìo luïc : A. Ngay sau sinh B. Thaïng âáöu tiãn sau sinh C. Thaïng thæï 6 sau sinh D. Sau nàm âáöu tiãn E. Táút caí âãöu sai 95. Caïc yãúu täú liãn quan âãún doìng maïu qua tuáön hoaìn vaình laì : A. Nhu cáöu oxy cå tim B. Gia tàng caïc cháút giaîn maûch taûi chäù C. Vai troì cuía caïc tiãøu âäüng maûch Lu ha nh no i b o Suu tầm YHDP 08-14Tràõc nghiãûm Bäü män Sinh lyï Lưu hành nội bộ 20 D. Hoaût âäüng giao caím E. Táút caí âãöu âuïng 96. Læu læåüng maûch vaình luïc nghè ngåi khoaíng.............., chiãúm............ læu læåüng tim. A. 255 ml/phuït; 5% B. 350 ml/phuït; 5% C. 200 ml/phuït; 4% D. 400 ml/phuït; 8% E. 455 ml/phuït; 10% 97. Khi váûn cå, noïi vãö sæû thêch nghi cuía tuáön hoaìn vaình, yãúu täú chuí yãúu âaím baío cho tim hoaût âäüng laì : A. Tàng nhëp tim B. Tàng læu læåüng vaình C. Tàng læu læåüng tim thoaí âaïng D. Tàng hiãûu suáút sæí duûng oxy cå tim E. Tàng co boïp 98. Yãúu täú quan troüng âiãöu hoaì tuáön hoaìn vaình laì : A. Kêch thêch giao caím B. Sæû tiãu thuû oxy cå tim C. Sæû hiãûn diãûn caïc receptor trãn maûch vaình D. AÏp læûc âäüng maûch chuí tám træång E. Caïc cháút giaîn maûch taûi chäù 99. Læu læåüng maïu naîo âæåüc duy trç gáön nhæ hàòng âënh khoaíng............... chiãúm.............. læu læåüng tim luïc nghè A. 750ml/phuït; 15% B. 550 ml/phuït; 12% C. 1200 ml/phuït; 18% D. 750 ml/phuït; 12% E. Táút caí âãöu sai 100. Trong hãû tuáön hoaìn, hãû thäúng van coï thãø tháúy åí : A. Trong tim B. Trong ténh maûch chi Lu u h nh no i b Suu tầm YHDP 08-14Tràõc nghiãûm Bäü män Sinh lyï Lưu hành nội bộ 21 C. Trong ténh maûch naîo D. Cáu A vaì B âuïng E. Caïc cáu A,B, C âãöu âuïng 101. Huyãút aïp âäüng maûch naîo ............... våïi tuáön hoaìn hãû thäúng vaì coï thãø dao âäüng trong khoaíng............... maì khäng gáy thay âäøi læu læåüng naîo : A. Âäüc láûp; 40-80 mmHg B. Bàòng ; 5-10 mmHg C. Tháúp hån so; 90 -140 mmHg D. Thay âäøi; 90-150 mmHg E. Thay âäøi; 60-140 mmHg 102. Caïc tiãøu âäüng maûch naîo giaîn, dáùn âãún tàng læu læåüng maïu naîo khi : A. Giaím thäng khê, carbonic tàng B. Tàng thäng khê, carbonic tàng giaím C. pH dëch naîo tuyí giaím D. pH dëch naîo tuyí tàng E. Cáu A vaì C âuïng 103. Vai troì cuía hãû tháön kinh thæûc váût âäúi våïi tuáön hoaìn naîo : A. Ráút quan troüng mäùi khi huyãút aïp thay âäøi B. Quan troüng khi huyãút aïp âäüng maûch trung bçnh tàng âãún 200mmHg C. Khäng quan troüng so våïi yãúu täú thãø dëch trong moüi træåìng håüp D. Quan troüng khi huyãút aïp âäüng maûch trung bçnh tàng âãún 250mmHg E. Cáu A vaì B âuïng 104. Thaình âäüng maûch phäøi coï khaí nàng .............hån âäüng maûch chuí do .............vaì chæïa .............såüi cå trån A. Co thàõt; moíng; nhiãöu B. Giaîn; moíng; nhiãöu C. Giaîn; moíng; êt D. Thay âäøi kháøu kênh; moíng; nhiãöu E. Giaîn; thaình daìy; nhiãöu 105. Maïu lãn phäøi dãù daìng chuí yãúu nhåì : A. Taïc âäüng hãû tháön kinh thæûc váût Lu u h n no i b o Suu tầm YHDP 08-14Tràõc nghiãûm Bäü män Sinh lyï Lưu hành nội bộ 22 B. Mao maûch phäøi räüng C. AÏp læûc tháút phaíi låïn D. AÏp læûc âäüng maûch phäøi tháúp E. AÏp læûc ám trong maìng phäøi 106. Voìng tuáön hoaìn låïn : A. Voìng tuáön hoaìn chæïc pháûn B. Voìng tuáön hoaìn dinh dæåîng C. Vai troì chuí yãúu váûn chuyãøn maïu vaì caïc cháút D. Hoaût âäüng våïi aïp læûc låïn E. Táút caí âãöu âuïng 107. Tênh hæng pháún cuía tãú baìo cå tim : A. Giuïp tim hoaût âäüng âäöng bäü B. Laì tênh cháút tæång tæû coï åí cå ván C. Giuïp tim khäng bë aính hæåíng båíi kêch thêch ngoaûi lai D. Hoaût âäüng theo quy luáût Táút caí hoàûc khäng E. Táút caí âãöu âuïng 108. Thåìi kyì trå tæång âäúi : A. 0,05 giáy B. 0,5 giáy C. 0,15 giáy D. 0,3 giáy E. 0,4 giáy 109. Thåìi kyì siãu bçnh thæåìng : A. Cå tim khäng âaïp æïng våïi kêch thêch B. Chênh laì thåìi kyì trå tæång âäúi C. Cå tim âaïp æïng våïi moüi kêch thêch duì nhoí D. Keïo daìi 0,05 giáy E. Hoaût âäüng phuû thuäüc vaìo båm Na+K+ ATPase 110. Noïi vãö âàûc tênh sinh lyï cuía âäüng maûch : A. Tênh co thàõt âoïng vai troì chuí yãúu Lu u h an h n oi bo Suu tầm YHDP 08-14Tràõc nghiãûm Bäü män Sinh lyï Lưu hành nội bộ 23 B. Tênh âaìn häöi âoïng vai troì chuí yãúu C. Hãû thäúng aïp læûc cao quyãút âënh D. Hãû thäúng aïp læûc tháúp âoïng vai troì quyãút âënh E. Tênh âaìn häöi chuí yãúu åí caïc âäüng maûch låïn 111. Khi khaïm bãûnh nhán, thæåìng huyãút aïp ténh maûch âæåüc xaïc âënh så bäü bàòng caïch : A. Sæí duûng huyãút aïp kãú thuyí ngán B. Sæí duûng huyãút aïp kãú næåïc C. Âaïnh giaï tênh cháút cuía ténh maûch cäø D. Âo aïp læûc ténh maûch caïnh tay E. Æåïc læåüng, náng cao tay sau âoï haû dáön âãø xem xeït ténh maûch thay âäøi thãú naìo 112. Sæû khuãúch taïn caïc cháút qua mao maûch nhåì caïc phæång thæïc : A. Khuãúch taïn thuû âäüng B. Khuãúch taïn âån giaín C. Khuãúch taïn theo läúi áøm baìo D. Khuãúch taïn qua läù loüc E. Táút caí âãöu âuïng 113. Ion Mg++ tham gia vaìo giai âoaûn naìo cuía âiãûn thãú hoaût âäüng cå tim : A. Pha bçnh nguyãn khæí cæûc B. Pha taïi cæûc C. Pha 4 : âiãûn thãú tråí laûi traûng thaïi ban âáöu D. Pha khæí cæûc nhanh E. Táút caí âãöu sai 114. Âiãûn thãú maìng khi nghè åí tãú baìo cå tim do : A. Sæû chãnh lãûch âiãûn thãú giæîa Na+ vaì K+ B. Tênh tháúm tæång âäúi cuía maìng tãú baìo våïi K+ khiãún K+ thoaït ra ngoaìi C. Sæû táûp trung cao näöng âäü K+ trong tãú baìo D. Na+ tæì tæì thám nháûp vaìo tãú baìo E. Hoaût âäüng cuía Na+K+ATPase 115. Sæû khæí cæûc cháûm tám træång : A. Xaíy ra vaìo pha taïi cæûc B. Xaíy ra åí pha khæí cæûc nhanh Lu u h an h n oi bo Suu tầm YHDP 08-14Tràõc nghiãûm Bäü män Sinh lyï Lưu hành nội bộ 24 C. Xaíy ra åí pha bçnh nguyãn D. Âàûc træng cho caïc tãú baìo tæû âäüng E. Táút caí âãöu sai 116. Trong tám âäüng âäö tám tháút thu keïo daìi.............., trong âoï thåìi kyì tàng aïp laì...........: A. 0.3 giáy; 0,05 giáy B. 0,3giáy; 0,25giáy C. 0,4 giáy; 0,05 giáy D. 0,4 giáy; 0,25 giáy E. 0,5 giáy; 0,3 giáy 117. Tàng näöng âäü thyroxin maïu laìm tim âáûp nhanh do : A. Tàng kêch thêch hãû giao caím B. Tàng catecholamin C. Tàng bãta receptor åí tim D. Tàng dáùn truyãön nhé tháút E. Giaím hoaût âäüng phoï giao caím 118. Do aính hæåíng cuía troüng læûc, âäüng maûch åí cao hån tim 1cm thç huyãút aïp giaím............., tháúp hån tim 1cm thç huyãút aïp tàng .............. A. 0,77mmHg; 0,77mmHg B. 0,5mmHg; 0,5mmHg C. 0,7mmHg; 0,7mmHg D. 0,57mmHg; 0,57mmHg E. 7mmHg; 7mmHg 119. Træång læûc maûch laì do : A. Tên hiãûu giao caím âæa vãö trung tám tim maûch B. Hoaût âäüng hãû giao caím lãn maûch maïu C. Hoaût âäüng cuía tháön kinh váûn âäüng ngoaûi biãn D. Tên hiãûu giao caím tæì trung tám váûn maûch E. Taïc duûng taûi chäù cuía caïc cháút co maûch 120. Caïc cháút gáy giaîn maûch bao gäöm : A. Bradykinin, lysilbradykinin, histamin B. Bradykinin, lysilbradykinin, ANP C. Bradykinin, lysilbradykinin, endothelin D. Bradykinin, lysilbradykinin, histamin, ion kali, ion magie E. Bradykinin, lysilbradykinin 121. Caïc gêai âoaûn co, giaîn vaì thåìi gian âiãûn thãú hoaût âäüng cuía cå tim âãöu giaím khi nhëp tim nhanh.  S 122. Cå tim laì mäüt loaûi cå ván âàûc biãût, do âoï hoaût âäüng co ruït cuía chuïng cuîng tæång tæû cå ván  S Lu u an no i b Suu tầm YHDP 08-14Tràõc nghiãûm Bäü män Sinh lyï Lưu hành nội bộ 25 123. Cæåìng âäü hoaût âäüng caìng cao sæû kêch thêch giao caím caìng tàng vaì coï thãø âaût âãún täúi âa  S 124. Tênh dáùn truyãön cuía cå tim thãø hiãûn trãn sæû hoaût âäüng cuía hãû thäúng nuït vaì hãû tháöön kinh thæûc váût  S 125. Sæû thiãúu oxy täø chæïc cuía tuáön hoaìn hãû thäúng dáùn âãún sæû giaîn tiãøu âäüng maûch.  S 126. Huyãút aïp laì chè säú huyãút âäüng quyãút âënh sæû tråí vãö cuía tuáön hoaìn ténh maûch  S 127. Khi nhëp tim nhanh, tuáön hoaìn maûch vaình thay âäøi nhæ nhau åí thç tám thu láùn tám træång  S 128. Tênh âaìn häöi coï åí táút caí hãû thäúng âäüng maûch  S 129. Phaín xaû Goltz laì phaín xaû thæåìng xuyãn trong cå thãø  S 130. Khaí nàng tæû âiãöu hoaì cuía tim thãø hiãûn åí hãû thäúng nuït  S 131. Huyãút aïp tè lãû thuáûn våïi chiãöu daìi maûch maïu  S 132. Sæû loüc åí mao maûch phuû thuäüc vaìo aïp suáút thuyí ténh vaì aïp suáút keo  S 133. Nhæîîng thay âäøi näöng âäü ion natri trong maïu aính hæåíng ráút roî lãn hoaût âäüng âiãûn thãø cuía tãú baìo cå tim  S 134. Tãú baìo cå trån vaì cå ván âãöu cáön ion canxi trong hoaût âäüng co cå  S 135. Váûn täúc maïu chaíy cháûm nháút laì åí hãû thäúng ténh maûch  S 136. Sæû âiãöu hoaì hoaût âäüng tim coï vai troì cuía yãúu täú näüi taûi vaì khäng liãn quan âãún âënh luáût Frank-Starling  S 137. Táút caí dáùn truyãön tæì nhé xuäúng tháút coï thãø dãù daìng qua raînh nhé tháút  S 138. Hãû giao caím taïc âäüng lãn caí tim vaì maûch maïu trong khi âoï hãû phoï giao caím chuí yãúu lãn hoaût âäüng tim  S 139. Nhëp tim thay âäøi ngæåüc våïi thay âäøi cuía huyãút aïp theo tuäøi âåìi  S 140. Sæû thay âäøi trë säú huyãút aïp låïn nháút khi thay âäøi læu læåüng tim  S 141. Tuáön hoaìn vaình coï ráút nhiãöu näúi thäng nãn dãù häöi phuûc khi coï sæû tàõt maûch  S 142. Tuáön hoaìn phäøi sæïc caín tháúp, nãn aïp suáút täúng maïu tháút phaíi tháúp  S 143. Hãû thäúng van coï åí táút caí ténh maûch trong cå thãø  S 144. Phaín xaû giaím aïp liãn quan âãún caïc thuû thãø coï åí tám nhé phaíi  S 145. Phaín xaû màõt - tim coï muûc âêch phuûc häöi laûi nhëp xoang  S Lu u h a h n oi bo Suu tầm YHDP 08-14Tràõc nghiãûm Bäü män Sinh lyï Lưu hành nội bộ 26 146. Thay âäøi hoaût âäüng voí naîo coï thãø gáy thay âäøi nhëp tim  S 147. Thåìi kyì trå tæång âäúi giuïp baío vãû cå tim khoíi caïc kêch thêch ngoaûi lai  S 148. Bàõt maûch coï thãø cháøn âoaïn caïc bãûnh lyï tim maûch  S 149. Âo huyãút aïp âäüng maûch træûc tiãúp âæåüc æïng duûng räüng raîi trong lám saìng hiãûn nay  S 150. Huyãút aïp ténh maûch coï thãø âæåüc âaïnh giaï bàòng màõt thæåìng  S 151. Nghe tim coï thãø nghe âæåüc 4 tiãúng : T1, T2, T3 vaì T4  S 152. Sæû âoïng måí van nhé tháút tuyì thuäüc vaìo aïp læûc qua van  S 153. Van âäüng maûch coï hai laï vaì âoïng måí tuyì thuäüc aïp suáút qua van  S 154. Nhëp tim nhanh laìm giaím læu læåüng vaình kyì tám thu cuîng giäúng nhæ kyì tám træång  S 155. Huyãút aïp coï xu hæåïng tàng åí ngæåìi táûp luyãûn thãø thao daìi ngaìy  S 156. Váûn cå laìm tàng nhëp tim, váûn cå caìng maûnh, nhëp tim caìng tàng cho âãún kiãût sæïc  S 157. Sæû giaím troüng læåüng åí ngæåìi beïo phç coï thãø laìm giaím nhëp tim vaì huyãút aïp  S 158. AÏp læûc keo huyãút tæång låïn nháút åí hãû mao maûch  S 159. Caïc cå thàõt tiãön mao maûch luän måí cho maïu âi qua mao maûch  S 160. Maïu chaíy liãn tuûc qua mao maûch nhåì caïc cå thàõt tiãön mao mao maûch vaì sæû co giaîn cå trån træåïc mao maûch  S 161. AÏp suáút thuíy ténh , coï khuynh hæåïng âáøy næåïc vaì caïc cháút hoìa tan tæì maïu sang dëch keî, thay âäøi tæì 32mmHg åí mao âäüng maûch âãún 15mmHg mao ténh maûch  S 162. Caïch thæïc trao âäøi qua mao maûch quan troüng nháút laì sæû khuãúch taïn âån giaín  S 163. Táút caí ténh maûch âãöu coï chæïa caïc van, coï chæïc nàng giäúng van tim  S 164. Âa säú tiãøu âäüng maûch chëu sæû chi phäúi cuía hãû giao caím qua sæû giaíi phoïng cháút dáùn truyãön tháön kinh laì epinephrin gáy co maûch  S 165. Carbonic tàng gáy giaîn ténh maûch ngoaûi biãn, thiãúu oxy gáy co ténh maûch näüi taûng vaì giaîn ténh maûch ngoaûi biãn  S 166. Sæû tæû âiãöu hoìa cuía tuáön hoaìn phäøi coï taïc duûng gç ? ......................................................................................................................................................... 167. Yãúu täú quan troüng nháút trong âiãöu hoìa tuáön hoaìn phäøi laì :.................................................... Lu u h an h n oi bo Suu tầm YHDP 08-14Tràõc nghiãûm Bäü män Sinh lyï Lưu hành nội bộ 27 168. Màûc dáöu aïp suáút täúng maïu tháúp hån åí tháút phaíi, yãúu täú naìo khiãún cho læu læåüng maïu qua hai voìng tuáön hoaìn laì bàìng nhau ? .......................................................................................... 169. AÏp suáút ténh maûch phäøi bàòng aïp suáút nhé traïi, khoaíng :.............................................. 170. AÏp læûc mao maûch phäøi khoaíng 10mmHg, khi aïp læûc tàng trãn 25mmHg seî gáy tçnh traûng gç ? ....................................................................................................................... 171. Trong âiãöu kiãûn bçnh thæåìng, hãû tháön kinh thæûc váût coï vai troì gç quan troüng trong âiãöu hoìa læu læåüng maïu naîo hay khäng ? ...................................... 172. Bçnh thæåìng, læu læåüng maïu qua naîo khoaíng bao nhiãu ?.................................................. 173. AÏp suáút âäüng maûch naîo coï thãø dao âäüng trong khoaíng bao nhiãu maì khäng gáy thay âäøi læu læåüng naîo ?....................................................................... 174. Yãúu täú naìo âoïng vai troì chênh trong âiãöu hoìa læu læåüng vaình ?............................................. 175. Taïc duûng træûc tiãúp cuía hãû tháön kinh thæûc váût lãn maûch vaình nhæ thãú naìo ?........................ ........................................................................................................................................................ 176. Læu læåüng vaình luïc nghè khoaíng bao nhiãu ?............................................................ 177. Haîy noïi vãö aïp suáút keo huyãút tæång : ..................................................................................... ...................................................................................................................................................... 178. Haîy noïi vãö aïp suáút thuyí ténh : ..................................................................................... ................................................................................................................................................ 179. Taûi sao maïu khäng chaíy liãn tuûc qua maûng mao maûch maì thæåìng ngàõt quaîng ? ........................................................................................................................................................ 180. Chæïc nàng cuía caïc mao maûch thæûc sæû :.................................................................................. 181. Âäúi våïi tuáön hoaìn ténh maûch, taûi sao sæû váûn cå giuïp maïu vãö tim täút hån ? ......................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................... 182. Taïc duûng cuía Angiotensin II trãn maûch maïu :............................................................. ...................................................................................................................................................... 183. Nhæîng cháút caím thuû aïp suáút (Baroreceptor) coï thãø tháúy åí vë trê naìo trong hãû tim maûch ?............................................................................................................................................... 184. Khi nhæîng tên hiãûu giao caím tæì trung tám váûn maûch tàng, seî gáy ra gç ?............................ ....................................................................................................................................................... Lu u an h n oi bo Suu tầm YHDP 08-14Tràõc nghiãûm Bäü män Sinh lyï Lưu hành nội bộ 28 185. Cháút dáùn truyãön tháön kinh giao caím coï thãø gáy co hoàûc giaîn maûch tuìy thuäüc vaìo sæû hiãûn diãûn cuía nhæîng cháút naìo trãn thaình maûch maïu ?..................................................................... 186. Læu læåüng vaình thay âäøi theo chu kyì hoaût âäüng cuía tim nhæ thãú naìo ? ................................ ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ 187. Theo âënh luáût Poisseille, nhëp tim tàng, tàng læu læåüng tim vaì gáy tàng huyãút aïp, nhæng khi nhëp tim tàng >140 láön/phuït, keïo daìi thç huyãút aïp coï thãø haû ?............................................. ......................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................... 188. ÅÍí ngæåìi táûp luyãûn thæåìng coï nhëp tim cháûm nhæng huyãút aïp váùn bçnh thæåìng, taûi sao ?................................................................................................................................................. 189. Læu læåüng maïu Q chaíy qua mäüt äúng maûch chëu sæû chi phäúi cuía hai yãúu täú naìo ? ......................................................................................................................................................... .................................................................................................................................. 190. Thãú naìo laì aïp læûc maûch ?............................................................................................. 191. Ghi nháûn trë säú huyãút aïp, âån vë âo læåìng quäúc tãú hãû SI khuyãn duìng âån vë naìo thay cho mmHg ?........................................................................................................... 192. Âàûc tênh naìo cuía âäüng maûch khiãún læåüng maïu âæåüc phán phäúi âãún cå quan tuìy theo nhu cáöu ?......................................................................................................................... 193. Tênh âaìn häöi cuía âäüng maûch coï taïc âäüng gç âãún doìng maïu ?...................................... ............................................................................................................................................. 194. Haîy nãu âënh luáût Frank-Starling cuía tim ............................................................................ ........................................................................................................................................................ 195. Näöng âäü K+ maïu cao aính hæåíng thãú naìo lãn tim ?.............................................................................. ............................................................................................................................................................................. 196. Trong pháùu thuáût, sæû co keïo maûnh caïc taûng åí buûng cuîng coï thãø gáy ngæìng tim, âiãöu naìy liãn quan âãún phaín xaû báút thæåìng naìo ?.................................................................................... 197. Taûi sao kêch thêch phoï giao caím chè laìm giaím 20-30% sæïc co boïp cuía tim ?...................... ........................................................................................................................................................ 198. Cæåìng âäü cuía maûch âäüng maûch phuû thuäüc chuí yãúu vaìo yãúu täú naìo ?.................................. ....................................................................................................................................................... Lu u h an h n oi bo Suu tầm YHDP 08-14Tràõc nghiãûm Bäü män Sinh lyï Lưu hành nội bộ 29 199. Tênh cháút sinh lyï naìo hoaìn toaìn âäüc láûp våïi hãû tháön kinh, duì càõt boí hãút caïc nhaïnh tháön kinh nhæng tim váùn âáûp mäüt caïch tæû âäüng ?............................................................................ 200. Näöng âäü K+ trong tãú baìo cå tim so våïi näöng âäü K+ ngoaìi tãú baìo nhæ thãú naìo ?.................. ...................................................................................................................................................... Lu u h an h n oi bo Suu tầm YHDP 08-14Tràõc nghiãûm Bäü män Sinh lyï Lưu hành nội bộ 30 Lu u h an h n oi bo

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfTrắc nghiệm sinh lý tim mạch.pdf
Luận văn liên quan