Trung tâm quản trị kinh doanh tổng hợp

Trung tâm quản trị kinh doanh tổng hợp Lời mở đầu Như chúng ta đều biết, mỗi sinh viên sau khi rời khỏi nghế nhà truờng đều muốn trang bị cho mình nhũng kiến thức thực tế để ảp dụng cho những gì mình được học qua bốn năm học. Thực tập tốt nghiệp là nhằm đáp ứng diều đó, nó giúp cho sinh viên có được sự chuẩn bị tốt cho quá trình làm việc tại doanh nghiệp sau khi tốt nghiệp. Những làm quen bước đầu đó sẽ là những bài học cho những bước tiếp theo khi sinh viên rời ghế nhà trường đồng thời thực tập còn là cơ hội tốt cho sinh viên tiếp cận với các doanh nghiệp mà mình mong muốn làm việc sau khi ra trường. Thực tập tốt nghiệp còn nâng cao khả năng giao tiếp khả năng giao tiếp, quan hệ và làm quen dần với phong cách làm việc trong môi trường mới. Không những thế thực tập còn giúp cho sinh viên áp dụng được những kiến thức đã học trong nhà trường vào thực tế và dùng nó như những công cụ để làm việc. Trong quá trình thực tập sinh viên có thể phát hiện những vấn đề mới làm phong phú hơn cho vốn kiến thức mình. Sau thời gian 2 tuần thực tập tại Công ty cổ phần Đầu tư- Kỹ nghệ- Công nghiệp - Thường mại (FINTEC), tuy con rất nhiều bở ngở, nhưng em cũng đã thấy được một phần những lợi ích của việc tiếp cận thực tế trong kinh doanh. Qua thời gian này em đã hoan thành báo cáo tổng hợp, với những nội dung cơ bản mà em sẽ chình bầy sau đây. I. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN FINTEC 1. Sự ra đời và phát triển của Công ty cổ phần fintec Công ty cổ phần Đầu tư -Công nghiệp- Kỹ nghệ- Thương mại (FINTEC) là một trong các Công ty chuyên sâu trong lĩnh vực công nghệ thông tin, hoạt động tài chính , tư vấn và đầu tư thương mại, sản xuất kinh doanh các mặt hàng nông sản thực phẩm. Thành lập từ tháng 9 năm 1995, FINTEC đã phát triển rất nhanh với đội ngũ cán bộ đông đảo có trình độ chuyên môn cao. Ở những buổi đầu thành lập Công ty có 7 thành viên góp vốn, hiện nay số lượng cổ đông đã nhiều hơn số vốn góp cũng đã nhiều hơn trước mặc dù số vốn đăng ký kinh doanh là 2 tỷ rưỡi. FINTEC có các trụ sở tại Hà Nội, Đà Nẵng, thành phố Hồ Chí Minh và mạng lưới phân phối sản phẩm trên toàn quốc và thị trường quốc tế. Hiện nay Công ty FINTEC đang có mặt trên các lĩnh vực kinh doanh sau: 1.1 Sản xuất chế biến các hàng nông sản và thực phẩm xuất khẩu 2. Cung cấp các dịch vụ sau: - Cung cấp các sản phẩm nghành công nghệ thông tin - Xây dựng các giải pháp mạng LAN, WAN, INTRANET - Đào tạo sử dụng và ứng dụng các sản phẩm công nghệ thông tin - Dịch vụ tài chính - Đầu tư và tư vấn đầu tư FINTEC là Công ty lớn và có uy tín trong thị trường công nghệ thông tin nên Công ty được chọn làm nhà phân phối các sản phẩm công nghệ thông tin của các hãng máy tính hàng đầu thế giới chẳng hạn : Đại lý tích hợp hệ thống của COMPAQ và ORACLE Đại lý thương mại các sản phẩm máy tính và tin học của IBM Đại lý phân phối chính thức các sản phẩm tin học của MICRON Đại lý bán hàng của MICROSOFT và LOTUS Đại lý phân phối các sản phẩm tin học của thiết bị mạng thuộc các hiệu TOSHIBA, DELL, EPSON, CANON, HEWLETT-PACKARD, MOTOROLA, 3COM, CISCO . Công ty FINTEC thành lập một chi nhánh chuyên sản xuất, kinh doanh các sản phẩm tiêu dùng vào cuối năm 1998- Xí nghiệp chế biến thực phẩm với mục đích cung cấp các loại sản phẩm tiêu dùng thiết yếu. Dịch vụ tài chính của Công ty thực hiện việc giao nhận kiều hối của các cá nhân và tổ chức ở trong và ngoài nước. Có thể liệt kê ra đây các mốc sự kiện đánh dấu quá trình phát triển của Công ty: Tháng 9/1995 Công ty FINTEC được thành lập theo hình thức Công ty cổ phần tư nhân, hoạt động sản xuất và kinh doanh các sản phẩm công nghệ thông tin với số vốn điều lệ ban đầu là 2 tỷ rưỡi (2.500.000.000). Trụ sở chính 212 C2 Vĩnh Hồ, quận Đống Đa, Hà Nội. Tháng 1/1996 gia nhập phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam Tháng 4/1997 thành lập Trung tâm thiết bị văn phòng đặt tại số 101 K1 Giảng Võ, quận Đống Đa, Hà Nội. Tháng 9/1998 thành lập xí nghiệp chế biến thực phẩm đặt tại số 2 Chương Dương Độ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Tháng 4/1999 thành lập văn phòng chi trả kiều hối. Địa chỉ : tầng 6 tòa nhà TECHCOMBANK. Số 15 Đào Duy Từ, quận Hoàn Kiếm , Hà Nội. Tháng 12/1999 thành lập Trung tâm thương mại điện tử. Địa chỉ số 2 Chương Dương Độ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Cùng thời gian này chi nhánh tại thành phố Hồ Chí Minh được thành lập tại địa chỉ tầng 5 số 278 đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, quận 3 thành phố Hồ Chí Minh. Tháng 3/2000 thành lập chi nhánh tại thành phố Đà Nẵng. Địa chỉ 265/1 Đống Đa, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. Tháng 5/2000 thành lập chi nhánh tin học tại số 5-7 Đinh Lễ, quận Hoàn Kiếm Hà Nội. Ngay từ buổi đầu thành lập Công ty thì ý tưởng về việc hình thành một trung tâm chuyên sâu trong lĩnh vực nghiên cứu, phát triển mạng và thương mại điện tử đã nằm trong chiến lược phát triển lâu dài của Công ty. Việc thành lập trung tâm thương mại điện tử nhằm đáp ứng nhu cầu về hoạt động kinh doanh của các tổ chức, Công ty trên mạng và góp phần đưa ra những giải pháp mới cho hoạt động thương mại điện tử ở Việt Nam. Với tốc độ phát triển ngày càng nhanh của thông tin thì nhu cầu phát triển về thương mại điện tử sẽ trở thành điều tất yếu bởi thế việc đưa ra ý tưởng phát triển trung tâm này khẳng định hướng phát triển đúng đắn và nhanh nhạy của những người lãnh đạo Công ty.

doc25 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2337 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Trung tâm quản trị kinh doanh tổng hợp, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Lêi më ®Çu Nh­ chóng ta ®Òu biÕt, mçi sinh viªn sau khi rêi khái nghÕ nhµ truêng ®Òu muèn trang bÞ cho m×nh nhòng kiÕn thøc thùc tÕ ®Ó ¶p dông cho nh÷ng g× m×nh ®­îc häc qua bèn n¨m häc. Thùc tËp tèt nghiÖp lµ nh»m ®¸p øng diÒu ®ã, nã gióp cho sinh viªn cã ®­îc sù chuÈn bÞ tèt cho qu¸ tr×nh lµm viÖc t¹i doanh nghiÖp sau khi tèt nghiÖp. Nh÷ng lµm quen b­íc ®Çu ®ã sÏ lµ nh÷ng bµi häc cho nh÷ng b­íc tiÕp theo khi sinh viªn rêi ghÕ nhµ tr­êng ®ång thêi thùc tËp cßn lµ c¬ héi tèt cho sinh viªn tiÕp cËn víi c¸c doanh nghiÖp mµ m×nh mong muèn lµm viÖc sau khi ra tr­êng. Thùc tËp tèt nghiÖp cßn n©ng cao kh¶ n¨ng giao tiÕp kh¶ n¨ng giao tiÕp, quan hÖ vµ lµm quen dÇn víi phong c¸ch lµm viÖc trong m«i tr­êng míi. Kh«ng nh÷ng thÕ thùc tËp cßn gióp cho sinh viªn ¸p dông ®­îc nh÷ng kiÕn thøc ®· häc trong nhµ tr­êng vµo thùc tÕ vµ dïng nã nh­ nh÷ng c«ng cô ®Ó lµm viÖc. Trong qu¸ tr×nh thùc tËp sinh viªn cã thÓ ph¸t hiÖn nh÷ng vÊn ®Ò míi lµm phong phó h¬n cho vèn kiÕn thøc m×nh. Sau thêi gian 2 tuÇn thùc tËp t¹i C«ng ty cæ phÇn §Çu t­- Kü nghÖ- C«ng nghiÖp - Th­êng m¹i (FINTEC), tuy con rÊt nhiÒu bë ngë, nh­ng em còng ®· thÊy ®­îc mét phÇn nh÷ng lîi Ých cña viÖc tiÕp cËn thùc tÕ trong kinh doanh. Qua thêi gian nµy em ®· hoan thµnh b¸o c¸o tæng hîp, víi nh÷ng néi dung c¬ b¶n mµ em sÏ ch×nh bÇy sau ®©y. I. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ®Æc ®iÓm chung cña C«ng ty cæ phÇn fintec 1. Sù ra ®êi vµ ph¸t triÓn cña C«ng ty cæ phÇn fintec C«ng ty cæ phÇn §Çu t­ -C«ng nghiÖp- Kü nghÖ- Th­¬ng m¹i (FINTEC) lµ mét trong c¸c C«ng ty chuyªn s©u trong lÜnh vùc c«ng nghÖ th«ng tin, ho¹t ®éng tµi chÝnh, t­ vÊn vµ ®Çu t­ th­¬ng m¹i, s¶n xuÊt kinh doanh c¸c mÆt hµng n«ng s¶n thùc phÈm. Thµnh lËp tõ th¸ng 9 n¨m 1995, FINTEC ®· ph¸t triÓn rÊt nhanh víi ®éi ngò c¸n bé ®«ng ®¶o cã tr×nh ®é chuyªn m«n cao. ë nh÷ng buæi ®Çu thµnh lËp C«ng ty cã 7 thµnh viªn gãp vèn, hiÖn nay sè l­îng cæ ®«ng ®· nhiÒu h¬n sè vèn gãp còng ®· nhiÒu h¬n tr­íc mÆc dï sè vèn ®¨ng ký kinh doanh lµ 2 tû r­ìi. FINTEC cã c¸c trô së t¹i Hµ Néi, §µ N½ng, thµnh phè Hå ChÝ Minh vµ m¹ng l­íi ph©n phèi s¶n phÈm trªn toµn quèc vµ thÞ tr­êng quèc tÕ. HiÖn nay C«ng ty FINTEC ®ang cã mÆt trªn c¸c lÜnh vùc kinh doanh sau: 1. S¶n xuÊt chÕ biÕn c¸c hµng n«ng s¶n vµ thùc phÈm xuÊt khÈu 2. Cung cÊp c¸c dÞch vô sau: Cung cÊp c¸c s¶n phÈm nghµnh c«ng nghÖ th«ng tin X©y dùng c¸c gi¶i ph¸p m¹ng LAN, WAN, INTRANET §µo t¹o sö dông vµ øng dông c¸c s¶n phÈm c«ng nghÖ th«ng tin DÞch vô tµi chÝnh §Çu t­ vµ t­ vÊn ®Çu t­ FINTEC lµ C«ng ty lín vµ cã uy tÝn trong thÞ tr­êng c«ng nghÖ th«ng tin nªn C«ng ty ®­îc chän lµm nhµ ph©n phèi c¸c s¶n phÈm c«ng nghÖ th«ng tin cña c¸c h·ng m¸y tÝnh hµng ®Çu thÕ giíi ch¼ng h¹n : §¹i lý tÝch hîp hÖ thèng cña COMPAQ vµ ORACLE §¹i lý th­¬ng m¹i c¸c s¶n phÈm m¸y tÝnh vµ tin häc cña IBM §¹i lý ph©n phèi chÝnh thøc c¸c s¶n phÈm tin häc cña MICRON §¹i lý b¸n hµng cña MICROSOFT vµ LOTUS §¹i lý ph©n phèi c¸c s¶n phÈm tin häc cña thiÕt bÞ m¹ng thuéc c¸c hiÖu TOSHIBA, DELL, EPSON, CANON, HEWLETT-PACKARD, MOTOROLA, 3COM, CISCO... C«ng ty FINTEC thµnh lËp mét chi nh¸nh chuyªn s¶n xuÊt, kinh doanh c¸c s¶n phÈm tiªu dïng vµo cuèi n¨m 1998- XÝ nghiÖp chÕ biÕn thùc phÈm víi môc ®Ých cung cÊp c¸c lo¹i s¶n phÈm tiªu dïng thiÕt yÕu. DÞch vô tµi chÝnh cña C«ng ty thùc hiÖn viÖc giao nhËn kiÒu hèi cña c¸c c¸ nh©n vµ tæ chøc ë trong vµ ngoµi n­íc. Cã thÓ liÖt kª ra ®©y c¸c mèc sù kiÖn ®¸nh dÊu qu¸ tr×nh ph¸t triÓn cña C«ng ty: Th¸ng 9/1995 C«ng ty FINTEC ®­îc thµnh lËp theo h×nh thøc C«ng ty cæ phÇn t­ nh©n, ho¹t ®éng s¶n xuÊt vµ kinh doanh c¸c s¶n phÈm c«ng nghÖ th«ng tin víi sè vèn ®iÒu lÖ ban ®Çu lµ 2 tû r­ìi (2.500.000.000). Trô së chÝnh 212 C2 VÜnh Hå, quËn §èng §a, Hµ Néi. Th¸ng 1/1996 gia nhËp phßng Th­¬ng m¹i vµ C«ng nghiÖp ViÖt Nam Th¸ng 4/1997 thµnh lËp Trung t©m thiÕt bÞ v¨n phßng ®Æt t¹i sè 101 K1 Gi¶ng Vâ, quËn §èng §a, Hµ Néi. Th¸ng 9/1998 thµnh lËp xÝ nghiÖp chÕ biÕn thùc phÈm ®Æt t¹i sè 2 Ch­¬ng D­¬ng §é, quËn Hoµn KiÕm, Hµ Néi. Th¸ng 4/1999 thµnh lËp v¨n phßng chi tr¶ kiÒu hèi. §Þa chØ : tÇng 6 tßa nhµ TECHCOMBANK. Sè 15 §µo Duy Tõ, quËn Hoµn KiÕm , Hµ Néi. Th¸ng 12/1999 thµnh lËp Trung t©m th­¬ng m¹i ®iÖn tö. §Þa chØ sè 2 Ch­¬ng D­¬ng §é, quËn Hoµn KiÕm, Hµ Néi. Cïng thêi gian nµy chi nh¸nh t¹i thµnh phè Hå ChÝ Minh ®­îc thµnh lËp t¹i ®Þa chØ tÇng 5 sè 278 ®­êng Nam Kú Khëi NghÜa, quËn 3 thµnh phè Hå ChÝ Minh. Th¸ng 3/2000 thµnh lËp chi nh¸nh t¹i thµnh phè §µ N½ng. §Þa chØ 265/1 §èng §a, quËn H¶i Ch©u, thµnh phè §µ N½ng. Th¸ng 5/2000 thµnh lËp chi nh¸nh tin häc t¹i sè 5-7 §inh LÔ, quËn Hoµn KiÕm Hµ Néi. Ngay tõ buæi ®Çu thµnh lËp C«ng ty th× ý t­ëng vÒ viÖc h×nh thµnh mét trung t©m chuyªn s©u trong lÜnh vùc nghiªn cøu, ph¸t triÓn m¹ng vµ th­¬ng m¹i ®iÖn tö ®· n»m trong chiÕn l­îc ph¸t triÓn l©u dµi cña C«ng ty. ViÖc thµnh lËp trung t©m th­¬ng m¹i ®iÖn tö nh»m ®¸p øng nhu cÇu vÒ ho¹t ®éng kinh doanh cña c¸c tæ chøc, C«ng ty trªn m¹ng vµ gãp phÇn ®­a ra nh÷ng gi¶i ph¸p míi cho ho¹t ®éng th­¬ng m¹i ®iÖn tö ë ViÖt Nam. Víi tèc ®é ph¸t triÓn ngµy cµng nhanh cña th«ng tin th× nhu cÇu ph¸t triÓn vÒ th­¬ng m¹i ®iÖn tö sÏ trë thµnh ®iÒu tÊt yÕu bëi thÕ viÖc ®­a ra ý t­ëng ph¸t triÓn trung t©m nµy kh¼ng ®Þnh h­íng ph¸t triÓn ®óng ®¾n vµ nhanh nh¹y cña nh÷ng ng­êi l·nh ®¹o C«ng ty. 2. LÜnh vùc s¶n xuÊt kinh doanh, c¸c lo¹i hµng hãa vµ dÞch vô chñ yÕu §óng nh­ tªn ®Çy ®ñ cña C«ng ty lÜnh vùc ho¹t ®éng cña FINTEC lµ c¶ s¶n xuÊt, th­¬ng m¹i vµ dÞch vô. Bëi thÕ mçi bé phËn cã mét s¶n phÈm cña m×nh mang nh÷ng h×nh th¸i kh¸c nhau. C¸c s¶n phÈm thuéc bé phËn s¶n xuÊt ( XÝ nghiÖp chÕ biÕn thùc phÈm vµ n«ng s¶n xuÊt khÈu) cã thÓ nªu ra ®©y c¸c s¶n phÈm chñ yÕu nh­ sau: Møt l¹c M¨ng t­¬i ng©m NÊm, méc nhÜ sÊy kh«. V¶i hép, t­¬ng ít.. §Æc ®iÓm cña lo¹i h×nh s¶n xuÊt nµy mang nÆng tÝnh thêi vô vµ gia c«ng. Cã ­u ®iÓm lµ kh«ng mÊt chi phÝ dù tr÷ bëi C«ng ty ®Æt gia c«ng t¹i vïng nguyªn liÖu vµ chØ mang vÒ x­ëng ®Ó ®ãng gãi vµ chuyÓn cho kh¸ch hµng. VÒ bé phËn dÞch vô FINTEC thùc hiÖn viÖc chi tr¶ kiÒu hèi cho c¸c tæ chøc trong n­íc vµ n­íc ngoµi. Víi chi phÝ phôc vô thÊp thñ tôc ®¬n gi¶n, thuËn tiÖn C«ng ty ®· nhËn ®­îc sù tÝn nhiÖm cña ®«ng ®¶o quÇn chóng vµ kiÒu bµo ta ë n­íc ngoµi còng nh­ ng­êi ngo¹i quèc muèn thùc hiÖn viÖc chuyÓn tiÒn vÒ n­íc. Bªn c¹nh ®ã, C«ng ty cßn nhËn cung cÊp c¸c dÞch vô x©y dùng c¸c gi¶i ph¸p m¹ng LAN, WAN, INTRANET. §µo t¹o sö dông vµ øng dông c¸c s¶n phÈm c«ng nghÖ th«ng tin. HiÖn nay C«ng ty cßn nhËn cung cÊp c¸c dÞch vô t×m kiÕm th«ng tin, còng nh­ t×m kiÕm gi¶i ph¸p kh¾c phôc sù cè trªn m¸y vi tÝnh phôc vô cho c¸c tæ chøc, c¸ nh©n cã yªu cÇu. Nh÷ng dÞch vô nµy do chi nh¸nh tin häc ®¶m nhËn chi nh¸nh nµy ®Æt t¹i sè 5-7 §inh LÔ, Hµ Néi. Bé phËn th­¬ng m¹i thùc hiÖn c¸c ho¹t ®éng mua b¸n vµo c¸c s¶n phÈm m¸y tÝnh vµ thiÕt bÞ v¨n phßng. Sau ®©y lµ danh s¸ch mét sè c¸c s¶n phÈm chñ yÕu ®­îc lÊy tõ b¸o c¸o b¸n hµng cña C«ng ty do phßng b¸o c¸o cung cÊp 12/2000: C¸c s¶n phÈm m¸y tÝnh vµ thiÕt bÞ v¨n phßng chñ yÕu ®­îc cung cÊp tõ C«ng ty cæ phÇn FINTEC M· vËt t­ VËt t­ MT M¸y tÝnh COMPAQ COMPAQ DESKPRO DESKPRO 04044 COMPAQ DESKPRO EP300/32M/4.3/2MVram/WoMo 04045 COMPAQ DESKPRO EP PII 333 /32M /3.2G/ WoMo PRESARIO PRESARIO 05026 COMPAQ PRESARIO 2294 350/64M/6G/32X/56K WoMo 05024 COMPAQ PRESARIO 2254 266MMX 32M/3.2GB/56K WoMo ARMADA ARMADA 08006 Notebook CP-ARMADA 1575D 266MMX /32M/3.2G/20X MICRON MICRON 09025 MICRON NefframeNF2101 350Mhz/PII/64/4G/32X WoMo TOSHIBA TOSHIBA notebook 10022 Ram 32MB for Notebook MO MONITOR 19001 COMPAQ MONITOR 17’’ Color MODEM MODEM PRINTER PRINTER DATAS Data switch CDROM CDROM RAM RAM SCANNER SCANNER 28016 Scanner 6200C MUC Mùc m¸y in CHIP Chip CPU DM §Üa LOA Loa (Nguån : Phßng kÕ to¸n C«ng ty cæ phÇn FINTEC ngµy 15/12/2000) 3. C¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña C«NG TY FINTEC M« h×nh C«ng ty FINTEC mang ®Çy ®ñ c¸c ®Æc ®iÓm cña mét C«ng ty cæ phÇn néi bé cô thÓ lµ cæ phiÕu do c¸c cæ ®«ng s¸ng lËp n¾m gi÷ vµ kh«ng ph¸t hµnh réng r·i ra c«ng chóng. Lo¹i h×nh nµy kh«ng t¹o ra ®­îc tiÒn ®Ò cho sù ph¸t triÓn cña thÞ tr­êng chøng kho¸n còng nh­ kh«ng huy ®éng ®­îc nhiÒu c¸c nguån vèn kh¸c tõ bªn ngoµi gióp cho sù ph¸t triÓn cña C«ng ty. Trong t­¬ng lai C«ng ty còng ®· cã nh÷ng dù trï cho sù ph¸t triÓn thµnh C«ng ty cæ phÇn ®¹i chóng. Cã thÓ nªu ra ®©y mét sè c¸c vÞ ®øng ®Çu C«ng ty ë thêi ®iÓm hiÖn nay. Bµ NguyÔn Hoµng YÕn lµ vÞ Chñ tÞch Héi ®ång qu¶n trÞ tõ khi thµnh lËp cho ®Õn nay. Tæng gi¸m ®èc C«ng ty lµ «ng NguyÔn Hång Ch­¬ng vµ hai vÞ phã tæng gi¸m ®èc lµ «ng Lª Linh L­¬ng phô tr¸ch IT (Information technology c«ng nghÖ th«ng tin), «ng §ç Hång Minh phô tr¸ch s¶n xuÊt. M« h×nh vÒ c¬ cÊu tæ chøc qu¶n lý cña C«ng ty cæ phÇn FINTEC ®­îc minh häa b»ng s¬ ®å sau: S¬ ®å 1: C¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña c«ng ty Héi ®ång qu¶n trÞ Tæng gi¸m ®èc Phã tæng gi¸m ®èc phô tr¸ch cntt Phã tæng gi¸m ®èc phô tr¸ch sx Gi¸m §èc XÝ nghiÖp chÕ biÕn thùc phÈm Gi¸m ®èc Chi nh¸nh tin häc Gi¸m ®èc Trung t©m thiÕt bÞ v¨n phßng Ch¸nhV¨n phßng C«ng ty Ch¸nhV¨n phßng kiÒu hèi Ban kiÓm so¸t [Nguån: V¨n phßng C«ng ty FINTEC 12/2001] S¬ ®å tæ chøc qu¶n lý cña C«ng ty FINTEC cã nh÷ng ­u ®iÓm còng nh­ cßn tån t¹i c¸c diÓm cßn thiÕu sãt. Lµ mét C«ng ty cã quy m« nhá c¬ cÊu tæ chøc cña FINTEC còng cã nh÷ng ­u ®iÓm riªng. §ã lµ sù gän nhÑ trong c¬ cÊu tæ chøc qu¶n lý kh«ng cã t×nh tr¹ng trong C«ng ty cã c¸c bé phËn bµn giÊy suèt ngµy chÌ n­íc nh­ ë c¸c doanh nghiÖp Nhµ n­íc. Kh«ng khÝ lµm viÖc ë C«ng ty kh¸ bËn rén vµ mäi cÊp qu¶n lý ®Òu lµm viÖc hÕt søc vÊt v¶. ViÖc tæ chøc c¬ cÊu qu¶n lý gän nhÑ cã thÓ tËn dông tèi ®a n¨ng suÊt lµm viÖc cña nh©n viªn ng­îc l¹i nã còng g©y ra nh÷ng c¶n trë ph¶i kh¾c phôc. Tr­íc hÕt ®ã lµ viÖc mét nh©n viªn ph¶i kiªm nhiÒu c¸c nhiÖm vô kh¸c nhau ngoµi chuyªn m«n cña m×nh. §iÒu ®ã cã thÓ t¹o c¶m gi¸c kh«ng tho¶i m¸i trong t©m lý lµm viÖc t¹i C«ng ty. Bªn c¹nh ®ã cã nh÷ng c¸n bé ph¶i phô tr¸ch c¸c nhiÖm vô kh«ng ®óng víi chuyªn m«n cña m×nh. Ch¼ng h¹n Ch¸nh v¨n phßng l¹i phô tr¸ch c¶ m¶ng xuÊt nhËp khÈu. MÆc dï vËy víi t×nh tr¹ng nh­ thÕ hiÖn nay C«ng ty vÉn ch­a cã nh÷ng r¾c rèi trÇm träng nµo tuy nhiªn khi mµ quy m« cña C«ng ty ph¸t triÓn h¬n th× viÖc ph©n ®Þnh râ rµng tr¸ch nhiÖm cña c¸c nhµ qu¶n lý cho phï hîp víi quy m« còng nh­ chuyªn m«n th× sÏ cã hiÖu qu¶ h¬n cho c«ng t¸c qu¶n lý. II. KÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh vµ t×nh h×nh qu¶n lý tµi chÝnh cña c«ng ty: 1. KÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh: Sau khi ®· biÕt ®Õn m« h×nh c¬ cÊu tæ chøc ë phÇn trªn ë phÇn nµy chóng ta sÏ ph©n tÝch xem víi c¬ cÊu tæ chøc nh­ thÕ kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty ra sao cô thÓ ë ®©y lµ t×nh h×nh tiªu thô s¶n phÈm. S¶n phÈm cña C«ng ty chñ yÕu ®­îc s¶n xuÊt tõ xÝ nghiÖp chÕ biÕn thùc phÈm. Vµo thêi gian ®Çu khi míi thµnh lËp s¶n phÈm cña xÝ nghiÖp chñ yÕu ®­îc tiªu thô trong n­íc. Trong thêi gian nµy do ch­a cã thÞ tr­êng æn ®Þnh còng nh­ kh¸ch hµng ch­a ®­îc biÕt ®Õn s¶n phÈm cña xÝ nghiÖp nªn s¶n l­îng b¸n ra kh«ng cao. Sang ®Õn n¨m 1999 t×nh h×nh tiªu thô s¶n phÈm cña xÝ nghiÖp ®· cã hiÖu qu¶ râ rÖt thÓ hiÖn b»ng l­îng lîi tøc thuÇn ®¹t con sè 127985851.2®ång . MÆc dï so víi n¨m 2000 th× ®©y chØ lµ mét con sè khiªm tèn song nã còng lµ mét thµnh c«ng b­íc ®Çu cho mét xÝ nghiÖp míi ®­îc thµnh lËp. Sau khi kÕt thóc n¨m 2000 con sè lîi tøc ®¹t ®­îc tõ viÖc b¸n c¸c s¶n phÈm thùc phÈm ®¹t gÊp gÇn 16 lÇn so víi n¨m 1999 ®iÒu nµy xuÊt ph¸t tõ viÖc hµng cña xÝ nghiÖp ®· xuÊt khÈu sang Nga. Vµ thÞ tr­êng nµy ®ang trë thµnh thÞ tr­êng chÝnh høa hÑn mang l¹i nhiÒu lîi nhuËn cho xÝ nghiÖp. C¸c s¶n phÈm chñ yÕu ®­îc xuÊt khÈu lµ møt l¹c, v¶i ng©m, méc nhÜ, nÊm vµ t­¬ng ít. PhÇn lîi nhuËn cña xÝ nghiÖp ®ãng gãp vµo tæng lîi nhuËn cña C«ng ty chiÕm 48,9% vµo n¨m 1999 vµ 73,6% vµo n¨m 2000. Còng ph¶i nãi thªm r»ng, mÆc dï lîi nhuËn mang l¹i tõ ho¹t ®éng tiªu thô c¸c s¶n phÈm thùc phÈm trong n­íc vµ xuÊt khÈu ra n­íc ngoµi lµ nhiÒu nhÊt nh­ng ho¹t ®éng marketing ë xÝ nghiÖp kh«ng thùc sù râ nÐt . Chi phÝ cho ho¹t ®éng qu¶ng c¸o vµ tiÕp thÞ s¶n phÈm chiÕm mét tØ lÖ rÊt nhá trong quü ®Çu t­ ph¸t triÓn xÝ nghiÖp. Vµ c¸c ho¹t ®éng tiÕp thÞ s¶n phÈm chñ yÕu dõng l¹i ë viÖc in Ên c¸c quyÓn sæ tay, lÞch ®Ó tÆng cho kh¸ch hµng, vµ tê r¬i. Chñ tr­¬ng cña xÝ nghiÖp lµ tËp trung vµo viÖc xuÊt khÈu mµ Ýt chó träng ®Õn thÞ tr­êng trong n­íc. C«ng ty ®· sö dông lîi thÕ thÞ tr­êng cña phÝa b¹n hµng ®Ó ph©n phèi s¶n phÈm cña m×nh. §iÒu nµy kh«ng nh÷ng lµm gi¶m c¸c chi phÝ t×m kiÕm thÞ tr­êng, tiÕp thÞ s¶n phÈm ë n­íc ngoµi mµ cßn tr¸nh ®­îc c¸c sai lÇm ®¸ng tiÕc khi më réng thÞ tr­êng ra n­íc ngoµi nh­ c¸c yÕu tè vÒ v¨n hãa, khÈu vÞ, chÊt l­îng...mÆc dï s¶n phÈm cña xÝ nghiÖp ph¶i mang nh·n hiÖu cña tËp ®oµn MIVIMEX lµ tËp ®oµn b¸n lÎ c¸c s¶n phÈm thùc phÈm . Sau ®©y lµ b¶ng so s¸nh kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña xÝ nghiÖp trong hai n¨m 1999 vµ n¨m 2000. B¶ng tæng hîp kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña xÝ nghiÖp chÕ biÕn thùc phÈm n¨m 1999-2000 ChØ tiªu N¨m 1999 N¨m 2000 N¨m 2000 so víi n¨m 1999(%) Tæng doanh thu 2200071455 11296267003 513.5 Trong ®ã: doanh thu hµng xuÊt khÈu 0 10009227636 C¸c kho¶n gi¶m trõ 0 266333158 - ChiÕt khÊu 0 54289502 - Gi¶m gi¸ - Hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i 0 212043656 - ThuÕ tiªu thô §B, thuÕ xuÊt khÈu ph¶i nép 0 0 1. Doanh thu thuÇn 2200071455 11029933845 501.3 2. Gi¸ vèn hµng b¸n 2009840643 7518686829 374 3. Lîi tøc gép 190230812 3511247016 4. Chi phÝ b¸n hµng 59851 223210260 5. Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp 59004 340064336 6. Lîi tøc thuÇn tõ ho¹t ®éng kinh doanh 190111957 2947972390 7. Lîi tøc ho¹t ®éng tµi chÝnh 0 0 8. Lîi tøc bÊt th­êng 0 0 9.Tæng lîi tøc tr­íc thuÕ 190111957 2947972390 10. ThuÕ thu nhËp doanh nghiÖp ph¶i nép 60835826.2 943351164.8 11. Lîi tøc sau thuÕ 129,276,130.8 2,004,621,225.2 1550.7 (Nguån: Phßng kÕ to¸n xÝ nghiÖp chÕ biÕn thùc phÈm FINTEC ) Bªn c¹nh xÝ nghiÖp th× trung t©m thiÕt bÞ v¨n phßng còng lµ mét bé phËn cã tØ lÖ lîi nhuËn cao trong tæng sè lîi nhuËn cña C«ng ty chiÕm trung b×nh kho¶ng 15%. Cïng víi nhu cÇu ngµy cµng cao vÒ c¸c thiÕt bÞ v¨n phßng vµ m¸y tÝnh c¸ nh©n cïng c¸c thiÕt bÞ m¹ng ®· t¹o cho trung t©m mét thÞ tr­êng réng lín. Tuy vËy kh«ng riªng g× trung t©m mµ cã rÊt nhiÒu nh÷ng doanh nghiÖp kh¸c còng kinh doanh c¸c thiÕt bÞ v¨n phßng vµ kh«ng thiÕu g× nh÷ng C«ng ty n­íc ngoµi ®Æt ®¹i lý t¹i ViÖt Nam. Sù kÕt hîp chÆt chÏ gi÷a trung t©m thiÕt bÞ v¨n phßng vµ chi nh¸nh tin häc hiÖn t¹i cã thªm trung t©m th­¬ng m¹i ®iÖn tö th× viÖc tiªu thô c¸c thiÕt bÞ v¨n phßng cã phÇn thuËn lîi h¬n. Tõ n¨m ®Çu 2000 khi trung t©m th­¬ng m¹i ®iÖn tö ®­îc thµnh lËp th× C«ng ty ®· cã thªm mét h×nh thøc qu¶ng c¸o míi ®ã lµ viÖc thiÕt lËp c¸c trang web site trªn m¹ng nh»m giíi thiÖu vÒ C«ng ty còng nh­ c¸c s¶n phÈm, dÞch vô mµ C«ng ty cung cÊp víi ®Þa chØ http/www.fintec-vn.vnn.vn . §©y lµ mét h×nh thøc marketing míi ®­îc ®¸nh gi¸ lµ cã hiÖu qu¶ trong trµo l­u ph¸t triÓn cña thêi ®¹i c«ng nghÖ th«ng tin. Tuy nhiªn v× lµ mét h×nh thøc míi nªn ®ßi hái C«ng ty cÇn cã nh÷ng sù chuÈn bÞ kü l­ìng vÒ mäi mÆt c¶ nh©n lùc lÉn vËt lùc. Bëi ®Ó cã thÓ ¸p dông h×nh thøc marketing míi cÇn cã sù t×m hiÓu kü l­ìng vÒ c¸ch thøc ho¹t ®éng còng nh­ chi phÝ tèn kÐm cho viÖc ¸p dông nã hay kÕt qu¶ thu ®­îc tõ ho¹t ®éng nµy nh­ thÕ nµo. Trung t©m th­¬ng m¹i ®iÖn tö míi thµnh lËp ch­a l©u ®­îc gÇn mét n¨m bëi vËy mµ ho¹t ®éng cña trung t©m nµy cßn ë d¹ng ®ang khai hoang, më ®Êt. Nh÷ng b­íc ®Çu ®¹t ®­îc cßn khiªm tèn nh­ x©y dùng c¸c trang web cho c¸c tËp thÓ, hay c¸ nh©n cã yªu cÇu. Mét sè c¸c trang web nh­ Nha xa. net, Audio4fun lµ nh÷ng s¶n phÈm ®Çu tiªn kh¼ng ®Þnh sù cã mÆt cña trung t©m. Mét khã kh¨n lín nhÊt mµ ®ang lµ vÊn ®Ò nan gi¶i ®Æt ra cho trung t©m ®ã lµ vÊn ®Ò vÒ c¸c thñ tôc thanh to¸n qua m¹ng ®èi víi dÞch vô cña C«ng ty sao cho thuËn lîi vµ b¶o ®¶m an toµn. §©y lµ mét vÊn ®Ò cÇn ®Æt ra ®èi víi tÊt c¶ c¸c doanh nghiÖp muèn tham gia vµ th­¬ng m¹i ®iÖn tö. Bëi thanh to¸n ë ViÖt Nam b»ng credit card cßn míi mÎ vµ kh«ng ®­îc phæ biÕn nh­ ë n­íc ngoµi g©y ra nh÷ng c¶n trë nhÊt ®Þnh trong qu¸ tr×nh trao ®æi. 2. t×nh h×nh qu¶n lý tµi chÝnh cña C«ng ty cæ phÇn FINTEC vµ chinh s¸ch ph©n phèi lîi nhuËn: a. t×nh hinh qu¶n lý tµi chÝnh: Qu¶n lý tµi chÝnh lµ mét c«ng viÖc quan träng trong toµn bé qu¸ tr×nh qu¶n lý ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. Qu¶n lý tµi chÝnh cã liªn quan ®Õn mäi ho¹t ®éng trong C«ng ty tõ chi phÝ gi¸ thµnh cho ®Õn kÕt qu¶ vµ ph©n phèi lîi nhuËn. §Æc biÖt trong c¸c lÜnh vùc kh¸c nhau th× c¸c ®Æc tr­ng vÒ qu¶n lý tµi chÝnh cã kh¸c nhau. Ch¼ng h¹n trong nghµnh th­¬ng m¹i dÞch vô th× vèn l­u ®éng chiÕm tØ träng lín trong toµn bé vèn kinh doanh ®iÓm nµy kh¸c so víi nghµnh s¶n xuÊt. §ång thêi chu kú kinh doanh cña nghµnh th­¬ng m¹i, dÞch vô còng ng¾n h¬n so víi nghµnh s¶n xuÊt do ®ã tèc ®é l­u chuyÓn vèn nhanh h¬n. Bëi thÕ ®èi víi c¸c doanh nghiÖp th­¬ng m¹i chØ tiªu tèc ®é lu©n chuyÓn vèn l­u ®éng lµ mét chØ tiªu chÊt l­îng quan träng v× vÐt vÒ mÆt tµi chÝnh tèc ®é lu©n chuyÓn vèn l­u ®éng g¾n chÆt víi vÊn ®Ò më réng l­u chuyÓn hµng ho¸ trªn c¬ së ®ã n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn, n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh. Ng­îc l¹i qu¶n lý tµi chÝnh trong nghµnh n«ng nghiÖp l¹i kh¸c chu kú s¶n xuÊt kinh doanh dµi h¬n ®ång thêi l¹i mang tÝnh thêi vô cã kho¶ng c¸ch lín vÒ thêi gian lao ®éng s¶n xuÊt víi thêi gian lao ®éng theo vô mïa. §iÒu ®ã ®Én ®Õn kÐo dµi thêi gian chu chuyÓn vèn, sù hoµn vèn chËm, cã khèi l­îng lín vÒ s¶n phÈm ch­a hoµn thµnh. MÆt kh¸c s¶n xuÊt n«ng nghiÖp trång chät phô thuéc nh÷ng yÕu tè thêi tiÕt cho nªn qu¸ tr×nh s¶n xuÊt ë ®©y chÞu nhiÒu ¶nh h­ëng cña ®iÒu kiÖn thêi tiÕt nªn trong c«ng t¸c qu¶n lý tµi chÝnh cÇn ph¶i x©y dùng c¸c quü dù phßng b»ng tiÒn vµ b»ng hiÖn vËt ®Æc biÖt lµ c¸c doanh nghiÖp cã xuÊt khÈu cÇn thiÕt th× ph¶i mua b¶o hiÓm ®Ó cã thÓ bï ®¾p c¸c rñi ro cho kinh tÕ n«ng nghiÖp trong nh÷ng n¨m kh«ng thuËn lîi. Nh÷ng ph©n tÝch ë trªn chØ nh»m nªu râ nh÷ng ®iÓm cÇn l­u ý khi ph©n tÝch tµi chÝnh trong c¸c lÜnh vùc kh¸c nhau. Bëi C«ng ty kinh doanh trong nhiÒu lÜnh vùc cho nªn ®ßi hái cã c¸c chÝnh s¸ch qu¶n lý tµi chÝnh kh¸c nhau. MÆc dï xÝ nghiÖp thuéc nghµnh s¶n xuÊt n«ng nghiÖp bëi c¸c s¶n phÈm mµ xÝ nghiÖp s¶n xuÊt ra lµ c¸c s¶n phÈm tõ n«ng nghiÖp nh­ l¹c, v¶i, ít... bëi thÕ qu¶n lý tµi chÝnh sÏ kh¸c h¬n so víi qu¶n lý tµi chÝnh cña trung t©m thiÕt bÞ v¨n phßng hay chi nh¸nh tin häc hay v¨n phßng kiÒu hèi. Do ®ã ®Ó cã thÓ ®¸nh gi¸ ®­îc t×nh h×nh qu¶n lý tµi chÝnh cña C«ng ty chóng ta sÏ ph©n tÝch tõ trong c¸c kÕ ho¹ch vÒ qu¶n lý chi phÝ gi¸ thµnh s¶n xuÊt kinh doanh, sau ®ã sÏ ph©n tÝch ®Õn c¸c chØ sè tµi chÝnh ®­îc ph©n tÝch tõ kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh vµ b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n cuèi cïng sÏ lµ ph©n tÝch vÒ qu¶n lý lîi nhuËn, ph©n phèi lîi nhuËn. T¹i C«ng ty FINTEC Tæng gi¸m ®èc lµ ng­êi chÞu tr¸ch nhiÖm qu¶n lý tµi chÝnh cïng víi sù qu¶n lý chuyªn m«n cña kÕ to¸n tr­ëng. §èi víi xÝ nghiÖp th× v× ®¬n vÞ nµy h¹ch to¸n ®éc lËp nªn viÖc qu¶n lý tµi chÝnh do gi¸m ®èc xÝ nghiÖp trùc tiÕp qu¶n lý. ViÖc ph©n ®Þnh râ rµng ph¹m vi tr¸ch nhiÖm qu¶n lý còng nh­ quyÒn h¹n cña ng­êi ra quyÕt ®Þnh tµi chÝnh ®­îc ghi râ rµng trong ®iÒu lÖ C«ng ty. ViÖc qu¶n lý tµi chÝnh t¹i C«ng ty thùc hiÖn theo nguyªn t¾c mäi kho¶n chi ®óng tÝnh chÊt, hîp ph¸p, hîp lÖ ®¶m b¶o ®óng môc ®Ých c«ng b»ng tiÕt kiÖm cã hiÖu qu¶, t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸n bé c«ng nh©n viªn hoµn thµnh nhiÖm vô ®­îc giao. C¸c chØ tiªu tµi chÝnh chñ yÕu ®¸nh gi¸ t×nh h×nh tµi chÝnh cña C«ng ty ®­îc nªu ra trong b¶ng sau ®©y: B¶ng ph©n tÝch c¸c chØ tiªu tµi chÝnh ChØ sè N¨m 1996 N¨m 1997 N¨m 1998 N¨m 1999 1-ChØ sè thanh to¸n hiÖn thêi 1.29 1.12 1.62 1.17 2-ChØ sè thanh to¸n nhanh 0.51 0.78 1.33 0.87 3-Sè vßng quay c¸c kho¶n ph¶i thu 9.74 3.12 10.36 4 4- Kú thu tiÒn b×nh qu©n (ngµy) 37 116 35 90 5- Sè vßng quay hµng tån kho 1.99 5.36 24.68 8.24 6- Kú lu©n chuyÓn hµng tån kho 181 67 15 44 7- HiÖu suÊt sö dông tµi s¶n cè ®Þnh 32.75 50.56 33.18 48.02 8- HiÖu suÊt sö dông vèn cæ phÇn 4.62 7.44 8.76 11.28 9- TØ sè nî 0.75 0.81 0.55 0.82 10-TØ sè tæng tµi s¶n trªn vèn cæ phÇn 3.98 5 2.21 5.57 11- HiÖu suÊt sö dông tæng tµi s¶n 1.16 1.48 3.97 2.03 ChØ sè thanh to¸n hiÖn thêi = Tµi s¶n l­u ®éng/Nî ng¾n h¹n ChØ sè thanh to¸n nhanh = Tµi s¶n l­u ®éng - Hµng tån kho/Nî ng¾n h¹n Sè vßng quay c¸c kho¶n ph¶i thu = Doanh thu thuÇn/ C¸c kho¶n ph¶i thu Kú thu tiÒn b×nh qu©n = C¸c kho¶n ph¶i thu *360/Doanh thu thuÇn Sè vßng quay hµng tån kho = Doanh thu thuÇn / Hµng tån kho Kú lu©n chuyÓn hµng tån kho = Hµng tån kho * 360/doanh thu thuÇn HiÖu suÊt sö dông tµi s¶n cè ®Þnh= Doanh thu thuÇn / tµi s¶n cè ®Þnh TØ sè nî = Tæng nî /Tæng tµi s¶n Sè vßng quay vèn l­u ®éng= Doanh thu thuÇn / Vèn l­u ®éng Kú lu©n chuyÓn vèn l­u ®éng= Vèn l­u ®éng *360/ Doanh thu thuÇn HiÖu suÊt sö dông vèn cæ phÇn = Doanh thu thuÇn / Vèn cæ phÇn HiÖu suÊt sö dông tæng tµi s¶n = Doanh thu thuÇn / Tæng tµi s¶n TØ sè tæng tµi s¶n trªn vèn cæ phÇn = Tæng tµi s¶n/ Vèn cæ phÇn C¸c chØ tiªu tµi chÝnh trong b¶ng cã c¸c ý nghÜa kh¸c nhau cho ta thÊy ®­îc mét bøc tranh toµn c¶nh vÒ kÕt qu¶ ho¹t ®éng tµi chÝnh cña doanh nghiÖp trong c¸c n¨m tõ 1996 ®Õn 1999. ChØ sè thanh to¸n hiÖn thêi cho biÕt trong C«ng ty cã bao nhiªu tµi s¶n cã thÓ chuyÓn ®æi thµnh tiÒn mÆt thanh to¸n cho c¸c kho¶n nî ng¾n h¹n. ë n¨m 1996 chØ sè thanh to¸n hiÖn hµnh cña C«ng ty cho thÊy cø 1® nî ng¾n h¹n th× cã 1.29 ®ång tµi s¶n cã thÓ s½n sµng cho viÖc tr¶ nî. Vµo cuèi n¨m 1997 th× kh¶ n¨ng thanh to¸n cña C«ng ty cã gi¶m sót ®iÒu nµy ®­îc chØ râ khi chØ sè thanh to¸n hiÖn thêi chØ cßn lµ 1.12 tuy vËy xÐt vÒ kh¶ n¨ng thanh to¸n th× vÉn cã c¶i thiÖn vµo n¨m 1998 víi chØ sè thanh to¸n ë møc cao nhÊt trong c¸c n¨m lµ 1.67. ViÖc chØ sè thanh to¸n hiÖn thêi t¨ng kh¼ng ®Þnh kh¶ n¨ng tr¶ nî t¨ng tuy nhiªn nÕu chØ sè nµy qu¸ cao th× l¹i chøng tá kh¶ n¨ng sö dông vèn l­u ®éng kh«ng linh ho¹t bëi nÕu vèn l­u ®éng bÞ tån ®äng trong hµng tån kho hay ph¶i thu cña kh¸ch hµng sÏ lµm gi¶m hiÖu qu¶ cña vèn l­u ®éng. §Ó cã thÓ ®i ®Õn kÕt luËn chÝnh x¸c ta cÇn xem xÐt víi c¸c chØ sè ho¹t ®éng ®ã lµ chØ sè vÒ vèn l­u ®éng cô thÓ lµ vßng quay c¸c kho¶n ph¶i thu vµ hµng tån kho. ChØ sè kú thu tiÒn b×nh qu©n cho thÊy cø trung b×nh 37 ngµy(h¬n 1 th¸ng) vµo n¨m 1996 th× C«ng ty thu håi ®­îc tiÒn kh¸ch hµng nî 1 lÇn. §èi víi mÆt hµng mµ C«ng ty ®ang kinh doanh vµo thêi ®iÓm lóc ®ã th× chØ sè nµy cho thÊy chÝnh s¸ch b¸n chÞu cña C«ng ty lµ kh¸ tho¸ng tuy r»ng nã vÉn ë cho phÐp. Cho tíi cuèi n¨m 1997 th× t×nh tr¹ng b¸n chÞu v­ît møc cho phÐp, sè vèn bÞ kh¸ch hµng chiÕm dông kh¸ lín gÊp h¬n 5 lÇn so víi n¨m 1996. §iÒu nµy ®· lµm gi¶m hiÖu qu¶ sö dông vèn l­u ®éng cña C«ng ty bëi nÕu thu ®­îc tiÒn nhanh h¬n th× C«ng ty cã thÓ dïng ®Çu t­ vµo l« hµng míi hoÆc ®Çu t­ cho kh¸c ho¹t ®éng mang l¹i lîi nhuËn kh¸c. §ã lµ xÐt vÒ mÆt lý thuyÕt tuy nhiªn khi chóng ta xem xÐt C«ng ty vµo thêi ký n¨m1997 khi mµ trung t©m thiÕt bÞ v¨n phßng míi ®­îc thµnh lËp ®Ó t¹o ®­îc mèi quan hÖ th©n thiÕt víi kh¸ch hµng ®ång thêi lµm quen víi thÞ tr­êng th× C«ng ty ®· cã chÝnh s¸ch níi láng viÖc qu¶n lý tµi chÝnh bëi thÕ mµ tiÒn b¸n chÞu ®· t¨ng nhiÒu nh­ vËy. Trong c¸c n¨m tiÕp theo t×nh h×nh thu nî ®· ®­îc chÊn chØnh kh¶ n¨ng thanh to¸n c¸c kho¶n nî ng¾n h¹n. T×nh h×nh thu nî cña C«ng ty ®· cã nh÷ng thay ®æi bëi sù thµnh lËp nhµ m¸y chÕ biÕn thùc phÈm nªn kú thu tiÒn cã kÐo dµi h¬n so víi tr­íc ®ã. VÒ t×nh h×nh quay vßng hµng tån kho còng lµ mét chØ sè cho biÕt hiÖu qu¶ sö dông vèn l­u ®éng. Hµng tån kho cã sè vßng quay lín nhÊt vµo n¨m 1996 khi C«ng ty míi ®i vµo ho¹t ®éng c«ng viÖc kinh doanh ch­a thuËn lîi g©y ø ®äng vèn l­u ®éng ®ång thêi cßn mang l¹i chi phÝ dù tr÷ cao. T×nh h×nh gi¶m dÇn vµo c¸c n¨m tiÕp theo ®¹t møc thÊp nhÊt vµo n¨m 1998. HiÖu suÊt sö dông vèn cæ phÇn kh«ng ngõng t¨ng theo c¸c n¨m vµ th­êng cao h¬n so víi hiÖu qu¶ sö dông tµi s¶n bëi v× C«ng ty ®· sö dông ®ßn bÈy tµi chÝnh tõ viÖc tµi trî b»ng vèn vay. Chóng ta sÏ thÊy râ ®iÒu nµy khi ph©n tÝch hiÖu suÊt sö dông vèn cæ phÇn nh­ sau: Doanh thu thuÇn Tæng tµi s¶n HiÖu suÊt sö dông vèn cæ phÇn = x Tæng tµi s¶n Vèn cæ phÇn VÝ dô =Doanh thu thuÇn /vèn cæ phÇn HiÖu qu¶ sö dông vèn cæ phÇn (1996) = 3.98*1.16= 4.62 Trong ®ã hiÖu suÊt sö dông tæng tµi s¶n lµ= 1.16 Cuèi cïng còng ph¶i nãi thªm r»ng ®Ó cã thÓ nãi r»ng c¸c chØ sè tµi chÝnh nh­ vËy lµ cã tèt hay kh«ng cÇn ph¶i dùa vµo tØ sè tµi chÝnh trung b×nh cña nghµnh hoÆc c¸c chØ sè tµi cña c¸c doang nghiÖp cïng nghµnh thËt khã cã thÓ ®¸nh gi¸ trung vÒ mét C«ng ty mµ ho¹t ®éng c¶ trong lÜnh vùc s¶n xuÊt th­¬ng m¹i vµ c¶ dÞch vô tuy nhiªn ®iÒu dÔ nhËn thÊy nhÊt lµ t×nh h×nh lîi nhuËn cña C«ng ty nÕu t¨ng tr­ëng æn ®Þnh th× kh«ng cã lý g× kh«ng kh¶ng ®Þnh r»ng viÖc qu¶n lý tµi chÝnh lµ cã vÊn ®Ò nghiªm träng bëi lîi nhuËn lµ mét bé phËn quan träng trong c¸c ®èi t­îng cÇn qu¶n lý cña tµi chÝnh doanh nghiÖp. Chóng ta sÏ chuyÓn sang phÇn cuèi cïng vÒ chÝnh s¸ch ph©n phèi lîi nhuËn cña C«ng ty. b.ChÝnh s¸ch ph©n phèi lîi nhuËn cña C«ng ty cæ phÇn FINTEC Ph©n phèi lîi nhuËn cña C«ng ty FINTEC cã ®Æc ®iÓm nh­ sau c¸c chi nh¸nh ®­¬ng nhiªn ho¹t ®éng theo quy chÕ ®· nªu vÒ c¸c h×nh thøc qu¶n lý tµi chÝnh vµ do ®ã c¸c ®¬n vÞ h¹ch to¸n ®éc lËp sÏ tù qu¶n lý lÊy c¸c phÇn l·i gi÷ l¹i cña m×nh sau khi ®· nép mét tØ lÖ % lîi nhuËn nµo ®ã vÒ C«ng ty. Ch¼ng h¹n nh­ ®èi víi xÝ nghiÖp lµ ®¬n vÞ ®éc lËp th× cã quy chÕ qu¶n lý tµi chÝnh riªng m×nh vÒ c¸c kho¶n lîi tøc gi÷ l¹i sau khi ®· nép phÇn tr¨m lîi tøc ho¹t ®éng vÒ C«ng ty. Lîi nhuËn cña XN ®­îc x¸c ®Þnh lµ chªnh lÖch gi÷a tæng doanh thu (-) tæng chi phÝ (bao gåm c¸c kho¶n thuÕ theo luËt ®Þnh). Lîi nhuËn ph¸t sinh cßn bao gåm lîi nhuËn n¨m tr­íc ph¸t hiÖn trong n¨m vµ ®­îc trõ ®i kho¶n lç theo quy ®Þnh hiÖn hµnh ®· ®­îc x¸c ®Þnh trong quyÕt to¸n n¨m. Lîi nhuËn thùc hiÖn trong n¨m ®­îc ph©n phèi theo thø tù nh­ sau: Nép thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp theo luËt ®Þnh Trõ c¸c kho¶n tiÒn ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh vÒ thuÕ, ph¹t chÕ ®é ®¨ng ký kinh doanh, ph¹t nî vay qu¸ h¹n, ph¹t vi ph¹m chÕ ®é kÕ to¸n thèng kª, ph¹t vÒ vi ph¹m hîp ®ång kinh tÕ (sau khi bï trõ ®i sè thu ph¹t nhá h¬n sè bÞ ph¹t), c¸c kho¶n chi phÝ hîp lÖ ®­îc trõ khi x¸c ®Þnh thuÕ thu nhËp XN ph¶i nép. Trõ c¸c kho¶n lç ch­a ®­îc tÝnh vµo lîi nhuËn tr­íc thuÕ thu nhËp cña XN lîi nhuËn cßn l¹i (coi nh­ 100%) ®­îc ph©n phèi nh­ sau: TrÝch quü dù phßng tµi chÝnh: 10% cho ®Õn khi b»ng 25% vèn ®iÒu lÖ TrÝch quü trî cÊp mÊt viÖc lµm: 5% cho ®Õn khi b»ng tæng 6 th¸ng l­¬ng cña XN. Chia lîi tøc cæ phÇn theo møc vèn tham gia cña c¸c tæ chøc, cæ ®«ng. TrÝch lËp c¸c quü kh¸c: møc trÝch lËp vµ chia quü lîi tøc cæ phÇn vµ trÝch lËp c¸c quü kh¸c do ®¹i héi cæ ®«ng th­êng niªn quyÕt ®Þnh. Môc ®Ých sö dông c¸c quü: Quü dù phßng tµi chÝnh: trÝch lËp nh»m ®¶m b¶o an toµn vÒ mÆt tµi chÝnh cho XN, võa ®¸p øng ®óng quy ®Þnh cña bé tµi chÝnh. Quü trî cÊp mÊt viÖc lµm: trÝch lËp nh»m gi¶i quyÕt khã kh¨n cho ng­êi lao ®éng vµ chÊp hµnh theo luËt ®Þnh. C¸c quü kh¸c: sö dông theo quy ®Þnh cña Ban Gi¸m §èc phï hîp víi nghÞ ®Þnh th­êng niªn cña §¹i héi cæ ®«ng (kh«ng dïng c¸c quü trªn dÓ tr¶ nî cæ ®«ng). MÆc dï c¸c ®¬n vÞ tù qu¶n lý lÊy phÇn l·i cña m×nh tuy nhiªn c«ng ty cßn ®­a ra nh÷ng quy ®Þnh vÒ viÖc l­u gi÷ c¸c kho¶n tiÒn mÆt ch­a sö dông ®Õn trong c¸c ®¬n vÞ . Tøc lµ khi c¸c ®¬n vÞ cã nh÷ng kho¶n tiÒn ch­a sö dông ®Õn cã thÓ göi vµo quü cña c«ng ty víi l·i suÊt lµ 0,3 %/th¸ng cßn nh÷ng ®¬n vÞ muèn vay tõ quü cña c«ng ty th× ph¶i vay víi l·i suÊt lµ 0.5%/th¸ng. Quü nµy gäi lµ quü ®iÒu tiÕt cña c«ng ty nh»m trî gióp cho c¸c ®¬n vÞ gÆp khã kh¨n vÒ tµi chÝnh còng nh­ ®Ó cã thÓ ®iÒu tiÕt ®­îc nguån tµi chÝnh cña c«ng ty mét c¸ch æn ®Þnh duy tr× sù b×nh æn vÒ tµi chÝnh gi÷a c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc. Qu¶n lý tµi chÝnh ®èi víi lîi nhuËn vÊn ®Ò cÇn quan t©m lµ viÖc chia cæ tøc nh­ thÕ nµo cho c¸c cæ ®«ng sao cho hîp lý bëi møc cæ tøc cao cã thÓ lµm hµi lßng c¸c cæ ®«ng nh­ng lîi nhuËn gi÷ l¹i thÊp lµm c¶n trë tèc ®é t¨ng tr­ëng cña C«ng ty. PhÇn lîi nhuËn gi÷ l¹i cña C«ng ty ngµy cµng cao nh­ trong b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n chóng ta thÊy xuÊt ph¸t tõ sù chuÈn bÞ cho mét chiÕn dÞch ph¸t triÓn dµi h¹n tiÕp theo cña C«ng ty ®ã lµ sÏ trë thµnh mét C«ng ty cæ phÇn ®¹i chóng cã cæ phiÕu ®­îc niªm yÕt trªn thÞ tr­êng chøng kho¸n ViÖt Nam . Tãm l¹i, sau khi ph©n tÝch t×nh h×nh tµi chÝnh, tiÒn l­¬ng, gi¸ thµnh chi phÝ th× ®iÓm næi bËt vµ dÔ thÊy nhÊt lµ lîi nhuËn cña C«ng ty t¨ng theo c¸c n¨m, tµi chÝnh æn ®Þnh, c«ng t¸c qu¶n lý gi¸ thµnh chÆt chÏ. III Nh÷ng ®iÓm m¹nh , nh÷ng thiÕu sát vµ gi¶i ph¸p cña c«ng ty: 1.Nh÷ng ®iÓm m¹nh cña C«ng ty cæ phÇn FINTEC Cã ®­îc ®éi ngò nh©n viªn trÎ vµ nhiÖt t×nh víi c«ng viÖc. Tuæi ®êi cña nh©n viªn ë C«ng ty trung b×nh lµ 26 tuæi. Víi h­íng ph¸t triÓn cña C«ng ty trong c¸c n¨m tíi chó träng vµo ph¸t triÓn lÜnh vùc m¸y tÝnh vµ th­¬ng m¹i ®iÖn tö th× ®iÓm nµy lµ ®¸ng quan t©m. Bëi lÏ víi h­íng ph¸t triÓn nµy ch¾c ch¾n sÏ ®ßi hái ë mét ®éi ngò nh©n viªn trÎ cã søc s¸ng t¹o vµ häc thøc cao. MÆt b»ng vÒ tr×nh ®é häc thøc cña c¸c nh©n viªn ë møc cao 70% ®iÒu ®· tèt nghiÖp ®¹i häc. §ã lµ mét ®iÒu thuËn tiÖn nÕu ph¶i ®¸p øng nhu cÇu vÒ n©ng cao vµ båi d­ìng tr×nh ®é cho nh©n viªn. §éi ngò c¸n bé l·nh ®¹o C«ng ty cã tÇm nh×n vµ n¨ng ®éng víi t×nh h×nh ph¸t triÓn cña thùc tÕ x· héi. Cô thÓ lµ nh÷ng chiÕn l­îc dµi h¹n ®· ®­îc ban l·nh ®¹o C«ng ty chuÈn bÞ cho nh÷ng b­íc ph¸t triÓn tiÕp theo ®èi víi lo¹i h×nh C«ng ty cña m×nh. Nh÷ng ý t­ëng cho viÖc ®­a ra nh÷ng h×nh thøc dÞch vô míi trªn m¹ng lu«n ®­îc ban gi¸m ®èc triÓn khai nhanh vµ b¾t kÞp víi nhu cÇu thÞ tr­êng. C¸c ý t­ëng nµy lµ ®Æc biÖt quan träng cho sù ph¸t triÓn cña trung t©m th­¬ng m¹i ®iÖn tö – h­íng ph¸t triÓn tËp trung cña C«ng ty trong thêi gian tíi. T×nh h×nh tµi chÝnh lµnh m¹nh C¸c chÝnh s¸ch tµi chÝnh ®· kh¼ng ®Þnh hiÖu qu¶ cña m×nh b»ng nh÷ng kÕt qu¶ kinh doanh s¸ng sña cña C«ng ty. Víi t×nh h×nh tµi chÝnh lµnh m¹nh (cã l·i trong suèt 5 n¨m tõ khi thµnh lËp cho tíi nay) lµ mét trong c¸c chØ tiªu gióp cho nç lùc tham gia vµo thÞ tr­êng chøng kho¸n cña FINTEC thµnh c«ng. LÒ lèi lµm viÖc kh¸ nghiªm chØnh . ViÖc ®i lµm muén vµ cã thêi giê ®Ó chuyÖn trß chÌ n­íc lµ kh«ng cã. Nh©n viªn tu©n thñ mäi quy ®Þnh cña C«ng ty vµ cã ý thøc trong c«ng viÖc cña m×nh ®iÒu nµy cã ®­îc còng do th¸i ®é lµm viÖc cña cÊp trªn hÕt søc nghiªm tóc vµ th­ëng ph¹t nghiªm minh. 2.Nh÷ng ®iÓm cßn thiÕu sãt trong c«ng t¸c qu¶n lý C«ng ty VÊn ®Ò qu¶n lý nh©n lùc. §©y lµ mét thiÕu sãt mµ phÇn lín c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam cßn ®ang m¾c ph¶i. C¸c ch­¬ng tr×nh giíi thiÖu C«ng ty cho c¸c nh©n viªn míi mµ cô thÓ lµ viÖc lµn thÕ nµo cho nh©n viªn míi hoµ nhËp víi m«i tr­êng lµm viÖc cho cã kÕt qu¶. Mét c¸ch chuÈn t¾c ph­¬ng ph¸p nµy ®­îc ¸p dông cho mäi nh©n viªn khi tham gia vµo lµm viÖc t¹i C«ng ty cã thÓ hiÓu biÕt cÆn kÏ vÒ C«ng ty m×nh biÕt vÒ c¸c bé phËn phßng ban, vÒ ban l·nh ®¹o. ViÖc nµy kh«ng nh÷ng gióp cho nh©n viªn míi kh«ng vi ph¹m nh÷ng néi quy cña C«ng ty mµ cßn cã ®­îc nh÷ng hiÓu biÕt c¬ b¶n ®èi víi nÒ nÕp lµm viÖc t¹i m«i tr­êng lµm viÖc cña m×nh. Kh«ng nh÷ng thÕ cßn cã thÓ t¹o c¶m gi¸c th©n thiÖn gi÷a nh©n viªn míi vµ nh÷ng nh©n viªn cò, kh«ng g©y c¶m gi¸c bì ngì cho nh÷ng ng­êi míi ®Õn. Ph©n chia c«ng viÖc cho nh©n viªn ch­a thùc sù râ rµng vµ tho¶ ®¸ng. ViÖc nµy cã thÓ g©y ra nh÷ng th¾c m¾c nho nhá trong qu¸ tr×nh lµm viÖc cña c¸c c¸ nh©n nh©n viªn. Ph¹m vi ho¹t ®éng kh¸ réng cã thÓ dÉn ®Õn kh¶ n¨ng kiÓm so¸t kh«ng ®­îc chÆt chÏ. Nh­ chóng ta thÊy c¸c C«ng ty më réng lÜnh vùc kinh doanh sang c¸c h­íng kh¸c nhau lµ nh»m phôc vô cho c¸c môc ®Ých tiÕt kiÖm chi phÝ më réng b¹n hµng vµ khuyÕch ®¹i sè l­îng kh¸ch hµng ë c¸c l·nh vùc kh¸c nhau. Vµ c¸c chiÕn l­îc më réng chØ cã thÓ ®­îc tµi trî b»ng nh÷ng nguån vèn lín ®ång thêi ph¶i cã mét nÒn t¶ng kinh doanh kh¸ ph¸t triÓn míi cã thÓ nhßm ngã sang c¸c lÜnh vùc kh¸c. H¬n thÕ n÷a c¸c lÜnh vùc kinh doanh kh¸c nhau cã c¸c tÝnh chÊt kh¸c nhau yªu cÇu nh÷ng h×nh thøc qu¶n lý kh¸c nhau ®ßi hái c¸c nhµ qu¶n lý ph¶i cã chuyªn m«n vÒ c¸c lÜnh vùc mµ m×nh quan t©m.Së dÜ chóng thÊy cã c¸c tËp ®oµn kinh doanh lín nh­ DAEWOO, TOSHIBA,GENERAL MOTOR... bëi hä cã ®­îc tiÒm lùc vÒ vèn lín, chuyªn m«n giái vµ hä s½n cã mét nghµnh kinh doanh ph¸t triÓn. Nguyªn nh©n lµm n¶y sinh c¸c ý t­ëng ph¸t triÓn sang c¸c lÜnh vùc kh¸c nhau cïng cßn xuÊt ph¸t tõ viÖc tiÕt kiÖm c¸c chi phÝ tõ c¸c nghµnh kh¸c nhau bëi thÕ mµ c¸c lÜnh vùc kh¸c nhau tuy nhiªn vÉn liªn quan ®Õn nhau. Vµ nh­ thÕ liÖu r»ng víi tiÒm lùc t¹i C«ng ty FINTEC nh­ hiÖn nay th× viÖc duy tr× c¸c lÜnh vùc kinh doanh réng nh­ thÕ cã thùc sù lµ hiÖu qu¶?. Ch­a cã ®­îc b¶n s¾c v¨n ho¸ riªng cho C«ng ty. VÒ v¨n ho¸ cña C«ng ty kh«ng ph¶i lµ chuyÖn muèn lµm còng ®­îc mµ kh«ng lµm còng kh«ng ¶nh h­ëng g×. VÊn ®Ò mµ mét doanh nghiÖp cÇn quan t©m lµ t¹o cho m×nh nh÷ng c¸i riªng ®Ó ph©n biÖt víi nh÷ng doanh nghiÖp kh¸c. §ång thêi b¶n s¾c v¨n ho¸ cña doanh nghiÖp cßn t¹o ra sù g¾n bã cña nh©n viªn víi chç lµm viÖc cña m×nh thªm g¾n bã víi C«ng ty. Mét ý nghÜa kh¸c lµ ë chç h×nh thøc nµy cßn lµ mét biÖn ph¸p marketing cã hiÖu qu¶. CÇn ph¶i hiÓu thªm r»ng nh©n viªn còng chÝnh lµ nh÷ng kh¸ch hµng cÇn ph¶i ®­îc tiÕp thÞ cho chu ®¸o. Ch­a cã nh÷ng ®Çu t­ thÝch ®¸ng cho ho¹t ®éng marketing 3. Nh÷ng gi¶i ph¸p chñ yÕu vµ ®Þnh h­íng cña c«ng ty trong th¬i gian tíi Trong t­¬ng lai C«ng ty cæ phÇn FINTEC ®ang cã nh÷ng dù ®Þnh ph¸t triÓn kinh doanh cña m×nh h­íng ®Õn mét thÞ tr­êng réng lín ®ã lµ thÞ tr­êng trªn m¹ng “thÞ tr­êng ¶o”.Víi sù ph¸t triÓn cña m¹ng Internet víi tèc ®é nh­ hiÖn nay høa hÑn mét t­¬ng lai cho nh÷ng nhµ cung cÊp gi¶i ph¸p vÒ m¹ng. ViÖc ph¸t triÓn khu vùc ¶o nµy kh«ng ®¬n thuÇn chØ lµ mét thø mèt thêi th­îng mµ qu¶ thËt nã ®· vµ ®ang mang l¹i hiÖu qu¶ cho c¸c nhµ s¶n xuÊt, nhµ ph©n phèi, c¸c doanh nghiÖp sö dông nã. Trong thÕ giíi ¶o mäi thø ®Òu cã thÓ thùc hiÖn nh­ trong thÕ giíi vËt chÊt. Nh÷ng kh¸ch hµng trªn m¹ng lµ nh÷ng con sè khæng lå kh«ng chØ trong ph¹m vi mét n­íc mµ trªn ph¹m vi toµn thÕ giíi. ViÖc tiÕp cËn thÞ tr­êng nµy mang l¹i mét sè lîi Ých cho C«ng ty v× C«ng ty vÉn duy tr× khu vùc s¶n xuÊt cho nªn viÖc tiÕp cËn mét thÞ tr­êng réng lín h¬n sÏ mang ®Õn nhiÒu kh¸ch hµng h¬n. NhiÒu kh¸ch hµng h¬n th× kh«ng chØ khu vùc s¶n xuÊt sÏ cã lîi mµ ngay c¶ c¸c bé phËn kinh doanh dÞch vô kh¸c cña C«ng ty còng sÏ t×m kiÕm ®­îc kh¸ch hµng cho m×nh. ViÖc tham gia vµo thÞ tr­êng ¶o trao ®æi qua th­¬ng m¹i ®iÖn tö lµ mét trong nh÷ng h­íng ®i míi vµ høa hÑn nh÷ng kho¶n lîi nhuËn to lín trong t­¬ng lai ®ang lµ mét søc hót vµ lµ ®iÒu kiÖn kh«ng thÓ thiÕu khi doanh nghiÖp muèn ph¸t triÓn kinh doanh. V× lµ mét h­íng ®i míi vµ chøa ®ùng nhiÒu yÕu tè hÊp dÉn cho sù kh¸m ph¸ më mang thªm hiÓu biÕt ®ång thêi cã thÓ so s¸nh víi nh÷ng hiÖn thùc ®ang x¶y ra trong thÕ giíi ¶o nªn em muèn cã mét sù nghiªn cøu tØ mØ vÒ vÊn ®Ò nµy. H¬n thÕ n÷a t¹i C«ng ty ®ang cã nh÷ng tiÒn ®Ò thuËn lîi cho viÖc nghiªn cøu cña m×nh nªn em ®· lùa chän ®Ò tµi vÒ th­¬ng m¹i ®iÖn tö. Tuy nhiªn th­¬ng m¹i ®iÖn tö lµ c¶ mét m¶ng rÊt réng c¸c kiÕn thøc chuyªn m«n vÒ kinh tÕ còng nh­ kü thuËt bëi vËy viÖc khoanh vïng ph¹m vi nghiªn cøu lµ cÇn thiÕt còng lµ ®Ó phï hîp víi thêi gian eo hÑp cña viÖc viÕt luËn v¨n. Nh­ ®· tr×nh bµy ë phÇn trªn marketing lµ mét m¶ng cÇn cã nh÷ng ®Çu t­ thÝch ®¸ng cho phï hîp víi chiÕn l­îc ph¸t triÓn cña C«ng ty bëi vËy ®Ò tµi sÏ lµ mét nghiªn cøu s¬ bé nh»m gióp cho C«ng ty cã nh÷ng chuÈn bÞ khi tiÕp cËn víi h­íng ph¸t triÓn míi cña m×nh trong thÞ tr­êng ¶o. kÕt luËn Trong trµo l­u ph¸t triÓn cña thêi ®¹i mäi doanh nghiÖp ®Òu cã nh÷ng ®Þnh h­íng ph¸t triÓn cho riªng m×nh nh÷ng h­íng ®i ®ã ®Òu dùa trªn sù cÇn thiÕt ®èi víi t­¬ng lai ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp. FINTEC lµ C«ng ty cæ phÇn cã nhiÒu nh÷ng triÓn väng ph¸t triÓn bëi mét phong c¸ch lµm viÖc hiÖn ®¹i c¬ cÊu tæ chøc linh ho¹t ®éi ngò nh©n viªn cã tr×nh ®é, c¸n bé l·nh ®¹o cã n¨ng lùc vµ tÇm nh×n réng, chiÕn l­îc ph¸t triÓn ®óng ®¾n. Sau 2 tu©n thùc tËp t¹i C«ng ty qu¶ thËt em ®· cã nh÷ng hiÓu biÕt ®¸ng kÓ vÒ thùc tÕ kinh doanh ®ång thêi cã dÞp nh×n nhËn l¹i nh÷ng kiÕn thøc mµ m×nh ®· ®­îc häc trªn líp khi øng dông vµo thùc tÕ. Trªn thùc tÕ mäi thø ®Òu thay ®æi vµ sèng ®éng vµ ®a d¹ng ®· cã nh÷ng bµi häc ®­îc häc trªn líp nh­ng kh«ng ®­îc øng dông trong cuéc sèng vµ còng cã bµi häc trong cuéc sèng nh­ng kh«ng ®­îc ®Ò cËp trªn líp. Nh÷ng sinh viªn cã thÓ häc tèt lý thuyÕt song trong thùc tÕ l¹i kh«ng øng dông nh÷ng ®iÒu m×nh häc vµo ®Ó cã thÓ lµm viÖc cho cã hiÖu qu¶. Nh÷ng vÊn ®Ò thùc tÕ cÇn ®Ò cËp nhiÒu h¬n n÷a hay cô thÓ h¬n lµ nªn cã sù tháa thuËn gi÷a doanh nghiÖp víi nhµ tr­êng ®Ó sinh viªn kh«ng l©m vµo t×nh tr¹ng kh«ng ®ñ kiÕn thøc chuyªn m«n ®Ó phï hîp víi chÝnh nghµnh nghÒ mµ m×nh ®· lùa chän; ®ång thêi doanh nghiÖp còng sÏ cã ®­îc nh÷ng nh©n viªn tèt vµ cã kh¶ n¨ng lµm viÖc phï hîp víi yªu cÇu. Cã mét ®iÒu rÊt cÇn quan t©m lµ c¸c doanh nghiÖp ®ãn nhËn sinh viªn thùc tËp kh«ng dïng ®­îc nh÷ng sinh viªn nµy ®ã lµ mét sù phÝ ph¹m søc lao ®éng hay lµ v× mét nguyªn nh©n nµo kh¸c. Sù thiÕu chñ ®éng cña c¸c sinh viªn hay lµ nh÷ng r¾c rèi mµ sinh viªn mang l¹i khi lµm quen víi doanh nghiÖp n¬i m×nh thùc tËp. §èi víi doanh nghiÖp th× lý do cã thÓ nªu ra lµ doanh nghiÖp kh«ng tin t­ëng vµo kh¶ n¨ng cña sinh viªn v× kh«ng cã thùc tÕ ®ång thêi thêi gian thùc tËp ng¾n ngñi kh«ng ®ñ thêi gian quen víi c«ng viÖc. §©y lµ mét thùc tr¹ng cho sinh viªn ®i thùc tËp mµ em cho r»ng nhµ tr­êng còng nh­ c¸c doanh nghiÖp cÇn cã nh÷ng sù thay ®æi ®Ó sao cho cã lîi ®èi víi c¶ sinh viªn còng nh­ ®èi víi phÝa doanh nghiÖp. Cuèi cïng mét lÇn n÷a em xin ®­îc c¶m ¬n sù gióp ®ì cña thaúa gi¸o NguyÔn Thµnh §é v© C«ng ty cæ phÇn FINTEC, ®· vµ ®ang gióp em hoµn thµnh kú thùc tËp nµy.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docTrung tâm quản trị kinh doanh tổng hợp.doc
Luận văn liên quan