Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đại đoàn kết dân tộc

PHẦN MỞ ĐẦU Hồ Chí minh, người anh hùng dân tộc, danh nhân văn hoá thế giới, người sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện Đảng cộng sản Việt nam. Toàn bộ cuộc đời của Người dành cho sự nghiệp cách mạng Việt nam. Trong số các di sản Người để lại cho dân tộc ta có đại đoàn kết - một tư tưởng nổi bật, bao trùm, xuyên suốt, nhất quán cả trong tư duy lý luận và thực tiễn của Người. Tư tưởng Đại đoàn kết đã trở thành tình cảm, suy nghĩ của mọi người Việt nam yêu nước, là sợi dây liên kết cả dân tộc và tạo nên sức mạnh to lớn, đưa tới thắng lợi vẻ vang của Cách mạng Tháng Tám năm 1945, dân tộc Việt Nam độc lập hoàn toàn, đất nước Việt Nam thống nhất trọn vẹn năm 1975. Tư tưởng Đại đoàn kết Hồ Chí Minh, minh chứng rõ rằng : khi nào Đảng ta, dân tộc ta đoàn kết một lòng, thực hiện triệt để tư tưởng Đại đoàn kết của Người, thì cách mạng lúc đó thuận lợi, thu được nhiều thắng lợi. Ngược lại lúc nào, nơi nào dân ta vi phạm đoàn kết, xa rời tư tưởng đại đoàn kết Hồ Chí Minh, thì lúc đó nơi đó cách mạng gặp nhiều khó khăn, thậm chí tổn thất. Trên cơ sở kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, Cách mạng nước ta đang trên đường đổi mới , với nhiều thách thức đặt ra. Chỉ có thể huy động sức mạnh đại đoàn kết theo tư tưởng Hồ Chí Minh chúng ta mới đưa đất nước tiến nhanh, tiến mạnh trên con đường công nghiệp hoá, hiện đại hoá, theo định hướng xã hội chủ nghĩa, xây dựng dân giàu nước mạnh , xã hội công bằng văn minh, dân chủ. Vì vậy, việc hiểu rõ và vận dụng tư tưởng đại đoàn kết Hồ Chí Minh trong công cuộc đổi mới hiện nay là vấn đề hết sức quan trọng, có ý nghĩa hết sức to lớn. Đó là lý do tôi chọn đề tài : “Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đại đoàn kết dân tộc"

doc21 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 4749 | Lượt tải: 13download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đại đoàn kết dân tộc, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
phÇn më ®Çu Hå ChÝ minh, ng­êi anh hïng d©n téc, danh nh©n v¨n ho¸ thÕ giíi, ng­êi s¸ng lËp, l·nh ®¹o vµ rÌn luyÖn §¶ng céng s¶n ViÖt nam. Toµn bé cuéc ®êi cña Ng­êi dµnh cho sù nghiÖp c¸ch m¹ng ViÖt nam. Trong sè c¸c di s¶n Ng­êi ®Ó l¹i cho d©n téc ta cã ®¹i ®oµn kÕt - mét t­ t­ëng næi bËt, bao trïm, xuyªn suèt, nhÊt qu¸n c¶ trong t­ duy lý luËn vµ thùc tiÔn cña Ng­êi. T­ t­ëng §¹i ®oµn kÕt ®· trë thµnh t×nh c¶m, suy nghÜ cña mäi ng­êi ViÖt nam yªu n­íc, lµ sîi d©y liªn kÕt c¶ d©n téc vµ t¹o nªn søc m¹nh to lín, ®­a tíi th¾ng lîi vÎ vang cña C¸ch m¹ng Th¸ng T¸m n¨m 1945, d©n téc ViÖt Nam ®éc lËp hoµn toµn, ®Êt n­íc ViÖt Nam thèng nhÊt trän vÑn n¨m 1975. T­ t­ëng §¹i ®oµn kÕt Hå ChÝ Minh, minh chøng râ r»ng : khi nµo §¶ng ta, d©n téc ta ®oµn kÕt mét lßng, thùc hiÖn triÖt ®Ó t­ t­ëng §¹i ®oµn kÕt cña Ng­êi, th× c¸ch m¹ng lóc ®ã thuËn lîi, thu ®­îc nhiÒu th¾ng lîi. Ng­îc l¹i lóc nµo, n¬i nµo d©n ta vi ph¹m ®oµn kÕt, xa rêi t­ t­ëng ®¹i ®oµn kÕt Hå ChÝ Minh, th× lóc ®ã n¬i ®ã c¸ch m¹ng gÆp nhiÒu khã kh¨n, thËm chÝ tæn thÊt. Trªn c¬ së kiªn ®Þnh môc tiªu ®éc lËp d©n téc vµ chñ nghÜa x· héi, C¸ch m¹ng n­íc ta ®ang trªn ®­êng ®æi míi , víi nhiÒu th¸ch thøc ®Æt ra. ChØ cã thÓ huy ®éng søc m¹nh ®¹i ®oµn kÕt theo t­ t­ëng Hå ChÝ Minh chóng ta míi ®­a ®Êt n­íc tiÕn nhanh, tiÕn m¹nh trªn con ®­êng c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸, theo ®Þnh h­íng x· héi chñ nghÜa, x©y dùng d©n giµu n­íc m¹nh , x· héi c«ng b»ng v¨n minh, d©n chñ. V× vËy, viÖc hiÓu râ vµ vËn dông t­ t­ëng ®¹i ®oµn kÕt Hå ChÝ Minh trong c«ng cuéc ®æi míi hiÖn nay lµ vÊn ®Ò hÕt søc quan träng, cã ý nghÜa hÕt søc to lín. §ã lµ lý do t«i chän ®Ò tµi : “T­ t­ëng Hå ChÝ Minh vÒ §¹i ®oµn kÕt d©n téc" phÇn néi dung I - VÞ trÝ vÊn ®Ò ®oµn kÕt trong t­ duy lý luËn vµ ho¹t ®éng thùc tiÔn c¸ch m¹ng cña Hå ChÝ Minh. 1- §¹i ®oµn kÕt lµ t­ t­ëng næi bËt cña Hå ChÝ Minh. Trong qu¸ tr×nh nghiªn cøu t­ t­ëng Hå ChÝ Minh, cã mét sè ý kiÕn cña c¸c nhµ nghiªn cøu cho r»ng: §¹i ®oµn kÕt kh«ng ph¶i lµ t­ t­ëng cña Hå ChÝ Minh. Theo hä, Ng­êi chØ kÕ thõa vµ ph¸t huy truyÒn thèng ®oµn kÕt cña d©n téc ViÖt nam trong ®iÒu kiÖn lÞch sö míi . Vµ nh­ vËy, nh÷ng nhµ nghiªn cøu nµy ®· phñ nhËn lu«n nh÷ng luËn ®iÓm, nh÷ng nguyªn t¾c, nh÷ng ph­¬ng ph¸p ®¹i ®oµn kÕt cña Hå Chñ TÞch. Song, hÇu hÕt c¸c nhµ nghiªn cøu Hå ChÝ Minh ®Òu thèng nhÊt r»ng : : §¹i ®oµn kÕt lµ t­ t­ëng - mét t­ t­ëng lín, mét t­ t­ëng næi bËt, mét t­ t­ëng xuyªn suèt, nhÊt qu¸n cña Hå ChÝ Minh, nh»m x©y dùng, cñng cè, t¨ng c­êng lùc l­îng c¸ch m¹ng trong sù nghiÖp ®Êu tranh gi¶i phãng d©n téc, gi¶i phãng x· héi , gi¶i phãng loµi ng­êi. Khi thùc hiÖn t­ t­ëng nµy, Hå ChÝ Minh ®­a ra nh÷ng lêi kªu gäi mang tÝnh hiÖu triÖu, ®éng viªn nh»m tËp hîp toµn d©n trong n­íc, lao ®éng trªn toµn thÕ giíi thµnh mét khèi ®oµn kÕt, nhÊt trÝ trong cuéc ®Êu tranh chèng kÎ thï chung cña d©n téc m×nh vµ cña giai cÊp c«ng nh©n. Ng­êi kªu gäi : “ Toµn d©n ®oµn kÕt mu«n n¨m “ ( Hå ChÝ Minh : toµn tËp, Nhµ xuÊt b¶n ChÝnh trÞ quèc gia, tËp 6, trang 182) ; “ Lao ®éng tÊt c¶ c¸c n­íc, ®oµn kÕt l¹i “ (Hå ChÝ Minh, dd, t2, tr437 ). LÞch sö c¸ch m¹ng ViÖt nam ®· thÓ hiÖn râ ®¹i ®oµn kÕt lµ mèi quan t©m hµng ®Çu cã tÝnh chiÕn l­îc hay lµ t­ t­ëng lín cña Hå ChÝ Minh. Sau ®©y lµ mét vµi dÉn chøng : - Sau khi gÆp luËn c­¬ng cña Lª nin vÒ vÊn ®Ò d©n téc vµ vÊn ®Ò thuéc ®Þa. Hå ChÝ Minh ®Êu tranh rÊt tÝch cùc trong phong trµo céng s¶n vµ c«ng nh©n quèc tÕ , nh»m thùc hiÖn luËn ®iÓm cña Lª nin vµ khÈu hiÖu næi tiÕng cña Quèc tÕ Céng s¶n vÒ ®oµn kÕt quèc tÕ : “ V« s¶n tÊt c¶ c¸c n­íc vµ c¸c d©n téc bÞ ¸p bøc, ®oµn kÕt l¹i “. - Khi t×m ®­îc con ®­êng cøu n­íc, thÊy ®­îc ch©n lý c¸ch m¹ng, th¸ng 6 n¨m 1923, Hå ChÝ Minh quyÕt ®Þnh rêi Pari, b¾t ®Çu cuéc hµnh tr×nh vÒ n­íc. Trong th­ göi c¸c ®ång chÝ cïng ho¹t ®éng ë ph¸p, Ng­êi nãi râ môc ®Ých vÒ n­íc lµ : “ T«i trë vÒ n­íc, ®i vµo quÇn chóng, thøc tØnh hä, tæ chøc hä, ®oµn kÕt hä, huÊn luyÖn hä, ®­a hä ra ®Êu tranh giµnh tù do ®éc lËp “(Hå ChÝ Minh: dd,t1, tr192 ). Ngay sau khi ë n­íc ngoµi vÒ tíi Cao B»ng ngµy 28 th¸ng1 n¨m 1941 ng­êi cïng §¶ng ta tiÕn hµnh thùc hiÖn ®oµn kÕt toµn d©n, x©y dùng mÆt trËn d©n téc thèng nhÊt vµ ngµy 19/5/1941, Héi ViÖt nam ®éc lËp ®ång minh (gäi t¾t lµ mÆt trËn ViÖt minh ) ®­îc thµnh lËp. VÒ thµnh phÇn, MÆt trËn ViÖt Minh bao gåm nh÷ng ng­êi yªu n­íc trong c«ng nh©n, n«ng d©n vµ nh÷ng ng­êi yªu n­íc trong c¸c tÇng líp nh©n d©n lao ®éng kh¸c; mÆt trËn nµy do §¶ng ta trùc tiÕp l·nh ®¹o. - N¨m 1945, C¸ch m¹ng Th¸ng T¸m thµnh c«ng, ngµy 2/9/1945 n­íc ViÖt nam míi ra ®êi, víi c­¬ng vÞ Chñ tÞch n­íc chñ tr× phiªn häp ®Çu tiªn cña ChÝnh phñ ngµy 03/09/1945, Hå ChÝ Minh ®· chØ râ ®¹i ®oµn kÕt toµn d©n, trong ®ã cã ®oµn kÕt L­¬ng - Gi¸o lµ mét trong 6 vÊn ®Ò cÊp b¸ch mµ ChÝnh phñ c¸ch m¹ng ph¶i tËp trung thùc hiÖn nh»m gi÷ v÷ng thµnh qu¶ c¸ch m¹ng, ph¸t triÓn chÕ ®é d©n chñ nh©n d©n. - §Õn dù §¹i héi thèng nhÊt(VM-LV) thµnh lËp MÆt trËn Liªn ViÖt ngµy 03/03/1951, Hå ChÝ Minh vui mõng nãi : “ Rõng c©y ®¹i ®oµn kÕt d©n téc ®· në hoa kÕt qu¶ vµ gèc rÔ cña nã ®ang ¨n s©u réng kh¾p toµn d©n vµ nã cã mét c¸i t­¬ng lai “tr­êng xu©n bÊt l·o” “ Thùc hiÖn chñ tr­¬ng cña Chñ tÞch Hå ChÝ Minh vµ §¶ng ta, ngµy 20/12/1960 MÆt trËn d©n téc gi¶i phãng MiÒn nam ViÖt Nam ra ®êi. VÒ thµnh phÇn vµ l·nh ®¹o cña MÆt trËn gièng nh­ MÆt trËn ViÖt minh tr­íc ®©y. Tõ ®ã cho ®Õn khi qua ®êi, Hå ChÝ Minh hÕt søc quan t©m ®Õn viÖc më réng cñng cè MÆt trËn d©n téc gi¶i phãng MiÒn nam ViÖt nam. Ng­êi th­êng xuyªn göi th­, göi ®iÖn cho Chñ tÞch MÆt trËn NguyÔn H÷u Thä nh»m chØ thÞ , ®éng viªn kh«ng ngõng më réng MÆt trËn h¬n n÷a. V× vËy, ngµy 21/04/1968, Liªn minh c¸c lùc l­îng d©n téc, d©n chñ vµ hoµ b×nh ViÖt Nam ra ®êi do «ng TrÞnh §×nh Th¶o lµm Chñ tÞch; thµnh phÇn gåm nh÷ng tri thøc, c«ng chøc yªu n­íc trong bé m¸y Ngôy quyÒn Sµi Gßn kiªn quyÕt chèng ngo¹i x©m, ®¸nh ®æ chÕ ®é Nguþ quyÒn giµnh ®éc lËp, d©n chñ, hoµ b×nh vµ mong muèn thµnh lËp ChÝnh phñ liªn hiÖp d©n téc ë MiÒn nam. Hå ChÝ Minh kh¼ng ®Þnh , liªn minh nµy “ Lu«n s¸t c¸nh víi MÆt trËn d©n téc gi¶i phãng MiÒn nam ViÖt nam “ trong c«ng cuéc chèng Mü cøu n­íc ( Hå ChÝ Minh: dd, tl2, tr461 ). Ngµy 23/05/1969 tuy søc khoÎ ®· gi¶m nhiÒu, Hå ChÝ Minh cßn göi ®iÖn c¶m ¬n Chñ tÞch NguyÔn H÷u Thä cïng Uû ban Trung ­¬ng MÆt trËn d©n téc gi¶i phãng MiÒn nam ViÖt nam, göi ®iÖn c¶m ¬n Chñ tÞch TrÞnh §×nh Th¶o vµ Uû ban Trung ­¬ng liªn minh c¸c lùc l­îng d©n téc, d©n chñ vµ hoµ b×nh ViÖt nam. Nh­ vËy trong suèt cuéc ®êi ho¹t ®éng c¸ch m¹ng, Hå ChÝ Minh lu«n hÕt søc quan t©m ®Õn vÊn ®Ò ®oµn kÕt toµn d©n, tËp hîp cho hÕt c¸c lùc l­îng yªu n­íc trong d©n téc v× môc tiªu mét ViÖt nam hoµ b×nh, thèng nhÊt, ®éc lËp, d©n chñ vµ giµu m¹nh, ®ång thêi Ng­êi còng hÕt søc quan t©m ®Õn ®oµn kÕt quèc tÕ, thùc hiÖn di huÊn cña lª nin vµ khÈu hiÖu cña Quèc tÕ Céng s¶n v× th¾ng lîi cña phong trµo hoµ b×nh, ®éc lËp d©n téc vµ chñ nghÜa x· héi trªn toµn thÕ giíi. Qua ®ã chóng ta cã thÓ kh¼ng ®Þnh : §oµn kÕt, ®¹i ®oµn kÕt lµ mét t­ t­ëng lín cña Hå ChÝ Minh; mét t­ t­ëng næi bËt, bao trïm, xuyªn suèt, nhÊt qu¸n cña Ng­êi. T­ t­ëng ®¹i ®oµn kÕt hå ChÝ Minh ngay tõ ®Çu n¨m 1930 khi §¶ng ta ra ®êi, ®· trë thµnh chiÕn l­îc cã ý nghÜa xuyªn suèt ®­êng lèi cña §¶ng. Cã thÓ kh¼ng ®Þnh tõ nh÷ng n¨m 20 cña thÕ kû XX ®Õn nay, ®¹i ®oµn kÕt toµn d©n, ®oµn kÕt quèc tÕ trªn c¬ së chñ nghÜa M¸c - Lª nin vµ truyÒn thèng d©n téc ®· ho¸ thµnh søc m¹nh, thµnh ®éng lùc ph¸t triÓn quan träng cña d©n téc ViÖt nam. Nhê ®ã mµ n¨m 1975 d©n téc ViÖt nam hoµn toµn ®éc lËp, thèng nhÊt. Ngµy nay, ®¹i ®oµn kÕt vÉn ®­îc toµn §¶ng, toµn d©n ta x¸c ®Þnh lµ mét trong nh÷ng néi lùc quan träng nhÊt ®Ó thùc hiÖn th¾ng lîi sù nghiÖp c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n­íc. 2- C¬ së thùc hiÖn ®¹i ®oµn kÕt theo t­ t­ëng Hå chÝ Minh - C¬ së thùc hiÖn ®¹i ®oµn kÕt d©n téc Hå ChÝ Minh t×m thÊy ë mçi ng­êi d©n ViÖt nam nh÷ng ®Æc ®iÓm chung nhÊt, ®ã lµ : lßng yªu n­íc nång nµn. Hå ChÝ Minh ®¸nh gi¸ : “ D©n ta cã lßng nång nµn yªu n­íc, ®ã lµ truyÒn thèng quý b¸u cña ta. Tõ x­a ®Õn nay, mçi khi Tæ quèc bÞ x©m l¨ng, th× tinh thÇn Êy l¹i s«i næi, nã kÕt thµnh mét lµn sãng v« cïng m¹nh mÏ, to lín, nã l­ít qua mäi sù nguy hiÓm, khã kh¨n, nã nhÊn ch×m tÊt c¶ lò b¸n n­íc vµ lò c­íp n­íc “ (Hå ChÝ Minh: dd, t6, tr171 ). Ng­êi tin r»ng ; hÔ lµ con d©n n­íc ViÖt, lµ con L¹c ch¸u Hång, con Rång ch¸u Tiªn “ Th× ai còng cã Ýt hay nhiÒu lßng ¸i quèc “ ( Hå ChÝ Minh : dd, t4, tr246 ). Hå ChÝ Minh còng thÊy r»ng : Hoµ b×nh, thèng nhÊt, ®éc lËp, d©n chñ “ §ã lµ môc ®Ých cao nhÊt cña mçi ng­êi ViÖt nam “ chóng ta ( Hå ChÝ Minh : dd, t11, tr 488 ). Sau ®ã, Ng­êi bæ sung thªm môc ®Ých cao nhÊt cña mçi ng­êi ViÖt nam cßn lµ “ D©n giµu, n­íc m¹nh “. Hå ChÝ Minh tin r»ng, víi nh÷ng ®iÓm chung nhÊt nµy tr­íc sau ng­êi ViÖt nam sÏ t×m ®Õn nhau, ®oµn kÕt thµnh mét khèi, phÊn ®Êu cho quyÒn lîi cña Tæ quèc, cña d©n téc, trong ®ã cã quyÒn lîi cña riªng m×nh. LÞch sö ®· chøng minh n¨m 1941, nh÷ng ng­êi d©n lao ®éng yªu n­íc ViÖt nam ®Õn víi nhau, ®oµn kÕt trong mÆt trËn ViÖt Minh nh»m ®¸nh Ph¸p, ®uæi NhËt, giµnh ®éc lËp hoµn toµn cho d©n téc, quyÒn d©n chñ cho nh©n d©n. Sau th¸ng 4 n¨m 1975, víi lßng yªu n­íc nång nµn vµ cã chung mét môc ®Ých cao nhÊt lµ mét n­íc ViÖt nam ®éc lËp, thèng nhÊt, hoµ b×nh, d©n chñ , d©n giµu , n­íc m¹nh, MÆt trËn Tæ quèc ViÖt nam ë miÒn B¾c, MÆt trËn d©n téc gi¶i phãng MiÒn nam ViÖt nam vµ Liªn minh c¸c lùc l­îng d©n téc , d©n chñ vµ hoµ b×nh ViÖt nam, thèng nhÊt thµnh mét MÆt trËn chung cã tªn gäi lµ MÆt trËn Tæ quèc ViÖt nam. - VÒ c¬ së thùc hiÖn ®oµn kÕt quèc tÕ : B«n ba kh¾p thÕ giíi t×m ®­êng cøu n­íc vµ ho¹t ®éng c¸ch m¹ng, Hå ChÝ Minh rót ra mét nhËn xÐt hÕt søc quan träng, ®éc ®¸o : “ Dï mµu da cã kh¸c nhau, trªn ®êi nµy chØ cã hai gièng ng­êi : Gièng ng­êi bãc lét vµ gièng ng­êi bÞ bãc lét. Mµ còng chØ cã mét mèi t×nh h÷u ¸i lµ thËt mµ th«i: T×nh h÷u ¸i v« s¶n “ ( Hå ChÝ Minh : dd, t1, tr 266 ). Theo Hå ChÝ Minh, tr­íc chñ nghÜa t­ b¶n, chñ nghÜa ®Õ quèc, quyÒn lîi cña giai cÊp v« s¶n vµ nh©n d©n lao ®éng trªn thÕ giíi lµ thèng nhÊt , g¾n bã víi nhau. §ã lµ hoµ b×nh , tù do vµ Êm no , h¹nh phóc. §ång thêi , Hå ChÝ Minh còng thÊy r»ng, tr­íc phong trµo céng s¶n quèc tÕ vµ phong trµo gi¶i phãng d©n téc, th× chñ nghÜa t­ b¶n, chñ nghÜa ®Õ quèc th­êng liªn minh chÆt chÏ víi nhau vµ lµm tÊt c¶ nh÷ng g× cã thÓ ®Ó ng¨n chÆn, ph¸ ho¹i ®oµn kÕt quèc tÕ theo tinh thÇn chñ nghÜa M¸c - Lª nin. Cuèi n¨m 1922, thay mÆt Ban nghiªn cøu thuéc ®Þa cña Ph©n bé Ph¸p thuéc Quèc tÕ Céng s¶n, Ng­êi kªu gäi : “V× hoµ b×nh thÕ giíi, v× tù do vµ Êm no cña mäi ng­êi, nh÷ng ng­êi bÞ bãc lét thuéc mäi nßi gièng, chóng ta h·y ®oµn kÕt l¹i vµ ®Êu tranh chèng bän ¸p bøc “( Hå ChÝ Minh : dd.t1, tr460 ). Nh­ vËy, theo Hå ChÝ Minh : Hßa b×nh, tù do , Êm no, h¹nh phóc, b×nh ®¼ng, b¸c ¸i lµ môc ®Ých chung vµ lµ c¬ së cho nh÷ng ng­êi lao ®éng bÞ bãc lét trªn toµn thÕ giíi ®oµn kÕt, nhÊt trÝ trong cuéc ®Êu tranh chèng l¹i ¸p bøc, bãc lét. Tõ nhËn thøc ®óng ®¾n nµy ®­îc chñ nghÜa M¸c - Lª nin soi s¸ng, Hå ChÝ Minh ®Æt c¸ch m¹ng ViÖt nam lµ mét bé phËn cña c¸ch m¹ng thÕ giíi, Ng­êi nhanh chãng trë thµnh mét chiÕn sü quèc tÕ, lu«n coi träng vµ gãp søc vµo viÖc x©y dùng ®oµn kÕt gi÷a nh©n d©n c¸c thuéc ®Þa, ®oµn kÕt gi÷a giai cÊp c«ng nh©n chÝnh quèc vµ nh©n d©n thuéc ®Þa, ®oµn kÕt gi÷a giai cÊp v« s¶n trªn toµn thÕ giíi theo quan ®iÓm cña chñ nghÜa M¸c - Lª nin. Trong t­ t­ëng Hå ChÝ Minh, ®oµn kÕt quèc tÕ lµ mét néi dung g¾n chÆt chÏ trong toµn bé t­ t­ëng, chiÕn l­îc ®oµn kÕt cña Ng­êi, v× ®éc lËp, tù do cña Tæ quèc, v× nghÜa vô c¸ch m¹ng ViÖt nam víi c¸ch m¹ng thÕ giíi. Trong ®oµn kÕt quèc tÕ, Hå ChÝ Minh x¸c ®Þnh ®oµn kÕt, nhÊt trÝ “gi÷a c¸c §¶ng céng s¶n “ trªn nÒn t¶ng chñ nghÜa M¸c - Lª nin lµ nh©n tè, lµ ®¶m b¶o quan träng nhÊt, quyÒn quyÕt ®Þnh toµn th¾ng cña cuéc ®Êu tranh cho hoµ b×nh ®éc lËp cña c¸c d©n téc, cho chñ nghÜa x· héi trªn toµn thÕ giíi vµ Ng­êi ®· lµm hÕt søc m×nh cho mèi quan hÖ nµy. V× vËy, Hå ChÝ Minh rÊt buån khi thÊy gi÷a c¸c ®¶ng céng s¶n anh em cã sù bÊt hoµ trong nh÷ng n¨m 60 , khi phong trµo ®Êu tranh cho hoµ b×nh, ®éc lËp d©n téc vµ chñ nghÜa x· héi trªn thÕ giíi ®ang lªn cao. Trong di chóc, Ng­êi chØ râ vµ c¨n dÆn §¶ng ta : “ Lµ mét ng­êi suèt ®êi phôc vô c¸ch m¹ng, t«i cµng tù hµo vÒ sù lín m¹nh cña phong trµo céng s¶n vµ c«ng nh©n quèc tÕ bao nhiªu, th× t«i cµng ®au lßng bÊy nhiªu v× sù bÊt hoµ hiÖn nay gi÷a c¸c §¶ng anh em! “ “T«i mong r»ng §¶ng ta sÏ ra søc ho¹t ®éng, gãp phÇn ®¾c lùc vµo viÖc kh«i phôc l¹i khèi ®oµn kÕt gi÷a c¸c §¶ng anh em trªn nÒn t¶ng chñ nghi· M¸c - Lª nin vµ chñ nghÜa quèc tÕ v« s¶n, cã lý, cã t×nh “( Hå ChÝ Minh : dd, t12, tr 511-512 ). LÞch sö ®Êu tranh c¸ch m¹ng cña d©n téc ta ®· kh¼ng ®Þnh, t­ t­ëng ®oµn kÕt quèc tÕ cña Hå ChÝ Minh lµ hoµn toµn ®óng ®¾n : §oµn kÕt quèc tÕ lµ mét néi dung g¾n kÕt cña ®¹i ®oµn kÕt, ®oµn kÕt quèc tÕ ®Ó thÕ giíi ñng hé d©n téc ViÖt nam, ñng hé c¸ch m¹ng ViÖt nam vµ b»ng nh÷ng th¾ng lîi cña m×nh, d©n téc ViÖt nam, c¸ch m¹ng ViÖt nam ®ãng gãp víi c¸ch m¹ng thÕ giíi ; cô thÓ : Lµm suy yÕu chñ nghÜa t­ b¶n, chñ nghÜa ®Õ quèc, gãp phÇn x©y dùng giai cÊp c«ng nh©n, phong trµo céng s¶n trªn thÕ giíi ngµy cµng lín m¹nh, thøc tØnh nh©n d©n lao ®éng c¸c n­íc bÞ ¸p bøc bãc lét ®oµn kÕt l¹i, ®øng lªn tù giµnh l¹i ®éc lËp, tù do, b×nh ®¼ng, b¸c ¸i, h¹nh phóc,... II- Néi dung c¬ b¶n t­ t­ëng ®¹i ®oµn kÕt Hå ChÝ Minh Suèt cuéc ®êi ho¹t ®éng cña m×nh, Hå ChÝ Minh bæ sung, hoµn thiÖn néi dung chiÕn l­îc ®¹i ®oµn kÕt cho phï hîp víi nh÷ng yªu cÇu, hoµn c¶nh lÞch sö cña tõng giai ®o¹n c¸ch m¹ng ViÖt nam. Néi dung c¬ b¶n cña t­ t­ëng ®oµn kÕt Hå ChÝ Minh ®­îc thÓ hiÖn râ, nhÊt qu¸n trong c¸c nguyªn t¾c, ph­¬ng ph¸p ®¹i ®oµn kÕt cña ng­êi. 1- Nguyªn t½c ®¹i ®oµn kÕt Hå ChÝ Minh Tr­íc sau Hå ChÝ Minh vÉn kiªn tr× tu©n thñ nh÷ng nguyªn t¾c c¬ b¶n xuyªn suèt cña chiÕn l­îc ®¹i ®oµn kÕt sau ®©y : Nguyªn t¾c thø nhÊt : §¹i ®oµn kÕt ph¶i ®­îc x©y dùng trªn c¬ së ®¶m b¶o nh÷ng lîi Ých tèi cao cña d©n téc vµ nh÷ng quyÌen lîi c¬ b¶n cña toµn d©n §©y lµ nguyªn t¾c quan träng nhÊt trong t­ t­ëng ®¹i ®oµn kÕt Hå ChÝ Minh. H¹t nh©n cña nguyªn t¾c nµy lµ gi¶i quyÕt ®óng ®¾n mèi quan hÖ lîi Ých phøc t¹p, chång chÐo gi÷a c¸ nh©n - tËp thÓ, gia ®×nh - x· héi, bé phËn - toµn thÓ, giai cÊp - d©n téc, quèc gia - quèc tÕ theo ph­¬ng ch©m chØ ®¹o lµ : D©n téc trªn hÕt, Tæ quèc trªn hÕt vµ tÊt c¶ do con ng­êi. VÝ dô: ChÝnh s¸ch gi¶m t« 25 % trong kh¸ng chiÕn chèng Ph¸p Hå ChÝ Minh nh¾c nhë : “ Chñ ruéng gi¶m t« cho ®óng “ ; §ång thêi còng nh¾c nhë : “ T¸ ®iÒn nép t« cho ®Òu “(Hå ChÝ Minh: dd, t5, tr591).ChÝnh s¸ch nµy ®· gi¶i quyÕt tháa ®¸ng lîi Ých ruéng ®Êt gi÷a ®Þa chñ vµ n«ng d©n nghÌo trong ®iÒu kiÖn ph¶i ®oµn kÕt ®Ó kh¸ng chiÕn th¾ng lîi. §Þa chñ cã ruéng cho thuª vµ n«ng d©n nghÌo thuª ruéng ®Òu ph¶i hy sinh mét phÇn lîi Ých cña m×nh ®Ó ®oµn kÕt nhau l¹i, thùc hiÖn khÈu hiÖu : “Tæ quèc trªn hÕt“ “TÊt c¶ cho kh¸ng chiÕn th¾ng lîi “. Tãm l¹i, muèn ®oµn kÕt, ®¹i ®oµn kÕt toµn d©n, ph¶i gi¶i quyÕt ®óng ®¾n c¸c mèi quan hÖ lîi Ých d©n téc. Song, khi gi¶i quyÕt c¸c mèi quan hÖ lîi Ých nµy ph¶i ®Æt quyÒn lîi d©n téc, quyÒn lîi Tæ quèc, quyÒn lîi toµn d©n lªn trªn hÕt, lªn tr­íc hÕt. Nguyªn t¾c thø hai : Tin vµo d©n , dùa vµo d©n §©y lµ nguyªn t¾c c¬ b¶n trong t­ t­ëng ®¹i ®oµn kÕt Hå ChÝ Minh. Bëi v×, theo Hå ChÝ Minh: - D©n lµ gèc rÔ, lµ nÒn t¶ng cña ®¹i ®oµn kÕt - D©n lµ chñ thÓ cña ®¹i ®oµn kÕt - D©n lµ nguån søc m¹nh v« tËn vµ v« ®Þch cña khèi ®¹i ®oµn kÕt, quyÕt ®Þnh th¾ng lîi cña c¸ch m¹ng. Nguyªn t¾c tin vµo d©n, dùa vµo d©n trong t­ t­ëng ®¹i ®oµn kÕt Hå ChÝ Minh dùa trªn c¬ së lµ : Mét, theo nguyªn lý cña chñ nghÜa M¸c - Lª nin th× c¸ch m¹ng lµ sù nghiÖp cña quÇn chóng. Hå ChÝ Minh nhiÒu lÇn kh¼ng ®Þnh : §¶ng céng s¶n ViÖt nam lµ Ng­êi l·nh ®¹o c¸ch m¹ng ViÖt nam; song nÕu chØ cã mét m×nh §¶ng th«i, kh«ng cã ng­êi ngoµi §¶ng tin theo, ñng hé th× c¸ch mang ViÖt nam kh«ng thÓ th¾ng lîi ®­îc. - Hai, lµ truyÒn thèng t­ duy chÝnh trÞ cña d©n téc ViÖt nam . T­ duy chÝnh trÞ nµy thÓ hiÖn râ trong c¸c c©u ca dao, tôc ng÷ ®­îc Hå ChÝ Minh sö dông rÊt nhiÒu lÇn, ch¼ng h¹n “N­íc lÊy d©n lµm gèc“ “Chë thuyÒn lµ d©n, lËt thuyÒn còng lµ d©n “. Hå ChÝ Minh còng tõng nãi : “DÔ m­êi lÇn d©n kh«ng còng chÞu, khã tr¨m lÇn d©n liÖu còng xong “. Víi Hå ChÝ Minh, “ Trong bÇu trêi kh«ng g× quý b»ng nh©n d©n, trong thÕ giíi kh«ng g× m¹nh b»ng lùc l­îng ®oµn kÕt cña nh©n d©n“ (Hå ChÝ Minh: dd, t8, tr 276 ). Tin vµo d©n, dùa vµo d©n trong t­ t­ëng ®¹i ®oµn kÕt Hå ChÝ Minh lµ tin vµo, lµ dùa vµo tinh thÇn yªu n­íc, ý chÝ giµnh ®éc lËp tù do, x©y dùng mét ®Êt n­íc ViÖt nam hßa b×nh, thèng nhÊt, ®éc lËp d©n chñ vµ giµu m¹nh ; lµ tin vµo, lµ dùa vµo lùc l­îng to lín cña nh©n d©n; lµ tin vµo, lµ dùa vµo s¸ng kiÕn cña nh©n d©n. Trong ®ã, Hå ChÝ Minh ®Æc biÖt tin vµo lßng yªu n­íc cña nh©n d©n, víi niÒm tin ®ã Hå ChÝ Minh kªu gäi toµn d©n ®oµn kÕt, L­¬ng - Gi¸o ®oµn kÕt, c¸c d©n téc, c¸c thµnh phÇn d©n téc ®oµn kÕt,... Thùc tiÔn c¸ch m¹ng ViÖt nam ®Õn nay ®· kh¼ng ®Þnh t­ t­ëng nµy cña Ng­êi lµ hoµn toµn ®óng, ch¼ng nh÷ng phï hîp víi ®Æc ®iÓm ng­i¬× ViÖt nam mµ cßn ®óng víi quan ®iÓm cña giai cÊp c«ng nh©n. Nguyªn t¾c thó ba : §oµn kÕt réng r·i, ®oµn kÕt l©u dµi, ®oµn kÕt chÆt chÏ theo lËp tr­êng giai cÊp c«ng nh©n. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn ®¹i ®oµn kÕt, x©y dùng vµ ph¸t triÓn lùc l­îng c¸ch m¹ng, Hå ChÝ Minh lu«n nhÊt qu¸n mét nhËn thøc khoa häc: §oµn kÕt kh«ng ph¶i lµ mét tËp hîp ngÉu nhiªn, tù ph¸t, nhÊt thêi mµ lµ mét tËp hîp bÒn v÷ng cña c¸c lùc l­îng x· héi cã ®Þnh h­íng, cã tæ chøc, cã l·nh ®¹o. §Çu n¨m 1955, nãi chuyÖn t¹i héi nghÞ ®¹i biÓu MÆt trËn Liªn - ViÖt toµn quèc, Hå ChÝ Minh chØ râ : “ §oµn kÕt cña ta kh«ng nh÷ng réng r·i mµ cßn ®oµn kÕt l©u dµi. §oµn kÕt lµ mét chÝnh s¸ch d©n téc, kh«ng ph¶i lµ mét thñ ®o¹n chÝnh trÞ. Ta ®oµn kÕt ®Ó ®Êu tranh cho thèng nhÊt vµ ®éc lËp cña Tæ quèc, ta cßn ph¶i ®oµn kÕt ®Ó x©y dùng n­íc nhµ “ (Hå ChÝ Minh : dd, t7, tr 438). Nh­ vËy theo Hå ChÝ Minh, ®oµn kÕt toµn d©n trong c¸c Tæ chøc cña MÆt trËn d©n téc thèng nhÊt ph¶i réng r·i vµ l©u dµi; ®oµn kÕt kh«ng ph¶i lµ mét thñ ®o¹n chÝnh trÞ, mµ lµ mét chÝnh s¸ch d©n téc, mét chÝnh s¸ch nhÊt qu¸n cña §¶ng vµ nhµ n­íc ta. Qua c©u nãi trªn cña Hå ChÝ Minh, ta thÊy râ t­ t­ëng cña Ng­êi: Toµn d©n ta ph¶i ®oµn kÕt c¶ trong c¸ch m¹ng gi¶i phãng d©n téc, c¶ trong c¸ch m¹ng x· héi chñ nghÜa hay ®oµn kÕt trong suèt qu¸ tr×nh c¸ch m¹ng ViÖt Nam. Theo Ng­êi, §¶ng c«ng s¶n ViÖt nam ph¶i ®oµn kÕt l©u dµi víi c¸c ®¶ng ph¸i vµ c¸c ®oµn thÓ yªu n­íc kh¸c trong MÆt trËn d©n téc thèng nhÊt, kh«ng ph¶i ®oµn kÕt nhÊt thêi. §iÒu nµy ®­îc Hå ChÝ Minh chØ râ khi Ng­êi nãi chuyÖn t¹i buæi lÔ kÕt thóc ra m¾t cña §¶ng lao ®éng ViÖt nam ngµy 03/03/1951 nh­ sau: “ ...®èi víi c¸c ®¶ng ph¸i, c¸c ®oµn thÓ b¹n trong mÆt trËn d©n téc, th× §¶ng lao ®éng ViÖt nam chñ tr­¬ng: §oµn kÕt chÆt chÏ, l©u dµi cïng nhau tiÕn bé “ ( Hå ChÝ Minh : dd, t6, tr 184 ). VÒ ®oµn kÕt réng r·i hay ®¹i ®oµn kÕt, theo t­ t­ëng ®¹i ®oµn kÕt Hå ChÝ Minh lµ ®oµn kÕt cho hÕt c¸c lùc l­îng, c¸c c¸ nh©n, yªu n­íc trong d©n téc, kh«ng ®Ó sãt mét lùc l­îng, mét c¸ nh©n nµo ®øng ngoµi c¸c tæ chøc cña mÆt trËn d©n téc thèng nhÊt, nh­ng ®oµn kÕt ph¶i ®­îc tæ chøc theo lËp tr­êng giai cÊp c«ng nh©n vµ hoµn c¶nh cña d©n téc. Hå ChÝ Minh chØ râ : “§¹i ®oµn kÕt tøc lµ tr­íc hÕt ph¶i ®oµn kÕt ®¹i ®a sè nh©n d©n ; mµ ®¹i ®a sè nh©n d©n ta lµ c«ng nh©n, n«ng d©n vµ c¸c tÇng líp nh©n d©n lao ®éng kh¸c “. Råi Ng­êi nhÊn m¹nh : “§ã lµ nÒn gèc cña ®¹i ®oµn kÕt. Nã còng nh­ c¸i nÒn cña nhµ, c¸i gèc cña c©y “, nh­ng : “§· cã nÒn v÷ng; gèc tèt, cßn ph¶i ®oµn kÕt c¸c tÇng líp nh©n d©n kh¸c “. Tãm l¹i : Theo Hå ChÝ Minh, ®oµn kÕt MÆt trËn d©n téc thèng nhÊt ph¶i thËt réng r·i. Cô thÓ : §oµn kÕt tÊt c¶ nh÷ng ng­êi yªu n­íc; nh÷ng ng­êi thËt thµ t¸n thµnh mét n­íc ViÖt nam hoµ b×nh, thèng nhÊt, ®éc lËp, d©n chñ, giµu m¹nh, dï hä ë phe ph¸i nµo, dï tr­íc ®©y ®i ng­îc l¹i quyÒn lîi d©n téc, quyÒn lîi toµn d©n ; song “NÒn gèc“ hay “C¬ së chñ yÕu“ hoÆc “NÒn t¶ng“ cña ®¹i ®oµn kÕt ph¶i lµ khèi liªn minh c«ng n«ng vµ c¸c tÇng líp nh©n d©n lao ®éng kh¸c, trong ®ã tr­íc hÕt lµ trÝ thøc (Hå ChÝ Minh: dd, t8 tr 569 ). Hå ChÝ Minh cho r»ng : §oµn kÕt réng r·i, ®oµn kÕt l©u dµi, nh­ng ®oµn kÕt ph¶i cã tæ chøc, cã kû luËt, cã l·nh ®¹o hay ®oµn kÕt ph¶t chÆt chÏ. Cô thÓ : VÒ tæ chøc : §oµn kÕt ph¶i ®­îc tæ chøc trong c¸c ®oµn thÓ quÇn chóng c¸ch m¹ng hay trong c¸c ®oµn thÓ chÝnh trÞ - x· héi cña MÆt trËn d©n téc thèng nhÊt. VÒ kû luËt : Tæ chøc cña MÆt trËn vµ c¸c ®oµn thÓ ph¶i cã kû luËt mµ mçi thµnh viªn ph¶i tù gi¸c tu©n theo. VÒ l·nh ®¹o : L·nh ®¹o khèi ®¹i ®oµn kÕt toµn d©n lµ §¶ng céng s¶n. Hå ChÝ Minh kh¼ng ®Þnh §¶ng céng s¶n lµ ng­êi l·nh ®¹o khèi ®oµn kÕt toµn d©n ; nh­ng Ng­êi chØ râ : “§¶ng céng s¶n còng lµ mét bé phËn h÷u c¬ cña MÆt trËn, nh­ng “Ph¶i tá ra lµ mét bé phËn trung thµnh nhÊt, ho¹t ®éng nhÊt vµ ch©n thùc nhÊt “ cña MÆt trËn. (Hå ChÝ Minh: dd, t13 tr 139 ). §Ó khèi ®¹i ®oµn kÕt toµn d©n v÷ng m¹nh, Hå ChÝ Minh chØ râ, tr­íc hÕt §¶ng ph¶i ®oµn kÕt, nhÊt trÝ, nhÊt lµ c¸n bé l·nh ®¹o §¶ng. §©y lµ yÕu tè quyÕt ®Þnh sù tån t¹i vµ søc m¹nh cña khèi ®¹i ®oµn kÕt. Hå Chñ TÞch ®· ®Æt lªn hµng ®Çu: “T­ c¸ch ng­êi k¸ch mÖnh” vµ chØ râ muèn ®oµn kÕt trong §¶ng, ®oµn kÕt toµn d©n, §¶ng lu«n lu«n tù phª b×nh vµ phª b×nh, ph¶i phª ph¸n nghiªm kh¾c bÖnh quan liªu, mÖnh lÖnh, tham «, l·ng phÝ, vi ph¹m quyÒn lµm chñ cña nh©n d©n. Ng­êi nhÊn m¹nh: “§oµn kÕt lµ mét truyÒn thèng cùc kú quý b¸u cña §¶ng vµ nh©n d©n ta. C¸c ®ång chÝ tõ Trung ­¬ng ®Õn c¸c chi bé cÇn ph¶i gi÷ g×n sù ®oµn kÕt nhÊt trÝ cña §¶ng nh­ g×n gi÷ con ng­¬i cña m¾t m×nh “ (Hå ChÝ Minh : dd, t12, tr510 ). Muèn ®oµn kÕt réng r·i, ®oµn kÕt l©u dµi, ®oµn kÕt chÆt chÏ, theo Hå ChÝ Minh, khèi ®oµn kÕt ph¶i lu«n ®­îc cñng cè, trong ®ã cñng cè Liªn minh C«ng - N«ng - TrÝ thøc ph¶i ®­îc quan t©m hµng ®Çu. Bëi v×, theo Ng­êi: “NÒn cã v÷ng nhµ míi ch¾c ch¾n, gèc cã tèt th× c©y míi t­¬i “ ( Hå ChÝ Minh : ®d, t7, tr438, ). Cã nh­ thÕ míi ph¸t triÓn vµ cñng cè ®­îc lùc l­îng c¸ch m¹ng vµ ®­a c¸ch m¹ng ®Õn th¾ng lîi cuoÝ cïng. Nguyªn t¾c ®oµn kÕt réng r·i, l©u dµi theo lËp tr­êng cña giai cÊp c«ng nh©n lµ kÕt qu¶ cña nhµ tæ chøc vÜ ®¹i Hå ChÝ Minh, biÕn khÈu hiÖu næi tiÕng : ,, §oµn kÕt, ®oµn kÕt, ®¹i ®oµn kÕt; thµnh c«ng, thµnh c«ng, ®¹i thµnh c«ng,, thµnh hiÖn thùc, thµnh søc m¹nh tinh thÇn, trÝ tuÖ, thµnh søc m¹nh vËt chÊt cùc kú to lín ®¸nh th¾ng nh÷ng thÕ lùc thï ®Þch, x©y dùng vµ b¶o vÖ tæ quèc ngµy cµng v÷ng m¹nh. Trªn ®©y lµ ba nguyªn t¾c khi thùc hiÖn ®¹i ®oµn kÕt t­ t­ëng Hå ChÝ Minh víi néi dung bao trïm lµ: §oµn kÕt ph¶i réng r·i, l©u dµi nh­ng ph¶i ®­îc §¶ng céng s¶n tæ chøc vµ l·nh ®¹o, ph¶i ®Æt quyÒn lîi cña tæ quèc, cña d©n téc, cña toµn d©n lªn trªn hÕt. 2 -Ph­¬ng ph¸p ®¹i ®oµn kÕt Hå ChÝ Minh Trong t­ t­ëng ®¹i ®oµn kÕt Hå ChÝ Minh cïng víi viÖc x¸c ®Þnh môc tiªu ®óng ®oµn kÕt; thùc hiÖn ®óng, ®Çy ®ñ c¸c nguyªn t¾c ®oµn kÕt, cßn ph¶i cã ph­¬ng ph¸p tiÕn hµnh ®oµn kÕt. Cã thÓ nh×n nhËn ph­¬ng ph¸p ®¹i ®oµn kÕt Hå ChÝ Minh ë mét sè ph­¬ng ph¸p cô thÓ sau : Ph­¬ng ph¸p thø nhÊt : Ph­¬ng ph¸p tuyªn truyÒn gi¸o dôc, vËn ®éng quÇn chóng thËt sù khoa häc Tuyªn truyÒn, gi¸o dôc, vËn ®éng quÇn chóng ®oµn kÕt ph¶i thËt thËt sù khoa häc. Do vËy, vÊn ®Ò cã ý nghÜa quan träng hµng ®Çu lµ viÖc t×m tßi lùa chän c¸c néi dung tuyªn truyÒn, gi¸o dôc, vËn ®éng ph¶i phï hîp víi nguyÖn väng, quyÒn lîi cña quÇn chóng. Ph­¬ng ph¸p nµy nh»m lµm cho mäi ng­êi nhËn thøc ®­îc sù cÇn thiÕt ph¶i tËp hîp nhau l¹i, tõ ®ã tù gi¸c tham gia tæ chøc ®oµn kÕt quÇn chóng c¸ch m¹ng trong mÆt trËn d©n téc thèng nhÊt. Néi dung tuyªn truyÒn gi¸o dôc, vËn ®éng quÇn chóng ®­îc Hå ChÝ Minh ®Æc biÖt coi träng vµ x¸c ®Þnh ®óng ngay tõ ®Çu. ®ã lµ nh÷ng nguyÖn väng chung, s©u xa nhÊt cña c¶ d©n téc, cña toµn d©n (nh­ hoµ b×nh, thèng nhÊt, ®éc lËp, d©n giµu, d©n chñ, n­íc m¹nh ). NguyÖn väng chung, s©u xa nhÊt cña d©n téc, cña toµn d©n,khi tuyªn truyÒn toµn d©n ®oµn kÕt, Hå ChÝ Minh cßn chó ý c¶ tíi nguyÖn väng riªng cña mçi giai cÊp, cña mçi tÇng líp nh©n d©n; ch¼ng h¹n nh­ ruéng ®Êt cho n«ng d©n nghÌo. Néi dung tuyªn truyÒn, gi¸o dôc, vËn ®éng quÇn chóng ®oµn kÕt ph¶i ®¸p øng ®­îc c¶ hai yªu cÇu chung vµ riªng. Hå ChÝ Minh nhËn thøc s©u s¾c vÊn ®Ò nµy vµ thgùc hiÖn rÊt thµnh c«ng trong c¸ch m¹ng viÖt nam ngay tö n¨m 1941 trë ®i. Tuú theo hoµn c¶nh vµ yªu cÇu cô thÓ cña tõng giai ®o¹n c¸ch m¹ng, ®Ó ®oµn kÕt toµn d©n, Hå ChÝ Minh ®· ®­a vµo c­¬ng lÜnh c¸ch m¹ng cña ®¶ng nh÷ng môc tiªu chiÕn l­îc ph¶n ¸nh ®óng nh÷ng ®ßi hái cÊp b¸ch cña lÞch sö, nh÷ng kh¸t väng ch¸y báng cña toµn d©n. Tr­íc c¸ch m¹ng th¸ng t¸m n¨m 1945, Ng­êi nªu cao môc tiªu chiÕn l­îc: ‘’§éc lËp d©n téc, ng­êi cµy cã ruéng’’. Trong thêi kú chèng Mü cøu n­íc, Ng­êi chØ râ môctiªu chiÕn l­îc cña thêi kú nµy lµ : §éc lËp hoµn toµn cho d©n téc, thèng nhÊt trän vÑn cho ®Êt n­íc; Ng­êi kh¶ng ®Þnh ‘’Kh«ng cã g× quý h¬n ®éc lËp tù do’’ . §Æc biÖt, khi tuyªn truyÒn, gi¸o dôc, vËn ®éng ®Ó toµn d©n ®oµn kÕt, Hå ChÝ MInh hÕt søc quan t©m ®Õn viÖc gi¶i quyÕt ®óng ®¾n mèi quan hÖ gi÷a nguyÖn väng chung cña c¶ d©n téc vµ nguyÖn väng riªng cña tõng giai cÊp lao ®éng, tõng tÇng líp nh©n d©n ..... theo ph­¬ng ch©m chØ ®¹o nhÊt qu¸n lµ ph¶i ®Æt quyÒn lîi cña d©n téc, cña tæ quèc lªn hµng ®Çu, lªn tr­íc hÕt. Hå ChÝ Minh ®· chØ râ nh÷ng néi dung tuyªn truyÒn, vËn ®éng s¸t hîp víi tõng giai cÊp, tõng céng ®ång x· héi nh­ ®èi víi giai cÊp c«ng nh©n, n«ng d©n, trithøc, v¨n nghÖ sü, c¸n bé chiÕn sü lùc l­îng vò trang nh©n d©n, víi thanh niªn, phô n÷, ®ång bµo d©n téc Ýt ng­êi, víi céng ®ång t«n gi¸o, víi quan l¹i, hoµng téc, víi nh©n sü yªu n­íc, víi ng­êi lÇm ®­êng l¹c lèi.... Hå ChÝ Minh ®· thÊu hiÓu tÊt c¶, phÊn ®Êu hy sinh v× tÊt c¶nh÷ng khats väng, nh÷ng ­íc m¬ s©u l¾ng cña d©n téc vµ cña mçi con ng­êi, do vËy t­ t­ëng ®¹i ®oµn kÕt cña Ng­êi cã søc m¹nh to lín tËp hîp toµn d©n ®oµn kÕt. Cã thÎ nãi, Hå ChÝ Minh lµ bËc thÇy trong c«ng t¸c v©n ®éng, gi¸o dôc toµn dan thùc hiÖn ®¹i ®oµn kÕt. B¶n th©n ng­êi còng to¶ s¸ng mét m·nh lùc tËp hîp, ®oµn kÕt toµn d©n, tËp hîp ®oµn kÕt c¸c lùc l­îng c¸ch m¹ng vµ tiÕn bé trªn thÕ giíi. Ph­¬ng ph¸p thø hai : X©y dùng, kiÖn toµn kh«ng ngõngph¸t triÓn hÖ thèng chÝnh trÞ c¸ch m¹ng hay tæ chøc mét c¸ch khoa häc HÖ thèng chÝnh c¸ch m¹ng n­íc ta tõ n¨m 1945 ®Õn nay bao gåm: + §¶ng céng s¶n, cô thÓ lµ §¶ng céng s¶n ViÖt Nam ; + Nhµ n­íc c¸ch m¹ng ViÖt Nam; + C¸c ®oµn thÓ chÝnh trÞ - x· héi trong MÆt trËn Tæ quèc thèng nhÊt do §¶ng l·nh ®¹o. Theo Hå ChÝ Minh, sù thèng nhÊt bÒn v÷ng cña hÖ thèng chÝnh trÞ lµ nh©n tè quyÕt ®Þnh s­ tån t¹i vµ søc m¹nh cña khèi ®¹i ®oµn kÐt toµn d©n. §¶ng céng s¶n cã vai trß quyÕt ®Þnh nhÊt ®èi víi sù h×nh thµnh, ph¸t triÓn vµ søc m¹nh cña d¹i ®oµn kÕt trong hÖ thèng chÝnh trÞ c¸ch m¹ng. V× vËy, Ng­êi lu«n hÕt søc quan t©m c«ng t¸c x©y dùng §¶ng, sao cho §¶ng thËt sù lµ mét tæ chøc chÝnh trÞ v÷ng m¹nh, trong s¹ch, ®oµn kÕt, nhÊt trÝ,. ®ñ søc l·nh ®¹o khèi ®oµn kÕt toµn d©n. VÒ nhµ n­íc c¸ch m¹ng, theo Hå ChÝ Minh ho¹t ®éng cña nã ¶nh h­ëng rÊt lín ®Õn ®oµn kÕt toµn d©n vµ ®Õn c¶ ®oµn kÕt quèc tÕ. Bëi v× ®èi víi mçi chÝnh s¸ch, mçi quyÕt ®Þnh, mçi viÖc lµm ®óng cña c¸c cÊp chÝnh quyÒn, Nhµ n­íc, s÷ cã søc m¹nh rÊt lín, g¾n nh©n d©n víi §¶ng, g¾n nh©n d©n víi nhau thµnh mét kh«i, ®ång thêi t¨ng thªm ®oµn kÕt gi÷a nh©n d©n ta, gi÷a d©n téc ta vµ b¹n bÌ thÕ giíi; ng­îc l¹i, cã thª lµm r¹n nøt khèi ®oµn kÕt toµn d©n, ¶nh h­ëng xÊu ®Õn ®oµn kÕt quèc tÕ. V× vËy ®Ó khèi ®¹i ®oµn kÕt toµn d©n tån t¹i, søc m¹nh ®oµn kÕt ®­îc t¨ng c­êng. Hå ChÝ Minh ®Æc biÖt quan t©m ®Õn viÖc x©y dùng, cñng cè Nhµ n­íc, c¸ch m¹ng. NhÊt lµ UBND c¸c cÊp, n¬i trùc tiÕp tæ chøc, qu¶n lý, ®iÒu hµnh mäi ho¹t ®éng cña ®êi sèng x· héi. VÒ c¸c ®oµn thÓ chÝnh trÞ- x· héi, theo Hå ChÝ Minh ®©y lµ sîi d©y g¾n kÕt §¶ng víi nh©n d©n, g¾n kÕt nh©n d©n víi nhau , thùc hiÖn ®oµn kÕt vµ còng lµ n¬i thÓ hiÖn søc m¹nh ®oµn kÕt. V× vËy, theo Ng­êi, x©y dùng cñng cè, ph¸t triÓn, ®oµn kÕt c¸c tæ chøc quÇn chóng hay c¸c ®oµn thÓ chÝnh trÞ – x· héi trong MÆt trËn d©n téc thèng nhÊt thùc sù lµ vÊn ®Ò chiÕn l­îc, kh«ng thÓ xem ®©y lµ vÊn ®Ò s¸ch l­îc cña c¸ch m¹ng Hå ChÝ Minh lµ ng­êi s¸ng t¹o vun ®¾p MÆt trËn d©n téc thèng nhÊt, ®ång thêi lµ ng­êi thÇy vÒ ph­¬ng ph¸p vµ tæ chøc c¸c ®oµn thÓ chÝnh trÞ – x· héi nãi chung, MÆt trËn d©n téc thèng nhÊt nãi riªng. VÒ tæ chøc c¸c ®oµn thÓ quÇn chóng c¸ch m¹ng cã bèn luËn ®iÓm sau: LuËn ®iÓm thø nhÊt : c¸c tæ chøc, ®oµn thÓ quÇn chóng ph¶i ®­îc x©y dùng tõ thÊp ®Õn cao phï hîp víi yªu cÇu vµ nh©n thøc cña quÇn chóng. Lóc ®Çu cã thÓ lµ c¸c tæ chøc s¬ khai, truyÒn thèng ( nh­ héi hiÕu hû, ®ång h­¬ng...) trªn c¬ së ®ã x©y dùng c¸c ®oµn thÓ c¸ch m¹ng ®¬n gi¶n, råi tiÕn tíi x©y dùng c¸c ®oµn thÓ c¸ch m¹ng chÆt chÏ réng kh¾p, ®Êu tranh chÝnh trÞ lµ chñ yÕu. LuËn ®iÓm thø hai: H×nh thøc c¸c tæ chøc, c¸c ®oµn thÓ quÇn chóng ph¶i hÕt søc ®a d¹ng, phï hîp víi tõng løa tuæi, ngµnh nghÒ, giíi tÝnh, tªn gäi c¸c ®oµn thÓ ph¶n ¸nh ®óng môc ®Ých chÝnh trÞ cèt yÕu nhÊt cña mçi thêi kú c¸ch m¹ng. VÝ dô, trong thêi kú tiÒn khëi nghÜa ( 1941- 1945 ) nhiÖm vô chÝnh trÞ cèt yÕu lµ cøu quèc, giµnh ®éc lËp cho d©n téc ViÖt Nam. V× vËy tªn gäi c¸c héi, ngµnh.... ®Òu cã hai tõ ‘’cøu quèc ‘’ vµ hai tõ ‘’ ViÖt Nam ‘’ nh­ : ViÖt Nam c«ng nh©n cøu quèc, ViÑt Nam n«ng d©n cøu quèc... tÊt c¶ c¸c héi Cøu quèc nµy hîp thµnh héi ViÖt Nam ®éc lËp ®ång minh, gäi t¾t lµ MÆt trËn ViÖt Minh LuËn ®iÓm thø ba : c­¬ng lÜnh, ch­¬ng tr×nh ho¹t ®éng cña c¸c tæ chøc, c¸c ®oµn thÓ quÇn chóng ph¶i hÕt søc râ rµng, thiÐt thùc , néi dung ph¶i phong phó , phï hîp víi nguyÖn väng vµ yªu cÇu cña mçi ®èi t­îng quÇn chóng . LuËn ®iÓm thø t­ : c¸n bé c¸c tæ chøc , ®oµn thÓ quÇn chóng ph¶i ®¹t c«ng t¸c d©n vËn lªn hµng ®Çu. Theo Hå ChÝ Minh, trong c«ng t¸c ®oµn thÓ, cac bé phËn ph¶i : + Hoµ m×nh trong d©n, coi d©n lµ chñ, m×nh lµ ®Çy tí + MiÖng nãi tay lµm. + ‘’ Ba cïng ‘’ víi nh©n d©n + HiÓu nguyÖn väng cña quÇn chóng, häc hái quÇn chóng .... Ph­¬ng ph¸p thø ba : KÕt hîp ®ång bé c¸c gi¶i ph¸p øng xö sao cho cã thÓ më réng ®Õn møc cao nhÊt trËn tuyÕn c¸ch m¹ng, thu hÑp ®Õn møc tèi da trËn tuyÕn thï ®Þch. Trong ®Êu tranh d©n téc, ®Êu tranh giai cÊp, t­¬ng quan lùc l­îng th­êng ph©n ®Þnh thµnh ba tuyÕn lùc l­îng râ rÖt : TuyÕn c¸ch m¹ng , tyÕn ph¶n c¸ch m¹ng vµ tuyÕn trung gian ë gi÷a hai tuyÕn c¸ch m¹ng vµ ph¶n c¸ch m¹ng. Ph­¬ng ph¸p ®¹i ®oµn kÕt Hå ChÝ Minh chÝnh lµ sù kÕt hîp ®ång bé c¸c gi¶i ph¸p øng xö c¸c tuyÕn lùc l­îng nµy, nh»m môc tiªu më réng ®Õn møc tãi ®a trËn tuyÕn c¸ch m¹ng, thu hÑp ®Õn møc tèi thiÓu trËn tuyÕn thï ®Þch, t¹o thÕ ¸p ®¶o cña c¸ch m¹ng ®èi víi ph¶n c¸ch m¹ng, tõng b­íc lµm suy yÕu kÎ thï vµ giµnh thÕ chñ ®éng cho c¸ch m¹ng. Víi lùc l­îng c¸ch m¹ng : Ph­¬ng ph¸p ®¹i ®oµn kÕt Hå ChÝ Minh lµ khai th¸c, ph¸t huy nh÷ng ®iÓm chung, nh÷ng ®iÓm t­¬ng ®ång, qua ®ã h¹n chÕ kh¾c phôc, tiÕn tíi xo¸ bá dÇn nh÷ng kh¸c biÑt trong môc tiªu, lîi Ých ®Ó mäi ng­êi xÝch l¹i gÇn nhau, ®oµn kÕt thµnh mét khèi. Víi lùc l­îng c¸ch m¹ng, cô thÓ : + Víi bän ®Õ quèc x©m l­îc, ph­¬ng ph¸p Hå ChÝ Minh lµ :’’ kiªn quyÕt kh«ng ngõng thÕ tÊn c«ng’’ vµ ‘’ hÔ cßn tªn xam l­îc trªn ®Êt n­íc ta th× ta ph¶i tiÕp tôc chiÕn ®Êu quÐt s¹ch nã ®i’’ + §èi víi bän VIÖt gian tay sai ®Õ quèc ph¶n béi quyÒn lîi tæ quèc, ph­¬ng ph¸p Hå ChÝ Minh lµ dïng phÐp n­íc ®Ó trÞ. Ng­êi nãi : ‘’§ãi víi nh÷ng kÎ cè ý h¹i d©n, can t©m ph¶n quèc, phÐp n­íc sÏ kh«ng khuan hång quèc d©n sÏ kh«ng tha thø ‘’ ( Hå ChÝ Minh : ®r, t5,tr561 ) + §èi víi vua quan, nguþ binh, c«ng chøc cò ®· chÞu ®Çu hµng c¸ch m¹ng hoÆc bÞ c¸ch m¹ng b¾t, ph­¬ng ph¸p Hå ChÝ Minh lµ khoan hång, tha thø, ®éng viªn hä tham gia viÖc n­íc, c¶i tµ qui chÝnh. Theo Hå ChÝ Minh, nh÷ng ng­êi nµy cïng’’ m¸u ®á da vµng ‘’ , còng lµ ‘’ con d©n n­íc ViÖt’’ , ‘’ ch¼ng qua cã lóc v× lîi Ých nhá mµ quªn nghÜa lín’’ nªn ®é l­îng khoan hång, tha thø hä. Ng­êi nh¾c nhë ChÝnh Phñ : ‘’ kh«ng ®Ó t©m moi ra nh÷ng téi cò ®em lµm ¸n míi’’ ( Hå ChÝ Minh : ®r, t4, tr45, t6, tr305 ) Víi lùc l­îng trung gian : Ph­¬ng ph¸p øng xö ®èi víi lùc l­îng nµy cña Hå Chñ TÞch lµ : §Æc biÖt quan t©m, tranh thñ , l«i kÐo vÒ phÝa lùc l­îng c¸ch m¹ng, ®oµn kÕt l©u dµi, träng dông ®øc tµi cña hä. Qua ®ã gay lßng tin cho nh©n d©n, thùc hiÖn ®oµn kÕt d©n téc, ®oµn kÕt quèc tÕ, ®ång thêi c« lËp kÎ thï cña d©n téc, cña giai cÊp. Lùc l­îng trung gian ®­îc Hå ChÝ Minh quan t©m ®oµn kÕt, träng dông lµ : + c¸c quan l¹i, nh©n sü yªu n­íc ( Cô Phan KÕ To¹i, Huúnh Thóc Kh¸ng, Bïi B»ng §oµn....) + Nh÷ng trÝ thøc yªu n­íc ( LuËt S­ Phan Anh, ¤ng §Æng Thai Mai..) + Nh÷ng ng­êi cã chøc s¾c t«n gi¸o ( linh môc Phan B¸ Trùc, Vò §×nh Phông ) Tãm l¹i, trong ph­¬ng ph¸p ®¹i ®oµn kÕt Hå ChÝ Minh cã ph­¬ng ph¸p xö lý mèi quan hÖ ba chiÒu : C¸ch m¹ng - Trung gian - ph¶n C¸ch m¹ng vµ ®­îc Hå ChÝ Minh kÕt hîp xö lý hµi hoµ gi÷a chiÕn l­îc vµ s¸ch l­îc gi÷a cøng r¾n vÒ nguyªn t¾c víi mÒm rÎo linh ho¹t trong gi¶i ph¸p, tõ ®ã lµm cho mäi tÇng líp nh©n d©n, mäi phÇn tö quèc d©n tin vµo chÝnh s¸ch ®¹i ®oµn kÕt cña §¶ng Céng S¶n ViÖt Nam, t¹o ra Lùc - ThÕ - Thêi cho C¸ch m¹ng ®Ó giµnh chiÕn th¾ng mét c¸ch hiÖu qu¶ nhÊt. Ph­¬ng ph¸p thø t­ : Ph©n biÖt r¹ch rßi ai lµ b¹n , al lµ thï cña nh©n d©n ViÖt Nam, ®ång thêi, lu«n gi­¬ng cao ngän cê ®Êu tranh chÝnh nghÜa, t«n träng ®éc lËp chñ quyÒn quèc gia cña c¸c d©n téc kh¸c vµ hîp t¸ccïng cã lîi. Theo Hå ChÝ Minh, ®Ó thùc hiÖn ®¹i ®oµn kÕt, t¹o ra lùc l­îng to lín cña c¸ch m¹ng, ®iÒu c¨n b¶n lµ ph¶i biÕt ph©n biÖt râ ®©u lµ b¹n, ®©u lµ thï cña nh©n d©n, cña C¸ch m¹ng. Hå ChÝ Minh tõng nh¾c nhë ng­êi c¸ch m¹ng : ‘’ chñ nghÜa M¸c – Lªnin d¹y chóng ta r»ng : Muèn loµm c¸ch m¹ng th¾ng lîi ph¶i biÕt râ ai lµ b¹n , ai lµ thï , ph¶i thùc hiÖn thªm bÇu b¹n bít ikÎ thï ‘’ ( Hå ChÝ Minh : ®r, t10, tr65 ) Tõ nhËn thø c¸ch m¹ng ®óng ®¾n ®ã , Hå ChÝ Minh cho r»ng : nh©n d©n ViÖt Nam ph¶i ph©n biÖt r¹ch rßi ai lµ b¹n , ai lµ thï ë c¸c n­íc ®ang x©m l­îc ViÖt Nam. Ch¼ng h¹n, ph©n biÖt n­íc Ph¸p ch©n chÝnh víi n­íc Ph¸p ®Õ quèc chñ nghÜa, nh©n d©n Ph¸p víi ‘’ Bän c¸ mËp thùc d©n d· lîi dông tªn tuæi vµ danh dù cña n­íc Ph¸p ‘’ ®Õn x©m l­îc ViÖt Nam . ( Hå ChÝ Minh : ®d, t1, tr191 ) Ng­êi chØ râ nh©n d©n ViÖt nam chØ chèng bän thùc d©n ph¶n ®éng Ph¸p ®Ó b¶o vÖ ®éc lËp tù do, thèng nhÊt vµ toµn vÑn l·nh thæ cña m×nh. Nh©n d©n ViÖt Nam kh«ng thï ghÐt, kh«ng chèng d©n téc Ph¸p , kh«ng chèng nh©n d©n Ph¸p. Trong hai cuéc kh¸ng chiÕn chèng Ph¸p, chèng Mü, hå hÝ Minh lu«n nhÊn m¹nh : Nh©n d©n ViÖt Nam lu«n tha thiÕt víi hoµ b×nh , mong muèn ®­îc sèng hoµ b×nh trong ®éc lËp d©n téc . Hoµ b×nh lÆp l¹i, trong x©y dùng ®Êt n­íc, nh©n d©n ViÖt Nam sÏ hîp t¸c thËt thµ, b×nh §¼ng cïng cã lîi víi nh÷ng ng­êi Ph¸p, víi nh÷ng ng­êi Mü muèn lµm ¨n thËt thµ b×nh ®¼ng cïng cã lîi víi nh©n d©n ViÖt nam. Nhê ph©n biÖt râ b¹n,thï ë c¸c n­íc ®ang x©m l­îc ViÖt Nam, ®ång thêi lu«n gi­¬ng cao ngän cê ®Êu tranh chÝnh nghÜa, v× ®éc lËp tù do d©n téc , v× hoµ b×nh thÕ giíi, s½n sµng hîp t¸c th©n thiÖn víi c¸c n­íc trªn thÕ giíi trªn c¬ së t«n träng ®éc lËp, chñ quyÒn cïng cã lîi gi÷a c¸c bªn mµ nh©n d©n ta ®· nhËn ®­îc sù ®ång t×nh ñng hé to lín cña c¸c lùc l­îng c¸ch m¹ng, yªu chuéng hoµ b×nh, c«ng lý trªn thÕ giíi. §©y lµ mét trong nh÷ng nguyªn nh©n c¬ b¶n gãp phÇn quan träng vµo thµnh c«ng cña c¸ch m¹ng ViÖt Nam. Tãm l¹i, muèn ®oµn kÕt, ®¹i ®oµn kÕt theo Hå ChÝ Minh, chóng ta ph¶i thùc hiÖn ®ång bé c¶ bèn ph­¬ng ph¸p , tuyÖt ®èi kh«ng ®­îc xem nhÑ mét ph­¬ng ph¸p nµo. Cã nh­ thÕ míi t¹o ra ®­îc søc m¹nh tæng hîp lµm nªn th¾ng lîi cña c¸ch m¹ng ViÖt Nam. KÕt luËn Hå ChÝ Minh vÞ l·nh tô thiªn tµi, kiÖt xuÊt, ng­êi anh hïng d©n téc, nh©n danh v¨n ho¸ thÕ giíi. Ng­êi ®· cã nhiÒu c«ng lao ®ãng gãp vµ cèng hieens c¶ cuéc ®êi m×nh cho c¸ch m¹ng viÖt nam vµ c¸ch m¹ng thÕ giíi . Ng­êi ®· ®Ó l¹i cho d©n téc ta c¶ mét hÖ thèng quan ®iÓm toµn diÖn, nhÊt qu¸n vµ s©u s¾c, ®ã lµ : t­ t­ëng Hå ChÝ Minh ( nh­ lêi nhÊn m¹nh cña ®ång chÝ Tæng BÝ Th­ Lª Kh¶ Phiªu ph¸t biÓu t¹i lÔ kû niÖm 110 n¨m ngµy sinh Hå Chñ TÞch ). Trong ®ã ®¹i ®oµn kÕt lµ mét t­ t­ëng, t­ t­ëng lín, t­ t­ëng næi bËt, mét t­ t­ëng xuyªn suèt cña ng­êi. § ©y lµ t­ t­ëng trung t©m, cã chiÕu s©u nhÊt trong t­ duy lý luËn cña Hå Chñ TÞch, nã cã gi¸ trÞ lín lao trong thÕ kû 20 vµ cßn m·i m·i to¶ s¸ng sau nµy. Tõ khi ra ®êi ®Õn nay, §¶ng ta lu«n gi­¬ng cao ngän cê ®¹i ®oµn kÕt, coi ®ã lµ ®­êng lèi chiÕn l­îc c¬ b¶n, l©u dµi, lµ nguån søc m¹nh vµ ®éng lùc to lín cña c¸ch m¹ng, cña d©n téc viÖt nam. Nhê cã chiÕn l­îc ®¹i ®oµn kÕt mµ §¶ng l·nh ®¹o nh©n d©n ta giµnh ®­îc nh÷ng th¾ng lîi vÜ ®¹i, cã ý nghÜa träng ®¹i trong lÞch sö, ®ã lµ : Tæng khëi nghÜa thµnh c«ng th¸ng t¸m n¨m 1945 lËp lªn nhµ n­íc viÖt nam d©n chñ céng hoµ, ®¸nh th¾ng hai ®Õ quèc to lµ Ph¸p vµ Mü, giµnh ®éc lËp d©n téc thèng nhÊt ®Êt n­íc, ®­a c¶ n­íc ®i lªn chñ nghÜa x· héi. Ngµy nay, thùc hiÖn ®­êng lèi ®æi míi, trªn c¬ së tu©n thñ triÖt ®Ó c¸c nguyªn t¾c ®¹i ®oµn kÕt Hå ChÝ Minh, trong ®ã, ®Æc biÖt qu¸n triÖt khèi ®oµn kÕt ph¶i do §¶ng l·nh ®¹o vµ ®oµn kÕt ph¶i ®Æt lîi Ých d©n téc, lîi Ých tæ quèc, lîi Ých toµn d©n lªn trªn hÕt, tr­íc hÕt, §¶ng vµ toµn d©n ta thùc hiÖn ®¹i ®oµn kÕt, ph¸t huy søc m¹nh cña céng ®ång d©n téc vµ c¬ héi quèc tÕ ®em l¹i, thùc hiÖn th¾ng lîi sù nghiÖp c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n­íc , tõng b­íc x©y dùng mét n­íc viÖt nam d©n giµu, n­íc m¹nh, x· héi c«ng b»ng, d©n chñ, v¨n minh, gãp phÇn xøng ®¸ng vµo sù nghiÖp c¸ch m¹ng thÕ giíi. T­ t­ëng : §¹i ®oµn kÕt, ®¹i ®oµn kÕt, ®¹i ®oµn kÕt cña Hå ChÝ Minh soi s¸ng con ®­êng §¶ng ta vµ nh©n d©n ta v÷ng b­íc tiÕn vµo thÕ kû XXI víi môc tiªu ®éc lËp d©n téc vµ chñ nghÜa x· héi TµI LIÖU THAM KH¶O 1 - Hå ChÝ Minh toµn tËp, 10 tËp, nhµ xuÊt b¶n sù thËt Hµ Néi 1984 – 1989 2 - Hå ChÝ Minh toµn tËp, tËp 1,3 ,5, 6, 10, 11, 12, nhµ xuÊt b¶n chÝnh trÞ quèc gia Hµ Néi 1995- 2000 3 - Phïng H÷u Phó , Lª MËu H·n. CHiÕn l­îc ®¹i ®oµn kÕt theo t­ t­ëng Hå CHÝ MINH ; nhµ xuÊt b¶n chÝnh trÞ quèc gia Hµ Néi 1994 4 - V¨n kiÖn ®¹i héi ®¹i biÓu toµn quèc lÇn thø VIII, nhµ xuÊt b¶n chÝnh trÞ quèc gia Hµ Néi 1996 5 - V¨n kiÖn héi nghÞ lÇn thø V BCH trung ­¬ng §¶ng kho¸ VII, nhµ xuÊt b¶n chÝnh trÞ quèc gia, Hµ Néi 1993. 6- Dù th¶o c¸c v¨n kiÖn tr×nh ®¹i héi IX cña §¶ng, C«ng ty in tiÕn bé, Hµ Néi 2000 7 - T­ t­ëng Hå CHÝ MINH soi s¸ng con ®­êng §¶ng ta vµ nh©n d©n ta tiÕn vµo thÕ kû XXI cña ®ång chÝ Tæng BÝ Th­ Lª Kh¶ Phiªu; Nhµ xuÊt b¶n chÝnh trÞ quèc gia, Hµ Néi 2000 8- TËp bµi gi¶ng : T­ t­ëng Hå CHÝ MINH ( viÖn Hå CHÝ MINH Häc viÖn chÝnh trÞ quèc gia Hå ChÝ Minh ) 9 - T×m hiÓu mét sè vÊn ®Ò trong t­ t­ëng Hå ChÝ minh nhµ xuÊt b¶n sù thËt, Hµ Néi 1992

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docTư tưởng HCM về Đại đoàn kết dân tộc.DOC
Luận văn liên quan