Ứng dung CNTT nâng cao chất lượng trẻ mầm non (SKKN)

Sử dụng công nghệ thông tin trong dạy học là một trong những hình thức thu hút trẻ rất tích cực . Đối với trẻ mầm non và đặc biệt là trẻ 24-36 tháng thì điều này càng quan trọng hơn rất nhiều bởi vì trẻ ỏ lứa tuổi này dễ nhớ , dễ quên , trẻ ấn tượng với những hình ảnh đẹp và sống động . Sau một năm nghiên cứu việc ứng dụng công nghệ thông tin làm đồ dùng dạy thơ cho trẻ 24-36 tháng đã tạo nên những chuyển biến mới.Nó thực sự góp phần nâng cao chất lượng dạy và học ở trường cũng như ở lớp tôi Trẻ được nghe cô đọc thơ bằng những hình ảnh động minh hoạ kích thích sự chú ý , hứng thú say mê đọc thơ . Qua đó giúp trẻ dễ dàng hiểu nội dung bài thơ và nhanh chóng thuộc thơ . Gợi cho trẻ những xúc cảm , tình cảm , lành mạnh cao đẹp , trẻ dễ dàng hình dung được thế giới phong phú với các mối quan hệ , gợi ra những liên tưởng độc đáo . Đồng thời phát huy được tính sáng tạo , trí tưởng tượng phong phú của trẻ . Trẻ mạnh dạn hơn , tự tin qua đó ngôn ngữ của trẻ được phát triển mạnh .

doc15 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 3190 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Ứng dung CNTT nâng cao chất lượng trẻ mầm non (SKKN), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ghn øng dông c«ng nghÖ th«ng tin n©ng cao chÊt l­îng d¹y th¬ cho trÎ 24- 36 th¸ng I . Më §Çu Môc tiªu cña gi¸o dôc mÇm non nãi chung vµ môc tiªu gi¸o dôc cña ®é tuæi 24 - 36 th¸ng nãi riªng lµ ph¸t triÓn toµn diÖn cho trÎ vÒ §øc - TrÝ - ThÓ - Mü th«ng qua c¸c ho¹t ®éng cña m«n cña bé m«n : NhËn biÕt tËp nãi - NhËn biÖt ph©n biÖt - Gi¸o dôc ©m nh¹c - Gi¸o dôc thÓ chÊt vµ Lµm quen víi V¨n Häc . Mçi bé m«n ®Òu cã t¸c dông ph¸t triÓn ë trÎ c¸c khÝa c¹nh kh¸c nhau , song theo t«i bé m«n v¨n häc mµ ®Æc biÖt lµ d¹y trÎ ®äc th¬ chiÕm vÞ trÝ quan träng ®èi víi trÎ 24 -36 th¸ng v× khi d¹y trÎ ®äc th¬ kh«ng chØ ph¸t triÓn ë trÎ ng«n ng÷ , t×nh c¶m , thÈm mü mµ cßn gi¸o dôc ë trÎ mét c¸ch nhÑ nhµng s©u s¾c nhÊt . §èi víi trÎ 24-36 th¸ng , rêi vßng tay mÑ dÕn tr­êng mÉu gi¸o . B­íc vµo mét m«i tr­êng míi víi bao nçi håi hép , th¾c m¾c . Nh÷ng vÇn th¬ ®· gióp trÎ gi¶i to¶ nh÷ng ©u lo ®ã . Nh÷ng vÇn th¬ ®· gióp trÎ nhËn thøc thÕ giíi xung quanh vµ båi d­ìng vèn ng«n ng÷ nghÖ thuËt cho trÎ . Song viÖc øng dông c«ng nghÖ th«ng tin vµo viÖc d¹y th¬ cho trÎ ch­a thùc sù ®­îc s¸ng t¹o , khi d¹y th¬ th× chñ yÕu lµ dïng tËp tranh cã s½n , hoÆc c¸c h×nh ¶nh chØ lµ tranh quÐt lªn vi tÝnh , h×nh ¶nh kh«ng ®éng , ch­a kÝch thÝch ®­îc sù t×m tßi høng thó cña trÎ . Nªn trÎ ch­a ph¸t huy ®­îc hÕt sù t­ duy , liªn t­ëng vµ sù tËp trung ë trÎ. N¾m ®­îc t©m lý trÎ mÇm non ®Æc biÖt lµ trÎ 24 - 36 th¸ng trÎ rÊt Ên t­îng víi nh÷ng h×nh ¶nh ®Ñp , cã mµu s¾c vui nhén , trÎ dÔ nhí , dÔ quªn , kh¶ n¨ng tËp trung chó ý cña trÎ kh«ng bÒn do vËy ®Ó trÎ mÇm non ®Æc biÖt lµ trÎ 24 -36 th¸ng ®­îc tiÕp xóc sím víi c«ng nghÖ th«ng tin sÏ gióp trÎ t­ duy chÝnh x¸c vµ nhanh nhÑn h¬n . Vµ Cïng víi sù ph¸t triÓn nh­ vò b·o cña khoa häc kü thuËt cuèi thÕ kû XX ®Çu thÕ kû XXI sù ph¸t triÓn v­ît bËc cña c«ng nghÖ th«ng tin . C«ng nghÖ th«ng tin ®· vµ ®ang ®­îc øng dông réng r·i trong mäi lÜnh vùc cña ®êi sèng , ngµnh gi¸o dôc còng kh«ng n»m ngoµi xu thÕ ®ã vµ bËc häc mÇm non còng ®· vµ ®ang tiÕp cËn víi nh÷ng c«ng nghÖ hiªn ®¹i . NguyÔn ThÞ Nhµn - Tr­êng mÇm non Sao Mai øng dông c«ng nghÖ th«ng tin n©ng cao chÊt l­îng d¹y th¬ cho trÎ 24- 36 th¸ng HiÖn nay b©c hoc mÇm non n­íc ta ®ang ¸p dông ph­¬ng ph¸p mµ nhiÒu n­ícph¸t triÓn trªn thÕ giíi ®ang ¸p dông ®ã lµ ph­¬ng ph¸p d¹y häc tÝch cùc .Ngoµi sù ®æi míi vÒ ph­¬ng ph¸p cßn cã sù ®æi míi vÒ h×nh thøc . Kh«ng chØ ®¬n thuÇn lµ d¹y häc th«ng th­êng nh­ tr­íc n÷a thay vµo ®ã lµ sö dông ph­¬ng tiÖn d¹y hoc hiÖn ®¹i . Sö dông c«ng nghÖ th«ng tin trong qu¸ tr×nh d¹y vµ häc cña nghµnh mÇm non ®ang lµ vÊn ®Ò ®­îc quan t©m hµng ®Çu . §Ó thùc hiÖn nhiÖm vô n¨m häc cña tr­êng mÇm non Sao Mai , "N¨m c«ng nghÖ th«ng tin" , "X©y dùng gi¸o ¸n ®iÖn tö vµ phÇn mÒm gi¸o dôc" vµ nghi ®Þnh sè 741 ngµy 30 th¸ng 10 n¨m 2008 cña chÝnh phñ vÒ viÖc triÓn khai c«ng t¸c"§Èy m¹nh øng dông c«ng nghÖ th«ng tin" trong nghµnh Gi¸o dôc vµ §µo t¹o Hµ Néi n¨m häc 2008-2009. Ngµnh gi¸o dôc sÏ trë thµnh“Kho tµng gi¸o ¸n . Tõ thùc tÕ gi¶ng d¹y vµ trong 1 n¨m , t«i nhËn thÊy bªn c¹nh nh÷ng tËp tranh minh ho¹ cã s½n , chóng ta cã thÓ ®­a c«ng nghÖ th«ng tin vµo ®Ó lµm phim ®éng minh ho¹ cho c¸c bµi th¬ ®Ó ph¸t triÓn sù t­ duy s¸ng t¹o ë trÎ . Cã nh­ vËy trÎ míi tËp trung chó ý ®äc th¬ vµ gi¸o viªn còng chñ ®éng , linh ho¹t h¬n trong khi d¹y th¬ cho trÎ . Vµ ®ã còng lµ lý do th«i thóc t«i viÕt b¶n s¸ng kiÕn kinh nghiÖm víi ®Ò tµi "øng dông c«ng nghÖ th«ng tin trong viÖc d¹y th¬ cho trÎ 24 – 36 th¸ng " . Vµ T«i xin trao ®æi víi b¹n bÌ ®ång nghiÖp . NguyÔn ThÞ Nhµn - Tr­êng mÇm non Sao Mai øng dông c«ng nghÖ th«ng tin n©ng cao chÊt l­îng d¹y th¬ cho trÎ 24- 36 th¸ng II.Néi dung 1,Môc tiªu,ý nghi· cña viÖc: “øng dông c«ng nghÖ th«ng tin nh»m n©ng cao chÊt l­îng d¹y th¬ cho trÎ 24-36 th¸ng tuæi ë líp D2’’. Môc tiªu cña viÖc d¹y th¬ cho trÎ nãi chung vµ cña trÎ 24 - 36 th¸ng lµ trÎ thuéc c¸c bµi th¬ ®èi cña tõng chñ ®iÓm . TrÎ cã thÓ chñ ®éng diÔn ®¹t yªu cÇu cña m×nh b»ng ng«n ng÷ vµ trÎ biÕt nghe lêi nguêi lín , kh«ng tranh giµnh ®å ch¬i víi b¹n bÌ . §Ó ®¹t ®­îc môc tiªu ®ã th× viÖc øng dông c«ng nghÖ th«ng tin ®Ó d¹y th¬ cho trÎ cã ý nghÜa v« cïng to lín .øng dông c«ng nghÖ th«ng tin trong viÖc d¹y th¬ cho trÎ ®· thu hót trÎ chó ý say mª vµ tÝch cùc ®äc th¬ . B»ng c«ng nghÖ hiÖn ®¹i c¸c h×nh ¶nh ®Ñp sinh ®éng hiÖn ra cïng víi nh÷ng ©m thanh trÇm bæng ªm ¸i cña nh÷ng vÇn th¬ kh¬i gîi nh÷ng xóc c¶m , t×nh c¶m th©n thiÕt ë trÎ ®©y lµ yÕu tè v« cïng quan trong nhÊt lµ ®èi víi trÎ 24-36 th¸ng . Ngoµi ra trÎ cã thÓ h×nh dung ngay ra néi dung bµi th¬ khi nh÷ng h×nh ¶nh ®éng cña bµi th¬ ®Çn dÇn xuÊt hiÖn .§©y còng lµ h×nh thøc gióp trÎ tiÕp thu bµi nhanh h¬n , trÎ cã ®iÒu kiÖn ®Ó ph¸t triÓn ng«n ng÷ m¹ch l¹c vµ ®óng ®¾n gãp phÇn më réng vèn phong phó kÝch thÝch tÝnh tß mß , ham hiÓu biÕt , s¸ng t¹o vµ trÝ t­ëng t­îng ë trÎ . Nã gióp trÎ chó ý h¬n vµ nh÷ng bµi th¬ sÏ ®­îc trÎ ghi nhí mét c¸ch dÔ dµng h¬n . Kh«ng nh÷ng thÕ khi øng dông c«ng nghÖ th«ng tin vµo d¹y th¬ cho trÎ cßn ph¸t triÓn t­ duy , ãc quan s¸t vµ tri gi¸c cña trÎ qua ®ã kh¬i gîi nh÷ng xóc c¶m thÈm mü , nh÷ng t×nh c¶m th©n thiÕt ë trÎ tõ ®ã trÎ ®­îc hoµn thiÖn m×nh h¬n . Yªu cÇu chuÈn cÇn ®¹t cña trÎ 24 – 36 th¸ng vÒ kiÕn thøc , kü n¨ng , thaÝ ®é khi d¹y th¬ . TrÎ thÝch ®äc th¬ , TrÎ thuéc c¸c bµi th¬ cña tõng chñ ®iÓm , trÎ cã thÓ chñ ®éng diÔn ®¹t yªu cÇu cña m×nh b»ng ng«n ng÷ . gi¸o dôc ®¹o ®øc cho trÎ . NguyÔn ThÞ Nhµn - Tr­êng mÇm non Sao Mai øng dông c«ng nghÖ th«ng tin n©ng cao chÊt l­îng d¹y th¬ cho trÎ 24- 36 th¸ng 2,Thùc tr¹ng “ øng dông c«ng nghÖ th«ng tin nh»m n©ng cao chÊt l­îng d¹y th¬ cho trÎ 24-36 th¸ng ë líp D2 ” . a . §Æc ®iÓm chung cña tr­êng mÇm non Sao Mai . - Tr­êng mÇm non Sao Mai n»m ë tæ 2 thÞ trÊn §«ng Anh lµ mét tr­êng nhiÒu n¨m liÒn ®¹t danh hiÖu tr­êng chuÈn quèc gia vµ tiªn tiÕn cÊp thµnh phè. - Tr­êng mÇm non Sao Mai cã : 12 líp , 2 líp nhµ trÎ , 3 líp mÉu gi¸o bÐ , 3 líp mÉu gi¸o nhì , 4 líp mÉu gi¸o lín . 27 gi¸o viªn biÕt sö dông m¸y vi tÝnh , b.¦u ®iÓm vµ nh÷ng bÊt cËp khi thùc hiÖn “øng dông c«ng nghÖ th«ng tin nh»m n©ng cao chÊt l­îng d¹y th¬ trÎ 24-36 th¸ng tuæi ë líp D2 " * ¦u ®iÓm: - Lu«n ®­îc sù quaqn t©m gióp ®ì cña BGH nhµ tr­êng . - §­îc BGH nhµ tr­êng cö ®i häc nh÷ng líp båi d­ìng vÒ c«ng nghÖ th«ng tin . - Tr­êng ®· trang bÞ m¸y vi tÝnh cho líp vµ ®­îc nèi m¹ng internet . - Tr­êng ®· mua vµ l¾p ®Æt phÇn mÒm kismarst líp . - Gi¸o viªn trÎ nhiÖt t×nh n¨ng ®éng,ham häc hái cã kh¼ n¨ng s­ pham , cã ý thøc tr¸ch nhiÖn cao . - TrÎ ngoan ngo·n , m¹nh d¹n . - Phô huynh nhiÖt t×nh tham gia vµo c¸c c«ng viÖc cña líp vµ lu«n quan t©m ®Õn viÖc ch¨m sãc nu«i d¹y con c¸i . * Nh÷ng bÊp cËp: - TrÎ 24-36 th¸ng tuæi míi ®i häc nªn cßn khãc nhiÒu , bì ngì vµ ®i häc ch­a ®Òu . mét sè trÎ vèn tõ cßn Ýt , ng«n ng÷ ch­a hoµn thiÖn , kh¶ n¨ng ghi nhí cña trÎ con kÐm nªn viÖc d¹y th¬ cho trÎ cßn gÆp nhiÒu khã kh¨n . NguyÔn ThÞ Nhµn - Tr­êng mÇm non Sao Mai øng dông c«ng nghÖ th«ng tin n©ng cao chÊt l­îng d¹y th¬ cho trÎ 24- 36 th¸ng - Bé ®å dïng d¹y th¬ cßn ®¬n gi¶n , ch­a mang tÝnh s¸ng t¹o , ch­a kÝch thÝch g©y chó ý , høng thó cho trÎ . 3,Mét sè biÖn ph¸p . a. X©y dùng kÕ ho¹ch d¹y th¬ theo chñ ®iÓm cho c¶ n¨m häc . ViÖc x©y dùng kÕ ho¹ch d¹y th¬ theo chñ ®iÓm lµ v« cïng quan träng nã gióp gi¸o viªn ®Þnh h­íng vµ lùa chän c¸c bµi th¬ phï hîp víi c¸c chñ ®iÓm vµ x¸c ®Þnh ®­îc môc ®Ých còng nh­ nhiÖm vô cÇn lµm . Do vËy ngay tõ ®Çu n¨m t«i ®· x©y dùng kÕ ho¹ch d¹y th¬ theo tõng chñ ®iÓm cho líp . Trªn ®©y lµ kÕ ho¹ch d¹y th¬ cña cïng chñ ®iÓm mµ t«i ®· v¹ch ra . STT Tªn chñ ®iÓm Thêi gian thùc hiÖn sè lù¬ng bµi th¬ Tªn bµi th¬ 1 BÐ vµ c¸c b¹n . 4 tuÇn 2 - B¹n míi - BÐ ¬i 2 C¸c c« c¸c b¸c trong tr­êng mÇm non . 2 tuÇn 1 - Bµn tay c« gi¸o 3 §å dïng ®å ch¬i cña bÐ . 4 tuÇn 2 - §i dÐp - Giê ch¬i 4 C¸c con vËt ®¸ng yªu 6 tuÇn 4 - Chó gµ con - Con c¸ vµng - Con Voi 5 Gia ®×nh 6 tuÇn 3 - Yªu mÑ - Hoa ®µo - Chµo 6 Thùc vËt 6 tuÇn 3 - Hoa në - Th¬ Qu¶ ThÞ - B¾p c¶i xanh 7 Ph­¬ng tiÖn giao th«ng 6 tuÇn 3 - Con tµu - Xe ®¹p - M­a b. C¸ch lµm vµ sö dung phÇn mÒm d¹y th¬ cho trÎ 24 - 36 th¸ng . NhËn thøc ®­îc tÇm quan träng cña viÖc ®­a c«ng nghÖ th«ng tin ®Õn víi trÎ vµ nhu cÇu ®Æc biÖt cña gi¸o viªn khi sö dông thiÕt bÞ d¹y häc hiªn ®¹i . T«i ®· m¹nh øng dông mét sè chøc n¨ng ®¬n gi¶n cña mét sè phÇn mÒm ®Ó lµm ®å dïng d¹y th¬ cho trÎ 24 – 36 th¸ng tuæi ë tr­êng t«i . T«i ®· tiÕn hµnh nh­ sau : * B­íc mét : T×m , chän h×nh ¶nh cã néi dung phï hîp Sau khi t«i ®· chän ®­îc bµi th¬ phï hîp víi chñ diÓm t«i tiÕn hµnh t×m lôa chän h×nh ¶nh phï hîp víi néi dung bµi d¹y . §©y còng lµ mét néi dung quan träng ®Ó t¹o ra s¶n phÈm . T×m chän h×nh ¶nh cã rÊt nhiÒu c¸ch : C¸ch 1: T×m chän h×nh ¶nh cã s½n trªn m¸y . C¸ch 2 : Chän h×nh ¶nh tõ trªn m¹ng internet vµ download h×nh ¶nh vÒ m¸y . C¸ch 3 : Chôp h×nh ¶nh cÇn thiÕt b»ng m¸y kü thuËt sè hoÆc scan vµ coppy sang m¸y tÝnh . C¸ch 4 ; Chän h×nh ¶nh ®o¹n phim phï hîp tõ ®Üa VCD dïng phÇn mÒm Videostudio 10 ®Ó c¾t nèi ®o¹n phim phï hîp coppy vµo m¸y. * B­íc 2 : Thao t¸c trªn phÇn mÒm phï hîp : T«i ®· lùa chän mét sè øng dông ®¬n gi¶n cña phÇn mÒm Videostudio 10 , Photoshocs , Window moviemaker , Microft powerpoin ®Ó lµm ra nh÷ng ®o¹n phim ®éng minh ho¹ cho c¸c bµi th¬ . TrÎ v« cïng vui vµ høng thó khi ®­îc nghª c« ®äc th¬ trªn nh­ng ®o¹n phim ®éng nµy . NguyÔn ThÞ Nhµn - Tr­êng mÇm non Sao Mai øng dông c«ng nghÖ th«ng tin n©ng cao chÊt l­îng d¹y th¬ cho trÎ 24- 36 th¸ng * B­íc 3 : TiÕn tr×nh d¹y trÎ . Sau khi hoµn thiÖn c¸c b­íc th× viÖc d¹y trÎ chØ lµ c¸c thao t¸c cùc kú ®¬n gi¶n . Khi d­a ®o¹n phim hoÆc h×nh ¶nh ra c« chØ cÇn nh¸y chuét . C¸ch lµm cô thÓ nh­ sau: S­u tÇm c¾t c¸c ®o¹n phim tõ ®Üa ®Ó minh ho¹ cho bµi th¬ §èi víi nh÷ng bµi th¬ nãi vÒ con vËt nh­ bµi th¬ : Con Voi , con C¸ Vµng ,con Cua ,con Rïa .Tõ nh÷ng h×nh ¶nh tÜnh vÒ c¸c con vËt vÉn cã thÓ lµm ®éng ®­îc trong Photoshocs nh­ng nã sÏ kh«ng ®­îc ngé nghÜnh khi ®­îc nghe c« ®äc th¬ vµ tri gi¸c tËn m¾t nh÷ng con vËt sèng ®éng . TrÎ v« cïng thÝch thó vµ sÏ hiÓu néi dung , thuéc th¬ rÊt nhanh . Do ®ã t«i ®· s­u tÇm nh÷ng ®o¹n phim phï hîp víi néi dung bµi d¹y cña ®Üa kh¸m ph¸ khoa häc . Khi chän xong t«i sö dông phÇn mÒm Videostudio 10 ®Ó c¾t c¸c ®o¹n phim vÒ con vËt ®ã , sau khi c¾t xong t«i tiÕp tôc sö dông phÇn mÒm nµy ®Ó t¸ch bá tiÕng vµ nèi dµi ®o¹n phim võa c¾t v× hÇu hÕt c¸c ®o¹n phim ®ã ®Òu rÊt ng¾n kh«ng ®ñ thêi gian minh ho¹ cho bµi th¬ . * VÝ dô : bµi th¬ “ Con c¸ vµng “ trong chñ ®iÓm bÐ vµ c¸c con vËt ®¸ng yªu . - B­íc 1 : T×m chän h×nh ¶nh phï hîp víi n«i dung bµi th¬ V× bµi th¬ cã nh÷ng c©u th¬ g¾n liÒn víi bµi h¸t” C¸ vµng b¬i” , nªn ®iÒu ®Çu tiªn t«i nghÜ ®Õn ®ã lµ xem ®Üa cã bµi h¸t “ C¸ vµng b¬i” . Sau ®ã t«i chän ®­îc ®o¹n phim phï hîp . - B­íc 2 : Thao t¸c trªn phÇn mÒm Dïng phÇn mÒm Videostudio ®Ó c¾t phim - KÐo dµi ®oan phim võa c¾t ®­îc ( Th­êng th× ®o¹n phim c¾t ®­îc rÊt ng¾n) – T¸ch bá tiÕng ( v× khi c¨t ®o¹n phim sÏ kÌm theo tiÕng) – T¹o th­ môc riªng cho bµi võa c¾t ®­îc . Sau khi ®· c¾t ®­îc ®o¹n phim theo ý muèn t«i tiÕn hµnh lµm trªn phÇn mÒm Microsost pwerpoint vµ bµi th¬ con c¸ vµng ®· n»m trªn mét shide . - B­íc 3 : TiÕn hµnh d¹y trÎ NguyÔn ThÞ Nhµn - Tr­êng mÇm non Sao Mai øng dông c«ng nghÖ th«ng tin n©ng cao chÊt l­îng d¹y th¬ cho trÎ 24- 36 th¸ng C« chØ cÇn Ên F5 lµ ®o¹n phim con c¸ vµng ®ang b¬i sÏ hiÖn ra vµ trÎ sÏ rÊt hµo høng khi võa ®­îc nh×n tËn m¾t con c¸ vµng dang b¬i nhÑ nhµng vµ nghe c« gi¸o ®äc th¬ . * VÝ dô 2 : Bµi th¬ : Con Voi trong chñ ®iÓm nh÷ng con vËt sãng trong rõng . - B­íc 1 : T×m , lùa chän h×nh ¶nh phï hîp víi néi dung bµi d¹y . Khi d¹y trÎ bµi th¬ nµy nÕu chØ dïng h×nh ¶nh tÜnh th«ng th­êng th× trÎ 24-36 th¸ng sÏ rÊt khã hiÓu vµ h×nh dung ra t¹i sao lai ” c¸i vßi ®i tr­íc” . Do vËy t«i ®· tiÕn hµnh xem ®Üa vÒ con voi vµ chon nh÷ng ®oan phim phï hîp víi c©u th¬ . - B­íc 2 : Thao t¸c trªn phÇn mÒm . Dïng phÇn mÒm Videostudio ®Ó c¾t phim - KÐo dµi ®oan phim võa c¾t ®­îc – T¸ch bá tiÕng – T¹o th­ môc riªng cho bµi võa c¾t ®­îc .Sau khi ®· c¾t ®­îc ®o¹n phim theo ý muèn t«i tiÕn hµnh lµm trªn phÇn mÒm Microsost pwerpoint vµ bµi th¬ con voi ®· ®­îc ®­a vµo mét shide . - B­íc 3 : TiÕn hµnh d¹y trÎ C« chØ cÇc Ên F5 lµ ®o¹n phim minh ho¹ cho bµi th¬ con voi sÏ xuÊt hiÖn vµ trÎ høng thó häc khi nh×n thÊy con voi nã dang ®ung ®­a vßi vµ b­íc ®i . , §iÒu mµ rÊt nhiÒu gi¸o viªn thÊy khã vµ tr¨n trë lµ khi cã ®o¹n phim ®Ó dËy råi nh­ng lµm sao ®Ó cã h×nh ¶nh ®Ó ®µm thoai theo néi dung bµi th¬ . Khi ®µm tho¹i mét c©u hái gi¸o viªn th­êng hái rÊt nhiÒu trÎ dïng chÝnh ®o¹n phim ®ã gÆp rÊt nhiÒu bÊt cËp mµ t×m h×nh ¶nh kh¸c ®­a vµo ®µm tho¹i th× trÎ l¹i kh«ng ®­îc tri gi¸c chÝnh con vËt mµ c« võa minh ho¹ cïng bµi th¬ . ChÝnh v× vËy mµ t«i ®· dïng phÇn mÒm Window moviemaker vµ vµo phÇn takepicture ®Ó chup nh÷ng h×nh ¶nh tõ nh÷ng ®o¹n phim ®ã , råi t«i ®­a vµo phÇn mÒm Microsost pwerpoint t¹o mét sè hiÖu øng tõ phÇn mÒm nµy vµ ®­a vµo d¹y . * VÝ dô : Bµi th¬ con Cua . Khi ®· c¾t xong ®o¹n phim vÒ con cua ®Ó trÎ ®­îc tri gi¸c trùc tiÕp con cua mµ trÎ võa ®­îc nh×n thÊy khi c« ®äc . T«i dïng phÇn mÒm Window moviemaker cho ®o¹n phim ch¹y ®Õn c¶nh nµo mµ thÊy ­ng ý vµo th­ môc takepicture t¸ch lÊy h×nh ¶nh cña con cua – t¹o th­ môc – insert vµo phÇn mÒm Microsost powerpoint vµ h×nh ¶nh con cua sÏ vµo shide thø 2 sau ®o¹n phim minh ho¹ bµi con Cua ®Ó gi¸o viªn thuËn tiÖn cho viÖc d¹y häc . Khi sö dông gi¸o viªn chØ Ên F5 hoÆc nh¸y chuét vµo shilde show .VËy lµ gi¸o viªn cã nay h×nh ¶nh con cua ®Ó ®µm tho¹i cïng trÎ . Lµm phim ®Ó minh ho¹ cho bµi th¬ : Cã nh÷ng bµi th¬ mµ khi dïng nh÷ng ®o¹n phim thËt sÏ kh«ng lét t¶ ®­îc hÕt néi dung,ý ®å cña t¸c gi¶ . V× vËy ®èi víi nh÷ng bµi th¬ trong ch­¬ng tr×nh mµ kh«ng thÓ c¾t ®­îc ë ®Üa . NÕu chØ sö dông tranh ®¬n thuÇn th× trÎ kh«ng tÝch cùc , høng thó häc . V× thÕ t«i ®· dïng m¸y ¶nh chôp tranh minh ho¹ cña cÊc bµi th¬ sau ®ã t«i cµi vµo m¸y tÝnh . TiÕp theo t«i sö dông phÇn mÒm Photoshocs chØnh ®é sang tèi , mµu s¾c,t­ thÕ cña c¸c nh©n vËt trong bµi th¬ - Dïng phÇn mÒm Window moviemaker ch¹y thµnh phim minh ho¹ cho bµi th¬ ®ã . * VÝ dô: Bµi th¬ Chó Gµ Con . - B­íc 1 : Lùa chän h×nh ¶nh phï hîp víi néi dung bµi th¬ . T«i dïng m¸y ¶nh kü thu©t sè chôp h×nh ¶nh minh ho¹ bµi th¬ ” Chó Gµ Con” trong tËp tranh minh ho¹ th¬ cña nhµ trÎ – cµi vµo m¸y tÝnh . - B­íc 2: Thao t¸c trªn phÇn mÒm . Sö dông phÇn mÒm Photoshocs chØnh ®é s¸ng tèi , mµu s¾c , t­ thÕ cña nh©n vËt cho phï hîp víi lêi th¬ - dïng phÇn mÒm Window moviemaker ch¹y phim ®éng minh ho¹ cho bµi th¬ - T¹o th­ môc – insert vµo phÇn mÒm Microsost pwerpoint vµ bµi th¬ “ Chó Gµ Con “ ®· n»m trong mét shilde . - B­íc 3 : TiÕn hµnh d¹y trÎ : Ên F5 lµ h×nh ¶nh chó gµ con ®¸ng yªu sÏ hiÖn ra vµ c« sÏ ®äc mÉu cho trÎ nghe b»ng ®o¹n phim minh ho¹ ®ã . TrÎ sÏ v« cïng ng¹c nhiªn vµ thÝch thó khi ®­îc nh×n nh÷ng chó gµ con ®¸nh yªu . §èi víi mét sè bµi th¬ c¶nh nÒn ch­a ®Ñp , c¶nh Ýt ch­a thÓ hiÖn ®­îc néi dung bµi th¬ t«i còng sö dông phÇn mÒm Photoshocs ®Ó c¾t nh©n vËt vµ ®Æt lªn nÒn míi mµ t«i thÊy h¬p lý . Sau khi hoµn tÊt c«ng viªc chØnh söa thay ®æi t­ thÕ theo ý muèn t«i l­u c¸c h×nh ¶nh ®ã vµo m¸y , tiÕp theo t«i dïng phÇn mÒm Window moviemaker ®Ó ch¹y thµnh ®o¹n phim vµ c¸c t­ thÕ cña nh©n vËt ®­îc cö ®éng . TrÎ rÊt høng thó khi võa ®­îc nghe c« ®äc th¬ võa ®­îc nh×n nh÷ng h×nh ¶nh ®éng vµ trÎ rÊt nhanh thuéc th¬ *VÝ dô: Bµi th¬ ®i dÐp trong chñ ®iÓm ®å dïng ®å ch¬i cña bÐ - B­íc 1 : Lùa chän h×nh ¶nh phï hîp víi néi dung bµi th¬ Sau khi nh×n tranh minh ho¹ cho bµi th¬ “ §i dÐp”t«i thÊy nÕu dïng mét tranh ®ã kh«ng th× vÉn ch­a thÓ hiÖn râ néi dung cña bµi ttù häc . Do ®ã t«i ®· lµm nh÷ng ®«i dÐp b»ng xèp,®Ó sinh ®éng h¬n t«i vÏ m¾t , mòi miÖng cho ®«i dÐp – Dïng m¸y ¶nh kü thuËt sè chôp tranh bµi th¬ cïng víi h×nh ¶nh ®«i dÐp t«i tù t¹o lªn – cµi vµo m¸y tÝnh . - B­íc 2 : Thao t¸c trªn m¸y tÝnh . Dïng phÇn mÒm Photoshocs chØnh ®é s¸ng tèi , mµu s¾c , t­ thÕ cña nh©n vËt sau ®ã t«i c¾t tõng nh©n vËt chuyÓn sang mét c¶nh nÒn míi mµ t«i thÊy hîp lý,cßn h×nh ¶nh d«i dÐp t«i ®Ó lªn mét ph«ng tr¾ng vµ dïng c«ng cô trong phÇn mÒm ®Ó vÌ thªm ®«i m¾t nh¾m vµo ®«i dÐp ( môc ®Ých cña t«i lµ ®Ó cho ®«i dÐp ®ã sÏ cö ®éng ®­îc ) - dïng phÇn mÒm Window moviemaker ®Ó ch¹y thµnh phim ®éng minh ho¹ cho bµi th¬ ®i dÐp - T¹o th­ môc – insert vµo phÇn mÒm Microsost pwerpoint. - B­íc 3 : TiÕn hµnh d¹y trÎ : TrÎ líp t«i v« cïng thÝch thó khi nh×n thÊy b¹n nhá ®i xung quanh s©n víi mét ®«i dÐp rÊt ®Ñp vµ trÎ thÊy ngac nhiªn khi ®Õn ®o¹n ®«i dÐp nh¾m råi më m¾t to nh×n trÎ . TrÎ ch¨m chó vµ thuéc th¬ rÊt nhanh . N¨m 2008-2009 lµ n¨m ®Çu tiªn líp t«i thùc hiÖn ch­¬ng tr×nh ®æi míi . Do ®ã trong qu¸ tr×nh lùa chon néi dung d¹y cho phï hîp víi chñ ®iÓm . Nh­ng hiÖn nay cã rÊt nhiÒu bµi th¬ trong tr­¬ng tr×nh ®æi míi mµ kh«ng cã h×nh ¶nh hay bÊt kú ®o¹n phim ®Ó minh ho¹ . T«i cã thÓ t×m kiÕm nh÷ng h×nh ¶nh trªn m¹ng internet . T«i xin ®­a ra mét sè website ®Ó lÊy h×nh ¶nh sau : www.google.com – vµo phÇn h×nh ¶nh - ¶nh ®éng avatart – HoÆc h×nh ¶nh bÊt kú nµo muèn t×m , www.geettyimages.com , www.prodraw.net/aanimation . Sau ®ã t«i downloand h×nh ¶nh vµo m¸y . Råi t«i tiÕp tôc lµm c¸c thao t¸c nh­ nh÷ng thao t¸c cña bµi th¬ kh¸c : Sö dông phÇn mÒm Photoshocs chØnh ®é s¸ng tèi , mµu s¾c , t­ thÕ cña nh©n vËt sau ®ã t«i c¾t tõng nh©n vËt - Dïng phÇn mÒm Photoshocs vµ phÇn mÒm Window moviemaker ®Ó ch¹y phim minh ho¹ bµi th¬ . §«i khi m¹ng lªn m¹ng còng kh«ng t×m ®­îc h×nh ¶nh minh ho¹ th× t«i cã thÓ tù t¹o b»ng c¸ch vÏ råi dïng m¸y kü thuËt sè chôp – cµi vµo m¸y – råi còng lµm t­¬ng tù nh­ nh÷ng bµi th¬ kh¸c . * VÝ dô 1 : Bµi th¬ B¾p c¶i xanh ( St: Ph¹m Hæ ) - B­íc 1 : T×m h×nh ¶nh phï hîp víi néi dung bµi th¬ . §©y lµ bµi th¬ míi trong chñ ®iÎm “ Rau qu¶ vµ nh÷ng b«ng hoa ®Ñp “ – T«i vµo website www.google.com – vµo phÇn h×nh ¶nh rau b¾p c¶i – Chän mét h×nh ¶nh c©y rau b¾p sao cho phï hîp víi néi dung bµi th¬ vµ râ nÐt nhÊt – downloand vÒ m¸y – t¹o mét th­ môc míi . - B­íc 2 : Thao t¸c trªn m¸y: Insert vµo phÇn mÒm Microsost powerpoint – C©y b¾p c¶i n»m 1 shilde - T¹o hiÖu øng cho c©y b¾p c¶i thªm sinh ®éng – Ên F5 ®Ó tr×nh chiÕu d¹y trÎ . - B­íc 3 : TiÕn hµnh d¹y trÎ: C« chØ cÇn Ên F5 vµ nick chuét ®Ó ®iÒu khiÓn h×nh ¶nh phï hîp víi néi dung bµi th¬ . TrÎ hµo høng khi nghe c« ®äc th¬ víi nh÷ng hiÖu øng trªn c©y b¾p c¶i . * VÝ dô 2 : bµi th¬ Qu¶ ThÞ . - B­íc 1 : T×m h×nh ¶nh phï hîp víi néi dung bµi th¬: Ngµy nay qu¶ thÞ ®ang dÇn mÊt ®i trong con m¾t cña trÎ . NhÊt lµ trÎ 24-36 th¸ng th× ®a sè lµ trÎ kh«ng hÒ biÕt ®Õn qu¶ thÞ . Do ®ã t«i rÊt tr¨n trë lµm sao ®Ó trÎ cã thÓ tri gi¸c ®­îc qu¶ thÞ thËt khi ®­îc ®äc bµi th¬ . Nh­ng nÕu lÊy h×nh ¶nh c©y thÞ thËt trªn m¹ng th× trÎ khã tri gi¸c qu¶ . Nªn t«i ®· vÏ mét c©y xanh – råi t«i dïng m¸y ¶nh kü thuËt sè chôp h×nh c©y ®ã – cµi vµo m¸y . - B­íc 2 : Thao t¸c trªn m¸y : Dïng phÇn mÒm Photoshocs c¾t h×nh c©y xanh cho vµo h×nh nÒn mµ t«i thÊy phï hîp – dïng c«ng cô trong phÇn mÒm nµy ®Ó chØnh c©y to nhá sao cho phï hîp – C¾t qu¶ thÞ ®· downloand tõ m¹ng – c¾t vµ g¾n vµo c©y xanh ®ã - vÒ t¹o th­ môc míi – inser vµo phÇn mªm Microsost powerpoint – T¹o hiÖu øng cho qu¶ thÞ . - B­íc 3 : TiÕn hµnh d¹y trÎ : §­îc nghe c« ®äc th¬ vµ tri gi¸c chÝnh nh÷ng qu¶ thi thËt ®ã trÎ hiÓu néi dung bµi th¬ rÊt nhanh vµ høng thó ®äc th¬ . .KÕt qu¶: Khi dông c«ng nghÖ th«ng tin vµo d¹y th¬ cho trÎ 24-36 th¸ng ®· ®em l¹i hiÖu qu¶ nhÊt ®Þnh : TrÎ høng thó , tÝch cùc ®äc th¬ cïng c« . V× vËy trÎ cã thÓ dÔ dµng thuéc th¬ . Ng«n ng÷ , trÝ tuÖ cña trÎ còng ph¸t triÓn tèt . TrÎ nãi ®­îc c©u ®ñ ý . Ngoµi ra nã cßn gióp trÎ m¹nh d¹n , tù tin h¬n , t¹o nh­ng xóc c¶m , t×nh c¶m th©n thiÕt . Ph¸t triÓn vµ rÌn luyÖn sù tËp trung , chó ý , trÝ t­ëng t­îng . tri gi¸c vµ thÝnh gi¸c . * KÕt qu¶ ®èi víi gi¸o viªn : §· sö dông phÇn mÒm vµ lµm ®­îc 13 bµi th¬ cho trÎ 24-36 th¸ng tù häc . N©ng cao kh¶ n¨ng sö dông c«ng nghÖ th«ng tin cho b¶n th©n . * KÕt qu¶ ®èi víi trÎ : 100% trÎ høng thó häc th¬ qua nh÷ng h×nh ¶nh ®Ñp trªn m¸y . 95% trÎ thuéc th¬ ngay bµi th¬ c« gi¸o võa d¹y . III,KÕT LUËN Vµ KHUYÕN NGHÞ 1.KÕt luËn: Sö dông c«ng nghÖ th«ng tin trong d¹y häc lµ mét trong nh÷ng h×nh thøc thu hót trÎ rÊt tÝch cùc . §èi víi trÎ mÇm non vµ ®Æc biÖt lµ trÎ 24-36 th¸ng th× ®iÒu nµy cµng quan träng h¬n rÊt nhiÒu bëi v× trÎ á løa tuæi nµy dÔ nhí , dÔ quªn , trÎ Ên t­îng víi nh÷ng h×nh ¶nh ®Ñp vµ sèng ®éng . Sau mét n¨m nghiªn cøu viÖc øng dông c«ng nghÖ th«ng tin lµm ®å dïng d¹y th¬ cho trÎ 24-36 th¸ng ®· t¹o nªn nh÷ng chuyÓn biÕn míi.Nã thùc sù gãp phÇn n©ng cao chÊt l­îng d¹y vµ häc ë tr­êng còng nh­ ë líp t«i TrÎ ®­îc nghe c« ®äc th¬ b»ng nh÷ng h×nh ¶nh ®éng minh ho¹ kÝch thÝch sù chó ý , høng thó say mª ®äc th¬ . Qua ®ã gióp trÎ dÔ dµng hiÓu néi dung bµi th¬ vµ nhanh chãng thuéc th¬ . Gîi cho trÎ nh÷ng xóc c¶m , t×nh c¶m , lµnh m¹nh cao ®Ñp , trÎ dÔ dµng h×nh dung ®­îc thÕ giíi phong phó víi c¸c mèi quan hÖ , gîi ra nh÷ng liªn t­ëng ®éc ®¸o . §ång thêi ph¸t huy ®­îc tÝnh s¸ng t¹o , trÝ t­ëng t­îng phong phó cña trÎ . TrÎ m¹nh d¹n h¬n , tù tin qua ®ã ng«n ng÷ cña trÎ ®­îc ph¸t triÓn m¹nh . 2.khuyÕn nghÞ: §Ó n©ng cao tr×nh ®é tin häc cho gi¸o viªn t«i rÊt mong phßng gi¸o dôc còng nh­ BGH nhµ tr­êng më nh÷ng líp häc vÒ øng dông c«ng nghÖ th«ng tin lµm ®å dïng d¹y häc cho trÎ . Më c¸c buæi to¹ ®µm cña gi¸o viªn vÒ c«ng nghÖ th«ng tin , c¸c cuéc thi øng dông c«ng nghÖ th«ng tin lµm ®å dïng d¹y trÎ vµ ®­îc kiÕn t©p nh÷ng SKKN ®¹t gi¶i cÊp thµnh phè vÒ c«ng nghÖ th«ng tin . Trªn ®©y còng lµ mét sè kinh nghiÖm nhá cña t«i , rÊt mong ®­îc sù ®ãng gãp cña ban gi¸m kh¶o , b¹n bÌ ®ång nghiÖp ®Ó s¸ng kiÕn cña t«i ®­îc hoµn thiÖn h¬n n÷a . Hµ néi , ngµy 26 th¸ng 3 n¨m2009 Gi¸o viªn NguyÔn ThÞ Nhµn Tµi liÖu tham kh¶o Trong qu¸ tr×nh viÕt s¸ng kiªn t«i cã tham kh¶o mét sè tµi liªu sau: Nh÷ng vÊn ®Ò lý luËn vµ thùc tiÔn khi cho trÎ lµm quen víi t¸c phÈm v¨n häc ( nhµ xuÊt b¶n :§¹i häc Quèc Gia Hµ Néi cña PGS .TS Hµ nguyÔn kim Giang) NhiÖm vô n¨m häc 2008-2009 cña tr­êng mÇm non Sao Mai 3 . Mét sè tµi liÖu cña b¹n bÌ ®ång nghiÖp.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docỨng dung CNTT nâng cao chất lượng trẻ mầm non (SKKN).doc
Luận văn liên quan