Ứng dụng phương pháp địa chấn trong tìm kiếm thăm dò dầu khí

LỜI NÓI ĐẦU Tài nguyên dầu khí là một nguồn năng lượng vô cùng quan trọng phục vụ cho cuộc sống của của con người. Do vậy đối với mỗi quốc gia nó chính là nguồn tài nguyên quí giá cần phải được khai thác một cách hợp lý và không ngừng mở rộng tìm kiếm thăm dò nhằm đem lại lợi ích phát triển kinh tế. Phương pháp chủ yếu hiện nay để phục vụ cho mục đích tìm kiếm thăm dò dầu khí là phương pháp thăm dò địa chấn. Hiểu được tầm quan trọng của vấn đề nên em đã chọn để tài: “Ứng dụng phương pháp địa chấn trong tìm kiếm thăm dò dầu khí”. Nội dung đề tài bao gồm: Phần một: Cơ sở lý thuyết thăm dò địa chấn Chương I: Mở đầu Chương II: Những khái niệm cơ bản Chương III: Giai đoạn ghi thu tài liệu Chương IV: Xử lý tài liệu địa chấn Chương V: Minh giải tài liệu địa chấn Phần hai: Ứng dụng phương pháp địa chấn trong tìm kiếm thăm dò dầu khí Chương VI: Ứng dụng của phương pháp địa chấn tìm kiếm thăm dò các loại bẫy chứa dầu khí Chương VII: Phát hiện trực tiếp vỉa dầu khí trên lát cắt địa chấn Mục đích của đề tài: Là trình bày những vấn đề cơ bản của phương pháp thăm dò địa chấn, đồng thời cũng nêu những ứng dụng thực tế của phương pháp để phục vụ cho tìm kiếm thăm dò dầu khí. Phương pháp nghiên cứu: Tổng hợp tài liệu, thu thập các thông tin trên mạng. Trong mỗi phần trình bày dựa trên tổng hợp từ nhiều tài nguồn tài liệu khác nhau nên không tránh khỏi những sai sót kính mong sự góp ý chân thành của quí thầy cô. Em xin chân thành cảm ơn thầy Th.S Phan Văn Kông đã tận tình giúp đở em để hoàn thành khóa luận này. MỤC LỤC PHẦN MỘT CƠ SỞ LÝ THUYẾT THĂM DÒ ĐỊA CHẤN CHƯƠNG I: MỞ ĐẦU 1. GIỚI THIỆU 2 2. VAI TRÒ CỦA ĐỊA CHẤN TRONG THĂM DÒ DẦU KHÍ 5 3. LÝ THUYẾT ĐÀN HỒI 3.1. Tổng quan 7 3.2. Biến dạng (Strains) 7 3.3. Ứng Suất (Stress) 7 3.4. Môi trường đàn hồi 8 3.5. Sóng đàn hồi 9 CHƯƠNG II: NHỮNG KHÁI NIỆM CƠ BẢN 1. NGUYÊN LÝ HUYGHEN 10 2. SÓNG PHẢN XẠ VÀ KHÚC XẠ 11 3. SÓNG P VÀ SÓNG S 13 4. HỆ SỐ PHẢN XẠ VÀ HỆ SỐ TRUYỀN QUA 4.1. Hệ số phản xạ 16 4.2. Hệ số truyền qua 21 5. SÓNG TÁN XẠ 22 6. SÓNG PHẢN XẠ NHIỀU LẦN 24 7. NHIỄU ĐỊA CHẤN 7.1. Nhiễu liên kết và nhiễu không liên kết 29 7.2. Các phương pháp làm giảm nhiễu 31 CHƯƠNG III: GIAI ĐOẠN GHI THU TÀI LIỆU 1. CÔNG TÁC CHUẨN BỊ 1.1. Chương trình làm việc 33 1.2. Sự cho phép hay xin phép 33 1.3 Bố trí tuyến hay việc phóng tuyến 34 1.4. Khoan các lỗ khoan nổ 34 1.5 Ghi thu tài liệu 34 2. THU NỔ ĐỊA CHẤN TRÊN ĐẤT LIỀN 2.1. Nguồn phát sóng địa chấn 2.1.1. Nguồn gây nổ 35 2.1.2. Nguồn không nổ 38 2.2. Máy thu 40 2.3. Hệ thống quan sát sóng phản xạ trên đất liền 2.3.1. Các hệ thống quan sát 41 2.3.2. Chọn các thông số của hệ thống quan sát 44 2.3.3. Ghép nhóm máy thu hoặc nhóm nguồn nổ 45 2.3.4. Phân tích nhiễu 46 2.3.5. Máy khuyếch đại 46 3. THU NỔ TRÊN ĐẤT LIỀN 3.1. Nguồn nổ trên biển 3.1.1. Nổ mìn 47 3.1.2. Súng khí 47 3.1.3. Súng hới nước 49 3.1.4. Súng nước 49 3.2. Máy thu sóng trên biển 51 3.3. Hệ thống quan sát địa chấn trên biển 52 CHƯƠNG IV: XỬ LÝ TÀI LIỆU ĐỊA CHẤN 1. CÁC GIAI ĐOẠN XỬ LÝ BAN ĐẦU 55 2. TIỀN XỬ LÝ 2.1. Ghi tương tự và ghi số 56 2.2. Sắp xếp các băng ghi thực địa 58 3. LOẠI BỎ SÓNG ĐẾN MÁY THU ĐẦU TIÊN 58 4. SẮP XẾP CMP 59 5. HIỆU CHỈNH MỞ RỘNG HÌNH HỌC 61 6. HIỆU CHỈNH PHA 63 7. HIỆU CHỈNH MẶT DATUM 64 8. HIỆU CHỈNH SÓNG PHẢN XẠ NHIỀU LẦN TỪ ĐÁY BIỂN 66 9. LỌC 9.1. Khái niệm bộ lọc và những nguyên lý chung 67 9.2. Các hệ thống lọc 70 10. GIẢI CHẬP-LỌC NGƯỢC 10.1. Giới thiệu 71 10.2. Hình dạng sóng con 72 10.3. Khái niệm cơ bản giải tích chập 10.3.1. Tích chập 74 10.3.2. Hàm tương quan và tự tương quan 75 10.3.3. Cơ sở lý thuyết của giải tích chập 77 11. HIỆU CHỈNH ĐỘNG 78 12. CỘNG SÓNG ĐIỂM GIỮA CHUNG 82 13. DỊCH CHUYỂN ĐỊA CHẤN 13.1. Khái niệm chung 82 13.2. Phương pháp dịch chuyển địa chấn 13.2.1. Phương pháp dịch chuyển hình học 84 13.2.2. Phương pháp dịch chuyển bằng cách làm sụp đổ đường cong tán xạ (Diffraction collapse) 85 14. TRÌNH BÀY CUỐI CÙNG MẶT CẮT ĐỊA CHẤN 14.1. Chọn tỉ lệ hiển thị cho mặt cắt địa chấn 87 14.2. Các dạng hiển thị mặt cắt địa chấn 87 CHƯƠNG V: MINH GIẢI TÀI LIỆU ĐỊA CHẤN 1. NHIỆM VỤ MINH GIẢI TÀI LIỆU ĐỊA CHẤN 90 2. NHỮNG QUAN NIỆM CƠ SỞ CHO MINH GIẢI 2.1. Đặc trưng hiển nhiên của tài liệu địa chấn 91 2.2. Tầng địa chất 91 2.3. Minh giải chi tiết tài liệu phản xạ 92 2.4. Tiêu chuẩn chọn tầng đánh dấu 93 3. CÁCH MINH GIẢI TRÊN MẶT CẮT ĐỊA CHẤN 94 4. CÁC CẤU TRÚC ĐỊA CHẤT THỂ HIỆN TRÊN MẶT CẮT ĐỊA CHẤN 4.1. Bất chỉnh hợp 95 4.2. Các kênh xói mòn 97 4.3. Đứt gãy 98 4.4. Am tiêu 100 4.5. Vòm muối 102 5. VÀI NÉT VỀ ĐỊA CHẤN ĐỊA TẦNG 102 6. THÀNH LẬP BẢN ĐỒ 104 PHẦN HAI ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP ĐỊA CHẤN TRONG TÌM KIẾM-THĂM DÒ DẦU KHÍ CHƯƠNG VI: ỨNG DỤNG CỦA PHƯƠNG PHÁP ĐỊA CHẤN TÌM KIẾM-THĂM DÒ CÁC LOẠI BẪY CHỨA DẦU KHÍ 1. TÌM KIẾM THĂM DÒ CÁC BẪY ĐỨT GÃY 106 2. TÌM KIẾM-THĂM DÒ CÁC LOẠI BẪY LIÊN QUAN ĐẾN CẤU TRÚC VÒM MUỐI 114 3. THĂM DÒ TÌM KIẾM CÁC CẤU TRÚC KHỐI NHÔ CỦA SÉT 121 CHƯƠNG VII: PHÁT HIỆN TRỰC TIẾP VỈA DẦU KHÍ TRÊN LÁT CẮT ĐỊA CHẤN 1. ĐIỂM PHẲNG NGANG 125 2. ĐIỂM SÁNG 127 3. ĐIỂM MỜ 129 4. THÀNH LẬP BẢN ĐỒ CẤU TRÚC VÀ ĐẶT GIẾNG KHOAN THĂM DÒ 130

doc2 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 3991 | Lượt tải: 5download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Ứng dụng phương pháp địa chấn trong tìm kiếm thăm dò dầu khí, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
KEÁT LUAÄN Thaêm doø ñòa chaán coù yù nghóa to lôùn trong vieäc tìm kieám thaêm doø daàu khí. Nhieäm vuï cô baûn cuûa thaêm doø ñòa chaán laø phaùt hieän caùc caáu truùc ñòa chaát coù lieân quan ñeán baãy chöùa daàu khí, xaùc ñònh kieåu baãy chöùa lieân quan tröïc tieáp ñeán hoaït ñoäng kieán taïo, ñaùnh giaù tieàm naêng cuûa baãy, möùc ñoä kheùp kín cuûa baãy vaø ñoä saâu vaø chieàu daøy cuûa taàng chöùa. Thaêm doø ñòa chaán ñöôïc tieán haønh ñaàu tieân trong coâng taùc tìm kieám thaêm doø daàu khí maø sau khi caùc cuoäc khaûo saùt ñòa chaát ñaõ ñöôïc tieán haønh tröôùc ñoù. Trong giai ñoaïn ñaàu tieân laø nghieân cöùu ñòa chaát khu vöïc, giai ñoaïn naøy chæ mang tính chaát thaêm doø sô boä baèng caùc tuyeán khaûo saùt ñòa chaán 2D nhaèm kieåm tra vaø laøm chính xaùc caùc yeáu toá ñòa chaát. Sau ñoù laø caùc coâng taùc tìm kieám caáu taïo vaø thaêm doø chi tieát ñöôïc tieán haønh. Giai ñoaïn naøy nhaèm tìm kieám caùc caáu taïo baãy vaø nghieân cöùu tyû myû caáu taïo moät caùch toaøn dieän vaø chi tieát hôn söû duïng khaûo saùt ñòa chaán 3D. Taøi lieäu ñòa chaán sau khi ñöôïc thu thaäp tieán haønh xöû lyù taøi lieäu ñòa chaán vaø minh giaûi xaùc ñònh caáu truùc. Sau ñoù thaønh laäp baûn ñoà ñaúng thôøi döïa treân moät taàng ñaõ ñöôïc minh giaûi xaùc ñònh sô boä ñaëc ñieåm caáu truùc. Chuyeån maët caét ñòa ñòa chaán töø thôøi gian sang ñoä saâu döïa treân taøi lieäu vaän toác. Xaây döïng baûn ñoà ñaúng daøy tính theå tích cuûa baãy chöùa vaø ñaùnh giaù tieàm naêng cuûa baãy. Tieán haønh xaùc ñònh vò trí chính xaùc treân baûn ñoà ñaúng daøy ñeå ñaët loã khoan thaêm doø. Giai ñoaïn ghi thu taøi lieäu ñòa chaán vaø xöû lyù taøi lieäu ñòa chaán ñöôïc thöïc hieän bôûi caùc nhaø chuyeân veà ñòa vaät lyù. Coøn trong giai ñoaïn minh giaûi taøi lieäu ñòa chaán phaûi coù caùc nhaø chuyeân veà ñòa chaát ñi keøm. Vì chæ coù nhaø ñòa chaát môùi hieåu moät caùch thaáu ñaùo veà caùc caáu truùc ñòa chaát. Hôn nöõa nhaø ñòa chaát caàn phaûi hieåu aûnh höôûng cuûa caùc giai ñoaïn ghi thu taøi lieäu vaø xöû lyù taøi lieäu nhö theá naøo leân chaát löôïng minh giaûi. Caùc caáu truùc ñòa chaát theå hieän treân maët caét ñòa chaán lieân quan maät thieát ñeán hoaït ñoäng kieán taïo cuûa khu vöïc. Vieäc nghieân cöùu caùc hoaït ñoäng kieán taïo naøo maø lieân quan ñeán söï phaùt trieån caùc kieåu baãy coù yù nghóa quan troïng ñoái vôùi caùc nhaø ñòa chaát. Xaùc ñònh hoaït ñoäng kieán taïo naøo coù yù nghóa tích cöïc hoaëc tieâu cöïc ñeán söï hình thaønh baãy chöùa. Vaø caùc hoaït ñoäng tích cöïc cuûa kieán taïo hình thaønh neân baãy tieàm naêng thöôøng xaûy ra ôû khu vöïc naøo ñeå coù phöông höôùng tìm kieám thaêm doø thích hôïp. Hieän nay phöông phaùp lieân keát ñòa chaán vôùi taøi lieäu gieáng khoan ñöôïc aùp duïng roäng raõi trong tìm kieám thaêm doø daàu khí. Vieäc lieân keát naøy laøm cho minh giaûi taøi lieäu trôû neân trôû neân chính xaùc hôn vaø lieân keát ñòa taàng giöõa caùc gieáng khoan laïi vôùi nhau döïa treân taøi lieäu ñòa chaán laøm trung gian. Tieáp tuïc môû roäng thaêm doø caùc gieáng khoan tieáp theo. Vôùi kinh nghieäm khaûo saùt ñòa chaán khaép nôi treân toaøn theá giôùi phuïc vuï cho muïc ñích tìm kieám thaêm doø daàu khí trong nhieàu naêm qua ñaõ ñem laïi nhieàu kinh nghieäm quyù baùu cho caùc nhaø ñòa chaát xaùc ñònh nhöõng khu vöïc naøo seõ coù nhieàu tieàm naêng chöùa daàu khí. Laøm cho möùc ñoä ruûi ro khi tìm kieám thaêm doø giaûm ñi moät caùch ñaùng keå döïa treân ñaëc ñieåm kieán taïo coù khaû naêng sinh thaønh daàu khí vaø caùc caáu truùc cuûa baãy nhö theá naøo ñeå cho daàu khí ñöôïc tích tuï vôùi soá löôïng coâng nghieäp.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docKET LUAN.doc
  • docMUC_ LUC.doc
  • docTAI LIEU THAM KHAO.doc
  • docUNG DUNG DC TRONG TKTKDK.doc
  • docLOI NOI DAU.doc
Luận văn liên quan