Vai trò của Hội phụ nữ với công tác xoá đói, giảm nghèo ở xã Đồng Nguyên, huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh

Lí do lựa chọn đề tài: Nghèo đói là một trong những vấn đề mang tính toàn cầu. Nó không chỉ là mối quan tâm của mỗi quốc gia,mỗi dân tộc, mà còn là vấn đề bức xúc, nan giải đã và đang thách thức toàn nhân loại.Nghèo đói gây ra bất ổn định chính trị,bất ổn định về xã hội và ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự phát triển kinh tế_xã hội của quốc gia nói chung và của địa phương nói riêng. Việt Nam hiện nay đang bước vào thời kì toàn cầu hoá, hội nhập với nền kinh tế thế giới,tốc độ tăng trưởng kinh tế khá cao.Cùng với sự phát triển này, trong xã hội có sự phân hoá giàu nghèo sâu sắc,một bộ phận dân cư đông đảo vẫn đang phải sống trong nghèo đói khổ cực. Bởi vậy Đảng đã xác định rõ: ”Xoá đói giảm nghèo là một trong những chương trình phát triển kinh tế, xã hội vừa cấp bách trước mắt,vừa cơ bản lâu dài”. Hoà chung nhiệm vụ đó của đất nước,xã Đông Nguyên, huyện Từ Sơn,Thuộc tỉnh Bắc Ninh đã và đang tích cực thực hiện chương trình xoá đói,giảm nghèo,bước đầu đã thu được những kết quả rất tốt.Trong đó Hội phụ nữ xã Đồng Nguyên có vai trò quan trọng. Kết cấu của bài báo gồm:2 phần Phần một: Giới thiệu tổng quan về địa bàn xã Đồng Nguyên, huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh. Phần hai: Vai trò của Hội phụ nữ với công tác xoá đói, giảm nghèo ở xã Đồng Nguyên, huyện Từ Sơn,tỉnh Bắc Ninh.

doc20 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 3605 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Vai trò của Hội phụ nữ với công tác xoá đói, giảm nghèo ở xã Đồng Nguyên, huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
I.Më ®Çu. LÝ do lùa chän ®Ò tµi: NghÌo ®ãi lµ mét trong nh÷ng vÊn ®Ò mang tÝnh toµn cÇu. Nã kh«ng chØ lµ mèi quan t©m cña mçi quèc gia,mçi d©n téc, mµ cßn lµ vÊn ®Ò bøc xóc, nan gi¶i ®· vµ ®ang th¸ch thøc toµn nh©n lo¹i.NghÌo ®ãi g©y ra bÊt æn ®Þnh chÝnh trÞ,bÊt æn ®Þnh vÒ x· héi vµ ¶nh h­ëng nghiªm träng ®Õn sù ph¸t triÓn kinh tÕ_x· héi cña quèc gia nãi chung vµ cña ®Þa ph­¬ng nãi riªng. ViÖt Nam hiÖn nay ®ang b­íc vµo thêi k× toµn cÇu ho¸, héi nhËp víi nÒn kinh tÕ thÕ giíi,tèc ®é t¨ng tr­ëng kinh tÕ kh¸ cao.Cïng víi sù ph¸t triÓn nµy, trong x· héi cã sù ph©n ho¸ giµu nghÌo s©u s¾c,mét bé phËn d©n c­ ®«ng ®¶o vÉn ®ang ph¶i sèng trong nghÌo ®ãi khæ cùc. Bëi vËy §¶ng ®· x¸c ®Þnh râ: ”Xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo lµ mét trong nh÷ng ch­¬ng tr×nh ph¸t triÓn kinh tÕ, x· héi võa cÊp b¸ch tr­íc m¾t,võa c¬ b¶n l©u dµi”. Hoµ chung nhiÖm vô ®ã cña ®Êt n­íc,x· §«ng Nguyªn, huyÖn Tõ S¬n,Thuéc tØnh B¾c Ninh ®· vµ ®ang tÝch cùc thùc hiÖn ch­¬ng tr×nh xo¸ ®ãi,gi¶m nghÌo,b­íc ®Çu ®· thu ®­îc nh÷ng kÕt qu¶ rÊt tèt.Trong ®ã Héi phô n÷ x· §ång Nguyªn cã vai trß quan träng. KÕt cÊu cña bµi b¸o gåm:2 phÇn PhÇn mét: Giíi thiÖu tæng quan vÒ ®Þa bµn x· §ång Nguyªn, huyÖn Tõ S¬n, tØnh B¾c Ninh. PhÇn hai: Vai trß cña Héi phô n÷ víi c«ng t¸c xo¸ ®ãi, gi¶m nghÌo ë x· §ång Nguyªn, huyÖn Tõ S¬n,tØnh B¾c Ninh. II.Néi Dung. 1.Giíi thiÖu tæng quan vÒ ®Þa bµn x· §ång Nguyªn, huyÖn Tõ S¬n, tØnh B¾c Ninh. ThuËn lîi: X· §ång Nguyªn ë trung t©m HuyÖn Tõ S¬n, tØnh B¾c Ninh, phÝa b¾c gi¸p §ång Quang, x· Tam S¬n.PhÝa ®«ng gi¸p x· T­¬ng Giang, phÝa Nam gi¸p x· Hoµn s¬n –T©n Hång, phÝa t©y gi¸p thÞ trÊn Tõ S¬n. VÞ trÝ ®Þa lÝ hÕt søc thuËn lîi.Cã ®­êng quèc lé 1A ®i qua.X· §ång Nguyªn gi¸p víi trung t©m kinh tÕ lín cña huyÖn Tõ S¬n, gi¸p víi c¸c lµng nghÒ thñ c«ng mü nghÖ truyÒn thèng nh­ §ång kþ – T­¬ng Giang.Nh÷ng trung t©m dÞch vô vô th­¬ng m¹i cña huyÖn Tõ S¬n, nh­ siªu thÞ Chî Giµu – Tõ S¬n.Toµn x· cã 6 th«n,1 phè, cã mét Hîp t¸c x· - DÞc vô n«ng nghiÖp toµn x· vµ 15 ®éi s¶n xuÊt. Ngoµi ra x· §ång Nguyªn cßn lµ n¬i tËp trung cña nhiÒu khu c«ng nghiÖp, lµ cña ngâ cña Thñ ®« Hµ Néi.Cã nhiÒu ®­êng giao th«ng liªn tØnh, liªn huyÖn.Thu hót nhiÒu dù ¸n ®Çu t­ cña c¸c doanh nghiÖp vµo ph¸t triÓn kinh tÕ. Víi vÞ trÝ nh­ vËy thuËn lîi cho nh©n d©n ®Þa ph­¬ng trong viÖc ®i l¹i còng nh­ giao l­u kinh tÕ, trao ®æi hµng ho¸,ph¸t triÓn s¶n xuÊt, kinh doanh dÞch vô vµ tiÕp thu c¸c tiÕn bé khoa häc kÜ thuËt, ®êi sèng nh©n d©n ngµy cµng ®­îc n©ng cao, kinh tÕ kh¸ æn ®Þnh. NhiÒu c¬ së h¹ tÇng, c¸c thiÕt chÕ v¨n ho¸ vµ hÖ thèng giao th«ng n«ng th«n ®· vµ ®ang tõng b­íc ®­îc hµon thiÖn theo h­íng hiÖn ®¹i ho¸. §¶ng vµ chÝnh quyÒn ®Þa ph­¬ng rÊt quan t©m ®Õn sù ph¸t triÓn kinh tÕ, x· héi. §éi ngò c¸n bé cña ®Þa ph­¬ng ®­îc ®µo t¹o,båi d­ìng n©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n nghiÖp vô, n¨ng lùc c«ng t¸c ®Ó ®¸p øng nhiÖm vô ®­îc giao vµ chuÈn ho¸ ®éi ngò c¸n bé c«ng chøc ë c¬ së. Khã kh¨n: §¶ng vµ chÝnh quyÒn ®Þa ph­¬ng ch­a cã sô thèng nhÊt trong viÖc chØ ®¹o ph¸t triÓn kinh tÕ. NhËn thøc cña mét sè ng­êi d©n cßn h¹n chÕ, hä ch­a nghiªm chØnh chÊp hµnh c¸c chñ tr­¬ng, ®­êng lèi cña §¶ng vµ ph¸p luËt cña Nhµ n­íc, cßn thiÕu hiÓu biÕt vÒ ph¸p luËt nªn ®· g©y khã kh¨n cho viÖc l·nh ®¹o, chØ ®¹o cña §¶ng vµ chÝnh quyÒn ë ®Þa ph­¬ng. Sè lao ®éng ch­a cã viÖc lµm cßn nhiÒu, thu nhËp cßn thÊp vµ ®íi sèng sinh ho¹t cña mét sè hé d©n cßn khoa kh¨n.Sù ph©n ho¸ giau nghÌo ngµy cµng biÓu hiÖn râ rÖt. Mét sè tai tÖ n¹n x· héi, t­ t­ëng b¶o thñ, l¹c hËu vÉn ch­a bÞ ®©y lïi g©y nªn t×nh tr¹ng mÊt trËt tù, an ninh trong c¸c s¬ së th«n ,xãm. Nh­ng d­ãi sù chØ ®¹o trùc tiÕp cña §¶ng bé, cïng víi sù ®oµn kÕt nhÊt trÝ cña c¸n bé vµ nh©n d©n trong x·, nªn ®· kh¾c phôc, v­ît qua ®­îc nh÷ng khã kh¨n,hoµn thµnh c¸c môc tiªu kinh tÕ x· héi t¹i ®Þa ph­¬ng 2.Vai trß cña Héi Phô N÷ víi c«ng t¸c xo¸ ®ãi,gi¶m nghÌo ë x· §ång Nguyªn, huyÖn Tõ S¬n, tØnh B¾c Ninh 2.1.§Þnh nghÜa vÒ nghÌo ®ãi vµ tiªu chuÈn ®¸nh gi¸ nghÌo ®ãi *§Þnh nghÜa vÒ nghÌo ®ãi: Tr­íc tiªn chóng ta cÇn hiÓu nh­ thÕ nµo ®­îc gäi lµ nghÌo ®ãi? Cã rÊt nhiÒu c¸ch hiÓu kh¸c nhau vÒ nghÌo ®ãi: NghÌo ®ãi cã thÓ hiÓu mét c¸ch ®¬n gi¶n nhÊt lµ con ng­êi lu«n trong t×nh trang thiÕu ¨n,thiÕu mÆc, kh«ng cã g× ®Ó duy tr× cuéc sèng. Theo liªn minh ch©u ©u (EU) ®¸nh gi¸:” Mét gia ®×nh nghÌo lµ gia ®×nh cã møc thu nhËp kh«ng b»ng nöa so víi c¸c gia ®×nh kh¸c trong quèc gia”. Cßn tæ chøc ESCAP th× cho r»ng:” nghÌo lµ t×nh tr¹ng mét bé phËn d©n c­ kh«ng ®­îc h­ëng vµ tho¶ m·n nh÷ng nhu cÇu c¬ b¶n cña con ng­êi- mµ nh÷ng nhu cÇu nµy ®­îc x· héi thõa nhËn tuú theo tr×nh ®é ph¸t triÓn kinh tÕ- x· héi vµ phong tôc tËp qu¸n cña ®Þa ph­¬ng”.§©y ®­îc coi lµ ®Þnh nghÜa c¬ b¶n vµ ®Çy ®ñ nhÊt vÒ nghÌo ®ãi. * Tiªu chuÈn ®¸nh gi¸ nghÌo, ®ãi: Theo tiªu chuÈn cña Ng©n hµng ThÕ giíi,møc nghÌo khæ d­íi 370 USD/ng­êi/ n¨m, cã nghÜa lµ ë ViÖt Nam nh÷ng ng­êi nghÌo khæ lµ nh÷ng ng­êi cã møc thu nhËp d­íi 5 triÖu VN§/ng­êi/ n¨m.Nh­ng nÕu quy vÒ møc n¨ng l­îng 2100 calo/ng­êi/ngµy vµ theo søc mua cña ®ång tiÒn ViÖt Nam, Ng©n hµng thÕ giíi cho r»ng: Møc nghÌo ®ãi trung b×nh cña ViÖt Nam lµ 1.090.000 VND/ng­êi/n¨m, nÕu tÝnh theo khu vùc th× møc nghÌo ®ãi trung b×nh ë thµnh thÞ lµ 1.293.000 VND/ng­êi/n¨m, ë khu vùc n«ng th«n lµ 1.040.000 VND/ng­êi/n¨m. Thu nhËp b×nh qu©n cña nh÷ng hé nghÌo x· §ång Nguyªn lµ: 2.400.000 VND/ng­ßi/n¨m.Theo tiªu chuÈn trªn th× thu nhËp cña nh÷ng hé nghÌo t¹i x· §ång Nguyªn nµy vÉn cao h¬n so víi tiªu chuÈn chung, nh­ng so víi thu nhËp cña nh÷ng ng­êi d©n sèng t¹i x· th× nh÷ng hé cã thu nhËp nh­ trªn th× ®­îc coi lµ hé nghÌo. 2.2.Thùc tr¹ng nghÌo, ®ãi cña ng­êi d©n ë x· §ång Nguyªn, huyÖn Tõ S¬n., tØnh B¾c Ninh. §ång Nguyªn lµ mét trong nh÷ng x· cã nhiÒu ®iÒu kiÖn ®Ó ph¸t triÓn kinh tÕ, víi d©n sè lµ 5462 triÖu ng­êi,diÖn tÝch lµ 713,99 ha.Ng­êi d©n ë ®©y chñ yÕu sèng b»ng nghÒ lµm méc,lµm n«ng nghiÖp,bu«n b¸n kinh doanh,….Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y ®êi sèng nh©n d©n trong x· ngµy cµng n©ng cao,thu nhËp kinh tÕ trong c¸c hé gia ®×nh t­¬ng ®èi æn ®Þnh.Tuy nhiªn, bªn c¹nh ®ã mét bé phËn d©n c­ trong x· vÉn ph¶i sèng trong ®ãi nghÌo vµ khæ cùc. Theo th«ng tin mµ ¤ng §µo Xu©n Hïng- tr­ëng ban lao ®éng th­¬ng binh vµ x· héi cho biÕt c«ng t¸c xo¸ ®ãi, gi¶m nghÌo ®· ®­îc §¶ng vµ chÝnh quyÒn cÊp x· rÊt quan t©m vµ ®­a ra nhiÒu chiÕn l­îc ®Ó gi¶I quyÕt c«ng ¨n viÖc lµm,gi¶m nh÷ng khã kh¨n trong ®êi sèng cña ng­êi d©n vµ quan träng h¬n n÷a lµ rót ng¾n kho¶ng c¸ch giµu nghÌo trong x· héi. Héi phô n÷ x· §ång Nguyªn ®ãng vai trß quan träng trong c«ng t¸c xãa ®ãi, gi¶m nghÌo.TÝnh vµo thêi ®iÓm n¨m 2000 – 2005 toµn x· cã 120 hé ngÌo, nh­ng ®Õn nay theo thèng kª t¹i x· vµo th¸ng 6-2007 toµn x· cßn l¹i 64 hé nghÌo.ChiÕm 1,6% (huyÖn lµ 2,5%). Nh÷ng hé gia ®×nh nghÌo ë x· §ång Nguyªn hiªn nay chñ yÕu sèng b»ng nghÒ n«ng nghiÖp.Trong qu¸ tr×nh t×m hiÓu thùc tÕ th× t«i nhËn thÊy mét bé phËn lín d©n c­ trong nh÷ng hé nghÌo ë ®©y lµ nh÷ng ng­¬× giµ, mÊt søc lao ®éng.Thu nhËp b×nh qu©n cña nh÷ng Hé nghÌo lµ 200ngh×n/th¸ng.Cã 20/64 ng­êi cã ®éi tuæi trªn 70 tuæi cao nhÊt lµ 92 tuæi.Nh÷ng ng­êi nµy kh«ng cßn kh¶ ¨ng lao ®éng mµ chØ mong sù trî cÊp cña chÝnh quyÒn ®Þa ph­¬ng t¹i x·. Sè cßn l¹i lµ nh÷ng ng­êi chØ sèng mét m×nh,kh«ng gia ®×nh,kh«ng con c¸i,kh«ng ng­êi th©n…; hoÆc nh÷ng gia ®×nh bÞ nhiÔm chÊt ®éc mµu da cam- di chøng cña chiÕn tranh dÓ l¹i,hä bÞ mÊt søc lao ®éng, ho¨c thËm trÝ kh«ng cã kh¶ n¨ng lao ®éng. Mét sè hé kh¸c do bÖnh tËt mµ trë nªn nghÌo ®ãi, gia ®×nh còng kh«ng kh¸ gi¶ g× chØ ®ñ ¨n, giõo l¹i thªm tiÒn ch÷a bÖnh hµng th¸ng nªn nhùng hé gia ®×nh nµy trë nªn nghÌo. Trong qu¸ tr×nh t×m hiÓu thùc tÕ, t«i ®· ®Õn th¨m gia ®×nh chó NguyÔn V¨n Thùc th«n Xu©n Thô, x· §ång Nguyªn: N¨m nay 39 tuæi,bÞ m¾c bÖnh thËn,cã 2 ®øa con nhá ®ang trong ®é tuæi ®i häc,vî th× chØ ë nhµ b¸n hµng ¨n Chó cho biÕt tr­íc ®©y gia ®×nh chó kinh tÕ còng chØ ®ñ ¨n, kh«ng d­ gi¶ g×.Nh­ng tõ khi bÞ m¾c bÖnh, gia ®×nh gÆp rÊt nhiÒu khã kh¨n vÒ kinh tÕ.Chó bÞ bÖnh 5 n¨m råi, mçi tuÇn ®i ch¹y thËn ë bÖnh viÖn B¹ch Mai mét lÇn, thuèc ch÷a bÖnh rÊt ®¾t,hµng th¸ng ph¶i mua thuèc tõ 2 ®Õn 3 triÖu ®ångHiÖn t¹i gia ®×nh chØ tr«ng chê vµo thu nhËp b¸n qu¸n cña vî chó, chÝnh quyÒn x· ®· cÊp cho chó sæ Hé nghÌo,nh­ng ®êi sèng gia ®×nh vÉn khã kh¨n, trong khi ®ã cßn ph¶i nu«i 2 ®øa nhá ®ang cßn ®i häc (tiÒn häc phÝ, tiÒn x©y dùng gi¶m kh«ng ®¸ng kÓ). Ngoµi ra cã nh­ng gia ®×nh do sinh nhiÒu con, trong khi ®Êy nhu cÇu cuéc sèng ngµy cµng cao,thu nhËp gia ®×nh bÊp bªnh,kh«ng cã viÖc lµm æn ®Þnh,con c¸i sinh ra kh«ng ®­îc ch¨m sãc,d¹y b¶o…..cã gia ®×nh co 5 ®Õn 6 ®øa con. B¶ng thèng kª danh s¸ch hé nghÌo x· §ång Nguyªn th¸ng 6 – 2007 TT Hä vµ tªn N¨m sinh Th«n xãm sè khÈu Nam N÷ 1 NguyÔn V¨n C«ng 1965 xãm 1 8 2 NguyÔn V¨n Lùc 1974 4 3 TrÇn thÞ ¸nh TuyÕt 1970 3 4 NguyÔn Quang tuÊn 1964 xãm 2 7 5 TrÇn thÞ T¸m 1925 2 6 trÇn thÞ §«i 1915 1 7 Høa thÞ Anh 1921 xãm 3 1 8 §µo ThÞ §«i 1915 1 9 TrÇn V¨n Thµnh 1966 5 10 Hµ ThÞ BÝch 1956 xãm 4 3 11 NguyÔn thÞ Nh­ 1929 1 12 ®ç Xu©n Tr­êng 1974 1 13 nguyÔn thÞ Toµn 1924 1 14 NguyÔn thÞ Liªn 1964 3 15 NguyÔn thÞ M¹c 1958 xãm 5 4 16 NguyÔn thi Tranh 1956 1 17 Lý v¨n Ch­¬ng 1961 6 18 Ng« thÞ B¬ 1928 xãm nguyÔn 1 19 NguyÔn v¨n H­ëng 1949 1 20 NguyÔn thÞ G¸I 1956 2 21 NguyÔn v¨n Phó 1973 3 22 NguyÔn thÞ Cö 1926 1 23 NguyÔn thÞ Xuyªn 1942 1 24 hµ thÞ Hoa 1958 1 25 hµ h¶I d­¬ng 1978 4 26 nguyÔn v¨n thùc 1970 xu©n thô 4 27 nguyÔn thÞ h­¬ng 1968 4 28 nguyÔn thÞ m­êi 1920 tam l­ 1 29 nguyÔn thÞ s¬n 1951 1 30 nguyÔn thi b¸u 1923 1 31 nguyÔn thÞ ba 1932 2 32 ng« thÞ viÖt 1933 2 33 nguyÔn thÞ hü 1972 2 34 ng« thÞ chuÈn 1967 7 35 nguyÔn ®¾c minh 1955 4 36 nguyÔn ®¨c dòng 1971 4 37 trÇn quèc minh 1969 4 38 ®µm m¹nh trung 1981 2 39 trÇn v¨n mai 1954 vÜnh kiÒu 4 40 lª thÞ h­¬ng 1967 4 41 nguyÔn v¨n ®iÓm 1933 5 42 nguyÔn v¨n ho¹ 1968 5 43 trÇn thÞ liªm 1969 4 44 nguyÔn thÞ ®­êng 1963 3 45 nguyÔn v¨n phóc 1942 4 46 ng« thÞ thuËt 1962 4 47 ®ç thÞ ph¸t 1958 2 48 trÇn v¨n tuý 1931 5 49 nguyÔn v¨n s¬n 1970 3 50 nguyÔn bÈy diÖp 1925 1 51 trÇn thÞ xu©n 1930 2 52 nguyÔn thÞ h­¬ng 1979 2 53 mguyÔn thÞ mËu 1923 2 54 nguyÔn thÞ s¸u 1930 3 55 nguyÔn v¨n hµm 1941 2 56 nguyÔn v¨n tuÊn 1970 7 57 nguyÔn v¨n quý 1952 3 58 phan v¨n ngîi 1959 3 59 phan v¨n kÝnh 1939 3 60 nguyÔn thÞ n¨m 1934 2 61 phan v¨n h­ng 1935 2 62 phan v¨n t¹i 1932 1 63 phan thÞ m¬ 1966 4 64 phan thÞ so¹n 1972 4 Theo bµ NguyÔn thÞ Ng¸t chñ tÞch héi phô n÷ cña x· ®· cho biÕt, ®Ó gi¶i quyÕt khã kh¨n cho nh÷ng hé gia ®×nh nay th× Héi ®· cã nh÷ng vai trß vµ nh÷ng ho¸t ®éng sau: Héi phô n÷ ®· vay tiÒn ë ng©n hµng sè tiÒn lµ 2,5 tØ, mét dïng cho c«ng tr×nh vÖ sinh tù ngo¹i, mét dïng cho ho¹t ®éng xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo.HiÖn nay Héi phô n÷ cã 9 tæ ho¹t ®éng víi tæng sè 377 thµnh viªn, thµnh lËp ban qu¶n lÝ, gåm: tæ tr­ëng, phã viªn cã nhiÖm vô ®«n ®èc chØ ®¹o viÖc vay vµ cho vay tiÒn, thu lîi nhuËn h»ng n¨m; th­ kÝ thñ quü: ph¸t ®éng gi¶ l·i cho Ng©n hµng, ghi chÐp ho¹t ®éng cña héi hµng th¸ng, ®Þa bµn réng,qui m« ®«ng, cã 3572 thµnh viªn ,53 tæ phô n÷, ho¹t ®éng trong 14 chi héi.Ngoµi ra tæ viªn còng tham gia tiÕtt kiÖm 10- 15 ngh×n ®ång, ai cã nhu cÇu vay th× l·i suÊt lµ 0,65%.HiÖn nay Héi ®· cho vay hon 50 triÖu ®ång, víi l·i suÊt lµ 0,65%, gióp chÞ em ngheo vay vèn,lµm kinh tÕ, xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo Trong 3 n¨m qua Héi ®· cho nh÷ng hé gia ®×nh nghÌo cã ho¶n c¶nh khã kh¨n vÒ kinh tÕ vay vèn, kÕt qu¶ lµ cã h¬n 36 chÞ em tho¸t nghÌo,chiÕm 10%.Nhê ®ã mµ cã hé æn ®Þnh ®­îc cuéc sèng,thu nh©p kinh tÕ æn ®Þnh. Víi phong trµo phô n÷ tÝch cùc ho¹c tËp, lao ®éng s¸ng t¹o, x©y dùng gia ®×nh h¹nh phóc vµ thùc hiÖn 5 ch­¬ng tr×nh träng t©m cña Héi, víi tinh thÇn tù lùc, tù c­êng, kh¾c phôc nh÷ng khã kh¨n xãa ®ãi gi¶m nghÌo, lµm giµu chÝnh ®¸ng ®· cã nhiÒu chÞ em trë thµnh ng­êi lµm kinh tÕ giái. Héi phô n÷ ®· thµnh lËp ®ù¬c 2 C©u l¹c bé n÷ doanh nh©n, ®ã lµ: khu L­ VÜnh Duyªn, cã 42 thµnh viªn; khu §ång cÈm cã 126 thµnh viªn.§©y lµ m« h×nh míi vµ rÊt kh¶ quan.Cã chñ doanh nghiÖp võa vµ nhá, ho¹t ®éng tù nguyÖn d­íi sù chØ ®¹o cña Héi phô n÷.Doanh nghiÖp rÊt tÝch cùc trong viÖc thu hót lao ®éng lµ n÷. Lµm viÖc trong c¸c doanh nghiÖp, thu nhËp cao nhÊt tõ 6 ®Õn 8 triÖu ®ång, thÊp nhÊt lµ 600 ngh×n ®ång, gióp chÞ em t¨ng thu nhËp vµ gi¶i quyÕt viÖc lµm.Con em c¶u mét sè hé gia ®×nh, do hoµn c¶nh khã kh¨n, chØ häc hÕt cÊp 3 còng ®­îc nhËn vµo lµm trong c¸c doanh nghiÖp nµy. Ngoµi ra cßn cã vèn t­¬ng trî sè tiÒn lµ 93 triÖu ®ång,vèn ®oµn kÕt, vèn chi héi cho vay,vèn tiÕt kiÖm, mçi th¸ng lÊy mét ng­ßi.§©y cïng lµ mét h×nh thøc cho vay vèn cña héi phô n÷.Ngoµi ra Héi cßn tæ chøc cho vay vèn tõ chÝnh ho¹t ®éng ch¬i hä. Héi phô n÷ cßn tæ chøc kh¸m ch÷a bÖnh, ph¸t thuèc miÔn phÝ cho mét sè hé gia ®×nh qu¸ khã kh¨n, kh«ng cã tiÒn ®Ó ch÷a bÖnh. Héi cßn thµnh lËp riªng mét quÜ, gäi lµ quÜ khuyÕn häc.H»ng n¨m sÏ tæ chøc ph¸t quµ, tÆng phÇn th­ëng cho nh÷ng häc sinh nghÌo, v­ît khã. Th­êng xuyªn cö c¸n bé xuèng tËn ®Þa ph­¬ng gióp ®ì,h­íng dÉn ng­êi d©n lµm kinh tÕ, tu vÊn cho hä vÒ c¸c h×nh thøc ch¨n nu«i,trång trät….kÕt qu¶ lµ nhiÒu hé gia ®×nh ®· biÕt sö dông sè vèn ®i vay ®Ó kinh doanh s¶n xuÊt,b­íc ®Çu gi¶i quyÕt nhu cÇu cña cuéc sèng. §èi víi gia ®×nh cã c«ng víi c¸ch m¹ng, nh÷ng ng­êi giµ c« ®¬n kh«ng n¬i n­¬ng tùa, Héi ®· th­êng xuyªn gióp ®ì vÒ vÊt chÊt còng nh­ tinh thÇn,gióp cho hä hoµ ®ång víi cuéc sèng. §ång thêi ngoµi ®êi sèng vÊt chÊt, Héi cßn kÕt hîp víi §oµn Thanh Niªn tæ chøc c¸c phong trµo v¨n nghÖ, thÓ thao…tuyªn truyÒn, vËn ®äng, h­íng dÉn cho mäi ng­êi thùc hiÖn chñ tr­¬ng, ®­êng lèi, chÝnh s¸ch ph¸p luËt cña §¶ng vµ Nhµ n­íc, gióp ®ì nhau x©y dùng gia ®×nh v¨n ho¸ vµ d¹y con ch¸u. §Ó ®Èy nhanh c«ng t¸c xo¸ ®ãi, gi¶m nghÌo, Ngoµi Héi phô n÷ cßn cã sù tham gia rÊt tÝch cùc cña Héi n«ng d©n.Ph¸t huy tÝnh chñ ®éng, lao ®éng s¸ng t¹o cÇn cï, tÝch cùc tham gia cuéc vËn ®éng xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo, lµm giµu chÝnh ®¸ng ®· trë thµnh phong trµo thi ®ua s«i næi trong toµn héi ®­îc héi viªn h­ëng øng vµ ®¹t hiÖu qu¶ thiÕt thùc, ®êi sèng æn ®Þnh, kinh tÕ ph¸t triÓn, bé mÆt n«ng th«n ngµy cµng ®æi míi, ho¹t ®ängc ña héi lu«n g¾n víi lao ®éng s¶n xuÊt.Héi phæ biÕn kiÕn thøc khoa häc, kÜ thuËt cho héi viªn vËn ®éng n«ng d©n chuyÓn ®æi c¬ cÊu kinh tÕ c©y trång, vËt nu«i vµ ¸p dông khoa häc kÜ thuËt vµo s¶n xuÊt, nh÷ng gièng míi cã n¨ng suÊt, chÊt l­îng,ttá chøc cho Héi ®i t¨m c¸c m« h×nh chuyÓn ®æi.QuÜ ho¹t ®éng hiÖn cã: 121.325.100®ång, quü hç trî n«ng d©n: 95.923.900®ång,quÜ h­u n«ng d©n: 950.010.300®ång.§èi víi nh÷ng hé n«ng d©n nghÌo, héi sÏ cho c¸c hé vay víi l·i suÊt thÊp ®Ó hä mua gièng,ch¨n nu«i,s¶n xuÊt,kh¾c phôc ®ãi nghÌo. Ngoµi ra, Héi cùu chiÕn binh, Héi ng­êi cao tuæi còng tham gia rÊt tÝch cùc trong c«ng t¸c xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo.Riªng Héi cùu chiÕn binh vay vèn ë ng©n hµng chÝnh s¸ch víi tæng sè tiÒn lµ 572 triÖu ®ång ®Ó c¸c hé gia ®×nh cã thªm vèn ®Çu t­ lµm kinh tÕ. 2.3. ®¸nh gi¸ c«ng t¸c xo¸ ®ãi giảm nghèo tại xã Đồng Nguyên, huyện Từ Sơn,tỉnh Bắc Ninh Về cơ bản chương trình xoá đói giảm nghèo bước đầu đã hoàn thành được một số mục tiêu đề ra, số hộ nghèo hiện nay còn 64 hộ, chiếm 1,5% . *Về ưu điểm: Công tác xoá đói giảm nghèo đã trở thành nhiệm vụ trọng tâm của toàn xã Đồng nguyên, tập trung được sự chỉ đạo,phối hợp của các ban ngành đoàn thể. Hội phụ nữ đã chỉ đ¹o cán bộ đến nhà người dân, nắm rõ thực trạng kinh tế, biết được tâm tư nguyện vọng của người dân, đáp ứng yêu cầu thiết thực nhất của người dân.Đây việc vô cùng quan trọng ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả của việc đẩy mạnh nhanh chương trình xoá đói, giảm nghèo tại xã. Hội đã thực hiện rất tốt công tác tuyên truyền, vận đông người dân , giúp cho họ hiểu được lợi ích thiết thực mà công tác xoá đói,giảm nghèo mang lại. hoạt động cho vay vốn trả lãi diễn ra đúng quy trình, đúng đối tượng, thời gian.Được thực hịên công khai, minh bạch. Việc thành lâp 2 câu lạc bộ nữ doanh nhân đem lại hiêu quả cao trong công tác xoá đói giảm nghèo. Hai câu lạc bộ này đã thu hút được rát nhiều lao đọng là nữ, giúp họ tăng thu nhập, giải quyết việc làm, ổn định đời sống. có sự giúp đỡ của những nhà doanh nghiệp hảo tâm trong việc tuyển lao động, đóng góp cho quỹ về người nghèo của xã. Ngưòi dân tin tưởng, phấn khởi , nhận thức rõ được quyền lợi, trách nhiệm của mình của , mình trong hoạt đông xoá đói, giảm nghèo. Đội ngũ cán bộ chuyên trách làm tròn trách nhiệm, nghĩa vụ được giao. Có được những ưu điểm trên là do những nguyên nhân sau: Cán bộ chuyên trách đã có nhận thức đúng đắn, và nhiệt tình trong công tác xoá đói giảm nghèo. Trình độ dân trí được nâng cao, nên họ đã thấy được lợi ích của chương trình xoá đói giảm nghèo mang lại. Có được sự quan tâm giúp đỡ của Đảng và chính quyền tại địa phương. kết quả của chương trình xoá đói giảm nghèo đã mang lại lòng tin trong nhân dân.Tạo cho họ lòng tin về chương trình,xo¸ đói, giảm nghèo. *Tuy nhiên trong quá trình thực hiện, còn tồn tại một số mặt hạn chế sau: Nhận thức của một số người dân về công tác xoá đói giảm nghèo còn hạn chế, họ không có quyết tâm và phấn đấu vượt qua cái nghèo mà trông chờ vào sự giúp đỡ của nhà nước,phó mặc vào số phận. Nhu cầu vay vốn nhiều, nhưng còn hạn chế.chính vì thế mà một số hộ gia đình không có vốn để đầu tư sản xuất, khiến cho họ vẫn trở nên khó khăn và nghèo đói. Việc sử dụng tiền vay vốn của một số người dân không đúng mục đích.Một số hộ gia đình dùng số tiền đó cho việc sửa sang nhà cửa,mua sắm đồ dung trong gia đình, mà không biết sử dụng nó vào mục đích kinh tế. §ội ngũ cán bộ còn thiếu về số lượng, không được đào tào về cơ bản, ,mà chủ yếu họ làm theo kinh nghiêm là chủ yếu, nghiệp vụ về kế toán không có, thiếu cán bộ trẻ. Một số cán bộ còn chưa nắm vững đ­îc yêu cầu của công tác xoá đói giảm nghèo, thiếu chủ động trong việc đề xuất với cơ quan trong việc thực hiện các biện pháp xoá đói giảm nghèo cho phù hợp. Chưa có công tác hướng dẫn người dân làm kinh tế một cách cụ thể.Đồng thời sản phẩm của người dân nhiều khi không có thị trường tiêu thụ. Nguyên nhân của những mặt hạn chế trên là do: §iều kiện kinh tế xã hội của xã còn gặp nhiều khó khăn. Đảng và chính quyền tại xã chưa có nhận thức đầy đủ và sâu sắc về chủ trương xoá đói giảm nghèo nên chưa thấy ró được trách nhiệm trong việc chỉ đạo tổ chức, thực hiện công tác xoá đói giảm nghèo. Chưa có sự phân bổ hợp lí số vốn giữa các địa phương. Giữa các Hội chưa có sự phối hợp một cách chặt chẽ,thống nhất. §ịa bàn lớn,qui mô đông. Công tác kiểm tra giám sát chưa đựoc thục hiên thường xuyên. Nguyªn nh©n c¬ b¶n nhÊt đó là những gia đình thuộc diện nghèo phần lớn là gia đình cô đơn quả phụ, không nơi nương tựa,gia đình bị nhiễm chất độc mau da cam, hoặc những người già neo đơn sống một mình,….những ngưòi này không có khả năng lao động.khi đề cập đến vấn đề này Ông Lương văn Ban, chủ tịch huyện Từ Sơn cho biết: trong một chừng mực nào đó phải chấp nhận tồn tại những hộ nghèo như thế này bởi vì chình bản thân họ đã mất khả năng lao động.Măc dù xã đã có những chính sách giúp đỡ, nhưng họ vẫn không thoát nghèo.Đây được coi là một trong những khó khăn cho công tác xoá đói giảm tại xã Đồng Ngưyên. 2.4.§ề xuất các giải pháp trong c«ng t¸c xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo x· §ång Nguyªn, huyÖn Tõ S¬n , tØnh B¾c Ninh. Nâng cao vai trò của Đảng,các cấp chính quyền tỉnh Bắc Ninh nói chung, và toàn xã Đồng Nguyên nói riêng.Bởi vì nhiệm vụ xoá đói giảm nghèo không phải thuộc về một đơn vị nào mà nó thuộc về trách nhiệm của tất cả các câp chính quyền và tất cả mọi người §ội ngũ cán bộ cần được trẻ hoá, phải được đào tạo bài bản về chuyên môn, có chế độ lương thưởng hợp lí.trong thực tiễn đội ngũ cán bộ trong Hội phần lớn là những người trung niên,làm việc theo kinh nghiệm ma không được đào tạo về chuyên môn. Xây dựng hệ thống thông tin về vận động ,tuyên truyền giúp cho người dân có nhận thức đúng đắn về công tác xoá đói giảm nghèo.Bởi trong quá trinh thực hiện nhiều người dân không có ý thức vươn lên thoát nghèo mà chông chờ vào sự giúp đỡ của nhá nước. Cần có sự phối hợp chặt chẽ và thống nhất giữa các hội víi nhau cung thực hiện công tác xoá đói giám nghèo sao cho đạt hiệu quả cao nhất. Më réng quü vay vèn cña Héi phô n÷, ®Ó t¹o ®iÒu kiÖn cho hé nghÌo vay ®uîc vèn víi l·i xuÊt ­u ®·i Chính quyền tại xã cần có sự phối hợp, trao đổi thông tin thường xuyên để nắm bắt được hoàn cảnh từng gia đình, từ đó đưa ra những chúnh sách hộ trợ hợp lí.Ví dụ con em họ đang trong độ tuổi đến trương cần miễn giảm học phí, tiền xây dựng….thành lâp quỹ khuyến học để đông viên khích lệ những học sinh nghèo vượt khó…. ChÝnh s¸ch xo¸ ®ãi, gi¶m nghÌo cÇn cã sù phèi hîp víi chÝnh s¸ch x· héi kh¸c nh­: d©n sè kÕ ho¹nh ho¸ gia ®×nh, ch¨m sãc søc khoÎ cho ng­êi nghÌo,phßng chèng tÖ n¹n x· héi…§èi víi nh÷ng hé nghÌo ®ãi kh«ng cã kh¶ n¨ng lao ®éng, chÝnh quyÒn t¹i x· cÇn cã chÝnh s¸ch trî cÊp hµng th¸ng cho hä gi¶m bít khã kh¨n. Đi thực tế đến từng đơn vị gia đình, tìm hiểu tình hình kinh tế thực tiễn ở các hộ gia đình, để từ đó hướng dẫn họ sử dụng số vôn sao cho hợp lí. Tăng cường hơn nữa công tác, kiểm tra giám sát,đến tận nơi xem người d©n làm kinh tế ra sao, nếu gặp khó khăn phải giải quyÕt kịp thời. Hội phụ nữ cần liên hệ với các làng nghề để giải quyết việc làm cho nh÷ng hộ nghèo. Mở các lớp dạy nghề ngắn hạn cho lao động nghèo Cần có những chính sách đãi ngộ, chăm lo giúp đỡ những gia đình có công với cách mạng,ngưòi già cô đơn không nơi nương tựa,không có khả năng lao động. Cử cán bộ đến từng địa phương,từng gia đình hướng dẫn người nghèo và kĩ năng kinh doanh,dịch vụ khuyến nông. Cần xử lí nghiêm minh những cán bộ không làm tròn nghĩa vụ được phân công như: tham nhũng,bớt xén vốn xoá đói giảm nghèo của người dân. Kêu gọi sự giúp đỡ của các nhà doanh nghiệp hảo tâm, để công tác xo¸, đói giảm nghèo do Hội phụ nữ xã Đồng Nguyên đạt kết quả khả quan nhất. 2.5.Mô hình và bài học kinh nghiệm trong c«ng t¸c xo¸ ®ãi, gi¶m nghÌo ë x· §ång Nguyªn, huÖn Tõ S¬n TØnh B¾c Binh. M« h×nh trong c«ng t¸c xo¸ ®ãi, gi¶m nghÌo t¹i x· §ång Nguyªn: Gåm 2 m« h×nh: _ Thø nhÊt: Héi phô n÷ vay vèn ë Ng©n hµng.§©y lµ m« h×nh ®em l¹i hiÓu qu¶ cao trong c«ng t¸c xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo cña Héi phô n÷.Nhê ®ã mµ trong 3 n¨m qua cã h¬n 36 chÞ em ®· tho¸t nghÌo, hä ®· cã thu nhËp æn ®Þnh, ®êi sèng sinh ho¹t ngµy cµng ®­îc n©ng cao, nhiÒu chÞ em ®· v­¬n lªn trë thµnh ng­êi lµm kinh tÕ giái. _ Thø hai: Héi phô n÷ ®· thµnh lËp 2 C©u l¹c bé n÷ doanh nh©n, ho¹t ®éng tù nguyªn d­íi sù chØ ®¹o cña Héi phô n÷.M« h×nh nµy ®· thu hót ®­îc phÇn ®«ng lao ®éng lµ n÷, gi¶i quyÕt viÖc lµm cho rÊt nhiÒu lao ®«ng, ®Æc biÖt lµ N÷. Tãm l¹i ®©y ®­îc coi lµ hai m« h×nh quan träng gãp phÇn ®Èy nhanh c«ng t¸c xo¸ ®ãi, gi¶m nghÌo, gi¶I quyªt khã kh¨n vÒ viÖc lµm, t¨ng thu nhËp cho ng­êi d©n. Bµi häc kinh nghiÖm: Vai trò lãnh đạo của Đảng và các cấp chính quyền tỉnh Bắc Ninh nói chung và xã Đồng Nguyên nói riêng có vai trò quan trọng là nhân tố quyết đinh thắng lợi của công tác xoá đói giảm nghèo.vì vậy đọi ngũ cán bộ cần nhận thức rõ trách nhiêm và tầm quan trong của công tác xoá đoi giảm nghèo, để từ đó đưa ra những chính sách, những chiến lựợc hợp lí. Cần phải xây dựng kế hoạch và xác định được mục tiêu cụ thể, để từ đó có sự phân công và bố trí nguồn lực hợp lí.Chú trọng đào t¹o ®éi ngò c¸n chuyªn tr¸ch vÒ c«ng t¸c xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo; cÇn n©ng cao tr×nh ®é cho ®éi ngò c¸n bé hiÖn cã. Ph¶i th­êng xuyªn tiÕn hµnh häp theo ®Þnh k× ®Ó rót ra nh÷ng bµi häc, nh÷ng kinh nghiÖm trong c«ng t¸c qu¶n lÝ. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn cÇn x¸c ®Þnh ®óng ®èi t­îng nghÌo, t×m hiÓu nguyªn nh©n g©y ra nghÌo, ®ãi ®Ó tõ ®ã ®­a ra biÖn ph¸p qu¶n lÝ ®óng ®¾n. C«ng t¸c tiÕn hµnh kiÓm tra,theo dâi c¸c hé gia ®×nh sö dông tiÒn vay vèn lµm kinh tÕ ph¶I ®­îc ®Æt lªn hµng ®Çu, khi ph¸t hiÖn ra nh÷ng khã kh¨n thÝ ph¶I kÞp thêi söa ch÷a. Ph¶i ­u tiªn nh÷ng hé gia ®×nh nghÌo. Khi cho ng­êi nghÌo vay vèn ph¶I cã ch­¬ng tr×nh h­íng dÉn ng­êi d©n lµm kinh tÕ ®Î ph¸t huy tÝch cùc, hiÖu qu¶ sè vèn cho vay. C«ng t¸c tuyªn truyÒn còng cÇn ph¶i ®­îc ®Æc biÖt coi träng trong qu¸ tr×nh qu¶n lÝ,gióp cho ng­êi d©n hiÓu râ vÒ lîi Ých mµ c«ng t¸c xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo mang l¹i. §ång thêi ®Ó hä thÊy ®­îc tr¸ch nhiÖm cña chÝnh m×nh. III.KÕt LuËn. Xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo cã vai trß quan träng trong sù ph¸t triÓn chung cña ®Êt n­íc.§©y kh«ng ph¶I lµ nhiÖm vô riªng cña bÊt k× quèc gia nµo mµ lµ nhiÖm vô chung cña toµn §¶ng, toµn d©n.Trong nh÷ng n¨m qia víi sù chØ ®¶o cña chÝnh quyÒn x· §ång Nguyªn, Héi phô n÷ x· §ång Nguyªn ®· ®¹t ®­îc nh÷ng thµnh c«ng ®¸ng kÓ: nhiÒu hé gia ®inh ®· tho¸t nghÌo, mét sè chÞ em phô n÷ ®· v­¬n lªn, tho¸t khái nghÌo,trë thµnh ng­êi lµm kinh tÕ giái.Ngoµi ra Héi cßn tiÕn hµnh th­êng xuyªn c«ng t¸c kiÓm tra, ®¸nh gi¸,®Ó söa ch÷a nh÷ng sai xãt.N©ng cao nhËn thøc cña ng­êi d©n vÒ xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo.Nh­ vËy Héi phô n÷ x· §ång Nguyªn ®· cã vai trß quan träng ®em ®Õn thµnh c«ng cho c«ng t¸c xo¸ ®ãi,gi¶m nghÌo. Danh môc tµi liÖu tham kh¶o 1. B¸o c¸o t×nh h×nh ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi 6 th¸ng ®Çu n¨m vµ ph­¬ng h­íng 6 th¸ng cuèi n¨m 2007 - UBND x· §ång Nguyªn, huyÖn Tõ S¬n, B¾c Ninh. 2. B¸o c¸o vÒ c«ng t¸c xãa ®ãi gi¶m nghÌo cña Héi Phô n÷ x· §ång Nguyªn, huyÖn Tõ S¬n, tØnh B¾c Ninh. 3. TiÕn hµnh pháng vÊn ng­êi d©n t¹i x· Xu©n Thô. Lêi c¶m ¬n B¸o c¸o thùc tËp ®­îc tiÕn hµnh nh»m môc ®Ých t×m hiÓu thùc tr¹ng c«ng t¸c xãa ®ãi gi¶m nghÌo vµ vai trß cña Héi Phô n÷ x· §ång Nguyªn, huyÖn Tõ S¬n, tØnh B¾c Ninh. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n Th.s NguyÔn V¨n ChiÒu,cïng víi toµn thÓ c¸c thÇy c« trong ®oµn thùc tËp, ®· h­íng dÉn em trong qu¸ tr×nh viÕt b¸o c¸o. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n Uû Ban nh©n d©n vµ toµn thÓ nh©n d©n x· §ång Nguyªn ®· nhiÖt t×nh gióp ®ì em hoµn thµnh bµi b¸o c¸o nµy. Hà Néi, ngµy 9 th¸ng 9 n¨m 2007 Sinh viªn Hoµng ThÞ Thanh Nhµn Môc lôc: I. lêi më ®Çuv 1 II.Néi dung 2 Giíi thiÖu tæng quan vÒ ®¹i bµn x· §ång Nguyªn, huyÖn Tõ S¬n,tØnh B¾c Ninh. 2 Vai trß cña Héi phô n÷ ®èi víi c«ng t¸c xo¸ ®ãi,gi¶m nghÌo ë x· §ång Nguyªn, huyÖn Tõ S¬n, TØnh B¾c Ninh. 3 2.1.§Þnh nghÜa vÒ nghÌo ®ãi vµ tiªu chuÊn ®¸nh gi¸ nghÌo ®ãi. 3 2.2.Thùc tr¹ng nghÌo ®ãi ë x· §ång Nguyªn, huyÖn Tõ S¬n, tØnh B¾c Ninh. 4 2.3. §¸nh gi¸ c«ng t¸c xo¸ ®ãi, gi¶m nghÌo ë x· §ång Nguyªn, huyÖn Tõ S¬n, tØnh B¾c Ninh. 11 2.4.§Ò xuÊt c¸c gi¶i ph¸p trong c«ng t¸c xo¸ ®ãi, gi¶m nghÌo ë x· §ång Nguyªn,huyÖn Tõ S¬n, tØnh B¾c Ninh. 13 2.5.M« h×nh vµ bµi häc kinh nghiÖm trong c«ng t¸c xo¸ ®ãi, gi¶m nghÌo ë x· §ång Nguyªn,huyÖn Tõ S¬n, tØnh B¾c Ninh. 14 III. KÕt luËn 17 Tµi liÖu tham kh¶o 18

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docTH0170.DOC