Vai trò của lực lượng sản xuất trong đời sống xã hội và sự vận dụng của Đảng vào quá trình công nghiệp hóa - hiện đại hóa ở Việt Nam hiện nay

MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU 1 NỘI DUNG I. Vai trò của lực lượng sản xuất trong đời sống xã hội. 2 1. Khái niệm của lực lượng sản xuất. 2 2. Vai trò của lực lượng sản xuất trong đời sống Xã hội 4 II. Sự vận dụng của Đảng cộng sản Việt Nam vào quá trình công nghiệp hoá - hiện đại hoá ở Việt Nam hiện nay. 6 1. Khái niệm công nghiệp hoá - hiện đại hoá. 6 2. Sự vận dụng của Đảng Cộng Sản vào quá trình công nghiệp hoá - hiện đại hoá ở Việt Nam. 8 3. Công nghiệp hoá - hiện đại hoá tạo ra ngững kết quả và mối liên hệ với lực lượng sản xuất. 10 III. Giải pháp. 12 KẾT LUẬN 15 TÀI LIỆU THAM KHẢO 16

doc17 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2169 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Vai trò của lực lượng sản xuất trong đời sống xã hội và sự vận dụng của Đảng vào quá trình công nghiệp hóa - hiện đại hóa ở Việt Nam hiện nay, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
LêI NãI §ÇU Trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn lÞch sö cña loµi ng­êi cã rÊt nhiÒu giai ®o¹n h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn ®Êt n­íc. Tr¶i qua mçi giai ®o¹n dÒu cã rÊt nhiÒu nguyªn nh©n ®Ó dÉn ®Õn sù thµnh c«ng hay thÊt b¹i cña chÕ ®é x· héi ®ã. Trong ®ã vai trß cña lùc l­îng s¶n xuÊt cã phÇn lín quyÕt ®Þnh ®Õn x· héi. Lµ mét n­íc ®i theo con ®­êng CNXH, vµ ®ang trong thêi k× qu¸ ®é lªn XHCN nªn chóng ta gÆp rÊt nhiÒu khã kh¨n trªn c¸c lÜnh vùc, chÝnh v× vËy muèn cho ®Êt n­íc ph¸t triÓn theo ®Þnh h­íng XHCN §¶ng vµ nhµ n­íc ta ®· nghiªn cøu rÊt kÜ vÒ vai trß cña lùc l­îng s¶n xuÊt vµ ®· cã sù vËn dông phï hîp lùc l­îng s¶n xuÊt vµo qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp ho¸ hiÖn ®¹i ho¸ cña n­íc ta hiÖn nay. Qua nghiªn cøu vµ t×m hiÓu em ®· chän ®Ò tµi: “Vai trß cña lùc l­îng s¶n xuÊt trong ®êi sèng x· héi vµ sù vËn dông cña §¶ng vµo qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp ho¸ hiÖn ®¹i ho¸ ë ViÖt Nam hiÖn nay”. Do h¹n chÕ vÒ hiÓu biÕt nªn trong bµi viÕt cña em sÏ khã tr¸nh khái nh÷ng sai sãt. Em kÝnh mong ®­îc c¸c thÇy c« chØ b¶o ®Ó bµi viÕt cña em ®­îc ®Çy ®ñ ý vµ s©u s¾c h¬n. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n! NéI DUNG I. Vai trß cña lùc l­îng s¶n xuÊt trong ®êi sèng x· héi. 1. Kh¸i niÖm cña lùc l­îng s¶n xuÊt. 1.1. Kh¸i niÖm: Lùc l­îng s¶n xuÊt lµ yÕu tè ®«ng nhÊt, ph¸t triÓn kh«ng ngõng, quyÕt ®Þnh quan hÖ s¶n xuÊt. 1.2. CÊu tróc lùc l­îng s¶n xuÊt. Lùc l­îng s¶n xuÊt bao gåm yÕu tè con ng­êi vµ nh÷ng yÕu tè vËt cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. a. YÕu tè con ng­êi: Lùc l­îng s¶n xuÊt,tr­íc hÕt lµ yÕu tè con ng­êi cã kh¶ n¨ng lao ®éng,cã kiÕn thøc, cã thãi quen, kinh nghiÖm vµ kü n¨ng kü thuËt s¶n xuÊt. Khi ph©n tÝch vÒ lùc l­îng s¶n xuÊt trong x· héi t­ b¶n C.M¸c ®· viÕt:trong tÊt c¶ nh÷ng c«ng cô s¶n xuÊt th× lùc l­îng s¶n xuÊt hïng m¹nh nhÊt lµ b¶n th©n cña c¸ch m¹nh. Nh­ vËy M¸c ®· kh¼ng ®Þnh con ng­êi lµ yÕu tè cã vai trß to lín nhÊt, quyÕt ®Þnh trong lùc l­îng s¶n xuÊt. Lªnin viÕt:Lùc l­îng s¶n xuÊt chñ yÕu cña nh©n lo¹i, lµ c«ng nh©n”. Gièng nh­ M¸c,Lªnin ®Æt con ng­êi vµo vÞ trÝ hµng ®Çu , sè 1:c¸c «ng ®Òu coi con ng­êi ph¶i lµ ng­êi c«ng nh©n, giai cÊp tiªn tiÕn, nghÜa lµ ®Òu nhÊn m¹nh ®Õn “chÊt l­îng cña ng­êi lao ®éng, lùc l­îng s¶n suÊt. Con ng­êi tham gia vµo qu¸ tr×nh s¶n xuÊt víi t­ c¸ch lµ mét yÕu tè cña lùc l­îng s¶n xuÊt, tr­íc hÕt b»ng chÝnh søc m¹nh c¬ b¾p cña m×nh vµ trong qu¸ tr×nh ®ã, tù nhiªn t¸c ®éng trë l¹i lµm con ng­êi ngµy cµng hoµn thiÖn vÒ trÝ tuÖ, ®óng lµ lao ®äng ®· s¸ng t¹o ra chÝnh b¶n th©n con ng­êi”. ë ®©y, con ng­êi lµ mét sinh vËt x· héi cã trÝ tuÖ cho nªn khi tham gia vµo qóa tr×nh lao ®éng, ngoµi søc m¹nh c¬ b¾p nã cßn ®ù¬c chØ huy b»ng trÝ tuÖ.Th«ng qua ho¹t ®éng thùc tiÔn, con ng­êi dïng trÝ tuÖ ®Ó nhËn thøc b¶n chÊt, quy luËt cña c¸c sù vËt hiÖn t­îng cña thÕ giíi kh¸ch quan, sö dông chóng lµm ph­¬ng tiÖn s¶n xuÊt vµ con ng­êi kh«ng ngõng t¹o ra cho m×nh nh÷ng lùc l­îng s¶n xuÊt ngµy cµng lín m¹nh, tinh vi. b. YÕu tè vËt cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt: NhÊn m¹nh vai trß cña c«ng cô lao ®éng vµ cña yÕu tè ng­êi trong lùc l­îng s¶n xuÊt, C.M¸c kh«ng xem nhÑ ®èi t­îng lao ®éng bëi v× nã lµ yÕu tè kh«ng thÓ thiÕu trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt.Con ng­êi chØ cã thÓ dïng c«ng cô lao ®éng ®Ó biÕn kh¶ n¨ng lao ®éng cña m×nh thµnh hiÖn thùc vµ t¹o ra nh÷ng vËt phÈm nh»m tho¶ m·n nhu cÇu cña m×nh trªn c¬ së nh÷ng ®èi t­îng lao ®éng nhÊt ®Þnh. NÕu nh­ trong tiÕn tr×nh lÞch sö t­ liÖu lao ®éng cµng phong phó, trÝ tuÖ vµ n¨ng lùc cña con ng­êi cµng ph¸t triÓn, kh¶ n¨ng nhËn thøc vµ c¶i biÕn tù nhiªn cña con ng­êi cµng cao th× ph¹m vi ®èi t­îng lao ®éng cµng ®­îc më réng. §iÒu ®ã nãi lªn r»ng c¸c yÕu tè trong lùc l­îng s¶n xuÊt quan hÖ rÊt chÆt chÏ víi nhau, t¸c ®éng qua l¹i víi nhau mét c¸ch biÖn chøng nh­ lµ nh÷ng yÕu tè cña hÖ thèng. Trong lùc l­îng s¶n xuÊt, c«ng cô lao ®éng cã mét vai trß quan träng, lµ th­íc ®o sù chinh phôc tù nhiªn cña con ng­êi. Víi môc ®Ých lu«n muèn t¨ng n¨ng suÊt vµ gi¶m c­êng ®é lao ®éng , con ng­êi d· s¸ng t¹o ra chóng ®Ó nèi dµi c¸c khÝ quan vµ t¨ng søc m¹nh c¬ b¾p cña m×nh. Nhê ®ã mµ c«ng cô ngµy cµng ®­îc hoµn thiÖn, hiÖn ®¹i, nã cã thÓ thay thÕ hÇu hÕt c¸c thao t¸c kÜ thuËt khÐo lÐo cña con ng­êi, ®ã lµ vai trß to lín cua c«ng cô lao ®éng. Tuy nhiªn, ®· gäi lµ c«ng cô lao ®éng, nã kh«ng thÓ ¬ d¹ng nguyªn thuû cña tù nhiªn, nã kh«ng thÓ tù ra ®êi mµ ph¶i cã sù chÕ t¹o cña con ng­êi vµ chÕ t¹o c«ng cô lao ®éng chÝnh lµ ®Æc tr­ng c¬ b¶n ®Ó ph©n biÖt gi÷a con ng­êi vµ con vËt. Con ng­êi chÝnh lµ ®éng vËt biÕt chÕ t¹o c«ng cô lao ®éng. Nh­ vËy c«ng cô lao ®éng yÕu tè ®­îc coi lµ “®éng” cña lùc l­îng s¶n xuÊt, ch¼ng qua còng chØ lµ phÇn tù nhiªn ®­îc trÝ tuÖ ho¸ mµ th«i, c«ng cô lao ®éng cµng tinh vi, ®iÒu ®ã cµng chøng tá con ng­êi cµng hiÖn ®¹i,cµng t¸ch xa thÕ giíi tù nhiªn. 1.3. Vai trß quyÕt ®Þnh cña lùc l­îng s¶n xuÊt ®èi víi quan hÖ s¶n xuÊt. Víi tÝnh c¸ch mét hÖ thèng, lùc l­îng s¶n xuÊt kh«ng ngõng biÕn ®æi vµ thùc tÕ ®ang cã nh÷ng biÕn ®æi c¨n b¶n vÒ chÊt ë thêi ®¹i chóng ta.Mèi quan hÖ biÖn chøng gi÷a lùc l­îng s¶n xuÊt vµ quan hÖ s¶n xuÊt còng thÓ hiÖn tÝnh kh¸ch quan cña nã lµ lùc l­îng s¶n xuÊt lu«n ®i tr­íc vµ xÐt cho cïng, quyÕt ®Þnh sù ph¸t triÓn x· héi.TÊt nhiªn chóng ta kh«ng nªn “tuyÖt ®èi ho¸” qu¸ møc vai trß “®éc t«n” cña lùc l­îng s¶n xuÊt mµ bá qua sù t¸c ®éng trë l¹i cña quan hÖ s¶n xuÊt ®èi víi nã khi gi÷a chóng cã sù phï hîp. Sù ph¸t triÓn chÖch h­íng cña quy luËt quan hÖ s¶n xuÊt phï hîp víi tr×nh ®é ph¸t triÓn cña lùc l­îng s¶n xuÊt lµ do yÕu tè chñ quan , chø kh«ng ph¶i lµ do tÝnh ®Æc thï cña quy luËt ®ã. Quan hÖ s¶n xuÊt lµ yÕu tè quyÕt ®Þnh, lµm tiÒn ®Ò cho lùc l­îng s¶n xuÊt ph¸t triÓn khi nã phï hîp ®­îc víi tr×nh ®é ph¸t triÓn cña lùc l­îng s¶n xuÊt. Nã lµm nhiÖm vô chØ ra môc tiªu, b­íc ®i vµ t¹o quy m« thÝch hîp cho lùc l­îng s¶n xuÊt ho¹t ®éng , còng nh­ b¶o ®¶m lîi Ých chÝnh ®¸ng cña ng­êi lao ®éng, ph¸t huy tÝnh tÝch cùc, s¸ng t¹o cña con ng­êi - nh©n tè quan träng vµ quyÕt ®Þnh trong lùc l­îng s¶n xuÊt. 2. Vai trß cña lùc l­îng s¶n xuÊt trong ®êi sèng X· héi. LÞch sö loµi ng­êi lµ lÞch sö biÕn ®æi vµ ph¸t triÓn cña c¸c ph­¬ng thøc s¶n xuÊt tõ thÊp ®Õn cao. Ph­¬ng thøc s¶n xuÊt lµ sù thèng nhÊt hai mÆt g¾n chÆt víi nhau: lùc l­îng s¶n xuÊt vµ quan hÖ s¶n xuÊt. Trong ph­¬ng thøc s¶n xuÊt th× lùc l­îng s¶n xuÊt lµ yÕu tè ®éng nhÊt, ph¸t triÎn kh«ng ngõng, quyÕt ®Þnh quan hÖ s¶n xuÊt. Quan hÖ s¶n xuÊt víi tÝnh c¸ch h¹ tÇng c¬ së l¹i quyÕt ®inh th­îng tÇng kiÕn tróc. V× vËy suy cho cïng, lùc l­îng s¶n xuÊt quyÕt ®Þnh mäi mÆt cña ®êi sèng x· héi, quyÕt ®Þnh mäi sù biÕn ®æi tõ thÊp ®Õn cao cña lÞch sö loµi ng­êi, cña c¸c h×nh th¸i kinh tÕ – x· héi. Sù biÕn ®æi vµ ph¸t triÓn lùc l­îng s¶n xuÊt lµ nguyªn nh©n s©u xa, lµ nguyªn nh©n cuèi cïng quyÕt ®Þnh mäi biÕn ®æi vµ ph¸t triÓn cña x· héi. Lùc l­îng s¶n xuÊt lµ yÕu tè tiªu biÓu cho c¸c thêi ®¹i lÞch sö x· héi: viÖc sö dông vµ s¸ng t¹o nh÷ng t­ liÖu lao ®éng , tuy ®· cã mÇm mèng ë vµi loµi, nh­ng vÉn lµ ®Æc tr­ng næi bËt nhÊt cña lao ®éng cña con ng­êi. Lùc l­îng s¶n xuÊt lµ yÕu tè c¸ch m¹ng nhÊt cña s¶n xuÊt. Sù ph¸t triÓn cña lùc l­îng s¶n xuÊt quyÕt ®Þnh sù thay ®æi, ph¸t triÓn cña ph­¬ng thøc s¶n xuÊt: Sù ph¸t triÓn cña lùc l­îng s¶n xuÊt lµm hiÖn t­îng s¶n xuÊt ngµy mét t¨ng thªm. BÊt cø mét sù thay ®æi nµo cña chÕ ®é x· héi, bÊt cø mét sù c¶i tiÕn nµo trong quan hÖ chiÕm h÷u còng ®Òu lµ kÕt qu¶ tÊt nhiªn cña viÖc t¹o nªn mét lùc l­îng s¶n xuÊt míi. Lùc l­îng s¶n xuÊt lµ nguån lùc kh«ng thÓ thiÕu ®­îc trong s¶n xuÊt : Lùc l­îng s¶n xuÊt tham gia vµo qu¸ tr×nh s¶n xuÊt ra s¶n phÈm cho x· héi, ®em l¹i ®êi sèng vÒ vËt chÊt cho con ng­êi trong x· héi. Lùc l­îng s¶n xuÊt chÝnh lµ lùc l­îng quan träng trong c«ng cuéc chiÕn ®Êu giµnh vµ gi÷ n­íc cña ta tõ tr­íc ®Õn nay:®Æc biÖt lµ hai cuéc chiÕn tranh ®¸nh giÆc Mü vµ Ph¸p giµnh l¹i hoµ b×nh cho d©n téc ta . Lùc l­îng s¶n xuÊt lµ mét trong nh÷ng nguyªn nh©n quan träng gãp phÇn vµo c«ng cuéc x©y dùng vµ ph¸t triÓn ®Êt n­íc, lµm cho ®Êt n­íc æn ®Þnh ph¸t triÓn hay bÊt æn ®Þnh vµ tr× trÖ. ChÝnh v× vËy lùc l­îng s¶n xuÊt cã vai trß rÊt quan träng trong x· héi: lµ lùc l­îng do x· héi t¹o ra ®Ó c¶i t¹o thÕ giíi, lµ biÓu hiÖn tr×nh ®é chinh phôc tù nhiªn cña con ng­êi trong nh÷ng giai ®o¹n lÞch sö nhÊt ®Þnh. II. Sù vËn dông cña §¶ng céng s¶n ViÖt Nam vµo qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp ho¸ - hiÖn ®¹i ho¸ ë ViÖt Nam hiÖn nay. 1. Kh¸i niÖm c«ng nghiÖp ho¸ - hiÖn ®¹i ho¸. ë thÕ kØ XVII, XVIII, khi c¸ch m¹ng c«ng nghiÖp ®­îc tiÕn hµnh ë T©y ¢u, c«ng nghiÖp ho¸ ®­îc hiÓu lµ qu¸ tr×nh thay thÕ lao ®éng thñ c«ng b»ng lao ®éng sö dông m¸y mãc. Nh÷ng kh¸i niÖm kinh tÕ nãi chung vµ khÝa niÖm c«ng nghiÖp ho¸ nãi riªng mang tÝnh lÞch sö, tøc lµ lu«n cã sù thay ®æi cïng víi sù ph¸t triÓn cña nÒn s¶n xuÊt x· héi, cña khoa häc c«ng nghÖ. Do ®ã, viÖc nhËn thøc ®óng ®¾n kh¸i niÖm nµy trong tõng giai ®o¹n ph¸t triÓn cña nÒn s¶n xuÊt x· héi cã ý nghÜa to lín c¶ vÒ lý luËn vµ thùc tiÔn. KÕ thõa cã chän läc nh÷ng tri thøc v¨n minh cña nh©n lo¹i, rót nh÷ng kinh nghiÖm trong lÞch sö tiÕn hµnh c«ng nghiÖp ho¸, vµ tõ thùc tiÔn c«ng nghiÖp ho¸ ë ViÖt Nam trong thêi k× ®æi míi, Héi nghÞ Ban ChÊp hµnh Trung ­¬ng lÇn thø b¶y kho¸ VI vµ §¹i héi ®¹i biÓu toµn quèc lÇn thø VII §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam ®· x¸c ®Þnh:c«ng nghiÖp ho¸ lµ qu¸ tr×nh chuyÓn ®æi c¨n b¶n toµn diÖn c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, dÞch vô vµ qu¶n lý kinh tÕ – x· héi tõ sö dông søc lao ®éng thñ c«ng lµ chÝnh sang sö dông mét c¸ch phæ biÕn søc lao ®éng cïng víi c«ng nghÖ, ph­¬ng tiÖn vµ ph­¬ng ph¸p tiªn tiÕn hiÖn ®¹i dôa trªn sù ph¸t triÓn cña c«ng nghiÖp vµ tiÕn bé khoa häc – c«ng nghÖ t¹o ra n¨ng suÊt lao ®éng x· héi cao. Kh¸i niÖm c«ng nghiÖp ho¸ trªn ®©y ®­îc §¶ng ta x¸c ®Þnh réng h¬n nh÷ng quan niÖm tr­íc ®ã, bao hµm c¶ vÒ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, c¶ vÒ dÞch vô vµ qu¶n lý kinh tÕ – x· héi, ®­îc sö dông b»ng c¸c ph­¬ng tiÖn vµ c¸c ph­¬ng ph¸p tiªn tiÕn hiÖn ®¹i cïng víi kü thuËt vµ c«ng nghÖ cao. Nh­ vËy c«ng nghiÖp ho¸ theo t­ t­ëng míi lµ kh«ng bã hÑp trong ph¹m vi tr×nh ®é c¸c lùc l­îng s¶n xuÊt ®¬n thuÇn, kü thuËt ®¬n thuÇn ®Ó chuyÓn lao ®éng thñ c«ng thµnh lao ®éng c¬ khÝ nh­ quan niÖm tr­íc ®©y. Do nh÷ng biÕn ®æi cña nÒn kinh tÕ thÕ giíi vµ ®iÒu kiÖn cô thÓ cña ®Êt n­íc, c«ng nghiÖp ho¸ ë n­íc ta hiÖn nay cã nh÷ng ®Æc ®iÓm chñ yÕu sau ®©y: Thø nhÊt, c«ng nghiÖp ho¸ ph¶i g¾n víi hiÖn ®¹i ho¸. Së dÜ nh­ vËy lµ v× trªn thÕ giíi ®ang diÔn ra cuéc c¸ch m¹ng khoa häc vµ c«ng nghÖ hiÖn ®¹i, mét sè n­íc ph¸t triÓn ®· b¾t ®Çu chuyÓn tõ kinh tÕ c«ng nghiÖp sang kinh tÕ tri thøc, nªn ph¶i tranh thñ øng dông nh÷ng thµnh tùu cña cuéc c¸ch m¹ng khoa häc vµ c«ng nghÖ, tiÕp cËn kinh tÕ tri thøc ®Ó hiÖn ®¹i ho¸ nh÷ng nganh, nh÷ng kh©u, nh÷ng lÜnh vùc cã ®iÒu kiÖn nh¶y vät. Thø hai, c«ng nghiÖp ho¸ nh»m môc tiªu ®éc lËp d©n téc vµ chñ nghÜa x· héi. C«ng nghiÖp ho¸ lµ tÊt yÕu víi c¸c n­íc chËm ph¸t triÓn nh­ng víi mçi n­íc, môc tiªu vµ tÝnh chÊt cña c«ng nghiÖp ho¸ cã thÓ kh¸c nhau.ë n­íc ta c«ng nghiÖp ho¸ nh»m x©y dùng c¬ së vËt chÊt kÜ thuËt cho chñ nghÜa x· héi, t¨ng c­êng søc m¹nh ®Ó b¶o vÖ nÒn ®éc lËp d©n téc. Thø ba, c«ng nghiÖp hãa trong ®iÒu kiÖn c¬ chÕ thÞ tr­êng cã sù ®iÒu tiÕt cña nhµ n­íc. §iÒu nµy lµm cho c«ng nghiÖp ho¸ trong giai ®o¹n hiÖn nay kh¸c víi c«ng nghiÖp ho¸ trong thêi k× tr­íc ®æi míi. Trong c¬ chÕ qu¶n lý kinh tÕ kÕ ho¹ch ho¸ tËp trung – hµnh chÝnh, bao cÊp, c«ng nghiÖp ho¸ ®­îc thùc hiÖn theo kÕ ho¹ch,theo mÖnh lÖnh cña Nhµ n­íc. Trong c¬ chÕ kinh tÕ hiÖn nay, Nhµ n­íc vÉn gi÷ vai trß hÕt søc quan träng trong qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp ho¸. Nh­ng c«ng nghiÖp ho¸ kh«ng xuÊt ph¸t tõ chñ quan cña Nhµ n­íc, nã ®ßi hái ph¶i vËn dônh c¸c quy luËt kh¸ch quan mµ tr­íc hÕt lµ c¸c quy luËt thÞ tr­êng. Thø t­, c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ nÒn kinh tÕ quèc d©n trong bèi c¶nh toµn cÇu ho¸ kinh tÕ, v× thÕ më cöa nÒn kinh tÕ, ph¸t triÓn c¸c quan hÖ kinh tÕ quèc tÕ lµ tÊt yÕu ®èi víi ®Êt n­íc ta. C«ng nghiÖp ho¸ trong ®iÒu kiÖn “chiÕn l­îc” kinh tÕ më còng g©y lªn kh«ng Ýt trë ng¹i do nh÷ng t¸c ®éng cña nÒn kinh tÕ thÕ giíi, do “trËt tù” cña nÒn kinh tÕ thÕ giíi mµ c¸c n­íc t­ b¶n thiÕt lËp kh«ng cã lîi cho c¸c n­íc nghÌo, l¹c hËu. V× thÕ, c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ph¶i ®¶m b¶o x©y dùng nÒn kinh tÕ n­íc ta lµ mét n­íc kinh tÕ ®éc lËp tù chñ. 2. Sù vËn dông cña §¶ng Céng S¶n vµo qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp ho¸ - hiÖn ®¹i ho¸ ë ViÖt Nam. Môc tiªu tæng qu¸t cña sù nghiÖp c«ng nghiÖp ho¸ ë n­íc ta ®­îc §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam x¸c ®Þnh t¹i ®¹i héi lÇn thø VIII vµ tiÕp tôc ®­îc kh¼ng ®Þnh t¹i ®¹i héi lÇn thø IX lµ: “§­a n­íc ta ra khái t×nh tr¹ng kÐm ph¸t triÓn, n©ng cao râ rÖt ®êi sèng vËt chÊt vµ tinh thÇn cña nh©n d©n, t¹o nÒn t¶ng ®Ó ®Õn n¨m 2020 n­íc ta c¬ b¶n trë thµnh mét n­íc c«ng nghiÖp theo h­íng hiÖn ®¹i”. C¸c quan ®iÓm cña §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam vÒ c«ng nghiÖp ho¸ ë ViÖt Nam hiÖn nay: Gi÷ v÷ng ®éc lËp tù chñ ®i ®«i víi më réng hîp t¸c quèc tÕ, ®a ph­¬ng ho¸, ®a d¹ng ho¸ quan hÖ kinh tÕ quèc tÕ ®ãi ngo¹i. Dùa vµo nguån lùc trong n­íc lµ chÝnh ®i ®«i víi tranh thñ nguån lùc tèi ®a tõ bªn ngoài trªn c¬ së x©y dùng mét nÒn kinh tÕ më, héi nhËp víi khu vùc vµ thÕ giíi, h­íng m¹nh vÒ xuÊt khÈu ®ång thêi thay thÕ nhËp khÈu b»ng nh÷ng s¶n phÈm trong n­íc cã hiÖu qu¶. C«ng nghiÖp ho¸ lµ sù nghiÖp cña toµn d©n, cña mäi thµnh phÇn kinh tÕ, trong ®ã thµnh phÇn kinh tÕ nhµ n­íc lµ chñ ®¹o. LÊy viÖc ph¸t huy nguån lùc con ng­êi lµm yÕu tè c¬ b¶n cho sù ph¸t triÓn nhanh vµ bÒn v÷ng. §éng viªn toµn d©n cÇn kiÖm x©y dùng ®Êt n­íc, kh«ng ngõng t¨ng tÝch luü cho ®Çu t­ ph¸t triÓn. T¨ng tr­ëng kinh tÕ g¾n víi ®êi sèng nh©n d©n, ph¸t triÓn v¨n ho¸ gi¸o dôc, thùc hiÖn tiÕn bé c«ng b»ng x· héi. Khoa häc vµ c«ng nghÖ lµ ®éng lùc cña c«ng nghiÖp ho¸; kÕt hîp c«ng nghÖ truyÒn thèng víi c«ng nghÖ hiªn ®¹i. Tranh thñ ®i nhanh vµo c«ng nghÖ hiÖn ®¹i ë nh÷ng kh©u quyÕt ®Þnh. LÊy hiÖu qu¶ kinh tÕ – x· héi lµm tiªu chuÈn c¬ b¶n ®Ó x¸c ®Þnh ph­¬ng an ph¸t triÓn, lùa chän dù ¸n ®Çu t­ vµ c«ng nghÖ. §Çu t­ chiÒu s©u ®Ó khai th¸c tèi ®a n¨ng lùc s¶n xuÊt hiÖn cã. Trong ph¸t triÓn míi ­u tiªn quy m« võa vµ nhá, c«ng nghÖ tiªn tiÕn , t¹o nhiÒu viÖc lµm, thu håi vèn nhanh. §ång thêi x©y dùng mét sè c«ng tr×nh quy m« lín thËt cÇn thiÕt vµ cã hiÖu qu¶. KÕt hîp chÆt chÏ vµ toµn diÖn ph¸t triÓn kinh tÕ víi cñng cè, t¨ng c­êng nÒn quèc phßng – an ninh cña ®Êt n­íc. VÒ quan ®iÓm nµy, §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam nhÊn m¹nh:Ph¶i quan t©m ®óng møc ®Õn c«ng nghiÖp quèc phßng, x©y dùng ph­¬ng ¸n vµ c¬ chÕ ®Ó huy ®éng c¸c ngµnh c«ng nghiÖp phôc vô nh÷ng nhu cÇu quèc phßng mét c¸ch cã hiÖu qu¶. §ång thêi, tËn dông nh÷ng n¨ng lùc c«ng nghiÖp cña quèc phßng ®Ó s¶n xuÊt hµng d©n dông, gãp phÇn ®¸p øng nhu cÇu cña s¶n xuÊt vµ ®êi sèng. 3. C«ng nghiÖp ho¸ - hiÖn ®¹i ho¸ t¹o ra ng÷ng kÕt qu¶ vµ mèi liªn hÖ víi lùc l­îng s¶n xuÊt. VÒ kinh tÕ : c«ng nghiÖp ho¸ - hiÖn ®¹i ho¸ lµm ph¸t triÓn lùc l­îng s¶n xuÊt, n¨ng suÊt lao ®éng t¨ng, lµm cho ®Çu t­ t¨ng tõ ®ã thóc ®Èy kinh tÕ t¨ng tr­¬ng, ph¸t triÓn. VÒ v¨n ho¸ : c«ng nghiÖp ho¸ sÏ n©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n cña ng­êi lao ®éng, t¨ng c­êng kØ luËt lao ®éng do sö dông b»ng m¸y. Kh¾c phôc nh÷ng hiÖn t­îng tiªu cùc trong ®êi sèng x· héi. VÒ chÝnh trÞ : c«ng nghiÖp ho¸ - hiÖn ®¹i ho¸ t¨ng c­êng néi bé giai cÊp c«ng nh©n, cñng cè mèi liªn minh c«ng n«ng, æn ®Þnh chÝnh trÞ, cñng cè quèc phßng, x©y dùng nhµ n­íc X· Héi Chñ NghÜa v÷ng m¹nh, cã ®iÒu kiÖn ®Ó hîp t¸c quèc tÕ. Do vÞ trÝ, tÇm quan träng vµ c¸c t¸c dông cña c«ng nghiÖp ho¸- hiÖn ®¹i hãa nÒn kinh tÕ quèc d©n nªn qua tÊt c¶ c¸c k× ®¹i héi, §¶ng ta lu«n x¸c ®Þnh c«ng nghiÖp ho¸ - hiÖn ®¹i ho¸ lµ nhiÖm vô trung t©m trong suèt thêi k× qu¸ ®é lªn Chñ NghÜa X· Héi. Cã nghÜa lµ trong c¸c nhiÖm vô: nhiÖm vô x©y dùng quan hÖ s¶n xuÊt, nhiÖm vô x©y dùng c¬ së vËt chÊt kÜ thuËt, nhiÖm vô x©y dùng nÒn v¨n ho¸ míi th× c«ng nghiÖp ho¸- hiÖn ®¹i ho¸ ®Ó x©y dùng c¬ së vËt chÊt kÜ thuËt lµ nhiÖm vô trung t©m, cã hoµn thµnh ®­îc c«ng nghiÖp ho¸ th× míi cã hÓ thùc hiÖn ®­îc c¸c nhiÖm vô kh¸c. Ng­îc l¹i c¸c nhiÖm vô kh¸c khi thùc hiÖn th× ph¶i lÊy nhiÖm vô trung t©m mµ phôc vô. CNH-H§H lµm cho nÒn kinh tÕ n­íc ta ph¸t triÓn m¹nh vµ æn ®Þnh. Sù ph¸t triÓn cña lùc l­îng s¶n xuÊt cã ¶nh h­ëng quan träng vµ lµm bµn ®¹p thóc ®Èu CNH-H§H. Kh«ng cã lùc l­îng s¶n xuÊt th× qu¸ tr×nh CNH-H§H kh«ng thÓ diÔn ra ®­îc. §øng tr­íc nh÷ng th¸ch to lín cña thêi ®¹i, chóng ta kh«ng thÓ mét lÇn n÷a l¹i ph¹m sai lÇm trong viÖc lùa chän con ®­êng hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n­íc. HiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n­íc kh«ng nhÊt thiÕt chñ ­u tiªn ph¸t triÓn c«ng nghiÖp nÆng. Qu¸ tr×nh CNH-H§H ngµy cµng lµm cho lùc l­îng s¶n xuÊt ph¸t triÓn cã mèi quan hÖ chÆt chÏ víi sù ph¸t triÓn kinh tÕ, chÝnh v× vËy lùc l­îng s¶n xuÊt lµ quan träng nhÊt, CNH-H§H vÒ lùc l­îng s¶n xuÊt lµ hai mÆt cã t¸c ®éng qua l¹i lÉn nhau. Kü thuËt ngµy nay cho thÊy lùc l­îng s¶n xuÊt suy cho cïng quyÕt ®Þnh quan hÖ s¶n xuÊt vµ kiÕn tróc th­îng tÇng nÒn kinh tÕ. §Ó gi¶i quyÕt vÊn ®Ò nµy, ph¶i cã hµng lo¹t gi¶i ph¸p thÝch øng vÒ gi¸o dôc ®µo t¹o, ph©n c«ng lao ®éng, ph©n phèi lîi Ých vµ vÒ m«i tr­êng, nh­ng tr­íc hÕt vµ quuyÕt ®Þnh h¬n c¶ ph¶i lµ gi¶i ph¸p gi¸o dôc - ®µo t¹o. Bëi v× gi¸o dôc lµ ph­¬ng tiÖn tÊt yÕu vµ h÷u hiÖu ®Ó ph¸u triÓn trÝ tuÖ, n©ng cao d©n trÝ, båi d­ìng nh©n tµi, trang bÞ chuyªn m«n, nghÒ nghiÖp, cung cÊp cho x· héi nguån ng©n lùc cao – yÕu tè quyÕt ®Þnh sù nghiÖp CNH-H§H. V× vËy h·y ®Çu t­ tho¶ ®¸ng cho gi¸o dôc – ®µo t¹o, ®óng víi nghÜa “quèc s¸ch hµng ®Çu”. §iÒu nµy trong triÕt häc còng ®· tõng l­u truyÒn mét t­ t­ëng mµ thËt sù ®¸ng ®­îc coi lµ ch©n lý: “§Çu t­ mét ng­êi ®µn «ng, ta ®­îc ng­êi chång tèt, ®Çu t­ cho mét ng­êi phô n÷ ta ®­îc mét gia ®×nh tèt, ®Çu t­ cho thÇy gi¸o ta ®­îc mét thÕ hÖ tèt". CNH-H§H lµm cho nÒn kinh tÕ n­íc ta ph¸t triÓn m¹nh vµ æn ®Þnh. Sù ph¸t triÓn cña lùc l­îng s¶n xuÊt cã ¶nh h­ëng quan träng vµ lµm bµn ®¹p thóc ®Èu CNH-H§H. Kh«ng cã lùc l­îng s¶n xuÊt th× qu¸ tr×nh CNH-H§H kh«ng thÓ diÔn ra ®­îc. §øng tr­íc nh÷ng th¸ch to lín cña thêi ®¹i, chóng ta kh«ng thÓ mét lÇn n÷a l¹i ph¹m sai lÇm trong viÖc lùa chän con ®­êng hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n­íc. HiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n­íc kh«ng nhÊt thiÕt chñ ­u tiªn ph¸t triÓn c«ng nghiÖp nÆng. Qu¸ tr×nh CNH-H§H ngµy cµng lµm cho lùc l­îng s¶n xuÊt ph¸t triÓn cã mèi quan hÖ chÆt chÏ víi sù ph¸t triÓn kinh tÕ, chÝnh v× vËy lùc l­îng s¶n xuÊt lµ quan träng nhÊt, CNH-H§H vÒ lùc l­îng s¶n xuÊt lµ hai mÆt cã t¸c ®éng qua l¹i lÉn nhau. Kü thuËt ngµy nay cho thÊy lùc l­îng s¶n xuÊt suy cho cïng quyÕt ®Þnh quan hÖ s¶n xuÊt vµ kiÕn tróc th­îng tÇng nÒn kinh tÕ. §Ó gi¶i quyÕt vÊn ®Ò nµy, ph¶i cã hµng lo¹t gi¶i ph¸p thÝch øng vÒ gi¸o dôc ®µo t¹o, ph©n c«ng lao ®éng, ph©n phèi lîi Ých vµ vÒ m«i tr­êng, nh­ng tr­íc hÕt vµ quuyÕt ®Þnh h¬n c¶ ph¶i lµ gi¶i ph¸p gi¸o dôc - ®µo t¹o. Bëi v× gi¸o dôc lµ ph­¬ng tiÖn tÊt yÕu vµ h÷u hiÖu ®Ó ph¸t triÓn trÝ tuÖ, n©ng cao d©n trÝ, båi d­ìng nh©n tµi, trang bÞ chuyªn m«n, nghÒ nghiÖp, cung cÊp cho x· héi nguån ng©n lùc cao – yÕu tè quyÕt ®Þnh sù nghiÖp CNH-H§H. V× vËy h·y ®Çu t­ tho¶ ®¸ng cho gi¸o dôc – ®µo t¹o, ®óng víi nghÜa “quèc s¸ch hµng ®Çu”. §iÒu nµy trong triÕt häc còng ®· tõng l­u truyÒn mét t­ t­ëng mµ thËt sù ®¸ng ®­îc coi lµ ch©n lý: “§Çu t­ mét ng­êi ®µn «ng, ta ®­îc ng­êi chång tèt, ®Çu t­ cho mét ng­êi phô n÷ ta ®­îc mét gia ®×nh tèt, ®Çu t­ cho thÇy gi¸o ta ®­îc mét thÕ hÖ tèt". III . Gi¶i ph¸p. Nguån nh©n lùc cã t¸c ®éng rÊt lín ®Õn qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp ho¸ - hiÖn ®¹i ho¸, v× vËy cÇn ¸p dông triÖt ®Ó viÖc gi¸o dôc vµ ®µo t¹o vµo x©y dùng nguån nh©n lùc mét c¸ch cã hÖ thèng vµ cã chÊt l­îng. V× con ng­êi lao ®éng lµ lùc l­îng s¶n xuÊt c¬ b¶n, cho nªn trong lao ®éng con ng­êi cã kh¶ n¨ng sö dông vµ qu¶n lý nÒn s¶n xuÊt x· héi ho¸ cao víi kÜ thuËt vµ c«ng nghÖ tiªn tiÕn nhÊt. Bëi lÏ: “Muèn x©y dùng chñ nghÜa x· héi , tr­íc hÕt cÇn cã nh÷ng con ng­êi x· héi chñ nghÜa”. CNH – H§H kh«ng chØ ®ßi hái ph¶i cã vèn, kü thuËt, tµi nguyªn… mµ cßn cÇn ph¶i ph¸t triÓn mét c¸ch t­¬ng xøng n¨ng lùc cña con ng­êi sö dông nh÷ng ph­¬ng tiÖn ®ã, Nguån nh©n lùc ®¸p øng nhu cÇu CNH – H§H bao gåm nh÷ng con ng­êi cã ®øc, cã tµi, ham häc hái, th«ng minh, s¸ng t¹o, lµm viÖc quªn m×nh v× nÒn ®éc lËp vµ sù phån vinh cña Tæ quèc; ®­îc chuÈn bÞ tèt vÒ kiÕn thøc v¨n ho¸, ®­îc ®µo t¹o thµnh th¹o vÒ kÜ n¨ng nghÒ nghiÖp, vÒ n¨ng lùc s¶n xuÊt kinh doanh, vÒ ®iÒu hµnh vÜ m« nÒn kinh tÕ vµ toµn x· héi, cã tr×nh ®é khoa häc – kü thuËt v­¬n lªn ngang tÇm thÕ giíi. Trong nguån nh©n lùc míi Êy, viÖc x©y dùng giai cÊp c«ng nh©n lµ mét nhiÖm vô träng t©m, bëi v× chØ víi mét giai cÊp c«ng nh©n tr­ëng thµnh vÒ chÝnh trÞ, cã tr×nh ®é tæ chøc, kiÕn thøc vµ kÜ n¨ng nghÒ nghiÖp cao, cã tr×nh ®é lµm chñ khoa häc – kü thuËt vµ c«ng nghÖ míi, trÝ thøc ho¸ níi cã thÓ lµ nßng cèt ®Ó liªn minh víi n«ng d©n, trÝ thøc, tËp hîp vµ ®oµn kÕt víi c¸c thµnh phÇn kh¸c, phÊn ®Êu ®­a sù nghiÖp CNH – H§H ®Õn thµnh c«ng.®Ó cã nguån nh©n lùc phï hîp víi CNH – H§H ph¶i coi viÖc ®Çu t­ cho gi¸o dôc, ®µo t¹o lµ mét trong nh÷ng h­íng chÝnh cña ®Çu t­ ph¸t triÓn, gi¸o dôc vµ ®µo t¹o ph¶i thùc sù trë thµnh quèc s¸ch hµng ®Çu. Ph¶i ®µo t¹o ra mét c¬ cÊu nh©n lùc ®ång bé bao gåm c¸c lÜnh vùc khao häc tù nhiªn, khao häc x· héi, c¸n bé nghiªn cøu vµ triÓn khai c«ng nghÖ, c¸n bé qu¶n lý, nghiÖp vô kinh tÕ, c¸n bé trong c¸c ngµnh kinh doanh, c«ng nh©n kü thuËt… ViÖc x©y dùng nguån nh©n lùc cho CNH – H§H ph¶i tiÕn hµnh víi tèc ®é quy m« thÝch hîp, ®¸p øng yªu cÇu cña mçi thêi k× trong qu¸ tr×nh CNH – H§H. §i ®«i víi viÖc ®µo t¹o båi d­ìng, ph¶i duwngtris vµ sö dông tèt nguån nh©n lùc ®· ®­îc ®µo t¹o, ph¸t huy ®Çy ®ñ kh¶ n¨ng, së tr­êng vµ nhiÖt t×nh lao ®éng s¸ng t¹o cña hä ®Ó s¸ng t¹o ra n¨ng suÊt, chÊt l­îng vµ hiÖu qu¶ kinh tÕ cao, ®èng gãp xøng ®¸ng vµo sù nghiÖp CNH – H§H ®Êt n­íc. CNH – H§H ®ßi hái ng­êi lao ®éng ph¶i cã søc khoÎ vµ thÓ lùc tèt. Muèn vËy, ph¶i ®¶m b¶o dinh d­ìng, ph¸t triÓn y tÕ, c¶i thiÖn m«i tr­êng sèng… nh»m ch¨m sãc tèt søc khoÎ vµ n©ng cao thÓ lùc cho ng­êi lao ®éng. CNH – H§H ®Êt n­íc lµ qu¸ tr×nh chuyÓn ®æi c¨n b¶n toµn diÖn c¸c ho¹t ®éng kinh tÕ – x· héi tõ sö dông søc lao ®éng thñ c«ng lµ chÝnh sang viÖc sö dông mét c¸ch phæ biÕn søc lao ®éng víi khoa häc vµ c«ng nghÖ hiÖn ®¹i, tiªn tiÕn, t¹o ra n¨ng suÊt lao ®éng cao. ChØ cã hoµn thµnh nhiÖm vô CNH – H§H ®Êt n­íc míi cã thÓ x©y dùng ®­îc c¬ së vËt chÊt – kü thuËt cho x· héi míi, n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng ®Õn møc ch­a tõng cã ®Ó lµm ch« t×nh tr¹ng dåi d¹o s¶n phÈm trë thµnh phæ biÕn. ¸p dông nh÷ng thµnh tùu khoa häc kÜ thuËt hiÖn ®¹i vµo qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp ho¸ trªn c¬ së ®ã ®Èy m¹nh ph©n c«ng lao ®éng x· héi. ph¸t triÓn kinh tÕ thÞ tr­êng ®inh h­íng theo XHCN. Thùc hiÖn nhÊt qu¸n chÝnh s¸ch kinh tÕ nhiÒu thµnh phÇn. ¸p dông nh÷ng thµnh tùu khoa häc kÜ thuËt hiÖn ®¹i vµo qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp ho¸ trªn c¬ së ®ã ®Èy m¹nh ph©n c«ng lao ®éng x· héi. H×nh thµnh vµ ph¸t triÓn ®ång bé c¸c lo¹i thÞ tr­êng. Më réng vµ n©ng cao hiÖu qu¶ kinh tÕ ®èi ngo¹i. Gi÷ v÷ng sù æn ®Þnh chÝnh trÞ, hoµn thiÖn hÖ thèng luËt ph¸p. Xo¸ bá triÖt ®Ó c¬ chÕ tËp trung, quan niªu, bao cÊp, hoµn thiÖn c¬ chÕ qu¶n lý kinh tÕ cña Nhµ n­íc. Héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ: më cña, giao l­u kinh tÕ víi c¸c n­íc ph¸t triÓn, hoµ nhËp víi thÕ giíi nh­ng kh«ng hoµ tan. §Çu t­ vµo c¸c ngµnh nghÒ phï hîp víi ®Êt n­íc vµ thÕ giíi: chuyÓn ®æi dÇn c¬ cÊu tõ mét n­íc n«ng nghiÖp sang mét n­íc c«ng nghiÖp vµ dÞch vô. §µo t¹o ®éi ngò c¸n bé tiªn tiÕn cã nhiÒu hiÓu biÕt:cö nh÷ng c¸n bé cã tr×nh ®é cao di häc n­íc ngoµi ®Ó häc hái nh÷ng kinh nghiÖm c¶u nh÷ng n­íc ph¸t triÓn ®Ó vÒ n­íc vËn dông trong KÕT LUËN ViÖt Nam hiÖn nay trong giai ®o¹n qu¸ ®é lªn CNXH ®ã lµ mét thêi k× phøc t¹p vµ ®Çy biÕn ®éng, mét thêi k× x©y dùng c¬ së vËt chÊt h¹ tÇng cho CNXH ®Ó hoµn thµnh c¸ch m¹ng d©n chñ. Víi ®iÓm xuÊt ph¸t thÊp, ®iÒu kiÖn kinh tÕ khã kh¨n vµ cã nhiÒu trë ng¹i. Muèn nÒn c«ng nghiÖp ho¸ hiÖn ®¹i ho¸ thµnh c«ng th× cÇn chó träng vµo ph¸t triÓn lùc l­îng s¶n xuÊt. ChÝnh v× vËy chÝnh s¸ch CNH – H§H cã sù ®Þnh h­íng XHCN lµ mét yªu cÇu cÊp thiÕt vµ hîp lý cña quy luËt ph¸t triÓn, nã thÓ hiÖn t­ t­ëng s¸ng suèt cña §¶ng. Trong khi thùc hiÖn CNH – H§H ta ph¶i gi÷ v÷ng ®Þnh h­íng XHCN, ®øng ngang tÇm víi môc tiªu ph¸t triÓn kinh tÕ. Muèn vËy cÇn ph¶i hoµn chØnh bé m¸y nhµ n­íc, hoµn thiÖn hÖ thèng ph¸p luËt, ®¶m b¶o n­íc ta ®i theo con ®­êng XHCN nh­ ®· chän. TµI LIÖU THAM KH¶O Nh÷ng vÊn ®Ò lý luËn ®Æt ra tõ c¸c v¨n kiÖn §¹i héi IX cña §¶ng GS. TS. NguyÔn Träng ChuÈn NXB ChÝnh trÞ quèc gia. Thùc tr¹ng quan hÖ s¶n xuÊt vµ lùc l­îng s¶n xuÊt ë ViÖt Nam Hoµng B×nh. ph¸t triÓn nguån nh©n lùc , kinh nghiÖm thÕ giíi vµ thùc tiÔn n­íc ta TrÇn V¨n Tïng. T×m hiÓu ®­êng lèi kinh tÕ trong nghÞ quyÕt §¹i héi IX cña §¶ng. MôC LôC LêI NãI §ÇU 1 NéI DUNG I. Vai trß cña lùc l­îng s¶n xuÊt trong ®êi sèng x· héi. 2 1. Kh¸i niÖm cña lùc l­îng s¶n xuÊt. 2 2. Vai trß cña lùc l­îng s¶n xuÊt trong ®êi sèng X· héi 4 II. Sù vËn dông cña §¶ng céng s¶n ViÖt Nam vµo qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp ho¸ - hiÖn ®¹i ho¸ ë ViÖt Nam hiÖn nay. 6 1. Kh¸i niÖm c«ng nghiÖp ho¸ - hiÖn ®¹i ho¸. 6 2. Sù vËn dông cña §¶ng Céng S¶n vµo qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp ho¸ - hiÖn ®¹i ho¸ ë ViÖt Nam. 8 3. C«ng nghiÖp ho¸ - hiÖn ®¹i ho¸ t¹o ra ng÷ng kÕt qu¶ vµ mèi liªn hÖ víi lùc l­îng s¶n xuÊt. 10 III. Gi¶i ph¸p. 12 KÕT LUËN 15 TµI LIÖU THAM KH¶O 16

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docVai trò của lực lượng sản xuất trong đời sống xã hội và sự vận dụng của Đảng vào quá trình CNH HĐH ở Việt Nam hiện nay.DOC