Vận dụng quan điểm trong triết học Mác - Lê Nin để phân tích quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế thị trường ở Việt Nam

Việc vận dụng quan điểm trong triết học Mác- Lênin vào sự chuyển đổi sang nền kinh tế thị trường ở nước ta là một quyết định sáng suốt của Đảng và Nhà nước. Cơ sở lý luận là một chân lý được chứng minh trong suốt quá trình phát triển của xã hội Bên cạnh đó khi áp dụng vào Việt Nam lại được lãnh đạo Đảng xem xét, đánh giá toàn diện, khách quan. Đặt điều kiện hoàn cảnh của đất nước từ đó có chính sách đổi mới và phát triển phù hợp . Hơn 10 năm qua lĩnh vực kinh tế của đất nước đã đạt những kết quả và thành tựu to lớn, kinh tế tăng trưởng nhanh, xã hội ổn định và vững bước đi lên. Đời sống nhân dân được cải thiệt đáng kể . Tuy nhiên trong lòng bản chất của nền kinh tế thị trường được ví như con dao hai lưỡi, nó cũng có những khuyết tận riêng, những khuyết tật đó cũng được biểu hiện trong nền kinh tế ở Việt Nam. Nhưng chính sách của Đảng luôn luôn được đề ra để khắc phục những hạn chế một cách tốt nhất. Đồng thời, phương hướng đổi mới và phát triển cũng được đặt ra tạo điều kiện cho sự phát triển ổn định nền kinh tế của đất nước trong tương lai .

doc18 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2429 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Vận dụng quan điểm trong triết học Mác - Lê Nin để phân tích quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế thị trường ở Việt Nam, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
A. PhÇn më ®Çu X· héi loµi ng­êi ®· tån t¹i, ph¸t triÓn vµ tr¶i qua c¸c h×nh th¸i kinh tÕ vµ lu«n g¾n liÒn víi ho¹t ®éng lao ®éng s¶n xuÊt ra cña c¶i vËt chÊt. Hay s¶n xuÊt ra cña c¶i vËt chÊt lµ nÒn t¶ng cña ®êi sèng x· héi. NÕu ngõng lao ®éng s¶n xuÊt ra cña c¶i vËt chÊt th× sù sèng trªn toµn cÇu bÞ huû diÖt.Bªn c¹nh ®ã s¶n xuÊt vËt chÊt cßn lµ nÒn t¶ng h×nh thµnh tÊt c¶ c¸c quan hÖ x· héi vµ ®êi sèng tinh thÇn cu¶ héi .Qua ®ã ta thÊy ®­îc tÇm quan trong to l¬n cña kinh tÕ trong sô tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña x· héi bëi v× kinh tÕ chinh lµ kÕt qu¶ cña qu¸ tr×nh lao ®éng s¶n suÊt cña c¶i ,vËt chÊt. Kh«ng v­ît khái quy luËt khach quan, nÒn kinh tÕ n­íc ta còng lµ nªn t¶ng cho sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña ®Êt n­íc ta . Th¸ng 12 n¨m 1986, ®¹i héi VI cña §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam ®· häp vµ ®Ò ra ®­êng lèi ®æi míi kinh tÕ. §ã lµ chuyÓn sang nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng cã sù qu¶n lÝ cña nhµ n­íc. H¬n 10 n¨m qua, viÖc chuyÓn ®æi kinh tÕ lu«n lµ vÊn ®Ò quan t©m hµng ®Çu cña x· héi. ChÝnh v× lý do ®ã mµ em quyÕt ®Þnh chän ®Ò tµi trªn cho bµi tiÓu luËn nµy: "VËn dông quan ®iÓm trong triÕt häc M¸c - Lª Nin ®Ó ph©n tÝch qu¸ tr×nh chuyÓn ®æi sang nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng ë ViÖt Nam" B. phÇn néi dung Ch­¬ng I C¬ së lý luËn vÒ chuyÓn ®æi vÒ nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng I. Quan ®iÓm toµn diÖn trong triÕt häc M¸c - Lª nin TriÕt häc M¸c- Lªnin ®· trë thµnh c¬ së lý luËn cho mäi khoa häc kh¸c vµ lµ kim chØ lam cho mäi ho¹t ®éng tÝch cùc cña x· héi. Nh÷ng quy luËt mµ triÕt häc M¸c-Lª nin ph¸t hiÖn, nã ®· gióp con ng­êi nhËn thøc ®óng ®¾n h¬n vÒ thÕ giíi kh¸ch quan. Tõ ®ã tÝch cùc lao ®éng c¶i t¹o thÕ giíi nh»m môc ®Ých phôc vô cho cuéc sèng con ng­êi. Vµ mÆc dï sù tån t¹i ph¸t triÓn cña thÕ giíi rÊt phøc t¹p nh­ng còng kh«ng thÓ v­ît qua nh÷ng quy luËt kh¸ch quan cña chñ nghÜa M¸c. Nh÷ng quan ®iÓm cña chñ nghÜa M¸c- Lª nin ®­a ra lu«n ®­îc chøng minh lµ ®óng th«ng qua nh÷ng ho¹t ®éng s¶n xuÊt vËt chÊt cña toµn bé thÕ giíi. Mét trong nh÷ng quan ®iÓm ®óng ®¾n ®ã ph¶i kÓ ®Õn quan ®iÓm trong triÕt häc M¸c- Lª nin. Néi dung cña quan ®iÓm lµ: “ Khi con ng­êi xem xÐt sù vËt ho¹t ®éng th× ph¶i t×m ra ®­îc ra ®­îc c¸c mèi liªn hÖ vèn cã cña nã vµ ®¸nh gi¸ vai trß cña tõng mèi liªn hÖ mét. Tõ ®ã thÊy râ ®­îc tÊt c¶ c¸c mÆt, c¸c yÕu tè, c¸c thuéc tÝnh kh¸c nhau”. ThËt vËy, muèn xem xÐt, ®¸nh gi¸ mét sù vËt nµo ®ã chóng ta cÇn xem xÐt mét c¸ch toµn diÖn d­íi mäi gãc ®é vµ ®Æt nã trong mäi liªn hÖ. Quan ®iÓm ®ã lµ phÐp duy vËt biÖn chøng, lµ sù thèng nhÊt h÷u c¬ gi÷a thÕ giíi quan duy vËt vµ ph­¬ng ph¸p luËn biÖn chøng. ChÝnh v× vËy quan ®iÓm nµy ®· gãp phÇn to lín kh¾c phôc nh÷ng h¹n chÕ tr­íc ®©y trong c¸ch nh×n nhËn, ®¸nh gi¸ sù vËt vµ më ®­êng cho ®¸nh gi¸ ®óng ®¾n kÓ tõ khi nã ra ®êi. Sù ®óng ®¾n cña phÐp duy vËt biÖn chøng ®­îc chøng minh b»ng viÖc con ng­êi lu«n vËn dông nã vµo thùc tiÔn. VËn dông quan ®iÓm vµo ho¹t ®éng lao ®éng s¶n xuÊt vµ ho¹t ®éng kinh tÕ- chÝnh trÞ- v¨n ho¸ nghiªn cøu khoa häc...v.v...Tõ ®ã ®Èy nhanh sù ph¸t triÓn mäi mÆt ®êi sèng x· héi. II. Kh¸i niÖm vÒ kinh tÕ thÞ tr­êng. “ Mét nÒn kinh tÕ mµ trong ®ã c¸c vÊn ®Ò c¬ b¶n cña nã do thÞ tr­êng quyÕt ®Þnh ®­îc xem lµ nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng” (Gi¸o tr×nh: Kinh tÕ chÝnh trÞ M¸c- Lª nin (TËp 2). C¬ chÕ thÞ tr­êng ®­îc hiÓu lµ c¬ chÕ tù ®iÒu tiÕt nÒn kinh tÕ hµng ho¸ do sù t¸c ®éng cña quy luËt kinh tÕ vèn cã cña nã. C¬ chÕ ®ã gi¶i quyÕt ba vÊn ®Ò c¬ b¶n cña tæ chøc kinh tÕ lµ: c¸i g×? nh­ thÕ nµo? cho ai? c¬ chÕ thÞ tr­êng bao gåm c¸c nh©n tè c¬ b¶n lµ cung- cÇu vµ gi¸ c¶ thÞ tr­êng. III. ViÖc vËn dông quan ®iÓm trong triÕt häc M¸c-Lª nin vµo ho¹t ®éng Mäi hÖ thèng kinh tÕ ®iÒu ®­îc tæ chøc b»ng c¸ch nµy hay c¸ch kh¸c ®Ó huy ®éng tèi ®a c¸c nguån lùc cña x· héi vµ sö dông cã hiÖu qu¶ c¸c nguån lùc ®ã nh»m s¶n xuÊt ra hµng ho¸ ®Ó tho¶ m·n nhu cÇu tiªu dïng cña x· héi. ChÝnh v× vËy, vÊn ®Ò c¬ b¶n cña ho¹t ®éng kinh tÕ lµ lµm thÕ nµo ®Ó ¸p dông c¸c nguån lùc vµ tæ chøc s¶n xuÊt tèt nhÊt, viÖc ph©n phèi hµng ho¸ s¶n xó©t ra phï hîp nhÊt, ®¸p øng tèt nhÊt nhu cÇu cña x· héi . Theo quy luËt trung cña tån t¹i th× lÜnh vùc kinh tÕ còng biÖn chøng ®ã lµ: kinh tÕ lu«n ®ßi hái c¸c nhµ ho¹t ®éng kinh tÕ ph¶i tu©n theo nguyªn t¾c toµn diÖn ph¸t triÓn vµ lÞch sö cô thÓ trong vÊn ®Ò s¶n suÊt nh­ s¶n xuÊt c¸i g×, s¶n xuÊt cho ai vµ s¶n xuÊt nh­ thÕ nµo . Tøc ho¹t ®éng sao cho hiÖu qu¶ kinh tÕ ®em l¹i lµ lín nhÊt. VËy lµm thÕ nµo ®Ó ®¸p øng ®­îc yªu cÇu ®ã. Ta biÕt, khi lý luËn cña triÕt häc M¸c-Lªnin ch­a ra ®êi ®· cã nh÷ng ho¹t ®éng kinh tÕ nh­ng do ch­a n¾m b¾t ®­îc c¸c quy luËt kh¸ch quan cña thÕ giíi nªn c¸c ho¹t ®éng kinh tÕ cßn mß mÉm vµ bÞ c¸c quy luËt tù nhiªn chi phèi dÉn ®Õn n¨ng suÊt lao ®éng ®¹t ®­îc kh«ng cao. Tõ khi triÕt häc M¸c-Lªnin ra ®êi. C¸c quan ®iÓm ®óng ®¾n cña nã ®· chë thµnh c¬ sö lý luËn lµm kim chØ nam cho lÜnh vùc ho¹t ®«ng kinh tÕ. C¸c nhµ ho¹t ®éng kinh tÕ trªn thÕ giíi ®· ¸p dông quan ®iÓm trong triÕt häc M¸c-Lªnin hay chÝnh lµ phÐp duy vËt biÖn chøng vµo thùc tiÔn ho¹t ®éng cña m×nh. Nhê cã quan ®iÓm nµy,hä ®· n¾m b¾t c¸c quy luËt kh¸ch quan cña giíi tù nhiªn. Tõ ®ã lµm chñ c¸c quy luËt vµ biÕn c¸c quy luËt ®ã tõ chç chi phèi c¸c ho¹t ®éng kinh tÕ ®Õn chç bÞ c¸c ho¹t ®éng kinh tÕ chi phèi. Lóc nµy c¸c quy luËt kinh tÕ l¹i trë thµnh yÕu tè phôc vô con ng­êi. ViÖc vËn dông vµo tæ chøc qu¶n lý kinh tÕ gåm mét sè nhuyªn lý sau: Mét lµ: trong nÒn kinh tÕ kh«ng cã mét sù kiÖn nµo ë tr¹ng th¸i c« lËp t¸ch rêi víi sù kiÖn kh¸c . Hai lµ: C¸c thÞ tr­êng hµng ho¸ cô thÓ kh«ng tån t¹i ë tr¹ng th¸i c« lËp t¸ch rêi. Do ®ã cÇn ph©n lo¹i, ®¸nh gi¸ c¸c mèi liªn hÖ cã thÓ ®iÒu chØnh cho nÒn kinh tÕ ®i ®óng h­íng. Ba lµ : B¶n th©n nÒn kinh tÕ còng kh«ng tån t¹i trong tr¹ng th¸i c« lËp mµ trong mèi quan hÖ quy ®Þnh lÉn nhau gi÷a c¸c lÜnh vùc kinh tÕ-chÝnh trÞ-ngo¹i giao- khoa häc c«ng nghÖ ..... VËy mäi sù kiÖn kinh tÕ chØ tån t¹i trong biÓu hiÖn víi t­ c¸ch lµ nã trong mèi quan hÖ víi nh÷ng sù kiÖn kh¸c. Nh­ vËy sù h×nh thµnh, ph¸t triÓn kinh tÕ hµng ho¸ lµ tÊt yÕu ®èi víi sù ph¸t triÓn cña x· héi. §Õn ®©y ta cã thÓ kh¼ng ®Þnh quan ®iÓm trong triÕt häc M¸c-Lª nin lµ hoµn toµn ®óng ®¾n vµ vai trß to lín ®èi víi lÜnh vùc ho¹t ®éng kinh tÕ cña con ng­êi ,®Æc biÖt vai trß ®ã ®· ®­îc ph¸t huy tÝch cùc trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng. Ch­¬ng II ViÖc chuyÓn ®æi sang nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng ë viÖt nam I. chñ tr­¬ng, chÝnh s¸ch cña ®¶ng vµ nhµ n­íc trong viÖc chuyÓn ®æi sang nÒn kinh tÕ thi tr­êng 1.Mét sè nÐt næi bËt cña nÒn kinh tÕ n­íc ta tr­íc khi chuyÓn sang nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng. Sau n¨m 1975 do võa tr¶i qua hai cuéc chiÕn tranh chèng Ph¸p va chèng Mü nÒn kinh tÕ cña n­ãc ta ®· bÞ tµn ph¸ nÆng nÒvÒ c¬ së h¹ tÇng. Kinh tÕ cña ®Êt n­íc chñ yÕu dùa vµo n«ng nghiÖp nh­ng n«ng nghiÖp l¹i nghÌo nµn l¹c hËu .H×nh ¶nh “con tr©u ®i tr­íc, c¸i cµy ®i sau” ®Æc biÖt lµ ph­¬ng thøc “hîp t¸c ho¸, tËp thÓ ho¸” ®· t¹o nªn søc ú vµ sù tr× trÖ lín.ViÖc ph©n phèi lao ®éng theo khÈu hiÖu “Lµm theo n¨ng lùc h­ëng theo nhu cÇu”dÉn ®Õn sù û l¹i cña ng­êi lao ®éng mµ kh«ng quan t©m ®Õn n¨ng suÊt lao ®éng. Bªn c¹nh nÒn n«ng nghiÖp nghÌo nµn,l¹c hËu lµ c¸c nghµnh nghÒ ho¹t ®éng yÕu kÐm,thiÕu thèn vÒ c¬ së vËt chÊt,vÒ nÒn t¶ng khoa häc do ®ã kh«ng thÓ lµm tiÒn ®Ò cho sù ph¸t triÓn kinh tÕ, mét h¹n chÕ râ nhÊt ®ã lµ s¶n phÈm ®­îc ph©n phèi b»ng tem phiÕu. NÒn kinh tÕ cña ®Êt n­íc ®· nh­ vËy céng thªm c¬ chÕ qu¶n lý tËp trung,quan liªu,bao cÊp mµ ®Êt n­íc ta cßn mÊt ®i sù viÖn trî cña Liªn X« vµ c¸c n­íc XHCN cò,cÊm vËnkinh tÕ,®Æc biÖt lµ lÖnh cÊm vËn kinh tÕ cña MÜ. ChÝnh v× vËy, giai ®o¹n 1975-1985 nÒn kinh tÕ cña n­íc ta chËm ph¸t triÓn. Nh÷ng m©u thÉu néi t¹i tõ nÒn kinh tÕ n­íc ta ®ßi hái ph¶i ®æi míi kinh tÕ ®Ó tho¸t khái khñng ho¶ng vµ thóc ®Èy c¸c yÕu tè hµng ho¸ ph¸t triÓn. 2-ChÝnh s¸ch ®æi míi nÒn kinh tÕ cña §¶ng vµ nhµ n­íc ta. Th¸ng 2 n¨m 1986 §¹i héi toµn quèc lÇn thø 6 §¶ng céng s¶n ViÖt Nam ®· tù phª ph¸n nghiªm tóc vµ ®Ò ra ®æi míi toµn diÖn x· héi.§Æc biÖt lµ ®æi míi vÒ mÆt kinh tÕ ®ã lµ chuyÓn sang nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng ®ång thêi cho chóng ta thÊy râ mét nhËn thøc.Kh«ng thÓ t¸ch rêi c¸c môc tiªu kinh tÕ x· héi ra khëi c¸c môc tiªu kinh tÕ cña bÊt cø mét chÝnh s¸ch kinh tÕ x· héi nµo ,c¸c yÕu tè x· héi ®­îc xem nh­ lµ søc m¹nh néi sinh.Mµ ®· lµ søc m¹nh néi sinh th× kh«ng nªn xem c¸c môc tiªu x· héi chØ tuú thuéc vµo c¸c thµnh tùu kinh tÕ,ng­îc l¹i ph¶i thÊy râ mèi t­¬ng t¸c biÖn chøng gi÷a c¸c môc tiªu x· héi vµ môc tiªu kinh tÕ.Nãi ®Õn môc tiªu x· héi,chÝnh lµ nãi tíi con ng­êi, tõng lîi Ých cña con ng­êi vµ tõng céng ®ång x· héi.Con ng­êi võa lµ nguån lùc quan träng nhÊt v­a lµ ®èi t­îng h­íng tíi hµnh vi kinh tÕ. Ng­êi ta ngµy cµng thÊy râ kinh tÕ häc g¾n bã mËt thiÕt víi x· héi häc.Trªn ý nghÜ ®ã,§¶ng ta cã su h­íng cho r»ng chÝnh s¸ch kinh tÕ tøc lµ chÝnh s¸ch x· héi trªn lÜnh vùc kinh tÕ. §­¬ng nhiªn, lµm ®­îc ®iÒu ®ã kh«ng dÔ.Bëi lÏ nÕu trong nh÷ng quyÒn cña con ng­êi h­íng tíi quyÒn kinh tÕ lµ c¬ b¶n nhÊt,quÒn chÝnh trÞ lµ quyÒn quyÕt ®Þnh nhÊt vµ quyÒn x· héi lµ quyÒn cao nhÊt nÕu ®­îc nhËn thøc mét c¸ch ®Ých thùc ,c¸c thµnh phÇn kinh tÕ ®iÒu suÊt ph¸t tõ thùc tÕ x· héi ®ang vËn hµnh theo quy luËn cña nã.CÇn nhí lêi khuyªn cña M¸c: “mét x· héi ngay c¶ khi ®· ph¸t hiÖn ®­îc quy luËn tù nhiªn vËn ®éng cña nã,còng kh«ng thÓ nµo nhÈy qua c¸c giai ®o¹n tù nhiªn hay dïng s¾c lÖnh ®Ó xo¸ bá nh÷ng giai ®o¹n ®ã.Nh­ng nã cã thÓ rót ng¾n vµ lµm xoa dÞu bít c¬n ®au...” Qua ®ã §¶ng ta ®· rót ra mét bµi häc ®au ®ín cña chñ nghÜa duy ý chÝ “muèn ®èt ch¸y dai ®o¹n,kh«ng tÝnh ®Õn t×nh h×nh n­íc ta”.Ph¶i lµm g× ngay b©y giê ®©y ? Ph¶i ®æi míi t­ duy, ®æi míi gi¶i ph¸p chiÕn l­îc t×nh thÕ vµ chiÕn l­îc l©u dµi nh»m gi¶i phãng søc s¶n xuÊt. BiÖn chøng cña sù vËt sinh s¶n ra biÖn chøng cña t­ duy chø kh«ng thÓ lµ ng­îc l¹i _®Ïo ch©n võa giµy.Tù chóng ta ph¶i tù t¹o ra søc m¹nh cho m×nh,ph¶i tù th¸o gì nh÷ng ¸ch t¾c trong t­ duy.Mét lÇn n÷a xin ®­îc cÇu viÖn ®Õn M¸c “yªu cÇu tõ bá t×nh c¶nh cña m×nh còng lµ yªu cÇu tõ bá c¸i t×nh c¶nh ®ang cÇn cã ¶o t­ëng”.Trªn ý nghÜ ®ã nghÞ quyÕt 8 cña §¶ng chØ râ: “VËn dông c¬ chÕ thÞ tr­êng ®ßi hái ph¶i n©ng cao n¨ng lùc qu¶n lý vÜ m« cña Nhµ n­íc,®ång thêi x¸c lËp ctù chñ cña c¸c ®¬n vÞ s¶n xuÊt kinh doanh,nh»m ph¸t huy t¸c ®éng tÝch cùc to lín ®i ®«i víi ng¨n chÆn h¹n chÕ vµ kh¾c phôc nh÷ng mÆt tiªu cùc cña thÞ tr­êng.Nhµ n­íc qu¶n lýthÞ tr­êng b»ng ph¸p luËn,c¬ chÕ,kÕ ho¹nh,c¸c c«ng cô ®ßn bÈy kinh tÕvµ b»ng c¸c nguån lùc cña khu vùc kinh tÕ nhµ n­íc” (*).T¹i sao nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng l¹i ph¶i cã sù qu¶n lý cña nhµ n­íc. Chóng ta ®· biÕt, c¬ chÕ ho¹t ®éng cña nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng rÊt phøc t¹p bái nã bÞ chi phèi bëi hµng lo¹t c¸c quy luËn kinh tÕ ®an xen ch»ng chÞt.C¬ chÕ thÞ tr­êng víi nh÷ng ­u ®iÓm: KÝch thÝch ho¹t ®éng cña c¸c chñ thÓ kinh tÕ vµ t¹o c¸c ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho ho¹t ®éng kinh tÕ .Tõ ®ã lµm cho nÒn kinh tÕ n¨ng ®éng vµ huy ®éng ®­îc c¸c nguån lùc x· héi vµo ph¸t triÓn kinh tÕ.Sù c¹nh tranh trong kinh tÕ thÞ tr­êng ph¶i ¸p dông khoa häc kü thuËt vµ c«ng nghÖ tiªn tiÕn vµo s¶n xuÊt ®Ó tõ ®ã n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng. LÞch sö ph¸t triÓn cña s¶n xuÊt ®· chøng minh r»ng :C¬ chÕ thÞ tr­êng lµ c¬ chÕ ®iªu tiÕt nÒn kinh tÕ hµng ho¸ ®¹t hiÖu qu¶ cao.Song nã còng kh«ng ph¶i lµ hoµn h¶o mµ nã vèn cã nh÷ng khuyÕt tËt,®Æc biÖt lµ vÒ mÆt x· héi. Cã thÓ kÓ ra mét sè khuyÕt tËt cña nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng nh­ l¹m dông tµi nguyªn cña x· héi, g©y « nhiÔm m«i tr­êng,®Æc biÖt lµ g©y ra c¸c tÖ n¹n x· héi lµm tæn h¹i ®Õn truyÒn thèng ®¹o ®øc cña d©n téc . §¶ng vµ nhµ n­íc ta ®· nhËn thøc râ ®iÒu ®ã.Trªn c¬ së lý luËn thùc tiÔn,b»ng biÖn ph¸p ¸p dông quan ®iÓm trong triÕt häc M¸c-Lªnin,®· xem xÐt c¬ chÕ thÞ tr­êng mét c¸ch tæng thÓ,nh×n nhËn d­íi mäi gãc ®é,®¸nh gi¸ nh÷ng ­u ®iÓm,nh­îc ®iÓm,tõ nh÷ng thµnh tùu ®Õn nh÷ngthiÕu sãt trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng.§Æc biÖt §¶ng vµNhµ n­íc ta ®· ®Æt nÒn KT thÞ tr­êng vµo hoµn c¶nh cña ViÖt Nam nhËn thøc so s¸nh gi÷a c¸i ®­îc vµ c¸i mÊt,n¾m v÷ng b¶n chÊt cña kinh tÕ thÞ tr­êng víi ®Çy ®ñ c¸c yÕu tè vµ thuéc tÝnh cña nã. Do vËy,trong quan ®iÓm cña §¶ng ta thùc hiÖn x©y dùng chñ nghÜa x· héi víi môc tiªu: “D©n giÇu-N­íc m¹nh-X· héi c«ng b»ng-V¨n minh” C¬ chÕ thÞ tr­êng theo ®Þnh h­íng ®Þnh h­ãng x· héi chñ nghÜa hay c¬ chÕ thÞ tr­êng cña chñ nghÜa x· héi cã nh÷ng ®Æc tr­ng sau Tr­íc hÕt, Trong kinh tÕ thÞ tr­êng d­íi CNXH së h÷uquèc doanh vµ tËp thÓ ph¶i d÷ vai trß chñ thÓ (®Þnh l­îng)vµ chñ ®¹o(®Þnh tÝnh).§Æc tr­ng nµy ®· ph©n biÖt kinh tÕ thÞ tr­êng x· héi chñ nghÜa víi kinh tÕ thÞ tr­êng t­ b¶n chñ nghÜa. MÆt kh¸c,ph¶i khuyÕn khÝch kinh tÕ c¸ thÓ,tiÓu chñ vµ t­ nh©n trong c¸c nghµnh nghÒ.Nhµ n­íc chØ can thiÖp khi cã nh÷ng biÓu hiÖn tiªu cùc.ChÝnh v× vËy mµ kinh tÕ thÞ tr­êng ë n­íc ta ph¶i ®Æt d­íi sù l·nh ®¹o cña §¶ng céng s¶n. §Ó ¸p dông vµo thùc hiÖn nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng cña CNXH §¶ng vµ nhµ n­íc ta ®· ®Ò ra mét sè biÖn ph¸p sau: ®¶m b¶o æn ®Þnh chÝnh trÞ x· héi cÇn thiÕt lËp hÖ thèng ph¸p luËt ®©y lµ nhiÖm vô c¬ b¶n vµ l©u dµi.Bëi v× x· héi æn ®Þnh vÒ thÓ chÕ chÝnh trÞ lµ nÒn t¶ng ®Ó ph¸t triÓn kinh tÕ, mµ x· h«i muèn ®¶m b¶o c«ng b»ng th× ph¶i cã sù qu¶n lý cña nhµ n­íc b»ng hÖ thèng ph¸p luËt khiÕn cho mäi ng­êi yªn t©m lao ®éng vµ ho¹t ®éng kinh tÕ . II- NÒn kinh tÕ thÞ tr­êng d­íi sù qu¶n lý cña nhµ n­íc ViÖt Nam * Nh÷ng môc tiªu, thµnh tùu -h¹n chÕ vµ biÖn ph¸p kh¾c phôc Nhê chuyÓn sang nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng theo ®Þnh h­íng x· héi chñ nghÜa d­íi sù l·nh ®¹o cña §¶ng trong h¬n 10 n¨m thùc hiÖn ®æi míi nÒn kinh tÕ n­íc ta ®· ®¹t ®­îc nh÷ng thµnh tùu to lëntong tÊt c¶ c¸c nghµnh, c¸c thµnh phÇn kinh tÕ. VÒ n«ng nghiÖp:Tõ mét nÒn n«ng nghiÖp nghÌo nµn,l¹c hËu hiÖn nay n«ng nghiÖp n­íc ta cã nhiÒu ®æi míi. Sù nghiÖp c«ng nghiÖp ho¸ -hiÖn ®¹i ho¸ ®­a m¸y mãc vµo s¶n xuÊt n«ng nghiÖp ®· gi¶i phãng dÇn dÇn søc lao ®éng cña ng­êi d©n.ViÖc ¸p dông khoa häc kü thuËt,®­a ph©n bãn, thuèc trõ s©u, c¸c gièng lóa míi, kü thuËt canh t¸c míi vµo s¶n xuÊt ®· n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng. S¶n l­îng n«ng nghiÖp kh«ng nh÷ng ®¸p øng nhu cÇu cña ng­êi d©n mµ cßn d­ thõa ®Ó xuÊt khÈu.Thµnh tùu to l¬n ®ã ph¶i kÓ ®Õn lµ n­íc ta ®øng thø 3 trªn thÕ giíi vÒ xuÊt khÈu g¹o. VÒ c«ng nghiÖp: Tõ mét nÒn c«ng nghiÖp nhá bÐ, hiÖn nay c«ng nghiÖp ®· ®ãng vai trß to lín trong nÒn kinh tÕ cña ®Êt n­íc. NhiÒu nhµ m¸y lín víi thiÕt bÞ m¸y mãc hiÖn ®¹i ®­îc x©y dùng vµ ph¸t triÓn m¹nh.NÕu nh­ tr­íc ®©y chØ cã nghµnh c«ng nghiÖp khai kho¸ng, ®ãng tÇu, dÖt may... th× nay ®· ph¸t triÓn thªm c¸c nghµnh c«ng nghiÖp míi nh­ c¸c nghµnh; chÕ t¹o m¸y, chÕ biÕn thùc phÈm,c«ng nghiÖp chÕ biÕn hµng tiªu dïng, c«ng nghiÖp ®iÖn tö... ®Æc biÖt lµ nhµ m¸y chÕ biÕn dÇu th« ë Dung QuÊt - Qu¶ng Ng·i, ®©y lµ nhµ m¸y läc dÇu vµo lo¹i lín nhÊt ë khu vùc §«ng Nam ¸. Ngµnh du lÞch vµ dÞch vô trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y ®em l¹i ph¸t triÓn thu nhËp lín cho nÒn kinh tÕ n­íc ta. C¸c khu du lÞch næi tiÕng, di tÝch lÞch sö ®­îc b¶o tån, t«n t¹o hµng n¨m thu hót l­îng du kh¸ch rÊt lín c¶ trong n­íc vµ trªn quèc tÕ. Ngµnh giao th«ng vËn t¶i ®¸p øng kh¸ ®Çy ®ñ nhu cÇu cña nÒn kinh tÕ. HÖ thèng cÇu ®­êng ®­îc n©ng cÊp vµ söa ch÷a nhiÒu. X©y dùng nhiÒu tuyÕn ®­êng vµ cÇu phµ, ®¶m b¶o l­u th«ng ®­îc nhanh chãng ,phï hîp víi tèc ®é vËn ®éng cña kinh tÕ thÞ tr­êng, kh«ng nh÷ng ph¸t triÓn giao th«ng ®­êng bé mµ c¶ giao th«ng ®­êng thuû, ®­êng hµng kh«ng còng ph¸t triÓn ®¸ng kÓ . Trong th­¬ng nghiÖp: nh÷ng n¨m gÇn ®©y cßn më réng c¸c quan hÖ kinh tÕ. §Æc biÖt lµ c¸c n­íc trong khu vùc §«ng Nam ¸ .LuËt ®Çu t­ n­íc ngoµi víi nh÷ng ®iÓm t¹o ®iÒu kiÖn cho phÝa ®Çu t­ ®· ngµy cµng thu ®­îc nh÷ng hîp ®ång kinh tÕ quan träng. ThËt ®¸ng mõng víi con sè 1644 dù ¸n ®Çu t­ ®­îc cÊp giÊy phÐp víi tæng sè vèn lµ 21,8 tû USD tÝnh tõ n¨m 1996-1998. Bªn c¹nh viÖc chØ ®¹o ®æi míi vµ ph¸t triÓn kinh tÕ §¶ng vµ nhµ n­íc ta còng kh«ng quªn tÝnh kh¸ch quan, tÝnh duy vËt cña kinh tÕ. V× vËy §¶ng lu«n ®Æt nÒn kinh tÕ vµo trung t©m vµ so s¸nh víi c¸c ho¹t ®éng kh¸c.§Ó trong sù tån t¹i ph¸t triÓn cña x· héi cã sù ®ång bé gi÷a c¸c nghµnh, c¸c lÜnh vùc ®¶m b¶o sù ph¸t triÓn v÷ng vµng ,an toµn vµ hiÖu qu¶. Ta ®· biÕt, c«ng b»ng x· héi lµ mét ®Æc tr­ng c¬ b¶n cña x· héi míi, lµ ­íc m¬ kh¸t väng cña nh©n d©n, lµ ®éng lùc thóc ®Èy mäi ng­êi v­¬n lªn trong cuéc sèng. Muèn nh­ vËy, c¸c nhµ l·nh ®¹o cña n­íc ta ph¶i lu«n v¹ch ra ®­êng lèi chØ ®¹o cho c¸c ho¹t ®éng diÔn ra theo ®óng quy luËt. Mét sè gi¶i ph¸p mµ nhµ n­íc ta ®· thùc hiÖn lµ: bªn c¹nh viÖc ph¸t triÓn KTTT lµ chÝnh s¸ch ®Èy m¹nh KHKT, khuyÕn khÝch tµi n¨ng s¸ng chÕ, ph¸t minh b¶o vÖ m«i tr­êng, chèng bu«n lËu vµ lµm hµng gi¶. X©y dùng hÖ thèng ph¸p luËt ®¶m b¶o quyÒn b×nh ®¼ng cho c¸c doanh nghiÖp, mµ ph¸p luËt lµ mét bé phËn cña kiÕn tróc th­îng tÇng, ph¸p luËt nãi chung vµ ph¸p luËt hµnh chÝnh nãi riªng cã mèi quan hÖ biÖn chøng víi kinh tÕ. §ång thêi , nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng ®· quyÕt ®Þnh sù hiÖn diÖn cña ph¸p luËt hµnh chÝnh víi nh÷ng quy ®Þnh míi, quyÕt ®Þnh toµn bé néi dung vµ tÝnh chÊt còng nh­ c¬ chÕ ®iÒu chØnh cña ph¸p luËt hµnh chÝnh ®· t¹o ra hµnh lang ph¸p lý míi ®¶m b¶o tÝnh quyÒn lùc nhµ n­íc ®ång thêi ®¶m b¶o nguyªn t¾c tù do, d©n chñ. Vai trß cña ph¸p luËt hµnh chÝnh ®èi víi nÒn kinhtÕ thÞ tr­êng thÓ hiÖn ë c¸c mÆt sau: VÒ c¬ cÊu së h÷u;c¬ chÕ kinh tÕ; VÒ x¸c ®Þnh ®Þa vÞ ph¸p lý hµnh chÝnh cña c¬ quan nhµ n­íc trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng; VÒ c¬ chÕ gi¶i quyÕt khiÕu l¹i tè c¸o cña c«ng d©n. Nh­ vËy, ®Ó qu¶n lý x· héi b»ng ph¸p luËt nhÊt lµ trong bèi c¶nh cã sù chuyÓn ®æi kinh tÕ x· héi, ®ßi hái Nhµ n­íc ph¶i th­êng xuyªn cñng cè, hoµn thiÖn c¬ chÕ ®iÒu chØnh cña ph¸p luËt. Qu¸ tr×nh c¶i c¸ch kinh tÕ kh«ng chØ thµnh c«ng trong viÖc thóc ®Èy kinh tÕ mµ cßn mang l¹i lîi Ých thiÕt thùc cho c¸c tÇng líp d©n c­ ViÖt Nam. C¸c mÆt x· héi trong vµi n¨m gÇn ®©y ®­îc n©ng cao vµ c¶i thiÖn ®Æc biÖt viÖc gi¸o dôc ®· ®¹t ®­äc nh÷ng thµnh tùu ®¸ng kÓ trong giai ®oËn ph¸t triÓn. Mét sè kÕt qu¶ d­íi ®©y sÏ cho chóng ta thÊy râ: nh­ n¨m 1989 tû lÖ ghi danh s¸ch cña cÊp 1 lµ 97% th× ®Õn n¨m 1995tû lÖ nµy lµ 115%, tûlÖ ghi danh s¸ch cÊp 2 cña n¨m1989 lµ 46,2%, ®Õn n¨m 1995 t¨ng lªn54,8%, t­¬ng øng ë cÊp 3 tû lÖ nµy t¨ng 16,4% n¨m 1989, t¨ng 18,9%n¨m 1995. Sè l­îng trung häc, dËy nghÒ vµ ®¹i häc còng t¨ng ®¸ng kÓ. §Çu t­ ng©n s¸ch cho gi¸o dôc ®µo t¹o t¨ng ®¸ng kÓ. NÕu n¨m 1990 ®Çu t­ cho gi¸o dôc chØ chiÕm 8,3% tæng chi ng©n s¸ch vµ 1,83%GDP th× ®Õn n¨m1994 chiÕm tíi 10,44% tæng chi ng©n s¸ch vµ 2,7% GDP Dï cã nh÷ng thµnh c«ng nªu trªn,song sù nghiÖp gi¸o dôc vµ ®µo t¹o á ViÖt Nam còng ®ang ®øng tr­íc nhiÒu th¸ch thøc lín víi nh÷ng nhiÖm vô nÆng nÒ tr­íc c¸c yªu cÇu míi vÒ ph¸t triÓn kinh tÕ. Nh÷ng c¶n ng¹i vµ th¸ch thøc trong gi¸o dôc vµ ®µo t¹o ë VN bao gåm:hiÕn ph¸p vµ c¸c chÝnh s¸ch cña VN ®Òu khuyÕn khÝch mäi c«ng d©n ®Òu cã b×nh ®¼ng vµ ngang nhau vÒ c¬ héi häc hµnh nh­ng trªn thùc tÕ vÉn cßn sù bÊt b×nh ®¼ng vÒ c¬ héi häc hµnh gi÷a nam vµ n÷, gi÷a thµnh thÞ vµ n«ng th«n, gi÷a giµu vµ nghÌo; chÊt l­îng nguån lùc l¹i ch­a ®¸p øng ®­îc nhu cÇu ph¸t triÓn; chÊt l­îng ®éi ngò gi¸o viªn c¸c cÊp vÉn cßn thÊp ch­a ®¸p øng nhu cÇu ®æi míi gi¸o dôc; ®Çu t­ vÒ gi¸o dôc vÉn cßn h¹n chÕ vµ qu¶n lý gi¸o dôc-®µo t¹o cßn nh÷ng bÊt cËp trong ph©n cÊp qu¶n lý c¸c nguån tµi chÝnh cho gi¸o dôc- ®µo t¹o. Kh«ng nh÷ng ph¸t triÒn kinh tÕ,gi¸o dôc, hÖ thèng ph¸p luËt .......mµ cÇn ph¶i coi träng ®Õn hÖ thèng quèc phßng. Trong ®iÒu kiÖn ®Þa h×nh dµi hÑp dÔ bÞ chia c¾t nh­ n­íc ta ,nÕu sù ph¸t triÓn cña kinh tÕ chØ tËp trung vµo mét sè nghµnh, ®Þa bµn thuËn lîi mµ nhµ n­íc thiÕu sù ®Þnh h­íng ph¸t triÓn b»ng mét chiÕn l­îc, kÕ ho¹nh, quy ho¹nh tæng thÓ sÏ t¹o ra sù ph¸t triÓn thiÕu c©n ®èi gi÷a c¸c nghµnh, c¸c vïng. Tõ ®ã thÕ trËn b¶o ®¶m kinh tÕ cho quèc phßng kh«ng ®­îc bè chÝ hîp lý ®Ó t¹o ra lùc céng h­ëng gi÷a c¸c thµnh phÇn kinh tÕ. MÆc dï ®ang lµ nhµ n­íc ®éc lËp, tù do nh­ng nhµ n­íc vÉn ph¶i cñng cè quèc phßng toµn d©n. C¶nh gi¸c víi mäi thÕ lùc thï ®Þch lu«n t×m c¸ch chèng ph¸ c¸ch m¹ng vµ lËt ®æ chñ nghÜa x· héi ë VN kh«ng ngõng tuyªn truyÒn gi¸o dôc c¸ch m¹ng cho nh©n d©n, x©y dùng lßng tin cho nh©n d©n vµo sù l·nh ®¹o s¸ng suèt cña §¶ng vµ sù qu¶n lý cã hiÖu lùc cña nhµ n­íc. Nh­ vËy tÝnh chÊt b¶o ®¶m quèc phßng trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng còng chë nªn phøc t¹p, ®ßi hái ph¶i cã sù kÕt hîp cña nhiÒu lùc l­îng tõ Trung ­¬ng ®Õn c¬ së, th«ng qua mét c¬ chÕ ®¶m b¶o ®ång bé, hiÖu lùc vµ hiÖu qu¶. ChuyÓn ®æi sang nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng cã sù qu¶n lý cña nhµ n­íc kh«ng chØ lµ ho¹t ®éng kinh tÕ bã hÑp trong n­íc mµ cßn ph¶i tham gia vµo c¸c quan hÖ kinh tÕ quèc tÕ. Muèn lµm ®­îc ®iÒu ®ã ta ph¶i xem xÐt, ®¸nh gi¸ mét c¸ch kü l­ìng, t×m ra mèi quan hÖ vèn cã cña nã ®ång thêi cã sù ph©n lo¹i, ®¸nh gi¸ vai trß cu¶ tõng mèi quan hÖ ®Ó thÊy râ c¸c thuéc tÝnh cña nã (vÝ dô: xuÊt khÈu, nhËp khÈu, vay vèn n­íc ngoµi.......) Nh÷ng thµnh tùu kÓ trªn lµ kÕt qu¶ to lín trong nh÷ng n¨m chuyÓn sang nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng ë n­íc ta, chóng ta lu«n tù hµo vÒ ®iÒu nµy song vÉn cßn lµ qu¸ nhá bÐ so víi sù ph¸t triÓn cña thÕ giíi. Tõ ®ã ®ßi hái toµn §¶ng vµ toµn d©n ta ph¶i tiÕp tôc ph¸t huy trong thêi gian tíi. ViÖc chuyÓn sang nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng ph¶i cã mét nhµ n­íc ph¸p quyÒn m¹nh, nh­ng thÓ chÕ chÝnh trÞ cßn ch­a hoµn h¶o, ch­a thùc hiÖn c«ng b»ngXH. N¹n tham nhòng,lîi dông chøc quyÒn lµm sãi mßn niÒm tin cña nh©n d©n vµo §¶ng vµ nhµ n­íc. N¹n thÊt nghiÖp lµm cho nhiÒu ng­êi kh«ng cã viÖc lµm dÉn ®Õn nÈy sinh c¸c tÖ n¹n x· héi ..... V× vËy §¶ng ta cÇn vËn dông quan ®iÓm, lý luËn cña triÕt häc M¸c-Lªnin ®Ó kh¾c phôc nh÷ng h¹n chÕ nãi trªn. HiÖn nay §¶ng vµ nhµ n­íc ta ®· ®Ò ra hµng lo¹t c¸c biÖn ph¸p thùc hiÖn nh»m ®Þnh h­íng cho nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng ®¹t ®­îc kÕt qu¶ cao nhÊt mµ vÉn ®¶m b¶o c«ng b»ng x· héi nh­: x· héi ®Þnh râ néi dung-môc tiªu vµ b­íc ®i cña qu¸ tr×nh chuyÓn sang nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng vÉn d÷ ®óng chñ nghÜa x· héi .Ph¸t huy ®Çy ®ñ vai trß cña c¸c ®ßn bÈy kinh tÕ .Nhanh chãng gi¶i quyÕt vÊn ®Ò viÖc lµm trong x· héi. §Èy lïi c¸c tÖ n¹n, thùc hiÖn c«ng b»ng ho¹t ®éng vµ ph¸t triÓn. Ngµy nay, KTTT chÞu sù t¸c ®éng tÝch cùc cña nhµ n­íc, do §¶ng ®øng ®Çu. NhËn thøc râ ®iÒu ®ã §¶ng vµ nhµ n­íc lu«n tõng b­íc xem xÐt, ®¸nh gi¸ nh÷ng kÕt qu¶ ®¹t ®­îc. §ång thêi rót ra kinh nghiÖm, ph­¬ng h­íng vµ môc tiªu ph¸t triÓn sau nµy. §Ó gi¶i quyÕt nh÷ng vÊn ®Ò ®ã qu¶n lý kinh tÕ cÇn suÊt ph¸t tõ c¸c quan ®iÓm sau: CÇn ph¸t triÓn ®ång bé c¸c thµnh phÇn kinh tÕ, tu©n thñ theo nguyªn t¾c tù do gi¸ c¶ bªn c¹nh lu«n coi träng thÞ trõ¬ng n«ng th«n vµ lÊy ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu lµm ®ßn bÈy . KhuyÕn khÝch ph¸t triÓn n«ng nghiÖp, tiÓu thñ c«ng nghiÖp, ¸p dông nguyªn lý lîi thÕ trong quan hÖ trao ®æi quèc tÕ. TiÕp tôc ®æi víi sù qu¶n lý cña nhµ n­íc b»ng hÖ thèng ph¸p luËt. §Æc biÖt chó träng më réng quan hÖ kinh tÕ quèc tÕ thu hót vèn ®Çu t­ n­íc ngoµi vµo ViÖt Nam. H­íng tíi môc tiªu x· héi: “d©n giµu – n­íc m¹nh -x· héi c«ng b»ng v¨n minh” Nãi tãm l¹i trong thêi gian tíi §¶ng nhµ n­íc ta ph¶i ho¹t ho¹t ®éng sao cho ®¹t hiªô qu¶ cao nhÊt trong mäi mÆt cña ®êi sèng x· héi ./. C. phÇn kÕt luËn I- Tãm l­îc l¹i phÇn néi dung Tõ nh÷ng vÊn ®Ò ®· nªu ë trªn ta cã thÓ kh¼ng ®Þnh : ViÖc vËn dông quan ®iÓm trong triÕt häc M¸c- Lªnin vµo sù chuyÓn ®æi sang nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng ë n­íc ta lµ mét quyÕt ®Þnh s¸ng suèt cña §¶ng vµ Nhµ n­íc. C¬ së lý luËn lµ mét ch©n lý ®­îc chøng minh trong suèt qu¸ tr×nh ph¸t triÓn cña x· héi Bªn c¹nh ®ã khi ¸p dông vµo ViÖt Nam l¹i ®­îc l·nh ®¹o §¶ng xem xÐt, ®¸nh gi¸ toµn diÖn, kh¸ch quan. §Æt ®iÒu kiÖn hoµn c¶nh cña ®Êt n­íc tõ ®ã cã chÝnh s¸ch ®æi míi vµ ph¸t triÓn phï hîp . H¬n 10 n¨m qua lÜnh vùc kinh tÕ cña ®Êt n­íc ®· ®¹t nh÷ng kÕt qu¶ vµ thµnh tùu to lín, kinh tÕ t¨ng tr­ëng nhanh, x· héi æn ®Þnh vµ v÷ng b­íc ®i lªn. §êi sèng nh©n d©n ®­îc c¶i thiÖt ®¸ng kÓ . Tuy nhiªn trong lßng b¶n chÊt cña nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng ®­îc vÝ nh­ con dao hai l­ìi, nã còng cã nh÷ng khuyÕt tËn riªng, nh÷ng khuyÕt tËt ®ã còng ®­îc biÓu hiÖn trong nÒn kinh tÕ ë ViÖt Nam. Nh­ng chÝnh s¸ch cña §¶ng lu«n lu«n ®­îc ®Ò ra ®Ó kh¾c phôc nh÷ng h¹n chÕ mét c¸ch tèt nhÊt. §ång thêi, ph­¬ng h­íng ®æi míi vµ ph¸t triÓn còng ®­îc ®Æt ra t¹o ®iÒu kiÖn cho sù ph¸t triÓn æn ®Þnh nÒn kinh tÕ cña ®Êt n­íc trong t­¬ng lai . Trªn ®©y mét sè ý kiÕn ph©n tÝch qu¸ tr×nh chuyÓn ®æi sanh nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng ë ViÖt Nam mµ em ®· tiÕp thu ®­îc trong qu¸ tr×nh häc tËp vµ tham kh¶o tµi liÖu. II- ý kiÕn cña b¶n th©n Qua thêi gian häc tËp ë tr­êng em ®· rót ra ®­îc nhiÒu bµi häc bæ Ých vµ thùc sù cã thªm nhiÒu hiÓu biÕt. Tr­íc ®©y khi cßn häc ë phæ th«ng em hiÓu rÊt m¬ hå vÒ nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng ë n­íc ta. Nh­ng b©y giê em ®· hiÓu râ h¬n vÒ nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng nh÷ng ­u ®iÓm vµ nh­îc ®iÓm cña nã. Còng nhê häc quan ®iÓm trong triÕt häc M¸c- Lªnin em cã thªm v÷ng vµng trong viÖc ®¸nh gi¸, nhËn xÐt c¸c sù viÖc trong cuéc sèng . Qua ®©y em còng hiÓu ®­îc vai trß l·nh ®¹o cña §¶ng vµ viÖc qu¶n lý x· héi cña nhµ n­íc. §¶ng lµ ¸nh th¸i d­¬ng chØ ®­êng cho mäi ho¹t ®éng cña nhµ n­íc, Nhµ n­íc b­íc theo con ®­êng cña §¶ng v¹ch ra, ®­a n­íc ta héi nhËp vµo xu thÕ ph¸t triÓn chung trªn thÕ giíi . Trong giai ®o¹n hiÖn nay, ®Êt n­íc ta ®ang ®Èy m¹nh qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp ho¸- hiÖn ®¹i ho¸ v¬Ý chiÕn l­îc h­íng ra xuÊt khÈu. Nh­ng hiÖn nay ®Êt n­íc ta vÉn cßn nhiÒu khã kh¨n mµ khã kh¨n lín nhÊt lµ tiÒm lùc kinh tÕ cßn non yÕu. Ch¾c ch¾n r»ng trong t­¬ng lai §¶ng vµ Nhµ n­íc ta sÏ cã nh÷ng chÝnh s¸ch tèt nhÊt ®Ó kh¾c phôc c¸c h¹n chÕ. B»ng tr×nh ®é hiÓu biÕt cña em vÒ t×nh h×nh kinh tÕ - chÝnh trÞ -x· héi cña n­íc ta. Em xin ®­a ra mét ý kiÕn nhá cña riªng m×nh. §ã lµ, em mong muèn r»ng §¶ng vµ nhµ n­íc ta sÏ quan t©m h¬n n÷a ®Õn thÕ hÖ trÎ nhÊt lµ häc viªn chóng em. Theo em nghÜ thÕ hÖ trÎ lu«n lµ lùc l­îng nßng cèt cho ®Êt n­íc sau nµy. VËn mÖnh cña ®Êt n­íc trong t­¬ng lai chÞu sù chi phèi kh«ng nhá cña thÕ hÖ trÎ. NÕu hiÖn nay thÕ hÖ nµy ®­îc gi¸o dôc - ®µo t¹o tèt sÏ lµ tiÒn ®Ò cho ®Êt n­íc ph¸t triÓn æn ®Þnh. Lµ mét sinh viªn ®­îc häc tËp vµ rÌn luyÖn t¹i tr­êng Cao ®¼ng VHNT qu©n ®éi. Em mong sÏ nhËn ®­îc sù quan t©m h¬n n÷a cña §¶ng vµ Nhµ n­íc ®Ó chóng em cã ®­îc mét m«i tr­êng häc tËp vµ rÌn luyÖn tèt h¬n, mong ®ãng gãp mét phÇn søc lùc nhá bÐ cña m×nh vµo sù nghiÖp ph¸t triÓn chung cña §Êt n­íc . Tuy em ®· hÕt søc cè g¾ng vËn dông sù hiÓu biÕt cña m×nh ®Ó hoµn thµnh bµi viÕt song vÉn kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt vµ nh÷ng ®iÓm h¹n chÕ. §©y lµ bµi tiÓu luËn ®Çu tay, em rÊt mong ®­îc sù th«ng c¶m cña thÇy gi¸o. H¬n n÷a, em mong ®­îc thÇy cho ý kiÕn ®¸nh gi¸ vµ nhËn xÐt ®Ó em cã thÓ viÕt tèt h¬n trong qu¸ tr×nh häc. Môc lôc tµi liÖu tham kh¶o 1. C. m¸c –Ph.Anghen. Toµn tËp, Nxb ChÝnh trÞ quèc gia, Hµ Néi 1993. 2. T¹p chÝ TriÕt häc sè: 3(91) Th¸ng 6 n¨m 1996 ,1(101) th¸ng 2 n¨m 1998. 3. V¨n kiÖn §¹i héi ®Ëi biÓu toµn quèc lÇn thø VIII, Nxb ChÝnh trÞ quèc gia, Hµ néi 1996, tr 97. 4. T¹p chÝ ph¸t triÓn kinh tÕ: Sè 96 n¨m 1998. TiÕn sÜ. Vò Anh TuÊn bµi: “Kinh tÕ nhiÒu thµnh phÇn trong thêi kú ®æi míi ë n­íc ta” . 5. T¹p chÝ luËt häc: Sè 72n¨m 1996 . Gi¶ng viªn tr­êng §H LuËt Hµ Néi -“Vai trß cña ph¸p luËt hµnh chÝnh trong nÒn KTTT ë ViÖt Nam” . 6. T¹p chÝ ph¸t triÓn kinh tÕ: Sè 86 n¨m 1997 PGS.PTS NguyÔn ThÞ Cµnh: “ VÊn ®Ò gi¸o dôc vµ ®µo t¹o trong nÒn kinh tÕ chuyÓn ®æi ViÖt Nam.” 7. T¹p chÝ c«ng nghiÖp sè 5 n¨m 1997 Trung t¸ Ng« Minh Hoµng(Cö nh©n kinh tÕ): “ VÊn ®Ò kÕt hîp kinh tÕ víi quèc phßng trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng.” 8. T¹p chÝ céng s¶n sè 3 n¨m 1993 9. T¹p chÝ thÞ tr­êng tµi chÝnh tiÒn tÖ 6/1998 GSTS. Ng« §×nh Giao: “ VÒ qu¸ tr×nh ph¸t triÓn nÒn KTTT theo ®Þnh h­íng XHCN.” triÕt häc m¸c-nin §Ò tµi :

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docT126.DOC
Luận văn liên quan