Việt Nam trong xu thế hội nhập dưới con mắt triết học

Lời mở đầu Kể từ sau cuộc cách mạng khoa học công nghệ lần thứ ba (1913 – 1950), sự phát triển nhanh chóng của khoa học công nghệ đã thúc đẩy sự phát triển nhanh chóng của lực lượng sản xuất vượt ra khỏi phạm vi biên giới quốc gia, mở rộng trên phạm vi toàn thế giới theo cả chiều rộng và chiều sâu. Do đó, tất cả các quốc gia không phân biệt trình độ đã và đang hình thành mối quan hệ gắn bó lẫn nhau. Đường biên giới quốc gia và khoảng cách địa lý trở nên mờ nhạt, các tổ chức kinh tế khu vực và toàn cầu nối tiếp nhau ra đời. Sự ra đời của các tổ chức lớn như WTO, APEC, NAFTA và gần đây là sự ra đời của các khu vực đồng tiền chung Euro đã là ví dụ điển hình trong thiên niên kỉ mới này, cuộc cách mạng công nghệ tiếp tục đi sâu, mở rộng ứng dụng công nghệ tin học sẽ là động lực chính thúc đẩy hơn nữa quá trình hội nhập kinh tế, toàn cầu hoá. Trước bối cảnh toàn cầu như vậy, công cuộc phát triển kinh tế của nước ta không thể đứng ngoài xu thế toàn cầu hoá. Nhận thấy được tình hình kinh tế của đất nước đang gặp khó khăn, tháng 12/1986 Đảng và Nhà nước quyết định chuyển đổi nền kinh tế từ tập trung quan liêu bao cấp sang kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Trong chiến lược phát triển kinh tế, vấn đề hội nhập nền kinh tế thế giới, tăng cường hợp tác kinh tế các nước và các tổ chức quốc tế đang là vấn đề được quan tâm. Với phương châm “đa dạng hoá, đa phương hoá quan hệ” và “là bạn của tất cả các nước trong cộng đồng thế giới phấn đấu vì hòa bình, độc lập và phát triển”. Việt Nam đã thiết lập quan hệ ngoại giao với hơn 160 nước và hầu hết các tổ chức quốc tế và khu vực quan trọng. Với việc gia nhập PECC (01/1995), ASEAN (07/1995), ký kết hiệp định chung về hợp tác kinh tế với EU (7/1995), tham gia APEC (11/1998), và đang chuẩn bị tích cực cho các cuộc đàm phán gia nhập Tổ chức thương mại thế giới (WTO). Việt Nam từng bước vững chắc hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế khu vực và thế giới. Ngày 27/11/2001, Bộ Chính trị đã ra Nghị Quyết về hội nhập kinh tế quốc tế nhằm cụ thể hoá một chủ trương lớn được nêu ra tại Đại hội lần thứ IX của Đảng là: “Chủ động hội nhập kinh tế quốc tế và khu vực theo tinh thần phát huy tối đa nội lực, nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế, bảo đảm độc lập tự chủ và định hướng xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích dân tộc, giữ vững bản sắc văn hoá dân tộc, bảo vệ môi trường”. Những vấn đề nêu trên là những vấn đề mà em rất tâm huyết, rất quan tâm và đó cũng là lí do, là sự thôi thúc em chọn đề tài: “Việt Nam trong xu thế hội nhập và phát triển dưới con mắt triết học”. Và em hi vọng đề tài này sẽ giải đáp được phần nào thắc mắc về vấn đề hội nhập và toàn cầu hoá ở nước ta hiện nay.

doc34 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2396 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Việt Nam trong xu thế hội nhập dưới con mắt triết học, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ay nh÷ng n­íc cã tiÒm n¨ng vµ thÞ tr­êng lín nh­ Trung Quèc, Nga, Ên §é, Mü…vµ c¶ mét sè n­íc vèn khÐp kÝn, theo m« h×nh tù cung tù cÊp còng dÇn dÇn më cöa, tõng b­íc héi nhËp vµo nÒn kinh tÕ khu vùc vµ thÕ giíi. MÆt kh¸c céng ®ång thÕ giíi ®ang ®øng tr­íc nh÷ng vÊn ®Ò toµn cÇu mµ kh«ng mét quèc gia riªng lÎ nµo cã thÓ tù gi¶i quyÕt nÕu kh«ng cã sù hîp t¸c ®a ph­¬ng nh­: b¶o vÖ m«i tr­êng, h¹n chÕ sù bïng næ d©n sè, ®Èy lïi dÞch bÖnh hiÓm nghÌo, chèng téi ph¹m quèc tÕ… Tuy nhiªn trong xu thÕ ®ã, c¸c n­íc c«ng nghiÖp ph¸t triÓn, ®øng ®Çu lµ Mü, do cã ­u thÕ vÒ thÞ tr­êng, n¾m ®­îc tiÕn bé khoa häc- c«ng nghÖ, cã nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn cao, ®· ra søc thao tóng, chi phèi thÞ tr­êng thÕ giíi, ¸p ®Æt ®iÒu kiÖn víi nh÷ng n­íc chËm ph¸t triÓn h¬n, thËm chÝ dïng nhiÒu biÖn ph¸p th« b¹o nh­ bao v©y cÊm vËn, trõng ph¹t, lµm thiÖt h¹i lîi Ých cña c¸c n­íc ®ang ph¸t triÓn vµ chËm ph¸t triÓn. Tr­íc t×nh h×nh ®ã c¸c n­íc ®ang ph¸t triÓn ®· tõng b­íc tËp hîp nhau l¹i, ®Êu tranh chèng chÝnh s¸ch t¨ng c­êng quyÒn ¸p ®Æt cña Mü ®Ó b¶o vÖ lîi Ých cña m×nh v× mét trËt tù kinh tÕ b×nh ®¼ng, c«ng b»ng. ë khu vùc §«ng Nam ¸®· diÔn ra nhiÒu biÕn ®æi s©u s¾c. MÆc dï tr¶i qua cuéc khñng ho¶ng kinh tÕ – tµi chÝnh trÇm träng trong thêi gian 1997 -1998, song vÉn lµ khu vùc cã nhiÒu tiÒm n¨ng do vÞ trÝ ®Þa lý chÝnh trÞ vµ ®Þa lý kinh tÕ cña m×nh, dung l­îng thÞ tr­êng lín, tµi nguyªn phong phó, lao ®éng dåi dµo, ®­îc ®µo t¹o tèt, cã quan hÖ quèc tÕ réng r·i. Toµn bé t×nh h×nh trªn ®em l¹i nhiÒu thuËn lîi to lín, ®ång thêi còng ®Æt ra nhiÒu th¸ch thøc gay g¾t ®èi víi n­íc ta trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn ®Êt n­íc nãi chung vµ qu¸ tr×nh héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ nãi riªng. Héi nhËp kinh tÕ víi c¸c n­íc ®ang ph¸t triÓn ThÕ giíi ë vµo thêi ®iÓm chuyÓn giao gi÷a hai thÕ kû ®ang chøng kiÕn nh÷ng ®æi thay s©u s¾c trªn tÊt c¶ mäi lÜnh vùc, tõ s¶n xuÊt vËt chÊt ®Õn ®êi sèng tinh thÇn x· héi. Toµn cÇu ho¸ næi lªn nh­ mét trong nh÷ng xu h­íng chñ ®¹o chi phèi hÖ thèng quan hÖ quèc tÕ hiÖn ®¹i. XÐt trªn ph­¬ng diÖn s¶n xuÊt vËt chÊt x· héi, mét giai ®o¹n míi cña lÞch sö nh©n lo¹i ®ang tõng b­íc qu¸ ®é tõ xÉ héi g¾n víi nÒn v¨n minh c«ng nghiÖp lªn nÊc thang ph¸t triÓn cao h¬n. NÊc thang ph¸t triÓn nµy ®­îc ®Æc tr­ng bëi c«ng nghÖ vµ c¬ cÊu kinh tÕ míi – kinh tÕ tri thøc, trªn c¬ së ¸p dông réng r·i c¸c thµnh tùu khoa häc – c«ng nghÖ tiªn tiÕn, c¸c ph­¬ng tiÖn truyÒn tin hiÖn ®¹i vµ m¸y tÝnh. Nh×n mét c¸ch tæng qu¸t, toµn cÇu ho¸ kinh tÕ lµ qu¸ tr×nh phæ biÕn theo h­íng nhÊt thÓ ho¸ trªn ph¹m vi toµn cÇu nh÷ng gi¸ trÞ, tri thøc, nh÷ng ho¹t ®éng, nh÷ng m« h×nh – cÊu tróc trong lÜnh vùc kinh tÕ vµ c¶ khoa häc, kü thuËt. Trong ®ã c¸c n­íc ®ang ph¸t triÓn tham gia víi ®éng lùc c¬ b¶n lµ nh»m më réng thÞ tr­êng xuÊt khÈu, t¹o mèi liªn kÕt th­¬ng m¹i gi÷a c¸c quèc gia, c¸c khu vùc víi nhiÒu h×nh thøc phong phó, ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶. Vµ cho ®Õn nay, mét sè c¸c quèc gia ®ang ph¸t triÓn ®· ®¹t ®­îc nh÷ng tiÕn bé v­ît bËc vÝ nh­ : ë khu vùc §«ng Nam ¸ cã Th¸i Lan, Malayxia, Singapo ®· chuyÓn m¹nh sang kinh tÕ h­íng vÒ xuÊt khÈu vµ thu ®­îc nh÷ng thµnh qu¶ tèt. XÐt vÒ viÖc më réng vµ ®a d¹ng c¸c mèi liªn kÕt th­¬ng m¹i th× chÝnh s¸ch tû gi¸, chÝnh s¸ch gi¶m thuÕ xuÊt nhËp khÈu, b·i bá hµng rµo thuÕ quan, phi thuÕ quan ®· lµm cho ho¹t ®éng th­¬ng m¹i t¹i c¸c n­íc më réng thÞ tr­êng vµ t¨ng khèi l­îng hµng ho¸ xuÊt nhËp khÈu. H¬n n÷a, trong qu¸ tr×nh héi nhËp kinh tÕ,®iÒu chóng ta thÊy râ lµ thÞ tr­êng vèn cã mèi liªn kÕt chÆt chÏ h¬n nhiÒu. C¸c n­íc ®ang ph¸t triÓn cã c¬ héi héi nhËp víi thÞ tr­êng tµi chÝnh toµn cÇu. Nhê vËy mµ lo¹i bá viÖc kiÓm so¸t ®èi víi ®ång vèn ch¶y vµo, ®ång thêi còng b·i bá dÇn nh÷ng h¹n chÕ trong thanh to¸n vµ giao dÞch th«ng qua tµi kho¶n. HiÖn nay, nhiÒu n­íc ®· chÊp nhËn th¶ næi ®ång tiÒn, ®· lµm cho ®ång vèn ®æ vµo c¸c n­íc nµy t¨ng nhanh. MÆt kh¸c, héi nhËp kinh tÕ trong thêi gian qua cã t¸c ®éng tÝch cùc ®Õn viÖc æn ®Þnh kinh tÕ vÜ m«. NhiÒu quèc gia ®ang ph¸t triÓn ®· më cöa thÞ tr­êng thu hót vèn, mét mÆt thóc ®Èy c«ng nghiÖp ho¸, mét mÆt t¨ng tÝch luü tõ ®ã c¶i thiÖn møc th©m hôt ng©n s¸ch. ChÝnh sù æn ®Þnh kinh tÕ vÜ m« nµy ®· t¹o niÒm tin cho c¸c ch­¬ng tr×nh ph¸t triÓn hç trî cho nh÷ng quèc gia thµnh c«ng trong c¶i c¸ch kinh tÕ vµ më cöa. Ngoµi ra, héi nhËp kinh tÕ t¹o ra nhiÒu c¬ héi viÖc lµm míi vµ n©ng cao møc thu nhËp t­¬ng ®èi cña c¸c tÇng líp d©n c­. ChÝnh nh÷ng mÆt thuËn lîi nµy mµ héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ cã søc m¹nh to lín. Nã kÐo tÊt c¶ c¸c quèc gia dï lín, dï nhá, dï giµu hay nghÌo ®Òu bÞ cuèn vµo. Tuy nhiªn ®iÒu ®¸ng nãi ë ®©y lµ chñ nghÜa t­ b¶n hiÖn ®¹i víi ­u thÕ vÒ vèn vµ c«ng nghÖ ®ang r¸o riÕt thùc hiÖn ý ®å chiÕn l­îc biÕn qu¸ tr×nh toµn cÇu ho¸ nãi chung vµ toµn cÇu ho¸ kinh tÕ nãi riªng thµnh qu¸ tr×nh tù do ho¸ kinh tÕ vµ ¸p ®Æt chÝnh trÞ theo quü ®¹o t­ b¶n chñ nghÜa. Bëi vËy, tÊt c¶ c¸c n­íc, nhÊt lµ c¸c n­íc ®ang ph¸t triÓn, ®Òu ph¶i t×m kiÕm c¸c ®èi s¸ch ®Ó thÝch øng víi qu¸ tr×nh toµn cÇu ho¸ ®a b×nh diÖn vµ ®Çy nghÞch lý. Sau hµng thÕ kû ®Êu tranh kiªn c­êng, anh dòng, c¸c d©n téc thuéc ®Þa vµ phô thuéc ®· tho¸t khái ¸ch ®« hé cña chñ nghÜa thùc d©n, ®Õ quèc, giµnh ®­îc ®éc lËp d©n téc vµ chñ quyÒn. MÆc dï vËy, bøc tranh kinh tÕ – x· héi cña c¸c n­íc chËm ph¸t triÓn vµ ®ang ph¸t triÓn vÉn ®ang ngµy cµng cã nhiÒu biÓu hiÖn ®¸ng lo ng¹i vÒ sù tôt hËu so víi tr×nh ®é cña c¸c n­íc ph¸t triÓn. Kho¶ng c¸ch Êy kh«ng nh÷ng kh«ng ®­îc kh¾c phôc, rót ng¾n mµ cßn thùc sù trë thµnh nguy c¬ chia c¾t thÕ giíi lµm hai nöa kh¸c biÖt: vµi chôc quèc gia tiªn tiÕn ®· v­ît h¬n 100 quèc gia thuéc “thÕ giíi thø ba” hµng vµi thËp niªn ph¸t triÓn hoÆc gÊp tr¨m lÇn chªnh lÖch vÒ thu nhËp b×nh qu©n GDP tÝnh theo ®Çu ng­êi. C¸c n­íc nµy tuy ®· giµnh ®­îc ®éc lËp, ®ã lµ mét thµnh qu¶ v« cïng quan träng, song c¸c n­íc nµy hÇu hÕt l¹i lµ c¸c n­íc nghÌo, cßn l¹c hËu. Cho nªn, hä vÉn bÞ phô thuéc vµo hÖ thèng kinh tÕ cña chñ nghÜa t­ b¶n : tõ khai th¸c – sö dông tµi nguyªn, quy tr×nh s¶n xuÊt, vèn, kü thuËt – c«ng nghÖ ®Õn thÞ tr­êng tiªu thô còng nh­ ph©n c«ng lao ®éng quèc tÕ… C¸c n­íc ®ang ph¸t triÓn ®ang ph¶i ®èi diÖn tr­íc th¸ch thøc cña nguy c¬ tôt hËu ngµy cµng xa vÒ kinh tÕ. Bëi mét c¬ cÊu kinh tÕ cßn nhiÒu bÊt hîp lý, trong ®ã tû träng c«ng nghiÖp nhá bÐ trong tæng gi¸ trÞ thu nhËp quèc d©n, céng thªm víi tr×nh ®é thÊp kÐm vÒ n¨ng suÊt lao ®éng, cho nªn tèc ®é ph¸t triÓn kinh tÕ cña ®a sè c¸c n­íc ®ang ph¸t triÓn thÊp vµ bÊp bªnh. Trong thËp niªn 60, c¸c n­íc ®ang ph¸t triÓn ®¹t møc t¨ng tr­ëng 5,7%, thËp niªn 70 ®¹t 5,3% th× ®Õn thËp niªn 80 lµ 2% vµ nh÷ng n¨m võa qua cña thËp niªn 90 tuy t×nh h×nh cã ®­îc c¶i thiÖn, song còng chØ ®¹t møc trªn 4% trong khi tØ lÖ t¨ng d©n sè vÉn cßn ë møc trªn 2%/n¨m. Kh«ng nh÷ng thÕ vÊn ®Ò nî n­íc ngoµi còng trë thµnh g¸nh nÆng ®èi víi c¸c n­íc ®ang ph¸t triÓn. Sè liÖu thèng kª cña Liªn hîp quèc cho thÊy, nî n­íc ngoµi cña c¸c n­íc nµy ®· t¨ng h¬n 300 lÇn trong 4 thËp niªn qua : tõ 6 tØ n¨m 1995 lªn trªn 2000 tØ ®Çu n¨m 2000. Trong ®ã, cã nh÷ng n­íc mµ tæng sè nî ®· v­ît xa so víi tæng thu nhËp quèc d©n. Nh÷ng bi kÞch vÒ nî n­íc ngoµi cña c¸c n­íc ®ang ph¸t triÓn kh«ng chØ ®­îc biÓu hiÖn ë tæng sè nî khæng lå mµ cßn lµ t×nh tr¹ng nhiÒu n­íc kh«ng cã kh¶ n¨ng thanh to¸n dï chØ lµ l·i suÊt h»ng n¨m, trong khi dã tèc ®é cña c¸c kho¶n vay vÉn gia t¨ng vµ kh«ng hÒ cã dÊu hiÖu gi¶m bít. Cïng víi nî nÇn lµ t×nh tr¹ng bÊt b×nh ®¼ng trong trao ®æi mËu dÞch – th­¬ng m¹i gi÷a c¸c n­íc ®ang ph¸t triÓn vµ ph¸t triÓn. ChØ tÝnh riªng qua trao ®æi kh«ng ngang gi¸, c¸c n­íc ph¸t triÓn mçi n¨m thu vÒ mãn lîi hµng chôc tØ USD. MÆt kh¸c, vÉn tiÕp tôc diÔn ra sù ph©n biÖt ®èi xö víi hµng hãa – s¶n phÈm cña c¸c n­íc ®ang ph¸t triÓn khi th©m nhËp thÞ tr­êng c¸c n­íc ph¸t triÓn. Qua con ®­êng ®Çu t­, chuyÓn giao kü thuËt – c«ng nghÖ, c¸c c­êng quèc t­ b¶n kh«ng chØ thu lîi do b¸n c¸c thiÕt bÞ c«ng nghÖ l¹c hËu vµ g©y « nhiÔm mµ cßn khèng chÕ nhiÒu huyÕt m¹ch kinh tÕ quan träng cña c¸c n­íc ®ang ph¸t triÓn. Cßn c¸c n­íc ®ang ph¸t triÓn, do ¸p lùc bøc b¸ch cña nhu cÇu c¶i thiÖn ®êi sèng kinh tÕ, ®· dÔ dµng chÊp nhËn “chµo ®ãn” bÊt kú sù c¶i tiÕn kü thuËt – c«ng nghÖ nµo, bÊt kú nguån vèn t­ b¶n nµo. Sù ®¬n gi¶n dÔ d·i nµy, mÆc dï tr­íc m¾t cã thÓ thóc ®Èy t¨ng tr­ëng kinh tÕ, song rÊt cã thÓ ph¶i tr¶ gi¸ ®¾t bëi c¸c hËu qu¶ kinh tÕ x· héi khã l­êng. Do vËy, lùa chän kü thuËt – c«ng nghÖ, c¬ cÊu kinh tÕ, m« h×nh kinh tÕ – x· héi ®ang ®Æt ra nh÷ng tiªu chuÈn phøc t¹p h¬n ®Ó cã thÓ tËn dông mäi c¬ héi ph¸t triÓn cho c¶ ngµy mai, kh«ng chØ v× nh÷ng c¸i lîi tøc thêi tr­íc m¾t. §ã lµ nh÷ng vÊn ®Ò trªn con ®­êng hîp t¸c gi÷a c¸c n­íc ®ang ph¸t triÓn vµ c¸c n­íc ph¸t triÓn, vËy cßn hîp t¸c gi÷a c¸c n­íc ®ang ph¸t triÓn víi nhau th× sao? Con ®­êng nµy còng gÆp nhiÒu trë ng¹i bëi lÏ c¸c n­íc nµy ®Òu cã sù t­¬ng ®ång vÒ tr×nh ®é ph¸t triÓn còng nh­ c¸c lîi thÕ vÒ nguån tµi nguyªn, nh©n lùc vµ thÞ tr­êng…trong khi tÊt c¶ ®Òu thiÕu vèn, kü thuËt – c«ng nghÖ vµ tri thøc qu¶n lý hiÖn ®¹i. H¬n n÷a, nh÷ng lîi thÕ nªu trªn d­íi t¸c ®éng cña cuéc c¸ch m¹ng khoa häc – c«ng nghÖ vµ toµn cÇu ho¸ hiÖn nay kh«ng cßn cã vai trß, ý nghÜa næi bËt nh­ c¸c thËp niªn tr­íc ®©y. §iÒu ®ã cho thÊy, c¸c n­íc ®ang ph¸t triÓn cÇn thiÕt ph¶i cã c¸ch tiÕp cËn míi trong hîp t¸c cïng nhau. ChØ cã nh­ vËy, khu«n khæ vµ c¬ chÕ hîp t¸c míi thùc sù trë nªn h÷u Ých vµ thiÕt thùc ®èi víi c¸c n­íc ®ang ph¸t triÓn. §ång thêi, nã ®ãng gãp vµ viÖc phèi hîp c¸c nç lùc chung cña c¸c n­íc ®ang ph¸t triÓn nh»m tõng b­íc kh¾c phôc vµ h¹n chÕ nh÷ng hËu qu¶ tiªu cùc cña toµn cÇu ho¸ còng nh­ trong qu¸ tr×nh xóc tiÕn quan hÖ víi c¸c n­íc ph¸t triÓn. Héi nhËp kinh tÕ lµ mét vÊn ®Ò cÊp b¸ch vµ mang tÝnh thêi ®¹i, nh­ng ®ã còng lµ mét bµi to¸n hãc bóa, ®ang th¸ch ®è c¸c quèc gia, d©n téc ®ang ph¸t triÓn, th«i thóc hä t×m lêi gi¶i tèi ­u. Gi÷ v÷ng ®éc lËp d©n téc, ph¸t huy néi lùc vµ kÕt hîp víi chñ ®éng më réng héi nhËp quèc tÕ, trë thµnh mét trong nh÷ng ®iÒu kiÖn tiªn quyÕt – ch×a kho¸ h÷u hiÖu ®Ó gi¶i m· bµi to¸n nµy trong kû nguyªn toµn cÇu ho¸ hiÖn nay. Sù h×nh thµnh tÊt yÕu cña chñ tr­¬ng héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ ë n­íc ta ThËt ra, chÝnh s¸ch më cöa vµ héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ ®Ó ph¸t triÓn ®Êt n­íc kh«ng ph¶i lµ mét ®iÒu g× hoµn toµn míi ®èi víi §¶ng vµ Nhµ n­íc ta. Nã lµ sù kÕ thõa, ph¸t triÓn vµ vËn ®éng s¸ng t¹o vµo hoµn c¶nh hiÖn nay cña ®Êt n­íc, nh÷ng luËn ®iÓm mµ Chñ tÞch Hå ChÝ Minh nªu lªn ngay tõ khi n­íc ViÖt Nam d©n chñ céng hoµ võa míi ra ®êi sau C¸ch m¹ng th¸ng T¸m n¨m 1945. Trong bµi tr¶ lêi pháng vÊn cña c¸c nhµ b¸o ngµy 23 th¸ng 10 n¨m ®ã, Chñ tÞch Hå ChÝ Minh ®· nãi: “chóng ta hoan nghªnh nh÷ng ng­êi Ph¸p muèn ®em t­ b¶n vµo xø ta khai th¸c nh÷ng nguån nguyªn liÖu ch­a cã ai khai th¸c…Chóng ta sÏ mêi nh÷ng nhµ chuyªn m«n Ph¸p, còng nh­ Mü, Nga hay Tµu, ®Õn ®©y gióp viÖc cho chóng ta trong c«ng cuéc kiÕn thiÕt quèc gia” (Hå ChÝ Minh: Toµn tËp, T4, NXB ChÝnh trÞ quèc gia, HN 1995, tr74) Qu¸n triÖt t­ t­ëng Hå ChÝ Minh, ngay tõ gi÷a nh÷ng n¨m 70 cña thÕ kû tr­íc, n­íc ta ®· gia nhËp Héi ®ång t­¬ng trî kinh tÕ (SEV), tÝch cùc tham gia Phong trµo kh«ng liªn kÕt, Liªn hîp quèc mµ mét trong nh÷ng néi dung c¬ b¶n lµ ®Êu tranh cho mét trËt tù kinh tÕ thÕ giíi c«ng b»ng. Bªn c¹nh mèi quan hÖ víi c¸c n­íc trong céng ®ång XHCN, n­íc ta ®· ra søc thóc ®Èy quan hÖ hîp t¸c b×nh ®¼ng cïng cã lîi víi c¸c n­íc t­ b¶n chñ nghÜa mÆc dÇu lóc ®ã c¸c thÕ lùc thï ®Þch thùc hiÖn chÝnh s¸ch bao v©y vÒ kinh tÕ, c« lËp vÒ chÝnh trÞ ®èi víi n­íc ta. Trong thêi k× ®æi míi, chñ tr­¬ng më réng quan hÖ ®èi ngo¹i vµ héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ cµng ®­îc thÓ hiÖn râ nÐt vµ ®­îc thùc hiÖn tÝch cùc h¬n. §¹i héi lÇn thø VI cña §¶ng häp th¸ng 12 – 1986 ®· chÝnh thøc khëi x­íng c«ng cuéc ®æi míi nh»m ®­a n­íc tar a khái cuéc khñng ho¶ng vÒ kinh tÕ – x· héi. ViÖc triÓn khai NghÞ QuyÕt §¹i héi l¹i diÔn ra trong bèi c¶nh t×nh h×nh Liªn X«, §«ng ¢u xÊu ®i nhanh chãng vµ tíi ®Çu nh÷ng n¨m 90 th× chÕ ®é XHCN ®· bÞ xo¸ bá t¹i c¸c n­íc nµy, Liªn bang X« ViÕt tan r·, Héi ®ång t­¬ng trî kinh tÕ gi¶i thÓ. §Ó phôc vô cho viÖc thùc hiÖn ®­êng lèi ®æi míi, §¹i héi vµ c¸c héi nghÞ Trung ­¬ng tiÕp theo, nhÊt lµ c¸c NghÞ quyÕt 13/5/1988 cña bé chÝnh trÞ, NghÞ quyÕt cña Héi nghÞ Trung ­¬ng VIII th¸ng 3/1990, ®· ph©n tÝch s©u s¾c t×nh h×nh thÕ giíi, ®Ò ra c¸c chñ tr­¬ng vµ gi¶i ph¸p øng phã víi nh÷ng tiªu cùc cña t×nh h×nh víi néi dung chñ yÕu lµ ®Èy lïi chÝnh s¸ch bao v©y kinh tÕ, c« lËp vÒ chÝnh trÞ ®èi víi n­íc ta, më réng quan hÖ quèc tÕ. Còng theo tinh thÇn ®ã, n¨m 1987 n­íc ta ®· th«ng qua LuËt ®Çu t­ víi n­íc ngoµi víi nh÷ng quy ®Þnh kh¸ th«ng tho¸ng. §¹i héi lÇn thø VII häp vµo th¸ng 6/1991 më ra b­íc ®ét ph¸ míi: th«ng qua C­¬ng lÜnh cña §¶ng vµ ChiÕn l­îc æn ®Þnh vµ ph¸t triÓn kinh tÕ – x· héi 10 n¨m, ®ång thêi ®­a ra nh÷ng ®­êng lèi ®èi ngo¹i më réng víi khÈu hiÖu: “Víi chÝnh s¸ch ®èi ngo¹i réng më, chóng ta tuyªn bè r»ng: ViÖt Nam muèn lµm b¹n víi tÊt c¶ c¸c n­íc trong céng ®ång thÕ giíi, phÊn ®Êu v× hoµ b×nh, ®éc lËp ph¸t triÓn”. Héi nghÞ Trung ­¬ng lÇn thø 3 kho¸ VII ®· ra NghÞ quyÕt vÒ chÝnh s¸ch ®èi ngo¹i, trong ®ã nªu ra t­ t­ëng chØ ®¹o lµ “gi÷ v÷ng nguyªn t¾c ®éc lËp, thèng nhÊt vµ CNXH, ®ång thêi ph¶i rÊt s¸ng t¹o. N¨ng ®éng, linh ho¹t, phï hîp víi vÞ trÝ, ®iÒu kiÖn vµ hoµn c¶nh cô thÓ cña n­íc ta còng nh­ diÔn biÕn cña t×nh h×nh thÕ giíi vµ khu vùc, phï hîp víi tõng ®èi t­îng n­íc ta cã quan hÖ”. §ång thêi nghÞ quyÕt còng nªu ra bèn ph­¬ng ch©m: b¶o ®¶m lîi Ých d©n téc, trong ®ã kÕt hîp nhuÇn nhuyÔn chñ nghÜa yªu n­íc víi chñ nghÜa quèc tÕ cña giai cÊp c«ng nh©n; gi÷ v÷ng ®éc lËp tù chñ, tù lùc tù c­êng, ®Èy m¹nh ®a d¹ng ho¸, ®a ph­¬ng ho¸ c¸c quan hÖ ®èi ngo¹i; n¾m v÷ng hai mÆt hîp t¸c vµ ®Êu tranh trong quan hÖ quèc tÕ; ­u tiªn hîp t¸c khu vùc ®ång thêi më réng quan hÖ víi tÊt c¶ c¸c n­íc. §¹i héi lÇn thø VIII häp th¸ng 6/1996 ®· kh¼ng ®Þnh chñ tr­¬ng “x©y dùng mét nÒn kinh tÕ më”, “®Èy nhanh qu¸ tr×nh héi nhËp kinh tÕ khu vùc vµ thÕ giíi”. Héi nghÞ Trung ­¬ng 4 kho¸ VIII nªu nhiÖm vô “tÝch cùc chñ ®éng th©m nhËp vµ më réng thÞ tr­êng quèc tÕ”, “tiÕn hµnh khÈn tr­¬ng, v÷ng ch¾c viÖc ®µm ph¸n HiÖp ®Þnh th­¬ng m¹i víi Mü”, “gia nhËp APEC vµ WTO, cã kÕ ho¹ch cô thÓ ®Ó chñ ®éng thùc hiÖn cam kÕt trong khu«n khæ AFTA”. NhËn ®Þnh vÒ nh÷ng c¬ héi vµ th¸ch thøc ®èi víi ViÖt Nam trªn con ®­êng héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ. Nh÷ng c¬ héi mµ ViÖt Nam cã ®­îc khi tham gia héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ Héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ lµ qu¸ tr×nh “më cöa” nÒn kinh tÕ, ®­a c¸c doanh nghiÖp trong n­íc tham gia tÝch cùc vµo c¹nh tranh, quèc tÕ. Héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ chóng ta cã c¬ héi tÝch luü ®­îc nh÷ng tiÒn ®Ò, nh÷ng ®iÒu kiÖn cho mét tr×nh ®é ph¸t triÓn míi. Tr­íc hÕt chóng ta cã c¬ héi thu hót vèn, khoa häc, kü thuËt c«ng nghÖ hiÖn ®¹i, kinh nghiÖm qu¶n lý kinh tÕ tõ bªn ngoµi vµ më réng thÞ tr­êng ®Ó ®Èy nhanh qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸, ®­a ®Êt n­íc ra khái t×nh tr¹ng kÐm ph¸t triÓn. TiÕp ®ã héi nhËp kinh tÕ t¹o kh¶ n¨ng më réng thÞ tr­êng ra n­íc ngoµi trªn c¬ së c¸c hiÖp ®Þnh th­¬ng m¹i ®· ký kÕt víi c¸c n­íc, trong khu vùc vµ toµn cÇu. T¹o c¬ héi giao l­u c¸c nguån lùc cña n­íc ta víi c¸c n­íc, bëi chóng ta cã nguån nh©n lùc dåi dµo, nh­ng nÕu kh«ng héi nhËp th× viÖc sö dông trong n­íc sÏ bÞ l·ng phÝ, kÐm hiÖu qu¶. Th«ng qua héi nhËp ta cã thÓ xuÊt khÈu lao ®éng qua hîp ®ång gia c«ng hµng xuÊt khÈu. §ång thêi t¹o c¬ héi ®Ó nhËp khÈu lao ®éng kü thuËt cao, c¸c c«ng nghÖ míi, c¸c ph¸t minh s¸ng chÕ mµ ta ch­a cã. MÆt kh¸c, më cöa vµ héi nhËp quèc tÕ sÏ gióp chóng ta ®Èy m¹nh h¬n n÷a qu¸ tr×nh c¶i c¸ch, ®æi míi x· héi, nhÊt lµ nh÷ng c¶i c¸ch vÒ ph­¬ng thøc ho¹t ®éng cña hÖ thèng chÝnh trÞ, vÒ thÓ chÕ kinh tÕ thÞ tr­êng ®Þnh h­íng x· héi chñ nghÜa, ®iÒu chØnh c¬ cÊu s¶n xuÊt trong n­íc, t¨ng søc c¹nh tranh cho nÒn kinh tÕ ®Ó tham gia ngµy cµng nhiÒu h¬n vµo ph©n c«ng lao ®éng quèc tÕ vµ më réng qu¸ tr×nh d©n chñ ho¸ x· héi. Víi mét nÒn kinh tÕ yÕu kÐm, nÕu kh«ng tranh thñ ®­îc nh÷ng c¬ héi do toµn cÇu ho¸ mang l¹i – dï lµ toµn cÇu ho¸ ®ang do chñ nghÜa t­ b¶n chi phèi – th× chóng ta kh«ng thÓ x©y dùng chñ nghÜa x· héi ®­îc. ChØ riªng vÊn ®Ò “häc hái” chñ nghÜa t­ b¶n chø ch­a nãi ®Õn tranh thñ nh÷ng nguån lùc, ph­¬ng tiÖn vËt chÊt cÇn thiÕt, ®· lµ mét tÊt yÕu kh¸ch quan, mét yªu cÇu b¾t buéc ®èi víi viÖc x©y dùng chñ nghÜa x· héi ë c¸c n­íc chËm ph¸t triÓn vµ ®ang ph¸t triÓn nãi chung vµ ë n­íc ta nãi riªng. Bëi v× nh­ Lªnin ®· nãi : “chóng ta kh«ng h×nh dung mét thø chñ nghÜa x· héi nµo kh¸c h¬n lµ chñ nghÜa x· héi dùa trªn c¬ së nh÷ng bµi häc mµ nÒn v¨n minh lín cña chñ nghÜa t­ b¶n thu ®­îc” ( V.I Lªnin, Toµn tËp, NXB TiÕn bé, M, 1977, tr334). Nh÷ng th¸ch thøc mµ chóng ta gÆp ph¶i trªn con ®­êng héi nhËp Tuy nhiªn, toµn cÇu ho¸ lµ mét qu¸ tr×nh võa hîp t¸c võa ®Êu tranh v« cïng phøc t¹p. Nã kh«ng chØ ®em ®Õn cho chóng ta nh÷ng c¬ héi thuËn lîi mµ cßn cã c¶ nh÷ng th¸ch thøc vµ khã kh¨n míi n¶y sinh. Th¸ch thøc lín nhÊt víi n­íc ta lµ t×nh tr¹ng thÊp kÐm cña nÒn kinh tÕ, kho¶ng c¸ch vÒ tr×nh ®é ph¸t triÓn gi÷a ta víi c¸c n­íc trong khu vùc vµ trªn thÕ giíi cßn rÊt xa. Häc thuyÕt tù do míi vÒ toµn cÇu hãa ®ßi hái c¸c quèc gia ph¶i më toang cöa nÒn kinh tÕ ®Êt n­íc, ph¶i thùc hiÖn triÖt ®Ó tù do ho¸ thÞ tr­êng bªn trong vµ bªn ngoµi, ph¶i th¶ næi tiÒn tÖ, ph¶i t­ nh©n ho¸, ph¶i gi¶m m¹nh vai trß kiÓm so¸t cña Nhµ n­íc theo h­íng: “Nhµ n­íc tèi thiÓu, thÞ tr­êng tèi ®a”. V× vËy c¸c doanh nghiÖp trong n­íc ph¶i chÊp nhËn t­ c¸ch thµnh viªn c¹nh tranh ngang b»ng c¸c n­íc kh¸c. Mµ xu h­íng tù do ho¸ th­¬ng m¹i quèc tÕ cµng ph¸t triÓn th× c¹nh tranh quèc tÕ ngµy cµng khèc liÖt. §iÓm ®Æc biÖt lµ ta ph¶i c¹nh tranh ngay tõ ®Çu, trªn tÊt c¶ c¸c mÆt trËn, víi nh÷ng thÕ lùc m¹nh h¬n nhiÒu vÒ thùc lùc vµ tr×nh ®é. T¹i diÔn ®µn Kú häp thø 6, Quèc héi kho¸ XI, Thñ t­íng Phan V¨n Kh¶i còng nhiÒu lÇn nhÊn m¹nh : “Søc c¹nh tranh cña c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam vµ nÒn kinh tÕ thua kÐm nhiÒu n­íc xung quanh lµ ®iÒu bÊt lîi lín nhÊt khi héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ” Héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ, chóng ta ®øng tr­íc yªu cÇu ph¶i chuyÓn ®æi c¬ cÊu kinh tÕ, ®Çu t­ theo chiÒu s©u ®Ó nÒn kinh tÕ ®ñ søc c¹nh tranh trªn thÞ tr­êng quèc tÕ. Bªn c¹nh ®ã, chóng ta ®øng tr­íc khã kh¨n rÊt lín trong viÖc ®iÒu chØnh hÖ thèng ph¸p luËt, c¬ chÕ, chÝnh s¸ch lµm sao võa b¶o ®¶m cho ®æi míi thµnh c«ng, nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn bÒn v÷ng; võa phï hîp víi cam kÕt quèc tÕ; l¹i cã kh¶ n¨ng kh¾c phôc nh÷ng tiªu cùc, rñi ro do héi nhËp ®em l¹i. Nh×n chung, nÕu kh«ng v­ît qua ®­îc nh÷ng th¸ch thøc nµy, chóng ta kh«ng thÓ cã chñ nghÜa x· héi trong thùc tÕ. MÆt kh¸c, toµn cÇu ho¸ ®ang bÞ chñ nghÜa t­ b¶n chi phèi trªn c¸c lÜnh vùc : thÞ tr­êng, khoa häc – c«ng nghÖ vµ vèn. C¸c n­íc t­ b¶n ®ang m­u toan ding nh÷ng lîi thÕ nµy ®Ó g©y søc Ðp ®èi víi chóng ta. Thùc tÕ nµy ®e do¹ tÊn c«ng vµo chñ quyÒn quèc gia, lµ xãi mßn c¸c gi¸ trÞ v¨n ho¸ truyÒn thèng cña d©n téc, ®e do¹ sù æn ®Þnh vÒ kinh tÕ vµ x· héi cña ®Êt n­íc. H¬n bao giê hÕt, chóng ta cÇn tØnh t¸o trong tõng b­íc héi nhËp, cÇn ph©n tÝch tÝnh hai mÆt cña toµn cÇu ho¸ ®Ó nhËn thøc ®­îc nh÷ng mÆt, nh÷ng xu h­íng, nh÷ng t¸c ®éng, nh÷ng quy luËt vËn ®éng cña nã. Trªn c¬ së ®ã chñ ®éng t×m ra con ®­êng, c¸ch thøc biÖn ph¸p phï hîp trong tõng b­íc héi nhËp ®Ó tiÕp tôc con ®­êng ph¸t triÓn theo ®Þnh h­íng x· héi chñ nghÜa trong bèi c¶nh míi. Nh÷ng quan ®iÓm chØ ®¹o trong qu¸ tr×nh héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ ë n­íc ta : Tõ nh÷ng ®iÒu nãi trªn, chóng ta cã thÓ kh¸i qu¸t vµ nhÊn m¹nh mét sè quan ®iÓm chñ yÕu cÇn qu¸n triÖt trong tiÕn tr×nh héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ cña n­íc ta nh­ sau : Thø nhÊt chñ ®éng héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ vµ khu vùc theo tinh thÇn ph¸t huy tèi ®a néi lùc, n©ng cao hiÖu qu¶ hîp t¸c quèc tÕ, b¶o ®¶m ®éc lËp tù chñ vµ ®Þnh h­íng x· héi chñ nghÜa, b¶o vÖ lîi Ých d©n téc, an ninh quèc gia, gi÷ g×n b¶n s¾c v¨n ho¸ d©n téc, b¶o vÖ m«i tr­êng” (TrÝch V¨n kiÖn §¹i héi ®¹i biÓu toµn quèc lÇn thø IX – trang 120) Thø hai, héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ lµ sù nghiÖp cña toµn d©n; trong qu¸ tr×nh héi nhËp cÇn ph¸t huy mäi tiÒm n¨ng vµ nguån lùc c¸c thµnh phÇn kinh tÕ cña toµn x· héi, trong ®ã kinh tÕ nhµ n­íc gi÷ vai trß chñ ®¹o. Thø ba, héi nhËp kinh tÕ lµ qu¸ tr×nh võa hîp t¸c, võa ®Êu tranh vµ c¹nh tranh, võa cã nhiÒu c¬ héi, võa kh«ng Ýt th¸ch thøc, do ®ã cÇn tØnh t¸o, kh«n khÐo vµ linh ho¹t trong viÖc xö lý tÝnh hai mÆt cña héi nhËp tuú theo ®èi t­îng, vÊn ®Ò, tr­êng hîp, thêi ®iÓm cô thÓ; ®ång thêi võa ph¶i ®Ò phßng t­ t­ëng tr× trÖ, thô ®éng, võa ph¶i chèng t­ t­ëng gi¶n ®¬n, n«n nãng. Thø t­, cÇn nhËn thøc ®Çy ®ñ ®Æc ®iÓm nÒn kinh tÕ n­íc ta, tõ ®ã ®Ò ra kÕ ho¹ch vµ lé tr×nh hîp lý, võa phï hîp víi tr×nh ®é ph¸t triÓn cña ®Êt n­íc, võa ®¸p øng c¸c quy ®Þnh cña c¸c tæ chøc kinh tÕ quèc tÕ mµ n­íc ta tham gia; tranh thñ nh÷ng ­u ®·i giµnh cho c¸c n­íc ®ang ph¸t triÓn vµ c¸c n­íc cã nÒn kinh tÕ chuyÓn ®æi tõ kinh tÕ tËp trung bao cÊp sang kinh tÕ thÞ tr­êng. Cuèi cïng, cÇn kÕt hîp chÆt chÏ qu¸ tr×nh héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ víi yªu cÇu gi÷ v÷ng æn ®Þnh chÝnh trÞ, an ninh, quèc phßng; th«ng qua héi nhËp ®Ó t¨ng c­êng søc m¹nh tæng hîp cña quèc gia, nh»m cñng cè chñ quyÒn vµ an ninh ®Êt n­íc, c¶nh gi¸c víi nh÷ng m­u toan th«ng qua héi nhËp ®Ó thùc hiÖn ý ®å “diÔn biÕn hoµ b×nh” víi n­íc ta. PhÇn 2 Thùc tr¹ng cña vÊn ®Ò nghiªn cøu C¸c b­íc ®i cña ta trong qu¸ tr×nh héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ N¨m 1993, chóng ta khai th«ng quan hÖ víi c¸c tæ chøc tµi chÝnh, tiÒn tÖ quèc tÕ nh­ IMF, WB, ADB. IMF, WB ®· hç trî cho ta th«ng qua Ch­¬ng tr×nh tÝn dông trung han; Ch­¬ng tr×nh ®iÒu chØnh c¬ cÊu (SAC) cña WB vµ ch­¬ng tr×nh ®iÒu chØnh c¬ cÊu më réng (ESAF) cña IMF. Néi dung ®µm ph¸n víi c¸c tæ chøc nµy g¾n bã mËt thiÕt víi nh÷ng yªu cÇu cña Tæ chøc th­¬ng m¹i thÕ giíi (WTO). Trong quan hÖ víi c¸c tæ chøc nµy, chóng ta chØ chÊp nhËn sù hç trî tµi chÝnh nÕu yªu cÇu cña hä kh«ng tr¸i víi ®­êng lèi chÝnh s¸ch cña ta; cã n¨m ®iÒu kiÖn hä ®­a ra vi ph¹m chñ quyÒn vµ lîi Ých cña ta nªn ta kh«ng nhËn. Ngµy 25/7/1995, n­íc ta ®· chÝnh thøc gia nhËp ASEAN, ®ång thêi tham gia khu vùc mËu dÞch tù do ASEAN (AFTA). Tõ ngµy 1/1/1996, chóng ta b¾t ®Çu thùc hiÖn nghÜa vô vµ c¸c cam kÕt trong ch­¬ng tr×nh ­u ®·i thuÕ quan cã hiÖu lùc chung (CEFT) cña AFTA. Cô thÓ, khi tham gia vµo AFTA, ViÖt Nam cã nghÜa vô gi¶m thuÕ suÊt xuèng cßn 0 – 5 % vµo n¨m 2006 vµ sau ®ã tiÕp tôc gi¶m thuÕ xuèng 0% vµo n¨m 2015. Bªn c¹nh ®ã ViÖt Nam ph¶i thùc hiÖn lé tr×nh lo¹i bá c¸c h¹n chÕ vÒ ®Þnh l­îng vµ hµng rµo phi thuÕ quan kh¸c; x©y dùng mét danh môc biÓu thuÕ quan chung ASEAN; x©y dùng hÖ thèng luång xanh h¶i quan theo GATT/WTO vµ x©y dùng hÖ thèng luång xanh h¶i quan nh»m t¹o ®iÒu kiÖn thóc ®Èy th­¬ng m¹i. Ngoµi ra chóng ta cßn tham gia ®µm ph¸n hiÖp ®Þnh th­¬ng m¹i dÞch vô, tham gia ch­¬ng tr×nh hîp t¸c c«ng nghiÖp (AICO) vµ khu vùc ®Çu t­ ASEAN (AIA) còng nh­ c¸c ch­¬ng tr×nh hîp t¸c trong c«ng nghiÖp, n«ng nghiÖp, giao th«ng vËn t¶i…cña ASEAN. Th¸ng 3/1996 n­íc ta tham gia diÔn ®µn hîp t¸c ¸ - ©u (ASEM) víi t­ c¸ch lµ thµnh viªn s¸ng lËp. Néi dung chñ yÕu tËp trung vµo thu©n lîi ho¸ th­¬ng m¹i, ®Çu t­ vµ hîp t¸c gi÷a c¸c nhµ doanh nghiÖp ¸ - ©u. Cam kÕt vÒ tù do ho¸ th­¬ng m¹i ®Çu t­ ch­a ®­îc ®Æt ra. Ngµy 15/6/1996, ViÖt Nam ®· göi ®¬n xin gia nhËp diÔn ®µn hîp t¸c kinh tÕ Ch©u ¸ - th¸i B×nh D­¬ng (APEC). Th¸ng 11/1998 ®· ®­îc c«ng nhËn lµ thµnh viªn chÝnh thøc cña tæ chøc nµy. APEC quyÕt ®Þnh thùc hiÖn héi nhËp ®Çy ®ñ vµo n¨m 2010 ®èi víi thµnh viªn lµ c¸c n­íc ph¸t triÓn vµ vµo n¨m 2020 ®èi víi c¸c n­íc ®ang ph¸t triÓn (trong ®ã cã ViÖt Nam). Th¸ng 12/1994, ta göi ®¬n xin gia nhËp Tæ chøc th­¬ng m¹i thÕ giíi (WTO). M­êi n¨m kÓ tõ khi nép ®¬n gia nhËp tæ chøc nµy, Viªt Nam ®· ®¹t ®­îc nh÷ng b­íc tiÕn nhÊt ®Þnh. Vµ míi ®©y, chóng ta võa míi kÕt thóc phiªn ®µm ph¸n ®a ph­¬ng thø 10 t¹i Geneva (Thuþ SÜ). T¹i phiªn häp nµy chóng ta ®· nhËn ®­îc sù ñng hé rÊt lín cña c¸c n­íc thµnh viªn, ®Æc biÖt lµ Trung Quèc. ViÖt Nam hiÖn ®ang ë ng­ìng cöa chÝnh thøc b­íc vµo ng«i nhµ chung cña ®¹i gia ®×nh 148 thµnh viªn cña Tæ chøc th­¬ng m¹i lín nhÊt hµnh tinh nµy. Theo c¸c chuyªn gia n­íc ngoµi ®Ó gia nhËp WTO vµo cuèi n¨m nay t¹i Héi nghÞ c¸c Bé tr­ëng WTO ë Hång K«ng chóng ta ph¶i c¬ b¶n kÕt thóc ®µm ph¸n song ph­¬ng vµ ®a ph­¬ng vµo qu·ng th¸ng 6 – 7 trong ®ã cã nh÷ng ®èi t¸c rÊt lín nh­ Mü, Trung Quèc, NhËt B¶n. Tuy nhiªn, viÖc nµy thùc hiÖn cßn gÆp nhiÒu khã kh¨n bëi vÉn cßn nhiÒu ®èi t¸c n­íc ngoµi muèn g©y søc Ðp cho ta. ThÕ nªn, ®Õn giê, thêi h¹n ®Ó ta gia nhËp WTO vÉn lµ mét c©u hái lín. C¸c kÕt qu¶ b­íc ®Çu ®¹t ®­îc cña n­íc ta trong tiÕn tr×nh héi nhËp Tr­íc t×nh h×nh kinh tÕ thÕ giíi ®ang ph¸t triÓn mét c¸ch m¹nh mÏ, xu thÕ héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ ®ang trë thµnh xu thÕ tÊt yÕu cña quan hÖ kinh tÕ thÕ giíi hiÖn ®¹i. ViÖt Nam kh«ng thÓ tr¸nh khái tÇm ¶nh h­ëng cña xu thÕ tÊt yÕu nµy vµ còng kh«ng muèn bÞ tôt lïi h¬n n÷a. KÕt qu¶ lµ sù thay ®æi c¬ chÕ, buéc ViÖt Nam ph¶i b¾t nhÞp víi sù ph¸t triÓn cña thÕ giíi. Mét hÖ thèng chÝnh trÞ ®i theo con ®­êng x· héi chñ nghÜa nh­ng ho¹t ®éng kinh tÕ thÞ tr­êng víi chÝnh s¸ch hîp lÝ, mÒm dÎo, më cöa ®Ó héi nhËp, c¸c ho¹t ®éng ®èi ngo¹i më réng, ®a ph­¬ng, song ph­¬ng tõng b­íc tham gia vµo c¸c diÔn ®µn kinh tÕ lín, më réng quan hÖ ngo¹i giao, tõ ®ã thiÕt lËp c¸c mèi quan hÖ hµng ho¸ thóc ®Èy t¨ng tr­ëng vµ ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ. Nhê ®ã mµ chóng ta ®· ®¹t ®­îc nh÷ng thµnh tùu nhÊt ®Þnh mµ tr­íc hÕt lµ chóng ta ®· ®Èy lïi ®­îc chÝnh s¸ch bao v©y c« lËp, cÊm vËn cña c¸c thÕ lùc thï ®Þch, t¹o dùng ®­îc m«i tr­êng quèc tÕ, khu vùc thuËn lîi cho c«ng cuéc x©y dùng vµ b¶o vÖ Tæ quèc, n©ng cao vÞ thÕ ®Êt n­íc trªn chÝnh tr­êng vµ th­¬ng tr­êng thÕ giíi. N­íc ta ®· kh¾c phôc ®­îc t×nh tr¹ng khñng ho¶ng thÞ tr­êng do Liªn X« vµ hÖ thèng x· héi chñ nghÜa bÞ tan r· vµ cuéc khñng ho¶ng khu vùc g©y nªn, ®ång thêi më réng thÞ tr­êng xuÊt nhËp khÈu. Trong gÇn 20 n¨m ®æi míi ®Êt n­íc ®· ®¹t ®­îc nh÷ng thµnh tùu kinh tÕ râ rÖt, mét nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng ®i theo ®Þnh h­íng x· héi chñ nghÜa ®· dÇn ®­îc h×nh thµnh vµ tiÕn tõng b­íc t¨ng tr­ëng vµ ph¸t triÓn. Trong nh÷ng n¨m qua nÒn kinh tÕ n­íc ta t¨ng tr­ëng kh¸ nhanh vµ toµn diÖn, n¨m sau cao h¬n n¨m tr­íc. N¨m 1999 2000 2001 2002 2003 2004 T¨ng GDP 4,8% 6,8% 6,8% 7,0% 7,2% 7,7% B¶ng thÓ hiÖn tØ lÖ t¨ng tr­ëng kinh tÕ qua c¸c n¨m. Nh­ vËy lµ vµo n¨m 2004, ViÖt Nam ®· ®¹t møc t¨ng tr­ëng cao cña khu vùc, t¨ng kh¸ cao víi thêi gian tr­íc ®ã vµ còng lµ møc cao nhÊt so víi 6 n¨m tr­íc ®ã. §Æc biÖt lµ so víi n¨m 1990 vÒ gi¸ trÞ GDP lín gÊp trªn 2,74 lÇn, vÒ c«ng nghiÖp gÊp gÇn 6,5 lÇn, vÒ xuÊt khÈu gÊp gÇn 10,8 lÇn. Thu nhËp b×nh qu©n ®Çu ng­êi còng nhê thÕ mµ t¨ng lªn ®¸ng kÓ, nÕu n¨m……. lµ 100USD/n¨m th× ®Õn n¨m 2004 ®· ®¹t 400USD/ng­êi/n¨m. KÕt qu¶ nãi trªn cã ®­îc lµ do nhiÒu nguyªn nh©n, trong ®ã cã nguyªn nh©n quan träng lµ do viÖc chuyÓn dÞch c¬ cÊu ngµnh kinh tÕ mang l¹i. Trong nh÷ng n¨m qua c¬ cÊu ngµnh kinh tÕ ®· chuyÓn dÞch theo h­íng: tû träng cña khu vùc n«ng l©m nghiÖp – thuû s¶n ®· gi¶m tõ 38,74% n¨m xuèng cßn 21,76% n¨m 2004, tøc lµ gi¶m trªn 1,1% /n¨m. Trong khi ®ã tØ träng cña khu vùc c«ng nghiÖp x©y dùng ®· t¨ng nhanh tõ 22,67% n¨m 1990 lªn 40,09% n¨m 2004, tøc lµ t¨ng gÇn 1,2%/ n¨m. TØ träng dÞch vô ®¹t ®Ønh cao nhÊt vµo n¨m 1999(44,06%) nh­ng ®· gi¶m 8 n¨m liÒn: n¨m 2003 chØ cßn 38%, n¨m 2004 ®· t¨ng lªn 38,15% - ®· cã dÊu hiÖu chÆn ®­îc sót gi¶m tØ träng dÞch vô trong GDP. Bªn c¹nh ®ã, chóng ta tõng b­íc ®­a ho¹t ®éng cña c¸c doanh nghiÖp vµ c¶ nÒn kinh tÕ vµo m«i tr­êng c¹nh tranh, nhê ®ã t¹o ®­îc t­ duy lµm ¨n míi, thóc ®Èy sù chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ, n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh. Trong qu¸ tr×nh héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ, nhiÒu doanh nghiÖp ®· nç lùc ®æi míi c«ng nghÖ, ®æi míi qu¶n lý, n©ng cao n¨ng suÊt vµ chÊt l­îng, kh«ng ngõng v­¬n lªn trong c¹nh tranh vµ ph¸t triÓn, vµ thùc tÕ søc c¹nh tranh cña hä còng ®­îc n©ng lªn ®¸ng kÓ. Mét t­ duy míi, mét nÕp lµm ¨n míi, lÊy hiÖu qu¶ s¶n xuÊt vµ kinh doanh lµm th­íc ®o, mét ®éi ngò c¸c doanh nghiÖp n¨ng ®éng s¸ng t¹o cã kiÕn thøc qu¶n lý ®ang h×nh thµnh. H¬n n÷a chóng ta còng ®ang tõng b­íc tiÕp thu khoa häc c«ng nghÖ, kü n¨ng qu¶n lý, gãp phÇn ®µo t¹o ®éi ngò c¸n bé qu¶n lý vµ c¸n bé kinh doanh. Héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ ®· t¹o c¬ héi ®Ó n­íc ta tiÕp cËn víi nh÷ng thµnh qu¶ cña cuéc c¸ch m¹ng khoa häc vµ c«ng nghÖ ®ang ph¸t triÓn m¹nh mÏ trªn thÕ giíi. NhiÒu c«ng nghÖ hiÖn ®¹i, d©y chuyÒn s¶n xuÊt tiªn tiÕn ®­îc sö dông ®· t¹o nªn b­íc ph¸t triÓn míi trong c¸c ngµnh s¶n xuÊt. Cïng víi ®ã th«ng qua c¸c dù ¸n liªn doanh hîp t¸c víi n­íc ngoµi, c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam ®· tiÕp nhËn ®­îc nhiÒu kinh nghiÖm qu¶n lý s¶n xuÊt hiÖn ®¹i. §ång thêi, c¸c lÜnh vùc x· héi nh­ gi¶i quyÕt viÖc lµm, n©ng cao ®êi sèng cña ®«ng ®¶o quÇn chóng nh©n d©n, ph¸t triÓn sù nghiÖp v¨n ho¸, gi¸o dôc, y tÕ, thÓ dôc thÓ thao, x©y dùng c¬ së h¹ tÇng, kinh tÕ – x· héi cho c¸c vïng s©u, vïng xa, d©n téc thiÓu sè ®· ®­îc quan t©m ph¸t triÓn ®Ó tõng b­íc ®ång bé víi ph¸t triÓn kinh tÕ. Cô thÓ: mçi n¨m cã h¬n 1,2 triÖu lao ®éng míi cã viÖc lµm. TØ lÖ hé nghÌo tõ trªn 30% gi¶m xuèng cßn 10%. Ng­êi cã c«ng víi c¸ch m¹ng, víi ®Êt n­íc ®­îc quan t©m, ch¨m sãc. TØ lÖ t¨ng d©n sè tù nhiªn hµng n¨m tõ 2,3% gi¶m xuèng 1,4%. Tuæi thä b×nh qu©n tõ 65,2 tuæi lªn 68,3 tuæi. §Æc biÖt lµ trong lÜnh vùc gi¸o dôc vµ ®µo t¹o chóng ta ®· ®¹t ®­îc thµnh tùu to lín. NÕu thêi Ph¸p thuéc tØ lÖ d©n sè ®i häc míi chØ ®¹t 2%, tiÓu häc lµ 0,4%, sè ng­êi häc ®¹i häc kh«ng qu¸ 1000 ng­êi, 95% d©n sè mï ch÷. Th× gÇn 50 n¨m sau, n¨m 1999, chóng ta cã 16.508.452 häc sinh, sè sinh viªn lµ 401.666 ng­êi. §Æc biÖt lµ n¨m 2000 ViÖt Nam ®· hoµn thµnh gi¸o dôc phæ cËp bËc tiÓu häc. Cã ®­îc kÕt qu¶ trªn lµ do nhiÒu nguyªn nh©n. Trong ®ã mét trong nh÷ng nguyªn nh©n cã vai trß quyÕt ®Þnh ®ã lµ viÖc t¨ng ng©n s¸ch trong lÜnh vùc gi¸o dôc trong c¬ cÊu chi tiªu cña chÝnh phñ. N¨m 1997, tØ lÖ ng©n s¸ch chi cho gi¸o dôc chiÕm 11,6% tèng sè chi ng©n s¸ch, n¨m 1998 lµ 11,86%, n¨m 1999 lµ 12,4%. Nhê thÕ n¨ng lùc nghiªn cøu khoa häc ®­îc t¨ng c­êng, øng dông nhiÒu c«ng nghÖ tiªn tiÕn. C¸c ho¹t ®éng v¨n ho¸ th«ng tin ph¸t triÓn réng r·i vµ n©ng cao chÊt l­îng, gãp phÇn tÝch cùc ®éng viªn toµn d©n tham gia x©y dùng vµ b¶o vÖ Tæ quèc, n©ng cao kiÕn thøc vµ chÊt l­îng cuéc sèng. Phong trµo thÓ dôc, thÓ thao rÌn luyÖn søc kháe ph¸t triÓn, thµnh tÝch thi ®Êu thÓ thao trong n­íc vµ quèc tÕ ®­îc n©ng lªn. ViÖc x©y dùng luËt ph¸p vµ Nhµ n­íc ph¸p quyÒn x· héi chñ nghÜa (XHCN) tiÕp tôc ®­îc ch¨m lo, d©n chñ x· héi ®­îc më réng. C«ng t¸c x©y dùng, chØnh ®èn §¶ng ®­îc chó träng, hÖ thèng chÝnh trÞ ®­îc cñng cè. NhiÒu NghÞ quyÕt Trung ­¬ng ®· ®Ò ra nh÷ng chñ tr­¬ng, gi¶i ph¸p cñng cè §¶ng vÒ chÝnh trÞ, t­ t­ëng, tæ chøc, c¸n bé, t¨ng c­êng vai trß l·nh ®¹o cña §¶ng. Nhµ n­íc tiÕp tôc ®­îc x©y dùng vµ hoµn thiÖn, nÒn hµnh chÝnh ®­îc c¶i c¸ch mét b­íc. MÆt trËn Tæ quèc, c¸c ®oµn thÓ nh©n d©n tiÕp tôc ®æi míi néi dung vµ ph­¬ng thøc ho¹t ®éng. QuyÒn lµm chñ cña nh©n d©n trªn c¸c lÜnh vùc ®­îc ph¸t huy, mét sè chÝnh s¸ch vµ quy chÕ ®¶m b¶o quyÒn d©n chñ cña nh©n d©n, tr­íc hÕt ë c¬ së, b­íc ®Çu ®­îc thùc hiÖn, lßng tin cña nh©n d©n ®­îc cñng cè. Quan hÖ ®èi ngo¹i kh«ng ngõng ®­îc më réng héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ ®­îc tiÕn hµnh chñ ®éng vµ ®¹t nhiÒu kÕt qu¶ tèt. N­íc ta ®· t¨ng c­êng quan hÖ h÷u nghÞ, hîp t¸c nhiÒu mÆt víi c¸c n­íc XHCN, c¸c n­íc l¸ng giÒng, vµ c¸c n­íc b¹n truyÒn thèng… Nhµ n­íc ®· thi hµnh mét lo¹t c¸c biÖn ph¸p ®Ó thóc ®Èy tiÕn tr×nh më cöa vµ héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ. Th¸ng 12 – 1987, n­íc ta th«ng qua luËt ®Çu t­ n­íc ngoµi ë ViÖt Nam. N¨m 1989, ViÖt Nam ®· më c¸c cuéc ®µm ph¸n ®Ó nèi l¹i quan hÖ ngo¹i giao víi Quü tiÒn tÖ quèc tÕ vµ Ng©n hµng ThÕ giíi, vµ ®Õn th¸ng 10 – 1993 ®· b×nh th­êng ho¸ quan hÖ tÝn dông víi hai tæ chøc tµi chÝnh, tiÒn tÖ lín nhÊt thÕ giíi nµy. Th¸ng 7 – 1995, ViÖt Nam chÝnh thøc gia nhËp ASEAN vµ tõ ngµy 1 – 1 – 1996 b¾t ®Çu thùc hiÖn cam kÕt trong khu«n khæ Khu vùc mËu dÞch tù do ASEAN, tøc lµ AFTA. Còng th¸ng 7 – 1995, ViÖt Nam ®· kÝ kÕt hiÖp ®Þnh khung vÒ hîp t¸c kinh tÕ, khoa häc, kÜ thuËt vµ mét sè lÜnh vùc kh¸c víi Céng ®ång Ch©u ¢u, ®ång thêi b×nh th­êng ho¸ quan hÖ víi MÜ. Th¸ng 3 – 1996, ViÖt Nam tham gia víi t­ c¸ch thµnh viªn s¸ng lËp ASEM. Th¸ng 11 – 1998, ViÖt Nam ®· trë thµnh thµnh viªn chÝnh thøc cña APEC. Th¸ng 7 – 2000, HiÖp ®Þnh th­¬ng m¹i ViÖt Nam – Hoa Kú ®· ®­îc ký kÕt. Tr­íc ®ã, tõ cuèi n¨m 1994, Nhµ n­íc ®· göi ®¬n xin gia nhËp Tæ chøc th­¬ng m¹i thÕ giíi (WTO) vµ hiÖn ®ang trong qu¸ tr×nh ®µm ph¸n ®Ó ®­îc kÕt n¹p vµo tæ chøc nµy. Ngoµi ra, ViÖt Nam cßn s½n sµng më réng c¸c c¶ng, c¶nh quèc tÕ. ChÝnh v× vËy, hiÖn nay n­íc ta ®· cã quan hÖ th­¬ng m¹i víi h¬n 140 n­íc, quan hÖ ®Çu t­ víi gÇn 70 n­íc vµ vïng l·nh thæ, thu hót ®­îc nhiÒu nguån vèn ®Çu t­ tõ n­íc ngoµi, uy tÝn, vÞ thÕ cña n­íc ta trªn tr­êng quèc tÕ ®­îc më réng. T×nh h×nh chÝnh trÞ – x· héi c¬ b¶n æn ®Þnh quèc phßng vµ an ninh ®­îc t¨ng c­êng. C¸c lùc l­îng vò trang nh©n d©n lµm tèt nhiÖm vô b¶o vÖ ®éc lËp chñ quyÒn, toµn vÑn l·nh thæ, b¶o ®¶m an ninh quèc gia. Søc m¹nh tæng hîp cña nÒn quèc phßng toµn d©n, nhÊt lµ trªn c¸c ®Þa bµn chiÕn l­îc, biªn giíi, biÓn ®¶o ®­îc ph¸t huy. Tæ chøc qu©n ®éi vµ c«ng an ®­îc ®iÒu chØnh theo yªu cÇu míi. ViÖc kÕt hîp quèc phßng vµ an ninh víi ph¸t triÓn kinh tÕ vµ c«ng t¸c ®èi ngo¹i cã tiÕn bé. V× vËy ®· t¹o m«i tr­êng thuËn lîi, an toµn cho c¸c nhµ ®Çu t­ n­íc ngoµi ®Çu t­ vµo ViÖt Nam. Nh­ vËy, chóng ta ®· kÕt hîp kh¸ tèt néi lùc víi ngo¹i lùc, h×nh thµnh søc m¹nh tæng hîp gãp phÇn ®­a ®Õn nh÷ng thµnh tùu kinh tÕ to lín vµ nhê ®ã gióp chóng ta tiÕp tôc gi÷ v÷ng, cñng cè ®éc lËp tù chñ, ®Þnh h­íng x· héi chñ nghÜa, an ninh quèc gia, b¶n s¾c v¨n ho¸ d©n téc. Thùc hiÖn héi nhËp thêi gian qua cho thÊy : §¶ng ta vµ Nhµ n­íc ta cã ®ñ b¶n lÜnh kh¾c phôc khã kh¨n, v­ît qua th¸ch thøc, khai th¸c c¸c lîi thÕ trªn thÞ tr­êng thÕ giíi, b¶o ®¶m sù ph¸t triÓn cña ®Êt n­íc theo ®Þnh h­íng x· héi chñ nghÜa. Nh÷ng yÕu kÐm vµ h¹n chÕ cßn tån t¹i cÇn gi¶i quyÕt trong thêi gian tíi Tuy nhiªn, nh÷ng thµnh tùu vµ tiÕn bé ®· ®¹t ®­îc ch­a ®ñ ®Ó v­ît qua t×nh tr¹ng n­íc kÐm ph¸t triÓn, ch­a t­¬ng xøng víi tiÒm n¨ng cña ®Êt n­íc. Tr×nh ®é ph¸t triÓn kinh tÕ cña n­íc ta cßn thÊp xa so víi møc trung b×nh cña thÕ giíi vµ kÐm nhiÒu n­íc xung quanh. Thùc tr¹ng kinh tÕ – x· héi vÉn cßn nh÷ng mÆt yÕu kÐm, bÊt cËp, chñ yÕu lµ: Kinh tÕ tuy t¨ng kh¸ nh­ng vÉn ch­a ®¹t nhÞp ®é t¨ng tr­ëng §¹i héi 9 ®Ò ra vµ vÉn ch­a ®¹t møc t¨ng tr­ëng cao nh­ nh÷ng n¨m gi÷a thËp niªn 90. N¨m 1992 1993 1994 1995 1996 1997 2002 2003 2004 T¨ng GDP 8,7% 8,1% 8,8% 9,5% 9,3% 8,8% 7,0% 7,2% 7,7% ChØ tiªu do §¹i héi §¶ng IX ®Ò ra lµ ®­a GDP n¨m 2005 gÊp 2 lÇn so víi n¨m 1995. NhÞp ®é t¨ng tr­ëng GDP b×nh qu©n h»ng n¨m thêi k× 5 n¨m 2001 – 2005 lµ 7,5%. Trong khi ®ã, n¨m 1995 cã møc t¨ng tr­ëng GDP lµ 9,5% nh­ vËy ®Ó ®¹t ®­îc chØ tiªu cña §¹i héi IX th× n¨m 2005 ph¶i ®¹t 19%, lµ mét ®iÒu rÊt khã thùc hiÖn ®èi víi n­íc ta lóc nµy. NÒn kinh tÕ kÐm hiÖu qña vµ søc c¹nh tranh yÕu. TÝch luü néi bé vµ søc mua trong n­íc cßn thÊp. NhiÒu nguån lùc vµ tiÒm n¨ng trong n­íc ®Ó ph¸t triÓn kinh tÕ ch­a ®­îc ph¸t huy vµ sö dông tèt. ThÊt tho¸t trong qu¶n lý kinh tÕ cßn rÊt nghiªm träng. C¬ cÊu kinh tÕ chuyÓn dÞch chËm theo h­íng c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸, g¾n s¶n xuÊt víi thÞ tr­êng, c¬ cÊu ®Çu t­ cßn nhiÒu bÊt hîp lÝ. V× vËy ch­a tËn dông ®­îc lîi thÕ vÒ æn ®Þnh chÝnh trÞ – x· héi ®Ó thu hót m¹nh mÏ nguån vèn ®Çu t­ n­íc ngoµi. NhiÒu vÊn ®Ò x· héi bøc xóc chËm ®­îc gi¶i quyÕt. TØ lÖ thÊt nghiÖp ë thµnh thÞ vµ thiÕu viÖc lµm ë n«ng th«n cßn ë møc cao (6,4%) vµ ®ang lµ mét trong nh÷ng vÊn ®Ò næi cém nhÊt cña x· héi. ChÊt l­îng gi¸o dôc vµ ®µo t¹o thÊp so víi yªu cÇu. Trong gi¸o dôc cã nh÷ng hiÖn t­îng tiªu cùc ®¸ng lo ng¹i. §µo t¹o ch­a g¾n víi sö dông, g©y l·ng phÝ. Gi¸o dôc vµ ®µo t¹o ë miÒn nói, vïng s©u, vïng xa cßn nhiÒu khã kh¨n. C¸c ho¹t ®éng khoa häc vµ c«ng nghÖ ch­a ®¸p øng tèt yªu cÇu cña sù nghiÖp c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸, x©y dùng vµ b¶o vÖ Tæ quèc. M«i tr­êng ®« thÞ, n¬i c«ng nghiÖp tËp trung vµ mét sè vïng n«ng th«n bÞ « nhiÔm ngµy cµng nÆng. Møc sèng nh©n d©n, nhÊt lµ n«ng d©n ë mét sè qu¸ thÊp. C¸c tÖ n¹n x· héi, nhÊt lµ n¹n ma tuý vµ m¹i d©m lan réng. Cïng víi ®ã lµ t×nh tr¹ng bu«ng láng qu¶n lý theo ph¸p luËt. Rõng vµ tµi nguyªn kh¸c bÞ x©m h¹i nghiªm träng. N¹n bu«n lËu, lµm hµng gi¶, gian lËn th­¬ng m¹i t¸c ®éng xÊu ®Õn t×nh h×nh kinh tÕ – x· héi. HÖ thèng tµi chÝnh – ng©n hµng cßn yÕu kÐm vµ thiÕu lµnh m¹nh. T×nh tr¹ng tham nhòng, suy tho¸i vÒ t­ t­ëng chÝnh trÞ, ®¹o ®øc, lèi sèng ë mét bé phËn kh«ng nhá c¸n bé ®¶ng viªn lµ rÊt nghiªm träng. T×nh tr¹ng l·ng phÝ, quan liªu cßn kh¸ phæ biÕn. NhËn thøc cña §¶ng vÒ mét sè c¸c vÊn ®Ò quan träng trong ®­êng lèi ®æi míi ch­a thèng nhÊt cao nªn ®æi míi ch­a ®ñ m¹nh mÏ, c­¬ng quyÕt. Trong c¸n bé ®¶ng viªn cã nh÷ng c¸ch hiÓu vµ c¸ch lµm kh«ng thèng nhÊt vÒ nh÷ng vÊn ®Ò nh­: x©y dùng nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng ®Þnh h­íng XHCN, ph¸t huy vai trß chñ ®¹o cña kinh tÕ Nhµ n­íc, ®æi míi vµ ph¸t triÓn doanh nghiÖp Nhµ n­íc, cæ phÇn ho¸ doanh nghiÖp Nhµ n­íc, chÝnh s¸ch vÒ ®Êt ®ai…ViÖc tæ chøc thùc hiÖn nghÞ quyÕt, chñ tr­¬ng, chÝnh s¸ch cña §¶ng ch­a tèt; kØ luËt, kØ c­¬ng ch­a nghiªm. C¶i c¸ch hµnh chÝnh tiÕn hµnh chËm, thiÕu kiªn quyÕt, hiÖu qu¶ thÊp. C«ng t¸c t­ t­ëng, c«ng t¸c lÝ luËn, c«ng t¸c tæ chøc, c¸n bé cã nhiÒu yÕu kÐm, bÊt cËp. Ch­a lµm râ néi dung x©y dùng thÓ chÕ kinh tÕ thÞ tr­êng ®Þnh h­íng XHCN, chËm ph¸t triÓn ®ång bé c¸c lo¹i thÞ tr­êng. Cã phÇn thiÕu chñ ®éng trong héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ, chËm c¶i tiÕn t«t m«i tr­êng ®Çu t­ ®Ó thu hót vèn ®Çu t­ n­íc ngoµi. L¹i thªm t­ t­ëng b¶o hé cßn nÆng nÒ. Doanh nghiÖp cña ta cßn yÕu c¶ vÒ s¶n xuÊt, qu¶n lÝ vµ kh¶ n¨ng c¹nh tranh. C¬ chÕ, chÝnh s¸ch kh«ng ®ång bé vµ ch­a t¹o ®éng lùc m¹nh ®Ó ph¸t triÓn. §Çu t­ cña Nhµ n­íc cßn thÊt tho¸t vµ l·ng phÝ. C¬ chÕ, chÝnh s¸ch vÒ thÞ tr­êng tµi chÝnh, tiÒn tÖ ch­a ®ång bé. Ch­a lµm tèt c«ng t¸c chuÈn bÞ khi c«ng cuéc héi nhËp quèc tÕ chuyÓn qua mét b­íc míi. Tuy chñ tr­¬ng héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ ®· ®­îc kh¼ng ®Þnh trong nhiÒu NghÞ quyÕt cña §¶ng vµ trªn thùc tÕ ®· ®­îc thùc hiÖn tõng b­íc, nh­ng nhËn thøc héi nhËp ch­a ®¹t ®­îc sù nhÊt trÝ cao, ¶nh h­ëng tíi qu¸ tr×nh ®Ò xuÊt chÝnh s¸ch vµ triÓn khai thùc hiÖn. Héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ trong xu thÕ toµn cÇu ho¸, khu vùc ho¸ ®ang ph¸t triÓn mang l¹i c¶ thêi c¬ lÉn th¸ch thøc lín, trong khi ®ã, nÒn kinh tÕ n­íc ta cßn yÕu, t­ t­ëng b¶o hé cßn nÆng nÒ, viÖc chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ, ®æi míi qu¶n lý vµ c¶i tiÕn c«ng nghÖ diÔn ra chËm ch¹p. NÕu kh«ng kÞp thêi kh¾c phôc sÏ bÞ thua thiÖt, thËm chÝ cßn bÞ tôt hËu xa h¬n. ThiÕu sãt ®¸ng kÓ lµ c«ng t¸c nghiªn cøu triÓn khai chËm, chÊt l­îng thÊp. Cho ®Õn nay, ë n­íc ta cßn ch­a hiÓu thËt s©u, ch­a n¾m thËt v÷ng toµn bé ®Þnh chÕ cña c¸c tæ chøc kinh tÕ khu vùc vµ toµn cÇu, nhÊt lµ Tæ chøc th­¬ng m¹i thÕ giíi (WTO) vµ nhiÒu v¨n kiÖn ph¸p lý kh¸c mµ n­íc ta cÇn vËn dông khi gia nhËp tæ chøc nµy. C«ng t¸c héi nhËp quèc tÕ míi cÇn tËp trung triÓn khai chñ yÕu ë c¸c c¬ quan Trung ­¬ng; sù tham gia cña c¸c ngµnh, c¸c cÊp tuy cã ®­îc ®Æt ra nh­ng cßn yÕu vµ ch­a ®ång bé, do ®ã ch­a t¹o ®­îc søc m¹nh cÇn thiÕt trong qu¸ tr×nh héi nhËp quèc tÕ. Ch­a h×nh thµnh ®­îc mét kÕ ho¹ch tæng thÓ vµ dµi h¹n vÒ héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ vµ mét lé tr×nh hîp lý cho viÖc thùc hiÖn c¸c cam kÕt quèc tÕ. Thêi gian qua chóng ta võa tiÕn hµnh héi nhËp, võa triÓn khai nghiªn cøu nh÷ng néi dung cam kÕt ®Ó x¸c ®Þnh chñ tr­¬ng, ph­¬ng h­íng hµnh ®éng nh­ng th­êng bÞ ®éng ®èi phã víi nhiÒu khuyÕn nghÞ do c¸c ®èi t¸c n­íc ngoµi nªu ra; kh«ng cã ®ñ c¬ së ®Ó h­íng dÉn c¸c doanh nghiÖp x©y dùng ch­¬ng tr×nh c¶i tiÕn qu¶n lý, n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh, chñ ®éng v­¬n ra thÞ tr­êng khu vùc vµ thÕ giíi. LuËt ph¸p, chÝnh s¸ch qu¶n lý kinh tÕ th­¬ng m¹i ch­a hoµn chØnh. LuËt ph¸p, chÝnh s¸ch lµ c«ng cô ®Ó ®¶m b¶o héi nhËp thµnh c«ng, kinh tÕ ph¸t triÓn. C¸c ho¹t ®éng hîp t¸c kinh tÕ th­¬ng m¹i quèc tÕ ®ang diÔn ra theo thÓ chÕ kinh tÕ thÞ tr­êng, theo xu thÕ thuËn lîi ho¸, tù do ho¸, theo “luËt ch¬i” cña c¸c thÓ chÕ kinh tÕ quèc tÕ vµ khu vùc. Nh­ng hÖ thèng ph¸p luËt vµ c¬ chÕ chÝnh s¸ch cña ta ch­a hoµn chØnh, kh«ng ®ång bé, g©y nhiÒu khã kh¨n cho ta khi ®¸p øng c¸c cam kÕt cña c¸c tæ chøc kinh tÕ quèc tÕ. ViÖc hoµn chØnh luËt ph¸p vµ chÝnh s¸ch cña ta ph¶i phï hîp víi th«ng lÖ quèc tÕ vµ nh÷ng quy t¾c cña c¸c tæ chøc mµ n­íc m×nh tham gia, võa phï hîp víi ®Æc thï cña n­íc ta, ®Æc biÖt lµ b¶o ®¶m ®­îc ®Þnh h­íng x· héi chñ nghÜa. Ta còng ch­a nghiªn cøu s©u ®Ó ®Ò xuÊt nh÷ng biÖn ph¸p chÝnh s¸ch cÇn thiÕt, nh÷ng c¸ch lµm kh«n khÐo, hîp lý nh»m tËn dông nh÷ng ­u ®·i mµ quèc tÕ dµnh cho n­íc ®ang ph¸t triÓn vµ kÐm ph¸t triÓn nh­ quy chÕ tèi huÖ quèc, ®·i ngé quèc gia, chÕ ®é h¹n ng¹ch thuÕ quan, quyÒn tù vÖ, chèng b¸n ph¸ gi¸… b¶o vÖ lîi Ých cña ta. Doanh nghiÖp cña ta cßn yÕu c¶ vÒ s¶n xuÊt, qu¶n lý vµ kh¶ n¨ng c¹nh tranh. Doanh nghiÖp n­íc ta hÇu hÕt quy m« nhá, yÕu kÐm c¶ vÒ hai mÆt qu¶n lý vµ c«ng nghÖ, l¹i h×nh thµnh vµ ho¹t ®éng qu¸ l©u trong c¬ chÕ bao cÊp. Chóng ta ch­a t¹o ®ñ c¬ chÕ, biÖn ph¸p cã hiÖu lùc nh»m kÝch thÝch c¸c doanh nghiÖp g¾n sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña m×nh víi viÖc c¶i tiÕn s¶n xuÊt kinh doanh víi kh¶ n¨ng c¹nh tranh trªn th­¬ng tr­êng quèc tÕ. Mét bé phËn kh«ng nhá ®éi ngò c¸n bé c«ng chøc cßn nhiÒu yÕu kÐm, bÊt cËp vÒ tr×nh ®é chuyªn m«n vµ n¨ng lùc ®iÒu hµnh c«ng viÖc, ch­a t­¬ng xøng víi c­¬ng vÞ vµ tr¸ch nhiÖm ®­îc giao, mét sè kh«ng Ýt c¸n bé tho¸i ho¸ vÒ phÈm chÊt; ch¹y theo sù c¸m dç vËt chÊt, sèng thùc dông, cöa quyÒn, hèi lé, s¸ch nhiÔu, tham nhòng,…¶nh h­ëng rÊt xÊu tíi uy tÝn cña §¶ng vµ Nhµ n­íc, nh©n d©n chª tr¸ch, g©y c¶n trë lín cho sù nghiÖp ph¸t triÓn ®Êt n­íc. §ång thêi ®éi ngò c«ng nh©n lµnh nghÒ vµ cã thÓ lùc tèt cßn Ýt. T×nh tr¹ng thõa thÇy, thiÕu thî diÔn ra rÊt phæ biÕn trong nhiÒu nganh nghÒ. Do c¸ch tæ chøc vµ qu¶n lÝ lao ®éng ®· dÉn ®Õn thãi “h­ danh”; s­u tÇm b»ng cÊp, xin häc hµm, ch¹y häc vÞ,…Kh«ng nh÷ng vËy trong c¬ cÊu ®é tuæi cña lao ®éng, sè lao ®éng trÎ (tõ 15 ®Õn 29 tuæi), løa tuæi chñ lùc cña nguån lao ®éng vµ rÊt dÔ dµng tiÕp cËn víi tiÕn bé khoa häc kÜ thuËt cña thÕ giíi còng ®ang diÔn ra t×nh tr¹ng: thiÕu ®Çu ãc kinh doanh hiÖn ®¹i, cung c¸ch lµm ¨n lín; tÝnh to¸n nh×n xa tr«ng réng, t¸o b¹o nh¹y c¶m vµ n¨ng ®éng víi c¸i míi, thÝch øng mau lÑ ®Ó xoay chuyÓn t×nh thÕ khi gÆp khã kh¨n; miÖt mµi häc tËp, ngÉm nghÜ s©u s¾c mäi vÊn ®Ò. TÊt c¶ nh÷ng nh­îc ®iÓm trªn ®©y ®· trë thµnh lùc c¶n kh«ng cho phÐp chóng ta tiÕn nhanh. C¸c kiÕn nghÞ ®Ò xuÊt trªn ph­¬ng diÖn triÕt häc ®Ó h¹n chÕ c¸c nh­îc ®iÓm vµ ph¸t huy nh÷ng mÆt tÝch cùc cña tiÕn tr×nh héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ ë n­íc ta Tõ nh÷ng ®iÒu nãi trªn, chóng ta cÇn qu¸n triÖt vµ thùc hiÖn tèt mét sè vÊn ®Ò c¬ b¶n sau ®©y trong tiÕn tr×nh héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ cña n­íc ta: Thø nhÊt lµ ph¶i thèng nhÊt ®­îc nhËn thøc vÒ nhu cÇu tÊt yÕu ph¶i héi nhËp kinh tÕ, coi héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ lµ mét trong nh÷ng nhiÖm vô then chèt trong ho¹t ®éng kinh tÕ, nh»m phôc vô lîi Ých chung cña ®Êt n­íc. VÊn ®Ò thèng vÒ nhËn thøc cã ý nghÜa rÊt quan träng, v× héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ víi träng t©m lµ më cöa, thùc hiÖn tù do ho¸ th­¬ng m¹i sÏ lµm xuÊt hiÖn nhiÒu m©u thuÉn côc bé. Ch¼ng h¹n, m©u thuÉn gi÷a xu b¶o hé víi xu h­íng tù do ho¸; nhiÒu doanh nghiÖp cßn yÕu kÐm kh«ng ®ñ søc c¹nh tranh, ng¹i ph¶i thay ®æi c¸ch lµm cò, vÉn muèn nhµ n­íc tiÕp tôc b¶o hé; m©u thuÉn gi÷a t¨ng nguån thu ng©n s¸ch qua thuÕ nhËp khÈu víi viÖc gi¶m dÇn c¸c hµng rµo thuÕ quan, phi thuÕ quan khi thùc hiÖn tù do ho¸ sÏ lµm gi¶m nguån thu ng©n s¸ch…Nh÷ng m©u thuÉn ®ã lµm cho qóa tr×nh héi nhËp kinh tª quèc tÕ vÊp ph¶i kh«ng Ýt trë ng¹i khi ®i vµo c¸c vÊn ®Ò cô thÓ. ThÕ nªn, chØ khi nµo nhËn thøc th«ng suèt th× míi cã ®ñ ý chÝ, b¶n lÜnh, quyÕt t©m vµ søc m¹nh ®Ó thËt sù ®­a vÊn ®Ò héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ vµo cuéc sèng, vµo suy nghÜ, vµo kÕ ho¹ch, ch­¬ng tr×nh hµnh ®éng, chiÕn l­îc ph¸t triÓn cña Nhµ n­íc. Thø hai, cÇn cã c¬ së v÷ng vµng vÒ chÝnh trÞ, æn ®Þnh x· héi, ph¸t huy néi lùc, ph¸t triÓn kinh tÕ, n©ng cao søc c¹nh tranh cña c¶ nÒn kinh tÕ, cña tõng ngµnh vµ tõng doanh nghiÖp. Muèn vËy, chóng ta ph¶i ®¸nh gi¸ l¹i tiÒm lùc kinh tÕ cña ®Êt n­íc trong mäi lÜnh vùc, ngµnh hµng; nghiªn cøu lîi thÕ so s¸nh gi÷a n­íc ta víi khu vùc vµ c¸c n­íc kh¸c…Tõ ®ã x©y dùng c¬ cÊu kinh tÕ, c¬ cÊu lao ®éng theo h­íng c«ng nghiÖp ho¸ hiÖn ®¹i ho¸, më cöa héi nhËp; x©y dùng chiÕn l­îc ph¸t triÓn, më réng thÞ tr­êng trong vµ ngoµi n­íc; x¸c ®Þnh ngµnh mòi nhän cÇn ­u tiªn ®Çu t­ ph¸t triÓn…Nhµ n­íc cÇn tiÕp tôc ®æi míi c¬ chÕ qu¶n lý kinh tÕ; x©y dùng hµnh lang ph¸p lý võa chÆt chÏ l¹i võa th«ng tho¸ng; x¸c ®Þnh lé tr×nh héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ, thùc hiÖn c¸c cam kÕt ®· vµ sÏ ký kÕt t¹o m«i tr­êng thuËn lîi cho s¶n xuÊt kinh doanh… Thø ba lµ chñ ®éng tham gia céng ®ång th­¬ng m¹i thÕ giíi mét c¸ch cã chän läc. N¾m v÷ng c¸c v¨n kiÖn, th«ng lÖ quèc tÕ. Kh«ng bá sãt, bá lì c¬ héi nh­ng còng kh«ng nªn qu¸ n«n nãng, quan hÖ hîp t¸c víi nhiÒu quèc gia, tr¸nh ®Ó bÞ lÖ thuéc vµo mét quèc gia, mét thÕ lùc nµo ®ã. Sím cã chñ tr­¬ng, chÝnh s¸ch vµ triÓn khai viÖc chuyÓn ®æi c¬ cÊucña nÒn kinh tÕ theo ®Þnh h­íng xuÊt khÈu, nh»m t¹o ra c¸c mÆt hµng xuÊt khÈu ®ñ lín vÒ sè l­îng, ®¹t tiªu chuÈn vÒ chÊt l­îng, cã søc c¹nh tranh cao. §ång thêi, nh»m t¹o ra mét ®éi ngò doanh nghiÖp cã ®ñ quy m« vµ n¨ng lùc, tÊt c¶ nh÷ng yÕu tè nµy cïng víi m«i tr­êng ph¸p lý th«ng tho¸ng sÏ t¹o thµnh mét søc m¹nh tæng hîp n©ng cao søc m¹nh c¹nh tranh cña nÒn kinh tÕ ViÖt Nam trong qu¸ tr×nh héi nhËp. Thø t­ lµ chóng ta cÇn tiÕp cËn, dÇn dÇn ®i vµo kinh tÕ tri thøc. NÕu kh«ng cã tri thøc, kh«ng ph¸t triÓn nguån trÝ lùc ®ñ tÇm sÏ rÊt khã chñ ®éng trong héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ vµ khu vùc còng nh­ trong quan hÖ chung víi thÕ giíi hiÖn ®¹i. Bëi tri thøc hiÖn ®ãng vai trß sè mét trong c¸c nguån lùc ph¸t triÓn kinh tÕ. Kinh tÕ tri thøc t¹o ra nh÷ng c¬ héi cho c¸c n­íc ®ang ph¸t triÓn nãi chung vµ n­íc ta nãi riªng v­¬n lªn rót ng¾n kho¶ng c¸ch víi c¸c n­íc ph¸t triÓn. TiÕp ®ã, ta cÇn thu nhËp, cËp nhËt th«ng tin vÒ t×nh h×nh kinh tÕ, tµi chÝnh, th­¬ng m¹i thÕ giíi, t×m hiÓu kÜ thÞ tr­êng thÕ giíi, dù b¸o triÓn väng, xu h­íng biÕn ®éng vµ ph¸t triÓn cña nã. CÇn n¾m v÷ng c¸c v¨n kiÖn, th«ng lÖ quèc tÕ, hÖ thèng ph¸p luËt, c¸c quy ®Þnh cña c¸c tæ chøc kinh tÕ quèc tÕ, c¸c cam kÕt quèc tÕ…®Ó cã thÓ chñ ®éng, tr¸nh bÞ Ðp trong khi ®µm ph¸n, ký kÕt c¸c cam kÕt; kh«ng bá sãt, bá lì mµ cã thÓ khai th¸c triÖt ®Ó, tËn dông quyÒn lîi, nh÷ng ­u tiªn, ­u ®·i dµnh cho chóng ta trong qu¸ tr×nh héi nhËp. Tõ ®ã t×m ®­îc tiÕng nãi chung vÒ mét vÊn ®Ò, mét lÜnh vùc nµo ®ã ®Ó tranh thñ cµng nhiÒu cµng tèt sù ñng hé, ®ång t×nh, hîp t¸c cña c¸c ®èi t¸c cïng chung lîi Ých. Thø n¨m lµ x©y dùng ®éi ngò c¸n bé cã phÈm chÊt ®¹o ®øc tèt, cã n¨ng lùc vµ b¶n lÜnh v÷ng vµng. Nh©n tè con ng­êi lµ yÕu tè quyÕt ®Þnh nhÊt trong c¸c kh©u, c¸c ho¹t ®éng phôc vô cho héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ. Cuèi cïng, ®ã lµ viÖc gi÷ g×n ®­îc b¶n s¾c v¨n hãa d©n téc, ph¸t huy ®­îc nh÷ng gi¸ trÞ ­u tó cña d©n téc, ®¶m b¶o cho sù ph¸t triÓn hµi hoµ vµ lµnh m¹nh cña ®Êt n­íc. §ång thêi còng cÇn chän läc tiÕp thu nh÷ng tinh hoa v¨n ho¸ cña nh©n lo¹i ®Ó lµm giµu thªm b¶n s¾c v¨n ho¸ d©n téc, xem ®ã lµ nh©n tè cùc k× quan träng kh¬i dËy c¸c tiÒm n¨ng s¸ng t¹o, lµm nªn nh÷ng gi¸ trÞ vËt chÊt vµ tinh thÇn míi. Chóng ta kiªn quyÕt ph¶n ®èi sù tiÕp nhËn x« bå mäi thø gäi lµ “t©n k×” cña v¨n ho¸ ngo¹i lai mµ kh«ng ph©n biÖt hay dë, tèt xÊu, ®Ó ®i ®Õn chç mÊt gèc vµ lai c¨ng vÒ v¨n ho¸, g©y hËu qu¶ xÊu vÒ t­ t­ëng, ®¹o ®øc, lèi sèng. LêI KÕT Ngµy nay, trong thÕ giíi lu«n lu«n cã biÕn ®éng kh«ng ngõng, xu thÕ héi nhËp, toµn cÇu ho¸ ®ang næi lªn chiÕm vÞ trÝ chñ ®¹o khuynh h­íng ph¸t triÓn cña thÕ giíi trong thêi gian tíi. Mçi quèc gia ®Òu hiÓu r»ng kh«ng thÓ ®øng ngoµi xu thÕ ph¸t triÓn chung cña thÕ giíi héi nhËp më cöa ®ång nghÜa hoµ nhËp trong xu thÕ ®i lªn cña x· héi loµi ng­êi; ®ãng cöa, biÖt lËp còng ®ång nghÜa víi b¶o thñ, tù gi¶m kh¶ n¨ng ph¸t triÓn. Vµ trong qu¸ tr×nh héi nhËp c¸c quèc gia ph¶i cã biÖn ph¸p cô thÓ ®Ó tËn dông ë møc tèt nhÊt nh÷ng c¬ héi ®Ó ph¸t triÓn. ViÖt Nam còng kh«ng thÓ ®øng ngoµi môc ®Ých nµy. Nh­ng víi mét tiÒm lùc kinh tÕ cßn h¹n chÕ, ViÖt Nam ®øng tr­íc nh÷ng thö th¸ch, khã kh¨n to lín. Trong ®ã næi bËt lµ nguy c¬ tôt hËu kho¶ng c¸ch ph¸t triÓn víi c¸c quèc gia tiªn tiÕn ngµy cµng më réng h¬n. §©y lµ h¹n chÕ, khã kh¨n c¨n b¶n bëi v× cñng cè tiÒm lùc kinh tÕ cµng m¹nh sÏ cã c¬ héi trong viÖc gi÷ vÞ thÕ, tiÕng nãi chñ ®éng trong qu¸ tr×nh héi nhËp vµ ®Æc biÖt th­¬ng m¹i quèc tÕ. Tuy nhiªn víi thµnh tùu ®¹t ®­îc qua thêi gian gÇn 20 n¨m ®æi míi cïng víi chñ tr­¬ng ®óng ®¾n ph¸t huy néi lùc trong ph¸t triÓn kinh tÕ, n­íc ta sÏ v­ît qua khã kh¨n ®Ó ®¹t môc tiªu tíi n¨m 2020 trë thµnh quèc gia c«ng nghiÖp vµ xa h¬n n÷a, v­¬n lªn s¸nh kÞp víi c¸c quèc gia trong khu vùc vµ trªn thÕ giíi nh­ Singapore, NhËt B¶n, Hµn Quèc. Qua ®Ò tµi nµy em m¹nh d¹n ®­a ra mét sè nh÷ng h¹n chÕ, yÕu kÐm cña qu¸ tr×nh héi nhËp vµ ph¸t triÓn kinh tÕ ë ViÖt Nam vµ mét sè nh÷ng gi¶i ph¸p nh»m kh¾c phôc nh÷ng h¹n chÕ ®ã còng nh­ nh»m thóc ®Èy qu¸ tr×nh héi nhËp vµ ph¸t triÓn kinh tÕ ë ViÖt Nam nhanh h¬n. Do cßn h¹n chÕ vÒ tr×nh ®é, trong qu¸ tr×nh nghiªn cøu h¼n kh«ng tr¸nh khái thiÕu sãt. Em mong nhËn ®­îc sù ®ãng gãp ý kiÕn cña thÇy c« ®Ó c«ng tr×nh nghiªn cøu cña em hoµn thiÖn h¬n. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n thÇy c«! Tµi liÖu tham kh¶o T¸c phÈm kinh ®iÓn cña Mac – Anghen – Lªnin C¸c t¸c phÈm cña c¸c vÞ l·nh tô Lªnin, Hå ChÝ Minh, Lª DuÈn, Ph¹m V¨n §ång V¨n kiÖn §¹i héi §¹i biÓu toµn quèc lÇn thø VI, VII, VIII, IX B¸o nh©n d©n ngµy 18 th¸ng 4 n¨m 2002 B¸o nh©n d©n ngµy 18 th¸ng 9 n¨m 2002 B¸o nh©n d©n ngµy 6 th¸ng 5 n¨m 2002 §­a nghÞ quyÕt §¹i héi IX cña §¶ng vµo cuéc sèng sè 16 th¸ng8 - 2001 §­a nghÞ quyÕt §¹i héi IX cña §¶ng vµo cuéc sèng sè 21 th¸ng11 - 2001 §­a nghÞ quyÕt §¹i héi IX cña §¶ng vµo cuéc sèng sè 24 th¸ng 12 - 2001 §­a nghÞ quyÕt §¹i héi IX cña §¶ng vµo cuéc sèng sè 33 th¸ng 11 – 2002 T¹p chÝ céng s¶n sè 2 n¨m 2001 T¹p chÝ céng s¶n sè 4 n¨m 2001 T¹p chÝ céng s¶n sè 12 th¸ng 6 n¨m 2001 T¹p chÝ céng s¶n sè 9 th¸ng 3 n¨m 2002 T¹p chÝ céng s¶n sè 17 th¸ng 6 n¨m 2002 T¹p chÝ céng s¶n sè 32 th¸ng 11 n¨m 2002 T¹p chÝ C«ng nghiÖp ViÖt Nam sè 3/2001 T¹p chÝ kinh tÕ – dù b¸o sè 4/2001 TriÕt häc sè 2 (129) th¸ng 2 – 2002 Kinh tÕ ph¸t triÓn sè 44/2001 T¹p chÝ con sè – sù kiÖn sè 6/2002 T¹p chÝ ph¸p luËt ViÖt Nam sè 29 ngµy 3 – 2 -2005 B¸o sinh viªn ViÖt Nam sè 19 n¨m 2005 Môc lôc

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docVN trong xu thế hội nhập dưới con mắt triết học.doc
Luận văn liên quan