Xác lập cơ sở khoa học địa lý phục vụ sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên khu vực ven biển huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị

MỤC LỤC MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1 - CƠ SỞ PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 7 1.1 Các vấn đề lý luận cơ bản về quản lý tổng hợp đới bờ 7 1.1.1 Lịch sử nghiên cứu quản lý đới bờ 7 1.1.2 Khái niệm về đới bờ và quản lý tổng hợp đới bờ 8 1.1.3 Quản lý tổng hợp đới bờ ở Việt Nam – thành công và hạn chế 13 1.2 Các vấn đề lý luận cơ bản về kinh tế sinh thái 17 1.2.1 Lịch sử nghiên cứu kinh tế sinh thái trên thế giới và ở Việt Nam 17 1.2.2 Khái niệm về kinh tế sinh thái 19 1.2.3 Khái niệm về mô hình hệ kinh tế sinh thái 21 1.3 Quan điểm nghiên cứu 22 1.3.1 Quan điểm hệ thống và tổng hợp 22 1.3.2 Quan điểm lịch sử 23 1.3.3 Quan điểm phát triển bền vững 23 1.4 Phương pháp nghiên cứu 24 1.4.1 Phương pháp tổng hợp tài liệu 24 1.4.2 Phương pháp khảo sát thực địa 25 1.4.3 Phương pháp bản đồ và hệ thông tin địa lý (GIS) 25 CHƯƠNG 2 - PHÂN TÍCH ĐẶC ĐIỂM ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ - XÃ HỘI KHU VỰC NGHIÊN CỨU 27 2.1 Đặc điểm điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên xã Hải An, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị 27 2.1.1 Vị trí địa lý 27 2.1.2 Đặc điểm địa chất, địa hình 27 2.1.3 Đặc điểm khí hậu và các hiện tượng thời tiết cực đoan 30 2.1.4 Thuỷ văn 33 2.1.5 Thổ nhưỡng và lớp phủ thực vật 34 2.2 Hiện trạng phát triển kinh tế - xã hội xã Hải An, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị 38 2.2.1 Dân số và lao động 38 2.2.2 Hiện trạng sử dụng đất xã Hải An 38 2.2.3 Sức ép dân số tới tài nguyên đất 41 2.2.4 Hiện trạng phát triển kinh tế và cơ sở hạ tầng 45 2.3 Đặc điểm cảnh quan xã Hải An, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị 48 CHƯƠNG 3 - XÁC LẬP CƠ SỞ KHOA HỌC PHỤC VỤ SỬ DỤNG HỢP LÝ TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN KHU VỰC VEN BIỂN HUYỆN HẢI LĂNG 53 3.1 Đánh giá ảnh hưởng của biến đổi khí hậu tới sinh kế của người dân địa phương 53 3.1.1 Khái niệm sinh kế 53 3.1.2 Sinh kế và bảo vệ môi trường 53 3.1.3 Bước đầu đánh giá ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến sinh kế của người dân khu vực ven biển 54 3.2 Xây dựng mô hình hệ kinh tế sinh thái xã Hải An, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị 67 3.2.1 Định hướng tổ chức không gian phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường xã Hải An . 68 3.2.2 Các chính sách phát triển và nhu cầu quy hoạch xã Hải An 72 3.2.3 Quy hoạch lãnh thổ phục vụ quản lý tổng hợp đới bờ dựa vào cộng đồng xã Hải An, giai đoạn 2009 – 2020 73 KẾT LUẬN Tài liệu tham khảo Phụ lục

doc36 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2425 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Xác lập cơ sở khoa học địa lý phục vụ sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên khu vực ven biển huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
o vÖ m«i trêng 1997 1998 1)§¸nh gi¸ chÊt lîng m«i trêng, x¸c ®Þnh møc ®é « nhiÔm, nguyªn nh©n vµ nguån g©y « nhiÔm vµ søc Ðp m«i trêng lªn vïng cöa s«ng ch©u thæ s«ng Hång. 2) X¸c ®Þnh c¸c qu¸ tr×nh cïng cÊp nguån dinh dìng, møc ®é phong phó, c©n b»ng dinh dìng vµ ®¸nh gi¸ hiÖn tîng phi dinh dìng víi c¸c qu¸ tr×nh sinh ®Þa hãa g©y hËu qu¶ sinh th¸i ®Õn vïng cöa s«ng. 3) trªn c¬ së x¸c ®Þnh, ®¸nh gi¸ ®îc chÊt lîng m«i trêng vµ ®éng th¸i dinh dìng, ®Ò xuÊt c¸c gi¶i ph¸p xö lý, ng¨n ngõa, h¹n chÕ søc Ðp m«i trêng ®e däa ®Õn sö dông l©u bÒn ®Õn tµi nguyªn vïng cöa s«ng ch©u thæ s«ng hång Ph©n viÖn h¶i d¬ng häc 125 B¶o tån c¸c khu vùc hÖ sinh th¸i rõng c¬ b¶n ë khu vùc H¹ lu s«ng Mª K«ng, pha 2. B¶o vÖ tµi nguyªn thiªn nhiªn 1999 2002 1) Huy ®éng vµ t¨ng cêng viÖc b¶o tån c¸c hÖ sinh th¸i rõng ë qyu m« tõng vïng; 2) B¶o tån c¸c khu vùc chÝnh/chñ chèt vµ b¶o tån c¸c loµi ®éng vËt quý hiÕm ®· ®îc ghi trong S¸ch §á ViÖt Nam; 3) Thóc ®Èy, t¨ng cêng chÝnh s¸ch hç trî trong viÖc sö dông hîp lý nguån tµi nguyªn thiªn nhiªn vµ m«i trêng; 4) Tõ ®ã ®Æt nÒn t¶ng cho viÖc tb¶o tån l©u dµi. WWF, Côc KiÓm l©m tØnh Thõa Thiªn HuÕ, Qu¶ng Nam, Kon Tum 126 B¶o vÖ vµ ph¸t triÓn rõng ë khu vùc ®Êt ngËp níc tØnh Trµ Vinh B¶o vÖ tµi nguyªn thiªn nhiªn 2000 2005 Ch¬ng tr×nh trång rõng míi vµ b¶o vÖ c¸c khu rõng phßng hé ë khu vùc ven bê, tØnh Trµ Vinh (6525 ha). UBND tỉnh Trµ Vinhà 127 Giíi thiÖu kinh nghiÖm trong viÖc nu«i trång thuû s¶n bÒn v÷ng, kÕt hîp n«ng - l©m - ng nghiÖp ë khu vùc rõng ngËp níc, huyÖn Ngäc HiÓn tØnh Cµ Mau Ph¸t triÓn kinh tÕ vµ c¬ së h¹ tÇng 1997 2000 Tr×nh diÔn m« h×nh kÕt hîp n«ng - l©m - ng nghiÖp víi viÖc b¶o vÖ m«i trêng sinh th¸i, c¸c khu vùc rõng ngËp níc æn ®Þnh vµ khai th¸c h¶i s¶n biÓn bÒn v÷ng. UBND tØnh Cµ Mau, Së KHCN & MT tØnh Cµ Mau 128 Ch¬ng tr×nh b¶o tån sù ®a d¹ng sinh häc vµ ph¸t triÓn céng ®ång ë khu vùc §«ng Nam ViÖt Nam B¶o vÖ tµi nguyªn thiªn nhiªn 1996 1999 1) Kh¶o s¸t hiÖn tr¹ng hÖ sinh th¸i; 2) X©y dùng m« h×nh kÕt hîp n«ng - l©m nghiÖp; 3) Ch¬ng tr×nh gi¸o dôc m«i trêng; 4) §¸nh gi¸ t¸c ®éng cña c¸c ho¹t ®éng cña con ngêi ®Õn c¸c khu b¶o tån ViÖn sinh häc nhiÖt ®íi 129 Qu¶n lý m«i trêng khu vùc nu«i trång thuû s¶n khu vùc ven bê B¶o vÖ m«i trêng 2000 2002 1) Tr×nh diÔn thÝ ®iÓm ë 3 ®Þa ph¬ng; 2) X©y dùng kÕ ho¹ch hµnh ®éng céng ®ång; 3) X©y dùng kÕ ho¹ch ph¸t triÓn nu«i trång thuû s¶n cho khu vùc c¸c tØnh ven biÓn; 4) §µo t¹o, tËp huÊn c¬ chÕ qu¶n lý m«i trêng/b¶o vÖ m«i trêng cho c¸c n«ng d©n, céng ®ång ng d©n, c¸c c¸n bé ho¹ch ®Þnh chÝnh s¸ch. Bé Thñy s¶n 130 Dù ¸n ®Çu t: X©y dùng rõng phßng hé, c¶nh quan m«i trêng thµnh phè H¹ long vµ vïng vÞnh tØnh Qu¶ng ninh B¶o vÖ tµi nguyªn thiªn nhiªn 1996 NguyÔn ThiÖu C¨n/ViÖn ®Þa lý, TTKHCNQG 131 Ch¬ng tr×nh ph¸t triÓn bÒn v÷ng trong ho¹t ®éng khai th¸c than ë tØnh Qu¶ng Ninh; C¸c vÊn ®Ò vÒ chÝnh s¸ch vµ kü thuËt B¶o vÖ m«i trêng 1995 Bach Tan Sinh, Andrers Thuren/ViÖn ®Þa lý, TTKHCNQG 132 Nghiªn cøu bæ trî/bæ sung Supplementary Study for the Access Channel of Cai Lan Socialist Republic of Vietnam Ph¸t triÓn kinh tÕ vµ c¬ së h¹ tÇng 1995 EDI, NEDECO 133 Quy ho¹ch ph¸t triÓn du lÞch Qu¶ng Ninh thêi kú 1996 - 2010 Ph¸t triÓn kinh tÕ vµ c¬ së h¹ tÇng 1995 Së Du lÞch Qu¶ng Ninh 134 §iÒu tra nghiªn cøu c¸c hÖ sinh th¸I thùc vËt vïng thµnh phè H¹ Long vµ phô cËn B¶o vÖ tµi nguyªn thiªn nhiªn 1999 Vò Quang C«n, nguyÔn Kim §µo, TrÞnh Minh Quang vµ TrÇn V¨n Thuþ/ViÖn Sinh th¸i vµ Tµi nguyªn sinh vËt 135 C¸c hÖ sinh th¸i vµ cá biÓn vïng vÞnh H¹ long - B¸i Tö long B¶o vÖ tµi nguyªn thiªn nhiªn 1999 ViÖn §Þa lý, ViÖn H¶i d¬ng häc H¶i phßng 136 §Ò ¸n tæng quan: Khai th¸c, sö dông ®Êt hoang ho¸ b·i båi ven s«ng ven biÓn vµ mÆt níc.... nh»m ph¸t triÓn kinh tÕ vµ bè trÝ æn ®iÞnh d©n c ®Õn n¨m 2000 vµ 2010 Ph¸t triÓn kinh tÕ vµ c¬ së h¹ tÇng 1995 UBND tØnh QN 137 B¸o c¸o vÒ M«i trêng VÞnh H¹ Long B¶o vÖ m«i trêng 1996 Bé Khoa häc C«ng nghÖ vµ M«i trêng, Côc M«i trêng, Phßng ChÝnh s¸ch 138 Quy ho¹ch tæng thÓ ph¸t triÓn kinh tÕ-X· héi tØnh Qu¶ng ninh thêi kú 1996-2010 Ph¸t triÓn kinh tÕ vµ c¬ së h¹ tÇng 1996 UBND tØnh Qu¶ng ninh 139 Nghiªn cøu vµ ®Ò xuÊt c¸c gi¶i ph¸p c«ng nghÖ phßng chèng « nhiÔm m«i trêng d¶i hÖ sinh th¸i ven biÓn thµnh phè H¹ Long B¶o vÖ m«i trêng 1996 Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o, Trêng §¹i häc Má - §Þa chÊt 140 Qu¶n lý m«i trêng biÓn vµ ven bê khu vùc VÞnh H¹ Long B¶o vÖ m«i trêng 1995 ADB / RETA 552: Coastal and Marine Environmental Management in the South China Sea 141 Report on Environmental Impact Assessment B¶o vÖ m«i trêng 1996 Viet nam Consultant Cooperation for Industry and Urban Construction 142 Halong City Water Supply and Sananity Project : Inception Repot B¶o vÖ m«i trêng 1996 2000 Ministry of Foreign Affairs-Danida/Socialist Republic of Viet Nam 143 B¸o c¸o tæng kÕt chÊt lîng m«i trêng níc VÞnh H¹ Long ( 3/1995) B¶o vÖ m«i trêng 1995 Nguyen Chu Hoi & Luu Van Dieu/Working group of WEQHB project of HIO / Submitted Jointly VISED, IDRC, MOSTE & HIO 144 Qu¶n lý m«i trêng biÓn VÞnh H¹ Long (b¶n dù th¶o) B¶o vÖ m«i trêng 1996 ADB/ Prepared by EVS Environment Consultants Ltd. Vancouver, Canada / RETA 5552: Coastal and Marine Environmental Management in the South China Sea 145 HiÖn tr¹ng m«i trêng tØnh Qu¶ng ninh B¶o vÖ m«i trêng 1998 ViÖn §Þa lý 146 Tæng quan vÒ ®a d¹ng sinh häc c¸c hÖ sinh th¸i c¹n vµ níc cña khu vùc Cöa Lôc vÞnh H¹ long vµ ®¶o C¸t bµ B¶o vÖ tµi nguyªn thiªn nhiªn 1999 ViÖn sinh th¸i vµ tµi nguyªn sinh vËt 147 Nghiªn cøu qu¶n lý m«i trêng vÞnh H¹ long / B¸o c¸o tiÕn ®é 2 B¶o vÖ m«i trêng 1999 UNND Qu¶ng Ninh, JICA 148 Nghiªn cøu vÒ vÊn ®Ò qu¶n lý m«i trêng VÞnh H¹ Long (B¸o c¸o chuyÓn tiÕp) B¶o vÖ m«i trêng 1998 ICA, Quang Ninh MOSTE 149 Dù ¸n cung cÊp níc s¹ch vµ vÖ sinh m«i trêng cho thµnh phè H¹ Long/B¸o c¸o khëi ®éng/TËp 1: B¸o c¸o tiÕn ®é B¶o vÖ m«i trêng 1997 Ministry of Foreign Affairs-Danida/Socialist Republic of Viet Nam 150 Dù ¸n cung cÊp níc s¹ch vµ vÖ sinh m«i trêng cho thµnh phè H¹ Long/B¸o c¸o khëi ®éng/TËp 2: Tæng quan vÒ vÊn ®Ò cung cÊp níc B¶o vÖ m«i trêng 1997 Ministry of Foreign Affairs-Danida/Socialist Republic of Viet Nam 151 Dù ¸n më réng c¶ng C¸i Lan. B¸o c¸o kÕ ho¹ch ph¸t triÓn Ph¸t triÓn kinh tÕ vµ c¬ së h¹ tÇng 1998 MPMU 152 Héi nghÞ vÒ c¸c gi¶i ph¸p lùa chän cho viÖc ph¸t triÓn tæng hîp ë khu vùc ven biÓn Qu¶ng Ninh vµ H¶i Phßng (ngµy 6-8 th¸ng 4 n¨m 1999) C¸c chÝnh s¸ch ph¸t triÓn tæng hîp vµ ®Þnh híng cho thµnh phè c¶ng H¶i Phßng C¸c vÊn ®Ò qu¶n lý vµ x· héi 1999 MPI, WB 153 Ph¸t triÓn m¹ng líi gi¸o dôc vÒ b¶o tån thiªn nhiªn ë huyÖn H¬ng Trµ, tp. HuÕ C¸c vÊn ®Ò qu¶n lý vµ x· héi 2002 2003 SNV organization 154 Ng¨n ngõa c¸c th¶m ho¹ tù nhiªn ë Thõa Thiªn HuÕ B¶o vÖ tµi nguyªn thiªn nhiªn 2002 2004 CRS 155 ThiÕt lËp hÖ thèng khai th¸c, xö lý vµ cung cÊp níc s¹ch cho huyÖn Qu¶ng Ngan, Qu¶ng §iÒn B¶o vÖ m«i trêng 2002 2004 ZENON (Canada) 156 N©ng cao n¨ng lùc qu¶n lý cho ngµnh l©m nghiÖp C¸c vÊn ®Ò qu¶n lý vµ x· héi 2000 2003 SNV 157 Dù ¸n cung cÊp thiÕt bÞ còng nh c¸c kinh nghiÖm cho ®Çm ph¸ Experimental equiptment for lagoon project B¶o vÖ m«i trêng 2002 2002 Nord Pas de Calais 158 X©y dùng hÖ thèng cung cÊp níc s¹ch ë khu vùa s«ng H¬ng B¶o vÖ m«i trêng 2001 Carpenter 159 X©y dùng hÖ thèng cung cÊp níc s¹ch cho x· Phó Xu©n/ Building a supply system of clean water for Phu Xuan commune. B¶o vÖ m«i trêng 2001 Carpenter 160 Kü thuËt tíi nhá giät vµ kü thuËt bãn ph©n/ Technique of drop irrigation and put down fertilizer Ph¸t triÓn kinh tÕ vµ c¬ së h¹ tÇng 2000 2001 SIDA 161 X©y dùng trung t©m nh©n gièng phôc vô nu«i trång thuû s¶n/ Building a Centre of aquatic products propagation. Ph¸t triÓn kinh tÕ vµ c¬ së h¹ tÇng 2001 FAO 162 §Ëp Cöa L¸c Ph¸t triÓn kinh tÕ vµ c¬ së h¹ tÇng 2000 2002 Hue City PPC. 163 X©y dùng ®ª phßng chèng suy tho¸i 2 bê s«ng Bo/ Stone jetty to avoid erosion for banks of Bo River B¶o vÖ m«i trêng 2001 2002 Hue City PPC. 164 HÖ thèng ®ª Dien Hong/ Dien Hong dyke system B¶o vÖ m«i trêng 2001 2003 Hue City PPC. 165 §Ëp Thao Long/Thao Long dam B¶o vÖ m«i trêng 2000 2003 Hue City PPC. 166 §Ëp Hßa Duan/ Hoa Duan dam B¶o vÖ m«i trêng 2000 2001 Hue City PPC. 167 C¶ng Ch©n M©y, sè 1/ No.1 Chan May port B¶o vÖ m«i trêng 1998 2010 Hue City PPC. 168 C¶ng Hai Duong/Hai Duong port B¶o vÖ m«i trêng 2000 2001 Hue City PPC. 169 C¶ng Phu Thuan/Phu Thuan port B¶o vÖ m«i trêng 2000 2001 Hue City PPC. 170 C¶ng Vinh Hien/ Vinh Hien port B¶o vÖ m«i trêng 2000 2001 Hue City PPC. 171 C¶ng c¸ ThuËn An/ Thuan An fishery port B¶o vÖ m«i trêng 2001 2002 Hue City PPC. 172 X©y dùng ®êng tíi khu vùc nu«i trång thuû s¶n ë HuyÖn Phong §Iòn/ Roads to Phong Dien coastal aquaculture zone Ph¸t triÓn kinh tÕ vµ c¬ së h¹ tÇng 2002 2003 Hue City PPC. 173 Khu vùc nh©n gièng t«m c«ng nghiÖp Phó Vang/ Phu Vang industrial prawn breeding zone Ph¸t triÓn kinh tÕ vµ c¬ së h¹ tÇng 2001 2003 Hue City PPC. 174 Khu vùc nh©n gièng t«m c«ng nghiÖp H¶i D¬ng - Quang Cong/ Hai Duong - Quang Cong industrial prawn breeding zone Ph¸t triÓn kinh tÕ vµ c¬ së h¹ tÇng 2001 2002 Hue City PPC. 175 Khu vùc nh©n gièng t«m c«ng nghiÖp Loc Vinh/ Loc Vinh industrial prawn breeding zone Ph¸t triÓn kinh tÕ vµ c¬ së h¹ tÇng 2001 2003 Hue City PPC. 176 HÖ thèng ®êng dÉn tíi khu vùc nu«i trång thuû s¶n trªn c¸t, x· Vinh Xu©n/ Roads to aquaculture zone in sand area, Vinh Xuan commune Ph¸t triÓn kinh tÕ vµ c¬ së h¹ tÇng 2001 Hue City PPC. 177 Dù ¸n nu«i trång thuû s¶n trªn c¸t ë x· Dien Hoa, Dien Loc/ Project of aquaculture in sand area at Dien Hoa, Dien Loc communes Ph¸t triÓn kinh tÕ vµ c¬ së h¹ tÇng 2002 2005 Hue City PPC. 178 Dù ¸n nu«i trång thuû s¶n tËp trung ë x· Vinh Hung, Vinh Giang/ Project of collection aquaculture at Vinh Hung , Vinh Giang communes Ph¸t triÓn kinh tÕ vµ c¬ së h¹ tÇng 2002 2005 Hue City PPC. 179 X©y dùng c¸c c¬ së nh©n gièng tËp trung phôc vô nu«i trång thuû s¶n/ Collection aqua product propagation fostering units Ph¸t triÓn kinh tÕ vµ c¬ së h¹ tÇng 2003 Hue City PPC. 180 Tæng quan vÒ c«ng t¸c ph¸t triÓn nu«i trång thuû s¶n ë khu vùc ven bë-khu vùc ®Çm ph¸ (2001-2010)/ Overviewl aquaculture development in coastal lagoon area (2001 - 2010) B¶o vÖ m«i trêng 2001 Hue City PPC. 181 Ph¸t triÓn nu«i trång thuû s¶n ë khu vùc ®Çm ph¸ vµ khu vùc ven bê, ë x· H¬ng Trµ (giai ®o¹n 2001 - 2010)/ Aquaculture development in coastal and lagoon area, at Huong Tra commune (2001 - 2010) Ph¸t triÓn kinh tÕ vµ c¬ së h¹ tÇng 2001 Hue City PPC. 182 Ph¸t triÓn nu«i trång thuû s¶n ë khu vùc ®Çm ph¸, khu vùc ven bê, ë x· Phong §iÒn (giai ®o¹n 2001 - 2010)/ Aquaculture development in coastal and lagoon area, at Phong Dien commune (2001 - 2010) Ph¸t triÓn kinh tÕ vµ c¬ së h¹ tÇng 2001 Hue City PPC. 183 Ph¸t triÓn nu«i trång thuû s¶n ë khu vùc ®Çm ph¸ vµ khu vùc ven bê, ë x· Qu¶ng §iÒn (2001-2010)/ Aquaculture development in coastal and lagoon area, at Quang Dien commune (2001 - 2010) Ph¸t triÓn kinh tÕ vµ c¬ së h¹ tÇng 2001 Hue City PPC. 184 Ph¸t triÓn nu«i trång thuû s¶n ë khu vùc ®Çm ph¸ vµ khu vùc ven bê, ë x· Phó Vang (2001-2010)/ Aquaculture development in coastal and lagoon area, at Phu Vang commune (2001 - 2010) Ph¸t triÓn kinh tÕ vµ c¬ së h¹ tÇng 2001 Hue City PPC. 185 Ph¸t triÓn nu«i trång thuû s¶n ë khu vùc ®Çm ph¸ vµ khu vùc ven bê, ë x· Phó Léc (2001-2010)/ Aquaculture development in coastal and lagoon area, at Phu Loc commune (2001 - 2010) Ph¸t triÓn kinh tÕ vµ c¬ së h¹ tÇng 2001 Hue City PPC. 186 Tæng quan vÒ qu¶n lý vµ khai th¸c khu vùc ®Çm ph¸/ Overall planning of exploitation management of lagoon area B¶o vÖ m«i trêng 2003 Hue City PPC. 187 Phßng ngõa c¸c th¶m ho¹ thiªn tai ë khu vùc miÓn Trung ViÖt Nam/ Prevention natural disaster in Central area, Viet Nam B¶o vÖ tµi nguyªn thiªn nhiªn 2002 2004 CRS 188 Thµnh lËp b¶n ®å lò lôt ë khu vùc ®ång b»ng bÞ ngËp níc lò/ Flooding map of delta that is in overflow B¶o vÖ tµi nguyªn thiªn nhiªn 2003 2004 Nord pas de Calais 189 Ch¬ng tr×nh ph¸t triÓn vµ nghiªn cøu tiÒm n¨ng cña ®Çm ph¸/ Program development and reseach potential of lagoon Ph¸t triÓn kinh tÕ vµ c¬ së h¹ tÇng 1996 Nord Pas de Calais, 190 Dù ¸n tæng hîp vÒ lu ùc s«ng H¬ng/ Integrated project on Huong River Basin B¶o vÖ m«i trêng 2003 IUCN 191 Qu¶n lý ®a d¹ng sinh häc ë khu vùc ®Çm ph¸ ven bê/ Biodiversity management of coastal lagoon B¶o vÖ tµi nguyªn thiªn nhiªn 1995 2001 IDRC CIDA VIM 192 C¶ng c¸ Ben Cat - Phuoc Thuan/ Ben Cat - Phuoc Thuan Fishery port Ph¸t triÓn kinh tÕ vµ c¬ së h¹ tÇng 2001 People's Committee of Xuyen Moc district 193 Cang c¸ Cai Mep/ Cai Mep Integraded fishery port Ph¸t triÓn kinh tÕ vµ c¬ së h¹ tÇng 2005 People's Committee of Tan Thanh district 194 C¶ng c¸ Phó Mü/ Phu My Integraded fishery port Ph¸t triÓn kinh tÕ vµ c¬ së h¹ tÇng 2002 People's Committee of Tan Thanh district 195 X©y dùng ®ª ch¾n sãng b¶o vÖ khu vùc ven bê Phuoc Thuan/ Construction of stone jetty to protect Phuoc Tinh coastal zone B¶o vÖ tµi nguyªn thiªn nhiªn 2001 People's Committee of Long Dat district 196 N©ng cÊp c¶i t¹o b·i biÓn Thuy Van Ph¸t triÓn kinh tÕ vµ c¬ së h¹ tÇng 1999 People's Committee of Vung Tau city 197 N¹o vÐt kªnh Ben Dinh Ph¸t triÓn kinh tÕ vµ c¬ së h¹ tÇng 2001 People's Committee of Vung Tau city 198 N©ng cÊp c¶i t¹o B·i Tríc-Vòng Tµu B¶o vÖ tµi nguyªn thiªn nhiªn 2001 People's Committee of Vung Tau city 199 B¸o C¸o: C¬ së d÷ liÖu vÒ ho¹t ®éng khai th¸c s¶n xuÊt thanvµ nh÷ng t¸c ®éng m«i trêng khu vùc Hßn Gai - CÈm Ph¶ B¶o vÖ m«i trêng 1999 §Ò ¸n ViÖt - BØ 200 HiÖn tr¹ng m«i trêng ViÖt Nam n¨m 1995 / B¸o c¸o B¶o vÖ m«i trêng 1995 Bé Khoa häc C«ng nghÖ vµ M«i trêng 201 KÕ ho¹ch hµnh ®éng §a d¹ng sinh häc cña ViÖt Nam B¶o vÖ tµi nguyªn thiªn nhiªn 1996 2000 Dù ¸n VIE/91/G31 202 Nghiªn cøu qu¶n lý m«i trêng vÞnh H¹ long / B¸o c¸o tiÕn ®é 1 B¶o vÖ m«i trêng 1998 2000 1) V¹ch ra quy ho¹ch qu¶n lý m«i trêng cho VÞnh H¹ Long nh»m thÝch øng víi c«ng t¸c b¶o tån thiªn nhiªn vµ c¸c ho¹t ®éng cña cong ngêi, 2) ChuyÓn giao c«ng nghÖ cho bªn ®èi t¸c trong qu¸ tr×nh nghiªn cøu ViÖn ®Þa lý 203 X©y dùng ch¬ng tr×nh quan tr¾c theo dâi khu vùc khai th¸c vµ nu«i trai lÊy ngäc xuÊt khÈu sang thÞ trêng Ch©u ¢u B¶o vÖ m«i trêng 1997 1999 X©y dùng ch¬ng tr×nh quan tr¾c theo dâi khu vùc khai th¸c vµ nu«i trai lÊy ngäc xuÊt khÈu sang thÞ trêng Ch©u ¢u DANIDA 204 Dù ¸n m« h×nh b¶o vÖ thÝ ®iÓm cho nh÷ng khu vùc ven bê (Hon Mun) B¶o vÖ m«i trêng 2001 2005 X©y dùng khu b¶o tån biÓn ®a chøc n¨ng, khu vùc nµy cÇn ph¶i ®îc khoanh vïng nh»m môc ®Ých b¶o vÖ hÖ sinh th¸i san h« cßn l¹i hiÖn nay, khu vùc rõng ngËp níc vµ th¶m cá biÓn ViÖt Nam. Dù ¸n gióp c¶i thiÖn chÊt lîng sèng cho céng ®ång d©n c ë khu vùc ven ®¶o IUCN, MFIS 205 N©ng cao n¨ng lùc qu¶n lý nghÒ c¸ C¸c vÊn ®Ò qu¶n lý vµ x· héi 2000 2005 N©ng cao n¨ng lùc qu¶n lý nghÒ c¸ tõ ®ã h×nh thµnh vµ thùc thi c¸c chÝnh s¸ch liªn quan ®Õn nghÒ c¸ DANIDA 206 Ch¬ng tr×nh hç trî n©ng cao AIT (trî gióp c«ng nghÖ thh«ng tin), pha 2 B¶o vÖ tµi nguyªn thiªn nhiªn 1999 2002 Support to the AIT aqua outreach program N/A 207 Thóc ®Èy viÖc nu«i trång thuû s¶n nh»m n©ng cao ®iÒu kiÖn sèng cña phô n÷ vµ t¨ng thu nhËp Ph¸t triÓn kinh tÕ vµ c¬ së h¹ tÇng 1999 1999 Trî gióp cho phô n÷ ë x· Kim Liªn, tØnh NghÖ An nh»m n©ng cao ®iÒu kiÖn sèng th«ng qua ph¸t triÓn nu«i trång thuû s¶n Héi Phô n÷ tØnh Nghe An 208 X©y dùng hÖ thèng cung cÊp ®¸ l¹nh (dïng ®Ó íp c¸ trªn tµu thuyÒn ®i ®¸nh b¾t) cho nh÷ng ng d©n nghÌo ë x· Th¹ch Kim Ph¸t triÓn kinh tÕ vµ c¬ së h¹ tÇng 1999 1999 Ph¬ng tiÖn s¶n xuÊt ®¸ l¹nh ®¸p øng c¸c nhu cÇu cña c¸c ng d©n vaf hç trî kü thuËt b¶o qu¶n chÊt lîng c¸c s¶n phÈm ®¸nh b¾t ®îc CPC of Thach Kim 209 X©y dùng khu ¬m gièng t«m quy m« nhá ë x· ThuËn An C¸c vÊn ®Ò qu¶n lý vµ x· héi 2000 2000 Trî gióp cho n«ng d©n nu«i t«m ®Ó hä b¾t ®Çu l¹i c¸c ho¹t ®éng nu«i t«m sau trËn lò håi cuèi th¸ng 11, ®ång thêi n©ng cao thu nhËp. Dù ¸n cung cÊp 5 ®Õn 7 triÖu t«m gièng trªn mét n¨m cho c¸c n«ng d©n nu«i t«m ë Thõa Thiªn HuÕ DOFI 210 X©y dùng hå ¬m gièng ®Ó hç trî ch¬ng tr×nh an ninh l¬ng thùc cho nh÷ng ngêi bÞ bÖnh phong ë Trung t©m ®iÒu trÞ bÖnh phong Van Mon, tØnh Th¸i B×nh C¸c vÊn ®Ò qu¶n lý vµ x· héi 2001 2001 N©ng cao ®iÒu kiÖn sèng, an ninh l¬ng thùc vµ t¨ng thu nhËp cho nh÷ng ngêi bÞ bÖnh phong ë Trung t©m ®iÒu trÞ bÖnh phong Van Mon, tØnh Th¸i B×nh FAO 211 Cøu trî khÈn cÊp cho c¸c c d©n nghÌo vµ bÞ tæn th¬ng do ph¶i høng chÞu lò lôt ë tØnh §ång Th¸p C¸c vÊn ®Ò qu¶n lý vµ x· héi 2001 2001 Cøu tr¬ cho c¸c hé nghÌo nhÊt vµ 860 hé gia ®×nh tbÞ thiÖt h¹i do lò g©y ra trªn ®Þa bµn 4 huyÖn Tan Hong, Hong Ngu, Tam Nong, Thanh Hung bao gåm c¸c vËt dông thiÕt yÕu ®Ó hä tiÕp tôc ho¹t ®éng nu«i trång thuû s¶n FAO 212 Qu¶n lý vµ phèi hîp trong qu¶n lý nghÒ c¸ dùa vµo céng ®ång/Community based fisheries management and co-management B¶o vÖ m«i trêng 1998 2001 N©ng cao c¸c ph¬ng ph¸p qu¶n lý vµ sö dông bÒn v÷ng c¸c nguån tµi nguyªn, c¸c hÖ sinh th¸i ven bê MFIS 213 Qu¶n lý c¸c nguån tµi nguyªn sinh vËt ë ph¸ Tam Giang, CÇu Hai cña tØnh Thõa Thiªn HuÕ B¶o vÖ m«i trêng 1995 2001 Nghiªn cøu viÖc qu¶n lý hÖ sinh th¸i ë ph¸ Tam Giang, CÇu Hai bao gåm c¶ qu¶n lý viÖc nu«i trång thuû s¶n IDRC 214 Qu¶n lý vµ sö dông bÒn v÷ng c¸c nguån tµi nguyªn m«i trêng ®íi bê, t¹i tØnh Cµ Mau B¶o vÖ tµi nguyªn thiªn nhiªn 2000 2001 Qu¶n lý vµ sö dông bÒn v÷ng c¸c nguån tµi nguyªn m«i trêng ®íi bê IDRC 215 §¸nh gi¸ t¸c ®éng s¬ bé trong qu¶n lý trõng ngËp mÆn cã sù tham gia cña céng ®ång d©n c th«ng qua chÝnh s¸ch giao rõng cho tõng hé d©n ch¨m sãc ë CÇn Giê C¸c vÊn ®Ò qu¶n lý vµ x· héi 2000 2001 §¸nh gi¸ t¸c ®éng s¬ bé trong qu¶n lý trõng ngËp mÆn cã sù tham gia cña céng ®ång d©n c th«ng qua chÝnh s¸ch giao rõng cho tõng hé d©n ch¨m sãc ë CÇn Giê IDRC 216 Gi¶i ph¸p cho vÊn ®Ò suy tho¸i m«i trêng vµ c¸c nguån thuû sinh ë §Çm N¸i, tØnh Ninh ThuËn B¶o vÖ m«i trêng 2000 2001 Gi¶i ph¸p cho vÊn ®Ò suy tho¸i m«i trêng vµ c¸c nguån thuû sinh ë §Çm N¸i, tØnh Ninh ThuËn IDRC 217 C¸c ho¹t ®éng cña con ngêi ®e do¹ ®Õn ®a d¹ng sinh häc ë vïng ®Êt ngËp níc,Tiªn L·ng, H¶i Phßng (pha 2) B¶o vÖ m«i trêng 2000 2001 B¶o vÖ khu vùc ven bê Tiªn L·ng, H¶i Phßng IDRC 218 Dù ¸n b¶o tån vµ ph¸t triÓn c¸c nguån tµi nguyªn n«ng nghiÖp ë tØnh Qu¶ng B×nh C¸c vÊn ®Ò qu¶n lý vµ x· héi 1997 2002 T¨ng thu nhËp cho kho¶ng 60.000 hé gia ®×nh th«ng qua c¸c ho¹t ®éng cña dù ¸n trªn 7 lÜnh vùc: tíi tiªu, suy tho¸i, ph¸t triÓn nu«i trång thuû s¶n trªn c¸t, n©ng cÊp c¶i t¹o c¸c tuyÕn ®êng n«ng th«n, hç trî vÒ thÓ chÕ.. PC Quang Binh 219 Dù ¸n thÝ ®iÓm b¶o tån biÓn khu vùc Hßn Mun. B¶o vÖ tµi nguyªn thiªn nhiªn 2001 2005 B¶o tån nh÷ng khu vùc mµ ®a d¹ng sinh häc ®ang bÞ ®e do¹. T¨ng thu nhËp cho céng ®ång d©n c ë ®¶o vµ kÕt hîp víi viÖc b¶o tån biÓn IUCN 220 X©y dùng c¶ng c¸ ë Vòng Tµu C¸c vÊn ®Ò qu¶n lý vµ x· héi 1995 1999 Ph¸t triÓn c¶ng c¸ theo nhu cÇu, ®Ó t¨ng s¶n phÈm ®¸nh b¾t. Cung cÊp ph¬ng tiÖn, trang thiÕt bÞ. MFIS(SOWESFOOD) 221 Dù ¸n x©y dùng Trung t©m nghiªn cøu vµ ph¸t triÓn nu«I trång h¶I s¶n ë Nha Trang B¶o vÖ tµi nguyªn thiªn nhiªn 2002 2003 Dù ¸n x©y dùng Trung t©m nghiªn cøu vµ ph¸t triÓn nu«I trång h¶I s¶n ë Nha Trang , ®Ó ph¸t triÓn c«ng nghÖ nu«i trång h¶i s¶n vµ thóc ®Èy c¸c ho¹t ®éng nghÒ c¸ ë khu vùc ven biÓn miÒn Trung ViÖt Nam JICA 222 Nghiªn cøu c¸c nguån tµI nguyªn biÓn B¶o vÖ tµi nguyªn thiªn nhiªn 1995 1997 §¸nh gi¸ c¸c nguån sinh vËt sèng gÇn mÆt níc biÓn ë khu vùc ®Æc quyÒn kinh tÕ ViÖt Nam RIMP 223 Ph¸t triÓn c¸c th¶m cá biÓn däc theo khu vùc ven bê biÓn ViÖt Nam b»ng c¸ch nh©n t¹o, nh»m c¶i thiÖn m«i trêng biÓn B¶o vÖ tµi nguyªn thiªn nhiªn 1998 2000 C¶i thiÖn m«i trêng biÓn Japan Int. Marine Science and Technology Federation 224 Ph¸t triÓn nu«i trång thuû s¶n ë n«ng th«n B¶o vÖ tµi nguyªn thiªn nhiªn 1998 2001 T¨ng thu nhËp cho c¸c hé gia ®×nh cã quy m« nu«i trång thuû s¶n nhá th«ng qua viÖc ph¸t triÓn vµ ho¹t ®éng cña m¹ng líi më réng nu«i trång thuû s¶n MRC/MFIS 225 §¸nh gi¸ t¸c ®éng cña viÖc qu¶n lý nguån níc B¶o vÖ m«i trêng 1997 2003 Qu¶n lý nguån níc MRC/MFIS 226 Ph¸t triÓn nu«i c¸c loµi c¸ ë lu vùc s«ng Mª K«ng B¶o vÖ tµi nguyªn thiªn nhiªn 2000 2005 Ph¸t triÓn c¸c hÖ thèng nu«i trång thuû s¶n kh¶ thi vµ kinh tÕ b»ng c¸ch nu«i c¸c loµi c¸ b¶n ®Þa ë khu vùc 4 níc n»m trong lu vùc s«ng Mª K«ng MRC 227 Nghiªn cøu thÝ ®iÓm c¸ch qu¶n lý tèt nhÊt, thùc tiÔn cho viÖc nu«i t«m ë khu vùc ven biÓn B¶o vÖ tµi nguyªn thiªn nhiªn 1999 2000 Nghiªn cøu thÝ ®iÓm c¸ch qu¶n lý tèt nhÊt, thùc tiÔn cho viÖc nu«i t«m ë khu vùc ven biÓn NACA 228 C¸c t¸c ®éng vµ viÖc qu¶n lý c¸c lo¹i bÖnh tËt trªn ®éng vËt ë c¸c hå nu«i t«m, c¸… quy m« nhá ë khu vùc ®Çm ph¸ Tam Giang B¶o vÖ tµi nguyªn thiªn nhiªn 2000 Nghiªn cøu c¸c t¸c ®éng cña c¸c bÖnh trªn t«m c¸, ë quy m« nhá, vµ ph¸t triÓn c¸c chiÕn lîc qu¶n lý thÝch hîp NACA/IDRC 229 Ph¸t triÓn mét chiÕn lîc quèc gia vÒ ®êi sèng c¸c loµi ®éng vËt díi níc C¸c vÊn ®Ò qu¶n lý vµ x· héi 1998 2000 Vietnam national component as part of regional FAO TCP project TCP/RAS/6714 (A) FAO/NACA 230 B¸o c¸o vÒ lÜnh vùc nghÒ c¸ ( tËp trung vµo c¸c khu vùc cã thÓ thùc hiÖn, hîp t¸c víi Na Uy) B¶o vÖ tµi nguyªn thiªn nhiªn 1995 1996 Tæng quan vÒ khu vùc nghÒ c¸, bao gåm c¶ sù nhËn d¹ng/x¸c ®Þnh c¸c khu vùc tiÒm n¨ng cho t¬ng lai. C¸c khu vùc ®ã cã thÓ ph¸t triÓn vµ hç trî nu«i trång thuû s¶n, ph¸t triÓn luËt ph¸p cho lÜnh vùc nghÒ c¸ MFIS 231 Qu¶n lý tæng hîp ®íi bê, thÝ ®iÓm t¹i §µ N½ng C¸c vÊn ®Ò qu¶n lý vµ x· héi 2000 2004 Héi th¶o vÒ qu¶n lý tæng hîp ®íi bê. ThiÕt kÕ/x©y dùng dù ¸n cña PEMAEA dùa trªn 2 khung qu¶n lý, ®ã lµ: qu¶n lý ®íi bê vµ qu¶n lý, ®¸nh gi¸ c¸c rñi ro, thiªn tai.Khu vùc tr×nh diÔn dù ¸n nµy sÏ ®îc lùa chän th«ng qua viÖc thùc hiÖn 2 c¬ chÕ nµy PEMSEA 232 Dù ¸n ph¸t triÓn vµ b¶o tån c¸c nguån tµi nguyªn n«ng nghiÖp ë Qu¶ng B×nh C¸c vÊn ®Ò qu¶n lý vµ x· héi 1997 2002 T¨ng thu nhËp cho kho¶ng 60.000 hé gia ®×nh th«ng qua c¸c ho¹t ®éng cña dù ¸n trªn 7 lÜnh vùc: tíi tiªu, suy tho¸i, ph¸t triÓn nu«i trång thuû s¶n trªn c¸t, n©ng cÊp c¶i t¹o c¸c tuyÕn ®êng n«ng th«n, hç trî vÒ thÓ chÕ.. UBND tØnh Qu¶ng B×nh 233 ChiÕn lîc quèc gia vÒ KiÓm dÞch c¸c loµi ®éng vËt díi níc vµo ViÖt Nam C¸c vÊn ®Ò qu¶n lý vµ x· héi 2000 Hç trî cho c¸c môc tiªu cña chÝnh phñ vÒ lÜnh vùc nu«i trång thuû s¶n , gãp phÇn xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo, an ninh l¬ng thùc, t¹o viÖc lµm. FAO hç trî kü thuËt cho Bé Thuû s¶n . MFIS 234 T¨ng cêng thÓ chÕ cho viÖc ph¸t triÓn nu«i trång thuû s¶n bÒn v÷ng ë ®ång b»ng s«ng Mª K«ng, ë ViÖt Nam B¶o vÖ tµi nguyªn thiªn nhiªn 1995 1997 T¨ng cêng thÓ chÕ cho viÖc ph¸t triÓn nu«i trång thuû s¶n bÒn v÷ng ë ®ång b»ng s«ng Mª K«ng, ë ViÖt Nam 235 Hç trî m¹ng líi khu vùc b¶o tån biÓn ë ViÖt nam B¶o vÖ m«i trêng 2003 2005 Hç trî cho c¸c khu vùc biÓn ®· ®îc lùa chän vµ ph¸t triÓn c¸c chÝnh s¸ch, c¸c thñ tôc qu¶n lý thÝch hîp MFIS 236 Sù xuèng cÊp c¬ së h¹ tÇng vÒ lÜnh vùc nghÒ c¸ C¸c vÊn ®Ò qu¶n lý vµ x· héi 1999 2001 X©y dùng c¸c c¶ng c¸ ë 8 tØnh vµ c¸ ph¬ng tiÖn cÇn thiÕt ®Ó ho¹t ®éng MFIS 237 Dù ¸n thµnh lËp vµ ®Çu t cho viÖc ph¸t triÓn nu«i trång thuû s¶n níc ngät ë Viet Nam B¶o vÖ tµi nguyªn thiªn nhiªn 1996 2000 Thùc hiÖn ®¸nh gi¸ toµn diÖn viÖc nu«i tr«ng thuû s¶n níc ngät vµ ®a ra mét khung ph¸p lý vµ kÕ ho¹ch chÝnh cho viÖc thóc ®Èy qu¸ tr×nh ph¸t triÓn nµy. Trªn c¬ së ®ã, dù ¸n sÏ chuÈn bÞ ch¬ng tr×nh hç trî kü thuËt vµ ®Çu t. 238 Ph¸t triÓn bÒn v÷ng khu vùc nghÒ c¸ ë C¸t Bµ B¶o vÖ tµi nguyªn thiªn nhiªn 2000 2000 Ph¸t triÓn bÒn v÷ng khu vùc nghÒ c¸ ë C¸t Bµ RIMP 239 Dù ¸n thÝ ®iÓm nu«i t«m b¸n tËp trung, kÕt hîp b¶o vÖ rõng ngËp mÆn (rõng ®íc)-Nu«i trång thuû s¶n th©n thiÖn víi m«i trêng (rõng ngËp mÆn) B¶o vÖ tµi nguyªn thiªn nhiªn 1999 2002 §a ra m« h×nh nu«i t«m b¸n tËp trung ®Ó t¨ng s¶n lîng, ®ång thêi còng d¹y chho ngêi nu«i t«m c¸ch b¶o vÖ tµi nguyªn vµ m«i trêng (vÝ dô nh rõng ®íc.) RIMP 240 Hç trî viÖc nu«i trång thuû s¶n níc lî vµ níc mÆn C¸c vÊn ®Ò qu¶n lý vµ x· héi 2000 2005 T¨ng cêng qu¶n lý ®Ó cung cÊp h¶i phÈm th«ng qua ph¸t triÓn nu«i trång thuû s¶n bÒn v÷ng vµ th©n thiÖn víi m«i trêng. Chñ ®Ò chÝnh: LuËt ph¸p, KÕ ho¹ch nu«i trång thuû s¶n, Ph¸t triÓn c«ng nghÖ DANIDA 241 Hç trî viÖc ph¸t triÓn vµ c¬ cÊu l¹i c¸c doanh nghiÖp C¸c vÊn ®Ò qu¶n lý vµ x· héi 2000 2004 X©y dùng n¨ng lùc cho Bé Thuû s¶n, cè vÊn vµ hç trî vÒ lÜnh vùc nghÒ c¸ cho c¸c doanh nghiÖp liªn quan ®Ó trë nªn ®éc lËp, chñ ®éng vµ ®Þnh híng thÞ trêng. DANIDA 242 Ch¬ng tr×nh hç trî kü thuËt, pha 1 B¶o vÖ tµi nguyªn thiªn nhiªn 1995 1999 Ch¬ng tr×nh hç trî kü thuËt MFISH 243 §¸nh gi¸ sù tham gia cña céng ®ång vµo viÖc qu¶n lý tæng hîp ®íi bê ë VÞnh Gµnh R¸i B¶o vÖ tµi nguyªn thiªn nhiªn 2000 2001 Qu¶n lý tµi nguyªn IDRC 244 Qu¶n lý m«i trêng khuh vùc nu«i trång thuû s¶n ven biÓn ë VÞnh Xuan Dai, Dong Bo pha 2 B¶o vÖ tµi nguyªn thiªn nhiªn 2000 2001 Qu¶n lý viÖc nu«i trång thuû s¶n N/A 245 §¸nh gi¸ sù thay ®æi m«i trêng vµ c¸c ho¹t ®éng liªn quan, khu rõng ngËp mÆn Ramsar Xu©n Thuû B¶o vÖ m«i trêng 2000 2001 §¸nh gi¸ sù thay ®æi m«i trêng vµ c¸c ho¹t ®éng liªn quan, khu rõng ngËp mÆn Ramsar Xu©n Thuû 246 §¸nh gi¸ t¸c ®éng s¬ bé trong qu¶n lý rõng ngËp mÆn cã sù tham gia cña céng ®ång d©n c th«ng qua chÝnh s¸ch giao rõng cho tõng hé d©n ch¨m sãc ë CÇn Giê, Tp. Hå ChÝ Minh B¶o vÖ tµi nguyªn thiªn nhiªn 2000 2001 §¸nh gi¸ t¸c ®éng trong qu¶n lý tµi nguyªn cã sù tham gia cña céng ®ång: 1) §¸nh gi¸ xu híng kh¾c phôc m«i trêng vµ ph¸t triÓn rõng ngËp mÆn vµ tµi nguyªn thiªn nhiªn: thuû s¶n vµ tµi nguyªn rõng; 2) §¸nh gi¸ th¸i ®é cña ngêi d©n IDRC 247 B¶o vÖ nguån tµi nguyªn thiªn nhiªn (c¸c loµi thuû sinh) ë khu vùc cöa s«ng Hoµng Mai B¶o vÖ m«i trêng 2000 2001 B¶o vÖ c¸c nguån thuû sinh IDRC 248 Kh¶o s¸t c¸c nguån thuû sinh ë ViÖt Nam B¶o vÖ tµi nguyªn thiªn nhiªn 1995 1998 1) §iÒu tra c¸c nguån tµi nguyªn biÓn ë khu vùc ®Æc quyÒn kinh tÕ cña ViÖt Nam (c¸c sinh vËt sèng ë tÇng níc n«ng ngoµi biÓn). JICA 249 Qu¶n lý c¸c hå níc kÕt hîp víi nu«i trång thuû s¶n ë lu vùc s«ng Mª K«ng, pha 1 B¶o vÖ tµi nguyªn thiªn nhiªn 1995 2000 T¨ng s¶n lîng tõ c¸c hå hå níc kÕt hîp víi nu«i trång thuû s¶n, th«ng qua viÖc n©ng cao n¨ng lùc cho c¸c tæ chøc chÝnh phñ ®Ó lËp kÕ ho¹ch vµ qu¶n lý c¸c hå nµy ë khÝa c¹nh bÒn v÷ng MRC 250 Qu¶n lý c¸c hå níc kÕt hîp víi nu«i trång thuû s¶n ë lu vùc s«ng Mª K«ng, pha 2 B¶o vÖ tµi nguyªn thiªn nhiªn 2000 2004 M« h×nh qu¶n lý s¶n lîng c¸ ë c¸c hå níc kÕt hîp víi nu«i trång thuû s¶n (trong viÖc ph¸t triÓn, thùc hiÖn vµ nh©n réng m« h×nh) ë khu vùc h¹ lu s«ng Mª K«ng |(gåm 4 quèc gia) MRC 251 Kh¶o s¸t nguån lîi c¸ ë ViÖt Nam vµ Philipin B¶o vÖ tµi nguyªn thiªn nhiªn 1998 2000 Kh¶o s¸t tËp trung vµo nguån lîi ë Tuna, nh mùc èng vµ c¸c loµi di c kh¸c, vµ ë khÝa c¹nh sinh th¸i. SEAFDEC 252 TËn dông c¸c s¶n phÈm thõa trong qu¸ tr×nh chÕ biÕn thuû s¶n, lµm c¸c lo¹i thøc ¨n gia sóc, hoÆc c¸c s¶n phÈm phô kh¸c, dù ¸n thùc hiÖn ë H¶i Phßng C¸c vÊn ®Ò qu¶n lý vµ x· héi 1999 2000 §µo t¹o nh©n viªn cña RIMP c«ng nghÖ sau thu ho¹ch vµ tËn dông c¸c s¶n phÈm thõa trong qu¸ tr×nh chÕ biÕn thuû s¶n, lµm c¸c lo¹i thøc ¨n gia sóc hoÆc c¸c s¶n phÈm phô kh¸c SEAFDEC 253 Ch¬ng tr×nh ®µo t¹o nhÊn m¹nh viÖc nu«i trång thuû s¶n th©n thiÖn víi m«i trêng (rõng ngËp mÆn) C¸c vÊn ®Ò qu¶n lý vµ x· héi 1999 0 T¸c ®éng vµ sù thay ®æi th«ng tin vÒ c«ng nghÖ nu«i trång thuû s¶n nhÊn m¹nh viÖc nu«i trång thuû s¶n th©n thiÖn víi m«i trêng SEAFDEC 254 Ph¸t triÓn ch¬ng tr×nh gi¶ng d¹y vÒ nu«i trång thuû s¶n n«ng th«n B¶o vÖ tµi nguyªn thiªn nhiªn 1998 0 Hç trî ph¸t triÓn nu«i trång thuû s¶n n«ng th«n cho cÊp ®¹i häc vµ sau ®¹i häc (th¹c sü) 255 Ph¸t triÓn n«ng th«n th«ng qua qu¶n lý nguån tµi nguyªn biÓn ë khu vùc §«ng D¬ng (pha 2) B¶o vÖ tµi nguyªn thiªn nhiªn 1996 2000 Ph¸t triÓn n«ng th«n 256 Qu¶n lý tµi nguyªn vµ m«i trêng trªn c¸c lÜnh vùc: nghÒ c¸ vµ du lÞch B¶o vÖ m«i trêng 1996 Héi th¶o khu vùc tæ chøc vµo th¸ng 7/1996 ë Hµ Néi, tËp trung vµo qu¶n lý m«i trêng RIA No.1 257 Gi¸o dôc m«i trêng ë c¸c trêng häc ë ViÖt Nam C¸c vÊn ®Ò qu¶n lý vµ x· héi 1999 2004 (1) Thùc hiÖn chiÕn lîc gi¸o dôc m«i trêng; (2) Ph¸t triÓn c¸c ho¹t ®éng b¶o vÖ m«i trêng UNDP/MOET 258 B¶o tån nguån tµi nguyªn rõng U Minh thîng vµ ph¸t triÓn céng ®ång B¶o vÖ m«i trêng 1998 2003 (1) T¨ng cêng n¨ng lùc thÓ chÕ cho c¸c tæ chøc ®Þa ph¬ng trong viÖc qu¶n lý rõng vµ vïng ®Öm; (2)C¶i thiÖn thu nhËp cho céng ®ång d©n c ë khu vùc vïng ®Öm; (3) N¨ng lùc vµ nhËn thøc vÒ b¶o vÖ tµi nguyªn thiªn nhiªn cho céng ®ång ®Þa ph¬ng PC Kien Giang 259 Ph¸t triÓn vµ b¶o vÖ khu vùc ®Êt ngËp níc B¶o vÖ m«i trêng 2001 2006 X©y dùng/khoanh vïng b¶o vÖ hÖ sinh th¸i vïng ®Êt ngËp níc 260 Dù ¸n HÖ thèng th«ng tin liªn l¹c ven bê C¸c vÊn ®Ò qu¶n lý vµ x· héi 1997 2001 1. N©ng cÊp hÖ thèng th«ng tin liªn l¹c ë khu vùc phÝa B¾c ViÖt Nam (tÝnh tõ Mãng C¸i ®Õn §µ N½ng) : ®Ó c¶i tiÕn vµ më réng c¸c dÞch vô vµ an ninh th«ng tin liªn l¹c ®êng biÓn; 2. Giíi thiÖu m¹ng líi viÔn th«ng khÈn cÊp míi cã tªn lµ GMDSS Ministry of Transport (Viet Nam National Maritime Bureau) 261 Dù ¸n hÖ thèng viÔn th«ng ven bê, khu vùc phÝa Nam ViÖt nam C¸c vÊn ®Ò qu¶n lý vµ x· héi 2000 2004 1. X©y dùng hÖ thèng GMDSS khu vùc ®êng bê biÓn phÝa Nam, ®Ó c¶i thiÖn vµ më réng c¸c dÞch vô vµ an ninh ®êng biÓn; 2. Cung cÊp c¸c dÞch vô viÔn th«ng vÒ an ninh ®êng biÓn Ministry of Transport (Viet Nam National Maritime Bureau) 262 Dù ¸n kh«i phôc c¶ng H¶i Phßng, pha 2 C¸c vÊn ®Ò qu¶n lý vµ x· héi 2000 2005 T¨ng cêng h¬n n÷a n¨ng lùc cña c¶ng h¶i Phßng th«ng qua viÖc x©y dùng bæ sung cÇu c¶ng c«ng-ten-n¬, c¶i tiÕn c¸c trang thiÕt bÞ bèc dì hµng, n¹o vÐt më réng c¸c luång l¹ch cho phÐp c¸c tµu cã träng t¶i lín h¬n cã thÓ ra vµo c¶ng Ministry of Transport (Hai Phong Port Project Management Unit) 263 Dù ¸n më réng c¶ng C¸i L©n C¸c vÊn ®Ò qu¶n lý vµ x· héi 1996 2004 1. Më réng c¶ng níc s©u C¸i L©n, vÞ trÝ kho¶ng 50km vÒ phÝa b¾c, tÝnh tõ c¶ng H¶i Phßng; 2. X©y dùng bæ sung 3 ®iÓm neo tµu, thay v× 1 ®Øªm nh hiÖn nay ®Ó cho tµu cã träng t¶i lín vµo c¶ng, bæ sung cho c¶ng H¶i Phßng Ministry of Transport (Viet Nam National Maritime Bureau) 264 Da Nang port Rehabilitation Project C¸c vÊn ®Ò qu¶n lý vµ x· héi 1999 2004 T¨ng cêng n¨ng lùc bèc dì hµng ho¸ b»ng viÖc x©y dùng: 1) X©y dùng c¶ng c«ng-ten-n¬ ë huyÖn Tien Sa; 2) X©y dùng tuyÕn ®êng nèi liÒn víi §êng quèc lé sè 1; 3) X©y dùng míi cÇu Tuyen Son b¾c qua s«ng Han Ministry of Transport 265 Nu«i trång thuû s¶n bÒn v÷ng ë ®ång b»ng s«ng Mª K«ng B¶o vÖ m«i trêng 2000 2003 X©y dùng c¸c khu vùc nu«i t«m níc lî, ®©y lµ mét ho¹t ®éng kinh tÕ ë ®ång b»ng s«ng Mª K«ng, nh»m môc ®Ých t¨ng thu nhËp cho c¸c hé n«ng d©n, gi¶m d©n sè vµ kÕt hîp víi b¶o vÖ hÖ sinh th¸i Ifermer 266 §a d¹ng nguån gen, gièng cña rõng ®íc B¶o vÖ tµi nguyªn thiªn nhiªn 1996 2000 Rõng ®íc ®ang bÞ khai th¸c c¹n kiÖt däc theo ®êng bê biÓn ë vïng nhiÖt ®íi vµ cËn nhiÖt ®íi trªn thÕ giíi, nguyªn nh©n chÝnh lµ v× khai th¸c gç vµ ph¸ rõng lµm c¸c ®Çm nu«i t«m. C¸c h¹t gièng c©y ®íc giao ®· b¾t ®Çu n¶y mÇm Viet Nam National University - Ha Noi 267 B¶o tån hÖ sinh th¸i rõng ë khu vùc h¹ lu s«ng Mª K«ng, pha 1 B¶o vÖ m«i trêng 1998 2002 1) Huy ®éng viÖc b¶o tån ë quy m« vïng sinh th¸i; 2) B¶o vÖ c¸c vÞ trÝ then chèt vµ c¸c loµi chÝnh; 3) Thóc ®Èy chÝnh s¸ch m«i trêng hç trî viÖc sö dông tµi nguyªn bÒn v÷ng; 4) Tõ ®ã ®Æt nÒn t¶ng cho viÖc b¶o tån l©u dµi WWF, The forest management Agencies of Thua Thien Hue, Quang Nam, Kon Tum province 268 B¶o tån hÖ sinh th¸i rõng ë khu vùc h¹ lu s«ng Mª K«ng, pha 2 B¶o vÖ m«i trêng 1999 2002 1) Huy ®éng viÖc b¶o tån ë quy m« vïng sinh th¸i; 2) B¶o vÖ c¸c vÞ trÝ then chèt vµ c¸c loµi chÝnh; 3) Thóc ®Èy chÝnh s¸ch m«i trêng hç trî viÖc sö dông tµi nguyªn bÒn v÷ng; 4) Tõ ®ã ®Æt nÒn t¶ng cho viÖc b¶o tån l©u dµi WWF, The forest management Agencies of Thua Thien Hue, Quang Nam, Kon Tum province 269 Qu¶n lý m«i trêng ë Tp HCM B¶o vÖ m«i trêng 1998 2000 1) X©y dùng c¸c kho¸ ®µo t¹o cho c¸c nh©n viªn qu¶n lý nhµ níc cña Tp HCM (trong vµ ngoµi níc); 2) ThiÕt lËp m¹ng líi quan tr¾c m«i trêng chÊt lîng kh«ng khÝ vµ chÊt lîng níc ngÇm; 3) C¸c b¸o c¸o hiÖn tr¹ng m«i trêng Science, Technology and Environment Office of Ho Chi Minh City; People's Committee of HCMC 270 Ph¸t triÓn vµ b¶o vÖ õng ngËp mÆn ë tØnh Trµ Vinh B¶o vÖ tµi nguyªn thiªn nhiªn 2000 2005 Trång míi vµ b¶o vÖ c¸c khu rõng phßng hé ë khu vùc ®íi bê, tØnh Trµ Vinh (6.525 ha) People's Committee of Tra Vinh province 271 Dù ¸n vÖ sinh m«i trêng Tp. HCM, kªnh Nhiªu Léc, ThÞ NghÌ, pha 1 B¶o vÖ m«i trêng 2001 2007 1) X©y dùng hÖ thèng dßng b¶o vÖ cña kªnh Nhiªu Léc-ThÞ NghÌ, ®Ó dÉn dßng ch¶y vµo mïa kh« vÒ tr¹m b¬m, ®Ó xö lý; 2) Thay thÕ vµ më réng hÖ thèng tho¸t níc thÝch hîp ®Ó gi¶m dßng ch¶y trªn bÒ mÆt vµo mïa ma People's Committee of Ho Chi Minh City 272 Gi¶m sù « nhiÔm ë c¸c kªnh trong Tp. HCM B¶o vÖ m«i trêng 1995 1996 Gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò m«i trêng People's Committee of Ho Chi Minh City 273 X©y dùng vµ øng dông c«ng nghÖ GIS trong viÖc lËp kÕ ho¹ch m«i trêng cho c¸c tØnh phÝa b¾c lµ Qu¶ng Ninh, H¶i Phßng C¸c vÊn ®Ò qu¶n lý vµ x· héi 1999 2001 1) øng dông c«ng nghÖ GIS vµo lËp kÕ ho¹ch m«i trêng; 2) D÷ liÖu GIS vÒ tµi nguyªn vµ m«i trêng Ocean Sub - Institute in Hai Phong province, The National Central of Natural Science and Technology 274 X©y dùng n¨ng lùc cho qu¶n lý m«i trêng ë VN B¶o vÖ m«i trêng 1997 2000 1) §¸nh gi¸ t¸c ®éng m«i trêng ; 2) Gi¸o dôc m«i trêng cho c¸c sinh viªn ®¹i häc vµ sau ®¹i häc Geography Institue; The National University; Ministry of Science, Technology and Environment 275 øng dông GIS trong b¶o vÖ vµ qu¶n lý tµi nguyªn thiªn nhiªn ë tØnh Th¸i B×nh C¸c vÊn ®Ò qu¶n lý vµ x· héi 1996 2000 øng dông GIS reong b¶o vÖ vµ qu¶n lý tµi nguyªn thiªn nhiªn ë tØnh Th¸i B×nh N/A 276 Dù ¸n vÖ sinh m«i trêng ë Tp H¹ Long, §¸nh gi¸ t¸c ®éng m«i trêng ®èi víi hÖ thèng tho¸t níc, xö lý níc th¶i vµ c¸c b·i r¸c B¶o vÖ m«i trêng 1998 1998 1) Kh¶o s¸t vµ ®¸nh gi¸ nguån tµi nguyªn níc, xö lý níc; 2) §¸nh gi¸, lùa chän b·i ch«n r¸c th¶i cho tp H¹ Long Consultancy Centre of Environmental Technology 277 Quan tr¾c m«i trêng tõ mòi Kª Gµ ®Õn mòi Cµ Mau B¶o vÖ m«i trêng 2000 2001 1) Thu thËp c¸c tµi liÖu liªn quan ®Õn vÊn ®Ò: c¸c sù cè trµn dÇu g©y t¸c h¹i ®Õn m«i trêng; 2) Thùc hiÖn ch¬ng tr×nh quan tr¾c m«i trêng tõ mòi Kª Gµ ®Õn mòi Cµ Mau Petro Viet Nam, Centre of Safety and environment in petroleum and gas complex 278 C¶i thiÖn m«i trêng Tp HCM B¶o vÖ m«i trêng 1997 2005 1) Kh¶o s¸t, ®¸nh gi¸ t¸c ®éng tæng quan cho Tp. HCM vÒ ®iÒu kiÖn m«i trêng vµ vÊn ®Ò « nhiÔm m«i trêng; 2) X©y dùng ch¬ng tr×nh c¶i thiÖn m«i trêng th«ng qua 12 dù ¸n kü thuËt, x©y dùng m« h×nh ®Ó gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò u tiªn Office of Science, Technology and Environment of Ho Chi Minh City 279 B¶o tån ®a d¹ng sinh häc cho khu vùc ®¶o C¸t Bµ, VÞnh H¹ Long cã sù tham gia cña céng ®ång d©n c B¶o vÖ m«i trêng 2000 2001 1) B¶o tån ®a d¹ng sinh häc vµ c¸c gi¸ trÞ tù nhiªn; 2) Gi¸o dôc céng ®ång Ocean Sub - Institute in Hai Phong province 280 Cøu trî khÈn cÊp cho c¸c ng d©n nghÌo vµ ph¶I høng chÞu lò lôt ë tØnh CÇn Th¬ B¶o vÖ tµi nguyªn thiªn nhiªn 2001 2001 Gi¶m c¸c t¸c ®éng cña lò lôt ®Õn nh÷ng ng d©n nãi chung vµ nh÷ng hé nghÌo nãi riªng, ë tØnh CÇn Th¬, t¨ng cêng an ninh l¬ng thùc, ®¶m b¶o viÖc lµm vµ gi¶m nhÑ thiªn tai People's Committee of Can Tho province; FAO 281 Quan tr¾c chÕ ®é thuû triÒu ë khu vùc ven biÓn VN B¶o vÖ tµi nguyªn thiªn nhiªn 1996 1999 1) øng dông c«ng nghÖ viÔn th¸m ®Ó gi¶I ®o¸n; 2) ChÕ ®é vµ sù thay ®æi thuû triÒu ë vïng ®Êt ngËp níc; 3) C¸c nh©n tè g©y nªn sù thay ®æi ®ã Ocean Sub - Institute in Hai Phong province 282 ChiÕn lîc vµ kÕ ho¹ch hµnh ®éng cho qu¶n lý chÊt th¶i r¾n ë H¹ Long, CÈm Ph¶ vµ H¶i Phßng B¶o vÖ m«i trêng 1999 2004 Hç trî cho c¸c chuyªn viªn qu¶n lý nhµ níc ®Ó ph¸t triÓn c¸c chiÕn lîc vµ kÕ ho¹ch hµnh ®éng People's Committee of Quang Ninh, Hai Phong province 283 Trång rõng ngËp mÆn B¶o vÖ tµi nguyªn thiªn nhiªn 1997 2000 1) Trång rõng ngËp mÆn ë 10 x· thuéc 2 huyÖn Giao Thuû vµ NghÜa Hng; 2) N¨m 1997, trång ®îc 800 ha; 3) §Õn n¨m 2000 trång ®îc 3000 ha Red Cross of Nam Dinh province 284 Qu¶n lý khu b¶o tån r¹n san h« R¹n Trµo B¶o vÖ m«i trêng 2000 2004 1) §¸nh b¾t cã tÝnh huû diÖt; 2) Thãi quen ®¸nh b¾t; 3) §¸nh b¾t qu¸ møc; 4) ¤ nhiÔm biÓn International Union Marine Animal (IMA) 285 Trång rõng ë Qu¶ng B×nh B¶o vÖ tµi nguyªn thiªn nhiªn 1997 2001 Hç trî c¸c ph¬ng ph¸p trång rõng, gi÷ rõng vµ qu¶n lý ®Êt rõng UBND tØnh Qu¶ng B×nh vµ Së NN&PTNT 286 T¸i trång rõng ë nh÷ng khu vùc ®Êt chua, ®¸ cuéi, huyÖn T©n Phíc, tØnh TiÒn Giang B¶o vÖ m«i trêng 2000 2007 1) Khoanh vïng khu vùc trång rõng b»ng c¸ch thiÕt lËp c¸c khu vùc tËp trung ; 2) Trång rõng xung quanh khu vùc d©n c ®Ó c¶i t¹o m«i trêng sinh th¸i vµ tõng bíc thay thÕ c¸c c¸nh ®ång kÐm n¨ng suÊt ë nh÷ng vïng ®Êt chua, ®Ê cuéi huyÖn T©n Phíc UBND tØnh TiÒn Giang, Së KHCN&MT tØnh TiÒn Giang 287 Kinh nghiÖm trång lóa bÒn v÷ng, kÕt hîp N«ng-L©m-Ng nghiÖp ë khu vùc rõng ngËp mÆn ë huyÖn Ngäc HiÓn, tØnh Cµ Mau B¶o vÖ tµi nguyªn thiªn nhiªn 1997 2000 Tr×nh diÔn m« h×nh kÕt hîp n«ng - l©m - ng nghiÖp víi c¸c c¸ch thøc thÝch hîp ®Ó b¶o vÖ sinh th¸i m«i trêng, khu vùc rõng ngËp mÆn chÝnh, tiÒm n¨ng h¶i s¶n UBND tØnh Cµ mau, Së KHCN&MT tØnh Cµ mau 288 Ch¬ng tr×nh b¶o tån da d¹ng sinh häc vµ ph¸t triÓn céng ®ång ë phÝa t©y nam, VN B¶o vÖ m«i trêng 1996 1999 1) Kh¶o s¸t vÒ sinh th¸i; 2) X©y dùng m« h×nh kÕt hîp n«ng - l©m; 3) Gi¸o dôc m«i trêng; 4) T¸c ®éng cña con ngêi lªn c¸c khu b¶o tån ViÖn sinh häc nhiÖt ®íi 289 Qu¶n lý m«i trêng ë khu vùc nu«i trång thuû s¶n ven bê B¶o vÖ tµi nguyªn thiªn nhiªn 2000 2002 1) Tr×nh diÔn thÝ ®iÓm t¹i 3 tØnh; 2) X©y dùng c¸c kÕ ho¹ch hµnh ®éng ë céng ®ång; 3) X©y dùng kÕ ho¹ch ph¸t triÓn cho khu vùc ®íi bê; 4) §µo t¹o c¬ cÊu qu¶n lý m«i trêng cho ngêi n«ng d©, céng ®ång ng d©n vµ c¸c c¸n bé ho¹ch ®Þnh/lËp kÕ ho¹ch MFIS 290 S¶n phÈm agawood bÒn v÷ng, ViÖn Ho¸ häc ViÖt Nam B¶o vÖ tµi nguyªn thiªn nhiªn 1997 1999 1) Protection and prevent forest cutting, over-exploitaion natural precious aloe wood; 2) Protection gene that can be exlinct; 3) Economic development, giving new income and improve living standard for local people Office of science, technology and environment of Kien Giang province 291 C¸c t¸c ®éng « nhiÔm m«i trêng ®Õn c¸c r¹n san h«, th¶m cá biÓn ë vÞnh H¹ Long, ®¶o C¸t Bµ B¶o vÖ m«i trêng 1997 2000 1) ¤ nhiÔm m«i trêng tõ lôc ®Þa; 2) « nhiÔm m«i trêng t¸c ®éng xÊu ®Õn hÖ sinh th¸i; 3) C¸c th¶m cá biÓn vµ san h« ë khu vùc vÞnh H¹ Long, ®¶o C¸t Bµ Ocean Sub - Institute in Hai Phong province 292 Khu b¶o tån vên quèc gia C¸t Tiªn B¶o vÖ m«i trêng 1997 2002 Qu¶n lý vµ b¶o tån bÒn v÷ng c¸c hÖ sinh th¸i kh¸c nhau cña "Khu b¶o tån C¸t Tiªn" phÝa nam ViÖt Nam WWF 293 Chêng tr×nh c¶i thiÖn m«i trêng thµnh phè (MEIP) B¶o vÖ m«i trêng 1996 1999 1) Hç trî thµnh phè H¶i Phßng trong viÖc t¨ng cêng quan tr¾c m«i trêng; 2) X©y dùng c¸c kÕ ho¹ch , chÝnh s¸ch vµ ®Çu t cho Tp H¶i Phßng; 3) N©ng cao kiÕn thøc vÒ c¸c vÊn ®Ò m«i trêng. People' Committee of Hai Phong 294 Ch¬ng tr×nh nghiªn cøu ViÖt Nam - Hµ Lan vÒ: kh¶o s¸t, ®¸nh gi¸ c¸c nguyªn nh©n vµ møc ®é « nhiÔm ë khu vùc vÞnh §µ n½ng B¶o vÖ m«i trêng 1995 1996 1) C¸c nguån g©y « nhiÔm níc ë khu vùc vÞnh Da Nang; 2) KÕt qu¶ kh¶o s¸t c¸c yÕu tè m«i trêng níc vÒ khÝ tîng, thuû v¨n vÞnh Da Nang vµ c¸c cöa s«ng; 3) §¸nh gi¸ chÊt lîng nguån tµi nguyªn níc, kh«ng khÝ vµ chÊt th¶i r¾n ë thµnh phè §µ N½ng Centre of natural resources and environment, Central of Viet Nam 295 T¨ng cêng n¨ng lùc ®Ó qu¶n lý tæng hîp vïng bê tØnh Qu¶ng Ninh VIÖt Nam (pha 1) 2002 2004 T¨ng cêng n¨ng lùc ®Ó qu¶n lý tæng hîp vïng bê tØnh Qu¶ng Ninh VIÖt Nam 296 Mét khu«n khæ ph¸t triÓn toµn diÖn cho vïng quÇn ®¶o t©y b¾c vÞnh B¾c Bé. T¨ng cêng n¨ng lùc ®Ó qu¶n lý vïng bê cho ViÖt Nam (pha 2) 2005 2007 297 §iÒu kiÖn/ph¬ng tiÖn cho qu¶n lý tæng hîp ®íi bê ë VIÖt Nam 2002 2004 298 C¶i thiÖn sinh kÕ, xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo ®Ó qu¶n lý tæng hîp ®íi bê miÒn trung ViÖt Nam 2002 299 Dù ¸n hîp t¸c ViÖt - óc vÒ (thÝ ®iÓm t¹i ViÖt Nam) 1998 2000 Phụ lục 2: Nhiệt độ trung bình (Ttb), độ ẩm trung bình (rtb) và lượng mưa trung bình (Rtb) các tháng trong năm (2000-2007) Tháng Năm 2000 Năm 2001 Năm 2003 Năm 2004 Năm 2005 Năm 2006 Năm 2007 Trung bình từ 2000 đến 2007 Ttb (oC) rtb (%) Rtb (mm) Ttb (oC) rtb (%) Rtb (mm) Ttb (oC) rtb (%) Rtb (mm) Ttb (oC) rtb (%) Rtb (mm) Ttb (oC) rtb (%) Rtb (mm) Ttb (oC) rtb (%) Rtb (mm) Ttb (oC) rtb (%) Rtb (mm) Ttb (oC) rtb (%) Rtb (mm) I 20,3 90 78,1 20,9 91 60,8 18,8 85 20,2 19,8 88 65,8 19,8 87 33,5 19,8 89 116,0 18,6 91 117,4 19,7 89 70,3 II 19,6 90 49,5 20 90 45,1 22,5 89 55,3 19,9 86 37,5 22,3 90 17,4 21,3 91 88,1 22,9 88 2,7 21,2 89 42,2 III 22,0 90 27,5 22,8 89 141,2 23,0 87 31,3 22,4 89 42,9 21,1 89 64,8 22,3 89 20,1 24,2 89 99,2 22,5 89 61,0 IV 26,4 85 90,0 27,2 85 20,6 27,5 80 28,0 25,4 85 11,2 25,4 85 25,3 26,8 83 35,5 24,9 86 20,3 26,2 84 33,1 V 27,8 83 129,4 28,0 80 210,8 29,3 75 56,3 28,4 80 81,4 30,0 73 71,2 27,7 78 43,9 27,1 83 148,7 28,3 79 106,0 VI 28,6 78 61,4 29,4 74 47,7 30,0 70 85,8 29,0 75 223,3 30,8 67 12,8 31,1 68 - 29,8 73 103,7 29,8 72 76,3 VII 29,0 74 98,1 29,9 67 8,2 29,7 73 5,3 29,0 75 213,5 29,1 75 118,3 29,3 71 83,7 29,7 71 35,3 29,4 72 80,3 VIII 29,3 75 164,5 28,3 80 247,1 29,2 73 183,9 29,3 75 30,4 28,1 77 316,9 28,2 80 412,3 28,4 80 171,1 28,7 77 218,0 IX 26,5 84 284,3 27,2 86 215,7 27,1 85 228,3 26,8 84 226,0 27,1 89 597,3 26,7 86 517,5 27,2 82 192,8 26,9 85 323,1 X 25,5 88 443,1 25,8 91 623,4 25,2 88 484,4 24,4 87 345,4 25,5 90 822,0 26,2 88 393,6 24,9 89 1081,5 25,4 89 599,0 XI 21,7 87 349,5 22,1 87 278,6 23,5 88 580,7 23,1 89 664,2 23,7 89 452,1 25,2 88 108,3 21,5 86 540,2 23,0 88 424,8 XII 21,1 90 145,6 20,2 89 444,6 20,2 85 227,4 20,5 86 58,5 18,7 88 500,7 21,2 87 294,6 22,4 89 161,7 20,6 88 261,9 (Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Quảng Trị năm 2006, 2007) Phụ lục 3: Kết quả phân tích mẫu đất tại xã Hải An (4/2009) Tên mẫu Tầng Độ sâu pH Htp EC Cl SO4 OM Nts K2O P2O5 P2O5 K2O Thành phần cơ giới cm H2O KCl ldl/100g µS/cm00 % % % % % % mg/100g mg/100g Sét Limon Cát HA1 A1 4.97 4.44 4.59 18 0.000142 0.022 0.415 0.072 0.028 0.008 0.285 0.767 0 0.35 99.65 HA1 A2 5.54 5.14 0.61 14 0 0.040 0.220 0.052 0.019 0.010 0.489 0.563 0 0.50 99.50 HA2 A1 4.45 4.35 0.44 26 0.000284 0.005 0.688 0.084 0.042 0.012 0.452 0.651 0 0.28 99.72 HA2 A2 5.9 5.45 0.26 22 0.000284 0.011 0.186 0.023 0.054 0.008 0.265 0.753 0 0.33 99.67 HA3 A1 5.61 5.32 3.30 18 0.000142 0.028 0.346 0.069 0.029 0.009 0.291 0.785 0 0.24 99.76 HA3 A2 5.68 5.28 0.28 21 0 0.022 0.529 0.062 0.022 0.008 0.378 0.586 0 0.35 99.65 HA3* A2 5.62 5.18 0.92 16 0.000142 0.018 0.318 0.095 0.031 0.007 0.285 0.767 0 0.30 99.70 HA2 A1 0 - 20 5.56 5.28 0.48 18 0.000142 0.019 0.714 0.088 0.030 0.009 0.563 0.540 0 0.20 99.80 HA1* A2 5.04 4.54 0.33 29 0.000426 0.021 0.776 0.076 0.034 0.009 1.434 0.563 0 0.28 99.72 Phụ lục 4: BẢNG QUAN TRẮC VI KHÍ HẬU Khu vực quan trắc:_____________________________________________ Thời gian: __________________________________________ Stt Chỉ tiêu quan trắc 15h 16h 17h 18h 19h 20h 21h 22h 23h 0h 01h 02h 03h 04h 05h 06h 07h 08h 09h 10h 11h 12h 13h 14h 15h Nhiệt độ đất Nhiệt độ không khí Tốc độ và hướng gió Độ ẩm không khí Lượng bức xạ mặt trời Áp suất không khí Phụ lục 5 PHIẾU ĐIỀU TRA HỘ GIA ĐÌNH Họ và tên người được phỏng vấn: Tuổi:____________________________________Dân tộc:____________________________________________________ Trình độ:________________________________Nghề nghiệp:_____________________________________ Địa chỉ:_____________________________________________ xã Hải An, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị Câu 1: Xin ông (bà) cho biết thông tin về các thành viên của gia đình (có chung kinh tế) trong bảng dưới đây? Số người trong gia đình: Số người tham gia sản xuất tại địa phương: Trình độ từng người: Câu 2. Mô hình hoạt động kinh tế của gia đình Ông/bà. Cá thể 3. Trang trại Hợp Tác xã 4. Dạng khác Câu 3. Tình hình trồng trọt của hộ gia đình? Loại cây lâu năm Năm trồng Diện tích (sào) Chi Thu Giá giống Phân bón Tưới nước Ngày công Khác Sản lượng Giá bán Phi lao Keo lá chàm Xoài Loại cây ngắn ngày Diện tích (sào) Vụ Chi Thu Giá giống Phân bón Thuốc Tưới nước Ngày công Khác Sản lượng Giá bán Khoai lang Sắn Lạc Ngô Đậu Bí ngô Dưa Lúa Câu 4. Tình hình chăn nuôi của hộ gia đình? Vật nuôi Chi Thu Giống Thức ăn Phòng, chữa bệnh Công chăm sóc Khác Sp qua giết thịt (kg) Sp không qua giết thịt (kg) SP phụ Khác Lợn Bò Trâu Gà Vịt Ngan Câu 5. Tình hình nuôi trồng thủy sản của hộ gia đình? I. Nuôi trồng thuỷ sản Diện tích nuôi (sào) Chi Thu Giống Thức ăn Phòng, chữa bệnh Công chăm sóc Công cụ đánh bắt Khác Sản lượng (kg) Khác 1. Trong đầm Cá Tôm Thuỷ sản khác 2. Ao, hồ Cá Tôm Các loại khác II. Đánh bắt thuỷ sản Phương tiện Công suất Chi phí (ban đầu/2006) Sản lượng (kg) Giá (1000đ) Tàu thuyền Nhiên liệu Động cơ Ngày công Câu 6. Dịch vụ du lịch - Hàng ăn uống □ Cho thuê nhà nghỉ □ - Cho thuê phao □ Khác □ .............................. - Thời gian làm dịch vụ trong năm: - Vốn đầu tư: + Nhà( cửa hàng)........................ + Bàn ghế ...................................... + Máy bơm....................................... + Khác............................................. Câu 7. Thủ công nghiệp Vốn hàng năm (đ) Tổng thu hàng năm(đ) Chế biến hải sản Nấu rượu Câu 8. Lao động - Sử dụng lao động - Số lao động làm trong gia đình - Số lao động thuê - Số lao động làm thuê - Mức lương làm thuê bình quân trên người Câu 9. Tổng giá trị thu nhập bằng tiền trong năm của hộ? Từ trồng trọt đồng Chăn nuôi: đồng Nuôi trồng thủy sản nước ngọt.................................................................................... đồng Nuôi trồng thủy sản nước lợ........................................................................................ đồng Đánh bắt thủy hải sản.................................................................................................. đồng Lâm nghiệp: đồng, trong đó bảo vệ rừng: đồng Thủ công nghiệp: đồng Dịch vụ, buôn bán: đồng Lương, lương hưu………………………………………………………………đồng Thu nhập khác: đồng Câu 10. Điều kiện nhà ở của hộ gia đình. 1. Nhà xây kiên cố (cao tầng): diện tích mặt bằng: m2 2. Nhà xây kiên cố một tầng (mái bằng): diện tích:..................... 3. Nhà xây bán kiên cố (cấp 4, mái ngói): diện tích:... 4. Nhà tạm: diện tích:.. Câu 11. Phương tiện và công cụ phục vụ sinh hoạt và sản xuất của hộ gia đình: Phương tiện, công cụ của gia đình hiện có Giá trị bằng tiền tại thời điểm điều tra 1- Xe máy 2- Xe đạp 3- Ti vi (màu/đen trắng) 4- Đài (radiô) 5- Máy bơm 6- Máy cày, bừa tay 7- Máy xay sát Câu 12. Những năm gần đây, gia đình vay vốn sản xuất từ nguồn nào dưới đây: Nguồn vay, Hỗ trợ dự án Giá trị tiền vay (đồng) Thời hạn vay (tháng) Khả năng trả nợ Đúng hạn Chậm hơn thời hạn Khó trả nợ Dự án Vay ngân hàng Tín dụng Vay lãi cá nhân Câu 13. Trong những năm vừa qua, gia đình tham các lớp tập huấn nào để phát triển sản xuất: Đánh bắt hải sản □ Chế biến hải sản □ Chăn nuôi □ Trồng trọt □ Khác □ Câu 14. Gia đình cần sự giúp đỡ dưới hình thức nào sau đây để nâng nâng cao hiệu quả khai thác đất đai và tài nguyên thiên nhiên: 1. Vay vốn để sản xuất: 2. Hỗ trợ giống mới, năng suất, chất lượng cao: 3. Tạo điều kiện để mua được vật tư sản xuất với giá cả ổn định: 4. Tham gia các lớp tập huấn kỹ thuật nông nghiệp ngắn ngày: 5. Hướng dẫn áp dụng các tiến bộ kỹ thuật tại ruộng: 6. Cung cấp thông tin về thị trường và tiến bộ kỹ thuật: 7. Hỗ trợ việc tiêu thụ sản phẩm: 8. Vấn đề khác (nêu cụ thể là gì?)……………………………………………………… Câu 15. Theo Ông/bà để tăng thu nhập, trong thời gian tới gia đình có hướng thực hiện hình thức sản xuất, kinh doanh nào sau đây: Chuyển đổi cơ cấu cây trồng: + Gia đình tập trung phát triển mạnh cây gì? Chuyển đổi cơ cấu vật nuôi: + Gia đình tập trung phát triển mạnh con gì? Học nghề và làm nghề thủ công tại địa phương: + Gia đình có khả năng và mong được phát triển nghề thủ công nào Chế biến thực phẩm: + Sản phẩm chế biến chủ yếu là gì: Buôn bán tại địa phương: Dịch vụ du lịch tại địa phương: Nghề khác (ghi cụ thể làm gì?): Câu 16. Trước khi Ông/bà xây dựng mô hình kinh tế thì khu vực này là? Đất hoang chưa sử dụng 4. Rừng ngập mặn Mặt nước chưa sử dụng 5. Đất trồng lúa Bãi bồi ven sông 6. Khác(ghi rõ)……………… Xin cảm ơn ông/bà đã hợp tác!

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • doc5_References_Phu luc_for thesis_101209.doc
  • doc4_Thesis_V.doc
Luận văn liên quan