Xây dựng chương trình Số hóa trường học phổ thông

Lý do chọn đề tài Theo những kết quả điều tra cho thấy, hiện nay không ít trường phổ thông đã mạnh dạn ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học nhưng còn ít chú trọng đến việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý giáo dục. Các thầy cô giáo đang vất vả với công tác chuyên môn lại phải bận rộn với công tác quản lý nên phần nào đó cũng có nhiều ảnh hưởng. Hơn nữa khi xử lý bằng thủ công có nhiều hạn chế về thời gian thực hiện năng suất làm việc và độ chính xác không cao. Xuất phát từ lý do trên và những khó khăn gặp phải khi còn là học sinh phổ thông, em đã chọn và xây dựng chương trình “Số hóa trường học phổ thông”. 2. Nội dung nghiên cứu Phần 1: Bài toán quản lý trường học phổ thông Chương 1: Khảo sát hệ thống Chương 2: Phân tích và thiết kế Chương 3: Cài đặt chương trình Chương trình “Số hóa trường học phổ thông” là sự tích hợp của nhiều hệ thống quản lý ở trường phổ thông như: quản lý hồ sơ giáo viên - hồ sơ học sinh, quản lý điểm, quản lý ĐV-TN, quản lý văn bản, thu tiền đóng góp của học sinh, . Chương trình thực hiện đa phân quyền sử dụng cho tất cả các đối tượng từ các nhà quản lý, giáo viên, học sinh và cả phụ huynh. Chương trình có nhiều chức năng xử lý rất nhanh chóng, chính xác và hiệu quả như: tự động thống kê và vẽ biểu đồ tỷ lệ học lực của học sinh theo từng lớp, từng khối và toàn trường, tổ chức thi khảo sát chất lượng và chuyển điểm thi thành điểm kiểm tra học kỳ cho học sinh, hồ sơ của giáo viên và học sinh khi không còn công tác và học tập ở trường sẽ được sao lưu rất tiện cho liên lạc sau này, chương trình còn có các khả năng tự động sao lưu và phục hồi cơ sở dữ liệu theo khoảng thời gian định trước rất an toàn sử dụng, . Phần 2: Tự động Chương 1: Giao diện lập trình ứng dụng cho điện thoại Giao diện lập trình ứng dụng cho điện thoại TAPI (Telephony Application Programming Interface) là tập hợp các hàm đơn lẻ được Windows cung cấp để hỗ trợ cho việc lập trình giao tiếp giữa điện thoại và máy tính thông qua modem hoặc các thiết bị truyền thông. Chương 2: Kỹ thuật chuyển văn bản thành tiếng nói Kỹ thuật chuyển văn bản thành tiếng nói viết tắt là TTS (Text To Speech). TTS được phân loại dựa vào các phương pháp chuyển văn bản sang tiếng nói. Đề tài đã chọn nghiên cứu và cài đặt theo kỹ thuật thu âm sẵn các câu nói và tổ chức lưu trữ trong một tệp dữ liệu âm thanh. Với thuật này âm thanh phát ra với tốc độ nhanh và rất giống với giọng nói của con người. ứng dụng của TAPI và TTS có thể kể đến như: xây dựng mô hình ngôi nhà thông minh, điều khiển hoạt động các hệ thống máy bằng điện thoại, hỗ trợ người mù sử dụng máy tính, tự động trả lời kết quả học tập của học sinh, . Chương trình “Số hóa trường học phổ thông” với chức năng tự động trả lời kết quả học tập, phụ huynh học sinh chỉ cần một cuộc điện thoại đến trường học là biết được một cách chi tiết về quá trình học tập của con em mình mà không phải chờ đến lúc họp phụ huynh vào cuối mỗi học kỳ. 3. Kết luận Sử dụng chương trình “Số hóa trường học phổ thông” sẽ cung cấp phương pháp quản lý mới và với sự tích hợp các công nghệ mới sẽ làm thay đổi cách nhìn của các nhà quản lý giáo dục. Chương trình có thể cài đặt trên tất cả hệ điều hành Windows 32 bit, tương thích với mọi độ phân giải của màn hình và ứng dụng tốt trên mạng nội bộ.

doc74 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2051 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Xây dựng chương trình Số hóa trường học phổ thông, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
th¶o, ®Þnh d¹ng, t×m kiÕm cña bé phËn QL §V-TN. + (5): Yªu cÇu/§¸p øng: so¹n th¶o, ®Þnh d¹ng, t×m kiÕm cña bé phËn QL thu chi. + (6): Yªu cÇu/§¸p øng: cËp nhËt c¸c kho¶n thu chi, thu tiÒn ®ãng gãp, tr¶ l­¬ng. + (7): Yªu cÇu/§¸p øng: cËp nhËt th«ng tin §V-TN, xÕp lo¹i §V-TN. + (8): TiÒn l­¬ng tr¶ cho gi¸o viªn. + (9): Yªu cÇu/§¸p øng: cËp nhËt ®iÓm cña häc sinh theo m«n häc. + (10): Yªu cÇu/§¸p øng: xÕp lo¹i h¹nh kiÓm, häc lùc cña häc sinh. + (11): TiÒn l­¬ng tr¶ cho gi¸o viªn. + (12): Yªu cÇu/§¸p øng: xem, lÞch c«ng t¸c, thèng kª, t×m kiÕm, in Ên. + (13): Yªu cÇu/§¸p øng: xem lÞch c«ng t¸c, thèng kª, t×m kiÕm, in Ên. + (14): Yªu cÇu/§¸p øng: xem, in kÕt qu¶ häc tËp, c¸c kho¶n tiÒn ®· nép, v¨n b¶n. + (15): Yªu cÇu/§¸p øng: thèng kª, t×m kiÕm, in Ên danh s¸ch häc sinh, gi¸o viªn. + (16): Yªu cÇu/§¸p øng: cËp nhËt danh môc hÖ thèng vµ c¸c khai b¸o. + (17): Yªu cÇu/§¸p øng: thèng kª, t×m kiÕm vµ in Ên kÕt qu¶ häc tËp. 2.3. BiÓu ®å luång d÷ liÖu møc d­íi ®Ønh H×nh 2.3.1: BiÓu ®å luång d÷ liÖu møc d­íi ®Ønh chøc n¨ng qu¶n lý nh©n sù Ban gi¸m hiÖu (Qu¶n lý nh©n sù) TÖp qu¶n lý nh©n sù 2.3.1. Chøc n¨ng qu¶n lý nh©n sù Chó thÝch + (1): Th«ng tin häc sinh. + (2): Th«ng tin gi¸o viªn. + (3): Yªu cÇu/§¸p øng: xem in Ên lÞch c«ng t¸c, danh s¸ch häc sinh. + (4): Yªu cÇu/§¸p øng: t×m kiÕm, in Ên, danh s¸ch häc sinh, gi¸o viªn. + (5): Yªu cÇu/§¸p øng: cËp nhËt hå s¬ gi¸o viªn. + (6): Yªu cÇu/§¸p øng: ph©n c«ng c«ng t¸c cho gi¸o viªn. + (7): Yªu cÇu/§¸p øng: lu©n chuyÓn häc sinh. + (8): Yªu cÇu/§¸p øng: cËp nhËt hå s¬ häc sinh. + (9): KÕt qu¶ häc tËp cña häc sinh. 2.3.2. Chøc n¨ng qu¶n lý ®iÓm H×nh 2.3.2: BiÓu ®å luång d÷ liÖu møc d­íi ®Ønh chøc n¨ng qu¶n lý ®iÓm Chó thÝch + (1): §iÓm cña häc sinh trong qu¸ tr×nh häc. + (2): Yªu cÇu/§¸p øng: cËp nhËt ®iÓm theo m«n häc. + (3): Yªu cÇu/§¸p øng: thèng kª cña gi¸o viªn bé m«n. + (4): Yªu cÇu/§¸p øng: thèng kª cña ban gi¸m hiÖu. + (5): Yªu cÇu/§¸p øng: thèng kª cña gi¸o viªn chñ nhiÖm. + (6): Yªu cÇu/§¸p øng: tæng kÕt ®iÓm häc sinh vµ thèng kª theo häc lùc. + (7): Yªu cÇu/§¸p øng: xÕp lo¹i h¹nh kiÓm. + (8): Danh s¸ch häc sinh, gi¸o viªn, lÞch gi¶ng d¹y tõ chøc n¨ng QL nh©n sù + (9): Yªu cÇu/§¸p øng: xem, t×m kiÕm vµ in Ên kÕt qu¶ häc tËp. 2.3.3. Chøc n¨ng qu¶n lý §oµn viªn-Thanh niªn H×nh 2.3.3: BiÓu ®å luång d÷ liÖu møc d­íi ®Ønh chøc n¨ng qu¶n lý §oàn viªn-Thanh niªn Chó thÝch + (1): Th«ng tin häc sinh. + (2): Yªu cÇu/§¸p øng: nép tiÒn c«ng t¸c §oµn-Thanh niªn. + (3): Yªu cÇu/§¸p øng: thu tiÒn c«ng t¸c §oµn-Thanh niªn. + (4): Yªu cÇu/§¸p øng: cËp nhËt th«ng tin §oµn-Thanh niªn. + (5): Yªu cÇu/§¸p øng: kÕt n¹p ®oµn viªn míi. + (6): Danh d¸ch häc sinh tõ chøc n¨ng qu¶n lý nh©n sù + (7): Yªu cÇu/§¸p øng: xÕp lo¹i §oµn viªn-Thanh niªn. + (8): Yªu cÇu/§¸p øng: thèng kª t×m kiÕm vµ in Ên. + (9): Yªu cÇu/§¸p øng: thèng kª t×m kiÕm vµ in Ên kÕt qu¶ rÌn luyÖn. 2.3.4. Chøc n¨ng qu¶n lý thu chi H×nh 2.3.4: BiÓu ®å luång d÷ liÖu møc d­íi ®Ønh chøc n¨ng qu¶n lý thu chi (7) Bé phËn QL §V-TN Chó thÝch + (1): Yªu cÇu/§¸p øng: nép tiÒn. + (2): Yªu cÇu/§¸p øng: thu tiÒn ®ãng gãp cña häc sinh. + (3): Yªu cÇu/§¸p øng: cËp nhËt danh môc c¸c kho¶n thu chi. + (4): Yªu cÇu/§¸p øng: tr¶ l­¬ng cho gi¸o viªn. + (5): Yªu cÇu/§¸p øng: t¹m øng, nhËn l­¬ng. + (6): Yªu cÇu/§¸p øng: thèng kª in Ên c¸c kho¶n thu chi. + (7): Danh s¸ch häc sinh vµ gi¸o viªn tõ chøc n¨ng qu¶n lý nh©n sù 2.3.5. Chøc n¨ng qu¶n lý v¨n b¶n H×nh 2.3.5: BiÓu ®å luång d÷ liÖu møc d­íi ®Ønh chøc n¨ng qu¶n lý v¨n b¶n Chó thÝch + (1): Yªu cÇu/§¸p øng: so¹n th¶o, ®Þnh d¹ng v¨n b¶n cña ban gi¸m hiÖu. + (2): Yªu cÇu/§¸p øng: t×m kiÕm vµ in Ên v¨n b¶n cña ban gi¸m hiÖu. + (3): Yªu cÇu/§¸p øng: t×m kiÕm vµ in Ên v¨n b¶n cña bé phËn QL §V-TN. + (4): Yªu cÇu/§¸p øng: t×m kiÕm vµ in Ên v¨n b¶n cña bé phËn QL thu chi. + (5): Yªu cÇu/§¸p øng: so¹n th¶o, ®Þnh d¹ng v¨n b¶n cña bé phËn QL thu chi. + (6): Yªu cÇu/§¸p øng: so¹n th¶o, ®Þnh d¹ng v¨n b¶n cña bé phËn QL §V-TN. 3. ThiÕt kÕ c¬ së d÷ liÖu 3.1 B¶ng hå s¬ häc sinh - HocSinh Tªn tr­êng KiÓu d÷ liÖu §é réng Chó thÝch KhoaVao Int 4 Khãa tuyÓn sinh MaHS Char 10 M· häc sinh HoDem NVarChar 25 Hä ®Öm Ten NVarChar 15 Tªn NgaySinh Date 8 Ngµy sinh GioiTinh Char  1 Giíi tÝnh DoanVien Char 1 §oµn viªn NgayVD Date 8 Ngµy vµo ®oµn NoiVD NVarChar 250 N¬i vµo ®oµn SoTheDoan Char 7 Sè thÎ ®oµn MaDanToc Char 2 M· d©n téc MaTonGiao Char 2 M· t«n gi¸o MaCDUT Char 2 M· chÕ ®é ­u tiªn HoTenCha NVarChar 40 Hä tªn cha NgheNghiepCha NVarChar 50 NghÒ nghiÖp cha HoTenMe NVarChar 40 Hä tªn mÑ NgheNghiepMe NVarChar 50 NghÒ nghiÖp mÑ NguoiDoDau NVarChar 40 Hä tªn ng­êi ®ì ®Çu NgheNghiepNDD NVarChar 50 NghÒ nghiÖp ng­êi ®ì ®Çu DiaChi NVarChar 250 §Þa chØ 3.2. B¶ng c¸c líp häc - LopHoc Tªn tr­êng KiÓu d÷ liÖu §é réng Chó thÝch Khoa Int  4 Khãa tuyÓn sinh MaLop Char 15 M· líp TenLop NVarChar 6 Tªn líp 3.3. B¶ng qu¸ tr×nh häc tËp cña häc sinh - HocLop Tªn tr­êng KiÓu d÷ liÖu §é réng Chó thÝch MaHS Char 10 M· häc sinh MaLop Char 15 M· líp MaChucVu Char 2 M· chøc vô MaTrangThai Char 1 M· tr¹ng th¸i kü luËt 3.4. B¶ng hå s¬ gi¸o viªn - GiaoVien Tªn tr­êng KiÓu d÷ liÖu §é réng Chó thÝch MaGV Char 5 M· gi¸o viªn MaMon Char 2 M· m«n häc HoDem NVarChar 20 Hä ®Öm Ten NVarChar 10 Tªn NgaySinh Date  8 Ngày sinh DangVien Char 1 §¶ng viªn MaDanToc Char 2 M· d©n téc MaTonGiao Char 2 M· t«n gi¸o MaCDUT Char 2 M· chÕ ®é ­u tiªn NgayCT Date 8 Ngµy c«ng t¸c QueQuan NVarChar 250 Quª qu¸n DienThoai NVarChar 20 §iÖn tho¹i DiaChi NVarChar 250 §Þa chØ 3.5. B¶ng qu¸ tr×nh c«ng t¸c - QT_CongTac Tªn tr­êng KiÓu d÷ liÖu §é réng Chó thÝch MaGV Char  5 M· gi¸o viªn MaTrinhDo Char 2 M· tr×nh ®é MaHopDong Char 2 M· hî ®ång lao ®éng MaChucVu Char 2 M· chøc vô HeSoLuong Real 4 HÖ sè l­¬ng 3.6. B¶ng c¸c m«n häc - MonHoc Tªn tr­êng KiÓu d÷ liÖu §é réng Chó thÝch MaMon Char 2 M· m«n häc TenMon NVarChar 20 Tªn m«n häc HeSo SmallInt 2 HÖ sè m«n häc 3.7. B¶ng ph©n c«ng gi¶ng d¹y cho gi¸o viªn - DayLop Tªn tr­êng KiÓu d÷ liÖu §é réng Chó thÝch MaGV Char 5 M· gi¸o viªn MaLop Char 15 M· líp ChuNhiem Char 1 Chñ nhiÖm 3.8. B¶ng sæ ®iÓm cho tõng m«n häc - SoDiem Tªn tr­êng KiÓu d÷ liÖu §é réng Chó thÝch MaLop Char 15 M· líp MaMon Char 2 M· m«n häc HocKy Char  1 Häc kú MaHS Char 10 M· häc sinh DMieng Char 10 §iÓm miÖng D15Phut Char 10 §iÓm 15 phót D1Tiet Char 10 §iÓm 1 tiÕt DHocKy SmallInt  2 §iÓm häc kú DiemTB Real 4 §iÓm trung b×nh HocLuc NVarChar 20 Häc lùc 3.9. B¶ng chøa c¸c danh s¸ch thi theo tõng khãa - DSThiKhoa Tªn tr­êng KiÓu d÷ liÖu §é réng Chó thÝch NgayThi Date 8 Ngµy thi MaDS Char 20 M· danh s¸ch thi Khoa Int 4 Khãa tuyÓn sinh Khoi Char 2 Khèi TenDS NVarChar 50 Tªn danh s¸ch thi SoMon SmallInt 2 Sè m«n thi SoHS1P SmallInt 2 Sè häc sinh trªn 1 phßng thi 3.10. B¶ng danh s¸ch thi - DanhSachThi Tªn tr­êng KiÓu d÷ liÖu §é réng Chó thÝch STT SmallInt 2 Sè thø tù SBD Int 4 Sè b¸o danh MaLop Char 15 M· líp MaHS Char 10 M· häc sinh Phong SmallInt 2 Tªn phßng thi M1 Real 4 §iÓm m«n 1 M2 Real 4 §iÓm m«n 2 ... ... ... ... Mn Real 4 §iÓm m«n n ChuThich NText 16 Chó thÝch 3.11. B¶ng tæng kÕt häc tËp tõng häc kú vµ tõng n¨m häc - XepLoai Tªn tr­êng KiÓu d÷ liÖu §é réng Chó thÝch MaLop Char 15 M· líp MaHS Char 10 M· häc sinh DiemHK1 Real 4  §TBC häc kú 1 HocLucHK1 NVarChar 20 XÕp lo¹i häc lùc häc kú 1 DiemHanhKiemHK1 SmallInt 2 §iÓm h¹nh kiÓm häc kú 1 HanhKiemHK1 NVarChar 20 XL h¹nh kiÓm häc kú 1 DiemXLDoanHK1Lop SmallInt 2 Líp xÕp §-TN häc kú 1 DiemXLDoanHK1 SmallInt 2 §iÓm XL §-TN häc kú 1 XLDoanHK1Lop NVarChar 20 Líp XL §-TN häc kú 1 XLDoanHK1 NVarChar 20 XL §-TN häc kú 1 DiemHK2 Real 4  §TBC häc kú 2 HocLucHK2 NVarChar 20 XÕp lo¹i häc lùc häc kú 2 DiemHanhKiemHK2 SmallInt 2 §iÓm h¹nh kiÓm häc kú 2 HanhKiemHK2 NVarChar 20 XL h¹nh kiÓm häc kú 2 DiemXLDoanHK2Lop SmallInt 2 Líp xÕp §-TN häc kú 2 DiemXLDoanHK2 SmallInt 2 §iÓm XL §-TN häc kú 2 XLDoanHK2Lop NVarChar 20 Líp XL §-TN häc kú 2 XLDoanHK2 Nvarchar 20 XL §-TN häc kú 2 DiemCN Real 4 §TBC c¶ n¨m HocLucCN Nvarchar 20 XÕp lo¹i häc lùc c¶ n¨m DiemHanhKiemCN SmallInt 2 §iÓm h¹nh kiÓm c¶ n¨m HanhKiemCN NVarChar 20 XL h¹nh kiÓm c¶ n¨m DiemXLDoanCN SmallInt 2 §iÓm XL §-TN c¶ n¨m 2 XLDoanCN NVarChar 20 XÕp lo¹i §-TN c¶ n¨m 3.12. B¶ng c¸c tr¹ng th¸i kû luËt häc sinh - TrangThaiKyLuat Tªn tr­êng KiÓu d÷ liÖu §é réng Chó thÝch MaTrangThai Char 1 M· tr¹ng th¸i TrangThai NVarChar 50 Tr¹ng th¸i 3.13. B¶ng khãa d÷ liÖu líp häc - LockedSoDiem Tªn tr­êng KiÓu d÷ liÖu §é réng Chó thÝch MaLop Char 15 M· líp HocKy Char 1 Häc kú 3.14. B¶ng danh môc c¸c kho¶n thu cña häc sinh - DM_KhoanThu Tªn tr­êng KiÓu d÷ liÖu §é réng Chó thÝch MaKhoan Char 2 M· kho¶n thu TenKhoan NVarChar 30 Tªn kho¶n thu SoTien Float 8 Sè tiÒn thu 3.15. B¶ng thu tiÒn ®ãng gãp - TienHoc Tªn tr­êng KiÓu d÷ liÖu §é réng Chó thÝch SoCT Numeric 9 Sè chøng tõ NgayLap Date 8 Ngµy lËp MaKhoan Char 2 M· kho¶n thu SoTien Float 8 Sè tiÒn thu MaHS Char 10 M· häc sinh MaLop Char 15 M· líp NguoiThu NVarChar 40 Ng­êi thu 3.16. B¶ng l­¬ng gi¸o viªn theo tõng th¸ng - BangLuongThang Tªn tr­êng KiÓu d÷ liÖu §é réng Chó thÝch MaGV Char 5 M· gi¸o viªn HeSoLuong Real 4 HÖ sè l­¬ng TienChucVu Real 4 TiÒn phô cÊp chøc vô LuongChinh Real 4 L­¬ng chÝnh TienDungLop Real 4 TiÒn phô cÊp ®øng líp TongMucLuong Real 4 Tæng møc l­¬ng TienBaoHiem Real 4 TiÒn b¶o hiÓm TienCongDoan Real 4 TiÒn c«ng ®oµn TienLinh Real 4 TiÒn lÜnh DaNhan Real 4 §· nhËn 3.17. B¶ng danh môc c¸c chÕ ®é ­u tiªn - CheDoUuTien Tªn tr­êng KiÓu d÷ liÖu §é réng Chó thÝch MaCDUT Char 2 M· chÕ ®é ­u tiªn TenCDUT NVarChar 50 Tªn chÕ ®é ­u tiªn 3.18. B¶ng danh môc c¸c lo¹i chøc vô - ChucVu Tªn tr­êng KiÓu d÷ liÖu §é réng Chó thÝch MaChucVu Char 2 M· chøc vô TenChucVu NVarChar 50 Tªn chøc vô TienChucVu Real 4 TiÒn phô cÊp chøc vô 3.19. B¶ng danh môc c¸c d©n téc - DanToc Tªn tr­êng KiÓu d÷ liÖu §é réng Chó thÝch MaDanToc Char 2 M· d©n téc TenDanToc NVarChar 50 Tªn d©n téc 3.20. B¶ng c¸c h×nh thøc hîp ®ång lao ®éng - HopDong Tªn tr­êng KiÓu d÷ liÖu §é réng Chó thÝch MaHopDong Char 2 M· hîp ®ång TenHopDong NVarChar 50 Tªn hîp ®ång 3.21. B¶ng danh môc c¸c t«n gi¸o - TonGiao Tªn tr­êng KiÓu d÷ liÖu §é réng Chó thÝch MaTonGiao Char 2 M· t«n gi¸o TenTonGiao NVarChar 50 Tªn t«n gi¸o 3.22. B¶ng danh môc c¸c tr×nh ®é häc vÊn - TrinhDo Tªn tr­êng KiÓu d÷ liÖu §é réng Chó thÝch MaTrinhDo Char 2 M· tr×nh ®é TenTrinhDo NVarChar 50 Tªn tr×nh ®é 3.23. B¶ng danh s¸ch c¸c v¨n b¶n ®­îc lËp - VanBan Tªn tr­êng KiÓu d÷ liÖu §é réng Chó thÝch TenTep NVarChar 50 Tªn tÖp v¨n b¶n MaSo NVarChar 20 M· sè v¨n b¶n NgayLap Date 8 Ngµy lËp TieuDe NVarChar 50 Tiªu ®Ò v¨n b¶n DuongDan NVarChar 250 §­êng dÉn tÖp v¨n b¶n Thuoc NVarChar 1 §¬n vÞ lËp v¨n b¶n 3.24. B¶ng nhãm c¸c tµi kho¶n sö dông - NhomTaiKhoan Tªn tr­êng KiÓu d÷ liÖu §é réng Chó thÝch MaNhom Char 2 M· nhãm TenNhom NVarChar 50 Tªn nhãm 3.25. B¶ng tµi kho¶n sö dông vµ chøc n¨ng cña tµi kho¶n - TaiKhoan Tªn tr­êng KiÓu d÷ liÖu §é réng Chó thÝch MaTaiKhoan Char 10 M· tµi kho¶n UserName NVarChar 15 Tªn sö dông Password NVarChar 15 MËt khÈu MaNhom Char 1 M· nhãm CacChucNang Char 1 C¸c chøc n¨ng cña tµi kho¶n 3.26. C¸c b¶ng dïng ®Ó sao l­u d÷ liÖu Ngoµi c¸c b¶ng trªn cßn cã mét sè b¶ng kh¸c cã cÊu tróc t­¬ng øng dïng ®Ó sao l­u d÷ liÖu nh­: Luu_GiaoVien, Luu_HocLop, Luu_HocMon, Luu_HocSinh, Luu_LopHoc, Luu_QT_CongTac, Luu_SoDiem, Luu_XepLoai. 3.27. M« h×nh liªn kÕt d÷ liÖu PhÇn 2: Tù ®éng tr¶ lêi kÕt qu¶ häc tËp qua ®iÖn tho¹i Víi sù kÕt hîp gi÷a c«ng nghÖ th«ng tin vµ truyÒn th«ng ®· më ra mét kû nguyªn míi, c¸c ®Ò tµi vÒ liªn quan ®Õn sù kÕt hîp gi÷a c«ng nghÖ th«ng tin vµ truyÒn th«ng hiÖn lµ mét lÜnh vùc kh¸ nãng ®· vµ ®ang ®­îc quan t©m nghiªn cøu, vµ phæ biÕn kh¾p n¬i v× tÝnh øng dông, tÝnh míi mÎ vµ hiÖu qu¶ cña nã mang l¹i. HiÖn nay, cã mét c«ng cô ®i kÌm cïng Windows hç trî lËp tr×nh giao tiÕp gi÷a m¸y tÝnh víi ®iÖn tho¹i ®ã chÝnh lµ TAPI (Telephony Application Programming Interface) t¹m dÞch lµ giao diÖn lËp tr×nh øng dông cho ®iÖn tho¹i. Sù kÕt hîp cña TAPI vµ kü thuËt chuyÓn v¨n b¶n thµnh tiÕng nãi viÕt t¾t lµ TTS (Text To Speech) cã thÓ x©y dùng c¸c øng dông nh­: m« h×nh ng«i nhµ th«ng minh, ®iÒu khiÓn ho¹t ®éng c¸c hÖ thèng m¸y b»ng ®iÖn tho¹i, x©y dùng c¸c ch­¬ng tr×nh hç trî sö dông m¸y tÝnh cho ng­êi mï, tæng ®µi phôc vô kh¸ch hµng cña c¸c nhµ cung cÊp dÞch vô ®iÖn tho¹i, tù ®éng tr¶ lêi kÕt qu¶ häc tËp cña häc sinh - sinh viªn, ... NÕu nh­ tr­íc ®©y phô huynh chØ biÕt con m×nh trèn häc khi nhËn ®­îc giÊy mêi cña nhµ tr­êng, chØ biÕt kÕt qu¶ häc tËp cña con em m×nh qua c¸c buæi häp phô huynh häc sinh cuèi mçi häc kú,... th× b©y giê víi chØ ngåi tr­íc m¸y tÝnh hoÆc bÊm mét cuéc ®iÖn tho¹i còng n¾m b¾t ®­îc nh÷ng th«ng b¸o chi tiÕt nhÊt mµ m×nh cÇn quan t©m ë mäi lóc, mäi n¬i. Ch­¬ng I: Giao diÖn lËp tr×nh øng dông cho ®iÖn tho¹i 1. M« h×nh mét øng dông trªn Windows cã sö dông TAPI Giao diÖn lËp tr×nh øng dông ®iÖn tho¹i ®­îc viÕt t¾t lµ TAPI (Telephony Application Programming Interface). M« h×nh cña mét øng dông trªn Windows cã sö dông TAPI nh­ sau: 2. Giíi thiÖu TAPI TAPI ®­îc ph¸t triÓn bëi sù kÕt hîp cña hai h·ng Intel vµ Microsoft. TAPI ®­îc thiÕt kÕ ®Ó truy xuÊt c¸c dÞch vô ®iÖn tho¹i trªn tÊt c¶ c¸c hÖ ®iÒu hµnh Windows. TAPI lµ tËp hîp c¸c hµm ®¬n lÎ ®­îc Windows cung cÊp ®Ó hç trî cho viÖc lËp tr×nh giao tiÕp gi÷a ®iÖn tho¹i vµ m¸y tÝnh th«ng qua modem hoÆc c¸c thiÕt bÞ truyÒn th«ng. 3. C¸c phiªn b¶n cña TAPI HiÖn nay ®· cã c¸c phiªn b¶n cña TAPI nh­: 1.4, 2.0, 2.1, 2.2, 3.0, 3.1. Tuy nhiªn nÕu víi yªu cÇu cña øng dông chØ cÇn t¹o mét phiªn lµm viÖc gi÷a m¸y tÝnh vµ ®iÖn tho¹i th× phiªn b¶n 1.4 cã thÓ ®¸p øng vµ ngoµi ra phiªn b¶n nµy cã thÓ ch¹y trªn mäi phiªn b¶n Windows 32-bit vµ cÊu h×nh cµi ®Æt kh«ng cao. 4. C¸c lîi Ých cña TAPI Môc ®Ých cña TAPI lµ cho phÐp c¸c nhµ lËp tr×nh viÕt nh÷ng øng dông mµ kh«ng cÇn quan t©m chi tiÕt ®Õn thiÕt bÞ phÇn cøng. VÝ dô víi modem, ng­êi lËp tr×nh kh«ng cÇn biÕt modem lo¹i nµo, cña h·ng nµo, tËp lÖnh cña cña modem lµ g×, sö dông cæng nèi tiÕp, song song hay cæng USB, chØ cÇn thiÕt bÞ phÇn cøng ®ã cã mét TAPI driver gäi lµ TSP (Telephone Service Provider) do nhµ s¶n xuÊt cung cÊp, mµ th­êng khi cµi thiÕt bÞ phÇn cøng nµy vµo m¸y th× tÊt c¶ c¸c driver cña nã ®Òu ®­îc cµi vµo. TAPI hç trî c¶ viÖc truyÒn sè liÖu lÉn tiÕng nãi ë nhiÒu lo¹i thiÕt bÞ ®Çu cuèi kh¸c nhau, hç trî c¸c kiÓu kÕt nèi phøc t¹p vµ c¸c kü thuËt qu¶n lý cuéc gäi nh­: t¹o cuéc gäi, chê cuéc gäi, hép th­ tho¹i, vv... C¸c øng dông ®­îc viÕt bëi TAPI cã thÓ truy cËp trùc tiÕp vµo c¸c dÞch vô trªn ®­êng d©y ®iÖn tho¹i. C¸c øng dông nµy cã thÓ ph¸t ra vµ nhËn vµo mäi tÝn hiÖu cña ®iÖn tho¹i. 5. Ho¹t ®éng cña TAPI trong mét øng dông Khëi t¹o TAPI §iÒu khiÓn phiªn làm viÖc §iÒu khiÓn thiÕt bÞ §iÒu khiÓn ph­¬ng tiÖn KÕt thóc TAPI 5.1. Khëi t¹o TAPI Khëi t¹o TAPI (TAPI Initialization) lµ khëi t¹o m«i tr­êng truyÒn th«ng trªn m¸y tÝnh. TAPI sÏ gäi TAPISRV (TAPI Server) vµ thiÕt lËp mét kÕt nèi cho tiÕn tr×nh TAPISRV. TAPISRV n¹p vµo c¸c bé phËn cung cÊp dÞch vô ®­îc chØ ®Þnh trong registry vµ buéc chóng khëi t¹o nh÷ng thiÕt bÞ mµ chóng hç trî. LÊy sè phiªn b¶n thÝch hîp cho øng dông TAPI, TAPI vµ bé cung cÊp dÞch vô ®iÖn tho¹i. C«ng viÖc nµy b¾t buéc ph¶i lµm ë TAPI 2. KiÓm tra vµ thu nhËn th«ng tin liªn quan ®Õn c¸c thiÕt bÞ kh¶ dông cho øng dông TAPI. §¨ng ký th«ng ®iÖp ®Ó nhËn ®­îc c¸c sù kiÖn liªn quan tíi nh÷ng thay ®æi tr¹ng th¸i cña ®­êng truyÒn. 5.2. §iÒu khiÓn phiªn lµm viÖc Session Control Mét phiªn lµm viÖc nãi chung hay mét cuéc gäi nãi riªng lµ mét kÕt nèi gi÷a hai hay nhiÒu ®Þa chØ. KÕt nèi nµy lµ ®éng vµ c¸c ®èi t­îng liªn quan ph¶i ®­îc t¹o, qu¶n lý vµ hñy khi kh«ng cßn dïng. §iÒu khiÓn phiªn lµm viÖc (Session Control) lµ qu¸ tr×nh tõ lóc t¹o cho ®Õn lóc ng¾t kÕt nèi mét cuéc gäi. Mét phiªn lµm viÖc gåm 2 c«ng viÖc chÝnh : §iÒu khiÓn ho¹t ®éng cña phiªn lµm viÖc: khëi t¹o, duy tr× vµ kÕt thóc phiªn lµm viÖc. LÊy th«ng tin cña phiªn lµm viÖc: lÊy nh÷ng th«ng tin chi tiÕt trong phiªn lµm viÖc. 5.3. §iÒu khiÓn thiÕt bÞ Device Control §iÒu khiÓn thiÕt bÞ lµ thiÕt lËp vµ lÊy th«ng tin cña c¸c thiÕt bÞ. C¸c thiÕt bÞ gåm: Network: m¹ng lµ líp giao vËn cho viÖc truyÒn th«ng. Line: ®­êng truyÒn lµ mét kÕt nèi tíi mét network. §ã lµ mét thiÕt bÞ vËt lý nh­ b¶ng m¹ch fax, modem hay c¹c ISDN. ThiÕt bÞ cã thÓ kh«ng cÇn kÕt nèi th¼ng vµo m¸y tÝnh mµ cã øng dông TAPI ®ang ch¹y. Channel: kªnh lµ sù chia nhá cña mét line. Address: mét ®Þa chØ ®¹i diÖn cho mét sù ®Þnh vÞ trªn network. Mçi line hay channel ®Òu cã mét hay nhiÒu ®Þa chØ liªn kÕt víi nhau. Terminal: mét nguån hoµn tr¶ l¹i cho mét ®Þa chØ ®Æc tr­ng vµ mét kiÓu ph­¬ng tiÖn. 5.4. §iÒu khiÓn ph­¬ng tiÖn Ph­¬ng tiÖn cña phiªn lµm viÖc truyÒn th«ng ®­îc thiÕt kÕ cho d÷ liÖu truyÒn qua. §iÒu khiÓn ph­¬ng tiÖn (Media Control) cho phÐp mét øng dông nhËn biÕt nh÷ng thay ®æi cña c¸c kiÓu ph­¬ng tiÖn vµ ®iÒu chØnh c¸c luång trªn ph­¬ng tiÖn nh­ ©m l­îng cña tiÕng nãi ®­îc truyÒn. §ã còng cã thÓ lµ viÖc göi vµ nhËn c¸c tÝn hiÖu Ên phÝm tõ ®iÖn tho¹i. 5.5. KÕt thóc TAPI KÕt thóc TAPI (TAPI Shutdown) lµ kÕt thóc c¸c phiªn lµm viÖc, gi¶i phãng c¸c tµi nguyªn hÖ thèng ®ang chiÕm gi÷. 6. M« h×nh lËp tr×nh cho hÖ thèng ®iÖn tho¹i trªn Windows øng dông TAPI sÏ n¹p th­ viÖn TAPI (TAPI DLL) vµo vµ sö dông TAPI cho c¸c nhu cÇu truyÒn th«ng. TAPI sÏ t¹o ra mét kÕt nèi TAPISVR (TAPI Server). Ngoµi ra, víi TAPI phiªn b¶n 3 sÏ t¹o thªm mét ®èi t­îng MSP vµ kÕt nèi víi nã b»ng c¸ch sö dông tËp c¸c c©u lÖnh ®­îc ®Þnh nghÜa tr­íc, h×nh thµnh nªn MSPI. Sau ®ã TAPISVR liªn l¹c víi c¸c tµi nguyªn kh¶ dông trªn m¸y tÝnh vµ giao tiÕp víi c¸c TSP b»ng c¸ch sö dông TSPI. TSP vµ MSP sÏ lµm nhiÖm vô cung cÊp nh÷ng th«ng tin vÒ c¸c tr¹ng th¸i, chøc n¨ng cña thiÕt bÞ khi cã yªu cÇu. 6.1. Th­ viÖn liªn kÕt ®éng TAPI DLL TAPI DLL (Dynamic link library) cïng víi TAPI Server (Tapisvr.exe) lµ sù trõu t­îng hãa trong viÖc ph©n c¸ch gi÷a ng­êi dïng vµ c¸c nhµ cung cÊp dÞch vô ®iÖn tho¹i. Mét th­ viÖn TAPI liªn kÕt víi TAPI Server ®Ó cung cÊp mét giao tiÕp gi÷a 2 líp. Cã 3 th­ viÖn liªn quan tíi TAPI: Tapi.dll, Tapi32.dll, Tapi3.dll. Mçi th­ viÖn nµy ®Òu cã vai trß nh­ nhau vµ t­¬ng øng víi mét thêi ®iÓm phiªn b¶n cña TAPI. 6.2. Tr×nh cung cÊp dÞch vô truyÒn th«ng MSP MSP (Media Service Provider) chØ cã ë TAPI 3, nã cho phÐp viÖc ®iÒu khiÓn mét øng dông qua ph­¬ng tiÖn víi c¬ chÕ vËn chuyÓn ®Æc biÖt. Mét MSP lu«n lu«n tån t¹i song song víi mét TSP (Tapi Service Provider). Mét MSP cho phÐp viÖc ®iÒu khiÓn ph­¬ng tiÖn th«ng qua viÖc sö dông thiÕt bÞ cuèi vµ c¸c giao tiÕp luång ®­îc ®Þnh nghÜa bëi TAPI. 6.3. Giao diÖn tr×nh cung cÊp dÞch vô truyÒn th«ng MSPI MSPI (Media Service Provider Interface) lµ tËp hîp c¸c giao tiÕp vµ c¸c ph­¬ng thøc ®­îc thùc hiÖn bëi MSP nh»m cho phÐp viÖc ®iÒu khiÓn mét øng dông TAPI 3 trªn ph­¬ng tiÖn trong suèt phiªn liªn l¹c truyÒn th«ng. 6.4. Tr×nh chñ TAPI Tr×nh chñ TAPI (TAPI Server) ®­îc xem nh­ kho trung t©m l­u tr÷ c¸c th«ng tin vÒ hÖ thèng ®iÖn tho¹i trªn m¸y ng­êi dïng. TiÕn tr×nh cña dÞch vô nµy gi¸m s¸t c¸c tµi nguyªn côc bé vµ ë xa cña hÖ thèng ®iÖn tho¹i, gi¸m s¸t c¸c øng dông TAPI vµ thùc hiÖn mét giao tiÕp phï hîp víi c¸c TSP. (xem m« h×nh lËp tr×nh hÖ thèng ®iÖn tho¹i ë phÇn sau ®Ó thÊy mèi liªn hÖ gi÷a TAPI Server vµ c¸c thµnh phÇn kh¸c). Trong Windows 95, 98, NT, TAPI Server (Tapisrv.exe) sÏ ch¹y nh­ mét tiÕn tr×nh riªng biÖt. Trong Windows 2000, nã ch¹y trong ng÷ c¶nh cña Svchost.exe. Khi øng dông n¹p TAPI DLL vµ thùc hiÖn c«ng viÖc khëi t¹o xong, DLL sÏ x©y dùng mét kÕt nèi tíi TAPI Server. Sau ®ã TAPI Server sÏ n¹p c¸c TSP. 6.5. Tr×nh cung cÊp dÞch vô ®iÖn tho¹i TSP TSP (Telephony Service Provider) thùc chÊt lµ mét th­ viÖn liªn kÕt ®éng hç trî viÖc ®iÒu khiÓn c¸c thiÕt bÞ truyÒn th«ng th«ng qua mét tËp c¸c hµm dÞch vô. øng dông TAPI sö dông c¸c lÖnh ®­îc chuÈn hãa vµ TSP ®iÒu khiÓn c¸c lÖnh ®Æc tr­ng mµ cÇn ph¶i ®­îc trao ®æi víi thiÕt bÞ. 6.6. Giao diÖn tr×nh cung cÊp dÞch vô ®iÖn tho¹i TSPI TSP ph¶i t¹o ra mét giao tiÕp TSPI (Telephony Service Provider Interface) phï hîp ®Ó thùc hiÖn chøc n¨ng nh­ mét nhµ cung cÊp dÞch vô trong m«i tr­êng hÖ thèng ®iÖn tho¹i. TSPI ®Þnh nghÜa ra c¸c hµm ngo¹i mµ ®­îc hç trî bëi TSP. 6.7. Tr×nh cung cÊp dÞch vô Service Providers §©y ®­îc xem nh­ bé phËn cung cÊp c¸c dÞch vô cÇn thiÕt ®Ó thùc hiÖn viÖc ®iÒu khiÓn thiÕt bÞ ®iÖn tho¹i mét c¸ch chi tiÕt. TSP cung cÊp c¸c ®iÒu khiÓn cuéc gäi vµ MSP nÕu cã sÏ cung cÊp ®iÒu khiÓn luång qua ph­¬ng tiÖn. TÊt c¶ c¸c TSP thùc thi bªn trong tiÕn tr×nh TAPISRV. C¸c bé phËn cung cÊp dÞch vô cã thÓ t¹o ra c¸c luång ngay trong ng÷ c¶nh cña TAPISRV khi cÇn vµ ®­îc ch¾c ch¾n r»ng kh«ng cã tµi nguyªn nµo mµ chóng t¹o ra bÞ hñy do tho¸t khái mét øng dông c¸ nh©n nµo ®ã. Khi cÇn TAPI Server cã thÓ dÞch c¸c c©u lÖnh cña øng dông sang tËp c¸c lÖnh phï hîp nh­ lµ TSPI. C¸c MSP thùc thi ngay trong tiÕn tr×nh cña øng dông, cho phÐp ph¶n håi nhanh mét sè yªu cÇu trong viÖc ®iÒu khiÓn ph­¬ng tiÖn. TAPI DLL cung cÊp mét kÕt nèi chÆt chÏ tíi MSPI. 7. TÝn hiÖu ®a tÇn DTMF trong hÖ thèng ®iÖn tho¹i - TÝn hiÖu DTMF (Dual Tone Multi Frequency) lµ tÝn hiÖu ph¸t ra khi Ên phÝm trªn ®iÖn tho¹i. Cã 16 tÝn hiÖu t­¬ng øng víi c¸c phÝm: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, *, #, A, B, C, D. Trong ®ã: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6,7,8,9,*,# lµ c¸c phÝm mµ ta th­êng gÆp. PhÝm M· DTMF (Hex) 0 30 1 31 2 32 3 33 4 34 5 35 PhÝm M· DTMF (Hex) 6 36 7 37 8 38 9 39 * 2A # 23 Ch­¬ng 2. Kü thuËt chuyÓn v¨n b¶n thµnh tiÕng nãi 1. Kh¸i niÖm vÒ kü thuËt chuyÓn v¨n b¶n thµnh tiÕng nãi Kü thuËt chuyÓn v¨n b¶n thµnh tiÕng nãi viÕt t¾t lµ TTS (Text To Speech). Kü thuËt TTS ®­îc ph©n lo¹i dùa vµo c¸c ph­¬ng ph¸p chuyÓn v¨n b¶n sang tiÕng nãi. 2. C¸c ph­¬ng ph¸p chuyÓn v¨n b¶n sang tiÕng nãi 2.1. Ph­¬ng ph¸p ghÐp nèi tõ Ph­¬ng ph¸p nµy c¸c tõ ph¶i ®­îc thu ©m tr­íc. Khi nhËn ®­îc mét chuçi cÇn ®äc, m¸y sÏ t¸ch ra thµnh tõng tõ mét. Sau ®ã, m¸y sÏ t×m c¸c tõ ®· ®­îc thu ©m t­¬ng øng vµ ghÐp l¹i víi nhau, t¹o ra mét chuçi tiÕng nãi liªn tôc. NhËn xÐt: ¦u ®iÓm: Do ©m ®­îc thu s½n nªn cã thÓ thu theo chÊt giäng cña tõng ®Þa ph­¬ng rÊt dÔ nghe. LËp tr×nh ®¬n gi¶n. Nh­îc ®iÓm: Kh«ng gian l­u tr÷ c¸c file ©m thanh lín, ®äc tõ chËm. 2.2. Ph­¬ng ph¸p ghÐp ©m vÞ Ph­¬ng ph¸p nµy thu ©m vµ sau ®ã nèi nh÷ng ®o¹n ng¾n ©m thanh ®­îc sè hãa l¹i víi nhau vµ t¹o ra ©m thanh liªn tôc. VÝ dô tõ "hello" bao gåm nh÷ng ©m vÞ sau: "h eh l oe". C¸c ©m vÞ ®­îc t¹o b»ng c¸ch thu giäng ng­êi vµ x¸c ®Þnh mét c¸ch cÈn thËn tØ mØ vÞ trÝ b¾t ®Çu vµ kÕt thóc cña nh÷ng ©m vÞ. NhËn xÐt: ¦u ®iÓm: ChÊt l­îng ©m gièng thËt h¬n, cã c¶i thiÖn h¬n vÒ kh«ng gian l­u tr÷ nh­ng còng rÊt tèn bé nhí. Nh­îc ®iÓm: Ph¶i tèn c«ng søc thu ©m vµ giäng kh«ng cè ®Þnh bëi nh÷ng ©m vÞ chØ ®Æc tr­ng bëi ng«n ng÷ cña ng­êi ph¸t ©m. LËp tr×nh phøc t¹p. 2.3. Ph­¬ng ph¸p tæng hîp tiÕng nãi Ph­¬ng ph¸p nµy phøc t¹p h¬n nhiÒu v× sÏ tæng hîp t¹o ©m gièng nh­ nh÷ng g× ®­îc t¹o bëi giäng nãi cña con ng­êi ph¸t ra. Ph­¬ng ph¸p nµy cÇn cung cÊp nhiÒu bé läc m« pháng chiÒu dµi, cæ häng, khoang miÖng, h×nh d¹ng m«i vµ vÞ trÝ l­ìi. §©y lµ mét ph­¬ng ph¸p khã, ®ang ®­îc quan t©m nghiªn cøu cña nhiÒu ngµnh khoa häc nh­ng hiÖn nay vÉn ch­a cã nh÷ng kÕt qu¶ tèi ­u. NhËn xÐt: ¦u ®iÓm: Cã thÓ lËp tr×nh dùa vµo c¸c th­ viÖn cung cÊp s½n, nªn t­¬ng ®èi dÔ dµng, kh«ng cÇn kh«ng gian l­u tr÷ c¸c file ©m thanh s½n. Nh­îc ®iÓm: TiÕng nãi ®­îc t¹o bëi kü thuËt tæng hîp nµy th­êng Ýt gièng giäng con ng­êi nªn rÊt khã nghe. 3. C¸c ph­¬ng ph¸p tæng hîp tiÕng nãi cho TiÕng ViÖt 3.1 Ph­¬ng ph¸p ghÐp tõng tõ ®¬n Ph­¬ng ph¸p nµy thùc hiÖn thu ©m tõng tõ ®¬n thµnh tõng tÖp cã tªn tÖp t­¬ng øng. §Ó chuyÓn mét chuçi v¨n b¶n thµnh tiÕng nãi thùc hiÖn ®äc lÇn l­ît tõng tÖp cã tªn t­¬ng øng víi tõng tõ trong chuçi. VÝ dô: "ch¨m chØ" ®­îc ghÐp bëi hai tÖp thu ©m cña hai tõ: [ch¨m] + [chØ] . Víi ph­¬ng ph¸p nµy TiÕng ViÖt phæ th«ng cã kho¶ng h¬n 6000 tõ, nÕu ta thu víi tÇn sè lÊy mÉu 8KHz, 8 bit/mÉu, mono, nÐn PCM. Mçi tõ thu trong 0.8 gi©y th× khèi l­îng ©m thanh cÇn l­u tr÷ lµ: 6000 * 8000 * 1 * 1 * 0.8 = 38,400,000 byte NhËn xÐt: Ph­¬ng ph¸p nµy ®¹t ®é tù nhiªn cao vµ c¸ch thùc hiÖn ®¬n gi¶n nhÊt. Kh«ng thÓ thu ©m ®Çy ®ñ c¸c tõ trong TiÕng ViÖt v× TiÕng ViÖt cã rÊt nhiÒu tõ vay m­în tõ c¸c thø tiÕng kh¸c vµ cã tõ kh«ng cã trong tõ ®iÓn TiÕng ViÖt nh­ng vÉn cã thÓ ph¸t ©m ra ®­îc. Khèi l­îng d÷ liÖu cña ph­¬ng ph¸p nµy lµ kh¸ lín. Giäng ®äc kh«ng liªn tôc. 3.2. Ph­¬ng ph¸p ghÐp ©m tõ hai ©m Theo ph­¬ng ph¸p nµy thùc hiÖn thu ©m phô ©m ®Çu, ©m vÇn thµnh tõng tÖp cã tªn tÖp t­¬ng tøng. §Ó chuyÓn mét chuçi v¨n b¶n thµnh tiÕng nãi thùc hiÖn ®­îc tõng nguyªn ©m vµ phô ©m cña tõng tõ trong chuçi. VÝ dô : "b»ng" ®­îc ghÐp tõ [b] + [ »ng] . Theo ph­¬ng ph¸p mét tõ ®­îc t¸ch ra lµm hai phÇn lµ phô ©m ®Çu vµ vÇn ®iÒu nµy c¨n cø trªn ®Æc ®iÓm TiÕng ViÖt lµ phô ©m ®Çu Ýt phô thuéc vµo phÇn vÇn vµ thanh ®iÖu cã thÓ t¸ch ®­îc 28 phô ©m ®Çu vµ 650 phÇn vÇn. Còng thùc hiÖn c¸ch thu ©m nh­ trªn th× khèi l­îng l­u tr÷ sÏ lµ: 650 * 8000 * 1 * 1 * (0.8 - 0.15) + 28 * 8000 * 1 * 1 * 0.15 = 3,143,600 byte NhËn xÐt: Khèi l­îng l­u tr÷ rÊt nhá. RÊt khã thùc hiÖn v× khi phô ©m cã vai trß lµm phô ©m cuèi, chóng ®­îc ph¸t ©m kh¸c víi khi chóng lµm phô ©m ®Çu, ... ChÊt l­îng giäng cña ph­¬ng ph¸p nµy rÊt thÊp vµ bÞ rêi r¹c. 3.3. Ph­¬ng ph¸p ghÐp ©m theo c¸c ©m tiÕt Ph­¬ng ph¸p nµy thùc hiÖn thu ©m c¸c phô ©m, nguyªn ©m thµnh tõng tÖp cã tªn tÖp t­¬ng øng. §Ó chuyÓn mét chuçi v¨n b¶n thµnh tiÕng nãi thùc hiÖn ®äc tõng tÖp t­¬ng tøng víi tõng phô ©m, nguyªn ©m vµ thÓ biÕn ©m cña tõng tõ trong chuçi. VÝ dô: "b»ng" ®­îc ghÐp tõ [b] + [»] + [ng] . Theo ph­¬ng ph¸p nµy TiÕng ViÖt cã 28 phô ©m vµ 68 nguyªn ©m cïng c¸c biÕn thÓ thanh. Còng dïng c¸ch thu ©m nh­ trªn, khèi l­îng l­u tr÷: (28 + 68) * 8000 * 1 * 1 * 0.8 = 614,400 byte NhËn xÐt: ­u nh­îc ®iÓm cña ph­¬ng ph¸p nµy còng t­¬ng tù nh­ ph­¬ng ph¸p ghÐp ©m tõ hai ©m, tuy nhiªn dung l­îng l­u tr÷ cã gi¶m bít nhiÒu. 3.4. Ph­¬ng ph¸p tæ chøc c¸c tõ thµnh file d÷ liÖu ©m thanh §©y lµ ph­¬ng ph¸p mµ em ®· nghiªn cøu, cµi ®Æt vµ cho kÕt qu¶ rÊt tèt trong chøc n¨ng tù ®éng tr¶ lêi kÕt qu¶ häc tËp cña ch­¬ng tr×nh “Sè hãa tr­êng häc”. Ph­¬ng ph¸p nµy thùc hiÖn thu c¸c tõ, c©u vµo mét tÖp duy nhÊt. Theo ®ã c¸c ©m thanh nµy ®­îc tæ chøc trong tÖp theo tõng vÞ trÝ trªn tÖp (offset). §Ó tiÖn cho viÖc truy nhËp ®Õn tõng ©m thanh ®­îc thu th× song song víi viÖc ghi ©m thanh vµo tÖp thùc hiÖn ghi c¸c th«ng tin gåm: tªn tõ hoÆc c©u thu ©m, ®Þa chØ trªn tÖp (offset), kÝch th­íc d÷ liÖu (data size) cña ©m thanh ®ã vµo mét b¶ng chØ môc. §Ó ®äc mét chuçi v¨n b¶n thùc hiÖn t¸ch chuçi thµnh c¸c tõ, c©u ®· thu ©m sau ®ã lÊy th«ng tin cña tõ hoÆc c©u ®ã trong b¶ng chØ môc ®äc d÷ liÖu trong tÖp ra theo ®Þa chØ offset vµ ®äc trong kho¶ng d÷ liÖu lµ data size. NhËn xÐt : TÊt c¶ c¸c ©m thanh ®­îc thu vµ l­u tr÷ trªn mét tÖp nªn tèc ®é ph¸t ©m thanh liªn tôc kh«ng kh¸c nhiÒu so víi giäng nãi cña con ng­êi. Dung l­îng l­u tr÷ ®­îc c¶i thiÖn lín. 3.5. Ph­¬ng ph¸p tæng hîp tiÕng nãi trong TiÕng ViÖt HiÖn nay cã “Th­ viÖn VnSpeech” cña Trung t©m c«ng nghÖ vi ®iÖn tö vµ tin häc thuéc ViÖn øng dông c«ng nghÖ – Bé khoa häc c«ng nghÖ, cung cÊp miÔn phÝ cho c¸c lËp tr×nh viªn kh«ng v× môc ®Ých th­¬ng m¹i. Tuy nhiªn ®é trung thùc cña giäng nãi kh«ng cao vµ c¶ hai th­ viÖn nµy chØ ph¸t tiÕng nãi ra loa mµ ch­a hç trî ph¸t ra modem hoÆc c¸c thiÕt bÞ truyÒn th«ng. PhÇn 3: Cµi ®Æt ch­¬ng tr×nh M« h×nh ho¹t ®éng M¹ng néi bé KÕt nèi theo m« h×nh sao Ch­¬ng tr×nh “Sè hãa tr­êng häc phæ th«ng” ®­îc thiÕt kÕ cã thÓ cµi ®Æt trªn m¹ng LAN (Loca Area NetWork): - M¸y chñ (Server) cµi Window Server vµ SQL Server chøa c¬ së d÷ liÖu cña ch­¬ng tr×nh. M¸y chñ ®­îc kÕt nèi víi mét thiÕt bÞ truyÒn th«ng phôc vô cho viÖc tù ®éng tr¶ lêi kÕt qu¶ häc tËp cho häc sinh hoÆc phô huynh häc sinh khi cã yªu cÇu. - M¸y kh¸ch (Client) cËp nhËt d÷ liÖu cho ch­¬ng tr×nh hoÆc khai th¸c th«ng tin tõ c¬ s¬ d÷ liÖu trªn m¸y chñ. - M« h×nh kÕt nèi gi÷a m¸y chñ vµ c¸c m¸y kh¸ch lµ m« h×nh sao ®Ó ph¸t huy tèt chøc n¨ng ®a ph©n quyÒn sö dông cña ch­¬ng tr×nh. Lùa chän c«ng cô cµi ®Æt HiÖn nay, cã nhiÒu ng«n ng÷ lËp tr×nh m¹nh vµ hiÖn ®¹i nh­: Pascal, C, C++, Visual C++, Visual Basic, Java, .Net,… Mçi ng«n ng÷ ®Òu cã nh÷ng ­u thÕ riªng. Tuy nhiªn víi ph¹m vi nghiªn cøu cña ®Ò tµi nµy em chän ng«n ng÷ Visual Basic. Víi phiªn b¶n 6.0, Visual Basic lµ mét ng«n ng÷ cã hç trî trong lËp tr×nh víi TAPI, dÔ x©y dùng c¸c øng dông trong lÜnh vùc qu¶n lý, cung cÊp giao diÖn sö dông th©n thiÖn. HÖ qu¶n trÞ c¬ së d÷ liÖu mµ em chän cho ch­¬ng tr×nh SQL Server. SQL Server lµ hÖ qu¶n trÞ c¬ së d÷ liÖu thÝch hîp cho viÖc x©y dông c¸c dù ¸n Client/Server, tÝnh b¶o mËt cao vµ hç trî tèt ®a ng­êi dïng. Ngoµi ra em cßn sö dông mét sè c«ng cô kh¸c nh­: - True DB Grid Pro: ®iÒu khiÓn l­íi d÷ liÖu cã nhiÒu tÝnh n¨ng míi. - ActiveReports: c«ng cô ®Ó t¹o b¸o biÓu ®Ñp vµ linh ho¹t. - HTML Help Workshop: c«ng cô so¹n th¶o vµ biªn dÞch tÖp h­íng dÉn sö dông, c¸c tÖp hç trî häc sinh trong viÖc häc tËp c¸c m«n to¸n, lý, hãa. 1. Giao diÖn chÝnh 2. Chøc n¨ng qu¶n lý gi¸o viªn 2.1. Danh s¸ch gi¸o viªn Chøc n¨ng nµy cho phÐp thªm míi, söa, xãa hå s¬ gi¸o viªn, in Ên hå s¬ vµ qu¸ tr×nh c«ng t¸c cña gi¸o viªn. 2.2. CËp nhËt hå s¬ gi¸o viªn 2.3. Ph©n c«ng c«ng t¸c cho gi¸o viªn 2.3.1. Ph©n c«ng gi¸o viªn bé m«n Chøc n¨ng nµy cho phÐp ph©n c«ng hoÆc thay ®æi sù ph©n c«ng gi¸o viªn gi¶ng d¹y bé m«n ë mét líp. Mét l­ît ph©n c«ng ®­îc thùc hiÖn qua c¸c b­íc nh­ sau: Chän líp cÇn ph©n c«ng. Chän m«n häc ph©n c«ng. Chän gi¸o viªn cÇn ph©n c«ng. NhÊn nót ph©n c«ng sau ®ã ghi l¹i. §Ó thay ®æi sù ph©n c«ng cña mét gi¸o viªn c¸c b­íc thùc hiÖn nh­ sau: Chän líp mµ gi¸o viªn ®ang gi¶ng d¹y. Chän gi¸o viªn cÇn thay ra. Chän gi¸o viªn cÇn thay vµo. NhÊn nót thay ®æi sau ®ã nhÊn nót ghi l¹i. 2.3.2. Ph©n c«ng gi¸o viªn chñ nhiÖm Chøc n¨ng nµy cho phÐp ph©n c«ng, hoÆc thay ®æi sù ph©n c«ng gi¸o viªn chñ nhiÖm ë mét líp. Mét l­ît ph©n c«ng ®­îc thùc hiÖn qua c¸c b­íc nh­ sau: Chän líp cÇn ph©n c«ng. Chän gi¸o viªn cÇn ph©n c«ng. NhÊn nót ph©n c«ng sau ®ã ghi l¹i §Ó thay ®æi sù ph©n c«ng cña mét gi¸o viªn c¸c b­íc thùc hiÖn nh­ sau: Chän líp mµ gi¸o viªn ®ang chñ nhiÖm. Chän gi¸o viªn cÇn thay ra. Chän gi¸o viªn cÇn thay vµo. NhÊn nót thay ®æi sau ®ã nhÊn nót ghi l¹i. 3. Chøc n¨ng qu¶n lý häc sinh 3.1. Danh s¸ch häc sinh Chøc n¨ng nµy cho phÐp thªm míi, söa, xãa hå s¬ häc sinh, in Ên hå s¬ vµ qu¸ tr×nh häc tËp cña häc sinh. 3.2. CËp nhËt hå s¬ häc sinh 3.3. Chøc n¨ng in Ên häc b¹ cña häc sinh 3.3.1. Trang hå s¬ häc b¹ 3.3.2. Trang qu¸ tr×nh häc tËp qua c¸c líp 3.4. Chøc n¨ng chuyÓn líp - lªn líp - ph©n líp cho häc sinh l­u ban - ChuyÓn líp: lµ viÖc thùc hiÖn chuyÓn häc sinh tõ líp nµy sang líp kh¸c víi ®iÒu kiÖn líp chuyÓn ®Õn ph¶i cïng khèi víi líp chuyÓn ®i. VÝ dô: ChuyÓn líp cho häc sinh tõ líp 10A sang líp 10B. - Lªn líp: lµ viÖc thùc hiÖn chuyÓn lªn líp trªn cho nh÷ng häc sinh ®ñ ®iÒu kiÖn ®­îc xÐt lªn líp (ë chøc n¨ng tiªu chuÈn xÐt tæng kÕt). VÝ dô: ChuyÓn lªn líp cho häc sinh líp 10A n¨m nay thµnh líp 11A n¨m sau. - Ph©n líp cho häc sinh l­u ban: lµ viÖc ph©n líp cho häc sinh bÞ ë l¹i tõ n¨m häc tr­íc. VÝ dô: Ph©n líp häc sinh l­u ban líp 10A n¨m ngo¸i sang líp 10A n¨m nay. 3.5. Chøc n¨ng ra tr­êng - l­u ban - th«i häc - Ra tr­êng: lµ viÖc l­u hå s¬ cña häc sinh líp 12 ®· ra tr­êng, c¸c häc sinh ®· ra tr­êng, cã thÓ qu¶n lý tiÕp ®Ó sau nµy cÇn liªn l¹c, hoÆc cã thÓ xãa hå s¬ khi kh«ng cÇn thiÕt ph¶i l­u tr÷ n÷a. - L­u ban: lµ viÖc kü luËt häc sinh víi h×nh thøc l­u ban vµ chê n¨m häc tíi ph©n líp cho häc sinh l­u ban nµy b»ng c¸ch sö dông chøc n¨ng ph©n líp cho häc sinh l­u ban. - Buéc th«i häc: còng gièng nh­ chøc n¨ng xö lý hå s¬ cña nh÷ng häc sinh líp 12 ra tr­êng hå s¬ cña nh÷ng häc sinh bÞ buéc th«i häc còng ®­îc l­u l¹i. 4. Chøc n¨ng qu¶n lý ®iÓm 4.1. Chøc n¨ng vµo ®iÓm Sau khi gi¸o viªn bé m«n ®­îc cÊp tµi kho¶n sö dông vµ ph©n c«ng gi¶ng d¹y líp nµo th× ®­îc vµo sæ ®iÓm cho líp ®ã. §Ó vµo ®iÓm c¸c b­íc ®­îc thùc nh­ sau: Chän líp cÇn vµo ®iÓm. Chän m«n häc vµo ®iÓm. Chän ®iÓm thµnh phÇn. NhÊn nót vµo ®iÓm sau ®ã nhÊn nót ghi l¹i ®Ó hoµn thµnh. §©y lµ chøc n¨ng chØ cho phÐp vµo ®iÓm mµ kh«ng cho phÐp söa ®iÓm sau khi ®· vµo ®iÓm xong. Chøc n¨ng söa ®iÓm chØ cã ë ban gi¸m hiÖu vµ nh÷ng ng­êi ®­îc ph©n c«ng cô thÓ, ®©y lµ mét biÖn ph¸p nh»m tr¸nh tiªu cùc ®èi víi viÖc qu¶n lý ®iÓm. 4.2. Chøc n¨ng ch÷a ®iÓm vµ tæ chøc thi l¹i m«n NÕu trong qu¸ tr×nh vµo ®iÓm bÞ sai sãt cã thÓ ch÷a l¹i b»ng chøc n¨ng nµy. §Ó ch÷a ®iÓm c¸c b­íc ®­îc thùc hiÖn nh­ sau: Chän líp häc. Chän m«n häc. Chän häc kú. NhÊn nót ch÷a ®iÓm. Thùc hiÖn ch÷a ®iÓm sau ®ã nhÊn nót ghi l¹i ®Ó kÕt thóc. Chøc n¨ng nµy cßn cho phÐp lËp danh s¸ch thi l¹i m«n. Dùa vµo ®iÒu kiÖn ®Æt ra ë môc thiÕt lËp th«ng sè tæng kÕt nÕu cã häc sinh bÞ thi l¹i th× tæ chøc thi l¹i cho häc sinh b»ng c¸ch nhÊn vµo nót thi l¹i. 4.3. Chøc n¨ng xÕp lo¹i h¹nh kiÓm Chøc n¨ng nµy cã hai sù lùa chän: - XÕp lo¹i h¹nh kiÓm trùc tiÕp: ch­¬ng tr×nh ®­a ra c¸c lùa chän vÒ h¹nh kiÓm nh­: tèt, kh¸, trung b×nh, yÕu, kÐm. NÕu thùc hiÖn theo sù lùa chän nµy th× gi¸o viªn chñ nhiÖm ph¶i xÕp h¹nh kiÓm vµo cuèi mçi häc kú vµ cho cuèi n¨m häc. - XÕp lo¹i h¹nh kiÓm theo ®iÓm: thùc hiÖn theo sù lùa chän nµy th× gi¸o viªn chñ nhiÖm chØ cÇn nhËp ®iÓm rÌn luyÖn cña häc sinh theo thang ®iÓm 0-100, ch­¬ng tr×nh c¨n cø vµo chøc n¨ng thiÕt lËp th«ng sè tæng kÕt ®Ó xÕp lo¹i h¹nh kiÓm cho häc sinh, thùc hiÖn theo lùa chän nµy chØ xÕp h¹nh kiÓm vµo cuèi mçi häc kú sau ®ã ch­¬ng tr×nh sÏ tÝnh vµ xÕp lo¹i h¹nh kiÓm cuèi n¨m häc. 4.4. Chøc n¨ng tæng kÕt häc kú vµ n¨m häc Khi tÊt c¶ gi¸o viªn bé m«n ®· vµo ®iÓm xong th× ch­¬ng tr×nh tù tÝnh tæng kÕt häc kú vµ n¨m häc (nÕu ®· tæng kÕt häc kú 2) mµ kh«ng cÇn bÊt kú sù t¸c ®éng nµo cña gi¸o viªn chñ nhiÖm. Chøc n¨ng nµy cßn cho phÐp xuÊt d÷ liÖu ra tÖp Excel vµ hiÖn chi tiÕt qu¸ tr×nh häc tËp cña tõng häc sinh. 4.5. Chøc n¨ng thèng kª häc lùc cña häc sinh Khi toµn tr­êng ®· tæng kÕt xong, ch­¬ng tr×nh sÏ tù ®éng thèng kª theo sè l­îng vµ tû lÖ häc sinh theo tõng lo¹i: giái, kh¸, trung b×nh, yÕu, kÐm vµ vÏ biÓu ®å theo tû lÖ tõng lo¹i häc lùc cho tõng líp, tõng khèi vµ toµn tr­êng. §©y lµ chøc n¨ng hoµn toµn tù ®éng thèng kª rÊt h÷u Ých vµ trùc quan cho c¸c nhµ qu¶n lý khi cÇn sè liÖu ®Ó lËp b¸o c¸o tæng kÕt. 5. Chøc tæ chøc thi 5.1. LËp danh s¸ch thi Chøc n¨ng nµy cho phÐp lËp danh s¸ch thi l¹i m«n theo tõng líp, lËp danh s¸ch thi kh¶o s¸t chÊt l­îng theo tõng khèi. §Ó lËp danh s¸ch thi c¸c b­íc thùc hiÖn nh­ sau: Chän danh s¸ch häc sinh dù thi theo khèi. NhËp c¸c th«ng tin: vÒ ngµy thi, sè häc sinh trªn mét phßng thi, m· danh s¸ch thi (theo c¸ch ®Æt tªn biÕn), tªn danh s¸ch thi, chó thÝch cho tõng m«n thi. NhÊn nót ghi l¹i ®Ó hoµn tÊt. 5.2. Vµo ®iÓm thi Chøc n¨ng nµy cho phÐp vµo ®iÓm thi theo sè b¸o danh. Chøc n¨ng nµy cßn cho phÐp chuyÓn ®iÓm thi theo tõng m«n thi thµnh ®iÓm kiÓm tra häc kú. §©y lµ mét trong nh÷ng yªu ë tr­êng phæ th«ng th­êng tæ chøc c¸c kú thi kh¶o s¸t chÊt l­îng ®Ó lÊy ®iÓm häc kú. §Ó chuyÓn ®iÓm c¸c b­íc thùc hiÖn nh­ sau: Chän häc kú chuyÓn ®iÓm. Chän m«n thi cÇn chuyÓn. Chän m«n häc cÇn chuyÓn. 6. Chøc n¨ng xÕp thêi khãa biÓu 6.1. Hç trî xÕp thêi khãa biÓu Chøc n¨ng nµy chØ hç trî ban gi¸m hiÖu trong viÖc xÕp thêi khãa biÓu. Cô thÓ chøc n¨ng nµy chØ b¸o c¸c tr­êng hîp x¶y ra trïng tiÕt cña mét gi¸o viªn mµ ch­a ®­a ra ®­îc c¸ch xÕp thêi khãa biÓu mét c¸ch tù ®éng. 6.2. Xem thêi khãa biÓu cña gi¸o viªn 7. Chøc n¨ng xÕp lo¹i §oµn viªn –Thanh niªn Chøc n¨ng nµy cã hai sù lùa chän: - XÕp lo¹i §oµn viªn –Thanh niªn trùc tiÕp: ch­¬ng tr×nh ®­a ra c¸c lùa chän vÒ h¹nh kiÓm nh­: xuÊt s¾c, tèt, kh¸, trung b×nh, yÕu, kÐm. NÕu thùc hiÖn theo sù lùa chän nµy th× xÕp h¹nh kiÓm vµo cuèi mçi häc kú vµ cuèi n¨m häc. - XÕp lo¹i §oµn viªn –Thanh niªn theo ®iÓm: thùc hiÖn theo sù lùa chän nµy th× chØ cÇn nhËp ®iÓm rÌn luyÖn cña §oµn viªn –Thanh niªn theo thang ®iÓm 0-100, ch­¬ng tr×nh c¨n cø vµo chøc n¨ng thiÕt lËp th«ng sè tæng kÕt ®Ó xÕp lo¹i §oµn viªn –Thanh niªn, thùc hiÖn theo lùa chän nµy chØ vµo ®iÓm vµo cuèi mçi häc kú sau ®ã ch­¬ng tr×nh sÏ tÝnh vµ xÕp cho n¨m häc. Chøc n¨ng nµy ®­îc ph©n ra hai cÊp: cÊp chi ®oµn (líp) xÕp lo¹i vµ cÊp ®oµn tr­êng xÕp. §oµn tr­êng cã thÓ chuyÓn nh÷ng kÕt qu¶ xÕp lo¹i cña chi ®oµn sang kÕt qu¶ xÕp lo¹i cña ®oµn tr­êng ®Ó bæ sung hiÖu chØnh còng cã thÓ tù xÕp. 8. Chøc n¨ng qu¶n lý thu chi 8.1. Tr¶ l­¬ng cho gi¸o viªn 8.2 Thu tiÒn ®ãng gãp cña häc sinh 9. Chøc n¨ng so¹n th¶o vµ hiÖn thÞ v¨n b¶n Chøc n¨ng nµy cho phÐp hiÓn thÞ, so¹n th¶o hoÆc më tÖp v¨n b¶n ®­îc so¹n th¶o trong Microsoft Word vµ ®­îc ghi l¹i víi tÖp ®Þnh kiÓu rft (Rich Format Text). Chøc n¨ng nµy cßn cho phÐp chØnh söa, ®Þnh d¹ng trùc tiÕp víi tÖp v¨n b¶n ®­îc ph©n quyÒn cho ba nhãm lµ: ban gi¸o hiÖu, v¨n phßng ®oµn vµ phßng thu chi tµi chÝnh. Víi chøc n¨ng nµy gi¸o viªn, häc sinh, phô huynh cã thÓ n¾m b¾t c¸c v¨n b¶n c«ng v¨n mét c¸ch nhanh chãng kÞp thêi. 10. Chøc n¨ng ph©n quyÒn sö dông - Nhãm gi¸o viªn gåm cã c¸c chøc n¨ng sau: ban gi¸m hiÖu, khai b¸o hÖ thèng, qu¶n trÞ c¬ së d÷ liÖu, sö dông Telephone, cËp nhËt líp häc, ph©n m«n häc, ph©n quyÒn sö dông, qu¶n lý häc b¹, cËp nhËt c¸n bé thu chi, xö lý hå s¬ l­u, cËp nhËt hå s¬ gi¸o viªn, ph©n c«ng t¸c gi¸o viªn, chuyÓn c«ng t¸c gi¸o viªn, xÕp thêi kho¸ biÓu, cËp nhËt hå s¬ häc sinh, lu©n chuyÓn häc sinh, kho¸ d÷ liÖu n¨m häc, vµo ®iÓm m«n häc, söa ®iÓm m«n häc, xÕp lo¹i h¹nh kiÓm häc sinh, tæ chøc thi, vµo ®iÓm thi, so¹n th¶o v¨n, cËp nhËt hå s¬ §oµn viªn-Thanh niªn, xÕp lo¹i §oµn viªn-Thanh niªn. - Nhãm häc sinh (lµ c¸n bé ®oµn) gåm cã c¸c chøc n¨ng sau: cËp nhËt hå s¬ §oµn viªn-Thanh niªn, xÕp lo¹i §oµn viªn –Thanh niªn. - C¸n bé thu chi gåm cã c¸c chøc n¨ng sau: cËp nhËt th«ng sè l­¬ng, tr¶ l­¬ng gi¸o viªn, cËp nhËt c¸c kho¶n thu, thu tiÒn häc sinh, so¹n v¨n b¶n tµi chÝnh. 11. Chøc n¨ng qu¶n trÞ c¬ së d÷ liÖu 11.1. KÕt nèi m¸y chñ 11.2. KÕt nèi c¬ së d÷ liÖu 11.3. Sao l­u c¬ së d÷ liÖu 11.4. Phôc håi c¬ së d÷ liÖu 12. Chøc n¨ng tù ®éng tr¶ lêi ®iÖn tho¹i Khi chøc n¨ng nµy ®­îc bËt ch­¬ng tr×nh sÏ b¾t ®Çu nhËn c¸c cuéc gäi vµ tù ®éng tr¶ lêi kÕt qu¶ häc tËp, rÌn luyÖn cho häc sinh theo h­íng dÉn. CÊu h×nh hÖ thèng cña chøc n¨ng nµy gåm: modem kÕt nèi, sè tiÕng chu«ng ®æ khi cã cuéc gäi ®Õn, thêi gian rçi tèi ®a lµ kho¶ng thêi gian mµ ng­êi gäi kh«ng Ên mét phÝm nµo trªn ®iÖn tho¹i lóc nµy ch­¬ng tr×nh sÏ ng¾t cuéc gäi. Ho¹t ®éng cña chøc n¨ng khi cã cuéc gäi ®Õn: LÊy chØ sè ®­êng truyÒn cña cuéc gäi ®Õn. Ph¸t lêi h­íng dÉn qua chØ sè ®­êng truyÒn ®Ó ng­êi gäi Ên phÝm lùa chän. Thùc hiÖn nhËn c¸c tÝn hiÖu phÝm Ên tõ ng­êi gäi. KÕt thóc cuéc gäi gi¶i phãng ®­êng truyÒn. 13. Chøc n¨ng xö lý thu vµ ph¸t ©m thanh §©y lµ chøc n¨ng cho phÐp thu ph¸t l¹i giäng nãi c¸c c©u h­íng dÉn vµ tr¶ lêi cña chøc n¨ng tù ®éng tr¶ lêi ®iÖn tho¹i. ¢m thanh cña ch­¬ng tr×nh ®­îc thu ©m vµ l­u tr÷ trong tÖp d¹ng Wave - mét d¹ng tÖp theo chuÈn cña Microsoft cho phÐp l­u tr÷ d÷ liÖu sãng ©m ®­îc sè hãa. §Ó thu ph¸t mét file wave windows cung cÊp c¸c hµm cña MCI (Media Control Interface) ®­îc chøa trong th­ viÖn Winmm.lib cã s½n trong Windows. Qu¸ tr×nh thu ©m ®­îc thùc hiÖn nh­ sau: T¹o vïng nhí ®Öm ®Ó l­u tr÷ ©m thanh thu ©m. Thu ©m vµo vïng nhí ®Öm. LÊy d÷ liÖu tõ vïng nhí ®Öm sau ®ã ghi vµo tÖp vµ cËp nhËt c¸c th«ng tin vÒ offset, data size vµo b¶ng chØ môc. NÕu chuçi v¨n b¶n nµy ®· ®­îc thu th× xãa d÷ liÖu cña ©m thanh cña chuçi trong tÖp sau míi ghi vµo tÖp. Qu¸ tr×nh ph¸t ©m ®­îc thùc hiÖn nh­ sau: LÊy chØ sè ®­êng truyÒn cña cuéc gäi ®Õn. T¸ch chuçi v¨n b¶n thµnh c¸c chuçi ®· ®­îc thu ©m. T×m c¸c th«ng tin cña c¸c c©u thu ©m nµy trong b¶ng chØ môc ®Ó truy nhËp ®Õn tÖp ©m thanh lÇn l­ît ®äc ©m thanh vµo vïng ®Öm. §äc ©m thanh tõ vïng ®Öm ra chØ sè ®­êng truyÒn cña cuéc gäi ®Õn. 14. QuyÒn sö dông 14.1. §¨ng ký quyÒn sö dông §Ó thùc hiÖn ®­îc c¸c chøc n¨ng ph©n c«ng cho m×nh th× ng­êi sö dông ph¶i ®¨ng ký quyÒn cËp nhËt. NÕu lµ häc sinh hoÆc phô huynh chØ muèn tra cøu kÕt qu¶ häc tËp vµ rÌn luyÖn th× cã thÓ bá qua chøc n¨ng nµy. 14.2. §æi tµi kho¶n sö dông 14.3. Chøc xem th«ng tin vÒ tµi kho¶n KÕt luËn Ch­¬ng tr×nh “Sè hãa tr­êng häc phæ th«ng” ®­îc thiÕt kÕ ®Ó cã cµi ®Æt trªn m¹ng LAN, ®a ph©n quyÒn sö dông cho tõng lo¹i ®èi t­îng kh¸c nhau víi giao diÖn sö dông th©n thiÖn ng­êi dïng kh«ng nhÊt thiÕt ph¶i cã kiÕn thøc vÒ tin häc vµ hÖ qu¶n trÞ c¬ së d÷ liÖu SQL Server. Sö dông “Sè hãa tr­êng häc phæ th«ng” sÏ gi¶i quyÕt ®­îc nh­îc ®iÓm cña m« h×nh qu¶n lý thñ c«ng ë tr­êng phæ th«ng hiÖn nay. Ch­¬ng tr×nh cung cÊp nhiÒu chøc n¨ng míi cã kh¶ n¨ng xø lý d÷ liÖu cho kÕt qu¶ nhanh chÝnh x¸c, c«ng cô t×m kiÕm, thèng kª vµ in Ên linh ho¹t ®Æc biÖt lµ ch­¬ng tr×nh cã kh¶ n¨ng tù ®éng tr¶ lêi kÕt qu¶ häc tËp vµ rÌn luyÖn cña häc sinh qua ®iÖn tho¹i. C¬ së d÷ liÖu cña ch­¬ng tr×nh ®­îc tù ®éng sao l­u theo mét kho¶ng thêi gian ®Þnh tr­íc nªn rÊt an toµn. Ngoµi ra ch­¬ng tr×nh cßn cã bé c«ng cô hç trî häc sinh häc tËp c¸c m«n to¸n - lý - hãa tõ líp 10 ®Õn líp 12. C¸ch thøc qu¶n lý cña ch­¬ng tr×nh theo m« h×nh chuÈn cña Bé Gi¸o Dôc vµ §µo T¹o dÔ dµng cËp nhËt nÕu cã sù thay ®æi bæ sung nªn cã thÓ ¸p dông cho tÊt c¶ c¸c m« h×nh qu¶n lý cña c¸c tr­êng trung häc phæ th«ng trªn toµn quèc. Ch­¬ng tr×nh ®· ®­îc ®ãng gãi cã thÓ cµi ®Æt trªn tÊt c¶ hÖ ®iÒu hµnh Windows 32 bit, t­¬ng thÝch víi mäi ®é ph©n gi¶i cña mµn h×nh, dung l­îng ch­¬ng tr×nh sau khi cµi ®Æt lµ 49.6 MB. Tuy nhiªn ®©y lµ mét ®Ò tµi réng víi nhiÒu kiÕn thøc vÒ nghiÖp vô qu¶n lý, thêi gian thùc hiÖn cã h¹n còng nh­ kh«ng cã ®ñ ®iÒu kiÖn mua s¾m c¸c thiÕt bÞ liªn quan nªn kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt. H­íng ph¸t triÓn cña ®Ò tµi lµ: X©y dùng ch­¬ng tr×nh cã tÝnh kÕ thõa ®Ó c¸c nhµ qu¶n lý cã thÓ n¾m b¾t tèt h¬n qu¸ tr×nh häc tËp cña häc sinh ë tÊt c¶ c¸c cÊp häc. X©y dùng ch­¬ng tr×nh tù ®éng xÕp thêi khãa biÓu. Bæ sung thªm mét sè c«ng cô xö lý t×m kiÕm vµ in Ên linh ho¹t h¬n. Bæ sung thªm c¸c sù lùa chän khi gäi ®iÖn tho¹i ®Õn nh­: th«ng b¸o vÒ thêi khãa biÓu, sè lÇn v¾ng häc, vi ph¹m kû luËt, ... Em rÊt mong sÏ nhËn ®­îc nhiÒu ý kiÕn ®ãng gãp x©y dùng ®Ó ch­¬ng tr×nh “Sè hãa tr­êng häc phæ th«ng” trë thµnh mét phÇn mÒm hoµn thiÖn cã tÝnh øng dông cao, miÔn phÝ cho tÊt c¶ c¸c tr­êng phæ th«ng. Mét lÇn n÷a em xin ch©n thµnh c¶m ¬n c« gi¸o TiÕn sÜ Phan Lª Na cïng c¸c thÇy c« gi¸o trong khoa C«ng nghÖ Th«ng tin – Tr­êng §¹i häc Vinh. C¶m ¬n Ban gi¸m hiÖu vµ c¸c thÇy c« gi¸o Tr­êng THPT Cöa Lß - ThÞ x· Cöa C¶m ¬n tËp thÓ líp 42E1 vµ tÊt c¶ b¹n bÌ ®· gióp ®ì hoµn thµnh ®Ò tµi nµy. môc lôc Lêi nãi ®Çu 1 PhÇn 1: Bµi to¸n qu¶n lý ë tr­êng häc phæ th«ng 3 Ch­¬ng 1: KH¶O S¸T HÖ THèNG 3 1. M« h×nh tæ chøc cña nhµ tr­êng phæ th«ng 3 2. C¸c c«ng viÖc qu¶n lý ë tr­êng phæ th«ng 4 2.1. Qu¶n lý gi¸o viªn 4 2.2. Qu¶n lý häc sinh 4 2.3 Qu¶n lý ®iÓm 4 2.3.1. Vµo ®iÓm cho tõng m«n häc 4 2.3.2. XÕp lo¹i h¹nh kiÓm cho häc sinh 4 2.3.3. Tæng kÕt häc kú vµ n¨m häc 4 2.3.4. Tæ chøc thi 6 2.4. Qu¶n lý thu chi 7 2.5. Qu¶n lý v¨n b¶n c«ng v¨n 7 3. Th«ng tin ®Çu ra cña hÖ thèng 7 3.1. Thèng kª 7 3.2. T×m kiÕm 7 4. C¸c biÓu mÉu thu thËp ®­îc 8 4.1. Sæ ®iÓm c¸ nh©n cña gi¸o viªn bé m«n 8 4.2. Sæ ®iÓm c¸ nh©n cña gi¸o viªn chñ nhiÖm 8 4.3. Tæng hîp xÕp lo¹i 9 4.4. XÕp lo¹i häc sinh theo häc lùc 9 4.5. Häc b¹ 10 5. §¸nh gi¸ ­u nh­îc ®iÓm cña hÖ thèng 13 6. Gi¶i ph¸p kh¾c phôc 13 Ch­¬ng 2: Ph©n tÝch vµ thiÕt hÖ thèng 14 1. BiÓu ®å ph©n cÊp chøc n¨ng cña hÖ thèng 14 2. BiÓu ®å luång d÷ liÖu 15 2.1. Møc ng÷ c¶nh cña hÖ thèng 15 2.2. Møc ®Ønh cña hÖ thèng 16 2.3. BiÓu ®å luång d÷ liÖu møc d­íi ®Ønh 18 2.3.1. Chøc n¨ng qu¶n lý nh©n sù 18 2.3.2. Chøc n¨ng qu¶n lý ®iÓm 19 2.3.3. Chøc n¨ng qu¶n lý §oµn viªn-Thanh niªn 20 2.3.4. Chøc n¨ng qu¶n lý thu chi 21 2.3.5. Chøc n¨ng qu¶n lý v¨n b¶n 22 3. ThiÕt kÕ c¬ së d÷ liÖu 23 3.1 B¶ng hå s¬ häc sinh – HocSinh 23 3.2. B¶ng c¸c líp häc – LopHoc 23 3.3. B¶ng qu¸ tr×nh häc tËp cña häc sinh – HocLop 23 3.4. B¶ng hå s¬ gi¸o viªn – GiaoVien 24 3.5. B¶ng qu¸ tr×nh c«ng t¸c - QT_CongTac 24 3.6. B¶ng c¸c m«n häc – MonHoc 24 3.7. B¶ng ph©n c«ng gi¶ng d¹y cho gi¸o viªn – DayLop 24 3.8. B¶ng sæ ®iÓm cho tõng m«n häc - SoDiem 25 3.9. B¶ng chøa c¸c danh s¸ch thi theo tõng khãa – DSThiKhoa 25 3.10. B¶ng danh s¸ch thi - DanhSachThi 25 3.11. B¶ng tæng kÕt häc tËp tõng häc kú vµ tõng n¨m häc – XepLoai 26 3.12. B¶ng c¸c tr¹ng th¸i kû luËt häc sinh - TrangThaiKyLuat 26 3.13. B¶ng khãa d÷ liÖu líp häc – LockedSoDiem 26 3.14. B¶ng danh môc c¸c kho¶n thu cña häc sinh - DM_KhoanThu 27 3.15. B¶ng thu tiÒn ®ãng gãp – TienHoc 27 3.16. B¶ng l­¬ng gi¸o viªn theo tõng th¸ng – BangLuongThang 27 3.17. B¶ng danh môc c¸c chÕ ®é ­u tiªn – CheDoUuTien 27 3.18. B¶ng danh môc c¸c lo¹i chøc vô – ChucVu 28 3.19. B¶ng danh môc c¸c d©n téc – DanToc 28 3.20. B¶ng c¸c h×nh thøc hîp ®ång lao ®éng – HopDong 28 3.21. B¶ng danh môc c¸c t«n gi¸o – TonGiao 28 3.22. B¶ng danh môc c¸c tr×nh ®é häc vÊn – TrinhDo 28 3.23. B¶ng danh s¸ch c¸c v¨n b¶n ®­îc lËp – VanBan 28 3.24. B¶ng nhãm c¸c tµi kho¶n sö dông – NhomTaiKhoan 29 3.25. B¶ng tµi kho¶n sö dông vµ chøc n¨ng cña tµi kho¶n – TaiKhoan 29 3.26. C¸c b¶ng dïng ®Ó sao l­u d÷ liÖu 29 3.27. M« h×nh liªn kÕt d÷ liÖu 29 PhÇn 2: Tù ®éng tr¶ lêi kÕt qu¶ häc tËp qua ®iÖn tho¹i 30 Ch­¬ng I: Giao diÖn lËp tr×nh øng dông cho ®iÖn tho¹i 31 1. M« h×nh mét øng dông trªn Windows cã sö dông TAPI 31 2. Giíi thiÖu TAPI 31 3. C¸c phiªn b¶n cña TAPI 31 4. C¸c lîi Ých cña TAPI 32 5. Ho¹t ®éng cña TAPI trong mét øng dông 32 5.1. Khëi t¹o TAPI 33 5.2. §iÒu khiÓn phiªn lµm viÖc Session Control 33 5.3. §iÒu khiÓn thiÕt bÞ Device Control 33 5.4. §iÒu khiÓn ph­¬ng tiÖn 34 5.5. KÕt thóc TAPI 34 6. M« h×nh lËp tr×nh cho hÖ thèng ®iÖn tho¹i trªn Windows 34 6.1. Th­ viÖn liªn kÕt ®éng TAPI DLL 35 6.2. Tr×nh cung cÊp dÞch vô truyÒn th«ng MSP 35 6.3. Giao diÖn tr×nh cung cÊp dÞch vô truyÒn th«ng MSPI 35 6.4. Tr×nh chñ TAPI 35 6.5. Tr×nh cung cÊp dÞch vô ®iÖn tho¹i TSP 36 6.6. Giao diÖn tr×nh cung cÊp dÞch vô ®iÖn tho¹i TSPI 36 6.7. Tr×nh cung cÊp dÞch vô Service Providers 36 7. TÝn hiÖu ®a tÇn DTMF trong hÖ thèng ®iÖn tho¹i 36 Ch­¬ng 2. Kü thuËt chuyÓn v¨n b¶n thµnh tiÕng nãi 37 1. Kh¸i niÖm vÒ kü thuËt chuyÓn v¨n b¶n thµnh tiÕng nãi 37 2. C¸c ph­¬ng ph¸p chuyÓn v¨n b¶n sang tiÕng nãi 37 2.1. Ph­¬ng ph¸p ghÐp nèi tõ 37 2.2. Ph­¬ng ph¸p ghÐp ©m vÞ 37 2.3. Ph­¬ng ph¸p tæng hîp tiÕng nãi 37 3. C¸c ph­¬ng ph¸p tæng hîp tiÕng nãi cho TiÕng ViÖt 38 3.1 Ph­¬ng ph¸p ghÐp tõng tõ ®¬n 38 3.2. Ph­¬ng ph¸p ghÐp ©m tõ hai ©m 38 3.3. Ph­¬ng ph¸p ghÐp ©m theo c¸c ©m tiÕt 39 3.4. Ph­¬ng ph¸p tæ chøc c¸c tõ thµnh file d÷ liÖu ©m thanh 39 3.5. Ph­¬ng ph¸p tæng hîp tiÕng nãi trong TiÕng ViÖt 40 PhÇn 3: Cµi ®Æt ch­¬ng tr×nh 41 1. Giao diÖn chÝnh 42 2. Chøc n¨ng qu¶n lý gi¸o viªn 43 2.1. Danh s¸ch gi¸o viªn 43 2.2. CËp nhËt hå s¬ gi¸o viªn 43 2.3. Ph©n c«ng c«ng t¸c cho gi¸o viªn 44 2.3.1. Ph©n c«ng gi¸o viªn bé m«n 44 2.3.2. Ph©n c«ng gi¸o viªn chñ nhiÖm 45 3. Chøc n¨ng qu¶n lý häc sinh 46 3.1. Danh s¸ch häc sinh 46 3.2. CËp nhËt hå s¬ häc sinh 46 3.3. Chøc n¨ng in Ên häc b¹ cña häc sinh 47 3.3.1. Trang hå s¬ häc b¹ 47 3.3.2. Trang qu¸ tr×nh häc tËp qua c¸c líp 47 3.4. Chøc n¨ng chuyÓn líp - lªn líp - ph©n líp cho häc sinh l­u ban 48 3.5. Chøc n¨ng ra tr­êng - l­u ban - th«i häc 49 4. Chøc n¨ng qu¶n lý ®iÓm 50 4.1. Chøc n¨ng vµo ®iÓm 50 4.2. Chøc n¨ng ch÷a ®iÓm vµ tæ chøc thi l¹i m«n 51 4.3. Chøc n¨ng xÕp lo¹i h¹nh kiÓm 52 4.4. Chøc n¨ng tæng kÕt häc kú vµ n¨m häc 53 4.5. Chøc n¨ng thèng kª häc lùc cña häc sinh 54 5. Chøc tæ chøc thi 55 5.1. LËp danh s¸ch thi 55 5.2. Vµo ®iÓm thi 56 6. Chøc n¨ng xÕp thêi khãa biÓu 57 6.1. Hç trî xÕp thêi khãa biÓu 57 6.2. Xem thêi khãa biÓu cña gi¸o viªn 57 7. Chøc n¨ng xÕp lo¹i §oµn viªn –Thanh niªn 58 8. Chøc n¨ng qu¶n lý thu chi 59 8.1. Tr¶ l­¬ng cho gi¸o viªn 59 8.2 Thu tiÒn ®ãng gãp cña häc sinh 59 9. Chøc n¨ng so¹n th¶o vµ hiÖn thÞ v¨n b¶n 60 10. Chøc n¨ng ph©n quyÒn sö dông 61 11. Chøc n¨ng qu¶n trÞ c¬ së d÷ liÖu 62 11.1. KÕt nèi m¸y chñ 62 11.2. KÕt nèi c¬ së d÷ liÖu 62 11.3. Sao l­u c¬ së d÷ liÖu 62 11.4. Phôc håi c¬ së d÷ liÖu 62 12. Chøc n¨ng tù ®éng tr¶ lêi ®iÖn tho¹i 63 13. Chøc n¨ng xö lý thu vµ ph¸t ©m thanh 64 14. QuyÒn sö dông 65 14.1. §¨ng ký quyÒn sö dông 65 14.2. §æi tµi kho¶n sö dông 65 14.3. Chøc xem th«ng tin vÒ tµi kho¶n 65 KÕt luËn 66 môc lôc 68 Tµi liÖu tham kh¶o 73 Tµi liÖu tham kh¶o 1. NguyÔn V¨n Ba, Ph©n tÝch vµ thiÕt kÕ hÖ thèng th«ng tin, Nhµ xuÊt b¶n gi¸o dôc, 2002. 2. NguyÔn Xu©n Huy, C«ng nghÖ phÇn mÒm, Nhµ xuÊt b¶n gi¸o dôc, 2002. 3. Vâ Ph­íc Linh, LËp tr×nh c¬ së d÷ liÖu Visual Basic-SQL Server, Nhµ xuÊt b¶n thèng kª, 2002. 4. Lª Hång Minh, Tæng hîp hîp TiÕng ViÖt, LuËn v¨n th¹c sü c«ng nghÖ th«ng tin-§¹i häc B¸ch khoa Hµ Néi, 2001. 5. Lª Hång Minh, Nghiªn cøu vÊn ®Ò tæng hîp hîp TiÕng ViÖt b»ng m¸y tÝnh, ViÖn nghiªn øng c«ng nghÖ-Bé Khoa häc vµ C«ng nghÖ, 2001. 6. Microsoft Corp, MSDN Libraly, 2001. Ngoµi ra ch­¬ng tr×nh cã sö dông mét sè m· nguån më t¹i c¸c ®Þa chØ: - Th­ viÖn vnspeech ( - Visual Basic code ( - Visual Basic code ( - TAPI reference ( - TAPI description ( - TAPI reference and examples (

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docLuanVan.doc
  • docTomTat.doc