Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu thông tin địa lý trên máy tính bằng kỹ thuật GIS 2

đây là toàn văn .doc luận văn Cung cấp luận văn cách ngành tốt nghiệp của chúng tôi. Được thực hiện bởi hai sinh viên ngành Kĩ thuật môi trường luận văn - báo cáo - tiểu luận - tài liệu chuyên ngành Môi Trường, trường Đại học Cần Thơ: ks: Nguyễn Thị Kim Xuyến ks:Cao Ngọc Tuyết Trinh giảng viên Hướng dẫn: Ts. Nguyễn Hiếu Trung đề tài xoay quanh vấn đề áp dụng GIS vào trong xây dựngluận văn - báo cáo - tiểu luận chuyên ngành Xây Dựng cơ sở dữ liệu thông tin địa lí trên máy tính. trình bày rõ ràng và hỗ trợ nhiều kĩ thuật GIS hi vong tài liệutài liệu trực tuyến, tài liệu điện tử, thư viện tài liệu sẽ hữu ích cho bạn đọc. . Nội dung chính của đề tài: Chương 1: “Mở đầu” – Trình bày tính cấp thiết, mục tiêu đề tài. Giới thiệu sơ lược nội dung chính của đề tài. Chương 2: “Lược khảo tài liệu” – Giới thiệu về công nghệluận văn - báo cáo - tiểu luận - tài liệu chuyên ngành Công Nghệ GIS và WebGIS: khái niệm, thành phần, chức năng và các ứng dụng thực tế của công nghệ này. Chương 3: “Hiện trạng chất lượng môi trường nước ở thành phố Cần Thơ” – Trình bày tổng quan về thành phố Cần Thơ, những nguyên nhân gây ô nhiễm và hiện trạng chất lượng nguồn nước mặt của thành phố Cần Thơ. Chương 4: “Phương tiện và phương pháp thực hiện” – Giới thiệu phương tiện và phương pháp thực hiện. Trình bày chi tiết các bước xây dựng hệ thống thông tin địa lý trong quản lý nước mặt thành phố Cần Thơ và trang WebGIS “Thông tin chất lượng nước mặt thành phố Cần Thơ”. Chương 5: “Kết quả và thảo luận” – Đưa ra kết quả của một số ứng dụng đã xây dựng được từ hệ thống thông tin địa lý trong quản lý nước mặt thành phố Cần Thơ và trang WebGIS “Thông tin chất lượng nước mặt thành phố Cần Thơ”. Chương 6: “Kết luận và kiến nghị”. Trình bày một số nhận định về những điều làm được, chưa làm được sau khi hoàn tất luận văn và kiến nghị của chúng tôi.Trích từ: http://.com .

pdf19 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2627 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu thông tin địa lý trên máy tính bằng kỹ thuật GIS 2, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Hình 5.22: Bản đồ thành phố Cần Thơ SVTH : Cao N gọc Tuyết Trinh – N guyễn Thị Kim Xuyến Trang 92 Luận văn tốt nghiệp C BH D : Ts. N guyễn H iếu Trung Hình 5.23: Bản đồ sông ngòi thành phố Cần Thơ SVTH : Cao N gọc Tuyết Trinh – N guyễn Thị Kim Xuyến Trang 93 Luận văn tốt nghiệp CBH D : Ts. N guyễn H iếu Trung Hình 5.24: Bản đồ vị trí đo đạc của thành phố Cần Thơ SVTH : Cao N gọc Tuyết Trinh – N guyễn Thị Kim Xuyến Trang 94 Luận văn tốt nghiệp C BH D : Ts. N guyễn H iếu Trung Chọn bản đồ chuyên đề Chú thích Di chuyển bản đồ Phóng to theo vùng di chuyển Phóng to Thu nhỏ Phóng to hết mức Chọn tỉ lệ bản đồ Truy xuất thông tin bản đồ Tìm thông tin trên cơ sở dữ liệu Thêm lớp bản đồ từ WMS Hình 5.26 : Các công cụ trên giao diện Web “Thông tin chất lượng nguồn nước mặt thành phố Cần Luận văn tốt nghiệp C BH D : Ts. N guyễn H iếu Trung SVTH : Cao N gọc Tuyết Trinh – N guyễn Thị Kim Xuyến Trang 96 Phụ lục 13: Kết quả kiểm nghiệm giám sát nước mặt TP. Cần Thơ đợt 1 lúc 7h30 ngày 15/3/2008 Mã id KHM Vị trí pH BOD5 (mg/l) COD (mg/l) Độ Đục (NTU) DO (mg/l) SS (mg/l) Fetong (mg/l) NH3_N (mg/l) NO3-_N (mg/l) NO2-_N (mg/l) Coliform (MPN/100ml) Quận Ninh Kiều 11 7 Beán phaø Xoùm chaøi 7.87 19 23.4 10 4.2 12 0.09 0.143 0.9 0.041 75,000 10 8 Raïch Tham Töôùng 6.55 17 21.6 35 2.5 36 0.08 0.031 0.8 0.012 15,000 9 20 Caàu Nhò Kieàu 7.22 15 18.2 12 4.0 15 0.09 0.346 0.7 0.005 2,400 Quận Bình Thủy 4 1 Vaøm Sang Traéng 7.04 6 7.8 20 2.4 10 0.21 0.178 1.0 0.058 24000 5 2 Vaøm Traø Noùc 7.13 5 6.4 11 4.0 12 0.16 0.203 0.7 0.019 750 8 4 Hoïng nhaø maùy nöôùc 2 7.08 11 13.2 13 3.8 8 0.23 0.076 0.9 0.017 24000 6 14 Traïm Y Teá T.An Ñoâng 6.97 14 17.4 16 3.5 16 0.16 0.128 0.8 0.014 750 7 13 Ngaõ tö OÂng Huyeän 7.07 10 12.6 9 4.5 18 0.40 0.234 0.7 0.036 4600 Quận Cái Răng 12 27 Chôï Caùi Raêng 6.74 18 22.4 21 5.4 13 0.26 0.264 0.6 0.035 4600 14 28 Vaøm Ba Laùng 6.82 11 14.3 7 4.7 8 0.12 0.173 0.9 0.043 930 23 29b Vaøm Caùi Coân 6.89 19 24.1 12 3.8 22 0.20 0.236 1.2 0.045 46000 24 29c Raïch Caùi Ñoâi 6.77 15 18.6 8 4.2 34 0.04 0.076 0.7 0.020 4600 22 29d Vaøm Caùi Cui 6.85 10 12.3 13 3.6 12 0.05 0.021 0.9 0.013 930 21 29e Vaøm Caùi Saén 6.87 12 15.1 10 3.0 10 0.06 0.131 1.2 0.007 4600 Quận Ô Môn 32 24 Vaøm OÂ Moân 6.89 10 12.5 10 4.7 10 0.14 0.010 0.4 0.009 24000 3 25 Chôï OÂ Moân 6.55 13 16.0 19 4.8 13 0.25 0.030 0.7 0.017 110000 18 25a Vaøm Raïch Chanh 6.60 12 15.0 20 4.4 30 0.42 1.065 0.6 0.023 24000 33 25b Chôï TT Baèng Taêng 6.52 10 12.0 9 3.3 8 0.07 0.081 0.4 0.032 24000 Huyện Cờ Đỏ 2 45 Caàu Quay - TT Côø Ñoû 6.58 13 16.2 82 4.3 118 0.21 0.756 1.3 0.015 460000 16 45a Chôï Thôùi Lai 6.58 14 18.1 69 4.8 60 0.19 0.717 1.4 0.026 4800 SVTH : Cao N gọc Tuyết Trinh – N guyễn Thị Kim Xuyến Trang 122 Luận văn tốt nghiệp C BH D : Ts. N guyễn H iếu Trung Quận Thốt Nốt 19 21 Vaøm Thoát Noát 7.22 11 13.4 32 3.8 38 0.61 1.280 1.7 0.012 24000 20 22 Caàu Thoát Noát 7.16 13 16.3 31 2.9 7 0.40 0.851 1.9 0.045 24000 26 22a Ngaõ Ba Baø Chieâu 6.91 12 15.2 36 3.1 6 0.41 0.866 1.8 0.101 93000 29 22b Caàu Thôm Rôm 6.87 10 13.1 48 3.7 7 0.49 1.079 2.6 0.071 240000 30 22c Vaøm Thôm Rôm 6.82 14 17.2 49 4.1 15 0.50 1.046 2.7 0.069 93000 27 22d Vaøm Caàn Thô Beù 6.73 15 18.6 43 4.3 7 0.46 0.848 2.5 0.066 240000 28 22e Caàu Caàn Thô Beù 6.28 8 10.2 45 4.1 10 0.56 0.620 2.8 0.070 1100000 31 22f Caàu Baéc Ñuoân 6.76 9 11.1 49 4.2 9 0.29 0.806 3.1 0.085 48000 Huyện Phong Điền 13 10 Vaøm Myõ Khaùnh 7.31 7 9.2 74 4.8 61 0.54 0.183 1.1 0.033 24000 17 10a Chôï Phong Ñieàn 6.98 7 8.4 111 2.4 114 0.86 0.168 1.2 0.026 9300 25 11 Ngaõ ba Traøng Tieàn 7.18 7 8.5 55 4.6 60 0.47 0.142 1.0 0.031 24000 37 11a Ngaõ ba S.Traø Nieân 6.93 6 7.4 158 3.1 161 0.94 0.103 1.2 0.037 240000 38 11b Ngaõ ba S.Tröôøng Tieàn 6.85 10 12.7 154 3.2 164 0.14 0.657 1.4 0.028 93000 34 11c S.Caàn Thô ñoaïn qua UBND xaõ Taân Thôùi 6.99 10 12.4 126 3.5 147 1.17 0.204 1.4 0.024 4800 35 11d Ngaõ 3 Soâng Caàu Caû Lang 6.85 14 17.1 207 3.3 228 1.90 0.790 1.6 0.017 24000 36 11e Ngaû 3 Oâng Haøo 6.92 8 10.6 361 3.9 286 1.35 0.648 1.7 0.051 93000 Huyện Vĩnh Thạnh 1 44 Ngaõ ba keânh soá 10 6.68 9 10.9 28 4.3 8 0.32 0.753 1.3 0.059 9300 15 44a Thò traán Thaïnh An 7.02 11 13.2 27 3.7 9 0.54 0.644 1.6 0.062 15000 (Sở khoa học & công nghệ, 2009) Phụ lục 14: Kết quả kiểm nghiệm giám sát nước mặt TP. Cần Thơ đợt 1 lúc 12h30 ngày 15/3/2008 Mã id KHM Vị trí pH BOD5 (mg/l) COD (mg/l) Độ Đục (NTU) DO (mg/l) SS (mg/l) Fetong (mg/l) NH3_N (mg/l) NO3-_N (mg/l) NO2-_N (mg/l) Coliform (MPN/100ml) Quận Ninh Kiều SVTH : Cao N gọc Tuyết Trinh – N guyễn Thị Kim Xuyến Trang 123 Luận văn tốt nghiệp CBH D : Ts. N guyễn H iếu Trung 11 7 Beán phaø Xoùm chaøi 7.62 13 16.2 9 4.50 9 0.01 0.318 0.7 0.035 75,000 10 8 Raïch Tham Töôùng 6.70 12 15.1 29 3.00 30 0.03 0.118 0.6 0.010 15,000 9 20 Caàu Nhò Kieàu 7.16 11 14.3 10 6.00 12 0.07 0.124 0.5 0.003 2,400 Quận Bình Thủy 4 1 Vaøm Sang Traéng 7.03 3 4.3 18 2.90 8 0.20 0.153 0.8 0.045 24000 5 2 Vaøm Traø Noùc 7.08 5 5.7 8 4.20 10 0.08 0.171 0.6 0.015 750 8 4 Hoïng nhaø maùy nöôùc 2 7.05 5 6.4 12 4.00 6 0.20 0.132 0.7 0.012 24000 6 14 Traïm Y Teá T.An Ñoâng 7.15 7 9.3 14 3.90 14 0.14 0.093 0.5 0.013 750 7 13 Ngaõ tö OÂng Huyeän 7.03 6 7.8 7 4.20 16 0.30 0.169 0.6 0.025 4600 Quận Cái Răng 12 27 Chôï Caùi Raêng 6.82 12 15.2 16 5.60 11 0.15 0.150 0.5 0.028 4600 14 28 Vaøm Ba Laùng 7.02 8 10.5 6 4.90 7 0.09 0.108 0.8 0.036 930 23 29b Vaøm Caùi Coân 6.95 14 17.6 9 4.10 18 0.15 0.173 1.0 0.032 46000 24 29c Raïch Caùi Ñoâi 7.15 13 15.9 6 4.60 32 0.03 0.031 0.5 0.015 4600 22 29d Vaøm Caùi Cui 7.03 8 10.2 10 3.80 9 0.03 0.102 0.8 0.011 930 21 29e Vaøm Caùi Saén 6.95 11 13.3 8 3.50 8 0.08 0.112 1.0 0.006 4600 Quận Ô Môn 32 24 Vaøm OÂ Moân 6.65 9 11.2 9 4.80 8 0.02 0.001 0.3 0.006 24000 3 25 Chôï OÂ Moân 6.51 11 14.3 13 4.30 16 0.04 0.001 0.5 0.011 110000 18 25a Vaøm Raïch Chanh 6.50 10 13.1 10 4.80 32 0.25 1.032 0.5 0.020 24000 33 25b Chôï TT Baèng Taêng 6.49 9 11.2 7 3.60 7 0.10 0.051 0.3 0.028 24000 Huyện Cờ Đỏ 2 45 Caàu Quay - TT Côø Ñoû 6.54 11 14.3 68 5.10 66 0.14 0.632 1.4 0.011 460000 16 45a Chôï Thôùi Lai 6.63 14 17.2 60 5.20 64 0.13 0.698 1.3 0.013 4800 Quận Thốt Nốt 19 21 Vaøm Thoát Noát 7.56 10 12.3 29 4.00 6 0.42 0.980 0.9 0.009 24000 20 22 Caàu Thoát Noát 7.22 12 15.1 26 3.20 5 0.35 0.723 1.5 0.036 24000 26 22a Ngaõ Ba Baø Chieâu 7.10 11 13.2 28 3.50 5 0.38 0.541 1.3 0.098 93000 29 22b Caàu Thôm Rôm 6.92 9 11.3 42 3.80 6 0.42 1.051 2.1 0.065 240000 30 22c Vaøm Thôm Rôm 7.12 12 15.4 43 4.23 12 0.45 1.023 2.3 0.072 93000 SVTH : Cao N gọc Tuyết Trinh – N guyễn Thị Kim Xuyến Trang 124 Luận văn tốt nghiệp C BH D : Ts. N guyễn H iếu Trung 27 22d Vaøm Caàn Thô Beù 6.84 14 17.1 38 4.60 5 0.32 0.675 2.2 0.061 240000 28 22e Caàu Caàn Thô Beù 6.52 8 9.5 40 4.40 8 0.43 0.513 2.1 0.065 1100000 31 22f Caàu Baéc Ñuoân 6.82 9 10.8 42 4.60 8 0.25 0.603 2.9 0.076 48000 Huyện Phong Điền 13 10 Vaøm Myõ Khaùnh 7.14 11 13.2 48 2.40 46 0.51 0.090 1.0 0.029 24000 17 10a Chôï Phong Ñieàn 7.04 7 9.0 57 2.70 55 0.46 0.086 1.0 0.028 9300 25 11 Ngaõ ba Traøng Tieàn 7.20 8 10.6 43 2.80 40 0.35 0.076 0.9 0.037 24000 37 11a Ngaõ ba S.Traø Nieân 6.97 8 9.4 61 2.90 62 0.06 0.075 1.0 0.027 240000 38 11b Ngaõ ba S.Tröôøng Tieàn 6.75 12 15.0 88 2.80 88 1.36 0.742 1.1 0.013 93000 34 11c S.Caàn Thô ñoaïn qua UBND xaõ Taân Thôùi 7.02 12 14.9 86 3.90 82 0.85 0.134 1.2 0.016 4800 35 11d Ngaõ 3 Soâng Caàu Caû Lang 6.81 13 16.5 334 3.50 353 0.33 0.701 2.0 0.029 24000 36 11e Ngaû 3 Oâng Haøo 6.90 6 8.1 154 2.70 173 0.16 0.388 1.5 0.028 93000 Huyện Vĩnh Thạnh 1 44 Ngaõ ba keânh soá 10 7.12 7 8.3 22 4.60 6 0.28 0.642 1.1 0.051 9300 15 44a Thò traán Thaïnh An 7.48 10 12.1 22 3.90 7 0.48 0.251 1.4 0.058 15000 (Sở khoa học & công nghệ, 2009) Phụ lục 15: Kết quả kiểm nghiệm giám sát nước mặt TP. Cần Thơ đợt 2 lúc 7h30 ngày 11/6/2008 Mã id KHM Vị trí pH BOD5 (mg/l) COD (mg/l) Độ Đục (NTU) DO (mg/l) SS (mg/l) Fetong (mg/l) NH3_N (mg/l) NO3-_N (mg/l) NO2-_N (mg/l) Coliform (MPN/100ml) Quận Ninh Kiều 11 7 Beán phaø Xoùm chaøi 7.15 20 25.0 54 2.5 43 0.45 0.170 1.9 0.097 48000 10 8 Raïch Tham Töôùng 6.92 45 56.0 39 2.8 30 0.56 4.134 2.0 0.082 9300 9 20 Caàu Nhò Kieàu 7.13 22 28.0 52 3.2 51 0.68 0.134 1.1 0.010 390000 Quận Bình Thủy 4 1 Vaøm Sang Traéng 7.02 28 35.1 15 1.9 54.0 0.29 0.149 1.2 0.014 390 5 2 Vaøm Traø Noùc 7.17 11 14.1 18 2.8 12 0.30 0.105 1.3 0.003 930 SVTH : Cao N gọc Tuyết Trinh – N guyễn Thị Kim Xuyến Trang 125 Luận văn tốt nghiệp CBH D : Ts. N guyễn H iếu Trung 8 4 Hoïng nhaø maùy nöôùc 2 6.83 30 37.8 13 2.5 16 0.26 0.182 1.2 0.002 930 6 14 Traïm Y Teá T.An Ñoâng 7.15 22 27.2 18 1.9 13 0.33 0.116 1.3 0.004 93000 7 13 Ngaõ tö OÂng Huyeän 7.26 28 34.4 14 3.2 15 0.31 0.076 1.5 0.006 480 Quận Cái Răng 12 27 Chôï Caùi Raêng 6.85 22 27.0 40 3.5 14 0.32 0.138 1.8 0.092 75000 14 28 Vaøm Ba Laùng 7.21 25 31.0 49 3.8 34 0.66 0.007 2.1 0.108 240000 23 29b Vaøm Caùi Coân 7.12 23 29.0 40 4.2 46 0.41 0.142 2.3 0.120 48000 24 29c Raïch Caùi Ñoâi 6.92 16 20.0 56 4.5 38 0.65 0.044 1.9 0.082 480 22 29d Vaøm Caùi Cui 7.11 24 30.0 54 3.8 50 0.60 0.036 2.5 0.103 930 21 29e Vaøm Caùi Saén 7.16 26 32.0 56 4.1 48 0.62 0.073 2.7 0.108 39000 Quận Ô Môn 32 24 Vaøm OÂ Moân 7.10 23 28.7 58 4.7 80 0.74 0.106 3.0 0.001 12000 3 25 Chôï OÂ Moân 7.20 26 32.3 65 4.4 55 0.86 0.086 2.9 0.006 1500 18 25a Vaøm Raïch Chanh 6.93 14 18.1 64 4.1 32 1.01 0.521 2.2 0.019 930 33 25b Chôï TT Baèng Taêng 6.92 12 14.7 120 3.9 86 0.94 0.356 4.6 0.079 2400 Huyện Cờ Đỏ 2 45 Caàu Quay - TT Côø Ñoû 6.92 24 30.3 95 4.6 55 1.51 1.014 4.7 0.061 2400 16 45a Chôï Thôùi Lai 6.91 26 32.0 110 4.5 61 1.24 0.247 5.1 0.030 12000 Quận Thốt Nốt 19 21 Vaøm Thoát Noát 7.18 8 9.6 40 3.2 29 0.54 0.041 0.7 0.016 750 20 22 Caàu Thoát Noát 7.16 4 4.5 30 2.8 27 0.60 0.022 1.0 0.027 2400 26 22a Ngaõ Ba Baø Chieâu 6.84 7 8.8 19 3.3 14 0.33 0.013 2.0 0.032 480 29 22b Caàu Thôm Rôm 6.92 11 13.6 49 2.9 38 0.75 0.028 1.9 0.018 1200 30 22c Vaøm Thôm Rôm 6.89 13 15.9 40 3.0 30 0.43 0.015 1.1 0.025 930 27 22d Vaøm Caàn Thô Beù 6.94 9 11.7 46 3.2 36 1.10 1.016 1.6 0.028 15000 28 22e Caàu Caàn Thô Beù 6.88 6 7.8 48 3.0 33 0.44 1.004 1.4 0.032 2400 31 22f Caàu Baéc Ñuoân 6.86 8 10.1 51 2.9 40 0.68 1.035 3.1 0.016 240 Huyện Phong Điền 13 10 Vaøm Myõ Khaùnh 7.05 8 9.9 47 6.3 50 1.01 0.074 1.2 0.014 480 17 10a Chôï Phong Ñieàn 6.89 8 9.7 106 6.6 98 1.61 0.065 1.3 0.009 480 SVTH : Cao N gọc Tuyết Trinh – N guyễn Thị Kim Xuyến Trang 126 Luận văn tốt nghiệp CBH D : Ts. N guyễn H iếu Trung 25 11 Ngaõ ba Traøng Tieàn 6.92 7 8.3 60 6.4 65 1.09 0.036 1.3 0.013 4800 37 11a Ngaõ ba S.Traø Nieân 7.03 13 16.4 66 6.8 73 1.32 0.066 1.2 0.014 2400 38 11b Ngaõ ba S.Tröôøng Tieàn 6.91 15 18.6 75 6.1 82 1.92 0.989 0.7 0.041 20 34 11c S.Caàn Thô ñoaïn qua UBND xaõ Taân Thôùi 7.02 7 8.9 160 5.8 149 0.35 0.154 1.6 0.015 1500 35 11d Ngaõ 3 Soâng Caàu Caû Lang 7.12 17 21.8 156 4.3 172 3.21 0.307 1.2 0.018 4800 36 11e Ngaû 3 Oâng Haøo 6.98 14 17.7 95 4.5 100 1.71 0.246 1.1 0.071 48000 Huyện Vĩnh Thạnh 1 44 Ngaõ ba keânh soá 10 6.96 8 9.9 41 2.8 28 0.47 0.252 1.2 0.028 750 15 44a Thò traán Thaïnh An 6.92 6 7.3 45 3.7 33 0.43 0.013 1.5 0.025 93 (Sở khoa học & công nghệ, 2009) Phụ lục 16: Kết quả kiểm nghiệm giám sát nước mặt TP. Cần Thơ đợt 2 lúc 12h30 ngày 11/6/2008 Mã id KHM Vị trí pH BOD5 (mg/l) COD (mg/l) Độ Đục (NTU) DO (mg/l) SS (mg/l) Fetong (mg/l) NH3_N (mg/l) NO3-_N (mg/l) NO2-_N (mg/l) Coliform (MPN/100ml) Quận Ninh Kiều 11 7 Beán phaø Xoùm chaøi 6.72 16 20.0 50 3.7 40 0.36 0.162 1.5 0.083 48000 10 8 Raïch Tham Töôùng 7.25 36 45.0 32 3.2 28 0.49 4.029 1.7 0.072 9300 9 20 Caàu Nhò Kieàu 6.86 18 22.0 49 3.7 50 0.52 0.128 0.9 0.009 390000 Quận Bình Thủy 4 1 Vaøm Sang Traéng 7.03 24 30.1 13 2.8 51 0.25 0.128 1.1 0.011 390 5 2 Vaøm Traø Noùc 7.27 20 25.6 16 3.2 8 0.22 0.066 0.8 0.003 930 8 4 Hoïng nhaø maùy nöôùc 2 7.12 21 26.7 9 2.9 15 0.18 0.160 0.9 0.002 930 6 14 Traïm Y Teá T.An Ñoâng 6.39 14 17.2 16 3.2 11 0.28 0.114 1.2 0.001 93000 7 13 Ngaõ tö OÂng Huyeän 6.95 12 14.4 13 3.7 14 0.25 0.058 1.4 0.005 480 Quận Cái Răng 12 27 Chôï Caùi Raêng 7.15 16 20.0 35 3.9 10 0.27 0.127 1.6 0.087 75000 SVTH : Cao N gọc Tuyết Trinh – N guyễn Thị Kim Xuyến Trang 127 Luận văn tốt nghiệp CBH D : Ts. N guyễn H iếu Trung 14 28 Vaøm Ba Laùng 6.95 23 29.0 42 4.2 32 0.57 0.005 1.9 0.099 240000 23 29b Vaøm Caùi Coân 6.85 21 26.0 36 4.5 40 0.38 0.136 2.2 0.110 48000 24 29c Raïch Caùi Ñoâi 7.13 14 18.0 53 4.9 32 0.59 0.032 1.0 0.073 480 22 29d Vaøm Caùi Cui 6.98 22 28.0 42 4.2 43 0.53 0.028 2.2 0.099 930 21 29e Vaøm Caùi Saén 7.12 22 27.0 50 4.3 45 0.57 0.056 2.5 0.100 39000 Quận Ô Môn 32 24 Vaøm OÂ Moân 7.03 12 15.5 42 5.0 28 0.56 0.095 2.5 0.001 12000 3 25 Chôï OÂ Moân 7.01 10 12.3 40 5.1 22 0.53 0.052 1.8 0.004 1500 18 25a Vaøm Raïch Chanh 7.10 10 12.3 45 4.8 29 0.93 0.062 1.5 0.015 930 33 25b Chôï TT Baèng Taêng 6.96 8 10.4 50 4.2 35 0.72 0.059 3.9 0.051 2400 Huyện Cờ Đỏ 2 45 Caàu Quay - TT Côø Ñoû 6.90 20 24.8 78 5.0 30 1.12 0.970 4.1 0.042 2400 16 45a Chôï Thôùi Lai 6.93 21 26.6 97 5.1 35 0.98 0.238 4.2 0.021 12000 Quận Thốt Nốt 19 21 Vaøm Thoát Noát 7.06 7 8.2 37 2.9 26 0.41 0.028 0.5 0.014 750 20 22 Caàu Thoát Noát 7.08 3 3.8 21 2.0 17 0.36 0.019 0.4 0.022 2400 26 22a Ngaõ Ba Baø Chieâu 6.85 6 7.2 53 2.8 44 0.21 0.009 0.9 0.028 480 29 22b Caàu Thôm Rôm 6.93 9 11.8 38 2.5 30 0.53 0.012 1.1 0.016 1200 30 22c Vaøm Thôm Rôm 6.88 11 13.2 33 2.8 21 0.29 0.010 0.7 0.023 930 27 22d Vaøm Caàn Thô Beù 6.91 9 10.8 40 2.5 31 0.70 0.089 1.0 0.021 15000 28 22e Caàu Caàn Thô Beù 6.98 5 6.5 42 2.1 26 0.19 0.095 0.8 0.029 2400 31 22f Caàu Baéc Ñuoân 6.89 8 9.8 30 2.0 18 0.32 0.099 2.0 0.014 240 Huyện Phong Điền 13 10 Vaøm Myõ Khaùnh 6.96 9 11.7 40 5.5 44 0.72 0.085 1.2 0.033 480 17 10a Chôï Phong Ñieàn 6.88 6 7.9 41 4.9 34 0.64 0.030 1.2 0.028 480 25 11 Ngaõ ba Traøng Tieàn 6.99 7 8.4 47 7.0 53 0.96 0.089 1.3 0.012 4800 37 11a Ngaõ ba S.Traø Nieân 6.95 10 11.9 29 5.6 33 0.66 0.033 1.2 0.021 2400 38 11b Ngaõ ba S.Tröôøng Tieàn 6.92 12 14.4 49 4.7 48 1.26 0.461 0.8 0.034 20 34 11c S.Caàn Thô ñoaïn qua UBND xaõ Taân Thôùi 6.97 9 11.5 57 5.0 50 0.92 0.033 0.9 0.014 1500 35 11d Ngaõ 3 Soâng Caàu Caû 6.89 14 18.1 62 4.0 58 1.34 0.296 1.3 0.032 4800 SVTH : Cao N gọc Tuyết Trinh – N guyễn Thị Kim Xuyến Trang 128 Luận văn tốt nghiệp C BH D : Ts. N guyễn H iếu Trung Lang 36 11e Ngaû 3 Oâng Haøo 6.96 10 12.7 50 4.3 57 1.22 0.070 1.1 0.016 48000 Huyện Vĩnh Thạnh 1 44 Ngaõ ba keânh soá 10 6.93 7 8.3 32 2.5 20 0.28 0.198 0.9 0.020 750 15 44a Thò traán Thaïnh An 6.98 5 6.8 30 3.2 19 0.19 0.009 0.7 0.018 93 (Sở khoa học & công nghệ, 2009) Phụ lục 17: Kết quả kiểm nghiệm giám sát nước mặt TP. Cần Thơ đợt 3 lúc 7h30 ngày 7/9/2008 Mã id KHM Vị trí pH BOD5 (mg/l) COD (mg/l) Độ Đục (NTU) DO (mg/l) SS (mg/l) Fetong (mg/l) NH3_N (mg/l) NO3-_N (mg/l) NO2-_N (mg/l) Coliform (MPN/100ml) Quận Ninh Kiều 11 7 Beán phaø Xoùm chaøi 6.96 13 16.4 92 3.1 122 0.70 0.250 2.6 0.102 9300 10 8 Raïch Tham Töôùng 6.88 19 23.8 56 1.8 137 1.02 5.120 2.3 0.106 4800 9 20 Caàu Nhò Kieàu 7.08 17 21.0 87 2.0 72 0.89 0.256 1.8 0.065 7500 Quận Bình Thủy 4 1 Vaøm Sang Traéng 7.24 13 16.7 67 2.2 87.0 0.99 0.913 0.7 0.003 48000 5 2 Vaøm Traø Noùc 7.44 7 9.3 72 3.5 68 0.77 0.090 0.7 0.009 9300 8 4 Hoïng nhaø maùy nöôùc 2 7.3 10 12.9 87 2.9 72 0.76 0.187 1.3 0.011 2400 6 14 Traïm Y Teá T.An Ñoâng 7.16 9 10.9 72 2.6 76 0.89 0.017 0.8 0.052 4800 7 13 Ngaõ tö OÂng Huyeän 7.05 8 9.7 78 2.3 79 0.86 0.069 0.7 0.007 24000 Quận Cái Răng 12 27 Chôï Caùi Raêng 7.14 11 14.3 61 3.1 54 0.94 0.341 1.0 0.004 4800 14 28 Vaøm Ba Laùng 7.24 8 10.4 127 1.5 112 1.66 0.078 0.8 0.003 9300 23 29b Vaøm Caùi Coân 7.19 8 9.6 106 3.0 98 1.25 0.090 0.7 0.003 4800 24 29c Raïch Caùi Ñoâi 7.30 7 8.7 114 2.6 100 0.85 0.083 0.8 0.004 4800 22 29d Vaøm Caùi Cui 7.31 8 9.8 120 1.4 97 1.31 0.081 0.7 0.005 9300 21 29e Vaøm Caùi Saén 7.38 8 9.7 118 4.1 101 1.11 0.083 0.9 0.006 2400 Quận Ô Môn SVTH : Cao N gọc Tuyết Trinh – N guyễn Thị Kim Xuyến Trang 129 Luận văn tốt nghiệp CBH D : Ts. N guyễn H iếu Trung 32 24 Vaøm OÂ Moân 6.70 26 32.4 100 2.3 94 1.09 0.098 4.1 0.006 4800 3 25 Chôï OÂ Moân 6.71 28 35.6 130 2.0 120 1.41 0.131 4.3 0.004 4800 18 25a Vaøm Raïch Chanh 6.70 19 23.2 90 2.4 80 1.30 0.250 2.8 0.008 480 33 25b Chôï TT Baèng Taêng 6.63 13 16.8 95 2.0 100 1.53 0.129 1.9 0.007 9300 Huyện Cờ Đỏ 2 45 Caàu Quay - TT Côø Ñoû 6.50 29 36.5 95 1.8 95 2.69 0.231 3.6 0.006 4800 16 45a Chôï Thôùi Lai 6.36 28 34.8 110 1.9 65 1.22 0.274 1.7 0.009 7500 Quận Thốt Nốt 19 21 Vaøm Thoát Noát 7.18 12 15.2 50 2.8 30 0.54 0.041 0.9 0.019 240 20 22 Caàu Thoát Noát 7.16 7 8.7 30 2.5 27 0.70 0.026 1.0 0.027 2400 26 22a Ngaõ Ba Baø Chieâu 6.84 8 10.5 75 3.0 20 0.33 0.013 2.0 0.035 480 29 22b Caàu Thôm Rôm 6.92 13 16.5 49 2.5 38 0.85 0.030 2.0 0.018 240 30 22c Vaøm Thôm Rôm 6.89 16 20.3 35 2.5 35 0.43 0.015 1.5 0.030 4800 27 22d Vaøm Caàn Thô Beù 6.94 12 15.4 50 2.6 40 1.25 1.120 2.5 0.028 240 28 22e Caàu Caàn Thô Beù 6.88 8 10.5 55 2.0 39 0.44 1.004 1.4 0.035 480 31 22f Caàu Baéc Ñuoân 6.86 12 15.3 51 2.5 45 0.75 1.123 3.5 0.016 150 Huyện Phong Điền 13 10 Vaøm Myõ Khaùnh 7.05 12 15.0 50 4.1 60 1.00 0.105 1.8 0.019 4800 17 10a Chôï Phong Ñieàn 6.89 10 13.0 106 3.8 100 1.51 0.120 1.3 0.015 2400 25 11 Ngaõ ba Traøng Tieàn 6.92 8 10.0 70 4.2 65 1.07 0.101 1.5 0.013 4800 37 11a Ngaõ ba S.Traø Nieân 7.03 16 20.0 66 4.1 75 1.31 0.102 1.2 0.016 15000 38 11b Ngaõ ba S.Tröôøng Tieàn 6.91 20 25.0 80 3.2 90 1.91 0.201 1.0 0.056 2400 34 11c S.Caàn Thô ñoaïn qua UBND xaõ Taân Thôùi 7.02 14 17.0 160 3.8 160 0.31 0.172 2.0 0.019 2400 35 11d Ngaõ 3 Soâng Caàu Caû Lang 7.12 17 21.8 165 2.7 180 3.20 0.193 1.5 0.027 1200 36 11e Ngaû 3 Oâng Haøo 6.98 14 17.7 100 2.5 150 1.69 0.106 1.3 0.071 24000 Huyện Vĩnh Thạnh 1 44 Ngaõ ba keânh soá 10 6.96 8 9.9 41 2.8 28 0.47 0.252 1.2 0.028 480 15 44a Thò traán Thaïnh An 6.92 6 7.3 45 3.7 33 0.43 0.013 1.5 0.025 9300 (Sở khoa học & công nghệ, 2009) SVTH : Cao N gọc Tuyết Trinh – N guyễn Thị Kim Xuyến Trang 130 Luận văn tốt nghiệp C BH D : Ts. N guyễn H iếu Trung Phụ lục 18: Kết quả kiểm nghiệm giám sát nước mặt TP. Cần Thơ đợt 3 lúc 12h30 ngày 7/9/2008 Mã id KHM Vị trí pH BOD5(mg/l) COD (mg/l) Độ Đục (NTU) DO (mg/l) SS (mg/l) Fetong (mg/l) NH3_N (mg/l) NO3-_N (mg/l) NO2-_N (mg/l) Coliform (MPN/100ml) Quận Ninh Kiều 11 7 Beán phaø Xoùm chaøi 6.00 8 9.7 62 3.2 114 1.06 0.200 1.7 0.096 9300 10 8 Raïch Tham Töôùng 6.92 24 29.7 42 2.0 121 1.55 4.512 2.0 0.082 4800 9 20 Caàu Nhò Kieàu 6.96 17 21.3 75 1.6 53 0.60 0.210 1.5 0.055 7500 Quận Bình Thủy 4 1 Vaøm Sang Traéng 7.21 19 24.3 81 2.5 79 0.91 0.803 0.8 0.004 48000 5 2 Vaøm Traø Noùc 7.39 10 12.0 80 2.8 81 0.94 0.123 0.9 0.005 9300 8 4 Hoïng nhaø maùy nöôùc 2 7.22 9 11.3 102 2.2 120 1.24 0.200 1.2 0.007 2400 6 14 Traïm Y Teá T.An Ñoâng 7.29 15 18.7 77 3.2 94 1.11 0.057 1.0 0.010 4800 7 13 Ngaõ tö OÂng Huyeän 7.29 17 21.3 77 2.5 77 0.80 0.090 0.9 0.001 24000 Quận Cái Răng 12 27 Chôï Caùi Raêng 7.02 14 16.9 44 2.4 38 0.87 0.443 1.1 0.005 4800 14 28 Vaøm Ba Laùng 6.88 12 15.2 83 1.3 74 1.01 0.069 0.9 0.004 9300 23 29b Vaøm Caùi Coân 7.29 10 13.1 72 2.6 64 0.62 0.071 0.7 0.005 4800 24 29c Raïch Caùi Ñoâi 7.24 10 12.3 98 2.5 90 1.18 0.084 1.0 0.008 4800 22 29d Vaøm Caùi Cui 7.26 12 14.7 93 2.7 81 1.18 0.092 1.1 0.002 9300 21 29e Vaøm Caùi Saén 7.21 12 14.9 99 3.3 85 1.08 0.069 1.3 0.008 2400 Quận Ô Môn 32 24 Vaøm OÂ Moân 6.90 24 30.2 94 4.1 80 1.05 0.067 3.8 0.005 4800 3 25 Chôï OÂ Moân 6.69 26 33.1 87 3.9 100 1.30 0.118 4.0 0.002 4800 18 25a Vaøm Raïch Chanh 6.72 16 20.3 60 4.3 75 1.22 0.239 2.4 0.070 480 33 25b Chôï TT Baèng Taêng 6.70 11 14.2 70 3.9 90 1.40 0.113 1.4 0.005 9300 Huyện Cờ Đỏ 2 45 Caàu Quay - TT Côø Ñoû 6.70 26 32.1 50 3.8 81 1.67 0.216 3.4 0.005 4800 16 45a Chôï Thôùi Lai 6.50 24 30.2 42 4.2 50 1.10 0.259 1.0 0.008 7500 SVTH : Cao N gọc Tuyết Trinh – N guyễn Thị Kim Xuyến Trang 131 Luận văn tốt nghiệp C BH D : Ts. N guyễn H iếu Trung Quận Thốt Nốt 19 21 Vaøm Thoát Noát 7.06 10 12.3 41 2.9 26 0.41 0.028 0.6 0.015 240 20 22 Caàu Thoát Noát 7.08 4 5.6 25 3.0 20 0.36 0.019 0.5 0.025 2400 26 22a Ngaõ Ba Baø Chieâu 6.85 7 8.2 60 3.2 15 0.21 0.009 1.6 0.028 480 29 22b Caàu Thôm Rôm 6.93 11 13.5 42 3.0 30 0.53 0.012 1.3 0.016 240 30 22c Vaøm Thôm Rôm 6.88 14 17.5 40 3.0 21 0.29 0.010 0.7 0.023 4800 27 22d Vaøm Caàn Thô Beù 6.91 10 12.5 45 3.2 31 0.90 0.089 1.5 0.021 240 28 22e Caàu Caàn Thô Beù 6.98 7 8.5 50 2.5 26 0.19 0.095 1.0 0.030 480 31 22f Caàu Baéc Ñuoân 6.89 10 12.5 40 3.0 30 0.45 0.099 2.5 0.015 150 Huyện Phong Điền 13 10 Vaøm Myõ Khaùnh 6.96 10 12.5 40 3.1 45 0.65 0.065 1.5 0.033 4800 17 10a Chôï Phong Ñieàn 6.88 8 10.5 95 3.0 96 0.54 0.121 1.2 0.028 2400 25 11 Ngaõ ba Traøng Tieàn 6.99 7 9.0 50 3.7 53 0.88 0.116 1.3 0.012 4800 37 11a Ngaõ ba S.Traø Nieân 6.95 15 18.5 42 3.0 45 0.64 0.075 0.9 0.021 15000 38 11b Ngaõ ba S.Tröôøng Tieàn 6.92 16 20.5 59 2.4 52 1.20 0.074 0.8 0.034 2400 34 11c S.Caàn Thô ñoaïn qua UBND xaõ Taân Thôùi 6.97 12 15.0 86 3.0 120 0.84 0.086 1.5 0.014 2400 35 11d Ngaõ 3 Soâng Caàu Caû Lang 6.89 15 18.5 105 1.6 156 1.30 0.103 1.3 0.032 1200 36 11e Ngaû 3 Oâng Haøo 6.96 12 15.6 90 1.8 120 1.40 0.082 1.1 0.016 24000 Huyện Vĩnh Thạnh 1 44 Ngaõ ba keânh soá 10 6.93 7 8.3 32 2.5 20 0.28 0.198 0.9 0.020 480 15 44a Thò traán Thaïnh An 6.98 5 6.8 30 3.2 19 0.19 0.009 0.7 0.018 9300 (Sở khoa học & công nghệ, 2009) Phụ lục 19: Kết quả kiểm nghiệm giám sát nước mặt TP. Cần Thơ đợt 4 lúc 7h30 ngày 4/12/2008 Mã id KHM Vị trí pH BOD5 (mg/l) COD (mg/l) Độ Đục (NTU) DO (mg/l) SS (mg/l) Fetong (mg/l) NH3_N (mg/l) NO3-_N (mg/l) NO2-_N (mg/l) Coliform (MPN/100ml) SVTH : Cao N gọc Tuyết Trinh – N guyễn Thị Kim Xuyến Trang 132 Luận văn tốt nghiệp C BH D : Ts. N guyễn H iếu Trung Quận Ninh Kiều 11 7 Beán phaø Xoùm chaøi 6.98 5 6.4 39 3.1 43 0.70 0.208 2.6 0.102 2400 10 8 Raïch Tham Töôùng 6.92 11 13.7 98 1.8 100 1.02 5.956 2.3 0.106 2400000 9 20 Caàu Nhò Kieàu 6.97 8 10.2 17 2.0 12 0.89 0.993 1.8 0.065 240000 Quận Bình Thủy 4 1 Vaøm Sang Traéng 6.96 7 8.3 55 2.2 68 0.99 1.879 0.7 0.003 240 5 2 Vaøm Traø Noùc 7.06 4 4.4 47 3.5 39 0.77 0.136 0.7 0.009 2400 8 4 Hoïng nhaø maùy nöôùc 2 7.08 2 3.1 36 2.9 31 0.76 0.257 1.3 0.011 39000 6 14 Traïm Y Teá T.An Ñoâng 7.11 2 3.0 33 2.6 43 0.89 0.120 0.8 0.052 930 7 13 Ngaõ tö OÂng Huyeän 7.12 3 3.4 53 2.3 49 0.86 0.126 0.7 0.007 48000 Quận Cái Răng 12 27 Chôï Caùi Raêng 6.91 6 8.0 40 3.1 43 0.94 0.485 1.0 0.004 24000 14 28 Vaøm Ba Laùng 6.94 6 7.2 47 1.5 48 1.66 0.301 0.8 0.003 9300 23 29b Vaøm Caùi Coân 6.98 5 6.0 41 3.0 39 1.25 0.203 0.7 0.003 48000 24 29c Raïch Caùi Ñoâi 6.97 4 4.4 53 2.6 44 0.85 0.209 0.8 0.004 2400000 22 29d Vaøm Caùi Cui 6.96 3 3.9 50 1.4 49 1.31 0.312 0.7 0.005 24000 21 29e Vaøm Caùi Saén 6.98 2 3.0 48 4.1 43 1.11 0.179 0.9 0.006 93000 Quận Ô Môn 32 24 Vaøm OÂ Moân 6.78 7 8.5 119 2.3 71 1.35 0.129 4.1 0.006 9300 3 25 Chôï OÂ Moân 6.81 14 17.0 97 2.0 75 1.40 0.235 4.3 0.004 150000 18 25a Vaøm Raïch Chanh 6.80 13 15.9 87 2.4 77 0.37 1.095 2.8 0.008 24000 33 25b Chôï TT Baèng Taêng 6.76 12 15.0 98 2.0 74 2.18 1.710 1.9 0.007 3900 Huyện Cờ Đỏ 2 45 Caàu Quay - TT Côø Ñoû 6.87 23 29.2 270 1.8 216 2.11 0.998 3.6 0.006 2400 16 45a Chôï Thôùi Lai 6.98 11 14.1 99 1.9 89 0.56 0.310 1.7 0.009 24000 Quận Thốt Nốt 19 21 Vaøm Thoát Noát 6.92 5 6.8 114 2.8 40 0.54 0.420 0.9 0.019 240000 20 22 Caàu Thoát Noát 6.90 6 7.8 53 2.5 47 0.70 0.467 1.0 0.027 93000 26 22a Ngaõ Ba Baø Chieâu 6.88 6 8.1 50 3.0 43 0.33 0.513 2.0 0.035 48000 29 22b Caàu Thôm Rôm 6.87 7 9.3 65 2.5 61 0.85 0.542 2.0 0.018 930 SVTH : Cao N gọc Tuyết Trinh – N guyễn Thị Kim Xuyến Trang 133 Luận văn tốt nghiệp C BH D : Ts. N guyễn H iếu Trung 30 22c Vaøm Thôm Rôm 6.89 6 7.4 60 2.5 63 0.43 0.434 1.5 0.030 93000 27 22d Vaøm Caàn Thô Beù 7.03 5 6.2 94 2.6 58 1.25 0.817 2.5 0.028 4800 28 22e Caàu Caàn Thô Beù 7.00 6 7.4 60 2.0 53 0.44 0.819 1.4 0.035 2400 31 22f Caàu Baéc Ñuoân 6.99 6 8.1 47 2.5 50 0.75 0.973 3.5 0.016 24000 Huyện Phong Điền 13 10 Vaøm Myõ Khaùnh 7.26 17 21.6 47 4.0 36 0.74 0.206 1.8 0.019 24000 17 10a Chôï Phong Ñieàn 7.09 3 3.7 46 3.7 35 0.80 0.141 1.3 0.015 2400 25 11 Ngaõ ba Traøng Tieàn 7.14 2 3.1 50 3.7 34 0.72 0.008 1.5 0.013 24000 37 11a Ngaõ ba S.Traø Nieân 7.12 4 5.0 54 4.1 43 0.93 0.086 1.2 0.016 48000 38 11b Ngaõ ba S.Tröôøng Tieàn 6.96 10 12.9 48 3.1 35 1.30 0.227 1.0 0.056 4800 34 11c S.Caàn Thô ñoaïn qua UBND xaõ Taân Thôùi 7.02 14 17.0 160 3.8 160 0.31 0.172 2.0 0.019 24000 35 11d Ngaõ 3 Soâng Caàu Caû Lang 7.12 17 21.8 165 2.7 180 3.20 0.193 1.5 0.027 93000 36 11e Ngaû 3 Oâng Haøo 6.98 14 17.7 100 2.5 150 1.69 0.106 1.3 0.071 240000 Huyện Vĩnh Thạnh 1 44 Ngaõ ba keânh soá 10 6.96 8 9.9 41 2.8 28 0.47 0.252 1.2 0.028 24000 15 44a Thò traán Thaïnh An 6.92 6 7.3 45 3.7 33 0.43 0.013 1.5 0.025 48000 (Sở khoa học & công nghệ, 2009) Phụ lục 20: Kết quả kiểm nghiệm giám sát nước mặt TP. Cần Thơ đợt 4 lúc 12h30 ngày 4/12/2008 Mã id KHM Vị trí pH BOD5 (mg/l) COD (mg/l) Độ Đục (NTU) DO (mg/l) SS (mg/l) Fetong (mg/l) NH3_N (mg/l) NO3-_N (mg/l) NO2-_N (mg/l) Coliform (MPN/100ml) Quận Ninh Kiều 11 7 Beán phaø Xoùm chaøi 6.97 6 7.9 56 3.2 57 1.06 0.516 1.7 0.096 2400 10 8 Raïch Tham Töôùng 6.91 15 19.3 79 2.0 121 1.55 4.235 2.0 0.082 2400000 9 20 Caàu Nhò Kieàu 6.94 12 14.7 39 1.6 23 0.60 1.710 1.5 0.055 240000 Quận Bình Thủy 4 1 Vaøm Sang Traéng 6.93 11 14.0 69 2.5 78 0.91 2.301 0.8 0.004 240 SVTH : Cao N gọc Tuyết Trinh – N guyễn Thị Kim Xuyến Trang 134 Luận văn tốt nghiệp CBH D : Ts. N guyễn H iếu Trung 5 2 Vaøm Traø Noùc 7.02 7 8.9 55 2.8 54 0.94 0.613 0.9 0.005 2400 8 4 Hoïng nhaø maùy nöôùc 2 7.03 4 5.2 40 2.2 47 1.24 0.419 1.2 0.007 39000 6 14 Traïm Y Teá T.An Ñoâng 7.1 4 5.1 49 3.2 56 1.11 0.130 1.0 0.010 930 7 13 Ngaõ tö OÂng Huyeän 7.08 4 5.5 59 2.5 55 0.80 0.202 0.9 0.001 48000 Quận Cái Răng 12 27 Chôï Caùi Raêng 6.92 9 11.7 52 2.4 53 0.87 0.493 1.1 0.005 24000 14 28 Vaøm Ba Laùng 6.96 8 10.0 59 1.3 62 1.01 0.402 0.9 0.004 9300 23 29b Vaøm Caùi Coân 6.99 6 7.1 67 2.6 57 0.62 0.249 0.7 0.005 48000 24 29c Raïch Caùi Ñoâi 6.93 4 5.0 70 2.5 63 1.18 0.219 1.0 0.008 2400000 22 29d Vaøm Caùi Cui 6.94 4 4.6 72 2.7 58 1.18 0.330 1.1 0.002 24000 21 29e Vaøm Caùi Saén 6.95 3 3.6 69 3.3 72 1.08 0.206 1.3 0.008 93000 Quận Ô Môn 32 24 Vaøm OÂ Moân 6.81 6 7.0 100 4.1 60 1.21 0.105 3.8 0.005 9300 3 25 Chôï OÂ Moân 6.83 11 13.7 81 3.9 69 1.44 0.209 4.0 0.002 150000 18 25a Vaøm Raïch Chanh 6.82 9 11.0 75 4.3 61 0.30 1.081 2.4 0.070 24000 33 25b Chôï TT Baèng Taêng 6.80 10 12.5 82 3.9 60 2.09 1.705 1.4 0.005 3900 Huyện Cờ Đỏ 2 45 Caàu Quay - TT Côø Ñoû 6.71 15 19.0 220 3.8 100 2.08 0.964 3.4 0.005 2400 16 45a Chôï Thôùi Lai 6.90 10 12.0 78 4.2 75 0.50 0.214 1.0 0.008 24000 Quận Thốt Nốt 19 21 Vaøm Thoát Noát 6.89 7 8.5 101 2.9 70 0.41 0.512 0.6 0.015 240000 20 22 Caàu Thoát Noát 6.93 8 9.7 78 3.0 71 0.36 0.530 0.5 0.025 93000 26 22a Ngaõ Ba Baø Chieâu 6.79 8 10.4 69 3.2 64 0.21 0.501 1.6 0.028 48000 29 22b Caàu Thôm Rôm 6.84 12 15.2 74 3.0 69 0.53 0.430 1.3 0.016 930 30 22c Vaøm Thôm Rôm 6.93 11 14.0 75 3.0 78 0.29 0.371 0.7 0.023 93000 27 22d Vaøm Caàn Thô Beù 7.01 9 11.1 114 3.2 74 0.90 0.706 1.5 0.021 4800 28 22e Caàu Caàn Thô Beù 7.02 11 13.5 69 2.5 76 0.19 0.693 1.0 0.030 2400 31 22f Caàu Baéc Ñuoân 6.93 12 14.6 70 3.0 69 0.45 0.702 2.5 0.015 24000 Huyện Phong Điền 13 10 Vaøm Myõ Khaùnh 7.05 8 9.7 48 3.8 41 1.02 0.165 1.5 0.033 24000 SVTH : Cao N gọc Tuyết Trinh – N guyễn Thị Kim Xuyến Trang 135 Luận văn tốt nghiệp CBH D : Ts. N guyễn H iếu Trung 17 10a Chôï Phong Ñieàn 6.94 11 13.5 90 3.5 88 2.51 0.335 1.2 0.028 2400 25 11 Ngaõ ba Traøng Tieàn 7.10 11 13.6 66 3.2 52 0.78 0.065 1.3 0.012 24000 37 11a Ngaõ ba S.Traø Nieân 6.99 9 11.7 70 3.7 56 1.90 0.277 0.9 0.021 48000 38 11b Ngaõ ba S.Tröôøng Tieàn 6.98 8 9.8 62 2.5 47 1.41 0.201 0.8 0.034 4800 34 11c S.Caàn Thô ñoaïn qua UBND xaõ Taân Thôùi 6.97 12 15.0 86 3.0 120 0.84 0.086 1.5 0.014 24000 35 11d Ngaõ 3 Soâng Caàu Caû Lang 6.89 15 18.5 105 1.6 156 1.30 0.103 1.3 0.032 93000 36 11e Ngaû 3 Oâng Haøo 6.96 12 15.6 90 1.8 120 1.40 0.082 1.1 0.016 240000 Huyện Vĩnh Thạnh 1 44 Ngaõ ba keânh soá 10 6.93 7 8.3 32 2.5 20 0.28 0.198 0.9 0.020 480 15 44a Thò traán Thaïnh An 6.98 5 6.8 30 3.2 19 0.19 0.009 0.7 0.018 9300 (Sở khoa học & công nghệ, 2009) SVTH : Cao N gọc Tuyết Trinh – N guyễn Thị Kim Xuyến Trang 136 Luận văn tốt nghiệp CBH D : Ts. N guyễn H iếu Trung

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfnoi dung 3.pdf
  • pdfnoi dung 1.pdf
  • pdfnoi dung 4.pdf